Ungdomsbedrifter og entreprenørskap Margrete Haugum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum"

Transkript

1 Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005

2 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete Haugum ISSN : Prosjektnr. : 1670 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider Referat Emneord : Undersøkelse av ungdomsbedrifter : Ungt Entreprenørskap : Margrete Haugum Dato : Juli 2005 Antall sider : 58 Pris : 75, Utgiver : Monika Luktvasslimo Gunnar Nossum Solrun F Spjøtvold : Dette notatet er skrevet på bakgrunn av en undersøkelse om ungdomsbedrifter blant elever som har deltatt i ungdomsbedrift i videregående skole og lærere i videregående skole. Resultatene viser at deltakelse i ungdomsbedrifter øker sannsynligheten for at personene etablerer egen bedrift. : Ungdomsbedrift, Entreprenørskap, Etablererhyppighet : Nord-Trøndelagsforskning Postboks 4057 Nordsia, 7726 STEINKJER telefon telefaks

3 FORORD Omfanget av ungdomsbedrifter i videregående skole har økt betydelig siden Nord- Trøndelagsforskning gjorde den første undersøkelsen om etablererhyppighet blant de som hadde deltatt i ungdomsbedrift i videregående skole. Utgangspunktet for studien i 2002 var en svensk undersøkelse fra 1998, som viste at 9,5 % av de som hadde deltatt i ungdomsbedrift etablerte egen bedrift, og for aldersgruppen 29 år og eldre var etablererhyppigheten 20,0 %. Spørsmålet var da hvordan dette forholdet var i Norge. Studien fra 2002 fant at etablererhyppigheten blant de som deltok i ungdomsbedrift i videregående skole var 9,7 % og 19,6 % i aldersgruppen 29 år og eldre. Tre år er gått og hvordan har dette forholdet endret seg? Studien er i tillegg utvidet med en lærerundersøkelse for å få en bredere belysning av fenomenet ungdomsbedrift. Studien er utført på oppdrag av Ungt Entreprenørskap og Jarle Tømmerbakke har vært Nord-Trøndelagsforskning sin kontaktperson. Vi ønsker å takke Ungt Entreprenørskap for oppdraget og for den bistand de har ytt i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. i Steinkjer, juli 2005 Margrete Haugum prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii iv v vii 1. INNLEDNING Om ungdomsbedrifter Problemstilling 2 2. METODE Elevundersøkelsen Populasjon og utvalg Utforming av spørreskjemaet Praktisk gjennomføring Lærerundersøkelsen Populasjon og utvalg Utforming av spørreskjema Praktisk gjennomføring Dataanalyse 9 3. RESULTATER FRA ELEVUNDERSØKELSEN Om deltakerne i undersøkelsen Om ungdomsbedrifter Bedriftsetablering RESULTATER FRA LÆRERUNDERSØKELSEN Bakgrunnsdata om lærerne Lærerne og ungdomsbedrifter Lærernes forhold til UE Andre synspunkter fra lærerne KONKLUSJON Etableringshyppighet Lærer og ungdomsbedrifter 34 LITTERATUR 37 Vedlegg 1: Spørreskjema elevundersøkelsen Vedlegg 2: Spørreskjema lærerundersøkelsen

6 iv FIGURLISTE Figur side 3.1: Påstander om hva deltakelse i ungdomsbedrifter har betydd for egen utvikling : Påstander om skolens og lærernes betydning for interessen for å utvikle egen bedrift : Påstander om ungdomsbedriften sin betydning for elevenes utvikling : Påstander om hvordan det er å undervise i ungdomsbedrift : Påstander om forholdet til Ungt Entreprenørskap 29

7 v TABELLER Tabell side 2.1: Fylkesvis oversikt over deltakere i ungdomsbedrifter 6 3.1: Aldersfordeling i og 2005-undersøkelsen : Fordeling etter størrelse på hjemkommune i og 2005-undersøkelsen : Landsdelstilknytning i og 2005-undersøkelsen : Deltakernes hovedyrke : Foreldrenes yrke (her har det vært mulig å krysse av for flere alternativer) : Andel av deltakerne som har etablert bedrift sett i forhold til ulike aldersgrupper : Etablererhyppighet i forhold til kjønn : Etableringshyppighet sett i forhold til størrelse på hjemkommune i undersøkelsen og 2005-undersøkelsen : Etableringshyppighet fordelt på landsdeler : Oversikt over etablererhyppighetene blant personer med bakgrunn fra ulike studieretninger : Landsdelstilknytning for de videregående skolene deltakerne er knyttet til : Størrelsen på hjemkommunen 26

8

9 SAMMENDRAG Utgangspunktet for denne studien er en nesten identisk undersøkelse om etablererhyppighet som følge av deltakelse i ungdomsbedrift, som ble utført av Nord- Trøndelagsforskning i 2002 (Luktvasslimo 2003). Studien i 2002 var igjen inspirert av en tilsvarende svensk undersøkelse. I denne studien er det også inkludert en noe mer omfattende lærerundersøkelse. Undersøkelsene er basert på nettbaserte spørreskjemaundersøkelser og for elevene er det supplert med papirutgaver av spørreskjemaene. Undersøkelsen omfatter tre nye årskull i forhold til 2002-undersøkelsen. Det har vært vanskelig å nå tak i elevene og i tillegg har de vært lite villig til å svare. Det har ført til at undersøkelsen har endt opp med en svarprosent på 31,8 for elevundersøkelsen og 27,2 for lærerundersøkelsen. vii Elevundersøkelsen Resultatene viser at etablererhyppigheten i undersøkelsen er på 16,6 % mot 9,7 % i 2002-undersøkelsen. Dette er en økning på over 50 %. For aldersgruppen 29 år og eldre er etablererhyppigheten 26,6 % mot 19,6 % i 2002-undersøkelsen og 20 % i en svensk undersøkelse fra Etablererhyppigheten i den norske befolkningen er til sammenligning 7,5 %. (Kolvereid og Alsos 2003). Undersøkelsen viser at 39,5 % av lederne i ungdomsbedrifter var kvinner. I undersøkelsen var andelen kvinner 47,2 %. Dette kan tyde på at andelen kinnelige ledere har gått ned. En fjerdedel av kvinnene og en tredjedel av mennene som var ledere i ungdomsbedriftene, er ledere i yrkeslivet i dag. De etablerte bedriftene fordeler seg i hovedsak på varehandel, IT/ konsulenttjenester og primærproduksjon. Ut over dette er det et mangfold av ulike typer etableringer. Det er 30,8 % som fortsetter med samme type bedrift som ungdomsbedriften. Det viser seg at 62,3 % av de etablerte bedriftene fortsatt drives. Resultatene fra 2005-undersøkelsen viser at Østlandet og Sørlandet har en etablererhyppighet over gjennomsnittet i undersøkelsen. Etablererhyppigheten synes å øke med alderen, men i denne undersøkelsen viser aldersgruppen år en større etablererhyppighet enn aldersgruppen år. Elever som har gått på studieretningene salg og service og naturbruk, viser en etablererhyppighet over gjennomsnittet i undersøkelsen. Lærerundersøkelsen Det er 80,6 % av lærerne som opplever det positivt å undervise i ungdomsbedrift, og en noe større andel ønsker å fortsette denne undervisningen. Det viser seg at mange av de lærerne som underviser i ungdomsbedrift, har annen yrkeserfaring enn bare læreryrket. Det er 20,4 % av lærerne som har bakgrunn som selvstendig næringsdrivende. Videre har 51,9 % erfaring som ansatt i privat bedrift og

10 viii 14,4 % har erfaring fra annen offentlig virksomhet. Næringslivserfaring trekkes fram av mange som en spesiell erfaring i undervisningssammenheng. I undersøkelsen kommer det fram at en stor del av lærerne synes det er faglig og pedagogisk krevende å undervise i ungdomsbedrift. I tillegg mener mange at ungdomsbedrift bedrer samarbeidsevnene hos elevene, noe som påvirker det pedagogiske opplegget. Resultatene indikerer at oppfatningene om ungdomsbedrift er mange og ulike, og det synes å eksistere diskusjoner knyttet til om konseptet ungdomsbedrift skal skje på skolens eller næringslivets premisser. Dette gjenspeiles også i ulike holdninger til konkurranseelementet i ungdomsbedriftene. Det er også sprikende oppfatninger av hvilken rolle ungdomsbedrifter skal ha i videregående skole. Lærerne opplever at Ungt Entreprenørskap er enkel å samarbeide med, at de har et godt faglig opplegg og gjør det de kan for å bistå lærerne.

11 1. INNLEDNING I 2002 gjennomførte Nord-Trøndelagsforskning den første undersøkelsen blant elever som hadde deltatt i ungdomsbedrift i videregående skole (Luktvasslimo 2003), og dette er en oppfølgende undersøkelse tre år etter. Den første ungdomsbedriften ble startet i 1985 og omfanget av ungdomsbedrifter hadde et beskjedent omfang de første årene. I 1997 ble entreprenørskap definert som et mål for grunnopplæringen og ungdomsbedrifter ble et virkemiddel for å nå dette målet. Etter 1997 økte omfanget av ungdomsbedrifter og spesielt etter 2000 har omfanget blitt betydelig. Dette innebærer også at det er liten kunnskap omkring effektene av ungdomsbedrifter, både som en del av videregående skoler og effekten det vil ha på nærings- og samfunnslivet. Ungdomsbedrifter er et av flere tiltak som utfordrer samhandlingen mellom opplæring og nærings- og samfunnsliv, og raskt kommer det spørsmål om det er skolens eller næringslivets premisser som skal ligge til grunn. Undersøkelsen fra 2002 viste at 9,7 % hadde etablert egen bedrift etter at de hadde deltatt i ungdomsbedrift i videregående skole. I aldersgruppen 25 til 34 år hadde 20,5 % etablert egen bedrift (Luktvasslimo 2003). En noe tilsvarende svensk undersøkelse viste at over 20 % av de som hadde deltatt i ungdomsbedrift, hadde etablert egen bedrift senere. Dette ble sammenlignet med gjennomsnittlig etablererhyppighet i befolkningen i Norge på 3,1 % (4,5 % for aldersgruppen år) (Kolvereid og Alsos 1997). Dette viste at det var en positiv sammenheng mellom ungdomsbedrifter og etablererhyppigheten og noe av årsaken kan nok forklares med deltakelse i ungdomsbedrifter Om ungdomsbedrifter Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode som benyttes i videregående skole. Elevene skal gjennom et skoleår etablere, drive og avvikle en bedrift. Lærerne er sentrale i arbeidet med ungdomsbedrifter, og det skal knyttes mentorer til arbeidet som rekrutteres utenfor skolen. Primært skal mentorene være representanter fra lokalt næringsliv. Det å etablere og drive en ungdomsbedrift er ment å skulle være en opplæringsutgave av å etablere og drive en virkelig bedrift etter modellen for aksjeselskap. Hensikten med ungdomsbedrift er å formidle kunnskap og forståelse for bedriftsetablering. Derfor er ungdomsbedrift konseptet lagt opp til å være virkelighetsnært, men med en del forenklinger. Ungdomsbedriftsmodellen bygger på rutiner omkring oppstart, drift og avvikling. En ungdomsbedrift skal registreres hos Ungt Entreprenørskap og i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Registreringen i Enhetsregisteret gir ungdomsbedriften et organisasjonsnummer på lik linje med andre bedrifter i Norge. Konseptet er basert på virkelige ideer, virkelig produksjon og salg til virkelige kunder og et virkelig regnskap. Det ligger en begrensning i at hver deltaker i bedriften har lov

12 2 til å eie andeler for maksimalt kr 200, og at bedriften ikke kan disponere midler ut over egenkapitalen. Ved avvikling av bedriften skal det lages en sluttrapport og et regnskap. Bedriften avvikles på slutten av skoleåret. Opplegget rundt ungdomsbedrifter administreres av Ungt Entreprenørskap, som blant annet bistår med opplæringsmateriell, kurs og messer. Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon med lokalledd i alle fylker. Hvert ledd i organisasjonen har sitt eget styre som består av representanter fra næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner/ institusjoner. Ungt Entreprenørskap ble opprettet i 1997, som et ledd i at entreprenørskap ble definert som et mål for grunnopplæringen i Problemstilling Denne studien blant elever som har deltatt i ungdomsbedrift i videregående skole, er en oppfølging av studien fra Det innebærer at noen av de samme problemstillingene vil bli belyst for å se hvordan dette har utviklet seg over tid undersøkelsen bestod av en spørreskjemaundersøkelse til de som hadde deltatt i ungdomsbedrift og en telefonintervjuundersøkelse blant lærere. I 2005-undersøkelsen er det ett sett problemstillinger rettet mot deltakere i ungdomsbedrifter og ett sett problemstillinger rettet mot lærere, som gjenspeiles som henholdsvis elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen. Elevundersøkelsen I elevundersøkelsen er det en overordnet problemstilling, som er som følger: Hvor stor andel av ungdommene som har vært med i ungdomsbedrift i videregående skole, har etablert egen bedrift i ettertid? Til denne problemstillingen er det knyttet delproblemstillinger: Hvor stor andel av disse er jenter? Og er det slik at jenter som er ledere i ungdomsbedrifter fortsetter som ledere etter skoleslutt? Hvor stor andel av ungdomsbedriftene fortsetter som samme type bedrift? Hvilke næringer etablerer de seg innenfor? Driver de fortsatt bedriften? Er det forskjeller i resultatene mellom landsdelene? Er det forskjell i resultatene mellom type skoler? Er det forskjell i resultatene mellom aldersgrupper? Mellom denne undersøkelsen og den forrige? Er det eventuelt forskjeller i forhold til andre variabler?

13 3 Lærerundersøkelsen Resultatene fra 2002-undersøkelsen har gitt grunnlag for å formulere problemstillinger knyttet til lærerne og ungdomsbedrift. Problemstillingen i lærerundersøkelsen er: Hvilke holdninger har lærerne til ungdomsbedrifter? Hvordan takler den enkelte lærer dette i undervisningssammenheng? Påvirker ungdomsbedrifter det faglige og pedagogiske miljøet på skolen?

14

15 2. METODE Undersøkelsen er lagt opp som en ren kvantitativ undersøkelse, ettersom hensikten er å komme fram til mest mulig generaliserbare data og beskrive de trendene og sammenhengene som finnes. Undersøkelsen er todelt med en spørreskjemaundersøkelse til elever som har deltatt i ungdomsbedrifter og en spørreskjemaundersøkelse til lærere i videregående skole, som har undervist eller hatt ansvar for ungdomsbedrifter. Begge spørreskjemaene ble laget som nettbaserte spørreskjema og til elevundersøkelsen ble det laget en papirversjon i tillegg Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er lagt opp som en gjentakelse av undersøkelsen fra Det betyr at de aller fleste spørsmålene er like i de to undersøkelsene. Vi har imidlertid gjort noen endringer i 2005-undersøkelsen som vil bli omtalt i fortsettelsen Populasjon og utvalg Ungt Entreprenørskap har gjennom sin virksomhet oversikt over ungdomsbedrifter og deltakere helt tilbake til Oversikten før 1997 er ikke fullstendig da den er basert på svar fra videregående skoler i forbindelse med 2002-undersøkelsen. I tabellen under ser vi hvordan deltakerne i ungdomsbedrifter fordeler seg på de ulike fylkene og årstallene undersøkelsen omfattet elever i videregående skole fram til 98/99. Denne undersøkelsen inkluderer tre nye årskull fram til og med 01/02.

16 6 Tabell 2.1: Fylkesvis oversikt over deltakere i ungdomsbedrifter Fylke 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Sum Oslo Akershus Hordaland Nordland Nord-Trøndelag Rogaland Hedmark Sør-Trøndelag Vest-Agder Østfold Vestfold Telemark Finnmark Troms Oppland Buskerud Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Aust-Agder Usikker I alt I alt forrige undersøkelse 1492 Nye i denne undersøkelsen 8912

17 7 Av oversikten ser vi at populasjonen er skjevt fordelt mellom fylkene og dette gjør at en fylkesvis resultatinndeling vil være beheftet med stor usikkerhet. Den totale populasjonen for denne undersøkelsen er elever. Vi har gjort et tilfeldig utvalg av elever for å mest mulig representative svar. Vårt utvalg var i utgangspunktet 1056 elever. Av disse er det en del vi ikke har lyktes å komme i kontakt med av ulike årsaker. Det reelle utvalget har derfor vært 987. Vi har fått 314 svar i retur. Dette har gitt en svarprosent på 31,8. Det hadde vært ønskelig med en høgere svarprosent, men det er vanskelig å få respons til tross for purring i to omganger Utforming av spørreskjemaet Utgangspunktet for spørreskjemaet var det skjemaet som ble brukt i 2002-undersøkelsen, og det ble gjort noen små endringer. Spørreskjemaet til elevundersøkelsen finnes som vedlegg 1. Det betyr at spørreskjemaet er inndelt i tre hoveddeler, der den første hoveddelen omhandler bakgrunnsdata for den som svarer. Den andre delen omhandler ungdomsbedriften mens den tredje delen er knyttet til etablering av egen bedrift eller eventuelt planer om det. Vi ønsket imidlertid å gjøre noen endringer og suppleringer for å få mer nyanserte svar. I 2002-undersøkelsen ble det spurt om hvilken type videregående skole de gikk på da de deltok i ungdomsbedrift, med svaralternativene allmennfaglig og yrkesfaglig. I 2005-undersøkelsen hadde de muligheten til å krysse av den studieretningen de gikk på. Vi har også tatt inn et nytt spørsmål for å finne ut om elevene har deltatt i flere ungdomsbedrifter. Vi har også tatt inn en påstand om deltakelsen i ungdomsbedrifter har gått utover læringen i andre fag- som de må svare på om de er enig eller uenig i. Vi har også åpnet opp for muligheten til å registrere om deltakerne i undersøkelsen har etablert en eller flere bedrifter etter at de har deltatt i ungdomsbedrift. Spørreskjemaet er forsøkt utformet på en enkel måte slik at det skal være lett å svare. I den nettbaserte utgaven er det slik at man ikke kommer videre til neste skjermbilde hvis alle spørsmålene ikke er besvart. Det betyr at disse skjemaene "tvinger" respondentene til å svare hvis de er litt usikre, mens det på papirutgaven er lett å hoppe over spørsmål Praktisk gjennomføring Elevundersøkelsen tok utgangspunkt i navnene på de deltakerne som var registrert i Ungt Entreprenørskaps register. Det ble gjort et omfattende arbeid for å finne tak i adresser. De adressene som var registrert, var i stor grad til elevenes foreldre fordi de fleste bodde hjemme da de gikk på videregående skole. Vi har derfor prøvd å få tak i en gruppe som med stor sannsynlighet har flyttet siden den registrerte adressen. Vi har derfor brukt ulike kilder til å spore opp utvalget, men ikke alltid lyktes. Spesielt har

18 8 det vært vanskelig med personer som har vanlige navn som de deler med kanskje 10 andre. I tillegg er det også slik at personer skifter navn og flytter. Det ble laget en nettbasert utgave av spørreskjemaet som utvalget kunne besvare ved å logge seg inn med oppgitt brukernavn og passord. Ved utsendelse av spørreskjemaet ble det sendt et orienteringsbrev med brukernavn og passord til den enkelte med en oppfordring om å logge seg på nettet og besvare undersøkelsen. Den nettbaserte versjonen var ute av drift noen dager på grunn av tekniske problemer og dette kan ha ført til at noen ikke tok bryet med å logge seg på senere og besvare spørreskjemaet. Vi sendte ut første purring med henvisning til nettet med brukernavn og passord, samt at vi sendte med en papirutgave av skjemaet og frankert svarkonvolutt. Vi fikk kun en henvendelse om at vi burde ha sendt papirskjemaet første gang også fordi alle ikke har tilgang på internett. Etter andre purring hadde vi i overkant av 200 skjema fordelt med halvparten på nettsvar og halvparten på papirutgave, og vi besluttet å sende en andre purring i form av et brev med henvisning til nettet, brukernavn og passord. 2.2 Lærerundersøkelsen Lærerundersøkelsen er en spørreskjemaundersøkelse som er gjennomført på denne formen for første gang. I 2002 ble det også gjennomført en lærerundersøkelse som en kvalitativ undersøkelse med telefonintervju av seks lærere. Resultater fra denne undersøkelsen har dannet noe av grunnlaget for utformingen av spørsmål til lærerne. Spørreskjemaet til lærerundersøkelsen finnes som vedlegg Populasjon og utvalg Ungt Entreprenørskap har registrert navn på lærere som har vært ansvarlig for ungdomsbedrifter og som har vært utgangspunktet for vårt utvalg. Det finnes imidlertid ingen oversikt over lærere i hele perioden fra 1988/89 og fram til i dag. Vi har derfor valgt ut lærere som har hatt ansvar for ungdomsbedrifter i skoleåret 2004/2005. Dette omfatter 758 lærere som alle fikk tilsendt undersøkelsen på e-post med henvisning til internettbasert skjema med brukernavn og passord. Av denne utsendingen fikk vi 71 av utsendingene i retur enten på grunn av feil adresse eller tekniske feil. Det reelle utvalget ble da 687. Vi fikk 187 svar, noe som gir en svarprosent på 27,2. Det ble ikke sendt ut noen purring Utforming av spørreskjema Spørreskjemaet til lærerne ble utformet etter samme mal som for elevundersøkelsen. Noen av spørsmålene knyttet til bakgrunnsdata ble bevisst kopiert fra elevundersøkelsen. I lærerundersøkelsen er spørsmålene knyttet til bakgrunnsvariabler eller til ungdomsbedrifter, med vekt på lærernes forutsetninger for å undervise i ungdomsbedrifter, hva ungdomsbedrifter betyr for elevene samt lærernes opplevelse av Ungt Entreprenørskap.

19 2.2.3 Praktisk gjennomføring Lærerundersøkelsen var i sin helhet basert på besvarelse over internett. Undersøkelsen ble sendt ut som en orientering på e-post med brukernavn og passord og henvisning til nettsiden hvor de kunne besvare skjemaene. For noen har det vært vanskelig rent datateknisk å besvare spørsmålene. E-postadresser fikk vi fra Ungt Entreprenørskap Dataanalyse Dataene fra de to undersøkelsene er analysert ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. Det er gjennomført univariate analyser i form av frekvensfordelinger og gjennomsnittsberegninger med standardavvik. Gjennomsnittsberegningene er supplert med standardavvik for å kunne si noe om variasjonene i datamaterialet. Et stort standardavvik forteller at det er stor variasjon blant deltakerne i undersøkelsen. Det er gjennomført bivariate analyser i form av krysstabeller, det betyr at to variabler ses i forhold til hverandre. Et eksempel på dette er etablererhyppighet fordelt på kjønn. Slike bivariate analyser gir gode indikasjoner så lenge det ikke er for mange svaralternativer i variablene. For å tilrettelegge for det opereres det med landsdeler i stedet for fylker og aldersinndelinger i stedet for hvert alderstrinn. Det er også gjennomført multivariate analyser for noen variabler, nærmere bestemt at tre variabler ses i forhold til hverandre. Dette stiller også krav til at man har mange svar i de ulike svarkategoriene for å få gode analyser. I denne undersøkelsen er det begrensede muligheter for å gjennomføre multivariate analyser. Generaliserbarhet Generaliserbarheten sier noe om hvor stort samsvar det er mellom funnene i undersøkelsen og hele populasjonen, altså de som har deltatt i ungdomsbedrift eller de som har vært lærere/ ansvarlige. I elevundersøkelsen har vi gjort et tilfeldig utvalg blant de personene som har deltatt i ungdomsbedrift. I dette utvalget er det en del personer vi ikke har lyktes å få tak i av ulike grunner. I tillegg til dette frafallet er det over 2/3 av de som har fått skjemaene og som ikke har svart. Disse to typene frafall kan ha bidratt til at den gruppen vi har fått svar fra på en eller annen måte skiller seg ut. Det er mulig å kontrollere de som har svart i forhold til annen statistikk knyttet til bakgrunnsvariablene. Dette har ikke vært en del av problematikken her, og antakelig ville man ha vært like langt i forhold til om de som har svart skiller seg ut fra resten av populasjonen når det gjelder etablererhyppighet. Man kan resonnere slik at de som er etablerere har svart fordi de får en undersøkelse hvor det "føler seg hjemme", mens et motsatt argument kan knyttes til at etablerere ofte er travle personer, som kanskje er lite glad i ekstra papirarbeid og derfor ikke vil svare. De resultatene som er funnet i undersøkelsen er gyldige for de som er undersøkt. Det store spørsmålet er om de er representative for alle som har deltatt i ungdomsbedrifter i videregående skole og denne gruppen sett under ett (populasjonen). Det betyr at det

20 10 som er nøyaktige funn i en undersøkelse må tolkes med en sikkerhetsmargin for hele populasjonen. Det betyr at en etableringshyppighet på 16,6 % i denne undersøkelsen, må tillegges en sikkerhetsmargin når man snakker om etableringshyppighet blant de som har deltatt i ungdomsbedrifter. Et gjentak av undersøkelsen er i seg selv med på å styrke de funn man gjør. For å kunne si at ungdomsbedrifter fører til at flere etablerer sin egen bedrift, burde man ha undersøkt om det er slik at det er de som i utgangspunktet har tenkt å bli selvstendig næringsdrivende, som velger ungdomsbedrift. Det kan ikke utelukkes at det skjer en selvseleksjon. Detter er en problematikk som krever en annen tilnærming enn hva denne undersøkelsen legger opp til.

21 3. RESULTATER FRA ELEVUNDERSØKELSEN I dette kapitlet presenteres resultater fra elevundersøkelsen. I den første delen presenteres funn om deltakerne i undersøkelsen, i den andre delen presenteres funn om ungdomsbedrifter og i den tredje delen funn knyttet til bedriftsetableringer Om deltakerne i undersøkelsen Det er registrert bakgrunnsdata for deltakerne i undersøkelsen, som bidrar til å gi en generell beskrivelse av dem. Kjønn Det viser seg å være en skjev kjønnsfordeling i og med at 41,2 % av deltakerne er kvinner. I utvalget er kjønnsfordelingen den sammen som blant de som har svart (41 %). I 2002-undersøkelsen var 56,6 % av deltakerne i undersøkelsen kvinner. Det betyr at kjønnsfordelingen mellom de to undersøkelsene er forskjellig. Alder Deltakerne er gruppert i ulike aldersgrupper som samsvarer med aldersinndelingen fra den forrige undersøkelsen. Aldersfordelingen i de to undersøkelsene er gjengitt i tabellen under. Tabell 3.1: Aldersfordeling i og 2005-undersøkelsen. Alder 2002-undersøkelse 2005-undersøkelse under 21 år 4,0 % 1,7 % år 67,5 % 44,4 % år 13,4 % 25,8 % 29 år eller eldre 15,1 % 28,1 % I 2005-undersøkelsen er det en jevnere fordeling mellom de ulike aldersklassene. Dette har noe sammenheng med at deltakerne som var med i 2002-undersøkelsen har blitt tre år eldre og dermed kommet i en høgere aldersklasse. Det er også interessant å merke seg at antallet deltakere i ungdomsbedriftene var stor i 2000/01 og 2001/02. De fleste av disse elevene tilhører aldersgruppen år, men i 2005-undersøkelsen representerer denne gruppen en mindre del av deltakerne enn i 2002-undersøkelsen. Gjennomsnittsalderen i 2002-undersøkelsen var 24 år og i 2005-undersøkelsen var den økte til 27 år.

22 12 Hjemkommunens størrelse I undersøkelsene fra 2002 og 2005 er størrelsen på hjemkommunen tatt med. Resultatene fra undersøkelsen er gjengitt i tabellen under: Tabell 3.2: Fordeling etter størrelse på hjemkommune i og undersøkelsen Hjemkommune 2002-undersøkelse 2005-undersøkelse under innbyggere 9,7 % 6,3 % innbyggere 56,0 % 46,8 % innbyggere 20,0 % 28,2 % over innbyggere 14,3 % 18,6 % Av tabell 3.2 ser vi at 2005-undersøkelsen har en jevnere fordeling mellom kommunene og at kommunestørrelsen til innbyggere er vesentlig mindre representert til fordel for større kommuner. Landsdel Undersøkelsene har også inndelinger i fylker hvor de videregående skolene ligger. I undersøkelsen er det relativt mange deltakere fra fylkene Østfold, Akershus, Telemark og Nord-Trøndelag. I populasjonen er det stor variasjon mellom fylkene noe som har gjort at vi har valgt å se på inndelingen i landsdeler. I tabellen under er svarfordelingen mellom landsdelene i og 2005-undersøkelsen gjengitt. Tabell 3.3: Landsdelstilknytning i og 2005-undersøkelsen. Landsdel 2002-undersøkelse 2005-undersøkelse Østlandet 78,6 % 57,9 % Sørlandet 0,4 % 4,0 % Vestlandet 5,5 % 8,3 % Midt-Norge 11,0 % 22,5 % Nord-Norge 4,5 % 7,3 % Fra tabellen ser vi at representasjonen fra Østlandet er gått ned og alle de andre landsdelene har økt sin andel av deltakere i undersøkelsen. Dette betyr at denne undersøkelsen i større grad enn 2002-undersøkelsen har en jevnere fordeling mellom landsdelene. I den grad vi har klart å skaffe oversikt over populasjonens tilknytning til de

23 13 enkelte fylkene, synes representasjonen fra 2005-undersøkelsen å samsvare bedre med landsdelsfordelingen i populasjonen. Egen og foreldres arbeidssituasjon Her presenteres en oversikt over deltakernes hovedyrke og hva som eventuelt er årsaken til at de ikke er i arbeid. Vi har også undersøkt hvilken stilling de har de som er i arbeid. Videre har vi sett på hvilket arbeid mor og far har. Deltakernes hovedyrke fordeler seg på denne måten: Tabell 3.4: Deltakernes hovedyrke Hovedyrke 2002-undersøkelsen 2005-undersøkelse Ansatt i offentlig sektor 17,0 % 16,4 % Ansatt i privat bedrift 40,7 % 43,3 % Selvstendig næringsdrivende 7,0 % 9,2 % Ikke i arbeid 31,7 % 15,0 % Annet 3,7 % 16,0 % Denne oversikten viser at 9,2 % av deltakerne i undersøkelsen er selvstendig næringsdrivende (mot 7,0 % i 2002-undersøkelsen). Det er en forholdsvis stor gruppe ikke i arbeid og annet. Disse gruppene omfatter personer som studerer, vernepliktstjeneste, hjemmeværende o.a. Av de personene som ikke er i arbeid er 65,2 % studenter, 12,4 % er arbeidsledig. Av de personene som er i arbeid er 11,2 % ledere, mens 61,8 % er vanlig ansatt. De andre er mellomledere eller har andre stillinger. Det er ingen vesentlig forskjeller mellom fordelingen fra 2002-undersøkelsen, hvis vi ser bort fra svaralternativene "ikke i arbeid" og "annet". Disse to svaralternativene bør ses under ett fordi svarene tyder på at deltakerne ikke har vært konsekvent i hvordan de har besvart disse spørsmålene. Foreldrenes yrkesbakgrunn antas å ha betydning for barnas yrkesvalg. Foreldrenes yrke er gjengitt i tabellen under.

24 14 Tabell 3.5: Foreldrenes yrke. (her har det vært mulig å krysse av for flere alternativer) Foreldrenes yrke Mor Far Ønsker ikke / kan ikke svare 6,1 % 7,7 % Ikke i arbeid 19,2 % 9,9 % Ansatt i offentlig sektor 38,7 % 18,2 % Ansatt i privat bedrift 16,6 % 32,3 % Selvstendig næringsdrivende 10,2 % 22,7 % Annet 6,4 % 6,1 % Tabellen viser at en større andel av mødrene ikke er i arbeid, samt at en større andel mødre arbeider i offentlig sektor, mens fedrene i større grad arbeider i private bedrifter. Oversikten viser også at 22,7 % av fedrene er selvstendig næringsdrivende mot 10,2 % av mødrene. 3.2 Om ungdomsbedrifter I denne delen presenteres funn omkring ungdomsbedrifter. Resultatene viser at 15 % av deltakerne har deltatt i flere ungdomsbedrifter. Disse deltakerne har vi bedt om å svare i forhold til den første ungdomsbedriften de deltok i. I undersøkelsen fra 2002 ble det laget et skille mellom de som hadde deltatt i ungdomsbedrift før og etter Dette skyldtes at entreprenørskap kom inn som et mål i grunnopplæringa i 1997, og ungdomsbedrifter ble et sentralt virkemiddel. Samtidig ble organisasjonen Ungt Entreprenørskap etablert. Deltakelse i ungdomsbedrifter før 1997 er basert på opplysninger som man fikk ved henvendelse til videregående skoler i forbindelse med 2002-undersøkelsen. Det kan også være aktuelt å lage et skille i 2000 ettersom deltakelsen i ungdomsbedrifter tredobles fra skoleåret til skoleåret. Denne oppdelingen viser at 28,1 % deltok i ungdomsbedrift før 1997, 46,9 % av deltakerne i undersøkelsen deltok i ungdomsbedrift i perioden 1997 til 2000 og 21,5 % har deltatt etter Ledelse i ungdomsbedriften 20,2 % av deltakerne i undersøkelsen var ledere i ungdomsbedriften, 30,3 % var mellomleder, 40,4 % var vanlig ansatt og 9,1 % hadde andre stillinger. Gruppen andre stillinger omfatter personalsjef, markedsføringssjef, salgssjef og økonomisjef. Dette betyr at over halvparten av deltakerne var leder eller mellomleder i ungdomsbedriften. Dette har en naturlig forklaring ettersom en ungdomsbedrift kanskje består av seks personer, hvorav en er leder. Videre har de behov for å dekke opp ulike funksjoner

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000

5. Utdanning. Utdanning. Kvinner og menn i Norge 2000 Kvinner og menn i Norge 2000 Utdanning 5. Utdanning Utdanning har betydning for materielle levekår gjennom hele voksenlivet. For de aller fleste unge er den utdanningen de velger etter obligatorisk skolegang

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2014

Analyser av indekser på Skoleporten 2014 Roger Andre Federici og Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2014 Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Roger Andre

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003]

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Undersøkelse om svømmedyktighet 2003 Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Prosjektinformasjon Side 2 Formål: Kartlegging av svømmedyktighet blant 5. klassinger og lærernes

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat nr.: 07/2006 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005). Underveisnotat 3. års følgeevaluering. Tema:

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

RESULTATER FRA UB-EGENEVALUERING GJENNOMFØRT SKOLEÅRET 2015/16

RESULTATER FRA UB-EGENEVALUERING GJENNOMFØRT SKOLEÅRET 2015/16 RESULTATER FRA UB-EGENEVALUERING GJENNOMFØRT SKOLEÅRET 2015/16 Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. JENTER... 9 IV. TID BRUKT PÅ UB...10 V. OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN...14 VI. SLUTTKOMMENTAR...15

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer