VEILEDNING Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva."

Transkript

1 VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven og er også å anse som selvstendig næringsdrivende. Alle andre typer kunstnere som helt, eller delvis produserer kunstverk er å anse som næringsdrivende og er bokføringspliktige og leverer årsregnskapet i Alminnelig Næringsoppgave 1 RF Begge grupper leverer i tillegg til næringsoppgave skjema RF Periodisering: For billedkunstnere og næringsoppgave RF-1242 kan det såkalte kontantprinsippet anvendes. Inntekter og kostnader medtas i det året det mottas oppgjør / betaling. Kontantprinsippet kan da brukes på alle kostnader med unntak av driftsmidler som skal saldoavskrives og finansielle inntekter og kostnader. Årsaken til dette er at omsetningstiden for kunstverket kan være svært lang og ville kunne medføre store likviditetsproblemer for billedkunstnere. Andre næringsdrivende skal føre inntekter og kostnader i den periode det har oppstått et krav på oppgjør (arbeidet er gjort/varene levert) eller kostnaden har påløpt (du har mottatt en vare/fått en tjeneste utført), uansett når forpliktelsen forfaller til betaling. Dette er det såkalte realisasjonsprinsippet. Ved årsoppgjøret betyr dette at du skal føre opp inntekter i 2014, som du vet du mottar oppgjør for i Det samme gjelder for inventar/materialer og tjenester du har kjøpt i 2014, men som ikke forfaller til betaling før i Ubetalte regninger er leverandørgjeld, mens ikke mottatte inntekter er kundefordringer i balansen. Dokumentasjonskrav Som dokumentasjon av inntekter gjelder faktura, kassastrimmel eller paragongjenpart. Slike salgsdokumenter skal være nummerert fortløpende. Dersom du mottar oppgjør uten selv å ha sendt faktura eller gitt annen form for kvittering, vil (skal) oppdragsgiver sende deg en lønns- og trekkoppgave for året. I kode 401 skal det være ført hva som er utbetalt til næringsdrivende. Alle kostnader må kunne dokumenteres med originalfaktura eller regning fra leverandør. Husk å be om faktura eller kvittering. Det er kun dokumenterbare utgifter som kan fradragsføres hos en næringsdrivende. Dette gjelder også for kost og losji på arbeids- og ajourføringsreiser. Det finnes ingen standardsatser for næringsdrivende, hvis ikke næringsvirksomheten er AS og du selv er ansatt der. Ta derfor vare på kvitteringene som du kan utgiftsføre i din næringsvirksomhet. Faktura/kvittering skal inneholde følgende informasjon: - Dato for utstedelse av dokumentasjonen - Navn og adresse på begge partene (kjøper og selger) - Organisasjonsnummer på den som leverer varen (MVA bak org.nr. hvis avgiftspliktig) - En klar beskrivelse av varen eller tjenesten - Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet - Vederlaget for varen eller tjenesten - Stedet der varen er levert eller tjenesten er ytet. - Spesifikasjon av evt. MVA på bilaget Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. Kravene er strenge og dette er forhold som Skatteetaten vil se etter ved stedlige kontroller. Bilag som ikke tilfredsstiller kravene vil ofte ikke bli godtatt. Bilag og ligningspapirer har en oppbevaringsplikt på 5 år på papir, elektronisk eller maskinlesbart! De siste 3-årene bør være lett tilgjengelig.

2 Type inntekt; Vær nøye med å kontrollere og eventuelt føre dine inntekter korrekt i selvangivelsen. Arbeidstaker En har mottatt lønn, m.a.o. et oppdrag som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Skatt skal være trukket av arbeidsgiver. Du har krav på feriepenger i tillegg til avtalt lønn, og arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift. Både Garantiinntekt og Arbeidsstipend fra staten behandles som lønn, og skal således være ført inn i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Oppdragstaker/ frilanser Skattemessig betraktes man som lønnsmottaker, og er ført i selvangivelsen som lønn. MERK: Lønn og godtgjørelser mottatt som arbeidstaker/ frilanser gir et minstefradrag på hele beløpets størrelse opp til kr ,- som i Satsen på minstefradrag som beregnes av lønnsinntekt er på 43% og max minstefradrag er kr ,-. Maksimal utnyttelse av minstefradrag og personfradrag oppnås med en lønn på kr ,-. Det betales da bare trygdeavgift så med lønnsfradrag på kr ,- blir nettoinntekten lik personfradraget som er på kr ,-. Det kan derfor være meget lønnsomt å ha noe lønn i tillegg til næringsinntekten! Selvstendig næringsdrivende Myndighetene setter opp følgende kriterier som bør være oppfylt for å kunne betegnes som næringsdrivende: - Aktivitetskrav innebærer at det må kunne dokumenteres aktivitet av et visst omfang over tid. - Krav til økonomisk overskudd innebærer at næringen må være egnet til å gi overskudd etter en viss oppstartsperiode, etter 3.år med underskudd vil de stille tvil til næringen, men her stiller det seg noe annerledes for kunstnere. - NB! Ta kontakt med NK eller undertegnede om dere får forespørsel om dette da vi har gode argumenter da undertegnede og en advokat vant frem i en skattesak om dette. - Drift for egen regning og risiko innebærer at den enkelte må være økonomisk ansvarlig for sine leveranser og kjøper har rett til å reklamere på resultatet. Man benytter egne driftsmidler og skaffer egne materialer. Alle næringsdrivende inntekter føres direkte inn i næringsoppgaven. Resultatet fra næringsoppgaven blir overført den forhåndsutfylte selvangivelsen, sammen med eventuelt positiv personinntekt. Næringslokaler som verksted og atelier: Kostnadene ved næringslokalet kan deles i fire: - leiekostnad - drift (strøm & fyring, forsikring, komm.avgifter, renhold, ytre vedl.hold) - indre vedlikehold (for å holde opprinnelig standard) - påkostninger (nye installasjoner, utvidelser, vesentlig standard hevning). De tre første skal utgiftsføres som årlige kostnader, mens påkostninger over kr ,- skal aktiveres og avskrives i saldoskjema RF De forskjellige alternativene for behandling av næringslokaler, er som følger: A: Leie av lokaler som atelier/verksted utenfor egen bolig; Ved leie av eksterne næringslokaler, fører du hele leien og alle kostnader for lokalene som driftsutgifter til fradrag i næringsoppgaven. I tillegg til eksternt atelier/næringslokale, kan du også føre kostnader til hjemmekontor eller hjemmeverksted, dersom dette er aktuelt (se punkt E nedenfor).

3 B: Leie av bolig med en del som er atelier/verksted; Leier du bolig i kombinasjon med atelier/verksted, fører du næringslokalets andel av den totale leiekostnaden i forhold til arealet du disponerer. Det samme gjelder utgifter til strøm, oppvarming og andre driftskostnader som ikke spesifiseres på egen regning. Bruk gjerne næringslokalets antall kvadratmeter i forhold til total flate som beregningsfaktor (for eksempel 30%). C: Eget næringsbygg med atelier/verksted utenfor egen bolig; Hvis du eier et næringsbygg (atelier/verksted i bygg som er adskilt/utenfor egen bolig), representerer den årlige avskrivningen av kjøpesum/byggekostnad og senere påkostninger husleien. Byggets verdi nedskrives over mange år, i takt med økonomisk levetid. Saldoskjema RF-1084 må føres. Dersom dine lokaler er rene produksjonslokaler, kan du bruke avskrivningssats 4% som er saldogruppe H; Bygg og anlegg. Dersom lokalene har mer karakter av å være forretningslokaler, og faller inn under saldo gruppe I, som for eksempel er salgsarealer og kontor skal dette avskrives med 2%. Nok et unntak fra standardsatsene finnes for bygg med så enkel konstruksjon at det må anses å ha en brukstid på ikke over 20 år fra oppføringen, da kan man disse avskrives med inntil 8% pr. år. Alle drifts og vedlikeholdsutgifter føres som utgifter i næring. For at ditt verksted skal bli godkjent som næringsbygg er det viktig at bygget er adskilt fra eventuell bolig på samme eiendom. Bygget skal ikke ha karakter av tilbygg, eller ha kontakt med bolighus for eksempel via en garasje. Da vil ligningskontoret normalt anse bygget som en del av boligen med mindre eiendommen er seksjonert. D; atelier/verksted i egen eid bolig som utgjør mer enn 50% av utleieverdien; Ved vurdering av om eiendom skal lignes etter regler for direkteligning (regnskapsligning), brukes antatt utleieverdi. Med utleieverdi forstås antatt markedsleie for tilsvarende lokaler. Dette innebærer at leieverdien av den delen av huset som benyttes til egen bolig ikke skal tas med i bruttoinntekten. Da blir det heller ikke adgang til fradrag for vedlikehold på egen boligdel, men selvfølgelig på næringsdelen. Ved salg av en slik eiendom, er boligdelen ikke gjenstand for gevinstbeskatning hvis man tilfredsstiller kravene om å ha bodd der i 1-ett av de siste 2-to år. Næringsdelen skilles ut og er gjenstand for beskatning. Det er differansen mellom nedskrevet verdi og salgssum som vil beskattes eventuelt tapsføres. E: atelier/verksted i egen eid bolig som utgjør mindre enn 50% av utleieverdien; Dersom du har atelier/verksted i egen bolig, og utleieverdien av dette arealet er mindre enn delen du bebor. Fradraget i slik næringsdel vil være en forholdsmessig andel av fyring og oppvarming, renhold, forsikringer, kommunale avgifter, eller man kan anvende de samme reglene som hva ansatte kan få i dekket kontorhold og det er kr.1.600,- i standardfradrag. Gjør man bruk av faktiske kostnader og atelieret er på 25% av boligarealet, så blir det 25% av alle kostnader som for eksempel kostnader til ytre vedlikehold, forsikring, renhold, kommunale avgifter, elektrisitet og fyring samt indre vedlikehold som maling etc. NB! Dersom du går med flytteplaner og regner med en gevinst, så vil gevinsten som faller på andel næringslokale være skattepliktig med 27%. Dette gjelder også ved benyttelse av kun standardfradrag på kr.1.600,-. Man bør derfor endre den ligningsmessige behandlingen av lokalene i selvangivelsen året før salg og fraflytting. Dersom du ikke krever fradrag for hjemmekontor, faller du igjen innenfor rammene for skattefri gevinst ved salg av hele boligen forutsatt at du har eid boligen i minst 1-ett år før salget jf. pkt. D, men det er ingen sikker garanti for at man slipper gevinstbeskatning. Ved salg med tap vil det være hensiktsmessig å opprettholde hjemmekontoret, da du vil få fradrag for tap som gjelder den delen som gjelder atelieret. Reiseutgifter: Generelt kan sies at det gis fradrag for alle reise-, kost-, og losjiutgifter i forbindelse med inntektsgivende arbeid. Til slike reiser regnes også arbeidsreiser hvor det jobbes med skisser og ideer, og reiser for opprettholdelse av kunnskap om yrket, såkalte ajourføringsreiser. Reiser for generell inspirasjon er ikke fradragsberettigede. Fradrag for kurs og studiereiser i utlandet skal vurderes etter de ordinære regler som gjelder for innenlandske kurs.

4 Etter de ordinære begrensningsregler, vil det for studiereiser, m.v. som både omfatter fagformål og andre aktiviteter som ikke gir fradragsrett, for eksempel ferie, normalt gis fradrag for alle kostnader med unntak av kostnadene som utelukkende gjelder ikke-fradragsberettigede formål. Alle utgifter til fradragberettigede reiser må dokumenteres med originalbilag i næringsvirksomhet! Hvis du har hatt betydelige utgifter til slike formål, må du spesifisere reisene på eget vedlegg. Angi tid, sted, formål og priser for kost/losji/transport. Kostnader til bruk av egen bil føres i egen post. Husk også å føre opp dine matutgifter når du er på forretningsreise. Så lenge du er på reise, kan alle normale matutgifter trekkes fra. Disse kostnadene må dokumenteres ved bilag. Det er ikke mulig å anvende statens regulativ for kost og losji for en næringsdrivende som ikke er ansatt i eget AS ta derfor vare på alle kvitteringer! I unntakstilfeller vil du kunne kreve et skjønnsmessig fradrag uten originale bilag for kost med statens satser som utgangspunkt for fastsettelse av fradragets størrelse. Beskriv i så fall dette i eget vedlegg til næringsoppgaven. Husk at det kun er dine kostnader/utgifter i næring, eller utgifter til inntekts ervervelse jf. skatteloven 6-1, som er fradragsberettigede. Private matutgifter kan ikke utgiftsføres, bortsett fra når du er på reise, er borte fra hjemmet i mer enn 12 timer dvs. overtidsmat, eller er borte fra arbeidsstedet i mer enn 5 timer. Er man borte i mer enn 12 timer kan en kostnadsføre kr.84,- uten bilag. Representasjon og gaver Utgifter til bevertning av kunder og forretningsforbindelser godtas kun med inntil kr. 431,- pr. person. Bilag med utgifter til vin og sprit er ikke fradragsberettiget i det hele tatt. Arrangement for ansatte som julebord og sommerfest kan utgiftsføres i sin helhet, også utgifter til vin og sprit uten øvre grense på kr. 431,-. Loven forutsetter at du faktisk har ansatte i virksomheten, ut over deg selv. Reglene for håndtering av slike utgifter har blitt skjerpet de siste årene. Det er derfor viktig at du påfører bilagene hvem som har deltatt, og at dette møtet kan henføres til din næringsvirksomhet. Kostnadene må også være rimelige i forhold til virksomhetens omfang. Gaver til kunder og forretningsforbindelser er ikke skattemessig fradragsberettiget, men for enkle oppmerksomheter og gavegjenstander som er utformet med reklame for øyet er fradragsberettiget med kr.235,- som i Oppmerksomhet i form av blomster og kranser ved dødsfall er fradragsberettiget. Vær oppmerksom på at oppgaveplikt skal skje ved gaver og dyre oppmerksomheter. Telefonkostnader = Elektronisk kommunikasjonstjenester for næringsdrivende Ny skattesjablonregel: Er kontoret utenfor egen bolig, vil utgifter til fasttelefon og bredbånd tilknyttet det eksterne kontoret/atelieret kunne føres til fradrag i sin helhet uten fradrag sjablonregel. Telefon, nettkostnader og mobiltelefon som brukes både i næring og privat er det bare delvis fradrag for og ifølge skattesjablonregel, se neste setning. Ny sjablonregel for El.kommunikasjon er at kr.4.392,- trekkes i fra totale kostnader for El.kommunikasjon for alle! Bruk av bil i næring: Yrkesbil. En bil godkjennes som yrkesbil dersom en av følgende vilkår er til stede: - bilen utelukkende brukes i yrket, og overhodet ikke brukes privat. - yrkeskjøring utgjør minst 6000 km. pr. år, selv om bilen også brukes privat. - yrkeskjøring er under 6000 km. pr. år, hvis forholdene i yrket gjør at bruk av bil nødvendig, og yrkesbruken er større enn privatbruken. Dersom ikke minst et av disse vilkårene er til stede, defineres bilen som privat bil.

5 Satsene er som tidligere, men beløpsgrensen er forandret. Skattepliktig fordel er 30% av bilens verdi under kr ,- og 20% av bilens overskytende. Bilen verdsettes til 100% av listepris, når bilen er over 3-år reduseres grunnlaget til 75 % av bilens listepris som ny. For yrkesutøvere ved yrkeskjøring over km. er satsen 75% ved ny bil og 56,25% for eldre enn 3-år. For el-biler er beregningsgrunnlaget 50% og 37,5 % når bilen er over 3-år. Yrkesbilen skal avskrives i saldoskjema RF-1084 og alle utgifter føres i skjema Opplysninger for bruk av bil RF Samtlige kostnader til bruk av bil, også de for privatkjøring, belastes således regnskapet. Det er derfor meget viktig å ta vare på alle utgiftsbilag for bilen dersom bilen er yrkesbil, som bensin/diesel, olje, dekk, leasingleie, årsavgift, piggdekkavgift, forsikring, service, vedlikehold, bilberging etc. Tilbakeføring for privat bruk skal i utgangspunktet beregnes ved å bruke firmabilreglene. Normalt er det mest gunstig å bruke alternativ metode som er summen av faktiske kostnader ved bilholdet og en 17% saldoavskrivning på bilen danner selve grunnlaget. Tilbakeføringsbeløpet er 75% av dette grunnlaget. Tilbakeføringen skjer i praksis som et inntektstillegg i næringsoppgaven. Husk at ved salg av en bil som ligningsmessig har blitt behandlet som yrkesbil, må salgssummen enten regnes som inntekt i salgsåret, eller føres mot restsaldo i saldoskjema. Dersom du hevder at du ikke bruker yrkesbilen privat, kan dette godtas under forutsetning av at bilen er spesielt uegnet til privat bruk. En har en annen privatbil som er oppført i selvangivelsen og at du aldri har firmabilen med hjem fra arbeidsstedet. Ligningskontoret håndhever en streng praksis for disse vurderinger. Privatbil Dersom bilen ikke er å anse som yrkesbil, anses den som privatbil. Du fører da opp antall kjørte kilometer i arbeidssammenheng etter kjørebok multiplisert med kr. 4,05 for hele 2014 og fører denne kostnaden inn i næringsoppgaven. Ved bruk av privatbil kreves føring av kjørebok som dokumentasjon på den faktiske kjøring i næring. Kjøreboken skal inneholde detaljerte opplysninger om den daglige bruken av bilen dvs kjørelengde for hver tur, formål med turen etc. Andre fradrag: Arbeidstøy vil det kunne kreves fradrag for kun hvis klærne ikke er egnet til privat bruk. Aviser, faglitteratur, TV-lisens: Normalt abonnement på Aftenposten er ikke fradragsberettiget alene, men ved flere abonnementer trekker man ut det rimeligste privat og kostnadsfører de andre, NRK-lisens er heller ikke fradragsberettiget. Utgifter til nødvendig faglitteratur kan fradragsføres og et fradrag på kr.1.500,- godtas normalt uten kvitteringer. Eiendeler og gjeld Her føres den del av dine eiendeler og gjeldsposter som har med næringen å gjøre. Enkelte eiendeler i næring skal avskrives etter satser som gjelder de enkelte saldogrupper. Avskrivningen føres inn i næringsoppgaven og restverdi på avskrivningsobjektet føres til balanse i næringsoppgaven. Restverdi på eiendeler samt evt. fordringer, egen bankkonto og kassabeholdning i næring, gjeld i næring føres også inn fra næringsoppgaven og inn i selvangivelsen. Avskrivningssatsene er som følger og det er en ny avskrivning for anskaffelser i Gruppe D: Gruppe a: Kontormaskiner ol. 30%. Gruppe b: Ervervet forretningsverdi 20%. Gruppe c: Vogntog, busser, varebiler mv. 20%. Gruppe d: Personbiler, maskiner, inventar, redskap, instrumenter 20%. Ekstra startavskrivning saldogruppe d) 10% Gruppe e: Skip, fartøyer, rigger 14%.

6 Gruppe f: Fly, helikopter 12%. Gruppe g: Anlegg for el-kraft 5%. Gruppe h: Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder, m.v. 4% (8%). Gruppe i: Forretning og næringsbygg 2%. Gruppe j: Faste tekniske installasjoner 10% Varelager Det du har på lager av materialer, halvferdige og ferdige verk telles opp pr og verdsettes til innkjøpspris/tilvirkningskost. Varetellingslister må oppbevares som dokumentasjon. For kunstnere verdsettes lageret av Åndsverk til kr. 0,- i skattemessig sammenheng. Du må likevel sette opp en liste som enten beskriver eller navngir de enkelte ferdige verk og halvfabrikata. Listen skal også inneholde oppgaver over verk som er satt til salg via mellommann eks. gallerier med verk/produkter i kommisjon. Dette er det eneste krav til vareopptelling som stilles for kunstnere som har begrenset regnskapsplikt. Disse listene gjelder som dokumentasjon for fremtidige kontroller. Personinntekt Beløpet du får i næringsoppgaven overføres til Skjema for beregning av personinntekt RF-1224 og man kan fortsatt videreføre tidligere års negative personinntekt. Hvis du fortsatt har og får negativ personinntekt kan denne fremføres videre til de neste års personinntektsskjema. Skattemessig fradrag skjer først når en oppnår overskudd i næringen. Gevinst ved salg av driftsmidler skal med i personinntekten, mens tap reduserer. Man kan fortsatt utsette beskatningen over gevinst- og tapskonto men den årlige inntektsføringen går med i grunnlaget for personinntekt. Faktisk betalte gjeldsrenter til finansinstitusjoner trekkes i fra ved beregning personinntekt, men kun relatert til eiendeler i næringen og ikke private lån som boliglån ol. Det blir beregnet et skjermingsfradrag etter en gitt årlig skjermingsrente i skjemaet, men lønnsfradraget er fjernet om en har ansatte. Næringsoppgaven side-4 Side 4 i Næringsoppgaven for kunstnere er en frivillig sak, men er viktigere nå da Skatteetaten har fokus på næringer med underskudd i flere år på rad m.a.o. man kan bli klassifisert av Skatteetaten som hobbykunstner. Kunstnere med flere års underskudd og i oppstartsfasen bør fylle ut denne siden. Dersom du har selvstendige inntekter ved salg, vederlag, priser og premier, bør dette være god nok dokumentasjon, men fyll gjerne ut siden for sikkerhets skyld. Neste år kan du jo bare supplere med eventuelle endringer og tilleggsopplysninger. Kryss av for ja om det leveres personinntektsskjema. For næringsdrivende som driver sammen med ektefelle, husk muligheten til utjevning av inntektene mellom ektefeller, som kan gi toppskatt besparelser. Toppskatt med 9% starter på kr ,- og øker til 12% ved kr ,-. Det siste innslaget er som en kuriositet lik en stortingslønn. De som benytter seg av utjevning av inntekt mellom ektefeller må benytte RF-1175 Næringsoppgave I som har en egen avkrysningsrubrikk for prosentvis fordeling av inntekt. Dette gjelder for de som har overskudd og ikke de som har underskudd, da det vil automatisk fordeles mellom ektefeller som fradrag i alminnelig inntekt. Husk å spesifisere privatkonto og å avstemme egenkapitalen på side 4 i skjema RF Betaling av skatt Næringsdrivende skal betale forskuddsskatt. Den fastsettes ved inntektsårets begynnelse og deles i fire like terminbeløp, som skal betales inn den 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Eventuell restskatt i 2014 kan innbetales innen uten rentebelastning, absolutt det rimeligste lånet på markedet.

7 Hold av penger til skatten! Når man driver næringsvirksomhet, er inntektene ikke beskattet. En andel av inntektene bør derfor holdes av til skatteregningen kommer. Ha i bakhodet ved et overskudd i fra kr ,- til kr ,- vil du oppleve en økende skattesats i fra ca.15 til 40% som en indikasjon dvs ikke en fasit. Områder en bør være oppmerksom på Grensedragning mellom næringsvirksomhet og hobby nektet fradrag for underskudd i næring. Vær oppmerksom dersom Skatteetaten stryker ditt oppførte fradrag fra underskudd i næring. Be om en nærmere redegjørelse for Skatteetatens begrunnelse, og begrunn din klage med faglig bakgrunn, faglig anerkjennelse, teoretisk utdannelse, nødvendig oppbyggingstid, etc. Vis også til at du driver for egen regning og risiko, at du har et tidsmessig langt perspektiv, og at du forventer et overskudd innen overskuelig fremtid (hvis mulig). Anledning til å kreve fradrag for faktiske utgifter post i selvangivelsen. Hvis du mottar arbeidsstipend, eller garantiinntekt, og dersom du på tross av argumentasjon som nevnt ovenfor ikke får fradrag for underskudd i næring, benytt post i selvangivelsen, og krev fradrag for dine driftsutgifter der. Dette er i stedet for minstefradraget på 43% som er minimum kr ,- uansett inntekt og maksimum kr ,- ved en lønnsinntekt på kr ,- som gir fullt minstefradrag. Fremføring av inntekter mot tilhørende kostnader Dersom du mottok stipender eller priser i 2014 som er relatert til prosjekter som skal gjennomføres i 2015 (typisk reisestipend), kan du be om å få overført denne inntekten til Du må selv orientere om slik periodisering i et vedlegg til selvangivelsen 2014 eller under punkt 5.0 tilleggsopplysninger. Fordeling over 3 år opphavsmann til åndsverk Dersom ditt resultat som næringsdrivende kunstner har endret seg vesentlig i 2014 i forhold til de to foregående årene, kan du be om å få resultatet samordnet over 3 år med tilbakevirkende kraft. Du kan spare toppskatt for det enkelte år. Du må selv søke Skatteetaten om en slik ligning før fristen for innsendelse av selvangivelsen Det er ofte meget krevende, men fullt ut mulig. Merverdiavgift Egen omsetning, eller omsetning via mellommann (eks. gallerist i kunstnerens navn) av egne originale kunstverk; malerier, tegninger, collager, ol. utført helt for egen hånd, originale stikk, avtrykk og litografier, originale skulpturer og statuer, uansett materiale, originale, nummererte og signerte gobelinvevde veggtepper omfattes ikke av merverdiavgiftsloven, og det skal således ikke legges merverdiavgift til salgsbeløpet. Provisjonsinntekter til mellommann / gallerier er da også fritatt for MVA. Brukskunstgjenstander, det meste av keramikk, glass, etc. vil ligge innenfor avgiftspliktig omsetning, i hvert fall hvis det lages flere identiske gjenstander eller serieproduksjon. All virksomhet med en omsetning på under kr innenfor en 12-måneders periode er mva-fritt, det følger ikke kalenderåret. Arbeidsgiveransvar Ny ordning i 2015 A-ordningen til orientering. Dersom du har ansatte i din virksomhet, er du pliktig å opprette en egen skattetrekkskonto. Det må også beregnes arbeidsgiveravgift på lønnskostnaden. Du er ansvarlig for innberetning av utbetalte lønnskostnader den 5 hver mnd. i I tillegg må det settes av for påløpte feriepenger, som skal utbetales neste sommer, eller når vedkommende slutter. Lønnsmottakere skal ha lønns- og trekkoppgave for året 2014 som erstattes av Lønnsstatistikk i Lønnsmottakere må sikres med yrkesskadeforsikring som er lovmessig pålagt. Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter, kommer til fradrag i personinntektsberegning.

8 Har du flere ansatte så er du pliktig til å etablere en avtalefestet pensjonsordning for de ansatte (OTP) som du må svare arbeidsgiveravgift av, men er fradragsberettiget. Det er også mulig med frivillig pensjonssparing (PSN) for selvstendig næringsdrivende som kan være på maksimalt 4% av personinntekt mellom 1G kr ,- og 12G kr ,-. Dersom du engasjerer næringsdrivende som fakturerer deg for tjenester så må du forvisse deg om at de faktisk er næringsdrivende jf. krav til faktura og kvittering og at de har et registrert organisasjonsnummer i Brønnøysund.

9 Aktuelle skatteopplysninger om året 2014 og Selvangivelsen! Fribeløp formuesbeskatning er på kr ,- og formue over dette beskattes med 1% - ektefeller har ,- til sammen derfor er det viktig å føre begge ektefellers selvangivelser. Det er formueskatt på individuelle livrenter og det er gjenkjøpsverdi som legges til grunn Boligverdien på primærbolig skal være max 25% av markedsverdi og skal ikke overstige 30% av virkelig verdi. Sekundærbolig er økt til 60% av markedsverdi. Fritidseiendom og eiendom i utlandet skal økes med 10% i 2014 i forhold til Innslag toppskatt er 9 % i fra kr ,- og 12 % i fra kr ,- Utjevning av næringsinntekt mellom ektefeller, anvend skjema RF-1175 toppskatt besparelser NB! Trygdeavgift pensjonister er økt til 5,1%, lønnstakere til 8,2% og næringsdrivende til 11,4%. Skattesatser lønnsinntekt er opp til 47,2% (arbeidsgiveravgift ikke medregnet) - næringsinntekt opp til 50,4% - Bare Kapitalinntekt 27% - Utbytte og uttak i fra AS blir tilsammen 46,71% Alle verdipapirer må føres opp med 100 prosent også for nystiftet aksjeselskap - Aksjonærregisteret Utbytteskatten er 27 % og skjermingsrenten er 0,9 % (aksjonær og deltakermodell) og 1,2% for selvstendig næringsdrivende Lån i fra privatperson til selskap er 1,1% jan-juni og 0,8% juli-desember Minstefradraget er 43% min.kr ,-, max. kr ,- ved lønnsinntekt på kr ,- Personfradrag i klasse 1 er kr ,- og i klasse 2 som forsørger annen ektefelle er kr ,- Maksimal utnyttelse av lønnsfradrag og personfradrag for 2014 oppnås med lønn kr ,-. Da betales bare trygdeavgift. Det lønner seg alltid for næringsdrivende å ha noe lønnsinntekt jmf. punktene ovenfor. Minimum kr ,- og maximum ved kr ,- For pensjonister er minstefradraget 27%, min.kr.4.000,- og max.kr ,- Særfradrag for uføre inntil fylte 67-år er kr ,- Enslige forsørgere er i klasse 1 og klasse 2 erstattet med et særfradrag på kr.4.067,- per måned som eneforsørger dvs kr ,- for et helt år Sykdomsutgifter på minimum kr.9.180,- og det gis kun 2/3 fradrag av totale utgifter - Legeattest. Støtte til friv.org. må være på min. kr.500,- og max kr ,- skal være innrapportert til skatteetaten Gave til vitenskap.forskning er på kr ,-, gaver, over det er begrenset til max 10% av alm.inntekt Fagforeningskontingenten er kr.3.850,-. Foreldrefradrag for 1 barn på 11-år og yngre er kr ,- og økes med kr ,- pr. barn Reiseutgifter hjem/arbeidssted er kr.1,50/0,70 pr.km og bunnfradraget er økt til kr ,- Fradrag som pendlere boende på hybel, brakke, leilighet er kr.195,- Med unntak for ekstra startavskrivning i gruppe D er avskrivningssatsene uendret i fra Bevertning og representasjon er på kr.431,- og enkle oppmerksomheter og gaver er på kr.235,- Km.godtgjørelse er kr.4,05 for næringsdrivende til max 6000km. For ansatte km a kr.4,05 og over det kr.3,45. Hjemmekontor kr.1.600,- per. år for næringsdrivende eller %-andel av faktiske kostnader ikke aktuelt hvis du/dere går med planer om å selge bolig. Sykepenger næringsdrivende er 65% av personinntekten opp til 6G kr ,- dvs kr ,- i sykepenger. Det kan tegnes alternative forsikringer i NAV så en får opp til 100% i fra første dag Anbefales at dere som har bra næringsinntekt gjør dette! Pensjonssparing næringsdrivende 4% av beregnet personinntekt mellom 1G og 12G, frist Kommunikasjon/telefon skattlegges med kr.4.392,- uansett antall abonnementer gammel sjablon tatt vekk og dette gjelder for lønnstakere og næringsdrivende. Matpenger daglig/overtidsmat er kr.84,- uten bilag ved arbeidsdager over 12-timer BSU er kr ,- og det gis 20% av innbetalt sparebeløp i skattelette dvs kr.5.000,-.

10 Skattefradrag for alders- og AFP-pensjonister er max kr ,- og reduseres med 15,3% av pensjon mellom kr ,- og kr ,- og med 6% av pensjon over kr ,-. Fradraget er helt utfaset ved en pensjon på kr ,- Grensen for skattefri nettoinntekt for uføre og de som har et påtakelig behov for skattenedsettelse er kr ,- for enslige og kr ,- for ektepar dette er ved lav skatteevne og gir altså ettergivelse av en god del skatt. Arveavgiften er fjernet i fra 2014 Vær oppmerksom på kontinuitet ved salg av eiendom mm Bilsatser - fordel ved privat bruk firmabil og opp til en listepris på kr ,- regnes 30% som skattepliktig fordel og av det overskytende regnes 20%. Når bilen er over 3-år (2010) kan grunnlaget justeres til 75% av bilens listepris. Er det El-bil så reduseres grunnlaget til 50% av bilens listepris og 37,5% når bilen er over 3-år (2010). Rimelig lån i arbeidsforhold er 2,25% jan/feb 2,75% mars/okt 2,5% nov/des. Rentefritt lån kan gis ut uten at det gir noen skatteplikt og fordel inntil kr ,- per Individuell pensjonssparing (IPS) gis skattefradrag med kr ,- årlig, frist for betaling Grunnbeløpet (1G) i folketrygden er kr ,- fra og kr ,- frem til 2015 Rett til 100% fødselspenger for næringsdrivende og man kan motta 6G i året ca.kr ,- Frikortgrensen er på kr ,- i 2014 Statens regulativ ved reiser næringsdrivende må alltid anvende originalbilag i sitt næringsregnskap Kostnad ved bistand selvangivelsen og juridisk hjelp vedr. skatt føres i post eller i som regnskapskostnad i næringsregnskapet. Skatteplikt ved utleie av mer enn halvparten av egen bolig og 2.mannsbolig, utleie av hybel er fortsatt skattefritt. Innbetalt forskuddsskatt skal fremgå i den forhåndsutfylte selvangivelsen, siste frist for innbetaling av forskuddsskatt 2014 er markedets rimeligste lån med 0% rente. Brutto avg.fri næringsinntekt/brutto omsetning på mindre enn kr ,- før utgifter kan føres rett inn i selvangivelsen og ikke i næringsskjema Det er altså ikke skattefritt som mange tror. Dette gjelder også om det blir underskudd etter at utgifter er trukket i fra. Anbefaler å anvende næringsoppgave og Bokføringsloven gjelder uansett valg og omsetning. Kun 10% tilleggsskatt på opplysninger som ikke er kommet med i selvangivelsen, men som skal være oppgitt ukrevet av arbeidsgiver og andre til Skatteetaten derfor hver påpasselig med at alt er med i den forhåndsutfylte selvangivelsen det gjøres feil i fra de som innrapporter tall! Forsinkelsesrente på for sent innbetalt skatt er på 9,5% i 2014 Samme sats ved skatt til gode Hans Petter Nagelstad Autorisert Regnskapsfører & Skatterådgiver

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Til medlemmer i Norske Kunsthåndverkere

Til medlemmer i Norske Kunsthåndverkere Til medlemmer i Norske Kunsthåndverkere Selvangivelse og næringsoppgave 2015. Frist for innlevering av selvangivelse 2015 mva - skatteoppgjør - forskuddskatteinnbetaling Forhåndsutfylte selvangivelser

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser 2017-2018 Prop. 1 LS 29 Skaner, avgifter og toll 2018 1.6 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2017 og med regjeringens forslag for 2018.

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v16 1 Del 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig ikke

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal

Selvangivelseskurs 2010. for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal Selvangivelseskurs 2010 for regnskaps/ligningsoppgjøret 2009. Billedkunstnere v/kristoffer G. Vassdal 1 Målsetting med kurset Gi en innføring i aktuelle kostnader og fradrag. Gi en innføring i aktuelle

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc v17 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

Nyttig info for nye næringsdrivende

Nyttig info for nye næringsdrivende Nyttig info for nye næringsdrivende Innføring i skatt og mva for enkeltmannsforetak og DA http://www.skatteetaten.no/no/alt-om/starte-egen-bedrift/ Vi anbefaler at du melder deg på skattetatens orienteringskurs

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014.

Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Osl37 h15 Løsningsforslag på eksamen i skatte- og avgiftsrett/skatterett revisoreksamen, 15 studiepoeng, våren 2014. Del 1. Del 1-I Oppgave a: Hva blir Ole Olsens alminnelige inntekt for 20X1? Alminnelig

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9.

Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl. 14-3 (1) kontantprinsipp, utbetalingstidspunkt i X10 for 10 bonuser X10, samt for 2 fra X9. Osl33 ajour v15 REVISOREKSAMEN I SKATTERETT HØST 2010 Løsningsforslag Del 1: Oppgave 1: 1. Inntektsskattegrunnlagene Fast lønn, sktl. 5-10 a: 357 000 Bonus, sktl. 5-10 a: 120 000 pga tidfestingsregel sktl.

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

Side 1 i næringsoppgaven Dersom atelier og bolig er i samme bygg, skal det gis opplysninger om samlet husleie, eventuelt formuesverdi mv.

Side 1 i næringsoppgaven Dersom atelier og bolig er i samme bygg, skal det gis opplysninger om samlet husleie, eventuelt formuesverdi mv. Rettledning til RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet Billedkunstnere som omfattes av lov om årsregnskap mv. av 17. juli 1998 1-2 første ledd, har plikt til å utarbeide

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år.

Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år. Osl19.doc ajour h 2015 Løsning oppgavesett 19 (R. v. 2005) DEL 1 Berit Johnsen Oppgave a Alminnelig inntekt og skatt for Per, 17 år. Per lignes selvstendig, jf 2-14, siden han har fylt 17 år. Lønn som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Osl28 v.14 Revisoreksamen i skatterett våren 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 a) Spørsmål 1 ÅR X1: Huset er egen bolig for Arne Andersen fra 01.07.X1 og ut året, dvs egen bolig i seks mnd., og det er ingen

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVESETT 1 (R-H75) LØSNINGSFORSLAG OSL01.doc (ajour v15) OPPGAVE 1 - PER JOHNSEN 1) LØNN TIL EKTEFELLE (i enkeltpersonforetak) Når Per Johnsen er personlig eneinnehaver av firmaet, kan ikke godtgjørelsen

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 3 BILTYPER YRKESBIL I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer