Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingrid Berven. Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening. Maurice Merleau-Ponty"

Transkript

1 Ingrid Berven Det finnes to typer symboler de som allerede finnes, og de som forandres og gis ny mening Maurice Merleau-Ponty

2 North-Information nr 271/North Art Magazine nr 29/Ingrid Berven North is published by perodical NORTH, P.O.Box 625, DK-4000 Roskilde, Denmark. Editor: Bent Petersen. Annual subscription for NORTH comprising app. 9 issues of North-Information and app. 9 issues of North-Debat costs Dkr 395,-. Payable through giro-account Copenhagen or Den Danske Bank, Vesterport-afdelingen Copyright: North and Ingrid Berven. Photos: Bjarte Bjørkum Line Halvorsen Ingrid Berven Texts: Grethe Gratwohl Gunnar Danbolt Translations: Meg Larrabee Sønderlund Gillian Carson Graphic Design: Goosen Design Prepress: Foto Repro Printed by: Molvik Trykkeri Supported by : Bergen kommune, Kulturavdelingen og Norsk kulturråd ISSN

3 GRETHE GRATHWOL KØBENHAVN. AUGUST 1999 Refleksioner omkring enkelte af Ingrid Bervens arbejder. Sublimeringer Det farlige, det truende, det skræmmende - ekstasen, religiøsiteten og sårbarheden. GRETHE GRATHWOL COPENHAGEN, AUGUST 1999 Det er en af billedkunstnerens opgaver at erobre - forføre betragteren, at formulere sit værksåledes, at det åbner sig og lader denne ind til videre oplevelse og erkendelse. Ingrid Berven er en kunstner, som gennem sublimering af de betydninger og relationerne dem imellem, hun meddeler sig om, fører os ind i værket - og derinde åbner udstrakte egne sig for vor opmærksomhed. Oplevelsen udgår fra værkets fysiske sansbare fremtræden, som gerne er af stor skønhed, derefter fortager den sig ind i sindslige egne. Det vil være forkert at standse op ved Ingrid Bervens værkers fine formale kvaliteter. De er forudsætninger for, at kunstnerens meddelelse når os, men ikke mål i sig selv. Det enkelte værk kan være ganske sammensat betydningsmæssigt, men kunstneren har med hvert værk fundet frem til et sansemæssigt billedkunstnerisk udtryk af umiddelbar klarhed. I sin søgen mod klare udtryk undersøger Ingrid Berven gerne de muligheder, tidens nye teknologiske vindinger byder. Da kan der ske en videre udvikling af idéen, idet et samarbejde mellem materialer, bearbejdningsmuligheder og idé mødes. Reflections on some works by Ingrid Berven Sublimations The dangerous, the threatening, the frightening - ecstasy, piety and vulnerability One of the objectives of the artist is to conquer seduce the viewer, to articulate the work so that it opens to allow the viewer further experience and awareness. Ingrid Berven is an artist who through sublimation of the implications and their interrelationships that she imparts to us, leads us into the work and therein opens wide territories to our attention. The experience emanates from the physical sensibility of the work s appearance, often of great beauty, and continues into the territories of the mind. It would be wrong to come to a standstill before the fine formal qualities of Ingrid Berven s works. They enable the artist s intentions to reach us, but are not an end in itself. 3 Selv om vi nok så ofte ikke vil vide deraf, er The single work can be very complex in meaning, but in each work det farlige, det truende, det skræmmende del the artist has arrived at an expression of artistic sensuality of af vor virkelighed, ekstasen, religiøsiteten - immediate clarity. In her search for clarity, Ingrid Berven investi- the possibilities afforded by modern technology. Ideas can sårbarheden og skrøbeligheden ligeså. Jo,vigates kender disse kræfter, men de gemmes let væk be further developed as collaboration between material, adaptation i omgang med andre. De færreste lader dem and idea proceeds. komme til syne. Ingrid Berven synliggør derimod kræfterne i og omkring os. Although we seldom want to admit it, the dangerous, the threatening and the frightening are a part of our reality, ecstasy, piety vulnerability and delicacy as well. We acknowledge these forces, yet easily conceal them in our social intercourse. Very few of us allow them to surface. Ingrid Berven, on the other hand, renders these forces in and around us visible.

4 Ingrid Berven Mandorla

5 MANDORLA, Videoprojektion 2 x 2,5 m. Optagelse af strømhvirvler i vand, stolobjekt i jern/varmeelement fæstet oppe på væg, 28 x 14 x 14 cm. Mellem væg og objekt: en varmefast oval jernplade. Værket Mandorla, 1999, var det første af Ingrid Bervens arbejder, jeg mødte. Det fængslede mig straks i kraft af sin skønhed, mødet mellem absolut stilhed og bevægelse, mellem rødt og blåt, mellem varmt og koldt. Dets titel lagde jeg slet ikke mærke til. Det var mig alt nok blot at stå og se på - se på det kølige blå vands bevægelser over væggen, se på den gloende røde stol sat op foran på væggen - så let og fint den var formet, blot et billede af en stol. Snart opfattede jeg også den mørke oval omkring stolen. What immediately captivated me was the power of its beauty the The first of Ingrid Berven s works that I met was Mandorla, Den adskilte for mig rød og blå og lod begge farver stå klare. encounter between total silence and movement, between red and - Senere meldte reflektionerne sig. Varmt og koldt. Det blue, between hot and cold. I did not even notice the title. It was varme så varmt, at det blev farligt, så rødgloende, at man enough for me to just stand and watch watch the movement of kunne brænde sig slemt, kom man det for nær. Og disse the blue water across the wall, watch the glowing red chair against smukke blå strømhvirvler, de var jo også farlige, i alt fald the wall it was so light and fine in shape, a mere image of a ude i virkeligheden. Ude i virkeligheden er såvel strømhvirvler som den elektriske stol dræbende. Derude er vand rated red and blue for me and allowed each to stand out clearly. chair. After a bit I noticed the dark oval around the chair. It sepa- samtidig livgivende og den gloende stol gennem sin elegante form og sin placering hævet over gulvet samtidig and cold. The heat to a degree of danger, so red- Later, the reflections made themselves felt. Hot æresstol, stol for den ophøjede. hot that one could be burnt if too close. And the Mandorla betyder mandelformet glorie. Den mandelformede glorie, beautiful blue whirlpools also dangerous, in nature som omgiver den siddende Jesu. Ovalen omkring det gloende stolobjekt er dog nær sort. - Glorie, mandorla,er der- chair are deadly in reality. But there the water is at any rate. The whirlpools as well as the electric imod en krans af lys. Man vil forstå, at først fanget af also life giving and the glowing chair also "Mandorla" er man i krydset mellem mange betydninger.værket griber tilbage i kunstens historie, rummer det and so elegant in becomes a seat of honor, raised above the floor form. religiøse, men også de helt aktuelle farer, som natur og samfund byder den enkelte. Madorla er et betagende smukt-grusomt værk. - Det taler også om forsoning. Ingrid Berven har arbejdet med mindst to former for præcision under skabelsen af Mandorla. Først har hun truffet bestemmelse om og valgt strømhvirvelvideoprojektionen ført sammen med stolvarmeelement og mørk oval for sin meddelelse. Dette valg alene er dog ikke tilstrækkeligt til at realisere et engagerende billedkunstværk. Herefter kommer arbejdet med billedkunstens mere formale faktorer: Videofeltets udstrækning, proportionering af oval og stol, stolens udformning, arten og kvaliteten af strømhvirveloptagelsen. Først når disse faktorer er præciserede på en måde, så de sammen giver maksimalt udtryk, fungerer værket i forhold til betragteren og griber denne. Ingrid Berven mestrer præciseringerne. - Jeg vil tro, at det ud over det, vi MANDORLA, VIDEO PROJECTION 2 X 2.5 METERS. FOOTAGE OF WHIRLPOOLS IN WATER, CHAIR OBJECT OF IRON/HEATING ELEMENTS FASTENED TO WALL, 28 X 14 X 14 CM. BETWEEN WALL AND OBJECT: A HEAT RESISTANT OVAL IRON PLATE. Mandorla means an almond-shaped halo. The almond-shaped halo surrounding the sitting Christ. The oval behind the glowing chair object is quite black. The halo or mandorla on the other hand is a ring of light. When first captivated by "Mandorla," one finds oneself at a crossroads of many implications. The work cuts back through the history of art, touching upon the religious, but also involving the current dangers that nature and society offer the individual. Mandorla is a beguiling beautiful-terrible work of art. It also speaks of reconciliation. While creating Mandorla, Ingrid Berven has worked with at least two types of precision. Firstly, she has made the decision to connect the whirlpool video projection with the chair heating element kalder talent, har en hel del at gøre med hendes uddannelse som musiker. I min opfattelse må der være en sammenhæng mellem musikerens træning and dark oval to achieve her means. This in itself is not enough to netop i præcision, utrættelige stræben efter den, og kapaciteten til at beherske præcisionen også under skabelsen af billedkunst. more formal aspects of art: The size of the video section, proportion- realize an engaging work of art. Beyond this is the work with the Jeg ser også et par andre sammenhænge. ing of oval and chair, shaping the chair, the type and quality of Musikken er sindets og følelsernes kunstart. Gennem den mærkes gråden, whirlpool footage. Only when these factors are tuned together with latteren, vemodet, desperationen, det ganske register af følelser, hver og én a precision that provides maximum expression is the work able to ikke er ene om. Måske er det en art musik, Ingrid Berven formidler i sine function in relation to the viewer and captivate him. helt tyste arbejder, idet de i deres klarhed netop henvender sig til sindet. Ingrid Berven is a master of precision. I believe that much of this has to do with beyond what we call talent her professional training as a musician. In my opinion, there must be a connection between a musician s training in precision, his untiring endeavor to attain it, and the capacity to control precision during the creation of art. 5

6 Den udøvende musiker er reproducerende, ikke ganske frit skabende som billedkunstneren. En trang hos musikeren til at forflytte sig, til at være den, der skaber, kan melde sig. Billedkunstneren er skaberen/komponisten. Vi andre reproducerer værkerne, idet vi oplever dem. Og, ligesom musikerne tolker komponistens skabelser - ofte på meget forskellige måder, oplever vi - betragterne, også billedkunstværkerne på forskellige måder - bestemt af psyke, indsigt og konvention. Ingrid Bervens værker kan have det tilfælles med en komposition, at de i deres betydningsrigdom appelerer til flere forskellige tolkninger. De kan også lignes ved lyrik, der modsat den episke successive fremstillingsform, repræsenterer samtidighed af flere betydninger. I notice other connections. Music is the art form of the mind and emotions. Through it we feel the tears, the laughter, the sadness, the desperation, the whole range of feelings that we all share. Perhaps it is a kind of music that Ingrid Berven expresses in her hushed works as their clarity addresses the mind. The performing artist s art is in his reproduction; unlike the free creativity of the visual artist. The musician may feel the urge to become the creator. The visual artist is the creator/ composer, whereas we others reproduce works as we experience them. And, as musicians interpret the creations of the composer often very differently from each other we, the viewers, also experience the works of art in various ways determined by psyche, insight and convention. What Ingrid Berven s works may have in common with a composition is their wealth of significance that appeals to various interpretations. They can also be compared to poetry which, opposite the epic tradition, represents several meanings simultaneously. Tidligt i Ingrid Bervens produktion, men for kun få år siden, 1996, lavede hun Early in her career, but just a few years ago, 1996, Ingrid Berven made 6 SELV-MÅL. Om dette arbejde skriver hun: Sport og sex, - har i Selv-mål fått sin fællesnevner i suget mod ekstasen. Arbeidet måler l5o x 7o x l2o cm, og er monteret ut fra veggen. Seks nettingstrømpebukser er sydd sammen rundt den rektangulære trerammen, og smalner sammen til et forsvinnende hull i veggen. Rammen er malt etter mønster fra håndballmål i varselfargerne svart og gult. Værket har fremtræden som et brugsobjekt - har lighed med et virkeligt boldmål, men det er et umuligt objekt, der ikke kan bruges til noget The work looks like an article for everyday use it resembles a real praktisk formål. Ramme og net er dimensioneret passende i størrelsen for goal, but it s an impossible article that cannot be used for anything practical. ens krop at krybe ind i. De sorte netstrømpers tragt drager luderagtig, og bliver stadig mørkere, blødere, lunere, stadig mere intim indefter i sit dyb. The frame and net are scaled in size, large enough to creep into. Samtidig advares der gennem de sammen barske varselsfarver. Nettets dyb The pull of the black net stockings is whorish in its allure and suger, men rammen viser bort. becomes ever darker, softer, warmer and more intimate inwards I sport som i sex gælder det om at undgå afvisningen. towards its depth. At the same time a warning is given through the alarming warning colors. The depth of the net draws but the frame Ved forveksling af mål og middel taber man - som ved selvmål. repels. En søgen mod ekstasen er vel del af vort liv, som drivkraft for vor stræben og virksomhed. Værket synes dog at vise, at demonstrere, hvor umulig og destruktiv ekstasen i sig selv som mål er. Sport og sex danner billedet, der er tydeligt. Sport og sex er velkendte veje til ekstase, ekstasemidler. Værket kan ses som billede af en fælde. SELV-MÅL ( Own-Goal ). She writes: "Sport and sex have in "Selv-mål" found their common denominator in the drive for ecstasy. THE WORK MEASURES 150 X 70 X 120 CM AND IS MOUNTED ON THE WALL. SIX NET STOCKINGS ARE SEWN AROUND THE REC- TANGULAR WOODEN FRAME AND GATHERED TOGETHER IN A VANISHING HOLE IN THE WALL. THE FRAME IS PAINTED IN THE WARNING COLORS OF BLACK AND YELLOW LIKE A HANDBALL GOAL." Sports, as well as sex, is about avoiding rejection. By confusing means and ends, one always loses like making an own goal. Searching for ecstasy is a part of life, providing an incentive for drive and industry. This work though seems to demonstrate how impossible and destructive ecstasy as an end in itself can be. The image provided by sports and sex is quite clear. Sports and sex are well-known ports to ecstasy; ecstasy agents. The work can be seen as an image of a trap.

7 Ingrid Berven Selv-mål 7

8 8 Ingrid Bervens værker har tiltider dobbelttydige titler, som nu Selv-mål, der ikke er ensbetydende med: Selvmål.Titlen peger i flere retninger, også mod selvcentrerethed, men fortsat forenes titel og værkets på én gang lokkende og afvisende fremtræden i et udtryk for det fremtidsløse. Hengivelsen er beslægtet med ekstasen, dog forskellig fra denne. Under hengivelsen er man parat til at overgive sit selv til hengivelsens genstand. Der kan være tale om underkastelse. Ekstasen derimod kan være ekstrem selvrealisering, hvorunder selvkontrollen slippes. Ingrid Berven skriver om sit værk NATT/VERDEN, 1997: Walter Benjamin påstod at den moderne tids objekter er tømt for aura. Jeg velger at si at det er en aura i alt. 16 lodrette neonrør er festet i to metallrammer. Størrelsen er 18o x l8o x 18o cm. De vertikale linierne gir lekegrind/tempelassociasjon. 13 kugleformer i sement ligger innenfor og utenfor grinden. Formene har mønster som fotballer, og er i størrelsen 1:1. Natt / Verden er stille - hvor Selv-mål med sine varselsfarver er støjende. Natt/Verden er hengivelsen - hvor Selv-mål er ekstasen. The titles of Ingrid Berven s works are often ambiguous; for example "Selv-mål" ("Own-Goal"), which is not quite the same as Selvmål (Own goal). The title points in several directions, also towards self-centeredness, but still the title and the work unite in an alluring as well as a discouraging expression for that which is without prospect. Devotion is related to ecstasy and yet different from it. If one is devoted, one is prepared to give in to the object of devotion, as in submission. Ecstasy, on the other hand, can be a form of extreme self-realization where self-control is released. About her work NATT/VERDEN ( Night/World ),1997 Ingrid Berven writes: Walter Benjamin stated that objects of today are devoid of aura. I choose to say that there is an aura in everything. 16 VERTICAL NEON TUBES ARE FASTENED TO TWO METAL FRAMES. THE SIZE IS 180 X 180 X 180 CM. THE VERTICAL LINES CREATE ASSOCIATIONS TO A PLAYPEN/TEMPLE. 13 SPHERICAL CEMENT SHAPES LIE INSIDE AND OUTSIDE THE PEN. THEY ARE PATTERNED LIKE FOOTBALLS AND THE DIMENSIONS ARE 1:1. Natt/Verden is hushed, where Selv-mål is loud in its warning colors. Natt/Verden is devotion, where Selv-mål is ecstasy. Natt/Verden is pompous, a static situation of endless duration. The movement implied by the footballs, is brought to a standstill; the balls lie now quite still and in relation to the bright architecture created by the neon tubes. The architecture is open, indicating interior and exterior, yet the passage between in and out is apparent in that the balls are positioned both within the enclosed space and the space outside. Still, the Natt/Verden er højtidelig, en stillestående situation af ubegrænset varighed. Bevægelsen, som værket henviser til gennem fodboldene, er sat i stå, nu ligger boldene ganske stille og forholder sig til den lysende arkitektur, neonrørene danner. Det er en åben arkitektur, som adskiller udenfor og indenfor, men hvor passagen mellem ude og inde tydeliggøres, idet boldene fordeler sig mellem det indrammede rum og rummet udenfor. Alligevel er neonlysobjektet et gitter, der spærrer inde og lukker ude. Ingrid Berven peger selv på de associationer, værket kan give til kravlegård (lekegrind) og tempel. Natt/Verden Jo, kravlegården med sine tremmer, når barnet har forladt den, og legetøjet ligger tilbage fordelt uden for og inden for den lille legeplads. Boldspil er leg, men fodbold er en leg af særlig karakter, fordi den i vor tid griber så mange mennesker - på banen som foran TV-skærmene. Fodboldtspillet dyrkes som noget nær helligt, men- neon light object is a fence that both shuts in and shuts out. Ingrid Berven herself indicates the associations the work can have both to a playpen and a temple. Yes, a playpen with bars, after the child has been removed, with toys lying about both outside and nesker hengiver sig til. Fodboldspillere kan opnå heltestatus blive en slags inside the little play area. guder, stjerner, der henrykker tilskuerene, og dyrkes af pressen. - Ikke mindst i værkets tilkomstår, året for verdensmesterskaberne i denne sporternes sport.

9 Ingrid Berven Atlantis 9

10 Neonlysrørsobjektet kan gennem sin form og sit stærke kølige lys ses som Ball games are play, but football has a character of its own in that helligheden forbundet med/templet for dyrkelsen af spillet.- Den aura af today it has so many people in its grips both at the stadium and hellighed, objektet udstråler, knytter sig dog i oplevelsen ikke nødvendigvis til fodboldspillet, som cement boldene henviser til, det meddeler først that people devote themselves to. Football players become heroes, in front of the TV screens. Football is cultivated like something holy og fremmest ophøjethed, mål for betagelse og hengivenhed. Det meddeler kinds of gods, stars who delight audiences and are idolized by the også en magt, hvorunder kloderne, kuglerne, villigt indordner sig. Natt/Verden udtrykker styrke, men en sårbar og skrøbelig styrke. Neonrørenes skrøbelighed fremstår kun alt for tydeligt set i forhold til de bastante tunge cementbolde. Vi mærker skrøbeligheden og anspores til forsigtighed under betragtning af værket - til andægtighed, som når vi er ved et helligt sted. Natt/Verden - Nat - Verden - Nadver. ATLANTIS, Ingrid Berven præsenterer værket således: Fiskestimen glir over tomme glassobjekter. En sivilisasjonsallegori i uendelig bevegelse. Dette arbeidet består av en 4 timer lang videoprojeksjon på vegg (ca 2 x 2 meter), i kombinasjon med glasmonitorer (ca 2o x 2o x 2o cm). press; not least in the year of the work s creation, 1997, the year for the world championship in the sport of sports. With its shape and strong, cool light, the neon light object can be seen as the holiness connected to/the temple for the idolization of the game. The aura of sanctity that the object radiates is not necessarily bound in experience to the game of football that the cement balls refer to, but first and foremost indicates sublimity, the aim of fascination and devotion. It also indicates a power under which the globes, spheres, willingly arrange themselves. Natt/Verden expresses strength, but a vulnerable and delicate strength. The delicacy of the neon tubing stands in stark contrast to the substantially heavy cement spheres. We feel the delicacy and are incited to caution while viewing the work to devoutness, as if we were in a holy place. Natt/Verden Night World Communion. 10 Inde i det mørkelagte rum glider en lysflimrende sildestime over den ene væg - forbi, forbi og forbi i en rolig nær monoton rytme - kontinuerligt fra venstre mod højre. Tiltider spores en svag rytmisk variation, hvor en af fiskene pludselig øger sit tempo eller en anden forsøger sig i modsat retning af stimens, men snart er grundrytmen tilbage, fiskene tilbage i fælles tempo og retning. Lidt efter lidt lægger man mærke til, at de skønt ensartede dog er individuelle - hver har sit særpræg. De er så lysende klare og også indlysende i deres fælles organiske bevægelse. De er ikke alene. - Deres lyshed brydes forfriskende af statiske geometriske grønne og violette felter rammet ind af mørke rette linier. De er projektioner af glas, der danner tomme bokse sat op på projektionsvæggen. Boksene er formede som monitorer og yder med deres strenge og kantede fremtræden modspil til sildestimens organiske bevægelse, som grøn og violet gør det til dens blinkende lyshed. Der er en nødvendig balance mellem videoprojektion og glasbokse. Værket synes kontrapunktisk opbygget omkring væggen, som bærer de fysiske glasobjekter og modtager det projekterede lys, der danner filmiske billede af fiskestimen og statiske farveskygger af glasene. Glasboksenes monitorform bringer tanken mod samtidens teknologi, men også mod akvarier. De er dog tomme. Fiskene lade sig ikke fange ind i dem. Billedet er af så stor udbredelse, at det sanses ikke blot med øjnene, men også med kroppen, som fornemmer fiskestimens rytme og glasboksenes kølige skarphed. ATLANTIS, 1998 Ingrid Berven presents her work thus: The school of fish glides above empty glass objects. An allegory of civilization in eternal motion. THIS WORK CONSISTS OF A 4-HOUR-LONG VIDEO PROJECTION ON WALL (APPROX. 2 X 2 METERS) IN COMBINATION WITH GLASS MONITORS (APPROX. 20 X 20 X 20 CM). In the darkened room a flickering school of herring glides across one wall it goes by, by and by in a calm, almost monotonous rhythm continuously from left to right. Occasionally there seems to be a slight rhythmic variation, where one of the fish suddenly speeds up or another attempts swimming in the opposite direction, but the basic rhythm is soon resumed, the fish return to their collective speed and direction. Little by little one notices that despite their conformity, they are individual, distinct from each other. They are so radiant and so obvious in their collective organic movement. They are not alone. Static geometric green and purple sections framed by dark, straight lines refreshingly break their brightness. These are projections of glass, which form empty boxes on the projection wall. The boxes are shaped like monitors and their stringent, angular appearance acts to counter the organic movement of the herring, as green and purple counter the school s flashing brightness. The balance between the video projection and the glass boxes is essential. The work seems to be contrapuntally constructed around the wall, which bears the physical glass objects and receives the projected light that forms a cinematic image of the school of fish and the static colored shadows of the glass. The monitor shape of the glass boxes leads the train of thought to

11 Ingrid Berven Spor Atlantis - En sivilisasjonsallegori i uendelig bevegelse Værket knyttes gennem sin titel til det mytiske Atlantis, det strålende rige, der sank i havet. Umiddelbart så jeg værket som en ligevægt, en balance mellem det organiske og det teknologiske, for det er akkurat denne balance i dets opbygning og fremtræden, der konstituerer det og gør det til fængslende billedkunst - formelt set. Det, det samlede billede forestiller - sammenholdt med titlen, peger imidlertid mod en betydning, der netop ikke har at gøre med balance natur og teknologi imellem. - Værket kan være et billede af vor teknologiske civilisations undergang. - Vore redskaber funktionsløse, druknet sammen med hukommelsen for vor historie. modern technology, and also to aquariums. But they re empty. The fish do not allow themselves to be caught in them. The image is so extensive that it is not only sensed by the eye, but also by the body, which registers the rhythm of the school of fish and the cool sharpness of the glass boxes. Atlantis An allegory of civilization in eternal motion. Through its title, the work is connected to the mythical Atlantis, the glorious kingdom that sank into the sea. At first I saw the work as bringing equilibrium between the organic and the technological; it is precisely the balance in its construction and appearance that constitutes it and makes it captivating art from a formal point of view. Meanwhile, what the complete image presents together with the title indicates a meaning that, on the contrary, has nothing to do with the balance between nature and technology. The work could be an image of the destruction of our technological civilization. Our tools left with no function, drowned together with the memory of our history. TRACKS I am on the track of new work by Ingrid Berven since I ve acquainted myself with her proposal for SPOR the ornamentation of the upper station of the Fløien Railway, Bergen. - Jeg er på sporet af et nyt værk af Ingrid Berven, da jeg har Emerging with the flow of traffic from the Fløien railway car, one is sat mig ind i hendes arbejde med et forslag til udsmykning met by a curved white wall which one follows up the stairway. You af Fløibanens øverste station. can see it best when you stand at the end of the tracks awaiting a Her møder man, når man trængt af mængden træder ud af car to take you down again. There is also a waiting room painted a Fløibanevognen, en krum hvid væg, som man følger på vej dark grey-blue color. Only the aggressive red of the fire alarm and op ad trappen. Den ses mest, når man står ved baneskinnernes afslutning og venter på en vogn, der kan føre én ned igen. Der er også en ventesal malet i en lidt mørk gråblå farve. Kun brandalarmens og rygeforbudsskiltets anmasende røde springer i øjnene fra det gråblå.ved ankomsten er man optaget af at komme op og ud til udsigten, lidet opmærksom på Fløibanestationens udformning. Den ser man først på under venten på at komme ned igen. Ingrid Bervens udsmykningsforslag vil komme til at tage hensyn til såvel lokalitetens udformning som de to betragtersituationer - ankomst- og afgangssituationerne. Forslaget er meget enkelt i den forstand, at udsmykningen vil kunne opleves uden koncentreret opmærksomhed, men også appelerer til nærmere iagttagelse. Over den krumme væg, man færdes langs med ved ankomsten, vil hun sætte bjørnens fodspor - ikke fast, som havde bjørnen stået stille, men dens bevægelse indføres, idet sporene aftegner sig successivt. Fodsporsbillederne er tænkt udført i sammensætninger af meget små lyspærer, lysdioder, og sporene vil da træde frem på væggen det ene efter det andet følgende den rytme tænding og slukning af pærerne styrer. Man vil gennem oplevelsen af sporenes bevægelse kunne følge bjørnens - som den træder ind over feltet og forsvinder igen. no smoking signs distract the eye from the grey-blue. Upon arrival one is eager to mount the stairs to enjoy the spectacular view of Bergen, and one does not take much notice of the shape of the station. This only becomes apparent as one waits to come down again. Ingrid Berven s proposal takes into account both the shape of the building and the two viewpoints upon arrival and at departure. The proposal is simple in that it can be experienced without deep concentration, but also invites closer inspection. Above the curved wall one walks along upon arrival, she proposes to place bear tracks not fixed as if the bear had been standing still, but incorporating the movement of the bear, the tracks would mark themselves successively. These track images are projected to consist of assemblages of tiny light bulbs, light diodes, and the tracks are intended to show up on the wall one after the other following a rhythm controlled by the turning on and off of the bulbs. Through experiencing the movement of the tracks, one will also experience the movement of the bear, as it steps over the section and disappears. 11

12 12 Det bliver en meget enkel bevægelse at følge - eller blot mærke, på vej op i Fløy-naturen. På trappen op vil man næppe kunne overskue billedets helhed, blot fornemme lysbevægelsen over væggen, man går langs med. Står man og venter på nedturen med god udsigt til den krumme væg overfor, kan man overskue billedet i sin helhed - følge bevægelsens monotone forløb over hele dens krumning. Da kan man synke ind i og fortabe sig i rytmen. Spor vækker altid nysgerrighed - appelerer til forfølgelse.turen til Fløyen gælder udsigten og naturen ikke billedkunsten, men dyrespor over en væg vil være enkle at følge for enhver. De behøver hverken museums- eller udstillingskontekst. Tracks always inspire curiosity and invite pursuit. One journeys to Bjørnespor hører naturen til, men afbildningen er teknologisk. Det er den Fløyen for the view and the nature, not the art, but animal tracks nye el.teknologi, der kan gøre også bjørnens bevægelse til del af billedet. across a wall will be easy for anyone to follow. Bjørnen er stor, dens fodspor store, og den har en en nær slentrende lidt They need neither a museum nor an exhibition context. doven gang. Over for denne vil kunstneren stille billedet af det vævre lille Bear tracks belong to nature, but the representation is technological. egerns spor og bevægelse. Den har fart på, og sporene er små. Inde i det With modern electronic technology even the motion of the bear mørk-grå-blå venterum vil de efter forslaget springe af sted som lysglimt becomes part of the image. over væggen. Forhåbentlig bliver min forestilling om udsmykningen til virkelighed, og til glæde for de mange Fløibanepassagerer. Ingrid Bervens kunst er som lyssporene i Fløibaneprojektet hele tiden på I hope that what I imagine for the ornamentation will vej. Hun er hele tiden parat til at forflytte sig og finde stadig nye og passende meddelelsesmidler for det, der ligger hende på sinde, og i arbejdet on the Fløien Railway. come to pass, and to the joy of the numerous passengers med Fløyprojektet demonstrer hun, hvorledes hun magter at at gøre betragtersituation og lokalitet til del af værkets forudsætninger. Sublimeringer anførte jeg som en overskrift. Ingrid Berven konverterer, overfører, betydninger og relationer dem imellem, som er af sindslig karakter, men også forbinder sig med vore fysiske omgivelser, til billedkunstværker, og hun gør det på en måde, så disse fremtræder prægnante og klare.værkerne er således sublimeringer.de kan opleves og erkendes på flere plan: Direkte og sensuelt, men om man vil, kan man derfra gå videre og søge at bevidstgøre sig om de betydninger, hvert enkelt værks fremtræden for én synes at lede ind på. It will be a very simple progression to follow or simply feel on the way up to the Fløyen nature. The image in its entirety will not be perceptible on the stairway up, only the movement of light across the wall one walks along. Waiting to descend will allow a good view of the complete picture on the curved wall opposite the platform and allow the viewer to follow the monotonous progression of movement. Now is when one can sink into and absorb the rhythm. A bear is large, its footprints large, and its gait is a slightly lazy ambling. In contrast the artist will present the image of the quick little squirrel s tracks and movements. It s in a hurry and the prints are small. According to the proposal, they will hop across the dark grey-blue walls of the waiting room like flashes of light. Like the tracks of light in the Fløien railway station project, Ingrid Berven s art is in constant motion. She is ever ready to move and to find new, appropriate means to convey what she has on her mind. In the Fløyen project she demonstrates how she can manage to incorporate both the situation of the viewer and the physical premises into the basis of the work. I wrote Sublimations as a heading. Ingrid Berven converts, or transfers, implications and their interrelations, which though existing in the mind are also connected to our physical surroundings, into works of visual art; and she does this so that they appear with clarity and significance. Her works are therefore sublimations. They can be experienced and acknowledged on several levels: directly and sensually, but if so inclined, one can go further from there searching the consciousness for the implications which the single works direct one towards. Translation: Meg Larrabee Sønderlund

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth

sigmund aarseth Norway Painted in Light and Color written by Marit Aarseth Design & reproductions by Gudmund Aarseth Å få vera med på dette spanande prosjektet er noko eg er verkeleg glad for. Etter fleire andre bokutgjevingar, kjem endeleg ei bok med det som eg vil kalle hovudyrket hans far, friluftsmålar som fester

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 Pierre Boulez: Troisième Sonate (1957) Universal Edition - formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 - formant 3: Constellation Miroir 5 Mélange blocs points 00:23

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

the view was all in lines

the view was all in lines PIANO Pianist Kenneth Karlsson invites Rolf Wallin and Asbjørn Schaatun, two Norwegian composers of truly European format, to join in close combat with one the major works of expressionism, the revolutionary

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Experiences at the airport

Experiences at the airport Experiences at the airport A master thesis regarding how the use of experience economy and atmospherics can improve the passenger experience in the air-side terminal Trine Susanne Johansen MSoc. Sc. Service

Detaljer

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12

Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordisk musikkpedagogisk forskning Årbok 12 Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 12 Redaksjon: Sven-Erik Holgersen Siw Graabræk Nielsen NMH-publikasjoner 2011:2 Nordisk musikkpedagogisk forskning.

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune

Boligsosialt arbeid i Fjell kommune NIBR-rapport 2012:12 Arne Holm Hild Marte Bjørnsen Boligsosialt arbeid i Fjell kommune En evaluering Boligsosialt arbeid i Fjell kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Eirik Vassenden professor i nordisk litteratur Universitetet i Bergen 2013

Eirik Vassenden professor i nordisk litteratur Universitetet i Bergen 2013 Eirik Vassenden professor i nordisk litteratur Universitetet i Bergen 2013 Hva er kritisk refleksjon? Et spørsmål om kunstnerisk forskning, sjanger og the exercise of making narratives about one s own

Detaljer

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet

Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Etterligningens rolle i utviklingen mot frihet Speiling og tilpasning i menneskelig samspill ASTRID HELGA SUNDT Rudolf Steiner University College, Norway International Master Degree Programme Master Thesis

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Torill Strand DEN PEDAGOGISKE FILOSOFIENS OPPDRAG 1

Torill Strand DEN PEDAGOGISKE FILOSOFIENS OPPDRAG 1 Torill Strand DEN PEDAGOGISKE FILOSOFIENS OPPDRAG 1 Abstract Today, philosophy of education comes forward as diverse, many-faceted and numerous engagements with issues and problems concerning both the

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen

Kartlegging av boligmassen i Groruddalen NIBR-rapport 2008:7 Jon Guttu, Eli Havnen og Gro Koppen Kartlegging av boligmassen i Groruddalen En GIS-basert oversikt Kartlegging av boligmassen i Groruddalen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier

Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 5 Eystein Victor Våpenstad Oslo Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn

Detaljer