Ved Otto Randolf Grüner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved Otto Randolf Grüner"

Transkript

1 Ved Otto Randolf Grüner Til stadighet når en leser lokalhistorie og bygdebøker, blir en slått av hvor lite forfatterne bruker arkivkilder hvis en da unntar de tradisjonelle folketellinger, skattemanntall, matrikler og kirkebøker. Selv av disse er ofte få benyttet. Stort sett er vel Statsarkivets serier mere kjent blant lokalhistorikere enn Riksarkivets. Nå kan denne mangel på bruk av kilder, skyldes økonomi, men ofte skyldes det uvitenhet om de arkivserier som finnes. Denne mangelfulle kunnskap skyldes så igjen arkivenes registreringer som ennå ikke er perfekt. I Riksarkivet finnes en arkivserie - fogderegnskapene - som har et mylder av opplysninger både når det gjelder slekts-, gards-, og bygdehistorie, men som dessverre er lite kjent og lite benyttet. Riksarkivet har bare snaue årstall i sitt register, slik at en kan finne hvilke år en har regnskap for, men intet om innhold ellers. En skulle tro at et regnskap ikke kan gi særlige opplysninger, og selve regnskapet er også i og for seg tørt nok, det er alle vedleggene som er så rike og verdifulle. For å bøte noe på dette for vårt distrikts vedkommende vil jeg her offentliggjøre en registratur for Romsdal Fogderegnskap for tida Arbeidet ble utført for Riksarkivet, men samtidig tok jeg kopi til eget bruk. Det er ytterst få av landets fogderegnskaper som er registrert slik, kanskje bare to-tre, og Romsdal heller ikke for andre år enn disse. Men dette kan iallfall gi oss et inntrykk av hva fogderegnskapene har å gi. Fogderegnskapene før 1687 er jo eldre de er, mindre omfattende, og de ligger sammen med andre fogderegnskaper i serien Lensregnskaper for Trondheim len. Først fra 1687 er Romsdal egen pakkeserie, og de fortsetter selvsagt etter Lensregnskapene ligger også i Riksarkivet. Skulle noen være interessert i ett eller annet vedlegg, så kan en bestille mikrofilm eller fotostatkopi. Men da må en være oppmerksom på at noen av vedleggene er store hefter på mange sider, f. eks. matriklene, mens tingsvitnene f. eks. oftest er på en eller to sider. En bør også være klar over at f. eks. skattelistene kan mangle fulle navn, noe som da gjør at de er av mindre verdi.

2 1687 ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Matrikkel A. Jordebok over krongods og det av krongods og kirkens gods som er utlagt til det militære B. Sagmesterskatt B. Sagbordskatt C. Skattemanntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere D. Manntall over odelskatten E. Legdsrulle for hær og marine F. Consumpsjon- og folkeskatt med vedlegg 1-6 (vedleggene er oppgaver fra de skattepliktige.) G. Rossteneste H. Ekstrakt over innkomstene J. Leidangskatt K. Sikt og sakefall med en ekstrakt (no 1) L. Tingsvitne om vrakgods M. Presteskatten N. Kvitteringer fra krigsråd og oberst v. Schultz, sorenskriver, prester, offiserer og bondelensmenn for skattefrihet på sine setesgard, embetsgarder og inntekt av sakefall Skatt av allmenningene ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. Skatt av allmenningene på v. Schultz gods B. Sagbordskatt C. Skurdoppgaver D. Sagmesterskatt E. Manntall på handverksfolk, husmenn og strandsittere F.»» odelskatten G.»» rosstjenesten H.»» consumpsjon- og folkeskatt med vedlegg 1-6 J.» kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-6 K. Jordbok over krongods og militære garder L. Leidang M. Manntall på presteskatten N. Oppgave over skattefrihet på adelsgarden Vestnes 1. Kvittering fra skriver, prester, offiserer og bondelensmenn ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Oppgave over allmenningene A. Sagbordskatt B. Sagmesterskatt med skurdoppgave C. Manntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere D. odelskatten E. Legdsrulle F. 61

3 62 Manntall over consumpsjon- og folkeskatt med vedlegg 1-3 G. >> >> kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-5 H. rosstjenesten J. Jordbok over krongods og militære garder K. Leidang L. «Landboehold eller tredieaarstage» M. Sikt og sakefall med vedlegg no 1 N. Manntall over presteskatten O. Kvitteringer fra skriver, prester, offiserer og bondelensmenn Tingsvitne om arv etter Ingeborg Mjelve 19.» om en skatterestanse i Sund otting ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av reknskapet. Matrikkel A. Sagmesterskatt B. Sagbordskatt C. Skurdoppgave D. Manntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere E. odelskatten F. Legdsrulle G. Manntall over consumpslon- og folkeskatt med vedlegg 1-6 H.»» kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-5 J. rosstjenesten K. Jordebok over krongods og militære garder L. Leidang M. Landbohold eller tredjeårstake N. Sikt og sakefall med vedlegg 1 og 2 O. Manntall over presteskatten P. Kvitteringer fra prestene 1-5. Om offisersgardene 6. Kvitteringer fra bondelensmenn ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. Sagmesterskatt B. Sagbordskatt C. Skurdoppgave D. Manntall over odelskatten E. Legdsrulle med et vedlegg (skattemanntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere.) F. Manntall over kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-5 G. rosstjenesten H. Jordebok over krongods og militære garder J. Leidangmanntall K. Landbohold eller tredjeårstake L.

4 Sikt og sakefall med to vedlegg M. Manntall over presteskatten N. Forpaktningsbrev på consumpsjons- og folkeskatten i Romsdal til landkommisær Hans C. Hiort O. Kvitteringer fra krigsråd, skriver, prester, offiserer og bondelensmenn Tingsvitne om hus tilhørende sal. Anna Munthe og Christen Povlsen som ligger øde i Ona. Ingen leier. 19. Tingsvitne om byksel i garden Talset i Fanne otting som kronen eier part i og har bykslingsretten. Ingen byksler, men fogden Morten Schultz leier slåtten. 20. Tingsvitne om byksel av garden Øvre Raknes i Sund otting, kronen eier den delvis og har bykslingsretten. Ingen byksler, men Jonas Raknes leier slåtten ROMSDAL FOGDREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet med ekstrakt av likvidasjonen. Matrikkel A. Oppgave over allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd og oberst v. Schultz B. Sagmesterskatt C. Sagbordskatt D. Skurdoppgave med tre vedlegg E. Manntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere med ett vedlegg F. Manntall over odelskatten G. Legdsrulle H. Manntall over kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-6 J. rosstjenesten K. Jordebok over krongods og militære garder L. Leidangen M. Landbohold eller tredjeårstake N. Sikt og sakefall med ett vedlegg O. Manntall over presteskatten P. Om noe konfiskert tobakk som er solgt Q. Amtmannens brev til tollerne i Romsdal om å taksere tobakken R. Taksering av noe vrakgods (vin og vintønner) S. Liste over handverksfolk, husmenn og strandsittere 1. Kvittering fra skriver, prester, prestenke, offiserer og bondelensmenn Tingsvitne om byksel av gardene Rakvåg og Øvre Raknes. Ingen ville byksle (jfr. tingsvitne 1691) 20. Tingsvitne om byksel av garden Talset. Ingen byksler (jfr. tingsvitne 1691)

5 ROMSDAL FOGDREGNSKAPER «Extragt Af En Deel Extraherede Poster - -» Vedlegg no (no 0 og no 1 er like) Om tre ettersøkte personer Lars Olsen, Anders Sivertsen, i Gudbrandsdal, og Torris Eriksen på Nordmøre. De er botelagt sannsynligvis for leiermål. 0 og 1. Tingsvitne om at Torris Eriksen, Mildri Pedersdtr. barnefar er bosatt på Nordmøre. 2 og 3. Tingsvitne om at Lars, Ingeborg Hansdtr. barnefar er reist og senere ikke sett. 4. Erklæring fra 11 navngitte personer på Molde om at de er fattige og ikke kan betale consumpsjonsskatt og at de ikke driver krovirksomhet. Bekreftet av amtmann v. Ahnen. 5. Om 4 handelsmenn fra T-heim som ikke har betalt defensjonsstyr i Romsdal. Forespørsel om militær eksekusjon. 6. Erklæring om når sorenskriver Ørbech, nå på Nordmør, tiltrådte og at Fredrik Messell tiltrådte 15. juli Tingsvitne om fattigdom hos to leiermålsdømte i Erisfj. 9. Tingsvitne om en soldat som har begått leiermål og om en kvinne som har reist etter leiermål. 10. Leiermålsliste fra Tingsvitner om leiermål og fattigdom i Sund og Vestnes otting. 12 og 13. Tingsvitne om grasleie av garden Talset. 14. Tingsvitne om øde hus i Ona og grasleie av Rakvåg og øvre Raknes. Kronen er bykselrådig begge steder. 15. Tingsvitner om skatterestanser i Molde. 1 glassmester, 1 skredder, 1 messingsmed, 1 feltbereder og 3 skomakere. 16. Ekstrakt av antegnelsene. 17. Tingsvitner om leiermål og fattigdom på Molde, i Sund otting, i Romsdal otting, i Våge otting, i Fanne otting og i Rødven otting. 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Kvittering fra stiftsamtmann Hans Kaas og oberst v. Schultz på utgifter ved deres kommisjonsreise i Romsdal angående bondebevepningen. 24 og 25. Designasjon over regnskapene ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel. A. Allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd v. Schultz B. Sagmesterskatt med skurdoppgave som vedlegg C. Sagbordskatt D. Manntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere E.»» odelskatten F.

6 Legdsrulle G. Manntall over rosstjenesten. H. Jordebok over krongods og militære garder J. Leidangen K. Landbohold eller tredjeårstake L. Sikt og sakefall med ett vedlegg (no 1) M. Manntall over presteskatten N. Kvitteringer fra krigsråd, skriver og prester 1-7. Krigsjordebok 8. Kvitteringer fra offiserer og bondelensmenn Tingsvitne om odegarden Rakvåg, Øvre Raknes og hus eller hustufter i Ona (jfr. tingsvitne reg. for 1691) 13. Tingsvitne om garden Talset (jfr. tingsvitne reg. for 1691) ROMSDALFOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel. A. Allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd v. Schultz. B. Skurdoppgave. C... Sagmesterskatt. D. Sagbordskatt. E. Manntall over handverksfolk, strandsittere og husmenn. F. odelskatten. G. Legdsrulle. H. Rosstjenesten. J. Jordebok over krongods og militære garder. K. Leidang. L. Landbohold og tredjeårstake. M. Sikt og sakefall. N. Presteskatten. O. Sikt og sakefall. P. Om at Vestnes gods, v. Schultz setesgard er skattefri. 1. Kvittering fra skriver for skattefrihet på gard. 2.» prestene. 3. Krigsjordebok. 4. Kvittering fra bondelensmennene. 5. Tingsvitne om Rakvåg, øvre Raknes og hus i Ona. 6.»» garden Talset. 7. >>» skurd på Sotnak sag og om betaling til bondelensmannen for kost til fangen Ingebrikt Thorsen, Erisfjord otting. 8. Dom over Hille Pedersen på Molde for 3. gangs leiermål. Dømt til kagstrykning. 9. Mestermannens kvittering for utført kagstrykning ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. 65

7 66 Allmenninger og laksevarp på krigsråd og oberst v. Schultz gods B. Sagmesterskatt C. Sagbordskatt D. Manntall over handverksfolk, strandsittere og husmenn E. odelskatt F. Legisrulle G. Rosstjenesten H. Jordebok over krongods og militære garder J. Leidang K. Landbohold og tredjeårstake L. Sikt og sakefall med to vedlegg uten nr. Det ene vedlegg er en liste over eiendelene til Otte Olsen Skarseter som hadde begått leiermål utenfor sitt ekteskap. M. Presteskatten N. Krigsjordebok 1. Kvittering fra offiserene 2, 3, 4. >>» bondelensmennene 5. Tingsvitne om ødegarden Rakvåg, øvre Raknes og to hus i Ona 6. Tingsvitne om garden Talset 7. Dom over Ingeborg Olsdatr. i Romsdals otting for 3. gangs leiermål. Dette hendte mens hun tjente på Grytten prestegård. Mannen reist. Kagstrykning. Lensmann Jacob Olsen og mestermannens kvitteringer 8. Dom over Siri Hansdtr., tenestepike på Brevik, for falsk forklaring. Steenor Radmoedtr. frifunnet for ulovlig melking. 9. Copi av dom over Hans Knudsen Melland for tjueri av to bismerpund norsk salt fra Baltzer Røe. Liste over Hans K. Mellands eiendeler, fattig ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. Allmenninger og laksevarp på godset til ovest v. Schultz. B. Sagmesterskatt C. Sagbordskatt D. Manntall over handverksfolk, strandsittere og husmenn. E.» >> odelskatt. F. rosstjenesten G. Legisrulle. H. Sikt og sakefall med et vedlegg (no 11 J. Presteskatt. K. Jordebok over krongods og militære garder. L. Leidang. M. Landbohold og tredjeårstake. N. Krigsjordebok 1.

8 67 Tingsvitne om ødegarden Rakvåg og øvre Raknes. 2.» garden Talset. 3. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDALFOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel. A. Manntall over odelsskatten. B.» >> rosstjenesten. C.»» strandsittere og husmenn. D. sagmesterskatt E og sagbordskatt F. Sikt og sakefall med ett vedlegg (no 1) G. Legdsrulle. H. Presteskatten. J. Allmenninger og laksevarp på godset til oberst v. Schultz. K. Landbohold og tredjeårstake. L. Jordebok over krongods og militære garder. M. Leidang. N. Consumpsjon- og folkeskatt med vedlegg 1-7. O. Tienderegister for P. Tienderegister for Q. Attester fra prestene Lem, Mejer og Parelius om dårlig korntiende i R. Kvitteringer fra Vestnes setesgard, sorenskriver Messell og prestene. 1, 2 og 3. Tingsvitne om ødegarden Rakvåg og Raknes. 4.» garden Talset. 5. Dom over Randi Olsdtr. (Utbugge) fra Erisfj. for dulgd barnefødsel. Ble halshogd 17. aug Hun ble angitt av broren Knut Olsen Ytterbogge. 6. Kvittering fra bondelensmennene. 7. Antegnelser i regnskapet for 1697 med ett vedlegg. Vedlegget er en liste over eiendelene til Olle Iversen Lund som først ble antatt druknet og arven skulle derfor deles. Senere viste det seg at han var rømt med konas søsterdatter og hans eiendom skal nå tilfalle kronen ROMSDALFOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. Manntall over rosstenesta B. >> >> strandsittere og husmenn C.» >> sagmesterskatt, skurdoppgave og bordskatt D, E, F. Sikt og sakefall G, H.

9 68 Liste over Jørgen Iversønns eiendom, Erisfj. tilfalt kongen etter dom for leiermål med slektning i 3. ledd. J. Legdsrulle K. Presteskatt L. Allmenninger og laksevarp på v. Schultz gods. M. Landbohold og tredjeårstake. N. Jordebok over krongods og militære garder. O. Leidang P. Krigsjordebok 1. Tingsvitner om ødegardene Raknes, Rakvåg og Talset. 2, 3. Manntall over de som er fri for å betale odelskatt. 4. Tingsvitne om at Olle Iversen Strande ikke har betalt noe til lensmannen av sin leiermålsbot. 5. Dom over Ole Iversen Lund for leiermål med konas halvsøsterdatter, lagrettsdom i T-heim og kongens benådningsavslag. Henrettet 21/ Kvittering for leie av sverd til ovenstående henrettelse. 7.» av mestermannen for henrettelsen. 8. fra sorenskriveren for utgifter i saken. 9. Dom over Johannes Iversen Berset for falskmynting, otteskillinger. Dødsdømt, men benådet av kongen til Finnmarksforvisning. 10. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDALFOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Manntall over rosstjenesten. 2. >>» strandsittere og husmenn. 3.»» sagmesterskatt, skurdoppgave og bordskatt. 4, 5, 6. Sikt og sakefall. 7, 8. Liste over hva Aage Oudensønn på Molde og Otte Olson i Våge eier og skylder. Leiermål utenfor ekteskap. 9, 10. Legdsrulle. 11. Presteskatt. 12. Allmenninger og laksevarp på oberst v. Schultz gods. 13. Landbohold og tredjeårstake. 14. Jordebok over krongods og militære garder. 15. Leidang. 16. Kvittering for kvernskatten, levert til fattighuset. 17. Kvittering for skattefrihet fra Vestnes gods og skriveren. 18,19. fra prestene for skattefrihet. 20. Krigsjordebok. 21. Tingsvitner om Rakvåg, Raknes og Talset. 22, 23.

10 Manntall over de som er fritatt for odelsskatt. 24. Bondelensmennenes kvittering. 25. Manntall over kopp- og ildstedskatt med vedlegg Oberhoffsrettdom i original mellom kaptein Bewelouw på Moldegård og Elsse enke etter stiftsskriver Iver Baltzersen om en fordring. Ang. lønn i krigen og Kapteinen tapte. Et vedlegg uten nr. pålegger fogden å betale kapteinen ca. 90 dlr. og kapteinens kvittering for disse ROMSDALFOGDREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Manntall over rosstjenesten. 2 >>» strandsittere og husmenn. 3.» >> sagmesterskatt, skurdoppgave og bordskatt. 4, 5, 6. Liste over det Knut Andersen eide (en skinnfell) og det han skyldte. Leiermål i ekteskap. 9. Sikt og sakefall. 7, 8. Legdsrulle. 10. Presteskatt. 11. Allmenninger og laksevarp på krigsråd v. Schultz gods. 12. Landbohold og tredjeårstake. 13. Leidang. 14. Beregning over rosstjenesteskatten. 16. Kvittering for kvernskatten i Romsdal, levert til fattighuset. 17.» fra sorenskriver, krigsråd og prester for skattefrihet. 18, 19, 20, 21. Krigsjordebok. 22. Tingsvitner om Raknes, Rakvåg og Talset. 23, 24. Tingsvitne om straff på kroppen for noen fattige leiermålsdømte i Rødven og Vestnes ottinger. 26, 27. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDALFOGDREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Manntall over strandsittere og husmenn. 2. >>» sagmesterskatt, skurdoppgave og bordskatt. 3, 4, 5. Sikt og sakefall. 6, 7. Presteskatt. 8. Allmenninger og laksevarp på godset til brigader v. Schultz. 9. Landbohold og tredjetake

11 70 Jordebok over krongods og militære garder. 11. Leidang. 12. Tienden. 13. Kvittering om skattefrihet fra Vestnes gods, skriver, prester. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Krigsjordebok. 20. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 21, 22. Register over jordegods fritatt for odelsskatt. 23.» rosstjeneste. 24. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDAL FOGDSREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Manntall over strandsittere og husmenn. 2. sagmesterskatt, skurdoppgave. 3, 4. Sikt og sakefall. 5, 6. Legdsrulle. 7. Presteskatt. 8. Allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd v. Schultz. 9. Landbohald og tredjetake. 10. Jordebok over krongods og militære garder. 11. Leidang. 12. Kvittering for skattefrihet, Vestnes gods, skriver, prester, prestenke Krigsjordebok. 22. Tingsvitner om Raknes og Talset. 23, 24. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 25.» rosstjeneste. 26. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapene for årene Antegnelser i regnskapet for årene Vedlegg til antegnelsene 1-4. uten unmmer, ialt 4 skriv. Et brev fra fogden Schultz til Cammercollegiet med 3 tingsvitner, et om leiermålsdømt kvinne som er død, et om skatterestanse på garden Hagset og et om byksel av garden Rakvåg. Likvidasjonsregnskap for ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap. Utskrift av tingprotokollen over strandsittere og husmenn. 2.

12 Skurdoppgave. 3. Utskrift av tingprotokollen om sikt og sakefall. 4. Tingsvitne om leiermålsdom i Erisfj. fattig, straffet på kroppen. 5. Skriv til fogden Schultz fra Amtstuen i T-heim om leiermål og vegmestertoll. Fogdens svar. 6. Presteskatt. 7. Allmenninger og laksevarp på godset Vestnes. 8. Landbohold og tredjetake. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Leidang. 11. Kvitteringer om skattefrihet fra skriver, prester og prestenke Krigsjordebok. 17. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 18, 19. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 20.» rosstjeneste. 21. Kviiteringeg fra bondelensmennene ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap. Manntall over strandsittere og husmenn. 2. Skurdoppgave, sagmesterskatt og bordskatt. 3, 4, 5. Sikt og sakefall, utskrift av tingprotokollen. 6, 7. Taksering hos Ole Olsen Venaas, eiendom og gjeld, leiermål med slektning. 8. Tingsvitne om at leiermålsboten til Mildri Arnesdtr. er sonet på kroppen. 9. Legdsrulle. 10. Allmenninger og laksevarp på godset til brigader v. Schultz. 11. Presteskatt. 12. Landbohold og tredjetake. 13. Jordebok over krongods og militære garder. 14. Leidang. 15. Consumpsjonsskatt og folkeskatt med oppgaver Kvitteringer fra skriver, prester og prestenke Krigsjordebok. 30. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 31, 32. Liste over jordgods fritatt for odelsskatt. 33.» rosstjeneste. 34. Kvittering fra bondelensmennene. 36. Brev til fogden fra Rentekammeret og et medsendt tingsvitne og at Hans Clemmensen Skomaker og Olle Messingsmed er død i fattigdom på Molde. 37. Kvittering fra Presten Boj Bojesen

13 ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap. Manntall over strandsittere og husmenn. 2. Skurdoppgave, sagmesterskatt og bordskatt. 3, 4, 5. Utskrift av tingprotokollen om sikt og sakefall. (6. part og 10. part av arv etter Alexander Feif og Helena Constabel går til kongen. Begge var kommet fra Skottland.) Legdsrulle. 7. Allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd v. Schultz. 8. Presteskatt. 9. Landbohold og tredjetake. 10. Jordebok over krongods og militære garder. 11. Leidang. 12. Kvittering for skattefrihet fra skriver, prester og prestenke Krigsjordebok. 21. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 22, 23. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 24.» rosstjeneste. 25. Kvittering fra bondelensmennene. 26. Kvittering for betaling for utført kagstrykning av Oluf Eriksen Svindset ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Antegnelser til regnskapet for 1703, 1704, Vedlegg Landtakst (kapiteltakst). 1. Kvittering for kvernskatt og brev til stiftsamtmannen. 2. Sikt og sakefall av Bakke og Reinklostergods (intet) 3-9. Vin- og brennevinstoll 1702 og Antegnelser i regnskapet Om 50 dlr. som tolleren har fått. 12. Utskrift av tingprotokollen, dom over Anne Mogensdtr. og Ole Eriksen Svindset. 13. Extraherede poster av antegnelsene 1703, 1704, Vedlegg 1-6. Kvittering for kvernskatt Brev til v. Ahnen om kvernskatten med svar og kvittering. 2. Utskrift av tingprotokollen for Gudbrandsdal om dom i en leiermålsak begått av en gausdøl i Romsdal. Han sverget seg fri. 3. «Extraherede poster av antegnelsene» Amtmann Nobels brev til Cammercollegiet om strandsittere på Molde (de anseeligste) som han har fritatt for strand-

14 sitter skatt, da de er fattige, men som betaler kontribusjonsskatter (som er forpaktet av fogden). Han redegjør også for striden på Sunnmøre om tienden mellom almuen og tolleren som har forpaktet tienden. Nobel gir bøndene rett. 5. Dom over Anne Mogensdtr. og Ole Eriksen Svindset, lagmannsdom i T-heim ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap. Skurdoppgave, sagmesterskatt, bordskatt. 2, 3, 4. Utskrift av tingprotokollen, manntall strandsittere og husmenn. 5. Manntall over strandsittere og husmenn. 6. Allmenninger og laksevarp på godset til brigader v. Schultz. 7 Legdsrulle. 8. Presteskatt. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Landbohold og tredjetake. 11. Tingsvitne om krongardene Rakkevåg og Raknes. 12. Leidang. 13. Kvittering fra skriverenke, prester og prestenke bondelensmennene. 22. Krigsjordebok. 23. Register over jordegods fritatt for odelskatt. 24.» rosstjeneste. 25. Tingsvitne om krongarden Talset ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Antegnelser i regnskapet. Vedlegg 1-5. Antegnelser i regnskapet. 1. Tingsvitne om at ikke noe arvegods eller annet gods er tilfalt kronen dette år. 2. Kvittering for kvernskatten levert i T-heim. 3. Kapiteltakst. 4. Brev til Cammercollegiet fra brigader v. Schultz om Vestnes setesgard med tilkomster og kongebrev. 5. «Extraherede Poster af Antegnelserne». D.v.s. en post om strandsitternes skatt og marinelegdenes utredningsskatt. Vedlegg 1-6. Brev til Rentekammeret fra Risse Schultz om strandsitternes skatt (se antegn. 1705) og marinelegdenes munderings- og kjolpenge. 73

15 74 Ordre frå Fredrik IV om utkriving av båtsmenn. 4/ >> >>» at båtsmenn møter Fred.stad 10/ Bannlig brev fra Risse Schultz til Rentekammeret. Stiftskriveren i T-heim har truet med militær eksekusjon. 4. Resolusjon fra Rentekammeret i disse to saker. 5. Resolusjon fra Fredrik IV i disse to saker. Hun må betale strandsitterskatten, men slipper det andre. 6. Brev fra Rentekammeret til Risse Schultz hvor de ber henne om å sende kvittering om at hun har betalt sin gjeld. Ekstrakt av fogderegnskapet for årene med Fred. IV kvittering. Beregning over hva fogdenken Risse Schultz skylder på regnskapet ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjon. Legdsrulle. 2. Prestskatt. 3. Sagmesterskatt, skurdoppgave, bordskatt. 4, 5, 6. Manntall over strandsittere og husmenn, utskrift av tingprot. 7, 8. Allmenninger og laksevarp på godset til brigader v. Schultz. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Landbohold eller tredjetake. 11. Leidang. 12. Krigsjordbok. 13. Kvitteringer fra prester og skriver. 14, 15. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 16.» rosstjeneste. 17. Kvittering fra bondelensmennene. 18. Tingsvitner fra alle ottinger om husmenn som er døde og husmennenes økonomiske stilling ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjon. Legdsrulle. 2. Presteskatt. 3. Sagmesterskatt, skurdoppgave. 4, 5, 6. Strandsittere og husmenn. 7, 8. Allmenninger og laksevarp på godset til v. Schultz. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10.

16 Landbohold og tredjetake. 11. Leidang. 12. Tingsvitner om gardene Raknes og Talset. 13, 14. Militær rulle over sjuke soldater og vakanser ved mønstringene i februar, juni og juli. Utredningspengene for disse går i de to første tilfelle til regimentskassa. 15, 16, 17. Attest fra skriveren om at han har betalt for stemplet papir Krigsjordebok. 21. Kvitteringer fra prester og skriver. 22, 23. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 24.» rosstjeneste. 25. Kvittering fra bondelensmennene. 26. Attest fra Catterbach (kaptein) om en fattig husmann på Molde, militær eksekusjon for skatterestanse, han eide intet ROMSDAL FOGDREGNSKAP Antegnelser i regnskapen. Vedlegg 1-5. Tingsvitne fra alle ottinger om arveløst gods (intet), døde eller fattige husmenn, marinelegdene, ødegardene Raknes og Talset. (Raknes øde i 50 år, ingen eiere, tilfalt kongen. Talset øde i 30 år.) 1. Kvittering fra N. Christenson i T-heim for kverntoll. 2. Landtakst Landtakst Kvittering fra stiftsamtmannen for regnskapet. 5. «Extraherede Poster af Antegnelserne.» Vedlegg Kvittering fra N. Christenson i T-heim for kverntollen. 1, 2. Om ei prestenke, skrivargarden, døde husmenn og Ona fiskevær. (Attest fra amtmann Nobel om at Ona fiskevær er nesten øde grunna feilslagne fiskerier.) 3. Om Vestnes setesgard, attest fra v. Schultz. 4. Kopi av Christian V brev til oberst v. Hoven på Vestnes. 5. Kopi av Christian V brev om at fru oberst v. Schultz kan få pantsette Vestnes gods. (1698). 6. Om kontribusjon til militæret for sjuke soldater og vakanser ved mønstringene. 7, 8. Brev fra Nobel om at fiskeværene blir liggende øde. Liste fra fogden over en del døde og fattige husmenn som sammen med matrosene ikke betaler skatt. (med navn.) 9. Om Raknes og Talset. 10. «Anden gang Extraherede Poster.» Vedlegg 1-3. Tingsvitne om noen fattige husmenn i Fanne otting. 1. Utskrift av tingprotokollen om noen fattige husmenn i Fanne o

17 76 Utskrift av tingprotokollen fra alle ottinger om noen kunne svare mere leidangskatt. (ingen). 3. Beregning over hva fogden Børge Eg skylder. Kvittering fra Fredrik R. for regnskapet ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjon. Legdsrulle. 2. Sagmesterskatt, bordskatt, skurdoppgave. 3, 4, 5. Presteskatt. 6. Strandsittere og husmenn. 7, 8. Allmenninger og laksevarp på godset til generalmajor v. Schultz. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Landbohold og tredjetake. 11. Leidang. 12. Landtaksten. 13. Tingsvitner om Raknes og Talset. 14, 15. Utskrift av tingprot. om taksering og utlegg i boet til Ingebrigt Aschieldsøn som hadde rømt fra sin kone med tjenestejenta si, Guri Larsdtr. Sunds otting. 16. Attest om betaling for stempla papir. 17, 18. Rulle over sjuke soldater og vakanser ved generalmønstringen i juni Utredningspengene for disse skal betales. 19. Krigsjordebok. 20. Kvittering fra prestenke, prester og skriver. 21, 22, 23. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 24.» rosstjeneste. 25. Kvittering fra bondlensmennene. 26. Reisepenger for fogden til og fra T-heim med skatten ROMSDAL FOGDREGNSKAP Antegnelser i regnskapet. Vedlegg Om uriktigheter i matrikkelen og skatt av allmenninger og laksevarp. 1. Om marinelegdene. 2. Om prestskatten og skattefrihet på prestenkegardene. 3. Om husmenn i Vestnes otting, deres stilling. 4. Forklaring og attest fra 1. v. Ahnen og P. Krogh om kverntollen. 5. Regnskap på krongardene Raknes og Talset. 6. Ekstrakt av krigsjordeboka. 7. Kvittering fra Catterbach og 2 offisersenker for nydt frigard. 8. Om Nesset prestgard. 9.

18 Regnskap over gardene til prestenkene. 10. Utdragsregnskap for fogderiet i Om kvittering som mangler. 12. «Extraherede Poster af Antegnelserne.» Vedlegg 1-3. Om Nesset prestgard og skattefrihet. 1. Om gardene til prestenkene. 2. Om husmenn og om husmenn kan betale høyere leidang ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap i to eksemplarer. Legdsrulle. 2. Sagmesterskatt, sagbordskatt og skurdoppgave. 3, 4, 5. Presteskatt. 6. Strandsittere og husmenn. 7. Allmenninger og laksevarp på godset til generalmajor v. Schultz. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Landbohold og tredjetake. 11. Leidang. 12. Tingsvitner over krongardene Raknes og Talset. 13, 14. Register og vurdering over eiendommen til Knud Knudsen Bjerke, leiermål i ekteskap, halvpart til Kong. May. 15. Autorisasjon av stempla papir. 16. Utskrift av tingprotokollen: Auksjon over igjenlagte eiendeler etter Arvid Bentson av Gøteborg. Liste over ting, kjøper og pris. 17. Krigsjordebok. 18. Kvittering for prest- og prestenkegarder og skrivergard. 19, 20. Liste over jordegods fri for odelskatt. 21.» rosstjeneste. 22. Kvitteriig fra bondelensmenn. 23.»» stiftsamtstua ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Antegnelser i regnskapen. Vedlegg 1-8. Om matrikkelen, marinelegda, krongardene Raknes og Talset, stempla papir, auksjon over eiendelene til en svenske, m.m. 1. Skurdoppgave. 2. Attest fra Krog om prestskatten. 3. Et regnskap. 4. Nicolay Engelhart, prest i Nesset, og prestskatten. 5. Regnskap over krongardene Raknes og Talset. 6, 7. Dom over Poul Steffenson, Molde, for 3 ganger leiermål og løsgjengeri og ukristelig livsførsel. Thomas v. Westen krevde dødsstraff

19 78 «Extraherede poster». Vedlegg 1. Om frigarden til kapellanen i Veøy. 1. Beregning over hva fogden skylder etter «Extraherede poster» Beregning over hva fogden skylder etter «Antegnelser» ROMSDAL FOGDEREGNSKAP. Regnskap med likvidasjon. Vedlegg 1-98 (nr. 30, 96, 97, 98 mangler.) Matrikkel 1. Legdsrulle 2. Sagskatt 3. Presteskatt 4. Strandsittere og husmenn. 5, 6. Allmenninger og laksevarp på og skattefrihet for Vestnes gods. 7, 8. Ekstraskatt: parykkskatt, kariolskatt og tjenestefolkskatt (1/6 av lønnen). 9. Oppgaver fra prestene over parykkskatt, kariolskatt og tjenestefolkskatt Skoskatt. 15. Kopi av kongebrev om skoskatt 17/ Kopp- og ildstedskatt med oppgaver fra prestene og alle kondisjonerte, deriblant alle innbyggerne på Molde Autorisasjon av stempla papir Sikt og sakefall. 74, 75. Register over eiendommen til Lars Andersøn Gujord og hans kones søster Anne Olsdtr. Ekteskapsbrudd. 76. Jordebok over krongods og militære garder. 77. Landbohold og tredjetake. 78. Leidang. 79. Korntaksten for T-heim stift. (v. Ahnen og Krog) 80. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 81, 82. Tiendeliste for Veøy, Grytten og Nesset. 83. Ordre fra Slottsloven om å sende korntienden til magasinene i T-heim. 84. Krigsjordebok. 85. Kvittering for prest- og prestenkegarder og skrivergard. 86, 87. Register over jordegods fritatt for odelskatt. 88. rosstjeneste. 89. Kvittering fra bondelensmennene 90, 91. Kvitt. for soldatutredningspengene for ødegardene Raknes og Talset. 92, 93. Restanseliste for skattene. 94. Reiseutgiftene til T-heim med skattene. 95.

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige.

Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Utdrag fra Snorre sin saga om Olav den Hellige. Asbjørn Sigurdson drar sørover for å kjøpe korn: Asbjørn gav seg av sted og hadde tjue mann med, de seilte nordfra om sommeren, og det er ikke fortalt noe

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

La ikke minnene visne

La ikke minnene visne Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 4 - september 2011 La ikke minnene visne SLEKTSCAFÉ Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har hatt et tilbud til nybegynnere og andre som trenger hjelp

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer