Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008"

Transkript

1 1 Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april Variabel lønn og reiseregninger - Fastlønn (personalkonsulenter) Inger Helene Talberg, Lønnstjenesten

2 2 Agenda Tidspunkt Tema LØF-lønnsprosessen, variabel lønn og reiseregninger Generelt om regnskap Lover og instrukser Noen sentrale bestemmelser i Bokføringsloven Innberetningspliktige kjøp Sammenhengen lønnssystem og økonomisystem Oppgaver Kontoplan Praktisk regnskapsføring lønnsposteringer ved NTNU) Gangen i regnskapsarbeidet Kontobegrepet Kontoplaner / kontostreng Lunsj ca Praktisk regnskapsføring forts. Årsavslutning, Ompostering, feilretting mv. Dokumentasjon, sikkerhet og kontroll Oppsummering

3 3 "Hvorfor behov for regnskapskompetanse. Ny prosess variabel lønn og reiseregninger Ny rolle som attestant Endring i arbeidsoppgaver

4 4 "Hvorfor behov for regnskapskompetanse. Ny fastlønnsprosess (vår-2008)> Ny rolle som attestant Endring i arbeidsoppgaver

5 5 Generelt om regnskap, sentrale lover og bestemmelser

6 6 Generelt om regnskap En definisjon. Formålet med finansiell rapportering er å fremskaffe informasjon om en virksomhets finansielle stilling, og endringer i finansiell styrke til et bredt spekter av brukere, for å gjøre dem i stand til å ta fornuftige og velbegrunnede økonomiske beslutninger

7 7 Generelt om regnskap Regnskapet er en del av virksomhetens årsrapport. Regnskapet består av: Resultatregnskap Balanse Noter

8 8 Regnskapets hoveddeler RESULTAT Driftsregnskapet, resultat (Kostnader/Inntekter) (DEBET/KREDIT) BALANSEN Fordringer / Krav Gjeld / avsetninger til utbetaling Egenkapital NOTER

9 9 Hvorfor fører vi regnskap? Gi økonomisk informasjon om virksomheten Grunnlag for rapportering til ulike brukere Ledelsen ved NTNU (sentraladm, fakultet, institutt) Prosjektledere og andre ledere og beslutningstakere ved enheten Departementene og andre finansieringskilder Media Skatte- og avgiftsmyndigheter Et styringsinstrument for ledelsen.

10 10 Hva er bokføring -? - registrering av transaksjoner som direkte påvirker virksomhetens inntekter / kostnader, eiendeler og gjeld i regnskapssystemet. - systematisering av økonomiske transaksjoner - bilagsregistrering / REGNSKAPSPOSTERING - grunnlag for pliktig rapportering - gjenspeile faktiske forhold

11 11 Gangen i regnskapsarbeidet 1. datafangst - innsamling av bilagsdokumentasjon og kontroll av disse 2. registrering av bilag 3. behandling i regnskapssystemet og lønnssystemet 4. lagring av data i systemet 5. rapportering 6. periodeavslutning og avstemminger 7. årsavslutning 8. oppbevaring og arkivering 9. regnskapsanalyse

12 12

13 13 LØNNOMRÅDET Arbeidsgivers ansvar ---

14 14 Plikter pålagt arbeidsgiver: Utbetale lønn, lønnsavregning Gjennomføre forskuddstrekk, påleggstrekk, og andre Beregne og utbetale feriepenger Beregne pensjonspremie, forsikringer mv Beregne arbeidsgiveravgift Oppgave og innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift Lønns- og trekkoppgaver Avstemming av lønn og regnskap Interne kontrollrutiner Behandling av personopplysninger

15 15 Sentrale lover og bestemmelser Regnskapsloven Økonomireglement i Staten / Økonomiinstruks fra rektor Statens personalhåndbok Hovedtariffavtalen Arbeidsmiljøloven Tjenestemannsloven Personopplysningsloven Skatteloven Skattebetalingsloven Ferieloven, særavtaler i Staten. Pensjonsloven Yrkesskadeloven Folketrygdloven Ligningsloven (- Unntak krever spes.behandling. eks. for utenlandske medarbeidere.)

16 16

17 17 SAMMENHENGEN - REGNSKAP og LØNN Regnskapsloven Instruks for Økonomiforvaltning i staten / NTNU Lønnssystemet - Økonomisystemet Personal - / Lønnskostnader.

18 18 Instruks for økonomiforvaltningen ved NTNU - Mest aktuelle punkt knyttet til lønnsprosessen: pkt 2 Intern kontroll og rutiner pkt 2.5 Lønnsområdet pkt 2.7 Utbetalingsrutiner pkt 2.8 Regnskapsføring pkt 2.9 Budsjettdisponeringsmyndighet pkt 2.10 Attestasjon

19 19 Økonomi-instruks - fra rektor gjeldende fra pkt 2.5 Lønnsområdet: Økonomiforvaltningen ved NTNU skal forestå effektiv produksjon av korrekte lønnsdata, korrekt beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, samt korrekt og tidsriktig rapportering av lønns- og personaldata i henhold til krav fra offentlige myndigheter. Økonomiavdelingen er ansvarlig for at det utarbeides nødvendige rutiner og retningslinjer for å tilfredsstille alle krav og retningslinjer fra myndighetene.

20 20 Økonomi-instruksen pkt 2.10 Attestasjon: Attestasjon vil si å gå god for at dokumentasjonen som behandles, gjelder en utgift som virksomheten faktisk skal dekke, og at fastsatte regler om for eksempel avlønning, anskaffelser og tilskuddsforvaltningen er fulgt. Attestasjonen er en viktig del av virksomhetens intern kontroll, og er en del av transaksjonskontrollene som skal utføres. Alle utgifter skal være attestert før utbetaling kan finne sted. Økonomiavdelingen gis ansvar til å fastsette utfyllende retningslinjer vedrørende attestasjonsoppgaven.

21 21 Lønnssystemet og Økonomisystemet Sammenhengen

22 22 Sammenhengen mellom økonomi- og lønnssystem Datafangst, koding Discoverer Internregnskap Lønnssystem Hovedregnskapsystem Lønns- posterings- -rapport Ytelser, trekk og avgifter innberettet terminoppgaver årsoppgave lønns- og trekkoppgaver Personalkostnader rapportert i resultatregnskap balanse noter Personalkostnader fordelt på avdeling/fakultet prosjekt analyse

23 23 Registreringssystem for Lønn og Reise I dag: Fra PAGA2.0 ved sentral Lønnstjenesten PAGA WebWorld - desentral registrering - våren 2008 Tidligere system: fra AS400 (BAS) PR (IBM) SLP (Statens lønns- og pers.system)

24 24 Koder i økonomi- og lønnssystem Regnskapssystemet: Lønnssystemet: Artskonto eller KONTO + Belastningssted (k.stedprosjekt-analyse) =KONTOSTRENG Tillegg-/Trekk-koder = LØNNSBEHANDLINGS- KODE(R) som styrer hvor kostnader/inntekter skal bokføres i regnskapet, og knyttet til budsjettert kostnader. (f.eks: 5081 Overtid, 7122 Tjenestereiser) som styrer lønnsberegningen for hvert element i en lønnstransaksjonen (f.eks: bruttolønn, feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, kontingenttrekk mv.)

25 25 Hva skjer når lønns- opplysninger registreres - LØNNSBILAGET Arbeidskontrakt, fullmakt fra BDM må foreligge, og er grunnlaget for videre behandling/registrering i lønnssystemet KRAV TIL REGISTRERINGEN: Nøyaktige og riktig registrering av lønns- og personalopplysninger. Antall og satser i samsvar med opplysninger om utført arbeid/reise, samt gjeldende avtale og regelverk Konteringen som viser til lønnsbelastning i regnskapet, og kontrolleres at den er i samsvar med BDM-fullmakten Tillegg-trekk-koden styrer hele lønnsbehandlingen/systemberegningen, samt lønnsposteringene.

26 26 Arbeidsavtale (Fastlønn) Art: K-sted: Prosjektnr.: Prosjektnavn: Analyse Tidsrom/kommentar

27 27 Fastlønn: Eksempel på Kontostreng og Tillegg/Trekk-kode KONTOSTRENG (i regnskapsposteringen) TILLEGG/TREKK-KODE (Lønnsbehandlingskode)

28 28 Variabel lønn /Reise: Eksempel på Kontostreng og Tillegg/Trekk-kode KONTOSTRENG (i regnskapsposteringen) TILLEGG/TREKK-KODE (Lønnsbehandlingskode)

29 29 Mest brukte TilleggTrekk-koder - Variabel lønn og reiseregninger TT (nye kommer i 2008) - Klimakvoter TT-KODE-OVERSIKT finnes på nettsiden her:

30 30 Mest brukte TilleggTrekk-koder -Fastlønn TT TT-KODE-OVERSIKT finnes på nettsiden her:

31 31 Bokføringsprinsipper for lønn, reise mv

32 32 Regnskapstekniske prinsipper - Grunnleggende betingelser Fullstendighet Realitet Nøyaktighet Ajourhold Dokumentasjon av opplysninger Sporbarhet Oppbevaring Sikring God bokføringsskikk

33 33 Regnskapstekniske prinsipper Fullstendighet Alle transaksjoner og regnskapsmessige disposisjoner skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet. Realitet Bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige vurderinger. Nøyaktighet Opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig. Ajourhold Lønnskostnader skal bokføres fortløpende etter hvert som disposisjonen oppstår. Dokumentasjon av opplysninger Bokkførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser deres berettigelse.

34 34 Regnskapstekniske prinsipper Sporbarhet Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig regnskapsrapportering. Oppbevaring Dokumentasjon, spesifisasjoner og pliktig regnskapsrapportering skal oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig rapportering. Oppbevaringen skal skje i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet Sikring Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikre mot urettmessig endring, sletting eller tap. God bokføringsskikk Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god bokføringsskikk.

35 35 BOKFØRINGS-elementer FAST- og VARIABEL LØNN, Reiser: - bruttolønn, mnd-/timelønn - feriepenger - skatt og avgifter - pensjonspremie, forsikring - fordeler/godgjørelser i arbeidsforhold - reiseregninger - reiseforskudd (- lønnsforskudd / lønnslån) (- refusjoner fra trygden)

36 36 Bokføringsprinsipper - generelt for lønn Lønnsposteringer foretas løpende etter hver lønnskjøring Kjøreplan for lønnsposteringer, se Lønnskostnader består av: Brutto lønn Feriepenger Arb.giv.avgift av bruttolønn Arb.giv.avgift av feriepengeavsetningen Pensjonspremie Arb.giv.avgift av arbeidsgivers pensjonspremie = Total lønnskostnad + Gruppelivspremie (fastlønn)+ Arb.giv.avg. = Naturalytelse Fordringer / Krav består av: Lønnsforskudd og Lønnslån Feilutbetalt lønn krav om tilbakebetaling Gjeld består: Ubetalt forskuddstrekk, - avgifter, -premie, -kontingenttrekk mv., - feriepenger mv.

37 37 Bokføringsprinsipper - brutto fastlønn Bokføres som lønnskostnad - belastes for hele måneden ved hovedlønnskjøring - juni-lønn: verdien antall feriedager opptjent med lønn gir positiv belastning, dvs mindre-belastning denne mnd. - Innberetningspliktig. Lønnsregulering - sentrale justeringsoppgjør etterregulering foretas ved godkjent resultat (dep) - lokale justeringsoppgjør etterregulering foretas ved godkjent NTNU-protokoll

38 38 Bokføringsprinsipper - timelønn, overtid, honorar mv Bokføres som lønnskostnad - belastes løpende i henhold til registrerte lønnsbilag på hovedlønnskjøring (unntak overtid og honorar i tillegg på ekstrakjøring) - Innberetningspliktig. Lønnsregulering - sentrale justeringsoppgjør manuell- og maskinell etterregulering av timelønn - lokale justeringsoppgjør (gjelder normalt fastlønn)

39 39 Bokføringsprinsipper fordeler i arbeidsforhold Naturalytelser i arbeidsforhold, dvs. Avlønning i form av gjenstander og tjenester i stedenfor penger REGNSKAPSPOSTERING - Faktura posteres som kostnad direkte i regnskapssystemet - Oppgavepliktige betalte faktura/refusjoner skal i tillegg registreres i lønnssystemet. LØNNSPOSTERING - Mottatt bilag for registrering av oppgavepliktige godtgjørelser, naturalytelser betalt av NTNU - Fordelsbeløpet posteres til Debet/Kredit (+/-) i Resultatregnskapet - Arbeidsgiveravgift av trekkpliktige ytelser/godtgjørelser beregnes og posteres maskinelt ut fra TT-koden.

40 40 Bokføringsprinsipper feriepenger Feriepengeberegningen er knyttet til periodens lønnskostnad og avsetningen bokføres løpende ved lønnskjøringer i OPPTJENINGSÅRET = (året før ferieåret). Feriepengeutbetalingen posteres ved utbetaling på juni-lønn i FERIEÅRET (= året da den opptjente ferien avvikles), eller ved dokumentert avsluttet arbeidsforhold ved NTNU.

41 41 Bokføringsprinsipper skattetrekk og arbeidsgiveravgift ARBEIDSGIVERAVGIFT beregnes på grunnlag av brutto lønn, andre trekkpliktige godtgjørelser Lønnskostnad i regnskapet - Bokføres etter hver lønnskjøring ARBEIDSGIVERAVGIFT UTLAND beregnes og posteres MANUELT FORSKUDDSTREKK Ingen lønnskostnad kun balanseføring - Innbetaling foretas ved 2-mnd.oppgjør - Innberetningspliktig PÅLEGGSTREKK og BIDRAGSTREKK (Fastlønn) Ingen lønnskostnad kun balanseføring - Innbetaling av påleggstrekk 2-mnd.oppgjør, - bidragstrekk 1-md. oppgjør - Bidragstrekk er innberetingspliktig

42 42 Bokføringsprinsipper pensjonspremie PENSJONSPREMIE Arbeidstakers andel Ingen lønnskostnad kun balanseføring - Trekkes likt over 12 mnd for fastlønte, og variabel lønte trekkes i samsvar med timelønnsregistreringen - Innbetales til SPK hver 2. mnd PENSJONSPREMIE Arbeidsgivers andel Lønnskostnad i regnskapet, - fordeles over 12 mnd - Bokføres etter hver lønnskjøring - Innbetales til SPK hver 2. mnd Gruppelivsforsikring + arbeidsgiveravgift (Fastlønn) - bokføres for hele året på desember-lønn. Yrkeskadeforsikringspremie (Fastlønn) betales av arbeidsgiver og bokføres direkte i regnskapssystemet. (Kostnaden posteres ikke pr. ansatt)

43 43 Bokføringsprinsipper lønnsforskudd / lønnslån (Fastlønn) LØNNSFORSKUDD - Bokføres i balansen: Fordring/Krav Merk ingen postering som lønnskostnad! - Bokføres ved utbetaling, dvs. direktepostering i regnskapssystemet. - Registreres i lønnssystemet og trekkes ved første lønnsutbetaling, og posteres i balansen etter lønnskjøring LØNNSLÅN - Bokføres i balansen som Fordring/Krav - Bokføres når lånet utbetales, dvs. postering direkte i regnskapssystemet. - Månedstrekk registreres i lønnssystemet, og posteres i balansen etter hovedlønnskjøring. - Rentefordel, rentebeløpet bokføres som lønnsfordel (Debet=Kredit) + beregnet arbeidsgiveravgift bokføres som lønnskostnad. (posteringene skjer løpende i låneperioden ved lønnskjøring)

44 44 Bokføringsprinsipper trygderefusjoner REFUSJONSKRAV fremsettes av fakultetene - inntektsposteres når refusjonsmottaket kommer MOTTAK AV REFUSJON - Bokføres som inntekt ved mottak av posteringsfil fra NAV, som viser innvilgede refusjoner. Posteres innen 15. i måneden etter refusjonsperioden. - Lønnstjenesten foretar fordeling av refusjonene i henhold til personens tilhørighet (k.sted-prosjekt-analyse) - Avvik mellom fremsatt krav og refundert beløp avstemmes og følges opp ved fakultetene. (?)

45 45 Bokføringsprinsipper tjenestereiser, tilskuddsreiser Bokføres som driftskostnad - belastes løpende i henhold til registrerte reiseregnings- /oppgjørsbilag på alle lønnskjøringer - Trekkpliktige godtgjørelser omfattes av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, se posteringsprinsipper ovenfor. - Innberetningspliktig. (Unntak spesielle bestemmelser og dokumentasjonkrav)

46 46 Bokføringsprinsipper reiseforskudd REISEFORSKUDD Bokføres i balansen: Fordring/Krav Merk ingen postering som drifts- / reisekostnad - Bokføres i balansen ved utbetaling, dvs. direktepostering i regnskapssystemet. - Rutine for oppfølging av at det blir levert reiseregning/-oppgjør knyttet til forskuddet. - Reiseforskuddet kravet reverseres når forskuddsbeløpet er fratrukket i reiseoppgjøret.

47 47 KONTOPLAN - Lønnsområdet KONTOPLAN - Art/Kostnadssted/ + forklaringer, se

48 48 Kontobegrepet Bilagene registreres på konti i regnskapet Konti brukes for å samle, gruppere og summere transaksjoner med like egenskaper Beløp bokføres til debet og kredit på konti i regnskapet. Summen av debet og kredit for et bilag skal alltid være 0 Eksempler på konto: Konto 5011 Lønn organiserte stillinger Konto 5021 Lønn ekstrahjelp Konto 7122 Reiseutgifter, adm. formål

49 49 NTNUs Kontoplan - oppbygging Regnskapet: RESULTAT > Kontoklasse 5 - Kostnader for arbeidskraft > Gruppe 50 - Lønn i tilsettingsforhold arbeidsavtaler (Fastlønn) > Gruppe 51 - Honorar, styrer, råd og utvalg > Gruppe 52 - Fordeler i arbeidsforhold > Gruppe 55 (trekkfrie) - Selvstendig næringsdrivende, stipend > Gruppe 58 - Refusjon, omposteringer > Kontoklasse 7 - Andre driftskostnader > Gruppe 71 diett mv - Kostnader og godtgjørelse vedr. reise og Posteringskonti BALANSE Kontoklasse 1 Kontoklasse 2 - (registreringskonti fast- og variabel lønn) - Eiendeler - Gjeld

50 50 Bruk av KONTOPLAN kontoklasse 5 Kontoklasse 5 Kostnader for arbeidskraft - alle posteringer er knyttet til personer - alle forhold som posteres her er normalt innberetningspliktig - alle posteringer i gruppe skjer kun via lønnssystemet

51 51 Posteringskonti for fast månedslønn Gruppe Lønn organiserte stillinger 5021 Lønn ekstrahjelp 5031 Bistillinger 5032 Time-/faglærere 5071 Sykevikarer 5072 Vikarer, fødselspermisjon 5073 Vikarer, forskningspermisjon 5079 Andre vikarer

52 52 Posteringskonti mest brukte for variabel lønn Gruppe Lønn ekstrahjelp 5022 Eksamensinspektører 5024 Feltarbeidere 5032 Time-/faglærere 5033 Veiledere 5051 Lønn renholdspersonale 5056 Overtid renholdspersonale 5058 Vikarer renholdspersonale 5059 Andre tillegg renholdspersonale 5061 Valgte verv, styrer, råd, utvalg 5081 Overtid 5091 Andre tillegg 5092 Felt-/øvingstillegg

53 53 Posteringskonti fastlønn Gruppe Avsatte feriepenger Gruppe 52 -Fordeler i arbeidsforhold (jfr.arbeidsavtalen) 522x Elektroniske kommunikasjonstjenester (Tjenestetelfon, bredbånd mv) 5231 Fri avis 5241 Fri losji og bolig 5251 Rentefordel 5261 Gruppelivsforsikring 5271 Fritt arbeidstøy 5291 Andre fordeler i arbeidsforhold (5299 Motpost ved postering av fordeler)

54 54 Posteringskonti både fast og variabel lønn Gruppe Honorar, styre, råd og utvalg 5122 Sensurhonorar - uspesifisert 5123 Sensurhonorar lavere grad 5124 Sensurhonorar høyere grad 5125 Sensurhonorar dr.grad 5132 Bedømmelse - stillinger Undervisningshonorar 5152 Stipend, trekkpliktige 5161 Andre godtgjørelser 5193 Avsatte feriepenger (maskinell postering)

55 55 Posteringskonti både fast og variabel lønn Gruppe 52 -Fordeler i arbeidsforhold (jfr.arbeidsavtalen) 522x Elektroniske kommunikasjonstjenester (Tjenestetelfon, bredbånd mv) 5231 Fri avis 5241 Fri losji og bolig 5251 Rentefordel Gruppelivsforsikring 5271 Fritt arbeidstøy 5291 Andre fordeler i arbeidsforhold (5299 Motpost ved postering av fordeler)

56 56 Posteringskonti lønn Gruppe 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader 5411 Avsatt arbeidsgiveravgift av godtgjørelser 5412 Avsatt arbeidsgiveravgift utland 5414 Avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger 5421 Avsatt pensjonsinnskudd, arbeidsgivers andel

57 57 Posteringskonti lønn Gruppe 55 Selvstendig næringsdrivenede, avgiftsfrie stipend mv. (Trekkfrie) 5512 Selvstendig næringsdrivende 5513 Sensurhonorar selvst. næringsdrivende 5514 Bedømmelse selvst. næringsdrivende v/tilsettinger 5561 Stipender, trekkfrie 5592 Andre oppgavepliktige trekkfrie utbetalinger Gruppe 58 58xx Refusjoner 5899 Ompostering av lønn

58 58 Bruk av KONTOPLAN kontoklasse 7 Kontoklasse 7 Kostnader og godtgjørelse vedr reise og diett og lignende - posteringer som registreres via lønnssystemet er alltid knyttet til person-opplysninger - innberetningspliktige posteringer skal alltid registreres via lønnssystemet, gjelder både trekkpliktig og trekkfrie godtgjørelser. - trekkpliktige godtgjøringer/-posteringer skal alltid registreres via lønnssystemet.

59 59 Posteringskonti reisekostnader, tilskuddsreiser, flytting mv. Gruppe Reiseutgifter, undervisning/faglig 7113 Reiseutgifter med fradrag for mva, faglig formål 7122 Reiseutgifter, adm. formål 7123 Reiseutgifter med fradrag for mva. adm formål 7132 Reiseutgifter, sensur og eksamen 7133 Reiseutgifter, bedømmelse ved tilsetting 7141 Tilskuddsreiser, studenter 7151 Tilskudd, vitenskap./faglige reiser 7152 Tilskudd, forskningstermin 7153 Tilskuddsreiser, andre 7161 Flyttegodtgjørelse 7199 Andre godtgjørelser, kostnader i forbindelse med reise

60 60

61 61 Lønnsposteringer - variabel lønn og reise Eksempel Bokføring

62 62 Bokføringseksempel Ordinær lønnspostering pr person

63 63 Ompostering og korrigering, rutiner

64 64 Bokføringsloven - retting av opplysninger, posteringer Er det tillatt å endre, slette og/eller rette bokførte opplysninger? Hovedregelen er at bokførte opplysninger ikke skal slettes eller endres Retting av bokførte opplysninger foretas ved at den opprinnelige posteringen reverseres fullstendig og ny postering gjennomføres NTNU gjør dette i form av omposteringer. NB husk krysshenvisning mellom opprinnelig bilag og omposteringsbilag

65 65 Ompostering av lønn, reise Hva kan omposteres, og hvordan: Det er kun inneværende år som kan omposteres. Ompostering som gjelder endringer i allerede bokførte posteringer, må utføres manuelt og vurderes i hvilket system posteringen skal registreres. Ompostering knyttet til intern fordeling av lønnskostnader, må utføres manuelt. Ekstern finansierte prosjekt kan ompostering foretas for foregående år, dette må skje manuelt ved direkte bokføring i regnskapssystemet. Må kontakte Lønnstjenesten hvis endringer omfatter: - Ompostering som gjelder forrige år. - Ompostering knyttet til kostnadsfordeling mv. - Korrigering av TT-kode, - innberetningsendring - Ompostering knyttet til overgang fra/til annen statlig etat

66 66 Ompostering av lønn, reise Hva gjelder omposteringen? Velg riktig metode: 1. Feil belastningssted (kostnadssted, prosjekt eller analyse), - men riktig art/konto. Bruk skjema: Ompostering-lønn (endring i belastningsted Feil art/konto, - men riktig belastningssted, eller feil både ved art/konto og belastningssted. Bruk skjema: Ompostering av variabel lønn/reiseregninger 3. Feil TT-kode Bruk skjema: Ompostering av variabel lønn/reiseregninger Se veiledning her;

67 67 Ompostering - rutiner Omposteringsbilaget fylles ut og vedlegges dokumentasjon av opprinnelig postering, samt begrunnelse for hva omposteringen gjelder. NB! BRUK ET OMPOSTERINGSSKJEMA FOR HVERT POSTERT BILAG!

68 68 Eksempel: Ompostering - Feil art, TT-kode

69 69 Eksempel Ompostering - Feil belastningssted (Ta ut Discoverer-rapport som vedlegg.)

70 70 Discoverer-rapport dokumentasjon for ompostering Bruk av Discoverer-verktøy, se Pålogging avklares med enhetens økonomiansvarlig. Ved tilgangskode/passord: - Åpne arbeidsbok, velg Database - Velg arbeidsbok / rapport: 1. Lønnsposteringer_person 2. Posteringsjournal_lønn

71 71 Discoverer-rapporter Discoverer er rapportbasen til økonomisystemet. Web-versjon fra 1. halvår 2007? Må installeres av lokal IT-kontakt Passord er NT03NU

72 72 Eksempel på Discoverer-rapport Lønnsposteringer_person Posteringsjournal_lønn

73 73 Feilutbetaling / For mye utbetalt lønn Årsaken til feilutbetalingen må dokumenteres. Ulike prosedyrer for - retting, - tilbakebetaling, - oppfølging. Merk! Bokføringsrutinene for oppretting av feil er meget kompliserte for lønnsområdet, og Lønnstjenesten må derfor kontaktes!

74 74

75 75 RAPPORTERING, ÅRSAVSLUTNING, ÅRSREGNSKAPET - lønnsrelatert

76 76 Rapportering til eksterne Pliktig rapportering til offentlige: - årsregnskap (resultat og balanse) - terminoppgaver for skattetrekk - terminoppgaver for arbeidsgiveravgift - lønns- og trekkoppgaver - årsoppgave over arbeidsgiveravgift og kontrolloppstilling over bokførte og innberettede lønns- og trekkbeløp. NTNUs instruks for økonomiforvaltningen: Regnskapsføringen er grunnlaget for økonomisk rapportering.

77 77 Årsavslutning periodisering av lønnsposteringer Postering av: - Påløpte kostnader, som ennå ikke er bokført, dvs. arbeid/reise som er utført i aktuelle regnskapsåret men utbetales etter Husk at ÅRSOVERGANGEN til nytt ÅR starter medio DESEMBER!!

78 78 Årsregnskapet lønnsrelaterte poster RESULTAT Sum Lønnskostnader (dette år) (forrige år) Andre driftskostnader (dette år) (forrige år) BALANSE Eiendeler: - utestående fordringer, eks forskuddsbetalinger, lønnslån mv. Gjeld: - skyldig skattetrekk (6.termin) - skyldig arbeidsgiveravgift (6. termin) - skyldige offentlige trekk (des.) - avsatte feriepenger NOTER Spesifiserer detaljer i hovedpostene, eksempel: Lønnskostnader = Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sykepenger og andre refusjoner Andre ytelser.

79 79 NTNU Regnskap for 2006

80 80 NTNU Regnskap 2006-noter

81 81 Dokumentasjon, kontroll og sikkerhet Oppbevaring av bilag, arkivering

82 82 Kvalitet i regnskapet Betingelser for at regnskapet anses pålitelig, er at det tilfredsstiller visse KVALITETSKRAV: - Informasjon må være FULLSTENDIG - De bokførte transaksjonene må være GYLDIG - Balansepostene må EKSISTERE og KORREKT VERDSATT - Inntekter og Kostnader må være riktig målt. - Både resultatpostene og balansepostene må være RETT PRESENTERT og KLASSIFISERT, (- kontogruppe 5 og 7) + (klasse 1 og 2) God intern kontroll er viktig for å sikre tilstrekkelig kvalitet i regnskapet

83 83 Konsekvenser ved feil - Svakheter / feil i en eller flere av de regnskapstekniske prinsippene medfører risiko for feil i sluttproduktet Eventuelle feil i regnskapet vil gi feil informasjon til brukerne, og kan medføre bl.a: Feil beslutninger i ledelsen Feil i utbetaling av lønn og refusjoner Feil i rapportering og betaling av skatter og avgifter til myndighetene Skatte- og avgiftskrav fra myndighetene

84 84 Risikomoment for - lønnsposteringer - lønnsbilag ikke blir kontrollert og godkjent av bemyndiget person - fiktive lønnsbilag blir utstedt, og registrert - fiktive lønnstransaksjoner blir bokført som lønnskostnader - feilregistrering av personer/-lønn/-betingelser,(eks dato, antall, sats) - transaksjoner bokføres i feil periode, herunder forskyvning av lønnsutbetaling - gjeldende lover og regler for regnskapsføring ikke blir fulgt - manglende tiltak for faglig oppdatering Kompetansen vil påvirke risikoen for en/flere feil i lønnsbehandling og regnskapsrapporteringen.

85 85 Oppbevaring, arkivering - lønnbilag Lønnsbilag, variabel lønn Reiseregninger Skattekort Rapporter, lønns- og trekkoppgaver mv. Oppbevaringsmedium: (Bokføringsloven) Papir eller elektronisk fra første dag Oppbevaringstid: (Bokføringsloven) - 10 år for primærdokumentasjon og 3,5 år for sekundærdokumentasjon

86 86 Bokettersyn Hva er det? Hvem utfører det? Problemstillinger under ettersyn Rettigheter og plikter Økonomiske konsekvenser

87 87 Oppsummering og avslutning Har vi lært noe? FLERE SPØRSMÅL? KURSBEVIS vil bli utstedt

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009 v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3.

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 21. mai. 2008, kl 12.30-15.00 Sted: MTFS, 1.etg. Aud MTA Attestanter fastlønn Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Organisatorisk plassering av ansatte (PAGA)

Detaljer

Variabel lønn og reiseregninger

Variabel lønn og reiseregninger Nettverksmøte 20.09.11 Variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Lønnsfaglig Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 16. januar 2008 kl 13-15.30, sted aud H1

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 16. januar 2008 kl 13-15.30, sted aud H1 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 16. januar 2008 kl 13-15.30, sted aud H1 Attestanter for fastlønn (med ledere) Sentral lønnstjeneste Prosessleder - lønn Prosjektleder Paga-innføring Prosjektleder

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 21. mai. 2008, kl 08.30-11.30 Sted: MTFS, 1.etg. Aud MTA Attestanter var.lønn og reiseregn. Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Aktuelle PM-meldinger for reiseregningsområdet

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter var.lønn og reiseregninger - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 TT-type Betalbar Snu fortegn Trekkgrunnlag skatt A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder

Detaljer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Riktig regnskap til rett tid Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer Agenda Kvalitet i regnskapet er avhengig av samspill mellom kunde og DFØ, og riktig bruk av DFØs systemer Viktige områder:

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 12. mai 2009, kl 13.00-15.00 Sted: DMF, Med. forskn.senter, aud. MTS1

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 12. mai 2009, kl 13.00-15.00 Sted: DMF, Med. forskn.senter, aud. MTS1 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 12. mai 2009, kl 13.00-15.00 Sted: DMF, Med. forskn.senter, aud. MTS1 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Innspill fra nettverket Pagaweb-ansatteregistrering

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 28. jan. 2008 kl 13.30-15.30, sted aud H2

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 28. jan. 2008 kl 13.30-15.30, sted aud H2 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 28. jan. 2008 kl 13.30-15.30, sted aud H2 Attestanter for var.lønn og reiseregninger (med ledere) Sentral lønnstjeneste Prosessleder - lønn Prosjektleder

Detaljer

Variabel lønn og Reiseregninger

Variabel lønn og Reiseregninger Lønnsprosessen : Variabel lønn og Reiseregninger Nettverksmøte. 11. april 2011 Anne Opsal Slupphaug, Lønnstjenesten Agenda 11.04.2011 Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten PagaWeb registreringsdetaljer

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen! Informasjon fra lønnstjenesten Honorar eller timelønn Ferielønn Lønnsslipp PagaWeb

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Nettverksmøte 22.03.12 Aud. H1 Hovedbygg. Variabel lønn og reiseregninger

Nettverksmøte 22.03.12 Aud. H1 Hovedbygg. Variabel lønn og reiseregninger Nettverksmøte 22.03.12 Aud. H1 Hovedbygg Variabel lønn og reiseregninger 1 Agenda Presentasjonsrunde Informasjon fra Lønnstjenesten Viktige registreringsdetaljer i PagaWeb Innspill fra nettverksgruppa

Detaljer

Referat etter nettverksmøte 18.11.10 Oppdatert etter møtet. Fastlønn. v/anne Opsal Slupphaug. Referat etter Nettverksmøte Fastlønn 18.11.

Referat etter nettverksmøte 18.11.10 Oppdatert etter møtet. Fastlønn. v/anne Opsal Slupphaug. Referat etter Nettverksmøte Fastlønn 18.11. Referat etter nettverksmøte 18.11.10 Oppdatert etter møtet Fastlønn v/anne Opsal Slupphaug Agenda Velkommen! Rutine Registrering av ELKOM-tjenester Informasjon fra Lønnstjenesten Lønnsprosessen Veien videre

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 15. okt. 2008, kl 12.30-15.30 Sted: Sintef aud. Breidablikk

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 15. okt. 2008, kl 12.30-15.30 Sted: Sintef aud. Breidablikk 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 15. okt. 2008, kl 12.30-15.30 Sted: Sintef aud. Breidablikk - Attestanter var.lønn og reiseregninger - Sentral lønnstjeneste 2 1 ÅR!! Nettverket i lønnsprosessen

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering erfaringer fra

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Attestanter for fastlønn

Attestanter for fastlønn Nettverksmøte 16.09.10 Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug Agenda Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten SPK Interaktiv, påloggingsprosedyre Bekreftelse på utenlandsopphold Svalbardopphold

Detaljer

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014

Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Velkommen til årsavslutning i SAP 2014 Forberedelser til å avslutte år 2014 i SAP Opprydding Opprydding på poster fra år 2013 Reiser med dato før 01.01.2014 må ferdigbehandles Finnes i rapport S_AHR_61016401

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Nettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug

Nettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug Nettverksmøte 15.09.11 Fastlønn v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt FOR MYE UTBETALT LØNN v/åslaug

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 25

Statlig RegnskapsStandard 25 Statlig RegnskapsStandard 25 Ytelser til ansatte Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av lønn... 3 Nettolønn i staten... 3 Fast og variabel lønn...

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte for roller i lønnsprosessen

Velkommen til nettverksmøte for roller i lønnsprosessen 1 Velkommen til nettverksmøte for roller i lønnsprosessen Attestanter for variabel lønn og reiseregninger, samt - fastlønn 6. november 2007 kl 12-15 Sentral lønnstjeneste Prosessleder 2 Agenda : kl 12.00

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen.

Innledning ord og utrykk. Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen. Rutine 1.0 Innledning ord og utrykk Versjon: 1.0 Ansvarlig: Avdelingsdirektør regnskap Gyldig 01.02.2012 Utarbeidet Regnskapsavdelingen fra: av: Godkjent av: Arkivrefe ranse Avdelingsdirektør regnskap

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 1 Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende - LØNN eller NÆRING 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 2 Definisjoner: Tjeneste: I økonomiske betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013)

Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Ny Norsk Bokføringsstandard NBS 5 Dokumentasjon av balansen (05.2013) Innhold 1. Innledning og virkeområde 2. Lov og forskrift 3. Formål 4. Balanseposter og verdier 5. Ubetydelige balanseposter 6. Typer

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Variabel lønn og reiser

Variabel lønn og reiser Referat fra nettverksmøte 11.11.10 Oppdatert etter møtet Variabel lønn og reiser v/anne Opsal Slupphaug Agenda Velkommen til nettverksmøtet Rutine: Arkivering av bilag for variabel lønn Rutine: Oppfølging

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2009 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 05. november 2009, kl 13.30-15.30 Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 05. november 2009, kl 13.30-15.30 Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 05. november 2009, kl 13.30-15.30 Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet - Attestanter var.lønn og reiseregninger -Sentral lønnstjeneste Prosessleder: Inger H.

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Økonomihåndbok Gresvik IF

Økonomihåndbok Gresvik IF Økonomihåndbok Gresvik IF Innholdsfortegnelse Grunnleggende regnskapsprinsipp... 2 Plan for økonomistyring... 2 Økonomistrategi... 2 Budsjett... 2 Regnskap... 3 Økonomistyring og kontanthåndtering... 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell

Bokføringsloven del II. Hilde Løseth Modell Bokføringsloven del II Hilde Løseth Modell 6 Dokumentasjon av regnskapssystem Loven stiller krav til dokumentasjon som beskriver kontrollmulighetene i regnskapet, samt hvordan systemgenererte poster kan

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Roller og skjemaflyt i PagaWeb

Roller og skjemaflyt i PagaWeb Roller og skjemaflyt i PagaWeb Generelt om transaksjonskontroller Budsjettdisponeringsmyndighet, lederrollen Attestasjonskontroll, fast- og variabellønnsattestanter Kontroll ved bokføring Etterkontroll

Detaljer

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter

Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter Kapittel 5 Rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter 5.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om systemer og rutiner for behandling av lønn, anskaffelser og inntekter samt kontrollaktiviteter

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Til: Fakultetsøkonomene Budsjettering og regnskapsføring av BOA-aktivitet i 2010 Nytt i 2010

Til: Fakultetsøkonomene Budsjettering og regnskapsføring av BOA-aktivitet i 2010 Nytt i 2010 Til: Fakultetsøkonomene Budsjettering og regnskapsføring av BOA-aktivitet i 2010 Nytt i 2010 Lønnskostnader Egenfinansiering Frikjøp Inntektsføring NFR Detaljert om lønnskontering og budsjettering i PA

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12 Kassereropplæring Distriktssamling 2011 Hvorfor et godt regnskap? Rotary er basert på høye etiske normer Aktiviteten i klubben er avhengig ggav god økonomistyring og en sunn økonomi Vervet skal rullere

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

7. mai 2009, kl 12.30-15.00 Sted: Hovedbygget, aud H1

7. mai 2009, kl 12.30-15.00 Sted: Hovedbygget, aud H1 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 7. mai 2009, kl 12.30-15.00 Sted: Hovedbygget, aud H1 - Attestanter var.lønn og reiseregninger -Sentral lønnstjeneste Prosessleder: Inger H. Talberg 2 Agenda

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer