,!7IJ2I9-ehjchb! Brukerveiledning og modellerklæring FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER. SMV-terskler. Denne veiledningen inneholder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",!7IJ2I9-ehjchb! Brukerveiledning og modellerklæring FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER. SMV-terskler. Denne veiledningen inneholder:"

Transkript

1 956703_NO_CV :44 rundt 23 millioner SMV-er som representerer 99 % av alle virksomheter i EU og sysselsetter cirka 75 mill. ansatte. SMV-terskler Microvirksomhet NO NB NO-C I EUs 25 medlemsland finnes det Pagina 1 FORETAKS- OG NÆRINGSPUBLIKASJONER Ansatte: < 10 Omsetning: 2 mill. euro Denne veiledningen inneholder: Samlet balanse: 2 mill. euro Liten virksomhet Ansatte: < 50 Detaljert informasjon og forklaring av den nye SMV-definisjonen som trådte i kraft 01/01/2005. Omsetning: 10 mill. euro Samlet balanse: 10 mill. euro Mellomstor virksomhet Ansatte: < 250 Den nye SMV-definisjonen Omsetning: 50 mill. euro Samlet balanse: 43 mill. euro Brukerveiledning og modellerklæring Autonome virksomheter Partnervirksomheter Tilknyttede virksomheter Vanlige forkortelser EIB: Den europeiske investeringsbank EIF: Det europeiske investeringsfond EU: Den europeiske union F&U: Forskning og utvikling SMV: Små og mellomstore virksomheter ISBN ,!7IJ2I9-ehjchb! Europakommisjonen En modellerklæring som individuelle selskaper selv kan fylle ut for å fastslå hvilken SMV-status de har ved søknad om SMV-støtteordninger.

2 956703_NO_CV :44 Pagina 2 European Communities, Forsidebilde: istockphoto ANSVARSFRASKRIVELSE: SMV-brukerveiledningen er en generell orientering for foretakseiere som anvender den nye SMV-definisjonen. Brukerveiledningen har ingen juridisk verdi og er ikke på noen måte bindende for Kommisjonen. Kommisjonsanbefaling 2003/361/EU som ble utgitt i Det europeiske fellesskaps tidende L 124 av 20. mai 2003 på side 36, er det eneste autentiske grunnlaget for å fastslå hvilke betingelser som må oppfylles for å oppnå SMV-kvalifisering.

3 956703_NO_BW :59 Pagina 3 Photos.com "Mikro, små og mellomstore virksomheter (SMV-er) er drivkraften i den europeiske økonomi. De er en viktig jobbkilde, de kreerer en etableringsånd og nyskaping i EU og er dermed avgjørende for å fremme konkurranseevne og sysselsetting. Den nye SMV-definisjonen som trådte i kraft 1. januar 2005, representerer et stort steg mot et forbedret økonomisk miljø for SMV-er og har til hensikt å fremme etableringsånden, investeringer og vekst. Denne definisjonen har blitt utdypet under omfattende samtaler med interessentene, noe som viser at å lytte til SMV-er er vesentlig dersom man skal oppnå en suksessfull implementering av målene som ble satt i Lisboa." Günter Verheugen, Medlem av Europakommisjonen Ansvar for virksomheter og industri

4 956703_NO_BW :59 Pagina 4 Innholdsfortegnelse Introduksjon 5 Viktigheten av en europeisk SMV-definisjon 6 Formålene med denne veiledningen 6 1. Hvorfor en ny definisjon? 8 For å oppdatere terskelverdiene 8 For å fremme mikrovirksomheter 9 For å forbedre kapitaltilgangen 9 For å fremme nyskaping og forbedre tilgangen til F&U 10 For å ta forskjellige forhold mellom virksomheter med i betraktningen Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Er jeg en virksomhet? Hva er de nye terskelverdiene? Personaltall Årlig omsetning og samlet balanse Hva annet må tas med i betraktningen når jeg beregner mine tall? Er jeg en autonom virksomhet? Er jeg en partnervirksomhet? Er jeg en tilknyttet virksomhet? 23 Konklusjon 26 Tillegg 27 I. Illustrerende eksempler 28 II. Kommisjonsanbefalingen 32 III. Modellerklæring 40 IV. Tiltak for å forhindre misbruk av definisjonen 50

5 956703_NO_BW :59 Pagina 5 5 Introduksjon "Kategorien mikro, små og mellomstore virksomheter (SMV-er) består av virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer og som har en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en årlig samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro." Utdrag fra Artikkel 2 i vedlegget til Kommisjonsanbefaling 2003/361/EU Mikro, små og mellomstore virksomheter (SMV-er) spiller en sentral rolle i den europeiske økonomi. De er en viktig kilde til etablererkompetanse, nyskaping og sysselsetting. I den utvidede Europeiske Union som har 25 land, bidrar 23 millioner SMV-er med rundt 75 millioner arbeidsplasser og representerer cirka 99 % av alle virksomheter. De møter imidlertid ofte svakheter i markedet. SMV-er har ofte problemer med å få tilgang til kapital eller kreditt, særlig tidlig i oppstartsfasen. Begrensede ressurser kan også redusere tilgangen til nye teknologier eller nyskapinger. Støtte til SMV-er er derfor en av Europakommisjonens prioriteringer for økonomisk vekst, skaping av arbeidsplasser og samsvar mellom det økonomiske og det sosiale liv. Photos.com

6 956703_NO_BW :59 Pagina 6 6 Introduksjon Hva slags EU-støtte finnes for SMV-er? En oversikt over de viktigste mulighetene for økonomisk støtte som er tilgjengelig for europeiske SMV-er finner du på denne internettsiden: europa.eu.int/comm/ enterprise/entrepreneurship/ sme_envoy/index.htm Viktigheten av en europeisk SMV-definisjon I et indre market uten innbyrdes grenser er det vesentlig at tiltak som støtter SMV-er er basert på en felles definisjon for å forbedre deres ensartethet og effektivitet, samt for å begrense fordreininger av konkurransen. Dette er enda mer nødvendig i lys av den omfattende samhandlingen mellom nasjonale tiltak og EU-tiltak for å hjelpe SMV-er på områder så som; regional utvikling og økonomisk støtte til forskning. I 1996 vedtok Kommisjonen en anbefaling som etablerte den første felles SMV- definisjonen 1. Denne definisjonen har vært i utstrakt bruk i hele den Europeiske Union. Den 6. mai 2003 vedtok kommisjonen en ny anbefaling 2 for å ta med i betraktningen den økonomiske utviklingen siden 1996 (hele teksten finner du i vedlegg II på side 32 i denne veiledningen). Denne anbefalingen trådte i kraft 1. januar 2005 og vil gjelde for all politikk og alle ordninger og tiltak som Kommisjonen driver for SMV-er. Photos.com Bruken av definisjonen er frivillig for medlemslandene, men Kommisjonen oppfordrer dem, så vel som Den europeiske investeringsbank (EIB) og Det europeiske investeringsfond (EIF), til å bruke den i så stor utstrekning som mulig. Photos.com Formålene med denne veiledningen Denne veiledningen presenterer de endringene som er blitt gjort i den nye definisjonen og grunnlaget for dem (se kapittel 1, side 8). Videre benytter veiledningen en steg-for-steg tilnærming for å forklare hvordan man kan avgjøre om en virksomhet kan oppnå SMV-kvalifisering (se kapittel 2, side 11). 1 Kommisjonsanbefaling 96/280/EU av 3. april 1996 vedrørende definisjonen på små og mellomstore virksomheter (tekst med EØSrelevans), Det europeiske fellesskaps tidende L 107 av 30. april 1996 side Kommisjonsanbefaling 2003/361/EU av 6. mai 2003 vedrørende definisjonen av mikro, små og mellomstore virksomheter (tekst med EØS-relevans), Det europeiske fellesskaps tidende L 124 av 20. mai 2003 side

7 956703_NO_BW :59 Pagina 7 7 Photos.com Photos.com Siden det gjennomsnittlige Europeiske foretak ikke har mer enn 6 ansatte, kan de fleste anses å være en SMV. Den nye definisjonen tar imidlertid mulige forhold til andre virksomheter med i betraktningen. I noen tilfeller kan disse forholdene, spesielt dersom de skaper en betydelig økonomisk tilknytning til andre virksomheter, føre til at en virksomhet likevel ikke kan klassifiseres som en SMV. Denne veiledningen er hovedsaklig utformet for to grupper. Den første er foretakseiere som driver mikro, små eller mellomstore virksomheter og som ønsker å søke om stipend eller lån rettet mot SMV-er. Disse eierne kan også ønske å finne ut om de oppfyller kriteriene for å dra nytte av spesielle forskrifter i SMV-lovgivningen. Den andre gruppen er europeiske, nasjonale, regionale og lokale funksjonærer som etablerer og driver de forskjellige ordningene, behandler søknadene og sikrer at selskapene oppfyller kriteriene for å motta støtte. Krefter settes også inn på å lette behandlingen av SMV-søknader om økonomisk støtte eller deltakelse i spesielle ordninger. Dette oppnås ved hjelp av en modellerklæring 3 basert på egenvurdering som foretakene selv kan fylle ut (et eksemplar finnes i vedlegg III på side 40). Dette kan så sendes til den relevante administrative avdeling for å fastslå hva virksomhetens SMV-status er når søknaden leveres inn. Å benytte seg av erklæringen er frivillig både for virksomhetene og medlemslandets administrasjon, og innholdet kan tilpasses normal nasjonal bruk. 3 Meddelelse fra Kommisjonen Modellerklæring angående informasjon relatert til en virksomhets kvalifisering som SMV, Det europeiske fellesskaps tidende C 11 av 20. mai 2003, side 5-15.

8 956703_NO_BW :59 Pagina 8 8 Kapittel 1 Hvorfor en ny definisjon? 1. Hvorfor en ny definisjon? Den nye definisjonen er et resultat av vidtrekkende diskusjoner mellom Kommisjonen, medlemsland, næringslivsorganisasjoner og eksperter, samt to åpne rådspørringer på internett. istockphoto Endringene reflekterer den generelle økonomiske utviklingen siden 1996 og den økende forståelsen for de spesielle hindrene SMV-er står overfor. Den nye definisjonen er bedre egnet for de forskjellige typene SMV-er og reflekterer bedre forskjellige forhold mellom virksomheter. Den fremmer nyskaping og partnerskap, samtidig som den sikrer at kun de virksomhetene som virkelig behøver det, mottar støtte fra offentlige ordninger. For å oppdatere terskelverdiene Utviklingen innen pris og produktivitet gjorde det nødvendig å justere de økonomiske terskelverdiene 4. Den betydelige økningen vil føre til at et stort antall virksomheter kan beholde sin SMV-status og sikre at de fortsatt er kvalifisert til å motta støtte. Terskelverdiene for personaltall er fortsatt på samme nivå, siden det å øke dem ville tynnet ut de tiltakene som er skreddersydde for SMV-er. 4 De økonomiske terskelverdiene og terskelverdiene for personaltall som introduseres i den nye definisjonen er maksimumstall. Medlemsland, Den europeiske investeringsbank (EIB) og Det europeiske investeringsfond (EIF) kan fastsette lavere nivåer dersom de ønsker å rette tiltakene mot en spesiell SMV- kategori.

9 956703_NO_BW :59 Pagina 9 9 For å fremme mikrovirksomheter Flere og flere mikrovirksomheter opprettes overalt i EU. Den nye definisjonen tar denne utviklingen med i betraktningen ved å fastsette økonomiske terskelverdier for dem. Denne forbedringen søker å oppfordre til vedtak av ordninger som setter de spesielle problemer mikrovirksomheter står overfor på dagsordenen, spesielt i løpet av oppstartsfasen. For å forbedre kapitaltilgangen Photos.com Kapitaltilgang er et evigvarende problem for SMVer, hovedsaklig fordi de ofte ikke er i stand til å stille de garantiene tradisjonelle kredittgivere krever. For å hjelpe dem med å håndtere dette problemet, underletter den nye definisjonen egenkapitalfinansiering for SMV-er ved å la visse investorer, så som regionale fond, risikokapitalselskaper og forretningsengler 5, kunne investere i dem uten at virksomhetene mister sin SMV-status (se side for mer informasjon). Det samme gjelder for små, selvstyrte lokalmyndigheter med et årsbudsjett på under 10 millioner euro og færre enn 5000 innbyggere. De kan investere i en SMV opp til en viss prosentsats uten at virksomheten dermed opplever noen ulemper når den søker om stipender. 5 Forretningsengler kan defineres som en enkeltperson eller en gruppe enkeltpersoner med en fast risikokapitalaktivitet som investerer egenkapital i unoterte selskaper (se Artikkel 3.2. (a) i vedlegget til anbefaling 2003/361/EU vedrørende definisjonen av mikro, små og mellomstore virksomheter, som du finner bakerst i denne veiledningen).

10 956703_NO_BW :59 Pagina Kapittel 1 Hvorfor en ny definisjon? For å fremme nyskaping og forbedre tilgangen til F&U (forskning og utvikling) Spesielle forskrifter gjelder nå for universiteter og non-profit forskningssentre som gjør det mulig for dem å ha økonomiske interesser i en SMV. Photos.com Dette samarbeidet vil være en fordel for begge parter. Det styrker en virksomhet ved å gi den en økonomisk partner som det er umaken verd å ha, samt tilgang til F&U. Samarbeidet gir også universitetene og forskningssentrene en mulighet for praktisk anvendelse av deres nyskapende arbeid. Hva skjer med avtaler om SMV-støtte som ble inngått før 01/01/2005? Som et overgangstiltak vil kommisjonsordninger som for tiden benytter SMVdefinisjonen fra 1996, fortsatt kunne implementeres til fordel for virksomheter som ble ansett å være SMV-er da disse ordningene ble vedtatt. Juridisk bindende forpliktelser som er inngått av Kommisjonen basert på slike ordninger vil ikke påvirkes (se artikkel 8.2 i definisjonen, side 37). For å ta forskjellige forhold mellom virksomheter med i betraktningen Et av hovedmålene med den nye definisjonen er å sikre at støtteordninger kun gis til de virksomhetene som virkelig behøver dem. På grunn av dette introduserer definisjonen en metode for beregning av grenser for økonomi og personale for å få et mer realistisk bilde av virksomhetens økonomiske situasjon. For å få til dette har man introdusert et skille mellom forskjellige typer virksomheter: autonome virksomheter, partnervirksomheter og tilknyttede virksomheter (se kapittel 2 på neste side). Den nye definisjonen inneholder også beskyttelsesklausuler for å forhindre misbruk av SMV-statusen (se vedlegg IV, side 50). Klare veiledninger gis om hvordan forskjellige forhold mellom en SMV og andre virksomheter eller investorer skal behandles når tallene for virksomhetens økonomi og personale skal beregnes. I hovedsak vil dette si at den nye definisjonen tar hensyn til hvilken evne en SMV har til å påkalle finansielle midler utenfra. For eksempel kan en virksomhet som er tilknyttet andre virksomheter med store finansielle ressurser kunne overstige terskelverdiene og dermed ikke lenger kvalifisere til SMV-status.

11 956703_NO_BW :59 Pagina Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Den nye definisjonen introduserer tre forskjellige virksomhetskategorier. Hver kategori samsvarer med en type forhold en virksomhet kan ha til en annen. Dette skillet er nødvendig for å kunne danne seg et klart bilde av en virksomhets økonomiske situasjon og for å ekskludere de som ikke er genuine SMV-er. Photodisc Generelt sett er de fleste SMV-er autonome virksomheter fordi de enten er helt uavhengige eller har ett eller flere små partnerskap (hvert på mindre enn 25 %) med andre virksomheter (se 2.3.1, side 16). Dersom denne aksjeposten ikke er høyere enn 50 %, anses forholdet å være mellom partnervirksomheter (se 2.3.2, side 20). Dersom aksjeposten overstiger denne grensen, snakker vi om tilknyttede virksomheter (se 2.3.3, side 23). Avhengig av i hvilken kategori din virksomhet hører hjemme, vil du kanskje måtte inkludere data fra én eller flere andre virksomheter når du beregner dine egne tall. Resultatet av beregningen lar deg kontrollere om du overholder definisjonens terskelverdier for økonomi og personale (se 2.3, side 16). Virksomheter som overskrider disse terskelverdiene mister sin SMV-status.

12 956703_NO_BW :59 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen 2.1. Er jeg en virksomhet? (Art. 1)* Det første man må gjøre for å kvalifisere seg som en SMV er å bli ansett å være en virksomhet. I henhold til den nye definisjonen er en virksomhet enhver enhet som er involvert i økonomisk aktivitet, uavhengig av aktivitetens juridiske form. Photodisc Ordleggingen er ikke ny. Den reflekterer terminologien EU-domstolen bruker i sine avgjørelser. Ved å inkluderes formelt i anbefalingen er omfanget av den nye SMV-definisjonen nå tydelig markert. Dermed kan selvstendig næringsdrivende, familiebedrifter, partnerskap og foreninger som jevnlig er involvert i økonomisk aktivitet anses å være virksomheter. Det er den økonomiske aktiviteten som er den avgjørende faktoren, ikke den juridiske formen Hva er de nye terskelverdiene? (Art. 2) Når du har stadfestet at du er en virksomhet, må du sette opp data om virksomheten i henhold til følgende tre kriterier: personaltall årlig omsetning årlig samlet balanse Når du sammenligner dine tall med terskelverdiene for disse tre kriteriene, kan du fastslå om du er en mikro, liten eller mellomstor virksomhet. * Artikkelnumrene refererer til vedlegget til Europakommisjonens anbefaling av 6. mai 2003 (se vedlegg II, side 32).

13 956703_NO_BW :00 Pagina Hvilken informasjon skal jeg bruke? Når du foretar beregningene av økonomien og personaltall bør du bruke data fra din forrige godkjente årsrapport. For nyetablerte virksomheter som ikke enda har godkjente årsrapporter, bør du foreta et realistisk overslag bona fide av relevante data i løpet av finansåret (se art. 4, side 36). Det er nødvendig å merke seg at selv om det er obligatorisk å respektere terskelverdiene for personaltall, kan en SMV velge å møte grensen for enten omsetningen eller for samlet balanse. Virksomheten behøver ikke møte begge grensene og kan overskride én av dem uten å miste sin status. Den nye definisjonen gir denne muligheten fordi virksomheter innen handels- og distribusjonssektorene av natur har høyere omsetningstall enn virksomheter i produksjonssektoren. Ved å gi virksomhetene valget mellom dette kriteriet og samlet balanse, som reflekterer hele virksomhetens formue, sikrer man at SMV-er som er involvert i forskjellige typer økonomiske aktivitet behandles rettferdig. Som tabellen på side 14 viser, består kategorien mikro, små og mellomstore virksomheter av virksomheter med færre enn 250 ansatte som; enten har en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller en årlig samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. SLIK DEFINERES EN SMV PERSONALTALL +/- SAMLET BALANSE ÅRLIG OMSETNING

14 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen I denne kategorien: Små virksomheter defineres som virksomheter som har mindre enn 50 ansatte og som har en årlig omsetning eller en samlet balanse som ikke overstiger 10 millioner euro. Mikrovirksomheter defineres som virksomheter som har mindre enn 10 ansatte og som har en årlig omsetning eller en samlet balanse som ikke overstiger 2 millioner euro. DE NYE TERSKELVERDIENE (Art. 2) Virksomhetskategori Personaltall: Årsarbeidsenheter Årlig omsetning eller Samlet balanse Mellomstor < mill. euro (i mill. euro) eller 43 mill. euro (i mill. euro) Liten < mill. euro (i mill. euro) eller 10 mill. euro (i mill. euro) Micro < 10 2 mill. euro (ikke tidligere definert) eller 2 mill. euro (ikke tidligere definert)

15 956703_NO_BW :00 Pagina Hva er definisjonen på en ansatt? Nasjonal arbeidslovgivning gjelder. Den varierer fra land til land, for eksempel for vikarer som jobber som selvstendig næringsdrivende eller er leid ut fra et vikarbyrå. Du bør kontakte dine lokale myndigheter for å fastslå hvordan din nasjonale lovgivning definerer begrepet ansatt.. For kontakt til din lokale myndighet, vennligst gå inn på: europa.eu.int/comm/ employment_social/esf2000/ contacts-en.htm Personaltall (Art.5) Personaltall er et nødvendig innledende kriterium for å avgjøre hvilken kategori en SMV tilhører. Det dekker heltids- og deltidsansatte så vel som sesongarbeidere, og inkluderer følgende: Ansatte Personer som arbeider for virksomheten, som er underlagt den og anses å være ansatte i henhold til nasjonal lovgivning Disponenter i egne firma Partnere som er involvert i regelmessig aktivitet i virksomheten og som drar økonomiske fordeler fra virksomheten Lærlinger eller studenter på yrkesopplæring som har kontrakter, inkluderes ikke i personaltall. Permittente for svangerskap og omsorg skal heller ikke inkluderes. Personaltall uttrykkes i årsarbeidsenheter. Alle som arbeider heltid i din virksomhet eller på vegne av den i løpet av et helt referanseår teller som én enhet. Deltidsansatte, sesongarbeidere og de som ikke har arbeidet et helt år teller som deler av en enhet Årlig omsetning og samlet balanse (Art. 4) Den årlige omsetningen fastslås ved å beregne den inntekten fra salg og tjenester som virksomheten har mottatt i løpet av året, etter at eventuelle rabatter er blitt utbetalt. Omsetningen skal ikke inkludere merverdiavgift (MVA) eller andre indirekte skatter 6. Den årlige samlede balansen henviser til verdien av hovedaktiva i ditt selskap 7. 6 Se artikkel 28 i rådsdirektiv 78/660/EØS av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer, Det europeiske fellesskaps tidende L 222, side av 14. august For mer informasjon se artikkel 12.3 i rådsdirektiv 78/660/EØS av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for visse selskapsformer, Det europeiske fellesskaps tidende L 222, side av 14. august 1978.

16 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Hva skjer dersom jeg overstiger en terskelverdi? Dersom din virksomhet overstiger terskelverdien for økonomi eller personaltall i løpet av referanseåret, vil dette ikke påvirke din situasjon. Du vil beholde den SMV-statusen som du begynte året med. Du vil imidlertid miste denne statusen dersom du overstiger terskelverdiene i to etterfølgende regnskapsperioder. Og omvendt, du vil få SMV-status dersom du tidligere var en stor virksomhet, men faller under terskelverdiene i to etterfølgende regnskapsperioder 8. (se art. 4.2, side 36) Hva annet må tas med i betraktningen når jeg beregner mine tall? For å beregne dine tall må du finne ut om din virksomhet er en autonom virksomhet som absolutt er den vanligste kategorien en partnervirksomhet eller en tilknyttet virksomhet. For å gjøre dette, må du finne ut om du står i noe forhold til andre virksomheter. Avhengig av i hvilken kategori din virksomheten hører hjemme, vil du måtte legge noen, eller alle, tallene fra disse selskapene til dine egne. Beregningene er forskjellige for hver av de tre virksomhetstypene, og vil til syvende og sist avgjøre om du er innenfor de forskjellige grenseverdiene som er opprettet i SMV-definisjonen. En virksomhet som setter opp konsernregnskap, eller som er inkludert i en annen virksomhets konsernregnskap, anses vanligvis for å være en tilknyttet virksomhet Er jeg en autonom virksomhet? (Art. 3.1) Definisjon Du er en autonom virksomhet dersom: Du er helt uavhengig, dvs. at du ikke deltar i noen andre virksomheter og ingen andre virksomheter deltar i din. Du holder en aksjepost på mindre enn 25 % av kapitalen eller stemmerettighetene (den som er høyest) i én eller flere andre virksomheter og/eller utenforstående ikke har en aksjepost på 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettighetene (den som er høyest) i din virksomhet. Dersom du er autonom betyr det at du ikke er partner i eller er tilknyttet en annen virksomhet (se art. 3.1, side 35). 8 Når du fyller ut modellerklæringen må du angi om det er noen endringer i dine tall i fht. tidligere regnskapsperioder som kan føre til en kategoriendring for virksomheten (mikro, liten, mellomstor eller stor) (se modellerklæringen bakerst i denne veiledningen).

17 956703_NO_BW :00 Pagina AUTONOME VIRKSOMHETER Min virksomheten eier mindre enn 25 % (kapital eller stemmerettigheter) i en annen og/eller en annen virksomhet eier mindre enn 25 % av min. Min virksomhet <25% <25% En annen virksomhet Merk: Det er mulig for deg å forbli en autonom virksomhet selv om du har flere investorer som hver har en aksjepost på mindre enn 25 % i din virksomhet, forutsatt at disse investorene ikke er tilknyttet hverandre som beskrevet i ( tilknyttede virksomheter ). Hvis investorene er tilknyttet hverandre, kan du anses å være en partnervirksomhet eller en tilknyttet virksomhet, avhengig av din individuelle situasjon (se illustrasjonen på side 30). Stadfesting av tallene for min virksomhet (Art. 6.1) Hvis du er autonom, behøver du kun personaltall og økonomiske data fra dine årsrapporter for å kontrollere at du overholder terskelverdiene som er nevnt i 2.2, side 12.

18 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Hva er institusjonelle investorer? Europakommisjonen har ikke formelt definert begrepet institusjonelle investorer. Slike anses vanligvis å være investorer som driver handel med store antall verdipapirer på vegne av et betydelig antall individuelle småinvestorer, og er ikke direkte involvert i firmaene de investerer i. Aksjefond eller pensjonsfond kan for eksempel anses å være institusjonelle investorer. Unntak (Art (a-d)) Du kan fremdeles anses å være autonom, og dermed som ikke å ha noen partnervirksomheter, selv om terskelverdien på 25 % er nådd eller oversteget av noen av de følgende investorene: Offentlige investeringsselskaper, risikokapitalselskaper og forretningsengler 9. Universitet og non-profit forskningssentre. Institusjonelle investorer, inklusive regionale utviklingsfond. Selvstyrte lokale myndigheter med et årsbudsjett på under 10 mill. euro og færre enn 5000 innbyggere. Det er mulig å forbli autonom og fremdeles ha én eller flere av investorene som vist overfor. Hver av disse kan ha en aksjepost på opptil 50 % i din virksomhet, forutsatt at de ikke er tilknyttet hverandre (se på side 23 for mer om begrepet tilknyttet virksomhet ). Hver investor har selvsagt sine rettigheter som aksjeeier, men kan ikke gå utover disse og påvirke ledelsen i virksomheten i den betydningen som er beskrevet i artikkel 3.3 i definisjonen ( tilknyttede virksomheter ). 9 Se fotnote 5 på side 9 for definisjonen av forretningsengler. Forretningsenglers økonomiske aktivitet i en virksomhet må være under 1,25 mill. euro.

19 956703_NO_BW :00 Pagina Risikokapitalselskap % Universitet 25-50% Institusjonell investor 25-50% Liten selvstyrt lokalmyndighet 25-50%

20 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Er jeg en partnervirksomhet? (Art. 3.2) Denne typen forhold representerer situasjonen til virksomheter som etablerer omfattende økonomisk partnerskap med andre virksomheter, uten at den ene utøver effektiv direkte eller indirekte kontroll over den andre. Partnerne er virksomheter som verken er autonome eller tilknyttet hverandre. Definisjon Du er en partnervirksomhet dersom: Du har en aksjepost på 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettighetene i en annen virksomhet og/eller en annen virksomhet har en aksjepost på 25 % eller mer i din virksomhet. Du ikke er tilknyttet en annen virksomhet (se 2.3.3, side 23). Dette betyr blant annet at stemmerettighetene dine i en annen virksomhet (eller vice versa) ikke overstiger 50 %. PARTNERVIRKSOMHETER Min virksomhet eier minst 25 %, men ikke mer enn 50 %, i en annen virksomhet og/eller en annen virksomhet eier minst 25 %, men ikke mer enn 50 %, av min. Min virksomhet % % Annen virksomhet

21 956703_NO_BW :00 Pagina Hva med data om min partners partner? For å unngå en komplisert og endeløs beregning, anvender definisjonen følgende regel: når din partnervirksomhet selv har andre partnere, legger du kun til tallene fra de partnervirksomhetene som befinner seg direkte over eller direkte under din (se art. 6.2 på side 37 og illustrasjonen på side 29). Stadfesting av tallene for min virksomhet (Art. 6.2, 6.3 and 6.4) Hvis du er en partnervirksomhet må du legge en andel av den andre virksomhetens personaltall så vel som økonomiske detajer til dine egne tall for å avgjøre om du kvalifiserer til SMV-status. Denne andelen vil reflektere den prosentsatsen av aksjer eller stemmerettigheter (den som er høyest) som du holder i en annen virksomhet. Med andre ord, dersom du eier 30 % av en annen virksomhet, adderer du 30 % av dens personaltall, omsetning og samlet balanse til dine egne tall. Dersom det er flere partnervirksomheter, må samme beregning gjøres for hver partnervirksomhet som befinner seg direkte over eller under din. Offentlige instanser (Art. 3.4) Hva om min partner er tilknyttet en annen? I slike tilfeller må 100 % av tallene fra den tilknyttede virksomheten legges til tallene fra din partnervirksomhet (se 2.3.3, side 23). Deretter inkluderer du i dine egne tall den prosentandelen som representerer din aksjepost i partnervirksomheten (se art. 6.3 på side 37 og illustrasjonene på side 28-30). En virksomhet er ikke en SMV i henhold til den nye definisjonen dersom 25 % eller mer av dens kapital eller stemmerettigheter kontrolleres direkte eller indirekte, i fellesskap eller individuelt, av en eller flere offentlige instanser. Årsaken til denne bestemmelsen er at offentlig eierskap kan gi slike virksomheter visse fordeler, hovedsakelig økonomiske, over andre virksomheter som finansieres av privat egenkapital. I tillegg er det ofte ikke mulig å beregne personaltall og økonomiske tall for offentlige instanser. Investorene som er listet opp på side 18 19, som for eksempel universiteter og selvstyrte lokalmyndigheter, som har status som offentlig instans i henhold til nasjonal lovgivning, berøres ikke av denne bestemmelsen. De kan eie en andel på mellom 25 % og 50 %, men ikke mer, i en virksomhet uten at denne mister sin SMV-status.

22 956703_NO_BW :00 Pagina Kapittel 2 Anvendelse av den nye SMV-definisjonen Beregning av tallene for partnervirksomheter (Prosentsatsene nedenfor er kun illustrasjoner. Se vedlegg I for flere eksempler) Min virksomhet A eier 33 % av C og 49 % av D, mens B har en aksjepost på 25 % i min virksomhet. For å beregne personaltall og økonomiske tall, adderer jeg de relevante prosentsatsene for B, C og D til min sluttsum. MIN SLUTTSUM = 100 % av A + 25 % av B + 33 % av C + 49 % av D. Virksomhet B 25% Min (A) virksomhet 33% 49% Virksomhet C Virksomhet D

23 956703_NO_BW :00 Pagina Er jeg en tilknyttet virksomhet? (Art. 3.3) Denne typen forhold samsvarer med den økonomiske situasjonen i selskaper som danner et konsern ved at en virksomhet direkte eller indirekte kontrollerer stemmerettighetene i en annen, eller ved å utøve dominerende innflytelse på en virksomhet. Slike virksomhetstyper er sjeldnere enn de to foregående typene. Definisjon To eller flere virksomheter er tilknyttet hverandre når de har noen av de følgende forholdene seg imellom: En virksomhet sitter på flertallet av aksjeeiernes eller medlemmenes stemmerettigheter i en annen virksomhet. En virksomhet har rett til å utnevne eller fjerne flertallet av en annen virksomhets administrasjon, ledelse eller tilsynsorgan. En kontrakt mellom virksomhetene, eller en forskrift i stiftelsesdokumentet eller vedtektene til et av selskapene gir den ene virksomheten dominant innflytelse over den andre. En virksomhet kan, i følge avtale, utøve full kontroll over en majoritet av aksjeeiernes eller medlemmenes stemmerettighet i en annen virksomhet. Et typisk eksempel på en tilknyttet virksomhet er et heleid datterselskap.

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004 Nr. 38/445 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/38/55 av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper(*) (2004/913/EF) KOMMISJONEN FOR DE

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23

NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 NOR/306R0708.00T OJ L 122/06, p. 19-23 Commission Regulation (EC) No 708/2006 of 8 May 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. RÅDSFORORDNING (EF, Euratom) nr. 410/98. av 16. februar 1998 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/468 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006

Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006. av 8. mai 2006 Nr. 65/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 708/2006 2009/EØS/65/14 av 8. mai 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nr. 23/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/46/EF. av 14. juni 2006

Nr. 23/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/46/EF. av 14. juni 2006 Nr. 23/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/46/EF 2010/EØS/23/39 av 14. juni 2006 om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF om årsregnskapene for visse

Detaljer

7.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 364/2004. av 25. februar 2004

7.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 364/2004. av 25. februar 2004 7.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/381 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 364/2004 2007/EØS/26/43 av 25. februar 2004 om endring av forordning (EF) nr. 70/2001 for å utvide dens

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

NORSK utgave. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97. av 30. juni om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(*)

NORSK utgave. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97. av 30. juni om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(*) Nr. 48/192 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.11.1998 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49

NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 NOR/310R0244.00T OJ L 77/10, p. 42-49 COMMISSION REGULATION (EU) No 244/2010 of 23 March 2010 amending Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19

NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 NOR/305R2106.00T OJ L 337/05, p. 16-19 Commission Regulation (EC) No 2106/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1703 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010. av 23. mars 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/169 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 244/2010 2015/EØS/37/20 av 23. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

NOR/309R T OJ L 21/09, p

NOR/309R T OJ L 21/09, p NOR/309R0069.00T OJ L 21/09, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52

NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 NOR/307R0611.00T OJ L 141/07, p. 49-52 COMMISSION REGULATION (EC) No 611/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13

NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 NOR/309R1142.00T OJ L 312/09, p. 8-13 Commission Regulation (EC) No 1142/2009 of 26 November 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009. av 16. september 2009

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009. av 16. september 2009 Nr. 18/588 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009 2015/EØS/18/61 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF. av 6. september 2006

Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF. av 6. september 2006 Nr. 67/864 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/68/EF 2010/EØS/67/63 av 6. september 2006 om endring av rådsdirektiv 77/91/EØF med hensyn til stiftelsen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0313.sd OJ L 95/13, p. 9-16 COMMISSION REGULATION (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/ 154 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.6.1996 NORSK utgave De framgangsmåter for informasjon til og konsultasjon av arbeidstakere som er fastsatt i medlemsstatenes lovgivning

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010

Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010. av 30. mars 2010 Nr. 37/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 275/2010 2015/EØS/37/16 av 30. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 56/2009, 22. oktober 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 94/2009 av 8. juli 2009 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF. av 2. mars 2006 Nr. 63/207 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/26/EF 2009/EØS/63/47 av 2. mars 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 74/151/EØF, 77/311/EØF, 78/933/EØF og 89/173/EØF

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

RÅDSBESLUTNING. av 14. juni 1993

RÅDSBESLUTNING. av 14. juni 1993 30.7.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.25/00 57 RÅDSBESLUTNING av 14. juni 1993 om et flerårig program for fellesskapstiltak for å styrke de prioriterte områdene og for å sikre

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010

KOMMISJONSBESLUTNING. av 30. november 2010 Nr. 12/762 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2016/EØS/12/58 av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF. av 29. juni 1995 Nr.16/ 06 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/26/EF EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel

Detaljer

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8

NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 NOR/305R1751.00T OJ L 282/05, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1751/2005 of 25 October 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 167/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48

NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 NOR/307R0610.00T OJ L 141/07, p. 46-48 COMMISSION REGULATION (EC) No 610/2007 of 1 June 2007 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007. av 28. februar 2007 23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/803 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 215/2007 2011/EØS/35/75 av 28. februar 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II Rundskriv Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B Volum II RUNDSKRIV: 10/2015 DATO: 10.09.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008. av 10. desember 2008 Nr. 56/1745 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1260/2008 2014/EØS/56/45 av 10. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

Nr. 16/248 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/125/EF. av 22. desember 2003

Nr. 16/248 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/125/EF. av 22. desember 2003 Nr. 16/248 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/125/EF 2007/EØS/16/38 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 4. april 2001

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 4. april 2001 25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/145 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2002/EØS/37/35 av 4. april 2001 om prinsipper for utenrettslige organer med ansvar for å løse forbrukertvister

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 15/2001 av 28. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon Se vedlagte adresseliste Deres ref: Vår ref: Dato: 22. januar 2014 Høring Forslag til endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon 1. Høringsprosess Enkelte forslag til endringer i Anbefaling

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forprosjekt

Prosjektbeskrivelse forprosjekt DISTRIKTFORSK FORREGIONEN Prosjektbeskrivelse forprosjekt Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider. OBS! Siste side er veiledning. Slett denne og hjelpespørsmål før du leverer prosjektbeskrivelsen.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003 Nr. 58/1687 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003 2006/EØS/58/42 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart(*)

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003. av 4. juli 2003 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1217/2003 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer