Styrets beretning for 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for 2007"

Transkript

1 Styrets beretning for 2007 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Hovedkontoret er etablert i eget forretningsbygg i Hegra, mens avdelingskontoret drives i leide lokaler i Kjøpmannsgata 19 i Stjørdal sentrum. Lokalene ble etter en totalrenovering tatt i bruk i april Banken inngikk et samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling som er en del av Terrakonsernet, og Meglerhuset Stjørdal AS ble som lokal representant for Aktiv samlokalisert med bankvirksomheten i avdelingskontoret. Utviklingen for selskapet ble imidlertid ikke som forventet, og Meglehuset valgte å avvikle driften mot slutten av Som kjent ble Hegra Sparebank medeier i Terra-Gruppen AS høsten 2006 og gikk samtidig ut av samarbeidet med DnB NOR og de tilknyttede avtalebankene. På nyåret 2007 startet planleggingen og forberedelsene til å flytte bankens kunde-, konto- og transaksjonsdata fra DnB NOR/EDB-plattform til SDC-plattform. SDC er en dansk datasentral som Terra-Gruppen har vesentlige eierandeler i, og SDC er hovedleverandør av datatjenester for alle banker i Terra-Gruppen. Selve konverteringen fant sted i løpet av den første helga i oktober. Arbeidet med tilknytningen til SDC har vært en krevende prosess for bankens ansatte og en stor utfordring både i planleggingsfasen, gjennomføring av konvertering og den videre oppfølgingen for å kvalitetssikre systemene. Våre kunder har vist stor forståelse og velvilje for de utfordringer de ansatte har stått overfor og de driftsmessige problemer og forstyrrelser konverteringen førte til i en periode. Et nytt EU-direktiv, forkortet til MIFID, ble gjort gjeldende også for Norge gjennom en ny verdipapirhandels- og ny børslov som trådte i kraft Hensikten er å styrke forbrukervernet og gi større åpenhet om investeringstjenester som finansforetak i ulikt omfang bedriver, og banken har gjennomført de nødvendige tilpassninger for å etterleve loven. Bankens primære geografiske marked er Stjørdal kommune, hvor ca 80 % av utlånsporteføljen er plassert. Videre er aksen Stjørdal Trondheim viktig for banken. Stjørdal er i sterk vekst. Netto tilflytting til kommunen er betydelig, og prognosene for befolkningsutvikling gjør Stjørdal til Nord-Trøndelag fylkes største by i løpet av Som en følge av denne veksten, både i sentrum og i bygdesentrene, skjer det en omfattende utbygging av kommunale boenheter og kommunal infrastruktur, samtidig som næringsvirksomhet finner etablering rundt flyplassen, Statoils driftssenter og i nærheten av Trondheim interessant. Hegra Sparebank akter å være en aktiv medspiller i utviklingen i Stjørdal. Vi er den eneste banken med hovedkontor i kommunen og med kommunens innbyggere som sitt primære kundegrunnlag, og avdelingskontoret gjør oss i stand til å videreutvikle vår posisjon i sentrum av kommunen. Banken er også den eneste i Stjørdal med lokale tillitsvalgte i alle organer, og vi legger sterk vekt på at bankens verdiskapning skal komme lokalsamfunnet til gode.

2 Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen AS eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker. Bankalliansen Terra-Gruppen er samlet et av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på nærmere 150 milliarder kroner. Alliansens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller framskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser på egen hånd. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen hatt en kraftig vekst både gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Terra-Gruppen fremstår i dag som en ledende gruppering i norsk sparebankvesen. Stordriftsfordeler for de små Terra-Gruppen arbeider for at de tilsluttede sparebankene skal oppnå gode rammevilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Gruppen løsninger som med stordriftsfordeler gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ville hatt problemer med å produsere og tilby alene. De enkelte Terrabankene tilbyr dermed det et flertall av kundene etterspør: et bredt spekter av konkurransedyktige, finansielle tjenester og produkter, og en bank med sterk lokal kunnskap og forankring, det beste fra to verdener. Terrabankene oppnår som følge av dette høyest kundetilfredshet og lojalitet blant alle norske banker. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder. Dette gjør Terra-Gruppen til en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. Aksjonærbankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Dette distribusjonsnettet kombinert med en stor og solid kundemasse og gode produkter, gir muligheten til kostnadseffektivt salg av et bredt produktspekter. Totalleverandør av produkter og banktjenester Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skadeforsikring fra Terra Skadeforsikring, livsforsikring fra Terra Liv, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Fondsforvaltning, og leasing og salgspantlån fra Terra Finans. I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og ivaretakelse av bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg tilbyr Terra-Gruppen bankene felles økonomi- og regnskapsservice. 2

3 Voksende eiendomsaktør Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to forretningskonseptene rendyrkes som to forskjellige kjeder. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling en stor aktør i mindre byer. De to kjedene har til sammen over 90 kontorer, og en samlet markedsandel på omlag 14 prosent. Terra Aktiv Eiendomsmegling AS har kunnet vise til en god vekst med mange nye etableringer. Terra Securities På bakgrunn av saken mellom de fire nordlandskommunene Hemnes, Hattfjelldal, Rana og Narvik og Terra Securities ASA, varslet Kredittilsynet om tilbakekall av konsesjonene til Terra Securities ASA. Som en følge av dette måtte selskapets styre melde oppbud for Terra Securities 28. november Som ett av datterselskapene i Terra-Gruppen AS, var Terra Securities ASA en avgrenset del av den totale virksomheten. Situasjonen og den brede mediedekningen saken fikk har likevel påført Terra-Gruppen en omdømmemessig belastning, og for aksjonærbankene også et økonomisk tap av verdier og fremtidig inntjening. Saken har imidlertid ikke påvirket de øvrige produktselskapenes evne til fortsatt å levere bankene og bankenes kunder gode og konkurransedyktige tjenester og produkter. Vi minner i denne forbindelse om hva Kredittilsynets adm. direktør Bjørn Skogstad Aamo har sagt offentlig om dette i kjølvannet av denne saken: Terra Gruppen er en ryddig og velstyrt gruppe når det gjelder de øvrige. Så det er ikke noe grunn til å være urolig når det gjelder Terra Skadeforsikring, Terra Livsforsikring og heller ikke for Terra Fondsforvaltning, altså verdipapirfondene her er godt sikret etter kjørereglene. Og de 78 sparebankene er solide og driver ryddig og greit, så det er Terra Securities som her har sviktet og dessverre påført de øvrige deler av gruppen en belastning. Bankens økonomiske utvikling og stilling Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2007 er satt opp ut fra denne forutsetningen. Det er ikke vesentlige avvik mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter, jfr regnskapsnote 7c. Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens virksomhet.. Årsresultatet etter skatt i 2007 er på 2,2 mill. Dette er 8,8 mill, eller hele 80,0 % lavere enn i Mye av den sterke resultatsvekkelsen var forventet, da den for en stor del kommer som følge av meget betydelige engangskostnader i forbindelse med bankens konvertering fra DnB NOR/EDB-plattform til Terra/SDC-plattform i oktober I sum utgjør direkte konverteringskostnader ca 8,0 mill. Av dette er ca 3,5 mill utgiftsført i 2007, mens resten er aktivert som immateriell eiendel som avskrives over 5 år (jfr note 9.G). I tillegg kommer indirekte merutgifter ved konverteringen på ca 0,5 mill ved at banken hadde økonomiske fellesforpliktelser både som avtalebank i DnB NOR-samarbeidet og som medlemsbank i Terra-gruppen i

4 Samtidig er det riktig i denne forbindelse å peke på at banken i 2006 hadde meget lave driftskostnader etter en nedgang på 1,3 mill (8,7 %) fra 2005, og at dette bidro til det sterke 2006-resultatet som vi måler banken mot i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter for 2007 er 2,2 mill lavere enn i Reduksjonen skyldes at vekst i utlån ikke lenger oppveier den fallende rentenettoen, som ble redusert kraftig fra 2,17 i 2006 til 1,91 i Nedgangen i rentenetto er noe større enn det som var lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjett for året. Styret legger til grunn at driften framover må bygge på forventninger om en rentenetto på nivå med den banken oppnådde i Et annet vesentlig bidrag til resultatsvekkelsen i 2007, er det kraftige fallet i markedsverdier på verdipapirer mot slutten av året og starten av Dette gjorde at banken måtte skrive ned verdien av bankens verdipapirbeholdninger med ca 1,2 mill på årsskiftet Utlånsveksten var i 2007 på 83 mill (8,6 %), mens den i 2006 var på 86 mill (9,9 %). Den forholdsvis moderate utlånsveksten sammenlignet med flere av våre konkurrenter de siste årene er planmessig. Selv om bankens langtidsstrategi klart slår fast at vi ønsker å være en vesentlig aktør i vekstkommunen Stjørdal, tilsier vår risikostrategi at veksten ikke må være større enn dette for å unngå uakseptabel avhengighet av innlån i markedet. Samtidig som aktiviteten og kredittetterspørselen er meget stor i vårt geografiske hovedområde, er konkurransen blant tilbyderne meget sterk, og dette presser prisene på utlån. Styret mener derfor at sterk og langvarig vekst i utlånsvolum basert på høyt prisede innlån heller ikke er riktig inntjeningsstrategi. Utlånsporteføljens sammensetning dreier fortsatt mot en stadig større overvekt av lån til personmarkedet sikret med pant i boligeiendom, mens bedriftsmarkedsandelen reduseres. Av bankens samlede utlån på mill ved årsskiftet, utgjør lån til næringslivssektorer 232 mill. Av dette utgjør lån til personlige næringsdrivende i landbrukssektoren med pant i innenfor boligverdien av gårdsbruk 136 mill. Trekker vi ut disse lånene som er sikret i attraktive, sentrumsnære boligeiendommer i Stjørdal kommune, er utlån til bedriftsmarkedet nede i 96 mill. Dette tilsvarer 9,2 % av utlånsporteføljen. Bankens risikoklassifisering av utlånsporteføljen (se note 2.B) viser en forskyving mot noe lavere kredittrisiko siste år. For personmarked er andelen av utlånsvolumet i høy risikogruppe redusert fra 5 % til 4 %, og for bedriftsmarked fra 7 % til 6 %, samtidig som det også er en forskyvning fra middels til lav risiko. Dette viser at banken fortsatt har en lav risikoeksponering, noe som gjenspeiles i meget lave tapstall over mange år. Størstedelen av bankens utlånsvolum er plassert og sikret i Stjørdal og andre vekstområder nær Trondheim. Vi betrakter på den bakgrunnen risikoen for verdinedgang på sikkerhetene for størstedelen av utlånsporteføljen som liten. Konstaterte tap på utlån var også i 2007 tilnærmet null, mens netto økte individuelle nedskrivninger på utlånsporteføljen i balansen utgjør ca 0,3 mill. Dette gir lave 0,4 mill i tap på utlån i resultatregnskapet, mens vi inntektsførte 1,1 mill under samme regnskapspost i Dette gir en resultatnedgang på 1,5 mill ved sammenstilling av de to regnskapsårene. Selv om styret ikke ser utviklingstrekk som tilsier noen vesentlig økning i tapstallene på kort sikt, legger vi til grunn at banken må forvente årlige tap på 0,1 % av personmarkedsporteføljen og 0,5 % av bedriftsmarkedsporteføljen som et gjennomsnitt over flere år. For 2008 og 2009 vil dette utgjøre årlig mellom 1,0 og 1,5 mill i bokførte tap på utlån. 4

5 Innskudd fra kunder viser en økning fra 601 til 618 mill, tilsvarende 2,8 %. Dette er selvfølgelig lavere enn ønskelig, og er ikke tilstrekkelig til å dekke selv den forholdsvis moderate utlånsveksten. Vi opplever nå en langt sterkere konkurranse om større kundeinnskudd, og dette er også med på presse prisene oppover. Usikkerheten i fundingmarkedet tilsier at denne situasjonen vil vare ved. Banken har ved årsskiftet langsiktige innlån på til sammen 368 mill, hvorav 57 mill forfaller i Det resterende volumet har god forfallsspredning. I januar 2008 har banken tatt opp et nytt langsiktig obligasjonslån til erstatning for sertifikatlån på 60 mill som forfaller i mars. Kapitaldekningen er ved årsskiftet 19,38 % og kjernekapitaldekningen 14,94 %. Ved forrige årsskifte var tallene hhv 19,98 % og 15,64 %. Størrelsen på ansvarlig kapital og kapitaldekning gir banken et godt grunnlag for fortsatt fornuftig vekst de kommende år. Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årets overskudd på i sin helhet tilføres sparebankens fond. Sparebankens fond utgjør etter dette 104,6 mill, mens gavefondet utgjør 2,6 mill. Risikostyring Hegra Sparebank har som strategisk mål å opprettholde en moderat risikoprofil, og legger stor vekt på å identifisere og styre sentrale risikoer på en slik måte at banken når dette målet. Som et ledd i dette arbeidet foretar bankens ledelse minst en gang årlig en gjennomgang av kritiske risikoområder og de tiltak som er etablert for å styre disse. Operasjonell risiko omfatter blant annet risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser, systemer og kontrollrutiner. Menneskelige feil og anslag mot banken i form av ran, underslag, brann og datakriminalitet inngår også. IKT-systemer internt og eksternt er helt grunnleggende for bankens daglige drift, og banken har en klar strategi på at slike tjenester outsorces. Det er lagt ned et omfattende arbeid i samarbeid med andre banker, eksterne leverandører og driftsmiljøer for å klargjøre ansvar og sikre stabilitet og trygghet i disse løsningene. Våre største eksterne samarbeidspartnere besitter anerkjent og stor kompetanse på sine områder, og styret vurderer den operasjonelle risikoen på det kritiske IKT-området som akseptabel. Banken legger arbeid i at fullmaktsstrukturer, ansvarsforhold, kompetanseoppbygging og god internkontroll skal avdekke og minimalisere risikoen for operasjonelle tap, og benytter oppdatert teknologi og sikkerhetssystemer for å sikre banken mot eksterne anslag. Banken har tegnet forsikringer på områder som datakriminalitet, underslag og profesjonsansvar for å redusere tapsrisikoen. Renterisiko kan defineres som risiko for tap ved endringer i markedsrentene. Renterisikoen i bankens utlåns- og innskuddsporteføljer vurderes som lav, da de i all hovedsak har flytende rentevilkår som endres samtidig og i takt med markedsrentene. Obligasjonslån og andre innlån er priset flytende med en fast margin til markedsrenten, og det samme gjelder for bankens plasseringer i rentepapirer. Bankens totale utlåns- og innlånsvirksomhet anses dermed godt sikret mot renterisiko. Styret har fastlagt rammer for eksponering innen fastrentelån. 5

6 Markedsrisiko kan defineres som risiko for tap som følge av verdiendringer i bankens verdipapirportefølje. Av bankens verdipapirportefølje ved årsskiftet, er 80 % plassert i rentebærende obligasjonslån med flytende rente som i mindre grad verdipåvirkes av svingninger i markedet. Resten av verdipapirporteføljen vil for en stor del følge svingninger i markedet. Bankens styre har fastsatt retningslinjer for handel med og risikoeksponering i verdipapirer som ligger godt innenfor de maksimalgrenser myndighetene har satt. Samlet vurderer vi banken som lite utsatt for markedsrisiko. Kredittrisiko kan defineres som risiko for tap som følge av at låntaker ikke oppfyller sine forpliktelser. Styret har gitt retningslinjer for utlånsvirksomheten gjennom geografiske begrensninger, fordeling mellom personmarked og bedriftsmarked og størrelsen på enkeltengasjementer. Retningslinjene i seg selv gir en lav risikoprofilering. Videre har styret vedtatt utlånsfullmakter som er relatert til markedssegmenter, engasjementsstørrelse og risiko. Bankens internkontroll er for en stor grad innrettet mot at vedtatte retningslinjer for kredittgivningen følges, og at avvik rapporteres. Kredittrisikoen for enkeltengasjementer og utlånsporteføljen måles og vurderes løpende gjennom bankens risikoklassifiseringssystem, som bygger på data for finansiell adferd med tillegg av regnskapsdata og realisasjonsverdi av sikkerheter for bedriftsmarked. Andelen av engasjementer med høy og middels risikoklassifisering er redusert i løpet av 2007, og styret anser at bankens kredittrisiko totalt sett er lav. Styret ser ingen eller få faresignaler når det gjelder sysselsetting og panteverdier i bankens primære markeder, og mener at kredittrisikoen totalt sett er godt innenfor forsvarlige grenser. Likviditetsrisiko kan defineres som risiko for ikke å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Innskudd fra kunder har tradisjonelt vært og er fortsatt bankens viktigste finansieringskilde, og utgjør ved årsskiftet ca 59 % av utlån. I teorien kan stort sett hele innskuddsporteføljen komme til forfall uten forutgående oppsigelse. Kundeinnskudd er imidlertid stort sett svært stabile og hver for seg små. Oppgjør av kundeinnskudd utgjør derfor i normalsituasjon ingen stor likviditetsrisiko for banken. Veksten i kundeinnskudd har ikke vært tilstrekkelig til å finansiere utlånsveksten de siste årene, og som de aller fleste banker, har Hegra Sparebank derfor fått et stadig større behov for å benytte andre finansieringskilder. Som en følge av dette, har banken ved årsskiftet langsiktige innlån fra finansinstitusjoner på 113 mill og obligasjonslån på 255 mill, og anser at behovet for slike lån heller vil bli større enn mindre de nærmeste årene. Markedet for langsiktige lån er ved årsskiftet mer usikker enn på lenge, og prisene høyere. Banken har ingen store forfall de nærmeste månedene, men styret anser likevel at risikoen for ikke å få refinansiert bankens innlån ved forfall er den mest kritiske faktoren i risikobildet for banken i dag og framover. For å redusere likviditetsrisikoen, består den langsiktige finansiering ved årsskiftet i hht styrets retningslinjer av flere lån fra ulike långivere og med forfall spredt over flere år. Samtidig har banken etablert trekkrettigheter på til sammen 65 mill, hvorav 50 mill er 3-årig kommitert. 6

7 Utsiktene framover Bankens uavhengighetslinje, som skal sikre lokal forankring og selvstendighet skal videreføres. Dette er ikke til hinder for at vi inngår viktige og nødvendige strategiske avtaler med samarbeidspartnere. Det lokale samarbeidet med Gjensidige Stjørdal Brannkasse ble sagt opp med virkning fra Dette var en del av bankens strategi som ny medeier i Terra-Gruppen og erkjennelsen av at Gjensidigekonsernet ville starte egen bankvirksomhet. Medeierskapet i Terra-Gruppen vurderes av styret å gi vesentlige bidrag i bankens langsiktige strategi som selvstendig bank. Lavt rentenivå og utsikter til lav realrente bidro til at oppgangen i Norge fortsatte i Oppgangen har i stor grad vært drevet av en ekspansiv penge- og finanspolitikk, økte oljeinvesteringer og god vekst internasjonalt. Dette har bidratt til høy vekst i husholdningenes konsum og boliginvesteringer og også ført til økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet. Kronekurs, sysselsetting, prisvekst og renteutvikling ute vil i stor grad være styrende for den norske renteutviklingen framover. Stor ubalanse i verdensøkonomien kombinert med en rekke usikkerhetsfaktorer rundt omkring i verden, kan påvirke den økonomiske utviklingen negativt også her i landet. Styret ser imidlertid ikke faresignaler som gjør at banken skal redusere sine vekstambisjoner i Stjørdal kommune de nærmeste årene. Det lokale markedet er preget av sterk og økende konkurranse med mange aktører, og flertallet retter salgsressursene mot personmarkedet. Dette gir lave rentemarginer i vårt viktigste kundesegment, og vi forventer at denne utviklingen fortsetter. Nye europeiske retningslinjer for bankvirksomhet vil også kunne føre til ytterligere skjerpet konkurranse fra utenlandske banker. Banken vil derfor ha en stor utfordring i å nå sine vekstmål, og samtidig opprettholde tilstrekkelig inntjening. Interne forhold Oddveig Dullum og Grete Hagen sluttet i banken i 2007, mens Marthe Balstad, Arnstein Flåum, Øyvind Olsen, Hilde Skogset og Janne Iren Sørmo ønskes velkommen som nytilsatte. Det er etter dette 17 ansatte i bankvirksomheten, hvorav 12 er kvinner, og ved årsskiftet utgjorde stillingsandelene totalt 15,6 årsverk. Selv om vi har fått inn flere unge medarbeidere med mindre bankerfaring, har fortsatt en stor andel av de ansatte lang fartstid i banken og disse har bygget opp en allsidig og omfattende bankkompetanse gjennom mange år. Det er brukt betydelige ressurser på kompetanseheving for alle ansatte, og spesielt de nytilsatte i året som har gått. Det avholdes regelmessige møter mellom de ansattes tillitsvalgte og banksjef. Samarbeidet mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte fungerer godt, og de tillitsvalgte har vært aktive og viktige bidragsytere og diskusjonspartnere i ulike prosesser i banken. Styret har inntrykk av at arbeidsmiljøet i banken er godt, og styret vil rette en takk til alle ansatte for godt og aktivt bankfaglig arbeid. Det totale sykefraværet i banken i 2007 var på 3,0 % mot 1,8 % i Det er ikke registrert ulykker eller yrkesskader i meldingsåret. Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljøet. 7

8 Bankens styre består av 3 menn og 3 kvinner, hvorav en er representant for bankens ansatte. Etter vedtektsendringer gikk banksjef ut av styret i april Styret er opptatt av likestilling mellom kjønnene. Det gjelder blant annet i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår, utlysing av stillinger, ansettelser, organisasjonsendringer og kompetanseutvikling. I en næring med store endringer vil ansatte oppleve en hverdag med nye og utfordrende oppgaver. Det er en hovedutfordring å øke kompetansen i organisasjonen, redusere kostnadene og omfordele personalressursene i tråd med kundenes endrede krav, og dette er vesentlige momenter i den nye strategiske langtidsplanen som banken styre har vedtatt. Styret vil rette en takk til tillitsmannsapparatet i bankens organer for god innsats i året vi har lagt bak oss. Og til slutt, men ikke minst, en stor takk til våre kunder for den tillit de viser oss ved å velge Hegra Sparebank som sin bankforbindelse. Hegra, den 31.desember 2007 den 4. mars 2008 Marit Aursjø Jo Skjelstad Tove Kvithyll Fornes leder Birger Florholmen Jon Eidsvik Marta Kvaal 8

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

2.KVARTAL KVARTAL Bank. Forsikring. Og deg.

2.KVARTAL KVARTAL Bank. Forsikring. Og deg. 2.KVARTAL 2011 2.KVARTAL 2011 Bank. Forsikring. Og deg. 2.KVARTAL 2011 3 FORVALTNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen er ved utgangen av juni 2011 på 3.743,4 mill. kroner mot 3.519,1 mill. kroner på samme

Detaljer

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA

1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA RAPPORT 1. kvartal 2006 Bolig- og Næringskreditt ASA 1 RESULTATREGNSKAP 1. kv. 4. kv 1. kv Renteinntekter og lignende inntekter 321 314 338 1 295 Rentekostnader og lignende kostnader 241 238 263 994 Netto

Detaljer

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING

REGNSKAP - PR. 30. JUNI STABIL INNTJENING Pressemelding 28. august 1997 REGNSKAP - PR. 30. JUNI 1997 - STABIL INNTJENING I første halvår oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 78 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.09 et overskudd på 5,603 mill. kroner. 5,153 mill. kroner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Delårsrapport pr. 30. september 2009

Delårsrapport pr. 30. september 2009 Delårsrapport pr. 30. september 2009 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene.

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper.

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. ÅRSRAPPORT 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. Selskapets formål er å drive

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.11 et overskudd på 6,622 mill. kroner mot 6,646 mill.

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer