Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i Lindum AS Årsrapport 2012 Lerpeveien Drammen Tlf.: Faks: Produksjon: Godt Sagt kommunikasjon Fotograf: Torbjørn Tandberg Grafisk design: Form Farm visuell kommunikasjon Trykk: Zoom Grafiske Foto forsiden: Til venstre Bjørn Myrvold, til høyre Lasse Thorbjørnsen Foto baksiden: Katarzyna Krajewska Årsrapporten er trykket på resirkulert papir MILJØMERKET Trykksak Innhold 4 Nøkkeltall 5 Høydepunkter i Lindum et industrikonsern i vekst 8 Forskning og utvikling (FoU) 12 Forretningsområdene 16 Styrets og administrerende direktørs beretning 21 Resultat og balanse 24 Kontantstrømoppstilling 25 Regnskapsprinsipper 26 Noter 34 Revisors beretning 36 Datterselskaper 2

3 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Om Lindum Lindum er et konsern med virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet. Lindum AS er 100 % eid av Drammen kommune. Konsernet har sju datterselskaper og virksomhet innen deponering av avfall og forurensede masser, containerutleie, sortering av avfall, energiproduksjon med drift av fjernvarmenett, drift av gjenvinningsstasjon, håndtering av farlig avfall og behandling av avløpsslam, hageavfall, våtorganisk avfall og annet nedbrytbart avfall. Lindum har det siste tiåret fokusert på å øke kompetansenivået i konsernet gjennom rekruttering og videreutdanning, og er i dag en kunnskapsbedrift som satser på forskning og utvikling (FoU) i tillegg til mottak og behandling av avfall. Målet med FoU-virksomheten er å forbedre konsernets konkurransekraft, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter, samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser. Lindum tar et betydelig samfunnsansvar Satsingen har gitt resultater både når det gjelder design av avfallsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall. I tillegg har konsernet bygd opp solid kompetanse og utviklet nye løsninger som gir reduserte luktproblemer for industrien. Denne plattformen gjør at Lindum i dag er en spydspiss innenfor utvikling av nye behandlingsløsninger i avfallsbransjen. Konsernet er en viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder organisk avfall og slam på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Avfallet inneholder også store ressurser som kan utnyttes både til energiformål og til gjenvinning av materialer og råstoffer. Kombinasjonen av dette ligger bak Lindums tunge satsing på våtorganisk avfall og avløpsslam. Konsernet tar et samfunnsansvar og har bygget et nytt biogassanlegg for behandling av dette. Figuren viser hvor Lindums virksomhet er lokalisert. MED BÅT: TRONDHEIM Odda - Tønsberg Trondheim - Fredrikstad MED BIL: Lindum, Drammen - Lemvig, Danmark Florø Lindum, Drammen - Åmotfors, Sverige SVERIGE Lindum BioPlan AS BERGEN STAVANGER Eidfjord Odda Lindum AS Lindum Energi AS Lindum Kommunalservice AS Lindum Oredalen AS Lindum Tønsberg Clairs Lindum Egge AS OSLO Lier Drammen Lindum Prosjekt Nes Åmotfors SVERIGE Lindum Son Lindum Prosjekt IØR Bioressurs Østlandet AS Fredrikstad KRISTIANSAND GØTEBORG ÅLBORG Lemvig DANMARK 3

4 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Nøkkeltall Nøkkeltall Lindum konsern (Tall i tusen) Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt Årsresultat Driftsmargin (EBIT): 12,8 % 11,8 % 10,0 % 10,5 % 9,4 % Driftsmargin før avskrivning (EBITDA) 23,1 % 21,2 % 19,8 % 21,1 % 18,9 % Antall årsverk Behandlede mengder avfall i Drammen (i tonn) Behandlede mengder avfall andre deponier (i tonn) Antall besøkende på gjenvinningsstasjonen Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalandel 29,5 % 28,0 % 31,8 % 35,2 % 33,7 % Egenkapitalrentabilitet 27,1 % 22,3 % 19,7 % 19,8 % 18,2 % Totalkapitalrentabilitet 11,7 % 11,7 % 11,8 % 10,3 % 9,7 % Forklaringer: Driftsmargin: Egenkapitalandel: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Driftsresultat/Driftsinntekter Egenkapital/Totalkapital Årsresultat/Gjennomsnittlig egenkapital (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapitalandel ,7% 35,2% 31,8% 28,0% 29,5% 4

5 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Høydepunkter 2012 Biogassanlegg på Lindum Nytt biogassanlegg på Lindum ble åpnet med stor festivitas i Det er investert MNOK 115 i et høyteknologisk, topp moderne biogassanlegg. Anlegget har en kapasitet på ca tonn/år og behandler tonn med avløpsslam og tonn med septik, fett- og matavfall. Massene trykkokes på 170 C før de råtnes ut i store tanker. Årlig energiproduksjon er 16 GWh. Gassen brukes i dag til strøm- og varmeproduksjon. Bioresten er i ferd med å bli et attraktivt jordforbedringsprodukt. EU-prosjekt Lindum har fått Euro i ECO- Innovation støtte fra EU til et miljøprosjekt, og leder utviklingen av fremtidsrettede kretsløpssystem i samarbeid med veksthusnæringen. De globale krisene gjør at verden etterspør nye bærekraftige løsninger innen både avfall, energi og landbruk. Dette er alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen. Integrerte lokale kretsløp kan bidra til løsning av flere globale kriser, samtidig. I prosjektet forbehandles matavfall før det råtner ut og produserer biogass og biorest. Gassen brukes til oppvarming, og bioresten til gjødsling av vekstjord i et integrert klimasmart veksthus. Veksthuset benytter såpebobler i veggene til isolasjon og selektiv solskjerming ved behov. Biofiltere til Lindum og Romerike biogassanlegg Clairs, en avdeling i Lindum, leverer luktrenseløsninger over hele landet. I 2012 fikk Clairs to store leveranser til to av Norges nye, store biogassanlegg. Anlegget på Lindum har vært i full drift store deler av 2012, og målinger viser at lukten reduseres med 99 % gjennom scrubber og filter. Biofilteret til EGEs nye biogassanlegg på Romerike ble levert høsten 2012 og tatt i bruk ved årsskiftet. Gjennom disse leveransene har Clairs markert sin kompetanse og leveringsdyktighet når det gjelder luktrenseløsninger for store anlegg. Ny eierstrategi Drammen kommune har vedtatt ny eierstrategi for Lindum. Kommunen skal fortsatt eie Lindum og har som mål at eierskapet skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Selskapets primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen. Eier skal gjennom sitt eierskap sikre en regional forankring av et viktig kompetansemiljø, i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert, industriell kompetanse. Kraftig omsetningsvekst Lindum BioPlan Lindum ervervet 51 % av aksjene i Lindum BioPlan i Selskapet omsatte da for ca. MNOK 50. I 2012 økte omsetningen til MNOK 60,6, det vil si en økning på 22 %. Økningen kom til tross for at anlegget i Eidfjord ble rammet av orkanen Dagmar i romjula Det meste av omsetningsøkningen kommer fra inntekter på behandling av avfall og masser, samt salg av skrapjern. Synergier med resten av Lindum har også gitt positiv effekt. Selskapet posisjonerer seg nå for ytterligere vekst. Ny omlastingsstasjon i Tønsberg En ny og moderne omlastingsstasjon er åpnet på Lindums anlegg i Tønsberg. Stasjonen tar i mot til sammen ca tonn/år med restavfall, våtorganisk avfall, plast og papp og papir fra husholdningene i Nordre Vestfold. Avfallet tas i mot og lastes om inne i et lukket anlegg. Det er egne binger for hver fraksjon. Plasten presses før den lastes om. Anlegget har kostet ca. MNOK 13. Anlegget ble åpnet av ordføreren i Tønsberg. Hun fremhevet at kildesortering er riktig og viktig i et samfunnsmessig perspektiv. 5

6 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Lindum et industrikonsern i vekst Man slænger ikke væk, som rent udugelig, hva der som Raastoff kan blive brugeligt Henrik Ibsen (i Peer Gynt, 5. handling) 6

7 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Året 2012 ble et nytt godt år for Lindum. Vi har fortsatt med byggingen av Lindum som et konsern, og omsetningen har økt med 17 % i forhold til fjoråret. Dette er i tråd med Lindums strategi om vekst både i form av organisk vekst i etablerte enheter og etablering av nye enheter. I Drammen begynner deponiet å bli fullt, og aktiviteten der vil gå noe ned. Utviklingen de siste årene med økt vekst utenfor Drammen har fortsatt. Det hyggelige med veksten er at den også har gitt en resultatvekst på 20 % i forhold til fjoråret. Lindum har gjennom en årrekke satset tungt på å bygge opp tilgang på mottaks- og behandlingskapasitet for avfall og forurensede masser rundt Oslofjorden. Vi ser nå resultater av denne satsingen. Rundt midten av 2000-tallet så Lindum at det ville bli et stort behov for deponikapasitet i regionen, og startet oppbyggingen av kapasiteten gjennom samarbeid med andre kommunalt eide aktører. Etter at forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart materiale ble innført, har behovet for deponering bare økt. Økningen skyldes utbygging av infrastruktur, bolig- og næringsbygg i tidligere industrialiserte områder. I tillegg er fokus på miljøgifter økt, noe som gjør at blant annet mye betongavfall fra riving og rehabilitering defineres som så forurenset at det ikke kan disponeres fritt. Et viktig bein for Lindum er og blir deponivirksomhet på flere steder. I tilknytning til noen av deponiene driver Lindum også annen virksomhet knyttet til mottak og behandling av avfall og ikke minst avløpsslam. Dette gjøres også på Vestlandet gjennom Lindum BioPlans tre komposteringsanlegg. Sammen med aktivitetene på Lindum i Drammen utgjør dette et stort forretningsområde, og det er store synergier mellom de ulike anleggene. Kompetanse kan utnyttes på tvers og masser til behandling kan styres til de anlegg der de kan behandles optimalt. Dette gjør Lindumkonsernet i stand til å håndtere større mengder avfall. Øvrig forretningsvirksomhet drives ulikt fra sted til sted og gir samlet en god mulighet til å betjene et stadig mer krevende marked. Våre kunder ønsker mer spesialiserte løsninger som gir dem konkurransefortrinn i sin hovedvirksomhet. Da er det ofte skreddersydde løsninger som må til, noe Lindum med sitt mangfold av virksomheter, erfaring og kompetanse er i stand til å gi. Trender i avfallsmarkedet En nasjonal avfallsplan er under utvikling. Mye tyder på at denne, i tråd med tilsvarende planer i EU, vil fokusere på økt materialgjenvinning. Materialgjenvinning ligger høyere opp i avfallspyramiden enn energigjenvinning. Det er viktigere å gjenvinne materialene og råstoffet i avfallet enn å utnytte energien i det. Nye energikilder utvikles med stormskritt og det vil etter hvert ikke være behov for å utnytte energien i avfallet for å skaffe tilstrekkelig energi. Nye systemer for sortering og separering av ulike materialer i avfallet er på full fart inn, og det vil etter hvert bli mer lønnsomt å gjenvinne materialer og råstoff i avfallet enn å la det gå til energiproduksjon. I tillegg ser det ut til å bli økt fokus på farlig avfall og bygg- og riveavfall. Dette er to områder der Lindum driver forretningsvirksomhet og ser muligheter for videre utvikling. Ny eierstrategi - nye muligheter Lindum fikk i 2012 en ny eierstrategi. Drammen kommune skal fortsatt eie selskapet fullt og helt, men det åpnes for partnerskap med andre aktører innen enkelte segmenter. Eierskapet skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Virksomheten skal konsentreres innenfor innsamling, behandling/foredling og avsetning av ulike typer avfall og forurensede masser. Østlandet og Vestlandet vil fortsatt være geografiske hovedområder for etablering av anlegg, men avfall og masser fra hele Norge vil være interessante for konsernet. Alle investeringer forutsettes å være basert på gode forretningsmessige prinsipper. Konsernet skal drives lønnsomt og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. Lindums virksomhet skal gi eier en avkastning/ verdiøkning som er minst like god som andre alternativer med samme risiko. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen. Gjennom sitt eierskap sikrer kommunen en regional forankring av et viktig kompetansemiljø i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert industriell kompetanse. Den nye eierstrategien passer godt sammen med selskapets visjon: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallsbehandling for miljøets skyld. Omsetningsfordeling 2012 Drammen 37 % Nes 12 % Tønsberg 5 % Slamavsetning 5 % Lindum Kommunalservice 3 % Clairs 2 % Bioressurs Østlandet 6 % Lindum Oredalen 12 % Lindum BioPlan 17 % Lindum Energi 1 % 7

8 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Lindums forskning- og utviklingsvirksomhet (FoU) Gorm Thune (t.v.) og Thomas Henriksen (t.h.) analyserer resultatene fra bioresten. FoU-arbeidet har økt Lindums kunnskap om biogassproduksjon og bidratt til at innfasingen av nytt biogassanlegg har gått tilnærmet smertefritt Samfunnets syn på avfall er drastisk endret i løpet av de siste 5-10 år. Tidligere ble avfall betraktet som et problem man løste ved deponering eller forbrenning. For få år siden var energigjenvinning og klima hovedfokus hva angikk avfallsbehandling. I dag er fokuset i tillegg til klima og energi, også knyttet opp mot knapphet på råstoff til industriproduksjon og jordens mangel på mat. I tillegg er økt kunnskap om miljøgifter også med på å forme utviklingen i bransjen. Løsningene preges av en globaliseringstrend, der avfall inngår som en vare i et internasjonalt marked. I tillegg er rammevilkår forskjellig fra land til land. I praksis innebærer dette at norsk konkurransekraft forutsetter at vi er i stand til å utvikle kostnadseffektive løsninger. 8

9 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Kompetanse Avfallsbransjen er en bransje som gjennomgår en drastisk endring. I tillegg blir båndene inn mot andre bransjer viktigere og viktigere i forhold til innovasjoner og FoU-virksomhet. Våre medarbeidere, våre kunder og våre samarbeidspartnere er viktige kunnskapsressurser når nye løsninger skal formes. Lindum trenger kompetanse innen blant annet mikrobiologi, kjemi, termodynamikk, jordbruk, mineraler og materiallære. Prosjektteamene er i dag mer tverrfaglige enn for få år siden og det blir stadig viktigere å kommunisere på tvers av fagfelt. I tillegg til tverrfaglighet skjer det en internasjonalisering innen forskningen. Norske og utenlandske universiteter bidrar med sine forskere og sitt utstyr. Lindum har flere utenlandske forskere som gjør forskningsarbeid i kortere eller lengre perioder på Lindum. Dette tilfører selskapet nye impulser, og gir selskapet tilgang på ny kompetanse, som igjen kan frembringe løsninger man tidligere ikke så. Hvorfor forskning og utvikling? Lindums mål med FoU-virksomhet er å forbedre selskapets konkurransekraft, utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser. Alt for miljøets skyld. FoU-baserte prosjekter har i en årrekke vært en integrert del av Lindums verdiskapning. FoU-prosjektene oppstår gjerne som et resultat av et kundebehov, bransjebehov, egne interne prosesser eller fordi Lindum ser prosessforbedringer som et viktig element for å skaffe seg økt konkurransekraft. I tillegg foreligger det ikke gode miljømessige løsninger for alle miljøutfordringer bransjen har. Sopp som dyrkes i prosjektet From Food to Waste to Food. Prisutvikling på jomfruelig råvare til industribruk kombinert med en teknisk utvikling, åpner muligheter for gjenvinning av råvarer i lavere konsentrasjoner enn tidligere. Tverrsektorielle løsninger viktigere og viktigere Viktigere og viktigere for Lindums miljøbetraktninger er vurderinger knyttet opp mot totale verdikjeder. Behandling av slam og våtorganisk avfall i biogassanlegg dreier seg ikke kun om energi og bruken av energien, men også om å ta vare på og gjenbruke næringsstoff, organisk stoff og mineraler i bioresten på en miljømessig god måte. Skal vi løse en miljøutfordring for en industribedrift må vi kanskje gjøre endringer i selve produksjonsprosessen. Sommeren 2010 startet bygging av biogassanlegg på Lindum. Parallelt med dette ble det etablert en pilotreaktor for biogassproduksjon. Hensikten med denne reaktoren var todelt. En av begrunnelsene var å bygge opp intern kunnskap om biogassprosesser slik at man kunne minimere risiko og problemer i forbindelse med oppstarten av biogassanlegget. Den andre hensikten var å øke effektiviteten i anlegget. På vårparten i 2012 ble biogassanlegget satt i drift. Prøvedriftsperioden ble vellykket blant annet som et resultat av det arbeid som var gjort i forkant, og den kunnskap som var høstet i pilotanlegget. Biogassanlegget ble offisielt åpnet i september Kunnskapen førte også til at man raskt kunne utnytte kapasiteten i anlegget på en effektiv måte. I tillegg til pilotreaktor har Lindum også skaffet seg utstyr til å kjøre småskala biogassforsøk. Dette utstyret benyttes i kombinasjon med pilotreaktoren. Småskala forsøk kombinert med pilotreaktor reduserer risikoen for at noe går galt i biogassanlegget, slik at tiden anlegget vil være ute av drift reduseres til et minimum. FoU knyttet til økt utnyttelse av biogassanlegget Et annet resultat av forsøksanleggene er at gassproduksjonen i biogassanlegget er høyere enn først antatt. Det forskes videre på å øke gassproduksjonen ytterligere, samt å redusere 9

10 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Katarzyna Krajewska følger matproduksjon og resultater tett i drivhuset. oppholdstiden til slammet i anlegget slik at anleggets kapasitet kan økes. Mye FoU knyttes til økt verdi av biorest fra biogassanlegget, for eksempel Vermikompostering kompostering med meitemark På Lindum har vi et pilotlaboratorium med tusenvis av dyktige og arbeidsomme meitemarker, som med stor appetitt spiser seg gjennom biorester av slam og matavfall. De organiske massene foredles gjennom denne prosessen. Det innebærer at etter at meitemarken har gjort sin jobb, inneholder massene mye mer lett tilgjengelige plantenæringsstoffer enn en vanlig 10 kompost, og massene er også blitt svært innholdsrike på viktige mikroorganismer. Vermikompost er dessuten gunstig for jordstruktur og inneholder stoffer som forebygger eller undertrykker plantesykdommer. Lindum produserer ulike typer komposter og biorester for bruk i hager, gartnerier, landbruk og grøntanlegg. Hovedingrediensene i disse produktene er de organiske avfallsfraksjoner som leveres til våre anlegg. I den forbindelse gjennomføres flere prosjekter med forskning og utprøving av ulike behandlingsmetoder både i egen regi og i samarbeid og med støtte fra andre aktører og forskningsinstitusjoner.

11 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Lindum fikk i 2012 støtte av EU til et prosjekt for utvikling av kretsløpssystem i samarbeid med veksthusnæringen Konvensjonelt landbruk sliter med jorderosjon, vannforbruk, CO 2 -utslipp, avrenning og et stadig mer varierende klima. Veksthusnæringen har imidlertid potensiale for mer kontrollert matproduksjon i et vilt og varierende klima, gjerne i bynære områder. Lindum (og EU som har bevilget midler til prosjektet) mener at en integrering av prosesser er en fremtidsrettet løsning. Nøkkelelementer i løsningene er: Forbehandling av matavfall Konvertering til biorest og biogass Omgjøring av biorest til både substrat og næringsløsning for planteavlinger Alle gass-, flytende- og faste fraksjoner tas i bruk Et integrert klimasmart veksthus som benytter såpebobler i veggene som isolasjon og styring av lys Forskning på forurenset grunn Det har de siste årene vært et økende miljøfokus knyttet til forurenset grunn. Dette skyldes blant annet stor byggeaktivitet i urbane områder, kombinert med økt kunnskap om miljøfaren enkelte stoffer utgjør. Et av de stoffene som har fått økt fokus de siste årene er grunnstoffet antimon. Antimon er et svært giftig stoff med stort utlekkingspotensial. Antimon finnes i ulike produkter som plastikk og flammehemmere, og er dessuten benyttet i mantelen på blykuler. Inntil nylig har man hatt begrenset kunnskap om hvordan antimon påvirker jordsmonnet og hvilke skader dette kan gi. Lindum har deltatt i et prosjekt sammen med Norges Geologiske Institutt der man blant annet har kommet frem til løsninger for å stabilisere denne type forurensning. De globale krisene gjør at verden etterspør bærekraftige løsninger innen både avfall, energi og landbruk. Dette er som nevnt alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen, og at integrerte lokale kretsløp kan bidra til løsning av flere globale kriser samtidig. I de land som har fått i gang behandling av matavfall, utpeker biogass seg som en ideell behandling: Våtorganisk avfall gir på denne måten både energi og gjødsel. Utfordringen er imidlertid lokal avsetning av alle produktene (gass, CO 2 og biorest) som i mange tilfeller ligger lite sentralt, slik at kostnaden ved anvendelsen blir høy. Veien videre Lindum følger flere veier hva angår forskning og utvikling. Noen prosjekter er fremhevet i denne årsrapporten, mens andre ikke er nevnt. Lindum tror at kompetanseoppbygging er viktig for videre utvikling av selskapet. Gode løsninger involverer kunder, samarbeidspartnere, nasjonal og internasjonal akademia. Det å se på tvers av fagdisipliner og tørre å tenke utover den tradisjonelle boksen avfallsbransjen befinner seg i, blir for oss viktigere og viktigere. Lindum skal satse på materialgjenvinning og utnytte den energien avfallet representerer. Næringsstoffer skal fanges opp og settes tilbake i produksjon. Ideelt sett skulle begrepet avfall forsvinne da avfall er fremtidens innsatsfaktorer. Utviklingsarbeid, kompetanseoppbygging og samarbeidsrelasjoner er viktige begrep i denne utviklingen. 11

12 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Forretningsområdene Biologiske prosesser Behandling av organisk avfall: Matavfall Slam Hageavfall Jord Drammen Hurum Odda Eidfjord Florø Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 22 Lindumkonsernet har virksomhet innenfor mottak og behandling av organisk avfall. I 2012 behandlet konsernet totalt nær tonn organisk avfall som slam, matavfall og hageavfall. Mye av slammet behandles i selskapets nye biogassanlegg i Drammen. Slik blir energien utnyttet som biogass. Den næringsrike bioresten blir tilbakeført til landbruket. Mye matavfall behandles også i biogassanlegg, mens den faste resten komposteres. Lindum mener det er viktig at det organiske stoffet tas vare på og tilbakeføres til grøntanlegg, jordbruk og parkanlegg. Det er av stor miljømessig betydning at dette avfallet blir håndtert som en ressurs og ikke som et avfallsproblem. Lindumkonsernet har solid kompetanse og tilbyr ulike behandlingsmåter for behandling av dette avfallet. I dag foregår behandlingen både i lukkede biogass- og komposteringsanlegg, samt ved utendørs rankekompostering. 12

13 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Deponi Deponering av: Lett forurensede masser Oljeforurensede masser Industrimasser FOTO: MARI STAFF BROSTRØM Drammen Tønsberg Egge Hurum Fredrikstad Omfang 2012: i tonn Håndtering og mottak av forurensende masser er en viktig del av Lindums kjernevirksomhet. Lindum har i dag deponikapasitet tilgjengelig over store deler av Østlandet. Her er det i hovedsak mottak av lettere forurensede masser og behandling av sterkt forurensede masser. Konsernet håndterer også andre industrimasser gjennom sine mottak. Nær tonn masser ble håndtert i Selskapet har hele tiden fokus på å optimalisere anleggene for å ivareta nærmiljøet, og for å unngå plager som lukt og gassutslipp. Lindumkonsernet har flere mottak tilgjengelig sentralt på Østlandet. Sysselsatte 2012: antall 20 13

14 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Avfallsbehandling Behandling: Energi Sortering Flishugging Farlig avfall FOTO: ZEBEN PUTNAM Drammen (energi) Drammen og Odda (sortering) Sør Norge (flishugging - mobilt utstyr) Drammen (farlig avfall) Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 23 Kundene til Lindum har ofte har et sammensatt avfallsproblem. I tilegg til deponi og mottak av organisk avfall, tilbyr derfor selskapet også andre løsninger. Lindum har sorteringsanlegg for avfall i Drammen og Odda, og mottak av farlig avfall i Drammen. Gjennom datterselskapet Lindum BioPlan AS har konsernet god kompetanse på kverning og flishugging av trevirke og hageavfall. Datterselskapet har også mobilt utstyr og tilbyr denne tjenesten i hele Sør- Norge. En annen del av virksomheten er å hente ut metangass fra deponiet i Drammen. Gassen energigjenvinnes og brukes blant annet til oppvarming av et fjernvarmeanlegg på et boligfelt i nærheten. 14

15 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Tjenester Levering av: Transport Luktreduksjon Gjenvinningsstasjon Omlasting Container Sør-Norge (transport) Skien (luktreduksjon) Drammen og Odda (gjenvinningsstasjon) Drammen, Tønsberg og Odda (omlasting) Drammen og Odda (container) Omfang 2012: i tonn Sysselsatte 2012: antall 35 Konsernet tilbyr en rekke tjenester for sine kunder. Transport er en viktig tjeneste, og Lindum tilbyr ulike transporttjenester innenfor selskapets virksomhetsområder for hele Sør Norge. Clairs, som står for Clean Air Systems, er en avdeling som har en rekke produkter og tjenester knyttet til luktreduksjon, og som leverer løsninger over hele Norge. I Drammen og Odda driver selskapet gjenvinningsstasjoner for kommunene. Lindum har også containerutleie for både privatpersoner og næringsvirksomhet på disse lokasjonene. Omlasting er også en tjeneste selskapet tilbyr, og Lindum har i dag omlastingsstasjoner i Tønsberg, Drammen og i Odda. 15

16 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper Styrets og administrerende direktørs årsberetning Styret i Lindum AS. F.v.: Janicke Poulsen Garmann, Finn Egil Holm, Majken Margrethe Smith, Olav Volldal, Nanty Knudsen, Thomas Jølstad Henriksen og Pål Smits. Selskapet eies 100 % av Drammen kommune og er organisert som et konsern. Konsernet består av Lindum AS, som har hovedbase i Drammen, samt datterselskapene Lindum Kommunalservice AS (gjenvinningsstasjonen), Lindum Oredalen AS på Hurum (deponi), Lindum BioPlan AS i Odda (kompostering, kverning, transport), Lindum Energi AS (produksjon av strøm og fjernvarme) og Lindum Egge AS i Lier (deponi). Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt vesentlige forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. God økonomisk utvikling Omsetningen i konsernet ble MNOK 347 (295). Dette representerer en økning på 17 % fra Det tilhørende driftsresultat ble MNOK 44,5 (34,9), en økning på 27 % fra året før. Likvidreservene i selskapet er tilnærmet uendret og etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Diversifisert virksomhet Lindum har en rekke ulike virksomhetsområder som omfatter deponering av avfall, mottak og behandling av forurenset 16

17 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 jord, behandling av avløpsslam, hageavfall og våtorganisk avfall, produksjon av jord og jordforbedringsmidler, sortering av avfallsfraksjoner fra egen containervirksomhet, omlasting av avfall, drift av gjenvinningsstasjoner med mottak for farlig avfall, containerutleie og transport, løsninger for luktreduksjon, samt energiproduksjon og drift av fjernvarmenett. Nytt i 2012 er et biogassanlegg som behandler slam, septik og organisk avfall, og derigjennom produserer biogass og biogjødsel. Biogassen anvendes for energiproduksjon, mens biogjødselen er et jordforbedringsprodukt. Generelle markedstrender Virksomheten er i begrenset grad påvirket av generelle konjunktursvingninger, men konkurransen om avfall og masser blir stadig sterkere. Det har vært en konsolidering i avfallsmarkedet som har ført til færre og større enheter. Det er tilsvarende en trend mot et felles skandinavisk, og etter hvert også et europeisk, avfallsmarked. Det vil trolig vil påvirke prisnivå og konkurranse i årene som kommer. Økt aktivitet innen de fleste områder Lindum-konsernet har i 2012 tatt i mot og behandlet nesten tonn avfall, slam og forurenset masse på egne anlegg og hos underleverandører. Dette er en økning på 6 % fra året før. I Lindum AS ble det tatt i mot og behandlet ca tonn, hvorav ca tonn i Drammen. De største fraksjonene var forurensede masser, rivningsavfall, restavfall, organisk avfall og avløpsslam. Lindum har mottatt og behandlet store mengder forurensede gravemasser fra ulike bygg- og anleggsprosjekter rundt Oslofjorden. Gjenvinningsstasjonen har fortsatt en sterk vekst i antall besøk. Lindum produserer og selger anleggsjord og ferdigpakket jord. Dette salget økte med 13 % i I tillegg har det vært arbeidet langsiktig og strategisk med anvendelsesmuligheter for biorest, kompost- og jordforbedringsprodukter. Arbeidet har gitt bedre avsetningsmuligheter for disse fraksjonene mot slutten av året og et godt grunnlag for årene framover. Gassmengdene fra deponiet på Lindum har gått ytterligere ned i 2012, men det nye biogassanlegget har økt den samlede gassproduksjonen i forhold til All gass som tas ut brukes til produksjon av strøm og varme. Energimengden som er solgt/utnyttet er økt med 5 %. Arbeidet med etablering av et nytt deponi for forurensede masser i Lier startet opp i 2011 og står ferdig til oppstart i 2. kvartal Dette blir et viktig avlastningsanlegg for de andre deponiene i konsernet. I tillegg er det arbeidet med avklaring av flere andre mulige deponier. Stor investering i biogassanlegget er fullført Sommeren 2010 startet byggingen av et biogassanlegg for behandling av avløpsslam og andre organiske avfallsfraksjoner. Anlegget ble fullført på vårparten 2012 og satt i prøvedrift i mai. Prøvedriftsperioden var vellykket og anlegget ble offisielt åpnet i september. Det er totalt investert ca. MNOK 115 i anlegget som er en betydelig investering for selskapet. Anlegget fungerer etter hensikten. Prosessen fungerer bra, det produseres mer gass enn forventet og bioresten holder høy kvalitet. Kapasiteten i anlegget er noe større enn forutsatt. Basert på de resultater som er oppnådd og hva styret anser å være realistiske forutsetninger fremover, vil investeringen gi en god avkastning. Fortsatt sterk satsing på forskning og utvikling Lindums visjon er: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering for miljøets skyld. For å gjøre denne visjonen til virkelighet legger bedriften ned store ressurser i forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til prosesser for behandling av avfall. Selskapet arbeider blant annet med å produsere hydrogen fra organisk avfall. Selskapet fikk i 2012 sammen med to andre partnere, tilsagn om fra EU til et ECO-Innovation prosjekt. De globale krisene gjør at verden etterspør nye bærekraftige løsninger innen avfall, energi og landbruk. Dette er alle satsningsområder for Lindum. Inspirert av naturens økosystemer tar prosjektet Food to Waste to Food utgangspunkt i at disse områdene henger nøye sammen. Integrerte lokale kretsløp kan være et bidrag på veien for løsning av flere globale kriser. Lindum er hovedansvarlig for prosjektet, og det samarbeides tett med veksthusnæringen og universitetet i Poznan. I tillegg utvikles og produseres ulike vekstjordprodukter med basis i kompost. Selskapet har i 2012 vært knyttet opp mot flere forskningsprosjekter i regionen og mot ledende forskningsmiljøer i Norge. Gjennom FoU-virksomheten skal Lindum finne nye behandlingsløsninger, bidra til å sikre miljøet, skape verdier og sikre gode arbeidsplasser. God kompetanseutvikling Kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere er helt avgjørende for å kunne utvikle bedriften ytterligere. Kompetansen er blitt styrket gjennom nyansettelser med høyere kompetanse og ved en bevisst satsing på å utvikle hver enkelt medarbeiders kompetanse gjennom interne og eksterne tiltak. Det er også i 2012 fire ansatte som har tatt fagbrev innenfor avfall og gjenvinning. Bedriften legger også stor vekt på å ta sin del av samfunnsansvaret for reduksjon av klimagassutslipp, opprydding i miljøsynder, lokal og bærekraftig utvikling og etablering av ny næringsvirksomhet med nye arbeidsplasser i regionen. Datterselskaper og tilknyttede selskaper LINDUM OREDALEN AS (eiet 51 %) eies sammen med Røyken og Hurum kommuner. Selskapet driver deponi på Hurum, og kompostering av avløpsslam. Selskapet hadde en omsetning på MNOK 41,4 (36) og et overskudd på MNOK 13,6 (10,9) før skatt. 17

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Drammen, 20. april 2010 Eiermøte Lindum AS (nytt navn foreslått for generalforsamlingen 3.5.) Temaene som vil bli berørt er bl.a.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS

Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS Drammen, 13. mars 2012 Agenda Kort om bedriften Oppfyllelse av eiers mandat Utviklingen de senere årene Høydepunkter og resultater 2011 Hovedutfordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Eiermøte 30.03.2016. Olav Volldal, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld

Eiermøte 30.03.2016. Olav Volldal, styreleder. VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Eiermøte 30.03.2016 Olav Volldal, styreleder VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014 Olav Volldal Styreleder Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2013 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Presentasjon av Lindum. Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS

Presentasjon av Lindum. Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS Presentasjon av Lindum Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS Visjon og verdier Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Visjon og verdier Lindums verdier: Troverdige

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer