ÅRSRAPPORT Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s Trondheim Kraft Styrets beretning s Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s Adresser s 49

2 Fjordkraftkonsernet Årsrapport 2014 FJORDKRAFTKONSERNET Fjordkraftkonsernet består av Fjordkraft AS og Trondheim Kraft AS. Vi selger strøm til kunder over hele Norge. Vår virksomhet er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger og kommuner, samt private- og offentlige bedrifter. Vår virksomhet Over har Fjordkraft i stikkontakten. Det er en målsetning for oss å tilby kundene strømavtaler og fordeler som gir kundene mer for pengene. Eierforhold Trondheim Kraft AS eies 100 prosent av Fjordkraft AS. Fjordkraft eies av BKK AS med 48,85%, Skagerak Energi AS eier 48 % og Statkraft Industrial Holding AS eier 3,15 %. Fjordkraft ble opprettet 1. april 2001 som et resultat av fusjon mellom BKK Kraftsalg AS og omsetningsvirksomheten i Skagerak Energi AS. Misjon Sammen skal vi skape den mest attraktive strømleverandøren i Norge. Visjon 2 millioner skal ha Fjordkraft i stikkontakten, hjemme og på jobb. INNHOLD Verdier Gjør det enklere - Vær vennlig - Skap verdi Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning s Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s Adresser s 49 HOVEDTALL KONSERNET (Fjordkraft og Trondheim Kraft) (mill kr) Driftsinntekter Driftsresultat Resultat f. skatt EK Egenkapital prosent (soliditet) 21% 13,3% Antall ansatte

3 Fjordkraftkonsernet Årsrapport 2014 ORGANISASJON Fjordkrafts hovedkontor er i Bergen. Regionskontorene er i Sandefjord og Bergen. I 2015 etablerte selskapet kontorer i Stavanger og Oslo. IT Alf Kåre Hjarnes Strategi Arnstein Flaskerud Adm. direktør Fjordkraft AS Rolf Barmen HR og Kommunikasjon Jeanne K. Tjomsland Økonomi og Finans * Birte Strander Divisjon Kundetjenester Ingeborg C. Morken Divisjon Krafthandel og Allianse Torkel Rolfseng Adm.dir. Trondheim Kraft Divisjon Salg, Marked og Produktledelse Trond Larsen * Finanssjef Bjørge Pedersen vikarierer i perioden mai 2015 til mai 2016, mens Birte Strander har fødselspermisjon. INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning s Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s Adresser s 49 Verdt å vite: Også vinteren 2013/2014 var mild, slik som den foregående. Systemprisen på den nordiske kraftbørsen var i 2014 i gjennomsnitt for året 24,8 øre/kwh ekskl. mva, sammenliknet med 29,7 øre/kwh i Det finnes ca 110 strømleverandører og 154 nettselskap i Norge. Fjordkraft deltok for 1.gang i undersøkelsen Great Place to Work. 93 % av de ansatte svarte at Fjordkraft er et flott sted å jobbe. I bedriftene på Topp 10-listen i undersøkelsen var det 94 % som svarte dette. Resultater fra Norsk Kundebarometer i mai 2015 viste 76,3 i kundetilfredshet. Sammenliknet med 73,6 i Fjordkraft vinner av Kundeserviceprisen for test av callsentre i

4 Årsrapport 2009 Årsrapport 2014 Fjordkraft 4

5 Årsrapport 2009 STYRETS BERETNING INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning s Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s Adresser s 49 5

6 FJORDKRAFTKONSERNET OG MORSELSKAPET FJORDKRAFT AS 2014 ga et svært godt økonomisk resultat og kundevekst. Konsernet fikk i 2014 et overskudd på 165 millioner kroner (morselskap 165 millioner kroner), mot 50 millioner kroner i Kundetilfredsheten er på sitt høyeste nivå siden målingene startet og viser at selskapet har tilfredse kunder. Medarbeidertilfredsheten er svært høy og er den beste som er målt. (tall i parentes for morselskapet) Selskapets virksomhet Fjordkrafts virksomhet er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger, kommuner, offentlige og private bedrifter. Selskapet selger også energitjenester til egne kunder og andre energiverk. Enkelhet er bærebjelken i all dialog med kunden, spesielt innenfor nøkkelområdene: fakturering, kundeservice og på websiden fjordkraft.no. Målet er at kundene skal oppleve Fjordkraft som så attraktiv at de anbefaler selskapet til sine venner. Fjordkraft AS har hovedkontor i Bergen. Selskapet har regionskontor i Sandefjord, samt i Trondheim gjennom datterselskapet Trondheim Kraft AS. Fra inngangen av 2015 har selskapet etablert kontorer i Oslo og Stavanger. Fjordkrafts eiere inngår blant selskapets samarbeidspartnere. BKK Kundetjenester AS og Skagerak Nett AS er tjenesteleverandører innen kundeservice, avregning, fakturering og innfordring. Statkraft Energi AS handelsmiljø i Trondheim leverer tjenester innen fysisk og finansiell krafthandel. Fjordkraft økte kundemassen i 2014 og over innbyggere har Fjordkraft i stikkontakten. Målinger ved utgangen av 2014 viser at for første gang er Fjordkraft landets best kjente kraftselskap målt i uhjulpen kjennskap. Samarbeidet med Expert og SAS Eurobonus, Shell og sportskjeden XXL har gitt selskapet tilgang til nye distribusjonskanaler og muliggjort et fordelsprogram for eksisterende kunder. bratteste og mest positive utviklingen i NKBs historie. Selskapet jobber systematisk for å nå ambisjonene om fortsatt forbedring. Kompetent og vennlig kundeservice er viktig for selskapet og det har også i 2014 blitt viet stor oppmerksomhet til dette. Det er derfor gledelig at Fjordkraft vant kundeserviceprisen «Best i test» på call center-dagene i mai Organisasjon Organisasjon og likestilling Konsernet hadde ved inngangen av 2014 totalt 128 fast ansatte. Ved utgangen av året var antallet 139 ansatte, fordelt på 133,8 årsverk. Økningen i antallet ansatte skyldes hovedsakelig at stillinger for innleide årsverk er gjort om til faste stillinger. I Fjordkraft har menn og kvinner like rettigheter, muligheter og lønnsvilkår for samme type stilling. Ved utgangen av 2014 var kvinneandelen blant medarbeiderne 42 prosent og i styret 29 prosent. I lederstillinger med personalansvar er fordelingen slik at 33 prosent av disse stillingene innehas av kvinner. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. På Norsk Kundebarometers måling i mai 2014 oppnådde Fjordkraft 73,6 poeng. Fremgangen var på 2,3 poeng fra foregående år. Poengsum høyere enn 70 tilsier at kundene er tilfredse. Fjordkraft er den aktøren som har hatt den Det totale sykefraværet var 4 prosent i 2014, mot 3,8 prosent i Fjordkraft AS er tilsluttet ordningen Inkluderende arbeidsliv. Årlig gjennomføres undersøkelse av medarbeidernes tilfredshet. Tilfredsheten blant medar- 6

7 beiderne er svært høy, og de har et sterkt engasjement for sin arbeidsplass. Måltallet for emosjonelt engasjerte medarbeidere er 24. Skalaen går til 30. Resultatet for selskapet ble 25,7 i målingen utført høsten Dette er den høyeste målte tilfredsheten i selskapets historie. Målingen er sammenliknbar med andre selskaper. Selskapets strategiplan ble i løpet av året drøftet og oppdatert. Dette danner grunnlaget for eiere, styret, ledere og medarbeidere i selskapet. Løftebasert-ledelse har siden 2004 vært en viktig del av Fjordkrafts kultur og arbeidsmåte for å sikre at strategien omsettes til handling i den enkeltes arbeidshverdag. Selskapets ledelsesfilosofi uttrykker forventningene til hvordan ledere skal legge til rette for å skape motivasjon og resultater. Klimanøytral virksomhet Fjordkraft-konsernets samlede CO2-utslipp knyttet til kontorarealer og medarbeidernes reisevirksomhet er beregnet til 268 tonn CO2e i 2014, sammenliknet med 232 tonn CO2e i Årsaken til økningen er bilkjøring som følge av økt aktivitet fra selskapets selgere, samt en økning i kontorareal ved hovedkontoret som følge av økt bemanning. Antall flyreiser holder seg stabilt på samme nivå. Av utslippet kommer 98 tonn CO2e fra energiforbruk i kontorene. Dette dekkes inn gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. Bil og flyreiser står for et utslipp på 170 tonn CO2e. Det kjøpes klimakvoter tilsvarende dette volumet. Utviklingsaktiviteter og investeringer Fjordkraftkonsernet er et arbeidsintensivt konsern, og har få varige driftsmidler. Samlet investeringsbudsjett i «Fjordkraft-fabrikken» for perioden utgjør 52 millioner kroner. Reinvesteringer skjer i samme tak som selskapet avskriver. Fjordkraft har også i 2014 arbeidet i henhold til den besluttede planen for gjennomføring av utviklingsaktiviteter. Tiltakene det arbeides med er effektivisering og automatisering av selskapets driftsprosesser. Formålet er å videreutvikle kostnadseffektive og kundevennlige prosesser. Aktivitetene representerer et kontinuerlig forbedringsarbeid, og hovedtyngden av investeringer forventes å være gjennomført til Økonomi Fjordkraft AS har fra 1. januar 2007 vært konsolidert inn i regnskapet til Statkraft AS. Tall i parentes gjelder morselskapet. Regnskapet 2014 for Fjordkraftkonsernet omfatter virksomheten til Fjordkraft AS og datterselskapet Trondheim Kraft AS. Datterselskap er i morselskapet bokført etter kostmetoden. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet, og det bekreftes at denne forutsetningen er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Fjordkraftkonsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Systemprisen på den nordiske kraftbørsen var i 2014 i gjennomsnitt for året 24,8 øre/kwh ekskl. mva, sammenliknet med 29,7 øre/kwh i Dette påvirker selskapets omsetningstall. Totale driftsinntekter i 2014 utgjorde (3.742) millioner kroner mot (4.267) millioner kroner i Totale driftskostnader utgjorde (3.518) millioner kroner sammenliknet med (4.179) millioner kroner foregående år. Resultatet i 2014 er negativt påvirket av effekter fra tidligere år på til sammen 14,5 millioner kroner. Resultat før skatt ble 228 (226) millioner kroner. Skattekostnaden er beregnet til 63 (61) millioner kroner. Resultat etter skatt for 2014 ble dermed 165 (165) millioner kroner. Disponering av årets resultat Det er foretatt avsetning til utbytte for 2014 på 120 millioner kroner. Balansen Eiendelene består i all hovedsak av omløpsmidler i form av kundefordringer. Størrelsen på disse postene varierer normalt betydelig som følge av at pris og forbruk varierer gjennom året. Kundefordringene finansieres via kassekreditt, leverandørgjeld og egenkapital. Økningen i anleggsmidler skyldes i all hovedsak høyere utsatt skattefordel knyttet til pensjonsforpliktelser. Redusert aktivert goodwill oppveies av en økning i aktiverte utviklingskostnader. Provisjoner aktiveres ikke, men kostnadsføres i det aktuelle året. Det er foretatt avsetning til utbytte for 2014 på 120 millioner kroner mot 43 millioner kroner i Beløpet er fratrukket egenkapital og tillagt kortsiktig gjeld. Fjordkraftkonsernet hadde ikke langsiktig gjeld per Egenkapitalen utgjorde per totalt 200 millioner kroner sammenliknet med 187 millioner kroner ved utgangen av Soliditeten påvirkes av endringer i markedspriser og varierer normalt gjennom året. Ved utgangen av 2014 utgjør konsernets egenkapital 21 % av totalkapitalen, sammenliknet med 13,3 % i Pensjon Avsetning for forpliktelser består utelukkende av netto pensjonsforpliktelser. Hovedårsaken til økningen i forpliktelsen er at diskonteringsrenten er betydelig redusert hvilket øker nåverdien av forpliktelsen. Resultatført planendring har gitt en reduksjon i pensjonskostnadene på 18 MNOK sammenlignet med Risiko og risikostyring Generelt om risikostyring Hele organisasjonen er involvert i risikostyring og internkontroll, som en integrert del av virksomhetsstyringen. Gjennom fastlagte aktiviteter og fremgangsmåter skal organisasjonen på en strukturert måte identifisere, vurdere, 7

8 håndtere og følge opp risiko. Årlige uavhengige internrevisjoner av utvalgte risikoområder er innført som et sentralt virkemiddel i konsernets risikostyring. Markedsrisiko Konsernets hovedvirksomhet er salg av strøm til sluttbrukere. Både sterkt svingende innkjøpspriser og tøff konkurranse i sluttkundemarkedet medfører en betydelig forretningsmessig risiko. Produktspekteret omfatter spotrelaterte produkter og produkter med ulik grad av finansielle sikringer. Markedsrisiko styres i henhold til styrevedtatte eksponeringsrammer. Disse overholdes gjennom bruk av NASDAQ OMX derivatmarked. Motpartsrisiko Motpartsrisiko knyttet til handel i eksterne finansielle markeder begrenses gjennom valg av solide kraftselskap som motparter. Øvrig motpartsrisiko styres gjennom kredittvurdering, kredittovervåkning og avtalefestede muligheter for garantier og depositum. Retningslinjer er vedtatt gjennom eget kredittpolicydokument. Operasjonell risiko Operasjonell risiko styres overordnet sett gjennom god virksomhetsstyring. Sentrale elementer i dette er krav til god ledelse, tydelige og involverende målprosesser, relevant rapportering, effektive prosesser og etiske retningslinjer. Fullmaktsmatrise er etablert, og legges fram for godkjenning av styret minimum én gang pr. år. Policydokumenter for vesentlige områder er utarbeidet. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko styres ved at det inngås løpende eller langsiktig avtaler som sikrer grunnfinansieringen av kapitalbehovet. Tilleggskapital dekkes ved behov gjennom løpende dialog med konsernets bankforbindelse samt eiere. Kapitalbehovet styres ved kortsiktige og langsiktige likviditetsprognoser. Fremtidsutsikter Strømbransjen står foran store endringer. Dette illustreres ved at det i 2014 fra NVE har vært sendt ut fem ulike høringstema som selskapet har medvirket til. Å besvare høringer er krevende, men viktig for at selskapet kan påvirke rammebetingelsene for bransjen generelt og strømleverandørene spesielt. Også i 2015 og fremover forventes det å bruke betydelig ressurser på høringer og deltakelse i ulike bransjefora. Det er behov for å utvikle nye retningslinjer og forretningsregler innenfor en rekke ulike områder. Det er gledelig å konstatere at omdømmet generelt for bransjen har bedret seg. EPSIs målinger i desember 2014 viser at strømbransjen nå har bedre omdømme enn forsikrings-, bank- og telebransjen. Det blir viktig for selskapene i bransjen å innføre nye markedsmodeller og installere AMS hos kundene på en måte som ivaretar omdømmet og kundenes tillitt. Konkurransetilsynets prisportal vil våren 2015 bli erstattet av en prisportal i regi av Forbrukerrådet. Arbeidet med portalen pågår. En viktig forventning til prisportalen fra Fjordkrafts side er den må være enkel å forstå for kundene, at den sammenlikner like produkter, samt at den tar hensyn til merverdi og alle kundefordeler i strømavtalene. Norsk vannkraftproduksjon har i all hovedsak offentlige eiere. Reduserte overskudd hos norske kraftprodusenter, som følge av reduserte engrosmarkedspriser på kraft, vil gi utfordringer for budsjettene hos eierkommunene. Det er grunn til å tro at dette vil påvirke forventningene fra offentlige eiere til andre deler av verdikjeden i bransjen. Endringer i rammebetingelsene og ny markedsmodell fører til at flere aktører ser behovet for å vurdere nye forretningsmodeller og nye samarbeidsformer. For å kunne skape vekst, økt effektivitet, lønnsomhet og utnytte skalafordeler på en bedre måte ønsker Fjordkraft å invitere andre selskaper inn på eiersiden. Fjordkrafts eiere åpner for å invitere inn nye eiere tilsvarende 1/3 av selskapets aksjer. Hensikten er å utvikle samarbeid som skaper verdi for begge parter gjennom å bevare konkurransekraft lokalt og oppnå stordriftsfordeler i fellesskap. Fjordkraft har lang erfaring med alliansesamarbeid og har i dag samarbeid med 29 lokale selskaper fordelt over hele Norge. Norge hadde ved utgangen av 2014 ca elbiler (personbiler) på veiene. Økonomiske insentiver og teknologiske fremskritt har ført til at antallet har vokst raskt de siste to årene. Per i dag er det svært få forbrukere som er såkalte prosumers og produserer sin egen strøm, fra f.eks. solcellepaneler. Styret forventer også endringer innenfor dette området på mellomlang sikt, og at dette vil være en utvikling selskapet må avklare sin rolle i. Opprettelsen av Elhub vil medføre standardisert og sentralisert utveksling av måleverdier og kundeinformasjon mellom bransjeaktørene. Elhub tas i bruk fra februar Gjennomfakturering via strømleverandør innebærer at nettselskapet sender nettleiefakturaen til strømleverandør, som så betaler fakturaen på vegne av sluttbrukeren. Sluttbrukeren betaler nettleiebeløpet sammen med fakturaen for strøm til strømleverandøren. Elhub, Gjennomfakturering og Smarte målere vil automatisere mange prosesser og endre oppgavefordelingen i mellom nettselskaper og strømleverandører. Dette vil kreve omstillinger i selskapet. Styret oppfatter at selskapet besitter evnen og viljen til endring. Fjordkraft er med sin merkevare, distribusjonskraft, kompetanse og prosessfabrikk godt rustet til å møte utviklingen fremover. Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til medarbeidere og alle som jobber for Fjordkraft for innsatsen i

9 Årsrapport 2014 I styret for Fjordkraft, Bergen 26. mars 2015 Thorleif Leifsen Styreleder Robert Olsen Birthe Iren Grotle Nestleder Odd Olaf Askeland Thor-Erik Vartdal Øistein Prestø Frank Økland Rolf Barmen Adm. direktør 9

10 Årsrapport 2009 REGNSKAP 2014 INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning s Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s Adresser s 49 10

11 Årsrapport 2013 RESULTAT- REGNSKAP Konsern Resultatregnskap Fjordkraft AS note note ,5 Strømsalg 2, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter ,5 Strømkjøp 4, Aktiverte egne investeringsarbeider Lønn og andre personalkostnader ,8,9,10 Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle 7,8,9, ,6,11 Andre driftskostnader 5,6, Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Nedskriving på investering i datterselskap Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Sum skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer: Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte Sum overføringer

12 BALANSE Konsern Balanse Fjordkraft AS note note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel ,7 Forskning og utvikling 5, Goodwill Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler - - Investeringer i datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Til gode konsernselskaper ,5 Andre kortsiktige fordringer 3, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Fortsetter neste side 12

13 Bergen, 26. mars 2015, i styret for Fjordkraft AS Thorleif Leifsen Styreleder Birthe Iren Grotle Nestleder Konsern Balanse Fjordkraft AS note note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr 1000) Overkurs Sum innskutt egenkapital Odd Olaf Askeland Thor-Erik Vartdal Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Robert Olsen Øistein Prestø GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Frank Økland Rolf Barmen Adm. direktør Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Foreslått utbytte Gjeld til konsernselskap ,4,5 Annen kortsiktig gjeld 3, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 19: Kassekreditt Note 20: Garantier og pantstillelser Note 21: Risiko Note 22: Estimater i regnskapet Note 23: Selskap som inngår i konsolideringen 13

14 Konsern Kontantstrømanalyse Fjordkraft AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt *) Avskrivninger på driftsmidler Avskrivninger på immaterielle eiendeler Pensjonskostnad uten kontanteffekt Utbetalinger til pensjonsordninger inklusiv betalt arbeidsgiveravgift Nedskrivning på investering i datterselskap Endring i kundefordringer Endring i andre omløpsmidler Endring i leverandørgjeld Endring i andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Innbetaling utbytte fra datterselskap Utbetaling konsernbidrag til datterselskap Netto endring lån ansatte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Endring kassekreditt Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

15 Årsrapport 2014 REVISJONSBERETNING 15

16 Årsrapport 2009 NOTER TIL REGNSKAPET INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning s Regnskap 2014 s Noter til regnskapet s Adresser s 49

17 NOTER, FJORDKRAFT AS NOTE 1, REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk Fjordkraft konsernet består av Fjordkraft AS og datterselskapet Trondheim Kraft AS. Fjordkraftkonsernet er et underkonsern av Statkraft konsernet. 1-1 Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Fjordkraft AS og selskaper som Fjordkraft AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører 1-2 Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk 1-3 Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Øvrige kursendringer er inkludert i finansresultatet. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes etter kurs på transaksjonstidspunktet. Valutaterminkontrakter Valutaterminkontrakter benyttes for å sikre fremtidig forventet valutastrøm i norske kroner. Regnskapsføring av urealisert gevinst eller tap knyttet til slike terminkontrakter blir utsatt til transaksjonstidspunktet for den sikrede transaksjonen og medregnet som en del av den endelige transaksjonsverdien. 1-4 Strømsalg og strømkjøp Inntektsføringsprinsipp Inntektsføring av strømleveranse til sluttbrukere skjer løpende i henhold til estimert levert volum hos kundene. Avhengig av forbruksvolum foretas måleravlesning henholdsvis månedlig, annenhver måned, kvartalsvis eller årlig. Informasjon fra måleravlesning er tatt hensyn til i inntektsføringen når den foreligger. Regnskapet avlegges i kraftbalanse. Det vil si at eventuelle avvik mellom antatt leveranse og innkjøpt volum er tatt hensyn til ved avsetning. Strøm kontrakter kjøp/salg Konsernets virksomhet er i hovedsak knyttet til å levere strøm til sluttbrukere. Den økonomiske risiko ved levering av strøm er omfattende. En beskrivelse av virksomhetens risiko og hvordan disse styres er beskrevet i note 21. Resultatet av finansielle kontrakter som sikrer kjøp til sluttbrukere blir i resultatregnskapet klassifisert som kjøp eller kjøpsreduksjon. Typer av finansielle kraftkontrakter Opsjoner gir kjøper rett til å kjøpe/selge og selger plikt til å selge/kjøpe på et bestemt tidspunkt eller etter leveringsperioden er over til en på forhåndsbestemt pris. For at kjøperen skal få denne retten, betales det en opsjonspremie. Opsjonspremier kostnadsføres over kontraktsperioden. Futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge underliggende kraft til en bestemt pris for en bestemt periode i fremtiden. Futures handles først og fremst på dager, uker og blokker. Det foretas daglig oppgjør mellom kontraktspriser og markedspriser. Daglige oppgjør i handelsperioden resultatføres først i leveringsperioden. Forwards er en avtale mellom to parter om å kjøpe/selge underliggende kraft til en bestemt pris for en bestemt periode i fremtiden. Forwards handles først og fremst på sesonger og år. Oppgjør blir foretatt i leveringsperioden Regnskapsmessig behandling av finansielle kontrakter Fjordkraft konsernet har ingen handel med trading som formål. Finansielle kraftkontrakter vurderes til laveste verdis prinsipp. Ved verdivurdering benytter Fjordkraft konsernet porteføljeprinsippet (gruppeprinsippet). Dette innebærer at urealisert gevinst/tap knyttet til de enkelte finansielle kraftterminkontrakter, blir utsatt til leveranseperioden for underliggende kraftforbruk. Produktspekteret omfatter spotrelaterte produkter, produkter med ulik grad av finansielle sikringer samt produkter som innebærer forvaltning på kunders regning og risiko. Formålet med finansiell handel er å styre den prisrisikoen som følger av forpliktelsene i avtalene med sluttkundene Regnskapsmessig behandling av elsertifikatforpliktelse For å dempe risiko og eksponering for prissvingninger knyttet til innkjøp av elsertifikater, inngår Fjordkraftkonsernet terminkontrakter på kjøp av elsertifikater, både for årets pådratte elsertifikatforpliktelse, og for kommende års forventede forpliktelser. Fjordkraft benytter nettosynsmetoden ved måling av elsertifikatforpliktelsen i regnskapet, noe som innebærer at den del av volumet i elsertifikatforpliktelsen hvor konsernet har kjøpt elsertifikater på termin eller har elsertifikater i beholdning, måles henholdsvis terminpris på inngåtte terminkontrakter og kostpris for beholdning av elsertifikater. Elsertifikatkostnaden er presentert under strømkjøp i resultatregnskapet, mens elsertifikatforpliktelsen er presentert som annen kortsiktig gjeld. Terminkontrakter på kjøp av elsertifikater balanseføres ikke. Dette gjelder også for terminkontrakter som gjelder kommende års forventede elsertifikatforpliktelse. Dersom det er aktuelt gjøres avsetning for tapsbringende kontrakter i tråd med NRS Skatt Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet. Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen. 1-6 Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 17

18 Årsrapport Immatrielle eiendeler Ved overtagelse av virksomhet hvor vederlaget overstiger verdien av de enkelte eiendeler, blir differansen oppført som ervervet goodwill. Goodwill avskrives etter en særskilt vurdering over 5 til 15 år. Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som kjøpes enkeltvis, balanseføres til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler som overtas ved kjøp av virksomhet, balanseføres til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. 1-8 SkatteFUNN Offentlige tilskudd knyttet til SkatteFUNN bokføres som en reduksjon av regnskapspostene SkatteFUNNet vedrører. SkatteFUNN knyttet til balanseførte utgifter til egen forskning og utvikling, bokføres som en reduksjon av anskaffelseskost og avskrives i takt med tilvirkningsutgifter. 1-9 Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere Datterselskap Datterselskap er selskaper hvor konsernet har bestemmende innflytelse over finansielle og driftsmessige prinsipper. Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostprismetoden i morselskapets regnskap. Investering i datterselskaper blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående 1-11 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. For sluttbrukerkundefordringer foretas en individuell vurdering, samt en avsetning basert på aldersfordelte saldolister, typer av kunder samt erfaringstall for tap Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt Pensjoner Ytelsesplaner Pensjonsforpliktelser er beregnet i henhold til retningslinjene i Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader NRS 6. Dette innebærer at målereglene og reglene om resultatspesifikasjon i IAS 19 er anvendt i selskapsregnskapet. Periodens netto pensjonskostnader er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening og nettorente på netto pensjonseiendel eller pensjonsforpliktelse. Pensjonsforpliktelsene er beregnet på grunnlag av anbefalinger fra Norsk Regnskaps Stiftelse når det gjelder diskonteringsrente, forventet lønnsvekst og G regulering. Overfinansierte ordninger er i sin helhet vurdert å representere en overfinansiering som i ettertid kan nyttiggjøres. Spesifikasjon av pensjonskostnad og forpliktelser er vist i note 18. Alle estimatavvik (aktuarielle gevinster og tap) føres løpende mot egenkapitalen Nærstående parter Som nærstående parter regnes datterselskap og tilknyttede selskapet, samt selskapets styre, ledelse og eiere. Alle transaksjoner mellom nærstående parter er basert på forretningsmessige vilkår og prinsippet om armlengdes avstand (antatt markedsverdi) Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. NOTE 2, STRØMSALG Fjordkraft AS Konsern Pr. virksomhetsområde Salg av strøm til sluttbrukere Salg til alliansepartnere og salg av nettap Inntektsført i resultatregnskapet Alt salg er til kunder i Norge 18

19 NOTE 3, KORRIGERING AV FEIL Regnskap 2014 er korrigert for feil som følge av feil håndtering av konsesjonskraft frem til Korrigering av feil er ført mot egenkapitalen, og sammenligningstall er omarbeidet. Konsern IB 2013 Strømkjøp Skattekostnad Resultateffekt Ført mot egenkapitalen NOTE 4, AVSETNINGER Fjordkraft AS Etter hvert som Fjordkraft selger kraft, pådras en forpliktelse til å levere elsertifikater. Forpliktelsen gjøres opp ved levering av elsertifikater 1. april året etter salget har funnet sted. For salg som er gjennomført i 2014, er det derfor foretatt en avsetning for forpliktelsen til å avlevere elsertifikater 1. april For å dempe risiko og eksponering for prissvingninger knyttet til innkjøp av elsertifikater, inngår Fjordkraftkonsernet terminkontrakter på kjøp av elsertifikater, for å sikre regnskapsført forpliktelse til å levere elsertifikater. Praksis for måling av denne typen forpliktelser er uensartet. I mangel på klar veiledning på området, har Fjordkraft (som regnskapsprinsipp) valgt å basere målingen av forpliktelsen på et såkalt netto forpliktelses syn. Dette innebærer at Fjordkraft har valgt å se hen til kostpris på sertifikater i beholdning, og avtalt pris i terminer på kjøp av elsertifikater med levering 1. april 2015, ved målingen av forpliktelsen. Om forpliktelsen til å levere sertifikater er høyere enn beholdning av sertifikater (inklusive inngåtte terminer med levering 1. april 2015), vil overskytende forpliktelse måles til spotpris på balansedag. Basert på denne målemetoden, er det avsatt en forpliktelse på 113 MNOK i 2014 (91 MNOK i 2013). I tillegg til å inngå terminer for å sikre regnskapsført forpliktelse, har Fjordkraftkonsernet inngått terminkontrakter på kjøp av elsertifikater for å sikre kommende års forventede forpliktelser (terminer med levering i 2015, 2016, 2017 og 2018). Disse terminene balanseføres ikke, men det gjøres løpende en vurdering av om kontraktene er tapsbringende (tapskontrakter). Vurderingen baseres på en konkret vurdering av om Fjordkraft kan forvente å gjenvinne avtalt pris for el sertifikatene ved salg av kraften som utløser plikt til å levere sertifikatene. Det er ikke foretatt tapsavsetninger på disse kontraktene i Virkelig verdi av kontraktene var -5,9 MNOK i 2014 og -10,4 MNOK i Konsern Etter hvert som Fjordkraftkonsernet selger kraft, pådras en forpliktelse til å levere elsertifikater. Forpliktelsen gjøres opp ved levering av elsertifikater 1. april året etter salget har funnet sted. For salg som er gjennomført i 2014, er det derfor foretatt en avsetning for forpliktelsen til å avlevere elsertifikater 1. april For å dempe risiko og eksponering for prissvingninger knyttet til innkjøp av elsertifikater, inngår Fjordkraftkonsernet terminkontrakter på kjøp av elsertifikater, for å sikre regnskapsført forpliktelse til å levere elsertifikater. Praksis for måling av denne typen forpliktelser er uensartet. I mangel på klar veiledning på området, har Fjordkraftkonsernet (som regnskapsprinsipp) valgt å basere målingen av forpliktelsen på et såkalt netto forpliktelses syn. Dette innebærer at konsernet har valgt å se hen til kostpris på sertifikater i beholdning, og avtalt pris i terminer på kjøp av elsertifikater med levering 1. april 2015, ved målingen av forpliktelsen. Om forpliktelsen til å levere sertifikater er høyere enn beholdning av sertifikater (inklusive inngåtte terminer med levering 1. april 2015), vil overskytende forpliktelse måles til spotpris på balansedag. Basert på denne målemetoden, er det avsatt en forpliktelse på 123 MNOK i 2014 (100,7 MNOK i 2013). I tillegg til å inngå terminer for å sikre regnskapsført forpliktelse, har Fjordkraftkonsernet inngått terminkontrakter på kjøp av elsertifikater for å sikre kommende års forventede forpliktelser (terminer med levering i 2015, 2016, 2017 og 2018). Disse terminene balanseføres ikke, men det gjøres løpende en vurdering av om kontraktene er tapsbringende (tapskontrakter). Vurderingen baseres på en konkret vurdering av om Fjordkraftkonsernet kan forvente å gjenvinne avtalt pris for el sertifikatene ved salg av kraften som utløser plikt til å levere sertifikatene. Det er ikke foretatt tapsavsetninger på disse kontraktene i Virkelig verdi av kontraktene var -6,5 MNOK i 2014 og -11,2 MNOK i

20 NOTE 5, TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER Per er BKK AS eier av 48,85 % av aksjene i selskapet, Skagerak Energi AS eier 48 % og Statkraft Industrial Holding AS eier 3,15 %. Transaksjoner mellom selskapet og eierne fremkommer i tabellen under. Trondheim Kraft AS er datterselskap av Fjordkraft AS (note 12). Transaksjoner mellom Fjordkraft AS og Trondheim Kraft AS er rent forretningsmessige og omfatter salg/kjøp av personaltjenester, finans, forskning og utvikling. Selskapene har i tillegg forretningsmessige transaksjoner knyttet til konsernkontoordning. Disse vises i tabellen under. Transaksjoner og mellomværende mellom Fjordkraft AS og Trondheim Kraft AS elimineres i konsolideringen og vises ikke under konsern i denne note. Styret og ledelsen i selskapet er også nærstående parter av Fjordkraft AS. BKK Pensjonskasse AS er også nærstående part til selskapet. BKK Pensjonskasse er nærmere omtalt i note 18. Fjordkraft AS har ikke andre transaksjoner med nærstående parter enn hva som fremgår av denne note, note 6 og note 18. Nærstående til eier utgjør selskapene som inngår i Statkraft Konsernet, BKK Konsernet og Skagerak Konsernet. Konsern Fjordkraft AS Eier Nærstående til eier Transaksjon/transaksjonsgruppe Tilhører regnskapslinje Eier Nærstående til eier Datter Strømsalg Strømsalg Salg av diverse varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Strømkjøp Strømkjøp Kjøp av diverse varer og tjenester * Andre driftskostnader Sum driftskostnader Andre finansinntekter Finansinntekter Renteinntekter Finansinntekter Rentekostnader Finanskostnader Resultat av finansposter Forskning og utvikling Forskning og utvikling Immatrielle eiendeler Sum *) Andre driftskostnader utgjør tjenester som lønnskostnader, IT, kontor og kundesenter. Transaksjon relatert til datter er negativ fordi kostnadene reduseres ved viderefakturering. 20

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer