22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim"

Transkript

1 1 Rapport B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

2 2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon s.3 2 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere s. 3 Kontaktsenter s.3 Kvalifisering s.5 Boligarbeid s. 6 3 Måloppnåelse s. 8 4 Bruk av frivillige s.8 5 Daglig ledelse og personell s.9 6 Organisasjon, styring, rapporteringsrutiner og samarbeid. s. 9 7 Finansiering s Hovedinntrykk av 2013 s Regnskap s. 12

3 3 1 Introduksjon Rapporten innledes med en presentasjon av 22B`s tiltak og oppslutningen om dem, før det gis et kort bilde av måloppnåelse. Bruk av frivillige og personell, samt organisasjon, rapporteringsrutiner, samarbeid og finansiering for 2013, berøres nærmere i pkt Hovedinntrykk av virksomheten ved 22 B i 2013 avslutter rapporten i pkt. 8 Revisorattestert regnskap legges ved til våre finansieringspartnere og årsmøtet i Salem Menighet. pkt. 9 2 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere Innledning 22B Kontaktsenter for barn og unge, består av flere tiltak som på forskjellige måter er ment å imøtekomme behov hos risikoutsatt ungdom. Det er foretatt et organisatorisk skille mellom 22B kontaktsenter, 22B kvalifisering og 22B bolig. Disse tre avdelingenes regnskap og aktivitet står som egne prosjekt, men er i det daglige en innvevd del av en helhet. I forhold til rapporteringsrutiner og økonomi finner vi det like fullt mest hensiktsmessig å tydeliggjøre skillet. I praksis ligger forskjellen i at kontaktsenterets tiltak er et rent lavterskeltilbud, mens 22B Kvalifisering og 22B bolig er tydeligere endringsrettede tiltak. Den enkelte ungdom må her knytte mer forpliktende avtaler med oss, samt med NAV og andre aktører i hjelpeapparatet. Tiltakene på 22 B kan deles inn på følgende måte: 22B Kontaktsenter: Miljøarbeid Treffsted. Vårt treffsted på gateplan i Prinsensgate 22b holder åpent tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrommet kl Her er det fokus på billig mat, voksenkontakt, omsorg, tilhørighet og felleskap. I 2013 har det i gjennomsnitt vært 354 besøk på vårt treffsted pr. måned. Det gir et samlet besøkstall på 3540, og et snitt pr. dag på 29,5 besøkende. Det samlede besøkstallet i 2012 var på 3528 og treffstedet har dermed hatt et tilnærmet likt besøkstall som foregående år. Kjønnsfordelingen var anslagsvis 40 % jenter og 60 % gutter. Aldersfordelingen kan anslås til å ha vært slik:14-16 år: 10 %, år 45 % og år 55 %.

4 4 Ungdommer som gjennom oppveksten har hatt kontakt med barnevernstjenesten, og er i overgangsfasen (etterfasen) mellom barnevern og sosialtjenesten, har de senere år vært den hovedgruppen 22 B har tiltrekker seg flest av. Dette er også hovedinntrykket for Tur og Fritid. 22B har faste ukentlige aktiviteter, samt tilbud om dagsturer og overnattingsutflukter. For oss er dette et ledd i å bidra til å gjenskape en aktiv fritid, og å kunne tilby ungdom berørt av fattigdomsproblemstikk mulighet for faste fritidstilbud. I 2013 arrangerte 22 B følgende turer og fritidsaktiviteter: Tredagers fjelltur i Sylane (3 deldagere) Hyttetur Grytdalen (7 deltagere) Firedagers påsketur til Hemsedal (5 deltagere) Todagerstur til Femunden (4deltagere) Sommertur til Tusenfryd og Liseberg (8 deltagere) Helgetur til London (3 deltagere) Todagerstur til Åre (3 deltagere) Tredagerstur til Åre (7 deltagere) Golfgruppe med ukentlige treninger i perioden juni september (6 deltagere) I tillegg har vi i 2013 registrert ca 177 deltagere på de mer uformelle tilbudene på ettermiddagstid. Eksempler på slike tilbud er; kinobesøk, bowling, go-kart, klatring, ski og alpinturer, cafè-besøk, parkturer etc. Oppfølgningsarbeid 22B legger til rette for ukentlig individuell oppfølgning av ungdommer tilknyttet vårt arbeid. Dette i form av samtaler, aktivitetsrelatert samhandling og praktisk hjelp. Ved behov legger vi til rette for oppfølgingsgrupper der spesifikke tema som for eksempel rus, vold, aggresjon, seksualitet, helse, økonomi etc, tas opp. I 2013 har gruppeoppfølgingen stort sett foregått i tilknytning til 22B kvalifisering. Å bistå ungdom i deres kontakt med familien, skolen, hjelpeapparatet, helsevesenet og annen ungdom, står sentralt i vårt oppfølgingsarbeid. Livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål er også berørte elementer i disse samtalene Antall registrerte oppfølgningssamtaler i 2013 er 960. I 2012 var dette tallet 817. Dette gir oss et snitt på 24 oppfølgingssamtaler pr. uke og et snitt på 4,8 pr. dag.

5 5 Huskirke Hver torsdag, etter at treffstedet stenger, inviterer vi til huskirke for de som ønsker å snakke om tro, tvil og eksistensielle spørsmål. Samlingen har ramme som et vanlig kristent møte med sang, bibelord, bønn og samtale. Dette tilbudet skiller seg noe fra de andre tilbudene ved at det er tydelig livssynsbasert. Vi har heller ikke noen øvre aldersgrense her. Tilbudet tydeliggjør samtidig vår tilhørighet til Salem Menighet. I 2013 har vi hatt svært varierende besøk på huskirka med alt ifra 1-15 frammøtte. Vi har hatt en kjernegruppe på 4-6 personer i dette tilbudet. Kontaktmønster Kategori Besøk Treffsted Oppfølgings samtaler 144 ( Oppsøkende treff/samtaler halvår) (1. halvår) Oversikten over kontaktmønsteret viser at vi i 2013 har hatt lik tilstrømning til vårt treffsted som i Når det gjelder oppfølgingssamtaler er det derimot registret 143 flere samtaler enn i B har i andre halvår av 2013 så smått gjenopptatt oppsøkende arbeidet i bykjernen og registrert 62 treff i løpet av årets siste 4 måneder. I 2013 ble det registrert ca 73 nye besøkende. I 2012 var dette tallet 60 og i Inklusiv disse 73, anslår vi å ha vært i kontakt med mellom unike brukere i løpet av året. Mange ungdommer er innom uten å bli faste brukere av tilbudet. Antall ungdom som til en hver tid benytter stedet regelmessig anslår vi til mellom I løpet av et år vil det rullere en del i forhold til hvem dette er. 22B Kvalifisering 22B Kvalifisering tilbyr et aktiviserings- og arbeidstreningsprogram for ungdom som har liten eller ingen tilknytning til skole og arbeidsmarked. Gjennom formalisert samarbeid med NAV drift og utvikling har dette vært et langsiktig og forutsigbart arbeidsfelt for oss. Kontaktsenteret og 22B kvalifisering drar åpenbare fordeler av hverandre gjennom felles lokaler, noen felles aktiviteter og tilgang på flere ressurser. Rekruttering til tiltaket skjer i hovedsak gjennom kontakter opprettet på kontaktsenteret. Direkte henvisninger fra lokale NAV kontor forekommer i noen tilfeller.

6 6 Ytelser Ungdom som deltar på 22B Kvalifisering mottar ytelser gjennom NAV. I 2013 mottok 7 deltagere sosialhjelpsstønad, 4 mottak individstønad, 4 deltager kvalifiseringsstønad, 6 deltakere arbeidsavklaringspenger samt 3 deltager annen stønad. Inntak Inntak til kvalifiseringstiltaket skjer kontinuerlig gjennom hele året. Det er stor variasjon i forhold til hvor lenge hver deltager blir værende. Ved utgangen av 2013 hadde vi 11 deltagere tilknyttet tilbudet. Totalt har vi hatt 24 deltagere i løpet av Av disse var det 8 jenter og 16 gutter. Aldersspredningen har vært fra 17 22år Tiltakskjeding Ungdommene som har gått ut av tiltaket i 2013, har blitt overført til følgende tiltak/ virksomhet: Skole: 2 deltagere Ordinært arbeid: 4 deltager Arbeidsmarkedstiltak: 3 deltagere Tilbakeført NAV: 1 deltaker Arbeidspraksis : 2 deltakere Annet : 1 deltaker Til sammen 13 ungdommer gikk ut av tiltaket i løpet av I 2013 har gruppa utført følgende arbeid: - Reparasjon og vedlikehold av Salem Menighets boligmasse - Byggearbeider hos Trondheim Golfklubb - Deltakelse i forhold til renhold og drift av Kontaktsenterets cafe/ treffsted - Rehabilitering og oppussingsarbeid hos privatpersoner. Elementer i tiltaket. Etter en kartleggingsfase følger deltagerne et felles ukeprogram bestående av arbeidstrening, fysisk aktivitet, oppfølgingssamtaler individuelt og i gruppe, samt turer og fritidsaktiviteter. I noen tilfeller blir deltagerne utprøvd i ekstern arbeidspraksis i ordinære bedrifter med oppfølging fra 22B. Det er noe variasjon i antall dager den enkelte deltager er med. For de med kryssløp i forhold til skole er antall dager hos oss redusert. 22B Bolig 22B bolig har siden etablering vært igjennom en spennende oppstartsfase med etablering av fire ulike bofellesskap. Vår målgruppe er ungdommer i alderen år med sammensatt problematikk og store utfordringer i forhold til bo-situasjon. 22B bolig er et boligsosialt forsøksprosjekt der vi samlokaliserer ungdommer fra 22B miljøet med studenter fra Salems studentmiljø i felles boliger.

7 7 Studentene får en rolle som ansvarspersoner og positive miljøskapere i bofellesskapene. Ansatte fagpersoner i 22B gir personlig oppfølging til ungdommene og veileder ansvarspersonene. Bofellesskapene I de første oppstartsmånedene har vi valgt å etablere fire ulike bofellesskap med ulikt antall beboere og ulik sammensetning i forhold til kjønn, bakgrunn og problemomfang hos den enkelte ungdom. Vi har også ønsket å prøve ut forskjellig antall ansvarspersoner i de forskjellige boligene. I våre boenheter har 22B valgt å være leietaker, og videreformidle utleie til beboerne. Følgende bofellesskap er etablert i løpet av 2013: Tyholtveien 2 ungdommer, 2 ansvarspersoner Tyholtveien ble etablert 01. april og er et felleskap bestående av gutter. Kollektivet ble fylt umiddelbart og har siden oppstarten vært bebodd av fire personer. Vi har her hatt ett bytte, der en av ungdommene ble overflyttet til nytt bofellesskap i 22B regi, og en ny ungdom har kommet inn. Gamle Åsvei 1 ungdom, 3 ansvarspersoner Boligen i Gamle Åsvei ble etablert 01. august og er et guttekollektiv bestående av en ungdom og tre ansvarspersoner. Tanken bak denne sammensetningen er å prøve ut ungdom med relativt tung problematikk i vår boligsosiale modell. Ved oppstart var denne boligen fulltegnet og har siden vært det. Klæbuveien 2(1) ungdom, 4 ansvarspersoner Klæbuveien er et rent jentekollektiv og ble etablert 15. august. Totalt er det her plass til seks beboere og vi har siden oppstart hatt 4 ansvarspersoner og en ungdom boende der. Den siste ledige plassen er ennå ikke belagt. Vi har vært i prosses med flere aktuelle jenter uten at det ennå er noen som har valgt å benytte seg av plassen. Osloveien 4 ungdommer, 4 ansvarspersoner Osloveien ble også etablert 15. august og er vårt største bofellesskap med plass til åtte beboere. Ved oppstartdato flyttet to ungdommer og en ansvarsperson inn i denne boligen. Tre nye ansvarspersoner og 2 ungdommer fylte boligen i løpet av september måned og den har siden 1. oktober vært fulltegnet. I siste halvdel av november har boligens gjesterom blitt benyttet som krisebolig for ytterligere en ungdom med sluttdato satt til 31. desember. Hvorvidt boligen ved en senere anledning vil benyttes til krisebolig er på nåværende tidspunkt uavklart. Rekruttering 22B`s etablerte rolle som kontaktsenter for risikoutsatt ungdom i Trondheim sentrum har bidratt til forenkle tilgangen til aktuelle ungdommer som kandidater til boligarbeidet. Vår allerede eksisterende kontakt med mange, har vært med på å gi oss en bred rekrutteringsflate. Noe overraskende har det like fullt vært at det har vist seg lettere å rekruttere gutter enn jenter. I arbeidet med å skaffe ungdommer til boligene har vi også benyttet mer tid en antatt til å motivere for denne typen boform. Flere har vært tydelige på at det å bo alene i egen bolig er deres egentlige ønske. For jentene gjør dette seg mer gjeldene en for guttene.

8 8 22B`s tilknytning til Salem menighet og menighetens store studentarbeid gir oss også et unikt tilfang til potensielle ansvarspersoner. Arbeidet med å rekruttere studenter til bofellesskapene har bydd på få utfordringer og vi har i dag aktuelle kandidater på venteliste. Like fullt ser vi at tidspunkt på året er avgjørende for rekrutteringsarbeidet. Å rekruttere nye mitt i ett semester er mer utfordrende en ved semesterstart. Læringssområder I løpet av boligarbeidets første driftsmåneder er vi allerede blitt bevist en den nøkkelfaktorer som er av avgjørende betydning for at et slikt type bolig arbeid skal kunne fungere. Vi er naturlig nok i en for tidlig fase til å kunne trekke konklusjoner, men ser at det er mange områder i dette arbeidet som etter hvert vil gi nyttig kompetanse og erfaring. Vi ser frem til å gjøre oss grundigere og flere erfaringer i fortsettelsen, og opplever gjennom de etablerte bofellesskapene å ha en god arena for å utvikle kunnskap og kompetanse på denne typen boligsosialt arbeid. Totalt sett har det for 22b vært et spennende oppstartsår med relativt rolige og lite konfliktfylte bofellesskap, - utenom vanlige utfordringer når mennesker skal bo sammen. Allerede nå kan vi se at enkelte av ungdommene har hatt god hjelp av en stabil bolig i noen måneder. Utfordringer i forhold rusmisbruk og kriminalitet, psykiske problemer, avbrutt og ufullstendig skolegang, samt lite eller ingen jobberfaring, løser seg ikke selv av å være i prosjektet. Derimot gir det en god plattform for å jobbe med endring. 3 Måloppnåelse Ved 22B er omsorgsarbeid og endringsarbeid likestilte mål. Å bidra med omsorg, tid og tilstedeværelse for ungdommer er for oss like viktig som å fokusere blindt på endring. Vår klare oppfatning er også at dette henger sammen. Oppriktig omsorg er etter vår erfaring den beste grobunn for konstruktiv endring. Hvor godt man lykkes med endringsarbeid i forhold til risikoungdom er alltid vanskelig å si. Kompleksiteten i slikt arbeid er stor og de er vanskelig å måle resultat. For de fleste i vår målgruppe handler det om å få igangsatt gode prosesser, som på lang sikt kan gi varig endring. Starten på slike prosesser har vi vært vitne til også i 2013, og vi har hatt gleden av å følge noen ungdommer i nye positive retninger over flere år. 4 Bruk av frivillige Bruk av frivillige er fortsatt av uvurderlig stor betydning for driften av 22B. I 2013 var det 28 registrert frivillige medarbeidere. De aller fleste er tilknyttet Salem menighet. Antall frivillighetstimer utført ved kontaktsenteret i 2013 var 2398 timer. Dette er ca 197 færre timer enn i 2012, og betyr at det i 2013 ble utført frivillig arbeid tilsvarende 1,37 årsverk i vårt lavterskelarbeid.

9 9 Ansvarspersonene i våre bofellesskap utfører naturlig nok også en frivillig innsats, - vi beregner 4timer i døgnet som tellende frivillighetstimer for disse. I 2013 utgjør dette 7500 timer noe som tilsvarer 4, 3 årsverk. Totalt ble det dermed utført frivillig arbeid tilsvarende 5,7 årsverk ved 22B i De frivillige i lavterskelarbeidet må forplikte seg til å delta som frivillige minimum en gang hver 14.dag, og til å delta i minst ett år. Ansvarspersonene i bofellesskapene binder seg til et års leiekontrakter. Pr. halvår er det to samlinger for de frivillige. Da blir ulike faglige og verdimessige temaer belyst. Alle frivillige medarbeidere får personlig oppfølgning fra ansatte på 22 B. 5 Daglig ledelse og personell I 2013 har 22 B vært bemannet med følgende personell: Daglig leder: Arne Christian Rokseth(100% stilling) Utdannet sosionom Prosjektleder 22B Kvalifisering: Dag Christian Sørum (100 % stilling) Utdannet lærer og spesialpedagog. Miljøterapeut: Astrid Homme Utgaard (100% stilling) Utdannet sosionom. Arbeidsleder: Svein Mikal Ranøien (100%, 20 % utleid som tømrer) Utdannet tømrer Helsesøster/Miljøterapeut: Berit Berge (75% stilling fra ) Utdannet sykepleier/ helsesøster 6 Organisasjon, styring og samarbeid 22B eies av Salem Menighet, Normisjon i Trondheim. Hovedstyret i Salem har oppnevnt en styringsgruppe til å ta ansvar for daglige drift og utvikling av tiltaket. Styringsgruppa har ansvar for både Kontaktsenteret, Kvalifiseringstiltaket og Boligarbeidet. Styringsgruppa 2013 besto av følgende personer: Leder: Jøran Ødegaard, medlem i Salem menighet Medlemmer: Berit Karlsen, medlem i Salem menighet Daniel Wiesenberg, repr. fra hovedstyret i Salem menighet Erik Bjerrehorn, medlem i Salem menighet Daglig leder 22B: Arne Chr. Rokseth Prosjektleder Kval. Dag Chr. Sørum Rådgiver: Even Ytterhus, SLT-koordinator i Trondheim kommune

10 10 22B og partnerne i trekantsamarbeidet I tillegg til Salem Menighet er Trondheim Torg kjøpesenter og Trondheim kommune partnere i trekantsamarbeidet som ble etablert i Samarbeidet har til hensikt å styrke og videreutvikle 22 B, samt å ivareta partenes interesser. Rapporteringsrutiner Følgende rapporteringsrutiner blir fulgt ved 22B. Kontaktsenteret: - Loggføring av besøkstall, nye brukere, oppfølgingssamtaler, turer, aktiviteter og frivillighetstimer. - Årsrapport med regnskap - Årlige statusmøter med parter i trekantsamarbeidet 22B Kvalifisering - Halvårsrapport til NAV (AV direktoratet) - Årsrapport med regnskap 22 Bolig - Halvårsrapport til Husbanken - Halvårlige statusmøter med kompetanseutviklingsavdelingen hos Husbanken - Årsrapport med regnskap 22 B og andre velferdsaktører Det er en forutsetning for 22B å søke bredt samarbeid. Både med tanke på tiltakets eksistens, og i forhold til vår evne til å tilrettelegge god hjelp for den enkelte bruker. I 2013 har 22 B samarbeidet med følgende virksomheter/tiltak: Ungdomsenheten,(Utekontakt, Barnevernsvakt, Sommerprosjektet), Politiet, Kriminalomsorgen, Husbanken, Aksjonsteamet, Boligkontoret/ Ungbo, Helseteamet, div. helseinstanser, Lokale NAV kontorer, Ung i jobb Lerkendal, Jobbhuset, Barneog famile tjenesten, Helse og velferd, Kirkens Bymisjon, Videregående skoler, Samur, Ny sjanse (IMDI), Prima AS og Stavne. 7 Finansiering 22B jobber aktivt med å sikre forutsigbar og sikker finansiering for årene fremover. Egen gruppe bestående av daglig leder og frivillige har kontinuerlig fokus på dette. Stiftelsen Salem Diakoni Trondheim har fra oppstarten i 2004 vært den økonomiske ryggraden til 22B kontaktsenter. Gjennom midler fra salg av bygningsmasse bidrar stiftelsen med betydelige summer årlig til drift av 22B. 22B kvalifisering finansieres i hovedsak av tilskudd fra arbeid og velferdsdirektoratet. 22B Bolig mottar kompetanseutviklingsmidler fra Husbanken og blir i hovedsak finansiert gjennom dette.

11 11 På grunn av en del fellestjenester og benyttelse av kontaktsenterets ansatte, lokaliteter, inventar og utstyr påregnes en egenfinansieringsdel fra kontaktsenteret til kvalifiseringstiltaket (se note 4 i årsregnskap) I 2013 har 22 B blitt finansiert med bidrag fra følgende: 22B Kontaksenter: - Stiftelsen Salem diakoni - Salem menighet - Trondheim kommune - Barne likestillings og inkluderingsdepartementet - Trondheim Torg Kjøpesenter / DNB - Proactima - Asko - Norgeshus - Myran Snekkeri - Lade Rotary -Helsedirektoratet - Lukas Videregåendeskole - Kollekt fra kirker - Gaver fra privatpersoner 22B Kvalifisering - NAV (Arbeid og velferdsdirektoratet) - Egenfinansieringsdel fra 22B Kontaktsenter. - Gaver fra privatpersoner 22B Bolig - Husbanken - Stiftelsen Salem Diakoni 8 Hovedinntrykk av 2013 Driftsåret 2013 har mange likhetstrekk med Når det gjelder tilstrømning av ungdom til bykjernen, er den fortsatt moderat sammenlignet med det som var tilfellet noen år tilbake i tid. Rundt årskiftet 2012/ 2013 fikk vi antydninger til oppblomstring av nye ungdomsgrupperinger i bykjernen, men dette har igjen roet seg i løpet av Fortsatt kan tilfeldigheter og naturlige svingninger forklare noe av dette. God SLTinnsats og godt samarbeid fra et samlet hjelpeapparat over tid, har naturlig nok også bidratt i positiv til et roligere Trondheim sentrum. Mye tyder like fullt nå på at vi ser en mer varig trend der ungdom er mer inne / tilbaketrukket, - enn synlig ute i det offentlige rom Signaler fra andre byer bekrefter det vi observerer i Trondheim.

12 12 Et tilsynelatende endret samværsmønster blant ungdom kan åpenbart ses i sammenheng med stor bruk av blant annet sosiale- og digitale medier. Det er imidlertid også grunn til å anta at større innslag av psykisk helseplager hos unge bidrar til at flere holder seg hjemme. En ny økning i antall oppfølgingssamtaler ved 22B i 2013 sammenlignet med tidligere år viser et stadig behov for å få snakke med voksne om det som er utfordrende og vanskelig har vært et år der vi har jobbet mer og tyngre med oppfølgingsarbeid en noen gang tidligere. De unges problemområder dreier seg i hovedsak om utfordrende familieforhold, frafall fra skole, vanskeligheter i forhold til arbeidsliv, boligmangel, rusproblematikk, vinningskriminalitet, gjeld, fattigdom, og psykiske helse. Til dels tung psykisk helseproblematikk blant ungdom har gjort seg mer gjeldene det siste året, og vår kontakt med spesialisthelsetjenesten i forhold til dette, har vært langt mer betydelig en tidligere. De siste par årenes registrerte økning i bruk av cannabis og blandingsmisbruk hos en del av ungdomsmiljøet har vedvart. Kombinasjonsproblematikken rundt dette og psykisk helse er utfordrende og krevende å forholde seg til. Jenter og stort alkoholkonsum har i tillegg vært et mer markant problemområde en tidligere. Vold og utagerende atferdsvansker forekommer sjeldent og kan synes å være et svært beskjedent utfordringsområde for ungdom i sentrum. Etablering av 22B Bolig i 2013 har vært en positiv tilvekst til vårt arbeid. Vi ser frem til å gjøre oss grundigere og flere erfaringer i fortsettelsen, og opplever gjennom de etablerte bofellesskapene å ha en god arena for å utvikle kunnskap og kompetanse på denne typen boligsosialt arbeid. Boligprosjektet er naturlig nok ikke i seg selv med på å løse den enkelte ungdoms problemer, men gir oss en usedvanlig god plattform for å jobbe med konstruktiv endring. Behovet for felleskap, det å høre til en plass, det å få hjelp og støtte, og det og prate med voksne, er det våre brukere opplever som mest betydningsfullt ved 22B Målgruppeungdommen uttrykker stadig tydelige behov for vår tilstedeværelse og eksistens i sentrum av Trondheim. Fortsatt er behovet spesielt uttrykt fra ungdom i overgangsfasen (etterfasen) mellom barnevern- og sosialtjenesten. 9 Regnskap Revisorattestert årsregnskap legges ved til våre finansieringspartnere og årsmøtet i Salem Menighet.

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 1 Rapport 2007 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring ASA/Trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Inkludering av ungdom i skole eller arbeid

Inkludering av ungdom i skole eller arbeid AFI-rapport 20/2012 Kjetil Frøyland Inkludering av ungdom i skole eller arbeid Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Første delrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 13

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer