Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til stede: PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE. LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk."

Transkript

1 PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE LANDSMØTE Onsdag 19. MAI 2010 På Oscarsborg Festning, Drøbakk. Til stede: Per Henrik Bykvist Tom LØvskogen SteinOlaf RØberg Terje Horten Håkon Sæves Christian BØrresen Thomas Buxrud Frode Tystad Einar Tore Haavik Matz Åsebø Per Kåre Rjånes Rachel Hognes Sverre Stokkeland Truls Aronsen John A. Eeg Øystein Kjeverud Tormod Rauan Anita Jensen Kildal Iselin Beate Iversen Roar Gjerde JanOlav Vagle Jane Halvorsen Tore Støkken UFNorge/Politi UFNorge/Brann UFNorge/Politi UFFollo/Ambulanse UFFollo/Ambulanse UFFollo/Ambulanse UFTrondheim/Politi UFTrondheim/Politi UFØrstaVolda/Brann UFØrstaVolda/Politi UFNorge/Ambulanse UFFollo/Ambulanse UFOslo/Brann UFOslo/Brann UFOslo/Politi/Ambulanse UFHamar/Ambulanse UFLarvik/Brann Ambulanse Ambulanse UFNorge/Ambulanse UFNarge UFFollo/Brann

2 DA GSORDEN 1. APN ING v heder JanOlav Vagle. 2. KONSTITUERING: Godkjenning av innkalling. (3odkjenning av saksliste. Valg av møteleder. Valg av møtereferent. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 3. ÅRSBERETNING. 4. REGNSKAP. 5. INNKOMNE FORSLAG. 6. VALG. 7. AVSLUTNING. UFFollos leder Stein Olav Frøland innledet Landsmøtet med å ønske alle velkommen til Oscarsborg. Frøland er selv Politi, og jobber i Fellesoperativ enhet. Han nevnte Lasse Hermansen som forbilde for organisasjonen lokalt, og meinte UF Follo kanskje er lettere å styre enn andre utvalg grunnet god økonomi. UF Follo består av seks Follokommuner og seks Østfold kommuner. Politiet består av 200 politimenn og 100 sivile, Brannvesenet består av 140 ansatte og Ambulansetenesten 40. Det er for tiden stor omorganisering i Politiet i området her. Etter skal 11 lensmannskontor legges ned, og det blir igjen to politistasjoner for hele området. Politiet har også her store problem med å ha nok polititenestemenn på vakt. Likevel er Follo ett område med mye ressurser. Det er derfor oftest ikke problem å få fram nok redningsmannskap ved for eksempel trafikkulykker. Det kan faktisk til tider bli for mye mannskap tilgjenglig. Utfordringa kan derfor være å tilpasse innsatset, slik at det blir mest mulig effektivt. Det var dessverre ikke så mang medlemmer av UFFollo som kunne stille på Landsmøtet i dag. Dette grunnet konflikt med annet faglig arrangemang. Det vart gjennomført en presentasjonsrunde av de fremmøtte til Lansdmøtet før selve Landsmøtet startet. Kasserer, Per henrik Bykvist, gikk gjennom programmet for Landsmøtet. Q Sak nr. I Åpning v / leder JanOlav Vagle: Jan Olav Vagle ønsket deltakerne velkommen til Landsmøte for perioden på Oscarsborg Festning, Drøbakk. Sak nr. 2 Konstituering: Godkjenning av innkalling: Vedtak: Enstemmig godkjent. Godkjenning av saksllste: Vedtak: Enstemmig godkjent. Valg av møteleder: Roar Gjerde ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Enstemmig valgt.

3 i Valg av møtereferent: Per Kåre Rjånes ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Enstemmig valgt. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Christian Børresen og Tormod Rauan ble foreslått uten motkandidater. Vedtak: Begge enstemmig valgt. Sak nr. 3 Årsberetning: Leder Janolav Vagle leste årsberetningen i sin helhet. Møteleder, Roar Gjerde, åpnet for innspill på årsberetningen, men ingen ting vart korrigert. Vedtak: 1. Årsberetningen vedtas uten ytterligere anmerkning Sak nr. 4 Regnskap: Kasserer Per Henrik Bykvist la frem regnskapet for perioden og Regnskapet var skrive ut på papir, og levert ut til de fremmøtte. Revisjonsberetning fra Tor Arnt Roko, Oslo Politidistrikt, var lagt ved. Regnskapet var revidert uten bemerkninger. Som kommentar til regnskapet sa Bykvist at større aktører som tidligere har komt med støtte til UFNorge, i denne perioden ikke har komt med dette. Grunnen for dette er strammere økonomiske tider. Flere organisasjoner har villet støtte oss på andre måter enn økonomisk. På bakgrunn av dette kan det for ettertiden heller vere fornuftig å heller prøve å få bidrag til for eksempel Landsmøte, enn generell økonomisk støtte. Det vart stilt spørsmål til likviditeten i regnskapet. Regnskapet viser ikke arven etter Lasse Hermansen. Tilbakemelding fra kasserer var at dette var tatt opp med revisor, som har fått dette i form av bankutskrift. Det eksisterer to kontoer, med henholdsvis ,90 og ,91 kroner. Revisor hadde ikke bemerket dette. Landsmøtet bes protokollføre dette. Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent av Landsmøtet, med bemerkning på opplysninger i forhold til kontoer med arveinntekter. Styret gis således ansvarsfrihet til regnskapet. Sak nr. 5 Innkomne forslag: Q UFTrondheim vlthomas Buxrud hadde to forslag til arbeidsoppgaver for UFNorge. Det ene var ang. hospitering av politistudenter hos Brann og Ambulanse. Dette har tidligere ikke vert mulig av noe ukjent årsak. Politistudenter har hospitert ved blant annet psykiatriske institusjoner og barnevernsarbeid. Det ville vert mer relevant med hospiteringsperioder hos samarbeidende etater. Det vart også fremmet ønske fra UFTrondheim om ny UFlogo. Logoen vi har i dag, er gått ut på dato og er vanskelig å bruke som trykk på ulike artikkler. UFNorge sin arbeidsgruppe vil se på begge disse sakene. Sak nr. 6 Valg: Ingen fra valgkomiteen kunne stille til Landsmøtet. Noe arbeid frå deres side, var heller ikke gjort. Det gjeldende styret forslo derfor gjenvalg på eksisterende styre, med unntak av Henning Johansen og Trygve Møllerbakken. Grunnen for at disse to ikke er foreslått til gjenvalg, er at de har vert totalt fraværende i perioden de har sittet i styret. Landsmøtet vart oppfordret til å forslå kandidater fra politiet til de to plassene som mangler. Leder: Jan Olav Vagle Brann Nestleder: Roar Gjerde Ambulansetjenesten Sekretær: Stein Dølplads Brann Åmot Larvik/Sandefjord. Volda

4 / Follo Larvik Kasserer: Grete Bru Stina Arvesen Linda Solem Ambulanse/Helse Tom Løvskogen Brann Ambulanse/Helse Politi Brann Ambulanse/Helse Vedtak: Samtlige kandidater ble enstemmig valgt. Valg av valgkomite: Oslo Alta Bodø Larvik Trondheim Modum UF Sak nr. 7 Vedtak: Samtlige kandidater ble enstemmig valgt. 4 Styremedlem: Vedtak: Begge kandidater ble enstemmig valgt. Leder Jan Olav Vagle takket for fremmøte. Styremedlem: Styremedlem: 1Dic*ÆL Hc o FÖLU OP_ Christian Børresen Avslutning: Gunnar Haugen Tor Arnt Roko Valg av revisorer: Randi M. Spørck Per Henrik Bykvist Politi Politi Politi UF Oslo As Levanger Ole Ludvigsen Tormod Rauan

5 EBRANN 4 I_ AMBULANSE UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE % ÅRSBERETNING [ Utrykningspersonellets FellesutvalgNorge (UFNorge)har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge

6 w _, Ih UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG NORGE UFNorges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Webmaster: Jan Olav Vagle Larvik Brannvesen Roar Gjerde Ambulansetjenesten Volda Sykehus Stein Dølpiads Åmot Brann og Redning Per Henrik Bykvist Politi Levanger Tom Løvskogen Oslo Brann og Redningsetat Henning Johanesen Horten Politistasjon Randi Spørck Ambulansen Bodø Grete Bru Luftambulansen Alta Trygve Møllerbakk Politi Bodø Per Kåre Rjånes, UFØrstalVolda ambulansetj eneste Faglige observatorer: Thomas Buxrud UF Trondheim Politi Tom Fredrik Solhaug UF Fredrikstad Ambulanse Brann Ledig Valgkomite: Linda Solem Politi Larvik Ole Ludvigsen Trondheim Brannvesen. Stina Arvesen Ambulansen Modum Revisorer: Gunnar Haugen, pensjonert lensmann, Ås lensmannskontor. Tor Arnt Roko Politi Oslo Side 2 av 6

7 Landsstyremøter. Det er i perioden avholdt fire landsstyremøter. Disse er avholdt 7. mai 2008 i på hotell Sagafjord Ørsta, 1718 november 2008 på hotell Bristol i Oslo, 23. mars 2009 på Quality Airport hotell på Gardermoen og til slutt 30. november og 1. desember 2009 hos NLA i Drøbak Lederen har holdt jevnlig kontakt med styret mellom møtene. Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker: Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg: Fra stiftelsesdato 10. november 1995 og frem til i dag har 71 lokale fellesutvalg tilsluttet seg Utrykningspersonellets FellesutvalgNorge. Antall nye utvalg som er kommet til i siste periode er få. Det ser nå ut til at det begynner å tynnes ut av steder der det vil være naturlig å stifte nye lokale fellesutvalg. Noen steder har man også sett behovet for å slå sammen flere lokale fellesutvalg. I perioden har man gjort et omfattende arbeid med å holde kontakten med alle lokale fellesutvalg for å høre hvordan den lokale aktiviteten er og få oppdatert alle adresselister med epostadresser. Oppfølging med epostadresser og endringer i lokale styrer er tidkrevende og må hele tiden følges opp. Dette for å få til en raskere informasjonslinje ut til utvalgene. Under denne oppsøkende runden kom det frem at det var varierende aktivitet lokalt, men det meste ser ut til å fungere bra etter de forutsetningene som råder lokalt. Videre jobbes det med å få i gang igjen noen lokale utvalg som har ligget nede en stund. Det har også kommet henvendelse om styrerepresentanter fra UFNorge kan være til stede på lokale møter. Noe vi gjør så langt det er mulig. Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne: UFNorges hjemmeside Per Kåre Rjånes er vår Web master. De lokale utvalg bruker sida jevnt og trutt. I gjennomsnitt er det ca 1600 som er innom pr måned og det er bra. Enkelte lokale utvalg har sendt over rapporter om foredrag, arrangement i UF regi og dette har blitt publisert på nett sida. Per Kåre er dyktig som web master noe sida bærer preg av. > UFinformasjonsbrosjyre. UF Norges informasjonsbrosjyre er ferdig og er blitt veldig fin.. Her blir alle tre etatene presentert på en flott måte. Informasjonsbrosjyren kan bestilles fra styret i UF Norge og er gratis > Kompetansebevis for utrykningsforere. UF Norge var høringsinstans opp i mot utrykningsforeskriften som Veidirektoratet jobbet med. Frode Tystad, Tom Buxrud, Tom Løvskogen og Tom Fredrik Solhaug representerte UF Norge. Frode og Tom B hadde satt seg ned og lagd et omfattende forslag til høringsutalelse. Forslagene ble på et møte i Trondheim presentert Tom Løvskogen og Tom Fredrik Solhaug. Med noen justeringer ble utkastet ferdig. Noen justeringer ble også gjort etterpå. Det ble lagt vekt på gode regler for egentrening og arbeidsgivers ansvar til å følge opp. Instruktørens ansvar var viktig å få klarlagt også Arbeidsgruppa til UF Norge hadde kommentarer til de fleste punkter i høringsuttalesen. Noen ble utdypet mer en andre. Side 3 av 6

8 det Det er tydelig når vi ser den ferdige utrykningsforeskriften at arbeidsgruppa til UF Norge har påvirka det endelige sluttresultatet. En av arbeidsgruppene til UF Norge har igjen gjort et godt stykke arbeid. En stor takk til Frode Tystad, Tom Buxrud, Tom Løvskogen og Tom Fredrik Solhaug Informasjon. I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter. De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser. > Midtdeler. UFNorge har satt ned en gruppe som består av Jack Halten, Phillip H. Bain, Pål Schrøder, Lars Solhaug og Bjørn Ove Pedersen. ÅPNINGER FOR NØDETATENES BRUK I MIDTDELERE Å E6 I ØSTFOLD Etter mange års kontakt og møter med representanter for Statens vegvesen lokalt og et kort møte med statssekretæren i Samferdselsdepartementet, lykkes til slutt representanter for UF Østfold å få åpninger i midtdelere på E6strekningen Patterød (Mosseporten) og Solli (grense Råde/Sarpsborg) i På den angitte strekningen har Statens vegvesen laget 7 nye åpninger, slik at lengste strekning uten åpning i midtdeler eller av/påkjøring i forbindelse med kryss er 2,7 km. UF ønsket også en deling av denne strekningen, for å få kortere distanse mellom åpningene. For UF generelt og for de lokale representantene spesielt må det anses å være en akseptabel løsning som vil gi nødetatene nødvendig muligheter til å utføre sine oppgaver uten tap av ekstra kjøretid. Den valgte løsningen vil også gi mulighet for å kunne snu trafikken/evakuere kjørefelt dersom dette skulle bli nødvendig. Veimyndighetene bør følge opp denne løsningen på andre strekninger hvor det i dag er langt mellom nødetatenes mulighet til å komme over i motsatt kjørefelt på grunn av midtdelere. UF aksepterer verdien av midtdelere som trafikksikkerhetstiltak, men påpeker nødetatenes behov når ulykken likevel har inntruffet. I mange tilfeller vil tiden kunne ha avgjørende betydning for konsekvensene av en hendelse er fornuftig å legge til rette for at nødetatene kan unngå lange omkjøringer der dette lar seg gjøre gjennom økonomisk akseptable løsninger. Det er lite trolig at disse 7 åpningene vil bli benyttet hyppig av nødetatene. Det har ingen betydning så lenge vi vet at de finnes. Med andre ord VI ER FORBEREDT! Med UFhilsen (på vegne av den lokale arbeidsgruppen) Jack Hatlen Brannsjef Mosseregionens Interkommunale Brann og Feiervesen Meget bra utført arbeid av arbeidsgruppa Side 4 av 6

9 Søknader om økonomisk støtte til UF Norge Økonomi er også veldig viktig for UF Norge. Medlemmene er spredd over hele landet så det koster penger å holde kontakt samt til møter og lignende. En rekke søknader er sendt til samarbeidspartnere, utstyrsleverandører og andre som vi kan sammenligne oss med. Det er ikke så mange som har fimnet plass til og støtte oss med penger. Noen av de vi har søkt om økonomisk støtte av har vi pratet med i etterkant. Svarene er de samme. Det er tøffere tider og de har ikke midler til å støtte oss noe de beklager. Det er tøft overalt. Men arbeidet fortsetter ufortrødent vider med å skaffe støttespillere Kontakt over landegrenser Noen lokale UF lag har også kontakter i utlandet. UF Larvik for å ha nevnt en har kontakter i Litauen og Latvia. De har besøkt Litauen og i fjor hadde de besøk frå Litauen. Dette er en flott måte å treffe kolleger frå et annen land samt å spre UF ånden over grensene UF Larvik og besøkende fra Litauen. Foto østlandsposten En honnør til UF Trondheim for den kreative måten de jobber på. Side 5 av 6

10 Av aktiviteter, temaer på fagkvelder i de lokale fellesutvalg og annen representasjon og deltakelse kan vi kort nevne: Tom Løvskogen, Kristin Krogsether og Thor Kristiansen holdt foredrag om rasulykken i Ålesund for UF Åmot. Glattkj øringstrening. Russeaksjonen sammen med biltilsynet der representanter fra fellesutvalget bidro blant annet med øvelser i praktisk brannsiokking, teoretisk og praktisk grunnleggende førstehjelp og opptreden på skadestedet. UFtrimmen arrangeres flere steder og omfatter alt fra spinning, innebandy, basketball, fotball til bowling. Demonstrasjon av hva utrykningstjenesten står for ved flere anledninger. Gladag på bameavdelingene. Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik karakter. Rena 12. april 2010 Jan Olav Vagle Bykvist Roar Gjerde Stein Dolpiads Per Henrik Tom Lovskogen Randi Sporck Henning Johanesen Grete Bru Trygve Mollerbakk Side 6 av 6

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer