Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i Lindum AS Årsrapport 2012 Lerpeveien Drammen Tlf.: Faks: Produksjon: Godt Sagt kommunikasjon Fotograf: Torbjørn Tandberg Grafisk design: Form Farm visuell kommunikasjon Trykk: Zoom Grafiske Foto forsiden: Til venstre Bjørn Myrvold, til høyre Lasse Thorbjørnsen Foto baksiden: Katarzyna Krajewska Årsrapporten er trykket på resirkulert papir MILJØMERKET Trykksak Innhold 4 Nøkkeltall 5 Høydepunkter i Lindum et industrikonsern i vekst 8 Forskning og utvikling (FoU) 12 Forretningsområdene 16 Styrets og administrerende direktørs beretning 21 Resultat og balanse 24 Kontantstrømoppstilling 25 Regnskapsprinsipper 26 Noter 34 Revisors beretning 36 Datterselskaper 2

3 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Om Lindum Lindum er et konsern med virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet. Lindum AS er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet har sju datterselskaper og virksomhet innen deponering av avfall og forurensede masser, containerutleie, sortering av avfall, energiproduksjon med drift av fjernvarmenett, drift av gjenvinningsstasjon, håndtering av farlig avfall og behandling av avløpsslam, hageavfall, våtorganisk avfall og annet nedbrytbart avfall. Lindum har det siste tiåret fokusert på å øke kompetansenivået i konsernet gjennom rekruttering og videreutdanning, og er i dag en kunnskapsbedrift som satser på forskning og utvikling (FoU) i tillegg til mottak og behandling av avfall. Målet med FoU-virksomheten er å forbedre konsernets konkurransekraft, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter, samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser. Lindum tar et betydelig samfunnsansvar Satsingen har gitt resultater både når det gjelder design av avfallsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall. I tillegg har konsernet bygd opp solid kompetanse og utviklet nye løsninger som gir reduserte luktproblemer for industrien. Denne plattformen gjør at Lindum i dag er en spydspiss innenfor utvikling av nye behandlingsløsninger i avfallsbransjen. Konsernet er en viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder organisk avfall og slam på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Avfallet inneholder også store ressurser som kan utnyttes både til energiformål og til gjenvinning av materialer og råstoffer. Kombinasjonen av dette ligger bak Lindums tunge satsing på våtorganisk avfall og avløpsslam. Konsernet tar et samfunnsansvar og har bygget et nytt biogassanlegg for behandling av dette. Figuren viser hvor Lindums virksomhet er lokalisert. MED BÅT: TRONDHEIM Odda - Tønsberg Trondheim - Fredrikstad MED BIL: Lindum, Drammen - Lemvig, Danmark Florø Lindum, Drammen - Åmotfors, Sverige SVERIGE Lindum BioPlan AS BERGEN STAVANGER Eidfjord Odda Lindum AS Lindum Energi AS Lindum Kommunalservice AS Lindum Oredalen AS Lindum Tønsberg Clairs Lindum Egge AS OSLO Lier Drammen Lindum Prosjekt Nes Åmotfors SVERIGE Lindum Son Lindum Prosjekt IØR Bioressurs Østlandet AS Fredrikstad KRISTIANSAND GØTEBORG ÅLBORG Lemvig DANMARK 3

4 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Nøkkeltall Nøkkeltall Lindum konsern (Tall i tusen) Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt Årsresultat Driftsmargin (EBIT): 12,8 % 11,8 % 10,0 % 10,5 % 9,4 % Driftsmargin før avskrivning (EBITDA) 23,1 % 21,2 % 19,8 % 21,1 % 18,9 % Antall årsverk Behandlede mengder avfall i Drammen (i tonn) Behandlede mengder avfall andre deponier (i tonn) Antall besøkende på gjenvinningsstasjonen Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalandel 29,5 % 28,0 % 31,8 % 35,2 % 33,7 % Egenkapitalrentabilitet 27,1 % 22,3 % 19,7 % 19,8 % 18,2 % Totalkapitalrentabilitet 11,7 % 11,7 % 11,8 % 10,3 % 9,7 % Forklaringer: Driftsmargin: Egenkapitalandel: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Driftsresultat/Driftsinntekter Egenkapital/Totalkapital Årsresultat/Gjennomsnittlig egenkapital (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapitalandel ,7% 35,2% 31,8% 28,0% 29,5% 4

5 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Høydepunkter 2012 Biogassanlegg på Lindum Nytt biogassanlegg på Lindum ble åpnet med stor festivitas i Det er investert MNOK 115 i et høyteknologisk, topp moderne biogassanlegg. Anlegget har en kapasitet på ca tonn/år og behandler tonn med avløpsslam og tonn med septik, fett- og matavfall. Massene trykkokes på 170 C før de råtnes ut i store tanker. Årlig energiproduksjon er 16 GWh. Gassen brukes i dag til strøm- og varmeproduksjon. Bioresten er i ferd med å bli et attraktivt jordforbedringsprodukt. EU-prosjekt Lindum har fått Euro i ECO- Innovation støtte fra EU til et miljøprosjekt, og leder utviklingen av fremtidsrettede kretsløpssystem i samarbeid med veksthusnæringen. De globale krisene gjør at verden etterspør nye bærekraftige løsninger innen både avfall, energi og landbruk. Dette er alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen. Integrerte lokale kretsløp kan bidra til løsning av flere globale kriser, samtidig. I prosjektet forbehandles matavfall før det råtner ut og produserer biogass og biorest. Gassen brukes til oppvarming, og bioresten til gjødsling av vekstjord i et integrert klimasmart veksthus. Veksthuset benytter såpebobler i veggene til isolasjon og selektiv solskjerming ved behov. Biofiltere til Lindum og Romerike biogassanlegg Clairs, en avdeling i Lindum, leverer luktrenseløsninger over hele landet. I 2012 fikk Clairs to store leveranser til to av Norges nye, store biogassanlegg. Anlegget på Lindum har vært i full drift store deler av 2012, og målinger viser at lukten reduseres med 99 % gjennom scrubber og filter. Biofilteret til EGEs nye biogassanlegg på Romerike ble levert høsten 2012 og tatt i bruk ved årsskiftet. Gjennom disse leveransene har Clairs markert sin kompetanse og leveringsdyktighet når det gjelder luktrenseløsninger for store anlegg. Ny eierstrategi Drammen kommune har vedtatt ny eierstrategi for Lindum. Kommunen skal fortsatt eie Lindum og har som mål at eierskapet skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Selskapets primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen. Eier skal gjennom sitt eierskap sikre en regional forankring av et viktig kompetansemiljø, i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert, industriell kompetanse. Kraftig omsetningsvekst Lindum BioPlan Lindum ervervet 51 % av aksjene i Lindum BioPlan i Selskapet omsatte da for ca. MNOK 50. I 2012 økte omsetningen til MNOK 60,6, det vil si en økning på 22 %. Økningen kom til tross for at anlegget i Eidfjord ble rammet av orkanen Dagmar i romjula Det meste av omsetningsøkningen kommer fra inntekter på behandling av avfall og masser, samt salg av skrapjern. Synergier med resten av Lindum har også gitt positiv effekt. Selskapet posisjonerer seg nå for ytterligere vekst. Ny omlastingsstasjon i Tønsberg En ny og moderne omlastingsstasjon er åpnet på Lindums anlegg i Tønsberg. Stasjonen tar i mot til sammen ca tonn/år med restavfall, våtorganisk avfall, plast og papp og papir fra husholdningene i Nordre Vestfold. Avfallet tas i mot og lastes om inne i et lukket anlegg. Det er egne binger for hver fraksjon. Plasten presses før den lastes om. Anlegget har kostet ca. MNOK 13. Anlegget ble åpnet av ordføreren i Tønsberg. Hun fremhevet at kildesortering er riktig og viktig i et samfunnsmessig perspektiv. 5

6 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Lindum et industrikonsern i vekst Man slænger ikke væk, som rent udugelig, hva der som Raastoff kan blive brugeligt Henrik Ibsen (i Peer Gynt, 5. handling) 6

7 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Året 2012 ble et nytt godt år for Lindum. Vi har fortsatt med byggingen av Lindum som et konsern, og omsetningen har økt med 17 % i forhold til fjoråret. Dette er i tråd med Lindums strategi om vekst både i form av organisk vekst i etablerte enheter og etablering av nye enheter. I Drammen begynner deponiet å bli fullt, og aktiviteten der vil gå noe ned. Utviklingen de siste årene med økt vekst utenfor Drammen har fortsatt. Det hyggelige med veksten er at den også har gitt en resultatvekst på 20 % i forhold til fjoråret. Lindum har gjennom en årrekke satset tungt på å bygge opp tilgang på mottaks- og behandlingskapasitet for avfall og forurensede masser rundt Oslofjorden. Vi ser nå resultater av denne satsingen. Rundt midten av 2000-tallet så Lindum at det ville bli et stort behov for deponikapasitet i regionen, og startet oppbyggingen av kapasiteten gjennom samarbeid med andre kommunalt eide aktører. Etter at forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart materiale ble innført, har behovet for deponering bare økt. Økningen skyldes utbygging av infrastruktur, bolig- og næringsbygg i tidligere industrialiserte områder. I tillegg er fokus på miljøgifter økt, noe som gjør at blant annet mye betongavfall fra riving og rehabilitering defineres som så forurenset at det ikke kan disponeres fritt. Et viktig bein for Lindum er og blir deponivirksomhet på flere steder. I tilknytning til noen av deponiene driver Lindum også annen virksomhet knyttet til mottak og behandling av avfall og ikke minst avløpsslam. Dette gjøres også på Vestlandet gjennom Lindum BioPlans tre komposteringsanlegg. Sammen med aktivitetene på Lindum i Drammen utgjør dette et stort forretningsområde, og det er store synergier mellom de ulike anleggene. Kompetanse kan utnyttes på tvers og masser til behandling kan styres til de anlegg der de kan behandles optimalt. Dette gjør Lindumkonsernet i stand til å håndtere større mengder avfall. Øvrig forretningsvirksomhet drives ulikt fra sted til sted og gir samlet en god mulighet til å betjene et stadig mer krevende marked. Våre kunder ønsker mer spesialiserte løsninger som gir dem konkurransefortrinn i sin hovedvirksomhet. Da er det ofte skreddersydde løsninger som må til, noe Lindum med sitt mangfold av virksomheter, erfaring og kompetanse er i stand til å gi. Trender i avfallsmarkedet En nasjonal avfallsplan er under utvikling. Mye tyder på at denne, i tråd med tilsvarende planer i EU, vil fokusere på økt materialgjenvinning. Materialgjenvinning ligger høyere opp i avfallspyramiden enn energigjenvinning. Det er viktigere å gjenvinne materialene og råstoffet i avfallet enn å utnytte energien i det. Nye energikilder utvikles med stormskritt og det vil etter hvert ikke være behov for å utnytte energien i avfallet for å skaffe tilstrekkelig energi. Nye systemer for sortering og separering av ulike materialer i avfallet er på full fart inn, og det vil etter hvert bli mer lønnsomt å gjenvinne materialer og råstoff i avfallet enn å la det gå til energiproduksjon. I tillegg ser det ut til å bli økt fokus på farlig avfall og bygg- og riveavfall. Dette er to områder der Lindum driver forretningsvirksomhet og ser muligheter for videre utvikling. Ny eierstrategi - nye muligheter Lindum fikk i 2012 en ny eierstrategi. Drammen kommune skal fortsatt eie selskapet fullt og helt, men det åpnes for partnerskap med andre aktører innen enkelte segmenter. Eierskapet skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Virksomheten skal konsentreres innenfor innsamling, behandling/foredling og avsetning av ulike typer avfall og forurensede masser. Østlandet og Vestlandet vil fortsatt være geografiske hovedområder for etablering av anlegg, men avfall og masser fra hele Norge vil være interessante for konsernet. Alle investeringer forutsettes å være basert på gode forretningsmessige prinsipper. Konsernet skal drives lønnsomt og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. Lindums virksomhet skal gi eier en avkastning/ verdiøkning som er minst like god som andre alternativer med samme risiko. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen. Gjennom sitt eierskap sikrer kommunen en regional forankring av et viktig kompetansemiljø i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert industriell kompetanse. Den nye eierstrategien passer godt sammen med selskapets visjon: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallsbehandling for miljøets skyld. Omsetningsfordeling 2012 Drammen 37 % Nes 12 % Tønsberg 5 % Slamavsetning 5 % Lindum Kommunalservice 3 % Clairs 2 % Bioressurs Østlandet 6 % Lindum Oredalen 12 % Lindum BioPlan 17 % Lindum Energi 1 % 7

8 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Lindums forskning- og utviklingsvirksomhet (FoU) Gorm Thune (t.v.) og Thomas Henriksen (t.h.) analyserer resultatene fra bioresten. FoU-arbeidet har økt Lindums kunnskap om biogassproduksjon og bidratt til at innfasingen av nytt biogassanlegg har gått tilnærmet smertefritt Samfunnets syn på avfall er drastisk endret i løpet av de siste 5-10 år. Tidligere ble avfall betraktet som et problem man løste ved deponering eller forbrenning. For få år siden var energigjenvinning og klima hovedfokus hva angikk avfallsbehandling. I dag er fokuset i tillegg til klima og energi, også knyttet opp mot knapphet på råstoff til industriproduksjon og jordens mangel på mat. I tillegg er økt kunnskap om miljøgifter også med på å forme utviklingen i bransjen. Løsningene preges av en globaliseringstrend, der avfall inngår som en vare i et internasjonalt marked. I tillegg er rammevilkår forskjellig fra land til land. I praksis innebærer dette at norsk konkurransekraft forutsetter at vi er i stand til å utvikle kostnadseffektive løsninger. 8

9 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Kompetanse Avfallsbransjen er en bransje som gjennomgår en drastisk endring. I tillegg blir båndene inn mot andre bransjer viktigere og viktigere i forhold til innovasjoner og FoU-virksomhet. Våre medarbeidere, våre kunder og våre samarbeidspartnere er viktige kunnskapsressurser når nye løsninger skal formes. Lindum trenger kompetanse innen blant annet mikrobiologi, kjemi, termodynamikk, jordbruk, mineraler og materiallære. Prosjektteamene er i dag mer tverrfaglige enn for få år siden og det blir stadig viktigere å kommunisere på tvers av fagfelt. I tillegg til tverrfaglighet skjer det en internasjonalisering innen forskningen. Norske og utenlandske universiteter bidrar med sine forskere og sitt utstyr. Lindum har flere utenlandske forskere som gjør forskningsarbeid i kortere eller lengre perioder på Lindum. Dette tilfører selskapet nye impulser, og gir selskapet tilgang på ny kompetanse, som igjen kan frembringe løsninger man tidligere ikke så. Hvorfor forskning og utvikling? Lindums mål med FoU-virksomhet er å forbedre selskapets konkurransekraft, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser. Alt for miljøets skyld. FoU-baserte prosjekter har i en årrekke vært en integrert del av Lindums verdiskapning. FoU-prosjektene oppstår gjerne som et resultat av et kundebehov, bransjebehov, egne interne prosesser eller fordi Lindum ser prosessforbedringer som et viktig element for å skaffe seg økt konkurransekraft. I tillegg foreligger det ikke gode miljømessige løsninger for alle miljøutfordringer bransjen har. Sopp som dyrkes i prosjektet From Food to Waste to Food. Prisutvikling på jomfruelig råvare til industribruk kombinert med en teknisk utvikling, åpner muligheter for gjenvinning av råvarer i lavere konsentrasjoner enn tidligere. Tverrsektorielle løsninger viktigere og viktigere Viktigere og viktigere for Lindums miljøbetraktninger er vurderinger knyttet opp mot totale verdikjeder. Behandling av slam og våtorganisk avfall i biogassanlegg dreier seg ikke kun om energi og bruken av energien, men også om å ta vare på og gjenbruke næringsstoff, organisk stoff og mineraler i bioresten på en miljømessig god måte. Skal vi løse en miljøutfordring for en industribedrift må vi kanskje gjøre endringer i selve produksjonsprosessen. Sommeren 2010 startet bygging av biogassanlegg på Lindum. Parallelt med dette ble det etablert en pilotreaktor for biogassproduksjon. Hensikten med denne reaktoren var todelt. En av begrunnelsene var å bygge opp intern kunnskap om biogassprosesser slik at man kunne minimere risiko og problemer i forbindelse med oppstarten av biogassanlegget. Den andre hensikten var å øke effektiviteten i anlegget. På vårparten i 2012 ble biogassanlegget satt i drift. Prøvedriftsperioden ble vellykket blant annet som et resultat av det arbeid som var gjort i forkant, og den kunnskap som var høstet i pilotanlegget. Biogassanlegget ble offisielt åpnet i september Kunnskapen førte også til at man raskt kunne utnytte kapasiteten i anlegget på en effektiv måte. I tillegg til pilotreaktor har Lindum også skaffet seg utstyr til å kjøre småskala biogassforsøk. Dette utstyret benyttes i kombinasjon med pilotreaktoren. Småskala forsøk kombinert med pilotreaktor reduserer risikoen for at noe går galt i biogassanlegget, slik at tiden anlegget vil være ute av drift reduseres til et minimum. FoU knyttet til økt utnyttelse av biogassanlegget Et annet resultat av forsøksanleggene er at gassproduksjonen i biogassanlegget er høyere enn først antatt. Det forskes videre på å øke gassproduksjonen ytterligere, samt å redusere 9

10 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Katarzyna Krajewska følger matproduksjon og resultater tett i drivhuset. oppholdstiden til slammet i anlegget slik at anleggets kapasitet kan økes. Mye FoU knyttes til økt verdi av biorest fra biogassanlegget, for eksempel Vermikompostering kompostering med meitemark På Lindum har vi et pilotlaboratorium med tusenvis av dyktige og arbeidsomme meitemarker, som med stor appetitt spiser seg gjennom biorester av slam og matavfall. De organiske massene foredles gjennom denne prosessen. Det innebærer at etter at meitemarken har gjort sin jobb, inneholder massene mye mer lett tilgjengelige plantenæringsstoffer enn en vanlig 10 kompost, og massene er også blitt svært innholdsrike på viktige mikroorganismer. Vermikompost er dessuten gunstig for jordstruktur og inneholder stoffer som forebygger eller undertrykker plantesykdommer. Lindum produserer ulike typer komposter og biorester for bruk i hager, gartnerier, landbruk og grøntanlegg. Hovedingrediensene i disse produktene er de organiske avfallsfraksjoner som leveres til våre anlegg. I den forbindelse gjennomføres flere prosjekter med forskning og utprøving av ulike behandlingsmetoder både i egen regi og i samarbeid og med støtte fra andre aktører og forskningsinstitusjoner.

11 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Lindum fikk i 2012 støtte av EU til et prosjekt for utvikling av kretsløpssystem i samarbeid med veksthusnæringen Konvensjonelt landbruk sliter med jorderosjon, vannforbruk, CO 2 -utslipp, avrenning og et stadig mer varierende klima. Veksthusnæringen har imidlertid potensiale for mer kontrollert matproduksjon i et vilt og varierende klima, gjerne i bynære områder. Lindum (og EU som har bevilget midler til prosjektet) mener at en integrering av prosesser er en fremtidsrettet løsning. Nøkkelelementer i løsningene er: Forbehandling av matavfall Konvertering til biorest og biogass Omgjøring av biorest til både substrat og næringsløsning for planteavlinger Alle gass-, flytende- og faste fraksjoner tas i bruk Et integrert klimasmart veksthus som benytter såpebobler i veggene som isolasjon og styring av lys Forskning på forurenset grunn Det har de siste årene vært et økende miljøfokus knyttet til forurenset grunn. Dette skyldes blant annet stor byggeaktivitet i urbane områder, kombinert med økt kunnskap om miljøfaren enkelte stoffer utgjør. Et av de stoffene som har fått økt fokus de siste årene er grunnstoffet antimon. Antimon er et svært giftig stoff med stort utlekkingspotensial. Antimon finnes i ulike produkter som plastikk og flammehemmere, og er dessuten benyttet i mantelen på blykuler. Inntil nylig har man hatt begrenset kunnskap om hvordan antimon påvirker jordsmonnet og hvilke skader dette kan gi. Lindum har deltatt i et prosjekt sammen med Norges Geologiske Institutt der man blant annet har kommet frem til løsninger for å stabilisere denne type forurensning. De globale krisene gjør at verden etterspør bærekraftige løsninger innen både avfall, energi og landbruk. Dette er som nevnt alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen, og at integrerte lokale kretsløp kan bidra til løsning av flere globale kriser samtidig. I de land som har fått i gang behandling av matavfall, utpeker biogass seg som en ideell behandling: Våtorganisk avfall gir på denne måten både energi og gjødsel. Utfordringen er imidlertid lokal avsetning av alle produktene (gass, CO 2 og biorest) som i mange tilfeller ligger lite sentralt, slik at kostnaden ved anvendelsen blir høy. Veien videre Lindum følger flere veier hva angår forskning og utvikling. Noen prosjekter er fremhevet i denne årsrapporten, mens andre ikke er nevnt. Lindum tror at kompetanseoppbygging er viktig for videre utvikling av selskapet. Gode løsninger involverer kunder, samarbeidspartnere, nasjonal og internasjonal akademia. Det å se på tvers av fagdisipliner og tørre å tenke utover den tradisjonelle boksen avfallsbransjen befinner seg i, blir for oss viktigere og viktigere. Lindum skal satse på materialgjenvinning og utnytte den energien avfallet representerer. Næringsstoffer skal fanges opp og settes tilbake i produksjon. Ideelt sett skulle begrepet avfall forsvinne da avfall er fremtidens innsatsfaktorer. Utviklingsarbeid, kompetanseoppbygging og samarbeidsrelasjoner er viktige begrep i denne utviklingen. 11

12 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Forretningsområdene Biologiske prosesser Behandling av organisk avfall: Matavfall Slam Hageavfall Jord Drammen Hurum Odda Eidfjord Florø Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 22 Lindumkonsernet har virksomhet innenfor mottak og behandling av organisk avfall. I 2012 behandlet konsernet totalt nær tonn organisk avfall som slam, matavfall og hageavfall. Mye av slammet behandles i selskapets nye biogassanlegg i Drammen. Slik blir energien utnyttet som biogass. Den næringsrike bioresten blir tilbakeført til landbruket. Mye matavfall behandles også i biogassanlegg, mens den faste resten komposteres. Lindum mener det er viktig at det organiske stoffet tas vare på og tilbakeføres til grøntanlegg, jordbruk og parkanlegg. Det er av stor miljømessig betydning at dette avfallet blir håndtert som en ressurs og ikke som et avfallsproblem. Lindumkonsernet har solid kompetanse og tilbyr ulike behandlingsmåter for behandling av dette avfallet. I dag foregår behandlingen både i lukkede biogass- og komposteringsanlegg, samt ved utendørs rankekompostering. 12

13 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Deponi Deponering av: Lett forurensede masser Oljeforurensede masser Industrimasser FOTO: MARI STAFF BROSTRØM Drammen Tønsberg Egge Hurum Fredrikstad Omfang 2012: i tonn Håndtering og mottak av forurensende masser er en viktig del av Lindums kjernevirksomhet. Lindum har i dag deponikapasitet tilgjengelig over store deler av Østlandet. Her er det i hovedsak mottak av lettere forurensede masser og behandling av sterkt forurensede masser. Konsernet håndterer også andre industrimasser gjennom sine mottak. Nær tonn masser ble håndtert i Selskapet har hele tiden fokus på å optimalisere anleggene for å ivareta nærmiljøet, og for å unngå plager som lukt og gassutslipp. Lindumkonsernet har flere mottak tilgjengelig sentralt på Østlandet. Sysselsatte 2012: antall 20 13

14 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Avfallsbehandling Behandling: Energi Sortering Flishugging Farlig avfall FOTO: ZEBEN PUTNAM Drammen (energi) Drammen og Odda (sortering) Sør Norge (flishugging - mobilt utstyr) Drammen (farlig avfall) Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 23 Kundene til Lindum har ofte har et sammensatt avfallsproblem. I tilegg til deponi og mottak av organisk avfall, tilbyr derfor selskapet også andre løsninger. Lindum har sorteringsanlegg for avfall i Drammen og Odda, og mottak av farlig avfall i Drammen. Gjennom datterselskapet Lindum BioPlan AS har konsernet god kompetanse på kverning og flishugging av trevirke og hageavfall. Datterselskapet har også mobilt utstyr og tilbyr denne tjenesten i hele Sør- Norge. En annen del av virksomheten er å hente ut metangass fra deponiet i Drammen. Gassen energigjenvinnes og brukes blant annet til oppvarming av et fjernvarmeanlegg på et boligfelt i nærheten. 14

15 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Tjenester Levering av: Transport Luktreduksjon Gjenvinningsstasjon Omlasting Container Sør-Norge (transport) Skien (luktreduksjon) Drammen og Odda (gjenvinningsstasjon) Drammen, Tønsberg og Odda (omlasting) Drammen og Odda (container) Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 35 Konsernet tilbyr en rekke tjenester for sine kunder. Transport er en viktig tjeneste, og Lindum tilbyr ulike transporttjenester innenfor selskapets virksomhetsområder for hele Sør Norge. Clairs, som står for Clean Air Systems, er en avdeling som har en rekke produkter og tjenester knyttet til luktreduksjon, og som leverer løsninger over hele Norge. I Drammen og Odda driver selskapet gjenvinningsstasjoner for kommunene. Lindum har også containerutleie for både privatpersoner og næringsvirksomhet på disse lokasjonene. Omlasting er også en tjeneste selskapet tilbyr, og Lindum har i dag omlastingsstasjoner i Tønsberg, Drammen og i Odda. 15

16 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Styrets og administrerende direktørs årsberetning Styret i Lindum AS. F.v.: Janicke Poulsen Garmann, Finn Egil Holm, Majken Margrethe Smith, Olav Volldal, Nanty Knudsen, Thomas Jølstad Henriksen og Pål Smits. Selskapet eies 100 % av Drammen kommune og er organisert som et konsern. Konsernet består av Lindum AS, som har hovedbase i Drammen, samt datterselskapene Lindum Kommunalservice AS (gjenvinningsstasjonen), Lindum Oredalen AS på Hurum (deponi), Lindum BioPlan AS i Odda (kompostering, kverning, transport), Lindum Energi AS (produksjon av strøm og fjernvarme) og Lindum Egge AS i Lier (deponi). Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt vesentlige forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. God økonomisk utvikling Omsetningen i konsernet ble MNOK 347 (295). Dette representerer en økning på 17 % fra Det tilhørende driftsresultat ble MNOK 44,5 (34,9), en økning på 27 % fra året før. Likvidreservene i selskapet er tilnærmet uendret og etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Diversifisert virksomhet Lindum har en rekke ulike virksomhetsområder som omfatter deponering av avfall, mottak og behandling av forurenset 16

17 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 jord, behandling av avløpsslam, hageavfall og våtorganisk avfall, produksjon av jord og jordforbedringsmidler, sortering av avfallsfraksjoner fra egen containervirksomhet, omlasting av avfall, drift av gjenvinningsstasjoner med mottak for farlig avfall, containerutleie og transport, løsninger for luktreduksjon, samt energiproduksjon og drift av fjernvarmenett. Nytt i 2012 er et biogassanlegg som behandler slam, septik og organisk avfall, og derigjennom produserer biogass og biogjødsel. Biogassen anvendes for energiproduksjon, mens biogjødselen er et jordforbedringsprodukt. Generelle markedstrender Virksomheten er i begrenset grad påvirket av generelle konjunktursvingninger, men konkurransen om avfall og masser blir stadig sterkere. Det har vært en konsolidering i avfallsmarkedet som har ført til færre og større enheter. Det er tilsvarende en trend mot et felles skandinavisk, og etter hvert også et europeisk, avfallsmarked. Det vil trolig vil påvirke prisnivå og konkurranse i årene som kommer. Økt aktivitet innen de fleste områder Lindum-konsernet har i 2012 tatt i mot og behandlet nesten tonn avfall, slam og forurenset masse på egne anlegg og hos underleverandører. Dette er en økning på 6 % fra året før. I Lindum AS ble det tatt i mot og behandlet ca tonn, hvorav ca tonn i Drammen. De største fraksjonene var forurensede masser, rivningsavfall, restavfall, organisk avfall og avløpsslam. Lindum har mottatt og behandlet store mengder forurensede gravemasser fra ulike bygg- og anleggsprosjekter rundt Oslofjorden. Gjenvinningsstasjonen har fortsatt en sterk vekst i antall besøk. Lindum produserer og selger anleggsjord og ferdigpakket jord. Dette salget økte med 13 % i I tillegg har det vært arbeidet langsiktig og strategisk med anvendelsesmuligheter for biorest, kompost- og jordforbedringsprodukter. Arbeidet har gitt bedre avsetningsmuligheter for disse fraksjonene mot slutten av året og et godt grunnlag for årene framover. Gassmengdene fra deponiet på Lindum har gått ytterligere ned i 2012, men det nye biogassanlegget har økt den samlede gassproduksjonen i forhold til All gass som tas ut brukes til produksjon av strøm og varme. Energimengden som er solgt/utnyttet er økt med 5 %. Arbeidet med etablering av et nytt deponi for forurensede masser i Lier startet opp i 2011 og står ferdig til oppstart i 2. kvartal Dette blir et viktig avlastningsanlegg for de andre deponiene i konsernet. I tillegg er det arbeidet med avklaring av flere andre mulige deponier. Stor investering i biogassanlegget er fullført Sommeren 2010 startet byggingen av et biogassanlegg for behandling av avløpsslam og andre organiske avfallsfraksjoner. Anlegget ble fullført på vårparten 2012 og satt i prøvedrift i mai. Prøvedriftsperioden var vellykket og anlegget ble offisielt åpnet i september. Det er totalt investert ca. MNOK 115 i anlegget som er en betydelig investering for selskapet. Anlegget fungerer etter hensikten. Prosessen fungerer bra, det produseres mer gass enn forventet og bioresten holder høy kvalitet. Kapasiteten i anlegget er noe større enn forutsatt. Basert på de resultater som er oppnådd og hva styret anser å være realistiske forutsetninger fremover, vil investeringen gi en god avkastning. Fortsatt sterk satsing på forskning og utvikling Lindums visjon er: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering for miljøets skyld. For å gjøre denne visjonen til virkelighet legger bedriften ned store ressurser i forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til prosesser for behandling av avfall. Selskapet arbeider blant annet med å produsere hydrogen fra organisk avfall. Selskapet fikk i 2012 sammen med to andre partnere, tilsagn om fra EU til et ECO-Innovation prosjekt. De globale krisene gjør at verden etterspør nye bærekraftige løsninger innen avfall, energi og landbruk. Dette er alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen. Integrerte lokale kretsløp kan være et bidrag på veien for løsning av flere globale kriser. Lindum er hovedansvarlig for prosjektet, og det samarbeides tett med veksthusnæringen og universitetet i Poznan. I tillegg utvikles og produseres ulike vekstjordprodukter med basis i kompost. Selskapet har i 2012 vært knyttet opp mot flere forskningsprosjekter i regionen og mot ledende forskningsmiljøer i Norge. Gjennom FoU-virksomheten skal Lindum finne nye behandlingsløsninger, bidra til å sikre miljøet, skape verdier og sikre gode arbeidsplasser. God kompetanseutvikling Kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere er helt avgjørende for å kunne utvikle bedriften ytterligere. Kompetansen er blitt styrket gjennom nyansettelser med høyere kompetanse og ved en bevisst satsing på å utvikle hver enkelt medarbeiders kompetanse gjennom interne og eksterne tiltak. Det er også i 2012 fire ansatte som har tatt fagbrev innenfor avfall og gjenvinning. Bedriften legger også stor vekt på å ta sin del av samfunnsansvaret for reduksjon av klimagassutslipp, opprydding i miljøsynder, lokal og bærekraftig utvikling og etablering av ny næringsvirksomhet med nye arbeidsplasser i regionen. Datterselskaper og tilknyttede selskaper LINDUM OREDALEN AS (eiet 51 %) eies sammen med Røyken og Hurum kommuner. Selskapet driver deponi på Hurum, og kompostering av avløpsslam. Selskapet hadde en omsetning på MNOK 41,4 (36) og et overskudd på MNOK 13,6 (10,9) før skatt. 17

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Drammen, 20. april 2010 Eiermøte Lindum AS (nytt navn foreslått for generalforsamlingen 3.5.) Temaene som vil bli berørt er bl.a.

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Eiermøte 30.03.2016. Olav Volldal, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld

Eiermøte 30.03.2016. Olav Volldal, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Eiermøte 30.03.2016 Olav Volldal, styreleder VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer,

Detaljer

Lindum er et konsern med virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet.

Lindum er et konsern med virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet. Årsrapport 2012 Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012. FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Om Lindum Lindum er et konsern med virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS

Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS Drammen, 13. mars 2012 Agenda Kort om bedriften Oppfyllelse av eiers mandat Utviklingen de senere årene Høydepunkter og resultater 2011 Hovedutfordringer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Lindum. Presentasjon av Lindum september 2017 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS

Lindum. Presentasjon av Lindum september 2017 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Lindum Presentasjon av Lindum september 2017 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Visjon Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld! Verdier Lindums verdier: Troverdige Entusiastiske

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014 Olav Volldal Styreleder Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2013 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer