Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

2 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR

3 STYRETS BERETNING FOR 2013 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av nr. 6. Selskapet ble opprettet med virkning fra og var pr eiet av kommunene Orkdal (4,25%), Trondheim (77,87%), Malvik (0,01%), Stjørdal (1,87%), Levanger (5,40%), Verdal (8,17%), Steinkjer (2,10%), Leksvik (0,30%), Verran (0,01%), Frosta (0,01%) og Inderøy (0,01%). Minste deltakerandel er satt til 0,01%. Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltakerkommunenes sjøområder. I tilknytning til dette skal TH på vegne av deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter Havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter Havne- og farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder. Selskapet har hovedkontor i Trondheim. Styrende organer: Representantskapet er selskapets øverste organ og består av til sammen 28 medlemmer, herav 18 medlemmer med stemmerett valgt av eierkommunene og 10 observatører med møte- og talerett fra hhv. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner med 1 representant hver, 7 brukerrepresentanter og 1 representant fra Kystverket. Styret består av 8 medlemmer, herav 6 medlemmer valgt av representantskapet og 2 medlemmer valgt av de ansatte. Kjønnsfordelingen mellom eiervalgte styremedlemmer er 50/50. Det samme gjelder for eiervalgte varamedlemmer og for hhv. styremedlemmer og varamedlemmer valgt av de ansatte. Ledelse: Havnedirektøren forestår den daglige ledelse av selskapet. I ledergruppen inngår for øvrig havnekaptein, teknisk sjef, eiendoms- og forvaltningssjef, markeds- og logistikksjef og leder for Verdalskontoret. Disse har ansvar for operativ drift, vedlikehold, trafikkavvikling, stabsfunksjoner, utvikling, strategi, markedsføring, kommunikasjon og logistikk. Utpekt havn: Siden den nye havne- og farvannslovens ikrafttredelse i 2010 har kategorien utpekte havner bestått av Oslo havn, Kristiansand havn, Stavangerregionen havn, Bergen havn og Tromsø havn. I september 2013 ble også Bodø havn og Trondheim Havn utpekt havn. Departementets vedtak er svært positivt for selskapet, og en anerkjennelse av arbeidet som har vært gjort for å utvikle det interkommunale havnesamarbeidet, samt å tilrettelegge for økt sjøtransport. Likestilling: TH tilstreber full likestilling mellom kvinner og menn i selskapet. Ved siste årsskifte var det 52 ansatte, hvorav 11 var kvinner. Målet er å øke kvinneandelen. Ved rekruttering til ledige stillinger, søker man å øke antallet kvinner i bedriften. Ingen skal diskrimineres pga. etnisk opprinnelse, språk, religion eller livssyn. Sykefravær: Det er høyt fokus på sykefravær i bedriften. Sykefraværet har i 2013 vært 5,3% mot 7,9% året før. Langtidsfravær over 8 uker var 1,1% mot 3,5% året før. Endringen i sykefraværet må sees i sammenheng med 2 skadesaker i Arbeidsmiljøutvalget arbeider for å redusere sykefraværet. Selskapets mål er at sykefraværet skal være mindre enn 5%.

4 Selskapet er en IA-bedrift og følger de krav til oppfølging av de sykmeldte som er beskrevet i avtalen. Dette gjør at vi til enhver tid har oversikt og samtaler med de langtids sykmeldte. Arbeidsmiljø: Arbeidet med HMS og internkontroll har høy prioritet. Sikkerhet og forebyggende tiltak for å trygge arbeidssituasjonen for egne ansatte, brukere av havna og for selskapets kunder er undergitt fortløpende fokus. Det har i 2013 ikke vært registrert alvorlige skadesaker for melding til arbeidstilsynet. Selskapets arbeidsmiljøutvalg har avholdt 4 møter i Viktige saker til behandling siste år har vært helsecoaching for ansatte, herunder trening, kosthold og helseprofiltest, samt IA-arbeidet (Inkluderende Arbeidsliv). Ytre miljø: I selskapets virksomhet brukes teknisk utstyr, båter, maskiner og kjøretøyer. Det arbeides for å redusere de negative miljømessige konsekvensene forbundet med dette. Selskapet har gått til anskaffelse av en el-bil til tjenestebruk Det er et mål å holde bruken av innsatsfaktorer som ikke kan gjenvinnes, på et lavt nivå og i tråd med samfunnets fokus på miljøkrav. Selskapet ønsker å være i forkant i dette arbeidet. Fokus på miljø er nedfelt i selskapets strategiplan. Selskapet oppnådde sertifisering som Miljøfyrtårn i TH samarbeider med Trondheim kommune og Klif om en helhetlig tiltaksplan for havneområdene i Trondheim gjennom prosjektet Renere havn. Målet er en omfattende opprenskning på sjøbunnen i havneområdet. Arbeidet vil pågå over perioden og vil omfatte tiltak som opptak og deponering av forurenset masse. Gjennomføring av prosjektet forutsetter støtte fra Klif med 75% i tillegg til egenandel fordelt 50/50 mellom kommunen og TH. TH s egenandel er beregnet til 25 mill.kr. over perioden. Resultat av den ordinære drift: Virksomheten omfatter i 2013 inntekter og volum fra havner i de nye deltakerkommunene etter havnesammenslutningen Regnskaps- og statistikktall er derfor ikke direkte sammenlignbare med foregående år. Inntektene fra havneavgifter og havnevederlag økte med 27%. Skipstrafikken målt i antall bruttotonn økte med 22%, antall kaibesøk med 12% og antall tonn gods med 92%. Inntektene fra utleie av eiendom, grunn og parkering økte med 6%. Cruise TH deltar i engasjement vedrørende cruisetrafikken gjennom Trondheim Cruise Network Mid- Norway SA, et samarbeidsorgan mellom 12 offentlige og private aktører, og der TH er administrasjon. Sommeren 2013 ble det gjennomført snuhavn-operasjon i 4 omganger, samme antall som året før. Det er booket inn 4 snuhavnsanløp også for 2014 og ytterligere 4 for Samlet antall anløp av cruiseskip var 49 i 2013 mot 57 året før. Det er hittil booket inn 56 anløp for Antall cruisepassasjerer ventes å øke fra i 2013 til ca i 2014 Interkommunalt havnesamarbeid - selskapssammenslutning Selskapssammenslutningen mellom Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS og Indre Trondheimsfjord Havnevesen ble gjennomført fra hvor kommunene bak Indre Trondheimsfjord Havnevesen gikk inn som nye deltakere i vårt selskap som fra samme dato endret navn til Trondheim Havn IKS.

5 Deltakerandeler ble basert på verdsettelse av kommunenes tingsinnskudd, bestående av eiendommer og havneinnretninger. Minste deltakerandel ble satt til 0,01%. Levanger kommune har senere kjøpt tilbake sitt tingsinnskudd til innskuddsverdi tillagt merverdi på grunn.. Åpningsbalansen for 2013 fikk ved selskapssammenslutningen tilført 83,0 mill. kr.i ny innskutt egenkapital, 117,5 mill. kr. i anleggsmidler, 32,3 mill. kr. i langsiktige lån og 2,2 mill. kr. i nto. Pensjonsforpliktelse. Trondheim Havn IKS har i 2013 mottatt henvendelse fra Frøya, Namsos og Rissa kommune om samarbeid og mulig deltakelse i selskapet. Finansiell risiko: Selskapet har langsiktig gjeld til norske kredittinstitusjoner, samt innskudd på rentebærende konti i norske banker. Bankinnskudd og lån viser pr. årsskiftet netto innskudd 148,3 mill. kr. mot 124,9 mill. kr. året før. Disse beløp er risikoeksponert mot rentesvingninger. Rentenivået som selskapet er mest eksponert mot, har sunket med 0,5 prosentenheter fra 2012 til Ut fra selskapets finansielle posisjon, har dette belastet resultatet fra nto. finansposter i Markedsrisiko: Utviklingen i godsvolumet påvirkes av de generelle økonomiske svingninger og svingninger i varestrømsvolumet i samfunnet. Både volumendring og sammensetningen av vareslag innen godstransporten påvirker driftsinntektene. Som aktør innen godstransport og logistikk, er dette svingninger som må påregnes. Utleie av lokaler og eiendomsgrunn har en markedssituasjon som er mindre konjunkturpåvirket enn havnedriften. Ved langvarige konjunkturendringer vil også inntekts- og resultatutviklingen innen eiendomsdriften bli berørt. Denne risiko må påregnes ut fra at de fleste av selskapets utleieavtaler gjelder næringslivskunder. Kredittrisiko: Selskapet har generell risiko knyttet til tap på kundefordringer. Det er pr. utløpet av 2013 balanseført avsetninger en bloc med 1,5 mill kr. Dette vurderes til å være tilstrekkelige for å møte den generelle kredittrisiko. Andre risikofaktorer: Selskapets havnedrift og utleie av bygg og grunn til havnerelatert virksomhet er fritatt for beskatning. Skattemyndighetene har vurdert disse virksomhetene til å oppfylle skattelovens vilkår for ikke erverv til formål. Parkeringsvirksomhet, samt utleie av bygg og eiendomsgrunn til ikke havnerelatert virksomhet, er økonomisk virksomhet og beskattes. Resultatet fra selskapets løpende virksomhet fordeles skattepliktig og ikke skattepliktig i hht. bto. driftsinntekter. For 2013 er 27% av regnskapsresultatet ekskl. særlige poster gjenstand for beskatning. Foregående år var tilsvarende andel 28%. Fordelingsforholdet beregnes for det enkelte år, kan endres over tid og er derfor definert som en risikofaktor. Evt. særlige poster, herunder salgsgevinster og lignende, behandles individuelt mht. beskatning. Investeringer og finansiering: I 2013 er investert i varige driftsmidler for 39,7 mill. kr. mot 12,6 mill. kr. i I tillegg kommer tilgang varige driftsmidler med 117,5 mill. kr. som tingsinnskudd fra selskapssammenslutningen Samlet tilgang anleggsmidler ble derved 157,2 mill. kr. Det er ikke tatt opp langsiktig gjeld til finansiering av investeringer verken i 2013 eller God likviditet har gitt selskapet mulighet til full egenkapitalfinansiering av investeringene.

6 I forbindelse med tingsinnskuddene ved selskapssammenslutningen ble overtatt langsiktig gjeld med 32,3 mill. kr. Årsregnskapet 2013: 2013 har vært et godt driftsår for TH med resultat før skatt 19,5 mill.kr. mot 16,9 mill.kr. året før. Det er i 2013 resultatført gevinstbeløp fra avståelse grunn til Statens vegvesen og Levanger kommune med 16,1 mill. kr. klassifisert som særlig post under driftsinntektene. Tilsvarende gjelder erstatningsoppgjør fra Statens vegvesen med 2,0 mill.kr. gjeldende tapte driftsinntekter i årene i forbindelse med vegbygging i havneområdet. Det forelå ikke tilsvarende poster i regnskapet for foregående år. Oppgjøret med Statens vegvesen ble avklart først i 2014, men er inntektsført og balanseført som fordring pr Både havnevirksomheten og eiendomsvirksomheten har i 2013 hatt en inntektsøkning ut over den forventede inntektstilgangen fra selskapssammenslutningen. Driftsinntektene utgjorde 148,3 mill. kr. i 2013 mot 115,2 mill. kr. i Eksklusive inntekt skilt ut som særlig post, utgjorde inntektene 130,2 mill. kr. i 2013 mot 115,2 mill.kr. året før. Dette gir en økning på 13,0% inkl. inntektstilgang ved selskapssammenslutningen De samlede driftskostnader utgjorde 133,5 mill. kr. i 2013 mot 102,1 mill. kr. året før. Eksklusive nedskrivninger utgjorde driftskostnadene 111,5 mill.kr. i 2013 mot 94,3 mill.kr. året før. Dette gir en økning på 18,2% inkl. kostnadstilgang ved selskapssammenslutningen. Driftsresultatet for 2013 er 14,8 mill. kr. (driftsmargin 10,0%) mot 13,1 mill. kr. for 2012 (driftsmargin 11,4%), begge år inkl. særlige poster. Resultat før skatt er 19,5 mill. kr. i 2013 (13,2% av omsetningen) mot 16,9 mill. kr. i 2012 (14,7% av omsetningen). Resultatet før skatt er 16% bedre enn budsjettert. Det har vært en god inntektsutvikling med høyere inntekter enn budsjettert både innen havnedriften og eiendomsdriften. I tillegg kommer at erstatningsoppgjøret med Statens vegvesen for avståelse grunn og tapte inntekter ikke var budsjettert for 2013 da det ved budsjettbehandlingen ikke forelå indikasjoner på beløpsstørrelsen eller tidspunktet for oppgjøret. Tilsvarende gjelder for tilbakesalg av grunn til Levanger kommune. Netto finansposter har gitt bedre resultat enn budsjettert, jfr. at likviditeten er økt og lån nedbetalt gjennom tilbakesalget til Levanger og gjennom bedre resultat og kontantstrøm enn lagt til grunn for budsjettet. En ekstraordinær avskrivning som vist i note 7 ble gjennomført etter en totalgjennomgang av anleggsregisteret. Bygninger med vernestatus etter Kulturminneloven og Byantikvarens bevaringsliste er fullt ut avskrevet. I tillegg er objekter i anleggsregisteret nedskrevet som følge av teknisk tilstand og fremtidig inntjeningspotensiale. I tillegg er gjort en avsetning som følge av uenighet med STFK, se note 6. Rentabilitet på totalkapital er 2,6% i 2013 mot 2,4% i Pr er selskapets egenkapital 793,2 mill. kr. av en totalkapital på 863,0 mill. kr. Dette gir en egenkapitalandel på 91,9% i 2013 mot 94,1% foregående år. Selskapssammenslutningen tilførte 83,0 mill.kr. i ny egenkapital og 117,5 mill. kr. i ny totalkapital. Selskapets egenkapitalandel er meget god. Pr var selskapets omløpsmidler 202,3 mill. kr. og kortsiktig gjeld 25,9 mill. kr. Dette gir en likviditetsgrad på 7,8 for 2013 mot 6,0 året før. Selskapets likviditet er meget god.

7

8 ÅRSRAPPORT 2013 REGNSKAP TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR

9 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Regnskap nr kr kr kr. DRIFTSINNTEKTER Avgifter Andre inntekter Sum Særlige poster: Gevinst ved avståelse grunn Erstatningsoppgjør ekskl. avståelse grunn SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn, folketrygd og pensjonskostnader Andre driftskostnader Andre administrasjonskostnader Avskrivninger Nedskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER I % av omsetningen 90,0 % 87,5 % 88,6 % DRIFTSRESULTAT Driftsmargin (driftsresultat % av omsetningen) 10,0 % 12,5 % 11,4 % Netto renteinntekter NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT I % av omsetningen 13,2 % 13,4 % 14,7 % Skattekostnad ÅRETS RESULTAT OVERFØRINGER Overført til (+) / fra (-) opptjent egenkapital

10

11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING kr kr. Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Tap (+)/gevinst(-) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Selskapet kommer inn under regnskapslovens regler for mellomgruppen "øvrige foretak" (ikke lite foretak, ikke stort foretak, men mellomklassen øvrige foretak). Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapslovens bestemmelser og bestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og provisjoner. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Offentlige tilskudd Selskapet mottar driftstilskudd i forbindelse med diverse prosjekter. Det opprettes egen balansekonto pr. prosjekt. Prosjektkontiene nettoføres, det vil si at både tilskudd og kostnader føres på samme konto. Tilskuddene behandles dermed som kostnadsrefusjoner. Eventuelle resultatelementer bokføres når disse er på det rene, normalt ved prosjektavslutning. Verken i 2013 eller 2012 er mottatt tilskudd vedr. slike prosjekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivninger baseres på bokførte verdier i eget anleggsregister. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning for tap. Finansielle instrumenter Selskapet benytter seg ikke av slike instrumenter, bortsett fra ordinære langsiktige lån. Skatt Skatteplikt er begrenset til kun en del av resultatet, jfr. note 15. Av beregningstekniske hensyn er derfor utsatt skatt, gjennom bruk av midlertidige forskjeller, i utgangspunktet ikke anvendt. Som følge av dette, består selskapets bokførte skattekostnad og skattegjeld normalt kun av betalbar skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel vil normalt ikke oppstå i regnskapet. Note 2 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd på skattetrekkonto med kr pr mot kr året før. Note 3 - Kundefordringer Kundefordringer pr er fordringer fra selskapets ordinære drift, med kr og normalt 30 dagers betalingsfrist, samt fordring kr på Statens Vegvesen vedr. sluttoppgjør for hhv. permanent og midlertidig avståelse av grunn i forbindelse med veibygging E6 Øst. Avsetning til dekning av fremtidig tap på kundefordringer utgjør pr kr , hvor avsetningen dekker mer enn den delen av fordringsmassen som pr er forfalt med mer enn 30 dager. Avsetningen er ført til fradrag under kundefordringer. Kundefordringer inkluderer nye kunder i kundemassen ved selskapssammenslutningen

13 Note 4 - Inntekter Spesifikasjon av inntekter Tekst Prosentfordeling Regnskap Budsjett Regnskap regnskap kr kr kr. Skipsavgifter og skipsvederlag 12 % Varevederlag 13 % Sum avgifter og vederlag skip 25 % Vederlag tjenester etc. 11 % ISPS-vederlag 1 % Sum brukerbetalinger 36 % Leieinntekter bygg- og eiendom 53 % Leieinntekter parkering 10 % Andre driftsinntekter 0 % Andre poster 0 % Sum andre drifts- og leieinntekter 64 % Brukerbetaling og andre driftsinntekter 100 % Særlige poster SUM DRIFTSINNTEKTER Inntektene i 2013 på 130,2 mill.kr. fra den løpende drift inkluderer 11,6 mill.kr. fra områder som kom i tilgang ved havnesammenslutningen Fra det tidligere området i Trondheim Havn var inntektene fra løpende drift 118,6 mill kr., en økning på 2,9% i forhold til foregående år. I tillegg til inntektene fra den løpende drift, er det i 2013 inntektsført som "særlig post" på egen linje under resultatregnskapets driftsinntekter 18,130 mill.kr. Dette gjelder bl.a. gevinst vedr. salg av grunn i Trondheim til Statens Vegvesen vedr. veibygging E6 øst og tilbakesalg av grunn i Levanger til Levanger kommune hvor samlet salgsgevinst utgjør 16,125 mill.kr.. I tillegg er inntektsført 2,005 mill.kr. i erstatning fra Statens Vegvesen for midlertidig avståelse av grunn i Trondheim i flere år under vegbyggingen. Tilsvarende inntekter var ikke regnskapsført for 2012 da erstatningsoppgjøret med Statens Vegvesen var under forhandling på det tidspunkt og det ved regnskapsavleggelsen ikke forelå noen avklaring eller indikasjon på oppgjørets størrelse. Det vises til NRS5 pkt. 3 vedr. regnskapsføringen.

14 Note 5 - Lønn, folketrygdavgift og pensjonskostnader 1. Spesifikasjon lønnskostnader Tekst Regnskap Budsjett Regnskap kr kr kr. Lønninger Refusjon sykepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Forsikringspremier ansatte Andre ytelser Sum Pensjoner er kostnadsført i henhold til aktuarberegning. Se note 14 for spesifikasjon av årets kostnad. Årets pensjonskostnad ble vesentlig lavere enn budsjettert, noe som bl.a. tilskrives tilnærmet opprettholdelse av nivået på diskonteringsrenten i aktuarberegningen, samt at det er lagt til grunn en økt forventet avkastning på pensjonsmidlene. Forventet lønnsvekst er holdt på et fortsatt moderat nivå. Disse faktorer er med på å holde årets pensjonskostnad nede. Regnskap 2. Ytelser til ledende personer m.m. Regnskap kr kr Daglig leder Lønn Annen godtgjørelse Sum I tillegg er betalt premie for medlemsskap i den kollektive pensjonsordningen Styre og representantskap Annen godtgjørelse (honorar) Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester (teknisk regnskapsbistand etc.) 0 0 Sum Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og ansatte Selskapet har ikke gitt lån eller stillet sikkerhet for lån til noen i ovennevnte kategori. 4. Gjennomsnittlig antall ansatte: 52 47

15 Note 6 - Andre driftskostnader Spesifikasjon av andre driftskostnader Tekst Regnskap Budsjett Regnskap kr kr kr. Energi, brensel og vann Kostnader lokaler Verktøy, inventar og driftsmaterialer Kjøpte tjenester, vedlikehold Kostnader transportmidler / kraner Diverse fremmede tjenester Andre kostnader og kostnader ikke relatert til årets drift Sum andre driftskostnader Under "Verktøy, inventar og driftsmateriell" er påløpt merkostnader knyttet bl.a. til IKT utstyr og programvare, skilting og andre merkostnader i forbindelse med havnesammenslutningen Det var budsjettert 1,000 mill.kr. til dette formål. Under "Andre kostnader og kostnader ikke relatert til årets drift" er avsatt vedr. erstatningskrav fra STFK på 3,643 mill.kr. vedr. fylkeskommunens bygging av ny hurtigbåtterminal i Trondheim. Det er av forsiktighetshensyn rutinemessig avsatt for hele beløpet selv om deler av dette bestrides og det ennå ikke foreligger avklaring i saken.

16 Note 7 - Varige driftsmidler, tilgang, avgang og avskrivninger (Beløp i tusen kroner) Tekst Tomter Bygninger/anlegg Maskiner Inventar Sum Anskaffelseskost Tilgang/avgang i året: Tilgang driftsmidler: Avgang driftsmidler: Bokført ved avgang Akkumulert avskrevet ved avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger: Fragår akkumulerte avskrivninger på driftsmidler ved avgang i året Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets av-/nedskrivninger Økonomisk levetid Bygg: år Maskiner: 10år Inventar: 4-10 år Anlegg: 20 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Avskrivninger er basert på videreføring av avskrivningsprinsipper, satser og beløp fra foregående år, oppkorrigert til helårsavskrivninger på investeringer foregående år. Inneværende års investeringer avskrives med 50% av avskrivningssatser for helårsavskrivninger. I tillegg til ordinære, planmessige avskrivninger er det gjennomført nedskrivninger ut fra betraktninger over reelle verdier etter en totalgjennomgang av anleggsregisteret basert på teknisk standard og fremtidig inntjening, samt at en del av anleggsmidlene er bygg med vernestatus etter Kulturminneloven og Byantikvarens bevaringsliste. Avskrivninger og bokførte verdier er avstemt mot anleggsregister. Tilgang 2013 inkluderer anleggsmidler som tinginnskudd fra nye deltakere ved selskapssammenslutningen med 94,286 mill.kr. i bygg/anlegg og 23,204 mill.kr. i tomter, til sammen 117,490 mill.kr. Investeringsbudsjettet og investeringsmessige enkeltvedtak fra 2013 utgjorde 91,597 mill.kr. hvorav er brukt 39,722 mill.kr. Det er vedtatt overført 40,458 mill.kr. til investeringsbudsjett 2014 (med oppregulering ytterligere 5,994 mill.kr.). I tillegg kommer 11,000 mill.kr. vedr. kjøp av arealer på Grønøra Øst på Orkanger, hvor disse var forutsatt ervervet i 2013 men hvor overdragelsen ble forsinket. Ved overtakelse anleggsmidler 117,490 mill.kr. ved selskapssammenslutningen , ble samtidig overtatt tilhørende lån på til sammen 32,253 mill.kr. Alle løpende investeringer i 2013 er finansiert uten lånopptak. I tillegg til varige driftsmidler i balansen, er under immaterielle eiendeler ført et tilgangsbeløp på 0,061 mill.kr. vedr. rettigheter i Muruvik havn.

17 Note 8 - Finansposter Tekst Regnskap Budsjett Regnskap kr kr kr. Renteinntekter Rentekostnader Sum finansposter Sum finansposter viser bedre resultat enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes bedre likviditet enn forutsatt. I denne inngår kontantvederlag 33,100 mill.kr. fra Levanger kommune ved tilbakesalg til kommunen av anleggsmidler kommunen skjøt inn ved inntreden i selskapet. Kommunen overtok samtidig langsiktig gjeld på 3,800 mill.kr. knyttet til anleggsmidlene kommunen kjøpte tilbake. I tillegg er finanspostene påvirket av at ikke alle budsjetterte investeringer er gjennomført ved årsslutt. Det er ikke tatt opp lån til finansiering av nyinvesteringer i 2013 eller Ved selskapssammenslutningen pr overtok selskapet 32,253 mill.kr. i langsiktig lån vedr. anleggsmidler de nye deltakerkommunene brakte inn i selskapet som bto. innskudd. Note 9 - Varige driftsmidler Tekst Regnskap Regnskap kr kr. Tomter Bygninger/anlegg Maskiner, inventar, transportmidler Sum varige driftsmidler Ved selskapssammenslutningen ble tilført følgende bto.beløp vedr. balanseførte varige driftsmidler: Tomter 23,204 mill.kr. og bygninger/anlegg 94,285 mill.kr. fordelt på kaier 55,706 mill.kr. og bygninger 38,579 mill.kr. Note 10 - Finansielle anleggsmidler Tekst Regnskap Regnskap kr kr. Aksjer Sum finansielle anleggsmidler Aksjer er verdsatt til kostpris, som antas å være lavere enn sum virkelig verdi. Aksjer og andeler i andre selskap mm. Tekst Balanseført Anskaffelsesverdi kost Anleggsmidler: 1000 kr kr. Stiftelsen Midnor Besitek Cruise Norway AS Visit Trondheim AS Leiv Eiriksson Nyskapning AS Trondheim Pirbad Kai 13 AS Sum aksjer og andeler TH eier 100% av aksjene i Kai 13 AS. Balansesummen i Kai 13 AS på 4,535 mill.kr. betraktes som så lav sett i forhold til balansesummen i TH at dette ikke utløser etablering av konsernregnskap.

18 Note 11 - Langsiktig gjeld, pantstillelser og garantiansvar (Beløp tusen kroner) 11.1 Spesifikasjon av langsiktige lån Opprinnelig Lån Siste Formål Lånegiver Avdrag Restlån lån opptatt avdrag Havnekran, Orkanger Kommunekreditt Terminalkontor Pir I Kommunalbanken Terminalkontor Pir I Kommunalbanken Kjøleterminal Trondh. kommune Kjøleterminal Trondh. kommune Havnegt. 8 Kommunalbanken Ravnklohallen Kommunalbanken Opparb.kostn. Brattøra Kommunalbanken Overtatt fra ITH Kommunalbanken Overtatt fra ITH Kommunalbanken Overtatt fra ITH Kommunalbanken Sum avdrag og restsaldo langsiktige lån Lån overtatt fra ITH gjelder lån overtatt ved selskapssammenslutningen med til sammen 32,253 mill.kr. Hvert av disse lån gjelder flere anleggsmidler. Det siste lånet ble ekstraordinært nedbetalt med 3,800 mill.kr. ved at Levanger kommune kjøpte tilbake anleggsmidlene anvendt som innskudd, og samtidig overtok tilhørende gjeld Langsiktig gjeld med forfall mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Langsiktig gjeld med forfall mer enn 5 år fra balansedagen er økt fra foregående år gjennom overtakelsen av tre nye lån ved selskapssammenslutningen Pantegjeld og stilte sikkerheter Långiver har opplyst at det ikke er registrert pantesikkerhet eller annen sikkerhet for lån Garantiansvar Selskapet har ingen garantistillelser pr og pr Note 12 Mellomværende med eierkommunene Spesifikasjon av mellomværende med eierkommunene: Tekst Beløp 1000 kr. Lån pr : Trondheim kommune 0 Leverandørgjeld til Trondheim kommune 993 Kundefordring på Trondheim kommune Sum pr Leverandørgjeld til Trondheim kommune gjelder eiendomsavgifter og eiendomsskatt, egenandel i prosjekt "Renere havn" og mindre beløp vedr. gebyr etc. Alle beløp er senere gjort opp. Lån selskapet hadde i Trondheim kommune ble innfridd i sin helhet i Pr. årsskiftet forelå ingen gjeld eller fordring v.v. de øvrige eierkommuner Note 13 - Kortsiktig gjeld Tekst Regnskap Regnskap kr kr. Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk, offentlige avgifter og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld "Annen kortsiktig gjeld" omfatter avsetninger for kostnader, ansvar og lignende påløpt pr. årsskiftet, en-bloc-avsetning for regnskapsbilag som kommer til bokføring etter avsluttet regnskap, samt prosjektkonti.

19 Note 14 - Pensjonsforhold 14.1 Behandling av pensjoner i regnskapet De ansatte opptjener rett til framtidig pensjon gjennom sin arbeidsinnsats. For selskapet påløper derfor pensjonskostnadene samtidig med lønnskostnadene. Gjennom aktuarberegning beregnes fremtidige pensjonsforpliktelser. Disse fordeles over opptjeningsperioden med et likt beløp for det enkelte år. NRS 6 (Norsk regnskapsstandard nr. 6) legges til grunn for beregningene Generelt om pensjonsordningen Selskapet har sine forsikringsavtaler i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP). TKP kjøper aktuartjenester fra KLP. Beregningene gjelder tjenestepensjonsordning samt avtalefestet pensjon (AFP), slik disse er nedfelt i gjeldende tariffavtale for KS-området og pensjonskassens vedtekter. Ordningen omfattet pr i alt 120 personer, fordelt på 50 aktive, 39 oppsatte (fripoliser og mulige fripoliser for de som har arbeidet mindre enn 3 år før fratreden og hvor sistnevnte kategori tas med i antallet fom 2013) og 31 pensjonister. Økonomiske forutsetninger for pensjonsberegningene: Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Forventet årlig lønnsvekst 3,75 % 3,50 % Forventet årlig G-regulering 3,50 % 3,25 % Forventet årlig pensjonsregulering 2,72 % 2,48 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 4,00 % Aktuarielle forutsetninger for pensjonsberegningene: Beregningene er basert på Norsk Regnskapsstiftelses veiledende forutsetninger pr for både 2013 og 2012, herunder reduksjon i diskonteringsrenten. Beregningene bygger på forutsetninger om dødelighet og uførhet blant medlemmene i pensjonsordningen i hht. styrket K2005 for dødelighet. Frivillig avgang er bare tatt hensyn til i forhold til AFP-ytelser (dersom den ansatte slutter før fylte 62 år, faller retten til slike ytelser bort). Det er lagt til grunn at turnover utgjør 20 prosent for gruppen under 20 år, og at den faller fra 15 prosent for gruppen år til 2 prosent for gruppen år. For gruppen over 55 år regnes det ikke med turnover. Aktuarberegningen for 2010 inkluderte resultatføring av planendring som konsekvens av pensjonsreformen. Planendringer regnskapsføres i sin helhet når de er vedtatt. Dette omfatter årskullene fom og eldre. Planendringen for årskullene 1954 og yngre er ennå ikke fullt avklart. Den resterende regnskapsmessige effekten av denne vil komme først når lovendringer er vedtatt Sammensetning av de aktuarberegnede pensjonskostnader inkl AFP: Beløp i 1000 kroner Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning av pensjonsmidlene Administrasjonskostnad/rentegarantipremie Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Arbeidsgiveravgift av nto. pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatføring av aktuarielt tap (gevinst) Resultatføring planendringer (inkl. arbeidsgiveravgift) 0 0 Årets aktuarberegnede netto pensjonskostnad Kostnadsreduksjon pga. ansattes delfinansiering Beregningsforskjell ved inntak nye medlemmer fra tidligere ordning i KLP Pensjonskostnad i årsregnskapet Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler til markedsverdi Ikke resultatført estimatendring/avvik Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse i regnskapet

20 Note 15 - Skatteplikt Skattefritak foreligger i hht. skatteloven 2-32, 1. ledd, men med skatteplikt for "økonomisk virksomhet", jfr. skatteloven 2-32, 2. ledd. Skatteplikten omfatter inntekter fra utleie av parkeringsplasser og fra hus-, grunn- og tomteleieinntekter fra leietakere som ikke driver havnerelatert virksomhet. Andelen skattepliktig inntekt beregnes ut fra omsetning ekskl. skattefrie gevinstposter og ekskl. "særlige poster" som behandles individuelt mht. evt. beskatning. Andelen skattepliktig inntekt siste år var 27,4% mot 28,4% året før. Pga. avsetning for stormskader i 2011, oppsto pr midlertidige forskjeller og utsatt skattefordel vedr. avsetningsbeløp for skader på driftsmidler knyttet til den skattepliktige del av virksomheten. Dette ble reversert i 2012 etter utførte reparasjonsarbeider og påvirket skatteberegningen for Tilsvarende foreligger ikke for Det opereres ikke med midlertidige forskjeller for den skattefrie delen av virksomheten. Nedskrivninger i 2013 gjelder i det alt vesentlige anleggsmidler innen den skattefrie delen av virksomheten og utløser derved ikke midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt/skattefordel. Regnskapet for 2013 inkluderer gevinst fra avståelse grunn. For havneselskapet, som er skattefri institusjon, er gevinstbeløp fra avståelse grunn skattefritt også innen selskapets skattepliktige økonomiske virksomhet og er trukket ut før fordeling skattepliktig/skattefritt beløp for inntekt og resultat. Tilsvarende gevinstbeløp forelå ikke i Note 16 - Selskapssammenslutning Ved selskapssammenslutning mellom Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS og Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS, ble dette gjort ved at deltakerkommunene i ITH gikk ut av sitt tidligere selskap og trådte inn som nye deltakere i TIH som samtidig skiftet navn til Trondheim Havn IKS. Deltakernes innskudd besto i anleggsmidler fratrukket gjeld (tingsinnskudd). Tingsinnskuddene ble verdiberegnet pr.kommune etter kontantstrømmetoden. Samtidig ble verdien av TIH, slik selskapet sto før sammenslutningen, verdiberegnet etter samme metode og med kommunefordeling i hht. virksomhetens beliggenhet. Verdiberegningen og den kommunevise verdifordelingen ved sammenslutningen fremgår av vedlegg til selskapsavtalen og er utarbeidet for anvendelse ved evt. uttreden eller ved selskapsoppløsning. Nye anleggsmidler som ble brakt inn i selskapet som tingsinnskudd pr , ble balanseført i hht. verdiberegningen. Anleggsmidler som lå i selskapet fra før, ble ikke verdiregulert i balansen. Innskutt egenkapital fra de tidligere deltakerne ble ikke endret ved selskapssammenslutningen. Opptjent egenkapital ble heller ikke endret. Ved inntreden av nye deltakere, ble det avtalt ny deltakerfordeling uavhengig av verdifordelingen og med minste deltakerandel 0,01%. Avtalt deltakerfordeling og faktisk verdifordeling er derfor forskjellige, og forskjellig fra fordelingen av innskutt egenkapital slik denne er regnskapsført for de tidligere og for de nye eierne. Verdi- Verdi- Avtalt deltaker- Fordeling innskutt fordeling fordeling fordeling egenkapital Mill. kr. % % % Trondheim 731,5 83,9 % 77,87 % 79,0 % Orkdal 39,9 4,6 % 4,25 % 5,6 % Stjørdal 17,6 2,0 % 1,87 % 2,7 % Malvik 0,0 0,0 % 0,01 % 0,0 % Levanger 28,1 3,2 % 5,40 % 4,3 % Verdal 42,5 4,9 % 8,17 % 6,5 % Steinkjer 10,9 1,3 % 2,10 % 1,7 % Leksvik 1,5 0,2 % 0,30 % 0,2 % Verran 0,0 0,0 % 0,01 % 0,0 % Frosta 0,0 0,0 % 0,01 % 0,0 % Inderøy 0,0 0,0 % 0,01 % 0,0 % Sum 872,0 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer