Årsberetninger og regnskaper 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetninger og regnskaper 2013"

Transkript

1 Årsberetninger og regnskaper

2 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning samt Barnas Stasjon. Han er født og oppvokst i Kristiansand og har vært kunstner på heltid siden Per Ove har hatt en lang rekke utstillinger både i Norge og i utlandet.

3 INNHOLD 1 Konstituering Åpning/velkommen Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Valg av møtereferent Valg av to protokollunderskrivere 5 2 Årsberetninger Regnskap 2013 Årsregnskap 2013 med noter Årsregnskap 2013 for Posebyen Frivilligsentral Revisors beretning Saker fra styret Revidert organisasjonsplan Revidert strategiplan Handlingsplan 2014 Handlingsplan 2014 for Posebyen Frivilligsentral 4 Orienteringssaker Posebyen Frivilligsentral Barnas Stasjon Kristiansand Snakk Om Mobbing Blå Kors Ferier Foreningsvirksomheten INNHOLD 5 Medlemskontingent 2014 Fastsettelse av medlemskontingent for Budsjett Valg 1 Hovedstyre a Valg av styreleder b Valg av styremedlemmer c Valg av varamedlemmer d Valg av revisor e Valg av valgkomite 2 Posebyen Frivilligsentral a Valg av styreleder b Valg av styremedlemmer c Valg av varamedlemmer Vedtekter 38 9 Avslutning 3

4 4

5 ÅRSMØTE 25. MARS 2013 KL I FORENINGENS LOKALER Saksliste: 1 Konstituering Åpning/velkommen Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Valg av møtereferent Valg av to protokollunderskrivere 2 Årsberetninger Regnskap 2013 Årsregnskap 2013 med noter Årsregnskap 2013 for Posebyen Frivilligsentral Revisors beretning Saker fra styret Revidert organisasjonsplan Revidert strategiplan Handlingsplan 2014 Handlingsplan 2014 for Posebyen Frivilligsentral ÅRSMØTE AGENDA 4 Orienteringssaker Posebyen Frivilligsentral Barnas Stasjon Kristiansand Snakk Om Mobbing Blå Kors Ferier Foreningsvirksomheten 5 Medlemskontingent 2014 Fastsettelse av medlemskontingent for Budsjett Valg 1 Hovedstyret a Valg av styreleder b Valg av styremedlemmer c Valg av varamedlemmer d Valg av revisor e Valg av valgkomite 2 Posebyen Frivilligsentral a Valg av styreleder b Valg av styremedlemmer c Valg av varamedlemmer 9 Avslutning 5

6 ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art Blå Kors Kristiansand (BKK) er en felleskristen, diakonal forening som driver virksomhet som fremmer rusfrihet i samfunnet, hjelper russkadde og barn i familier med rus- og psykiske problemer og driver tiltak på et høyt faglig nivå. Foreningen eier 7 eiendommer hvor det drives behandling, forebygging og utleie av leiligheter til mennesker som er i et ettervern/rehabiliteringsopplegg samt mor/barn leiligheter med tilsyn. En av eiendommene i Gyldenløves gate med internatbygg leies i sin helhet ut til Sørlandets Sykehus HF Avd. Rus- og avhengighetsbehandling/rehabiliteringsposten. BKK har mange frivillige medarbeidere, men trenger flere for å drive frivilligarbeid på nye satsings-områder. Posebyen Frivilligsentral (PFS) eies 100 % av BKK og har vært i drift hele året. PFS er tilsluttet Norges frivilligsentraler og har eget styre som er underlagt hovedstyret. Nytt av året er også igangsetting av kulturvirksomhet som i første omgang er i form av faste konserter en torsdag og en fredag i hver måned med kjente artister fra hele landet. Arbeidsområde i foreningen er omfattende og hele tiden søkes det nye felter og områder å arbeide i. Virksomhetene våre drives i Kristiansand kommune, men vi utfører også tjenester for våre nabokommuner og driver ny virksomhet i godt samarbeid med Blå Kors Norge. Hovedstyret i Blå Kors Kristiansand har bestått av: Styreleder Svein Langelandsvik Nestleder Olav Haavorstad Styremedlem Arne Olav Foss Styremedlem Lillian Frigstad Styremedlem Tom Georg Gabrielsen Varamedlemmene Øystein Holte og Anne Cathrine Flå har møtt fast. Daglig leder i BKK Arvid Solheim har møtt fast som styrets sekretær. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Driften er basert på gjeldende samarbeidsforhold med offentlige instanser samt de strategiske veivalg som foreningen har gjort for de kommende år. Foreningen er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Totalt sykefravær var i 2013 null dager mot null dager i Vi ser denne utviklingen som positiv og vil hele tiden ha fokus på dette. Det er ingen som er langtidssykemeldte. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, som har resultert i i personskader av betydning eller store materielle skader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Likestilling Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Foreningen har gjennom bevisst praksis tatt sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Foreningens virksomhet har rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt representert. Av foreningens 8 ansatte er 4 kvinner, dvs. 50 %. I styresammenheng er kvinneandelen på 28,6 %. I tillegg kommer styret i PFS hvor kvinneandelen er på 50 %. Total kvinneandel i styresammenheng er på 38,5 %. Tilsvarende andel i ledende stillinger er 66,7 %. Det foreligger ikke lønnsforskjeller i sammenlignbare stillinger. Gjennomsnittlig årslønn for kvinner er kr , mens det for menn er noe høyere med kr Dette skyldes bl.a. at andelen kvinner i ledende stillinger er lavere enn for menn. Forskjellen i 2013 er ikke økt noe i forhold til forrige år. 6

7 Aktivitet i s.h.m. diskriminering og tilgjengelighet Foreningen har ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rekrutterings- og personalpolitikken som føres skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Foreningen har i 2013 ikke drevet spesielle forsknings- og utviklingsaktiviteter. Miljørapportering Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, og ikke noe er regulert av konsesjoner eller pålegg. Historisk og fremtidig utvikling Barnas Stasjon Kristiansand (BSK) ble etablert 18. januar 2011 som en avdeling i BKK og offisielt åpnet den 2. november 2011 med sikret finansiering gjennom TV-aksjonsmidlene og gaveinntekter til og med Det har vært stor aktivitet i BSK de to siste årene. I 2013 har det vært følgende besøk/oppfølging: Barn: 1000 Foreldre: 924 Familier: 59 Snakk Om Mobbing er ett nytt spennende chatteprosjekt på internett som er en under oppbygging. Det tas sikte på at det skal bli et nasjonalt lavterskeltilbud med fokus på at problemer kan bli lettere å løse dersom man deler dem med noen. BKK har gått inn i dette prosjektet høsten 2013 og er foreløpig finansiert med offentlige tilskudd og gaver fra legater og næringsliv med til sammen kr hvorav kr er forbrukt i Det er dialog med Kulturdepartementet og Helsedepartementet om statlig tilskudd. Planlagt åpning høsten Blå Kors feriene har i mange år vært drevet av Blå Kors Norge/Kvinneutvalget på Sørlandet (Blå Kors). Fra og med 2014 overtar BKK ansvaret for alle Blå Kors feriene på landsplan. Finansieres ved driftsstøte fra Blå Kors Norge, fond/legater og kommunenes fattigdomsmidler. Finansiell informasjon Foreningens samlede omsetning økte fra kr. 5,8 mill i 2012 til kr. 8 mill i Det ordinære årsresultatet ble kr mot underskudd kr i I tillegg til den ordinære driften er det i 2013 inntektsført annen finansinntekt/utsatt inntekt på kr , ref. note 7. Kr overføres egenkapital for driftsåret Av viktige saker kan nevnes: Anskaffelse av nye eiendommer ÅRSBERETNING Det er utviklet et godt samarbeid med Barneverntjenesten I Kristiansand og omliggende kommuner som i 2013 kjøpte tjenester av BSK for kr Det er for øvrig også utviklet et godt samarbeid med Kristiansand kommune. Foreningen BKK ser optimistisk på fremtidens utvikling av BSK som fra 2014 blir delvis finansiert over statsbudsjettet og Kristiansand kommune. Posebyen Frivilligsentral ble etablert høsten 2012 og ble fra 01. januar 2013 i full drift finansiert av tilskudd fra Kulturdepartementet med kr og Kristiansand kommune med kr I tillegg har BKK tilført kr til driften. De offentlige tilskuddene forventes i samme størrelse de kommende år, men foreningens bidrag må delvis eller helt bli finansiert på andre måter. Rådhusgaten 53 I juni måned ble eiendommen Rådhusgt. 53 kjøpt. Huset grenser til våre øvrige eiendomer i Gyldenløves gate. Dette er en bolig med en næringsdel som er tenkt brukt til fremtidige virksomheter i foreningen. Det har blitt foretatt en oppusset for kr og kostnaden er balanseført og avskrives årlig etter foreningens avskrivingsplan. Eiendommen har vært utleid i 2 måneder til bolig i 2013 og er fra utleiet til Barneverntjenesten i Kristiansand til markeds-pris. Eiendommen er finansiert ved lån med pant i eiendommen samt i Gyldenløves gate. 56. Kronprinsensgate 35 Til orientering oppiyses at i februar måned 2014 ble naboeiendommen Kronprinsensgt. 35 anskaffet for kr. 4,8 mill. for overtakelse 1. april Eiendommen er i 2 etasjer med leilighet i hver etasje. Er for øvrig godkjent for 3 leiligheter. Har kjeller og stor fin hage i bakgården. Med denne eiendommen er vi sikret gode utviklings muligheter for vår fremtidige 7

8 drift. Eiendommen vil bli utleiet til markedspris snarest mulig inntil det bestemmes hvilke aktiviteter som skal drives der i fremtiden. Vedlikehold/påkostninger eiendommer Det har i året vært betydelige kostnader til vedlikehold/renovering av våre eiendommer. Gyldenløvesgt. 56: Som en del av fornyelsen av leiekontrakten med Sørlandet sykehus HF måtte eiendommen renoveres for å tilfredstille de offentlige utleiekravene. Renoveringen var budsjettert til kr. 1 mill og er i 2013 fullført med en totalkostnad på kr som er balanseført i regnskapet og medtatt i foreningens avskrivingsplan. En vesentlig del av kostnaden er regulert inn i leien på den nye 5 år leieavtalen som gjelder fra Østerveien 30 A: Denne eiendommen er bl. a nymalt utvendig, alle vinduer, markiser og inngangsdør mot Østerveien er skiftet. Kostnadene på kr er balanseført og medtatt i avskrivingsplanen. I tillegg er det vedlikeholdsutgifter m.v. på kr som er kostnadsført i resultatregnskapet. Vollebakken 9: De to leilighetene har kun vært utleid i 5 måneder. Huset er oppusset og renovert for kr og kostnaden er balanseført og inngår i avskrivingsplanen. I tillegg er vedlikeholdsutgifter m.v på kr som er kostnadsført i resultatregnskapet. Fra desember 2013 leies begge leilighetene ut til markedspris. Det er i året avholdt 6 styremøter og behandlet 46 saker. I året som er gått døde 16 av våre medlemmer. Foreningen teller nå 200 medlemmer inkl. tilgang på 16 nye medlemmer i Kristiansand, 18. mars 2014 Svein Langelandsvik (sign) Styreleder Olav Haavorstad (sign) Nestleder Arne Olav Foss (sign) Lillian Frigstad (sign) Tom Georg Gabrielsen (sign) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Arvid Solheim (sign) Daglig leder Svein Langelandsvik Styreleder 8

9 BLÅ KORS KRISTIANSAND Administrasjon: Arbeidende styreleder Svein Langelandsvik Daglig leder Arvid Solheim Administrasjonen har sammen med styret sørget for å gjennomføre store deler av handlingsplanen og vil kontinuerlig arbeide for å sikre en god og sikker drift av Blå Kors kristiansand. Høsten 2013 gjennomførte administrasjonen betydelig lobbyvirksomhet som resulterte i økt støtte fra Kristiansand Kommune ( fra ,- pr. år til pr. år.) I tillegg deltok vi aktivt i lobbyarbeidet inn mot Stortinget og regjering som resulterte i 5 millioner i tilskudd til Blå Kors Norge til fordeling på Barnas Stasjonene for Jul i Sør: Nok en gang inviterte Blå Kors Kristiansand alle byens brukere som sliter med rus- og psykiske lidelser fra organisasjonene og behandlingsapparatet i dette feltet og serverte 3 retters middag, flott julegave til alle samt en fantastisk konsert med Torstein Sødal, Maria Arredondo og Kjell Inge Torgersen som stilte opp helt gratis, utrolig bra! 200 mennesker fikk denne store julegaven takket være våre sponsorer Spareskillingsbanken, 365 Ideer, Rema 1000, Next Sport og Spiseriet. Dette er et arrangement som er kommet for å bli. Blå Torsdag: Blå Torsdag er et nytt konsept hvor vi gjennomførte to konserter i 2013, en med «Det glade vanvidd» og en med Knut Reiersrud. Her ønsker vi å samle alle typer mennesker, fattig og rik, syk eller frisk, til kvalitetskonserter med enkel servering. Og helt gratis. Stor suksess og vi satser på at 2014 blir gjen-om bruddsåret. Blå Gospel: Er ett nytt konsept som har utviklet seg høsten 2013 og som starter opp i mars Her blir det en miks av konsert og allsang med hovedvekt på gospelsanger fra 70 og 80 tallet. Vi gleder oss til å samle en generasjon av mennesker som ikke kjenner så godt til Blå Kors for å fortelle dem hva vi egentlig holder på med. ÅRSRAPPORTER FRA AVDELINGENE Avdeling Barnas Stasjon Kristiansand: Avdelingsleder: Lisbeth Gallefoss Jensen (sluttet ) Ny leder begynner Ansatte forøvrig: Nina Lahr Moi, Mette Austrud og Marit Ulstein Røstad Barnas Stasjon holder til i et nyrenovert hus eiet av Blå Kors Kristiansand. Det er barnevennlig, koselig innredet og tilrettelagt for at barnefamilier kan være tilstede sammen. Åpningstider er hver dag fra kl og til kl hver onsdag. Fredag et satt av til administrative oppgaver samt individuelle timeavtaler. Målgruppen er gravide og familier med barn i alder 0-6 år ( 8) der foreldrene har utfordringer relatert til rus- og/ eller psykisk helse eller er berørt av dette i nær familie. Målsetningen er å forebygge barna samt drive en helhetlig tjeneste overfor den aktuelle målgruppen. Gjennom dette ønsker vi å redusere risiko eller forhindre negativ utvikling hos barna. Barna skal ha en trygg tilknytning og får god nok utviklingsstøtte og omsorg fra sine foreldre. Barnas Stasjon har 4 ansatte (2,6 årsverk) som alle har høyere utdannelse innen fagområde og med arbeidserfaring relatert til barn og familier, rusrehabilitering og behandling, foreldreveiledning, miljø og individuell terapi og flerkulturelt arbeid. Der er i tillegg 5 frivillige medarbeidere som er kurset og skolert for oppgaven. Brukerne rekrutteres i all hovedsak i samarbeid med Barnevernet og andre instanser i Kristiansand kommune. Av aktiviteter er bl.a. COS, Familierommet, Mamma i hytt land, Pappagruppe, Opplevelsesrommet, Felles middag. I tillegg har vi leiligheter i tilknytning til Barnas Stasjon som leies ut til mødre med barn som har daglig oppfølging av Barnas Stasjon. Blå Kors Kristiansand ved daglig leder Arvid Solheim hadde ansvaret for gjennomføringen av årets Sammen kampanje, en nasjonal aktivitet som var finansiert av Gjensidigestiftelsen. ÅRSBERETNING 9

10 10 Avdeling Snakk om Mobbing Prosjektleder: Kirsten Rypestøl Snakk om mobbing vil gjennom chat kommunisere med barn og unge via deres kommunikasjons-kanaler. Tjenesten skal bemannes med helsepersonell som er skolert til å håndtere barn og unge som er i en vanskelig situasjon. Dette er et nasjonalt Blå Kors konsept hvor hovedkontoret vil etableres i Kristiansand og drives av Blå Kors Kristiansand. Planlagt åpning er høsten Snakk om mobbing har i løpet av 2013 fått tildelt et betydelig beløp fra flere stiftelser/ fond/ bedrifter som overføres til 2014 for videre drift. Prosjektleder Kirsten Rypestøl ansettes som avdelingsleder fra 1. april Avdeling Posebyen Frivilligsentral Avdelingsleder: Knut Are Jølstad Styret: Svein Langelandsvik (styreleder), Anne Cathrine Flå (nestleder), Arne Olav Foss, Dagfinn Nesje, Solfrid Lie Bjorvand, Heidi Atsukoya Ranestad Frivillige medarbeidere: 100 Posebyen Frivilligsentral er siste tilvekst av større aktiviteter Blå Kors Kristiansand har engasjert seg i og 2013 har vært det første ordinære fulle driftsåret. Mye av arbeidet har bestått i å finne sin plass som frivilligsentral og knytte til seg frivillige medarbeidere. Offisiell åpning var 21. mars med stor åpningsmarkering i Storsalen med deltakere fra bl.a. Kristiansand kommune og politikere fra de ulike partiene var representert. Frivilligsentralen har utført forskjellige oppgaver for Posebyens befolkning. Bl.a. rydding og flytting, snømåking m.v. I tillegg besøkstjeneste hos eldre mennesker samt et leseprosjekt i samarbeid med UiA. Økonomien til PFS har vært anstrengt da de forventede inntekter sviktet. Blå Kors Kristiansand har som eier tilført driften netto kr i 2013 og da er husleieinntekt på kr fra denne avdelingen ikke mottatt. Foreningsvirksomheten: Avdelingsleder: Trond Gundersen Foreningsutvalg: Lillian Kirkhus, Arne Olaf Foss, Jan A. Sødal, Tom Georg Gabrielsen, Trond Gundersen Antall frivillige medarbeidere: 90 Gjennom arbeidsåret kommer vi i kontakt med mange mennesker og vi tror og vet at arbeidet gir resultater både for tid og evighet. Det er vi glad og takknemlig for. Tirsdag er kompedag i spisesalen. Berit Nomedal og Ingrid Naglestad er på plass og kl begynner sangandakten hvor det møter fra 10 til 25 personer. Det har vært avholdt 9 formiddagstreff og 10 søndagsmøter i Storsalen har vært fullsatt flere ganger og ikke minst på Sommerkveld i Blå Kors 16. juni med grilling utemed møte med mye sang, musikk og vitnesbyrd. Det har vært arrangert Dag for pensjonister og turen i år var søndag 2. juni med buss og 60 deltakere til Drottningborg hvor vi hadde møte og bespisning. Foreningen Blå Kors Kristiansand er medarrangør av de årlige fellesmøtene i Domkirken. Foreningen er også med i representantskapet i Kirkens SOS Agder. Fengselsarbeide: En søndag i måneden besøker vi Kristiansand fengsel med sang og vitnesbyrd. Det første halvåret opplevde vi det beste noensinne da mange av de innsatte tok imot Jesus. På disse besøkene deltar ca. 15 innsatte og etter en halv times møte er det samtale med den enkelte mens det serveres medbrakt kaffe og kake. I tillegg ble det arrangert 11 Alpha-kurs kvelder hvor 5 personer hadde lov til å delta. Mer enn bolig i Vågsbygdveien 3: Det er Blå Kors Rehabilitering Sør AS hvor Blå Kors Kristiansand er aksjonær som driver nybygget i Vågsbygd. Vi har jevnlige andakter og høsten 2013 hadde vi 2 hyggekvelder der. Annet: I løpet av året deltar vi med tale og sang på mange møter utenom Blå Kors lokalene. Besøkstjeneste og medlemspleie er også viktig. Lokalene blir også utleiet til andre arrangementer. Foreningsutvalget hadde 4 utvalgsmøter i Ettervernsgruppe Ledes av: Thomas Aasen og Trond Gundersen Blå Kors Etterverns-gruppe startet opp i 1991 og har siden starten vært sammen hver tirsdagskveld i disse 22 årene. I 2013 har en gruppe på ca. 15 personer i alderen år møtt til grupppesamtaler hver tirsdag kl i Tabitarommet i Gyldenløvesgt. 54 hele året, også i sommerferien. Noen er pasienter på Borgestadklinikken avd. Loland og noen bor i Hybelprosjektet på Loland. Frammøte varierer, men i 2013 har det vært bra og stabilt.

11 Det er høyder og bølgedaler i etterverns arbeidet. Sprekker, nederlag og seier. Det er gledelig når det lykkes for mennesker som har investert i eget liv etter en lang ruskarriere. Her deles livet og oppmuntrer hverandre til å komme videre. Noen kan frimodig vitne om at redningen var Jesus, noen har ikke opplevd det, men flere er underveis. Etterverns-gruppen er svært viktig for alle sammen og hver gang er det obligatorisk å snakke om «her og nå» situasjonen. Den tradisjonelle bussturen til Danmark ble arrangert mai, hvor 33 barn og voksne tilbrakte helgen på Skallerup Klit feriesenter, ca. 20 km sør for Hirtshals. Senteret har et flott badeland, leke-land og ellers en mengde inn- og utendørs aktiviteter. Møtesamlingene var i et av feriehusene og vi hadde en utrolig fin helg sammen. Gruppeledelsen takker for støtte og forbønn. Fra og med driftsåret 2013 er Ettervernsgruppa en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. Lørdagskveld: Frivillig leder: Arne Olav Foss Det har i 2013 vært avholdt 46 lørdagsmøter. Frammøte har vært veldig godt med fra 70 til 100 personer til stede på møtene. Talere og sangere kommer fra forskjellige menigheter og det er god forkynnelse gjennom tale, sang og vitnesbyrd. Rekefesten var 8. november og de 5 partiene som steller til på torsdagskveld og lørdagskveld var innbudt. De gjør en strålende innsats. Fra og med driftsåret 2013 er Lørdagskveld en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. Det er i 2013 bevilget kr til Vågsbygd-veien 3 og kr til Kvinneutvalget på Sørlandet. Det har vært avholdt 3 utvalgsmøter, 1 ledersamling og 1 komitemøte. ÅRSBERETNING Torsdagskveld: Frivillig leder: Jan A. Sødal Torsdagskveld i Blå Kors er en god tradisjon. I løpet av 2013 har det vært avholdt 18 møter fordelt med 10 møter på våren og 8 møter på høsten. Det er benyttet forkynnere fra ulike evangeliske sammenhenger og det samme med sangkrefter. Møtene er godt besøkt og i snitt et oppmøte på 50 personer. Møtene har vært preget av god ånd og atmosfære med mange gode tilbakemeldinger fra besøkende og deltakere i møtene. Mat og kaffe hører også med til torsdagskveldene, det blir servert av trofaste medarbeidere. Vi retter en stor takk til Berit, Ruth, Einar, Ingjerd og Ingrid for en fantastisk innsats gjennom mange år. Takk også til de trofaste pianistene. Tradisjonen tro har vår- og høstmøtene vært avsluttet med besøk fra Viserguttene i Grimstad som sammen med Kåre Flottorp fikk alle i feststemning. Fra og med driftsåret 2013 er Torsdagskveld en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til Søndagsfrokosten: Leder: Trond Gundersen Antall frivillige medarbeidere: 18 Søndagsfrokosten har eksistert hver søndag i 21 år. I gjennomsnitt kommer rundt 6 av vennene mellom kl og kl hvor de får servert god og næringsrik mat. I Tabitarommet er det varme, hjemmekos smørbrød og kaffe. De blir møtt med respekt og blir sett, lyttet til og får med seg sang og et Guds-ord på veien, noe som erfaringsmessig viser seg betyr like mye som maten. Flere gode ting skjer samtidig. En oppfordring til alle: Be fortsatt for denne aktiviteten og for alle som kommer der. Vi har dyktige medarbeidere og et svært godt tilbud som vi ønsker mange flere gjester skal benytte seg av. Fra og med driftsåret 2013 er Søndagsfrokosten en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. 11

12 12 Kvinneforeningen: Frivillig leder: Lillian Kirkhus I 2013 har det vært avholdt 16 møter samt årsavslutning med grøtfest. Ca. 10 personer kommer på møtene hvor det er en utlodning på annethvert møte. Kvinneforeningen har ansvaret for basaren som dette året ble avholdt 26. april. Det har vært et fint fellesskap i året som er gått og vi takker alle som trofast har møtt opp hver gang med Salme 37.5: Legg din veg i Herrens hånd og stol på Ham. Fra og med driftsåret 2013 er Kvinneforeningen en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Regnskapsføringen utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. SANGKORENE Blå Kors Musikkor Frivillig leder: Arne Olav Foss Blå Kors Musikkor er ute og synger i forskjellige møtesammenhenger. Deriblant på Mølleparken eldresenter og St. Olavsvei eldresenter en gang i måneden. Etter ca. tre kvarter med sang og vitnesbyrd samles koret i Blå Kors lokalet til kaffe og sangøvelse. Koret er en gjeng med positive sangere som sier ja til nye forespørsler så langt det lar seg gjøre. I 2013 hadde koret 63 oppdrag samt ca. 20 øvelser. Oppdragene strekker seg mellom Lyngdal og Arendal. I 2013 var koret på dagstur med Blåens Reiser til Danmark hvor de deltok med sang i en pinsemenighet i Hirtshals. På Blåens Reiser sin svipptur til Sverige sang koret på møte hos Blå Kors Fredrikstad om kvelden. Det var fullt av mennesker som var kommet for å høre musikkoret. Når koret synger på møter legger de også vinn på spontane vitnesbyrd. Av musikk til sangen brukes piano, to gitarer, harpeleik, bassgitar og opptil to trekkspill. Det har i året vært en bra tilgang av nye medlemmer. Koret består nå av 30 trivelige og herlige sangere som det er godt å være sammen med. Hilser med Salme 34.6: De så opp til Ham og strålte av glede og deres åsyn rødmet aldri av skam. Fra og med driftsåret 2013 er Blå Kors Musikkor en del av foreningens ordinære virksomhet og sorterer organisatorisk under ansvarsområde til avdelingsleder for Foreningsvirksomheten. Eventuell regnskapsføring utføres av og inngår i totalregnskapet til foreningen. Blå Kors brødrekor Frivillig leder: Harald Reinhardsen Blå Kors brødrekor opphørte i 2012 etter mange års virksomhet. Sødal brødrekor kom i samme situasjon høsten 2013 da det bare var 6 sangere igjen i koret. Dette koret hadde vært svært aktive med 35 sangoppdrag 1. halvår og var bl.a. mye hos Blå Kors Kristiansand og Blå Kors i Vennesla. Det ble derfor naturlig å kontakte Blå Kors om et samarbeid, noe som resulterte i at 10 sangere fra det nedlagte Blå Kors brødrekor kom på banen igjen og sammen med Sødal brødrene har det nye koret tatt navnet Blå Kors brødrekor og er i dag en del av Blå Kors virksomheten. Det nye koret har hatt 34 sangoppdrag høsten 2013 og ønskes hjertelig velkommen og lykke til i Blå Kors arbeidet. SPEIDER ARBEIDET Kristiansand BK speidergruppe Gruppeleder: Yngve Andersson I vårhalvåret har det vært speidermøter på tirsdager på Hellemyr og onsdager på Tinnheia. Møtene foregår i skogen i speidergruppens nærområder. Gruppa har 6 ledere og 1 rover, foruten småspeidere og speidere. Antall medlemmer er 45 og er det samme antall som i Disponerer egen speiderhytte «Blåstua» i Vennesla. 20 km nord for Kristiansand. Utga i 2013 egen speiderkalender. Kristiansand BK speidergruppe har i 2013 deltatt på følgende: Troppen deltok med 10 speidere og 2 ledere på Landsleiren i Stavanger. Deltok på Korpstinget i september på Bragdøya med 10 speidere. Deltok i april på sykkeltur i Danmark med 18 speidere. Folketoget 17. mai i Kristiansand ble en suksess med egen tilhenger og 30 liter kaffe. Speideraksjonen satses det mye på og speidergruppa ligger i toppen på landsbasis. Høsten samlet hele gruppa seg med speidermøte hver onsdag på Tinnheia. Speiderne byg-

13 get en ny lavu i løpet av 5 speidermøter. Som en del av neste års Speideraksjon planlegges det å bygge klopper over myr og gjørme på stien inn til gruppas 2 lavuer. 2. Kristiansand Blå Kors SGG Gildemester: Leif Johannesen Det har vært avholdt 9 møter med variert program og tema på møtene har vært: Orientering om Lolandsheimen og tur dit Dugnad på Blåstua Besøk av Knut Are Jølstad som fortalte og viste bilder fra familiens opphold og skole i regi av Ungdom i oppdrag Hawai og Cambodia Kanopadling i Eigevannet Besøk Blå Kors bofellesskap Vågsbygdveien Lavotur til Hestefallstjønn Bilder fra landsleiren og andre speiderarrangementer Frokost i Blå Kors lokale for 1. Krs SSG på St. Georgsdagen Invitert på ett møte sammen med 1 Krs SSG Noen medlemmer har sluttet på grunn av sviktende helse. Ved utgangen av året var det bare 10 medlemmer. Rekruttering av nye medlemmer vil bli prioriotert. Blåens Reiser: Leder: Trond Gundersen Blå Kors Kristiansand sitt lille «reiseselskap» hadde sin 25. tursesong i 2013: Dagstur til Danmark 13. juni: Reiseledere: Trond Gundersen og Oddleif Flaat Tur til Gotland i Sverige juni: Reiseledere: Trond og Gerd Gundersen 45 deltakere var med på bussturen til Gotland. E-18 til Horten hvor turen gikk videre med ferje til Moss og ankom Eskilstuna tidlig på kvelden for middag og overnatting. Etter en flott overfart med ferje fra Nyashamn ankom vi Visby på Gotland tidlig ettermiddag. Alle bodde 3 netter på Best Western Solhem Hotell, like ved bymuren i denne sjarmerende og idylliske middelalder- og Hansabyen. To av dagene var en lokalkjent guide engasjert og var med rundt på øya. Etter en 3 timers ferjetur ankom reisefølge Oskarshavn på fastlandet og Astrid Linggrens Vard i Vimmerby ble besøkt. Dagen etterpå ble det en flott kanaltur på 3,5 timer med 9 sluser og 2 akvedukter opp til Børensberg. Vadstena like ved vannkanten til Vatteren ble også besøkt og siste overnatting ble i Trollhattan. Siste dagen tur turen hjem gikk med ferje fra Strømstad til Sandefjord og turen endte opp vel framme i Gyldenløvesgate kl hvor alle var mette på opplevelser. Tur til Hermon august: Reiseledere: Trond Gundersen og Oddleif Flaat Enda en gang gikk turen til Hermon Høyfjellsenter med 47 deltakere via Hallingdal opp til høyfjellssenteret. Fem netter med helpensjon, formiddags- og kveldssamlinger og bading ble tilbrakt på hotellet. Det var også bading i det flotte innendørs Hallingskarvet Fjellbad og turer ute i naturen. En av dagene gikk til Geilo hvor det ble servert rømmegrøt og spekemat ute i det fri. En kveld kom Karsten Isachsen på besøk. PÅ hjemturen ble Modum Bad besøkt od avslutningsmiddagen var på Lyngrillen på Brokelandsheia. ÅRSBERETNING For 11. gang gikk turen til Aalborg med buss og 55 deltakere. Etter overfarten med SuperSpeed 1, gikk kjøreturen direkte til Aalborg. Aalborgtårnet og Aalborg Storsenter ble besøkt. Etter middag, dessert og kaffe på Bilka, gikk turen tilbake til Hirtshals hvor vi hadde møte i Centerkirken hvor Blå Kors musikkor deltok. En vellykket tur var slutt ved ankomst i Kristiansand kl Guttetur til Tyskland september: Reiseleder: Trond Gundersen Nytt av året var guttetur til Hamburg med 12 voksne gutter i beste alder. Minbus svar innleiet og det ble en fin overfart med Color Line til Hirtshals. Kjøretusen gjennom Danmark gikk fint og alle sammen gikk til sengs på hotell ved Flensburg ved midnatt. Etter en god frokost neste dag gikk turen videre til Hamburg. Miniatur Wunderland Hamburg var en opplevelse for store gutter. De spiste ute og besøkte Planten 13

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer