Årsberetninger og regnskaper 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetninger og regnskaper 2013"

Transkript

1 Årsberetninger og regnskaper

2 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning samt Barnas Stasjon. Han er født og oppvokst i Kristiansand og har vært kunstner på heltid siden Per Ove har hatt en lang rekke utstillinger både i Norge og i utlandet.

3 INNHOLD 1 Konstituering Åpning/velkommen Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Valg av møtereferent Valg av to protokollunderskrivere 5 2 Årsberetninger Regnskap 2013 Årsregnskap 2013 med noter Årsregnskap 2013 for Posebyen Frivilligsentral Revisors beretning Saker fra styret Revidert organisasjonsplan Revidert strategiplan Handlingsplan 2014 Handlingsplan 2014 for Posebyen Frivilligsentral 4 Orienteringssaker Posebyen Frivilligsentral Barnas Stasjon Kristiansand Snakk Om Mobbing Blå Kors Ferier Foreningsvirksomheten INNHOLD 5 Medlemskontingent 2014 Fastsettelse av medlemskontingent for Budsjett Valg 1 Hovedstyre a Valg av styreleder b Valg av styremedlemmer c Valg av varamedlemmer d Valg av revisor e Valg av valgkomite 2 Posebyen Frivilligsentral a Valg av styreleder b Valg av styremedlemmer c Valg av varamedlemmer Vedtekter 38 9 Avslutning 3

4 4

5 ÅRSMØTE 25. MARS 2013 KL I FORENINGENS LOKALER Saksliste: 1 Konstituering Åpning/velkommen Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Valg av møtereferent Valg av to protokollunderskrivere 2 Årsberetninger Regnskap 2013 Årsregnskap 2013 med noter Årsregnskap 2013 for Posebyen Frivilligsentral Revisors beretning Saker fra styret Revidert organisasjonsplan Revidert strategiplan Handlingsplan 2014 Handlingsplan 2014 for Posebyen Frivilligsentral ÅRSMØTE AGENDA 4 Orienteringssaker Posebyen Frivilligsentral Barnas Stasjon Kristiansand Snakk Om Mobbing Blå Kors Ferier Foreningsvirksomheten 5 Medlemskontingent 2014 Fastsettelse av medlemskontingent for Budsjett Valg 1 Hovedstyret a Valg av styreleder b Valg av styremedlemmer c Valg av varamedlemmer d Valg av revisor e Valg av valgkomite 2 Posebyen Frivilligsentral a Valg av styreleder b Valg av styremedlemmer c Valg av varamedlemmer 9 Avslutning 5

6 ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art Blå Kors Kristiansand (BKK) er en felleskristen, diakonal forening som driver virksomhet som fremmer rusfrihet i samfunnet, hjelper russkadde og barn i familier med rus- og psykiske problemer og driver tiltak på et høyt faglig nivå. Foreningen eier 7 eiendommer hvor det drives behandling, forebygging og utleie av leiligheter til mennesker som er i et ettervern/rehabiliteringsopplegg samt mor/barn leiligheter med tilsyn. En av eiendommene i Gyldenløves gate med internatbygg leies i sin helhet ut til Sørlandets Sykehus HF Avd. Rus- og avhengighetsbehandling/rehabiliteringsposten. BKK har mange frivillige medarbeidere, men trenger flere for å drive frivilligarbeid på nye satsings-områder. Posebyen Frivilligsentral (PFS) eies 100 % av BKK og har vært i drift hele året. PFS er tilsluttet Norges frivilligsentraler og har eget styre som er underlagt hovedstyret. Nytt av året er også igangsetting av kulturvirksomhet som i første omgang er i form av faste konserter en torsdag og en fredag i hver måned med kjente artister fra hele landet. Arbeidsområde i foreningen er omfattende og hele tiden søkes det nye felter og områder å arbeide i. Virksomhetene våre drives i Kristiansand kommune, men vi utfører også tjenester for våre nabokommuner og driver ny virksomhet i godt samarbeid med Blå Kors Norge. Hovedstyret i Blå Kors Kristiansand har bestått av: Styreleder Svein Langelandsvik Nestleder Olav Haavorstad Styremedlem Arne Olav Foss Styremedlem Lillian Frigstad Styremedlem Tom Georg Gabrielsen Varamedlemmene Øystein Holte og Anne Cathrine Flå har møtt fast. Daglig leder i BKK Arvid Solheim har møtt fast som styrets sekretær. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Driften er basert på gjeldende samarbeidsforhold med offentlige instanser samt de strategiske veivalg som foreningen har gjort for de kommende år. Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Totalt sykefravær var i 2013 null dager mot null dager i Vi ser denne utviklingen som positiv og vil hele tiden ha fokus på dette. Det er ingen som er langtidssykemeldte. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i i personskader av betydning eller store materielle skader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Likestilling Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Foreningen har gjennom bevisst praksis tatt sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Foreningens virksomhet har rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Av foreningens 8 ansatte er 4 kvinner, dvs. 50 %. I styresammenheng er kvinneandelen på 28,6 %. I tillegg kommer styret i PFS hvor kvinneandelen er på 50 %. Total kvinneandel i styresammenheng er på 38,5 %. Tilsvarende andel i ledende stillinger er 66,7 %. Det foreligger ikke lønnsforskjeller i sammenlignbare stillinger. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr , mens det for menn er noe høyere med kr Dette skyldes bl.a. at andelen kvinner i ledende stillinger er lavere enn for menn. Forskjellen i 2013 er ikke økt noe i forhold til forrige år. 6

7 Aktivitet i s.h.m. diskriminering og tilgjengelighet Foreningen har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rekrutterings- og personalpolitikken som føres skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Foreningen har i 2013 ikke drevet spesielle forsknings- og utviklingsaktiviteter. Miljørapportering Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, og ikke noe er regulert av konsesjoner eller pålegg. Historisk og fremtidig utvikling Barnas Stasjon Kristiansand (BSK) ble etablert 18. januar 2011 som en avdeling i BKK og offisielt åpnet den 2. november 2011 med sikret finansiering gjennom TV-aksjonsmidlene og gaveinntekter til og med Det har vært stor aktivitet i BSK de to siste årene. I 2013 har det vært følgende besøk/oppfølging: Barn: 1000 Foreldre: 924 Familier: 59 Snakk Om Mobbing er ett nytt spennende chatteprosjekt på internett som er en under oppbygging. Det tas sikte på at det skal bli et nasjonalt lavterskeltilbud med fokus på at problemer kan bli lettere å løse dersom man deler dem med noen. BKK har gått inn i dette prosjektet høsten 2013 og er foreløpig finansiert med offentlige tilskudd og gaver fra legater og næringsliv med til sammen kr hvorav kr er forbrukt i Det er dialog med Kulturdepartementet og Helsedepartementet om statlig tilskudd. Planlagt åpning høsten Blå Kors feriene har i mange år vært drevet av Blå Kors Norge/Kvinneutvalget på Sørlandet (Blå Kors). Fra og med 2014 overtar BKK ansvaret for alle Blå Kors feriene på landsplan. Finansieres ved driftsstøte fra Blå Kors Norge, fond/legater og kommunenes fattigdomsmidler. Finansiell informasjon Foreningens samlede omsetning økte fra kr. 5,8 mill i 2012 til kr. 8 mill i Det ordinære årsresultatet ble kr mot underskudd kr i I tillegg til den ordinære driften er det i 2013 inntektsført annen finansinntekt/utsatt inntekt på kr , ref. note 7. Kr overføres egenkapital for driftsåret Av viktige saker kan nevnes: Anskaffelse av nye eiendommer ÅRSBERETNING Det er utviklet et godt samarbeid med Barneverntjenesten I Kristiansand og omliggende kommuner som i 2013 kjøpte tjenester av BSK for kr Det er for øvrig også utviklet et godt samarbeid med Kristiansand kommune. Foreningen BKK ser optimistisk på fremtidens utvikling av BSK som fra 2014 blir delvis finansiert over statsbudsjettet og Kristiansand kommune. Posebyen Frivilligsentral ble etablert høsten 2012 og ble fra 01. januar 2013 i full drift finansiert av tilskudd fra Kulturdepartementet med kr og Kristiansand kommune med kr I tillegg har BKK tilført kr til driften. De offentlige tilskuddene forventes i samme størrelse de kommende år, men foreningens bidrag må delvis eller helt bli finansiert på andre måter. Rådhusgaten 53 I juni måned ble eiendommen Rådhusgt. 53 kjøpt. Huset grenser til våre øvrige eiendomer i Gyldenløves gate. Dette er en bolig med en næringsdel som er tenkt brukt til fremtidige virksomheter i foreningen. Det har blitt foretatt en oppusset for kr og kostnaden er balanseført og avskrives årlig etter foreningens avskrivingsplan. Eiendommen har vært utleid i 2 måneder til bolig i 2013 og er fra utleiet til Barneverntjenesten i Kristiansand til markeds-pris. Eiendommen er finansiert ved lån med pant i eiendommen samt i Gyldenløves gate. 56. Kronprinsensgate 35 Til orientering oppiyses at i februar måned 2014 ble naboeiendommen Kronprinsensgt. 35 anskaffet for kr. 4,8 mill. for overtakelse 1. april Eiendommen er i 2 etasjer med leilighet i hver etasje. Er for øvrig godkjent for 3 leiligheter. Har kjeller og stor fin hage i bakgården. Med denne eiendommen er vi sikret gode utviklings muligheter for vår fremtidige 7

8 drift. Eiendommen vil bli utleiet til markedspris snarest mulig inntil det bestemmes hvilke aktiviteter som skal drives der i fremtiden. Vedlikehold/påkostninger eiendommer Det har i året vært betydelige kostnader til vedlikehold/renovering av våre eiendommer. Gyldenløvesgt. 56: Som en del av fornyelsen av leiekontrakten med Sørlandet sykehus HF måtte eiendommen renoveres for å tilfredstille de offentlige utleiekravene. Renoveringen var budsjettert til kr. 1 mill og er i 2013 fullført med en totalkostnad på kr som er balanseført i regnskapet og medtatt i foreningens avskrivingsplan. En vesentlig del av kostnaden er regulert inn i leien på den nye 5 år leieavtalen som gjelder fra Østerveien 30 A: Denne eiendommen er bl. a nymalt utvendig, alle vinduer, markiser og inngangsdør mot Østerveien er skiftet. Kostnadene på kr er balanseført og medtatt i avskrivingsplanen. I tillegg er det vedlikeholdsutgifter m.v. på kr som er kostnadsført i resultatregnskapet. Vollebakken 9: De to leilighetene har kun vært utleid i 5 måneder. Huset er oppusset og renovert for kr og kostnaden er balanseført og inngår i avskrivingsplanen. I tillegg er vedlikeholdsutgifter m.v på kr som er kostnadsført i resultatregnskapet. Fra desember 2013 leies begge leilighetene ut til markedspris. Det er i året avholdt 6 styremøter og behandlet 46 saker. I året som er gått døde 16 av våre medlemmer. Foreningen teller nå 200 medlemmer inkl. tilgang på 16 nye medlemmer i Kristiansand, 18. mars 2014 Svein Langelandsvik (sign) Styreleder Olav Haavorstad (sign) Nestleder Arne Olav Foss (sign) Lillian Frigstad (sign) Tom Georg Gabrielsen (sign) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Arvid Solheim (sign) Daglig leder Svein Langelandsvik Styreleder 8

9 BLÅ KORS KRISTIANSAND Administrasjon: Arbeidende styreleder Svein Langelandsvik Daglig leder Arvid Solheim Administrasjonen har sammen med styret sørget for å gjennomføre store deler av handlingsplanen og vil kontinuerlig arbeide for å sikre en god og sikker drift av Blå Kors kristiansand. Høsten 2013 gjennomførte administrasjonen betydelig lobbyvirksomhet som resulterte i økt støtte fra Kristiansand Kommune ( fra ,- pr. år til pr. år.) I tillegg deltok vi aktivt i lobbyarbeidet inn mot Stortinget og regjering som resulterte i 5 millioner i tilskudd til Blå Kors Norge til fordeling på Barnas Stasjonene for Jul i Sør: Nok en gang inviterte Blå Kors Kristiansand alle byens brukere som sliter med rus- og psykiske lidelser fra organisasjonene og behandlingsapparatet i dette feltet og serverte 3 retters middag, flott julegave til alle samt en fantastisk konsert med Torstein Sødal, Maria Arredondo og Kjell Inge Torgersen som stilte opp helt gratis, utrolig bra! 200 mennesker fikk denne store julegaven takket være våre sponsorer Spareskillingsbanken, 365 Ideer, Rema 1000, Next Sport og Spiseriet. Dette er et arrangement som er kommet for å bli. Blå Torsdag: Blå Torsdag er et nytt konsept hvor vi gjennomførte to konserter i 2013, en med «Det glade vanvidd» og en med Knut Reiersrud. Her ønsker vi å samle alle typer mennesker, fattig og rik, syk eller frisk, til kvalitetskonserter med enkel servering. Og helt gratis. Stor suksess og vi satser på at 2014 blir gjen-om bruddsåret. Blå Gospel: Er ett nytt konsept som har utviklet seg høsten 2013 og som starter opp i mars Her blir det en miks av konsert og allsang med hovedvekt på gospelsanger fra 70 og 80 tallet. Vi gleder oss til å samle en generasjon av mennesker som ikke kjenner så godt til Blå Kors for å fortelle dem hva vi egentlig holder på med. ÅRSRAPPORTER FRA AVDELINGENE Avdeling Barnas Stasjon Kristiansand: Avdelingsleder: Lisbeth Gallefoss Jensen (sluttet ) Ny leder begynner Ansatte forøvrig: Nina Lahr Moi, Mette Austrud og Marit Ulstein Røstad Barnas Stasjon holder til i et nyrenovert hus eiet av Blå Kors Kristiansand. Det er barnevennlig, koselig innredet og tilrettelagt for at barnefamilier kan være tilstede sammen. Åpningstider er hver dag fra kl og til kl hver onsdag. Fredag et satt av til administrative oppgaver samt individuelle timeavtaler. Målgruppen er gravide og familier med barn i alder 0-6 år ( 8) der foreldrene har utfordringer relatert til rus- og/ eller psykisk helse eller er berørt av dette i nær familie. Målsetningen er å forebygge barna samt drive en helhetlig tjeneste overfor den aktuelle målgruppen. Gjennom dette ønsker vi å redusere risiko eller forhindre negativ utvikling hos barna. Barna skal ha en trygg tilknytning og får god nok utviklingsstøtte og omsorg fra sine foreldre. Barnas Stasjon har 4 ansatte (2,6 årsverk) som alle har høyere utdannelse innen fagområde og med arbeidserfaring relatert til barn og familier, rusrehabilitering og behandling, foreldreveiledning, miljø og individuell terapi og flerkulturelt arbeid. Der er i tillegg 5 frivillige medarbeidere som er kurset og skolert for oppgaven. Brukerne rekrutteres i all hovedsak i samarbeid med Barnevernet og andre instanser i Kristiansand kommune. Av aktiviteter er bl.a. COS, Familierommet, Mamma i hytt land, Pappagruppe, Opplevelsesrommet, Felles middag. I tillegg har vi leiligheter i tilknytning til Barnas Stasjon som leies ut til mødre med barn som har daglig oppfølging av Barnas Stasjon. Blå Kors Kristiansand ved daglig leder Arvid Solheim hadde ansvaret for gjennomføringen av årets Sammen kampanje, en nasjonal aktivitet som var finansiert av Gjensidigestiftelsen. ÅRSBERETNING 9

10 10 Avdeling Snakk om Mobbing Prosjektleder: Kirsten Rypestøl Snakk om mobbing vil gjennom chat kommunisere med barn og unge via deres kommunikasjons-kanaler. Tjenesten skal bemannes med helsepersonell som er skolert til å håndtere barn og unge som er i en vanskelig situasjon. Dette er et nasjonalt Blå Kors konsept hvor hovedkontoret vil etableres i Kristiansand og drives av Blå Kors Kristiansand. Planlagt åpning er høsten Snakk om mobbing har i løpet av 2013 fått tildelt et betydelig beløp fra flere stiftelser/ fond/ bedrifter som overføres til 2014 for videre drift. Prosjektleder Kirsten Rypestøl ansettes som avdelingsleder fra 1. april Avdeling Posebyen Frivilligsentral Avdelingsleder: Knut Are Jølstad Styret: Svein Langelandsvik (styreleder), Anne Cathrine Flå (nestleder), Arne Olav Foss, Dagfinn Nesje, Solfrid Lie Bjorvand, Heidi Atsukoya Ranestad Frivillige medarbeidere: 100 Posebyen Frivilligsentral er siste tilvekst av større aktiviteter Blå Kors Kristiansand har engasjert seg i og 2013 har vært det første ordinære fulle driftsåret. Mye av arbeidet har bestått i å finne sin plass som frivilligsentral og knytte til seg frivillige medarbeidere. Offisiell åpning var 21. mars med stor åpningsmarkering i Storsalen med deltakere fra bl.a. Kristiansand kommune og politikere fra de ulike partiene var representert. Frivilligsentralen har utført forskjellige oppgaver for Posebyens befolkning. Bl.a. rydding og flytting, snømåking m.v. I tillegg besøkstjeneste hos eldre mennesker samt et leseprosjekt i samarbeid med UiA. Økonomien til PFS har vært anstrengt da de forventede inntekter sviktet. Blå Kors Kristiansand har som eier tilført driften netto kr i 2013 og da er husleieinntekt på kr fra denne avdelingen ikke mottatt. Foreningsvirksomheten: Avdelingsleder: Trond Gundersen Foreningsutvalg: Lillian Kirkhus, Arne Olaf Foss, Jan A. Sødal, Tom Georg Gabrielsen, Trond Gundersen Antall frivillige medarbeidere: 90 Gjennom arbeidsåret kommer vi i kontakt med mange mennesker og vi tror og vet at arbeidet gir resultater både for tid og evighet. Det er vi glad og takknemlig for. Tirsdag er kompedag i spisesalen. Berit Nomedal og Ingrid Naglestad er på plass og kl begynner sangandakten hvor det møter fra 10 til 25 personer. Det har vært avholdt 9 formiddagstreff og 10 søndagsmøter i Storsalen har vært fullsatt flere ganger og ikke minst på Sommerkveld i Blå Kors 16. juni med grilling utemed møte med mye sang, musikk og vitnesbyrd. Det har vært arrangert Dag for pensjonister og turen i år var søndag 2. juni med buss og 60 deltakere til Drottningborg hvor vi hadde møte og bespisning. Foreningen Blå Kors Kristiansand er medarrangør av de årlige fellesmøtene i Domkirken. Foreningen er også med i representantskapet i Kirkens SOS Agder. Fengselsarbeide: En søndag i måneden besøker vi Kristiansand fengsel med sang og vitnesbyrd. Det første halvåret opplevde vi det beste noensinne da mange av de innsatte tok imot Jesus. På disse besøkene deltar ca. 15 innsatte og etter en halv times møte er det samtale med den enkelte mens det serveres medbrakt kaffe og kake. I tillegg ble det arrangert 11 Alpha-kurs kvelder hvor 5 personer hadde lov til å delta. Mer enn bolig i Vågsbygdveien 3: Det er Blå Kors Rehabilitering Sør AS hvor Blå Kors Kristiansand er aksjonær som driver nybygget i Vågsbygd. Vi har jevnlige andakter og høsten 2013 hadde vi 2 hyggekvelder der. Annet: I løpet av året deltar vi med tale og sang på mange møter utenom Blå Kors lokalene. Besøkstjeneste og medlemspleie er også viktig. Lokalene blir også utleiet til andre arrangementer. Foreningsutvalget hadde 4 utvalgsmøter i Ettervernsgruppe Ledes av: Thomas Aasen og Trond Gundersen Blå Kors Etterverns-gruppe startet opp i 1991 og har siden starten vært sammen hver tirsdagskveld i disse 22 årene. I 2013 har en gruppe på ca. 15 personer i alderen år møtt til grupppesamtaler hver tirsdag kl i Tabitarommet i Gyldenløvesgt. 54 hele året, også i sommerferien. Noen er pasienter på Borgestadklinikken avd. Loland og noen bor i Hybelprosjektet på Loland. Frammøte varierer, men i 2013 har det vært bra og stabilt.

11 Det er høyder og bølgedaler i etterverns arbeidet. Sprekker, nederlag og seier. Det er gledelig når det lykkes for mennesker som har investert i eget liv etter en lang ruskarriere. Her deles livet og oppmuntrer hverandre til å komme videre. Noen kan frimodig vitne om at redningen var Jesus, noen har ikke opplevd det, men flere er underveis. Etterverns-gruppen er svært viktig for alle sammen og hver gang er det obligatorisk å snakke om «her og nå» situasjonen. Den tradisjonelle bussturen til Danmark ble arrangert mai, hvor 33 barn og voksne tilbrakte helgen på Skallerup Klit feriesenter, ca. 20 km sør for Hirtshals. Senteret har et flott badeland, leke-land og ellers en mengde inn- og utendørs aktiviteter. Møtesamlingene var i et av feriehusene og vi hadde en utrolig fin helg sammen. Gruppeledelsen takker for støtte og forbønn. Fra og med driftsåret 2013 er Ettervernsgruppa en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. Lørdagskveld: Frivillig leder: Arne Olav Foss Det har i 2013 vært avholdt 46 lørdagsmøter. Frammøte har vært veldig godt med fra 70 til 100 personer til stede på møtene. Talere og sangere kommer fra forskjellige menigheter og det er god forkynnelse gjennom tale, sang og vitnesbyrd. Rekefesten var 8. november og de 5 partiene som steller til på torsdagskveld og lørdagskveld var innbudt. De gjør en strålende innsats. Fra og med driftsåret 2013 er Lørdagskveld en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. Det er i 2013 bevilget kr til Vågsbygd-veien 3 og kr til Kvinneutvalget på Sørlandet. Det har vært avholdt 3 utvalgsmøter, 1 ledersamling og 1 komitemøte. ÅRSBERETNING Torsdagskveld: Frivillig leder: Jan A. Sødal Torsdagskveld i Blå Kors er en god tradisjon. I løpet av 2013 har det vært avholdt 18 møter fordelt med 10 møter på våren og 8 møter på høsten. Det er benyttet forkynnere fra ulike evangeliske sammenhenger og det samme med sangkrefter. Møtene er godt besøkt og i snitt et oppmøte på 50 personer. Møtene har vært preget av god ånd og atmosfære med mange gode tilbakemeldinger fra besøkende og deltakere i møtene. Mat og kaffe hører også med til torsdagskveldene, det blir servert av trofaste medarbeidere. Vi retter en stor takk til Berit, Ruth, Einar, Ingjerd og Ingrid for en fantastisk innsats gjennom mange år. Takk også til de trofaste pianistene. Tradisjonen tro har vår- og høstmøtene vært avsluttet med besøk fra Viserguttene i Grimstad som sammen med Kåre Flottorp fikk alle i feststemning. Fra og med driftsåret 2013 er Torsdagskveld en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til Søndagsfrokosten: Leder: Trond Gundersen Antall frivillige medarbeidere: 18 Søndagsfrokosten har eksistert hver søndag i 21 år. I gjennomsnitt kommer rundt 6 av vennene mellom kl og kl hvor de får servert god og næringsrik mat. I Tabitarommet er det varme, hjemmekos smørbrød og kaffe. De blir møtt med respekt og blir sett, lyttet til og får med seg sang og et Guds-ord på veien, noe som erfaringsmessig viser seg betyr like mye som maten. Flere gode ting skjer samtidig. En oppfordring til alle: Be fortsatt for denne aktiviteten og for alle som kommer der. Vi har dyktige medarbeidere og et svært godt tilbud som vi ønsker mange flere gjester skal benytte seg av. Fra og med driftsåret 2013 er Søndagsfrokosten en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. 11

12 12 Kvinneforeningen: Frivillig leder: Lillian Kirkhus I 2013 har det vært avholdt 16 møter samt årsavslutning med grøtfest. Ca. 10 personer kommer på møtene hvor det er en utlodning på annethvert møte. Kvinneforeningen har ansvaret for basaren som dette året ble avholdt 26. april. Det har vært et fint fellesskap i året som er gått og vi takker alle som trofast har møtt opp hver gang med Salme 37.5: Legg din veg i Herrens hånd og stol på Ham. Fra og med driftsåret 2013 er Kvinneforeningen en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. SANGKORENE Blå Kors Musikkor Frivillig leder: Arne Olav Foss Blå Kors Musikkor er ute og synger i forskjellige møtesammenhenger. Deriblant på Mølleparken eldresenter og St. Olavsvei eldresenter en gang i måneden. Etter ca. tre kvarter med sang og vitnesbyrd samles koret i Blå Kors lokalet til kaffe og sangøvelse. Koret er en gjeng med positive sangere som sier ja til nye forespørsler så langt det lar seg gjøre. I 2013 hadde koret 63 oppdrag samt ca. 20 øvelser. Oppdragene strekker seg mellom Lyngdal og Arendal. I 2013 var koret på dagstur med Blåens Reiser til Danmark hvor de deltok med sang i en pinsemenighet i Hirtshals. På Blåens Reiser sin svipptur til Sverige sang koret på møte hos Blå Kors Fredrikstad om kvelden. Det var fullt av mennesker som var kommet for å høre musikkoret. Når koret synger på møter legger de også vinn på spontane vitnesbyrd. Av musikk til sangen brukes piano, to gitarer, harpeleik, bassgitar og opptil to trekkspill. Det har i året vært en bra tilgang av nye medlemmer. Koret består nå av 30 trivelige og herlige sangere som det er godt å være sammen med. Hilser med Salme 34.6: De så opp til Ham og strålte av glede og deres åsyn rødmet aldri av skam. Fra og med driftsåret 2013 er Blå Kors Musikkor en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Eventuell regnskapsføring utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. Blå Kors brødrekor Frivillig leder: Harald Reinhardsen Blå Kors brødrekor opphørte i 2012 etter mange års virksomhet. Sødal brødrekor kom i samme situasjon høsten 2013 da det bare var 6 sangere igjen i koret. Dette koret hadde vært svært aktive med 35 sangoppdrag 1. halvår og var bl.a. mye hos Blå Kors Kristiansand og Blå Kors i Vennesla. Det ble derfor naturlig å kontakte Blå Kors om et samarbeid, noe som resulterte i at 10 sangere fra det nedlagte Blå Kors brødrekor kom på banen igjen og sammen med Sødal brødrene har det nye koret tatt navnet Blå Kors brødrekor og er i dag en del av Blå Kors virksomheten. Det nye koret har hatt 34 sangoppdrag høsten 2013 og ønskes hjertelig velkommen og lykke til i Blå Kors arbeidet. SPEIDER ARBEIDET Kristiansand BK speidergruppe Gruppeleder: Yngve Andersson I vårhalvåret har det vært speidermøter på tirsdager på Hellemyr og onsdager på Tinnheia. Møtene foregår i skogen i speidergruppens nærområder. Gruppa har 6 ledere og 1 rover, foruten småspeidere og speidere. Antall medlemmer er 45 og er det samme antall som i Disponerer egen speiderhytte «Blåstua» i Vennesla. 20 km nord for Kristiansand. Utga i 2013 egen speiderkalender. Kristiansand BK speidergruppe har i 2013 deltatt på følgende: Troppen deltok med 10 speidere og 2 ledere på Landsleiren i Stavanger. Deltok på Korpstinget i september på Bragdøya med 10 speidere. Deltok i april på sykkeltur i Danmark med 18 speidere. Folketoget 17. mai i Kristiansand ble en suksess med egen tilhenger og 30 liter kaffe. Speideraksjonen satses det mye på og speidergruppa ligger i toppen på landsbasis. Høsten samlet hele gruppa seg med speidermøte hver onsdag på Tinnheia. Speiderne byg-

13 get en ny lavu i løpet av 5 speidermøter. Som en del av neste års Speideraksjon planlegges det å bygge klopper over myr og gjørme på stien inn til gruppas 2 lavuer. 2. Kristiansand Blå Kors SGG Gildemester: Leif Johannesen Det har vært avholdt 9 møter med variert program og tema på møtene har vært: Orientering om Lolandsheimen og tur dit Dugnad på Blåstua Besøk av Knut Are Jølstad som fortalte og viste bilder fra familiens opphold og skole i regi av Ungdom i oppdrag Hawai og Cambodia Kanopadling i Eigevannet Besøk Blå Kors bofellesskap Vågsbygdveien Lavotur til Hestefallstjønn Bilder fra landsleiren og andre speiderarrangementer Frokost i Blå Kors lokale for 1. Krs SSG på St. Georgsdagen Invitert på ett møte sammen med 1 Krs SSG Noen medlemmer har sluttet på grunn av sviktende helse. Ved utgangen av året var det bare 10 medlemmer. Rekruttering av nye medlemmer vil bli prioriotert. Blåens Reiser: Leder: Trond Gundersen Blå Kors Kristiansand sitt lille «reiseselskap» hadde sin 25. tursesong i 2013: Dagstur til Danmark 13. juni: Reiseledere: Trond Gundersen og Oddleif Flaat Tur til Gotland i Sverige juni: Reiseledere: Trond og Gerd Gundersen 45 deltakere var med på bussturen til Gotland. E-18 til Horten hvor turen gikk videre med ferje til Moss og ankom Eskilstuna tidlig på kvelden for middag og overnatting. Etter en flott overfart med ferje fra Nyashamn ankom vi Visby på Gotland tidlig ettermiddag. Alle bodde 3 netter på Best Western Solhem Hotell, like ved bymuren i denne sjarmerende og idylliske middelalder- og Hansabyen. To av dagene var en lokalkjent guide engasjert og var med rundt på øya. Etter en 3 timers ferjetur ankom reisefølge Oskarshavn på fastlandet og Astrid Linggrens Vard i Vimmerby ble besøkt. Dagen etterpå ble det en flott kanaltur på 3,5 timer med 9 sluser og 2 akvedukter opp til Børensberg. Vadstena like ved vannkanten til Vatteren ble også besøkt og siste overnatting ble i Trollhattan. Siste dagen tur turen hjem gikk med ferje fra Strømstad til Sandefjord og turen endte opp vel framme i Gyldenløvesgate kl hvor alle var mette på opplevelser. Tur til Hermon august: Reiseledere: Trond Gundersen og Oddleif Flaat Enda en gang gikk turen til Hermon Høyfjellsenter med 47 deltakere via Hallingdal opp til høyfjellssenteret. Fem netter med helpensjon, formiddags- og kveldssamlinger og bading ble tilbrakt på hotellet. Det var også bading i det flotte innendørs Hallingskarvet Fjellbad og turer ute i naturen. En av dagene gikk til Geilo hvor det ble servert rømmegrøt og spekemat ute i det fri. En kveld kom Karsten Isachsen på besøk. PÅ hjemturen ble Modum Bad besøkt od avslutningsmiddagen var på Lyngrillen på Brokelandsheia. ÅRSBERETNING For 11. gang gikk turen til Aalborg med buss og 55 deltakere. Etter overfarten med SuperSpeed 1, gikk kjøreturen direkte til Aalborg. Aalborgtårnet og Aalborg Storsenter ble besøkt. Etter middag, dessert og kaffe på Bilka, gikk turen tilbake til Hirtshals hvor vi hadde møte i Centerkirken hvor Blå Kors musikkor deltok. En vellykket tur var slutt ved ankomst i Kristiansand kl Guttetur til Tyskland september: Reiseleder: Trond Gundersen Nytt av året var guttetur til Hamburg med 12 voksne gutter i beste alder. Minbus svar innleiet og det ble en fin overfart med Color Line til Hirtshals. Kjøretusen gjennom Danmark gikk fint og alle sammen gikk til sengs på hotell ved Flensburg ved midnatt. Etter en god frokost neste dag gikk turen videre til Hamburg. Miniatur Wunderland Hamburg var en opplevelse for store gutter. De spiste ute og besøkte Planten 13

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær

Gunnar Dehli. Dette gir årsrapporten deg mer innblikk i. I år er den delt i to en rapportdel over hele. Generalsekretær Signo Årsrapport 2007 Innhold n Generalsekretæren har ordet side 1 n Om Signo side 2 n Magasindel start side 4 n Signo bolig side 10 n Signo FRITID side 12 n Signo JOBB side 14 n Signo UTDANNING side 16

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015 SE HER 52. årgang 2015 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 512 medlemmer pr 31.12.2014

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer