Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

2 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR

3 STYRETS BERETNING FOR 2013 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av nr. 6. Selskapet ble opprettet med virkning fra og var pr eiet av kommunene Orkdal (4,25%), Trondheim (77,87%), Malvik (0,01%), Stjørdal (1,87%), Levanger (5,40%), Verdal (8,17%), Steinkjer (2,10%), Leksvik (0,30%), Verran (0,01%), Frosta (0,01%) og Inderøy (0,01%). Minste deltakerandel er satt til 0,01%. Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltakerkommunenes sjøområder. I tilknytning til dette skal TH på vegne av deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter Havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter Havne- og farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder. Selskapet har hovedkontor i Trondheim. Styrende organer: Representantskapet er selskapets øverste organ og består av til sammen 28 medlemmer, herav 18 medlemmer med stemmerett valgt av eierkommunene og 10 observatører med møte- og talerett fra hhv. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner med 1 representant hver, 7 brukerrepresentanter og 1 representant fra Kystverket. Styret består av 8 medlemmer, herav 6 medlemmer valgt av representantskapet og 2 medlemmer valgt av de ansatte. Kjønnsfordelingen mellom eiervalgte styremedlemmer er 50/50. Det samme gjelder for eiervalgte varamedlemmer og for hhv. styremedlemmer og varamedlemmer valgt av de ansatte. Ledelse: Havnedirektøren forestår den daglige ledelse av selskapet. I ledergruppen inngår for øvrig havnekaptein, teknisk sjef, eiendoms- og forvaltningssjef, markeds- og logistikksjef og leder for Verdalskontoret. Disse har ansvar for operativ drift, vedlikehold, trafikkavvikling, stabsfunksjoner, utvikling, strategi, markedsføring, kommunikasjon og logistikk. Utpekt havn: Siden den nye havne- og farvannslovens ikrafttredelse i 2010 har kategorien utpekte havner bestått av Oslo havn, Kristiansand havn, Stavangerregionen havn, Bergen havn og Tromsø havn. I september 2013 ble også Bodø havn og Trondheim Havn utpekt havn. Departementets vedtak er svært positivt for selskapet, og en anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort for å utvikle det interkommunale havnesamarbeidet, samt å tilrettelegge for økt sjøtransport. Likestilling: TH tilstreber full likestilling mellom kvinner og menn i selskapet. Ved siste årsskifte var det 52 ansatte, hvorav 11 var kvinner. Målet er å øke kvinneandelen. Ved rekruttering til ledige stillinger, søker man å øke antallet kvinner i bedriften. Ingen skal diskrimineres pga. etnisk opprinnelse, språk, religion eller livssyn. Sykefravær: Det er høyt fokus på sykefravær i bedriften. Sykefraværet har i 2013 vært 5,3% mot 7,9% året før. Langtidsfravær over 8 uker var 1,1% mot 3,5% året før. Endringen i sykefraværet må sees i sammenheng med 2 skadesaker i Arbeidsmiljøutvalget arbeider for å redusere sykefraværet. Selskapets mål er at sykefraværet skal være mindre enn 5%.

4 Selskapet er en IA-bedrift og følger de krav til oppfølging av de sykmeldte som er beskrevet i avtalen. Dette gjør at vi til enhver tid har oversikt og samtaler med de langtids sykmeldte. Arbeidsmiljø: Arbeidet med HMS og internkontroll har høy prioritet. Sikkerhet og forebyggende tiltak for å trygge arbeidssituasjonen for egne ansatte, brukere av havna og for selskapets kunder er undergitt fortløpende fokus. Det har i 2013 ikke vært registrert alvorlige skadesaker for melding til arbeidstilsynet. Selskapets arbeidsmiljøutvalg har avholdt 4 møter i Viktige saker til behandling siste år har vært helsecoaching for ansatte, herunder trening, kosthold og helseprofiltest, samt IA-arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv). Ytre miljø: I selskapets virksomhet brukes teknisk utstyr, båter, maskiner og kjøretøyer. Det arbeides for å redusere de negative miljømessige konsekvensene forbundet med dette. Selskapet har gått til anskaffelse av en el-bil til tjenestebruk Det er et mål å holde bruken av innsatsfaktorer som ikke kan gjenvinnes, på et lavt nivå og i tråd med samfunnets fokus på miljøkrav. Selskapet ønsker å være i forkant i dette arbeidet. Fokus på miljø er nedfelt i selskapets strategiplan. Selskapet oppnådde sertifisering som Miljøfyrtårn i TH samarbeider med Trondheim kommune og Klif om en helhetlig tiltaksplan for havneområdene i Trondheim gjennom prosjektet Renere havn. Målet er en omfattende opprenskning på sjøbunnen i havneområdet. Arbeidet vil pågå over perioden og vil omfatte tiltak som opptak og deponering av forurenset masse. Gjennomføring av prosjektet forutsetter støtte fra Klif med 75% i tillegg til egenandel fordelt 50/50 mellom kommunen og TH. TH s egenandel er beregnet til 25 mill.kr. over perioden. Resultat av den ordinære drift: Virksomheten omfatter i 2013 inntekter og volum fra havner i de nye deltakerkommunene etter havnesammenslutningen Regnskaps- og statistikktall er derfor ikke direkte sammenlignbare med foregående år. Inntektene fra havneavgifter og havnevederlag økte med 27%. Skipstrafikken målt i antall bruttotonn økte med 22%, antall kaibesøk med 12% og antall tonn gods med 92%. Inntektene fra utleie av eiendom, grunn og parkering økte med 6%. Cruise TH deltar i engasjement vedrørende cruisetrafikken gjennom Trondheim Cruise Network Mid- Norway SA, et samarbeidsorgan mellom 12 offentlige og private aktører, og der TH er administrasjon. Sommeren 2013 ble det gjennomført snuhavn-operasjon i 4 omganger, samme antall som året før. Det er booket inn 4 snuhavnsanløp også for 2014 og ytterligere 4 for Samlet antall anløp av cruiseskip var 49 i 2013 mot 57 året før. Det er hittil booket inn 56 anløp for Antall cruisepassasjerer ventes å øke fra i 2013 til ca i 2014 Interkommunalt havnesamarbeid - selskapssammenslutning Selskapssammenslutningen mellom Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS og Indre Trondheimsfjord Havnevesen ble gjennomført fra hvor kommunene bak Indre Trondheimsfjord Havnevesen gikk inn som nye deltakere i vårt selskap som fra samme dato endret navn til Trondheim Havn IKS.

5 Deltakerandeler ble basert på verdsettelse av kommunenes tingsinnskudd, bestående av eiendommer og havneinnretninger. Minste deltakerandel ble satt til 0,01%. Levanger kommune har senere kjøpt tilbake sitt tingsinnskudd til innskuddsverdi tillagt merverdi på grunn.. Åpningsbalansen for 2013 fikk ved selskapssammenslutningen tilført 83,0 mill. kr.i ny innskutt egenkapital, 117,5 mill. kr. i anleggsmidler, 32,3 mill. kr. i langsiktige lån og 2,2 mill. kr. i nto. Pensjonsforpliktelse. Trondheim Havn IKS har i 2013 mottatt henvendelse fra Frøya, Namsos og Rissa kommune om samarbeid og mulig deltakelse i selskapet. Finansiell risiko: Selskapet har langsiktig gjeld til norske kredittinstitusjoner, samt innskudd på rentebærende konti i norske banker. Bankinnskudd og lån viser pr. årsskiftet netto innskudd 148,3 mill. kr. mot 124,9 mill. kr. året før. Disse beløp er risikoeksponert mot rentesvingninger. Rentenivået som selskapet er mest eksponert mot, har sunket med 0,5 prosentenheter fra 2012 til Ut fra selskapets finansielle posisjon, har dette belastet resultatet fra nto. finansposter i Markedsrisiko: Utviklingen i godsvolumet påvirkes av de generelle økonomiske svingninger og svingninger i varestrømsvolumet i samfunnet. Både volumendring og sammensetningen av vareslag innen godstransporten påvirker driftsinntektene. Som aktør innen godstransport og logistikk, er dette svingninger som må påregnes. Utleie av lokaler og eiendomsgrunn har en markedssituasjon som er mindre konjunkturpåvirket enn havnedriften. Ved langvarige konjunkturendringer vil også inntekts- og resultatutviklingen innen eiendomsdriften bli berørt. Denne risiko må påregnes ut fra at de fleste av selskapets utleieavtaler gjelder næringslivskunder. Kredittrisiko: Selskapet har generell risiko knyttet til tap på kundefordringer. Det er pr. utløpet av 2013 balanseført avsetninger en bloc med 1,5 mill kr. Dette vurderes til å være tilstrekkelige for å møte den generelle kredittrisiko. Andre risikofaktorer: Selskapets havnedrift og utleie av bygg og grunn til havnerelatert virksomhet er fritatt for beskatning. Skattemyndighetene har vurdert disse virksomhetene til å oppfylle skattelovens vilkår for ikke erverv til formål. Parkeringsvirksomhet, samt utleie av bygg og eiendomsgrunn til ikke havnerelatert virksomhet, er økonomisk virksomhet og beskattes. Resultatet fra selskapets løpende virksomhet fordeles skattepliktig og ikke skattepliktig i hht. bto. driftsinntekter. For 2013 er 27% av regnskapsresultatet ekskl. særlige poster gjenstand for beskatning. Foregående år var tilsvarende andel 28%. Fordelingsforholdet beregnes for det enkelte år, kan endres over tid og er derfor definert som en risikofaktor. Evt. særlige poster, herunder salgsgevinster og lignende, behandles individuelt mht. beskatning. Investeringer og finansiering: I 2013 er investert i varige driftsmidler for 39,7 mill. kr. mot 12,6 mill. kr. i I tillegg kommer tilgang varige driftsmidler med 117,5 mill. kr. som tingsinnskudd fra selskapssammenslutningen Samlet tilgang anleggsmidler ble derved 157,2 mill. kr. Det er ikke tatt opp langsiktig gjeld til finansiering av investeringer verken i 2013 eller God likviditet har gitt selskapet mulighet til full egenkapitalfinansiering av investeringene.

6 I forbindelse med tingsinnskuddene ved selskapssammenslutningen ble overtatt langsiktig gjeld med 32,3 mill. kr. Årsregnskapet 2013: 2013 har vært et godt driftsår for TH med resultat før skatt 19,5 mill.kr. mot 16,9 mill.kr. året før. Det er i 2013 resultatført gevinstbeløp fra avståelse grunn til Statens vegvesen og Levanger kommune med 16,1 mill. kr. klassifisert som særlig post under driftsinntektene. Tilsvarende gjelder erstatningsoppgjør fra Statens vegvesen med 2,0 mill.kr. gjeldende tapte driftsinntekter i årene i forbindelse med vegbygging i havneområdet. Det forelå ikke tilsvarende poster i regnskapet for foregående år. Oppgjøret med Statens vegvesen ble avklart først i 2014, men er inntektsført og balanseført som fordring pr Både havnevirksomheten og eiendomsvirksomheten har i 2013 hatt en inntektsøkning ut over den forventede inntektstilgangen fra selskapssammenslutningen. Driftsinntektene utgjorde 148,3 mill. kr. i 2013 mot 115,2 mill. kr. i Eksklusive inntekt skilt ut som særlig post, utgjorde inntektene 130,2 mill. kr. i 2013 mot 115,2 mill.kr. året før. Dette gir en økning på 13,0% inkl. inntektstilgang ved selskapssammenslutningen De samlede driftskostnader utgjorde 133,5 mill. kr. i 2013 mot 102,1 mill. kr. året før. Eksklusive nedskrivninger utgjorde driftskostnadene 111,5 mill.kr. i 2013 mot 94,3 mill.kr. året før. Dette gir en økning på 18,2% inkl. kostnadstilgang ved selskapssammenslutningen. Driftsresultatet for 2013 er 14,8 mill. kr. (driftsmargin 10,0%) mot 13,1 mill. kr. for 2012 (driftsmargin 11,4%), begge år inkl. særlige poster. Resultat før skatt er 19,5 mill. kr. i 2013 (13,2% av omsetningen) mot 16,9 mill. kr. i 2012 (14,7% av omsetningen). Resultatet før skatt er 16% bedre enn budsjettert. Det har vært en god inntektsutvikling med høyere inntekter enn budsjettert både innen havnedriften og eiendomsdriften. I tillegg kommer at erstatningsoppgjøret med Statens vegvesen for avståelse grunn og tapte inntekter ikke var budsjettert for 2013 da det ved budsjettbehandlingen ikke forelå indikasjoner på beløpsstørrelsen eller tidspunktet for oppgjøret. Tilsvarende gjelder for tilbakesalg av grunn til Levanger kommune. Netto finansposter har gitt bedre resultat enn budsjettert, jfr. at likviditeten er økt og lån nedbetalt gjennom tilbakesalget til Levanger og gjennom bedre resultat og kontantstrøm enn lagt til grunn for budsjettet. En ekstraordinær avskrivning som vist i note 7 ble gjennomført etter en totalgjennomgang av anleggsregisteret. Bygninger med vernestatus etter Kulturminneloven og Byantikvarens bevaringsliste er fullt ut avskrevet. I tillegg er objekter i anleggsregisteret nedskrevet som følge av teknisk tilstand og fremtidig inntjeningspotensiale. I tillegg er gjort en avsetning som følge av uenighet med STFK, se note 6. Rentabilitet på totalkapital er 2,6% i 2013 mot 2,4% i Pr er selskapets egenkapital 793,2 mill. kr. av en totalkapital på 863,0 mill. kr. Dette gir en egenkapitalandel på 91,9% i 2013 mot 94,1% foregående år. Selskapssammenslutningen tilførte 83,0 mill.kr. i ny egenkapital og 117,5 mill. kr. i ny totalkapital. Selskapets egenkapitalandel er meget god. Pr var selskapets omløpsmidler 202,3 mill. kr. og kortsiktig gjeld 25,9 mill. kr. Dette gir en likviditetsgrad på 7,8 for 2013 mot 6,0 året før. Selskapets likviditet er meget god.

7

8 ÅRSRAPPORT 2013 REGNSKAP TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR

9 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Regnskap nr kr kr kr. DRIFTSINNTEKTER Avgifter Andre inntekter Sum Særlige poster: Gevinst ved avståelse grunn Erstatningsoppgjør ekskl. avståelse grunn SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn, folketrygd og pensjonskostnader Andre driftskostnader Andre administrasjonskostnader Avskrivninger Nedskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER I % av omsetningen 90,0 % 87,5 % 88,6 % DRIFTSRESULTAT Driftsmargin (driftsresultat % av omsetningen) 10,0 % 12,5 % 11,4 % Netto renteinntekter NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT I % av omsetningen 13,2 % 13,4 % 14,7 % Skattekostnad ÅRETS RESULTAT OVERFØRINGER Overført til (+) / fra (-) opptjent egenkapital

10

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING kr kr. Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Tap (+)/gevinst(-) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Selskapet kommer inn under regnskapslovens regler for mellomgruppen "øvrige foretak" (ikke lite foretak, ikke stort foretak, men mellomklassen øvrige foretak). Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapslovens bestemmelser og bestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og provisjoner. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Offentlige tilskudd Selskapet mottar driftstilskudd i forbindelse med diverse prosjekter. Det opprettes egen balansekonto pr. prosjekt. Prosjektkontiene nettoføres, det vil si at både tilskudd og kostnader føres på samme konto. Tilskuddene behandles dermed som kostnadsrefusjoner. Eventuelle resultatelementer bokføres når disse er på det rene, normalt ved prosjektavslutning. Verken i 2013 eller 2012 er mottatt tilskudd vedr. slike prosjekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivninger baseres på bokførte verdier i eget anleggsregister. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning for tap. Finansielle instrumenter Selskapet benytter seg ikke av slike instrumenter, bortsett fra ordinære langsiktige lån. Skatt Skatteplikt er begrenset til kun en del av resultatet, jfr. note 15. Av beregningstekniske hensyn er derfor utsatt skatt, gjennom bruk av midlertidige forskjeller, i utgangspunktet ikke anvendt. Som følge av dette, består selskapets bokførte skattekostnad og skattegjeld normalt kun av betalbar skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel vil normalt ikke oppstå i regnskapet. Note 2 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkonto med kr pr mot kr året før. Note 3 - Kundefordringer Kundefordringer pr er fordringer fra selskapets ordinære drift, med kr og normalt 30 dagers betalingsfrist, samt fordring kr på Statens Vegvesen vedr. sluttoppgjør for hhv. permanent og midlertidig avståelse av grunn i forbindelse med veibygging E6 Øst. Avsetning til dekning av fremtidig tap på kundefordringer utgjør pr kr , hvor avsetningen dekker mer enn den delen av fordringsmassen som pr er forfalt med mer enn 30 dager. Avsetningen er ført til fradrag under kundefordringer. Kundefordringer inkluderer nye kunder i kundemassen ved selskapssammenslutningen

13 Note 4 - Inntekter Spesifikasjon av inntekter Tekst Prosentfordeling Regnskap Budsjett Regnskap regnskap kr kr kr. Skipsavgifter og skipsvederlag 12 % Varevederlag 13 % Sum avgifter og vederlag skip 25 % Vederlag tjenester etc. 11 % ISPS-vederlag 1 % Sum brukerbetalinger 36 % Leieinntekter bygg- og eiendom 53 % Leieinntekter parkering 10 % Andre driftsinntekter 0 % Andre poster 0 % Sum andre drifts- og leieinntekter 64 % Brukerbetaling og andre driftsinntekter 100 % Særlige poster SUM DRIFTSINNTEKTER Inntektene i 2013 på 130,2 mill.kr. fra den løpende drift inkluderer 11,6 mill.kr. fra områder som kom i tilgang ved havnesammenslutningen Fra det tidligere området i Trondheim Havn var inntektene fra løpende drift 118,6 mill kr., en økning på 2,9% i forhold til foregående år. I tillegg til inntektene fra den løpende drift, er det i 2013 inntektsført som "særlig post" på egen linje under resultatregnskapets driftsinntekter 18,130 mill.kr. Dette gjelder bl.a. gevinst vedr. salg av grunn i Trondheim til Statens Vegvesen vedr. veibygging E6 øst og tilbakesalg av grunn i Levanger til Levanger kommune hvor samlet salgsgevinst utgjør 16,125 mill.kr.. I tillegg er inntektsført 2,005 mill.kr. i erstatning fra Statens Vegvesen for midlertidig avståelse av grunn i Trondheim i flere år under vegbyggingen. Tilsvarende inntekter var ikke regnskapsført for 2012 da erstatningsoppgjøret med Statens Vegvesen var under forhandling på det tidspunkt og det ved regnskapsavleggelsen ikke forelå noen avklaring eller indikasjon på oppgjørets størrelse. Det vises til NRS5 pkt. 3 vedr. regnskapsføringen.

14 Note 5 - Lønn, folketrygdavgift og pensjonskostnader 1. Spesifikasjon lønnskostnader Tekst Regnskap Budsjett Regnskap kr kr kr. Lønninger Refusjon sykepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikringspremier ansatte Andre ytelser Sum Pensjoner er kostnadsført i henhold til aktuarberegning. Se note 14 for spesifikasjon av årets kostnad. Årets pensjonskostnad ble vesentlig lavere enn budsjettert, noe som bl.a. tilskrives tilnærmet opprettholdelse av nivået på diskonteringsrenten i aktuarberegningen, samt at det er lagt til grunn en økt forventet avkastning på pensjonsmidlene. Forventet lønnsvekst er holdt på et fortsatt moderat nivå. Disse faktorer er med på å holde årets pensjonskostnad nede. Regnskap 2. Ytelser til ledende personer m.m. Regnskap kr kr Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse Sum I tillegg er betalt premie for medlemsskap i den kollektive pensjonsordningen Styre og representantskap Annen godtgjørelse (honorar) Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester (teknisk regnskapsbistand etc.) 0 0 Sum Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og ansatte Selskapet har ikke gitt lån eller stillet sikkerhet for lån til noen i ovennevnte kategori. 4. Gjennomsnittlig antall ansatte: 52 47

15 Note 6 - Andre driftskostnader Spesifikasjon av andre driftskostnader Tekst Regnskap Budsjett Regnskap kr kr kr. Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Kjøpte tjenester, vedlikehold Kostnader transportmidler / kraner Diverse fremmede tjenester Andre kostnader og kostnader ikke relatert til årets drift Sum andre driftskostnader Under "Verktøy, inventar og driftsmateriell" er påløpt merkostnader knyttet bl.a. til IKT utstyr og programvare, skilting og andre merkostnader i forbindelse med havnesammenslutningen Det var budsjettert 1,000 mill.kr. til dette formål. Under "Andre kostnader og kostnader ikke relatert til årets drift" er avsatt vedr. erstatningskrav fra STFK på 3,643 mill.kr. vedr. fylkeskommunens bygging av ny hurtigbåtterminal i Trondheim. Det er av forsiktighetshensyn rutinemessig avsatt for hele beløpet selv om deler av dette bestrides og det ennå ikke foreligger avklaring i saken.

16 Note 7 - Varige driftsmidler, tilgang, avgang og avskrivninger (Beløp i tusen kroner) Tekst Tomter Bygninger/anlegg Maskiner Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang/avgang i året: Tilgang driftsmidler: Avgang driftsmidler: Bokført ved avgang Akkumulert avskrevet ved avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger: Fragår akkumulerte avskrivninger på driftsmidler ved avgang i året Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets av-/nedskrivninger Økonomisk levetid Bygg: år Maskiner: 10år Inventar: 4-10 år Anlegg: 20 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrivninger er basert på videreføring av avskrivningsprinsipper, satser og beløp fra foregående år, oppkorrigert til helårsavskrivninger på investeringer foregående år. Inneværende års investeringer avskrives med 50% av avskrivningssatser for helårsavskrivninger. I tillegg til ordinære, planmessige avskrivninger er det gjennomført nedskrivninger ut fra betraktninger over reelle verdier etter en totalgjennomgang av anleggsregisteret basert på teknisk standard og fremtidig inntjening, samt at en del av anleggsmidlene er bygg med vernestatus etter Kulturminneloven og Byantikvarens bevaringsliste. Avskrivninger og bokførte verdier er avstemt mot anleggsregister. Tilgang 2013 inkluderer anleggsmidler som tinginnskudd fra nye deltakere ved selskapssammenslutningen med 94,286 mill.kr. i bygg/anlegg og 23,204 mill.kr. i tomter, til sammen 117,490 mill.kr. Investeringsbudsjettet og investeringsmessige enkeltvedtak fra 2013 utgjorde 91,597 mill.kr. hvorav er brukt 39,722 mill.kr. Det er vedtatt overført 40,458 mill.kr. til investeringsbudsjett 2014 (med oppregulering ytterligere 5,994 mill.kr.). I tillegg kommer 11,000 mill.kr. vedr. kjøp av arealer på Grønøra Øst på Orkanger, hvor disse var forutsatt ervervet i 2013 men hvor overdragelsen ble forsinket. Ved overtakelse anleggsmidler 117,490 mill.kr. ved selskapssammenslutningen , ble samtidig overtatt tilhørende lån på til sammen 32,253 mill.kr. Alle løpende investeringer i 2013 er finansiert uten lånopptak. I tillegg til varige driftsmidler i balansen, er under immaterielle eiendeler ført et tilgangsbeløp på 0,061 mill.kr. vedr. rettigheter i Muruvik havn.

17 Note 8 - Finansposter Tekst Regnskap Budsjett Regnskap kr kr kr. Renteinntekter Rentekostnader Sum finansposter Sum finansposter viser bedre resultat enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes bedre likviditet enn forutsatt. I denne inngår kontantvederlag 33,100 mill.kr. fra Levanger kommune ved tilbakesalg til kommunen av anleggsmidler kommunen skjøt inn ved inntreden i selskapet. Kommunen overtok samtidig langsiktig gjeld på 3,800 mill.kr. knyttet til anleggsmidlene kommunen kjøpte tilbake. I tillegg er finanspostene påvirket av at ikke alle budsjetterte investeringer er gjennomført ved årsslutt. Det er ikke tatt opp lån til finansiering av nyinvesteringer i 2013 eller Ved selskapssammenslutningen pr overtok selskapet 32,253 mill.kr. i langsiktig lån vedr. anleggsmidler de nye deltakerkommunene brakte inn i selskapet som bto. innskudd. Note 9 - Varige driftsmidler Tekst Regnskap Regnskap kr kr. Tomter Bygninger/anlegg Maskiner, inventar, transportmidler Sum varige driftsmidler Ved selskapssammenslutningen ble tilført følgende bto.beløp vedr. balanseførte varige driftsmidler: Tomter 23,204 mill.kr. og bygninger/anlegg 94,285 mill.kr. fordelt på kaier 55,706 mill.kr. og bygninger 38,579 mill.kr. Note 10 - Finansielle anleggsmidler Tekst Regnskap Regnskap kr kr. Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Aksjer er verdsatt til kostpris, som antas å være lavere enn sum virkelig verdi. Aksjer og andeler i andre selskap mm. Tekst Balanseført Anskaffelsesverdi kost Anleggsmidler: 1000 kr kr. Stiftelsen Midnor Besitek Cruise Norway AS Visit Trondheim AS Leiv Eiriksson Nyskapning AS Trondheim Pirbad Kai 13 AS Sum aksjer og andeler TH eier 100% av aksjene i Kai 13 AS. Balansesummen i Kai 13 AS på 4,535 mill.kr. betraktes som så lav sett i forhold til balansesummen i TH at dette ikke utløser etablering av konsernregnskap.

18 Note 11 - Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantiansvar (Beløp tusen kroner) 11.1 Spesifikasjon av langsiktige lån Opprinnelig Lån Siste Formål Lånegiver Avdrag Restlån lån opptatt avdrag Havnekran, Orkanger Kommunekreditt Terminalkontor Pir I Kommunalbanken Terminalkontor Pir I Kommunalbanken Kjøleterminal Trondh. kommune Kjøleterminal Trondh. kommune Havnegt. 8 Kommunalbanken Ravnklohallen Kommunalbanken Opparb.kostn. Brattøra Kommunalbanken Overtatt fra ITH Kommunalbanken Overtatt fra ITH Kommunalbanken Overtatt fra ITH Kommunalbanken Sum avdrag og restsaldo langsiktige lån Lån overtatt fra ITH gjelder lån overtatt ved selskapssammenslutningen med til sammen 32,253 mill.kr. Hvert av disse lån gjelder flere anleggsmidler. Det siste lånet ble ekstraordinært nedbetalt med 3,800 mill.kr. ved at Levanger kommune kjøpte tilbake anleggsmidlene anvendt som innskudd, og samtidig overtok tilhørende gjeld Langsiktig gjeld med forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Langsiktig gjeld med forfall mer enn 5 år fra balansedagen er økt fra foregående år gjennom overtakelsen av tre nye lån ved selskapssammenslutningen Pantegjeld og stilte sikkerheter Långiver har opplyst at det ikke er registrert pantesikkerhet eller annen sikkerhet for lån Garantiansvar Selskapet har ingen garantistillelser pr og pr Note 12 Mellomværende med eierkommunene Spesifikasjon av mellomværende med eierkommunene: Tekst Beløp 1000 kr. Lån pr : Trondheim kommune 0 Leverandørgjeld til Trondheim kommune 993 Kundefordring på Trondheim kommune Sum pr Leverandørgjeld til Trondheim kommune gjelder eiendomsavgifter og eiendomsskatt, egenandel i prosjekt "Renere havn" og mindre beløp vedr. gebyr etc. Alle beløp er senere gjort opp. Lån selskapet hadde i Trondheim kommune ble innfridd i sin helhet i Pr. årsskiftet forelå ingen gjeld eller fordring v.v. de øvrige eierkommuner Note 13 - Kortsiktig gjeld Tekst Regnskap Regnskap kr kr. Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk, offentlige avgifter og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld "Annen kortsiktig gjeld" omfatter avsetninger for kostnader, ansvar og lignende påløpt pr. årsskiftet, en-bloc-avsetning for regnskapsbilag som kommer til bokføring etter avsluttet regnskap, samt prosjektkonti.

19 Note 14 - Pensjonsforhold 14.1 Behandling av pensjoner i regnskapet De ansatte opptjener rett til framtidig pensjon gjennom sin arbeidsinnsats. For selskapet påløper derfor pensjonskostnadene samtidig med lønnskostnadene. Gjennom aktuarberegning beregnes fremtidige pensjonsforpliktelser. Disse fordeles over opptjeningsperioden med et likt beløp for det enkelte år. NRS 6 (Norsk regnskapsstandard nr. 6) legges til grunn for beregningene Generelt om pensjonsordningen Selskapet har sine forsikringsavtaler i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP). TKP kjøper aktuartjenester fra KLP. Beregningene gjelder tjenestepensjonsordning samt avtalefestet pensjon (AFP), slik disse er nedfelt i gjeldende tariffavtale for KS-området og pensjonskassens vedtekter. Ordningen omfattet pr i alt 120 personer, fordelt på 50 aktive, 39 oppsatte (fripoliser og mulige fripoliser for de som har arbeidet mindre enn 3 år før fratreden og hvor sistnevnte kategori tas med i antallet fom 2013) og 31 pensjonister. Økonomiske forutsetninger for pensjonsberegningene: Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Forventet årlig lønnsvekst 3,75 % 3,50 % Forventet årlig G-regulering 3,50 % 3,25 % Forventet årlig pensjonsregulering 2,72 % 2,48 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 4,00 % Aktuarielle forutsetninger for pensjonsberegningene: Beregningene er basert på Norsk Regnskapsstiftelses veiledende forutsetninger pr for både 2013 og 2012, herunder reduksjon i diskonteringsrenten. Beregningene bygger på forutsetninger om dødelighet og uførhet blant medlemmene i pensjonsordningen i hht. styrket K2005 for dødelighet. Frivillig avgang er bare tatt hensyn til i forhold til AFP-ytelser (dersom den ansatte slutter før fylte 62 år, faller retten til slike ytelser bort). Det er lagt til grunn at turnover utgjør 20 prosent for gruppen under 20 år, og at den faller fra 15 prosent for gruppen år til 2 prosent for gruppen år. For gruppen over 55 år regnes det ikke med turnover. Aktuarberegningen for 2010 inkluderte resultatføring av planendring som konsekvens av pensjonsreformen. Planendringer regnskapsføres i sin helhet når de er vedtatt. Dette omfatter årskullene fom og eldre. Planendringen for årskullene 1954 og yngre er ennå ikke fullt avklart. Den resterende regnskapsmessige effekten av denne vil komme først når lovendringer er vedtatt Sammensetning av de aktuarberegnede pensjonskostnader inkl AFP: Beløp i 1000 kroner Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning av pensjonsmidlene Administrasjonskostnad/rentegarantipremie Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Arbeidsgiveravgift av nto. pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatføring av aktuarielt tap (gevinst) Resultatføring planendringer (inkl. arbeidsgiveravgift) 0 0 Årets aktuarberegnede netto pensjonskostnad Kostnadsreduksjon pga. ansattes delfinansiering Beregningsforskjell ved inntak nye medlemmer fra tidligere ordning i KLP Pensjonskostnad i årsregnskapet Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatført estimatendring/avvik Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse i regnskapet

20 Note 15 - Skatteplikt Skattefritak foreligger i hht. skatteloven 2-32, 1. ledd, men med skatteplikt for "økonomisk virksomhet", jfr. skatteloven 2-32, 2. ledd. Skatteplikten omfatter inntekter fra utleie av parkeringsplasser og fra hus-, grunn- og tomteleieinntekter fra leietakere som ikke driver havnerelatert virksomhet. Andelen skattepliktig inntekt beregnes ut fra omsetning ekskl. skattefrie gevinstposter og ekskl. "særlige poster" som behandles individuelt mht. evt. beskatning. Andelen skattepliktig inntekt siste år var 27,4% mot 28,4% året før. Pga. avsetning for stormskader i 2011, oppsto pr midlertidige forskjeller og utsatt skattefordel vedr. avsetningsbeløp for skader på driftsmidler knyttet til den skattepliktige del av virksomheten. Dette ble reversert i 2012 etter utførte reparasjonsarbeider og påvirket skatteberegningen for Tilsvarende foreligger ikke for Det opereres ikke med midlertidige forskjeller for den skattefrie delen av virksomheten. Nedskrivninger i 2013 gjelder i det alt vesentlige anleggsmidler innen den skattefrie delen av virksomheten og utløser derved ikke midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt/skattefordel. Regnskapet for 2013 inkluderer gevinst fra avståelse grunn. For havneselskapet, som er skattefri institusjon, er gevinstbeløp fra avståelse grunn skattefritt også innen selskapets skattepliktige økonomiske virksomhet og er trukket ut før fordeling skattepliktig/skattefritt beløp for inntekt og resultat. Tilsvarende gevinstbeløp forelå ikke i Note 16 - Selskapssammenslutning Ved selskapssammenslutning mellom Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS og Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS, ble dette gjort ved at deltakerkommunene i ITH gikk ut av sitt tidligere selskap og trådte inn som nye deltakere i TIH som samtidig skiftet navn til Trondheim Havn IKS. Deltakernes innskudd besto i anleggsmidler fratrukket gjeld (tingsinnskudd). Tingsinnskuddene ble verdiberegnet pr.kommune etter kontantstrømmetoden. Samtidig ble verdien av TIH, slik selskapet sto før sammenslutningen, verdiberegnet etter samme metode og med kommunefordeling i hht. virksomhetens beliggenhet. Verdiberegningen og den kommunevise verdifordelingen ved sammenslutningen fremgår av vedlegg til selskapsavtalen og er utarbeidet for anvendelse ved evt. uttreden eller ved selskapsoppløsning. Nye anleggsmidler som ble brakt inn i selskapet som tingsinnskudd pr , ble balanseført i hht. verdiberegningen. Anleggsmidler som lå i selskapet fra før, ble ikke verdiregulert i balansen. Innskutt egenkapital fra de tidligere deltakerne ble ikke endret ved selskapssammenslutningen. Opptjent egenkapital ble heller ikke endret. Ved inntreden av nye deltakere, ble det avtalt ny deltakerfordeling uavhengig av verdifordelingen og med minste deltakerandel 0,01%. Avtalt deltakerfordeling og faktisk verdifordeling er derfor forskjellige, og forskjellig fra fordelingen av innskutt egenkapital slik denne er regnskapsført for de tidligere og for de nye eierne. Verdi- Verdi- Avtalt deltaker- Fordeling innskutt fordeling fordeling fordeling egenkapital Mill. kr. % % % Trondheim 731,5 83,9 % 77,87 % 79,0 % Orkdal 39,9 4,6 % 4,25 % 5,6 % Stjørdal 17,6 2,0 % 1,87 % 2,7 % Malvik 0,0 0,0 % 0,01 % 0,0 % Levanger 28,1 3,2 % 5,40 % 4,3 % Verdal 42,5 4,9 % 8,17 % 6,5 % Steinkjer 10,9 1,3 % 2,10 % 1,7 % Leksvik 1,5 0,2 % 0,30 % 0,2 % Verran 0,0 0,0 % 0,01 % 0,0 % Frosta 0,0 0,0 % 0,01 % 0,0 % Inderøy 0,0 0,0 % 0,01 % 0,0 % Sum 872,0 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport 2014. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2014 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2014 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Trondheim Havn. Regnskap 2006 Side 2. Organisasjonsnummer: 945 510 552

ÅRSREGNSKAP. Trondheim Havn. Regnskap 2006 Side 2. Organisasjonsnummer: 945 510 552 IKS ÅRSREGNSKAP 2006 Trondheim Havn Organisasjonsnummer: 945 510 552 Regnskap 2006 Side 2 HAVNESTYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Fra 1.1.2006 ble Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) etablert med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2014 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsrapport 2010. Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS

Årsrapport 2010. Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Årsrapport 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS ÅRSRAPPORT 2010 STYRETS BERETNING TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Årsrapport 2012 Styrets beretning og regnskap Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS ÅRSRAPPORT 2012 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2012 Trondheimsfjorden

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2013 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer