Revidert. FDV-avtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert. FDV-avtale"

Transkript

1 Årsmøtet

2 Revidert FDV-avtale

3 Ny revidert avtale inngås i Største endring: Plan Avtalen sendes ut for underskrift når referater fra årsmøtet er godkjent.

4 Planinformasjon i Norge digitalt Juni 2011 vedtok referansegruppe for ND at plandata skal være et obligatorisk datasett i ND Kommunene har ansvaret for etablering og drift av et digitalt planregister og har alle rettigheter til registerets data ND-partene erverver en bruksrett til plandataene Plansatsing i perioden MD er pådriver for plansatsingen Standardisering er nøkkelen til suksess!

5 Plansatsing under Norge digitalt - Prinsipper Felles satsing for å styrke etablering av komplett innhold i kommunale digitale planregistre. Gradvis utvikling av et nytt nasjonalt datasett over 5 år Et utvalg parter i Norge digitalt går sammen om å sikre gjennomføring av etableringsprosjekter og videre deltakelse i FDV avtalen. (ND/FDV-partene) Planinformasjon innarbeides som obligatorisk datasett i Norge digitalt for øvrige parter Kommuner som etablerer og vedlikeholder planinformasjon med tilhørende tjenester inngår FDV avtale og blir støttet økonomisk Statens kartverk vil stå for ledelse av prosjektet og følger opp kommunene og etablerer felles tekniske løsninger.

6 FDV-avtale kostnadsmodell Forvaltningen av planregisteret i hver kommune er beregnet med utgangspunkt i at den totale forvaltningen årlig beløper seg til 12 millioner. Fordelingen mellom kommunene er gjort med utgangspunkt i en lik vekting av parametrene: fastdel antall bygninger befolkning Matrikkelenheter Som kompensasjon for etablering av digitale planregistre har referansegruppa i Norge digitalt bestemt at FDV-partene skal kjøpe seg inn i plandataene med kostnaden tilsvarende et årlig FDV-beløp (100%). Kommunen vil få kompensasjon etter hvilket nivå de leverer plandataene på:

7 Leveransenivåer Leveransenivå 1 planområder R1: Ikke vektorisert innhold eller krav til dokumenter K1: Bare for kommuner med kun delplaner Leveransenivå R2/K2 plandata med hoveddokumenter Plandata: sømløs database vektorisert Dokumenter: arealplankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjon (hvis de er gjort juridisk bindende i best.) disse må være koblet opp Teknisk løsning: planregister med innsynsløsning Leveransenivå R3/K3 komplett planregister Plandata: samme som for R2/K2 Dokumenter: R2/K2 + vedtak, innsigelser og klager Hendelser: - midlertidige forbud mot tiltak skal være på plass m/dok. - dispensasjoner og mindre vesentlige endringer (georef.) m/dok. Teknisk løsning: løpende kobling til sak/arkiv (geointegrasjon)

8 Leveransenivåer Plannivå Leveranse- nivå Dokumenter Planområde 1 (R1, K1) Ingen dokumenter Arealplan på 2 (R2, K2) Bestemmelser vektorformat Plankart (PDF) m/hoveddokum Planbeskrivelse enter Juridisk bindende illustrasjon Komplett planregister 3 (R3, K3) Alle dokumenter, iht. NDAP del 4, pkt ) Prosent leveranse Referanse til Kartog planforskr. 20 % 13 andre ledd bokstav a 80 % 12 andre ledd bokstav a 100 % 12 R=reguleringsplan K=kommuneplan

9

10 Hva betyr dette for kommunen i praksis? Kommunen leverer data til Kartverket Kartverket kontrollere data Innlegging av data i QMS (NGIS) kjører produkter SePlan PlanSynk Reguleringsplan Kommuneplan + delplaner Omriss eller Fullvektorisert Kommunen er originaldatavert SOSI-kontroll Samarbeide for å få gode data Tilgjengeliggjør planene for partene (BAAT) WMS Alle plandata blir synlig i SePlan Pilotprosjekt - PlanSynk

11 FDV-avtale - vedlegg

12 Vedlegg i 2013 Vedlegg 1 : Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3 : Kostnadsoversikt Vedlegg 4 : Kostnadsdeling Vedlegg 5 : Norge Digitalt bilag for kommunen

13 Avtalepart Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad Hemne Kraftlag E5 E5 Oddbjørn Vuttudal Hemne kommune K K1612 John Aune Statens kartverk Trondheim S SKTRH Alf Egil Aaberge Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Fylkesmannen i Sør-Trøndelag FM FMST Sør-Trøndelag fylkeskommune K STFK Frode Brataas TrønderEnergi A/S E2 E2 Roger Espen Part Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region midt V SVST Anne Tryggestad Hemne Kraftlag E5 E5 Oddbjørn Vuttudal Hemne kommune K K1612 John Aune Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv TrønderEnergi A/S E2 E2 Roger Espen Part Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen Region midt V SVST Hemne Kraftlag E5 E5 Hemne kommune K K1612 Daniel Lossius Statens kartverk Trondheim S SKTRH Synne Rudsar Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST TrønderEnergi A/S E2 E2 Part Gruppe Kode Kontaktperson Landbruk Statens vegvesen Region midt V SVST Hemne Kraftlag E5 E5 Hemne kommune K K1612 Sigmund Nakken Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge AS T TN Landbruket L FMLAST TrønderEnergi A/S E2 E2

14 Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds- og driftsoppgaver Vedlegg 2 til FDV avtalen for Hemne året 2013 Kommunens Webkart: Forvaltningsrunde Kostnadsgru ppe Primærdatasett Rettighetshaver Driftsansvar Forvalt. system Oppdat ansvar Ajourf frekv Kontakt i kommunen Merknad FKB Bygg og Tiltak FKB-Bygning, FKB-BygnAnlegg, FKB-PblTiltak V E5 K S T L E2 Kommune WinMap Kommune Kont sep John Aune FKB Veg (sit) FKB-Veg V E5 K S T L E2 Kommune WinMap Kommune Kont sep John Aune FDV Vegnett FKB-Vegnett V K S Vegvesenet NVDB Kommune Kont sep John Aune Matrikkelkart Eiendomskart, Adressepunkt, Bygningspunkt S Kartverket Matrikkel Kommune Kont sep John Aune AR5 FKB-AR5 V E5 K S T L E2 Kommune WinMap Kommune Kont sep John Aune FKB-Ledning FKB-LedningelTele V E5 K S T L E2 Kartverket Fysak Kommune Kont sep FKB-Rest FKB-Høydekurve, FKB-Vann, FKB-Arealbruk, FKB-Lufthavn, FKB-Bane, FKB-LedningVa, FKB- V E5 K S T L E2 Kartverket Fysak Kartverket Kont John Aune Naturinfo, FKB-Servitutt, FKB- Tekst5000, FKB-Tekst1000 sep Ortofoto Ortofoto V E5 K S T L E2 Kartverket NiB Kartverket Period John Aune Laserdata Laserdata (LAS-filer) V E5 K S T L E2 Kartverket Annet Kartverket Period John Aune GEOREF Georef-ABCD, Georef-FKB- Prosjekt, Georef-Laser-Prosjekt, Georef-Ortofoto-Prosjekt, Georef- V E5 K S T L E2 Kartverket Fysak Kartverket Period John Aune Terreng RegPlan områder (R1) Reguleringsplaner pr vertnivå K Kommune WinMap Kommune Kont John Aune RegPlan vektor Reguleringsplaner pr vertnivå (R2) K Kommune WinMap Kommune Kont sep John Aune RegPlan Reguleringsplaner pr vertnivå WinMap register (R3) K Kommune Kommune Kont John Aune KomPlan områder (K1) Kommuneplan K Kommune WinMap Kommune Kont John Aune KomPlan vektor (K2) Kommuneplan K Kommune KomPlan register (K3) Kommuneplan K Kommune WinMap WinMap Kommune Kont sep John Aune Kommune Kont John Aune Temadatasett Navn på primærdatasett V E5 K S T L FM K E2 John Aune

15 Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Hemne Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr Se Plan for 2013 gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 550 kr Kost.gr Adiminstrasjon Prosjektledelse S FastTimer x 25, Diverse kostnader (møter mm) Firma Beløp x KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K x 0, x FKB Bygg og Tiltak Oppdateringsansvar K 40 % pr BID x FKB Veg (sit) Oppdateringsansvar K 5 % pr BID x FDV Vegnett Oppdateringsansvar K 10 % pr BID x Matrikkelkart Oppdateringsansvar K 20 % pr BID x AR5 Oppdateringsansvar K 15 % pr BID x FKB-Ledning Oppdateringsansvar? % pr BID x 117 FKB-Rest Oppdateringsansvar S-Fast 10 % pr BID x FKB Redigering Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S Timer x 30, FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAST Fasttimer x 6, FKB Distribusjon Distribusjon og tilgjengeliggjøring S Fasttimer x 10, Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp x RegPlan områder (R1) Planområder uten dokumenter K 20% verdi x x RegPlan vektor (R2) Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 80% verdi x RegPlan register (R3) Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x KomPlan områder (K1) Planområder uten dokumenter K 20% verdi x KomPlan vektor (K2) KomPlan register (K3) Vektor i gjeldende SOSI med hoveddok K 80% verdi x Komplett planreg med dok ihht NDAP K 100% verdi x Innsalg plandata Partskostnad pr FDV år når 100% K Verdi x Temadatasett Temadata som forvaltes i FDV avtalen Part Beløp?/Timer? x Temadatasett Temadata som forvaltes i FDV avtalen Part Beløp?/Timer? x Temadatasett Temadata som forvaltes i FDV avtalen Part Beløp?/Timer? x SVST K Verdi x SKTRH K Verdi x E2+E5 K Verdi x TN K Verdi x FMST K Verdi x STFK K Verdi x KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) x 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp x -1 0 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp x 1 0 Prosjektets totalkostnader x SUM

16 Vedlegg 4: Kostnadsdeling Hemne PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Test Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVST E5 K1612 SKTRH TN FMLAST FMST STFK E2 50 V-GEN Adiminstrasjon 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-KS KS avgift 100,0 100, V-OA-BYGG FKB Bygg og Tiltak 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-OA-VSIT FKB Veg (sit) 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-OA-VNETT FDV Vegnett 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-OA-MATR Matrikkelkart 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-OA-AR5 AR5 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-OA-REST FKB-Ledning 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100,0 140 V-OA-REST FKB-Rest 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-Red FKB Redigering 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-RED FKB-AR5 redigering 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-Lev FKB Distribusjon 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100, V-KURS Kurskostnader 8,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1,0 100,0 220 P-R1 RegPlan områder (R1) 10,0 4,5 50,0 10,0 5,0 10,0 10,0 0,5 100,0 230 P-R2 RegPlan vektor (R2) 10,0 4,5 50,0 10,0 5,0 10,0 10,0 0,5 100, P-R1 RegPlan register (R3) 10,0 4,5 50,0 10,0 5,0 10,0 10,0 0,5 100,0 260 P-R3 KomPlan områder (K1) 10,0 4,5 50,0 10,0 5,0 10,0 10,0 0,5 100,0 270 P-R4 KomPlan vektor (K2) 10,0 4,5 50,0 10,0 5,0 10,0 10,0 0,5 100, P-K1 KomPlan register (K3) 10,0 4,5 50,0 10,0 5,0 10,0 10,0 0,5 100,0 290 P-K2 Innsalg plandata 10,0 4,5 50,0 5,0 10,0 10,0 0,5 90, Temadatasett 0,0 330 Temadatasett 0,0 340 Temadatasett 0,0 390 KommuneØkonomi 0, Sum Sum SVST E5 K1612 SKTRH TN FMLAST FMST STFK E2 INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad Egeninnsats År Kode Type finansiering Å betale KSALG Kommunalt FKB-salg i ,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1, NSALG FKB-salg og ND inntekt i ,0 11,0 35,0 27,0 12,0 6,0 1, PLAN Plandata salg og ND-inntekt i , O Overført fra fjorårets regnskap Formula ved årsskiftet LACF Til (-) /Fra(+) partskonto F Faktura Rest Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) 0 FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd) Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70) Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen:

17 Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for kommuner År: 2013 Beløp Årskostnad (obligatorisk ) Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS.. Sum / ND partskostnad

18

19

20

21

22 Vedlikeholdspuljer Gruppe 1 (Melhus, Klæbu og Malvik) Gruppe 2 (Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen) Gruppe 3 (Hemne, Snillfjord, Midtre Gauldal, Skaun og Selbu) Gruppe 4 (Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Orkdal) Gruppe 5 (Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Tydal)

23

24

25

26

27 Endringer i 2013 : Timepris hevet til kr 550,- Pris pr bygg hevet til kr 550,-

28

29 Kommunevis :

30 Hemne kommune

31 Hemne kommune regnskap 2012:

32 Hemne kommune regnskap 2012:

33

34 Snillfjord kommune

35 Snillfjord kommune - regnskap 2012:

36 Snillfjord kommune - regnskap 2012:

37

38 Hitra kommune

39 Hitra kommune regnskap 2012:

40 Hitra kommune regnskap 2012:

41

42 Frøya kommune

43 Frøya kommune regnskap 2012:

44 Frøya kommune regnskap 2012:

45

46 Ørland kommune

47 Ørland kommune regnskap 2012:

48 Ørland kommune regnskap 2012:

49

50 Agdenes kommune

51 Agdenes kommune regnskap 2012:

52 Agdenes kommune regnskap 2012:

53

54 Rissa kommune

55 Rissa kommune regnskap 2012:

56 Rissa kommune regnskap 2012:

57

58 Bjugn kommune

59 Bjugn kommune regnskap 2012:

60 Bjugn kommune regnskap 2012:

61

62 Åfjord kommune

63 Åfjord kommune regnskap 2012:

64 Åfjord kommune regnskap 2012:

65

66 Roan kommune

67 Roan kommune regnskap 2012:

68 Roan kommune regnskap 2012:

69

70 Osen kommune

71 Osen kommune regnskap 2012:

72 Osen kommune regnskap 2012:

73

74 Oppdal kommune

75 Oppdal kommune regnskap 2012:

76 Oppdal kommune regnskap 2012:

77

78 Rennebu kommune

79 Rennebu kommune regnskap 2012:

80 Rennebu kommune regnskap 2012:

81

82 Meldal kommune

83 Meldal kommune regnskap 2012:

84 Meldal kommune regnskap 2012:

85

86 Orkdal kommune

87 Orkdal kommune regnskap 2012:

88 Orkdal kommune regnskap 2012:

89

90 Røros kommune

91 Røros kommune regnskap 2012:

92 Røros kommune regnskap 2012:

93

94 Holtålen kommune

95 Holtålen kommune regnskap 2012:

96 Holtålen kommune regnskap 2012:

97

98 Midtre Gauldal kommune

99 Midtre Gauldal kommune regnskap 2012:

100 Midtre Gauldal kommune regnskap 2012:

101

102 Melhus kommune

103 Melhus kommune regnskap 2012:

104 Melhus kommune regnskap 2012:

105

106 Skaun kommune

107 Skaun kommune regnskap 2012:

108 Skaun kommune regnskap 2012:

109

110 Klæbu kommune

111 Klæbu kommune regnskap 2012:

112 Klæbu kommune regnskap 2012:

113

114 Malvik kommune

115 Malvik kommune regnskap 2012:

116 Malvik kommune regnskap 2012:

117

118 Selbu kommune

119 Selbu kommune regnskap 2012:

120 Selbu kommune regnskap 2012:

121

122 Tydal kommune

123 Tydal kommune regnskap 2012:

124 Tydal kommune regnskap 2012:

125

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året.

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året. 12.februar 2014 Informasjonsbrev 1/2014 Til landbruksrådgivere og andre landbrukshjelpere Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 ÅRSRAPPORT 2011 Foto: Kjersti Baust Staurset, Statens kartverk Foto: Scandinavian StockPhoto Innhold Viktige hendelse 4 Oppgaver, hovedtall og organisasjon 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2012:2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Notat 2012- Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og kommunene Av Geir

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Kartverkets forhandlere Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 10/04301-14 27.06.2013 Ark.: Ny prismodell Kartverket har utarbeidet en ny prismodell som skal legges til grunn ved prising av digitale leveranser

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Dokumentasjon. Kunnskapsgrunnlag reindrift

Dokumentasjon. Kunnskapsgrunnlag reindrift Dokumentasjon Kunnskapsgrunnlag reindrift 31.10.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune... 3 1.3 Valg publiseringsløsning... 4 2 Metode...

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer