Sameiet Kystad Terrasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Kystad Terrasse"

Transkript

1 Sameiet Kystad Terrasse Innkalling til Årsmøtet 2007 I Byåsen Kirke (Tidligere Halset Kirke) torsdag kl Årsmøtets lovlige innkalling. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Åpning Opprop 3. Konstituering Valg av: - Referent Per Rune Tangen - 1 representanter for godkjenning/underskrift av årsmøtereferat (Møteleder skal skrive under protokoll) - 2 representanter for opptelling av stemmer 4. Styrets årsberetning for Rapport fra lekeplasskomiteen. 6. Orientering om: - Felles innkjøp av nye ytterdører. - Heis til Eiril Borøchstein. - Piper i øverste etasjen. - Bredbånd og bredbåndstelefoni. - Pappen på terassene. - Fjernvarme. - Nøkler og lås. - Varmepumper og støy fra disse. 7. Regnskapet for Innkomne forslag fra sameierne ingen. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

2 Forslag fra styret. - Dugnad. Feiing av innkjørslene og forann garasjene. Dato: onsdag 2. mai. Starter med 37/39 41/43 neste dag osv. - Gjødsling. Leie gartneren til gjødsling av beplantingen i oppgangene. Forsøker å få faste priser fra han før årsmøte. - Regler for stell av felles utearealer. Se eget vedlegg utarbeidet av styret. Dette har vært ute på høring tidligere. Kun en kommentar kom inn. Denne kommentaren tar vi opp til avstemming - før vi stemmer over om at reglene skal vedtas - Styreinstruks. Styret har i løpet av det siste året utarbeidet en Styreinstruks. Det var lite å finne på Internett av styreinstrukser som passet for oss. Styreinstrukser for aksjeselskaper finnes det mange av, men de har lite felles med styreinstrukser for et sameie. Det var ikke kommet inn noen kommentarer til styreinstruks-forslaget når det var ute på høring. - Reguleringsplan. Styret har jobbet mye med en samlet plan for nye garasjer og parkering det siste året. Skal styret jobbe videre med å få byggetillatelser fra kommunen for dette og hvis tiden rekker - få inn priser på de tre delene i forslaget slik at dette kan legges frem på neste årsmøte. Vi tar avstemming for hvert delprosjekt. Avstemming: Nye garasjer Avstemming: Flere parkeringsplasser Avstemming: Vei - tverrforbindelse 9. Forslag til budsjett for Valg. Valgkommitéen sitt forslag til nytt styre er: a. Leder for 1 år Etterfølger etter: Ingvar Brungot : Ingvar Brungot 37 B b. 1 stk styremedlem for 2 år Etterfølgere etter: Hans Petter Skjefstad : Øystein Ormbostad 47 E c. Varamedlem for 2 år Etterfølger etter: Birgit Monsås : Greta Bergmann 51 C 11. Årsmøtet slutt Med hilsen og vel møtt Styret i Sameiet Kystad Terrasse

3 Sameiet Kystad Terrasse Styrets årsberetning for 2006 Virksomhetens art og hvordan den drives. Sameiet er et boligsameie hvis formål er drift av bolighus med derav følgende oppgaver. Likestilling Sameiets styre består av 1 kvinne og 3 menn. Styrets leder er mann. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Fortsatt drift Sameiets årsregnskap er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Styret bekrefter med dette at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap et rettvisende bilde av resultatet i 2006 og sameiets økonomiske stilling pr Arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, ingen spesielle tiltak i Ytre miljø. Sameiet driver ikke produksjon, og forurenser ikke det ytre miljø. Virksomhet i Det er i perioden mai april 2007 avholdt 10 styremøter. Det har vært liten omsetning av leiligheter. Kun 1 leiligheter ble omsatt - 39 C. Det samme antallet som i C ble omsatt for kr ,-, leiligheten året før for kr ,-,. Dvs. en prisøkning fra året før på kr ,-, dvs. pluss 57 % I tvistesak med Kenneth Opheim (tidligere eier av 51E), har styret ikke hørt noe mer siden møtet i forliksrådet mars stk store konteinere for restavfall er bestilt til fredag 4. mai. De blir stående til mandag 7. mai. De skal stilles opp i ved 37/39 og 49/51. Parker slik at dette blir mulig - den dagen! Ikke kast hageavfall i disse! Fredag 1. Juni kommer en konteiner for hageavfall. Den blir stående til mandag 4. Juni. Hageavfall er vesentlig rimeligere å levere enn restavfall - som må sorteres. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

4 Forøvrig er følgende større arbeider utført: 1. Montering av lekeaparater på lekeplassen. 2. Erstatning av hekkplater som var døde i trappeoppgangene. 3. Montering av lys på bodene. 4. Område- og parkeringsskilt. 5. Utarbeiding av Styreinstruks. 6. Utarbeiding av forslag til endringer for reguleringplanen for området her. Endring av styret. Det har ikke vært endringer i styret det siste året. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

5 Styret i Sameiet Kystad Terrasse

6 Boligsameiet Kystad Terrasse RESULTATREGNSKAP Regnskap 2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANTENNE ANLEGG ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: FRA OPPTJENT EGENKAPITAL FRA OPPTJENT EGENKAPITAL Styret i Sameiet Kystad Terrasse

7 EIENDELER Boligsameiet Kystad Terrasse BALANSE ANLEGGSMIDLER BYGNINGER ANDRE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE BANK SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGH PÅLØPNE RENTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 Trondheim, STYRET FOR BOLIGSAMEIET KYSTAD TERRASSE Styret i Sameiet Kystad Terrasse

8 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet har endret oppstilling for 2006 NOTE: 2 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Påløpt arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært 0 årsverk i selskapet gjennom året. Sameiet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 3 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr Av dette ble kr avsatt tidligere år. Det er i tillegg avsatt kr for NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon Av dette ble kr kostnadsført og avsatt i Det er ikke avsatt revisjonshonorar for NOTE: 5 KONSULENTHONORAR Tilleggstjenester SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift /vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold fellesanlegg Kabel/Tv-anlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret i Sameiet Kystad Terrasse

9 NOTE: 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -650 Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell -243 Vaktmestertjenester Snørydding/gressklipping Kontor- og datarekvisita Andre kostnader tillitsvalgte -722 Andre kontorkostnader Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 8 FINANSINNTEKTER Renter bankkonti 470 Renter av driftskonto i OBOS 850 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 9 FINANSKOSTNADER Renter lån SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 10 BYGNINGER REHABILITERING Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM BYGNINGER Rehabilitering og anskaffelser avskrives lineært over 20 år. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

10 NOTE: 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER Påløpne kostnader SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 12 ANNEN EGENKAPITAL Induviduell nedbetaling av lån fra seksjon 13,17,24,28,31 og 39 a kr Opptjent egenkapital SUM ANNEN EGENKAPITAL NOTE: 13 PANT- OG GJELDSBREVLÅN MelhusBanken Renter : 5,25%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 14 SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER Påløpt arbeidsgiveravgift Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER NOTE: 15 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avsatt styrehonorar SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 16 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantedokument til Melhus Sparebank pålydende NOK: Pantedokument til Melhus Sparebank pålydende NOK: Eiendommen som er stillet som sikkerhet er seksjon 44 garasjeseksjonen. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

11 BS Kystad Terrasse Regler for stell av felles utearealer. Definering av Utearealer som den enkelte sameier skal vedlikeholde: Inngangssiden. Hele området på oversiden av inngangen - helt opp til neste inngang. Baksiden. Utover - 5 m fra veggen. Opp og nedover - til midtlinjen til nærmeste leilighet. (Det finnes en søyle på muren som står i midtlinjen) Det beplantede området ved siden av boden er sameiets ansvar. Definering av minimums vedlikehold: Baksiden. - Slåing av gress. Framsiden. - Gjødsling. - Luking av ugress. - Klipping av hekk og beskjæring av busker. - Planting av nye planter - når noen skranter eller dør. Det må kun gjenplantes med samme art som det opprinnelig ble beplantet med. - Den siste meteren ned mot muren bør beplantes - etter sameieres eget ønske. - Mangler det jord skal denne erstattes. Rør, kabler eller isolasjonsmatter skal ikke synes. - Isolasjonsmatter må ikke fjernes. Disse hindrer frostskader på trappefundamentet. - Når jorden siger nedover skal den flyttes oppover. - Det må ikke settes opp plastbrett eller andre skjemmende karmer langs muren for å hindre at jorden kommer over den. Jorden må i stedet flyttes oppover. - Vanning er det vanskelig å gjennomføre i praksis så vi får basere oss på planter som overlever i skråningene. Skal man vanne kan man lage en grop i overkant av hver plante og vanne i denne. Da sparer man vann og det renner ikke nedover skråningen. - Brønnen under ristene foran inngangsdøren skal holdes ren. De sameierne som ikke er i stand til å utføre dette kan leie Vaktmesterselskapet eller andre. Leietakere har på vegne av eieren av leiligheten plikt til å utføre dette minimumsvedlikeholdet. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

12 Manglende vedlikehold. Forsømmer en sameier sine vedlikeholdsplikter kan styret leie inn gartner for å utføre minimumsvedlikeholdet for sameierens regning. Hver sommer leier styret inn en gartner for å gå over beplantningen. Der det må gjøres noe arbeid eller planter må erstattes bekostes dette på den enkelte sameier. Punkter med avvikende meninger fra sameierne: 1. Diskret plastkant(brett) i i høyde av 5 cm over murkant er absolutt nødvendig da jorden ellers renner mot kanten ved nedbør eller forsiktig vanning. Disse bør være av like av utseende. 2. Dette punktet tas bort. Dette punktet tar vi avstemming om. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

13 BS Kystad Terrasse Styreinstruks. Sameierloven regulerer styrets oppgaver, forpliktelser og rettigheter. Det som denne loven regulerer kan det ikke avvikes fra. Vedtektene for Boligsameiet Kystad Terrasse regulerer også en del forhold til styret. Dette blir ikke gjentatt i denne instruksen. Denne instruksen regulerer derved kun spesielle forhold som ikke er nevnt i de 2 foregående dokumentene. 1. Ansvar. Styret skal sørge for forsvarlig organisering og drift av sameiet. Styrets leder er ansvarlig for å fordele oppgavene mellom medlemmene. Styremedlemmene er solidarisk ansvarlig ved fravær av lederen. 2. Forsikring. Styret har ansvar for at sameiets eiendeler bygninger, maskiner og verktøy samt huseiers- og arbeidsgiveransvar er godt nok forsikret. Styret har ansvar for at forsikringsselskaper betaler så mye som mulig av sameiets utgifter når det oppstår skade som det er tegnet forsikring for. Sameierne skal være forsikret ved dugnad dugnadsforsikring. Styret skal være forsikret med en styreansvarsforsikring. 3. Regninger. Mottatte regninger skal underskrives og sendes regnskapsføreren omgående slik at de ikke betales for sent. Periodiske og forutsatte/planlagte regninger inntil kr ,- er det nok at et styremedlem underskriver, normalt lederen. Større og ikke periodiske/planlagte skal to styremedlemmer underskriver. Det skal tas en kopi av alle regninger som sendes regnskapsføreren. Disse skal arkiveres. 4. Styremøtet. Alle vedtak skal protokollføres. Lederen innkaller til styremøte. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

14 5. Årsmøte. Styre skal utarbeide og sende ut alle nødvendige papirer til sameierne. Alle slike sakspapirer legges uten konvolutt i postkassene. De sendes ikke ut med Posten. Til årsmøtet skal følgende utføres: - Møtelokaler bestilles til i slutten av april. Dette må gjøres i god tid januar/februar. - Påminnelse om innsending av forslag til årsmøte - med årsmøtedato - skal sendes ut før 1. mars. Frist for innsending av forslag er 1. april. - Utarbeide midlertidig forslag til budsjett for neste år - sammen med regnskapsføreren. Normalt kommer det endringer av budsjettet under årsmøtet, avhengig av vedtatte forslag. - Utarbeide styrets beretning. Sende ut Innkalling med agenda til årsmøte - i rett tid i henhold til loven med følgende vedleggene: - Regnskapet - Revisors beretning - Innkomne forslag. - Styrets beretning - Forslag til budsjett. 6. Styrets honorar. Størrelsen på styrets honorar bestemmes av årsmøtet. Ved varierende arbeidsmengde for styret kan honoraret justeres. Fordelingen skjer internt i styret en stemme pr medlem. Vedtaket kan ikke klages videre. Varamedlemmer honoreres normalt ikke. Som et utgangspunkt til fordelig 50% til lederen og resten fordeles likt på de andre. Ved spesiell arbeidsfordeling i styret skal dette tas hensyn til ved fordeling av honoraret. Styrehonoraret kan reduseres hvis sameierne mener styret ikke har utført oppgavene sine på en tilfredsstillende måte. Da må det sendes inn forslag til årsmøte, der dette tas opp til avstemming. Benkeforslag om dette på årsmøte skal avvises. 7. Styret skal i valgperioden utføre følgende: - De oppgavene som årsmøtet har vedtatt. - Ta seg av løpende kontakt med vaktmesteren. - Stå i nødvendig kontakt med regnskapsføreren. - Akutte driftsoppgaver som dukker opp. Skader og skadebegrensede tiltak kan styrets leder sette i gang øyeblikklig uten å kontakte resten av styret. 8. Vedlikeholdsplan. Styret skal utarbeide og vedlikeholde an vedlikeholds/renoverings-plan som strekker seg framover i 10 år. Denne planen skal omfatte bygningsmassene og utvendige installasjoner som ligge under sameiets ansvar. Denne planen skal årlig oppdateres og forelegges årsmøte for drøfting med revideringsforslag. Planen skal inneholde både tekniske og økonomiske planer. Planen er rettesnor for hva som skal gjøres i framtiden. Når tiltak blir aktuelle skal konkrete forslag om dette forelegges årsmøte for avstemming og vedtak. 9. Ved plutselige/uventende hendelser. Slik som vannlekkasjer, brann, ras og avbrudd i strøm eller lignende tilfeller skal styret være prosjektledere for å opprette normal tilstand eller overlate dette til kvalifiserte virksomheter. Eks. vaktmester, rørlegger eller elektriker. Dette gjelder for sameiets boligmasse og hva sameiet er ansvarlig for. Hendelser inne i en leilighet som ikke har noe med selve bygningsmassen er det den enkeltes sameier som er ansvarlig for - så lenge det ikke berører andre sameiere. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

15 BS Kystad Terrasse Forslag til Reguleringsplan. Fra styret. Dette er et forslag til årsmøte om en revidert reguleringsplan som BS Kystad Terrasse skal søke Trondheim kommune om å få vedtatt. Dette en et forslag der hvert enkelt punkt i reguleringsplanen skal opp til avstemming Det er ikke et forslag om å sette disse tiltakene i verk! Dette kommer senere. Foreslått saksgang: 1. Forslaget til revidert reguleringsplan legges fram for årsmøtet 2007 for drøfting og avstemming. Ikke noe fysisk arbeid settes i drift ut fra disse vedtakene. Kun utarbeiding av søknader. 2. Vedtar vi på årsmøtet 2007 at vi skal gå videre med dette starter videre arbeid. Med forslaget til reguleringsplan som grunnlag utarbeides de søknadene som er nødvendig og disse sendes til Trondheim kommune for godkjenning. Hvor lang tid kommunen tar på å godkjenne disse er vanskelig å si. 3. Hvis og når Trondheim kommune har godkjent søknadene utarbeider styret i løpet av vinteren planer for gjennomføring av tiltakene, med kostnader og finansiering. Dette legges fram for årsmøtet 2008 for godkjenning. Dette er muligens noe optimistisk. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

16 BS Kystad Terrasse Garasjer. Dagens garasjer ble bygget samtidig som terasse-husene i Det er en garasje pr. leilighet. Dvs. 43 stk. pluss en ekstra som benyttes til redskaper og lignende for vaktmesteren. Status på dagens garasjer: 1. Garasjene synker. Grunnen er dårlig. Under byggingen ble det for å spare penger - asfaltert direkte på leiren og støpt ringmurer opp på den. Telen beveger på dette og murene synker sakte ned i asfalten og leiren. På enkelte plasser har de sunket over 10 cm. Dette har øket sterkt i de siste årene. Nedsynkningen har medført at det er problemer med å lukke vippeportene på en del garasjer. 2. Taket lekker. På grunn av bevegelsen i grunnen og i selve garasjen blir spikerhullene i takplatene stadig større og det lekker langs dem. Taksperrene er fuktige store deler av året. De holder på å råtne opp. Ved et større snøfall kan takene knekke sammen. 3. Panelet på baksiden av garasjerekkene går nesten ned til bakken. Dette er morkent og delvis gått i oppløsning. 4. Bredden på veien foran garasjene holder ikke dagens standard på 8 m. Denne er kun 6 m. Dette medfører problemer med å komme inn i garasjene spesielt om vinteren. 5. I dag finnes det en del høye personbiler (SUV) som har problemer med å komme seg inn i garasjene. Porten bør ha en fri høyde på 2 m. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

17 Nye garasjer: 1. Det bygges 1 garasje pr. leilighet. 43 stk 2. Utsende blir i prinsippet som i dag med svakt bakoverskrånede tak. Det monteres takrenner med avløp til kum, slik at kledningen holder lenger. 3. Det bygges en ekstra garasje til redskapshus for vaktmesteren. 4. Det bygges en ekstra garasje som isoleres og innredes som arkiv og samlingssted for styret. (Stedet kan også benyttes som pauserom for vaktmester.)?? Ikke innlagt vann og avløp. Kun strøm og evt. telefon/internett. 5. Det bygges en vaskested for biler med vannuttak og vannavløp med sand- og oljefag. Strømuttak monteres også. 6. Størrelsen på garasjene blir som tidligere Bredde 3 m. Lengde 6 m. Høyden blir 10 cm høyere enn i dag. Porten gjøres bredere enn i dag. Bør fylle ut det meste av garasjebredden. 7. Det monteres leddporter med mulighet til motortrekk og fjernstyring. 8. Det legges inn strøm med lys og en stikkontakt. 9. Veien foran garasjen lages 8 m bred. For garasjerekken løses dette med å trekke rekken bakover mot veien med 2 m. For resterende garasjer løses dette med å flytte de ca. 1 m mot veien slik at de kommer i flukt med trafokiosken. Veien foran trekkes ca. 1 m innover plenen. 10. Grunnarbeid. Massen under garasjene og veien graves opp og erstattes med telefrie masser. Det lages betonggulv i garasjene. Veien foran asfalteres og det monteres kantstein. Lysmastene må flyttes i området mot butikken. Området mellom garasjene og i hver ende renoveres også. Parkeringsplassene merkes opp. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

18 BS Kystad Terrasse Parkeringsplasser. Generelt. Det er mangel på parkeringsplasser på området til Boligsameiet Kystad Terrasse. Dette medfører at det blir parkert på plener, ved trappene, på ikke egnede steder der man står i veien for andre og ute på gata. Søndagskveldene med mange besøkende er parkeringsproblemet størst. Det er vanskelig å øke antall parkeringsplasser uten å endre på dagens regulering. I dagens reguleringsplaner er det et krav om minst 1½ parkeringsplass pr. leilighet. Det vil si 43 leiligheter 43 garasjer og 22 parkeringsplasser. I dag er det ca 20 parkeringsplasser. Styret har tegnet inn maksimalt antall mulige P-plasser som er mulig uten å berøre trær og andre installasjoner alt for mye. Det er ikke meningen at alt skal utbygges, men være et diskusjonsgrunnlag for hva vi skal foreta oss. Arbeidet med parkeringsplassene må foretas i forbindelse med bygging av garasjer. Antall inntegnede P-plasser: 5 pl ved pl mellom pl ved lekeplassen 7 pl mellom pl ved pl ved innkjørselen 44 pl total Dette blir inkludert garasjene ca. 2 biloppstillingsplasser pr. leilighet I en spørreundersøkelse sommeren 2006 var det 56 biler + noen tilhengere i sameiet. Om 5 år regnet sameierne med å ha 63 biler. (En økning på 7 biler på 5 år) Bygger vi med tanke på 10 år fram i tiden - vil vi ha 70 biler + hengere og lignede. Ved full utbygging av alle mulige parkeringsmulighetene har vi 17 parkeringsplasser ledig til gjesteparkering. Størrelsen på inntegnede P-plassene er i henhold til standard: Bredde: 2,3 n Lengde: 5 m Styret i Sameiet Kystad Terrasse

19 BS Kystad Terrasse Tverrforbindelsen. Bilvei mellom øvre og nedre vei. Begrunnelser for å lage vei mellom øvre- og nedre vei på Sameiet Kystad Terrasse sin eiendom: 1. Trafikken på øvre vei er regulert av en dom i Forliksrådet som sier at veien kun kan benyttes til nødvendig tilbringertjeneste. Utkjørselen til denne veien går over naboens gårdplass. De missliker all kjøring. Naboene er 104/510 Olav Nygårds vei Det er mangel på parkeringsplasser på vårt område. I reguleringsplanen står det at det skal være 1,5 biloppstillingsplasser pr. leilighet (43 leiligheter). Det er en garasje pr. leilighet. Antall parkeringsplasser i dag er ca. 20. Behovet i dag er ca. 30. Ved å lage en tverrforbindelse kan det parkeres 5-10 biler langs øvre vei. 3. I de høyeste rekkene er det 5½ etasjer opp til den øverste leiligheten. Trappene skaper store problemer for småbarnsforeldre og eldre personer. Spesielt om vinteren. Med en mulighet til å kjøre opp til øvre vei - når som helst - ville dette bli noe som ligner mer på livsløpsboliger. 4. Utrykningsbiler får lettere tilgang til de øverste etasjen. 5. Naboene i hybelhusene slipper gjennomgangstrafikken som de har irritert seg over i mange år. 6. Av og til hindrer naboene i hybelhusene nødvendig kjøringen med at de feilparker og sperrer kjøring til og fra øvre vei.. 7. Lekeplassen. Trafikken på tverrforbindelsen vil gå langs lekeplassen. Veien er planlagt anlagt bak en eksisterende jordvoll på ca. 1,2 m - som vil skille veien og lekeplassen. På toppen av jordvollen settes så et tregjerde eller at jordvollen bygges noe høyere. Dette vil gi en god skjerming mot de få bilene som vil passere der daglig. Lekeplassen er kraftig opprustet i de senere årene med lekeapparater og sitteområde. 8. Grøntområde. Veien vil gå gjennom et område som er definert som grøntområde. Området er nå på vei til å vokse igjen med villnis. Området benyttes ikke til noe i dag. En lite trafikkert vei gjennom området vil ikke forringe området verdi for friluftsbruk og rekreasjon. 9. Veien vil være med på å skape bedre boforhold og følgelig øke verdien på området, ikke minst på de øverste leilighetene. Styret i Sameiet Kystad Terrasse

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer