Tertialrapport. 1. tertial 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport. 1. tertial 2012"

Transkript

1 Tertialrapport 1. tertial 2012

2 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2012 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN STATISTIKK 20 VEDLEGG 1 RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE 1. TERTIAL VEDLEGG 2 VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG M.M. I FORBINDELSE MED BUDSJETT 2012, BEHANDLET OG VEDTATT I SØRUM KOMMUNESTYRE I SAK 85/11 31 VEDLEGG 3 STRATEGISKE MÅL OG FOKUSOMRÅDER VEDLEGG 4 RESULTATINDIKATORER. KOMMUNE- OG SEKSJONSNIVÅ Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 2 av 49

3 Forord TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Rapport for Sørum kommunes virksomhet i første tertial 2012, 1. januar 30. april, legges her fram for politisk behandling. Rapporteringen skjer som vanlig innenfor rammen av Det fullstendige balanseregnskapet (FBR) og viser aktivitet og oppnådde resultater innenfor de ulike kapitalbegrepene. Statistikkene er med å belyse rapportens tekstdel, og som vanlig inneholder rapporten også status for sakene som har vært behandlet i kommunestyret hittil i år og status for de verbalforslagene som ble vedtatt samt for de forslagene som ble oversendt til administrasjonen i forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for Som vedlegg til rapporten ligger også status for gjennomføringen av strategiske mål og fokusområder og status for arbeidet med resultatindikatorer. Dette er siste tertialrapport for gammel organisasjon. Neste rapportering vil bli for de første månedene med den nye organisasjonsmodellen, som ble innført fra 1. mai i år. Årsberetningen for 2012 vil følgelig bli en rapport for virksomheten innen både gammel og ny organisasjonsmodell. På grunn av at arbeidet med å få den nye organisasjonen på plass etter 1. mai har vært tidkrevende foreligger tertialrapporten beklageligvis senere enn ønskelig til politisk behandling. Tertialrapporten kan også leses på Sørum kommunes hjemmesider på internett, Sørumsand, august 2012 Rådmann Marius Trana 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 3 av 49

4 Visjon: Sørum Den gode kommunen Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 ÅR Det fullstendige balanseregnskapet ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 4 ÅR FOKUSOMRÅDER 1 ÅR RAPPORTERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysiske oppvekstmiljø. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom fireårige strategiske mål i handlingsprogram med økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Fireårige mål splittes til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial- og årsrapporter med utgangspunkt i Det fullstendige balanseregnskapet. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. IKT-utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 4 av 49

5 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2012 pr Kolonnen for revidert budsjett 2012 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 8,5 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Som en konsekvens av omleggingen av organisasjonsstrukturen pr , foreligger det ikke budsjettoppfølging på seksjonsnivå for første tertial. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 114,7 mill mot budsjettert 111,5 mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,1mill høyere enn budsjettert. Finansforvaltning Økonomi- og administrasjonsutvalget har heller ikke i dette tertialet hverken benyttet sin fullmakt til å plassere overskuddslikviditet i markedet, fullmakten til å oppta lån til andre betingelser enn 20 års avdragstid og kort, flytende rente, eller fullmakten til å refinansiere lån. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial gir ingen indikasjoner på at budsjettert regnskapsmessig resultat for 2012 ikke vil nås. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2012 pr Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 5 av 49

6 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING 2012 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,5 % ,4 % 31 Avgiftsfritt salg ,3 % ,8 % 32 Brukerbetaling ,9 % ,3 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,2 % ,9 % Tilskudd fra staten ,1 % ,4 % 36 Leieinntekter ,3 % ,4 % 39 Andre driftsinntekter ,8 % ,4 % Sum inntekter ,9 % ,1 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,3 % ,1 % 45 Overføringer til private ,3 % ,3 % 46 Overføringer til lag/org ,5 % ,0 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,1 % ,7 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,3 % ,6 % 49 Kommunale foretak/iks ,7 % ,4 % Sum overføringer, tilskudd ,3 % ,3 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,3 % ,0 % 51 Lønn til ansatte ,3 % ,8 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,3 % ,5 % 54 Avgift, pensjon ,6 % ,9 % 58 Offentlige refusjoner ,3 % ,8 % 59 Andre personalkostnader ,3 % ,7 % Sum lønnskostnader ,3 % ,2 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,0 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,3 % ,7 % 63 Kostnader lokaler ,4 % ,1 % 65 Inventar og utstyr ,3 % ,5 % 66 Vedlikehold ,3 % ,0 % 67 Fremmede tjenester ,7 % ,2 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,3 % ,2 % 69 Telefon, porto m.v ,3 % ,6 % 70 Drift egne transportmidler ,3 % ,1 % 71 Reiser, diett m.v ,3 % ,7 % 73 Representasjon, bevertning ,3 % ,2 % 74 Kontingenter ,3 % ,3 % 75 Forsikringer ,7 % ,9 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,3 % ,2 % 78 Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader ,8 % ,4 % DRIFTSRESULTAT ,0 % ,9 % 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 6 av 49

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,3 % ,9 % 81 Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader ,3 % ,9 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER-/MINDREFORBRUK Merknader: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 8,5 mill høyere enn budsjettert resultat. Inntektssiden viser 8,7 mill i mindreinntekter. Skatteingangen ligger 3,1 mill høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter viser 11,5 mill lavere inntekt enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er at avregninger internt i kommunen og mellom kommunen og foretakene er forsinket grunnet organisasjonsendringen. I tillegg har Skåningsrud skole ikke fakturert eierkommunene hittil i år. Overføringer og tilskudd viser mindreforbruk med 23,0 mill. Hovedårsaken til dette er at avregninger mellom kommunen og foretakene er forsinket grunnet organisasjonsendringen. Lønnskostnader viser merforbruk med 4,0 mill. Her må utviklingen følges opp. Refunderte sykepenger er inntektsført med 7,8 mill, sammenlignet med 8,6 mill på samme tidspunkt i fjor. Andre driftskostnader viser merforbruk med 2,0 mill. Merverdiavgift på anskaffelser (og motposten merverdiavgiftsrefusjon) er for lavt budsjettert. Økonomisjefens vurdering: Bortsett fra merforbruk på lønnskostnader, er det så langt ingen indikasjoner på at budsjettert årsresultat ikke kan nås. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 7 av 49

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Under samfunnskapitalen legges det vekt på at kommunen som organisasjon skal være bidragsyter til samfunnsutviklingen. Samfunnskapitalen har imidlertid også glidende overganger mot natur- og miljøkapitalen og brukerkapitalen fordi prioriteringene som gjøres påvirker lokalsamfunnet og samfunnsbygging både i vid og snever forstand. De strategiske målene i handlingsprogramperioden og i kommuneplan/-delplaner har de siste årene lagt stadig større vekt på kommunens bidrag til samfunnsbygging. I forbindelse med omorganiseringsprosjektet har det vært fokus på langsiktig tenkning om hvilke hovedutfordringer kommunen har og hvilke strategier og prinsipp som skal legges til grunn for å møte disse utfordringene. Måloppnåelse oppsummeres i årsberetningen. Samhandling og nettverk Sørum kommune vektlegger stadig samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. Av større pågående og avsluttede utredningsarbeid i 1. tertial nevnes Felles slambehandlingsanlegg i Krogstad Miljøpark AS Arbeid med nytt felles renseanlegg med Gjerdrum og Fet pågår Utvidet brannsamarbeid på Nedre Romerike Felles sekretærfunksjon for kontrollutvalgene Felles kommunerevisjon i romerikskommunene Barnevernssamarbeid med Fet og Aurskog-Høland Samhandlingsreformen: prosjekt med øvrige kommuner på Nedre Romerike, samt Rømskog kommune Deltakelse i nettverk/prosjekter kan være langvarige faglige samarbeid, adhoc- eller prosjektorganisert. Kommunen deltar som før i interkommunalt samarbeid i regi av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR), Osloregionen og i politirådet. Eksempler på andre nettverk/samarbeidsfora er: Plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) deltar i faglig nettverk innen byggesak, klima og geodata. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjon (PRO ) prosjekt/nettverk i regi av KS, strategisk kompetanseplanlegging. Barnehageseksjonen: Prosjektet menn og kvinner i alle barnehager. Grunnskoleseksjonen: o 3+3-samarbeidet med 3 videregående skoler og Fet, Aurskog-Høland og Sørum. o o Pals: Sørum, Vesterskaun og Haugtun skoler. Frogner skole er med i prosjekt Bedre læringsmiljø i regi av Utdanningsdirektoratet. Melvold ungdomsskole: samarbeid med en nederlandsk skole gjennom Comeniusprogrammet. Energi- og naturfagnettverk med Jessheim videregående skole. Kultur v/biblioteket har samarbeid med seks andre bibliotek på Nedre Romerike om felles nettside, transport (gjelder hele Akershus), innkjøpssamarbeid og andre felles oppgaver som det er naturlig å samarbeide om, blant annet utstrakt samarbeid med barnebibliotekarene på Romerike. Kulturskolen; jevnlige rektormøter med kulturskolene på Nedre Romerike. Samarbeid i OASE med Asker og Nesodden. Medlem av Kulturskolerådet. Interkommunal innkjøpsordning for Nedre Romerike (IINR) sitter i styringsgruppen for knutepunkt Akershus. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 8 av 49

9 Servicesenteret deltar i arkivfaglig nettverk, regnskapsfaglig nettverk IKT-faglige nettverk. Personal- og organisasjonssjefen deltar i SNRs nettverk med formål å få i stand intensjonsavtale om bistand til opplæring med HiOA på Kjeller. I tillegg kommer studiebesøk fra andre kommuner og foredrag av kommunens ansatte hos andre, på seminarer og konferanser. Kommunen stiller seg positiv til, og åpen for å ta imot studenter og elever i praksisperioder. I tillegg til den kompetanseutviklingen slike oppdrag gir for selve organisasjonen, ser kommunen dette som et ledd i samfunnsbygging, omdømmebygging og rekrutteringsarbeidet. Det er imidlertid ingen systematisk oversikt over hvordan dette bidrar til rekruttering av nye medarbeidere. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO): 4 sykepleierstudenter, 2 lærlinger helsefagarbeider, samt 3 elever fra videregående skole. Barnehageseksjonen: 7 førskolelærerstudenter, 1 barnevernspedagogstudent, samt 9 elever i praksis fra videregående skole/ungdomsskole. Helse- og sosialseksjonen: 15 høyskolestudenter og 6 elever fra videregående skole. Grunnskoleseksjonen: 6 lærerskole-/vernepleiestudenter,12-14 elever fra videregående skole/ folkehøyskole. Kommunen hadde totalt 6 lærlinger. Sørum kommunalteknikk KF deltar som før i interkommunalt traineeprosjekt. Barns og unges kommunestyre (BUKS) BUKS har avholdt ett møte og fordelt kr til nærmiljøtiltak. Pågående utredningsarbeid om hvordan styrke og forbedre arbeidet med BUKS. Planer og reguleringssaker PLU har startet opp arbeidet med kommunal planstrategi i 1.tertial. Igangsatt planarbeid for tettstedene bygger på kommunens målsetninger om bærekraftig utvikling, redusert bygging på dyrket mark og fortetting med utvikling av nærmiljøkvaliteter. Det er flere planer i arbeid hvor det oppstår konflikt mellom hensyn til naturkvaliteter og behovet for sikringstiltak for å stabilisere grunnen. Det stilles ekstra krav til utredninger av alternative løsninger i slike tilfeller for å sikre at de mest skånsomme sikringstiltakene blir valgt innen en akseptabel økonomisk ramme. Det er avholdt møte med fylkesmannen om dette temaet. Følgende planer og reguleringssaker er sluttgodkjent i 1. tertial 2012: 2. gangsbehandling av forslag til omregulering av Krogstad Miljøpark Forslag til reguleringsplan rundkjøring Bølervegen Lunderåsen B14, 2. gangsbehandling 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 9 av 49

10 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid og næring Næringsarbeid står fortsatt høyt på dagsorden. Organisering og mandat for det politisk initierte næringsprosjektet som skal gå over hele fireårsperioden er klart: SNU - Sørum næringsutvikling er opprettet. Det er avholdt et frokostmøte. PLU har også deltatt på workshop om regionalt energikontor sammen med politisk ledelse og SNF (Sørum næringsforum). Kr er tildelt fra kommunens næringsfond i 1. tertial. Følgende tiltak fikk støtte: Sørum næringsforum til en kvalitativ markedsanalyse, den nyopprettede cafeen på Frogner; Kafe Mat og Glede, fotograf Rønsen Aarhaug og Mari Aasgaard til vandrerhjem. Etablerertjenesten SNR har bidratt med hjelp til to gårdbrukere med utvikling av Inn på tunet-tilbud på egen eiendom. PLU har også i samarbeid med Sørum økoforening gjennomført to kurs om økologisk byggemetode. PLU v/landbrukskontoret har en aktiv rolle overfor landbruksnæringen. Av aktiviteter nevnes: Kommunen mottok i januar 61 søknader om husdyrtilskudd og 53 søknader om avløsertilskudd. Aksjon skogkultur oppstartsmøte 24. april. Målet er å øke interessen for ungskogpleie blant skogeierne i kommunen. Ca. 100 deltakere på kurs om grøfting og utbedring av hydrotekniske anlegg i jordbruket. Har mottatt 21 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Tildelt ramme for 2012 fra fylkesmannen til fordeling på SMIL-tiltak er kr Tildeling av tilskuddsmidler bidrar i hovedsak til redusert forurensing fra jordbruket. PLU og Sørum kommunalteknikk KF (SKT KF) deltar fortsatt i arbeidet med vannmiljø i temagrupper: Vannområde Øyeren er opprettet, og fagleder landbruk er kommunens representant i administrativ gruppe. Vannområde Leira/Nitelva har avholdt et møte i temagruppe landbruk. PLU har hatt møte med Skedsmo kommune for å utveksle informasjon om trafikksituasjonen på Skedsmokorset Frogner som grunnlag til trafikkanalyse for området. Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE KF) vektlegger at kommunale bygg bygges/renoveres med tanke på miljø- og energisparing. Energiforbruket varierer med byggenes alder, bruksintensitet, bygningsstandard og uteklimaet. SKE KF har ukentlig energioppfølging av alle bygg. Det foregår også miljøarbeid i det jevne i seksjonene som er viktig for holdningsskapende arbeid, og som viser seg blant annet gjennom fokusområder og arbeidsmål og aktiviteter i seksjonene. Skolene og barnehagene er spesielt aktive. Bingsfoss ungdomsskole er sertifisert som grønt flagg-skole. Kulturlivet Det er et rikt frivillig kultur- og idrettsliv i Sørum. Kommunen bidrar med tilskudd til lag og foreninger. Kommunen ved kulturseksjonen har sekretærfunksjonen i planlegging og gjennomføring av Sørumfestivalen, som avvikles i månedsskiftet januar/februar hvert år. Det er mange kunstneriske innslag og stor deltakelse fra Sørums befolkning. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 10 av 49

11 4. BRUKERKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Brukerundersøkelser De kommunale barnehagene gjennomførte brukerundersøkelser i 1. tertial, og de får jevnt over gode resultater. Resultatene følges opp i samarbeid med FAU og samarbeidsutvalgene og drøftes på foreldremøter slik at foreldrene deltar i utvelgelsen av satsingsområder og oppfølging av iverksatte tiltak. Dette styrker dialogen og bidrar til økt foreldremedvirkning. Med unntak av Skåningsrud skole og ressurssenter har alle skolene gjennomført brukerundersøkelser i perioden, men alle resultatene foreligger ikke ennå. De vil bli rapportert i 2. tertial. Tjenesteproduksjonen For mer informasjon om tjenesteproduksjonen vises det til kapittel 7: Statistikker for tjenesteproduksjonen og årsberetningen for Samhandlingsreformen er et nytt og viktig utviklingsområde for kommunene. Det interkommunale samhandlingsprosjektet har iverksatt delprosjekter innenfor områdene felles samhandlingsadministrasjon, akuttmedisinske tjenester, spesialisert korttidsenhet/rehabilitering, demensomsorg, lindrende behandling og helsefremmende/forebyggende tiltak. Tverrfaglig samarbeid Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid er svært viktig og et satsingsområde for å kunne yte helhetlig tilrettelagte tjenester for brukere og innbyggere. Arbeidet synliggjøres blant annet via samarbeidsprosjekter både i utvikling/samordning av tjenester og i felles kompetanseutviklingstiltak. Selv om det gjøres mye godt arbeid, er dette et område som kan utvikles både innen tilrettelegging og effektivisering av tjenester. Utvikling og styrking av dette feltet har hatt fokus under organisasjonsgjennomgangen, og forebygging er vedtatt som ett av de bærende organisatoriske prinsipper i ny organisasjon pr Mot slutten av perioden ble det arbeidet med og vedtatt å avvikle faglig forum for forebyggende tiltak for barn og unge (FFF). Det er laget en skisse til rådmannens ledergruppe med anbefalinger om hvordan det forbyggende arbeidet bør forankres tverrfaglig i ny organisasjon. FFF arrangerte en dag med framlegg av resultater fra ungdomsundersøkelsen. Forskere fra KORUS øst innledet. Samme presentasjon ble også gitt til kommunestyrets representanter. En annen viktig tverrfaglig samarbeidsarena er samhandlingsmøtene mellom PLU, SKT KF og SKE KF samt utbyggende seksjon. Det har vært gjennomført 3 samhandlingsmøter i perioden. PLU v/byggesak og SKT KF har i tillegg ukentlige møter vedrørende byggesaker for å sikre en god og rask behandling. Det er avholdt 2 planforum for å orientere om plansaker til politisk behandling for å få gode innspill fra flere fagområder. Tjenester Barnevernseksjonen mottok 55 nye henvendelser om bekymring for barn og ungdom dette tertialet. På samme tidsrom i 2011 var tallet 49 og i 2010 var det 54. Aldersgruppen på de som er meldt er fordelt slik på aldersgrupper: 22 % 0-6 år, 24 % 7-12 år og 54 % over 13 år. Denne perioden har det vært et forholdsvis høyt antall meldinger for den eldste aldersgruppen. Det er høyere i denne perioden enn det har vært de siste årene. I 2011 var 35 % av nye meldinger i den høyeste 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 11 av 49

12 aldersgruppen og 34 % i De fleste henvendelser kommer fra mor/far, politi/lensmann og andre. Det kommer fortsatt få meldinger fra barnehage og skole. Rektor/styrers møte som er innført i alle skoler og barnehager er et tiltak blant annet for å styrke dette arbeidet. Det er fattet to akuttvedtak i perioden, de samme barna er plassert i fosterhjem med samtykke fra foresatte. Et barn er flyttet fra fosterhjem og etablert i egen bolig. Det er gjennomført familieråd i 1 sak og nettverksmøte i 4 saker. I barnehageseksjonen er samordnet hovedopptak til barnehageplasser for barnehageåret 2012/2013 gjennomført. Alle barn med rett til barnehageplass iht. lov om barnehager fikk tilbud om plass selv om ikke alle får tilbud om plass i den barnehagen de primært ønsket. Pr var dekningsprosenten var på 94,86 %. 59 barn sto på venteliste. De aller fleste i Frogner skolekrets. Det er etablert kommunalt foreldreutvalg (FUB) for barnehage for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det er positivt å få et forum hvor det informeres gjensidig og hvor ulike temaer kan drøftes. I grunnskolen deltar alle skolene med lærere fra 1. til 3. klasse i realfagprosjektet. Ellers er skolene med i kommunale prosjekter sammen med blant annet Den kulturelle skolesekken (DKS); Sørumsand skole med Oaseprosjekt, kulturminneprosjekt. Melvold ungdomsskole med aksjon vennskap; et solidaritetsarbeid hvor elever samler inn penger til barnehjem i Ukraina. Melvold og Bingsfoss ungdomsskoler er begge med på prosjektet MOT, som er et dannelsesprogram for ungdom, og NY GIV for å sikre overgang fra ungdomsskole til videregående for å redusere frafallet i videregående. Melvold har gjennomført NY GIV med intensivt kurs i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning for 10. trinn for 7 elever. Gjennom NY GIV har utvalgte elever også ved Bingsfoss fått intensive kurs i opplæring i grunnleggende ferdigheter. Skolene er i gang med evaluering av opplegget, og førsteinntrykket er at det gir god effekt på læring for elevene. Videre har alle klassene på 8. trinn fulgt undervisningsopplegget til organisasjonen MOT. To lærere har også deltatt på MOT-opplæring. Skåningsrud skole og ressurssenter gir nå et helhetlig skoletilbud til 48 barn, SFO-tilbud til 13 elever. SFO får positive tilbakemeldinger da det responderer på elevenes behov, men det er et ønske om lengre åpningstid og skoleskyss også i skoleferier. Skåningsrud skole og ressurssenter gir spesialpedagogisk veiledningstilbud til lærere i nærskolene i eierkommunene. På den måten kommer den faglige kompetansen flere til del slik at likeverdigheten ivaretas, lærere får økt spesialpedagogisk kompetanse, og elevene kan oppnå bedre resultater og økt trivsel. På skolene i Sørum arbeides det også med bedre utnyttelse av spesialundervisningen og tilpasset opplæring. I helse- og sosialseksjonen opplever avdeling for helsefremmende arbeid fortsatt en stor tilflytting av brukere i aldere 0 16 år, 53 personer i 1. tertial. Det er stabil oppslutning om svangerskapsomsorgen. Det registres et økende behov for tolk for å få gjennomført konsultasjonene. Dette fører igjen til at tid pr. konsultasjon må økes. I tillegg gir dette økte kostnader. Det praktiseres tidlig utskrivning av nyfødte fra AHUS, 48 timer etter fødsel. Dette byr på store utfordringer for oppfølgingsarbeid fra helsestasjonen. I perioden har en klart å endre praksis slik at de fleste hjemmebesøk til nyfødte (80 %) foregår i familiens hjem slik intensjonen er. Tjenestetilbudet ved helsestasjon for ungdom er uendret. For å bedre tilgjengeligheten for brukere på Sørumsand planlegges et samarbeid om lokaler knyttet til ungdomskafeen. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 12 av 49

13 Ved NAV har det i 1. tertial vært stor pågang av søknader om økonomisk sosialhjelp, en trend som fortsatte fra Saksbehandlingstiden er overholdt. Det er fortsatt økning av søknader fra EØSborgere. Det er ingen store endringer når det gjelder rekruttering av brukere til kvalifiseringsprogram (KVP). Flere brukere kommer seg ut i jobb, og trenden er lik i hele Akershus i forhold til andre fylker innen jobbformidling. Budsjettet for startlån ble brukt opp allerede i innværende kvartal. Dette er på bakgrunn av økning i antall søknader fra brukere som oppfyller kravene til startlån. Det har for øvrig også kommet søknad fra flere brukere som ikke oppfyller kravene til startlån, noe som medfører økning av saksbehandlingstid, da disse også skal saksbehandles og gis et begrunnet svar. Psykisk helsetjeneste hadde 255 brukere i perioden. 78 nye søknader. En økning på 34 saker fra forrige periode og 18 flere søknader enn samme periode i personer benyttet dagtilbudet. Flyktningetjenesten har i perioden hatt et massivt press fra både enkeltaktører i kommunen samt media. Dette har medført at kommunen aktivt har forsøkt å tydeliggjøre både ansvars- og myndighetsområdet utad. Dette er gjort gjennom innlegg i aviser, deltakelse på eksterne fora og ved sak i kommunestyret. I pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen (PRO) har samhandlingsreformen medført endringer i rutiner mellom sykehus og kommunen. Utskrivningsklare pasienter blir nå tatt imot raskere enn tidligere Det er tatt i bruk 2 nye sykehjemsplasser øremerket til utskrivningsklare pasienter. Dette har så langt vært vellykket, og seksjonen har svært få overliggende døgn på sykehus i perioden. I tillegg er det opprettet stilling for samhandlingskoordinator og oppsøkende virksomhet for eldre (seniorkontakt). Den siste stillingen er ennå ikke besatt. Hjemmetjenesten er blitt styrket med 4 årsverk, og det planlegges å styrke rehabiliteringstilbudet i hjemmet. I kulturseksjonen har biblioteket samarbeid med frivillige lag og foreninger om arrangementer. Arrangementer som bygger på samarbeid øker oppslutningen og er mer vellykket fordi en når ut til langt flere innbyggere med informasjon. I tillegg samarbeider biblioteket med skolene, barnehagene, Sørum arbeidssenter og voksenopplæringen. Kulturfabrikken og den kulturelle skolesekken (DKS) har også samarbeid med skoler, lag og foreninger. Antall elever i kulturskolen har økt med 12 siden 1. tertial 2011, og ventelisten er redusert med 8. Ungdomskafeen Desibel på Sørumsand åpnet i februar. I plan- og utbyggingsseksjonen (PLU) har det vært stor turnover på fagområde byggesak. De har likevel holdt saksbehandlingstiden i stort sett alle saker, selv om det har gått utover fristen på enkelte saker. Kapasiteten på plansiden er i stor grad belagt med kommunale planleggingsoppgaver og prioriterte samferdselsprosjekt (Frogner stasjon og kryssingsspor), dette medfører lengre behandlingstid for private planer og henvendelser. SKT KF har gjennomført vesentlig oppgradering/forsterking eller reasfaltering av følgende veier: Elgfaret, Tertittvegen, Rebakken, Hammarsvegen og Vilbergvegen. I forbindelse med kommunestyrets disponering av årsoverskudd for 2010 ble det gitt totalt kr 22 mill. til oppgradering av kommunale veier og veilys. Dette arbeidet fortsetter i 2012, og det gjenstår omlag kr 5,2 mill. av tiltakspakka ved inngangen til året, hvorav ca. kr 2 mill. er benyttet til oppgradering, forsterking og asfaltering av kommunale veier i 1. tertial. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 13 av 49

14 Klagebehandling, klageordning for innbyggerne/ris og ros Klagebehandlingen gjelder både de formelle klagene på enkeltvedtak og mer mishagsytringer/klager på andre forhold. Siden kommunen i tillegg til å yte tjenester også er myndighetsutøver, vil det ikke være riktig eller mulig ikke å ha klagesaker. PRO har mottatt 2 klager, én er sluttbehandlet av fylkesmannen med medhold til kommunen. I tillegg er det kommet klage fra pårørende, som er fulgt opp med dialog og møte. I helse- og sosialseksjonen mottok NAV totalt 6 klagesaker. 4 saker er omgjort og to saker er ikke ferdig behandlet. Legevakta mottok en skriftlig klage. Klagen er besvart skriftlig og tatt opp med kommunelege. Hendelsen fikk ingen medisinske følger for pasienten. Tjenester til funksjonshemmede (TTF) mottok 2 klager. Barnehageseksjonen fikk 11 klager på avslag til opptak barnehageplass, 1 innkom for sent, 4 ble trukket da de fikk tilbud om plass. De resterende 6 klagene er behandlet av oppvekstutvalget. Klagene ble ikke tatt til følge. Grunnskoleseksjonen har fått 9 klager, hvorav en klage ved Sørumsand skole gjaldt enkeltvedtak om skolemiljø ( 9a). Den ble anket til fylkesmannen i Oslo og Akershus, hvor skolen fikk medhold. Et omfattende arbeid er igangsatt på skolen med systemer og strukturer i etterkant av klagen og er også i skolens HMS-plan. Vesterskaun har hatt to klager, hvorav en gikk videre til fylkesmannen; overgang barneskole/ungdomsskole og det psykososiale miljøet ( 9a). PLU mottok 4 klager. 2 gjaldt byggesaker, 1 landbruk og 1 plansak. 1 klage ble omgjort av M/U, og 3 ble oversendt fylkesmannen. 1 er avgjort, klager fikk ikke medhold. Informasjon og dialog Kommunens tjenester er omfattende, og kravet til tilgjengelighet og tilstrekkelig og rett informasjon er økende. Gjennomføring av strategisk IKT-plan, ekommuneplanen og kommunens kommunikasjonsstrategi er viktig for å bidra til best mulig tilgjengelighet og dialog. Dialogen med innbyggerne foregår på stadig flere arenaer, og kommunen har ikke noe helhetlig system for å holde samlet oversikt over alle klager/mishagsytringer/varslinger/innspill/spørsmål og kommentarer som kommer inn. Kommunikasjonsrådgiver og informasjons- og dokumentasjonsavdelingen følger med på aktiviteten slik at henvendelser følges opp. Dette er et utviklingsområde og vil inngå i prosjektet Dialog, som startes opp i august Mitt nabolag er en mye benyttet tjeneste. I 1. tertial kom det inn 231 henvendelser vedrørende veg og 22 om andre forhold. Det har vært en liten økning i antall treff/besøk på kommunens hjemmeside i forhold til 3. tertial Gjennomsnittlig leser hver besøkende ca. 4 sider og bruker ca. 3 minutter. De mest leste sidene er forsiden, ledige stillinger, tjenester for ansatte og tjenester for innbyggerne. Det er ingen endringer i forhold til tidligere. Totalt kom det inn 674 skjemaer elektronisk. De 5 mest brukte var SFO innmelding, endring, oppsigelse (318), søknad om permisjon fra undervisning (78), bestilling av situasjonskart (68), søknad om skoleskyss ( 43) og søknad om plass ved kulturskolen (38). I tillegg kommer alle barnehagesøknader elektronisk, i 1.tertial var det ca I tillegg til den digitale interaksjonen med innbyggerne, opprettholdes også de tradisjonelle arenaene både med utsending av lokale brosjyrer og nyhetsbrev og møter med innbyggere/brukere. PLU og SKT KF gjennomfører innbyggermøter i forbindelse med planarbeid og anleggsprosjekter. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 14 av 49

15 5. HUMANKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk I 1. tertial hadde rådmannen og lederforum/ny ledergruppe fokus på å få tilrettelagt for organisasjonsendringen som skulle gjennomføres pr Det var en hektisk arbeidsperiode både i å holde driften oppe i gammel organisasjon og å planlegge og tilrettelegge for ny organisasjon. Arbeidet var preget av høyt tempo, mange oppgaver både av strategisk og praktisk karakter, men mye positiv energi og forventninger til den nye organisasjonen kom til syne. Organisasjonen har gjennom hele prosessen vært positiv til endringene. Det er besluttet at prosjektgjennomføringen skal evalueres etter og effekten av endringene skal evalueres om ca. ett år. Seksjonene og alle virksomheter skal hvert år ha etiske retningslinjer for kommunen opp til gjennomgang og diskusjon på leder- og personalmøter. I 1. tertial rapporterer ca. halvparten av seksjonene at dette er gjennomført. I tillegg til gjennomgang av retningslinjene foregår det etiske diskusjoner/refleksjoner som del av det løpende faglige arbeidet i seksjonene. Kommunen har et uttalt mål om å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Arbeidet med å redusere ufrivillig deltid går kontinuerlig, og ved ledighet i stillinger/opprettelse av nye stillinger tilbys medarbeidere i deltidsstilling økt stillingsprosent. Likestillingsrapport med handlingsplan 2012 ble vedtatt i 2. tertial og rapporteres i sin helhet i årsberetningen for Sørum kommunen har en høy kvinneandel blant sine ansatte, og det har over tid vært fokusert på å rekruttere menn til kvinnedominerte yrker uten at vi har lykkes helt med det i 1. tertial. Sørumsand skole, som var helt kvinnedominert, har tilsatt 2 menn. Både barnehager og skoler har hatt mannlige vikarer. Blaker og Nordli barnehager har søkt fylkesmannen om prosjektmidler til lokalt rekrutteringsog likestillingsarbeid. Kompetanseutvikling Det er jevn og betydelig kompetanseutvikling i organisasjonen. Av tiltak fra strategisk kompetanseutviklingsplan nevnes: Nytilsattes dag. Arbeidsgiverkonferanse i februar Tema var organisasjonsendringen. IKT-opplæring i bruk av system- og programvare. Seksjonene har egne kompetanseplaner som er styrende for kompetansetiltakene deres. Kompetansetiltakene retter seg i all hovedsak inn mot faglig utvikling og tverrfaglig samhandling. Av seksjonsvise tiltak kan nevnes: Grunnskoleseksjonen: o 1 lærer tar grunnutdanning som lærer, 1 lærer tar master i IKT. o Opplæring av MOT-informatører og MOT-koordinator. o Opplæring i matematikk, leseopplæring, PALS, realfag, sansemotorisk trening, engelsk og livredning. o Opplæring i NY GIV-metodikk. Barnehageseksjonen: o Sertifisering av ICDP-veileder, finansiert av midler fra Fylkesmannen. International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 15 av 49

16 som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge, da spesielt med tanke på minoritetsspråklige barn og foreldre. o Veiledning av nyutdannede pedagogiske ledere (førskolelærer) og veiledning av assistenter som er på dispensasjon i pedagogisk lederstilling. o Ulike kompetansetiltak innen basiskompetanse for barnehagene. o Realfagsprosjektet / forskerfrøkonferanse. Barnevernseksjonen: o Deltakelse i interkommunalt opplæringsprogram. PRO: o Det er blitt avholdt kompetanseutvikling i ulike fagområder. Helse- og sosialseksjonen: o Regelmessig faglig veiledning for alle fagstillinger. o Kompetansetiltak innen de ulike fagområdene. PLU: o Tiltak vedr. heving av kompetanse om tettstedsutvikling, bygningslovgivingen, kulturminner, GIS-kompetanse, drenering i landbruksområder og forurensingslovgivingen. Kulturseksjonen: o Kulturvern og spillemidler og andre faglige kompetansetiltak. Servicesenteret: o 1 medarbeidere deltatt i masterprogram i ledelse knyttet til IKT-utvikling/sosiale medier, prosjektledelse. 2 medarbeidere tar arkivutdannelse. o Opplæring i system og strukturer, bl.a. i sak og arkiv, kvalitetssystem. Personalet Det har ikke vært mulig å få ut riktige tall i på antall årsverk og antall stillinger pr på grunn av omlegging i lønnssystemet i forbindelse med organisasjonsendringene pr 1. mai. Det vises forøvrig til årsberetning 2011 og budsjett 2012 vedrørende antall årsverk. 11 personer fikk innvilget hel eller delvis uføretrygd i første tertial, dette er en sterk vekst i forhold til 2011, hvor det var fem personer på hele året. Av disse: Aldersspennet er fra 26 til 56 år. Snittalder er 41,5 år. Tre er under 39 år, syv er mellom 40 og 50 år, en er over 50 år. En arbeider i PRO, en i barnehageseksjonen, tre i servicesenteret og seks i grunnskoleseksjonen. Det er grunn til bekymring for antall unge uføre i kommunen, og det nye nærværsprosjektet må se nærmere på dette. Avgang i grunnskoleseksjonen på grunnlag av sykdom, AFP og særregler i SPK er høyt og gir grunn til bekymring. Tre personer er innvilget hel AFP, ingen har søkt delvis AFP. Tre personer i PRO har gått av på vanlig alderspensjon ved særaldersgrense; fylte 65 år. Sykefraværet Sykefraværet i kommunen var pr på 8,4 %, en reduksjon fra samme tidspunkt i 2011, hvor det var på 9,5. Sykefraværet pr var på samme nivå som pr , dvs. ingen nedgang i løpet av 1. tertial. Sykefraværet er for høyt i forhold til målet om fravær under 7 %, og det ser ikke ut til å bedre seg. Sykefraværsprosjektet nærvær og sykefravær har som hovedmål å redusere sykefraværet med 10 % innen Tilbakemeldingene fra seksjonene viser at det er varierende hvor aktivt det har blitt arbeidet med tiltakene som er iverksatt for å redusere sykefraværet, og det nye nærværsprosjektet vil følge opp dette. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 16 av 49

17 Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar Med utgangspunkt i eget resultat skal alle seksjoner og virksomheter utarbeide handlingsplaner for utvikling av arbeidsmiljøet innen Resultatet er kommentert i årsberetningen for Oppfølgingsarbeidet vil bli ivaretatt i ny organisasjon. Det er rapportert 51 tilfeller av vold, trusler og trakassering i tertialet. Det er rapportert to yrkesskader til NAV. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 17 av 49

18 6. STRUKTURKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Mål- og resultatstyring Av totalt antall arbeidsmål på 820 i 2012 ble 142 gjennomfør i 1. tertial, ca. 17 %. Dette er lavere enn planlagt, da en del seksjoner rapporterer at de er forsinket med gjennomføringen av målene. Begrunnelsen er i de fleste tilfellene stort arbeidspress og at medarbeidere slutter uten å ferdigstille målene. Det var en del fokus på styringssystemer i forbindelse med omorganiseringen. Mål- og resultatrapporteringen og -styringen skal støtte opp under den nye organisasjonen fra , og rådmannens ledergruppe vil vurdere hvilke endringer som må gjøres. Det er stadig en lederutfordring å bidra til denne forståelsen slik at effekten blir bedre og at måloppnåelsen styrkes. Kvalitetsutvikling/internkontroll Prosjektet «Revitalisering og utvikling av kvalitetssystemet» ble startet opp i 1. tertial. Det var behov for både å forbedre det elektroniske verktøyet og å utvikle systemet. Nytt elektronisk verktøy er tatt i bruk, og det ble arbeidet mye med tilrettelegging og oppdatering av selve systemet og opplæring av ledere og informasjon til ansatte. Prosjektet avsluttes pr ISO-sertifikatet gikk ut i februar 2012, og etter en grundig vurdering besluttet rådmannens ledergruppe/lederforum og foretakslederne å fortsette med sertifisering, men selve sertifiseringen ble da utsatt til mai. Informasjonsteknologi/telefoni (IKT) Med utgangspunkt i strategiske IKT-planer pågår flere prosjekter og utviklingsarbeid. Av pågående og gjennomførte prosjekt i 1. tertial nevnes: Lync-prosjektet (samordnet kommunikasjon/telefon) er startet opp, men er forsinket i forhold til opprinnelig framdrift da kartleggingsarbeidet tok lengre tid enn forventet. Trådløst nett og ipads fungerer nå stabilt. Etter siste kommunestyremøte var det lite forsinkelse og ikke noe pakketap. Vi har også implementert en administrasjonsløsning for ipadene så vi har kontroll på appene og hvor de er. Stadig utviklingsarbeid knyttet til kommunes hjemmeside. Stadig utviklingsarbeid knyttet til ansattportalen/intranett. IKT til grunnskolene og barnehagene. Overgang til nytt sak- og arkivsystem pr Det gjenstår å få på plass konsernløsning for flere selskaper i samme base, postfordeling og en del integrasjoner. Integrasjon mot Visma rekruttering er satt opp, og integrasjon mot testbasen kan starte. I slutten av april ble det brukt mye tid og ressurser for å tilrettelegge alle datasystemer for ny organisasjon pr Intranettet og de andre systemene skal i hovedsak være tilpasset ny organisasjon. Driftsmiljøet er også forbedret med flere servere og raskere responstid. Organisasjonen Prosjektet «Organisasjon for framtida» ble avsluttet pr Sluttrapporten med anbefalte endringer ble vedtatt i kommunestyret i sak 1/12 i februar. 1. tertial var preget av arbeidet med gjennomføring og iverksetting av tiltak. Rådmannens nye ledergruppe ble etablert i mars, og virksomhetslederkabalen ble klar til 1. mai. Bingsfosshallen ble oppløst som foretak og lagt inn under kulturseksjonen Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 18 av 49

19 Sørum kommunale eiendomsselskap KF/byggeprosjekter Melvold ungdomsskole: Utarbeider byggeprogram med frist september Avventer politisk behandling, som fremmes av grunnskoleseksjonen. Sørum sykehjem: Fornyelsen av pasientrom er ferdigstilt. Utvendige arbeider gjenstår samt noe bygningsmessig på loftetasjen. Blaker aldersheim: Vedtak om plassering av ny institusjon på Fjuk. Blaker barnehage: Prosjekt og arbeidsgruppe er opprettet. Grunnerverv til barnehagen er gjennomført. Avventer politisk behandling. Sørum rådhus: Ny mulighetsstudie som ser på 3 alternativer på plassering av rådhus. Utomhusprosjekt er vedtatt og under utredning/utførelse. Sennerud barnehage: Ferdigstilt i forhold til barnehagedriften. Asfaltering av p-plass og tilknytning av ventilasjonsanlegg til sentral driftskontroll gjenstår. Kirkegårder: Forprosjekt på utvidelse av Sørum, Frogner og Blaker kirkegårder er igangsatt. Avventer politisk behandling. Boligsosial handlingsplan: Mulighetsstudie ser på alternativer. Sørum kommunalteknikk KF Prosjekter under utredning Etablering av felles renseanlegg for Fet, Gjerdrum og Sørum er under utarbeidelse. Utredning om etablering av regionalt slambehandlingsanlegg. Utredning av høydebasseng Sørumsand. Noen mindre VA-prosjekter. Pågående prosjekter Noen mindre VA-prosjekter. VA-anlegg Idrettssvingen. VA-anlegg Samlevegen. VAV-anlegg Skolevegen. Utbyggingsområde Fjuk. Gjennomførte prosjekter Noen mindre VA-prosjekter. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR)/kommunal innkjøpsordning I 2010 startet IINR arbeidet med utvikling av strategi og retningslinjer for innkjøp for medlemskommunene. Kommunestyret behandlet anskaffelsesstrategien i februar. Som en del av dette arbeidet har IINR sammen med de kommunale innkjøpsansvarlige hatt fokus på å styrke innkjøpsarbeidet i kommunene gjennom dialog med og opplæring av kommunale innkjøpsansvarlige og ledergrupper. I perioden har det blitt utlyst 3 kommunale rammeavtaler hvor det har blitt åpnet for deltilbud. Det vil si at mindre, lokale leverandører har mulighet til å legge inn tilbud på deler av anbudet. Bruk av ehandel er et satsingsområde både med å få flere avtaler samt bruken av ordningen. I 1. tertial var den totale omsetningen på vel 1 mill. fordelt på 7 avtaler. 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 19 av 49

20 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon Seksjon / stab Antall årsverk Gjennomsnittlig sykefravær tert. 12 Antall årsverk pr Servicesenteret 39 4,04 8,43 5,5 Revisjonen 1 4,96 10,83 5,2 Grunnskoleseksjonen 254,75 6,52 8,86 11,3 Barnehageseksjonen 48,4 6,85 9,54 10,8 Barnevernseksjonen 12 6,48 4,28 10,2 Helse- og sosialseksjonen 180,63 7,45 6,84 5,9 Kulturseksjonen 16,85 7,80 4,33 1,5 PRO 160,97 10,47 10,62 12,9 Plan- og utbyggingsseksjonen 13,3 2,98 1,21 0,8 Sørum kommunalteknikk KF 23,6 2,98 1,24 1,1 SK eiendom KF 80,7 9,99 9,01 7,2 Totalt 831,2 7,38 8,10 8,4 Antall tilsatte, årsverk og personalomsetning gjennomsnitt pr. år tert. 12 Totalt antall tilsatte ** Antall årsverk 843,32 863,02 ** Personalomsetningen i prosent* 7,7 3,9 ** * Personalomsetning er både personer som sier opp og slutter i sin stilling i Sørum kommune og personer som går av med pensjon. ** På grunn av organisasjonsendringen pr. 1. mai har det ikke vært mulig å få ut tallene for 1. tertial for «gammel» organisasjon. Grunnskoleseksjonen SKOLE Antall elever Skole Elevtall tert. 12 Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun Fjuk Sum barnetrinn Melvold Bingsfoss Sum u.trinn Totalt Skåningsrud skole (Sørumelever) Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 20 av 49

21 Lærertimer Skole Lærertimer pr. uke Lærertimer pr. elev/uke tert tert. 12 Frogner ,0 0,9 0,9 Vesterskaun ,1 1,0 1,0 Sørum ,1 0,9 0,9 Sørumsand ,1 0,9 0,9 Haugtun ,4 1,2 1,2 Fjuk ,3 1,1 1,1 Sum barnetrinn ,1 1,0 1,0 Melvold ,4 1,0 1,0 Bingsfoss ,2 0,9 0,9 Sum u.trinn ,3 0,9 0,9 Totalt ,2 1,0 1,0 Assistenttimer Skole Assistenttimer pr. uke Assistenttimer pr. elev/uke tert tert. 12 Frogner ,3 0,4 0,4 Vesterskaun ,3 0,2 0,2 Sørum ,4 0,2 0,2 Sørumsand ,4 0,5 0,5 Haugtun ,4 0,3 0,3 Fjuk ,5 0,4 0,4 Sum barnetrinn ,4 0,4 0,4 Melvold ,3 0,2 0,2 Bingsfoss ,2 0,1 0,1 Sum u.trinn ,2 0,1 0,1 Totalt ,3 0,3 0,3 Spesialundervisning* (enkeltvedtak) tert. 12 Elever med enkeltvedtak % elever med enkeltvedtak 8,2 9,9 9,9 Elevtimer pr. uke med lærer Elevtimer pr. uke med assistent Gjennomsnittlig elevtimer pr. vedtak (lærer + assistent) 4,9 6,3 6,3 *Sørum-elever på Skåningsrud skole er inkludert. Skåningsrud skole og ressurssenter, antall elever tert. 12 Plasser i h.t. vedtektene Aurskog-Høland Nes Sørum Andre Sum SFO Antall barn i SFO, totaltall for hele kommunen Hel plass Halv plass Totalt tert tert tert Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 21 av 49

22 Barnehageseksjonen Barnehagedekning pr Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass Barn på venteliste uten plass Barn med plass Dekningsprosent 94,86 % Barn på venteliste er barn som ikke har fått tilbud om barnehageplass. Barnehageplasser pr Skolekrets Antall plasser totalt Antall plasser totalt kommunale Antall plass totalt private Frogner Vesterskaun Sørum Sørumsand Haugtun/Fjuk Totalt Nettoventeliste pr Ønsker plass Skolekrets Ønsker plass Barn født 10/11/12 51 Frogner 24 Barn født 09/08/07/06 8 Vesterskaun 1 Sørum 8 Sørumsand 16 Haugtun/Fjuk 10 Totalt Totalt 59 Barn med nedsatt funksjonsevne Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven tert barn = 1,5 % av totalt antall barn med bhg.plass 20 barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass 20 barn = 1,8 % av totalt antall barn med bhg.plass Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Antall brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp Både hjemmesykepleie og praktisk sykepleie Bare hjemme- bistand Bare praktisk bistand Brukere i alt Alder tert tert tert tert år I alt Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende Side 22 av 49

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2011

Tertialrapport. 2. tertial 2011 Tertialrapport 2. tertial 2011 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2011 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene.

I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. 7. STATISTIKK I dette kapittelet finnes en del tabeller og oversikter som belyser resultater innenfor de enkelte kapitalbegrepene. Personalstatistikk Sykefravær pr. seksjon 30.04.2012 Seksjon / stab Antall

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2011

Tertialrapport. 1. tertial 2011 Tertialrapport 1. tertial 2011 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2011 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008

Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Årsrapport verne- og miljøarbeid Sørum kommune 2008 Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2005 til og med 2008. Sykefraværet i 2008 har økt sammenlignet

Detaljer

Likestillingsrapportering 2008

Likestillingsrapportering 2008 Likestillingsrapportering 2008 Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2010. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2010 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 22. okt 2010 Utskrift av vedtak i sak 22/09 av 22. oktober 2009 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Side 2 av 53. K:\Rapporter\Tertialrapporter\2012-2\Tertialrapport 2-2012 med ny forside.docx. Sist skrevet ut 12.10.2012 9:03

Side 2 av 53. K:\Rapporter\Tertialrapporter\2012-2\Tertialrapport 2-2012 med ny forside.docx. Sist skrevet ut 12.10.2012 9:03 Side 2 av 53 forside.docx Sist skrevet ut 12.10.2012 9:03 En organisasjon for fremtiden. Pr 01.05.12 ble ny organisasjon iverksatt. Fokuset i 2. tertial har vært på å iverksette ny organisasjonsmodell.

Detaljer

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon.

1. Kjønnsfordeling. 1.1. Kjønnsfordeling pr seksjon. Likestillingsrapportering 2007. Kommunelovens 48 (5) stiller følgende krav: Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres

Detaljer

Årsberetning 2011. Sørum kommune

Årsberetning 2011. Sørum kommune Årsberetning 2011 Sørum kommune Sørum kommune - Årsberetning 2011 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. FINANSKAPITALEN 4 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR-

Detaljer

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU Årsplan del II 2013 UTVIKLINGSPLAN Frogner barnehage Godkjent av SU 5.2.2013 FORORD Frogner barnehages utviklingsplan skal være et mål for det pedagogiske arbeidet i 2013. SWOT- analysen ble foretatt på

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan

Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan Bingsfosshallen KF Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Styrets forslag av 20. april 2010 Innholdsfortegnelse Leder av foretakets vurdering... 3 SWOT-analyse for Bingsfosshallen 2011-2014... 4 Fokus

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter

Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Årsbudsjett 2008 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 19.12.07, sak 83, 84, 85 og 86/07 0 Side 0 av 29 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR 2009 VERNE- OG MILJØARBEIDET I SØRUM KOMMUNE Sykefravær Tabellen nedenfor viser sykefraværsutviklingen i Sørum kommune i tidsrommet 2006 til og med 2009. Sykefraværet i 2009 har økt sammenlignet

Detaljer

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF

Årsbudsjett 2011. Bingsfosshallen i Sørum KF Årsbudsjett 2011 Bingsfosshallen i Sørum KF Styrets forslag 9. sep 2011 Utskrift av vedtak i sak 11/10 av 9. september 2010 i Bingsfosshallen i Sørum KF Vedtak: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF vedtok

Detaljer

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Tertialrapport. 2. tertial 2009

Tertialrapport. 2. tertial 2009 Tertialrapport 2. tertial 2009 Sørum kommune Tertialrapport 2. tertial 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 9

Detaljer

Årsberetning 2009. Sørum kommune

Årsberetning 2009. Sørum kommune Årsberetning 2009 Sørum kommune Sørum kommune - Årsberetning 2009 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 11 4. BRUKERKAPITALEN

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/08 Sak 1/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/08 Sakstittel: BUDSJETT 2008 - KOMMUNESTYRETS BEVILGNINGSVEDTAK Arkivsaknr: 08/138 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2007

Tertialrapport. 1. tertial 2007 Tertialrapport 1. tertial 2007 8.1 Metode for resultatoppfølging Seksjonsovergripende 07.02.2003 Side 2 av 45 Sørum kommune Tertialrapport, 1. tertial 2007 Innhold: FORORD 4 DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune

Detaljer

Tertialrapport. 1. tertial 2010

Tertialrapport. 1. tertial 2010 Tertialrapport 1. tertial 2010 Sørum kommune Tertialrapport 1. tertial 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNE 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 10

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Årsberetning 2010. Sørum kommune

Årsberetning 2010. Sørum kommune Årsberetning 2010 Sørum kommune Sørum kommune - Årsberetning 2010 Innhold: FORORD 3 VISJON: SØRUM DEN GODE KOMMUNEN 4 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN 11 4. BRUKERKAPITALEN

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen

Kommunereformen. Ordfører Marianne Grimstad Hansen Kommunereformen Ordfører Marianne Grimstad Hansen Agenda Status kommunereformen I Sørum Hva er viktig for lag og foreninger? Oppfølging og etterarbeid etter møtet Oppdraget 1.Sørum kommune utreder følgende

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER Siljan/Drangedal OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer