,!7IJ2I9-ehjchb! Brukerveiledning og modellerklæring FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER. SMV-terskler. Denne veiledningen inneholder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",!7IJ2I9-ehjchb! Brukerveiledning og modellerklæring FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER. SMV-terskler. Denne veiledningen inneholder:"

Transkript

1 956703_NO_CV :44 rundt 23 millioner SMV-er som representerer 99 % av alle virksomheter i EU og sysselsetter cirka 75 mill. ansatte. SMV-terskler Microvirksomhet NO NB NO-C I EUs 25 medlemsland finnes det Pagina 1 FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER Ansatte: < 10 Omsetning: 2 mill. euro Denne veiledningen inneholder: Samlet balanse: 2 mill. euro Liten virksomhet Ansatte: < 50 Detaljert informasjon og forklaring av den nye SMV-definisjonen som trådte i kraft 01/01/2005. Omsetning: 10 mill. euro Samlet balanse: 10 mill. euro Mellomstor virksomhet Ansatte: < 250 Den nye SMV-definisjonen Omsetning: 50 mill. euro Samlet balanse: 43 mill. euro Brukerveiledning og modellerklæring Autonome virksomheter Partnervirksomheter Tilknyttede virksomheter Vanlige forkortelser EIB: Den europeiske investeringsbank EIF: Det europeiske investeringsfond EU: Den europeiske union F&U: Forskning og utvikling SMV: Små og mellomstore virksomheter ISBN ,!7IJ2I9-ehjchb! Europakommisjonen En modellerklæring som individuelle selskaper selv kan fylle ut for å fastslå hvilken SMV-status de har ved søknad om SMV-støtteordninger.

2 956703_NO_CV :44 Pagina 2 European Communities, Forsidebilde: istockphoto ANSVARSFRASKRIVELSE: SMV-brukerveiledningen er en generell orientering for foretakseiere som anvender den nye SMV-definisjonen. Brukerveiledningen har ingen juridisk verdi og er ikke på noen måte bindende for Kommisjonen. Kommisjonsanbefaling 2003/361/EU som ble utgitt i Det europeiske fellesskaps tidende L 124 av 20. mai 2003 på side 36, er det eneste autentiske grunnlaget for å fastslå hvilke betingelser som må oppfylles for å oppnå SMV-kvalifisering.

3 956703_NO_BW :59 Pagina 3 Photos.com "Mikro, små og mellomstore virksomheter (SMV-er) er drivkraften i den europeiske økonomi. De er en viktig jobbkilde, de kreerer en etableringsånd og nyskaping i EU og er dermed avgjørende for å fremme konkurranseevne og sysselsetting. Den nye SMV-definisjonen som trådte i kraft 1. januar 2005, representerer et stort steg mot et forbedret økonomisk miljø for SMV-er og har til hensikt å fremme etableringsånden, investeringer og vekst. Denne definisjonen har blitt utdypet under omfattende samtaler med interessentene, noe som viser at å lytte til SMV-er er vesentlig dersom man skal oppnå en suksessfull implementering av målene som ble satt i Lisboa." Günter Verheugen, Medlem av Europakommisjonen Ansvar for virksomheter og industri

4 956703_NO_BW :59 Pagina 4 Innholdsfortegnelse Introduksjon 5 Viktigheten av en europeisk SMV-definisjon 6 Formålene med denne veiledningen 6 1. Hvorfor en ny definisjon? 8 For å oppdatere terskelverdiene 8 For å fremme mikrovirksomheter 9 For å forbedre kapitaltilgangen 9 For å fremme nyskaping og forbedre tilgangen til F&U 10 For å ta forskjellige forhold mellom virksomheter med i betraktningen Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Er jeg en virksomhet? Hva er de nye terskelverdiene? Personaltall Årlig omsetning og samlet balanse Hva annet må tas med i betraktningen når jeg beregner mine tall? Er jeg en autonom virksomhet? Er jeg en partnervirksomhet? Er jeg en tilknyttet virksomhet? 23 Konklusjon 26 Tillegg 27 I. Illustrerende eksempler 28 II. Kommisjonsanbefalingen 32 III. Modellerklæring 40 IV. Tiltak for å forhindre misbruk av definisjonen 50

5 956703_NO_BW :59 Pagina 5 5 Introduksjon "Kategorien mikro, små og mellomstore virksomheter (SMV-er) består av virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer og som har en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en årlig samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro." Utdrag fra Artikkel 2 i vedlegget til Kommisjonsanbefaling 2003/361/EU Mikro, små og mellomstore virksomheter (SMV-er) spiller en sentral rolle i den europeiske økonomi. De er en viktig kilde til etablererkompetanse, nyskaping og sysselsetting. I den utvidede Europeiske Union som har 25 land, bidrar 23 millioner SMV-er med rundt 75 millioner arbeidsplasser og representerer cirka 99 % av alle virksomheter. De møter imidlertid ofte svakheter i markedet. SMV-er har ofte problemer med å få tilgang til kapital eller kreditt, særlig tidlig i oppstartsfasen. Begrensede ressurser kan også redusere tilgangen til nye teknologier eller nyskapinger. Støtte til SMV-er er derfor en av Europakommisjonens prioriteringer for økonomisk vekst, skaping av arbeidsplasser og samsvar mellom det økonomiske og det sosiale liv. Photos.com

6 956703_NO_BW :59 Pagina 6 6 Introduksjon Hva slags EU-støtte finnes for SMV-er? En oversikt over de viktigste mulighetene for økonomisk støtte som er tilgjengelig for europeiske SMV-er finner du på denne internettsiden: europa.eu.int/comm/ enterprise/entrepreneurship/ sme_envoy/index.htm Viktigheten av en europeisk SMV-definisjon I et indre market uten innbyrdes grenser er det vesentlig at tiltak som støtter SMV-er er basert på en felles definisjon for å forbedre deres ensartethet og effektivitet, samt for å begrense fordreininger av konkurransen. Dette er enda mer nødvendig i lys av den omfattende samhandlingen mellom nasjonale tiltak og EU-tiltak for å hjelpe SMV-er på områder så som; regional utvikling og økonomisk støtte til forskning. I 1996 vedtok Kommisjonen en anbefaling som etablerte den første felles SMV- definisjonen 1. Denne definisjonen har vært i utstrakt bruk i hele den Europeiske Union. Den 6. mai 2003 vedtok kommisjonen en ny anbefaling 2 for å ta med i betraktningen den økonomiske utviklingen siden 1996 (hele teksten finner du i vedlegg II på side 32 i denne veiledningen). Denne anbefalingen trådte i kraft 1. januar 2005 og vil gjelde for all politikk og alle ordninger og tiltak som Kommisjonen driver for SMV-er. Photos.com Bruken av definisjonen er frivillig for medlemslandene, men Kommisjonen oppfordrer dem, så vel som Den europeiske investeringsbank (EIB) og Det europeiske investeringsfond (EIF), til å bruke den i så stor utstrekning som mulig. Photos.com Formålene med denne veiledningen Denne veiledningen presenterer de endringene som er blitt gjort i den nye definisjonen og grunnlaget for dem (se kapittel 1, side 8). Videre benytter veiledningen en steg-for-steg tilnærming for å forklare hvordan man kan avgjøre om en virksomhet kan oppnå SMV-kvalifisering (se kapittel 2, side 11). 1 Kommisjonsanbefaling 96/280/EU av 3. april 1996 vedrørende definisjonen på små og mellomstore virksomheter (tekst med EØSrelevans), Det europeiske fellesskaps tidende L 107 av 30. april 1996 side Kommisjonsanbefaling 2003/361/EU av 6. mai 2003 vedrørende definisjonen av mikro, små og mellomstore virksomheter (tekst med EØS-relevans), Det europeiske fellesskaps tidende L 124 av 20. mai 2003 side

7 956703_NO_BW :59 Pagina 7 7 Photos.com Photos.com Siden det gjennomsnittlige Europeiske foretak ikke har mer enn 6 ansatte, kan de fleste anses å være en SMV. Den nye definisjonen tar imidlertid mulige forhold til andre virksomheter med i betraktningen. I noen tilfeller kan disse forholdene, spesielt dersom de skaper en betydelig økonomisk tilknytning til andre virksomheter, føre til at en virksomhet likevel ikke kan klassifiseres som en SMV. Denne veiledningen er hovedsaklig utformet for to grupper. Den første er foretakseiere som driver mikro, små eller mellomstore virksomheter og som ønsker å søke om stipend eller lån rettet mot SMV-er. Disse eierne kan også ønske å finne ut om de oppfyller kriteriene for å dra nytte av spesielle forskrifter i SMV-lovgivningen. Den andre gruppen er europeiske, nasjonale, regionale og lokale funksjonærer som etablerer og driver de forskjellige ordningene, behandler søknadene og sikrer at selskapene oppfyller kriteriene for å motta støtte. Krefter settes også inn på å lette behandlingen av SMV-søknader om økonomisk støtte eller deltakelse i spesielle ordninger. Dette oppnås ved hjelp av en modellerklæring 3 basert på egenvurdering som foretakene selv kan fylle ut (et eksemplar finnes i vedlegg III på side 40). Dette kan så sendes til den relevante administrative avdeling for å fastslå hva virksomhetens SMV-status er når søknaden leveres inn. Å benytte seg av erklæringen er frivillig både for virksomhetene og medlemslandets administrasjon, og innholdet kan tilpasses normal nasjonal bruk. 3 Meddelelse fra Kommisjonen Modellerklæring angående informasjon relatert til en virksomhets kvalifisering som SMV, Det europeiske fellesskaps tidende C 11 av 20. mai 2003, side 5-15.

8 956703_NO_BW :59 Pagina 8 8 Kapittel 1 Hvorfor en ny definisjon? 1. Hvorfor en ny definisjon? Den nye definisjonen er et resultat av vidtrekkende diskusjoner mellom Kommisjonen, medlemsland, næringslivsorganisasjoner og eksperter, samt to åpne rådspørringer på internett. istockphoto Endringene reflekterer den generelle økonomiske utviklingen siden 1996 og den økende forståelsen for de spesielle hindrene SMV-er står overfor. Den nye definisjonen er bedre egnet for de forskjellige typene SMV-er og reflekterer bedre forskjellige forhold mellom virksomheter. Den fremmer nyskaping og partnerskap, samtidig som den sikrer at kun de virksomhetene som virkelig behøver det, mottar støtte fra offentlige ordninger. For å oppdatere terskelverdiene Utviklingen innen pris og produktivitet gjorde det nødvendig å justere de økonomiske terskelverdiene 4. Den betydelige økningen vil føre til at et stort antall virksomheter kan beholde sin SMV-status og sikre at de fortsatt er kvalifisert til å motta støtte. Terskelverdiene for personaltall er fortsatt på samme nivå, siden det å øke dem ville tynnet ut de tiltakene som er skreddersydde for SMV-er. 4 De økonomiske terskelverdiene og terskelverdiene for personaltall som introduseres i den nye definisjonen er maksimumstall. Medlemsland, Den europeiske investeringsbank (EIB) og Det europeiske investeringsfond (EIF) kan fastsette lavere nivåer dersom de ønsker å rette tiltakene mot en spesiell SMV- kategori.

9 956703_NO_BW :59 Pagina 9 9 For å fremme mikrovirksomheter Flere og flere mikrovirksomheter opprettes overalt i EU. Den nye definisjonen tar denne utviklingen med i betraktningen ved å fastsette økonomiske terskelverdier for dem. Denne forbedringen søker å oppfordre til vedtak av ordninger som setter de spesielle problemer mikrovirksomheter står overfor på dagsordenen, spesielt i løpet av oppstartsfasen. For å forbedre kapitaltilgangen Photos.com Kapitaltilgang er et evigvarende problem for SMVer, hovedsaklig fordi de ofte ikke er i stand til å stille de garantiene tradisjonelle kredittgivere krever. For å hjelpe dem med å håndtere dette problemet, underletter den nye definisjonen egenkapitalfinansiering for SMV-er ved å la visse investorer, så som regionale fond, risikokapitalselskaper og forretningsengler 5, kunne investere i dem uten at virksomhetene mister sin SMV-status (se side for mer informasjon). Det samme gjelder for små, selvstyrte lokalmyndigheter med et årsbudsjett på under 10 millioner euro og færre enn 5000 innbyggere. De kan investere i en SMV opp til en viss prosentsats uten at virksomheten dermed opplever noen ulemper når den søker om stipender. 5 Forretningsengler kan defineres som en enkeltperson eller en gruppe enkeltpersoner med en fast risikokapitalaktivitet som investerer egenkapital i unoterte selskaper (se Artikkel 3.2. (a) i vedlegget til anbefaling 2003/361/EU vedrørende definisjonen av mikro, små og mellomstore virksomheter, som du finner bakerst i denne veiledningen).

10 956703_NO_BW :59 Pagina Kapittel 1 Hvorfor en ny definisjon? For å fremme nyskaping og forbedre tilgangen til F&U (forskning og utvikling) Spesielle forskrifter gjelder nå for universiteter og non-profit forskningssentre som gjør det mulig for dem å ha økonomiske interesser i en SMV. Photos.com Dette samarbeidet vil være en fordel for begge parter. Det styrker en virksomhet ved å gi den en økonomisk partner som det er umaken verd å ha, samt tilgang til F&U. Samarbeidet gir også universitetene og forskningssentrene en mulighet for praktisk anvendelse av deres nyskapende arbeid. Hva skjer med avtaler om SMV-støtte som ble inngått før 01/01/2005? Som et overgangstiltak vil kommisjonsordninger som for tiden benytter SMVdefinisjonen fra 1996, fortsatt kunne implementeres til fordel for virksomheter som ble ansett å være SMV-er da disse ordningene ble vedtatt. Juridisk bindende forpliktelser som er inngått av Kommisjonen basert på slike ordninger vil ikke påvirkes (se artikkel 8.2 i definisjonen, side 37). For å ta forskjellige forhold mellom virksomheter med i betraktningen Et av hovedmålene med den nye definisjonen er å sikre at støtteordninger kun gis til de virksomhetene som virkelig behøver dem. På grunn av dette introduserer definisjonen en metode for beregning av grenser for økonomi og personale for å få et mer realistisk bilde av virksomhetens økonomiske situasjon. For å få til dette har man introdusert et skille mellom forskjellige typer virksomheter: autonome virksomheter, partnervirksomheter og tilknyttede virksomheter (se kapittel 2 på neste side). Den nye definisjonen inneholder også beskyttelsesklausuler for å forhindre misbruk av SMV-statusen (se vedlegg IV, side 50). Klare veiledninger gis om hvordan forskjellige forhold mellom en SMV og andre virksomheter eller investorer skal behandles når tallene for virksomhetens økonomi og personale skal beregnes. I hovedsak vil dette si at den nye definisjonen tar hensyn til hvilken evne en SMV har til å påkalle finansielle midler utenfra. For eksempel kan en virksomhet som er tilknyttet andre virksomheter med store finansielle ressurser kunne overstige terskelverdiene og dermed ikke lenger kvalifisere til SMV-status.

11 956703_NO_BW :59 Pagina Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Den nye definisjonen introduserer tre forskjellige virksomhetskategorier. Hver kategori samsvarer med en type forhold en virksomhet kan ha til en annen. Dette skillet er nødvendig for å kunne danne seg et klart bilde av en virksomhets økonomiske situasjon og for å ekskludere de som ikke er genuine SMV-er. Photodisc Generelt sett er de fleste SMV-er autonome virksomheter fordi de enten er helt uavhengige eller har ett eller flere små partnerskap (hvert på mindre enn 25 %) med andre virksomheter (se 2.3.1, side 16). Dersom denne aksjeposten ikke er høyere enn 50 %, anses forholdet å være mellom partnervirksomheter (se 2.3.2, side 20). Dersom aksjeposten overstiger denne grensen, snakker vi om tilknyttede virksomheter (se 2.3.3, side 23). Avhengig av i hvilken kategori din virksomhet hører hjemme, vil du kanskje måtte inkludere data fra én eller flere andre virksomheter når du beregner dine egne tall. Resultatet av beregningen lar deg kontrollere om du overholder definisjonens terskelverdier for økonomi og personale (se 2.3, side 16). Virksomheter som overskrider disse terskelverdiene mister sin SMV-status.

12 956703_NO_BW :59 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen 2.1. Er jeg en virksomhet? (Art. 1)* Det første man må gjøre for å kvalifisere seg som en SMV er å bli ansett å være en virksomhet. I henhold til den nye definisjonen er en virksomhet enhver enhet som er involvert i økonomisk aktivitet, uavhengig av aktivitetens juridiske form. Photodisc Ordleggingen er ikke ny. Den reflekterer terminologien EU-domstolen bruker i sine avgjørelser. Ved å inkluderes formelt i anbefalingen er omfanget av den nye SMV-definisjonen nå tydelig markert. Dermed kan selvstendig næringsdrivende, familiebedrifter, partnerskap og foreninger som jevnlig er involvert i økonomisk aktivitet anses å være virksomheter. Det er den økonomiske aktiviteten som er den avgjørende faktoren, ikke den juridiske formen Hva er de nye terskelverdiene? (Art. 2) Når du har stadfestet at du er en virksomhet, må du sette opp data om virksomheten i henhold til følgende tre kriterier: personaltall årlig omsetning årlig samlet balanse Når du sammenligner dine tall med terskelverdiene for disse tre kriteriene, kan du fastslå om du er en mikro, liten eller mellomstor virksomhet. * Artikkelnumrene refererer til vedlegget til Europakommisjonens anbefaling av 6. mai 2003 (se vedlegg II, side 32).

13 956703_NO_BW :00 Pagina Hvilken informasjon skal jeg bruke? Når du foretar beregningene av økonomien og personaltall bør du bruke data fra din forrige godkjente årsrapport. For nyetablerte virksomheter som ikke enda har godkjente årsrapporter, bør du foreta et realistisk overslag bona fide av relevante data i løpet av finansåret (se art. 4, side 36). Det er nødvendig å merke seg at selv om det er obligatorisk å respektere terskelverdiene for personaltall, kan en SMV velge å møte grensen for enten omsetningen eller for samlet balanse. Virksomheten behøver ikke møte begge grensene og kan overskride én av dem uten å miste sin status. Den nye definisjonen gir denne muligheten fordi virksomheter innen handels- og distribusjonssektorene av natur har høyere omsetningstall enn virksomheter i produksjonssektoren. Ved å gi virksomhetene valget mellom dette kriteriet og samlet balanse, som reflekterer hele virksomhetens formue, sikrer man at SMV-er som er involvert i forskjellige typer økonomiske aktivitet behandles rettferdig. Som tabellen på side 14 viser, består kategorien mikro, små og mellomstore virksomheter av virksomheter med færre enn 250 ansatte som; enten har en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller en årlig samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. SLIK DEFINERES EN SMV PERSONALTALL +/- SAMLET BALANSE ÅRLIG OMSETNING

14 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen I denne kategorien: Små virksomheter defineres som virksomheter som har mindre enn 50 ansatte og som har en årlig omsetning eller en samlet balanse som ikke overstiger 10 millioner euro. Mikrovirksomheter defineres som virksomheter som har mindre enn 10 ansatte og som har en årlig omsetning eller en samlet balanse som ikke overstiger 2 millioner euro. DE NYE TERSKELVERDIENE (Art. 2) Virksomhetskategori Personaltall: Årsarbeidsenheter Årlig omsetning eller Samlet balanse Mellomstor < mill. euro (i mill. euro) eller 43 mill. euro (i mill. euro) Liten < mill. euro (i mill. euro) eller 10 mill. euro (i mill. euro) Micro < 10 2 mill. euro (ikke tidligere definert) eller 2 mill. euro (ikke tidligere definert)

15 956703_NO_BW :00 Pagina Hva er definisjonen på en ansatt? Nasjonal arbeidslovgivning gjelder. Den varierer fra land til land, for eksempel for vikarer som jobber som selvstendig næringsdrivende eller er leid ut fra et vikarbyrå. Du bør kontakte dine lokale myndigheter for å fastslå hvordan din nasjonale lovgivning definerer begrepet ansatt.. For kontakt til din lokale myndighet, vennligst gå inn på: europa.eu.int/comm/ employment_social/esf2000/ contacts-en.htm Personaltall (Art.5) Personaltall er et nødvendig innledende kriterium for å avgjøre hvilken kategori en SMV tilhører. Det dekker heltids- og deltidsansatte så vel som sesongarbeidere, og inkluderer følgende: Ansatte Personer som arbeider for virksomheten, som er underlagt den og anses å være ansatte i henhold til nasjonal lovgivning Disponenter i egne firma Partnere som er involvert i regelmessig aktivitet i virksomheten og som drar økonomiske fordeler fra virksomheten Lærlinger eller studenter på yrkesopplæring som har kontrakter, inkluderes ikke i personaltall. Permittente for svangerskap og omsorg skal heller ikke inkluderes. Personaltall uttrykkes i årsarbeidsenheter. Alle som arbeider heltid i din virksomhet eller på vegne av den i løpet av et helt referanseår teller som én enhet. Deltidsansatte, sesongarbeidere og de som ikke har arbeidet et helt år teller som deler av en enhet Årlig omsetning og samlet balanse (Art. 4) Den årlige omsetningen fastslås ved å beregne den inntekten fra salg og tjenester som virksomheten har mottatt i løpet av året, etter at eventuelle rabatter er blitt utbetalt. Omsetningen skal ikke inkludere merverdiavgift (MVA) eller andre indirekte skatter 6. Den årlige samlede balansen henviser til verdien av hovedaktiva i ditt selskap 7. 6 Se artikkel 28 i rådsdirektiv 78/660/EØS av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer, Det europeiske fellesskaps tidende L 222, side av 14. august For mer informasjon se artikkel 12.3 i rådsdirektiv 78/660/EØS av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer, Det europeiske fellesskaps tidende L 222, side av 14. august 1978.

16 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Hva skjer dersom jeg overstiger en terskelverdi? Dersom din virksomhet overstiger terskelverdien for økonomi eller personaltall i løpet av referanseåret, vil dette ikke påvirke din situasjon. Du vil beholde den SMV-statusen som du begynte året med. Du vil imidlertid miste denne statusen dersom du overstiger terskelverdiene i to etterfølgende regnskapsperioder. Og omvendt, du vil få SMV-status dersom du tidligere var en stor virksomhet, men faller under terskelverdiene i to etterfølgende regnskapsperioder 8. (se art. 4.2, side 36) Hva annet må tas med i betraktningen når jeg beregner mine tall? For å beregne dine tall må du finne ut om din virksomhet er en autonom virksomhet som absolutt er den vanligste kategorien en partnervirksomhet eller en tilknyttet virksomhet. For å gjøre dette, må du finne ut om du står i noe forhold til andre virksomheter. Avhengig av i hvilken kategori din virksomheten hører hjemme, vil du måtte legge noen, eller alle, tallene fra disse selskapene til dine egne. Beregningene er forskjellige for hver av de tre virksomhetstypene, og vil til syvende og sist avgjøre om du er innenfor de forskjellige grenseverdiene som er opprettet i SMV-definisjonen. En virksomhet som setter opp konsernregnskap, eller som er inkludert i en annen virksomhets konsernregnskap, anses vanligvis for å være en tilknyttet virksomhet Er jeg en autonom virksomhet? (Art. 3.1) Definisjon Du er en autonom virksomhet dersom: Du er helt uavhengig, dvs. at du ikke deltar i noen andre virksomheter og ingen andre virksomheter deltar i din. Du holder en aksjepost på mindre enn 25 % av kapitalen eller stemmerettighetene (den som er høyest) i én eller flere andre virksomheter og/eller utenforstående ikke har en aksjepost på 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettighetene (den som er høyest) i din virksomhet. Dersom du er autonom betyr det at du ikke er partner i eller er tilknyttet en annen virksomhet (se art. 3.1, side 35). 8 Når du fyller ut modellerklæringen må du angi om det er noen endringer i dine tall i fht. tidligere regnskapsperioder som kan føre til en kategoriendring for virksomheten (mikro, liten, mellomstor eller stor) (se modellerklæringen bakerst i denne veiledningen).

17 956703_NO_BW :00 Pagina AUTONOME VIRKSOMHETER Min virksomheten eier mindre enn 25 % (kapital eller stemmerettigheter) i en annen og/eller en annen virksomhet eier mindre enn 25 % av min. Min virksomhet <25% <25% En annen virksomhet Merk: Det er mulig for deg å forbli en autonom virksomhet selv om du har flere investorer som hver har en aksjepost på mindre enn 25 % i din virksomhet, forutsatt at disse investorene ikke er tilknyttet hverandre som beskrevet i ( tilknyttede virksomheter ). Hvis investorene er tilknyttet hverandre, kan du anses å være en partnervirksomhet eller en tilknyttet virksomhet, avhengig av din individuelle situasjon (se illustrasjonen på side 30). Stadfesting av tallene for min virksomhet (Art. 6.1) Hvis du er autonom, behøver du kun personaltall og økonomiske data fra dine årsrapporter for å kontrollere at du overholder terskelverdiene som er nevnt i 2.2, side 12.

18 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Hva er institusjonelle investorer? Europakommisjonen har ikke formelt definert begrepet institusjonelle investorer. Slike anses vanligvis å være investorer som driver handel med store antall verdipapirer på vegne av et betydelig antall individuelle småinvestorer, og er ikke direkte involvert i firmaene de investerer i. Aksjefond eller pensjonsfond kan for eksempel anses å være institusjonelle investorer. Unntak (Art (a-d)) Du kan fremdeles anses å være autonom, og dermed som ikke å ha noen partnervirksomheter, selv om terskelverdien på 25 % er nådd eller oversteget av noen av de følgende investorene: Offentlige investeringsselskaper, risikokapitalselskaper og forretningsengler 9. Universitet og non-profit forskningssentre. Institusjonelle investorer, inklusive regionale utviklingsfond. Selvstyrte lokale myndigheter med et årsbudsjett på under 10 mill. euro og færre enn 5000 innbyggere. Det er mulig å forbli autonom og fremdeles ha én eller flere av investorene som vist overfor. Hver av disse kan ha en aksjepost på opptil 50 % i din virksomhet, forutsatt at de ikke er tilknyttet hverandre (se på side 23 for mer om begrepet tilknyttet virksomhet ). Hver investor har selvsagt sine rettigheter som aksjeeier, men kan ikke gå utover disse og påvirke ledelsen i virksomheten i den betydningen som er beskrevet i artikkel 3.3 i definisjonen ( tilknyttede virksomheter ). 9 Se fotnote 5 på side 9 for definisjonen av forretningsengler. Forretningsenglers økonomiske aktivitet i en virksomhet må være under 1,25 mill. euro.

19 956703_NO_BW :00 Pagina Risikokapitalselskap % Universitet 25-50% Institusjonell investor 25-50% Liten selvstyrt lokalmyndighet 25-50%

20 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Er jeg en partnervirksomhet? (Art. 3.2) Denne typen forhold representerer situasjonen til virksomheter som etablerer omfattende økonomisk partnerskap med andre virksomheter, uten at den ene utøver effektiv direkte eller indirekte kontroll over den andre. Partnerne er virksomheter som verken er autonome eller tilknyttet hverandre. Definisjon Du er en partnervirksomhet dersom: Du har en aksjepost på 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettighetene i en annen virksomhet og/eller en annen virksomhet har en aksjepost på 25 % eller mer i din virksomhet. Du ikke er tilknyttet en annen virksomhet (se 2.3.3, side 23). Dette betyr blant annet at stemmerettighetene dine i en annen virksomhet (eller vice versa) ikke overstiger 50 %. PARTNERVIRKSOMHETER Min virksomhet eier minst 25 %, men ikke mer enn 50 %, i en annen virksomhet og/eller en annen virksomhet eier minst 25 %, men ikke mer enn 50 %, av min. Min virksomhet % % Annen virksomhet

21 956703_NO_BW :00 Pagina Hva med data om min partners partner? For å unngå en komplisert og endeløs beregning, anvender definisjonen følgende regel: når din partnervirksomhet selv har andre partnere, legger du kun til tallene fra de partnervirksomhetene som befinner seg direkte over eller direkte under din (se art. 6.2 på side 37 og illustrasjonen på side 29). Stadfesting av tallene for min virksomhet (Art. 6.2, 6.3 and 6.4) Hvis du er en partnervirksomhet må du legge en andel av den andre virksomhetens personaltall så vel som økonomiske detajer til dine egne tall for å avgjøre om du kvalifiserer til SMV-status. Denne andelen vil reflektere den prosentsatsen av aksjer eller stemmerettigheter (den som er høyest) som du holder i en annen virksomhet. Med andre ord, dersom du eier 30 % av en annen virksomhet, adderer du 30 % av dens personaltall, omsetning og samlet balanse til dine egne tall. Dersom det er flere partnervirksomheter, må samme beregning gjøres for hver partnervirksomhet som befinner seg direkte over eller under din. Offentlige instanser (Art. 3.4) Hva om min partner er tilknyttet en annen? I slike tilfeller må 100 % av tallene fra den tilknyttede virksomheten legges til tallene fra din partnervirksomhet (se 2.3.3, side 23). Deretter inkluderer du i dine egne tall den prosentandelen som representerer din aksjepost i partnervirksomheten (se art. 6.3 på side 37 og illustrasjonene på side 28-30). En virksomhet er ikke en SMV i henhold til den nye definisjonen dersom 25 % eller mer av dens kapital eller stemmerettigheter kontrolleres direkte eller indirekte, i fellesskap eller individuelt, av en eller flere offentlige instanser. Årsaken til denne bestemmelsen er at offentlig eierskap kan gi slike virksomheter visse fordeler, hovedsakelig økonomiske, over andre virksomheter som finansieres av privat egenkapital. I tillegg er det ofte ikke mulig å beregne personaltall og økonomiske tall for offentlige instanser. Investorene som er listet opp på side 18 19, som for eksempel universiteter og selvstyrte lokalmyndigheter, som har status som offentlig instans i henhold til nasjonal lovgivning, berøres ikke av denne bestemmelsen. De kan eie en andel på mellom 25 % og 50 %, men ikke mer, i en virksomhet uten at denne mister sin SMV-status.

22 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Beregning av tallene for partnervirksomheter (Prosentsatsene nedenfor er kun illustrasjoner. Se vedlegg I for flere eksempler) Min virksomhet A eier 33 % av C og 49 % av D, mens B har en aksjepost på 25 % i min virksomhet. For å beregne personaltall og økonomiske tall, adderer jeg de relevante prosentsatsene for B, C og D til min sluttsum. MIN SLUTTSUM = 100 % av A + 25 % av B + 33 % av C + 49 % av D. Virksomhet B 25% Min (A) virksomhet 33% 49% Virksomhet C Virksomhet D

23 956703_NO_BW :00 Pagina Er jeg en tilknyttet virksomhet? (Art. 3.3) Denne typen forhold samsvarer med den økonomiske situasjonen i selskaper som danner et konsern ved at en virksomhet direkte eller indirekte kontrollerer stemmerettighetene i en annen, eller ved å utøve dominerende innflytelse på en virksomhet. Slike virksomhetstyper er sjeldnere enn de to foregående typene. Definisjon To eller flere virksomheter er tilknyttet hverandre når de har noen av de følgende forholdene seg imellom: En virksomhet sitter på flertallet av aksjeeiernes eller medlemmenes stemmerettigheter i en annen virksomhet. En virksomhet har rett til å utnevne eller fjerne flertallet av en annen virksomhets administrasjon, ledelse eller tilsynsorgan. En kontrakt mellom virksomhetene, eller en forskrift i stiftelsesdokumentet eller vedtektene til et av selskapene gir den ene virksomheten dominant innflytelse over den andre. En virksomhet kan, i følge avtale, utøve full kontroll over en majoritet av aksjeeiernes eller medlemmenes stemmerettighet i en annen virksomhet. Et typisk eksempel på en tilknyttet virksomhet er et heleid datterselskap.

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa TEMATISK PUBLIKASJON Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education Med støtte fra EURYDICE Informasjonsnettverket for opplæring i Europa

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer