Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim Årsregnskap 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013"

Transkript

1 Årsregnskap 213

2 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson

3 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune består av 3 deler: Årsregnskapet (dette dokumentet) Dokumentet inneholder drifts-, investerings- og balanseregnskap og noter i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Trondheim kommune legger også inn revisjonsberetningen som en del av dokumentet når denne er mottatt fra revisor. Årsrapporten (årsberetningen) Dokumentet inneholder rådmannen sin redegjørelse for kommunens økonomiske utvikling og status, spesielt om de forhold som påvirker kommunens regnskapsresultat og finansielle stilling. Årsberetning for finansområdet i hht kommunens finansreglement Dokumentet omhandler en rapportering om utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året vedrørende kommunens finansielle aktiva og passiva. Der det er nødvendig er det gitt henvisninger mellom de enkelte dokumentene for utfyllende opplysninger. Dokumentene samt egen årsoppgjørssak for bystyret er de offisielle årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune Om behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen Trondheim kommune avlegger årsregnskap etter kommuneloven 48 og bestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av nr. 24. Det følger av 1 forskrift om årsregnskap og årsberetning at årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Tidsperioden mellom 1.1. og er svært kort. Trondheim kommune er en stor og kompleks organisasjon. Avleggelse av regnskapet så tidlig som den medfører derfor risiko for feil. For å redusere denne risikoen har Trondheim kommune tidligere hatt en rutine der det parallelt med revisors gjennomgang av regnskapet også foretas egen kvalitetssikring av problemstillinger i regnskapet også etter Fra og med regnskapsåret 212 har Trondheim kommune endret praksis slik at regnskapet ikke avlegges før dette har en slik materiell kvalitet at dette kan anses som endelig. Som en følge av dette skjer regnskapsavleggelsen for 213 den , 5 dager etter den formelle fristen. Hvis det avdekkes feil eller mangler ved regnskapet, har Trondheim kommune hatt som praksis å korrigere regnskapet. Dette ut i fra en målsetting om at regnskapet som framlegges til politisk behandling skal være så riktig som mulig. Det er også et poeng at økonomiske data som rapporteres til KOSTRA skal være så korrekte som mulig. I forhold til KOSTRA kan rapporterte data korrigeres fram til Endringen i praksis fra og med regnskapsåret 212 innebærer at terskelen for å gjøre endringer i regnskapet etter at det er framlagt er mye høyere enn tidligere. Unntaket er interne omposteringer for å få frem korrekte data til KOSTRA som ikke påvirker tallene i det fremlagte offisielle regnskapet for Trondheim kommune. Årsrapporten skal avgis innen Revisjonsberetningen fra Trondheim kommunerevisjon skal foreligge innen ÅRSREGNSKAP 213 3

4 4 ÅRSREGNSKAP 213 Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt, dvs. innen Før behandling i kommunestyret skal årsregnskapet behandles i kontrollkomiteen Rapportering av regnskap til KOSTRA Bevilgningsregnskapet (drifts- og investeringsregnskapet) og balanseregnskapet skal rapporteres elektronisk til Statistisk sentralbyrå innen Det jobbes med innsending av denne rapporten den Det er likevel slik at tall kan korrigeres frem til siste frist. Korrigerte tall skal rapporteres innen Rapportering av regnskap til Oslo Børs Fordi Trondheim kommune har obligasjonslån har kommunen også rapporteringsplikt til Oslo Børs. Kommunen skal foreta finansiell rapportering til Oslo Børs så snart regnskapet foreligger, i praksis pr , med rapportering av endelige tall innen Rapportering til Oslo Børs for 213 blir foretatt Merknader til regnskapsavleggelsen for 213 I tråd med den tilpasningen av praksis som kommunen har gjort med virkning fra og med regnskapsåret 212 ble avleggelse av regnskapet forskjøvet fra til Et fullstendig regnskap for 213 i kommunelovens forstand foreligger derfor først Når det gjelder materielle forhold og hendelser for øvrig av betydning for regnskapet for 213 viser vi til note 2 Vesentlige transaksjoner. Trondheim,

5 ÅRSREGNSKAP 213 Innhold 1 Innledning 3 Del 1 7 Driftsregnskapet for 213 Del 2 11 Investeringsregnskapet for 213 Del 3 15 Balanseregnskapet for 213 Del 4 17 Noter til regnskapet for 213 Note 1 18 Regnskapsprinsipper Note 2 2 Vesentlige transaksjoner og andre forhold Note 3 22 Spesifikasjon av endring i arbeidskapitalen Note 4 23 Spesifikasjon av kapitalkonto (259.9) Note 5 24 Organisasjonskart Note 6 26 Pensjon (F 5 nr 2) Note 7 28 Garantier Note 8 31 Kortsiktige fordringer, kortsiktig gjeld og mellomværende med egne foretak Note 9 32 Aksjer og andeler pr Bykassen Note 1 34 Fond Note Avgiftsbalansen for tjenestene vann, avløp, renovasjon, feiing og slam, regnskapet for 213 Note 12 Selvkostfeltene byggesaksbehandling, 1 del planbehandling og oppmålingsarbeider etter matrikkelloven, regnskapet for

6 6 ÅRSREGNSKAP 213 Note 13 4 Spesifikasjon av investeringsregnskapet delregnskaper Note Liste over investeringsprosjekter med sum over 15 millioner siste 2 år Note Anleggsmidler og avskrivninger Note Minimumsavdrag Note Lånegjeld Note 18 5 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) Drifts- og balanseregnskap med tilhørende noter Note 18A 5 Drifts- og balanseregnskap Note 18B 54 Aksjer og andeler i TKK Note 18C 58 Finansielle omløpsmidler. Obligasjoner og sertifikater Note 18D 61 Finansielle omløpsmidler. Aksjer og andeler Note Interkommunale samarbeid Note Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS - interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Note Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS - Sør-Trøndelag 11-sentral Note 2 71 Hendelser etter balansedagen, rettssaker pr med mulige forpliktelser/tap for Trondheim kommune Note 21 Interkommunale selskaper 73

7 ÅRSREGNSKAP 213 Del 1 Driftsregnskapet for 213 Obligatoriske oversikter Innhold: Økonomisk oversikt driftsregnskapet Regnskapsskjema 1 A Regnskapsskjema 1 B 7

8 8 ÅRSREGNSKAP Driftsregnskapet Økonomisk oversikt drift Alle tall i hele millioner (1..) kroner Regnskapspost (Kostra-art) Brukerbetalinger Note (6:619) Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor Andre salgs- & leieinntekt (62:669) Overfør. med krav motytelse (7:789) Rammetilskudd (8:89) Andre statlige overføringer(81:829) Inntekts- og formueskatt (87:873) Andre overføringer (83:869;88:899) Eiendomsskatt Kjøp inng komm tjpr(1:159;17:285) Kjøp erstatn komm tj.prod (3:399) (874:876) Andre dir/indir. skatter (877:879) * Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sum(L3:L11) (1:89;16:169) Sosiale utgifter (9:99) Overføringer (4:499) Avskrivninger (59:599) Fordelte utgifter 6 15 (29x,69x,79x) * Sum driftsutgifter Sum(L14:L2) ** Brutto Driftsresultat L12-L Renteinntekter og utbytte (9:98) Gevinst finansielle instrum. (99) Mottatte avdrag på utlån (92:928) * Sum ekst. finansinnt. Sum(L24:L26) Renteutg. og låneomkostn. (5:58) Tap finansielle instrum. Avdrag på lån Utlån (59) (51:519) 16 (52:528) * Sum ekst. finansutg. Sum(L28:L31) ** Res eksterne finanstrans. Motpost avskrivninger *** Netto driftsreultat L27-L32 (99:999) L23+L34+L Disp tidl års mindreforbruk (93:939) Bruk av disposisjonsfond (94:947) Bruk av bundne fond (95:959) Bruk av likviditetsreserve (96:969) 1 * Sum bruk av avset. Sum(L38:L41) Overført til invest.regn. (57:579) Dekn. tidl. års RM merforbr(53:539) Avsetn. disposisjonsfond (54:547) Avsetninger bundne fond (55:559) Avsetninger likv.reserven (56:569) * Sum avsetninger Sum(L44:L48) RM mer-/mindreforbruk Negativt resultat = mindreforbruk Positivt resultat = merforbruk

9 1.2 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet ÅRSREGNSKAP 213 Alle tall i hele millioner (1..) kroner Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue (87:873) Ordinært rammetilskudd Regnskapspost (Kostra-art) Skatt på eiendom (8:89) (874:876) Andre direkte/indir skatter (877:879) Andre gen. statstilskudd (81:829) Sum frie disponible innt. Sum(L1:L5) Note Renteinntekter og utbytte (9:98) Gevinst finansielle instrum (99) Renteutg, prov, and fin.utg (5:58) Tap finansielle instrum Til ubundne avsetn (54:547+56:569) Til bundne avsetninger (55:559) Bruk tidl.års RM min.forb (93:939) Bruk ubundne avsetn(94:947+96:969) Bruk av bundne avsetninger (95:959) Avdrag på lån (59) (51:519) Netto finansinnt/-utg Sum(L7:L11) Til dekn tidl.år RM merforb(53:539) Netto avsetninger Sum(L13:L18) Overført til invest.regn (57:579) Til fordeling drift (L6+L12+L19+L2) Sum fordelt til drift (skjema 1B) Regnmessig mer-/mindreforbr. L22+L Negativt resultat = mindreforbruk Positivt resultat = merforbruk 9

10 1 ÅRSREGNSKAP Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Alle tall i hele millioner (1..) kroner Tekst Regnskap/ 213 Rev. budsjett/213 Vedtatt budsjett/213 Regnskap/ 212 Sum fordelt til drift (skjema 1B) Skoler Barnehager B&f tjenester Botiltak & dagtilbud HO-tjenester eldre Oppfølgingstj HV Forv.tjenester HV Næring og samfunn Tiltak Innvandrere Kulturformål Idrett og friluftsli Miljøretta tjenester Plan-og bygningstj Tekniske tjenester Eiendomstjenester Rådmann/strategisk/annet Folkev./bystyresekr Interne finansieringstransaksjoner

11 ÅRSREGNSKAP 213 Del 2 Investeringsregnskapet for 213 Obligatoriske oversikter Innhold: Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2 A Regnskapsskjema 2 B 11

12 12 ÅRSREGNSKAP Investeringsregnskapet 2.1 Økonomisk oversikt investeringer Alle tall i hele millioner (1..) kroner Regnskapspost (Kostra-art) Note Salg driftsmidler & eiendom (66:679) Andre salgsinntekter -39 (6:659) Overfør m/krav til motytelse(7:789) Statlige overføringer (81:829) Andre overføringer (83:869;88:899) Renteinntekter og utbytte (9:99) * Sum inntekter Lønnsutgifter Sum(L3:L8) (1:89;16:169) Sosiale utgifter (9:99) Kjøp inng komm tjpr(1:159;17:289) Kjøp erstatn komm tj.prod (3:389) Overføringer Regnskap i år (4:499) Regulert budsjett -57 Opprinnelig budsjett -47 Regnskap i fjor Renteutg. og omkostninger (5:59) Fordelte utgifter * Sum utgifter Sum(L11:L17) Avdrag på lån Utlån (51:519) (52:528) Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidl.års udekket(53:539) 1 Avsetn.ubundne invest.fond (548:549) Avsetn. til bundne fond (55.558) Avsetn. likviditetsreserve (56:569) * Sum finansieringstrans. Sum(L2:L26) ** Finansieringsbehov Bruk av lån L18+L27-L9 (91:919) Mottatte avdrag på utlån (92:928) Salg av aksjer og andeler Bruk av tidl års min.forbr (93:939) Overføringer fra driftsregn(97:979) Bruk av disposisjonsfond (94:947) 1 Bruk av ubundne invest.fond(948:949) Bruk av bundne fond (95:959) Bruk av likviditetsreserve (96:969) * Sum finansiering Udekket/udisponert Sum(L3:L38) (*) Negativt resultat = mindreforbruk (udisponert) Positivt resultat = merforbruk (udekket)

13 2.2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet ÅRSREGNSKAP 213 Alle tall i millioner kroner Regnskapspost (Kostra-art) Investeringer anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger (52:529) (51:519) (53: :569) Noter Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor 13, * Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) Bruk av lånemidler (91:919) 13 Salg anleggsmidler (66:679)+929 9,15 Tilskudd til investeringer Mottatte avdr utlån (7:789+92:928) Andre inntekter 13 (6:659;9:99) * Sum ekstern finansiering Sum(L7:L11) Overført fra driftsregn. (97:979) Bruk av avsetninger ** Sum finansiering Udekket/udisponert (93:969) Sum(L12:L14) (L5-L15) (*) Negativt resultat = mindreforbruk (udisponert) Positivt resultat = merforbruk (udekket) 13

14 14 ÅRSREGNSKAP Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet Alle tall i hele millioner (1..) kroner Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap i fjor Fra Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet: Investeringer anleggsmidler Netto utgift til fordeling Til fordeling Fordelt slik: Avløp Barnehager Foreb./beredskap mot branner/ulykker Friluftsliv Grønt Husholdningsavfall HVS, oms.bolig Idrett Interne tjenester Kirke Kom.boliger Kultur Skoler Ubebygd bolig-/næringsareal Vann Uplassert Veg Sum fordelt

15 ÅRSREGNSKAP 213 Del 3 Balanseregnskapet for Innhold: Hovedoversikt balanse 15

16 16 ÅRSREGNSKAP Balanseregnskapet Alle tall i hele millioner (1..) kroner Regnskapspost (Kostra-art) * Anleggsmidler Noter Kap. 2.2 Regnskap i år Regnskap i fjor Faste eiendommer og anlegg ( ) Utstyr, maskin, trans.midl ( ) Utlån ( ) Aksjer og andeler (2.21) 9,18B Pensjonsmidler (2.2) Kap ( ) D * Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik (2.19) Aksjer og andeler (2.18) Sertifikater (2.12) Obligasjoner (2.11) Kasse, postgiro, bankinnskudd 18C C (2.1) ** Sum eiendeler * Egenkapital Kap Disposisjonsfond ( ) Bundne driftsfond ( ) 1,11, Ubundne investeringsfond ( ) 1, Bundne investeringsfond (2.55) Regn.messig mindreforbruk (2.595) Regn.messig merforbruk (2.59) Udisponert i investeringsregn. (2.596) 1, Udekket i investeringsregn. 1, Kapitalkonto (2.597) (2.599) Endr. regn.prin. påvirker AK dri (2.581) * Langsiktig gjeld Kap. 2.4 Pensjonsforpliktelse (2.4) Ihendehaverobligasjonslån ( ) Sertifikatlån ( ) Andre lån ( ) * Kortsiktig gjeld Kap. 2.3 Kassakredittlån (2.31) Annen kortsiktig gjeld Premieavvik ( ) (2.39) ** Sum egenkapital og gjeld , , Kap Ubrukte lånemidler (2.91) Andre memoriakonti ( ) * Memoriakonti Motkonto for memoriakontiene (2.9999)

17 ÅRSREGNSKAP 213 Del 4 Noter til regnskapet for Innhold: Note 1: Regnskapsprinsipper Note 2: Vesentlige transaksjoner Note 3: Spesifikasjon av endring arbeidskapital Note 4: Spesifikasjon av kapitalkonto Note 5: Organisasjonskart Note 6: Pensjon Note 7: Garantier Note 8: Kortsiktige fordringer og gjeld Note 9: Aksjer og andeler Note 1: Fond Note 11: VARF ote 12: Selvkostområdet byggesaker m.m. N Note 13: Spesifikasjon investeringsregnskapet delregnskaper Note 14: Prosjektliste investeringsregnskapet Note 15: Anleggsmidler Note 16: Minimumsavdrag Note 17: Lånegjeld Note 18: Kraftfondet Note 19: Interkommunale samarbeid Note 2: Hendelser etter balansedagen Note 21: Interkommunale selskaper 17

18 18 ÅRSREGNSKAP 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investerings-regnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitets-nivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 5 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 5 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

19 Vurderingsregler Den finansielle omløpsporteføljen verdivurderes etter to ulike prinsipper, jf forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 8 og GKRS-notat om klassifisering av finansielle instrumenter som omløps- eller anleggsmidler av Ordinære omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, dvs etter laveste verdis prinsipp. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi, og er å anse som et unntak fra hovedregelen. Finansielle investeringer i omløpsobligasjoner, norske aksjefond, utenlandske aksjefond, norske egenkapitalbevis og hedgefond er verdivurdert til virkelig verdi. Fondsobligasjoner, private equity og eiendom er verdivurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Finansielle anleggsmidler består av anleggsobligasjoner, aksjer og andeler. Anleggsobligasjoner er obligasjoner som er besluttet å holde til forfall. Disse oppføres til pålydende under balanseposten aksjer og andeler. Eventuell over-/underkurs på kjøpstidspunktet oppføres som kortsiktig fordring/gjeld og periodiseres over obligasjonens løpetid. Aksjer og andeler vurderes til kostpris. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som er besluttet holdt til forfall. Utestående fordringer er vurdert til pålydende verdi med fradrag for forventet tap. Selvkostberegninger Innefor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-214, januar 23. For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. ÅRSREGNSKAP

20 2 ÅRSREGNSKAP 213 Note 2 Vesentlige transaksjoner og andre forhold Vi gjør oppmerksom på følgende poster/transaksjoner som er av en slik karakter at disse bør tas hensyn til ved vurdering av driftsregnskap og balanse: Trondheim kommunale kraftfond (TKK) TKKs regnskapstall inngår som for tidligere år i tallene for Trondheim kommunes årsregnskap for 213. Dette gjelder både for driftsregnskapet og balanseregnskapet. Egne tall for TKK er samlet og spesifisert i egen note. Dessuten framlegges egen rapportering for TKK ihht kommunens finansreglement. Investeringsregnskapet Avvik i de økonomiske oversikter mellom regnskapstallene og regulert budsjett vedr investeringsregnskapet skyldes dels transaksjoner vedr Kraftfondets kjøp og salg av anleggsmidler, dels avvik mellom budsjettert nivå og faktisk nivå på investeringsutgiftene for 213. Bruk av lån Hovedregelen for regnskapsføring av bruk av lån til investeringsformål er at budsjettert beløp skal regnskapsføres så langt investeringsregnskapet har behov for dette, men ikke ut over budsjettert beløp. Dette utgangspunktet begrenses likevel av udisponerte lånemidler. Det er ikke anledning til å regnskapsføre mer som bruk av lån enn det kommunen faktisk har i udisponerte lånemidler. I en situasjon der rådmannen har fullmakt fra bystyret til å regulere låneopptaket i tråd med faktisk aktivitetsnivå (jf. ordlyden inntil kr i vedtaket), vil en slik regulering også få konsekvenser for inntektsføring av bruk av lån i investerings regnskapet. Bruk av lån i investeringsregnskapet for 213 er satt til det nivå som er tilstrekkelig til å sikre full finansiering av aktivitetene i investeringsregnskapet for 213. Ubrukte lånemidler pr er etter denne disponeringen ca 82 millioner kroner. Momskompensasjon 213 er siste året hvor mva-kompensasjon vedr investering posteres på drift, for så å overføres med minimum 8% til investering. Det foreligger også et økende press for overføring av kompensasjon til investeringsprosjekter. Dette har også sammenheng med behov for å kjenne den eksakte kostnaden på investeringsprosjekter som skal betales av andre. Videreutlån - startlån Trondheim kommune har pr en utlånsportefølje knyttet til videreformidling av Husbankmidler (startlån) på ca 1,2 milliarder kroner. I investeringsregnskapet regnskapsføres både avdrag Trondheim kommune betaler på sin gjeld til Husbanken og de avdragene som låntakerne betaler til Trondheim kommune. I tillegg til ordinære avdrag mottar Trondheim kommune også betydelige beløp knyttet til innfrielser av slike lån. Vi velger å legge til grunn et prinsipp om at en krone inn i avdrag skal være lik en krone ut i avdrag slik at det kun er i de tilfellene det oppstår en reell underdekning at avviket må finansieres av andre kilder.

21 Vi ønsker å unngå overføring fra drift til investering for å finansiere denne utgiften av flere grunner. En slik finansiering vil skape ubalanse mellom innlån og utlån på ordningen. Samtidig innebærer overføringen av disse midlene en permanent overføring til investerings-regnskapet. Disse midlene kan med dagens regelverk ikke tilbakeføres til driftsregnskapet. Midlene kan i praksis heller ikke brukes til noe annet enn å betale gjeld. Driftsregnskapet Pensjon Spesielle regler for behandling av pensjonsutgiftene i kommuneregnskapet gjør at det er et vesentlig avvik mellom kommunens faktiske utgift til pensjonspremie og den premien som belastes driftsregnskapet. Følgende oversikt viser forskjellen siste 5 år: Tall i millioner (1..) kroner Tekst Balanseført premieavvik, akkumulert inkl aga Se note 6 for mer informasjon om pensjon. Anordning En utfordring i forhold til årsoppgjøret er om inntekter og utgifter er korrekt anordnet og om anordningene er fullstendige. Feil her kan relativt raskt gi store utslag i resultatet. Samtidig er antall personer som jobber med regnskapet i årsoppgjøret stort, og transaksjonsvolumet er betydelig. Innenfor de tidsrammene som foreligger er det vanskelig å få noen fullgod oversikt som kan si noe om hvorvidt alt som skal anordnes er anordnet. For 21 ble det foretatt en sentral anordning på 1 millioner kroner knyttet til usikkerhet om anordningenes fullstendighet og riktighet. Denne anordningen ble opprettholdt også i 211. Samtidig ble det i 211 foretatt en sentral anordning på 24 millioner i investerings-regnskapet, på grunn av manglende anordning er. Det er i forbindelse med årsavslutningen for 212 også satt fokus på kravene til anordning i investerings regnskapet, noe som er videreført i 213. Informasjon fra enhetene og tall fra regnskapet indikerer at vi i 213 har oppnådd en høy grad av fullstendighet på anordningene. Samtidig har vi påvist en del forhold knyttet til investeringsregnskapet der det er sannsynlig at deler av utgiftene egentlig skulle ha vært regnskapsført på drift. Dette medfører en usikkerhet i forhold til driftsregnskapet som det må tas hensyn til. Dette knyttes spesielt til anordninger hvor faktura er en internfaktura. Dette er forhold vi i stor grad har fått avvist eller endret. Det er likevel en mangelfull bevissthet i mange ledd om at slike anordninger kan være ensidige og medføre en økning eller reduksjon i resultat for kommunen samlet. Vi har også registrert en del feilføringen hvor det er brukt feil fortegn. Ressurskrevende brukere I regnskapet for 213 er det foretatt en periodisering som, i motsetning til 212, er basert på korrekt antall personer og satser og skal være en mer nøyaktig og høyere anordning av inntekt. Et alt for forsiktig estimat for 212 har medført betydelige ekstrainntekter på 213 som følge av høyere refusjon enn hva vi hadde anordnet på 212. ÅRSREGNSKAP

22 22 ÅRSREGNSKAP 213 Note 3 Spesifikasjon av endring i arbeidskapitalen Endring arbeidskapital basert på bevilgningsregnskapet Kostra-art L2 Inntekter driftsdel (Kto.kl 1) L3 Inntekter investeringsdel (Kto.kl ) Regnskap i år Regnskap i fjor L4 Innbet. eksterne fin.trans (Kto.kl 1) L5 Innbet. eksterne fin.trans (Kto.kl ) L1 Utgifter investeringsdel (Kto.kl ) L11 Utbet. eksterne fin.trans (Kto.kl 1) * L6 Sum anskaffelse av midler L9 Utgifter driftsdel (Kto.kl 1) L12 Utbet. eksterne fin.trans (Kto.kl ) * L13 Sum anvendelse av midler ** L15 Anskaffelse - anvendelse av midler L16 Endring i ubrukte lånemidler *** L17 Endring i arbeidskapital Endring arbeidskapital basert på balanseregnskapet Kostra-art L2 Betalingsmidler (2.1:2.12) L3 Kortsiktige fordringer (2.13:2.19) Regnskap i år Regnskap i fjor Endring * L4 Sum omløpsmidler L6 Kortsiktig gjeld (2.31:2.39) ** L8 Endring arbeidskapital i balanseregn. Kontroll: Endring i arbeidskapital i bevilgningsregnskapet Endring i arbeidskapital i balanseregnskapet Korreksjon pga lånefondet Avvik 2-

23 Note 4 ÅRSREGNSKAP Spesifikasjon av kapitalkonto (259.9) KAPITALKONTO PR KREDITPOSTER I ÅRET Saldo pr ,27 Betalte avdrag på eksterne lån ,99 Aktivering av investeringer ERV ,63 Aktivering av investeringer ,2 Aktivering av investeringer 212 (Tilbakeføring) ,73 Nye utlån til Tr.heim Parkering KF Nye utlån til boligformål Nye utlån til sosialformål/ums 11 5, , ,8 Egenkapitalinnskudd TKP 286 5, Egenkapitalinnskudd KLP , Kjøp av aksjer og andeler Anleggsobligasjoner Kraftfondet , , Anleggsobligasjoner Kraftfondet-Kollfond , Anleggsobligasjoner Kraftfondet-Kultfond , Anleggsobligasjoner Kraftfondet-Nærfond , ,44 DEBETPOSTER I ÅRET Mottatte avdrag på boliglån ,61 Mottatte avdrag på sosiallån/ums ,47 Avdrag Nidarøhallen - LF , Avdrag Trondheim havn - LF 89 74, Avdrag fra Tr.heim Pirbad , Avdrag lån fra fra Tr.heim Kino AS 1 9, Avdrag lån fra Trondheim Parkering KF , Avdrag lån fra Pro Venture Seed Avdrag lån fra Munkvollh BL Bruk av lånemidler Avskrevet etableringslån , , , ,5 Anleggsobligasjoner Kraftfondet , Netto pensj.forpliktelse KLP , Netto pensj.forpliktelse SPK , Netto pensj.forpliktelse TKP , Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse KLP , Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse SPK , Arb.giver avgift - Netto pensj.forpliktelse TKP Saldo pr , , ,44

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim  Årsregnskap 2013 Årsregnskap 2013 Trondheim kommune, mars 2014. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning ÅRSREGNSKAP 2013 3 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer