Innholdsfortegnelse. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side 1"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/ side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings- og utviklingsaktiviteter... side 14 Rapport serier og turneringer... side 15 Dommerkomiteens rapport... side 20 Lovkomiteens rapport... side 26 Appellkomiteens rapport... side 26 Domsutvalgets rapport... side 27 Kommentarer til regnskapet side 28 Resultatregnskap side 29 Balanse pr. 31/ side 31 Noter til regnskapet side 33 Revisjonsberetning side 37 Kontrollkomiteens rapport side 39 Kommentarer til regnskapet side 41 Resultatregnskap side 42 Balanse pr. 31/ side 43 Noter til regnskapet side 46 Vedlegg 1: Medlemstall pr side 51 Side 1

2 Styrets beretning I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2010/ TILLITSVALGTE (Følgende ble valgt under forbundstinget 2010) Styret... President...Øystein Pettersen... Bærums Verk Visepresident...Grete Johansen... Sandvika Visepresident...Jan Hendrik Parmann... UPhil Styremedlem...Daniel Mekki... Gimle Styremedlem...Lars Olav Sparboe... Tromsø Storm Ung Styremedlem...Nanna Sand... Asker BC Styremedlem...Aysun Erdogan... Centrum Dommerkomiteen Leder...Knut R. Myhre... Olderlaget Medlem...Tor Christian Bakken... Sandvika Medlem...Jan Korshavn... Fredrikstad Domsutvalget Appellkomiteen Lovkomiteen Leder.....Thorbjørn Gjerde... Snarøen Medlem 1...Baard Syrrist... Asker BC Medlem 2...Veslemøy Rangen... Gimle Varamedlem for leder...anita Holan... Sandvika Varamedlem for Medl.1..Kristine Austgulen... Nattland Varamedlem for Medl.2..Anya Sødal... Nordstrand Leder.....Hanne H. Fauske... Fjellhamar Medlem 1...Hugo Henstein... Tromsø Storm Medlem 2...Per Tøien... Kjelsås Varamedlem for leder...maren Lillehaug Agdal... Gimle Varamedlem for Medl 1..Kåre Vangen... Kristiansand Varamedlem for Medl.2..Morten Jacobsen... Olderlaget Leder.....Helge Gullaksen... Hop Medlem...Hans Chr. Ristad... Trondheim Medlem...Åge Damsgaard... Bislet Hederstegnkom. Kontrollkomiteen Valgkomiteen Medlem...Robert Stenvik... Asker BC Medlem...Trond Thoresen... Narvik BBK Medlem...Stein O. Moe... Landås Medlem...Kristian Spernes... Ammerud Medlem...Einar O. Venold... EB-85 Leder.....Baard Stoller... Asker BC Medlem...Lars B. Rognlid... Flau Bris Medlem...Bjørn Breivik... Haugesund Side 2

3 2. ORGANISASJON Forbundets virksomhet har i perioden fulgt organisasjonsmodellen fastlagt i lovverket med selvstendige komiteer og utvalg. Styret har i perioden prioritert følgende seks hovedsatsingsområder: Helhetlig sportslig strategi, rekruttering, jenteog kvinnebasket, organisasjon/kommunikasjon, dommerutvikling og trenerutvikling. Styret har i denne perioden fordelt ansvarsområder ut fra den enkeltes bakgrunn og interesser og har tingperioden hatt denne fordelingen: President Øystein Pettersen gikk ut av sin rolle som øverste leder for NBBF grunnet sykdom. Grete Johansen, Visepresident 1 overtok presidentvervet 28. november Øystein Pettersen gikk inn i AU som 2. visepresident. Jan Hendrik Parmann tok plassen som 1. visepresident etter Grete Johansen. AU ved Grete Johansen, Jan Hendrik Parmann og Øystein Pettersen har hatt ansvar for behandling av saker som organisasjonsmodellen pålegger. I tillegg til en naturlig løpende kontakt med generalsekretæren har Grete Johansen (president) hatt ansvar for å håndtere og tilrettelegge saker vedr. administrasjons-/personaltilpasning, økonomistyring, deltatt i samarbeidsforum med lagspillidrettsforbundene, representert NBBF på NIFs orienteringsmøter, ledermøter og Ting samt planlegge og lede AU- og Styremøter. President Grete Johansen har i tillegg hatt hovedansvaret for satsningsområdet Organisasjon/kommunikasjon. Grete Johansen har i perioden tatt over som styreleder i SFF, Særforbundenes Fellesforbund. Visepresident Jan Hendrik Parmann har hatt ansvaret for NBBFs strategiarbeid. En oppgave som har kommet i tillegg til arbeid med det enkelte satsningsområde. Styret har lagt til grunn at det ønskes en ny strategiplan for perioden Øystein Pettersen har i tillegg til å følge opp økonomien på forbundskontoret også hatt ansvaret for utviklingen av den Helhetlige sportslige strategien. Styremedlem Aysun Erdogan har som ungdomsrepresentant deltatt i styrets arbeid til og med januar Styremedlem Lars Olav Sparbo har hatt det overordnede ansvaret for forbundets arbeid med utvikling av trenerutdanning/trenerutviklingsstrategi. I innledende fase av arbeidet bidro Lars Olav i arbeidet administrasjonen igangsatte innenfor dette satsningsområdet. Styremedlem Daniel Mekki har hatt dommerutviklings som sitt hovedansvar. Styremedlem Nanna Sand har hatt hovedfokus på rekruttering og jentebasket. Samtlige styremedlemmer har vært sterkt engasjert og involvert i styrets løpende håndtering av Strategiplanen. Styret har med denne arbeidsformen bearbeidet NBBFs basisaktiviteter. Alle NBBFs tingvalgte komiteer har arbeidet bra i perioden. Det vises i så måte til de vedlagte rapportene fra disse. DK har vært aktiv og fungert meget bra i tingperioden. Det vises her til de vedlagte rapportene fra komiteenes arbeid. Det på sin plass her spesielt å fremheve DK for det store arbeid som legges ned i dommeroppsettet i våre nasjonale serier. DU har også fungert meget godt. I alt åtte saker er behandlet. DU har behandlet alle saker som omhandler vold og trusler om vold. Bestrafningen skjer etter NIFs lov 11. DU har statuert en del nyttige prinsipper i sine avgjørelser. AK har som vanlig fungert effektivt. Avgjørelsene som er blitt presentert må sies å være i helt tråd med den generelle rettsoppfatning. I løpet av perioden har NBBF blitt regionalisert. Dette innebærer at det per i dag finnes fem regioner i organisasjonen NBBF. Dette er Region Øst, Region Vest, Region Sør, Region Midt og Region Nord. Samtlige regioner har i perioden etablert seg med en daglig leder og en aktivitetskonsulent. Region Øst og Region Vest har i tillegg til dette henholdsvis 1,5 stilling og 1 stilling besatt. Side 3

4 Der har i tingperioden vært avholdt 21 styremøter, stort sett en-dagers ettermiddags-/kveldsmøter. Alle styremøtene har hatt et kvalifisert fremmøte. Det har vært avholdt 23 AU-møter hvorav de fleste som telefonmøter. AUs faste mannskap har bare fratrådt ved inhabilitet hvor da et eller flere av styremedlemmene har tiltrådt. Styret har videreført arbeidet fra forrige tingperiode med NBBFs kjernesaker som er nedtegnet i Strategiplanen. Forslag til ny strategiplanen legges ut for Tinget Videre har styret hatt til behandling avtaler, søknader, protester, fastsetting av lisenser samt hatt kontakt med de ansatte i administrasjonen, dommerkomitéen (DK), kretser og utvalg, NIF/NOK, andre særforbund og FIBA. BLNO har i perioden slitt noe med deltagelse. Åtte lag har deltatt de to siste sesongene, målet var ti. Før sesongen 2011/2012 (etter avmeldingsfrist) trakk Ulriken sitt BLNO lag fra serien. Forbundet har hele perioden gjennomført månedlige telefonmøter med klubbene i BLNO. Gjennom disse har NBBF kunnet følge utviklingen i BLNO tett. Kvinneligaen (KL) deltok i sesongen 2010/2011 og 2011/2012 med henholdsvis syv og seks lag. På samme måte som BLNO har KL klubbene vært fulgt opp med månedlige telefonmøter hele perioden. Med 5 lag i fremdeles i etableringsfasen og har dette hatt styrets og enkeltmedlemmers største oppmerksomhet. Tidligere generalsekretær har hatt ansvar for innkalllig og gjennomføring av BLNO møter frem til august Hanne Sogn (ny Generalsekretær) tidligere leder av Jenteprosjektet har hatt ansvaret for innkalling og gjennomføring av KL møtene. Fra og med august 2011 har ny generalsekretær hatt ansvar både for innkalling og gjennomføring av KL og BLNO møter. Det ble per august 2011 igangsatt et arbeid med å få lagt en langsiktig strategi for våre nasjonale serier. Arbeidet er basert på de vanskeligheter NBBF opplever at man over tid har hatt i de nasjonale seriene. Å få etablert tilstrekkelig mange nok lag på toppnivå har vært en hovedutfordring, et annet har vært mangel på ressurser (økonomisk og menneskelig) i klubbene. Langsiktig strategi for våre Nasjonale serier legges ut for Tinget NBBFs styre vedtok deler av denne planen i februar 2012, dette for å skape forutsigbare rammer for klubbene allerede fra sesongen 2012/2013. Generalsekretæren har hatt ansvar for sakstilrettelegging til styre- og AU møtene samt føre referat fra disse og oppfølging av vedtak tatt i disse fora. Økonomirelatere arbeidsoppgaver er hans/hennes hovedarbeidsområde. Han/hun er også ansvarlig redaktør for vår web-side. Tidligere Generalsekretær var medlem i NIFs integreringsutvalg. Ny Generalsekretær er medlem av NIFs kompetanseutvalg. Tidligere Generalsekretær satt også i særforbundenes administrative arbeidsutvalg. 3. ADMINISTRASJON Følgende har vært ansatt på NBBFs kontor i perioden: Generalsekretær.....Per Burud fram ril , seniorrådgiver 60% fra Generalsekretær... Hanne E. Sogn fra ,prosjektleder jentebasket fra Sportssjef... Carl Ossiannilsson Administrasjonsrådgiver.....Eivind S. Jensen Fag- og tiltaksansvarlig.....ulf Landström Utviklingskonsulent... Kari Leer Bache-Hansen fram til Administrasjonssekretær...Merete Andersen Oslo og Akershus BBK: Daglig leder..terje Melhus Administrasjonskonsulent..Kjartan Monsen fra Seriekonsulent.Morten Gjerde fra Dommerkoordinator Chriss Brohaug Region Vest: Daglig leder...ingeborg Borgen Takle Administrasjonskonsulent.Torkild Rødsand Region Midt-Norge Daglig leder..oscar Lindø fra , 50% DL og 50% akt. konsulent Region Nord: Daglig leder..marius Gavenas fra januar 2011 i 50% stilling. Side 4

5 Region Sør: Daglig leder.erik S. Oksavik fra % DL og 25% akt.konsulent Aktivitetskonsulenter: Ragnhild Riis, OABBK, BBBK og ØBBK Tom Even Pollack, Reg. Vest fram til Nenad Musikic, Region Nord fra , 50 % stilling Torunn Ytrehus, Region Øst VABBK og AABBK (Region Sør): Svein Rune Skilnand, deltidsengasjement som kretssekretær I etterkant av at ny Generalsekretær tiltrådte har det vært gjennomført endringer knyttet til de ulike arbeidsoppgavene og hvem som har ansvaret for disse i sentraladministrasjonen. Ved utgangen av året hadde følgende personer følgende arbeidsoppgaver/stillingstitler: Per Burud Seniorrådgiver Ulf Landström Fag og tiltaksansvarlig Eivind Jensen Administrasjonskonsulent I tillegg er Ingeborg Borgen Takle (tidligere leder i Region Vest) engasjert i en 20 % stilling for å søke midler til NBBFs verdi- og integreringsarbeid. Ingeborg Borgen Takle ble engasjert i dette arbeidet fra og med 1. januar 2012 og har også ansvaret for NBBFs rullestolprosjekt. Torkild Rødsand ble i september 2012 involvert i NBBFs arbeid med Dommerutvikling. Han har i en 20 % stilling ansvaret for tilrettelegging av Jentedommerprosjektet og et nytt nasjonalt regionsdommerkurs som igangsettes høsten Kjartan Monsen (administrasjonskonsulent i Region Øst) har i perioden fra og med 1. desember 2011 vært engasjert som journalist og fotograf for basket.no. 4. ØKONOMI Årsregnskapet for 2011 viser et driftsunderskudd på kr Dette medfører at NBBF pr har en negativ egenkapital på kr ,-. NBBF ble utover høsten 2011 oppmerksom på at det ble styrt mot et svært alvorlig underskudd. Generelt Tiltak for å bedre forannevnte situasjonsbeskrivelse har styret iverksatt som vil få effekt utover i Det er også innført nye retningslinjer for fordeling av kostnader mellom forbund og regioner. Det er kuttet i aktivitet, blant annet legges landslagaktivitet for senior herrer ned inntil videre, senior kvinner er kun aktive til og med våren Det er også kuttet i administrative kostnader og kontorkostnader. Det er fra våren 2012 innført periodisert regnskapsrapportering. Styret har også vedtatt budsjett i årene som kommer som hensyn tar både vekst og strategi, og samtidig de stramme økonomiske rammene som er nødvendig for å gjenopprette tilfredsstillende positiv egenkapital. Detaljinformasjon Lisens: Det ble for 2011 budsjettert med en lisensinntekt på (overbudsjettert),-. Den reelle utfaktureringen var på kroner ,- (*). I tidligere år har man inntektsført alle lisensinntekter utfakturert i starten av (høst-)sesongen. Disse lisensinntektene gjelder teknisk sett fra en sesong som strekker seg over to regnskapsår (høst år 1 og vår år 2). Reelt sett så gjelder derfor 50% av utfaktureringen vårsesongen, som da er i neste regnskapsår. Revisor anmodet at NBBF nå foretok en prinsippendring, og periodiserte lisensinntektene. Dette medførte at den reelle lisensinntekten i regnskapsåret 2011 ble Organisasjon: Grunnet administrative endringer og videreutvikling av NBBF påløp det ekstraordinære merkostnader i Det var ikke i tilstrekkelig grad tatt høyde for den merkostnad ansatte i alle regioner ville kunne medføre. Dette gjelder både kontorkostnader, reisekostnader og IT kostnader. Det har også vært gjennomført store endringer i ansatte gruppen sentralt. I forbindelse med endringer sentralt har det også påløpt betydelige høyere pensjonsforsikringskostnader. Side 5

6 Utvidelse av den nasjonale administrasjon er en investering som vil ha en inntekt til senere ervervelse. Seriespill: Den økonomiske situasjonen er fortsatt anstrengt for de fleste av klubbene i de nasjonale seriene. Styret vedtok i sesongen 2009/2010 at NBBF skulle betale alle administrasjonskostnadene forbundet med å avvikle seriene. Dette medførte at seriekontingenten ble satt ned i BLNO og 1M. Denne praksis er videreført i sesongen 2010/2011 og 2011/2012. Det blir også fortsatt gitt driftsmessig støtte til KL i 2011 slik Tinget i 2008 la føringer for. Landslag: Det har vært drevet syv landslag i Disse er senior herrer, senior kvinner, U20 menn, U18 menn og kvinner og U16 menn og kvinner. Det har i perioden vært et stort overforbruk i forhold til drifting av landslagene. Dette skyldes i hovedsak reisekostnader man ikke har medregnet. I tillegg støttet NBBF våren 2011 Estlands kvinnelandslag økonomisk i forbindelse med deres besøk i Norge. Kundefordringer: Det er fra og med høsten 2011 gjort et stort arbeid knyttet til inndrivelse av kundefordringer, og det er gjort avskrivninger av ikke søkegode fordringer. NBBF jobber aktivt for å etablere en kultur der klubber og enkeltpersoner gjør opp for seg. Aktiviteter: Også i 2011 var det en økning i aktivitetsnivået. NBBF ønsker særlig å stimulere til aktivitet lokalt. Det er overført over 1, 5 mill. til regioner og klubber. I tillegg kommer tilbud om aktivitetskonsulenter i hver enkelt region. NBBF har innført en strengere rapporterings og evaluerings rutine. Dette for å sørge for at pengene blir brukt til de aktiviteter og tiltak som er avtalt. Regionene må to ganger i året rapportere på aktivitet til forbundet. 5. ORGANISASJONSUTVIKLING Pr hadde NBBF enkeltmedlemmer. Tilsvarende tall pr var enkeltmedlemmer. Medlemsmassen har dermed hatt en svak nedgang på 874 enkeltmedlemmer i tingperioden. Forøvrig vises det til vedlegg 1 i denne beretningen. II SPESIELLE SAKER 1. UTDANNING/UTVIKLING Nyvinningen i den siste tingperioden har vært etableringen av Den Store Trenerhelgen. DST1 som ble holdt første helgen i januar 2010 hadde over 150 deltakende trenere som fikk med seg toppforelesere fra utlandet og fra Norge. Dette tiltaket tilbød flere parallelle forelesninger over to fulle dager i Oppsal Arena. Ideskaper og innholdsansvarlig Pål Berg skal ha mye av æren for suksessen. Årets etter ble suksessen gjentatt også da med Bøler Basket som teknisk arrangør. DST2 hadde en profil der man forsøkte å skille noe mer mellom toppidrett og breddeidrett. Denne delingen er mer sentral da DST3 ble planlagt høsten I forbindelse med DST2 og DST3 (januar 2012) har våre aldersbestemt landslag også kjørt samlinger i hallen. På trenerutdanningssiden har det vært normal aktivitet i regionene og sentralt fra NBBF. I 2011 ble det imidlertid ikke gjennomført Trener 2 kurs noe som er sterkt etterspurt. Her behøves mer fokus noe man også håper vil komme med den nye trenerstigen som NBBF ønsker å innføre etter oppfordring fra NIF. 2. TOPPIDRETT Styret har valgt å prioritere de yngre landslagene i tingperioden Norge deltok med to lag i B-EM 2010 (U20 menn og U16 menn) og tre lag i 2011 (U18 kvinner, U20 menn og U18 menn). Deltakelse i disse mesterskap har først og fremt vist seg å være en rimelig investering for å utvikle spillere for fremtiden. Vi er overbevist om at klubbene fått igjen bedre spillere ved at de deltatt på disse turneringene og forberedelser til dem. Med hensyn til de resultater som er oppnådd og som fremkommer senere i beretningen, så kan følgende sies: Alle våre ungdomslandslag gjør gode innsatser. Bedre enn det resultatene viser til. Vi får mye respekt fra de lag vi møter. På alle nivåer klarer vi å spille jevnt i store deler av kampene, men har dessverre problem mot slutten. Dette er en direkte konsekvens av at vi er lavere, betydelig lavere, enn våre konkurrenter. Vi holder følge og hevder oss godt på posisjonene 1-3, men der andre nasjoner har spillere på posisjonene 4 og 5, så har vi ikke slike spillertyper. Det betyr at vi må kompensere for savnet av riktig høye spillere med smartness og hardt arbeid. Dette klarer vi i nesten tre perioder, men i kampenes sluttperiode så orker vi bare ikke lenger å stå imot spillere, som på guttesiden fort er cm høye. At vi har spillere som holder nivået vises blant annet av Chris Ebou N Dow på U18 landslaget som ble toppscorer i hele B-EM. Side 6

7 Kvinnelandslaget deltok i B-EM, hvor man spilte dobbelt serie, hjemme- og bortekamper, mot Sverige, Portugal og Slovenia. Laget endte på 4.plass, men spilte meget bra i hjemmekampene mot Portugal, som man vant, og Sverige. Laget spilte også treningskamper mot Estland, Luxembourg og Sveits. Herrelandslaget har deltatt i Nordisk Mesterskap i Sverige 2011.Laget endte på 4.plass etter gode innsatser mot Sverige og Finland. Terrence Oglesby ble turneringens toppscorer. Laget har også spilt landskamper mot Danmark og Skottland samt treningskamper mot Finlands U23 landslag. Collegelag på besøk. Gledelig er at under tingperioden så har, etter noen års fravær, amerikanske collegelag igjen begynt å komme på besøk til Skandinavia. Dette har gitt interessant matching for både herre- og kvinnelandslaget. Spillere i utlandet. Det er også svært gledelig at flere av våre beste spillere de to siste årene søkt seg ut til collegespill og til klubber i utlandet, i flere tilfellen som en konsekvens av scouting i forbindelse med landslagenes aktivitet. Kretslagsturnering/Talent Camp 2010 og 2011 Som en start av arbeidet med de yngre landslagene har NBBF s nasjonale kretslagsturnering/talent Camp for alvor etablert seg som et årlig nasjonalt arrangement. Både i Bergen -10 og Oslo -11 deltok landets mest talentfulle U14-, U15- og U16-spillere og ble der skolert av kompetente regionslags- og landslagstrenere.talentcampen 2011 betydde et stort steg mot å utvikle den norske spillestilen og en felles utdanning av våre yngre spillere. 3. KOMMUNIKASJON Forbundets offisielle nettsider har i tingperioden har gjennomgått store revideringer. Vi har tilkyttet oss NIF sin nye nettplattform og noe som har medført et helt radikalt nytt utseende samt en langt tettere integrasjon med regionenes nettsider som nå er undersider til NBBFs offisielle nettside. Den nye plattformen gjør at deling av nyhetssaker og kalendervisninger er langt lettere nå samt ikke har begrensninger i forhold til bruk av video m.m. En annen vesentlig forbedring av nettsidene er visning av live statistikk og statistikksidene generelt for våre nasjonale serier som har fått en vesentlig forbedring. I samarbeide med det svenske, finske, og islandske basketballforbundene har NBBF inngått et samarbeide med MBT (fra Litauen) om håndtering av kampgenerering og statistikk. Denne overgangen til nytt system var ikke uproblematisk sesongen 2010/11. Spesielt var det store utfordringer for serieadministrasjonene i Region Øst og Vest. Fra sommeren 2011 har imidlertid de verste barnesykdommene løst seg og systemet vesentlig bedre ikke bare for administrasjonen, men også for klubbene som har blitt vant med den nye teknologien. Ved årskiftet 2011/12 kom også integrasjonen mot NIFs Sportsadmin på plass. De siste par sesongene har også flere personer engasjert seg på innholdssiden. Jan Korshavn har holdt som vanlig god fokus på dommerrelaterte nyhetssaker for basket.no og både Kjartan Monsen, Jarl Jespersen, Ingvild Sofie Hjartaaker har vært viktige bidragsytere på nyhetsfronten på de nasjonale seriene. Tilgjengeligheten eller lesbarheten av basket.no kan nok forbedres på flere felt. Det har derfor blitt startet en gjennomgang av hele portalen for å se etter forbedringsmuligheter. Dette arbeidet er tenkt ferdigstilt til sensommeren NORGESMESTERSKAPET Asker Aliens ble norgesmester og vant kongepokalen 2010 etter at de, med 3-1 i kamper, seiret over Tromsø Storm i finalen som ble spilt best av fem kamper. Ammerud og Gimle delte tredjeplassen. I 2011 ble Bærum Basket vinneren av NM-sluttspillet og dermed norgesmester på bekostning av Tromsø Storm. Bærum vant etter 3 2 i kamper mot Tromsø Storm. Asker Aliens og Ulriken delte tredjeplassen. NM-sluttspillet i 2010 ble arrangert i Bergen på kvinnesiden og gullet gikk til Asker/Bærums Verk som slo Gimle i en defensivt orientert finalekamp. Bronsemedaljene gikk til Ullern som slo et svært ungt Ulriken. I 2011 ble Side 7

8 finalespillet avviklet i Vollenhallen med Asker som arrangør. Ulriken sitt unge mannskap tok NM-tittelen foran Gimle. Ullern tok bronsemedaljene etter seier mot Asker BC. 5. INTEGRERING Integreringsarbeidet har fortsatt i denne tingperioden. Etter ønske fra våre rullestolbasketmiljøer har det gjorts flere forsøk å få til stand en nasjonal turnering. Dette har så langt ikke lykkets grunnet laber påmelding. I mars 2009 ble det avholdt en rullestolbaskethelg i Bergen, der den svenske landslagscoachen L-G Andersson var til stede og inspirerte og instruerte både i teorisalen og på parketten. Det deltok 16 rullestolbasketspillere på samlingen, som fikk meget positive tilbakemeldinger. En slik samling vil bli arrangert hvert år. 6. REPRESENTASJON FIBA-konferanser:... Øystein Pettersen, Tor Christian Bakken, Per Burud FIBA-generalsek.forum... Per Burud, Hanne Sogn FIBA: Styrmedlem... Tor Chr. Bakken FIBA: Medlem ungdomskom.... Per Burud Nordiske møter:... Øystein Pettersen, Per Burud, Ulf Landstrøm, Carl Ossiannilsson NIFs ting 2011:... Grete Johansen, Per Burud Regionssting:... Øystein Pettersen, Grete Johansen, Jan H. Parmann, Hanne Sogn,... Per Burud NIFs rolle og arb.ford.utv.... Grete Johansen fram til Idrettstinget 2011 NIFs Integreringsutvalg... Per Burud fram til Idrettstinget 2011 Særforb. Fellesforbund... Grete Johansen Særforb. Adm. utvalg... Per Burud Oslo Idrettshaller AS... Terje Melhus Driftskom. Riksanlegget... Per Burud 7. BASKET I SKOLEN I tingperioden har NBBF lagt mye arbeid i å komme inn i skolen og SFO for på den måten å gjøre basketball mer kjent blant elevene. Det har vært hevdet at NBBF er alt for sent ute med å presentere sporten, mange idretter er for lengst godt etablerte i skolesystemet.. Basketskolen: I perioden har klubber kunnet søke NBBF om støtte til tiltak rettet mot skolene. Konseptet gikk på at den lokale klubben skulle iverksette tiltak/trening for skolens elever over en gitt tid. For dette fikk klubben en støtte på kr 5.000,- pr skole fra forbundet. Etter søknad fikk NBBF en ekstra bevilgning fra NIF til et eget prosjekt i Regionene Øst og Midt. Trivselslederprogrammet: Trivselsprogrammet er et program for mer aktivitet og trivsel i skolegården. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Det avholdes 2 årlige lekekurs for trivselslederne i alle trivselskommuner. NBBF er med i dette programmet. Alle elevene blir opplært i ulike leker de kan ha i friminuttene med basketball. Alle skolene binder seg også opp til å kjøpe inn basketballer når vi har deltatt. Skolebasketmesterskapet ble gjennomført i 2010/2011. Etter lokale turneringer ble det avholdt en landsfinale. Turneringen ble en dyr affære da skolene ble innvilget reisestøtte. Erfaringene var at de fleste deltakerne allerede var minispillere og at turneringen dermed ble et ekstra tilbud til allerede organiserte spillere og at vi dermed ikke fikk den rekrutteringseffekten vi håpet på. Mesterskapet skal primært være en rekrutteringsarena. Skolemesterskapet 2012 vil bli arrangert regionsvis. I og med det ikke skal arrangeres landsfinaler kan reglene variere noe fra region til region. Målet er at erfaringer fra fjoråret og året skal evalueres vinter/vår 2012 for å tilnærme oss felles regler på sikt. Easy Basket: På Minitinget 2011 ble Easy Basket presentert av en representant fra det svenske basketballforbundet. Det vekte stor interesse og entusiasme. Det er en annen måte å organisere basket for de yngste på hvor hovedideen er at flest mulig skal være i aktivitet. Leken og spillgleden skal dominere. Resultatene blir ikke vektlagt og foreldrene skal engasjeres under arrangementene. Det ble i 2011 iverksatt en pilot i Region Side 8

9 Vest. Den har vært vellykket. Easy Basket innføres over hele landet i 2012 med en felles oppstarhelg i oktober, en helg som skal stå i de yngstes navn. Det fremlegges for Tinget i mai 2012 et forslag til en Helhetlig sportslig strategi. Her vektlegges samarbeid med skolen og skoleverket i enda større grad enn tidligere. Arbeidet opp mot skoler og skoleverket er ønsket igangsatt i løpet av en treårs periode. III KONKLUSJON Som det blir redegjort for i kommentarene til regnskapene i perioden overlater dette styret en usikker økonomisk fremtid til det påtroppende styret. Det skyldes primært den utbygging NBBF som organisasjon har stått ovenfor. Det er derimot fra og med siste halvår av 2011 igangsatt en rekke tiltak som skal bidra til at NBBF går med et mindre økonomisk overskudd i NBBFs styre mener at de tiltak som er iverksatt for å stabilisere og bygge en økonomisk forutsigbar fremtid for NBBF er de riktige tiltak. For å underbygge dette vil det i strategiplan som forelegges for Tinget 2012 bli lagt vekt på følgende: Det er for NBBF et mål og: - Etablere økonomisk forutsigbarhet blant annet ved å bli enda tydeligere på hva og hvem NBBF er, hva slags produkter vi har å selge gjennom å utvikle salgbare konsepter. - Evaluere all aktivitet med bakgrunn i de måltall som er satt opp for det enkelte tiltak - Profesjonalisere organisasjonen med tanke på rutiner, struktur og kommunikasjon mellom de ulike organisasjonsleddene Ny strategiplan ønskes vedtatt på Tinget Forslag til strategiplan for er klar og tydelig i forhold til NBBFs målsettinger for fremtiden. Det vil være særlig viktig at NBBF og tilhørende regioner utvikler gode handlingsplaner for å nå de mål som er satt. Et svært viktig virkemiddel for å nå målene er at man fortsetter å videreutvikle det samarbeid som nå er etablert mellom regioner og mellom regioner og forbund. En samling omkring felles mål og strategier er en forutsetning for å lykkes. NBBFs virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende. Det forekommer ingen forskjellsbehandling grunnet kjønn, seksuell legning eller annen etnisk bakgrunn. Generalsekretæren er kvinne, når stillinger utlyses bes personer med etnisk minoritetsbakgrunn om å søke. Fraværet er beskjedent, og det er ikke forkommet skader eller ulykker. Mars 2012 Styret Grete Johansen (sign.) Jan Hendrik Parmann (sign.) Øystein Pettersen (sign.) Lars Olav Sparboe (sign.) Aysun Erodagn (sign.) Daniel Mekki (sign.) Nanna Sand (sign.) Side 9

10 Landslagsaktiviteter Ansvar: Grete Johansen President NBBF Kalle Ossiannilsson Sportssjef (til aug 2011) Ulf Landström Fag- og tiltaksansvarlig (fra sep 2011) Sportslig aktivitet: NBBF har hatt 12 forskjellige landslag i aktivitet i løpet av perioden Norge har spilt 82 offisielle konkurranselandskamper (EM og Nordisk mesterskap) fordelt slik: Kvinnelandslaget: 06 kamper Herrelandslaget: 04 kamper U-20 menn: 19 kamper U-18 kvinner: 14 kamper U-18 menn: 15 kamper U-16 jenter: 09 kamper U-16 gutter: 15 kamper I tillegg har landslagene spilt et 50-tall landskamper og enkelte treningskamper mot klubblag. Senior kvinner Head coach... Baard Stoller Ass coach... Israel Losada Team Manager... Hermond Lindersen 2011: Laget har deltatt i B-EM kvalifisering, puljespill Portugal- Norway Norway -Sweden Norway - Slovenia Norway- Portugal Sweden-Norway Slovenia-Norway : Laget har deltatt i B-EM kvalifisering, puljespill (resultater: se 2011) Senior men Head coach... Mathias Eckhoff Ass coach... Marco Sanders Team Manager... Anita Holan 2011: Laget har spilt Nordisk Mesterskap I Sundsvall, Sverige Norge-Island Norge-Danmark Norge-Finland Sverige-Norge U20 menn 2011: Head coach... Pål Berg Ass coach... Brent Hackman/Ulf Landström Team manager... Ulf Landström Side 10

11 B-EM Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, juli Finland-Norway Norway-Luxembourg Norway-Czech Republic Great Britain-Norway Norway-Portugal Belarus-Norway FY R of Macedonia-Norway Nordisk Mesterskap, Helsinki, 6-8. juni Finland-Norway Norway -Sweden Norway-Denmark : Head coach Mathias Eckhoff Ass coach Brent Hackman Team manager Anita Holan B-EM, Oberwart-Güssing, Østerrike juli Belarus- Norway Norway- Romania Poland- Norway Norway- Slovak Republic Norway- Great Britain Austria- Norway Norway- Belgium Norway- Hungary Finland- Norway U18 kvinner 2011: Head coach Ingvild Paur Ass coach.. Nanna Sand Head of delegation Hans-Petter Austgulen B-EM, Miskolc, Ungarn august. Austria-Norway Norway-Latvia Greece-Norway German-Norway Norway-Bulgaria Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, 1-5. juni Head coach Ingvild Paur Ass coach Ingvild Sanford Ass coach Hans-Petter Austgulen Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, 1-5. juni Sverige-Norge Norge-Danmark Island-Norge Norge-Finland Bronsekamp Danmark-Norge Side 11

12 2010: Head coach...ståle Frey Ass coach...kristi Strøm Lie Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Sverige-Norge Norge-Danmark Island-Norge Norge-Finland U-18 menn 2011: Head coach...ron Bilingslea Ass coach...knut Markhus Head of delegation...øystein Pettersen B-EM, Varna, Bulgaria juli. Sweden-Norway Norway-Slovak Republic Israel-Norway Norway-Switzerland Austria-Norway Georgia-Norway Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, 1-5. juni. Sverige-Norge Norge-Island Finland-Norge Danmark-Norge Bronsekamp Danmark-Norge : Head coach... Pål Berg Ass coach... Axel Langaker Ass coach... Kristian Høst Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Norge-Sverige Finland-Norge Norge-Island Danmark-Norge U-16 gutter 2011: Head coach:... Kelvin Woods Ass coach:... Axel Langaker Ass coach:... Kristian Høst Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige 1-5. juni. Norge-Sverige Island-Norge Danmark-Norge Norge-Finland Side 12

13 2010: Head coach:... Henning Bergh Ass coach:... Knut Olav Staver/Calix Black N Diaye B-EM, Tallinn, Estland, 5-15 august. Norway-Estonia Netherlands-Norway Norway-Finland Hungary-Norway Austria- Norway Norway-Belarus Romania-Norway Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Norge-Sverige Island-Norge Danmark-Norge Norge-Finland U-16 jenter 2011: Head coach:... Ingvild Sanford Ass coach:... Ellen Hamremoen Ass coach:... DuRell Sanford Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige 1-5 juni Norge-Sverige Norge-Island Finland-Norge Danmark-Norge Bronsekamp Danmar-Norge : Head coach:... Peter Bullock Ass coach:... Jeanine Flaaten Nordisk Mesterskap, Solna, Sverige, mai Norge-Sverige Norge-Island Danmark-Norge Finland-Norge Representasjon Fiba Europe arrangerte International Camp for U-15 jenter i Postojna i Slovenia 4-9 juli Norge var representert av Maja Føleide (Ulriken) og Stine Karlstad (Ulriken) og coach, Ellen Hamremoen (Ullern). Fiba Europe arrangerte International Camp for U-15 jenter i Postojna i Slovenia 4-9 juli Norge var representert med Stine Austgulen (Ulriken), Cecilie Gnaly (Halden) ogcoach Ingvild Paur (Ullern). Medfølgende dommer Josefin Winther. Side 13

14 Utdannings- og utviklingsaktiviteter Det følgende er en oversikt over de viktigste prosjekter og mest vesentlige trekk innenfor utviklings- og utdanningsarbeidet i tingperioden Regions- og forbundsutvikling I perioden er Basket-Norge blitt regionalisert. Det har vært et hovedmål for forforbundet i mange år som nå endelig er blitt en realitet. Hovedutfordringene ved utviklingsarbeidet har vært den økonomiske situasjonen og de organisasjonsmessige utfordringer på krets/ regions- og klubbnivå. NBBF er nå i en helt annen situasjon til å møte disse utfordringene. I alle regionene er det nå ansatt personell til å drive gjennom tiltakene. Oppgavene kan gjerne deles i to, rent driftsmessige oppgaver og de rene utviklings/utdanningstiltakene. Begge disse områdene er nå profesjonelt dekket i alle de fem regionene. Utviklingsarbeidet retter seg i hovedsak mot barn og ungdom, og har således vært nesten fullfinansiert gjennom midler fra Kulturdepartementet (KUD). Aktivitetskonsulentene står sentralt i dette arbeidet. Disse finansieres ved Post 3-midler. Daglig lederfunksjonene dekkes over Post 2-midler og regionene selv i Øst og Vest. I sentraladministrasjonen har Kari Leer Bache.-Hansen vært ansvarlig for utviklingsarbeidet fram til hun sluttet i august Økonomisk støtte til kretser/ regioner Også i 2010/ 2011 ble barne- og ungdomsmidler fordelt og gitt i direkte støtte til kretser/ regioner, i etterkant av en søknads- og rapporteringsprosess til NBBF. De økonomiske midlene ble fordelt etter følgende kriterier: innlevert handlingsplan, rapport og søknad. Ordningen er ment å bidra til å muliggjøre regionale og lokale aktivitetstilbud for barn- og ungdom. Drøye 2 millioner kroner er gitt til kretser/ regioner i direkte kronestøtte og til drift av aktivitetskonsulentstillinger. Aktivitetskonsulentene Det er nå aktivitetskonsulenter i alle regionene, men med forskjellig stillingsprosent: Øst og Vest har 100% stillinger, Midt og Nord 50% og Sør 25%. Arbeidet til aktivitetskonsulentene er direkte rettet mot barn og ungdom. Disse stillingenes overordnede mål er å bidra til å styrke basketballsporten innenfor hovedområdene rekruttering, klubbutvikling, organisering/ administrering av trener- og dommerkurs, samt arbeid med regionale utfordringer. Klubbutvikling Alle aktivitetskonsulentene er kurset i klubbveiledning. Dessverre er ikke klubbene helt inneforstått med den hjelp de gjennom dette kan få til å drifte klubbene. De klubbene som har tatt i mot tilbudet gir positive tilbakemeldinger. Her har NBBF en vei å gå. Vinteren 2011/2012 har NBBF inngått et samarbeid med Akershus Idrettskrets som vi håper vil bære frukter. Klubbutvikling er et av våre prioriterte satsingsområder. For å få fart på utviklingen må vi ha velfungerende klubber. Klubbutvikling er et produkt som leveres og finansieres av NIF og KUD- midler og er et kompetansehevende tilbud innenfor prosjektet Idrett og ledelse. Klubbutvikling har som formål å styrke klubben organisasjonsmessig og der igjennom styrke klubben sportslig, aktivitetsmessig og idrettsfaglig. Utstyrsmidler til klubber NIFs ordning med spillemidler til utstyr er fortsatt i perioden og potten det kan søkes om blir stadig større. Ordningen fungerer slik at klubber søker NBBF om tilskudd til innkjøp av godkjent utstyr som er alle typer kurver, ute- som innvendig, tre-sekundersanlegg, 24-sekunders tavle og rullestoler. Ordningen burde være godt kjent, men både i 2010 og 2011 har NBBF måttet returnere ubrukte midler til NIF. Tiltak rettet inn mot skolen Her vises det til det som er skrevet om dette i styrets beretning. Den Store Trenerhelgen (DST) Ble for første gang gjennomført i januar 2010 med over 150 deltakende trenere med Bøler Basket som teknisk arrangør. Oppsal Arena i Oslo har vært møteplassen hvor dette seminaret har funnet sted. Stor takk skal gis til Pål Berg som ideskaper og initiativtaker på innholdssiden. Mesteparten av den praktiske planleggingen har blitt lagt til administrasjonen der Eivind S. Jensen spesielt, men også Kalle Ossiannielsson og Ulf Landström har vært viktige bidragsytere. DST har virkelig vært et frisk pust for trener på både bredde og nasjonalt nivå. På DST2 (januar 2011) ble det forsøkt å skille noe mer mellom topptrenernivå og breddenivå. Nesten uten unntak har alle forelesningene holdt svært høyt nivå og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært udelt positive. DST har allerede blitt en institusjon på trenersiden. Side 14

15 Jenteprosjektet Dette toårige prosjekt ble startet høsten 2009 etter ønske fra styret i NBBF, og er forankret i strategiplan Jenteprosjektet har til hensikt å styrke jente- og kvinnebasketballen i Norge på en helhetlig måte. Prosjektet jobber organisatorisk med delprosjektene spillerrekruttering- og utvikling, trenerrekruttering- og utvikling, dommerrekruttering- og utvikling samt utvikling og styrking av Kvinneligaen (KL). Prosjektet retter seg hovedsakelig mot barn- og unge og finansieres således med KUD- midler. I perioden er det gjennomført et vellykket regionsdommerkurs for jenter. Ansvarlig for prosjektet er Hanne Sogn. Prosjektet er tenkt avsluttet med en markering under Nordisk mesterskap for kvinner i mai Mange av tiltakene vil bli videreført, satsing mot jenter vil fremdeles være en prioritert oppgave. Rapport serier og turneringer NASJONALE SERIER Ulf Landström har hatt full stilling som turneringsansvarlig frem til 31.august 2011 i tingperioden. Deretter har Eivind Jensen overtatt som serieansvarlig i NBBF. Ulf Landström har fortsatt ansvar for ungdomsmesterskapene. Serie- og Turneringsansvarlige har i perioden stått for drift og gjennomføring av BLNO, Kvinneligaen, 1.divisjon menn, U16, U18 og U20 NM. De har behandlet og fulgt opp protester og rapporter. De har tatt seg av alle administrative og rutinemessige saker. De har administrert overganger, nasjonalt og internasjonalt Instruksene for Eliteserien og 1.divisjon for menn har etter diskusjoner på tidligere Eliteserie- og 1.divisjonsmøter blitt videreført. Statistikkføringen er også blitt tatt mer alvorlig og blir i stor grad innsendt i rett tid. I BLNO er det også blitt fokusert på video/dvd-opptak av kampene. På herresiden har det blitt arrangert 1.divisjon, mens det på kvinnesiden kun er arrangert eliteserie. KVINNELIGAEN 2009/2010 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. Gimle 13/ Ulriken 10/ Asker BC 8/ Ullern 8/ Nordstrand BC 1/15 2 Sluttspillet ble arrangert av Gimle Basket. Kvartfinaler: Gimle OSI Hop Ammerud Ullern Nordstrand Asker/BVIF Elite Nord Plass 5-8 OSI Ammerud Nordstrand Elite Nord Semifinaler: Ulriken Asker/BVIF Gimle Ullern Plass 7-8 OSI Nordstrand Side 15

16 Plass 5-6 Ammerud Elite Nord Bronsefinale: Ulriken Ullern NM Finale: Asker/BVIF Gimle Sluttrekkefølge: 1 og Norgesmester) Asker/BVIF 2) Gimle 3) Ullern BLNO 2009/2010 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. Asker Aliens 20/ Gimle BBK 15/ Tromsø Storm 13/ Harstad BBK Vikings 13/ Bærums Basket 10/ Ammerud Basket 8/ Frøya Basket 4/ Ulriken Elite 1/20 2 Sluttspill Kvartfinaler: Tromsø Storm Frøya Bærum Basket Ammerud Semifinaler: Tromsø Storm Gimle Asker Aliens Ammerud Ammerud Asker Aliens Gimle Tromsø Storm Finale: Asker Aliens Tromsø Storm Asker Aliens Tromsø Storm Tromsø Storm Asker Aliens Tromsø Storm Asker Aliens Sluttrekkefølge: 1 og Norgesmester) Asker Aliens 2) Tromsø Storm 3) Ammerud og Gimle 1. DIVISJON MENN 2009/2010 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. BK Miners 15/ Langhus 13/ Kristiansand Pirates 13/ Centrum Tigers 9/ OSI 1M 9/ Trondheim Tornadoes 9/ Askøy 8/ NTNUI 6/ Varden 5/ Persbråten 3/15 6 Side 16

17 Sluttspillet ble arrangert av BK Miners. Semifinaler: Langhus Kristiansand Pirates Centrum Tigers BK Miners Bronsefinale: Langhus Centrum Tigers Finale: BK Miners Kristiansand Pirates Sluttrekkefølge: 1) BK Miners 2) Kristiansand Pirates 3) Langhus Kvinneligaen 2010/2011 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. Ulriken 15/ Asker BC 14/ Gimle 14/ Ullern 11/ Nordstrand/ Ammerud 5/ NTNUI Basket 3/ Oslo Tigers 1/17 2 Sluttspillet ble arrangert av Asker BC. Semifinaler: Asker - Gimle Ulriken - Ullern Bronsefinale Asker Ullern NM Finale: Ulriken - Gimle Sluttrekkefølge: 1 og Norgesmester) Ulriken 2) Gimle 3) Ullern BLNO 2010/2011 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. Asker Aliens 18/ Tromsø Storm 17/ Ulriken Elite 14/ Bærum Basket 12/ Frøya Basket 9/ Gimle BBK 6/ Ammerud Basket 4/ Kristiansand Pirates 4/17 8 Side 17

18 Sluttspill: Kvartfinaler: Ulriken Elite Gimle Bærum Basket Frøya Basket Semifinaler: Asker Aliens Bærum Basket Ulriken Elite Tromsø Storm Bærum Basket Asker Aliens Asker Aliens Bærum Basket Tromsø Storm Ulriken Elite Finale: Tromsø Storm Bærum Basket Tromsø Storm Bærum Basket Bærum Basket Tromsø Storm Bærum Basket Tromsø Storm Tromsø Storm Bærum Basket Sluttrekkefølge: 1 og Norgesmester) Bærum Basket 2) Tromsø Storm 3) Ulriken Elite og Asker Aliens 1. DIVISJON MENN 2010/2011 Tabell for grunnserien Nr. Lag S/T Poeng 1. BK Miners 18/ Hop BBK 13/ Persbråten 13/ Centrum Tigers 11/ OSI 10/ STIF Whalers 8/ Varden 7/ Langhus 4/ NTNUI 3/ Trondheim Ballklubb 3/15 6 Sluttspillet ble arrangert av Asker BC. Semifinaler: Hop - Persbråten BK Miners Centrum Tigers Bronsefinale: Hop Centrum Tigers Finale: BK Miners - Persbråten Sluttrekkefølge: 1) BK Miners 2) Persbråten 3) Hop Side 18

19 Ungdomsmesterskapene Ungdomsmesterskap 2011 U16 NM U16 NM ble på en fremragende måte arrangert av Bærum Basket. Vinnere 2011: Klassen for jenter... Ulriken Klassen for gutter... Sandvika U18 NM U18 NM ble meget godt arrangert av Gimle BBK. Vinnere 2011: Klassen for kvinner... Ulriken Klassen for menn... Gimle U20 NM U20 NM ble arrangert under Idrettslekene i Lillehammer av NBBF og Eidsvoll. Vinnere 2011: Klassen for kvinner... Ulriken Klassen for menn... BK Ungdomsmesterskap 2010 U16 NM U16 NM ble på en utmerket måte arrangert av Ammerud. Vinnere 2010: Klassen for jenter... Ulriken Klassen for gutter... BK U18 NM U18 NM ble på en fremragende måte arrangert av Bergkameratene. Vinnere 2010: Klassen for kvinner... Ulriken Klassen for menn... Gimle U20 NM U20 NM ble meget godt arrangert av Ulriken. Vinnere 2010: Klassen for kvinner... Ulriken Klassen for menn... Frøya Side 19

20 Dommerkomitéens rapport 2010 DK HAR I PERIODEN BESTÅTT AV: Leder:... Knut Roald Myhre Medlem... Jan Korshavn Medlem t.o.m Per Tøien Medlem f.o.m Tor Christian Bakken MØTER Det er avholdt ett møte i løpet av perioden. I tillegg til dette, har vi hatt nesten daglig kontakt over internett/e-post og telefon. OM NAVN NBBF har nå tre aktive FIBA-dommere, John M. Hammervoll, Jan Henrik Lunde og Torkild Rødsand. Både John M. Hammervoll, Jan Henrik Lunde og Torkild Rødsand og Stein Olav Moe (autorisert FIBAkommissær), har i løpet av året fått et ganske bra antall oppdrag. Tor Christian Bakken var også i 2010 på FIBAs årlige samling for nasjonale instruktører. FIBA kjører nå tredommersystemet (3PO) i de fleste av sine kamper. Per-Kristian Larsen deltok sommeren 2010 på FIBAs dommerkurs, Stage 1, og besto dette. Torkild Rødsand deltok på Stage 2, og ble autorisert som FIBA-dommer. DK sendte i 2010 to dommere til Al Richardsons CanDoBasketball kurs i Bulgaria, Per Røgeberg og Chriss Brohaug. Til Nordisk Mesterskap for U18 G og U18 J i Solna, Sverige, dømte Lars Ryde, Andreas Lind, Per Røgeberg og Per-Kristian Larsen. Tor Christian Bakken var til stede som FIBAs Nasjonale Dommerinstruktør. UTMERKELSER Det ble i 2010 utdelt to Gull-Fløyter (som tildeles etter 25 års dømming), Jan Korshavn og Geir Matthiasen. DOMMERNES NETTPORTAL Portalen er i realiteten blitt dommernes informasjonsbase, hvor praktisk talt alt av dommerrelevant info og aktuelle dokumenter/skjemaer er lagt inn. Sidene har daglig nyhetspublisering, og har egen kalender med oversikt over aktuell turneringer, samlinger etc. Besøksstallene viser fortsatt stor interesse fra miljøet. Gjennom portalen er det også åpnet muligheter for å sende både Kamprapport og Rapport på diskvalifiserende foul eller usportslig opptreden inn elektronisk. Dette forenkler dommernes rapportering, og gjør det enklere å overholde tidsfrister. Jan Korshavn har også i 2010 samlet inn utallige bilder fra norske dommere, og disse er sammen med et historisk tilbakeblikk over dommernes virksomhet siden 60-tallet, lagt inn i et fyldig bildearkiv under samme portal. TEORIPRØVER PÅ NETT Vi begynte i desember med en test av teoriprøver via dommerportalen. Dette vil kunne benyttes bl.a. ved utsatte prøver, og vil kunne bli en betydelig rasjonalisering av dette arbeidet. Målet med teoriprøvene er også å få dommerne til å jobbe med spilleregler og tolkninger gjennom hele sesongen slik at feil regelanvendelse i kamper unngås. Det er planlagt 2-3 teoriprøver i hver halvdel av sesongen som et tillegg til den prøven som gjennomføres på dommersamlingen hver høst. Resultatene vil uansett veie med i kriteriene som legges til grunn for nominasjoner til ulike sluttspill og landskamper/turneringer. Side 20

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Årsrapport. Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Snowboardforbundet 2011-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJON, STYRE OG ØKONOMI s. 3 SNOWBOARDFORBUNDETS SAMARBEIDSAVTALER s. 3 STYRETS ARBEID s. 4 MARKED OG KOMMUNIKASJON s. 6 MEDIA PR s.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015

Årsberetning 2013-2014. Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Årsberetning 2013-2014 Norges Rytterforbunds Ordinære Ting Thon Hotel Arena Søndag 22. mars 2015 Innholdsfortegnelse NRYFs Rytterting 2015 Saksliste 3 SAK 4 Behandling av Årsberetning 2013-2014 4 Kap 1

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer