INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007"

Transkript

1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen C) Opptak av navnefortegnelse D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. INNKOMNE FORSLAG FRA SAMEIERE Forslag vedrørende oppfølging av mangler (vedlegg 1) 6. FORSLAG FRA STYRET Kjøp av lokale (Vedlegg 2) 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlem for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, 27. februar 2007 Styret i Finn Kolderup /s/ Morten Svensen /s/ Tone Roald /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Etter det ordinære sameiermøtet vil det avholdes et kort beboermøte hvor generelle saker innsendt av sameierne vil bli gjennomgått og man kan stille spørsmål til styret (Vedlegg 5).

2 2

3 3 ÅRSBERETNING FOR 2006 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Finn Kolderup Messepromenaden 11 Styremedlem Morten Svensen Messepromenaden 11 Styremedlem Tone Roald Messepromenaden 11 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Ståle Botten Messepromenaden 9 Varamedlem Bente Gjerstad Messepromenaden 11 GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Sameiet har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Av sameiets 3 styremedlemmer er det 1 kvinne og 2 menn. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Sameiets revisor er Fagrevisjon AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 53 seksjoner. Sameiet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø utover det som må anses normalt for et boligselskap. VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har som de andre sameiene på Sjølyststranda inngått en avtale om vaktmester- og renholdstjenester med ISS Vaktmesterkompaniet AS.

4 4 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. KABEL-TV Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-tv tjenester. Oppstår det feil på anlegget, kan du ringe mandag fredag mellom kl. 08:00 og 23:00, og lørdag søndag mellom kl 10:00 og 22:00. Generelle spørsmål kan rettes til Kundeservice på telefon mandag fredag mellom kl. 08:00 og 23:00 eller pr. e-post til For ytterligere informasjon vises det til Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

5 5

6 6 FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks E-post Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. FJERNVARME Forutsetninger for Sjølyststranda Eierseksjonssameiene er forpliktet til å dekke sitt vannbårne varmebehov ved hjelp av fjernvarme fra Viken Fjernvarme AS. Det er inngått en avtale med Viken Fjernvarme AS som forplikter eierseksjonssameiene til ikke å erstatte sitt vannbårne varmebehov med alternative former for oppvarming i en 5 års periode f.o.m. første innflytting (juni 2005). Fjernvarmen leveres til ett punkt for hele Sjølyststranda og det er kun 1 måler. Abonnementet er derfor tegnet av Sjølyststranda Driftsameie (SDS) og ikke det enkelte eierseksjonssameie. SDS betaler på grunn av dette for de totale fjernvarmekostnadene i prosjektet i henhold til tariff VB2 (Borettslag/sameier). Kostnadene for det enkelte eierseksjonssameie betales via felleskostnadene til SDS og er utlignet på den enkelte seksjonseier i henhold til en vedtektsfestet fordelingsbrøk. Pris for tariff VB2 / Felleskostnadene for fjernvarme I juni 2005 ved innflytting i A4 og A5 var prisen 44,10,- øre/kwh. Prisen steg til 53,73,- øre/kwh i desember 05 og så gradvis til 78,78,- øre/kwh i september Dette utgjør en økning av fjernvarmeprisene med 78,6%. Prisen var i snitt 40,47% høyere i 2006 enn i Ved innflytting beregnet vi totalforbruket til å utgjøre kr 6,- pr. kvm. BRA for eierseksjonssameiene og fastsatte felleskostnadene etter dette nivået, innkalkulert en viss margin for økning. Selv om prisen sank til 71,69,- øre/kwh i november 2006, så styret og forretningsfører at vi var nødt til å øke felleskostnadene for fjernvarme vesentlig, for å imøtekomme den forventede kostnaden i Det er styrets plikt å sørge for at det innkreves tilstrekklige a-konto felleskostnader til å dekke sameiets

7 7 løpende kostnader. Felleskostnadene ble derfor økt med 33% fra kr 6,- til kr 8,- pr. kvm. BRA f.o.m

8 8 Til orientering tilsvarer dette nivået felleskostnadene for fjernvarme i lignende prosjekter. Styret ønsker å minne om at felleskostnadene er basert på forventet forbruk og fjernvarmepris for Om det faktiske beløpet som betales av den enkelte seksjonseier tilsvarer totalkostnaden vil vi først få svar på pr Fjernvarmeforbruk og kostnad i 2006 Som det fremgår av SDS sitt regnskap note 2 og 5 var henholdsvis innkrevde felleskostnader for fjernvarme kr ,- og totalkostnaden kr Det ble dermed krevd inn kr ,- for lite for fjernvarme i Fjernvarmeforbruk og kostnad i 2007 Det er budsjettert med en total fjernvarmekostnad for SDS i 2007 på kr ,-. Vi antar at flere leiligheter har stått tomme i perioder forbundet med innflytting og at de ikke har vært solgt. Totalforbruket pr kvm vil øke noe i 2007 som følge av at flere har tatt boligene i permanent bruk. Hvis vi forutsetter at totalforbruket pr kvm ikke øker med mer enn 15% og at gjennomsnittsprisen for 2007 holder seg under 69,07,- øre/kwh, vil de innkrevde felleskostnadene være tilstrekkelige til å dekke totalkostnaden. Fjernvarmeprisen var til orientering i januar 2007 kr 51,33,- øre/kwh. SØPPELSUGANLEGG Sjølyststranda har et automatisert avfallssystem (søppelsuganlegg) levert av Envac. Anlegget er et lukket vakuumsystem som gjør at man slipper søppelrom med ubehagelig lukt og skitne søppelcontainere. Avfallet kastes i innkastluker som er plassert ved inngangene. Systemet består i prinsippet av et antall innsamlingssteder, sammenføyd gjennom et rørsystem som transporterer avfallet til en oppsamlingsstasjon. Når avfallet kastes i et nedkast, lagres det i en sjakt over en stengt lagringsventil. På fastsatte tidsintervaller, styrt av det sentrale kontrollsystemet, tømmes de fulle sjaktene som er koblet til mottakssentralen. Styresystemet starter vifter og dermed dannes et vakuum i rørsystemet. En ventil åpnes for å slippe inn transportluft i rørsystemet. En etter en åpnes lagringsventilene under hver sjakt og avfallsposene faller ned i det horisontale rørsystemet og suges til mottakssentralen. I mottakssentralen separeres avfallet fra luften og avfallet faller ned i en komprimator, som presser det sammen i en lukket container. Transportluften passerer gjennom ett rengjøringsfilter og lyddemper. Systemet sorterer husholdningsavfall og papp/papir til ulike containere.

9 9 Avfallet blir hentet av Oslo kommune Renovasjonsetaten som kjører dette bort. Avfallet veies på søppelfyllingen og sameiet betaler dermed renovasjonsavgift etter faktisk mengde.

10 10 Man oppnår med dette store besparelser på renovasjonsavgift. Den totale besparelsen forutsetter at anlegget brukes korrekt. Kostnadene forbundet med service og reparasjoner ved driftsstans er høye. Det er derfor viktig at man følger anvisningene for kasting av avfall nøye. Styret henviser til trivselsreglene punkt 12 for avfallshåndtering. KOMMUNALE AVGIFTER Siden Sjølyststranda har felles avfallshåndtering har styrene bestemt at alle kommunale avgifter betales gjennom SDS. Vann- og avløpsavgiften betales etter stipulert gebyrpliktig areal og det faktiske forbruket i hvert sameie vil derfor ikke påvirke totalkostnaden. Styret vil etter innflytting av A1 i 2008 vurdere om det vil lønne seg å gå over til målt forbruk. MILJØLOKK En forutsetning for å bygge ut Sjølyststranda med boliger var at det ble plassert et lokk over E-18 (miljølokket). Statens Vegvesen Region Øst har vedlikeholdsansvaret for E-18 og inngikk i den forbindelse en vedlikeholdsavtale med Sjølyststranda Eiendom for fremtidig vedlikehold av miljølokket. Avtalen gjelder miljølokket med tekniske installasjoner foruten den utvendige overflaten. SDS har vedlikeholdsansvaret av overflaten foruten de offentlige gang- og sykkelstier som skal vedlikeholdes av Oslo Kommune Samferdselsetaten. SDS betaler Statens Vegvesen et årlig driftstilskudd på kr ,- + mva for miljølokket. SDS vil forestå drift og vedlikehold av de offentlige gang- og sykkelstier, men vil få kostnadene refundert av Oslo kommune samferdselsetaten. STYRETS ARBEID Styret har i perioden avholdt 11 styremøter (8 i forrige periode) og arbeidet har i det vesentlig vært relatert til sikkerhet, ferdigstillelser, utbedringer og driftsavtaler. Dette arbeidet har vært meget tidkrevende, men interessant. Vi står fortsatt overfor enkelte uløste saker, mye på grunn av at Sjølyst fortsatt bærer preg av utbygging. Det ble gjennomført ettårsbefaring av fellesarealene i A4 den 5. september Rapporten ble først oversendt oss den 13. oktober, og noen utbedringsarbeider gjenstår fortsatt. Det sittende styret har gjentatte ganger påpekt overfor utbygger at det må settes frister for å avslutte arbeidet. Styret vil prioritere denne oppfølgingen og videreføre dialogen med utbygger for å utbedre gjenstående forhold. Det har vært endel tekniske problemer med lys i oppganger, sikringer, låser og nøkler. Dette skal nå være løst, men styret vil følge opp garantier. Filtere i inntaksluften gikk tette på slutten av fjoråret, og disse ble skiftet av leverandør i januar d.å. Ventilasjon og varme er et område det forsatt arbeides med. En rekke drifts- og serviceavtaler er gjennomgått og fornyet. Vaktmestertjenesten ble evaluert i desember, og oppgradert til bedre rydding i fellesområder, også utenfor inngangspartiene.

11 11 Styrene i sameiene på Sjølyststranda har forøvrig hatt et godt samarbeid om felles tjenester, og ved etableringen av Sjølyststranda Driftsameie (SDS) i januar d.å. er dette arbeidet formalisert på en rekke praktiske og forvaltningsmessige områder, med vekt på forvaltning og drift av felles uteområder og garasjen. Styrelederne i sameiene utgjør styret i SDS sammen med Veidekke AS. Styret har engasjert seg ytterligere i sikkerheten i bygget og garasjen i perioden. Det er installert overvåkingskameraer med direkte overføring til Securitas i garasje og hovedinnganger. Et omfattende innbrudd i boder i august 2006 medførte at gjerningsmann ble identifisert, pågrepet og dømt. Samarbeidet med politiet for å gjennomføre preventive tiltak har vært nyttig, og styret har gjennom hele perioden fulgt opp utbygger for å sikre tilgang til anlegget. Dette har vært svært tidkrevende, da deler av A4 også har vært anleggsområde med mye trafikk og usikrede områder. Det er en krevende oppgave for et styre å etablere et godt bomiljø når området også er en byggeplass. Fremkommelighet har vært et stadig tema overfor utbygger, og dette vil bli en hovedsak for SDS. Renhold, søppel som hensettes og sikring av adkomster er en utfordring, både i garasjer, andre fellesrom og uteområder. Styret vil gjøre sitt til at det skapes trivsel for vårt bomiljø, men vi må også legge vekt på at det er den enkeltes ansvar å bruke områdene med omtanke og ansvar. Dette gjelder spesielt søppelsuganlegget. Styret har hatt et stort arbeid med å svare på spørsmål og henvendelser fra beboerne. Det er sendt ut ialt ni informasjonsskriv til beboerne i perioden, og oppslagstavler i inngangspartiene har vært brukt ved aktuell informasjon. Det er foretatt etasjenummerering i nr 9 og 11, innkjøp av koster i sykkelbod og styret har hatt formidling av postkasseskilt og navneendringer på ringetablå for nye beboere. Styreleder og ett varamedlem har deltatt på kurs om styrerommet.net i OBOS, og vi mottar nå alle fakturaer elektronisk. For kommende periode vil styret fortsatt ha fokus på ferdigstillelser, vurdering og inngåelse av nye avtaler, lukking av avvik og mangler overfor utbygger, eliminering av tekniske driftsstanser og sikring og opprydding på vårt område. Det vil bli lagt vekt på et godt servicenivå og et forsvarlig kostnadsnivå for sameiet. Mulige løsninger som innebærer en bedre kost-/nytteverdi vil kontinuerlig bli vurdert og tilstrebet. Alle forslag til nye prosjekter og endringer av eksisterende løsninger vil bli vurdert ut ifra dette. I nært samarbeid med SDS vil det bli foretatt regelmessig rengjøring av garasjeanlegget, skilting, ytterligere sikring av området og beplantning. Det legges vekt på at styrearbeidet vil være spesielt arbeidsintensivt frem til hele området er ferdigstilt sommeren 2008

12 12 Styrets oppgaver ligger i forvaltning av fellesområder og saker av felles karakter. Styret føler i hovedsak at vi har et godt bomiljø, og at de fleste trives godt i Bestumkilen Boligsameie og i blokken vår. Dette håper (og tror vi) fortsetter å utvikle seg positivt.

13 13 Det fordrer imidlertid at alle følger våre trivselsregler, tar hensyn og gjerne initiativ - og bidrar til å støtte opp om et hyggelig bomiljø. REGNSKAPET FOR 2006 Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. INNTEKTER Inntektene var i 2006 kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. KOSTNADER Kostnadene var i 2006 totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert. Styrehonorar ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket er at styret bevilget styrets leder et særskilt honorar på kr ,- for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med ekstraordinært arbeid. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket skyldes lavere kostnader forbundet med innkjøp tilog reparasjoner av bygningsmassen. Kostnader sameie (SDS) ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket var at overskuddet i SDS ble avregnet og tilbakebetalt sameierne. Energi ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at utbygger ikke fikk overført abonnementet til sameiet ved overtagelse og generelt lavere forbruk enn antatt. Revisors honorar for regnskapsåret 2006 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

14 14 KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Driftskonto Sparekonto (inntil 8 uttak pr. år) Negativ kasse (overtrekk) 0,75% p.a. 3,40% p.a. 1,50% pr. mnd. STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 45% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 25% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 30% av total strømpris. FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2006 til 2007 med ca. 6,9%. Dette skyldes at indeksen som reflektere prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen skadesituasjon KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 5% og renovasjonsavgiften øker med 5%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2007 (Budsjett) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2007.) Oversikten er basert på 33 % økning av felleskostnadene for fjernvarme fra Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, 27. februar 2007 I styret for Finn Kolderup /s/ Morten Svensen /s/ Tone Roald /s/

15 15

16 16

17 BESTUMKILEN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap 2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOSTNADER SAMEIE (SDS) ENERGI ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: TIL OPPTJENT EGENKAPITAL

18 EIENDELER 18 BESTUMKILEN BOLIGSAMEIE BALANSE ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS ANDEL OML.MIDL.FELLESANL SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGH ANDEL K.GJELD I FELLESANL ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE 0 0 GARANTIANSVAR OSLO, STYRET FOR BESTUMKILEN BOLIGSAMEIE FINN KOLDERUP /s/ MORTEN SVENSEN /s/ TONE ROALD /s/

19 19 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Fjernvarme Felleskostnader Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr Honorar vedtatt av sameiermøte er kr ,- rest kr ,- er ekstraordinært styrearbeid utført av styreleder. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. Honoraret gjelder både for 2005 og NOTE: 6 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold heisanlegg Kabel/Tv-anlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

20 20 NOTE: 8 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Kontor- og datarekvisita Trykksaker Kurs Andre kontorkostnader Telefon Porto Reisekostnader -80 Bankgebyr -606 Velferdskostnader -459 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader -331 SUM FINANSKOSTNADER -331 NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskudd IF Sjølyststranda Drift SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2007, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 13 SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift

21 21 SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER

22 NOTE: 14 GARANTIANSVAR 22 Note Andeler Selskapet eier 22,53 % av Sjølyststranda Driftssameie. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Sjølyststranda Driftssameie. Selskapets andel i Sjølyststranda Driftssameie vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under postene andel oml. midl. fellesanl. og andel k.gjeld i fellesanl. Selskapets andel av driftskostnadene, inkludert differansen mellom balansepostene nevnt over, er inntatt i resultatregnskapet under posten kostnader sameie.

23 23 SJØLYSTSTRANDA DRIFTSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap 2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR STYREHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING FORSIKRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER:

24 EIENDELER SJØLYSTSTRANDA DRIFTSSAMEIE BALANSE 2006 ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER BEHOLDNINGER LEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL 0 0 SUM EGENKAPITAL 0 0 GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD DRIFTSKONTO I OBOS 545 LEVERANDØRGJELD ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

25 25 PANTSTILLELSE 0 0 GARANTIANSVAR 0 0 OSLO, STYRET FOR SJØLYSTSTRANDA DRIFT FINN KOLDERUP /s/ THOR-ARNE BRÅTHEN /s/ BJØRN LIND/s/ PETTER A BJERKE /s/ TOVE MANGSET /s/ REIDAR KNUDSEN /s/

26 26 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Kommunale avgifter Fjernvarme Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON AVREGNING AV OVERSKUDD For mye innbetalt fra sameiene SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr herav gjelder kr 3.515,- for Honoraret er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold garasjeanlegg Drift/vedl.hold søppelsuganlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

27 27 NOTE: 5 ENERGI / FYRING Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Verktøy og redskaper Vaktmestertjenester Snørydding/gressklipping Vakthold/vektertjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker -929 Andre kontorkostnader -813 Telefon/bredbånd Porto -107 Bankgebyr -95 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 7 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renteinntekter ved for sent betalt felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 8 BEHOLDNINGER

28 28 20 stk Aprin radiohåndsendere SUM BEHOLDNINGER NOTE: 9 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avregning (5627) Avregning Sjølystpromenaden Boligsameie (5628) Avregning Sjølystgården Sameie (5634) Avregning Karenslyst Plass Sameie (5635) Utlegg styret SUM ANNEN KORTS. GJELD

29 29 Vedlegg 1 Til Årsmøtet 2007 i Bestumkilen Bolig Sameie. Oslo 8 feb Jeg ønsker følgende saker diskutert og behandlet på årsmøtet 21 mars Selv om ikke alle punktene gjelder alle leiligheter, mener jeg at styret/årsmøtet må vise solidaritet med også grupperinger av beboere som mener seg utsatt for mangelfull levering av sine boliger fra Utbygger. Mange kvier seg for å ta opp dette alene med unntak av en liten gruppe som har fått rømningskasser midt i fleisen se nedenfor. De som er berørt står mye sterkere hvis styret med pålegg fra årsmøtet engasjerer seg. Det må imidlertid være årsmøtet som på demokratisk måte skal bestemme om styret skal engasjere seg i slike saker eller ikke. Har årsmøtet sagt ja, er styret pålagt å gjøre noe. Styret kan da ikke legge bort saken uten årsmøtets godkjennelse. Det har siden innflyttingen vært snakket /gjort mye mht de fleste av sakene nedenfor. Styrene har prioritert å ha en god dialog med Utbygger, men dette synes bare etter snart 2 år - som om det meste er rent ut i sanden ugjort etter at Utbygger har nektet å gjøre noe med det aller meste. 1. Ventilasjon. Ventilasjonssystemet lider fremdeles av store mangler ved at vi sommerstid om natten opplever 10 grader høyere temp. inne. enn ute. Om vinteren er det umulig å få lavere temp på soverommet uten å måtte åpne vinduet og slippe kald luft og støy inn. Da slår attpå til radiatoren seg på for FULLT automatisk for å hindre at rørene fryser. Mye tyder på at kapasiteten på hele anlegget er for liten - forskrifter sier at all luft skal skiftes ut i løpet av max. 2 timer. Årsaken til høy soveromstemperatur kan skyldes at feil ventileringsprinsipper er brukt her. Hittil - i nesten 2 år - har det vært for mye synsing i skriv fra styret. Jeg anbefaler at styret nå konsulterer et uavhengig konsulentfirma innen VVS for eventuelt å avdekke feil i prosjektert og/eller levert VVS -anlegg og anbefale akseptable løsninger. Hvis alvorlige feil avdekkes og/ eller Utbygger ikke leverer et tilfredstillende anlegg, gis styret fullmakt til å prøve saken rettslig. 2. Adgangsopplegg. Det har vært klaget tidligere over at ringetablået ikke har plass til mer enn ett navn, Samtidig opplever flere at tiden TV-signalet står på for å åpne døren nede, er så kort at man må løpe for å kunne nå porttelefonen og kunne åpne. Utbygger sier at dette ikke lar seg ordne å endre dagens opplegg og styret har ikke ønsket å følge opp dette videre. Jeg anbefaler at Utbygger utfordres sterkere av styret til å løse dette problemet da dette er en felles mangel. Å påstå at dette er umulig, samtidig som vi har hatt mann på månen i snart 40 år, er noe patetisk. Hvis ikke dette gjennomføres, gis styret fullmakt til å forfølge saken rettslig som ovenfor. 3. Utendørs. Fellesarealene lider under manglende varmekabler på utsatte gangveier om vinteren, mangel på gjesteparkeringsplasser, stygge gressplener mot sjøen. Er dette tilfredstillende standard for et av byens dyreste boligstrøk? 4. Terrassefasader. I hht salgsbrosjyren kjøpte vi Den Hvite Fjordbyen, men vi fikk levert over 50 % av fasaden i dystre grå materialer. Samtidig nektet Utbygger å male ubehandlede/rå betong terrassetak. Hadde fasaden på frontbyggene A-4-5 og 7 blitt levert noe tilsvarende A-6 idag, hadde det vært greitt og Utbygger hadde levert farge ihht salgsprospekt. Visningsleiligheten hadde også terrassevegger av trepanel - noe som går frem av leverte sideleilighetene. Frontleilighetene er derimot blitt levert med terrassevegger av stygge grå blikkplater. Utbygger nekter å gjøre noe og styret har tydeligvis gitt opp fasaden. Jeg anbefaler at styret arbeider videre med å fa fasaden på terrassene - innklusive taket og veggene - levert i materialer/farger som vist i brosjyren/visningsleilighet og alt malt i samme farge som resten av bygget - lys beige. Fullmakt som over. 5. Redusert Utsikt. Utsikten er for mange av oss -etter at vi har kjøpt blitt betydelig redusert sammenlignet med den markedsførte og lovede utsikten i 2004/5. Det skyldes følgende årsaker: 1. ICA bygget blir bygget ut oppover slik at hele eller deler av Ullernåsen forsvinner. Hadde Utbygger solgt P-huset med restriktiv påbyggingsklausul - slik at den lovede panoramautsikten ble opprettholdt - hadde det ikke vært noe problem. Utbyggers arkitekt sier selv i klageskriv til By og Plan - like før innflytting - at den anmeldte utbyggingen blir katastrofal for mange leiligheter. Klagen blir ikke tatt tilfølge og Utbygger og styret sier at vi ikke kan gjøre noe mer med det. Kompensasjon blir ikke aktuelt for de som er berørt. 2. A-3 bygget er flyttet frem mot syd sammenlignet med salgsbrosjyren. Dette medfører ytterligere utsiktsreduksjon mot vest for mange vestvendte leiligheter. Utbygger nekter å kompensere og styret ønsker ikke å engasjere seg. 3. Rømningsveier i form av kasser er montert på utsiden av bygget pga at Utbygger ikke fulgte brannforskrifter. Samtidig som kassene er meget stygge, sperrer de for deler av sjøutsikten for flere leiligheter. Kassene er også lite egnet for evakuering av barn, eldre, handicappede personer. Kassene ønskes revet/endret og så eventuelt bygget i glass i et formspråk som harmonerer mer med terrassene, hvis andre løsninger ikke finnes. Brannvesenet er bedt av undertegnede om å inspisere kassene for deres egnethet mht evakuering, men OBV kan ikke gjøre noe pga at det ikke foreligger ferdigattest. Utbygger

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer