Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer"

Transkript

1

2 Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus Bech 1916 Julius Johannessen 1923 W. R. Johannesen 1932 Oscar Silseth 1949 Fritjof Pettersen 1957 Arne Rønning 1957 Astri Nilsen 1957 Ada Rønning 1968 Johan Alsaker 1968 Arne Wold 1970 Edith Holte 1975 Kåre Botten 1975 Solveig Langset 1976 Gudrun Sannan 1979 Fritjof Salvesen 1980 Odd Magnar Iversen 1983 Ivar Svanholm 1987 Alfhild Sand 1989 Bjørg Schjølberg 1991 Britt Mellegaard 1993 Vera Flønes 1994 Otto Christensen 1995 Aase Wold 1996 Egil Kokaas 2000 Einar Belboe 2005 Jorid Mæhle 2006 Harald Bjerkan 2008 Stig Rønne 2008 Kjell Hekkelstrand

3 Innholdsfortegnelse Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Sakliste... 3 Medlemsstatistikk... 4 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i Instruktører i Trondhjems Turnforening Styrets beretning for Turn kvinner og turn menn Årsrapport tropp Årsberetning bredde Veteranklubbens årsberetning Årsberetning for Kvinnelige gymnastikkveteraner Årsberetning for Dame Forturnerskap Årsberetning for Trondhjems Turnforenings Dameklubb Resultatregnskap og balanse Resultatregnskap pr og budsjett Balanse Resultater Foreningens nålevende æresmedlemmer Ærestegn

4 Sakliste Årsmøte i Trondhjems Turnforening 16 Mars 2011 kl Sakliste: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av sakslisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Valg 12. Avslutning - 3 -

5 Medlemsstatistikk År under 7 år 7-16 år over 17 år Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Total

6 Foreningens funksjonærer og tillitsvalgte i 2010 Styret Formann: Harald Bjerkan 2010/2011 Viseformann: Kjell Hekkelstrand 2010 Styremedlem Tove Merethe Bjerknes 2010/2011 Styremedlem Frank Johannessen 2010 Styremedlem Janne Lise A. Heggstad 2010 Styremedlem Turid Støa Bergmann 2010 Styremedlem Berit Torland 2010/2011 Varamedlem: Jan Erik Holand 2010/2011 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2010 Stig Rønne ( ny) 2010 Varamedlem: Roall Hognestad (gjenvalgt) 2010 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2010 Torbjørn Sivertsen (gjenvalg) 2010 May Rømen (ny) 2010 Varamedlem: Bjørg Schølberg 2010 Valgkomite Medlemmer: Gill Helen Johannessen 2010 Kristian Solem 2010 Varamedlem: Stig Rønne

7 Instruktører i Trondhjems Turnforening 2010 Nils Krogstad Kristin Haarberg Lise Wullum Jørgen T.Lysø Elisabeth Bakkevig Aurelia Kvello Birgitt Aune Britt Mellegaard Bjørg Schjølberg Torbjørn Sivertsen Tore Aalmo Vigdis Hilmo Kari Johnsen Therese Stork Høiem Ellen Holmen Stine Nytrø May Rømen Tove Merete Bjerknes Thea Johannessen Toril Granly Bjørg Granly Pål Kvello Runa Høyland Marius Wirum Haaverstad Håkon Wahl Engen Frank Johannessen Runar Dahl Hansen Øystein Kolstad Terje Lindrupsen Anna Vanvik Vida Torland Lise Aunmo Kjetil Kandal Botne Lene Østvik Janne Lise Heggstad Jørgen Rakke Stian Rakke Trine Lise Stork Høiem Folke Kristiansen Michael Soukop Irene westby Øyvind Patriksson Ann Mari Pettersen Amanda Rundblad Axel Wickstrøm Kari Kvam Maija Johanne Jakobsen Maren Ude Maren Gran Tuva Johannessen Edda Vidarsdottir Emilie Steinsbekk Emilie H Torvaldsen Susanne A Heggstad Rafn Bendiksson Tom Empty Dahlberg Sandra Arnevik Monica Løberg Philip Skordal Oliver Udbye Martine Lødøen Mari Micalsen Mari Johanne Granås Linn Jeanette Reirsølmoen Emilie Appelquist Caijsa Nitz Daniel Arvidsson - 6 -

8 Referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening Onsdag 10.mars 2010 kl STED: Forturnerrommet, Turnhallen SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av saklisten 4. Utdeling av ærestegn 5. a) Valg av møteleder b) Valg av sekretær c) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 6. Behandle årsberetningen for Behandle regnskap for Behandle innkomne forslag 9. Fastsette medlemskontingent 10. Behandle budsjettforslag for Behandle Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan 12. Valg 13. Avslutning SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE Det var 33 stemmeberettigede tilstede. Vedtak: De stemmeberettigede ble enstemmig vedtatt SAK 2: GODKJENNING AV INNKALLINGEN. Generalforsamlingen var innkalt i henhold til lovenes 10 ved kunngjøring i Adresseavisen, kunngjøring på foreningens web-side og oppslag i Turnhallen. Vedtak: Innkalling ble enstemmig vedtatt. SAK 3: Vedtak: GODKJENNING AV SAKLISTE Saklisten ble enstemmig vedtatt. SAK 4: UTDELING AV ÆRESTEGN Følgende medlemmer ble tildelt foreningens ærestegn i 2010: Sølvkors: Mari Hagen Lene Østvik Lars Bagøien Johan Gullaksen

9 Svein Skavhaugen Liv Sjøvik Gripp Av disse var kun Liv Sjøvik Gripp tilstede. De øvrige vil få sine sølvkors ved en senere anledning. Vedtak: Tildelingen av ærestegn ble tatt til orientering. SAK 5: Vedtak: VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE REFERATET Som møteleder ble valgt Stig Rønne. Som sekretær ble valgt Britt Mellegaard. Til å undertegne referatet ble valgt Aase Wold og Jorid Mæhle. SAK 6: BEHANDLE ÅRSBERETNING FOR 2009 Før styrets årsberetning ble behandlet ble referatet fra ordinær Generalforsamling 11.mars 2009 og den ekstraordinære Generalforsamlingen 5.september 2009 godkjent. Til referatet fra den ekstraordinære Generalforsamlingen 5.september 2009 ble det gjort oppmerksom på at endelig avtale med Granåsen eiendom AS skal gjøres tilgjengelig for medlemmene. Det fremkom en bemerkning om at de som hadde blitt valgt til å underskrive referatet ikke hadde fått dette til gjennomsyn og underskrift. Styrets årsberetning for 2009 ble gjennomgått avsnitt for avsnitt. Følgende kommentarer fremkom: Side 20: Vedtak: Kristian Solem er internasjonal dommer turn menn Ann Mari Pettersen er ikke kretsdommer turn kvinner Espen Jacobsen er ikke forbundsdommer turn menn Styrets årsberetning med ovennevnte kommentarer ble enstemmig vedtatt. Til rapportene fra Konkurranse apparatturn 2009, Konkurranse tropp 2009 Breddeutvalget 2009 og Arrangement 2009, Arrangement 2009 ble de bemerket at disse ikke var undertegnet. Det ble opplyst at disse var skrevet av Frank Johannessen (Konkurranse apparatturn), Folke Kristiansen (Konkurranse tropp), Turid Støa Bergmann/Tove Merethe Bjerknes (Breddeutvalget) og Berit Torland (Arrangement). Vedtak: Rapportene fra Konkurranse apparatturn 2009, Konkurranse tropp 2009, Breddeutvalget 2009 og Arrangement 2009, Herre Veteraner 2009, Kvinnelige Gymnastikkveteraner 2009, Dame Forturnerskap 2009, Dameklubben 2009 og Idrettsmerkeutvalget 2009 ble tatt til orientering Rapporten fra Dameklubben var ved en feiltakelse ikke tatt inn i den trykte årsberetningen og forelå som et separat vedlegg. Den blir tatt inn som et vedlegg til referatet fra Generalforsamlingen

10 SAK 7: BEHANDLE REGNSKAP FOR 2009 Regnskapet for 2009 viser driftsinntekter på kr og driftskostnader på kr , noe som gir et overskudd på kr mot et budsjettert overskudd på kr Det store overskuddet skyldes foreningens nye påmeldings-/betalingssystem som har medført tre innbetalinger av medlemskontingent/ treningsavgift i 2009 mot normalt to. Den siste innbetalingen i desember 2009 på kr er medlems-kontingent/treningsavgift for De reelle driftsinntekter og overskudd i 2009 er derved henholdsvis kr og kr Det er redegjort for dette i en note til regnskapet. Følgende merknader fremkom til regnskapet: - regnskapet er ikke underskrevet av styret - det er ingen henvisning til notene i regnskapet - regnskapet skal føres med minustegn foran inntekter - noten vedrørende medlemskontingent/treningsavgift inneholder en formulering som kan tolkes som at revisjonen har besluttet hvordan dette skal regnskapsføres i fremtiden. Formannen beklaget at regnskapet ikke var underskrevet og at det ikke var henvisning til notene i regnskapsoppsettet. Det ble gjort oppmerksom på at regnskapet som er mottatt fra regnskapskontoret er ført med minustegn foran inntekter. Regnskapet er i årsberetningen presentert på samme måte som i alle år tidligere. Det ble opplyst at denne presentasjonsformen også brukes i næringslivet. Revisjonen påpekte at medlemskontingent/treningsavgift for 2010 som var inntektsført i 2009 egentlig burde vært trukket ut av regnskapet for 2009 og avsatt i balansen for deretter å bli inntektsført i Det vil imidlertid være ryddig å inntektsføre medlemskontingent/treningsavgift det året dette innbetales, og revisjonen hadde godtatt at den ekstra innbetalingen ble regnskapsført i 2009 med en note til regnskapet. Noten har imidlertid formuleringer som kan misforstås, og det ble foreslått at denne ble endret til følgende: På grunn av overgang til nytt medlemssystem som gjør at man betaler på forhånd, er det i 2009 kommet inn 3 innbetalinger på medlemskontingent/treningsavgift. Det ble innbetalt i desember -09 kr som hører til i I samråd med revisorene er denne ekstraordinære inntekten ført på 2009 med en note i regnskapet. Revisjonsberetningen som anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2009 ble referert. I revisjonsberetningen ble det påpekt at den ekstra innbetalingen av medlemskontingent/treningsavgift som er inntektsført i 2009 er som en del av årsoverskuddet tilført egenkapitalen. Et forslag i revisjons-beretningen om at styret skulle få fullmakt til å bruke inntil kr av egenkapitalen dersom dette skulle vise seg nødvendig av likviditetsmessige årsaker, ble foreslått strøket

11 Vedtak: 1. Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent med den foreslått endring til noten angående konto 3900 Medlemskontingent/treningsavgift. 2. Revisjonsberetningen ble godkjent med den foreslåtte strykning av fullmakt til foreningens styre. SAK 8 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 8.1 Forslag fra Herre veteranklubben om revurdering av Granåsen-prosjektet Dette forslaget ble trukket og ble ikke presentert nærmere. 8.2 Endring av organisasjonsplan for Trondhjems Turnforening Fra styret forelå forslag som angår styrets sammensetning og funksjoner/arbeidsoppgaver samt administrasjonen. Vedtak: Trondhjems Turnforenings organisasjonsplan endres til følgende: Styret: Generalforsamlingen velger følgende til styret: Formann Nestformann Fem styremedlemmer Varamedlem Formannen er ansvarlig for å fordele funksjoner og arbeidsoppgaver. Styret kan opprette utvalg ved behov. Administrasjonen: o Styret bestemmer organisasjonen til administrasjonen. o Alle ansatte i administrasjonen skal rapportere til daglig leder. o Daglig leder er ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver. 8.3 Endring i Trondhjems Turnforenings lov Som en konsekvens av den vedtatte endring i foreningens organisasjonsplan foreslo styret at 12 pkt.10 g) i foreningens lov blir strøket og at komiteer/utvalg blir oppnevnt av styret i henhold til 15 pkt. 3 i lovene. Pkt. 10 h) i 12 blir derved pkt. 10 g). Vedtak: Trondhjems Turnforenings lov 12 pkt. 10 endres til: Foreta følgende valg: a. Formann og nestformann b. 5 styremedlemmer og 1 varamedlem c. Øvrige valg i henhold til Generalforsamlingsvedtatt organisasjonsplan, jfr. 12 pkt. 9. d. 2 revisorer og 1 vararevisor

12 e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner Trondhjems Turnforening er tilsluttet f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste Generalforsamling g. Ærestegnkomite med 3 medlemmer og 1 varamedlem. SAK 9 FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT Styret foreslo ingen endring av medlemskontingenten. Vedtak: Medlemskontingenten forblir uendret. SAK 10 BEHANDLE BUDSJETTFORSLAG FOR 2010 Styrets fremlagte budsjett forslag for 2010 balanserer med et overskudd på kr ble gjennomgått. Til budsjettet var det spørsmål vedrørende: - Kommunale tilskudd som følge av kommunens vedtak om hall-leie i kommunale anlegg for utøvere over 19 år. - Kostnader til lys og varme pga den kalde vinteren og høye strømpriser. Det ble videre påpekt at det vil være nødvendig med forbedringer/oppussing av gammelhallen og kjøkken, oppjustering av kontorutstyr etc. I stedet for å justere driftsbudsjettet i budsjettforslaget, ble det foreslått at styret skulle få fullmakt til å gå ut over budsjettrammene selv om dette skulle gi et negativt driftsresultat. Vedtak: 1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2010 ble enstemmig vedtatt. 2. Styret har anledning til å gå ut over de vedtatte budsjettrammer for forbedringer/ oppussing, oppjustering av kontorutstyr og andre nødvendige tiltak. SAK 11 BEHANDLE TRONDHJEMS TURNFORENINGS ORGANISASJONSPLAN Saken ble behandlet under sak 8.2 SAK 12 VALG Valgkomiteens forslag ble gjennomgått og nye kandidater til styret presenterte seg selv. Vedtak: 1. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 2. Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet. Trondhjems Turnforening har etter Generalforsamlingen i 2010 følgende tillitsvalgte:

13 Verv Navn Valgt for Styret Formann: Harald Bjerkan (ny som formann) 2010/2011 Viseformann: Kjell Hekkelstrand (ny) 2010 Styremedlem: Frank Johannessen (ikke på valg) 2010 Styremedlem: Tove Merethe Bjerknes (gjenvalg) 2010/2011 Styremedlem: Berit Torland (gjenvalg) 2010/2011 Styremedlem: Janne Lise A Heggstad (ny) 2010 Styremedlem: Turid Støa Bergmann (ikke på valg) 2010 Varamedlem: Jan Erik Holand (ny) 2010/2011 Revisjon Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2010 Stig Rønne (ny) 2010 Varamedlem: Roall Hognestad (gjenvalg) 2010 Ærestegnkomite Medlemmer: Britt Mellegaard (gjenvalg) 2010 Torbjørn Sivertsen (gjenvalg) 2010 May Rømen (ny)) 2010 Varamedlem: Bjørg Schjølberg (ny som vara) 2010 Valgkomite (foreslått av styret) Medlemmer: Gill Johannessen (ny) 2010 Kristian Solem (ny) 2010 Varamedlem: Stig Rønne (ny) 2010 SAK 13: AVSLUTNING Stig Rønne takket Folke Kristiansen og Jørgen Rakke for deres innsats i styret. Den nyvalgte formannen, Harald Bjerkan, takket Stig Rønne for hans innsats som formann siden 2004 (Stig var også formann i perioden og har til sammen vært formann i 10 år). Harald Bjerkan takket for tilliten ved å bli valgt som formann og pekte på at foreningen har en del utfordringer fremover bl.a. Granåsen-prosjektet, moms/skatteproblematikk, brannsikring/brann-beredskap. Etter at Generalforsamlingen formelt var avsluttet ble det orientert om følgende: Foreningens 150 årsberetning var ferdig. Alle som deltok på Generalforsamlingen fikk denne som gave den vil ellers bli solgt. Det vil bli avholdt et møte for informasjon om og påmelding til Gymnastradaen 2011 i Lausanne (Sveits) 12.mai 2010 på Forturnerrommet. Foreningens arrangement av Kretsturnsteven for barn som skal arrangeres 4. 6.juni 2010 et spennende opplegg som stort sett vil foregå i Midtbyen og på Marinen

14 Trondheim, 16. mars 2010 Britt Mellegaard Aase Wold Jorid Mæhle

15 Vedlegg til referat fra Generalforsamling i Trondhjems Turnforening 10.mars Årsberetning for Dameklubben 2009 Styret: Formann: Martha M. Bjerkan Sekretær: Inger Johanne Schive Kasserer: Martha M. Bjerkan Styremedlemmer: Hagny Berg, Inga Heie. Aase Sandberg Revisor: Hjørdis Bersås Valgkomite: Laura Skjærvold, Marianne Wiklund Det nåværende styret trådte i kraft fra mars Problemet var at ingen ville ta på seg vervet som kasserer, Martha M. Bjerkan tok til slutt både formannsvervet og vervet som kasserer, dette for at Dameklubben fortsatt kunne ha sin eksistens. I 2009 ble Dameklubben registrert i Brønnøysundregisteret, og vi fikk organisasjonsnr Pr hadde Dameklubben 27 medlemmer. I høst mistet vi et av våre medlemmer, Inger Nyeng døde i november. Hagny Berg ble tildelt Trondhjems Turnforenings sølvkors. Da hun ikke var tilstede på turnforeningens generalforsamling ble den utdelt av foreningens formann Stig Rønne på Dameklubbens medlemsmøte i april. Vi gratulerer. Tre av Dameklubbens medlemmer deltok som gymnaster på partiet Dame veteran på Kretsturnstevnet i Steinkjer, samt at flere av våre medlemmer var representert på tribunen. Dameklubben hadde også to deltakere på Dame veteranpartiet på Landsturnstevnet i Kristiansand i sommer. Det har i løpet av året vært avholdt 9 medlemsmøter, dette er inklusiv sommermøtet og julemøte. Et ønske for det nye året er at et av våre medlemmer tar på seg vervet som kasserer det blir litt mye for en person å ha to verv, både som formann og kasserer. Martha M. Bjerkan (sign.) Formann Inger Johanne Schive (sign.) Sekretær

16 Styrets beretning for 2010 Styret Styret har bestått av: Harald Bjerkan, formann Kjell Hekkelstrand, viseformann Berit Cathrine Torland, styremedlem Tove Merete Bjerknes, styremedlem Janne-Lise Arnesen Hegstad, styremedlem Turid Støa Bergmann, styremedlem Frank Johannessen, styremedlem Jan Erik Holand, varamedlem Det er avholdt 7 styremøter med variabelt oppmøte. Administrasjon og ansatte: Administrasjonen har bestått av: Kari Kvam, daglig leder og hovedtrener turn kvinner. Svein Axel Wickstrøm, hovedtrener turn menn. Kari Kristine Johnsen, koordinator for breddepartiene. 50% stilling fra Martha Bjerkan, timetilsatt for kontering av faktura og utbetaling. Fra februar I forbindelse med Kari Kvams svangerskaps- og mammapermisjon, er Kari Kristine Johnsen tilsatt i engasjement 50% stilling som daglig leders stedfortreder. Denne 50%-stillingen skal nedtrappes i takt med Kari Kvams nedtrapping av permisjonsandelen under 50%. Vaktmester Roy Ernestus måtte fratre stillingen av helsemessig grunn. For å ivareta renholdet ble vaskebyrået Systemvask engasjert. Bjørn Schjølberg har hatt renholdet i apparathallen. Det arbeides med å få etablert en tilfredsstillende vaktmesterordning. Medlemstall Det ser ut som medlemstallet er gått noe ned, men våre partier er fulle så det tilsier at flere barn fortsetter i høstsemesteret enn før da det er summen av antallet innbetalte årskontingenter vår og høst som bestemmer medlemstallet. Idrettsregistreingen går nå svært enkelt i og med at alle data finnes elektronisk tilgjengelig. Det tar nå ca 45 sekunder å få ut alle medlemmene sortert i aldersgrupper og kjønn slik NIF /NGTF forlanger. Det reelle antallet medlemmer vi betjener pr semester er ca 850. Anskaffelser Det er anskaffet ny videokanon, bærbar PC for kontoret, trådløse bøyle og håndmikrofon, en del "vaktmesterutstyr", trampet, 2 frittståenderuller til gymsalen, samt noe små utstyr. Herreskranke bestilt i 2009 ble betalt i Utleie Vi har i 2010 hatt utleie til Bybroens videregående skole, Nidelven barne- og ungdomsskole, Olympiatoppen, Arbeidstilsynet, fylket, nav, flere folkehøyskoler, høyskoler og idrettslag. Vedlikehold Det har vært utført vedlikehold på varme/ventilasjonsanlegget både på ventilasjonsdelen og varmtvannsdelen. Brannvarslingsanlegget er skiftet og hovedtavle for strøm er skiftet. Dette er

17 bekostet av Entra Eiendom AS (eier av Statens Hus). På grunn av langvarig kulde frøs hovedvannledningen inn til turnhallen julaften. Heldigvis skjedde ingen skade, men rørlegger var nødvendig for opptining. Taket på Turnhallen er i meget dårlig forfatning og må settes i stand snarest. Arrangementer Barnekretsturnstevnet ble arrangert av foreningen juni som en mini turnfestival. Marinen var hovedarena mens Ytre Kongsgård, Nordregt, Gamle Bybro og vår egen apparathall var biarenaer. Studentersamfundet var arena for bankett etterfulgt av dans. Denne måten å arrangere barnekretsturnstevnet på var nytt og spennende med tanke på økonomien. Det er ekstra dyrt å tilby overnatting i Trondheim, da skolene tar ca 100 kr pr hode pr natt. For å få nok overnattingsplasser på sentrumsskolene ble det nødvendig å avstå fra overnatting for våre egne barn. Det var stor aktivitet i byen på samme tid og vi fant det praktisk og smart å samarbeide med Musikkfest For økonomisk resultat se regnskapet. Alpha Factor cup regionskonkurranse for turn kvinner og turn menn ble arrangert mai. Konkurransen ble avholdt i turnhallen med over 100 deltager fra 7 år og opp til våre eldste seniorer. Nordisk mesterskap turn menn under 16 år ble arrangert oktober i den nye Rosenborghallen. Det var første gang hallen ble brukt til turnkonkurranse. Arrangementet var meget vellykket. Salto-konkurranse ble også gjennomført i Rosenborghallen Hele kretsen var invitert til en konkurranse lagt opp etter saltokonseptet til forbundet. I ettertid er det lett å se at det burde ha vært jobbet mer med informasjon både overfor våre egne og ut til klubbene. Kretskonkurranse tropp ble arrangert I tillegg til det sportslige var målet å avholde et standsmessig arrangement innenfor oppsatt tidsramme. Målet ble oppnådd, og det var en flott dag for både utøvere og publikum. Juleoppvisningen ble gjennomført på vanlig vis i Trondheim Spektrum 5. desember. For økonomisk resultat se regnskapet. Partiene Det er gjort noen forandringer breddepartiene. Formålet er at flere skal få trene mer og at alle skal ha mulighet til å trene frem til noe, en konkurranse eller oppvisning. Det skal arrangeres en klubbkonkurranse på høstsemesteret og en på vårsemesteret. For at partier skal opprettholdes har man satt som krav at det meldes på minst 10 fullt betalende deltakere. Dette ble ikke oppnådd på torsdagspartiet for dame mosjon og partiet ble avviklet. Som erstatning ble det opprettet et Zumba-parti på samme tidspunk med Aurelia Kvello som instruktør. Partiet var en suksess fra første trening. Trenere Kari Kvam og Svein Axel Wickstrøm er fast ansatt som hovedtrener for henholdsvis turn kvinner og turn menn konkurranse for apparatturn. Kari Kristine Johnsen ble ansatt som hovedtrener for massepartiene fra 1. august. Ellers er alle trenere ansatt på timebasis. Selv om de som får plass på et av våre konkurransepartier forplikter seg til å ta minimum en time pr

18 uke som trener er det en utfordring å skaffe nok kvalifiserte trenere. Følgende trenere tar ikke ut noen form for lønn eller andre ytelser for jobben: Egil Kokås Thorbjørn Sivertsen Tore Aalmo Nils Krogstad Britt Mellegaard Granåsen Det har vært avholdt møte både med Olympiatoppen og byggherren i løpet av året. Vi har satt ned et utvalg som har som mandat å se på hele konseptet om det er "liv laga". Utvalget består av: Tove Merete Bjerknes Kari Kvam Svein Axel Wickstrøm Einar Stephansen Joar Welde (leder) Kari Kristine Johnsen Med bakgrunn i opplysninger fra møte med byggherren fant styret det nødvendig å innkalle til ekstraordinær generalforsamling først på januar 2011 slik at eventuelle kontraktsmessige endringer kunne legges fram for medlemmene. Da ingen nye opplysninger kom ble den ekstraordinære generalforsamlingen avlyst. Helse- miljø- og sikkerhet HMS Som resultat av branninspeksjoner er vi gjort kjent med vårt ansvar i henhold til brannvernlov, brannvern forskrift, arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og produktkontroll-loven. Påleggene fra inspeksjonene er ordnet. Det viktigste punktene var: Utarbeidelse av en risikoanalyse, bedre merking av brannvernutstyr, gjennomføre opplæring av trenere, gjennomføre brannvernøvelser og oppdatere brannverndokumentasjon. Som et meget kostbart pålegg var det å få utarbeidet en brannteknisk analyse for eiendommen. Dette er gjort til en kostnad av ca kr. Som tidligere nevnt er det gamle brannalarmanlegget skiftet ut med et nytt anlegg. Dette er sammenkoplet med anlegget i Staten Hus, slik at brannalarm varsles i begge bygg samtidig og alarm går til Brann- og redningstjenesten. Pr dato har vi ikke fått opplæring i betjening av anlegget. Når det gjelder implementering av et internkontrollsystem har vi kontaktet Bygghelsetjenesten Midt-Norge for tilbud om assistanse med implementeringen. Tilbud er mottatt. Økonomi Ekstrakostnader med brannteknisk utredning var uforutsett. Utgifter til strøm har også økt dramatisk. Overskuddet fra Barnekretsturnstevnet ga høyere overskudd enn antatt og resulterte tross alt til et brukbart oversudd. Representasjon Harald Bjerkan NGTF' ting Berit Torland NGTF's ting Harald Bjerkan STGTK's ting Tove Merete Bjerknes STGTK' ting Harald Bjerkan Idrettsrådet

19 Takk Styret vil takke alle medlemmer, ansatte, trenere, foreldre og forretningsmessige forbindelser for medvirkning til nok et godt år for Trondhjems Turnforening. En spesiell takk går til de som gjorde Barnekretsturnstevnet til slik suksess. Harald Bjerkan Kjell Hekkelstrand Tove Merete Bjerknes Berit Torland Turid Bergmann Frank Johannessen Janne Lise A.Heggstad Jan Erik Holand Tillitsverv: Norges Gymnastikk og Turnforbund: Ole Ivar Folstad Styremedlem i forbundsstyret Britt Mellegaard Leder av valgkomiteen Anniken Mellegaard Leder i Lovkomiteen Britt Mellegaard Varamedlem i lovkomiteen Stig Rønne Varamedlem i Fondsstyret Gro Hoff - leder av Appellutvalget frem til 2.mai 2010 Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets: Kari Kvam Teknisk utvalg turn kvinner/menn Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite: Anniken Mellegaard Medlem i Kvinneutvalget Sør Trøndelag Idrettskrets: Ole Ivar Folstad Styremedlem Idrettsbingo Harald Bjerkan Medlem Kontrollkomiteen Ole Ivar Folstad Varamedlem Kontrollkomiteen Dommere: Internasjonal dommer turn menn Forbundsdommer tropp Forbundsdommer tropp Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn kvinner Forbundsdommer turn menn Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer turn kvinner Kretsdommer tropp Kristian Solem May Rømen Mari Hagen Kari Kvam Runa Høyland Svein Axel Wickstrøm Anna Vanvik Maija Johanne Jakobsen Ellen Holmen Emilie Appelquist

20 Turn kvinner og turn menn 2010 Trondhjems Turnforening konkurranse gruppe innen apparatturn bestod i 2010 av 28 kvinner og 19 menn i alderen 6 22 år. Det har i 2010 vært stor aktivitet med mange konkurranser deltakelser og samlinger både for gutter og jenter. Hovedtrenere for våre konkurransepartier er Kari Kvam( turn kvinner) og Svein Axel Wickstrøm(turn menn), de har i tillegg med seg flere svært flinke og engasjerte trenere. Følgende trenere har vært aktive i hele eller deler av året; Trenere i 2010 for jenter: Aurelia Kvello, Ann Mari Pettersen, Anna Vanvik, Ellen Holmen, Amanda Rundblad, Lisa Mari Strand Løseth Trenere i 2010 for Menn: Frank Johannessen, Ulrik Myrvold, Jørgen Lysø Det store høydepunktet i 2010 var Nordisk mesterskap gutter U-16 som vi arrangerte og som ble avholdt i den nye Rosenborg hallen. Dette er første gang Trondhjems Turnforening har arrangert et slikt mesterskap. Tilbakemeldingen fra det Nordiske forbundet var at dette var et av de beste arrangementene som har blitt gjennomført. Trondhjems Turnforening deltok her med en utøver på det norske laget; Oliver Frostad Udbye, han fikk en fin Sølv medalje i skranke på hjemmebane. Trondhjems Turnforening har også i år hatt flere utøvere på forbundets landslag. Marius Wirum Haaverstad er godt etablert på seniorlandslaget, mens Oliver Udbye, Philip Skordal og Jesper Opheim er med på henholdsvis junior og guttelandslag. I forbindelse med forbundets storsatsning på turn menn har guttene fått deltatt på flere samlinger og konkurranser både i inn og utland. Sommeren 2010 reiste guttene og Axel reise på treningssamling til Moskva dette var en fantastisk opplevelse der de fikk trent med noen av verdens beste turnere. Det er også de siste årene kommet flere landslags gymnaster til Trondheim for å trene, dette har ført til ett høyere nivå og større trykk på treningene, noe som er positivt for våre egne utøvere både på gutte - og jentesiden. Trenere på både jente og guttesiden takker landslagstrener Antti Palkola for ett godt samarbeid i det året som er gått. Foruten våre landslagsgutter arbeides det også med rekrutteringen og vi har flere lovende unge gutter blant våre aspiranter og rekrutter. Guttene tok en fin 2 plass i lag i årets Nasjonale rekruttkonkurranse. Guttene har deltatt på mange konkurranser i år; verdt å nevne er at Oliver Udbye vant den første Norges cup finalen som er blitt arrangert. Norges cup finalen er konkurransen som erstattet den gamle landsfinalen. Oliver vant også 3 apparatfinaler i denne konkurransen. Philip Skordal vant bøyle for 4 året på rad. I NM senior vant Marius Wirum Haaverstad ikke overraskende hopp for 3 gang. I tillegg fikk han sølv i frittstående og bronse i ringer. Marius deltok også i VM i Rotterdam. På jentesiden har vi mange ivrige og motiverte jenter. Av samlinger deltok søstrene Maija Johanne og Jenny Marie Jakobsen på to av forbundets landslagssamlinger sommeren Klubbsamling valgte vi dette året å legge i vår egen hall, den siste uka i sommerferien. Det var en uke der de fleste gutter og jenter deltok og hvor vi kombinerte til tider hard trening med sommer bading og andre sosiale aktiviteter

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer