PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR BIBLIOTEK I NORDLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR BIBLIOTEK I NORDLAND"

Transkript

1 PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR BIBLIOTEK I NORDLAND Ill. Ballangen folkebibliotek

2 !

3 Høringsutkast for planprogram Regional plan for bibliotek i Nordland Innledning I med bakgrunn i Høring endringer i lov om folkebibliotek (FT-sak 071/12), Regional planstrategi for Nordland (FT-sak 076/12) og Oppstartsmelding og regional plan for bibliotek i Nordland (FT-sak 122/12) skal Regional plan for bibliotek i Nordland utarbeides. Følgende temaområder vil behandles i planen: a) Bibliotekene som møteplass og kulturarena b) Ny teknologi c) Formidling d) Kompetanse i bibliotek e) Struktur og samarbeid f) Skolebibliotek, undervisning og livslang læring g) Bibliotek for alle h) Medier og medieforsyning Bakgrunn De siste ti årene har fylkesbiblioteket og biblioteksektoren for øvrig gått gjennom store endringer. Bibliotekplan for Nordland ble vedtatt i 2003 og utløp I St.meld. 23 ( ): Bibliotek : kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (Bibliotekmeldinga) og i forslag til revisjon av lov om folkebibliotek blir det lagt vekt på at det kommer til å bli store endringer i hvordan bibliotekene arbeider fremover, både internt og i nettverk med hverandre. Derfor trengs det både regionale og kommunale planer for å få utvikle gode bibliotek for framtiden. Plantype planperiode evaluering revisjon De forhold som planen vil ta opp vil angå blant annet kommunene. Det vil derfor være viktig å ha en god prosess som involverer eksterne aktører. Dette vil skape en god forankring av planen, og skape grunnlag for en forpliktende avtale mellom deltagerne. Derfor fremmes plandokumentet etter bestemmelsene i 8 i Plan- og bygningsloven (Pbl). Planperioden settes til Planen fremmes i henhold til Pbl bestemmelser for regionale planer. Den vil derfor bli godkjent av Fylkestinget. Det er pålagt å utarbeide et handlingsprogram som skal rulleres 1

4 årlig. Fylkestinget vil derfor hvert år få lagt fram en sak om hvordan planen er fulgt opp og hvilke nye tiltak som skal tas inn i handlingsprogrammet. En revisjon av planen vil bli vurdert i forbindelse med utarbeiding av neste regionale planstrategi etter valget i Plangrunnlag Lovpålagte oppgaver Oppgavene til Nordland fylkeskommune innen bibliotekfeltet er definerte gjennom lover, forskrifter, politiske vedtak m.v. Omfanget til oppgavene blir avklart gjennom skjønn og innarbeidet praksis. De viktigste lovene som regulerer ansvaret til fylkeskommunen innen bibliotekfeltet er: Lov om folkebibliotek (Folkebibliotekloven) Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (Kulturloven) Lov om opplæring i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) Lov om pengespill m.v. (Pengespilloven) (Fylkeskommunen er med hjemmel i kgl.res. av 3. april 1987 delegert å gjennomføre fordeling av de spillemidlene som hvert år blir stilt til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet og lokale og regionale kulturbygg). Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) Lov om opphavsrett (Opphavsrettsloven) Andre lover som vil legge føringer for planarbeidet: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Sentrale føringer Gjennom stortingsmeldinger og andre offentlige utredninger har de statlige ambisjonene og forventingene til fylkeskommunene og biblioteksektoren blitt presisert innen ulike meldinger. De viktigste av disse er Kulturpolitikk fram mot 2014 St.meld. nr. 48 ( ) Kulturell skulesekk for framtida St.meld. nr. 8 ( ) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv St.meld. nr. 24 ( ) Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena St.meld. nr. 23 ( ) Frivillighet for alle St.meld. nr. 39 ( ) Kultur, inkludering og deltaking St. meld. nr. 10 ( ) I tillegg kommer andre statlige meldinger, planer og rapporter innen det kulturpolitiske feltet, samt årlige tildelings- og forventningsbrev fra staten. Ny boklov og Kulturutredningen 2014 vil kunne legge føringer for planen. Regionale føringer Det er videre utarbeidet et sett av plandokumenter for Nordland fylkeskommune som i større eller mindre grad legger føringer for arbeidet med regional bibliotekplan. Flere av disse planene er under revisjon. De viktigste er: 2

5 Fylkesplan for Nordland Kultur- og miljøstrategi for Nordland fylkeskommune Bibliotekplan for Nordland Strategisk plan for skolebibliotek i videregående opplæring i Nordland Skolebiblioteket som arena for læring, litteraturformidling og digital kompetanse: handlingsplan for skolebibliotek i Nordland Handlingsplan Universell utforming Et samfunn for alle I tillegg kan det være relevant å hente momenter fra Sørsamisk bibliotekplan (1997). Planprogram Plan- og bygningsloven forutsetter at det blir utarbeidet et planprogram for alle regionale planer. Dette skjer som ledd i varsling av planoppstart og programmet gir grunnlaget for arbeidet med selve planen. Pbl. gir ikke nærmere regler for hvordan dette arbeidet skal organiseres, her står fylkeskommunen fritt. Planprogrammet er et fleksibelt verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet og er utarbeidet etter retningslinjene i Pbl Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet planprosessen med frister og deltakere opplegget for medvirkning, spesielt i forbindelse med grupper som en regner med vil ha særlige interesser i planen. hvilke temaområder som blir behandlet behovet for utredninger Forslaget til planprogram blir lagt ut til offentlig ettersyn med minimum seks ukers frist. Høringsfristen vil bli fastsatt av fylkesrådet etter delegert myndighet fra fylkestinget i forbindelse med vedtak om offentlig ettersyn. Formål Formålet med å utarbeide en regional bibliotekplan for Nordland er å få dannet seg et overordnet bilde av hvilke utfordringer vi står overfor i fylket på bibliotekområdet og hvordan fylkeskommunen, i samarbeid med forskjellige aktører og samarbeidspartnere, skal møte disse utfordringene. Målet er å komme fram til en strategisk plan med forslag til handlinger og tiltak. Disse vil være fundert i hovedmål og delmål i Fylkesplan for Nordland samt i Kultur- og miljøstrategi som forventes vedtatt i løpet av Der det er aktuelt vil egne mål etableres. Planinnhold Innhold i den regionale planen vil bestå for hvert av temaområdene a) til h): En kort situasjonsbeskrivelse som ender opp med en identifisering av utfordringer Utvikling av hovedmål Delmål og strategier Handlingsprogram 3

6 Organisering av arbeidet Det vil være avgjørende for kvaliteten av sluttproduktet at eksterne aktører blir trukket aktivt med og blir involvert i planprosessen. I tillegg har Pbl bestemmelser om medvirkning. En god og hensiktsmessig medvirkning er avhengig av deltagelse i alle deler av prosessen. Det etableres derfor en organisasjonsmodell hvor kommuner, statlige styresmakter, organisasjoner og institusjoner gis mulighet til å delta. Oppstartsmelding for arbeidet ble vedtatt i FT-122/12, og under behandlingen ble fylkesrådet oppfordret til å legge opp prosessen med bred medvirkning og at berørte parter blir tatt med i planorganisasjon. På grunnlag av dette organiseres planarbeidet på følgende måte: Styringsgruppe: Fylkesrådet Plangruppe, følgende inviteres: ABM-leder (Geir Knutson) - leder Fylkesbiblioteksjef (Anita Kulset) - sekretær Rådgiver bibliotekutvikling (Kjell Nilsen) - sekretær Fylkesmannens oppvekst og utdanningsavdeling Repr. for bibliotek i VGS (Magnhild Johansen) KS NBF region Nord-Norge (Rita Jørgensdatter) Råd for funksjonshemmede Ungdommens fylkesting Nasjonalbiblioteket Referansegruppe: Kommuner v. kulturetat Folkebibliotek VOX Alle andre som ønsker Konsultative medlemmer i prosjektgruppen: Representasjon fra Planseksjonen Opplegg for medvirkning I planprosessen er det viktig med innspill fra fagmiljøene for å styrke bibliotekene i Nordland. Når planprosessens formelle organisering er etablert vil det bli lagt opp til å samle representanter fra relevante deler av biblioteksektoren. 7 regionale møter med primært faglige aktører planlegges for å identifisere nåsituasjon og utfordringer, og få innspill på mål og innsatsområder inkludert prioritering. På bakgrunn av dette vil det bli utarbeidet et høringsforslag som behandles av Fylkesrådet før offentlig ettersyn. I løpet av høringsperioden vil både bibliotekfaglige aktører, kultursjefer og andre bli invitert til 3 regionale møter hvor det vil være mulig å komme med innspill. 4

7 Prosessen bør være mest mulig åpen og derfor vurderes ulike arenaer for innspill. På internett er fylkesbibliotekets hjemmeside utelukkende en kanal for informasjon fra fylkesbiblioteket. Derfor tas også Facebook i bruk, siden det er en lavterskelarena som allerede brukes av mange. Skype kan anvendes som et alternativ for telefonsamtaler og møter. Det finnes en felles mailadresse som går til alle biblioteksjefer i fylket, denne vil også bli brukt for kommunikasjon under prosessen. Det er en utfordring å nå sluttbrukerne (bibliotekbrukerne) i en slik prosess. For informasjon vil det bli vurdert avisannonse i forbindelse med det offentlige ettersynet. Høringsutsagn blir vurdert for innarbeiding i planen. Styringsgruppen vedtar deretter å oversende planforslaget for Regional bibliotekplan for politisk vedtak i Fylkestinget. Behov for utredninger I arbeid med planen ser det for øyeblikket ikke ut til å være behov for spesielle utredninger, men det kan være aktuelt å kartlegge synspunkter og holdninger til behov, ønsker og foreslåtte tiltak. Hovedtema i planen Regional bibliotekplan søker å dekke bibliotekfeltet der fylkeskommunen har et ansvar, men vil avgrenses mot bibliotekene i de videregående skolene. Disse skal utarbeide egen strategi og i planprosessen vil disse bibliotekene involveres spesielt for å koordinere fylkeskommunens bibliotekaktiviteter. Det primære fokus for planen vil være fylkesbibliotek og kommunale bibliotek. Planen kan få innflytelse på arkiv og museum. Samisk språk og kultur er berørt av bibliotekvirksomhet i forskjellige sammenhenger og vil bli berørt i de ulike temaene der det er relevant planen. Det vil være et sentralt poeng å prioritere hva som skal satses på og regional bibliotekplan vil omfatte følgende tema med fokus på fylkeskommunens rolle: Bibliotekene som møteplass og kulturarena Bibliotekene utgjør en fysisk møteplass. Den nåværende folkebibliotekloven bruker uttrykket å stille bøker og annet egnet materiale til disposisjon. I forslag til endret lov settes større fokus på biblioteket som møteplass. Digitale kanaler kan benyttes som supplement, men skal ikke erstatte det fysiske biblioteket. Biblioteket som møteplass omfatter et vidt spekter funksjoner som bibliotekets brukere benytter. Biblioteket er både en møteplass, en arena for debatt, et sted å studere og en arena for arrangementer. Brukernes varierte behov stiller krav til bl.a. utstyr, utforming og fleksibilitet, og bibliotekenes egnethet for fleksibel utnyttelse er en utfordring. Krav til universell utforming og generell tilgjengelighet skal sikre at alle brukere kan benytte bibliotekets tjenester og rom. En fremtredende plass for biblioteket i lokalsamfunnet eller byrommet kan bidra til en positiv utvikling av det enkelte samfunn og bymiljø og skape et mer verdifullt gode for innbyggerne. Bibliotekets relasjon til andre samfunnsinstitusjoner kan gi gjensidige synergier når bibliotek samlokaliseres med f.eks. kulturhus. 5

8 Bibliotektjenester kan også være mobile tilbud. Nordland har i dag fem bokbusser som dekker både spesielle brukergrupper og områder med spredt bosetting. De benyttes i tillegg som et tilbud til skoleelever og til barnehager. Det er viktig også å ivareta og utvide bokbussenes funksjon som møteplass og kulturarena. I Nordland varierer størrelsen på bibliotekarealene og lokalenes egnethet mye fra kommune til kommune, og noen bibliotek har problemer med å fylle rollen som møteplass og kulturarena. Bibliotekplanen vil søke å bidra til en positiv utvikling når det gjelder utfordringene knyttet til nordlandsbibliotekenes funksjon som møteplass og kulturarena. Ny teknologi Bibliotek endres i takt med at samfunnet endres. Teknologi driver utvikling ved å løse dagens oppgaver bedre. Utviklingen etablerer også helt nye kommunikasjonsformer, bruksmønstre og produkter. Sentralt i bibliotekenes samfunnsoppdrag ligger utjevning og likhet, ved å gi relevante og aktuelle opplevelser og kunnskaper uten kostnad for brukerne. For å kunne gjøre dette er bibliotekene bl.a. avhengige av være i forkant og ta i bruk ny teknologi for også å kunne veilede brukere som har vanskeligheter med å følge den digitale utviklingen. Bibliotekene må utvikle tilbudet i takt med teknologisk utvikling. Det er et krav om aktualitet som omfatter både utvalg av litteratur, men også ny teknologi, nye kommunikasjonsformer, nye informasjonsressurser osv. Tilgang til informasjon i bibliotek innebærer også tilgang til internett ved at trådløst nettverk er tilgjengelig og datamaskiner og mobile enheter/nettbrett kan brukes av publikum. Denne form for tilgang sikrer både at reisende og faste brukere uten utstyr eller tilgang skal ha mulighet til å kommunisere og innhente informasjon. E-bøker er også et produkt som bibliotek må tilby bibliotekbrukerne. Teknologisk infrastruktur er nødvendig for å kunne gi slike tilbud. En del av det digitale tilbudet i bibliotek er muligheten til å låne og spille dataspill. Målsetting med tilbudet er å være utjevnende i tillegg til å inkludere brukergrupper som i liten grad bruker biblioteket. I tillegg benytter mange bibliotek dataspill og organiserte arrangementer rundt dette som et middel for å skape sosiale møteplasser for ungdommer på biblioteket. Loven vil også stille krav til bibliotekene om å tilby digitale møteplasser i tillegg til fysiske møteplasser. Digitale tilbud øker bibliotekets tilgjengelighet og gjør tjenestene mer fleksible for brukeren. Selvbetjening er i enkelte sammenhenger ønskelig både for brukere og biblioteket. Digitale verktøy åpner både for økt selvbetjening, men også for nye former å kommunisere med bibliotekbrukerne på. Kompetanse og utstyrsnivå er eksempler på utfordringer bibliotekene i Nordland står overfor på det teknologiske området. Regional plan for bibliotek vil søke å bidra til at bibliotekene i høyere grad kan ta i bruk og formidle kunnskap om hverdagsteknologi, noe som blant annet vil styrke bibliotekenes posisjon som inkluderingsfaktor. 6

9 Formidling Forslag til lov om folkebibliotek forsterker kravet til bibliotekene om å drive aktiv formidling av kunnskap og kultur. Enda mer aktiv formidling er en oppgave som vil stille større krav til kompetanse og ressurser i bibliotekene. Formidling kan skje i møtet mellom mennesker eller der mennesket møter en tekst eller et budskap. Formidling er derfor et sammensatt begrep som dekker mange uttrykksformer. God formidling stiller derfor mange krav, både til formuleringsevne, kunnskap om kommunikasjonskanaler og teknologi. Kravet omfatter også kompetanse i hele spennet fra generalistkunnskap til inngående kjennskap om innholdet i bibliotekmediene. Bibliotekenes funksjon som møteplass og kulturarena stiller krav til å omfatte annet innhold enn tradisjonelle medier. Arrangement i form av utstillinger, forestillinger, konserter mv. er typer av uttrykk som vil være attraktive og meningsfulle for bibliotekbrukerne. Samtidig er dette tidkrevende oppgaver som vil stille krav til både ressurser og kompetanse hos de ansatte. Bibliotekenes rolle som fremste formidler av litteratur utfordres bla. av de såkalte litteraturhusene som finnes i flere store byer. I Nordland er det behov for at bibliotekenes funksjon som sentrale litteraturformidlere befestes ytterligere. I Nordland er bl.a. kort åpningstid i bibliotekene en utfordring for vellykket aktiv formidling. Planen vil søke å utrede tiltak som gjør bibliotekene mer tilgjengelige og egnede som attraktive formidlingsarenaer. Andre formidlingsperspektiver som er betydningsfulle å behandle i planen er formidling til enkelte brukergrupper, f.eks. tjenester for de som har behov for spesiell tilrettelegging. Dette vil bli behandlet under eget tema Bibliotek for alle. Kompetanse i bibliotek Kontinuerlig utvikling av kompetanse hos de bibliotekansatte er viktig for å gi gode bibliotektjenester. Kvalitet på bibliotektjenester avhenger av kompetanse på mange områder, og kompetanse er et vesentlig element innenfor alle temaområdene i planen. I forslag til Lov om folkebibliotek angis to alternativer knyttet til biblioteksjefens kompetanse. Enten kreves utdannelse som bibliotekar uten dispensasjonsmuligheter, eller så stilles kommunen friere til å ansette leder for biblioteket. Loven vil ikke få tilbakevirkende kraft, og konsekvensene av lovendringen blir først synlig på lengre sikt. Uansett utfall vil det være behov for en regional bibliotekenhet som bidrar til økt kompetanse i bibliotekene. Det er mange typer kompetanse som er relevante innen bibliotek. Kunnskap om samlinger og andre elektroniske ressurser for å kunne tilrettelegge ut fra f.eks. intellektuelt nivå, ulike fagområder, anvendelsesområde osv. Formidlingskompetanse er et omfattende begrep som stiller store krav til ansatte i bibliotek. Kompetanse på ny teknologi er viktig for å kunne gi et aktuelt tilbud til brukerne. Målsettingen om å være et lavterskeltilbud gjør at krav til kompetanse både i tilknytning til å finne informasjon, men også kunne veilede og gi grunnleggende opplæring i ny teknologi til brukerne. Eksempler på dette er å lære brukere å benytte nettbank, offentlige tjenester på nett, ta i bruk ny mobiltelefon og bruke epost. 7

10 Bibliotekene er arenaer både for opplevelser og læring. Elever og studenter benytter biblioteket som rom for å lese, løse gruppeoppgaver og samtale. Kompetanse er nødvendig for at biblioteket kan medvirke til livslang læring. Kompetanse henger sammen med utdannelse. I Nordland er andelen biblioteksjefer uten bibliotekarutdannelse 45 %. Dette stiller særlige krav til kompetansehevingstiltak. For biblioteksjef og andre bibliotekledere er blant annet offentlig forvaltning og saksbehandling viktig kompetanse i tillegg til bibliotekfaglig kompetanse. Det er en utfordring for regionalt biblioteknivå å drive kompetanseheving fordi folkebibliotekene har begrensede ressurser i form av stillingsstørrelser, reisebudsjetter og vikarbudsjetter. Struktur og samarbeid Strukturen i biblioteksektoren er i hovedsak fordelt mellom kommunene, fylkeskommunene og staten. Staten har blant annet ansvar for statlige bibliotek (primært ved høgskoler og universiteter), nasjonalbibliotekfunksjonen og nasjonal bibliotekpolitikk. På regionalt nivå er fylkeskommunen ansvarlig for bibliotekrelaterte oppgaver knyttet til utvikling, regional koordinering og kompetanse basert på statlige føringer og fylkeskommunale prioriteringer. Kommunene har ansvaret for folkebibliotek og skolebibliotek, og kommunene står fritt til å organisere tjenesten så lenge kvaliteten og tjenestenivået tilfredsstiller kravene i lovverket. Stortingsmelding nr. 23 ( ) omtaler de positive effektene av ytterligere samarbeid og mer hensiktsmessig organisering. Små kommuner og små bibliotek gjør det ekstra aktuelt å benytte samarbeid som et verktøy for å løse utfordringer og utnytte ressurser best mulig. Samarbeid er et verktøy som både kan gi positive effekter i form av økt kvalitet og nytt innhold i bibliotektjenestene. Samarbeid kan bidra til å aktualisere biblioteket for nye brukergrupper. Samarbeidsgevinster kan også være i form av bedre ressursutnyttelse ved en oppgavefordeling mellom bibliotek. Samarbeidsformene vil variere med hvilke målsettinger samarbeidet har. Samarbeidsbånd er ofte avgrenset til en region, mens andre typer behov bryter regiongrenser. Teknologisk utvikling og samfunnsutvikling vil være med på å åpne opp for nye, alternative eller utradisjonelle samarbeidsformer. Potensielle samarbeidspartnere for bibliotekene kan være offentlige eller private aktører og frivillige organisasjoner. Samarbeid mellom bibliotek i andre kommuner er kanskje den vanligste formen for biblioteksamarbeid, men også andre konstellasjoner finnes. I Nordland finnes noen eksempler på samarbeidsformer hvor bibliotek inngår. Delvis følges regioninndeling, mens andre samarbeider går på tvers av forvaltningsnivå og regiongrenser. En målsetting i planen vil være å øke og styrke samarbeid for å bidra til positiv utvikling. Strukturelle virkemidler kan være aktuelt som tiltak for å oppnå planens målsettinger. Skolebibliotek, undervisning og livslang læring Bibliotekenes rolle som lavterskel-formidler av informasjon og kunnskap til alle er av stor betydning i et demokratisk samfunn. Bibliotekene har en vesentlig oppgave når det gjelder livslang læring og de bør ivareta en funksjon som studiesenter der det er relevant. I Nordlands folkebibliotek er både besøk og utlån svært lavt sammenlignet med nasjonalt nivå. Det er en uheldig situasjon med tanke på lese- og skrivekompetanse og allmenndannelse. 8

11 Skolebibliotekene skal ha som funksjon bl.a. å bidra til å utvikle leseferdigheter, utjevne sosiale og digitale skiller, og styrke informasjonskompetanse hos elever. Det trenges en svært forsterket satsing på utnyttelse av skolebibliotekene som pedagogisk ressurs mange steder i Nordland, selv om dette kan være en utfordring på små skoler. Ved samarbeid med folkebiblioteket i form av kombinasjonsbibliotek eller i andre former må lovens intensjon om særskilt tilrettelegging ligge til grunn. Digitale læringsressurser og litteratur bør formidles i skolebibliotekene, og dette stiller krav til kompetanse i skolen og i folkebibliotekene. Skolebibliotekkompetanse er et viktig hjelpemiddel for å styrke skolebibliotekenes rolle. Leksehjelp kan skje både i skole og i folkebibliotek. Særlig har leksehjelp i bibliotekene en rolle å fylle for svake grupper i ungdomsskole og videregående skole, samt for flyktninger og innvandrere. Det er knyttet ekstra utfordringer til å bygge opp og tilby gode bibliotektilbud til barn og ungdom, også når det gjelder folkebibliotekene. Å styrke informasjonskompetanse og basal kunnskap om ny teknologi er en del av samfunnsoppdraget til bibliotekene, og det stiller krav til kompetanse hos personale, til lokaler og til utstyr. Etterutdanning og bruk av bibliotek som lokale studiesenter for tilrettelegging for å styrke utdannelse, lokal bosetting og livslang læring stiller krav til bibliotekene. Planen bør styrke bibliotekene som arena for informasjonshenting og livslang læring for mennesker i alle aldre. Bibliotek for alle Bibliotek skal være et tilbud til alle mennesker uavhengig av gruppetilhørighet, språklig tilknytning og behov. Bibliotekene er et lavterskeltilbud som ikke skal stille krav om økonomiske ressurser eller lignende hos den enkelte. Det er viktig at bibliotekets fysiske lokaler er universelt utformet. Universell utforming omfatter også hjemmesider og skal sikre at flest mulig kan nå og bruke biblioteket. Kravene er av ressursmessig karakter, og er i tillegg knyttet til kompetanse innenfor f.eks. teknologi og kommunikasjon. Bibliotekene skal ivareta behovene til i utgangspunktet alle brukere. En viktig samfunnsoppgave er å tilby assistanse til mennesker som mangler kompetanse på f.eks. nye medier eller teknologier, og som trenger hjelp til å bruke digitale tjenester. Moderne samfunn kan ha så mye som 25 % funksjonelle analfabeter. Det er en stor utfordring at en så stor del av befolkningen kan ha problemer med å lese og forstå en tekst. Bibliotekene kan spille en vesentlig rolle når det gjelder å styrke lesekompetansen, og det finnes mange organisasjoner som bibliotekene bør spille på lag med og mange tiltak som bør være en del av bibliotekdrift. Det kreves særskilt tilrettelegging for at fremmedspråklige bibliotekbrukere skal kunne utnytte bibliotekets tjenester. Tjenester denne brukergruppen benytter sammenfaller mye med generelle bibliotektjenester, men i tillegg er fremmedspråklig litteratur, utenlandske tidsskrifter og datamaskiner med internettforbindelse viktige tilbud. 9

12 Biblioteket er en av arenaene hvor innvandrere og flyktninger møter norsk kultur og tradisjon, og biblioteket spiller derfor en viktig rolle for inkludering. Reiseliv, turistinformasjon og service overfor reisende er en del av bibliotekenes hverdag. Kunnskap om reisemål og opplevelser stiller krav til bl.a. samarbeid med reiselivsnæring for å kunne yte relevante tilbud. Samiske bibliotektjenester finnes både gjennom faste og mobile bibliotek. Kunnskap om og formidling av samisk språk, levemåte og kultur bidrar både til å gi samiske bibliotektjenester til samer og formidle kunnskap om samisk kultur til ikke-samer. I Nordland er utforming og tilgjengelighet en utfordring for enkelte biblioteker. Det er behov for ytterligere å intensivere bibliotektjenestene mot alle som trenger tilrettelegging. Bibliotekplanen vil komme med forslag til tiltak som kan imøtekomme noen av disse utfordringene. Medier og medieforsyning Folkebibliotekene mottar litteratur gjennom innkjøpsordningen fra Kulturrådet. Innkjøpsordningen koster ikke noe for bibliotekene. I tillegg kjøper bibliotekene annen litteratur, musikk, spill osv. inn via bibliotekenes egne mediebudsjetter. Lov om folkebibliotek stiller krav til kvalitet, allsidighet og aktualitet på bibliotekets samlinger og tilbud. Dette stiller krav til kunnskap om samlingsutvikling som omfatter både kompetanse på innkjøp og kassasjon/rydding i samlingene. Ingen bibliotek er selvforsynt med litteratur, og bibliotekene utgjør derfor et nettverk for utveksling av litteratur. Ordningen kalles fjernlån og innebærer at forsendelseskostnadene deles mellom sendende og returnerende bibliotek. Bibliotekbrukeren betaler ikke for fjernlånstjenester. Spesielt små bibliotek har nytte av å kunne tilby brukere å låne inn litteratur fra andre bibliotek, og fjernlånssamarbeidet har derfor også en utjevnende funksjon. Bokmarkedet og bibliotekene er i endring. Nye mønstre for å utveksle litteratur mellom bibliotekene endrer behovene for innkjøp og transport, og effektiv logistikk på hele bibliotekområdet vil gi bedre bibliotektjenester for brukerne. Introduksjon av e-bøker har utfordret bibliotekene. Bibliotekloven skiller ikke mellom utlån av papirbøker og e-bøker. Premissene for hvordan bibliotek kan formidle e-bøker legges delvis på nasjonalt nivå. Når premissene er lagt, vil e-bøker være en del av bibliotekenes formidlingstilbud. Dette vil stille nye krav til bibliotekene knyttet bl.a. til kompetanse og ressurser. Ny teknologi og nye bruksmønstre stiller nye krav til bibliotekene for å kunne formidle innhold som ikke lenger er bundet til et fysisk medium. E-bøker er et eksempel, men det finnes også andre typer som strømmetjenester for musikk og film. Også på disse områdene må bibliotekene utvikle det fysiske og digitale tilbudet sitt i takt med at brukerens behov og etterspørsel endrer seg. Nordland har mange små bibliotek med begrenset ressurstilgang. Samtidig har vi i fylket et høyt fjernlån. Dette kan være en indikasjon på et behov for større satsing på samlingsutvikling og gode ordninger for logistikk. Det er viktig å undersøke hvordan bibliotekenes innkjøp og 10

13 fjernlån koordineres best slik at lånernes behov ivaretas på best mulig måte, og dette vil behandles i bibliotekplanen. Aktivitetsplan 1. Utarbeiding av planprogram 2. Vedtak om offentlig ettersyn av planprogrammet 3. Høring/ettersyn av planprogrammet 4. Eventuell bearbeiding av planprogrammet 5. Vedtak av planprogrammet i fylkesrådet 6. Utarbeiding av planforslag Oppstartsmøte 7 regionale samlinger Bearbeiding av innspillene og utarbeiding av planforslag Drøfting av planforslaget i plangruppa 7. Vedtak i fylkesrådet om offentlig ettersyn av planforslaget 8. Offentlig ettersyn 3 regionale samlinger 9. Bearbeiding av innspill 10. Politisk behandling av planforslag i Fylkesrådet 11. Vedtak av planforslag i Fylkestinget Tidsplan 11

14 NORDLAND.FYLKESBIBL.NO

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms

HANDLINGSPLAN Regional bibliotekplan for Troms HANDLINGSPLAN - Regional bibliotekplan for Troms -2028 1 Handlingsplan - Regional bibliotekplan for Troms -2028 følges her opp med en fireårig handlingsplan. Handlingsplanen er utviklet i samhandling med

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forord Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 er en felles plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Formålet

Detaljer

Regional plan for bibliotek i Nordland

Regional plan for bibliotek i Nordland Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025 Inkluderende møteplasser for kunnskap, kulturopplevelser og debatt 1 Innhold Sammendrag... 4 Målsetting med planen... 4 Bakgrunn... 5 Planens forankring...

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

17 medarbeidere - hvem er vi:

17 medarbeidere - hvem er vi: 17 medarbeidere - hvem er vi: Ingrid Ericson ST, bibliotek i vgs., litteraturformidling, turnéer. Morten O. Haugen NT, kultur, bibliotek, samisk, statistikk Karina Bording Halgunset ST, kultur- og bibliotekbuss,

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saksopplysninger. Forvaltningsnivåenes ulike ansvar for biblioteker i Norge

Saksopplysninger. Forvaltningsnivåenes ulike ansvar for biblioteker i Norge Det utvikles tydelige strategier på hvordan biblioteket kan bidra til at alle barn får være delaktig i den teknologiske revolusjonen som skjer. Hva angår de konkrete momentene Nordland fylkeskommune ønsker

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Planprogram for regional bibliotekplan

Planprogram for regional bibliotekplan Planprogram for regional bibliotekplan 2016-2027 Høringsutkast frist 31. mars 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formål med regional bibliotekplan 2016-2027... 2 Plantema... 3 Bibliotekenes samfunnsoppdrag...

Detaljer

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Journalpost:15/21354 Saksnummer Utvalg/komite Dato 134/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 078/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag

Detaljer

Regional bibliotekplan for Rogaland - høyringsutkast til planprogram

Regional bibliotekplan for Rogaland - høyringsutkast til planprogram Regional bibliotekplan for Rogaland - høyringsutkast til planprogram Høyringsfrist: 1. november 2012 Innleiing I fylkestingssak 73/11 vedtok fylkestinget Regionalplan for museum 2011-2014. I utgangspunktet

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forslag til felles plan Utarbeidet av folkebibliotekene i Vestfold i samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek Innhold Side

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2016-2019 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2016 2019 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Generelt om folkebibliotek.

Generelt om folkebibliotek. -----Opprinnelig melding----- Fra: postmottak@kud.dep.no [mailto:postmottak@kud.dep.no] Sendt: 21. juni 2013 09:30 Til: Postmottak KUD Emne: Innspill til Kulturløftet saksnr. 13/646 Navn: Leikny Haga Indergaard

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 2018-2029 Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Formannskapet 22.02.17 h Nord-Aurdal kommune Foto: Susanne Høybach I Innhold Kommunedelplan for kultur, idrett

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak

Saksframlegg. Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK. Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/11900-18 Saksbehandler Nils Andre Gundersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Fastsetting av planprogram for "Aktive Austegder II" Regional plan for idrett, friluftsliv,

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak:

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak: HEDMARK FYLKESKOMMUNE SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN Fylkesrådet Møte 30.04.07 SAK 60/07 HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 Saksframlegg ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter

Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011-2014 2 Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter Vestfoldbibliotekene

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR BIBLIOTEK I NORDLAND

REGIONAL PLAN FOR BIBLIOTEK I NORDLAND REGIONAL PLAN FOR BIBLIOTEK I NORDLAND 2015-2025 Inkluderende møteplasser for kunnskap, kulturopplevelser og debatt Stormen bibliotek, Bodø. Foto: Ernst Furuhatt Innholdsfortegnelse Målsetting med planen

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning.

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning. Prosjektplan Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg - biblioteket Bakgrunn for prosjektet KKP biblioteket Stortingsmelding nr 23 om bibliotek (2008 2009) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena

Detaljer

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar.

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 12/1246-6 Løpenr.: 15282/12 Arkiv: C61 SAKSARKIV Saksbehandler: Mariam Rapp HØRING - ENDRING I LOV OM FOLKEBIBLIOTEK Innstilling til v e d t a k: ::: Kultur- og helsekomiteens

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/

Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB. Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/ 0 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Norsk Lyd og blindeskriftbibliotek NLB K,utdu- O 22. MAI 2001 Deres ref: Vår ref: Dato: 2006/6573 KU/KU2 NBA:abm 2007/24/008 21.05.2007 Horingsuttalelse

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG VESTRE TOTEN KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR VEG 2017-2023 VESTRE TOTEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse Bakgrunn for planprogrammet......1 Planområdet.2 Om planprogrammet...3 Formål med planarbeidet 4 Hovedmål...5 Planinnhold

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Merete Hassel Bibliotekfaglig ressurssenter ved Bodin Utviklingsplan, utdanningstilbud og samarbeid Korte fakta Bibliotekfaglig ressurssenter

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Nordland

Regional plan for folkehelse i Nordland Regional plan for folkehelse i Nordland 2017-2025 17.november 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram Fastsatt

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gran bibliotek Lunner bibliotek Jevnaker folkebibliotek Rullering av Regionale bibliotekplaner

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

Forslag til planprogram Aktive Austegder

Forslag til planprogram Aktive Austegder Forslag til planprogram Aktive Austegder Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2014-2017 Aust-Agder fylkeskommune 27.11.2012 1 Innhold 1.

Detaljer

Nye kommuner bibliotek i nye roller

Nye kommuner bibliotek i nye roller Nye kommuner bibliotek i nye roller Presentasjon i seminar for bibliotek i Trøndelagsfylkene 29.11.2016 Grete Bergh, grete.bergh@gmail.com, www.gretebergh.no, Hvordan planlegge for best mulig bibliotekvirksomhet

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Ege ltur- okirked.._.. ; Vestfold fylkesbibliotek SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200603227 Arkivnr. Saksbehandler Unni Wenche Minsås ' ^w«j.^'.si,yyr;;s9raaitc.rn+t+uwer Saksgang Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET

SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET SAKSFRAMLEGG - FYLKESTINGET Arkivsaksnr.: 15/6150-33 Sak 14/17 Løpenr.: 8606/17 Arkiv: C60&30 SAKSARKIV Ansvarlig fylkesråd: Willy Ørnebakk REGIONAL BIBLIOTEKPLAN FOR TROMS 2017-2028 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012 Leseløftet 21-214 Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 212 Leseløftet 21-214 Bakgrunn for satsingen St.meld. nr 23 (28-29) Bibliotek St.meld.

Detaljer