Ved Otto Randolf Grüner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved Otto Randolf Grüner"

Transkript

1 Ved Otto Randolf Grüner Til stadighet når en leser lokalhistorie og bygdebøker, blir en slått av hvor lite forfatterne bruker arkivkilder hvis en da unntar de tradisjonelle folketellinger, skattemanntall, matrikler og kirkebøker. Selv av disse er ofte få benyttet. Stort sett er vel Statsarkivets serier mere kjent blant lokalhistorikere enn Riksarkivets. Nå kan denne mangel på bruk av kilder, skyldes økonomi, men ofte skyldes det uvitenhet om de arkivserier som finnes. Denne mangelfulle kunnskap skyldes så igjen arkivenes registreringer som ennå ikke er perfekt. I Riksarkivet finnes en arkivserie - fogderegnskapene - som har et mylder av opplysninger både når det gjelder slekts-, gards-, og bygdehistorie, men som dessverre er lite kjent og lite benyttet. Riksarkivet har bare snaue årstall i sitt register, slik at en kan finne hvilke år en har regnskap for, men intet om innhold ellers. En skulle tro at et regnskap ikke kan gi særlige opplysninger, og selve regnskapet er også i og for seg tørt nok, det er alle vedleggene som er så rike og verdifulle. For å bøte noe på dette for vårt distrikts vedkommende vil jeg her offentliggjøre en registratur for Romsdal Fogderegnskap for tida Arbeidet ble utført for Riksarkivet, men samtidig tok jeg kopi til eget bruk. Det er ytterst få av landets fogderegnskaper som er registrert slik, kanskje bare to-tre, og Romsdal heller ikke for andre år enn disse. Men dette kan iallfall gi oss et inntrykk av hva fogderegnskapene har å gi. Fogderegnskapene før 1687 er jo eldre de er, mindre omfattende, og de ligger sammen med andre fogderegnskaper i serien Lensregnskaper for Trondheim len. Først fra 1687 er Romsdal egen pakkeserie, og de fortsetter selvsagt etter Lensregnskapene ligger også i Riksarkivet. Skulle noen være interessert i ett eller annet vedlegg, så kan en bestille mikrofilm eller fotostatkopi. Men da må en være oppmerksom på at noen av vedleggene er store hefter på mange sider, f. eks. matriklene, mens tingsvitnene f. eks. oftest er på en eller to sider. En bør også være klar over at f. eks. skattelistene kan mangle fulle navn, noe som da gjør at de er av mindre verdi.

2 1687 ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Matrikkel A. Jordebok over krongods og det av krongods og kirkens gods som er utlagt til det militære B. Sagmesterskatt B. Sagbordskatt C. Skattemanntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere D. Manntall over odelskatten E. Legdsrulle for hær og marine F. Consumpsjon- og folkeskatt med vedlegg 1-6 (vedleggene er oppgaver fra de skattepliktige.) G. Rossteneste H. Ekstrakt over innkomstene J. Leidangskatt K. Sikt og sakefall med en ekstrakt (no 1) L. Tingsvitne om vrakgods M. Presteskatten N. Kvitteringer fra krigsråd og oberst v. Schultz, sorenskriver, prester, offiserer og bondelensmenn for skattefrihet på sine setesgard, embetsgarder og inntekt av sakefall Skatt av allmenningene ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. Skatt av allmenningene på v. Schultz gods B. Sagbordskatt C. Skurdoppgaver D. Sagmesterskatt E. Manntall på handverksfolk, husmenn og strandsittere F.»» odelskatten G.»» rosstjenesten H.»» consumpsjon- og folkeskatt med vedlegg 1-6 J.» kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-6 K. Jordbok over krongods og militære garder L. Leidang M. Manntall på presteskatten N. Oppgave over skattefrihet på adelsgarden Vestnes 1. Kvittering fra skriver, prester, offiserer og bondelensmenn ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Oppgave over allmenningene A. Sagbordskatt B. Sagmesterskatt med skurdoppgave C. Manntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere D. odelskatten E. Legdsrulle F. 61

3 62 Manntall over consumpsjon- og folkeskatt med vedlegg 1-3 G. >> >> kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-5 H. rosstjenesten J. Jordbok over krongods og militære garder K. Leidang L. «Landboehold eller tredieaarstage» M. Sikt og sakefall med vedlegg no 1 N. Manntall over presteskatten O. Kvitteringer fra skriver, prester, offiserer og bondelensmenn Tingsvitne om arv etter Ingeborg Mjelve 19.» om en skatterestanse i Sund otting ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av reknskapet. Matrikkel A. Sagmesterskatt B. Sagbordskatt C. Skurdoppgave D. Manntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere E. odelskatten F. Legdsrulle G. Manntall over consumpslon- og folkeskatt med vedlegg 1-6 H.»» kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-5 J. rosstjenesten K. Jordebok over krongods og militære garder L. Leidang M. Landbohold eller tredjeårstake N. Sikt og sakefall med vedlegg 1 og 2 O. Manntall over presteskatten P. Kvitteringer fra prestene 1-5. Om offisersgardene 6. Kvitteringer fra bondelensmenn ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. Sagmesterskatt B. Sagbordskatt C. Skurdoppgave D. Manntall over odelskatten E. Legdsrulle med et vedlegg (skattemanntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere.) F. Manntall over kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-5 G. rosstjenesten H. Jordebok over krongods og militære garder J. Leidangmanntall K. Landbohold eller tredjeårstake L.

4 Sikt og sakefall med to vedlegg M. Manntall over presteskatten N. Forpaktningsbrev på consumpsjons- og folkeskatten i Romsdal til landkommisær Hans C. Hiort O. Kvitteringer fra krigsråd, skriver, prester, offiserer og bondelensmenn Tingsvitne om hus tilhørende sal. Anna Munthe og Christen Povlsen som ligger øde i Ona. Ingen leier. 19. Tingsvitne om byksel i garden Talset i Fanne otting som kronen eier part i og har bykslingsretten. Ingen byksler, men fogden Morten Schultz leier slåtten. 20. Tingsvitne om byksel av garden Øvre Raknes i Sund otting, kronen eier den delvis og har bykslingsretten. Ingen byksler, men Jonas Raknes leier slåtten ROMSDAL FOGDREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet med ekstrakt av likvidasjonen. Matrikkel A. Oppgave over allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd og oberst v. Schultz B. Sagmesterskatt C. Sagbordskatt D. Skurdoppgave med tre vedlegg E. Manntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere med ett vedlegg F. Manntall over odelskatten G. Legdsrulle H. Manntall over kopp- og ildstedskatt med vedlegg 1-6 J. rosstjenesten K. Jordebok over krongods og militære garder L. Leidangen M. Landbohold eller tredjeårstake N. Sikt og sakefall med ett vedlegg O. Manntall over presteskatten P. Om noe konfiskert tobakk som er solgt Q. Amtmannens brev til tollerne i Romsdal om å taksere tobakken R. Taksering av noe vrakgods (vin og vintønner) S. Liste over handverksfolk, husmenn og strandsittere 1. Kvittering fra skriver, prester, prestenke, offiserer og bondelensmenn Tingsvitne om byksel av gardene Rakvåg og Øvre Raknes. Ingen ville byksle (jfr. tingsvitne 1691) 20. Tingsvitne om byksel av garden Talset. Ingen byksler (jfr. tingsvitne 1691)

5 ROMSDAL FOGDREGNSKAPER «Extragt Af En Deel Extraherede Poster - -» Vedlegg no (no 0 og no 1 er like) Om tre ettersøkte personer Lars Olsen, Anders Sivertsen, i Gudbrandsdal, og Torris Eriksen på Nordmøre. De er botelagt sannsynligvis for leiermål. 0 og 1. Tingsvitne om at Torris Eriksen, Mildri Pedersdtr. barnefar er bosatt på Nordmøre. 2 og 3. Tingsvitne om at Lars, Ingeborg Hansdtr. barnefar er reist og senere ikke sett. 4. Erklæring fra 11 navngitte personer på Molde om at de er fattige og ikke kan betale consumpsjonsskatt og at de ikke driver krovirksomhet. Bekreftet av amtmann v. Ahnen. 5. Om 4 handelsmenn fra T-heim som ikke har betalt defensjonsstyr i Romsdal. Forespørsel om militær eksekusjon. 6. Erklæring om når sorenskriver Ørbech, nå på Nordmør, tiltrådte og at Fredrik Messell tiltrådte 15. juli Tingsvitne om fattigdom hos to leiermålsdømte i Erisfj. 9. Tingsvitne om en soldat som har begått leiermål og om en kvinne som har reist etter leiermål. 10. Leiermålsliste fra Tingsvitner om leiermål og fattigdom i Sund og Vestnes otting. 12 og 13. Tingsvitne om grasleie av garden Talset. 14. Tingsvitne om øde hus i Ona og grasleie av Rakvåg og øvre Raknes. Kronen er bykselrådig begge steder. 15. Tingsvitner om skatterestanser i Molde. 1 glassmester, 1 skredder, 1 messingsmed, 1 feltbereder og 3 skomakere. 16. Ekstrakt av antegnelsene. 17. Tingsvitner om leiermål og fattigdom på Molde, i Sund otting, i Romsdal otting, i Våge otting, i Fanne otting og i Rødven otting. 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Kvittering fra stiftsamtmann Hans Kaas og oberst v. Schultz på utgifter ved deres kommisjonsreise i Romsdal angående bondebevepningen. 24 og 25. Designasjon over regnskapene ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel. A. Allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd v. Schultz B. Sagmesterskatt med skurdoppgave som vedlegg C. Sagbordskatt D. Manntall over handverksfolk, husmenn og strandsittere E.»» odelskatten F.

6 Legdsrulle G. Manntall over rosstjenesten. H. Jordebok over krongods og militære garder J. Leidangen K. Landbohold eller tredjeårstake L. Sikt og sakefall med ett vedlegg (no 1) M. Manntall over presteskatten N. Kvitteringer fra krigsråd, skriver og prester 1-7. Krigsjordebok 8. Kvitteringer fra offiserer og bondelensmenn Tingsvitne om odegarden Rakvåg, Øvre Raknes og hus eller hustufter i Ona (jfr. tingsvitne reg. for 1691) 13. Tingsvitne om garden Talset (jfr. tingsvitne reg. for 1691) ROMSDALFOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel. A. Allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd v. Schultz. B. Skurdoppgave. C... Sagmesterskatt. D. Sagbordskatt. E. Manntall over handverksfolk, strandsittere og husmenn. F. odelskatten. G. Legdsrulle. H. Rosstjenesten. J. Jordebok over krongods og militære garder. K. Leidang. L. Landbohold og tredjeårstake. M. Sikt og sakefall. N. Presteskatten. O. Sikt og sakefall. P. Om at Vestnes gods, v. Schultz setesgard er skattefri. 1. Kvittering fra skriver for skattefrihet på gard. 2.» prestene. 3. Krigsjordebok. 4. Kvittering fra bondelensmennene. 5. Tingsvitne om Rakvåg, øvre Raknes og hus i Ona. 6.»» garden Talset. 7. >>» skurd på Sotnak sag og om betaling til bondelensmannen for kost til fangen Ingebrikt Thorsen, Erisfjord otting. 8. Dom over Hille Pedersen på Molde for 3. gangs leiermål. Dømt til kagstrykning. 9. Mestermannens kvittering for utført kagstrykning ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. 65

7 66 Allmenninger og laksevarp på krigsråd og oberst v. Schultz gods B. Sagmesterskatt C. Sagbordskatt D. Manntall over handverksfolk, strandsittere og husmenn E. odelskatt F. Legisrulle G. Rosstjenesten H. Jordebok over krongods og militære garder J. Leidang K. Landbohold og tredjeårstake L. Sikt og sakefall med to vedlegg uten nr. Det ene vedlegg er en liste over eiendelene til Otte Olsen Skarseter som hadde begått leiermål utenfor sitt ekteskap. M. Presteskatten N. Krigsjordebok 1. Kvittering fra offiserene 2, 3, 4. >>» bondelensmennene 5. Tingsvitne om ødegarden Rakvåg, øvre Raknes og to hus i Ona 6. Tingsvitne om garden Talset 7. Dom over Ingeborg Olsdatr. i Romsdals otting for 3. gangs leiermål. Dette hendte mens hun tjente på Grytten prestegård. Mannen reist. Kagstrykning. Lensmann Jacob Olsen og mestermannens kvitteringer 8. Dom over Siri Hansdtr., tenestepike på Brevik, for falsk forklaring. Steenor Radmoedtr. frifunnet for ulovlig melking. 9. Copi av dom over Hans Knudsen Melland for tjueri av to bismerpund norsk salt fra Baltzer Røe. Liste over Hans K. Mellands eiendeler, fattig ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. Allmenninger og laksevarp på godset til ovest v. Schultz. B. Sagmesterskatt C. Sagbordskatt D. Manntall over handverksfolk, strandsittere og husmenn. E.» >> odelskatt. F. rosstjenesten G. Legisrulle. H. Sikt og sakefall med et vedlegg (no 11 J. Presteskatt. K. Jordebok over krongods og militære garder. L. Leidang. M. Landbohold og tredjeårstake. N. Krigsjordebok 1.

8 67 Tingsvitne om ødegarden Rakvåg og øvre Raknes. 2.» garden Talset. 3. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDALFOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel. A. Manntall over odelsskatten. B.» >> rosstjenesten. C.»» strandsittere og husmenn. D. sagmesterskatt E og sagbordskatt F. Sikt og sakefall med ett vedlegg (no 1) G. Legdsrulle. H. Presteskatten. J. Allmenninger og laksevarp på godset til oberst v. Schultz. K. Landbohold og tredjeårstake. L. Jordebok over krongods og militære garder. M. Leidang. N. Consumpsjon- og folkeskatt med vedlegg 1-7. O. Tienderegister for P. Tienderegister for Q. Attester fra prestene Lem, Mejer og Parelius om dårlig korntiende i R. Kvitteringer fra Vestnes setesgard, sorenskriver Messell og prestene. 1, 2 og 3. Tingsvitne om ødegarden Rakvåg og Raknes. 4.» garden Talset. 5. Dom over Randi Olsdtr. (Utbugge) fra Erisfj. for dulgd barnefødsel. Ble halshogd 17. aug Hun ble angitt av broren Knut Olsen Ytterbogge. 6. Kvittering fra bondelensmennene. 7. Antegnelser i regnskapet for 1697 med ett vedlegg. Vedlegget er en liste over eiendelene til Olle Iversen Lund som først ble antatt druknet og arven skulle derfor deles. Senere viste det seg at han var rømt med konas søsterdatter og hans eiendom skal nå tilfalle kronen ROMSDALFOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Matrikkel A. Manntall over rosstenesta B. >> >> strandsittere og husmenn C.» >> sagmesterskatt, skurdoppgave og bordskatt D, E, F. Sikt og sakefall G, H.

9 68 Liste over Jørgen Iversønns eiendom, Erisfj. tilfalt kongen etter dom for leiermål med slektning i 3. ledd. J. Legdsrulle K. Presteskatt L. Allmenninger og laksevarp på v. Schultz gods. M. Landbohold og tredjeårstake. N. Jordebok over krongods og militære garder. O. Leidang P. Krigsjordebok 1. Tingsvitner om ødegardene Raknes, Rakvåg og Talset. 2, 3. Manntall over de som er fri for å betale odelskatt. 4. Tingsvitne om at Olle Iversen Strande ikke har betalt noe til lensmannen av sin leiermålsbot. 5. Dom over Ole Iversen Lund for leiermål med konas halvsøsterdatter, lagrettsdom i T-heim og kongens benådningsavslag. Henrettet 21/ Kvittering for leie av sverd til ovenstående henrettelse. 7.» av mestermannen for henrettelsen. 8. fra sorenskriveren for utgifter i saken. 9. Dom over Johannes Iversen Berset for falskmynting, otteskillinger. Dødsdømt, men benådet av kongen til Finnmarksforvisning. 10. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDALFOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Manntall over rosstjenesten. 2. >>» strandsittere og husmenn. 3.»» sagmesterskatt, skurdoppgave og bordskatt. 4, 5, 6. Sikt og sakefall. 7, 8. Liste over hva Aage Oudensønn på Molde og Otte Olson i Våge eier og skylder. Leiermål utenfor ekteskap. 9, 10. Legdsrulle. 11. Presteskatt. 12. Allmenninger og laksevarp på oberst v. Schultz gods. 13. Landbohold og tredjeårstake. 14. Jordebok over krongods og militære garder. 15. Leidang. 16. Kvittering for kvernskatten, levert til fattighuset. 17. Kvittering for skattefrihet fra Vestnes gods og skriveren. 18,19. fra prestene for skattefrihet. 20. Krigsjordebok. 21. Tingsvitner om Rakvåg, Raknes og Talset. 22, 23.

10 Manntall over de som er fritatt for odelsskatt. 24. Bondelensmennenes kvittering. 25. Manntall over kopp- og ildstedskatt med vedlegg Oberhoffsrettdom i original mellom kaptein Bewelouw på Moldegård og Elsse enke etter stiftsskriver Iver Baltzersen om en fordring. Ang. lønn i krigen og Kapteinen tapte. Et vedlegg uten nr. pålegger fogden å betale kapteinen ca. 90 dlr. og kapteinens kvittering for disse ROMSDALFOGDREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Manntall over rosstjenesten. 2 >>» strandsittere og husmenn. 3.» >> sagmesterskatt, skurdoppgave og bordskatt. 4, 5, 6. Liste over det Knut Andersen eide (en skinnfell) og det han skyldte. Leiermål i ekteskap. 9. Sikt og sakefall. 7, 8. Legdsrulle. 10. Presteskatt. 11. Allmenninger og laksevarp på krigsråd v. Schultz gods. 12. Landbohold og tredjeårstake. 13. Leidang. 14. Beregning over rosstjenesteskatten. 16. Kvittering for kvernskatten i Romsdal, levert til fattighuset. 17.» fra sorenskriver, krigsråd og prester for skattefrihet. 18, 19, 20, 21. Krigsjordebok. 22. Tingsvitner om Raknes, Rakvåg og Talset. 23, 24. Tingsvitne om straff på kroppen for noen fattige leiermålsdømte i Rødven og Vestnes ottinger. 26, 27. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDALFOGDREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Manntall over strandsittere og husmenn. 2. >>» sagmesterskatt, skurdoppgave og bordskatt. 3, 4, 5. Sikt og sakefall. 6, 7. Presteskatt. 8. Allmenninger og laksevarp på godset til brigader v. Schultz. 9. Landbohold og tredjetake

11 70 Jordebok over krongods og militære garder. 11. Leidang. 12. Tienden. 13. Kvittering om skattefrihet fra Vestnes gods, skriver, prester. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Krigsjordebok. 20. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 21, 22. Register over jordegods fritatt for odelsskatt. 23.» rosstjeneste. 24. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDAL FOGDSREGNSKAP Ekstrakt av regnskapet. Manntall over strandsittere og husmenn. 2. sagmesterskatt, skurdoppgave. 3, 4. Sikt og sakefall. 5, 6. Legdsrulle. 7. Presteskatt. 8. Allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd v. Schultz. 9. Landbohald og tredjetake. 10. Jordebok over krongods og militære garder. 11. Leidang. 12. Kvittering for skattefrihet, Vestnes gods, skriver, prester, prestenke Krigsjordebok. 22. Tingsvitner om Raknes og Talset. 23, 24. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 25.» rosstjeneste. 26. Kvittering fra bondelensmennene ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Ekstrakt av regnskapene for årene Antegnelser i regnskapet for årene Vedlegg til antegnelsene 1-4. uten unmmer, ialt 4 skriv. Et brev fra fogden Schultz til Cammercollegiet med 3 tingsvitner, et om leiermålsdømt kvinne som er død, et om skatterestanse på garden Hagset og et om byksel av garden Rakvåg. Likvidasjonsregnskap for ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap. Utskrift av tingprotokollen over strandsittere og husmenn. 2.

12 Skurdoppgave. 3. Utskrift av tingprotokollen om sikt og sakefall. 4. Tingsvitne om leiermålsdom i Erisfj. fattig, straffet på kroppen. 5. Skriv til fogden Schultz fra Amtstuen i T-heim om leiermål og vegmestertoll. Fogdens svar. 6. Presteskatt. 7. Allmenninger og laksevarp på godset Vestnes. 8. Landbohold og tredjetake. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Leidang. 11. Kvitteringer om skattefrihet fra skriver, prester og prestenke Krigsjordebok. 17. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 18, 19. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 20.» rosstjeneste. 21. Kviiteringeg fra bondelensmennene ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap. Manntall over strandsittere og husmenn. 2. Skurdoppgave, sagmesterskatt og bordskatt. 3, 4, 5. Sikt og sakefall, utskrift av tingprotokollen. 6, 7. Taksering hos Ole Olsen Venaas, eiendom og gjeld, leiermål med slektning. 8. Tingsvitne om at leiermålsboten til Mildri Arnesdtr. er sonet på kroppen. 9. Legdsrulle. 10. Allmenninger og laksevarp på godset til brigader v. Schultz. 11. Presteskatt. 12. Landbohold og tredjetake. 13. Jordebok over krongods og militære garder. 14. Leidang. 15. Consumpsjonsskatt og folkeskatt med oppgaver Kvitteringer fra skriver, prester og prestenke Krigsjordebok. 30. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 31, 32. Liste over jordgods fritatt for odelsskatt. 33.» rosstjeneste. 34. Kvittering fra bondelensmennene. 36. Brev til fogden fra Rentekammeret og et medsendt tingsvitne og at Hans Clemmensen Skomaker og Olle Messingsmed er død i fattigdom på Molde. 37. Kvittering fra Presten Boj Bojesen

13 ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap. Manntall over strandsittere og husmenn. 2. Skurdoppgave, sagmesterskatt og bordskatt. 3, 4, 5. Utskrift av tingprotokollen om sikt og sakefall. (6. part og 10. part av arv etter Alexander Feif og Helena Constabel går til kongen. Begge var kommet fra Skottland.) Legdsrulle. 7. Allmenninger og laksevarp på godset til krigsråd v. Schultz. 8. Presteskatt. 9. Landbohold og tredjetake. 10. Jordebok over krongods og militære garder. 11. Leidang. 12. Kvittering for skattefrihet fra skriver, prester og prestenke Krigsjordebok. 21. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 22, 23. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 24.» rosstjeneste. 25. Kvittering fra bondelensmennene. 26. Kvittering for betaling for utført kagstrykning av Oluf Eriksen Svindset ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Antegnelser til regnskapet for 1703, 1704, Vedlegg Landtakst (kapiteltakst). 1. Kvittering for kvernskatt og brev til stiftsamtmannen. 2. Sikt og sakefall av Bakke og Reinklostergods (intet) 3-9. Vin- og brennevinstoll 1702 og Antegnelser i regnskapet Om 50 dlr. som tolleren har fått. 12. Utskrift av tingprotokollen, dom over Anne Mogensdtr. og Ole Eriksen Svindset. 13. Extraherede poster av antegnelsene 1703, 1704, Vedlegg 1-6. Kvittering for kvernskatt Brev til v. Ahnen om kvernskatten med svar og kvittering. 2. Utskrift av tingprotokollen for Gudbrandsdal om dom i en leiermålsak begått av en gausdøl i Romsdal. Han sverget seg fri. 3. «Extraherede poster av antegnelsene» Amtmann Nobels brev til Cammercollegiet om strandsittere på Molde (de anseeligste) som han har fritatt for strand-

14 sitter skatt, da de er fattige, men som betaler kontribusjonsskatter (som er forpaktet av fogden). Han redegjør også for striden på Sunnmøre om tienden mellom almuen og tolleren som har forpaktet tienden. Nobel gir bøndene rett. 5. Dom over Anne Mogensdtr. og Ole Eriksen Svindset, lagmannsdom i T-heim ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap. Skurdoppgave, sagmesterskatt, bordskatt. 2, 3, 4. Utskrift av tingprotokollen, manntall strandsittere og husmenn. 5. Manntall over strandsittere og husmenn. 6. Allmenninger og laksevarp på godset til brigader v. Schultz. 7 Legdsrulle. 8. Presteskatt. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Landbohold og tredjetake. 11. Tingsvitne om krongardene Rakkevåg og Raknes. 12. Leidang. 13. Kvittering fra skriverenke, prester og prestenke bondelensmennene. 22. Krigsjordebok. 23. Register over jordegods fritatt for odelskatt. 24.» rosstjeneste. 25. Tingsvitne om krongarden Talset ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Antegnelser i regnskapet. Vedlegg 1-5. Antegnelser i regnskapet. 1. Tingsvitne om at ikke noe arvegods eller annet gods er tilfalt kronen dette år. 2. Kvittering for kvernskatten levert i T-heim. 3. Kapiteltakst. 4. Brev til Cammercollegiet fra brigader v. Schultz om Vestnes setesgard med tilkomster og kongebrev. 5. «Extraherede Poster af Antegnelserne». D.v.s. en post om strandsitternes skatt og marinelegdenes utredningsskatt. Vedlegg 1-6. Brev til Rentekammeret fra Risse Schultz om strandsitternes skatt (se antegn. 1705) og marinelegdenes munderings- og kjolpenge. 73

15 74 Ordre frå Fredrik IV om utkriving av båtsmenn. 4/ >> >>» at båtsmenn møter Fred.stad 10/ Bannlig brev fra Risse Schultz til Rentekammeret. Stiftskriveren i T-heim har truet med militær eksekusjon. 4. Resolusjon fra Rentekammeret i disse to saker. 5. Resolusjon fra Fredrik IV i disse to saker. Hun må betale strandsitterskatten, men slipper det andre. 6. Brev fra Rentekammeret til Risse Schultz hvor de ber henne om å sende kvittering om at hun har betalt sin gjeld. Ekstrakt av fogderegnskapet for årene med Fred. IV kvittering. Beregning over hva fogdenken Risse Schultz skylder på regnskapet ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjon. Legdsrulle. 2. Prestskatt. 3. Sagmesterskatt, skurdoppgave, bordskatt. 4, 5, 6. Manntall over strandsittere og husmenn, utskrift av tingprot. 7, 8. Allmenninger og laksevarp på godset til brigader v. Schultz. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Landbohold eller tredjetake. 11. Leidang. 12. Krigsjordbok. 13. Kvitteringer fra prester og skriver. 14, 15. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 16.» rosstjeneste. 17. Kvittering fra bondelensmennene. 18. Tingsvitner fra alle ottinger om husmenn som er døde og husmennenes økonomiske stilling ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjon. Legdsrulle. 2. Presteskatt. 3. Sagmesterskatt, skurdoppgave. 4, 5, 6. Strandsittere og husmenn. 7, 8. Allmenninger og laksevarp på godset til v. Schultz. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10.

16 Landbohold og tredjetake. 11. Leidang. 12. Tingsvitner om gardene Raknes og Talset. 13, 14. Militær rulle over sjuke soldater og vakanser ved mønstringene i februar, juni og juli. Utredningspengene for disse går i de to første tilfelle til regimentskassa. 15, 16, 17. Attest fra skriveren om at han har betalt for stemplet papir Krigsjordebok. 21. Kvitteringer fra prester og skriver. 22, 23. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 24.» rosstjeneste. 25. Kvittering fra bondelensmennene. 26. Attest fra Catterbach (kaptein) om en fattig husmann på Molde, militær eksekusjon for skatterestanse, han eide intet ROMSDAL FOGDREGNSKAP Antegnelser i regnskapen. Vedlegg 1-5. Tingsvitne fra alle ottinger om arveløst gods (intet), døde eller fattige husmenn, marinelegdene, ødegardene Raknes og Talset. (Raknes øde i 50 år, ingen eiere, tilfalt kongen. Talset øde i 30 år.) 1. Kvittering fra N. Christenson i T-heim for kverntoll. 2. Landtakst Landtakst Kvittering fra stiftsamtmannen for regnskapet. 5. «Extraherede Poster af Antegnelserne.» Vedlegg Kvittering fra N. Christenson i T-heim for kverntollen. 1, 2. Om ei prestenke, skrivargarden, døde husmenn og Ona fiskevær. (Attest fra amtmann Nobel om at Ona fiskevær er nesten øde grunna feilslagne fiskerier.) 3. Om Vestnes setesgard, attest fra v. Schultz. 4. Kopi av Christian V brev til oberst v. Hoven på Vestnes. 5. Kopi av Christian V brev om at fru oberst v. Schultz kan få pantsette Vestnes gods. (1698). 6. Om kontribusjon til militæret for sjuke soldater og vakanser ved mønstringene. 7, 8. Brev fra Nobel om at fiskeværene blir liggende øde. Liste fra fogden over en del døde og fattige husmenn som sammen med matrosene ikke betaler skatt. (med navn.) 9. Om Raknes og Talset. 10. «Anden gang Extraherede Poster.» Vedlegg 1-3. Tingsvitne om noen fattige husmenn i Fanne otting. 1. Utskrift av tingprotokollen om noen fattige husmenn i Fanne o

17 76 Utskrift av tingprotokollen fra alle ottinger om noen kunne svare mere leidangskatt. (ingen). 3. Beregning over hva fogden Børge Eg skylder. Kvittering fra Fredrik R. for regnskapet ROMSDAL FOGDREGNSKAP Regnskap med likvidasjon. Legdsrulle. 2. Sagmesterskatt, bordskatt, skurdoppgave. 3, 4, 5. Presteskatt. 6. Strandsittere og husmenn. 7, 8. Allmenninger og laksevarp på godset til generalmajor v. Schultz. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Landbohold og tredjetake. 11. Leidang. 12. Landtaksten. 13. Tingsvitner om Raknes og Talset. 14, 15. Utskrift av tingprot. om taksering og utlegg i boet til Ingebrigt Aschieldsøn som hadde rømt fra sin kone med tjenestejenta si, Guri Larsdtr. Sunds otting. 16. Attest om betaling for stempla papir. 17, 18. Rulle over sjuke soldater og vakanser ved generalmønstringen i juni Utredningspengene for disse skal betales. 19. Krigsjordebok. 20. Kvittering fra prestenke, prester og skriver. 21, 22, 23. Register over jordgods fritatt for odelskatt. 24.» rosstjeneste. 25. Kvittering fra bondlensmennene. 26. Reisepenger for fogden til og fra T-heim med skatten ROMSDAL FOGDREGNSKAP Antegnelser i regnskapet. Vedlegg Om uriktigheter i matrikkelen og skatt av allmenninger og laksevarp. 1. Om marinelegdene. 2. Om prestskatten og skattefrihet på prestenkegardene. 3. Om husmenn i Vestnes otting, deres stilling. 4. Forklaring og attest fra 1. v. Ahnen og P. Krogh om kverntollen. 5. Regnskap på krongardene Raknes og Talset. 6. Ekstrakt av krigsjordeboka. 7. Kvittering fra Catterbach og 2 offisersenker for nydt frigard. 8. Om Nesset prestgard. 9.

18 Regnskap over gardene til prestenkene. 10. Utdragsregnskap for fogderiet i Om kvittering som mangler. 12. «Extraherede Poster af Antegnelserne.» Vedlegg 1-3. Om Nesset prestgard og skattefrihet. 1. Om gardene til prestenkene. 2. Om husmenn og om husmenn kan betale høyere leidang ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Regnskap med likvidasjonsregnskap i to eksemplarer. Legdsrulle. 2. Sagmesterskatt, sagbordskatt og skurdoppgave. 3, 4, 5. Presteskatt. 6. Strandsittere og husmenn. 7. Allmenninger og laksevarp på godset til generalmajor v. Schultz. 9. Jordebok over krongods og militære garder. 10. Landbohold og tredjetake. 11. Leidang. 12. Tingsvitner over krongardene Raknes og Talset. 13, 14. Register og vurdering over eiendommen til Knud Knudsen Bjerke, leiermål i ekteskap, halvpart til Kong. May. 15. Autorisasjon av stempla papir. 16. Utskrift av tingprotokollen: Auksjon over igjenlagte eiendeler etter Arvid Bentson av Gøteborg. Liste over ting, kjøper og pris. 17. Krigsjordebok. 18. Kvittering for prest- og prestenkegarder og skrivergard. 19, 20. Liste over jordegods fri for odelskatt. 21.» rosstjeneste. 22. Kvitteriig fra bondelensmenn. 23.»» stiftsamtstua ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Antegnelser i regnskapen. Vedlegg 1-8. Om matrikkelen, marinelegda, krongardene Raknes og Talset, stempla papir, auksjon over eiendelene til en svenske, m.m. 1. Skurdoppgave. 2. Attest fra Krog om prestskatten. 3. Et regnskap. 4. Nicolay Engelhart, prest i Nesset, og prestskatten. 5. Regnskap over krongardene Raknes og Talset. 6, 7. Dom over Poul Steffenson, Molde, for 3 ganger leiermål og løsgjengeri og ukristelig livsførsel. Thomas v. Westen krevde dødsstraff

19 78 «Extraherede poster». Vedlegg 1. Om frigarden til kapellanen i Veøy. 1. Beregning over hva fogden skylder etter «Extraherede poster» Beregning over hva fogden skylder etter «Antegnelser» ROMSDAL FOGDEREGNSKAP. Regnskap med likvidasjon. Vedlegg 1-98 (nr. 30, 96, 97, 98 mangler.) Matrikkel 1. Legdsrulle 2. Sagskatt 3. Presteskatt 4. Strandsittere og husmenn. 5, 6. Allmenninger og laksevarp på og skattefrihet for Vestnes gods. 7, 8. Ekstraskatt: parykkskatt, kariolskatt og tjenestefolkskatt (1/6 av lønnen). 9. Oppgaver fra prestene over parykkskatt, kariolskatt og tjenestefolkskatt Skoskatt. 15. Kopi av kongebrev om skoskatt 17/ Kopp- og ildstedskatt med oppgaver fra prestene og alle kondisjonerte, deriblant alle innbyggerne på Molde Autorisasjon av stempla papir Sikt og sakefall. 74, 75. Register over eiendommen til Lars Andersøn Gujord og hans kones søster Anne Olsdtr. Ekteskapsbrudd. 76. Jordebok over krongods og militære garder. 77. Landbohold og tredjetake. 78. Leidang. 79. Korntaksten for T-heim stift. (v. Ahnen og Krog) 80. Tingsvitner om krongardene Raknes og Talset. 81, 82. Tiendeliste for Veøy, Grytten og Nesset. 83. Ordre fra Slottsloven om å sende korntienden til magasinene i T-heim. 84. Krigsjordebok. 85. Kvittering for prest- og prestenkegarder og skrivergard. 86, 87. Register over jordegods fritatt for odelskatt. 88. rosstjeneste. 89. Kvittering fra bondelensmennene 90, 91. Kvitt. for soldatutredningspengene for ødegardene Raknes og Talset. 92, 93. Restanseliste for skattene. 94. Reiseutgiftene til T-heim med skattene. 95.

20 1711 ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Antegnelser i regnskap. Vedlegg 1-6. Om matrikkelen, parykkskatt (tre mann fra Molde som mangler), husleieskatt (presten i Bud), stempla papir, m. m. 1. Om soldatkjolpenger av vacanser. Ingen, da soldatene en synnenfjells 2. Om arveskatt, stempla papir, førstebyksel m. m. (intet). 3. Om noen menns rentepengeskatt, (ingen) 4. Om leiermål i tre av prestegjeldene. 5. Beregning over Raknes og Talset. 6. Beregning over hva fogden skylder etter Antegnelsene. Exstract av regnskapet ROMSDAL FOGDEREGNSKAP Regnskap. Vedlegg A. og Register over jordgods fritatt for rosstjeneste. 2. Prestskatt. 3. Manntall over skvett- og årgangskverner. 4. Skurdoppgave, sagmesterskatt og bordskatt. 5, 6, 7. Strandsittere og husmenn. 8, 9. Allmenninger og laksevarp på godset til generalløytnant v. Sch. 10. Krigsstyrskatt. 11. Krigsstyr (Dagskatt) av geistligheten. 12. Jordbok over krongods og militære garder. 13. Landbohold og tredjetake. 14. Krigsjordebok. 15. Leidang. 16. Landtaksten i T-heim stift. 17. Tingsvitner om krongardene Talset og Raknes. 18, 19. Sikt og sakefall, 20, 21. Tingsvitne om intet arvelast eller forbrutt gods, vrak, m. m. 22. Autorisasjon av stempla papir. 23, 24, 25. Tiende (Kong. May. Prestenes, kirkens og skolens), Veøy, Grytten og Nesset. 26. Kvittering på skattefrie garder fra prester, prestenker og skriver, bondelensmennene. 27, 28, 29, 30, 31. Regnskap for jordgods fri for odelskatt. 32. Beregning over jordgods fri for soldatmunderingspenger. 33. Regnskap for ødegardene Talset og Raknes. 34. Kvittering for soldatkjolpenger for Talset betalt av fogden. 35. Kvitt. for kvernskatten. 36. Kvitt. fra stiftsamtstua. 37, 38. Reiseutgifter til T-heim med skattepengene. 39. Restanseliste

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon

Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Medlemsmøte i DIS-Salten Slektshistorielag 8. januar 2009 Nytt på nett Arkivverkets prosjekter fremover Tilleggskilder Ikke bare kirkebøker og folketellinger gir slektsinformasjon Per-Olav Broback Rasch

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Hadeland. Kilder for slektsgranskere

Hadeland. Kilder for slektsgranskere Hadeland Kilder for slektsgranskere Hadelandskommunene Hadeland består av de tre kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Gran kommune ble i 1897 delt i Gran og Brandbu som ble slått sammen igjen i 1962. Den

Detaljer

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4.

Børsa gml. kommune 1816-1964 Foreløpig registrering, pr. 21.11.2005. Seriesign. Arkivskaper Innhold Fra Til Merknad Hyllenr Løpenr 1963 1963 383.4. 010.D.01 Børsa kommune Innkomne skriv 1956 1964 383.4.2 46 121.R.001 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 8 121.R.002 Kommunekassen 1953 1954 383.4.1 7 121.R.003 Kommunekassen 1954 1955 383.4.1 9 121.R.004

Detaljer

INNLEDNING Administrativ bakgrunn

INNLEDNING Administrativ bakgrunn INNLEDNING Administrativ bakgrunn Ved forordning av 23. september 1762 ble det norske folk pålagt en ekstraskatt på ubestemt tid for å dekke gjelden etter utrustning og forsterkning av krigsmakten. Alle

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

ET GRYENDE DEMOKRATI. Kampen for rettferdighet - kampen mot fattigdom

ET GRYENDE DEMOKRATI. Kampen for rettferdighet - kampen mot fattigdom ET GRYENDE DEMOKRATI Kampen for rettferdighet - kampen mot fattigdom Med et storslagent musikkteater blir kampen for rettferdighet og mot fattigdom synliggjort gjennom Raud Vinter! Europa og Norge på

Detaljer

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE

TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE TUNE 1537-1800 SVEN G. ELIASSEN UTGITT AV TUNE KOMMUNE 1978 Saksinndeling BOSETTING OG BEFOLKNING - side 14 Folketallet omkring Folketellingen av 1801-20 ff reformasjonen 14 Kurver over fødsler og dødsfall

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Faddere : Ole Snedkerstuen, Jon Sveejet, Iver Lundeejet, Kari Olsdatter Lunde, Marit Rusnæs

Foreldre. Besteforeldre. Faddere : Ole Snedkerstuen, Jon Sveejet, Iver Lundeejet, Kari Olsdatter Lunde, Marit Rusnæs 1. Iver Huse Randen, f. 25.7.1869 i Studnestreet, Lom, Oppland, 1 d. 5.2.1945. 2 Bodde i 1900 i Rasmus Rønnebergsgt. Ålesund. Jobbet som steinarbeider. Gift med Magnhild Storåen, 29.12.1890 i Lom, Oppland,

Detaljer

VARDØ BYS JURISDIKSJON

VARDØ BYS JURISDIKSJON Arkivkatalog VARDØ BYS JURISDIKSJON 1789-1817 Statsarkivet i Tromsø 1989 INNLEDNING 1 Ved forordning av 5. september 1787 ble det bestemt å anlegge kjøpstad på Tromsøya, i Hammerfest og på Vardøy. Frihandel

Detaljer

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014

Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Av Ole Arild Vesthagen Slektsforskerdagen 2014 Hvordan jeg ble interessert i slekt Farfar fortalte Et slektsstevne i 1990 Hvordan komme i gang? Spør familie og bekjente om det de vet om slekta Noter alt

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

HISTORIEN. Viktige navn og årstall

HISTORIEN. Viktige navn og årstall HISTORIEN Viktige navn og årstall Denne historiske gjennomgangen satt sammen av Arne Holst, er i stor grad basert på opplysninger tatt fra Jens Haukdals «Busetnad og folkeliv i Soknedal» (1972). NAVNET

Detaljer

Kilder til utvandringshistorie i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Ved Fredrik Larsen Lund, Riksarkivet

Kilder til utvandringshistorie i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Ved Fredrik Larsen Lund, Riksarkivet Kilder til utvandringshistorie i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Ved Fredrik Larsen Lund, Riksarkivet De neste 20 minuttene Personhistoriske kilder som dokumenterer flytting ut av landet. Flytting ut

Detaljer

Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750

Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750 Gravfestede Norddal Norddal kirke Døving kapell 1736 1750 Dato: Fornavn Patronym Gårdsnavn Q=Kvinne,H=Hustru, Fornavn Patronym aaaammdd PB=Pikebarn, GB=Guttebarn 17370212 Anne Jacobsdtr. Q 17370212 Tosten

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Slektsforskning er «in»

Slektsforskning er «in» Slektsforskning er «in» - kildene finnes i arkivene Viggo Eide, f. 1955 ansatt i fylkeskommunen, 1984- lokalhistoriker & slektsgransker Aktiv blogger: Tid & rom Årboka SF er populært i media Folk engasjerer

Detaljer

Å få tause kilder til å fortelle Erfaringer med bruk av 1600- og 1700-tallskilder fra Vesterålen

Å få tause kilder til å fortelle Erfaringer med bruk av 1600- og 1700-tallskilder fra Vesterålen Å få tause kilder til å fortelle Erfaringer med bruk av 1600- og 1700-tallskilder fra Vesterålen Avgrensninger Kildene jeg skal bruke som eksempel, er alle henta fra Vesterålen, og jeg vil stort sett holde

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms.

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. 1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. Bodde i 1900 på Nyelvholm (Holmen). Drev tjærebruk og fiskeri. Merknad i 1910 tellingen

Detaljer

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. :

En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : En oversikt over Ryttergarder på Hadeland i 1689. Hentet fra Tingbok for Hadeland, Land og Valdres. : Gardens navn: eier/bruker: øvrige mannspersoner Horgen Amund Rasmussenoe Hans Amundsen, Tore Erichsøn,

Detaljer

Som det fremgår av beskrivelsen fra Bolsøyboka ble Årønes skilt ut fra indre del av indre Årøs bømark slik som vist nedenfor:

Som det fremgår av beskrivelsen fra Bolsøyboka ble Årønes skilt ut fra indre del av indre Årøs bømark slik som vist nedenfor: Tilkjøp og frasalg Side 1 Årønes Gård "Årønes er en forholdsvis nyskipet gård, utgått av indre Årø på 16 h. tallet uten at tiden nøyaktig kan fastslåes. Gården eller stedet finnes ikke nevnt i noe mantall

Detaljer

Arkivsenterets åpningstider

Arkivsenterets åpningstider Arkivsenteret i Kulturbunker Dora Arkivsenterets åpningstider Mandag fredag 9-15 Onsdager kveldsåpent til 18 Siste lørdag hver måned 9-13 www.arkivsenteret.no Arkivsenteret Statsarkivet i Trondheim Interkommunalt

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1 Monset Storstuggu I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i en stor søskenflokk.

Detaljer

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004

SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 SANDVIKEN Av Knut Raastad, skrivi i 2004 Sandviken gnr. 100 bnr. 1 er nørdste garden i Nordherad. Tosten Håkenstad hadde ca. 1750 gjerda inn ei englykkje nord for Trælviken på 620 alen lang og 310 alen

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2

1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 1. Friederikke Junker, f. 14.3.1878 i Arendal, 1 d. 12.12.1961 i Stavanger. 2 Var døpt Frederikke, men var alltid nøye på å kalle seg Friederikke. Hadde i 1900 tjenestepost hos Kongelig fulmektig Oluf

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1 Monset Bortstuggu Ole eller Ola er et navn som gjennom tidene har vært flittig brukt på Monset. I Gardtales står det om en underoffiser Ola Torsteinson på Bortstuggu, og vi skulle kanskje tro at det er

Detaljer

Hvor ble det av Huitfeldtene?

Hvor ble det av Huitfeldtene? Hvor ble det av Huitfeldtene? 12 Av Carl Huitfeldt Det er i dag bare 10-12 slekter tilbake av den gamle danske adel (uradelen) i Danmark og vel et noe mindre antall, som lever i andre land. Disse slektenes

Detaljer

HI Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca

HI Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca HI-124 1 Kriminalitet og konflikthåndtering i Norge ca. 1500-1700 Kandidat-ID: 4820 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-124 15/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 HI-124, spørsmål 1 Skriveoppgave

Detaljer

Av Astrid K. Natvig. Første gang publisert i Gjallarhorn nr. 44. Publisert på fennia.nu 30. mars 2011.

Av Astrid K. Natvig. Første gang publisert i Gjallarhorn nr. 44. Publisert på fennia.nu 30. mars 2011. Av Astrid K. Natvig Første gang publisert i Gjallarhorn nr. 44. Publisert på fennia.nu 30. mars 2011. I over 10 år har jeg forsøkt å finne opphavet til dette paret, som giftet seg i Sylling kirke 27. desember

Detaljer

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Ektemann: Ingebrigt Andersen Monset 5. november 1824 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 1. januar 1825 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

Eiendomsstruktur Historiske trender med fokus på utmark i Troms

Eiendomsstruktur Historiske trender med fokus på utmark i Troms Eiendomsstruktur Historiske trender med fokus på utmark i Troms Liv Nergaard Jordskiftelagdommer Hålogaland lagmannsrett LON 2017 1 Kort om Trender Eiendomsdannelse Krongodset i Nordland og Troms Eierformer

Detaljer

Slektsforskerdagen 2011

Slektsforskerdagen 2011 Kilder ved statsarkivet i Trondheim Slektsforskerdagen 2011 DIS-Salten Slektshistorielag ved Per-Olav Broback Rasch Dette skal vi se på Bakgrunn for å benytte nye kilder Forskjell fra kirkebøker, folketellinger

Detaljer

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Ektemann: Ole Pedersen Reskalvhagen Også kjent som: Ole Pedersen Grut 1, Ole Pedersen Ree 2 1762 - Gudbrandsdalen Døpt: 1797 - Meldal,

Detaljer

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta)

På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Gamle Strinda Tjøtta På jakt etter gårder og slekter i Gunnerusbibliotekets arkiver. Fem Strindagårder. Det Brodtkorbske arkiv (Tjøtta) Temakveld DIS-Sør-Trøndelag 13.febr.2014 Ved Sølvi Løchen Privatarkiver

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Forfedre av. Agnete Aronsdotter

Forfedre av. Agnete Aronsdotter Forfedre av Agnete Aronsdotter 17 aug 2013 Publisert av Else Marie Eriksen Side 1 1 Agnete Aronsdotter Fødselsdato: 6 nov 1847 Gen: 1 2 Aron Johansson Fødselsdato: 15 mar 1826 3 Maria Hansdotter Fødselsdato:

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

POKAL ÅRSTALL POENG VINNER MERKNAD

POKAL ÅRSTALL POENG VINNER MERKNAD POKALOVERSIKT - POKALER SOM ER VUNNET TIL ODEL OG EIE POKAL ÅRSTALL POENG VINNER MERKNAD J P Andersen`s pokal 1995 438 Arne Nordtømme 1.aksje 1996 438 Arne Nordtømme 2.aksje 1997 429 Tove Sverkmo 1.aksje

Detaljer

I Hualle Qval - Kval (gnr. 114)

I Hualle Qval - Kval (gnr. 114) I Hualle Qval - Kval (gnr. 114) I Hualle: Namn i bøyningsform som truleg kjem av hvall, liten haug. Skrivemåten av namnet har vore ustø og skiftande. Der vart lenge skrive med forbokstaven Q. Namnet har

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe B Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Det var in å drikke kaffe i Trondheim på 1700-tallet - men for vanlig folk var kaffedrikking forbudt. I dette

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Etterkommere av Ingebrigt Sim

Etterkommere av Ingebrigt Sim Etterkommere av Ingebrigt Sim Med utgangspunkt i gården Sim ved nordenden av Laugen, ser vi nå på etterkommere av bonden Ingebrigt, som etter det vi har klart å spore opp ble født omkring 1590. Innholdet

Detaljer

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad Arbeidere på Nes Verk 1799 1804; Merknad I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse regnskapene

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Anna Lovise Hole Rakvهg 50 50 48 98 246 Raufoss Medalje 2 Marit Sofie Heggem Isfjorden og 3 Martin إndal Malmefjorden 49 48 50 98 245 4 Hهvard R rset Rakvهg 48 49 50 97

Detaljer

RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397)

RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397) RANDA Slekt- henta frå Gaularsoga bygdebok for Sande (side 395 397) Baltzer Ivarson Sande, som var lensmann, hadde ein del av Randa på slutten av 1600-talet. Han var fosterson til lensmann Anders Sivertsson.

Detaljer

1. Ole Pedersen Skåre, f i Skåre, Stryn, 1 d i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring.

1. Ole Pedersen Skåre, f i Skåre, Stryn, 1 d i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring. 1. Ole Pedersen Skåre, f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1 d. 19.7.1912 i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt 22.7.1912 i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring. 2 Selveier, bonde og Agronom. Oppgitt som temperatur og nedbørsobservatør

Detaljer

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Ektemann: Nils Olsen Monset 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 14. desember 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. juni 1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

I Beitstad hadde det vært arbeid i gang for fast skole allerede før 1800, og i en kgl. res. av 1802 og i et reskript av 1803 ble det bestemt at:

I Beitstad hadde det vært arbeid i gang for fast skole allerede før 1800, og i en kgl. res. av 1802 og i et reskript av 1803 ble det bestemt at: Skolens historie Beitstad skole har fra gammelt av hatt en sentral plass i Innherred. Tidlig i historien hører vi at folk herfra har utmerket seg som foregangsmenn. Blant annet ser vi dette ved at Beitstad

Detaljer

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER

KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER KILDER TIL LOKALHISTORIE SOKNEPRESTARKIVER I. Kirkelige handlinger Kirkebøker (eldste kirkebok fra 1623 fast skjema for kirkebokføring fra 1812 med endring i 1877) Klokkerbøker (fra 1812) Kommunikantprotokoller

Detaljer

Kåseri ved kirkekaffen i Sørum 9. februar 2014

Kåseri ved kirkekaffen i Sørum 9. februar 2014 25. februar 1814 Det første valget i Sørum Kåseri ved kirkekaffen i Sørum 9. februar 2014 Den 25. februar 1814 ble det holdt valg i Sørum kirke. Alle husfedre i prestegjeldet var innkalt til en ekstra

Detaljer

Litlestølen boligområde, detaljplan

Litlestølen boligområde, detaljplan Litlestølen boligområde, detaljplan Plan nr 6028000 Saksnr 201005929 Utarbeidet av: ToA Kontrollert av: TAG Godkjent av: Fagområde: Arealplan Ansvarlig enhet: Region Bergen Avdeling plan og infrastruktur

Detaljer

INFORMASJON PÅ OM SLEKTSFORKNING

INFORMASJON PÅ OM SLEKTSFORKNING Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8854 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS InformationBank29 INFORMASJON PÅ OM

Detaljer

7. Folketellingen 1801

7. Folketellingen 1801 7. Folketellingen 1801 3.1 Sammendrag med beskrivelse av dokumentet 3.1.1. Folketellingen 1801 er enestående. Det er fordi den er den første folketellingen som inneholder navn og andre opplysninger for

Detaljer

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Bidrag fra fra "Gård og grend i Meløy" (1981) onsdag 05. mars 2008 Sist oppdatert lørdag 11. oktober 2008 Fra "Gård og grend i Meløy" (1981): Gnr. 12, bnr. 1, Åbotsvik, skyld 1,80

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973

Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 Norsk etnologisk gransking Oslo, januar 1973 120. Tradisjon om militærvesenet Den norske hær går tilbake til en ordinans fra 13. januar 1628. Det var en nasjonal hær, og det førte til at soldatene og andre

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Emigrantskipet Vesta av Langesund

Emigrantskipet Vesta av Langesund Emigrantskipet Vesta av Langesund 1 Forord Av Rolf Thommessen I de mange mapper og foldere som Rolf Thommessen overlot til Sjømannsforeningen, er det basismateriale for mange historiske godbiter. En av

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Erling Waag Surnadal 50 48 49 147 115,- 2. Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 50 50 47 147 77,- 3. Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 48 48 50 146 48,- 4. Håkon Brevik Fosna 50

Detaljer

Klasse skudd

Klasse skudd Klasse 2 3 4 5 1 Jørn Ole Skiri Rauma (5) 344 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 342 3 Bo Nielsen Kleive (5) 341 4 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra (5) 341 5 Ottar Dalset Rauma (5) 341 6 Lars Kjetil

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Gruppearbeid: Hver gruppe må ha tilgang til mobiltelefon, nettbrett og eventuelt fotoapparat. Det er en fordel om gruppen laster ned denne

Detaljer

Skifter. Kristian Hunskaar Riksarkivet 18. februar 2010

Skifter. Kristian Hunskaar Riksarkivet 18. februar 2010 Skifter Kristian Hunskaar Riksarkivet 18. februar 2010 Skiftemateriale på internett Ny tjeneste offisielt lansert 1. desember 2009. I første omgang mikrofilmet skiftemateriale. Fra de eldste protokollene

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Klæbu bygdemuseum 40 år

Klæbu bygdemuseum 40 år Klæbu bygdemuseum 40 år «her har du museet ditt», sagt på en befaring en gang tidlig på 1970- tallet av Arild Huitfeldt til Ole Svaan. Ole Svaan tok initiativet til at en komite ble satt ned i november

Detaljer

B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev 1945-50. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev 1945-49.

B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev 1945-50. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev 1945-49. Universitetsbiblioteket i Bergen Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek Spesialsamlingene Manuskriptliste: Numrene 1906 til og med 2052 Nettpublisert versjon 20.09.06. av NEMN H O V E D D E L Ms.1906

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

Linderudkollrennet - KM OAØ

Linderudkollrennet - KM OAØ Jury/Ledelse Rennleder TD Løperrepr Arne Tiller, Østre Aker SK Asle Johansen, Akershus Georg Kórody, Akershus e A B C D E David Sjøen, Østfold Arvid Andreassen, Østfold Svein Kampen, Akershus Fritz Jacob

Detaljer

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900

HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 HVORDAN FINNE SLEKT ETTER ÅR 1900 Folketellingen 1900 Er som regel den nyeste søkbare kilden som er landsomfattende som vi kan bruke til å finne slekt Snakk med venner og kjente Den beste kilde for å finne

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe H Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Etter 1880 kom det mange jøder fra Russland til Trondheim. De var fattige og flyktet fra forfølgelse. En av dem

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, :

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, : Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, 30.03.2008: Hovedskyting: Klasse 1: 1. Jens Kristian Eikrem, Aspøy og Straumsnes 24/8 Klasse 2: 1. Frode Foss, Bæverdalen 27/6, 2. Even Langli, Rindal 24/10, 3. Ulf Hendset,

Detaljer