Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i Lindum AS Årsrapport 2012 Lerpeveien Drammen Tlf.: Faks: Produksjon: Godt Sagt kommunikasjon Fotograf: Torbjørn Tandberg Grafisk design: Form Farm visuell kommunikasjon Trykk: Zoom Grafiske Foto forsiden: Til venstre Bjørn Myrvold, til høyre Lasse Thorbjørnsen Foto baksiden: Katarzyna Krajewska Årsrapporten er trykket på resirkulert papir MILJØMERKET Trykksak Innhold 4 Nøkkeltall 5 Høydepunkter i Lindum et industrikonsern i vekst 8 Forskning og utvikling (FoU) 12 Forretningsområdene 16 Styrets og administrerende direktørs beretning 21 Resultat og balanse 24 Kontantstrømoppstilling 25 Regnskapsprinsipper 26 Noter 34 Revisors beretning 36 Datterselskaper 2

3 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Om Lindum Lindum er et konsern med virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet. Lindum AS er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet har sju datterselskaper og virksomhet innen deponering av avfall og forurensede masser, containerutleie, sortering av avfall, energiproduksjon med drift av fjernvarmenett, drift av gjenvinningsstasjon, håndtering av farlig avfall og behandling av avløpsslam, hageavfall, våtorganisk avfall og annet nedbrytbart avfall. Lindum har det siste tiåret fokusert på å øke kompetansenivået i konsernet gjennom rekruttering og videreutdanning, og er i dag en kunnskapsbedrift som satser på forskning og utvikling (FoU) i tillegg til mottak og behandling av avfall. Målet med FoU-virksomheten er å forbedre konsernets konkurransekraft, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter, samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser. Lindum tar et betydelig samfunnsansvar Satsingen har gitt resultater både når det gjelder design av avfallsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall. I tillegg har konsernet bygd opp solid kompetanse og utviklet nye løsninger som gir reduserte luktproblemer for industrien. Denne plattformen gjør at Lindum i dag er en spydspiss innenfor utvikling av nye behandlingsløsninger i avfallsbransjen. Konsernet er en viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder organisk avfall og slam på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Avfallet inneholder også store ressurser som kan utnyttes både til energiformål og til gjenvinning av materialer og råstoffer. Kombinasjonen av dette ligger bak Lindums tunge satsing på våtorganisk avfall og avløpsslam. Konsernet tar et samfunnsansvar og har bygget et nytt biogassanlegg for behandling av dette. Figuren viser hvor Lindums virksomhet er lokalisert. MED BÅT: TRONDHEIM Odda - Tønsberg Trondheim - Fredrikstad MED BIL: Lindum, Drammen - Lemvig, Danmark Florø Lindum, Drammen - Åmotfors, Sverige SVERIGE Lindum BioPlan AS BERGEN STAVANGER Eidfjord Odda Lindum AS Lindum Energi AS Lindum Kommunalservice AS Lindum Oredalen AS Lindum Tønsberg Clairs Lindum Egge AS OSLO Lier Drammen Lindum Prosjekt Nes Åmotfors SVERIGE Lindum Son Lindum Prosjekt IØR Bioressurs Østlandet AS Fredrikstad KRISTIANSAND GØTEBORG ÅLBORG Lemvig DANMARK 3

4 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Nøkkeltall Nøkkeltall Lindum konsern (Tall i tusen) Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt Årsresultat Driftsmargin (EBIT): 12,8 % 11,8 % 10,0 % 10,5 % 9,4 % Driftsmargin før avskrivning (EBITDA) 23,1 % 21,2 % 19,8 % 21,1 % 18,9 % Antall årsverk Behandlede mengder avfall i Drammen (i tonn) Behandlede mengder avfall andre deponier (i tonn) Antall besøkende på gjenvinningsstasjonen Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalandel 29,5 % 28,0 % 31,8 % 35,2 % 33,7 % Egenkapitalrentabilitet 27,1 % 22,3 % 19,7 % 19,8 % 18,2 % Totalkapitalrentabilitet 11,7 % 11,7 % 11,8 % 10,3 % 9,7 % Forklaringer: Driftsmargin: Egenkapitalandel: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Driftsresultat/Driftsinntekter Egenkapital/Totalkapital Årsresultat/Gjennomsnittlig egenkapital (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapitalandel ,7% 35,2% 31,8% 28,0% 29,5% 4

5 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Høydepunkter 2012 Biogassanlegg på Lindum Nytt biogassanlegg på Lindum ble åpnet med stor festivitas i Det er investert MNOK 115 i et høyteknologisk, topp moderne biogassanlegg. Anlegget har en kapasitet på ca tonn/år og behandler tonn med avløpsslam og tonn med septik, fett- og matavfall. Massene trykkokes på 170 C før de råtnes ut i store tanker. Årlig energiproduksjon er 16 GWh. Gassen brukes i dag til strøm- og varmeproduksjon. Bioresten er i ferd med å bli et attraktivt jordforbedringsprodukt. EU-prosjekt Lindum har fått Euro i ECO- Innovation støtte fra EU til et miljøprosjekt, og leder utviklingen av fremtidsrettede kretsløpssystem i samarbeid med veksthusnæringen. De globale krisene gjør at verden etterspør nye bærekraftige løsninger innen både avfall, energi og landbruk. Dette er alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen. Integrerte lokale kretsløp kan bidra til løsning av flere globale kriser, samtidig. I prosjektet forbehandles matavfall før det råtner ut og produserer biogass og biorest. Gassen brukes til oppvarming, og bioresten til gjødsling av vekstjord i et integrert klimasmart veksthus. Veksthuset benytter såpebobler i veggene til isolasjon og selektiv solskjerming ved behov. Biofiltere til Lindum og Romerike biogassanlegg Clairs, en avdeling i Lindum, leverer luktrenseløsninger over hele landet. I 2012 fikk Clairs to store leveranser til to av Norges nye, store biogassanlegg. Anlegget på Lindum har vært i full drift store deler av 2012, og målinger viser at lukten reduseres med 99 % gjennom scrubber og filter. Biofilteret til EGEs nye biogassanlegg på Romerike ble levert høsten 2012 og tatt i bruk ved årsskiftet. Gjennom disse leveransene har Clairs markert sin kompetanse og leveringsdyktighet når det gjelder luktrenseløsninger for store anlegg. Ny eierstrategi Drammen kommune har vedtatt ny eierstrategi for Lindum. Kommunen skal fortsatt eie Lindum og har som mål at eierskapet skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Selskapets primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen. Eier skal gjennom sitt eierskap sikre en regional forankring av et viktig kompetansemiljø, i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert, industriell kompetanse. Kraftig omsetningsvekst Lindum BioPlan Lindum ervervet 51 % av aksjene i Lindum BioPlan i Selskapet omsatte da for ca. MNOK 50. I 2012 økte omsetningen til MNOK 60,6, det vil si en økning på 22 %. Økningen kom til tross for at anlegget i Eidfjord ble rammet av orkanen Dagmar i romjula Det meste av omsetningsøkningen kommer fra inntekter på behandling av avfall og masser, samt salg av skrapjern. Synergier med resten av Lindum har også gitt positiv effekt. Selskapet posisjonerer seg nå for ytterligere vekst. Ny omlastingsstasjon i Tønsberg En ny og moderne omlastingsstasjon er åpnet på Lindums anlegg i Tønsberg. Stasjonen tar i mot til sammen ca tonn/år med restavfall, våtorganisk avfall, plast og papp og papir fra husholdningene i Nordre Vestfold. Avfallet tas i mot og lastes om inne i et lukket anlegg. Det er egne binger for hver fraksjon. Plasten presses før den lastes om. Anlegget har kostet ca. MNOK 13. Anlegget ble åpnet av ordføreren i Tønsberg. Hun fremhevet at kildesortering er riktig og viktig i et samfunnsmessig perspektiv. 5

6 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Lindum et industrikonsern i vekst Man slænger ikke væk, som rent udugelig, hva der som Raastoff kan blive brugeligt Henrik Ibsen (i Peer Gynt, 5. handling) 6

7 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Året 2012 ble et nytt godt år for Lindum. Vi har fortsatt med byggingen av Lindum som et konsern, og omsetningen har økt med 17 % i forhold til fjoråret. Dette er i tråd med Lindums strategi om vekst både i form av organisk vekst i etablerte enheter og etablering av nye enheter. I Drammen begynner deponiet å bli fullt, og aktiviteten der vil gå noe ned. Utviklingen de siste årene med økt vekst utenfor Drammen har fortsatt. Det hyggelige med veksten er at den også har gitt en resultatvekst på 20 % i forhold til fjoråret. Lindum har gjennom en årrekke satset tungt på å bygge opp tilgang på mottaks- og behandlingskapasitet for avfall og forurensede masser rundt Oslofjorden. Vi ser nå resultater av denne satsingen. Rundt midten av 2000-tallet så Lindum at det ville bli et stort behov for deponikapasitet i regionen, og startet oppbyggingen av kapasiteten gjennom samarbeid med andre kommunalt eide aktører. Etter at forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart materiale ble innført, har behovet for deponering bare økt. Økningen skyldes utbygging av infrastruktur, bolig- og næringsbygg i tidligere industrialiserte områder. I tillegg er fokus på miljøgifter økt, noe som gjør at blant annet mye betongavfall fra riving og rehabilitering defineres som så forurenset at det ikke kan disponeres fritt. Et viktig bein for Lindum er og blir deponivirksomhet på flere steder. I tilknytning til noen av deponiene driver Lindum også annen virksomhet knyttet til mottak og behandling av avfall og ikke minst avløpsslam. Dette gjøres også på Vestlandet gjennom Lindum BioPlans tre komposteringsanlegg. Sammen med aktivitetene på Lindum i Drammen utgjør dette et stort forretningsområde, og det er store synergier mellom de ulike anleggene. Kompetanse kan utnyttes på tvers og masser til behandling kan styres til de anlegg der de kan behandles optimalt. Dette gjør Lindumkonsernet i stand til å håndtere større mengder avfall. Øvrig forretningsvirksomhet drives ulikt fra sted til sted og gir samlet en god mulighet til å betjene et stadig mer krevende marked. Våre kunder ønsker mer spesialiserte løsninger som gir dem konkurransefortrinn i sin hovedvirksomhet. Da er det ofte skreddersydde løsninger som må til, noe Lindum med sitt mangfold av virksomheter, erfaring og kompetanse er i stand til å gi. Trender i avfallsmarkedet En nasjonal avfallsplan er under utvikling. Mye tyder på at denne, i tråd med tilsvarende planer i EU, vil fokusere på økt materialgjenvinning. Materialgjenvinning ligger høyere opp i avfallspyramiden enn energigjenvinning. Det er viktigere å gjenvinne materialene og råstoffet i avfallet enn å utnytte energien i det. Nye energikilder utvikles med stormskritt og det vil etter hvert ikke være behov for å utnytte energien i avfallet for å skaffe tilstrekkelig energi. Nye systemer for sortering og separering av ulike materialer i avfallet er på full fart inn, og det vil etter hvert bli mer lønnsomt å gjenvinne materialer og råstoff i avfallet enn å la det gå til energiproduksjon. I tillegg ser det ut til å bli økt fokus på farlig avfall og bygg- og riveavfall. Dette er to områder der Lindum driver forretningsvirksomhet og ser muligheter for videre utvikling. Ny eierstrategi - nye muligheter Lindum fikk i 2012 en ny eierstrategi. Drammen kommune skal fortsatt eie selskapet fullt og helt, men det åpnes for partnerskap med andre aktører innen enkelte segmenter. Eierskapet skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Virksomheten skal konsentreres innenfor innsamling, behandling/foredling og avsetning av ulike typer avfall og forurensede masser. Østlandet og Vestlandet vil fortsatt være geografiske hovedområder for etablering av anlegg, men avfall og masser fra hele Norge vil være interessante for konsernet. Alle investeringer forutsettes å være basert på gode forretningsmessige prinsipper. Konsernet skal drives lønnsomt og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. Lindums virksomhet skal gi eier en avkastning/ verdiøkning som er minst like god som andre alternativer med samme risiko. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen. Gjennom sitt eierskap sikrer kommunen en regional forankring av et viktig kompetansemiljø i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert industriell kompetanse. Den nye eierstrategien passer godt sammen med selskapets visjon: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallsbehandling for miljøets skyld. Omsetningsfordeling 2012 Drammen 37 % Nes 12 % Tønsberg 5 % Slamavsetning 5 % Lindum Kommunalservice 3 % Clairs 2 % Bioressurs Østlandet 6 % Lindum Oredalen 12 % Lindum BioPlan 17 % Lindum Energi 1 % 7

8 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Lindums forskning- og utviklingsvirksomhet (FoU) Gorm Thune (t.v.) og Thomas Henriksen (t.h.) analyserer resultatene fra bioresten. FoU-arbeidet har økt Lindums kunnskap om biogassproduksjon og bidratt til at innfasingen av nytt biogassanlegg har gått tilnærmet smertefritt Samfunnets syn på avfall er drastisk endret i løpet av de siste 5-10 år. Tidligere ble avfall betraktet som et problem man løste ved deponering eller forbrenning. For få år siden var energigjenvinning og klima hovedfokus hva angikk avfallsbehandling. I dag er fokuset i tillegg til klima og energi, også knyttet opp mot knapphet på råstoff til industriproduksjon og jordens mangel på mat. I tillegg er økt kunnskap om miljøgifter også med på å forme utviklingen i bransjen. Løsningene preges av en globaliseringstrend, der avfall inngår som en vare i et internasjonalt marked. I tillegg er rammevilkår forskjellig fra land til land. I praksis innebærer dette at norsk konkurransekraft forutsetter at vi er i stand til å utvikle kostnadseffektive løsninger. 8

9 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Kompetanse Avfallsbransjen er en bransje som gjennomgår en drastisk endring. I tillegg blir båndene inn mot andre bransjer viktigere og viktigere i forhold til innovasjoner og FoU-virksomhet. Våre medarbeidere, våre kunder og våre samarbeidspartnere er viktige kunnskapsressurser når nye løsninger skal formes. Lindum trenger kompetanse innen blant annet mikrobiologi, kjemi, termodynamikk, jordbruk, mineraler og materiallære. Prosjektteamene er i dag mer tverrfaglige enn for få år siden og det blir stadig viktigere å kommunisere på tvers av fagfelt. I tillegg til tverrfaglighet skjer det en internasjonalisering innen forskningen. Norske og utenlandske universiteter bidrar med sine forskere og sitt utstyr. Lindum har flere utenlandske forskere som gjør forskningsarbeid i kortere eller lengre perioder på Lindum. Dette tilfører selskapet nye impulser, og gir selskapet tilgang på ny kompetanse, som igjen kan frembringe løsninger man tidligere ikke så. Hvorfor forskning og utvikling? Lindums mål med FoU-virksomhet er å forbedre selskapets konkurransekraft, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser. Alt for miljøets skyld. FoU-baserte prosjekter har i en årrekke vært en integrert del av Lindums verdiskapning. FoU-prosjektene oppstår gjerne som et resultat av et kundebehov, bransjebehov, egne interne prosesser eller fordi Lindum ser prosessforbedringer som et viktig element for å skaffe seg økt konkurransekraft. I tillegg foreligger det ikke gode miljømessige løsninger for alle miljøutfordringer bransjen har. Sopp som dyrkes i prosjektet From Food to Waste to Food. Prisutvikling på jomfruelig råvare til industribruk kombinert med en teknisk utvikling, åpner muligheter for gjenvinning av råvarer i lavere konsentrasjoner enn tidligere. Tverrsektorielle løsninger viktigere og viktigere Viktigere og viktigere for Lindums miljøbetraktninger er vurderinger knyttet opp mot totale verdikjeder. Behandling av slam og våtorganisk avfall i biogassanlegg dreier seg ikke kun om energi og bruken av energien, men også om å ta vare på og gjenbruke næringsstoff, organisk stoff og mineraler i bioresten på en miljømessig god måte. Skal vi løse en miljøutfordring for en industribedrift må vi kanskje gjøre endringer i selve produksjonsprosessen. Sommeren 2010 startet bygging av biogassanlegg på Lindum. Parallelt med dette ble det etablert en pilotreaktor for biogassproduksjon. Hensikten med denne reaktoren var todelt. En av begrunnelsene var å bygge opp intern kunnskap om biogassprosesser slik at man kunne minimere risiko og problemer i forbindelse med oppstarten av biogassanlegget. Den andre hensikten var å øke effektiviteten i anlegget. På vårparten i 2012 ble biogassanlegget satt i drift. Prøvedriftsperioden ble vellykket blant annet som et resultat av det arbeid som var gjort i forkant, og den kunnskap som var høstet i pilotanlegget. Biogassanlegget ble offisielt åpnet i september Kunnskapen førte også til at man raskt kunne utnytte kapasiteten i anlegget på en effektiv måte. I tillegg til pilotreaktor har Lindum også skaffet seg utstyr til å kjøre småskala biogassforsøk. Dette utstyret benyttes i kombinasjon med pilotreaktoren. Småskala forsøk kombinert med pilotreaktor reduserer risikoen for at noe går galt i biogassanlegget, slik at tiden anlegget vil være ute av drift reduseres til et minimum. FoU knyttet til økt utnyttelse av biogassanlegget Et annet resultat av forsøksanleggene er at gassproduksjonen i biogassanlegget er høyere enn først antatt. Det forskes videre på å øke gassproduksjonen ytterligere, samt å redusere 9

10 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Katarzyna Krajewska følger matproduksjon og resultater tett i drivhuset. oppholdstiden til slammet i anlegget slik at anleggets kapasitet kan økes. Mye FoU knyttes til økt verdi av biorest fra biogassanlegget, for eksempel Vermikompostering kompostering med meitemark På Lindum har vi et pilotlaboratorium med tusenvis av dyktige og arbeidsomme meitemarker, som med stor appetitt spiser seg gjennom biorester av slam og matavfall. De organiske massene foredles gjennom denne prosessen. Det innebærer at etter at meitemarken har gjort sin jobb, inneholder massene mye mer lett tilgjengelige plantenæringsstoffer enn en vanlig 10 kompost, og massene er også blitt svært innholdsrike på viktige mikroorganismer. Vermikompost er dessuten gunstig for jordstruktur og inneholder stoffer som forebygger eller undertrykker plantesykdommer. Lindum produserer ulike typer komposter og biorester for bruk i hager, gartnerier, landbruk og grøntanlegg. Hovedingrediensene i disse produktene er de organiske avfallsfraksjoner som leveres til våre anlegg. I den forbindelse gjennomføres flere prosjekter med forskning og utprøving av ulike behandlingsmetoder både i egen regi og i samarbeid og med støtte fra andre aktører og forskningsinstitusjoner.

11 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Lindum fikk i 2012 støtte av EU til et prosjekt for utvikling av kretsløpssystem i samarbeid med veksthusnæringen Konvensjonelt landbruk sliter med jorderosjon, vannforbruk, CO 2 -utslipp, avrenning og et stadig mer varierende klima. Veksthusnæringen har imidlertid potensiale for mer kontrollert matproduksjon i et vilt og varierende klima, gjerne i bynære områder. Lindum (og EU som har bevilget midler til prosjektet) mener at en integrering av prosesser er en fremtidsrettet løsning. Nøkkelelementer i løsningene er: Forbehandling av matavfall Konvertering til biorest og biogass Omgjøring av biorest til både substrat og næringsløsning for planteavlinger Alle gass-, flytende- og faste fraksjoner tas i bruk Et integrert klimasmart veksthus som benytter såpebobler i veggene som isolasjon og styring av lys Forskning på forurenset grunn Det har de siste årene vært et økende miljøfokus knyttet til forurenset grunn. Dette skyldes blant annet stor byggeaktivitet i urbane områder, kombinert med økt kunnskap om miljøfaren enkelte stoffer utgjør. Et av de stoffene som har fått økt fokus de siste årene er grunnstoffet antimon. Antimon er et svært giftig stoff med stort utlekkingspotensial. Antimon finnes i ulike produkter som plastikk og flammehemmere, og er dessuten benyttet i mantelen på blykuler. Inntil nylig har man hatt begrenset kunnskap om hvordan antimon påvirker jordsmonnet og hvilke skader dette kan gi. Lindum har deltatt i et prosjekt sammen med Norges Geologiske Institutt der man blant annet har kommet frem til løsninger for å stabilisere denne type forurensning. De globale krisene gjør at verden etterspør bærekraftige løsninger innen både avfall, energi og landbruk. Dette er som nevnt alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen, og at integrerte lokale kretsløp kan bidra til løsning av flere globale kriser samtidig. I de land som har fått i gang behandling av matavfall, utpeker biogass seg som en ideell behandling: Våtorganisk avfall gir på denne måten både energi og gjødsel. Utfordringen er imidlertid lokal avsetning av alle produktene (gass, CO 2 og biorest) som i mange tilfeller ligger lite sentralt, slik at kostnaden ved anvendelsen blir høy. Veien videre Lindum følger flere veier hva angår forskning og utvikling. Noen prosjekter er fremhevet i denne årsrapporten, mens andre ikke er nevnt. Lindum tror at kompetanseoppbygging er viktig for videre utvikling av selskapet. Gode løsninger involverer kunder, samarbeidspartnere, nasjonal og internasjonal akademia. Det å se på tvers av fagdisipliner og tørre å tenke utover den tradisjonelle boksen avfallsbransjen befinner seg i, blir for oss viktigere og viktigere. Lindum skal satse på materialgjenvinning og utnytte den energien avfallet representerer. Næringsstoffer skal fanges opp og settes tilbake i produksjon. Ideelt sett skulle begrepet avfall forsvinne da avfall er fremtidens innsatsfaktorer. Utviklingsarbeid, kompetanseoppbygging og samarbeidsrelasjoner er viktige begrep i denne utviklingen. 11

12 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Forretningsområdene Biologiske prosesser Behandling av organisk avfall: Matavfall Slam Hageavfall Jord Drammen Hurum Odda Eidfjord Florø Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 22 Lindumkonsernet har virksomhet innenfor mottak og behandling av organisk avfall. I 2012 behandlet konsernet totalt nær tonn organisk avfall som slam, matavfall og hageavfall. Mye av slammet behandles i selskapets nye biogassanlegg i Drammen. Slik blir energien utnyttet som biogass. Den næringsrike bioresten blir tilbakeført til landbruket. Mye matavfall behandles også i biogassanlegg, mens den faste resten komposteres. Lindum mener det er viktig at det organiske stoffet tas vare på og tilbakeføres til grøntanlegg, jordbruk og parkanlegg. Det er av stor miljømessig betydning at dette avfallet blir håndtert som en ressurs og ikke som et avfallsproblem. Lindumkonsernet har solid kompetanse og tilbyr ulike behandlingsmåter for behandling av dette avfallet. I dag foregår behandlingen både i lukkede biogass- og komposteringsanlegg, samt ved utendørs rankekompostering. 12

13 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Deponi Deponering av: Lett forurensede masser Oljeforurensede masser Industrimasser FOTO: MARI STAFF BROSTRØM Drammen Tønsberg Egge Hurum Fredrikstad Omfang 2012: i tonn Håndtering og mottak av forurensende masser er en viktig del av Lindums kjernevirksomhet. Lindum har i dag deponikapasitet tilgjengelig over store deler av Østlandet. Her er det i hovedsak mottak av lettere forurensede masser og behandling av sterkt forurensede masser. Konsernet håndterer også andre industrimasser gjennom sine mottak. Nær tonn masser ble håndtert i Selskapet har hele tiden fokus på å optimalisere anleggene for å ivareta nærmiljøet, og for å unngå plager som lukt og gassutslipp. Lindumkonsernet har flere mottak tilgjengelig sentralt på Østlandet. Sysselsatte 2012: antall 20 13

14 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Avfallsbehandling Behandling: Energi Sortering Flishugging Farlig avfall FOTO: ZEBEN PUTNAM Drammen (energi) Drammen og Odda (sortering) Sør Norge (flishugging - mobilt utstyr) Drammen (farlig avfall) Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 23 Kundene til Lindum har ofte har et sammensatt avfallsproblem. I tilegg til deponi og mottak av organisk avfall, tilbyr derfor selskapet også andre løsninger. Lindum har sorteringsanlegg for avfall i Drammen og Odda, og mottak av farlig avfall i Drammen. Gjennom datterselskapet Lindum BioPlan AS har konsernet god kompetanse på kverning og flishugging av trevirke og hageavfall. Datterselskapet har også mobilt utstyr og tilbyr denne tjenesten i hele Sør- Norge. En annen del av virksomheten er å hente ut metangass fra deponiet i Drammen. Gassen energigjenvinnes og brukes blant annet til oppvarming av et fjernvarmeanlegg på et boligfelt i nærheten. 14

15 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Tjenester Levering av: Transport Luktreduksjon Gjenvinningsstasjon Omlasting Container Sør-Norge (transport) Skien (luktreduksjon) Drammen og Odda (gjenvinningsstasjon) Drammen, Tønsberg og Odda (omlasting) Drammen og Odda (container) Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 35 Konsernet tilbyr en rekke tjenester for sine kunder. Transport er en viktig tjeneste, og Lindum tilbyr ulike transporttjenester innenfor selskapets virksomhetsområder for hele Sør Norge. Clairs, som står for Clean Air Systems, er en avdeling som har en rekke produkter og tjenester knyttet til luktreduksjon, og som leverer løsninger over hele Norge. I Drammen og Odda driver selskapet gjenvinningsstasjoner for kommunene. Lindum har også containerutleie for både privatpersoner og næringsvirksomhet på disse lokasjonene. Omlasting er også en tjeneste selskapet tilbyr, og Lindum har i dag omlastingsstasjoner i Tønsberg, Drammen og i Odda. 15

16 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Styrets og administrerende direktørs årsberetning Styret i Lindum AS. F.v.: Janicke Poulsen Garmann, Finn Egil Holm, Majken Margrethe Smith, Olav Volldal, Nanty Knudsen, Thomas Jølstad Henriksen og Pål Smits. Selskapet eies 100 % av Drammen kommune og er organisert som et konsern. Konsernet består av Lindum AS, som har hovedbase i Drammen, samt datterselskapene Lindum Kommunalservice AS (gjenvinningsstasjonen), Lindum Oredalen AS på Hurum (deponi), Lindum BioPlan AS i Odda (kompostering, kverning, transport), Lindum Energi AS (produksjon av strøm og fjernvarme) og Lindum Egge AS i Lier (deponi). Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt vesentlige forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. God økonomisk utvikling Omsetningen i konsernet ble MNOK 347 (295). Dette representerer en økning på 17 % fra Det tilhørende driftsresultat ble MNOK 44,5 (34,9), en økning på 27 % fra året før. Likvidreservene i selskapet er tilnærmet uendret og etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Diversifisert virksomhet Lindum har en rekke ulike virksomhetsområder som omfatter deponering av avfall, mottak og behandling av forurenset 16

17 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 jord, behandling av avløpsslam, hageavfall og våtorganisk avfall, produksjon av jord og jordforbedringsmidler, sortering av avfallsfraksjoner fra egen containervirksomhet, omlasting av avfall, drift av gjenvinningsstasjoner med mottak for farlig avfall, containerutleie og transport, løsninger for luktreduksjon, samt energiproduksjon og drift av fjernvarmenett. Nytt i 2012 er et biogassanlegg som behandler slam, septik og organisk avfall, og derigjennom produserer biogass og biogjødsel. Biogassen anvendes for energiproduksjon, mens biogjødselen er et jordforbedringsprodukt. Generelle markedstrender Virksomheten er i begrenset grad påvirket av generelle konjunktursvingninger, men konkurransen om avfall og masser blir stadig sterkere. Det har vært en konsolidering i avfallsmarkedet som har ført til færre og større enheter. Det er tilsvarende en trend mot et felles skandinavisk, og etter hvert også et europeisk, avfallsmarked. Det vil trolig vil påvirke prisnivå og konkurranse i årene som kommer. Økt aktivitet innen de fleste områder Lindum-konsernet har i 2012 tatt i mot og behandlet nesten tonn avfall, slam og forurenset masse på egne anlegg og hos underleverandører. Dette er en økning på 6 % fra året før. I Lindum AS ble det tatt i mot og behandlet ca tonn, hvorav ca tonn i Drammen. De største fraksjonene var forurensede masser, rivningsavfall, restavfall, organisk avfall og avløpsslam. Lindum har mottatt og behandlet store mengder forurensede gravemasser fra ulike bygg- og anleggsprosjekter rundt Oslofjorden. Gjenvinningsstasjonen har fortsatt en sterk vekst i antall besøk. Lindum produserer og selger anleggsjord og ferdigpakket jord. Dette salget økte med 13 % i I tillegg har det vært arbeidet langsiktig og strategisk med anvendelsesmuligheter for biorest, kompost- og jordforbedringsprodukter. Arbeidet har gitt bedre avsetningsmuligheter for disse fraksjonene mot slutten av året og et godt grunnlag for årene framover. Gassmengdene fra deponiet på Lindum har gått ytterligere ned i 2012, men det nye biogassanlegget har økt den samlede gassproduksjonen i forhold til All gass som tas ut brukes til produksjon av strøm og varme. Energimengden som er solgt/utnyttet er økt med 5 %. Arbeidet med etablering av et nytt deponi for forurensede masser i Lier startet opp i 2011 og står ferdig til oppstart i 2. kvartal Dette blir et viktig avlastningsanlegg for de andre deponiene i konsernet. I tillegg er det arbeidet med avklaring av flere andre mulige deponier. Stor investering i biogassanlegget er fullført Sommeren 2010 startet byggingen av et biogassanlegg for behandling av avløpsslam og andre organiske avfallsfraksjoner. Anlegget ble fullført på vårparten 2012 og satt i prøvedrift i mai. Prøvedriftsperioden var vellykket og anlegget ble offisielt åpnet i september. Det er totalt investert ca. MNOK 115 i anlegget som er en betydelig investering for selskapet. Anlegget fungerer etter hensikten. Prosessen fungerer bra, det produseres mer gass enn forventet og bioresten holder høy kvalitet. Kapasiteten i anlegget er noe større enn forutsatt. Basert på de resultater som er oppnådd og hva styret anser å være realistiske forutsetninger fremover, vil investeringen gi en god avkastning. Fortsatt sterk satsing på forskning og utvikling Lindums visjon er: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering for miljøets skyld. For å gjøre denne visjonen til virkelighet legger bedriften ned store ressurser i forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til prosesser for behandling av avfall. Selskapet arbeider blant annet med å produsere hydrogen fra organisk avfall. Selskapet fikk i 2012 sammen med to andre partnere, tilsagn om fra EU til et ECO-Innovation prosjekt. De globale krisene gjør at verden etterspør nye bærekraftige løsninger innen avfall, energi og landbruk. Dette er alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen. Integrerte lokale kretsløp kan være et bidrag på veien for løsning av flere globale kriser. Lindum er hovedansvarlig for prosjektet, og det samarbeides tett med veksthusnæringen og universitetet i Poznan. I tillegg utvikles og produseres ulike vekstjordprodukter med basis i kompost. Selskapet har i 2012 vært knyttet opp mot flere forskningsprosjekter i regionen og mot ledende forskningsmiljøer i Norge. Gjennom FoU-virksomheten skal Lindum finne nye behandlingsløsninger, bidra til å sikre miljøet, skape verdier og sikre gode arbeidsplasser. God kompetanseutvikling Kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere er helt avgjørende for å kunne utvikle bedriften ytterligere. Kompetansen er blitt styrket gjennom nyansettelser med høyere kompetanse og ved en bevisst satsing på å utvikle hver enkelt medarbeiders kompetanse gjennom interne og eksterne tiltak. Det er også i 2012 fire ansatte som har tatt fagbrev innenfor avfall og gjenvinning. Bedriften legger også stor vekt på å ta sin del av samfunnsansvaret for reduksjon av klimagassutslipp, opprydding i miljøsynder, lokal og bærekraftig utvikling og etablering av ny næringsvirksomhet med nye arbeidsplasser i regionen. Datterselskaper og tilknyttede selskaper LINDUM OREDALEN AS (eiet 51 %) eies sammen med Røyken og Hurum kommuner. Selskapet driver deponi på Hurum, og kompostering av avløpsslam. Selskapet hadde en omsetning på MNOK 41,4 (36) og et overskudd på MNOK 13,6 (10,9) før skatt. 17

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Endringer i forbruksmønsteret... 4 Først ute med «miljøkjøpesenter»... 6 Tre steg for videre vekst... 8 Konsernregnskap

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer