INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT Lindum AS. Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: Faks: PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon FOTOGRAF Torbjørn Tandberg GRAFISK DESIGN Form Farm visuell kommunikasjon TRYKK Zoom Grafiske FORSIDEN Mari Staff Brostrøm viser veien til Lindums avdelinger. 4 Nøkkeltall 5 Høydepunkter Vekst i Lindum 8-10 Forskning- og utvikling (FoU) Forretningsområdene Styrets og administrerende direktørs årsberetning Resultat og balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Regnskapsprinsipper Noter Revisors beretning Datterselskaper 36 Verdier MILJØMERKET Trykksak Årsrapporten er trykket på resirkulert papir.

3 LINDUM ÅRSRAPPORT i OM LINDUM Historikk og visjon Administrasjonsbygget i Drammen. LINDUM EN VIKTIG SAMFUNNSAKTØR OG SPYDSPISS I AVFALLSBRANSJEN Fra å være et moderne gjenvinningsanlegg i Drammen, har Lindum AS blitt et konsern med virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet. Lindum AS er et selskap 100 % eid av Drammen kommune, og er organisert som et konsern. Konsernet har sju datterselskaper, og virksomhet innen en rekke ulike områder som blant annet deponering av avfall og forurensede masser, containerutleie, sortering av avfall, energiproduksjon med drift av fjernvarmenett, drift av gjenvinningsstasjon, håndtering av farlig avfall, og behandling av avløpsslam, hageavfall, våtorganisk avfall og annet nedbrytbart avfall. Nord-Europas ledende avfallsbedrift Det var i 1997 Drammen kommune bestemte seg for å etablere Lindum som en kommunal bedrift med et eget profesjonelt styre. Styret vedtok raskt at Lindum skulle bli Nord-Europas ledende avfallsbedrift. Dermed startet utviklingen av selskapet som i 2001 ble omdannet til et konkurranseutsatt aksjeselskap slik at det fikk like konkurransevilkår som konkurrentene. Veksten i selskapet er stor. Antallet ansatte har økt fra 8 ansatte i 1996 til over 90 i hele konsernet i Hele tiden har bedriften fokusert på å øke kompetansenivået til de ansatte gjennom rekruttering og videreutdanning. Infrastrukturen på avfallsanlegget har blitt bygd ut trinnvis. Gassen fra deponiet blir i dag gjort om til elektrisitet og varme. Kompostert matavfall blir solgt som råstoff til produksjon av jordprodukter og er i tillegg godkjent for bruk i økologisk landbruk. Oljeforurensede masser renses gjennom et eget oljebehandlingsanlegg. Gjenvinningsstasjonen ble bygd i 2000, og antall brukere øker for hvert år. I 2011 passerte besøkstallet ! Med avfallsbaserte byggematerialer ble det i 2004 satt opp et nytt administrasjonsbygg med etterlengtede garderobe- og dusjløsninger for de ansatte. Forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart materiale i 2009 førte til omstilling fra deponering av avfall til prosessering av avfall. I 2010 etablerte Lindum et forbehandlingsanlegg for våtorganisk avfall, og i 2012 skal det nye biogassanlegget for avløpsslam være klart til å tas i bruk. Dette blir den største investering i selskapets historie. I tillegg har Lindum utvidet virksomheten knyttet til mottak, behandling og deponering av forurensede gravemasser. I 2011 gjorde bedriften sitt første oppkjøp gjennom ervervelse av 51 % av aksjene i Lindum Bioplan AS med virksomhet på Vestlandet. Lindum tar et betydelig samfunnsansvar Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering for miljøets skyld. Dette er Lindums visjon. Hele konsernet er nyskapende både når det gjelder design av avfallsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall. I tillegg har konsernet bygd opp solid kompetanse og utviklet nye løsninger som gir reduserte luktproblemer for industrien. Denne plattformen gjør at Lindum i dag er en spydspiss innenfor utvikling av nye behandlingsløsninger i avfallsbransjen. Visjonen støtter også opp om Lindums samfunnsengasjement. Konsernet er en viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder organisk avfall og slam på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Avfallet inneholder også store ressurser som kan utnyttes både til energiformål og til gjenvinning av materialer og råstoffer. Kombinasjonen av dette ligger bak Lindums tunge satsing på våtorganisk avfall og avløpsslam. Konsernet tar et samfunnsansvar og bygger anlegg for behandling av dette.

4 4 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 NØKKELTALL 2011 NØKKELTALL LINDUM KONSERN (Tall i tusen) Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Netto finans Resultat før skatt Årsresultat Driftsmargin (EBIT): 11,8 % 10,0 % 10,5 % 9,4 % 10,9 % Driftsmargin før avskrivning (EBITDA) 21,2 % 19,8 % 21,1 % 18,9 % 20,6 % Antall årsverk Behandlede mengder avfall i Drammen (i tonn) Antall besøkende på gjenvinningsstasjonen Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Gjeld Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalandel 28,0 % 31,8 % 35,2 % 33,7 % 30,9 % Egenkapitalrentabilitet 22,3 % 19,7 % 19,8 % 18,2 % 21,5 % Totalkapitalrentabilitet 12,5 % 11,8 % 10,3 % 9,7 % 10,3 % Forklaringer: Driftsmargin: Driftsresultat/Driftsinntekter Egenkapitalandel: Egenkapital/Totalkapital Egenkapitalrentabilitet: Årsresultat/Gjennomsnittlig egenkapital Totalkapitalrentabilitet: (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital +23,4 % +50,7 % -11,9 % Driftsinntekter Resultat før skatt Egenkapitalandel Periode Periode Periode , , , , , , , , , ,9 Endring siste år +23,4 % Endring siste år +50,7 % Endring siste år - 11,9 %

5 LINDUM ÅRSRAPPORT i HØYDEPUNKTER 2011 Bygging av biogassanlegg på Lindum Lindum inntar Vestlandet kunder på gjenvinningsstasjonen Heder til Lindum Økt deponikapasitet Levende Matjord Gjennom hele 2011 har bygging av nytt biogassanlegg for mottak og behandling av avløpsslam pågått. Dette har vært et krevende og utfordrende prosjekt. Samtidig representerer anlegget et solid miljømessig bidrag med hensyn til produksjon av biogass og biorest. Anlegget vil kjøres i gang fra april 2012 og får en kapasitet på ca tonn slam pr. år. En del av dette vil bli erstattet av fett, septikslam og flytende matavfall. Gassen vil i første omgang gå til strøm-, varme- og hydrogenproduksjon. Våren 2011 kjøpte Lindum 51 % av aksjene i Bioplan AS. Selskapet har 27 ansatte og omsetter for ca. 50 MNOK. Investeringen er strategisk svært viktig med tanke på å sikre seg behandlingskapasitet for slam og våtorganisk avfall på Vestlandet, tilførsel av ny kompetanse og ressurser for kverning av trevirke og grøntavfall. Selskapet skal videreutvikles innen nye områder. Gjennom Lindum Bioplan har Lindum fått et solid fotfeste i en ny region. Over kunder besøkte gjenvinningsstasjonen på Lindum i Dette er en økning på 16 % i forhold til Avfallsmengdene økte tilsvarende. Stasjonen åpnet i 1999 og hadde det første året besøkende. Lindums medarbeidere har hele tiden gjort en stor innsats for at stasjonen skal fremstå som brukervennlig med god tilrettelegging for sortering. Åpningstidene ble i 2011 utvidet med flere dager med kveldsåpent og lengre åpent på lørdager. Lindum deltok sammen med 13 andre virksomheter i 2011 i en omdømmeundersøkelse i Drammen. Bedriften oppnådde et svært godt resultat med en totalscore på 85 av 100, noe som var klart bedre enn snittet for de andre bedriftene. Spesielt innen innovasjon, økonomi og samfunnsansvar/etikk scoret Lindum svært godt. Lindum mottok også Avfall Norges Innovasjonspris for 2011 for sitt langsiktige og omfattende innovasjonsarbeid. Lindum Oredalen ble Gassellebedrift for andre år på rad. Lindumkonsernet mottok og behandlet i 2011 ca forurenset masse. Dette krever store volumer og det arbeides kontinuerlig med å øke kapasiteten. Deponiet i Tønsberg hadde i 2011 sitt første hele driftsår, og konsesjonsgrensene ble utnyttet fullt ut. I 2011 ble deponiet på Egge i Lier godkjent av Fylkesmannen og kommunen, og grunnarbeider for dette er startet opp. Deponiet vil åpne i 2012 så snart endelig adkomstvei er etablert. Kan kompost forbedre mikroliv og dermed produktiviteten i jorda? Dette undersøkes i et større FoU-prosjekt på Lindum. Det viser seg at kompost er ikke bare et gjødselprodukt. Kompost tilfører organisk materiale, mat og organismer som bygger jorda og sørger for en dynamisk næringstilgang når plantene trenger det. En komplett og sunn næringskjede i jorda kan dermed styre butikken og holde sykdomsorganismer i sjakk i tillegg til at komposten tilfører organisk materiale (mold) i jorda. Forsknings- og utviklingsprosjektet Levende Matjord er et samarbeid mellom blant annet Lindum AS, Fylkesmannen i Buskeruds landbruksavdeling og Vital Analyse.

6 6 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Lindum AS Administrerende direktør Pål Smits

7 LINDUM ÅRSRAPPORT VEKST I LINDUM Året 2011 ble et nytt godt år for Lindum. Vi har fortsatt med byggingen av Lindum som et konsern, og omsetningen har økt med 23 % i forhold til fjoråret. En del av veksten skyldes oppkjøpet av Lindum Bioplan AS med anlegg tre steder på Vestlandet. Lindum dekker nå store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden, samt deler av Vestlandet. Virksomheten i Drammen står for mindre enn 50 % av den totale omsetningen. Dette er et tydelig bevis på at Lindums aktiviteter nå er spredt godt ut over et større område. Denne dreiningen vil fortsette. I 2012 vil vi få vekst i nye områder, og konsernet vil åpne flere nye lokaliteter. Bygger sluttbehandlingsanlegg For Lindum er det viktig å ha en viss styrke slik at vi kan være en viktig aktør i markedet. Markedet er i endring og konsolideringen av bedrifter i avfallsmarkedet fortsetter. De store ønsker å bli større og få mer markedsmakt. Denne utviklingen følger vi nøye. Foreløpig er det få av aktørene som bygger sluttbehandlingsanlegg for avfall. De konsentrerer seg om innsamling, sortering og bearbeiding, samt viderelevering til sluttbehandling. Lindum er også i dette markedet. Vi tar, sammen med en rekke andre offentlig eide bedrifter, ansvaret for å bygge sluttbehandlingsanlegg. Dette gjør at vi kan fremstå som en aktør med totale løsninger. I tråd med vår visjon Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallsbehandling for miljøets skyld, satser vi tungt på forskning og utvikling kombinert med forretningsmessige løsninger. Dette er krevende og vi er avhengige av mange og dyktige medarbeidere. Lindum ønsker å fremstå som en attraktiv arbeidsplass for kreative medarbeidere med både miljø- og forretningsmessig engasjement. Samtidig ønsker vi å bidra med tjenester til nytte for samfunnet, slik at vi er i stand til å leve opp til visjonen vår. For Lindum henger FoU og vekst tett sammen. Godt omdømme Lindum deltok i 2011 i en omdømmeundersøkelse i Drammen og scoret høyt på mange områder. For et selskap som arbeider med å behandle samfunnets restprodukter, er et godt omdømme avgjørende for å være attraktiv overfor kunder og medarbeidere. Undersøkelsen viste at hele konsernet har et godt omdømme og at Lindum er en attraktiv arbeidsplass. Den viste også at Lindum scoret høyt på innovasjon. Dette underbygges også av mottakelsen av Avfall Norges Innovasjonspris i I fremtiden vil nok oppmerksomheten knyttet til lokal utnyttelse av ressursene som ligger i avfallet bli større. Tidligere ble avfall sett på som et produkt som det var greit å sende bort. Nå ser vi tegn på at flere tenker på avfallet som en ressurs. Hvorfor skal man sende denne ressursen fra seg hvis den heller kan utnyttes lokalt og erstatte produkter som er mindre miljøvennlige? I tiden fremover blir det derfor ekstra viktig å arbeide tettere sammen med avfallsbesittere, utviklingsmiljøer, næringsorganisasjoner og akademia. Slik kan man etablere lokale eller regionale løsninger. Et eksempel på lokal ressursutnyttelse er kassert trevirke som etter at det er levert på Lindum, kvernes og avsettes til et gartneri i Lier, som har biobrenselanlegg. Trevirket brennes og varmen blir brukt til oppvarming av drivhus og noen næringsbygg i nærheten. Etter hvert som presset på råvarer øker vil det bli større behov for å utnytte de ressursene som finnes i avfallet. I dag har vi nok bare sett begynnelsen på hva som kan gjøres med avfallet. Marked og etterspørsel vil drive utviklingen videre, og vi vil se nye løsninger i framtiden. Ikke minst vil utviklingen i Kina og India være viktige drivere i så henseende. Eksempler fra vårt nærområde er avsetning av ulike kompostprodukter til landbruk og gartnerier. Lindum deltar også i forsknings- og utviklingsprosjektet Levende Matjord, som er et samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Buskeruds landbruksavdeling. I dette prosjektet fokuseres det på kompost både som et jordforbedringsmiddel og et gjødselprodukt. Gjennom kompost tilføres jorda organisk materiale, mat og organismer som bygger gunstig struktur, og sørger for en dynamisk næringstilgang til plantene. Lindum utvikler nye løsninger Store deler av den norske landbaserte virksomheten sliter med høye kostnader og sterk kronekurs. Dette gjør at det er et stort behov for kreative løsninger slik at man enten kan produsere mer for samme kostnad, eller øke inntektene ved å utnytte biprodukter på en mer lønnsom måte. Til dette kreves kreativitet, engasjement og kompetanse sammen med forretningsmessig teft. Lindum ønsker å utvikle nye og lønnsomme løsninger for sine kunder. Vår erfaring tilsier at kobling av komplementær kompetanse og ressurser gjør at man kan finne nye og gode løsninger som styrker alle parter. Vår kunnskap er også viktig sett i internasjonal sammenheng. Mange utenlandske delegasjoner besøker Lindum for å se og lære og ønsker vår bistand. Vi bidrar så godt vi kan og tar dette som et tegn på at vi så langt har lykkes med vårt konsept. Administrerende direktør

8 8 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 FOU OG INNOVASJON Årsrapport 2011 for Lindum AS AVFALL FRA PROBLEM TIL RESSURS Samfunnets syn på avfall er drastisk endret i løpet av de siste 5-10 år. Tidligere ble avfall betraktet som et problem man løste ved deponering eller forbrenning. For få år tilbake var avfall og avfallsbehandling i stor grad knyttet opp mot energi og klimautfordringen. I dag er knapphet på råstoff til industriproduksjon, jordens mangel på mat, og økt kunnskap om miljøgifter også med på å forme bransjen. Lindum som bedrift, ser at koblingspunkter på tvers av bransjer blir viktigere og viktigere i forhold til innovasjon. Dette er en av grunnene til at Lindum har engasjert seg i Pan Innovasjon som arbeider med nye løsninger for norsk skogsindustri. For å lykkes innen en bransje som gjennomgår en så drastisk endring som avfallsbransjen, er kunnskap et nøkkelord. Lindum trenger kunnskap innen blant annet mikrobiologi, kjemi, termodynamikk, jordkunnskap, jordbrukskunnskap og materiallære. I tillegg er det viktig å ha evne til å sette seg inn i andre bedrifters produksjonsteknologi, forstå deres logistikk og se sammenhenger over mot økonomi. Lindum har mye kompetanse selv, men er også opptatt av å bygge relasjoner til rene kunnskapsmiljøer som kan supplere egen organisasjon. En annen viktig forutsetning for å lykkes er langsiktighet. FoU-arbeid og innovasjon tar tid og krever langsiktig arbeid. Hvorfor forskning og utvikling Utfordringene knyttet til avfall og utvikling av avfallssektoren, løses ikke uten FoU og innovasjon. Hensikten med Lindums FoU virksomhet er å forbedre konkurransekraft, skaffe fremtidige inntektskilder, utvikle ny teknologi og forbedre eksisterende prosesser. FoU-baserte prosjekter har i en årrekke vært en integrert del av Lindums verdiskapning. Prosjektene oppstår gjerne som et resultat av kundebehov, bransjebehov eller interne kreative prosesser. Alt med utgangspunkt i miljøet. Katarzyna Krajewska analyserer på laboratoriet. Integrerte systemer Viktigere og viktigere for Lindums miljøbetraktning, er vurderinger knyttet opp mot totale verdikjeder. Behandling av slam og våtorganisk avfall i biogassanlegg dreier seg ikke kun om produksjon av energirik

9 LINDUM ÅRSRAPPORT Kretsløp og FoU ved Lindum Matsopp fra biorest Nye jordtyper, gjødslingsforsøk, torverstatning, Levende Matjord, edelkompost, effektive mikroorganismer Avvannet biorest C C Bio-karbonlagring N,P,K,C Food2Waste2Food Forbrukere Forbehandling Matavfallssubstrat Hygienisering Biogassanlegg Biorest sentrifugering Samarbeid med veksthusnæring, økojord El og varme CH 4 Uppgradering til drivstoff Biona. Enzymer. Lavkostløsninger. Vugge H 2 Hydrogen CHP Gasplas og IFE reaktorer CO 2 El. Varme Prosessvann FixNut: forbedret separasjon og næringshåndtering Integrert produksjon av mat, fór- og prydplanter Stabilisering av forurenset jord. Biosorpsjon av forurensninger fra sigevann biogass, men også om å ta vare på næringsstoff og mineraler i bioresten og bruk av biogass. Demonstrasjon lukket kretsløp - drivhus Figuren over viser et eksempel på hvordan Lindum tenker i en integrert prosess, her vist gjennom et demo-biogassanlegg og drivhus. Utgangspunktet er matavfall og biogassproduksjon. Biogassanlegget plasseres i nærheten av et drivhus. I dette prosjektet vil det bli plassert en pilot biogassreaktor inne i drivhuset. Drivhuset er også et pilotanlegg hvor det skal benyttes såpebobler til å styre lysgjennomtrengelighet og isolasjonsevne. Denne teknologien eies av SolaRoof. Oppvarming av drivhuset vil være en kombinasjon av direkte sollys, og energi fra biogassanlegget. CO2 fra forbrenning av metangass produsert i biogassanlegget, vil benyttes i planteproduksjonen og dermed føres tilbake til kretsløpet. Som dyrkningsmedium i drivhuset vil bioresten fra biogassanlegget bli benyttet, mens overskuddsvann vil bli benyttet til vanning og gjødsling. I tillegg arbeides det med symbiose mellom sopp og tomater. Biorest inneholder en del fiber, soppen vil bryte denne ytterligere ned og frigjøre næring og CO2 som igjen benyttes til tomatproduksjon. Overskuddsbiogass benyttes til elektrisitet, drivstoff eller varme. Lindum tror denne type industriell økologi, her synliggjort gjennom integrering mellom matproduksjon og avfallsbehandling, kan være en modell man kan benytte inn mot ulike bransjer. av prosessen er gjennomført både i lab skala (flasker) og i pilotskala. Økonomien i et biogassanlegg vil blant annet avhenge av energiproduksjonen, samt verdien på bioresten. Stabilisering av forurenset grunn og nye miljøgifter Grunnet stor etterspørsel etter boliger i storbyene, er det økt byggeaktivitet i urbane områder. Gammel industri fases ut og eiendommene ryddes for å få plass til boliger og næringsbygg sentralt. I tillegg har myndighetene de siste årene hatt stort fokus på grunnforurensningsproblematikk. Dette fører til at Lindum de siste årene har rettet utviklingsarbeidet mot problematiske miljøgifter i jord, som f.eks antimon, PFOS og andre organiske halogener slik at vi kan ta del i denne oppryddingen på en forsvarlig måte FoU knyttet til produksjonen av biogass På Lindum har det blitt bygget et biogassanlegg for slam. Mye av FoU virksomheten har derfor dreid seg om biogass både hvordan øke selve biogassproduksjonen, og hvordan fange opp næringsstoffene. Forsøk knyttet til biogassproduksjonen og utvikling Temperaturer i kompost måles av Kjell Hansen.

10 10 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 MILJØTIPS FOU OG INNOVASJON Årsrapport 2011 for Lindum AS Lag krutonger av brødet som blir til overs og bruk det i salaten dagen etter! Kristin Det siste året har vi stabilisert antimon og bly i skytebanejord, slik at vi kan ta del i oppryddingsarbeidet forsvaret gjennomfører på mange av landets skytebaner. I tillegg jobber Avinor, Forsvaret, oljebransjen samt lokale brannvesen med å rydde opp i gamle brannøvelsesfelt. Frem til nylig er det blitt benyttet organiske fluorforbindelser i brannskum. Dette er meget mobilt og har flere steder lekket ut i grunnen. Partene er nå i gang med å gjennomføre tiltak. Lindum ønsker å være med på å ta hånd om dette avfallet på en forsvarlig måte, og jobber med å finne løsninger på mottak av denne fraksjonen. Veien videre Lindum tror at kompetanseoppbygging er viktig for videre utvikling av Lindum. Gode løsninger involverer våre kunder. Flere av våre kunder kontakter Lindum med ønske om produktutvikling som på sikt vil kunne plassere avfallsfraksjonen inn i annen produksjon. Det inngås derfor avtaler som foruten avfallsbehandling innbefatter FoU. Denne type arbeidsform tror Lindum blir viktigere i årene som kommer. Vi skal satse på materialgjenvinning og utnytte energien avfallet representerer. Vi skal også fange opp næringsstoffene og jobbe integrert mot våre kunder og samarbeidspartnere. Ideelt sett burde begrepet avfall forsvinne. Dette vil være fremtidens innsatsfaktorer. Utviklingsarbeid og kompetanseoppbygging er viktige bærebjelker i realiseringen av denne visjonen. Første test av bobler i drivhuset er vellykket. fra venstre: Ketil Stoknes, Katarzyna Krajewska og Jan Petter Hammer.

11 LINDUM ÅRSRAPPORT i 2011 FORRETNINGSOMRÅDENE FELLESFUNKSJONER Innbefatter konsernets administrasjon og vår FoU (forsknings- og utviklingsavdeling) i Drammen. Nytt i 2011 er etablering av Lindum Egge AS i Lier, noe som vil bidra til å øke kapasiteten rundt mottak og deponering av lettere forurensede masser. Våren 2011 kjøpte Lindum 51 % av aksjene i Lindum Bioplan AS. Dette selskapet driver stort innenfor kverning og kompostering av organisk avfall, samt transport og containerutleie. Lindum Bioplan AS har avdelinger i Odda, Eidfjord og Førde. Synergieffektene mellom selskapene er betydelige og viktig for selskapets utvikling. TJENESTER GJENVINNINGS- STASJONER OG RFD Dette området omfatter drift av gjenvinningsstasjonen og mottak av farlig avfall i Drammen, avsetningsavtaler knyttet til andre gjenvinningsstasjoner i RfD-regionen, samt omlasting av husholdningsavfallet til RfD. I 2011 kom det besøkende til gjenvinningsstasjonen i Drammen. Dette er det høyeste besøkstallet noensinne. Tallene viser at innbyggerne i Drammen er stadig flinkere til å sortere, og at behovet for denne tjenesten er økende. Utsorteringsgraden har også vært økende. Noe av æren for dette skal tilskrives våre operatører som gjør en solid innsats med å gi god informasjon, samt holder stasjonen ryddig og ren. Stasjonen tar også hånd om miljøfarlig avfall, og håndterte om lag 800 tonn i Fra 1. april 2011 ble det innført nye og forlengede åpningstider for å møte etterspørselen hos innbyggerne i Drammensregionen. EGNE FORRETNINGSOMRÅDER Sortering, transport og containerutleie er viktige satsningsområder for Lindum. Hensikten er å bevege seg høyere oppe i verdikjeden for avfall. Avfallet blir nøye sortert på Lindums sorteringsplate. Vi har mottatt og sortert om lag tonn i Drammen i 2011, noe som er en markant økning fra året før. Utsorteringsgraden på dette området er også økende. Dette viser at kundene våre tar ansvar når det gjelder sortering, samt at kompetansen hos våre medarbeidere øker i takt med at mulighetene på dette feltet stadig vokser. Fra venstre: Alexandra Namseid Gabrielsen og Heidi Martinussen planter vårblomster i Gartnerjord fra Lindum.

12 12 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 MILJØTIPS Mitt miljøtips er å sykle til jobben året rundt! Ketil Lindum har i 2011 en solid markedsandel når det gjelder containerutleie i Drammensområdet. Vår avdeling Clairs i Skien driver med industriell luktrensing. Avdelingen har opparbeidet og utviklet tjenester og løsninger som selges til avløpsanlegg, industribedrifter og deponier i hele landet. Lindum er en kunnskapsbedrift med ansatte som har bred og god kompetanse innenfor mange felt. Salg av kompetanse til utlandet har fulgt i kjølvannet av dette. Vi har vært involvert i flere store prosjekter utenfor landets grenser, blant annet i Polen. Denne delen av virksomheten reguleres gjennom vårt datterselskap Lindum International AS. BIOLOGISKE PROSESSER Kompostering av organiske fraksjoner er et viktig og omfattende område for konsernet. Lindum tar imot og behandler matavfall, hage og parkavfall og avløpsslam. For Lindum er det viktig at disse fraksjonene betraktes som en ressurs og ikke et avfallsproblem. Det er av stor miljømessig betydning at det organiske stoffet tas vare på, og tilbakeføres til landbruk, parkanlegg og grøntområder. Lindum har tre ulike behandlingsløsninger for dette avfallet: Kompostering Forbehandling og produksjon av biosubstrat som sendes til biogassanlegg Langtidsbehandling i bioceller Lindum benytter sluttproduktet fra komposteringen som råvarer inn i jordproduksjon. I 2011 ble det produsert nær tonn næringsrik hage og parkjord. Vi har de siste to årene hatt en dreining fra utendørs kompostering til industriell kompostering i innendørs anlegg. Første driftsår på vårt forbehandlingsanlegg for matavfall i Drammen er gjennomført. Totalt har vi behandlet nær tonn matavfall i Slam har i store deler av 2011 blitt kompostert i Oredalen, i påvente av at biogassanlegget skal ferdigstilles i Drammen. Biogassanlegget skal behandle ca Vårsesongen er en travel tid på gjenvinningsstasjonen, her kommer det inn store mengder hageavfall.

13 LINDUM ÅRSRAPPORT MILJØTIPS Komposter matavfallet og få fin matjord til blomstene dine! Aud Helene tonn slam i året. Det er av stor betydning, både at det organiske stoffet i slam tas vare på og tilbakeføres til landbruket, og at energien i slammet utnyttes. Dette gjøres best gjennom behandling i biogassanlegget. DEPONI Lindum har deponikapasitet flere steder i Østlandsområdet, blant annet i Drammen, Tønsberg, Egge, Fredrikstad og Hurum. Totalt sett mottok konsernet ca tonn til deponi i Overvekten av disse massene er lettere forurensede masser fra ulike byggeprosjekter på Østlandsområdet. Dreiningen vi har hatt de siste årene, med stor økning av forurensede masser fremfor tradisjonell oppfylling av deponi, krever tilgang på økt deponikapasitet. Dette jobber Lindum kontinuerlig med. Lindums fokus er å optimalisere deponidrift for å redusere miljøulempene, og kompetansen selskapet har på dette feltet brukes systematisk på nye deponier. Stikkord er god overdekking, overvåking av sigevann og overvann, kontroll og tiltak i forhold til luktutslipp, samt etablering av gassbrønner. Fra deponiet i Drammen tas det ut metangass som benyttes som drivstoff til motorer som produserer strøm og varmt vann. Lindum Energi AS i Drammen forsyner et større boligfelt i nærmiljøet med fjernvarme i form av vannbåren varme og varmt vann. Det å benytte metangass fra deponiet til denne produksjonen er svært miljøvennlig. Wiggo Andersen ser over scrubberen i biogassanlegget, som er levert av CLAIRS, Lindums avdeling for luktrensing. Lunsj er viktig på travle dager, synes Ivar Bjertnæs. Gutta i Lindum Bioplan er stadig på store oppdrag med flishugging.

14 14 LINDUM ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING (alle tall i parentes er for 2010) STYRETS OG ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ÅRSBERETNING MILJØTIPS Gamle vinduer kan brukes til å lage vitrineskap til oppbevaring av barnas byggverk av lego! Anette Selskapet eies 100 % av Drammen kommune og er organisert som et konsern. Konsernet består av Lindum AS, som har hovedbase i Drammen, samt datterselskapene Lindum Kommunalservice AS (gjenvinningsstasjonen), Lindum Oredalen AS på Hurum (deponi), Lindum Bioplan AS i Odda (kompostering, kverning, transport), Lindum Energi AS (produksjon av strøm og fjernvarme), Lindum International AS (internasjonal virksomhet), og Lindum Egge AS i Lier (deponi). Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og følgelig er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det vises forøvrig til rapportens avsnitt om Resultat, investeringer, likviditet og finansiering. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resul- tatet av virksomheten for Det har ikke inntrådt vesentlige forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. God økonomisk utvikling Omsetningen i konsernet ble MNOK 294,5 (235,4). Dette representerer en økning på 25 % fra Det tilhørende driftsresultat ble MNOK 34,9 (24,0), en økning på 45 % fra året før. Likvidreservene i selskapet er tilnærmet uendret og etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Diversifisert virksomhet Lindum har en rekke ulike virksomhetsområder som omfatter deponering av avfall, energiproduksjon, drift av fjernvarmenett, behandling av avløpsslam, hageavfall og våtorganisk avfall, jordproduksjon, sortering av avfallsfraksjoner fra egen containervirksomhet, omlasting av avfall, drift av gjenvinningsstasjoner med mottak for farlig avfall, containerutleie og transport, løsninger for luktreduksjon, samt mottak og behandling av forurenset jord. I tillegg arbeides det med enkelte prosjekter internasjonalt. Generelle markedstrender Omfanget av virksomheten er i begrenset grad påvirket av generelle konjunktursvingninger. Konkurransen om avfall og masser blir stadig sterkere. Det har vært en konsolidering i avfallsmarkedet som har ført til færre og større enheter. Lindum har deltatt i denne utviklingen. Det er tilsvarende en trend mot et felles

15 LINDUM ÅRSRAPPORT skandinavisk avfallsmarked som trolig vil påvirke prisnivå og konkurranse i årene som kommer. Økt aktivitet innen de fleste områder Lindum-konsernet har i 2011 tatt i mot og behandlet nesten tonn avfall, slam og forurenset masse på egne anlegg og hos underleverandører. I Lindum AS ble det tatt i mot og behandlet ca tonn, hvorav ca tonn i Drammen. De største fraksjonene var forurensede masser, industrislam, restavfall, organisk avfall og avløpsslam. Lindum har mottatt og behandlet store mengder forurensede gravemasser fra ulike bygg- og anleggsprosjekter rundt Oslofjorden. Mengden restavfall har vært økende og andelen som ble sendt videre til energigjenvinning økte med nærmere 40 %. Renere fraksjoner som gips, papp, plast og metall som går til materialgjenvinning har også blitt større. I tillegg har mottaket av farlig avfall økt. Dette er delvis forårsaket av at nye avfallsfraksjoner er blitt definert som farlig. Mengden industrifraksjoner til behandling har gått noe ned som følge av avvikling av virksomheten til en av de største leverandørene. Gjenvinningsstasjonen har fortsatt den sterke veksten i antall besøk. Lindum produserer og selger anleggsjord og ferdigpakket jord. Dette salget økte med 35 % i En større andel av jorden som er solgt i nærområdet er derfor kompostjord fra Lindum. Gassmengdene fra deponiet på Lindum har gått ned i Dette har medført en lavere energiproduksjon enn tidligere. All gass som tas ut brukes til produksjon av strøm og varme. Arbeidet med etablering av et nytt deponi for forurensede masser i Lier startet opp i Dette blir et viktig avlastningsanlegg for de andre deponiene i konsernet. Store investeringer er gjennomført Lindum utviklet og bygde i 2010 et forbehandlingsanlegg for våtorganisk avfall. Dette har vært viktig for å øke mengdene våtorganisk avfall som kan tas inn til behandling. I 2011 ble det tatt inn nesten tonn med våtorganisk avfall. Lindum har 3 ulike behandlingsløsninger for dette avfallet; kompostering, forbehandling og produksjon av biosubstrat som sendes til biogassanlegg og langtidsbehandling i bioceller. Sommeren 2010 startet byggingen av et biogassanlegg for behandling av avløpslam og andre organiske avfallsfraksjoner. Arbeidene har pågått i hele 2011 og anlegget vil starte opp våren Dette er en betydelig investering for Lindum. I byggeperioden har avløpsslammet vært behandlet dels i form av langtidsstabilisering i celle og dels i form av kompostering ved Lindum Oredalen. I tilknytning til anlegget er det under etablering et produksjonsanlegg for hydrogen. Ny virksomhet i Tønsberg, Hardanger og Lier Gjennom en langsiktig leieavtale fikk Lindum med virkning fra ansvaret for å drifte deponiet på Taranrød utenfor Tønsberg. Det første driftsåret ble konsesjonsgrensene utnyttet fullt ut ikke minst til mottak av forurensede gravemasser og sedimenter. Virksomheten har gitt et verdifullt bidrag til resultatet i Lindum. Byggingen av omlastingsanlegg for husholdningsavfallet fra den nordre halvdelen av Vestfold ble startet høsten Anlegget settes i drift i april Lindum kjøpte våren % av aksjene i Bioplan AS som har sin hovedvirksomhet i Odda. Selskapet eier 3 komposteringsanlegg og anlegget i Eidfjord er blitt oppgradert i løpet av Lindum er en strategisk og industriell eier og vil delta i den videre utviklingen av selskapet. Lindum etablerte våren 2011 selskapet Lindum Egge AS sammen med lokale aktører. Selskapet har fått konsesjon for deponi for forurensede masser i et nedlagt grustak på Egge i Lier. Fortsatt sterk satsing på forskning og utvikling Lindums visjon er: Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering for miljøets skyld. For å gjøre denne visjonen til virkelighet legger bedriften ned store ressurser i forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til prosesser for behandling av avfall. Selskapet arbeider blant annet med å produsere hydrogen fra organisk avfall og undersøker om sopp eller alger kan bryte ned farlige stoffer i avfallet på en effektiv måte. Det utvikles og produseres ulike vekstjordprodukter med basis i kompost. Selskapet har i 2011 vært knyttet opp mot flere forskningsprosjekter i regionen og mot ledende forskningsmiljøer i Norge. Gjennom FoU-virksomheten skal Lindum bidra til å sikre miljøet, skape verdier og sikre gode arbeidsplasser. God kompetanseutvikling Kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere er helt avgjørende for å kunne utvikle bedriften ytterligere. Kompetansen er blitt styrket gjennom nyansettelser og ved en bevisst satsing på å utvikle hver enkelt medarbeiders kompetanse gjennom interne og eksterne tiltak. Det er flere ansatte som har tatt Torill Nordal og Unni Lyse fører regnskap i Lindum.

16 16 LINDUM ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING 2012 MED BÅT: Odda - Tønsberg Trondheim - Fredrikstad TRONDHEIM MED BIL: Lindum, Drammen - Lemvig, Danmark Florø Lindum, Drammen - Åmotfors, Sverige SVERIGE BERGEN Eidfjord Odda Lindum AS Lindum Energi AS Lindum Kommunalservice AS Lindum Internasjonal AS Lindum Oredalen AS Lindum STAVANGER Tønsberg Clairs OSLO Drammen Lindum Prosjekt Nes Åmotfors SVERIGE Lindum Son Lindum Prosjekt IØR Bioressurs Østlandet AS Fredrikstad KRISTIANSAND GØTEBORG ÅLBORG Lemvig DANMARK fagbrev innenfor avfall og gjenvinning det siste året. Bedriften legger også stor vekt på å ta sin del av samfunnsansvaret for reduksjon av klimagassutslipp, opprydding i miljøsynder, lokal og bærekraftig utvikling og etablering av ny næringsvirksomhet med nye arbeidsplasser i regionen. Datterselskaper og tilknyttede selskaper LINDUM OREDALEN AS (eiet 51 %) eies sammen med Røyken og Hurum kommuner. Selskapet driver deponi på Hurum, og kompostering av avløpsslam. Selskapet hadde en omsetning på MNOK 36 og et overskudd på MNOK 10,9 før skatt. BIORESSURS ØSTLANDET AS (eiet 50 %) eies sammen med FREVAR og driver i all hovedsak med forurensede masser knyttet opp mot deponiet til FREVAR. Det siste året har selskapet også levert forurensede masser til Indre Østfold Renovasjon (IØR). Selskapet hadde en omsetning på MNOK 21,3 og leverte et overskudd på MNOK 3,9 før skatt. LINDUM ENERGI AS (eiet 100 %) produserer elektrisk strøm som selges ut på strømnettet. Overskuddsvarmen fra el-produksjonen brukes til å levere miljøvennlig fjernvarme til boligfeltet på Knive. Selskapet hadde i 2011 en omsetning på MNOK 3,2 og fikk et underskudd før skatt på MNOK 0,3. LINDUM BIOPLAN AS i Odda ble kjøpt 51 % med virkning fra og er således inkludert i konsernregnskapet fra denne dato. Selskapet eier og driver 3 komposteringsanlegg for matavfall og avløpsslam, kverning og sikting av hageavfall og trevirke, samt containervirksomhet og transport av avfall. Selskapet hadde i 2011 en omsetning på MNOK 49,7 og fikk et resultat før skatt på MNOK 0,3. LINDUM KOMMUNALSERVICE AS (eiet 100 %) er virksomheten på gjenvinningsstasjonen som er skilt ut i eget datterselskap. Selskapet utfører driften av gjenvinningsstasjonen til selvkost for Drammen kommune via Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD IKS) og hadde i 2011 en omsetning på MNOK 8,7. LINDUM INTERNATIONAL AS (eiet 100 %) driver virksomhet rettet mot Polen i samarbeid med andre aktører og har i 2011 mottatt verdifull støtte fra Innovasjon Norge. Selskapet hadde i 2011 en omsetning på MNOK 0,55 og fikk et underskudd på MNOK 0,03. LINDUM EGGE AS (eiet 51 %) ble etablert i 2011 og driver virksomhet knyttet til deponering av forurensede masser på Egge i Lier. I 2011 er det utført arbeider med etablering av deponi og infrastruktur. Selskapet hadde en omsetning MNOK 0,25 og et underskudd før skatt på MNOK 0,15. Kapital, risiko og likviditet Egenkapitalen i selskapet utgjør 27,8 % av totalkapitalen. Selskapets frie egenkapital er MNOK 43,2. Alle inntekter og kostnader (med få små unntak) avtales og gjøres opp i NOK, uavhengig av valutakur-

17 LINDUM ÅRSRAPPORT ser. Investeringen i biogassanlegget innebærer noe valutarisiko. Utover dette er bedriften ikke utsatt for risiko ved valutasvingninger. Selskapet har tre fastrentelån (saldo MNOK 52,8). Øvrige lån og plasseringer er basert på flytende rente. Kredittrisikoen er begrenset da de største kundene er kommuner og interkommunale selskap. Bedriften gjennomfører kredittvurdering av alle kunder. Tap på krav utgjorde mindre enn 0,1 % av omsetningen. I konsesjonen fra Fylkesmannen er det stilt krav om at bedriften skal ha en tilfredsstillende finansiell garanti eller annen tilsvarende sikkerhet for deponiet for å sikre at forpliktelsene som følger av denne konsesjonen kan oppfylles. Klima- og forurensningsdirektoratet er i ferd med å oppdatere regelverket for slike garantier og Lindum er i en prosess for å etablere tilfredsstillende sikkerhet så snart det endelige regelverket er avklart. Likviditeten har vært god til tross for de store investeringer som er gjort det siste året, hovedsakelig i nytt biogassanlegg. Likviditetsbeholdningen i morselskapet var ved årets slutt MNOK 42,7. I konsernet var den på MNOK 62,4. Av dette utgjør avsetninger til etterdriftsfondet MNOK 27,5. Disponering av årets overskudd Årets regnskap for Lindum AS gjøres opp med et overskudd etter skatt på kr ,- og styret foreslår følgende disponering av selskapets overskudd: Utbetaling av utbytte kr ,- Styrking av egenkapitalen kr ,- Sum kr ,- Lindum bidrar til et bedre miljø Bedriften utfører en betydelig samfunnsoppgave ved på en miljøriktig måte å ta hånd om ulike restfraksjoner fra et samfunn som preges av forbruksvekst. Dette er avfallsfraksjoner som genererer lukt, klimagassutslipp og andre forurensninger. Bedriften driver derfor en virksomhet som alltid vil være i fokus i forhold til det ytre miljø og bidrar i vesentlig grad til å redusere forurensninger og utslipp fra samfunnet. Det ytre miljø omfatter både nærmiljøet og miljøet i global sammenheng. Nærmiljøet Nærmiljøet til Lindum er i perioder sjenert av driften i form av støv, lukt, noe flygeavfall, måker og trafikk. Bedriften arbeider kontinuerlig for å gjøre disse ulempene så små som mulig. Lindum har et formalisert forhold til naboene og har hatt møter med disse for å diskutere nærmiljøproblemer og bedriftens virksomhet generelt. Det er etablert rutiner for varsling ved hendelser som medfører eller kan medføre ekstra luktutslipp. Det har vært registrert færre og mindre omfattende luktepisoder i 2011 enn tidligere. Gassrenseanlegget har en meget god effekt i form av betydelig reduksjon av luktemisjon fra avbrenning og utnyttelse av deponigassen. Selskapet har også høytemperaturfakkel som forbrenner den ikke-utnyttbare gassen på en miljømessig god måte. Flere av prosessene for behandling av organiske avfallsfraksjoner er fortsatt midlertidige. I 2011 har en del av disse fraksjonene blitt lagt til langtidsbehandling i egne celler. Dette har generelt gitt lite luktulemper. De prosessene som har gitt luktulemper i perioder er mottak og behandling av enkelte fraksjoner, sikting og etterbehandling av noe av komposten, samt enkelthendelser knyttet til behandling av hageavfall. Luktulemper knyttet til komposteringsanlegget og forbehandlingsanlegget for våtorganisk avfall er svært begrenset. Utluften fra anleggene går via egenutviklet biofilter. Det nye biogassanlegget vil generere et luktsvakere produkt enn mange andre biogassanlegg. I dette anlegget vil all aktivitet skje inndørs under kontrollerte forhold og også her vil all utluften gå via biofilteret. Sigevannet fra anlegget leveres til kommunalt ledningsnett og blir renset i kommunalt avløpsrenseanlegg. Det arbeides med nye metoder for rensing av sigevannet. I tillatelsen fra forurensningsmyndighetene ligger det også krav om vurderinger rundt sigevannsbehandling. Disse vurderingene er utført. Fylkesmannen har stilt krav om forbehandling av sigevannet fra Lindum innen Selskapet er i dialog med Fylkesmannen om hvordan dette kan gjøres. Globalt miljø Bedriften har gjennom de senere års utbygging av miljøtiltak og økt satsing på gjenvinning og prosessering av avfall gitt et betydelig bidrag til reduksjon av utslipp av klimaskadelige og andre farlige gasser. Lindum har bidratt til stor grad av materialgjenvinning og produksjon av grønn strøm. For å sikre en miljøeffektiv oppsamling og bruk av metangassen fra deponiet i Drammen, er det boret og lagt gassbrønner med tilhørende gassledninger. Metangassen styres inn i et gassanlegg som produserer strøm og varme. Gassproduksjonen i deponiet har vært noe lavere det siste året. 30 % av energien i gassen som samles opp er omdannet til elektrisk strøm, mens 10 % er utnyttet til varme. Det ble i 2011 produsert og utnyttet ca. 9 GWh elektrisk strøm og varme av gassen fra avfallet som er til sluttbehandling i deponi og bioceller. Dette er noe mindre enn tidligere år da det har vært mindre mengder deponigass tilgjengelig. Overskuddsvarme fra strømproduksjonen benyttes til oppvarming av bygg og arealer på Lindum og Knivefeltet, et boligfelt med mer enn 130 boenheter ca 1 km fra Lindum. Fortsatt er det noe utslipp fra virksomheten i form av gasser. Komposteringsprosessene på Lindum utføres aerobt og dermed uten utslipp av den klimafarlige gassen metan. + ÅRSBERETNING 2012

18 18 LINDUM ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING 2012 Ketil Stoknes gleder seg over resultatene fra Lindums testreaktor, en miniatyr av reaktoren i biogassanlegget. Ansatte, arbeidsmiljø og helse- miljø og sikkerhet (HMS) OVERSIKT OVER ANTALL ANSATTE Virksomhet Fulltids- Deltids- Årsverk ansatte ansatte Lindum AS* 55 (52) 11 (12) 57,4 (56,5) Lindum Bioplan AS ,0 Konsernet totalt 82 (52) 11 (12) 84,4 (56,5) * De øvrige datterselskapene har ikke egne ansatte, men leier inn personell fra Lindum AS. OVERSIKT OVER SYKEFRAVÆR Virksomhet Kortids- Langtids- Totalt sykefravær sykefravær sykefravær Lindum AS 1,7 % (1,3 %) 6,3 % (2,8 %) 8,0 % (4,1 %) Lindum Bioplan AS 0,7 % (1,0 %) 2,0 % (2,2 %) 2,7 % (3,2 %) Det meste av langtidssykefraværet skyldes ikke-jobb relaterte forhold. Bedriften hadde i 2011 fem arbeidsuhell med mindre personskade. Det er gjennomført flere tiltak i bedriften for å oppnå bedre helse, miljø og sikkerhet. Det er systematisk gjennomgang av alle uhell med personskade og branntilløp for så langt som mulig å forhindre at tilsvarende hendelser skal skje på nytt. Det er også gitt opplæring i sikkerhet og førstehjelp. Bedriften har eget arbeidsmiljøutvalg og verneombud, samt bedriftshelsetjeneste som blant annet bidrar for å redusere sykefraværet og med forebyggende virksomhet. Enkelte av arbeidsoppgavene i bedriften krever bruk av spesielt verneutstyr som filtermasker og friskluftstilførsel. Det er innført hjelmpåbud innenfor deler av områdene på Lindum. Bedriften er også IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og følger opp sine forpliktelser i tråd med dette. Det er utarbeidet risikoanalyse for virksomheten som danner utgangspunkt for egen beredskapsplan for virksomheten. Styret takker de ansatte for godt utført arbeid i Styre og administrasjon Styret har i 2011 bestått av: Are Langmoen, leder frem til juni 2011 Øyvind Wike frem til juni 2011 Olav Volldal, leder fra juni 2011 Margrethe Smith Janicke Poulsen Garman Finn Egil Holm, fra juni 2011 Harry Aronsen, valgt av de ansatte Rolf Huseth, valgt av de ansatte Administrerende direktør for aksjeselskapet er Pål Smits. Bedriftens revisor er PwC ved statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Likestilling Blant de ansatte er ca. 40 % kvinner og 60 % menn. Det er ikke lønnsforskjeller relatert til kjønn. Bedriften har 67 % menn og 33 % kvinner i styret og 25 % kvinner i selskapets ledergruppe. For de aksjonærvalgte styremedlemmene er kjønnsfordelingen 50/50. Bedriften har nedfelt i sine etiske retningslinjer at ingen skal diskrimineres som følge av etnisk eller nasjonal opprinnelse, alder, kjønn eller religion. Utsiktene for 2012 Aktivitetsnivået, spesielt innen mottak og behandling av forurensede masser var i 2011 svært høyt. Selskapet forventer ikke like høy aktivitet på dette området i På de øvrige områdene forventes omtrent samme aktivitetsnivå. Ferdigstilling og igangkjøring av biogassanlegget for slam er en viktig oppgave i Tilgang til ny deponikapasitet har også høy prioritet. Styret vil understreke at den fremtidige utviklingen er underlagt den generelle markedsusikkerhet og bransjespesifikke forutsetninger. Alle utsagn i styrets rapport knyttet til fremtid er forbundet med usikkerhet og er basert på styrets beste innsikt på det tidspunkt da rapporten ble avgitt. Drammen 22. mars 2012

19 LINDUM ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING 2012 STYRET Olav Volldal (62 år) STYRELEDER SIDEN 2011 Finn Egil Holm (43 år) STYREMEDLEM SIDEN 2011 Margrethe Smith (44 år) STYREMEDLEM SIDEN 2004 Janicke Garmann (41 år) STYREMEDLEM SIDEN 2011 Selvstendig næringsdrivende med styreoppdrag og rådgivning som hovedoppgaver. Konsernsjef i Kongsberg Automotive Holding ASA fra 1987 til Er utdannet sivilingeniør. Er til daglig ansatt som generalsekretær i Fremskrittspartiet. Har tidligere innehatt en rekke ulike lederstillinger i offentlig sektor, og har bred erfaring fra strategi- og omdømmearbeid. Er til daglig ansatt som finansdirektør i Energiselskapet Buskerud AS, med konsernansvar for økonomi, finans, risikostyring og IKT. Er utdannet siviløkonom. Er divisjonsdirektør for miljø, vann og sikkerhet i Norconsult AS. Er medlem i styret i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Janicke har arbeidet mye innen avfall og forurenset grunn. Er utdannet sivilingeniør. Harry Aronsen (59 år) STYREMEDLEM FOR DE ANSATTE SIDEN 2010 Rolf Huseth (55 år) STYREMEDLEM FOR DE ANSATTE SIDEN 2010 Pål Smits (50 år) ADMINISTRERENDE DIREKTØR SIDEN STARTEN I 1997 Jobber på driftsavdelingen i Lindum AS, med hovedansvar for oppfølging av maskiner, utstyr og nyinvesteringer. Har vært ansatt i Lindum siden Jobber på driftsavdelingen i Lindum AS, med hovedansvar for drift av gassmotorer, gassoppsamling og fjernvarmeleveransene til Lindum Energi. Er utdannet elektriker. Har vært ansatt i Lindum siden Har tidligere praksis fra arbeid i kommune og som rådgivende ingeniør. Utdannet ingeniør og bedriftsøkonom med tilleggsutdannelse. Autorisert styremedlem via Styreforeningen og styreleder/-medlem i de fleste datterselskaper.

20 20 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 LINDUM RESULTATREGNSKAP 2011 LINDUM AS - KONSERN RESULTATREGNSKAPET Morselskap Konsern Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnader Lønnskostnader m.m. 7, Avskrivning 1, Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt fra investering i datterselskap Inntekt fra investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Disponering (dekning) av årsresultatet Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overført

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Eiermøte Lindum Are Langmoen Styreleder Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Drammen, 20. april 2010 Eiermøte Lindum AS (nytt navn foreslått for generalforsamlingen 3.5.) Temaene som vil bli berørt er bl.a.

Detaljer

Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS

Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS Eiermøte Lindum Olav Volldal Styreleder Lindum AS Drammen, 13. mars 2012 Agenda Kort om bedriften Oppfyllelse av eiers mandat Utviklingen de senere årene Høydepunkter og resultater 2011 Hovedutfordringer

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Presentasjon av Lindum. Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS

Presentasjon av Lindum. Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS Presentasjon av Lindum Thomas Henriksen Salggsjef Lindum AS Visjon og verdier Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld Visjon og verdier Lindums verdier: Troverdige

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

LINDUM EN VIKTIG SAMFUNNSAKTØR OG SPYDSPISS I AVFALLSBRANSJEN

LINDUM EN VIKTIG SAMFUNNSAKTØR OG SPYDSPISS I AVFALLSBRANSJEN ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 3 i INNHOLD i OM LINDUM Historikk og visjon Administrasjonsbygget i Drammen. Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.:

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Lindum. Presentasjon av Lindum september 2017 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS

Lindum. Presentasjon av Lindum september 2017 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Lindum Presentasjon av Lindum september 2017 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Visjon Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld! Verdier Lindums verdier: Troverdige Entusiastiske

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer