Tid Tema Forelesere Velkommen. Orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid Tema Forelesere 14.30-15.00 Velkommen. Orientering."

Transkript

1 Læringsmål Kurs i Normaltariffen, regnskap og skatt St. Svithun hotell Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor og HELFO. Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative delen slik at legen skal kunne konsentrere seg om pasientbehandling Introduksjon for legen som selvstendig næringsdrivende - hvordan unngå feil i forhold til skattekontoret og bokføringsloven. Grenseoppgang mellom lovlige og ulovlige skattefradrag. Målgruppe: Allmennleger, turnusleger og legesekretærer Forelesere: Bjarne Storset, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. E-post: Helge Strømskag er konsulent og er rådgiver for 600 leger mht til skatt og regnskap. E-post: Tid Tema Forelesere Velkommen. Orientering. Bjarne Storset Normaltariffen. Bakgrunn. Prinsipper. Normaltariffen og takstforståelse Gjennomgang av takstene som brukes i allmennpraksis Bjarne Storset Innlagt pause på 10 minutter Prosedyretakster. Laboratorietakster Bjarne Storset Forsikringstakster. Attester til NAV/HELFO Bjarne Storset Legen som selvstendig næringsdrivende. Regelverk mht Helge Strømskag til regnskap, revisjon og lovlig skattefradrag v/ konsulent Helge Strømskag, Legeregnskap AS, Kristiansund. Det blir avsatt tid til spørsmål og svar Valg av selskapsform, bokettersyn, regnskapsføring i allmennpraksis, kontantregnskap, bilagshåndtering, bokføring Helge Strømskag Kurset er godkjent med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i Allmennspesialiteten. Kursleder: Peter Christersson Side 1

2 Innholdsfortegnelse Normaltariffens historie og intensjon... 3 Generelt om bruk av normaltariffen og kvalitetskontroll... 5 Sjekkliste for leger og for kontoret mht takstbruk... 6 Kortversjonen Normaltariffen - viktigste takster... 8 Gjennomgang av enkelttakster Prosedyretakster Regnskap og økonomi Side 2

3 Normaltariffens historie og intensjon Jeg har sakset litt fra boken til: Øyvind Larsen, Ole Berg og Fritz Hodne; "Legen og samfunnet", utgitt i 1986 Til vederkvegelse for Eyrs lesere. "De selververvende leger praktiserte da krigen var over på grunnlag av den såkalte normaltariff, en foreningsfastsatt prisliste. Gjennom trygden finansierte i stor grad det offentlige legetjenesten. Myndighetene ønsket derfor å få kontroll over prisene på legetjenester, i første omgang ved å påvirke tariffutviklingen, men også ved å bringe leger direkte inn i ansettelsesforhold. Den første strategien ble brukt først, men etter hvert er også den annen, og en kombinasjon av de to, tatt i bruk. Myndighetenes første utspill kom i Prisdirektoratet ville, med hjemmel i prisloven av 1947, fastsette maksimalsatser for legetjenester, altså i realiteten diktere legene en normaltariff, eller om man vil - gjøre den offentlig fastsatte refusjonstariff til den reelle prisliste. Maksimalprisene ble innført fra Foreningen måtte i første omgang gi etter. Den manglet et tallmessig grunnlag for å møte myndighetenes argumentasjon. Da foreningen i 1951 sendte inn et nytt forslag til normaltariff, fulgte vanskelige forhandlinger, men i 1952 gikk Finansdepartementet med på, «inntil videre», å akseptere at Lægeforeningen selv fastsatte sin tariff. Disse begivenhetene gjorde imidlertid at foreningen mistet noe av sin uavhengighet i tariffarbeidet. Den måtte akseptere at dens tarifforslag bare var et forslag. Tariffen var i ferd med å bli en forhandlingsgjenstand. Siden det offentlige finansierte storparten av legetjenesten, var det ikke lett for foreningen å hindre denne utviklingen. Forhandlingsforholdet ble gradvis mer etablert, og fra 1974 av kan man si at foreningens normaltariff er en maksimalprisavtale. Dette året møtte myndighetene til forhandlinger med en bredere sammensatt delegasjon, under Forbruker- og administrasjonsdepartementets ledelse. Myndighetene inntok en offensiv holdning ved å påstå at spesialistinntektene lå inntil 50 prosent, og almenpraktikerinntektene inntil 25 prosent, for høyt. En avtale ble til slutt inngått, men statens representanter bemerket i en protokolltilførsel at de ville komme tilbake med et forslag om en fastlønnsordning, som et alternativ for praktiserende leger. Administrativt hadde de praktiserende leger til nå vært på defensiven, og de fortsatte å være det. Økonomisk var de det ikke i samme grad. Det gjorde den økte offentlige styring lettere å godta. Men etter 1974 ble de praktiserende leger også økonomisk hengende etter. De fikk kompensasjon for den alminnelige prisstigning, men økningen i deres utgifter gikk ut over dette. At de ansatte leger i mellomtiden hadde hatt gunstige oppgjør bedret ikke situasjonen. Det hele endte i med en konflikt, en konflikt hvor også andre legegrupper ble trukket inn. Foreningen truet Side 3

4 med individuell prisfastsettelse og nedleggelse av legevaktvirksomhet (i kommuner som ikke hadde godtatt et avtaleforslag), siden også med praksisstengning i en uke, arbeidsnedleggelse for overleger i endel byer, sympatistreik blant Oslos bydelsleger og blokade av poliklinikktjenesten ved Oslos sykehus. Konflikten skapte betydelig offentlig oppmerksomhet. Den ble løst ikke minst etter utspill fra Oslos stadsfysikus, Fredrik Mellbye. Etter nye forhandlinger oppnådde Lægeforeningen en betydelig forbedring av normaltariffen. Økonomisk var således streiken umiddelbart vellykket. Den bidro imidlertid til å gjøre foreningen mindre motstandsdyktig overfor nye statlige styringsfremstøt. Den indre vilje til å slåss ble svekket; mange leger stilte seg jo svært nølende til aksjonene. En skeptisk opinion ga heller ikke noe godt grunnlag for aksjoner. Statens neste utspill var allerede under utarbeidelse kom et utvalg, som skulle vurdere organiseringen av helse og sosialtjenesten i lokalsamfunnet, med sin innstilling. (NOU 1979: 28.) Innstillingen ble fulgt opp gjennom et forslag til en ny lokalhelsetjenestelov. (Ot.prp. nr. 36, )..Da regjeringen Willoch tiltrådte i 1981, ble en ny lovproposisjon fremlagt og vedtatt. Det viktigste med loven er, i vår sammenheng, at deler av de praktiserende legers inntekter fra nå av skulle komme som et driftstilskudd (på 40 prosent) utbetalt av kommunene (allmennpraktikere) og fylkene (spesialister). Legene skulle inngå avtaler med de betalende organer for å få driftstilskudd. Normaltariffen ble tilsvarende redusert. Den nye ordningen innebar altså at de praktiserende leger delvis fikk en status som ansatte. De ble 40 prosent funksjonærer. Ordningen representerte altså et viktig skritt videre i planmedisinsk retning. Ordningen førte imidlertid også til at mange leger ikke ville få avtaler, og dermed bli friere, men mer økonomisk utsatt, enn før. Intensjonen i de nye reformene var klart planmedisinske, men resultatet ble at det også vokste frem en mer «kapitalistisk» legepraksis. Mer styring fører ikke alltid til mer styring. Også ved denne anledningen ( ) ble det konflikt, men mer på grunn av de økonomiske rammer ordningen fikk, enn på grunn av ordningens karakter. Selv om foreningen hadde viktige innvendinger mot loven, kunne den ikke gå imot både Storting og Regjering. Utviklingen hadde tvunget foreningen over fra det prinsipielle til det økonomiske. At den slik ble mer fagforening var altså et uttrykk for dens politiske svekkelse. Man kan også si det slik: Myndighetene drev Lægeforeningen inn i fagforeningsrollen." Jan Emil Kristoffersen Side 4

5 Generelt om bruk av normaltariffen og kvalitetskontroll Dessverre utgjør takstarbeidet en vesentlig del av arbeidet i allmennpraksis. Hvis man bruker takstene riktig, får man mer utbetalt og man unngår korreksjoner av oppgjør og dette kan være svært tidkrevende. En del begreper som en må kjenne Fundamentet for inntektskilden til fastlegene/privatpraktiserende spesialister: 30 % av inntekten utgjøres av FASTLEGETILSKUDDET(per capita tilskuddet kr 400 * kr/år fra )* 70 % basert på bruk av NORMALTARIFFEN Denne består av egenandeler (dag/kveld) og refusjon(dag(kveld) fra NAV. Grovt regnet utgjør refusjonen det dobbelte av egenandelene. Refusjonene har avtatt og egenandelene økt ved de siste oppgjørene. Hovedgrupper med egenandeler Disse er kontakttakster og kan ikke innbyrdes kombineres på samme regningskort D=dagtid, K=kveldstid, dvs etter kl lørdag/søndag 1ad/ak 2ad/2ak/2fk 11ad/ak 1h 1f 1bd/1bk 1i Fremmøte Konsultasjoner Sykebesøk Resept, sykemelding, rekvisisjoner (røntgen, fysioterapi), henvisninger. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med fysioterapeut, kommunal helse- og sosialtjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste og sosialkontor) og bedriftshelsetjeneste. Omfatter også skriftlig kommunikasjon Telefon + brev til pasient. Refunderes i helhet av HELFO. E-resept, refunderes i sin helhet av HELFO. Frikort: Når summen av egenandeler utgjør* 1980 kr for 2012, oppnås frikort for resten av kalenderåret, inklusive medisiner på refusjon og skyss til medisinsk behandling. Medisinsk forbruksmateriell: Takstene 10a-10d (cytologiprøver, EKG, spirometri, EKG, sutur/bandasjemateriell). Pasienten må betale dette som tillegg til konsultasjonen og føres ikke som egenandeler. Refusjon: Beløp som NAV betaler for en gitt undersøkelse/prøvetaking/medisinsk prosedyre hos legen. Bruk/misbruk. Bruken av normaltariffen er basert på gjensidig tillit og er avtalefestet mellom Legeforeningen og staten ved Rikstrygdeverket. Dessverre er det kolleger som misbruker normaltariffen og dette rammer både leger og pasienter. Brukt riktig skal den ikke bare sikre legene en rettmessig inntekt, men den skal også stimulere til kostnadseffektiv praksis ved riktig Side 5

6 utredning/diagnostisering og behandling av pasientene! Misbruk fører til vi sager av den grenen vi alle sitter på og er avhengige av. Den største feilbruket er underforbruk.. Dette kurset skal bidra til riktig takstbruk slik at du kan bidra til at du (kommunen hvis du er fastlønnet lege eller turnuslege) får tilfredsstillende inntekter. Sjekkliste for leger og for kontoret mht takstbruk Spesielt for ferske allmennleger og turnusleger. Takster skal brukes riktig. Dette medfører også at det er viktig for legekontor og lege at man ikke bedriver vesentlig underforbruk av takster. Den mest vanlige feilen er at man har et stort underforbruk av takster. Det er viktig at man minst ukentlig leser/studerer kortversjonen av Normaltariffen inntil man er helt fortrolig med takstene. Kortversjonen dekker minst 98 % av takstene man bruker. Fullversjonen av Normaltariffen skal du slå opp i hvis du er i tvil om noe og les merknadene som står bak de fleste takster. Kommentarutgaven ligger på Legeforeningens nettside, søk «kommentarutgave 2012» så finner du den. Vi ser eksempler på inntektsforskjeller på kroner på samme kontor/dag for forskjellige turnusleger/unge leger med samme antall pasientkontakter. Følgende punkter kan gjerne sjekkes hver dag 1. Hvis man har hatt 12 pasienter på kontoret, skal inntekta normalt ligg på kroner. I alle journalprogram kan man med et par tastetrykk sjekke status mht til egenandeler, refusjon og oversikt over alle regninger. Hvis man har en sum lavere enn kroner, har man sannsynligvis et underforbruk av takster. Gjennomsnittsregning for konsultasjoner i Norge for ikke-spesialister ligger på ca kr. 330/konsultasjon. For nye leger som ikke kjenner pasientene eller er ny i allmennpraksis/på kontoret, vil denne summen ligge høyere pga mer bruk av tidstakst og prosedyretakster. I tillegg til kr 330/konsultasjon, kommer det telefoner (1bd), resepter/rekvisjoner (1h, 1i), kontakt med heimesjukepleie (1f), tverrfaglige møter (14) og enkel konsultasjon (1ad). 2. Den mest glemte taksten er tidstaksten 2cd (2ck, 11cd/11ck). En gjennomsnittlig allmennpraktiker bruker tidstakst på om lag 1/3 av pasientene. Men det vil ligge vesentlig høyere hos leger som ikke kjenner pasientpopulasjonen, er ny på kontoret, er ny i allmennpraksis, kjenner ikke journalprogrammet godt, langsom på tastaturet etc. Trygdekontoret kan godta tidstakst hos over 80 % av konsultasjonene hos ferske turnusleger/leger med få pasienter på lista. Mens leger med 30 pasienter/dag på lista bruker tidstakst på kanskje færre enn 10 % av pasientene. Tidstakst kan ikke brukes for tid som man bruker på pasienten etter at han har forlatt kontoret. Men hvis man skriver henvisning og journalnotat mens pasienten er tilstede på kontoret, kan man bruke tidstakst så lenge pasienten er på kontoret. 3. 1bd = Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon brukes også på resepter, men kan ikke brukes ved bestilling av time. Hvis telefonen ender med at pasient og lege blir enig om konsultasjon eller sykebesøk, kan den ikke brukes, men kan brukes ved Side 6

7 telefon etter avsluttet telefon eller sykebesøk. Medarbeiderne kan skrive taksten 1bd når de gir medisinske råd på vegne av legen og dette journalføres. 4. 1h = Taksten er egenandel og skal benyttes ved alle enkle kontakter som fører til resept, sykmelding, rekvisisjon og/eller henvisning på trygdens gule blankett. Dersom pasienten ønsker papiret sendt eller ekspedert på annen måte kommer takst 8 i tillegg. E-resept: Ii 5. 1ad Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte og ved bud. Mange kontorer glemmer å ta denne taksten når pasienten kommer for bare blodprøver (f. eks. når pasienten tar prøver før men poliklinisk konsultasjon eller noen dager før pasienten kommer til legen for ordinær konsultasjon). 6. 1f. Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med fysioterapeut, kommunal helse- og sosialtjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste og sosialkontor). Denne taksten er høy for at vi skal oppmuntres til å holde god kontakt med våre samarbeidspartnere. Husk at den utløses også når du sender kopi av notat eller oppdatert medisinliste til hjemmesykepleien. 7. Prosedyretakster: F. eks. takst 100/105, spirometri 507c/d + 10b, EKG a+10b. Dette kan snart beløpe seg til kroner pr dag. Hvis en medarbeider fryser 2-3 vorter og øreskyller et par pasienter, kan bare dette beløpe seg til flere hundre kroner på en dag. Husk at disse takster skal kombineres med 10-takster! Se punktet nedenfor. 8. Takst 10 a, b, c, d. Dvs. materielltakster. Det er ulik praksis fra kontor til kontor om det er legen eller kontoret som skal ha disse takster. Disse takstene kan utgjøre mer enn 400 kroner/lege/dag : Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Denne taksten kan ikke kombineres med tidstakst. Journalfør kort hva dere har tatt opp både mht til journalregler og ved ev. kontroll fra HELFO. Hvis konsultasjonen er over 35 minutter, bruker du i stedet to tidstakster. 10. Husk å skrive inn prosedyretakster/materiell/medikamenter før pasienten forlater kontoret. Ellers går kontoret glipp av pasientens egenandel på taksten (gjelder primært 10-takster = materielltakster) eller pasienten risikere å få en giro på materielltakst og det er surt når pasienten har fått kvittering på at han har betalt. 11. Medisiner og salg av materiell: det er akseptert å legge på 10-25% av innkjøpspris Bjarne Storset Side 7

8 Kortversjonen Normaltariffen - viktigste takster Gjeldende fra Redigert av Bjarne Storset. Uten ansvar for mulige feil. Er ikke autorisert av HELFO eller DNLF Erstatter ikke orginalen fra DNLF. Husk aktiv bruk av «orginalen» i tvilstilfeller! Nye takster i rødt. Senest oppdatert Uten ansvar for mulige feil. Normaltariffkurs februar 2012 Uthevet med gult/skygge: Spesielt aktuelt for medarbeidere Vennligst meld feil/forslag til forbedringer til BS: HELFO: Refunderes fra HELFO. Brev/tlf/SMS/e-post er likestilt takstmessig Egenandel: Denne refunderes av HELFO hvis pas har frikort (1980 kr for 2012) Endelsen "d" indikerer dagtakst (til kl. 16), "k" indikerer kvelds/helgetakst (etter hverdager) Rep: Taksten kan repeteres; 0=ikke rep. samme kort. 50 %=kan rep 1 x med 50% taksten. rep= betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme kort. Hvis tall: taksten kan repeteres x antall gg rep 50 % =kan rep flere gg, men for hver av repetisjonene kun 50 % takst Takstnr Tekst HELFO Egen. Rep 1ad/ak Enkel pasientkontakt 14/ bd/bk Tlf/brev - også hjelpepersonell v/med. råd husk journalnotat 54/74 0 1e Hb, SR, hv, urin micro. Ulovlig komb:1b/2a/701a f Tlf/brev til h.søster/sosial/h.spl./bht/farmasøyt LAR-multidose,kiroprakt i Enkel pas.kontakt med e-resept 54 1g Telefon på vakt kl kl i distrikt uten tilstedevakt 204 1h Resept, sykemelding, div. rekvisisjoner uten samtidig kons ad/ak Konsultasjon 2/15 136/ dd/dk Tillegg for spes. i allmennmedisin 46/58 44/40 0 2bd Tillegg for pas. som ikke er tilknyttet fastl.+utenl pas. Ikke ø.h hd Tillegg for pas.som er tilmeldt fastl. på annet kontor, ikke t.lege/kolleg fravær cd/ck Tillegg pr 15 min over 20 min 162/160 Rep 2fk Første kons legekont. på vakt nk Tillegg for kontorutrykning i kommuner uten IKL. Også for bakvakt Bruk av tolk hvis nødv, også språksvake. Ulovl. komb.: 2c Ekspedisjonsgebyr. Sending etter p. ønske:resept,rek,henv-brev/fax/tlf/mail 54 11ad/ak Sykebesøk 0/92 180/ cd/ck Tillegg pr. 15 min over 30 min 151/171 Rep 11e Tillegg sb til p. m/kronisk alvorlig sykdom kan ikke brukes på vakt f Tillegg v. aktivt redningsarbeide, fødsel, prehosp. Trombolyse intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2- metning 11id Sykebes. i kontortiden i tillegg til 11ad nk Tillegg for sb i kommuner uten IKL d/k Reisetillegg pr. påbegynte 1/2 time 135/200 Rep Reisetillegg under 1 km - takst er fjernet!!! ad/ak Ledsagelse i ambul. pr påbeg. 30 min dag/kveld. Regn Helseforetaket 400/550 Rep +3,7 % 22bd/bk Ventetid+hjemreise pr. påb. 60. min kveld. Dag: 22bd. +3,7 %. 450 Rep Helseforetaket 14/14d Møte tverfagligt-enkeltpasienter- x m. hj. spl./sos.kontor for hver påb. 510/70 Rep 1/2 time 100 Mindre kir. prosedyrer: skifting av store sår, øreskyl, biopsi, sutur, fj. 96 Rep 75% nevi, del av negl, beh, av epitaxis, fj. fremmedlegeme øye. Skiftning av store sår, øreskylling, medikamentimplantat, venepunksjon/kapillær prøve >0,5 ml hos barn <7år 102 Oppstart strukturert røykeavv. max 2x/år, ulovlig: 2cd Anoscopi (+ 10b) Rectoscopi (+ 10b) Større kir. prosedyrer: excisjon sårrand, dyp abscess, excisjon nekr. vev, 189 Rep 70% fjerne aterom/store nevi, fj. fastsittende fr. legeme hud, inngående sårtoilette, nevi ansikt, prøve fra ledd/slimpose/hydrocele, kilereseksjon negl, gipsing, kateterisering, blæreskylling, v.sectio 106a Zinklimbandasje eller annen leggsårbehandling. Gips. Banasjering a-108f UL: resturin, leie, blødning 1. trimester, art.skl. perifere kar 109 Side 8

9 Nr Tekst HELFO Egen. Rep 109 Årskontroll av diabetes, max 1x/år Individ. prev.veiledning. Ulovlig komb: 2c Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves en gang selv om taksten repeteres 8 121a Glukosebelastning (karboh.bel.) + 10b a Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse f 24-timers BT måling a Lokalbedøvelse v/injeksjon 30 Rep 50% 149g Blokkanestesi 1 ekstremitetsnerve a Innsetting og skifte av spiral og prevensjonsstav + materielltakst ** c Prøve fra livmorhulen - pippelleprøve + 10b Tidrøvende sterilis/abortsaker, ikke 2cd a Første svangerskapsjournal, husk også 2cd b Videre kontakt max x 5, husk nummerering i merknadsfeltet Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade Audiometri Tonometri Forstøver av bronkolytika. Ugyldig komb. 507d % 507c Dynamisk spirometri + 10b d Spirometri etter bronkolytika i tillegg til 507c a Pårørendesamtale ved alv. sykdom (psyk/nevro/kreft). Tlf ok b Samtale foreldre/foresatte <18 år, mobbing, atferdsvansker, innvandrer, søvnproblemer, enurese, atopi, sykelig overvekt, anoreksi Samtaleterapi > 15 min med p. med psykiske lidelser Særlig tidrøvende psyk. henv MADRS/minmental status, kroniske hodepinetilstander LAR overvåkning av urinprøvetaking p. må være tilsluttet LAR! Psyk. utv.hem. årlig, fullstendig undersøkelse av psy. utv.hem. for tverrfaglig oppfølging. U.s skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter a Blodprøvetagning til lab.us. på legens kontor 47 0 eller innsending. Gjelder kun prøver som refunderes, dvs c Prøveinnsend, per innsending utover nevnt i 701a 21 Rep 701d Indsend. pos. inkub. urinprøve innbefatter også bruk av takst 701a: 703 Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass) j Blod i fæces + 701a a Blod i fæces på impregnert materiell minst 3 prøver fra 3 dgr h Prøvetaking til chlamydiaus k CRP h Graviditets test + 701a k Streptest + 701a l Mononukleose (virusantigen) EKG + 701a + 10b a Blodglukose + 701a Hba1c (glycosyleret glucose) + 701a INR (trombotest) + 701a Mikroalbuminuri kvantitativ måling i urin 115 Blodprøve og klinisk test promillekj. d/n, sendes politiet på eget skjema 645/1445 Førerkortsattest stor. Kun 2ad hvis samtidig kons. 400 (veiledende) Førerkortsattest for >70 år. Kun 2ad hvis samtidig kons. 300 ( Veiledende) L1 Sykmeldingsatt. Med. vur. av arb.mulighet. Gjelder alle sm 16 L4 Med. årsaker til at arb.relatet aktivitet ikke er startet (Del 2 av sm) 68 H1 Søknad om individuell refusjon av utgifter til viktige legemiddel 152 L15 Søknad om ortopediske hjelpemidler 251 L25 Søknad om grunnstønad, hjelpestønad, melding om yrkesskade 415 L35 Dialogmøte sykem. Første time. L35d: spesialist 1038 L36 Dialogmøte, ytterligere påbegynte ½ time 519 L35a Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt. L35ad: spesialist. Fra 1. november L40 Rehab/attføring/uføresøknad stønad til bil 669 Side 9

10 Betaling som ikke blir ført på egenandelskortet (dette må også betales av de med yrkesskade/frikort/barn under 16 år) 10a Materiellgruppe 1 Utstyr til gynekologisk undersøkelse og lignende, el. bind 54 10b Materiellgruppe 2 Utstyr til lungefunksjonsundersøkelse, EKG (hjerteus.), 84 endetarmsundersøkelse, enkle sårskift, prøve fra livmoren 10c 10d 8 Materiellgruppe 3 Utstyr til sying og kateterisering, (kateteret kommer i tillegg) - Glukose/materiell til karbohydratbelastning 120 Materiellgruppe 4 Utstyr til større kirurgiske inngrep og behandling, skifting av større sår og skader 164 I tillegg til disse takstene, kommer betaling for medikament, vaksiner, spiral, kateter og lignende etter kostnad Utskrift/kopiering av pasientjournal 85 Ekspedisjonsgebyr. Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lign. pr brev, faks, telefon eller e-post. 56 Girogebyr. Utskrift av giro når man ikke kan betale kontant 50 Uten ansvar for mulig feil Bjarne Storset Side 10

11 Lysbilde 1 Gjennomgang av enkelttakster Forkortelser Hon står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner Ref refusjonsandel Egen egenandel Merk merknad Rep repetisjon Enkelttakster Jølster august 2012 Side 1 Lysbilde 2 Repetisjoner 0 taksten kan ikke repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas 50 % taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet rep taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger rep 50 % betyr at taksten kan repeteres flere ganger, men at det for hver av repetisjonene bare kan beregnes halv takst Enkelttakster Jølster august 2012 Side 2 Lysbilde 3 Full refusjon Cytologi. Nei! Unntak: Hvis mistanke om SOS/allmennfarlige smittsomme sykdommer < 16år Svangerskap inkl. 6-ukers ktl Allmennfarlige smittsomme sykdommer Godkjente yrkesskade/sykdom Militære - krigsskadde Innsatte Utsatt for vold i nære relasjoner sexovergrep Enkelttakster Jølster august 2012 Side 3 Side 11

12 Lysbilde 4 Smittsomme sykdommer full refusjon Omfatter: Undersøkelse, behandling og kontroll Pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom Lege under konsultasjon får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom Smitteoppsporing Må begrunnes i journal/regningskort Enkelttakster Jølster august 2012 Side 4 Lysbilde 5 Smittsomme sykdommer SOS Kikhoste Meningokokksykdom Hepatitt B & C-virusinfeksjon Tuberkulose HIV-infeksjon «Alt» som er farlig! Enkelttakster Jølster august 2012 Side 5 Lysbilde 6 Reiserekvisisjon 1bd i stedet for1h fordi 1h nevner eksplisitt hvilke skjemaer taksten gjelder Det foretas en medisinsk begrunnelse Kan naturligvis også brukes av medarbeidere på delegasjon av legen Trond Egil Hanssen under Tariffkonferanse Gardermoen 2010 Enkelttakster Jølster august 2012 Side 6 Side 12

13 Lysbilde 7 1e Taking og undersøkelse av hemoglobin, blod senkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin, ikke ved stiks. Aktuelt i kombinasjon med 1a, ikke sammen med 2a Taksten glemmes av de fleste! Enkelttakster Jølster august 2012 Side 7 Lysbilde 8 1g Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt Kan ikke brukes i forhold til ambulansepersonell * Enkelttakster Jølster august 2012 Side 8 Lysbilde 9 1i skriving av e-resept Ny takst fra Kan kombineres med 1e, ikke med 1a, 1h og 8 Enkelttakster Jølster august 2012 Side 9 Side 13

14 Lysbilde 10 2a - konsultasjon Tidsgrense for bruk av denne? Når legen bare titter i 10 sekunder på et sår? INR-dosering på 2 minutter? Enkelttakster Jølster august 2012 Side 10 Lysbilde 11 2bd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven 7 Asylsøkere skal betale de samme egenandeler og egenbetaling som en person som er bosatt i Norge, det vil si satsene gitt i Normaltariffen. For fastleger kan egenbetalingstakst 2bd ikke benyttes for EØS-borgere * Enkelttakster Jølster august 2012 Side 11 Lysbilde 12 2hd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden.unntak: Ikke i samme kontorfellesskap legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværsdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege kommunal organisert legevakt Enkelttakster Jølster august 2012 Side 12 Side 14

15 Lysbilde 13 2c - tidstaksten Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min Reell medgått tid ikke ta hensyn til uerfaren lege pasienten er ukjent ny praksis ukjent med datasystemet kun medgått tid mens pasienten er tilstede Også når henvisning skrives med pas. til stede Spirometri reversibilitetstest? Enkelttakster Jølster august 2012 Side 13 Lysbilde 14 2fk Erstatter 2ak Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse Brukes også når man har et sykebesøk i forkant eller etterkant Uten 2fk avvises reisetillegg Første pasient på IKL? Enkelttakster Jølster august 2012 Side 14 Lysbilde 15 2fk hvor ofte? Enkelttakster Jølster august 2012 Side 15 Side 15

16 Lysbilde 16 2nk utrykning til kontor natt uten IKL Tillegg for uttrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt. Kr 370 fra 1. juli -12 Enkelttakster Jølster august 2012 Side 16 Lysbilde 17 2gd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege Ikke når legene er i samme kontorfelleskap og ved vikariat Enkelttakster Jølster august 2012 Side 17 Lysbilde 18 Takst 5 Utskrift av journal Utskrift/kopiering av pasientjournal Taksten refunderes ikke av folketrygden Forsikringsselskaper? Legeforeningen og Advokatforeningen: en advokat som på vegne av en klient utber seg vurderinger fra lege pådrar seg et betalingsansvar. Det er den faktiske rekvirenten av opplysningene som hefter for dem, i dette tilfellet advokaten. Salærtaksten pr time må her regnes som et kurant minstenivå pr time (810 kr/time fra 2010) Forsikringsattester honorar Enkelttakster Jølster august 2012 Side 18 Side 16

17 Lysbilde tolketaksten Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk Også når det er ikke-godkjent tolk Også når det er venn eller familiemedlem som tolker Telefontolk ok Enkelttakster Jølster august 2012 Side 19 Lysbilde ekspedisjonsgebyr Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden. DNLF: ikke påbud å ta taksten Dette innebærer at det er opp til den enkelte lege å vurdere hvorvidt man vil bruke denne taksten når pasienten ønsker henvisningen ekspedert Dette innebærer at legen for å kunne bruke taksten må spørre pasienten om tjenesten ønskes utført, eller om pasienten selv vil besørge dette Telefaksgebyr lag avtale med apotekene! Fra h. spl: Vurder bruk av 1f Enkelttakster Jølster august 2012 Side 20 Lysbilde 21 Utstyrstakstene Ok med repetisjoner men da for andre prosedyrer 10a - Materiellgruppe 1 kr 50 Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc. - Utstyr til anoskopi uten lyskilde - - Elastiske bind 10b Materiellgruppe 2 - kr 80 - Utstyr til spirometri - Utstyr til EKG - Glukose/materiell til karbohydratbelastning - Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen - Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde - Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc. Enkelttakster Jølster august 2012 Side 21 Side 17

18 Lysbilde 22 Utstyrstakstene 10c - Materiellgruppe 3 kr 115 Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter) 10d - Materiellgruppe 4 kr 155 Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell Materiell til behandling/skifting av større sår og skader Enkelttakster Jølster august 2012 Side 22 Lysbilde 23 Fakturagebyr? soleklar rett til å kreve et fakturagebyr ved ikke kontant betaling basert på et anslag av dine totale kostnader for konvolutt, porto, bokføring, purringer, regnskapsførerutgifter etc. 2004: Fakturagebyret bør i flg legeforeningens jurister ikke overstige 45 kroner Legevakttips: Fyll ut faktura med betalers gironummer og la pasienten signere! Enkelttakster Jølster august 2012 Side 23 Lysbilde 24 Fakturagebyr hvor stort? 1. Porto, konvolutt, papir kr. 20,- 2. Arbeid 2 min basert på timepris på 800,- (skriving av faktura, arkivering, tilrettelegging for regnskapsfører, sjekking mot bankutskrift, sending av bilaget etc) kr. 25,- 3. Regnskapsføring (alle utgifter, inkl føring av næringsoppgave) utgjør ca kr. 70per bilag. 4. Sum: 105 kr faktura! Enkelttakster Jølster august 2012 Side 24 Side 18

19 Lysbilde 27 Sykebesøk hvis pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet Tidstaksten 11c utløses etter 30 minutter For 2c: etter 20 minutter Konsultasjonstakst for pasient no 2: husstand hotell fartøy Institusjon mv. Enkelttakster Jølster august 2012 Side 27 Lysbilde 28 Sykebesøk 11 2a: I det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor Enkelttakster Jølster august 2012 Side 28 Lysbilde 29 11nk sykebesøk natt uten IKL Tillegg for sykebesøk mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt ikke er etablert. Kr 370 fra 1. juli -12 Enkelttakster Jølster august 2012 Side 29 Side 19

20 Lysbilde 30 11f Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning og ved fødselshjelp og prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2-metning. Aktivt redningsarbeid: definisjon? Enkelttakster Jølster august 2012 Side 30 Lysbilde 33 Avbrudd i praksis Kroniske pasienter 11id Tillegg for sykebesøk utført av privatpraktiserende lege ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16) 11e Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Kveldstakst ok Enkelttakster Jølster august 2012 Side 33 Lysbilde 34 Takst 14 Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter (inkl. telefonmøter med mer enn 2 deltagere og videokonferanse) med helseog/eller sosialfaglig personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienter - Basisteam - ansvarsgruppe i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering - individuell plan. Ikke internt i tverrfaglige medisinske sentra Enkelttakster Jølster august 2012 Side 34 Side 20

21 Lysbilde fortsatt Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient Trenger ikke å være planlagte møter For hver påbegynte 30 minutter, også inkl. reisetid Samt 14d for spesialister Avgrensninger til 1f? Enkelttakster Jølster august 2012 Side 35 Lysbilde 37 Reisetillegg 21 - Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time. Fra dør til dør, inkl. hente div. på legekontor 22a - Fra det tidspunkt selve ledsagelsen iverksettes ytes godtgjørelse for hver påbegynt halvtime med 550 kr Dekkes av helseforetaket På eget kort! 22b - For ventetid og hjemreise ytes godtgjørelse for hver påbegynt time med 450 kr Enkelttakster Jølster august 2012 Side 37 Lysbilde 38 Ledsagelse av pasient Fra : Fjernet fra NT. Finansieringsansvaret ligger på HF 22a - Fra det tidspunkt selve ledsagelsen iverksettes ytes godtgjørelse for hver påbegynt halvtime med 550 kr 3,7 % økning Dekkes av helseforetaket På eget kort! 22b - For ventetid og hjemreise ytes godtgjørelse for hver påbegynt time med 450 kr Enkelttakster Jølster august 2012 Side 38 Side 21

22 Lysbilde 39 Reisetillegg 21 Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) en vei. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg bare for selve avstigningen. Ved øyeblikkelig hjelp kan det likevel beregnes skyssgodtgjørelse under 1 km (ikke reisetillegg). Enkelttakster Jølster august 2012 Side 39 Prosedyretakster Lysbilde 40 Prosedyretakster Enkelttakster Jølster august 2012 Side 40 Lysbilde 41 Takst Mindre kirurgiske prosedyrer Nytt fra : ikke øvre begrensning på antall ganger og ikke %-vis reduksjon ved rep. Behandling av epistaxis Biopsi Fjerning av dyptsittende/fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva Implantering av medikamentimplantater B12? Inj. av legemidler i ledd, slimpose seneskjede Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet Enkelttakster Jølster august 2012 Side 41 Side 22

23 Lysbilde 42 Takst Mindre kirurgiske prosedyrer ev. x 2! Kirurgisk fjernelse av små svulster, vorter, nævi, del av negl Skifting av store sår Sår behandlet med sutur Tamponade v/epistaxis Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år Venesectio Ørerensing ved skylling/sug, ev. x 2 Enkelttakster Jølster august 2012 Side 42 Lysbilde 43 Takst 100 fortsett Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne Cervixcytologi? Nei! Epitaxis: tamponade Bakretamponde: takst 310 Enkelttakster Jølster august 2012 Side 43 Lysbilde 44 Takst 101 Individuell, strukturert veiledning relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk, diabetes og sykelig overvekt - BMI > 30 Grønn resept i henhold til SHIR Skal ikke stå på medikamentell behandling for aktuelle sykdom Max x 3 pr år Enkelttakster Jølster august 2012 Side 44 Side 23

24 Lysbilde 45 Takst røykeavvenning Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, etter anerkjent program Inntil to ganger per pasient per år Ikke kombinert med 2c Enkelttakster Jølster august 2012 Side 45 Lysbilde 46 Rektoscopi anoskopi Anoskopi takst a uten lyskilde eller 10b med lyskilde Rektoskopi takst materielltakst 10b Enkelttakster Jølster august 2012 Side 46 Lysbilde 47 Takst 105 større kir. prosedyrer Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon - Blæreskyllinger Enkelttakster Jølster august 2012 Side 47 Side 24

25 Lysbilde 48 Takst 105 større kir. prosedyrer - 2 Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus Kirurgisk fjerning av hele neglen Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt Radikalop.av inngrodd negl (kilereseksjon) Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur Sår som trenger mer inngående sårtoilette Tapping av hydrocele, spermatocele og ledd Enkelttakster Jølster august 2012 Side 48 Lysbilde a Leggsår bruddbehandling Zinklimbandasje eller annen leggsårbehandling Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn Bandasjering av fr. claviculae. Reponering av kjeveluks. Skifting av gåbandasjer Reponering av luksert skulder eller albue Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii / tibiae / antebrachii hos barn Enkelttakster Jølster august 2012 Side 49 Lysbilde Kryokirurgi ny takst fra Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres Enkelttakster Jølster august 2012 Side 50 Side 25

26 Lysbilde 51 Diverse Karbohydratbelastning 121a + 10b ikke 708a 128a - Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse 129f - Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. Ikke materielltakst Innbefatter både oppstart og avslutning Enkelttakster Jølster august 2012 Side 51 Lysbilde 52 Anestesi 149a - Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi 149g BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracelære inngrep. Dersom "1 ekstremitetsnerve" ikke betyr blokkade av en finger, hva representerer det da? Siden 149h dekker håndledd og ankel, må vel 149g dekke nerve som ligger mer distalt, og da er det vel ikke så mye annet som er aktuelt? Enkelttakster Jølster august 2012 Side 52 Lysbilde 53 Prevensjonsveiledning 110- Individuell prevensjonsveiledning Forutsettes at legen orienterer om de f.skj. metoder, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode Ikke sammen med 2c Enkelttakster Jølster august 2012 Side 53 Side 26

27 Lysbilde 54 Ultralydtakster 108-takster Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin -108a ved leieusikkerhet ved termin 108b ved blødning i 1. trimester 108c ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter 108d ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre - 108e ved vurdering av hudnære sykelige proses- ser (abscesser, cyster mv) 108f Enkelttakster Jølster august 2012 Side 54 Lysbilde 55 Gynekologi 214a - Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden. Materilltakst 10d for spiralinnsetting? 214c - Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen Pipelleprøve (kr 190) Særlig tidrøvende arbeid ved steriliseringssaker abortsaker og henvisning til amniocentese Ikke sammen med 2c 217a første sv.skapsus ok 2c 217b inntil 5 x i sv.skap husk nummerering ok 2c 108b- Diagnostisk ultralyd ved allmennlege ved leieusikkerhet ved termin Enkelttakster Jølster august 2012 Side 55 Lysbilde 56 Diverse 310 Epistaxis-beh. av påg. blødn. m/bakre tamp. 322 audiometri 402 tonometri 501 inh. bronkolytika 507c - Dynamisk spirometri + 10b 507d - Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon Enkelttakster Jølster august 2012 Side 56 Side 27

28 Lysbilde a Nødvendig samtale med pårørende/foresatt til pas. med psyk. eller nevr. sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Enkelttakster Jølster august 2012 Side 57 Lysbilde a fort. Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel: langt fremskreden hjertesvikt, lungesykdom, invalidiserende nevr. lidelser (som f.eks. langt fremskreden MS eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias) dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner, aktiv kreftsykdom, slag med betydelig sekvele alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon) skader med alvorlige følgetilstander Kan også brukes ved telefonsamtaler, men ikke sammen med 1b Enkelttakster Jølster august 2012 Side 58 Lysbilde b Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet tilskoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer Nytt fra : sykelig overvekt og anoreksi. Kan også brukes ved telefonsamtaler Enkelttakster Jølster august 2012 Side 59 Side 28

29 Lysbilde Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Tidligere omfattet taksten kun pasienter som har vært henvist 2. linjetjenesten. Enkelttakster Jølster august 2012 Side 60 Lysbilde 61 Psykiatri m.m Særlig tidkrevende arbeid ved henv. til eller innleggelse i psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted) Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert (LAR) Full refusjon ved psykoterapi <18 år: gjelder kun i 2. linjetjenesta Enkelttakster Jølster august 2012 Side 61 Lysbilde Psykisk utv. hemmete Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av psykisk utviklingshemmede med behov for tverrfaglig oppfølging kr 450* Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Årskontroll av demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka (står ikke i takstheftet)* Taksten kan brukes inntil en gang per år. Enkelttakster Jølster august 2012 Side 62 Side 29

30 Lysbilde 63 Lab-takster 701a Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium Gjelder kun prøver som refunderes av trygden Ugyldig takstkombinasjon: 1e Enkelttakster Jølster august 2012 Side 63 Lysbilde c Fra og med 2. sendeprøve! Leder AF: Det har sammenheng med at den tidligere egenandelstaksten for visse sendeprøver (takst 701b første sendeprøve) ble slått sammen med 701a Endringen, som ble gjort for å saldere en egenandelsøkning, er av forhandlingspartene ansett å ha vært provenynøytral, dvs den har ikke gitt legene endrede inntekter. Enkelttakster Jølster august 2012 Side 64 Lysbilde 65 HELFO - L-takster L1 Vurdering av arbeidsmulighet/sykemelding - kommer automatisk v/utskrift L4 Medisinske årsaker til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er igangsatt L8 - Søknad om økt antall stønadsdager syke barn - Refusjon sykepenger fra 1. dag L9 Hjelpemidler søknad om varig utlån L10 Hjelpemidler legemidler behandlingsreiser H1 søknad om refusjon av viktige legemidler Enkelttakster Jølster august 2012 Side 65 Side 30

31 Lysbilde 66 L-takster - 2 L15 Ortopediske hjelpemidler L35 - Dialogmøte lege. 1. time. Spesialist: L35d L36 - Dialogmøte, påbegynt ½ time utover 1. time. Spesialister: L36d L 35 a - Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt L35ad: spesialist Enkelttakster Jølster august 2012 Side 66 Lysbilde 67 L-takster - 3 Takst L40 - Legeerklæring ved arbeidsuførhet Stønad til bil (kr 669 pr aug 2012) Takst L90 - Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskade/yrkessykdom ved hørselstap Krigspensjon (kr pr. aug 2012) L8 etter forespørsel gi tilleggsopplysninger ut over det som følger av tidligere utfylte blanketter Enkelttakster Jølster august 2012 Side 67 Lysbilde 68 Kvalitetskrav, svarfrister og oppgjør Blankettene skal være fullstendig utfylt. Legen kan ikke kreve nytt honorar dersom erklæringen returneres fordi den ikke er fullstendig utfylt Takstene kan også benyttes av leger uten rett til trygderefusjon Kan ikke kombineres med konsultasjonstakst Enkelttakster Jølster august 2012 Side 68 Side 31

32 Lysbilde 69 Kvalitetskrav, svarfrister og oppgjør - 2 Dersom pasienten ikke er ferdig utredet, og utfylling krever ytterligere undersøkelse, kan legen kreve takst for konsultasjon Svartiden bør normalt ikke overstige 3 uker for erklæringer som ikke krever egen legeundersøkelse av pasienten og 6 uker for erklæringer som krever slik undersøkelse. Enkelttakster Jølster august 2012 Side 69 Lysbilde 70 Salærforskrifter Leger som gjør tjeneste som sakkyndige for domstoler og politiet honoreres ifølge salærforskriftene med kr. 890,- med virkning fra 1. januar kr/time fra Enkelttakster Jølster august 2012 Side 70 Side 32

33 Lysbilde 1 Regnskap og økonomi Regnskap og økonomi for allmennleger. Temakurs 2012 Lysbilde 2 Temaoversikt Praksisregnskap Legesenterets regnskap Bokføring og regnskapsplikt Kostnadsfordeling legesenter Dokumentasjon, bilag Forstå regnskapet Årsoppgjøret årsregnskapet Bokettersyn Lysbilde 3 Legen forretningsdrivende En bedrift som skal drives forsvarlig : Faglig Moralsk Etisk Økonomisk Administrativt Organisatorisk Side 33

34 Lysbilde 4 Fagkompetanse Utdanning og praksis er rettet mot fag ikke mot drift av virksomheten : Bedriftsleder Personalansvarlig Økonomisjef HMS og IT sjef Andre områder.. Lysbilde 5 Dilemma fag - virksomhet Fagligheten kontra økonomi Listestørrelse Konsultasjoner Egenandeler Prøvetaking Takst-kombinasjoner Re-konsultasjoner Annet Lysbilde 6 Regler bokføring og regnskap Samme regler for en lege som for en annen bedrift Mange lover, forskrifter og regler man må forholde seg til Side 34

35 Lysbilde 7 Regler bokføring og regnskap Regnskapsloven Bokføringsloven Forskrift om bokføring God regnskapsførerskikk Skatteloven Skattebetalingsloven Arbeidsmiljøloven Lysbilde 8 Regler Bokføringsloven Forskriften html Kontanttransaksjoner Skatteetaten Legeforeningen Lysbilde 9 Regnskapet til nytte eller? Styringsverktøy Sikre inntektene Sikre sykepenger Lånebehov Fordeling av senterets utgifter Grunnlag for skatt Egen næringskonto bank! Side 35

36 Lysbilde 10 Regnskap de tre faser Budsjett Regnskap Årsregnskapet Lysbilde 11 Kostnadsfordeling senter Legesenter ofte et sted å fordele kostnader og den som «eier» avtalene Enkel modell Rettferdig modell Tilpasse seg i et system Skriftlig Forutsigbart Lysbilde 12 Fordeling kostnader Hvilke kostnader fordeles : Faste kostnader Variable kostnader Forbruksmateriell Side 36

37 Lysbilde 13 Fordeling av kostnader Forutsetninger Forutsetninger Eierandel Kurative dager Inntekt bto Salg Liste Lege 1 kr ,00 kr 33, , Lege 2 33,33 3 kr ,00 kr , Lege 3 33,34 5 kr ,00 kr , Sum kr ,00 kr , Lysbilde 14 Fordeling av kostnader Modell 1 fast/liste / salg Modell 1 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn eierandel kr ,00 kr ,00 kr ,00 Variable liste kr ,00 kr ,00 kr ,00 Forbruksmatr salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnad pr mnd kr ,67 kr ,33 kr ,00 Basis 386 pr pas kr ,33 kr ,67 kr ,00 Nto kostnad mnd kr ,33 kr ,67 kr ,00 Lysbilde 15 Fordeling av kostnader Modell 2 liste / inntekt / salg Modell 2 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn liste kr ,00 kr ,00 kr ,00 Variable inntekt kr ,85 kr ,85 kr ,31 Forbruksmatr salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,85 kr ,85 kr ,31 Kostnad pr mnd kr ,15 kr ,15 kr ,69 Basis 386 pr pas kr ,33 kr ,67 kr ,00 Nto kostnad mnd kr ,82 kr ,49 kr ,69 Side 37

38 Lysbilde 16 Fordeling av kostnader Modell 3 liste / kur.dager / salg Modell 3 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn liste kr ,00 kr ,00 kr ,00 Variable kurative kr ,00 kr ,00 kr ,00 dager Forbruksmatr salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kostnad pr mnd kr ,00 kr ,00 kr ,00 Basis 386 pr pas kr ,33 kr ,67 kr ,00 Nto kostnad mnd kr 9 266,67 kr ,33 kr ,00 Lysbilde 17 Fordeling av kostnader Modell 4 andel/inntekt/salg Modell 4 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn eierandel kr ,00 kr ,00 kr ,00 Variable inntekt kr ,85 kr ,85 kr ,31 Forbruksmatr salg kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum kostnader kr ,85 kr ,85 kr ,31 Kostnad pr mnd kr ,15 kr ,15 kr ,69 Basis 386 pr pas kr ,33 kr ,67 kr ,00 Nto kostnad mnd kr ,82 kr ,49 kr ,69 Lysbilde 18 Budsjett Kvalifisert gjetning av fremtidige hendelser Styring av likviditet Overtakelse av praksis Ansettelser Investering i utstyr Side 38

39 Lysbilde 19 Regnskap gjennom året Legen kontra senter Dagsoppgjør Kasse Kassedagbok, se eks Fagsystem Papir kontra elektronisk lagring Lysbilde 20 Kassekladd - kontanter Eksempel på kassekladd : Tekst Dato Inn Ut Beholdning Salg kontant legevakt Salg kontant legevakt Salg kontant legevakt Uttak etter bilag, mat Uttak til meg selv Salg kontant legevakt Innskudd bank Lysbilde 21 Egenandeler innfordring Terminal kommuniserer med fagsystemet, kontant, kort, giro Innfordring av egenandeler giro Likviditet for legen Effektivisering for skranken Side 39

40 Lysbilde 22 Innfordring Lysbilde 23 Regnskap gjennom året Bilag hva er det primær og sekundær Hvordan ta vare på bilag Annen dokumentasjon Lysbilde 24 Regnskapsførsel Egen regnskapsperm Egen bankkonto næringen Føring minst hver 4. måned Inntekter Kostnader Annet Side 40

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap.

Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap. Kurs regnskap og økonomi allmennleger 2014. Ilsetra Innledning : Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap. Innføring i de generelle lover og bestemmelser som gjelder

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Administrasjon på tannklinikken

Administrasjon på tannklinikken Kapittel 5 Administrasjon på tannklinikken Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre administrative oppgaver i en tannhelsepraksis. Eleven skal kunne bestille og oppbevare dentalt forbruksmateriell. Eleven

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer