FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING"

Transkript

1 FEBRUAR 2008 BYGG KATALOGDEL 7 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

2 Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger innenfor branntetting av tekniske installasjoner. Innsiktsfull prosjektering og riktig teknisk og faglig utførelse er avgjørende for den totale brannsikkerheten i et bygg. Dette heftet er myntet på prosjekterende og utførende innenfor fagområdet branntetting av tekniske installasjoner. Innhold Branntetting Hvorfor branntetting? 3 Ansvar og krav Hvem har ansvaret for branntetting i bygget? 4 Hvilke krav setter forskriften til utførelsen? 4 Gjennomføring av vann- og avløpsrør 4 Gjennomføring av ventilasjonskanaler 5 Gjennomføring av elektriske installasjoner 5 Hva er godkjente tettemetoder? 5 Hvilke foretak kan utføre branntetting? 6 Branntetting av fuger/åpninger og fugetetting rundt dører 6 Produkter Produktgrupper 7 Mørtel FS-GPG masse 8 Fugemasse 12 Glava Silikon fugemasse 14 Mansjett GLAVA Rørmansjett 16 Pakning FS-Rørpakning 18 Fugeskum Promafoam C fugeskum 20 List FS-list 22 2

3 Branntetting Hvorfor branntetting? For å hindre og motvirke spredning av brann i et bygg, deles bygget inn i brannseksjoner og brannceller. Brannseksjoner er større deler av bygget som skilles ut fra resten av bygget med seksjoneringsvegger. Brannseksjonens funksjon er å forhindre store branner og samtidig sikre lengre tilgjengelig tid for rømning og redning. Det stilles derfor strenge krav til den bygningsmessige utformingen av seksjoneringsvegger. Avhengig av den spesifikke brannbelastningen i seksjonen, skal seksjoneringsveggen ifølge Veiledning til Teknisk forskrift ha en brannmotstand mellom REIM 90 og REIM 240, normalt enten REIM 90 eller REIM 120. En branncelle er en avgrenset del av bygningen der en brann kan utvikle seg fritt uten å spre seg til andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid. De skillende konstruksjoner i branncellen skal ha brannmotstand som angitt i Veiledning til Teknisk forskrift (EI 30 - EI 60), avhengig av bruksområde og brannklasse. Fremføring av rør, ventilasjonskanaler og elektriske kabler i et byggverk innebærer at en tar hull i vegger og dekker som har brannteknisk funksjon. Det er derfor avgjørende at gjennomføringen utføres slik at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes. I Veiledning til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 1997 er dette uttrykt på følgende måte: Installasjoner som føres gjennom brannklassifiserte bygningsdeler, må ha slik utførelse at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes på grunn av gjennomføringen. For å sikre at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes som følge av gjennomføringen må det branntettes med et godkjent/klassifisert tetteprodukt tilpasset formålet, samtidig som installasjonen (rør, kanal) i mange tilfeller må brannisoleres. Under en brann vil det som følge av den store varmeutviklingen oppstå et overtrykk i det brannbelastede rommet. Dersom det er utettheter i de omgivende bygningsdeler, vil røyk og flammer kunne presses inn i omkringliggende rom. Røyken fra en brann der mange syntetiske materialer tar fyr, kan inneholde giftige og korrosive gasser som kan føre til skade på helse og materielle verdier. 3

4 Ansvar og krav Hvem har ansvaret for branntetting i bygget? Veiledningen til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2004 (FOBTOT) fastlegger ansvarsforholdet vedrørende de branntekniske hensyn i eksisterende bygningsmasse. I FOBTOT 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg mv., heter det: Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røykog branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at brannmot- standen ikke reduseres. Hvilke krav setter forskriften til utførelsen? Veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 setter ytelseskrav til den konstruksjonsmessige utformingen av en gjennomføring i en brannskillende konstruksjon. Det er verdt å merke seg at forskriftskravene som er gjengitt i dette avsnittet er minimumskrav til utførelsen. I FOBTOT 2-1 Generelle krav til eier, heter det: Det branntekniske sikkerhetsnivået i bygninger bygget i henhold til nyere forskrifter, skal opprettholdes slik som forutsatt i tillatelse etter plan- og bygningsloven 93. Ansvaret for brannsikring ligger i siste instans alltid hos eieren av det aktuelle brannobjektet. Eldre bygninger har ofte store bygningstekniske og branntekniske avvik fra de krav som stilles i dag. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2004 konkretiserer eiers/brukers ansvar for at brannsikringen av det aktuelle objektet til enhver tid skal ligge på det nivå som forskriften angir. I FOBTOT 2-1 Generelle krav til eier, heter det: Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov er oppfylt. I nye bygg gjelder branntekniske lover og forskrifter som er overordnet Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven. I Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) heter det under 1 formål: Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nye bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Gjennomføringer av vann- og avløpsrør Gjennomføringer av vann- og avløpsrør i konstruksjoner med brannteknisk funksjon krever branntetting og/eller brannisolering. Veiledning til Teknisk forskrift 97 sier følgende: Installasjoner som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Plastrør med diameter inntil 32 mm kan likevel føres gjennom murte/støpte konstruksjoner i inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A90] og isolerte lettvegger i inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A60], når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A60] når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Om plikter i brannvernsammenheng heter det videre i Kapittel 2 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold: Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. 4 Glava Rørmansjett rundt plastrør

5 Ansvar og krav Gjennomføringer av ventilasjonskanaler En ventilasjonskanal som føres gjennom en konstruksjon med brannteknisk funksjon kan bidra til brann- og røykspredning ved at varme ledes i kanalgodset gjennom veggen eller at utettheter i selve utsparingen oppstår. Veiledningen til Teknisk forskrift 97 stiller følgende funksjonskrav til brannisolering av ventilasjonskanaler som føres gjennom en branncellebegrensende bygningsdel: Gjennomføringer av elektriske installasjoner Veiledning til Teknisk forskrift 97 sier følgende: Kabelgjennomføringer i konstruksjoner hvor det stilles branntekniske krav, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Kanal som føres gjennom brannklassifisert bygningsdel må ikke svekke konstruksjonenes brannmotstand. Utførelsen kan dokumenteres ved prøving eller ved at det benyttes anerkjente løsninger. Nå må alle kanaldimensjoner brannisoleres, også kanaler mindre enn 80 cm 2 (Ø100 mm). Dette tidligere unntaket ble fjernet i REN veildning til Teknisk forskrift 97, 3. utg. I henhold til veiledningen til Teknisk forskrift 97 skal en så langt det er mulig unngå å føre kanaler gjennom seksjoneringsvegger. Dersom dette likevel gjøres skal en sørge for at gjennomføringen ikke svekker seksjoneringsveggens brannmotstand ved at kanalen utstyres med lukkeanorning (f.eks. brannspjeld) som har tilsvarende brannmotstand som seksjoneringsveggen. kanalen utstyres med lukkeanorning (f.eks. brannspjeld) med brannmotstand tilsvarende minimum halve veggens brannmotstand i kombinasjon med brannisolering. Summen av brannmotstand for lukkeanordningen og isolasjon må minst tilsvare brannmotstanden i veggen. Hva er godkjente tettemetoder? Veiledning til Teknisk forskrift setter krav om godkjent/klassifisert tettemetode ved utførelse av branntetting. En godkjent løsning er basert på brannprøvning og branntekniske vurderinger utført av et akreditert laboratorium. Produsenten eller leverandøren av branntetteproduktet skal dokumentere at produktet oppfyller kravene til løsningen ved den enkelte anvendelse av produktet. Alle våre branntetteprodukter innehar derfor Produktdokumentasjon med tilhørende montasjeanvisning som skal foreligge på den aktuelle byggeplass. Branntetting rundt ventilasjonskanaler i veggkonstruksjon. Brannisolasjon legges rundt kanalene etterpå, type Glava Brannmatte. 5

6 Ansvar og krav Hvilke foretak kan utføre branntetting? Brannsikkerhet er et godkjenningsområde for foretak innenfor bygge- og anleggsbransjen som er omtalt i Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Her finnes en detaljert beskrivelse av ansvarsforhold og rollefordeling når det gjelder slike arbeider. Vi merker oss spesielt følgende: Foretak som ønsker å prosjektere og/eller utføre branntetting søker om godkjenning som Ansvarlig prosjekterende og/eller utførende innen: Bygninger og installasjoner Anlegg, konstruksjoner og installasjoner Innenfor begge disse områdene kan foretak bli godkjent i Tiltaksklasse 1, 2 eller 3. Hvilken tiltaksklasse man kan få godkjennelse i avhenger av utdanningsnivå og relevant praksis til den faglige ledelsen i bedriften. sammenføyning mellom ulike bygningsdeler. En fugetetting skal tilfredsstille samme brannkrav som resten av bygningskonstruksjonen. Gjennomføringer, dører og lignende i seksjoneringsvegg må ikke svekke veggens brannmotstand. Dører og luker må derfor ha samme brannmotstand som seksjoneringsveggen. Funksjon Nødvendig utdanningsnivå Tiltaksklasse Arbeidsklasse Ansvarlig søker, 1 Mesterbrev, teknisk utdanning som 4 år Ansvarlig prosjekterende, svarer til krav til mesterbrevutdanning eller Ansvarlig for kontroll av teknisk fagskole med fagplan for linjefag prosjektering Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Fagopplæring som svarer til fagprøve hhv. svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov av 23. mai 1980 nr 13 om fagopplæring i arbeidslivet 2 år 2 Ansvarlig søker Mesterbrev, teknisk utdanning som svarer til krav til mesterbrevutdanning eller teknisk fagskole med fagplan for linjefag 6 år Ansvarlig prosjekterende, Ansvarlig for kontroll av prosjektering Utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskolen 6 år 3 Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Ansvarlig søker, Ansvarlig prosjekterende, Ansvarlig for kontroll av prosjektering Ansvarlig utførende, Ansvarlig for kontroll av utførelse Mesterbrev, teknisk utdanning som svarer til krav til mesterbrevutdanning eller teknisk fagskole med fagplan for linjefag Utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, sivilarkitekt eller tilsvarende grad Utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøyskole Tab. GOF veil. kap. III 11 Krav til utdanning og praksis innen det enkelte godkjenningsområdet. 3 år 8 år 5 år Videre må foretaket ha et system hvor det beskrives hvilke arbeider det gjør med egne ressurser og hvordan det sikrer at oppgaveløsning skjer på en kvalifisert måte. Dette systemet må også inneholde brannsikkerhet og det må krysses av for dette spesielt ved søknad om godkjenning. Åpninger i vegg for innsetting av brannklassifiserte dører skal som hovedregel være lik utvendig karmmål + 20 mm på høyde og bredde. Åpningen tettes i henhold til monteringsanvisninger for den brannklassifiserte døren. Dette innebærer som regel krav til dytting med ubrennbart materiale (for eksempel Glava Dyttestrimmel) og fuging alternativt gipsbasert brannmasse. Kontakt dørleverandøren ved uklarheter rundt tetting av fuger med bredde opptil 20 mm. Er åpningen mellom karm og vegg større enn 20 mm blir denne sett på som fuge i veggen og skal branntettes i samme brannklasse som veggen. I denne brosjyren er det beskrevet flere løsninger som kan benyttes i konstruksjoner med forskjellige materialer og brannmotstand. Glava Dyttestrimmel med 12 x 57 mm gerikt på begge sider er godkjent som branntetting i brannklasse EI 30 (B 30). Fugebredde kan variere mellom mm. 12 x 57 mm gerikt Glava Dyttestrimmel 100 mm 30 mm Branntetting av fuge med Glava Dyttestrimmel EI 30 (B 30). Branntetting av fuger/åpninger og fugetetting rundt dører Branncellebegrensende bygningsdeler må ha en slik tetthet at bygningsdelen hindrer spredning av brann og røykgasser. Størst trussel utgjør utettheter rundt gjennomføringer og i Dørterskel tettes også med dytteremse (for eksempel Glava Dyttestrimmel) som legges på gulv før terskelen monteres. Det kan også forekomme krav til fuging i tillegg til dytting. Se monteringsanvisning for døren. 6

7 Produkter PRODUKTGRUPPER Det finnes et stort antall branntetteprodukter på markedet. Vi ser det som vår oppgave å til enhver tid være oppdatert med de mest hensiktsmessige, det vil si de mest brannsikre og brukervennlige produktene. Som produsent og leverandør av isolasjonsprodukter til VVS-bransjen ønsker vi samtidig å kunne tilby branntetteprodukter, som gjennom brannprøvninger er dokumenterte for tetting i rør-, kanal- og kabelgjennomføringer, brukt i kombinasjon med våre isolasjonsprodukter. Våre branntetteprodukter er klassifisert opp til 120 minutter, se produktsiden i brosjyren for konkrete konstruksjoner og klassifiseringer. Branntetteprodukter omfatter i all hovedsak følgende produktgrupper: Støpemørtel De fleste støpbare masser er godkjent for tetting rundt rør-, kanal- og kabelgjennomføringer uten brannhemmende maling. Dette er de mest anvendte brannsikringsprodukter for denne type gjennomføringer. Skum og fugemasser FS-GPG er en gipsbasert tettmasse for bruk i gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. En gipsbasert masse krymper ikke ved uttørking, slik som en sementbasert masse gjør, hvilket gjør produktet velegnet for branntetting. Branngodkjente fugemasser ekspanderer som følge av varmepåvirkningen fra en brann og danner et brannbestandig materiale som tetter effektivt mot spredning av flammer og røyk. De ulike fugemasser har ulike bruksområder, hvor produktdokumentasjonen ligger til grunn for anvendelsen. De fleste fugemasser kan dessuten benyttes i kombinasjon med andre tettemasser. Rørmansjetter Rørmansjetter benyttes ved gjennomføringer av plastrør i bygningsdeler med brannteknisk funksjon. Glava Rørmansjett monteres enten utenpåliggende eller innfelt i vegg/dekke ved at rørmansjettens metallramme festes direkte i bygningskonstruksjonen. Rørmansjettens innvendige varmeekspanderende belegg sveller opp som følge av varmeutviklingen i en brann og tetter utsparingen idet plastrøret smelter. Andre produkttyper I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig og brannteknisk tilfredsstillende å benytte et enklere produkt enn rørmansjetten ved plastrørgjennomføringer. Et eksempel på et slikt produkt er vår FS-Rørpakning, som også består av varmeekspanderende laminat men har en noe enklere montering. Produktet monteres innfelt i vegg/dekke. Rundt rektangulære kanaler som er lagt tett inntil bygningskonstruksjoner, kan det være vanskelig å utføre branntetting med tradisjonelle brannfugemasser eller støpemasser. I slike tilfeller kan en alternativt benytte spesialprodukter i form av "ferdige" fuger som en dytter inn i lysåpningen. Et eksempel på et slikt spesialprodukt er vår FS-list. Produktet benyttes ofte i kombinasjon med støpbare masser. GLAVA AKRYL FUGEMASSE er en vannbasert akrylfugemasse ferdig til bruk fra engangspatron. Produktet benyttes for gjennomføringstetting av rør, kanaler, kabler og fuger. GLAVA SILIKON FUGEMASSE er ferdig til bruk fra engangspatron. Produktet er vannfast og benyttes for branntetting av fuger og åpninger i brannskiller samt tetting av rør- gjennomføringer. En silikonbasert fugemasse har en større fleksibilitet i forhold til bevegelse og bør derfor i størst mulig grad benyttes i dillitasjonsfuger. Promafoam C er et énkomponent, brannhemmende polyurethan fugeskum for tetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner av mur eller betong. Produktet har tilsvarende isolerings- og mekaniske egenskaper som vanlig byggfugeskum. Kan ikke benyttes for tetting rundt gjennomføringer av kabler, rør eller kanaler. FS fugemasse Varmeekspanderende EX er en brannhemmende, varmeekspanderende, vannbasert enkomponent grafittfugemasse. Ekspderer ved C 13 ganger fugetykkelsen med 5 bar trykk. Produktet benyttes til tetting av kabel, plastrør og EL-trekkerør. 7

8 Mørtel FS-GPG masse Støpemørtel for branntetting av rør-, kanal- og kabelgjennomføringer samt fuger og åpninger i bygningsdeler med brannteknisk funksjon. 4. Materialegenskaper FS-GPG inneholder ikke klor eller andre stoffer som kan gi halogenholdige og korrosjonsfarlige gasser under brann. Materialet er ubrennbart og mykner ikke ved temperaturbelastninger. Aldringsbestandigheten av herdet materiale er ubegrenset og tettinger av massen svekkes ikke over tid. Dette er meget viktig ved brannsikring av bygg som skal brukes gjennom generasjoner. Materialet gir god lydisolasjon og har ved romtemperatur relativt lav varmeledningsevne. Produktet er meget bestandig mot olje og bensin. Absorpsjon av vann fører til moderat reduksjon av mekaniske egenskaper. Ved uttørking gjenvinnes styrken. Produktet bør imidlertid ikke benyttes i rom med vedvarende fuktbelastning, som våtrom etc. Helsemessig sett er det ingen betenkeligheter ved materialet, hverken under montasje, bruk eller demontering. 5. Emballasje/lagring Emballasje: Lagring: Holdbarhet: Spann à 20 liter Lagres tørt På tørt lager er lagringstiden nesten ubegrenset. 1. Generelt FS-GPG er et pulver som består av gips, perlitt og glassfiber. Ved tilsats av vann dannes støpemørtel. Mørtelen herder på kort tid til et sterkt og brannbestandig materiale. Produktet brukes bl.a. for branntetting av rør-, kanal- og kabelgjennomføringer samt for tetting av fuger og åpninger i brannskiller. FS-GPG hindrer effektivt at brann, røyk og giftige gasser sprer seg mellom brannceller. Massen brukes også som tetting mot støy, trekk og luftforurensninger, samt til rehabiliteringsarbeider som reparasjon av sår i betong, hulkiler m.m. Produktet har utmerkede bearbeidingsegenskaper og hefter godt til betong, lettbetong, gipsplater og stål. Herdet masse kan lett bores og sages i, slik at gjenstøpte åpninger kan åpnes igjen for endring av kabel- eller røropplegg. 2. Bruksområder Brannsikring av kanalgjennomføring Brannsikring av rørgjennomføring Brannsikring av kabelgjennomføring Fugetetting Reparasjon av sår i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong, betong eller teglstein. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AA-050 med tilhørende montasjeanvisning. Gjennomføringstetting rundt rør i veggkonstruksjon. 6. Isolasjonstykkelser Brannisolering av rør og kanaler er i første rekke knyttet til gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. Brannisoleringen utføres i kombinasjon med branntetting. Forskriftene stiller dessuten særskilte krav til rørisolasjonsmateriale benyttet i branncelle som rømningsvei og branncelle som ikke er rømningsvei. Hensikten med isolasjonen er at gjennomføringen ikke skal svekke konstruksjonens brannmotstand. Se derfor i produktdokumentasjonen for det isolasjonsproduktet som skal benyttes for å finne krav til isolasjonslengder, tykkelser og utførelse. Dette kan også lastes ned fra vår hjemmeside: 8

9 Mørtel 7. Materialdata Materialdata Ytelse Materialdata Ytelse Mekaniske egenskaper Trykkfasthet 8 MPa (80 kg/cm 2 ) Inntrykkfasthet: -sylinder/diameter Ø20 mm 13 MPa (v/ 4 kn/m 2 ) -sylinder/diameter Ø40 mm 11 MPa (v/15 kn/m 2 ) Fysikalske data Densitet (egenvekt) 0,8-0,9 g/cm 3 Volumøkning ved herding (ikke sprengeffekt) 1,1 vol% Herdetid 1-3 dager Overdekning/overmalbar (etter minimum) 21 dager Termiske egenskaper Spesifikk varmekapasitet v/20 0 C 575 J/kgK v/ C 986 J/KgK Varmeledningsevne v/20 0 C 0,26 W/mK v/100 0 C 0,15 W/mK v/500 0 C 0,15 W/mK Maks. anvendelsestemp C Kjemiske egenskaper Bestandighet mot: Vann Olje/bensin/organiske løsemidler Syrer Baser Innhold av klor, fluor eller brom Aldringsbestandighet God God God God ingen Ubegrenset Branntekniske egenskaper Brennbarhet (ISO 1182) Røykdannelse Korrosive branngasser Giftige avspaltingsprodukter Ubrennbar Ingen Ingen Ingen Diverse Farge Beige Heftfasthet/betong 1,0 MPa (10 kg/cm 2 ) Heftfasthet/stål 0,35 MPa (3,5 kg/cm 2 ) Eksplosjonsbestandighet (10 cm tykkelse i betongskille) > 7 Bar Luft- gasspermeabilitetskoeffisient (10-14 m 2 ) 3,5 (Som betong) Lydisolasjon: På forespørsel 8. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. FS-GPG masse må ikke forsegles eller belegges før den er fullstendig uttørket. Tørketiden vil variere, avhengig av blandingsforhold, temperatur, luftfuktighet etc. Ved normale forhold er produktet overmalbart etter 21 dager. 9. Sikkerhetsforhold FS-GPG masse inneholder ingen bestanddeler som kan gi helse- eller sikkerhetsrisiko under montering eller bruk. For ytterligere informasjon, be om eget HMS-datablad for produktet. 10. Montering a) Rens utsparingen for smuss og støv. b) I gipsvegger renskjæres isolasjonen rundt kanten av utsparingen. I underkant av gjennomføringen legges det inn 50 mm tung mineralull eller tilsvarende, slik at tettemassen får et solid fundament. c) Bland FS-GPG pulver og vann med murerskje eller drill til en jevn masse. Bruk stiv mørtel i vegger og flytende i gulv: - Stiv blanding: 4 deler brannmasse til 1 del vann - Flytende blanding: 2 deler brannmasse til 1 del vann Massen herder etter ca. 1/2 time. Bearbeidingstiden/tørketiden kan forlenges ved tilsats av Fordrøyer. Tilsetning er maks èn teskje pr. 5 liter vann. d) Tett utsparingen omhyggelig med FS-GPG masse i minimum den tykkelsen som er angitt i tabellen på neste side. e) Tettingen merkes med egen etikett, se pkt. 8. f) Rengjør verktøyet i vann. g) Sertifikater og monteringsanvisning overleveres byggherrens representant. h) Slukgjennomføringstetting. For bruk i alle typer gulv med membran eller gulvbelegg. Utløpsdimensjon maks. Ø75 mm. Tilknyttes støpejernsrør hvor ikke anner er angitt. For sluk i dekke med påstøp med brannmotstand A60 skal totaltykkelsen på dekket rundt sluk være 40 mm (se tegning side 10). For brannmotstand A120 skal totaltykkelsen på dekket rundt sluk være 240 mm. 9

10 Mørtel i) Rørgjennomføringer Stål-, kobber- og plastrør tettes med FS-GPG masse. Større rørdimensjoner av metall skal isoleres med Glava rørskål av mineralull, enten brutt eller gjennomgående i brannskillet, ref. Produktdok. SINTEF BA-128. Rør isolert med AF/Armaflex cellegummi skal føres med uavbrudt isolasjon gjennom brannklassifiserte konstruksjoner av gips og betong. Tetting utføres iht. monteringsanvisning for Produktdok. SINTEF nr På grunn av fare for fuktighet og kondensdannelse skal metallrør alltid rustbeskyttes før isolering og tettingen utføres. Kanalgjennomføring i betongvegg/dekke A 60 FS-GPG masse Glava Brannmatte (evt. spjeld i tillegg ved seksjoneringsvegg) j) Kanalgjennomføringer Ventilasjonskanaler brannisoleres med Glava Industrimatte eller Glava Brannmatte iht. monteringsanvisningen som følger produktdokumentasjonen, ref. Produktdok. SINTEF BB-018 (Glava Brannmatte) eller SINTEF BB-083 (Glava industrimatte). Ved kanalgjennomføringer i seksjoneringsvegger skal det i tillegg innsettes brannspjeld i kanalen iht. norske byggeforskrifter. k) Kabelgjennomføringer Kabelbunter splittes og fordeles i utsparingen slik at hver kabel blir innstøpt i mørtelmassen. Kablene bør ha en innbyrdes avstand på minimum 1/2 kabeldiameter eller minimum 10 mm slik at mørtelen tetter godt rundt. Vibrer kabler slik at massen tetter godt overalt. Pass på at også vangene i gjennomgående kabelstiger fylles godt med brannmasse. Kabelstigen bør avsluttes før gjennomføring på grunn av varmeledning. Kabelbunter kan også gå gjennom utsparingen. Avstand mellom bunter skal da være minst 1/2 diameter av bunten. Avstand mellom trekkerør skal være 20 mm. Se forøvrig tettetykkelser i tabell side Massetykkelser for utsparringer Massetykkelser [mm] Brannmotstand A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Enkeltstående rør i vegg og Max ut- Fugedybdsparringsdybde Max ut- Fuge- dekke av betong med tykkelse sparrings- størrelse størrelse > 200 mm Fuger og åpninger < 1000x < 400x400*) 50 Fuger og åpninger - - < 1000x Kanalgjennomføring i lettvegg/dekke A 60 Rørgjennomføring i betong-/lettvegg A 120 Rørgjennomføring i lettvegg-/betong A 120 FS-GPG masse FS-GPG masse Glava Brannmatte FS-GPG masse AF/Armaflex cellegummi FS-GPG masse FS-GPG masse Glava Rørskål *) Med 150 mm støpemasse tilfredsstilles A 240 (EI 240) 12. Massetykkelser for sluk FS-GPG masse Slukgjennonføringstetting for bruk i betongdekker Brannmotstand A 30 (EI 30) A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Utsparring i dekke [mm] Dekketykkelse [mm] Utsparring i dekke [mm] Utsparring Dekke- Dekketykkelse i dekke tykkelse [mm] [mm] [mm] Utsparring i dekke [mm] Dekketykkelse [mm] Kabel- og trekkerør i betongvegg/dekke A 120 Firesafe GPG i bløt blanding dybdetykkelse 120 mm Joti KS-sluk Joti K-sluk Ø Ø ) Ø 200/ 200 Ø ) Ø200 > 200 3) Ø 250 4) Det skal tettes med FS-GPGmasse i hele dekkets tykkelse. 1) Utføres som tegning men med totaltykkelse på dekke 240 mm 2) Se utførelse tegning med totaltykkelse på dekke 190 mm 3) Kan benyttes med tilknyttet PP Rehau rør Ø75 x 1,9 mm 4) Kan benyttes med tilknyttet VVS rør Ø75 x 2,7 mm Utsparing 152 mm 30 mm steinull som forskaling Densitet 150 kg/m 2 ISOVER FireProtect 150 Joti KS-sluk (støpejern) Påstøp 40 mm Dekke 150 mm MA jetkobling 75 mm MA rør 10 Utførelse av sluk i betongdekke A 90

11 Mørtel 13. Massetykkelser for rør Masse og isolasjonstykkelser [mm] Enkeltstående rør i vegg av murte støpte konstruksjoner samt gipsvegg med tykkelse > 150 mm Enkeltstående rør i vegg av murte støpte konstruksjoner med t. > 150 mm *) Brutt eller gjennomgående rørskål (600 mm på hver side eller 1200 mm gjennomgående sentrert) **) Gjelder for rør i vegg/dekke av murte støpte konstruksjoner med tykkelse > 150 mm ***) Gjelder for rør i gipsvegg med tykkelse > 152 mm For flere rørdimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA Massetykkelser for kabel Isolasjonstykkelse Dekke/vegg av murte/støpte konstruksjon med tykkelse større eller lik 200 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 20 mm (3 x 10 mm 2 ) 80 mm 100 mm 100 mm Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 100 mm 150 mm 200 mm Kabler i bunt maks 15 stk.a maks Ø 20 ** 150 mm 200 mm 200 mm Kabler i bunt maks 5 stk.a maks Ø 35 ** 150 mm 200 mm 200 mm Trekke-rør plast maks Ø 40 mm * 100 mm 200 mm 200 mm Vegg av murte/støpte konstruksjon og gipsvegg med tykkelse større eller lik 100 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 100 mm - - Kabler diam. mindre eller lik Ø 20 mm (3 x 10 mm 2 ) 80 mm 100 mm 100 mm Trekke-rør plast maks Ø 40 mm * 100 mm - - Trekke-rør plast maks Ø 32 mm * 100 mm 100 mm 100 mm Vegg av gipsplatekonstruksjon med tykkelse større eller lik 165 mm Brannmotstand: 60 min 90 min 120 min Kabler diam. mindre eller lik Ø 55 mm (3 x 240 mm 2 ) 2 x 50 mm 2 x 50 mm 2 x 50 mm Trekk-rør plast maks Ø 40 mm * 2 x 50 mm - - *) Avstand mellom trekke-rør 20 mm **) Avstanden mellom bunter skal være lik minst 1/2 diameteren på bunten For flere kabeldimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA Massetykkelser for ventilasjonskanal Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Stålrør med Glava Rørskål * 30 Ø x Ø x 20 Uisolert ** Ø Stålrør med Glava Rørskål * Ø x 20 Uisolert Ø Kobberrør med Glava Rørskål * 20 Ø 54 2 x 20 Uisolert Ø 27 2 x 30 Plastrør (gipsvegg > 100 mm) Ø 32 2 x 40 Ø 32 2 x 50 Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Isolasjonstykkelse Max rørdimensjon Stålrør med AF/Armaflex 9-32 Ø x Ø 32 2 x 20 Stålrør med AF/Armaflex *** 19 Ø 19 2 x 20 Kobberrør med AF/Armaflex Ø 89 2 x 20 Kobberrør med NH/Armaflex Ø 42/60 2 x 20 Plastrør Ø Ø Massetykkelser [mm] Kabel i vegg og dekke av murte støpte konstruksjoner med tykkelse > 200 mm Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) A 120 (EI 120) Massetykkelser [mm] Brannmotstand A 60 (EI 60) A 90 (EI 90) Ventilasjonskanaler i vegg og dekke Isolasjonstykkelse Max kanaldimensjon Isolasjonstykkelse Max kanaldimensjon Sirk. kanal med Glava Brannmatte * 30 mm Ø ** Ø Rekt. kanal med Glava Brannmatte * 30 mm 1250 x ** x *) Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side eller 2000 mm gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke av betong **) Brannisoleres gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke av betong. I tillegg skal det, som lag 2, isoleres 600 mm på hver side av tettingen.tabellen er iht. Produktdok. for glava Brannmatte, SINTEF BB 018 For flere kanaldimensjoner, se prod. dok. SINTEF AA

12 Fugemasse GLAVA Akryl fugemasse Akrylfugemasse for brannsikring av fuger, kanal-, rør- og kabelgjennomføringer i brannklassifiserte bygningsdeler. 5. Monteringsanvisning 5.1 Rengjøring/forbehandling Rengjør kontaktflaten (som kan være fuktig, ikke våt). Sterkt sugende overflater primes med GLAVA AKRYL FUGE- MASSE blandet med vann (blandingsforhold 1:2). Stål grunnes med rusthindrende maling. 5.2 Rørgjennomføring A 120 (EI 120) a. Stålrør isoleres 1000 mm på hver side gjennomgående av vegglivet med 30 mm Glava Rørskål. Brann- Vegg Fuge- Min. motstand tykkelse Stålrør bredde fugedybde EI 60 > 120 mm < 110mm < 20 mm 2 x 15 mm * EI 120 > 150 mm < 110mm < 20 mm 2 x 15 mm * * Stålrør skal isoleres på hver side av veggliv med 30 mm Glava Rørskål 1. Generelt GLAVA AKRYL FUGEMASSE er en varmeekspanderende, énkomponent, vannbasert akrylfugemasse med meget gode branntekniske egenskaper. GLAVA AKRYL FUGEMASSE avgir ingen røyk under brann og inneholder ikke klor eller andre bestanddeler som kan gi korroderende brann- gasser eller forårsake rust på stål. Produktet kan benyttes både utendørs og innendørs. Så lenge massen ikke er herdet er den oppløselig i vann. Etter herding blir den til en plastisk og elastisk svært bestandig masse, uoppløselig i vann. 2. Bruksområder Fugetetting Brannsikring av kanalgjennomføring Brannsikring av kabelgjennomføring Brannsikring av stålrør i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong, betong eller teglstein. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF med tilhørende montasjeanvisning. 4. Emballasje/lagring Emballasje: Holdbarhet: Egenskaper Patroner, 310 ml. Minst ett år ved kjølig (men frostfri) lagring. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. NB! Produktet tåler ikke frost. Tetthet: Ca 1,68 g/m 3 Tørketid (herde): 1-24 timer Farge: Hvit Krymp: 10 % Brukstemp.: C C Max anv. temp: C Ekspansjon: Ca 15 % Lagringstemp.: 15 0 C til 30 0 C Tørketid (utseende): 15 min Tørketid som ovenfor gjelder ved temperatur på min C og en relativ luftfuktighet på max 50 %, og er avhengig av påført tykkelse Akryl. b. Stålrør og kobberrør isoleres gjennomgående med minimum isolasjonslengde 500 mm på hver side av gjennomføringen, med AF/Armaflex cellegummi. Brann- Vegg- Isolasjonsmotstand tykkelse tykkelse EI 120 Betong > 150 mm AF: 20 mm Stål Ø 32 mm EI 90 Betong > 150 mm AF: 9-32 mm Stål Ø 159 mm EI 60 Gips > 152 mm AF: 20 mm Stål Ø 19 mm EI 60 Betong > 150 mm AF: mm Stål Ø 88,9 mm * Max. fugebredde 20 mm. Min. fugedybde 15 mm på hver side. Annen dokumenterbar rørisolasjon kan benyttes, men brannmotstanden beregnes da av valgt rørisolasjon. 5.3 Kabelgjennomføring A 120 (EI 120) Gjennomføring av kabel i vegg av gips, lettbetong, betong. a. Hullstørrelse Ø 105 mm og fyllingsgrad 50 % kabel. b. Hulrommet mellom kablene branntettes fra begge sider med GLAVA AKRYL FUGEMASSE med fugedybde minimum 15 mm på hver side. Det benyttes isolasjon i hulrommet mellom fugene. Brann- Vegg- Fuge- Kabel Kabel motstand tykkelse bredde diameter dimensjon EI 60 > 120 mm < 22 mm < 32 mm 3 x 70 mm 2 EI 60 > 120 mm < 22 mm < 90 mm 30 stk 3x1,5mm 2 EI 90 > 150 mm < 22 mm < 32 mm 3 x 70 mm 2 EI 120 > 150 mm < 22 mm < 90 mm 30 stk 3x1,5mm Fugetetting A 120 (EI 120) Fuger i vegg av gips, lettbetong, betong. Brannmotstand Vegg tykkelse * bakstopp med mineralull 40 kg/m 3 Fugebredde Max. rørdimensjon Min. fugedybde EI 60 > 120 mm < 100 mm 2 x 15 mm* EI 120 > 150 mm < 100 mm 2 x 15 mm* 12

13 Fugemasse Kanalgjennomføring tettet med GLAVA AKRYL fugemasse. Brannisolasjon legges rundt kanalen etterpå, type Glava Brannmatte. 5.5 Kanalgjennomføring A 120 (EI 120) Gjennomføringer av kanaler isolert med Glava Brannmatte. Massetykkelser [mm] Isolasjonstykkelse Brannmotstand A 60 (EI 60) Max kanal dimensjon Ventilasjonskanaler i vegg av gips og betong, t > 105 mm Sirk. kanal Rekt. kanal Fugebredde * 30 mm Ø 1000 > 10 < 50 * 30 mm 700 x 1000 > 10 < 50 Ventilasjonskanaler i dekke av betong, t > 200 mm Sirk. kanal Rekt. kanal * 30 mm Ø 1250 > 10 < 50 * 30 mm 1250 x 1000 > 10 < 50 Kanalgjennomføring i lettvegg A 60 Rørgjennomføring i betong-/lettvegg A 120 Mineralullplate, 110 kg/m 3 Glava Brannmatte AF/Armaflex cellegummi Massetykkelser [mm] Mineralullplate, 110 kg/m 3 Glava Brannmatte (evt. spjeld i tillegg ved seksjoneringsvegg) Kanalgjennomføring i betongvegg A 120 Isolasjonstykkelse Brannmotstand A 90 (EI 90) Max kanal dimensjon Ventilasjonskanaler i vegg av gips og betong, t > 105 mm Fugebredde Sirk. kanal Rekt. kanal ** Ø 1000 > 10 < 50 ** x 1000 > 10 < 50 Rørskål av mineralull Ventilasjonskanaler i dekke av betong, t > 200 mm Sirk. kanal Rekt. kanal 6. Etter montering ** Ø 1250 > 10 < 50 ** x 1000 > 10 < 50 * Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side eller gjennomgående sentrert i forhold til vegg/dekke. ** Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side av veggen eller gjennomgående sentrert i forhold til vegg (1550 mm på hver side av veggen). *** Brannisoleres brutt 1000 mm på hver side av dekke eller gjennomgående sentrert i forhold til dekke (900 mm på hver side av dekke). Det skal alltid tettes fra begge sider. For å oppnå et pent resultat kan fuger glattes ut med en våt fugepinne eller en fuktig svamp. GLAVA AKRYL FUGEMAS- SE kan overmales med de fleste malingstyper. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. Utført branntetting merkes med etikett. Rørgjennomføring i lettvegg A 60 Kabelgjennomføring i betongvegg A 120 Mineralullplate (110 kg/m 3 ) Glava Akryl fugemasse Mineralullplate (110 kg/m 3 ) Glava Akryl fugemasse 7. Sikkerhetsforhold Fugemassen er løsemiddelfri og miljøvennlig. Har ingen kjent irritasjonseffekt ved hudkontakt med øyne eller munn. Uherdet materiale sikres mot barn og dyr. Det henvises til HMS-datablad for GLAVA AKRYL FUGEMASSE. Glava Akryl fugemasse Fuge i betongvegg EI 90/E 120 Fuge i lettvegg EI 90/E

14 Fugemasse GLAVA Silikon fugemasse Silikonfugemasse for brannsikring av fuger og rørgjennomføringer og mindre åpninger i brannklassifiserte bygningsdeler. 4. Emballasje/lagring Emballasje: Holdbarhet: Patroner, 310 ml. Minst ett år ved kjølig lagring. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. Påføringstemp.: C. Anvendelsestemp.: C til C. 5. Monteringsanvisning 5.1 Rengjøring/forbehandling Rengjør kontaktflaten (som kan være fuktig men ikke våt). GLAVA SILIKON FUGEMASSE hefter normalt godt til de fleste stoffer som glass, keramikk, klinker, metall, betong, tre og til malte eller lakkerte overflater osv. Ved spesielt høye krav i forbindelse med temperatursvingninger, skjærkrefter eller vanneksponering kan overflatene primes med G783 eller FD for porøse materialer, G790 for metaller, G781 for plaster type PVC/PMMA/ PS/ABS/PC, G790 for andre (upolare) plaster PE/PP. 1. Generelt GLAVA SILIKON FUGEMASSE er en varmeekspanderende, énkomponent, elastisk silikonfugemasse til bruk ved tetting av fuger og rør-gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong eller betong. GLAVA SILIKON FUGEMASSE holder seg myk i kulde, tåler høye brukstemperaturer og er meget bestandig mot vann og kjemikalier. Produktet kan benyttes både utendørs og innendørs. Under brann ekspanderer fugemassen ca. 30 vol% og danner et brannbestandig materiale som forhindrer gjennomgang av flammer eller røyk. GLAVA SILIKON FUGEMASSE avgir lite røyk under brann og inneholder ikke klor eller andre bestanddeler som kan gi korroderende branngasser eller forårsake rust på stål. 2. Bruksområder Fugetetting Brannsikring av rørgjennomføring Avløpsrør branntettet med Glava Silikon fugemasse i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong eller betong. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AB-169 med tilhørende montasjeanvisning. Utførelse av rørgjennomføring i seksjoneringsvegg REI 90 med Glava Silikon fugemasse. Her må stålrøret i tillegg også isoleres med Glava Rørskål. 14

15 Fugemasse 5.2 Rørgjennomføring A 120 (EI 120) a. Stålrør isoleres 500 mm på hver side med 50 mm Glava Alukomfort eller Glava Tapelock Rørskål. Max. Brann- Vegg- Maks. Min. stålrør motstand tykkelse fugebredde fugedybde Ø168 mm EI 60 > 148 mm 26 mm 2 x 30 mm* Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Rørskål av mineralull * Stålrør skal isoleres på hver side av veggliv av gips eller betong med 50 mm Glava Rørskål b. Stålrør og kobberrør isoleres gjennomgående med minimum isolasjonslengde 500 mm på hver side av gjennomføringen, med AF/Armaflex cellegummi. Rørgjennomføring i betongvegg A 60 Brann- Vegg- Isolasjons- Max. rørmotstand tykkelse tykkelse dimensjon EI 120 Betong > 150 mm AF: 20 mm Stål Ø 32 mm EI 90 Betong > 150 mm AF: 9-32 mm Stål Ø 159 mm EI 60 Gips > 152 mm AF: 20 mm Stål Ø 19 mm EI 60 Betong > 150 mm AF: mm Stål Ø 88,9 mm Max. fugebredde 26 mm. Min. fugedybde 30 mm på hver side. Rørgjennomføring i lettvegg A 60 Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Rørskål av mineralull 5.3 Fugetetting A 120 (EI 120) Konstruksjon Vegg- Brann- Maks. Min. tykkelse motstand fugebredde fugedybde Glava Silikon fugemasse Betongvegg 100 mm EI mm 2 x 22 mm * Betongvegg 100 mm EI mm 30 mm AF/Armaflex cellegummi Gipskonstruksjon 100 mm EI mm 2 x 20 mm * Betong vegg/dekke 200 mm EI mm 25 mm** Rørgjennomføring i betong-/lettvegg A 120 Betong vegg/dekke 200 mm EI mm 10 mm *** * mellom fugene dyttes det med mineralull ** 50 mm keramisk fiber som bakdytt *** PE-list som bakdytt 6. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 7. Sikkerhetsforhold Under herding frigjøres 6% metyl etyl ketoxim, som bør unngås ved innåndning i tette rom. Hvis en får ureagert materiale i øynene skal det skylles rikelig med vann og eventuelt kontakte lege. Det henvises til HMS-datablad for Glava Silikon fugemasse Fuge i betongvegg A 120 Glava Silikon fugemasse Mineralull Glava Silikon fugemasse Mineralull Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Glava Silikon fugemasse Fuge i lettvegg A 60/B 60 Fuge i betongvegg A 60 15

16 Mansjett GLAVA Rørmansjett Rørmansjett for tetting av plastrørgjennomføringer i vegger og dekker. 1. Generelt GLAVA Rørmansjett brukes ved brannsikring av plastrørgjennomføringer i gips-, lettbetong- og betongkonstruksjoner. Rørmansjetten fungerer ved at det innvendige varmeekspanderende laminatet sveller opp ved varmepåvirkning og danner et brannbestandig skum som hindrer gjennomtrengning av flammer og røyk etter at plastrøret har smeltet vekk i gjennomføringen. Laminatet er lagt lagvis inne i en ramme av metall som festes enten utenpåliggende eller innfelt i veggen/dekke. 2. Bruksområder Brannsikring av plastrør av PVC, Friaphon, PE og PP som går gjennom brannklassifiserte konstruksjoner av gips eller betong. Utenpåliggende Glava Rørmansjett montert rundt plastrør som er støpt inn i FS-GPG masse i vegglivet 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF med tilhørende montasjeanvisning. 4. Lagring Ubegrenset holdbarhet. 5. Dimensjoneringstabell Plastrør type: Rørmansjett dimensjon: Konstruksjon: Brannmotstand: PP, PVC,Friaphon Ø < 320 mm Vegg gips/betong > 150 mm EI 180 Vegg gips/betong > 120 mm EI 120 PVC, Friaphon Ø < 250 mm Vegg gips/betong > 100 mm Betongdekke > 150 mm EI 90 PE Ø < 250 mm Vegg gips/betong > 100 mm EI 60 PE, PVC, Friaphon Ø < 200 mm Betongdekke > 150 mm EI 120 Vegg gips/betong > 100 mm EI 90 PE, PVC, Friaphon Ø < 160 mm Betongdekke > 150 mm EI 120 Vegg gips/betong > 100 mm EI 90 Betongvegg > 100 mm PP Ø < 160 mm Gipsvegg > 120 mm Betongdekke > 150 mm EI 60 PE, PVC, Friaphon Ø < 125 mm Vegg gips/betong > 100 mm Betongdekke > 150 mm EI 90 PE, PVC, Friaphon Ø < 110 mm Betongdekke > 150 mm EI 120 PE, PVC, Friaphon Ø < 110 mm Vegg gips/betong > 100 mm Betongdekke > 150 mm PP Ø < 90 mm EI 90 Utenpåliggende Glava Rørmansjett montert rundt plastrør som er støpt inn i FS-GPG masse i dekke 16

17 Mansjett 6. Montering i vegg/dekke < A 120 (EI 120) Det skal benyttes 1 stk. Glava Rørmansjett på hver side av vegglivet. Det skal benyttes 1 stk. Glava Rørmansjett i underkant av dekke. a. Ved utenpåliggende montering av Glava Rørmansjett må åpning mellom plastrør og veggliv tettes først med brannsikker masse som FS-GPG masse eller Glava Akryl fugemasse. b. Glava Rørmansjett monteres deretter på hver side av vegglivet og festes med skruer som er beregnet for konstruksjonen. I gipsvegg benyttes gjennomgangsbolter, mens det i betongskiller brukes ekspansjonsbolter. c. Ved innfelt montering tettes eventuelle åpninger mellom vegg og rørmansjett med brannsikker masse som FS- GPG masse eller. Generelt: I gipsvegg festes mansjetten med gjennomgangsbolter eller direkte i tettemassen med ekspansjonsbolter. I betong benyttes ekspansjonsbolter eller betongskruer, i lettbetong benyttes spikerplugg. 7. Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 8. Sikkerhetsforhold Det er ingen helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Det henvises til HMS-datablad for Glava Rørmansjett. 9. Dimensjoner Rør diameter Ytterdiameter mansjett Bredde mansjett 50 mm Ø 71,4 mm 30 mm 63 mm Ø 84,4 mm 30 mm 75 mm Ø 96,4 mm 30 mm 78 mm Ø 99,4 mm 30 mm 90 mm Ø 111,4 mm 30 mm 110 mm Ø 131,4 mm 30 mm 125 mm Ø 146,4 mm 30 mm 135 mm Ø 166,4 mm 30 mm 160 mm Ø 191,4 mm 30 mm 200 mm Ø 231,4 mm 60 mm 250 mm Ø 301,4 mm 60 mm Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i betongdekke A innfelt mansjett FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Plastrørgj.føring i betongdekke A utenpåliggende mansjett FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i betongvegg A innfelte mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgj.føring i betongvegg A utenpåliggende mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgjennomføring i lettvegg A 90 - innfelte mansjetter FS-GPG masse eller Glava Rørmansjett Glava Rørmansjett FS-GPG masse eller Plastrørgj.føring i lettvegg A 90 - utenpåliggende mansjetter 17

18 Pakning FS-Rørpakning Innfelt Rørpakning for tetting av plastrørgjennomføringer i vegger og dekker. 4. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF med tilhørende montasjeanvisning. 5. Emballasje/lagring Ubegrenset holdbarhet. 1. Generelt FS-Rørpakning benyttes ved plastrørgjennomføringer i gips-, tegl-, lettbetong- og betongkonstruksjoner. Pakningen består av varmekspanderende laminat lagt i en plastpakning som enkelt monteres rundt plastrør og skyves inn i vegglivet/dekke. 2. Bruksområder Brannsikring av plastrørgjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, lettbetong, betong eller teglstein. NB! Rørpakningen kan kun benyttes innfelt i vegg eller dekke (iht. monteringsanvisningen). FS-Rørpakning som dyttes inn i kjerneborret hull tilpasset denne. 3. Dimensjoneringstabell Plastrør type: Rørpakning dimensjon: Konstruksjon: Brannmotstand: PVC, Friaphon Ø < 200 mm Gips/betongvegg > 130 mm EI 120 Betongdekke > 200 mm EI 90 PP, PVC, Friaphon Ø < 110 mm Betongvegg > 100 mm EI 120 PP, PVC, PE, Ø < 50 mm Vegg gips/betong > 120 mm Betongdekke/vegg > 200mm EI 60 Friaphon 18

19 Pakning 6. Monteringsanvisning Rørpakningen kan kun monteres innfelt i vegg eller dekke for plastrør Ø 200 mm. 6.1 Montering i vegg A 120 (EI 120) Det skal benyttes 1 stk. FS-Rørpakning på hver side av vegglivet. a. FS-Rørpakning monteres innfelt på hver side av vegglivet. b. Eventuelle åpninger mellom vegg og rørpakning tettes med brannsikker masse som FS-GPG masse eller. NB! I gipsbaserte veggkonstruksjoner anbefales å benytte Glava Rørmansjett. FS-Rørpakning FS-Rørpakning 6.2 Montering i dekke A 90 (EI 90) Det skal benyttes 1 stk. FS-Rørpakning i underkant av dekke. a. FS-Rørpakning monteres innfelt i underkant av dekke. b. Eventuelle åpninger mellom dekke og rørpakning tettes med brannsikker masse som FS-GPG masse i tykkelse minimum 50 mm. Plastrørgjennomføring i betongvegg A Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. FS-Rørpakning 8. Sikkerhetsforhold Det er ingen helserisiko eller sikkerhetsproblemer knyttet til produktet. Det henvises til HMS-datablad for FS-Rørpakning. Plastrørgjennomføring i betongdekke A

20 Fugeskum Promafoam C fugeskum Fugeskum for branntetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner. 4. Emballasje/lagring Fugeskummet leveres i aluminiumsbokser à 700 ml som gir 25 liter skum. Emballasje: Produktet kan lagres i minst 9 måneder ved kjølig lagring (min C). Holdbarhet: Boksene leveres med engangs plastpistol. Hver patron er datostemplet med holdbarhetsdato. NB! Produktet tåler ikke frost under lagring. 5. Materialegenskaper Farge: Lys beige Trykkfasthet: 55 kpa Materiale: Difenylmentandiisocyanat Densitet: kg/m 3 Varmeledningsevne: 0,035 W/mK Brennbarhet: Klasse 1 iht. NEN 6065 Temperaturbestandighet: C til C 1. Generelt Promafoam C er et énkomponent, brannhemmende PUR fugeskum velegnet til bruk for brannsikker tetting av fuger og mindre åpninger i konstruksjoner av betong, lettbetong og klinker. Produktet har varmeisolerende og mekaniske egenskaper som ordinært byggfugeskum. 2. Bruksområder Branntetting av fuger og mindre åpninger i brannklassifiserte konstruksjoner av lettbetong, betong eller klinker. NB! Produktet skal ikke benyttes i fuger som utsettes for strekk, trykk eller forskyvninger under brann, eksempelvis fuger rundt kanaler, kabler, rør etc. 3. Produktdokumentasjon Se Produktdokumentasjon Nr. SINTEF AB-047 med tilhørende montasjeanvisning. Fuge i betongkonstruksjon tettes med Promafoam C 20

21 Fugeskum 6. Monteringsanvisning 6.1 Rengjøring / forbehandling Ikke-absorberende overflater skal fuktes lett mens andre overflater fuktes grundig før innsprøyting av skum. Lufttemperaturen skal være over 0 0 C og boksen skal ha minimum temperatur C før fuging starter. 6.2 Fugetetting A 120 (EI 120) Boksen rystes godt før bruk og holdes opp-ned under fuging. Påføring starter innerst i fugen med å fylle opp ca 30 % av fugevolumet. Vent 1 time v/ C og 4 timer v/+ 5 0 C. Fortsett deretter å fylle resten av fugen. Promafoam C Herdetiden avhenger av luftens temperatur og fuktighet samt av fugebredden. Fuge i betongvegg A 120 En fuge i en mur- eller (lett-)betongkonstruksjon skummet med Promafoam C oppnår en brannmotstand opptil A 120 (EI 120), avhengig av fugedybde og -bredde. Dette kan leses ut ifra tabellen under. Fuger i betong, lettbetong og klinker Fugedimensjon, største bredde x minste dybde [mm] A x x A x x x 100 A x x x 70 A x x x x 50 Fuger mellom tre og betong- /lettbetong, med fugen dekket på begge sider med gerikt av tre i tykkelse mm. Brannmotstand Brannmotstand Fugedimensjon, største bredde x minste dybde [mm] B x x x x Etter montering Utført branntetting merkes med etikett. Dette markerer gjennomføringen ved at utførelsen kan dokumenteres med bruk av godkjent branntetteprodukt. Produktdokumentasjon og monteringsanvisning (med påført dato for montering) skal foreligge på den aktuelle byggeplass. 8. Sikkerhetsforhold Boksene er trykksatt og må aldri punkteres eller utsettes for varme. Bruk vernebriller, hansker og egnet arbeidstøy. Ved sprut i øynene, skyll rikelig med vann og kontakt lege umiddelbart. Det henvises til HMS-datablad for Promafoam C. 21

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

Firesafe MA 3S Silikon

Firesafe MA 3S Silikon Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE MA-3S er en brannhemmende-, varmeekspanderende en- komponen fugemasse basert på silikon. Den har meget gode branntekniske egenskaper for branntetting av fuger og gjennomføringstettinger

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning Revidert Rev. Side 18.05.2009 1 1/5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter

Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon Montasjeanvisning Begrensninger/Forutsetninger/Muligheter Skriv Aktuelle inn løsninger tittel på Branntetting presentasjonen Morten Atle Killerud, Ameln Teknisk 5. september avdeling 2012 Firesafe AS Temaer: Løsninger godkjent for brannte5ng Krav 8l dokumentasjon

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 generelt FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 521 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende dekkmaling

Detaljer

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING AK 1 Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 El-nummer: 12178 09 GENERELT FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 512 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

Firesafe GPG. montasjeanvisning

Firesafe GPG. montasjeanvisning Firesafe Dato: 15012008 Regnr: 10001-2 Rev: 1 Side: 1 av 5 Danmark: MK 610/0795 GENERELT FIRESAFE er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper har en god varmeledningsevne,

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

FIRESAFE GPG MORTAR MONTASJEANVISNING

FIRESAFE GPG MORTAR MONTASJEANVISNING MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no / 0047 90 110 ETA

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0270 av 2015-10-26. 1. Innehaver av godkjenningen B. Sørbø A/S Bjødnabeen 12, 4033 Stavanger, NORGE www.xxx.no 2. Produsent Polyseam Ltd. 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner.

FIRESAFE Kabelhylser. FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Side 1 av 22 FIRESAFE Kabelhylse; systemer for etter - trekking av EL-kabel i gipsvegg, samt i vegg og dekke i murte/støpte konstruksjoner. Firkantede delabare kabelhylser av stål Siruklære kabelhylser

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE

FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE FIRESAFE AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER MONTASJEANVISNING Dato: 7.0.0 Utarbeidet av: PP Godkjent av: AK Rev.: 0.0.0 Side: av Produktdokumentasjon: ETA /087 (gjennomf.)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER Rev, JUNI 0 TEKNISKE DATA/ BRUKSOMRÅDER GLAVA Akryl fugemasse Bakdytt Murte og støpte vegg- og gulvkonstruksjoner

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann

Side 1/12. Passiv brannsikring. Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 1/12 Passiv brannsikring Riktige produkter for å hindre og forsinke spredning av brann Side 2/12 Side 3/12 Det handler om å redde liv og verdier. Passiv brannsikring innebærer å hindre eller forsinke

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (6) 2012 6 22 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING. Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010. GLAVA GPG BRANNMASSE MONTERINGSANVISNING APRIL 2015 ETA 15/0026 Norway: SPFR AA-050 Denmark: MK. 6.10/0795 Sweden: Sitac: 2061/89 Testet i henhold til NS-EN 1366-3:2009 og NS-EN 1366-4:2006 + AL: 2010.

Detaljer

Brannskiller tekniske utsparinger. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS

Brannskiller tekniske utsparinger. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Brannskiller tekniske utsparinger Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Seksjoneringsvegg som holdt!!! Brannsikrings tiltak Aktive-/Tekn. tiltak - Sprinkel -Alarm -Slokkeanl. -Røykvent -Ledesystem..

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR / Gulvsluk (Del 5)

MONTERINGSANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR / Gulvsluk (Del 5) MONTERINGSANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR / Gulvsluk (Del 5) Fire stopping System: Branntetting ved gjennomføring av gulvsluk. Dato.: 12.06.2015 Utarbeidet av.: PP Godkjent av.: AK Rev. dato.: 01.12.2017

Detaljer

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032

informasjon Dato Branntettingssystem Tetting med FireStop Sealant 3000 alt. FireStop 400 AA-032 Erst. informasjon Dato Side Dokument nr 204-0-0 / FSI-O-68-4 Branntettingssystem FS-Flex D AA-02 Testet og godkjent for brannklasse EI60/EI20 Tetting med FireStop Sealant 000 alt. FireStop 400 BRUKSOMRÅDE

Detaljer

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Hva er de største utfordringene? Hvordan velge riktige løsninger? Oppgradering av eksisterende bygg Brannsikringstiltak Aktive-/Tekn.

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS.

2. Hvis tettingen skal være lastbærende så må armering installeres i h.h.t instruksjoner fra Akzo Nobel Coatings AS. detaljtegning Mortar Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Mortar er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Ventilasjonskanaler Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no

Detaljer

Skriv inn tittel. på presentasjonen. Informasjonsmøte om brannsikkerhet. i eldre bygårder

Skriv inn tittel. på presentasjonen. Informasjonsmøte om brannsikkerhet. i eldre bygårder Informasjonsmøte om brannsikkerhet Skriv inn tittel i eldre bygårder på presentasjonen Morten Oslo kommune, Ameln 5. brann- september og redningsetat 2012 v/branninspektør Ivan Pirojkov Firesafe AS v/brannrådgiver

Detaljer

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting

Relekta Brannakryl Multi Fugemasse for branntetting LIM OG FUGEMASSE Relekta Fugemasse for branntetting SINTEF-godkjent (klassifisert) varmeekspanderende fugemasse Godkjent til rør-, kabel- og kanal- gjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer)

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Grafite FR. MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Grafite FR er en volumøkende, akrylbasert forsegling som utvider seg ved brann. Fordi produktet danner

Detaljer

Brannpostbrønn. Type BA 2.100

Brannpostbrønn. Type BA 2.100 Brannpostbrønn 2.100 utgave 3N Teleskopisk brønn i slagsterk PE plast. Brønnene er beregnet for montasje av: Brannventiler Spyleventiler, vannuttak Vannmålere Avstengningsventiler Avluftningsventiler Brønnen

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 SINTEF 030-0252 Firesafe FB, FP Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF 030-0252 av 2014-06-30 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, Norge www.firesafe.no

Detaljer

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel 4 Tekniske installasjoner Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet.

Detaljer

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT

ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT ORYX Collar FX 330 BRANNMANSJETT MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar FX 330 er en brannmansjett for å lage brannheende gjennomføringer i vegger og gulv.

Detaljer

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE

ORYX Collar WR PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Collar WR er strimler til opprettelse av brannsikre gjennomganger i vegger og gulv. ORYX Collar WR-strimlene

Detaljer

FIRESAFE SILICONE SEALANT

FIRESAFE SILICONE SEALANT Side: 1 av 7 GENERELT FIRESAFE SILICONE Sealant er en brannhemmende, en-komponent fugemasse basert på silikon. EGENSKAPER FIRESAFE SILICONE Sealant er en silikonbasert tetningsmiddel som brukes til å danne

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C

ORYX Acrylic FR. EMBALLERING OG LAGRING - Leveres ii 310 ml patroner - Oppbevares tørt og frostfritt ved temperaturer mellom +5 C og +40 C ORYX Acrylic FR MONTERINGSANVISNINGER Versjon 1.1, 15-02-2017 (Norwegian) PRODUKTBESKRIVELSE ORYX Acrylic FR er en brannsikker akryl fugemasse til innendørs bruk. ORYX Acrylic FR kan brukes til tetting

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0295 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

Brannstopp ekspanderende fugemasse

Brannstopp ekspanderende fugemasse Brannstopp ekspanderende fugemasse CFS-IS En vann- og akrylbasert ekspanderende fugemasse til tetting av små og medium store kabel og rørgjennomføringer Bruksområder Branntetting av: Kabel, kabelbunter

Detaljer

Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø

Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Hvor er vi? Oslo Østfold Hamar Akershus Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Forhandlere Syljuåsen Nerpuz Kruse Smith Årdal Blikk Brannsikring Norvest Helgeland Brannsikring Lettbyggteknik Brannmateriell

Detaljer

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om

Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter CFS-C Brannstopp for plastrør med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50 til 160 diameter, i gjennomføringer i branncelle vegg og dekke. Rørmaterialer:

Detaljer

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data

Brannstopp puter. Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger. Teknisk data Brannstopp puter CFS-CU Det mest kostnadseffektive brannstoppsystemet som er tilgjengelig for midlertidige brantettinger Bruksområder Permanent branntetting i kabelgjennom føringer gjennom vegg og dekke,

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR

Teknisk datablad. Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Teknisk datablad Hilti Brannstopp Akryl fugemasse CFS-S ACR Europeisk Teknisk godkjenning ETA Nº 10/ 0389 (Lineær fugetetting) ETA Nº 10/ 0292 (Gjennomføringstetting) Brannstopp akryl fugemasse CFS-S ACR

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON RISEFR 030-0307 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

PRODUKTER FIRE-BOND 2K Sealing Foam

PRODUKTER FIRE-BOND 2K Sealing Foam PRODUKTER FIRE-BOND SEALING FOAM 2K PROFESSIONAL Beskrivning av produktet: Fire-Bond 2K Sealing Foam er et ekstra hurtigherdende 2-komponent brannklassifisert fugeskum. Ved påføring ekspanderer skummet

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA-050 av 2015-03-26. Side 2 av 22 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR AA050 av 20150326. 1. Innehaver av godkjenningen Firesafe as Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo, NORGE www.firesafe.no 2. Produsent Firesafe as 3. Produktbeskrivelse

Detaljer

ORYX Silicone FR. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Silicone FR. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Silicone FR ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 15-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring

ORYX Collar FX 330. ORYX, lidenskap for passiv brannsikring ORYX Collar FX 330 ORYX, lidenskap for passiv brannsikring Versjon 1.0, 21-03-2016 ORYX er spesialisert i passiv brannsikring for bygninger. Takket være vår kompetanse og store produktspekter tilbyr ORYX

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner og gulv Horisontale fuger i overgang vegg / gulv, dekke eller tak Forbindelser mellom stålbjelker

Detaljer

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER. Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE

PROTECTA BRANNSPJELD TEKNISK DATABLAD & LØSNINGER.  Polyseam AS tlf (7) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell produktbeskrivelse side 1 Egenskaper side 1 Brannmotstand side 1 Steng inne og trekk ut prinsippet side 2 Støvdannelse og generelt vedlikehold side 2 Minste avstander og begrensninger

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

Brannstopp silikon fugemasse

Brannstopp silikon fugemasse Brannstopp silikon fugemasse CFS-S SIL En silikonbasert, elastisk brannstopp fugemasse som gir maksimal bevegelse i brann klassifiserte lineære fuger Bruksområder Vertikale fuger i og mellom veggkonstruksjoner

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012

presentasjonen Morten Ameln 5. september 2012 Informasjonsmøte om brannsikkerhet i eldre bygårder Oslo kommune, brann- og redningsetat v/branninspektør Andreas Coll Firesafe Skriv AS v/brannrådgiver inn Bjørn tittel Harald Tømmerbakk og teknisk sjef

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Brannstopp mansjetter

Brannstopp mansjetter Brannstopp mansjetter FS- P Brannstopp for brennbare rør opp til 250 mm i diameter med europeisk teknisk godkjenning. Bruksområder Tette rundt brennbare rør fra 50mm til 250mm diameter, i \ gjennomføringer

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF AA-003 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING

MONTASJEANVISNING PROTECTA FR BRANNPLATE. www.protecta.no Polyseam AS tlf.02944 1 (11) 2014 5 22 GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING PROTECTA FR BRANNPLATE MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18

Haugvold sykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 HaugvoldSykehjem 2010 06 18REV01 2010 04 30 BrannsikringBaderomskabiner Haugvoldsykehjem Brannsikring baderomskabiner Dato: 2010-06-18 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av

Detaljer

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING

FIRESAFE FT Seal Pad MONTASJEANVISNING Side 1 av 7 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C

Brukstemperatur: +5 / +40C +5 / +40C Bygg og sanitærsilikon Gir god vedheft til en rekke underlag uten bruk av primer Tilsatt mugg- og soppdreper Meget god UV- og værbestandighet Ikke korrosivt mot metall Høy elastisitet og fleksibilitet

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hvordan skal brannvesenet gjennomføre tilsyn Jan-Tore Dilling Enhet for forebygging 1 Systemrettet tilsyn Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet

Detaljer

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting

Varmeekspanderende fugemasse til bruk som gjennomføringstetting eller fugetetting Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0272 av 2016-01-14 I Tetting av fuger. Beskrivelse : brannmotstand: Tetting av horisontal fuge i vegg av gips eller betong med tykkelse Tosidig fuge

Detaljer

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker.

GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. Side: 1 av 6 GENERELT Varmeekspanderende Pad for brannsikring av elektriske vegg- og takbokser av plast, montert i brannskillende vegger og dekker. BRUKSOMRÅDE Lukkemekanisme for vegg- og takboks av plast

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0296 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13.

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. Side 2 av 5 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR 030-0273 av 2016-01-13. 1. Innehaver av godkjenningen Silcone Trading Energigatan 5, 434 37 Kungsbacka, Sverige www.siliconetrading.se 2. Produsent Intumex

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer