Sameiet Kystad Terrasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Kystad Terrasse"

Transkript

1 Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2007 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) torsdag kl Årsmøtets lovlige innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Åpning Opprop 3. Konstituering Valg av: - Referent Per Rune Tangen - 1 representanter for godkjenning/underskrift av årsmøtereferat (Møteleder skal skrive under protokoll) - 2 representanter for opptelling av stemmer 4. Styrets årsberetning for Rapport fra lekeplasskomiteen. 6. Orientering om: - Felles innkjøp av nye ytterdører. - Heis til Eiril Borøchstein. - Piper i øverste etasjen. - Bredbånd og bredbåndstelefoni. - Pappen på terassene. - Fjernvarme. - Nøkler og lås. - Varmepumper og støy fra disse. 7. Regnskapet for Innkomne forslag fra sameierne ingen. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

2 Forslag fra styret. - Dugnad. Feiing av innkjørslene og forann garasjene. Dato: onsdag 2. mai. Starter med 37/39 41/43 neste dag osv. - Gjødsling. Leie gartneren til gjødsling av beplantingen i oppgangene. Forsøker å få faste priser fra han før årsmøte. - Regler for stell av felles utearealer. Se eget vedlegg utarbeidet av styret. Dette har vært ute på høring tidligere. Kun en kommentar kom inn. Denne kommentaren tar vi opp til avstemming - før vi stemmer over om at reglene skal vedtas - Styreinstruks. Styret har i løpet av det siste året utarbeidet en Styreinstruks. Det var lite å finne på Internett av styreinstrukser som passet for oss. Styreinstrukser for aksjeselskaper finnes det mange av, men de har lite felles med styreinstrukser for et sameie. Det var ikke kommet inn noen kommentarer til styreinstruks-forslaget når det var ute på høring. - Reguleringsplan. Styret har jobbet mye med en samlet plan for nye garasjer og parkering det siste året. Skal styret jobbe videre med å få byggetillatelser fra kommunen for dette og hvis tiden rekker - få inn priser på de tre delene i forslaget slik at dette kan legges frem på neste årsmøte. Vi tar avstemming for hvert delprosjekt. Avstemming: Nye garasjer Avstemming: Flere parkeringsplasser Avstemming: Vei - tverrforbindelse 9. Forslag til budsjett for Valg. Valgkommitéen sitt forslag til nytt styre er: a. Leder for 1 år Etterfølger etter: Ingvar Brungot : Ingvar Brungot 37 B b. 1 stk styremedlem for 2 år Etterfølgere etter: Hans Petter Skjefstad : Øystein Ormbostad 47 E c. Varamedlem for 2 år Etterfølger etter: Birgit Monsås : Greta Bergmann 51 C 11. Årsmøtet slutt Med hilsen og vel møtt Styret i Sameiet Kystad Terrasse

3 Sameiet Kystad Terrasse Styrets årsberetning for 2006 Virksomhetens art og hvordan den drives. Sameiet er et boligsameie hvis formål er drift av bolighus med derav følgende oppgaver. Likestilling Sameiets styre består av 1 kvinne og 3 menn. Styrets leder er mann. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Fortsatt drift Sameiets årsregnskap er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter med dette at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap et rettvisende bilde av resultatet i 2006 og sameiets økonomiske stilling pr Arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, ingen spesielle tiltak i Ytre miljø. Sameiet driver ikke produksjon, og forurenser ikke det ytre miljø. Virksomhet i Det er i perioden mai april 2007 avholdt 10 styremøter. Det har vært liten omsetning av leiligheter. Kun 1 leiligheter ble omsatt - 39 C. Det samme antallet som i C ble omsatt for kr ,-, leiligheten året før for kr ,-,. Dvs. en prisøkning fra året før på kr ,-, dvs. pluss 57 % I tvistesak med Kenneth Opheim (tidligere eier av 51E), har styret ikke hørt noe mer siden møtet i forliksrådet mars stk store konteinere for restavfall er bestilt til fredag 4. mai. De blir stående til mandag 7. mai. De skal stilles opp i ved 37/39 og 49/51. Parker slik at dette blir mulig - den dagen! Ikke kast hageavfall i disse! Fredag 1. Juni kommer en konteiner for hageavfall. Den blir stående til mandag 4. Juni. Hageavfall er vesentlig rimeligere å levere enn restavfall - som må sorteres. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

4 Forøvrig er følgende større arbeider utført: 1. Montering av lekeaparater på lekeplassen. 2. Erstatning av hekkplater som var døde i trappeoppgangene. 3. Montering av lys på bodene. 4. Område- og parkeringsskilt. 5. Utarbeiding av Styreinstruks. 6. Utarbeiding av forslag til endringer for reguleringplanen for området her. Endring av styret. Det har ikke vært endringer i styret det siste året. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

5 Styret i Sameiet Kystad Terrasse

6 Boligsameiet Kystad Terrasse RESULTATREGNSKAP Regnskap 2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANTENNE ANLEGG ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: FRA OPPTJENT EGENKAPITAL FRA OPPTJENT EGENKAPITAL Styret i Sameiet Kystad Terrasse

7 EIENDELER Boligsameiet Kystad Terrasse BALANSE ANLEGGSMIDLER BYGNINGER ANDRE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE BANK SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGH PÅLØPNE RENTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 Trondheim, STYRET FOR BOLIGSAMEIET KYSTAD TERRASSE Styret i Sameiet Kystad Terrasse

8 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet har endret oppstilling for 2006 NOTE: 2 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpt arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært 0 årsverk i selskapet gjennom året. Sameiet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 3 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr Av dette ble kr avsatt tidligere år. Det er i tillegg avsatt kr for NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon Av dette ble kr kostnadsført og avsatt i Det er ikke avsatt revisjonshonorar for NOTE: 5 KONSULENTHONORAR Tilleggstjenester SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift /vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold fellesanlegg Kabel/Tv-anlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret i Sameiet Kystad Terrasse

9 NOTE: 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -650 Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell -243 Vaktmestertjenester Snørydding/gressklipping Kontor- og datarekvisita Andre kostnader tillitsvalgte -722 Andre kontorkostnader Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 8 FINANSINNTEKTER Renter bankkonti 470 Renter av driftskonto i OBOS 850 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 9 FINANSKOSTNADER Renter lån SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 10 BYGNINGER REHABILITERING Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM BYGNINGER Rehabilitering og anskaffelser avskrives lineært over 20 år. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

10 NOTE: 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER Påløpne kostnader SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 12 ANNEN EGENKAPITAL Induviduell nedbetaling av lån fra seksjon 13,17,24,28,31 og 39 a kr Opptjent egenkapital SUM ANNEN EGENKAPITAL NOTE: 13 PANT- OG GJELDSBREVLÅN MelhusBanken Renter : 5,25%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 14 SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER Påløpt arbeidsgiveravgift Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER NOTE: 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avsatt styrehonorar SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 16 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantedokument til Melhus Sparebank pålydende NOK: Pantedokument til Melhus Sparebank pålydende NOK: Eiendommen som er stillet som sikkerhet er seksjon 44 garasjeseksjonen. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

11 BS Kystad Terrasse Regler for stell av felles utearealer. Definering av Utearealer som den enkelte sameier skal vedlikeholde: Inngangssiden. Hele området på oversiden av inngangen - helt opp til neste inngang. Baksiden. Utover - 5 m fra veggen. Opp og nedover - til midtlinjen til nærmeste leilighet. (Det finnes en søyle på muren som står i midtlinjen) Det beplantede området ved siden av boden er sameiets ansvar. Definering av minimums vedlikehold: Baksiden. - Slåing av gress. Framsiden. - Gjødsling. - Luking av ugress. - Klipping av hekk og beskjæring av busker. - Planting av nye planter - når noen skranter eller dør. Det må kun gjenplantes med samme art som det opprinnelig ble beplantet med. - Den siste meteren ned mot muren bør beplantes - etter sameieres eget ønske. - Mangler det jord skal denne erstattes. Rør, kabler eller isolasjonsmatter skal ikke synes. - Isolasjonsmatter må ikke fjernes. Disse hindrer frostskader på trappefundamentet. - Når jorden siger nedover skal den flyttes oppover. - Det må ikke settes opp plastbrett eller andre skjemmende karmer langs muren for å hindre at jorden kommer over den. Jorden må i stedet flyttes oppover. - Vanning er det vanskelig å gjennomføre i praksis så vi får basere oss på planter som overlever i skråningene. Skal man vanne kan man lage en grop i overkant av hver plante og vanne i denne. Da sparer man vann og det renner ikke nedover skråningen. - Brønnen under ristene foran inngangsdøren skal holdes ren. De sameierne som ikke er i stand til å utføre dette kan leie Vaktmesterselskapet eller andre. Leietakere har på vegne av eieren av leiligheten plikt til å utføre dette minimumsvedlikeholdet. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

12 Manglende vedlikehold. Forsømmer en sameier sine vedlikeholdsplikter kan styret leie inn gartner for å utføre minimumsvedlikeholdet for sameierens regning. Hver sommer leier styret inn en gartner for å gå over beplantningen. Der det må gjøres noe arbeid eller planter må erstattes bekostes dette på den enkelte sameier. Punkter med avvikende meninger fra sameierne: 1. Diskret plastkant(brett) i i høyde av 5 cm over murkant er absolutt nødvendig da jorden ellers renner mot kanten ved nedbør eller forsiktig vanning. Disse bør være av like av utseende. 2. Dette punktet tas bort. Dette punktet tar vi avstemming om. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

13 BS Kystad Terrasse Styreinstruks. Sameierloven regulerer styrets oppgaver, forpliktelser og rettigheter. Det som denne loven regulerer kan det ikke avvikes fra. Vedtektene for Boligsameiet Kystad Terrasse regulerer også en del forhold til styret. Dette blir ikke gjentatt i denne instruksen. Denne instruksen regulerer derved kun spesielle forhold som ikke er nevnt i de 2 foregående dokumentene. 1. Ansvar. Styret skal sørge for forsvarlig organisering og drift av sameiet. Styrets leder er ansvarlig for å fordele oppgavene mellom medlemmene. Styremedlemmene er solidarisk ansvarlig ved fravær av lederen. 2. Forsikring. Styret har ansvar for at sameiets eiendeler bygninger, maskiner og verktøy samt huseiers- og arbeidsgiveransvar er godt nok forsikret. Styret har ansvar for at forsikringsselskaper betaler så mye som mulig av sameiets utgifter når det oppstår skade som det er tegnet forsikring for. Sameierne skal være forsikret ved dugnad dugnadsforsikring. Styret skal være forsikret med en styreansvarsforsikring. 3. Regninger. Mottatte regninger skal underskrives og sendes regnskapsføreren omgående slik at de ikke betales for sent. Periodiske og forutsatte/planlagte regninger inntil kr ,- er det nok at et styremedlem underskriver, normalt lederen. Større og ikke periodiske/planlagte skal to styremedlemmer underskriver. Det skal tas en kopi av alle regninger som sendes regnskapsføreren. Disse skal arkiveres. 4. Styremøtet. Alle vedtak skal protokollføres. Lederen innkaller til styremøte. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

14 5. Årsmøte. Styre skal utarbeide og sende ut alle nødvendige papirer til sameierne. Alle slike sakspapirer legges uten konvolutt i postkassene. De sendes ikke ut med Posten. Til årsmøtet skal følgende utføres: - Møtelokaler bestilles til i slutten av april. Dette må gjøres i god tid januar/februar. - Påminnelse om innsending av forslag til årsmøte - med årsmøtedato - skal sendes ut før 1. mars. Frist for innsending av forslag er 1. april. - Utarbeide midlertidig forslag til budsjett for neste år - sammen med regnskapsføreren. Normalt kommer det endringer av budsjettet under årsmøtet, avhengig av vedtatte forslag. - Utarbeide styrets beretning. Sende ut Innkalling med agenda til årsmøte - i rett tid i henhold til loven med følgende vedleggene: - Regnskapet - Revisors beretning - Innkomne forslag. - Styrets beretning - Forslag til budsjett. 6. Styrets honorar. Størrelsen på styrets honorar bestemmes av årsmøtet. Ved varierende arbeidsmengde for styret kan honoraret justeres. Fordelingen skjer internt i styret en stemme pr medlem. Vedtaket kan ikke klages videre. Varamedlemmer honoreres normalt ikke. Som et utgangspunkt til fordelig 50% til lederen og resten fordeles likt på de andre. Ved spesiell arbeidsfordeling i styret skal dette tas hensyn til ved fordeling av honoraret. Styrehonoraret kan reduseres hvis sameierne mener styret ikke har utført oppgavene sine på en tilfredsstillende måte. Da må det sendes inn forslag til årsmøte, der dette tas opp til avstemming. Benkeforslag om dette på årsmøte skal avvises. 7. Styret skal i valgperioden utføre følgende: - De oppgavene som årsmøtet har vedtatt. - Ta seg av løpende kontakt med vaktmesteren. - Stå i nødvendig kontakt med regnskapsføreren. - Akutte driftsoppgaver som dukker opp. Skader og skadebegrensede tiltak kan styrets leder sette i gang øyeblikklig uten å kontakte resten av styret. 8. Vedlikeholdsplan. Styret skal utarbeide og vedlikeholde an vedlikeholds/renoverings-plan som strekker seg framover i 10 år. Denne planen skal omfatte bygningsmassene og utvendige installasjoner som ligge under sameiets ansvar. Denne planen skal årlig oppdateres og forelegges årsmøte for drøfting med revideringsforslag. Planen skal inneholde både tekniske og økonomiske planer. Planen er rettesnor for hva som skal gjøres i framtiden. Når tiltak blir aktuelle skal konkrete forslag om dette forelegges årsmøte for avstemming og vedtak. 9. Ved plutselige/uventende hendelser. Slik som vannlekkasjer, brann, ras og avbrudd i strøm eller lignende tilfeller skal styret være prosjektledere for å opprette normal tilstand eller overlate dette til kvalifiserte virksomheter. Eks. vaktmester, rørlegger eller elektriker. Dette gjelder for sameiets boligmasse og hva sameiet er ansvarlig for. Hendelser inne i en leilighet som ikke har noe med selve bygningsmassen er det den enkeltes sameier som er ansvarlig for - så lenge det ikke berører andre sameiere. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

15 BS Kystad Terrasse Forslag til Reguleringsplan. Fra styret. Dette er et forslag til årsmøte om en revidert reguleringsplan som BS Kystad Terrasse skal søke Trondheim kommune om å få vedtatt. Dette en et forslag der hvert enkelt punkt i reguleringsplanen skal opp til avstemming Det er ikke et forslag om å sette disse tiltakene i verk! Dette kommer senere. Foreslått saksgang: 1. Forslaget til revidert reguleringsplan legges fram for årsmøtet 2007 for drøfting og avstemming. Ikke noe fysisk arbeid settes i drift ut fra disse vedtakene. Kun utarbeiding av søknader. 2. Vedtar vi på årsmøtet 2007 at vi skal gå videre med dette starter videre arbeid. Med forslaget til reguleringsplan som grunnlag utarbeides de søknadene som er nødvendig og disse sendes til Trondheim kommune for godkjenning. Hvor lang tid kommunen tar på å godkjenne disse er vanskelig å si. 3. Hvis og når Trondheim kommune har godkjent søknadene utarbeider styret i løpet av vinteren planer for gjennomføring av tiltakene, med kostnader og finansiering. Dette legges fram for årsmøtet 2008 for godkjenning. Dette er muligens noe optimistisk. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

16 BS Kystad Terrasse Garasjer. Dagens garasjer ble bygget samtidig som terasse-husene i Det er en garasje pr. leilighet. Dvs. 43 stk. pluss en ekstra som benyttes til redskaper og lignende for vaktmesteren. Status på dagens garasjer: 1. Garasjene synker. Grunnen er dårlig. Under byggingen ble det for å spare penger - asfaltert direkte på leiren og støpt ringmurer opp på den. Telen beveger på dette og murene synker sakte ned i asfalten og leiren. På enkelte plasser har de sunket over 10 cm. Dette har øket sterkt i de siste årene. Nedsynkningen har medført at det er problemer med å lukke vippeportene på en del garasjer. 2. Taket lekker. På grunn av bevegelsen i grunnen og i selve garasjen blir spikerhullene i takplatene stadig større og det lekker langs dem. Taksperrene er fuktige store deler av året. De holder på å råtne opp. Ved et større snøfall kan takene knekke sammen. 3. Panelet på baksiden av garasjerekkene går nesten ned til bakken. Dette er morkent og delvis gått i oppløsning. 4. Bredden på veien foran garasjene holder ikke dagens standard på 8 m. Denne er kun 6 m. Dette medfører problemer med å komme inn i garasjene spesielt om vinteren. 5. I dag finnes det en del høye personbiler (SUV) som har problemer med å komme seg inn i garasjene. Porten bør ha en fri høyde på 2 m. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

17 Nye garasjer: 1. Det bygges 1 garasje pr. leilighet. 43 stk 2. Utsende blir i prinsippet som i dag med svakt bakoverskrånede tak. Det monteres takrenner med avløp til kum, slik at kledningen holder lenger. 3. Det bygges en ekstra garasje til redskapshus for vaktmesteren. 4. Det bygges en ekstra garasje som isoleres og innredes som arkiv og samlingssted for styret. (Stedet kan også benyttes som pauserom for vaktmester.)?? Ikke innlagt vann og avløp. Kun strøm og evt. telefon/internett. 5. Det bygges en vaskested for biler med vannuttak og vannavløp med sand- og oljefag. Strømuttak monteres også. 6. Størrelsen på garasjene blir som tidligere Bredde 3 m. Lengde 6 m. Høyden blir 10 cm høyere enn i dag. Porten gjøres bredere enn i dag. Bør fylle ut det meste av garasjebredden. 7. Det monteres leddporter med mulighet til motortrekk og fjernstyring. 8. Det legges inn strøm med lys og en stikkontakt. 9. Veien foran garasjen lages 8 m bred. For garasjerekken løses dette med å trekke rekken bakover mot veien med 2 m. For resterende garasjer løses dette med å flytte de ca. 1 m mot veien slik at de kommer i flukt med trafokiosken. Veien foran trekkes ca. 1 m innover plenen. 10. Grunnarbeid. Massen under garasjene og veien graves opp og erstattes med telefrie masser. Det lages betonggulv i garasjene. Veien foran asfalteres og det monteres kantstein. Lysmastene må flyttes i området mot butikken. Området mellom garasjene og i hver ende renoveres også. Parkeringsplassene merkes opp. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

18 BS Kystad Terrasse Parkeringsplasser. Generelt. Det er mangel på parkeringsplasser på området til Boligsameiet Kystad Terrasse. Dette medfører at det blir parkert på plener, ved trappene, på ikke egnede steder der man står i veien for andre og ute på gata. Søndagskveldene med mange besøkende er parkeringsproblemet størst. Det er vanskelig å øke antall parkeringsplasser uten å endre på dagens regulering. I dagens reguleringsplaner er det et krav om minst 1½ parkeringsplass pr. leilighet. Det vil si 43 leiligheter 43 garasjer og 22 parkeringsplasser. I dag er det ca 20 parkeringsplasser. Styret har tegnet inn maksimalt antall mulige P-plasser som er mulig uten å berøre trær og andre installasjoner alt for mye. Det er ikke meningen at alt skal utbygges, men være et diskusjonsgrunnlag for hva vi skal foreta oss. Arbeidet med parkeringsplassene må foretas i forbindelse med bygging av garasjer. Antall inntegnede P-plasser: 5 pl ved pl mellom pl ved lekeplassen 7 pl mellom pl ved pl ved innkjørselen 44 pl total Dette blir inkludert garasjene ca. 2 biloppstillingsplasser pr. leilighet I en spørreundersøkelse sommeren 2006 var det 56 biler + noen tilhengere i sameiet. Om 5 år regnet sameierne med å ha 63 biler. (En økning på 7 biler på 5 år) Bygger vi med tanke på 10 år fram i tiden - vil vi ha 70 biler + hengere og lignede. Ved full utbygging av alle mulige parkeringsmulighetene har vi 17 parkeringsplasser ledig til gjesteparkering. Størrelsen på inntegnede P-plassene er i henhold til standard: Bredde: 2,3 n Lengde: 5 m Styret i Sameiet Kystad Terrasse

19 BS Kystad Terrasse Tverrforbindelsen. Bilvei mellom øvre og nedre vei. Begrunnelser for å lage vei mellom øvre- og nedre vei på Sameiet Kystad Terrasse sin eiendom: 1. Trafikken på øvre vei er regulert av en dom i Forliksrådet som sier at veien kun kan benyttes til nødvendig tilbringertjeneste. Utkjørselen til denne veien går over naboens gårdplass. De missliker all kjøring. Naboene er 104/510 Olav Nygårds vei Det er mangel på parkeringsplasser på vårt område. I reguleringsplanen står det at det skal være 1,5 biloppstillingsplasser pr. leilighet (43 leiligheter). Det er en garasje pr. leilighet. Antall parkeringsplasser i dag er ca. 20. Behovet i dag er ca. 30. Ved å lage en tverrforbindelse kan det parkeres 5-10 biler langs øvre vei. 3. I de høyeste rekkene er det 5½ etasjer opp til den øverste leiligheten. Trappene skaper store problemer for småbarnsforeldre og eldre personer. Spesielt om vinteren. Med en mulighet til å kjøre opp til øvre vei - når som helst - ville dette bli noe som ligner mer på livsløpsboliger. 4. Utrykningsbiler får lettere tilgang til de øverste etasjen. 5. Naboene i hybelhusene slipper gjennomgangstrafikken som de har irritert seg over i mange år. 6. Av og til hindrer naboene i hybelhusene nødvendig kjøringen med at de feilparker og sperrer kjøring til og fra øvre vei.. 7. Lekeplassen. Trafikken på tverrforbindelsen vil gå langs lekeplassen. Veien er planlagt anlagt bak en eksisterende jordvoll på ca. 1,2 m - som vil skille veien og lekeplassen. På toppen av jordvollen settes så et tregjerde eller at jordvollen bygges noe høyere. Dette vil gi en god skjerming mot de få bilene som vil passere der daglig. Lekeplassen er kraftig opprustet i de senere årene med lekeapparater og sitteområde. 8. Grøntområde. Veien vil gå gjennom et område som er definert som grøntområde. Området er nå på vei til å vokse igjen med villnis. Området benyttes ikke til noe i dag. En lite trafikkert vei gjennom området vil ikke forringe området verdi for friluftsbruk og rekreasjon. 9. Veien vil være med på å skape bedre boforhold og følgelig øke verdien på området, ikke minst på de øverste leilighetene. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE Wessel Parkeringssameie Bidenkaps gate 1 0165 Oslo www.wesselparkering.no info@wesselparkering.no Organisasjonsnummer 992 858 990 Oslo, 10.04.2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I WESSEL PARKERINGSSAMEIE

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer