NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA. FØYEN har bistått Warbo Gruppen KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005. Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn"

Transkript

1 NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 2 / 2005 Per Morten Hoff Generalsekretær i IKT-Norge Et uredd råskinn Geir P. Solstad Forhandlingsleder Norges Fotballforbund En spenstig idrettsavtale SIDE SIDE FØYEN har bistått Warbo Gruppen SIDE 20 Foto: Scanpix Getty Images

2 BIRGITTE ARALDSEN telefon: mobil: Regelverket om offentlige anskaffelser er under revisjon. Lovendringer samt nye forskrifter skal etter planen tre i kraft fra årsskiftet. En praktisk viktig endring er likevel allerede gjennomført: Terskelverdien for å gjennomføre direkte kjøp uten kunngjøring er hevet fra NOK ,- til NOK ,-. Terskelverdien er hevet til kr ,- Dette skjedde ved en forskriftsendring 9. september, og endringen trådte i kraft umiddelbart. Fra nyttår vil det bli innført krav om forenklet kunngjøring og protokollføringsplikt for anskaffelser mellom kr og kr , men ut dette året kan offentlige anskaffelser opp til en verdi av en halv million kroner eks mva gjennomføres uten å følge prosedyrereglene i anskaffelsesregelverket. Det generelle kravet til offentlige oppdragsgivere om å sørge for at alle anskaffelser «så langt det er mulig er basert på konkurranse» gjelder likevel uendret, både over og under terskelverdien. En praktisk viktig endring er allerede gjennomført. Forskriftsendringen 9. september omfattet også en endring med hensyn til anvendelsesområdet for forsyningsforskriften, som gjelder for virksomheter innenfor vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon. Denne forskriften har vesentlig høyere terskelverdier enn forskriften om offentlige anskaffelser. Endringen innebærer at flere anskaffelser vil omfattes av forskrift om offentlige anskaffelser og de lavere terskelverdier som denne fastsetter, slik at det vil bli konkurranse om flere anskaffelser. Denne endringer trer i kraft 20. oktober. 2 NYTT FRA FØYEN NR 2 / 2005 KUNDEMAGASIN FRA FØYEN ADVOKATFIRMA DA

3 Terskelverdien er hevet til kr ,- side 2 Ny borettslagslov store endringer side 4-5 You ve got side 6 Dyrere å begjære konkurs mer penger til bostyrer side 7 Kontroll av ansatte side 8-9 Årets mest spenstige og omtalte idrettsavtale! Kundeportrettet: Geir P. Solstad, NFF side Råskinnet som ser til at IKT fortsetter å være et satsingsområde Kundeprofilen: Per Morten Hoff, IKT-Norge side Krav til lovgiver arkitektur for elektronisk samhandling i offentlig forvaltning side 14 Dokumentavgift ved fisjoner er fjernet side 15 Høyesterett har tolket «merutgifter» i NS 3430 pkt 21.1 side 15 NUF said? side Ny regjering hva skjer med arbeidsmiljøloven? side 17 To nye partnere til FØYEN side 17 Revisjon av standardkontrakter side 18 Advokatprofilen Preben Mo Fredriksen side 19 Skattereformen viktige avklaringer og nyheter vedtatt i sommer side 20 FØYEN har bistått Warbo Gruppen side 20 Personvern i terrorens tid side 21 Kommunale byggesaksgebyrer store forskjeller, stor forvirring Advokatene i FØYEN en oversikt side side 23 Ingen sekstimersdag i FØYEN Et øyeblikk med Jostein Ramse side 24 Ansvarlig redaktør Marianne Smith Magelie Kommunikasjonsrådgiver Telefon: Føyen Advokatfirma DA Postadresse: Postboks 7086, St. Olavs Plass, N-0130 Oslo Besøksadresse: C.J.Hambros Plass 2 A, N-0164 Oslo Telefon: , Telefaks: , E-post: Adresseforandring Telefon: Lay-out og produksjon Kommunikasjonshuset Modul, Oslo

4 LISE WAAGE telefon: mobil: august trådte den nye burettslagslova i kraft. Loven gir andelseiere i borettslag styrkede rettigheter. Sentrale nyheter er at borettslagsandeler registreres i grunnboken, at andelseiernes leierett er erstattet av en bruksrett og at fritidsboliger kan organiseres som borettslag. Retten til utleie er utvidet og kjøpere av borettslagsleilighet gis bedre vern i forhold til mangler m.v. Illustrasjon. Foto: Block Watne 4 NYTT FRA FØYEN NR 2 / 2005 KUNDEMAGASIN FRA FØYEN ADVOKATFIRMA DA

5 Ny borettslagslov store endringer Hva er et borettslag? Et borettslag er et selskap. Borettslaget skal som hovedregel ha som formål å skaffe andelseierne bolig. Den som kjøper borettslagsleilighet, kjøper egentlig en andel i borettslaget og blir medeier i laget. Bygg og leiligheter eies av borettslaget og ikke av andelseierne direkte. Som regel har andelseierne gitt et lån til borettslaget, innskuddet. Organisasjonsformen innebærer at borettslag kan ta opp lån med pant i eiendommen, for eksempel til felles oppussingsprosjekter. Noe tilsvarende gjelder ikke for selveierleiligheter. Fellesgjeld Mulighetene for fellesgjeld gir utbygger/ selger av nye borettslagsprosjekter en mulighet til å justere salgsprisen for leilighetene: Ved å sette fellesgjelden høyt, kan innskuddet settes lavt, noe som ofte er attraktivt for førstegangskjøpere med lav egenkapital. Hver andelseier er ansvarlig for sin andel av fellesgjelden. Fellesgjelden skal nedbetales over fellesutgiftene. Mange utbyggere benytter muligheten til å ha avdragsfrihet for fellesgjelden, f eks de første 5 år. Kjøpere i slike prosjekter bør innkalkulere en betydelig økning av fellesutgiftene fra det tidspunkt avdragene på fellesgjelden begynner å løpe. Fra leierett til bruksrett Hver andelseier har bruksrett til en leilighet, noe som er nytt med den nye loven. Tidligere hadde andelseierne rett og plikt til å leie leilighet i borettslaget. Husleieloven gjaldt «så langt den passet» mellom laget og andelseierne. Ved at man nå opererer med en bruksrett, bortfaller tilknytningen til husleieloven. Endringen er en harmonisering mot reglene for selveierleiligheter. En konsekvens av dette er at man ved betalingsmislighold ikke lenger fraviker borettslagsleiligheter etter tvangsfullbyrdelslovens kapittel 13, men i stedet må begjære tvangssalg. Tinglysning Etter lovens kapittel 6 skal grunnboken fungere som rettsregister også for borettslagsleiligheter. Bestemmelsene er ikke trådt i kraft enda, men er ventet å tre i kraft fra 1. juli Eiere og kjøpere av borettslagsboliger får da den samme registreringsordning som selveiere. Registrering av borettslagsleiligheter skal imidlertid skje til selvkost. Eiere og kjøpere av borettslag slipper altså å betale dokumentavgift. (For selveierleiligheter tilsvarer dokumentavgiften 2,5 % av kjøpesummen). Fritidsleiligheter Etter tidligere lov måtte alle borettslag ha som formål å skaffe bolig til andelseierne. Dette er nå endret, slik at også fritidsboliger kan organiseres som borettslag. Forenklet stiftelse Tidligere måtte borettslag som hovedregel stiftes ved konstituerende generalforsamling der samtlige andeler (minst 3) var representert. Kun boligbyggelag hadde mulighet til å stifte borettslag alene, ved såkalt «kontorstiftelse». Med den nye loven kan en hvilken som helst utbygger nå kontorstifte borettslag. Dette innebærer en betydelig administrativ forenkling av stiftelsen. Etablering av borettslag er blitt stadig mer aktuelt. Aktualiteten vil trolig øke som følge av den nye loven. Utleie Lovens hovedregel er at andelseiere skal bruke boligen selv. Borettslagsleiligheter er derfor dårlig egnet som investeringsobjekt for utleie. Den nye loven utvider imidlertid retten til utleie ved at andelseier, etter ett års botid, kan leie ut leiligheten i opptil 3 år. Loven har også noen særregler om utleie, bl.a. for utleie til nærstående og utleie når andelseier er en juridisk person. I likhet med tidligere kreves styresamtykke for utleie. Styret kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Det er verdt å merke seg at husleieloven gjelder ved utleie av borettslagsleilighet, også hovedregelen om at man ikke kan inngå tidsbestemt leiekontrakt for kortere tid enn 3 år. Dersom andelseier leier ut sin leilighet ved tidsbestemt leiekontrakt for 3 år, er dette altså i tråd med hovedreglene både i burettslagslova og husleieloven. I praksis vil dessuten de fleste tilfeller av utleie av borettslagsleilighet være omfattet av husleielovens særregler om utleie av egen bolig ( 11-4), slik at man også kan inngå tidsbestemt kontrakt for kortere tidsrom. Forbrukervern ved kjøp Med den nye borettslagsloven får avhendingsloven og bustadoppføringslova anvendelse også for borettslagsleiligheter. Med dette sikres at kjøper av borettslagsleilighet får samme rettigheter som selveiere når det gjelder for eksempel krav mot selger/utbygger dersom det viser seg at boligen er mangelfull. NYTT FRA FØYEN NR 2 / 2005 KUNDEMAGASIN FRA FØYEN ADVOKATFIRMA DA 5

6 You ve got LARS FOLKVARD GISKE telefon: mobil: kunne en lese i Dagbladet Bakgrunnen for den fengslende overskriften var at Dagbladet kunne meddele at paragrafene i straffelovens 145 og 393 var strammet inn slik at en nå risikerte fengsel i inntil 2 år om en brukte andres trådløse nettverk uten lov. Straffelovens 145 hjemler straff for den som «uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler». Før lovendringen var det et krav for straffbarhet at en brøt en «beskyttelse eller på lignende måte» uberettiget skaffet seg adgang til data eller programutrusting. Dette kravet ble fjernet slik at straffbarhet ikke forutsatte at den som innehar datainformasjon har sørget for å beskytte informasjonen. Som en ser av ordlyden, er det imidlertid kun uberettiget tilgang til en annens datalagret informasjon inkludert programutrustning (i forarbeid omtalt som instruksjonene til maskinen, dvs dataprogrammer) som rammes. Å benytte naboens nettverk for å laste ned for brukeren lovlig tilgjengelig data som å lese eller å sjekke ens egen , kan neppe anses som uberettiget tilgang til data. Det er ikke naboens data en da får tilgang til. Det er også tvilsomt om det i den forbindelse kan hevdes at en uberettiget får adgang til programutrusting (dvs dataprogrammer). En benytter seg jo ikke av naboens programvare når en misbruker det trådløse nettverket, en får bare urettmessig tilgang til naboens modem/utstyr. Muligens kan det hevdes at en får adgang til programvaren i modemet når er surfer, men det er definitivt ikke klart at dette omfattes av den straffbare gjerningsbeskrivelse, idet en bare bruker modemet og ikke får tilgang til programkoden som sådan og kan lese denne. Det fremkommer også klart av forarbeidene at formålet med endringen var å gjøre straffbarheten ubetinget om den som innehar «egen datainformasjon» har sørget for beskyttelse mot innsyn fra uberettigede eller ei. At formålet var å gjøre det ulovlig å misbruke andres nettverk, er ikke nevnt med et ord. Når verken ordlyden eller forarbeidene klart trekker i retning av at dette nå er straffbart, er det et tvilsomt hvorvidt bruk av andres trådløse nettverk nå har blitt ulovlig etter 145. Straffelovens 393 ble ikke endret i våres og hjemler for øvrig heller ikke to års straff for brudd på bestemmelsen men kun bøter. Bestemmelsen har likevel en ordlyd som kan medføre at bruk av naboens nettverk er ulovlig: «Med Bøder straffes den, som retsstridig bruger eller forføier over Løsøregjenstand, der tilhører en anden, saaledes at den berettigede derved paaføres Tab eller Uleilighed, eller som medvirker hertil.» Tolkningsspørsmålet blir hvorvidt et trådløst nettverk anses å være en «løsøregjenstand». Av straffelovens 6 følger det at «Under Udtrykket Løsøregjenstand indbefattes i denne Lov ogsaa enhver til Frembringelse af Lys, Varme eller Bevægelse fremstillet eller opbevaret Kraft». Verken forarbeider eller Høyesterett har utrykkelig tatt stilling til om energi i telefonledninger/kabeltv-anlegg/eller for å sette det på spissen lys i fiber anses å være en løsøregjenstand. Men underrettspraksis har slått fast at utnyttelse av telefonlinjer er ulovlig, og juridisk teori antar at det samme bør gjelde for kabeltv-anlegg hvor en også kan få internettilgang over. Dette taler for at trådløse nettverk må anses som løsøregjenstand. I den grad det kan fastslås at misbruk av nettverk anses å være en løsøregjenstand, gjenstår imidlertid vilkåret at eieren må påføres «tap eller uleilighet». I og med de fleste trådløse nettverk er forhåndsbetalt abonnement til en fastpris uavhengig av datamengde som lastes ned, kan en neppe si at eieren lider tap. I høyden kan det argumenteres for at det medfører uleilighet om en stjeler kapasitet eieren selv har behov Det er ikke naboens data en får tilgang til. for. I så fall blir vel bevisvurderingen hvorvidt eieren var hjemme og brukte nettverket selv når misbruket skjedde med den konsekvens, at han opplevde redusert ytelse. Etter 393 er det således mange tolkningsspørsmål som kommer opp. En kan nok ikke kategorisk si at misbruk av nettverk er straffbart. Endelig avklaring på lovligheten av å misbruke naboens nettverk sett i relasjon til straffelovens 145, 2. ledd og 393 får en nok ikke før en slik sak blir prøvet for domstolen. Noen lovendring som medfører absolutt forbud mot dette har i alle fall ikke skjedd. Men moralsk tvilsomt er det i alle fall 6 NYTT FRA FØYEN NR 2 / 2005 KUNDEMAGASIN FRA FØYEN ADVOKATFIRMA DA

7 JØRN LYNGSTAD telefon: mobil: FRODE MÜLLER telefon: mobil: Dyrere å begjære konkurs mer penger til bostyrer Fra og med 1. juli 2005 økte det såkalte rekvirentansvaret i konkurs fra kr til 50 ganger rettsgebyret (p.t. kr ), jf. forskrift 27. januar 2005 nr. 70. Dette beløpet, som konkursrekvirenten må innbetale til retten på forhånd for å få behandlet sin begjæring, er kun en garanti, men i boer med lite midler vil beløpet normalt ikke bli refundert. Meningen med nevnte økning er å gi bostyrer mer ressurser å arbeide for, bl.a. for å se etter skjulte midler og/eller indikasjoner på økonomisk kriminalitet. Rekvirentansvaret trer imidlertid først inn der det ikke finnes andre midler i boet som kan dekke kostnadene ved bobehandlingen. Dette betyr blant annet at der det finnes pantsatte formuesgoder som omfattes av den nye legalpantregelen i panteloven 6-4 (se nedenfor), skal midlene legalpantet innbringer, benyttes først. Pant for bo-omkostningene Med virkning fra samme dato innføres en ny bestemmelse i panteloven av 8. februar 1980 nr om såkalt lovbestemt pant for bo-omkostninger. Siktemålet er mye av det samme som nevnt ovenfor, nemlig å bedre det økonomiske grunnlaget for bostyrets arbeid. Loven vil gjelde kun for boer der begjæringen kom inn til retten etter ikrafttredelsen, dvs. 1. juli Det er gitt nærmere overgangsregler. Panteretten gjelder «ethvert formuesgode beheftet med pant», f.eks. biler, driftstilbehør, fordringer etc. Merk at pantet også vil omfatte formuesgoder som er gjenstand for såkalt realkausjon, dvs. som tilhører andre enn skyldneren, og som er stilt som sikkerhet for hans gjeld. Panteretten vil utgjøre 5 % av formuesgodets beregnede verdi eller av det et salg av formuesgodet innbringer, men maksimalt 700 ganger rettsgebyret (dvs. p.t. kr ), i hvert realregistrerte pantobjekt. Økning av rekvirentansvaret fra kr til kr Etter nærmere regler kan en av panthaverne eller enhver annen interessert «kjøpe ut» pantekravet. Denne overtar plassen til det utløste pantet. Merk at det er bostyrerens ansvar å påse at den nye panthaveren får tilstrekkelig rettsvern etter alminnelige regler, jf. panteloven 6-4 fjerde ledd. Det gjenstår å se om regelendringene vil virke etter sin hensikt. Dette vil, i hvert fall delvis, forutsette en tilsvarende opptrapping fra påtalemyndigheten. Muligens vil terskelen for å begjære konkurs bli høyere som følge av økningen av rekvirentgarantien. Imidlertid vil en effekt forhåpentligvis også kunne bli at dekningsmulighetene for kreditorene øker som følge av de nye ordningene, hvilket vil kunne øke tilliten til konkursinstituttet. NYTT FRA FØYEN NR 2 / 2005 KUNDEMAGASIN FRA FØYEN ADVOKATFIRMA DA 7

8 PREBEN MO FREDRIKSEN telefon: mobil: Arbeidsmiljøloven har ikke tidligere hatt noen bestemmelse om arbeidsgivers rett til kontroll av ansatte eller omfanget av en slik rett. I den nye arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra årsskiftet, vil kapittel 9 omhandle nettopp arbeidsgivers mulighet for kontrolltiltak i virksomheten. Omfanget av kontrolltiltak reguleres dessuten av personopplysningsloven som den nye arbeidsmiljølovens 9-1 (2) henviser til. Kontroll av ansatte Ulike typer kontroll- og overvåkningstiltak Kontroll- og overvåkningstiltak kan være av svært ulik karakter. Kontrolltiltak kan bestå i gjennomføring av helseundersøkelser og innhenting av helseopplysninger, telefonog/eller videoovervåkning, adgangskontroll, lesing av e-post eller andre elektroniske data, kontroll av internettbruk, testing med sikte på å avdekke rusmiddelbruk, m.m. Jeg vil i denne artikkelen kort omtale enkelte kontrolltiltak som benyttes av arbeidsgivere i ulike sammenhenger. Grunnleggende prinsipper for kontroll av ansatte Det er to hovedproblemstillinger knyttet til kontroll av ansatte. Et spørsmål er rekkevidden av arbeidsgivers rett til å iverksette kontroll av ansatte. Et annet spørsmål er begrensningene i adgangen til å behandle opplysningene om arbeidstakerne som fremkommer som følge av kontrolltiltak. Det er den første problemstilling jeg vil kommentere i den artikkelen. Grunnleggende prinsipper for kontrolltiltak overfor ansatte er at tiltak må være saklig begrunnet i virksomhetens formål og drift. Kontrolltiltak skal ikke virke krenkende på de ansatte, og tiltak skal ikke være mer inngripende overfor de ansatte enn nødvendig for å oppnå formålet med tiltakene. Prinsippene er utformet av domstolene og blir nå nedfelt i arbeidsmiljølovens 9-1 (1). Kontroll av e-post E-post er et medium som ansatte i økende grad er avhengig av og benytter så vel privat som i jobbsammenheng. Lesing av e-post eller andre private elektroniske dokumenter er å regne som elektronisk behandling av personopplysninger. Arbeidsgiver må derfor ha et rettslig grunnlag for å lese e-poster/ dokumenter. Et sentralt skille går mellom privat e-post og virksomhetsrelatert e-post. For at arbeidsgiver skal kunne lese privat e-post/private dokumenter, må arbeidsgiver ha samtykke fra den ansatte. Privat e-post kan sammenliknes med private brev. De fleste arbeidsgivere vil vegre seg for å åpne private brev til ansatte. Tilsvarende bør arbeidsgivere vegre seg for å åpne ansattes private e-post. Når det gjelder virksomhetsrelatert e-post/dokumenter, har arbeidsgiver en berettiget interesse i å lese disse som overstiger hensynet til den ansattes personvern. Utfordringen er imidlertid, at for å skille private fra virksomhetsrelaterte e-poster, vil arbeidsgiver unektelig få et innblikk i den ansattes personlig e-postkorrespondanse. Særlig gjelder dette hvem e-poster sendes til og fra, samt noe av innholdet, typisk gjennom lesing av emnefeltet i e-postene. Privat e-post som ansatte ønsker at arbeidsgiver ikke skal få innsyn i bør derfor sendes fra privat e-postkonto. Arbeidsgiver kan i kraft av sin styringsrett forby ansatte å benytte e-post adresse på arbeidsplassen til private Tiltak må være saklig begrunnet i virksomhetens formål og drift. formål. Det er også et krav om at arbeidsgiver informerer de ansatte om at deres e-postkonto kan bli gjort til gjenstand for innsyn og i tilfelle på hvilken måte dette vil skje, samt hva som er formålet med utøvelse av kontroll. Uten positivt samtykke fra de ansatte kan arbeidsgiver uansett ikke lese privat korrespondanse, ut over det som er nødvendig for å finne ut om innholdet er virksomhetsrelatert eller ikke. Arbeidsgivere må utarbeide et reglement for bruk av e-post og ITsystemene for øvrig, som de ansatte gjøres kjent med. Kontroll av datalogger Datalogger over hendelser i en virksomhets datasystem kan utgjøre et effektivt kontrollverktøy for arbeidsgiver. Slik automatisk loggføring er behandling av personopplysninger og omfattes derfor av personopplysningsloven. Behandling av slike logger er unntatt fra meldeplikt til Datatilsynet. Dette gjelder imidlertid kun den type behandling som har som formål å administrere edb-systemet eller å avdekke/oppklare brudd på sikkerheten i edb-systemet. Annen bruk av dataloggene må meldes til Datatilsynet. Et interessant eksempel på undersøkelse av bedriftens datalogger i forbindelse med en oppsigelsessak finner man i Høyesteretts avgjørelse av 4. desember Forholdet var at en bedrifts internettlinje til stadighet var overbelastet. Arbeidsgiver undersøkte dataloggen og fant ut at en ansatt 8 NYTT FRA FØYEN NR 2 / 2005 KUNDEMAGASIN FRA FØYEN ADVOKATFIRMA DA

9 skal derfor utvise varsomhet også når det gjelder kontrolltiltak ved mistanke om misligheter fra ansatte. Det kan vises til flere rettsavgjørelse der arbeidsgiver uten å informere ansatte har benyttet skjult videoovervåkning for å avdekke misligheter. I flere rettsavgjørelser er videobilder ikke blitt tillatt ført som bevis i forbindelse med oppsigelses- eller avskjedssaker. I en sak der lagmannsretten tillot føring av videobilder som bevis, uttalte retten at jo alvorligere forhold det er mistanke om, jo sterkere mistanken i utgangspunktet er og desto vanskeligere det er å sikre tilstrekkelig bevis på annen måte, jo lettere vil det reelt sett være å akseptere et visst inngrep i personvernet. Uttalelsen gir en viss veiledning for arbeidsgivers rett til å iverksette kontrolltiltak ved mistanke om misligheter. benyttet linjene til nedlasting av store mengder musikkfiler. Høyesterett aksepterte at kontrollen var gjort for å administrere virksomhetens edb-system, selv om kontrollen også ga informasjon om aktiviteten på den ansattes PC. Dataloggene ble tillatt brukt som bevis, og oppsigelsen av den ansatte ble opprettholdt av Høyesterett. Videoovervåkning Med videoovervåkning forstås ethvert medium som fremkaller bilder. Det må skilles mellom overvåkning av områder der enhver har adgang fra de områder der personkretsen er begrenset. Eksempelvis vil vareområder i en butikk, eller pumpene på en bensinstasjon, være områder der enhver har adgang. I disse tilfellene er det tilstrekkelig at overvåkningen er saklig begrunnet i virksomheten. Dersom overvåkningsområdet er innenfor kassen i en butikk der kun de ansatte beveger seg eller f eks bedriftens personalrom, slik at det kun er en begrenset krets av personer som omfattes, er det et krav om at det foreligger et særlig behov for overvåkning. Uansett skal det alltid varsles, ved skilting eller på annen tydelig måte, om at videoovervåkning finner sted. Det foreligger en rekke eksempler fra rettspraksis der arbeidsgiver har benyttet hemmelig videoovervåkning for å avdekke misligheter hos ansatte. I en rekke tilfeller er videobildene avvist som bevis med den begrunnelse at de er ulovlig innhentet. Alkohol- og rusmiddelkontroll Kontroll for å avsløre bruk av alkohol eller andre rusmidler har normalt til hensikt å trygge arbeidsmiljøet. Det er i forbindelse med særlig risikofylte arbeidsplasser at slike kontrolltiltak vil være lovlig. Det typiske eksemplet på at kontrolltiltak for å avdekke bruk av rusmidler er lovlig, er ved arbeid på boreplattformer. Kontrolltiltak i forhold til flygere vil også være lovlig. Derimot har Datatilsynet satt foten ned mot at vaktselskapet Securitas kontrollerer sine ansatte for rusmiddelbruk. Securitas har klaget avgjørelsen inn for personvernnemnda. Resultatet av klagen ventes å foreligge i løpet av oktober/november Resultatet vil være med på å trekke grensen for i hvilke tilfeller denne type kontrolltiltak kan gjennomføres. Det må derimot være nokså klart at Hydro, ref. artikkel i Dagens Næringsliv, datert ikke har anledning til å teste samtlige ansatte for bruk av rusmidler. Avveiningen mellom Hydros behov for testing av egne kontoransatte mot den inngripen i den personlige integritet det er å avlegge urinprøve, ligger neppe i en juridisk gråsone slik Hydro hevder i artikkelen. Hensynet til de ansattes personlige integritet veier her tyngst. Kontrolltiltak ved konkret mistanke om misligheter Ovenfor har vi konsentrert fremstilling om ordinære kontrolltiltak uten at det foreligger noen spesifikk mistanke om at ansatte har begått misligheter. Dersom det foreligger konkret mistanke om misligheter vil veiingen av hensynet til virksomheten kontra hensynet til den eller de ansatte kunne slå annerledes ut. Arbeidsgiver vil i slike tilfeller kunne gå noe lenger i sin kontroll av ansatte enn ellers. Dersom det gjelder straffbare forhold, skal det likevel understrekes at det er politiet som har til oppgave å etterforske. Arbeidsgiver Med videoovervåkning forstås ethvert medium som fremkaller bilder. Ansattes medvirkning til gjennomføring av kontrolltiltak Dersom arbeidsgivers kontrolltiltak respekterer grunnprinsippene utmeislet i rettspraksis og nå nedfelt i arbeidsmiljølovens kapittel 9, vil ansattes manglende medvirkning til gjennomføringen av kontrolltiltak innebære et mislighold av arbeidsavtalen. I utgangspunktet vil den ansatte være forpliktet til å avfinne seg med kontrolltiltakene arbeidsgiver har iverksatt inntil rettmessigheten av tiltakene er avklart av domstolene. Det er kun dersom arbeidsgivers kontrolltiltak åpenbart er ulovlige, tiltaket er særlig inngripende eller når arbeidsgiver ikke har noen saklig grunn for ikke å vente med tiltaket inntil lovligheten av det er prøvd, at ansatte kan nekte å medvirke. Konklusjon Det er en rekke gode begrunnelser for arbeidsgivere til å iverksette kontrolltiltak av ansatte. Tiltakene må imidlertid respektere de grunnleggende prinsippene om saklighet, respekt for ansattes personlig integritet og forholdsmessighet. Grensen mellom lovlige og ulovlige kontrolltiltak er skjønnsmessig. I en rekke tilfeller er det derfor vanskelig med sikkerhet å slå fast om et kontrolltiltak er lovlig. Arbeidsgivere anbefales å ikke forhaste seg med gjennomføring av kontrolltiltak og å først iverksette de tiltak som er minst inngripende overfor arbeidstakerne. Viser det seg at disse tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt, vil det kunne rettferdiggjøre iverksettelse av mer inngripende tiltak. Det bør uansett være en åpen kommunikasjon med de ansatte om kontrolltiltak virksomheten gjennomfører. Arbeidsgiver bør søke juridisk råd for vurderingen av om tiltak er lovlig, hvordan tiltak skal gjennomføres og hvordan informasjon til de ansatte skal gis. NYTT FRA FØYEN NR 2 / 2005 KUNDEMAGASIN FRA FØYEN ADVOKATFIRMA DA 9

10 KUNDEPORTRETTET Forhandlingsleder Geir P. Solstad, Norges Fotballforbund Solid og tydelig stod Geir P. Solstad frem som vinner etter å ha gitt Norges Fotballforbund den beste TV-avtalen noensinne med TV 2 og Telenor Broadcast (Canal Digital). Som forhandlingsleder for NFF stilte Solstad tøffe krav til hvem som skulle være med i hans team. MARIANNE SMITH MAGELIE mobil: Årets mest spenstige og omtalte idrettsavtale! Solstad gikk ut av styret i NFF i fjor, og takket nei til presidentvervet i forbundet. Friluftsliv, idrett og dugnadsånd har fulgt ham gjennom hele livet. Og forhandlingene er basert på dugnad fra Geir P. Solstad Tidligere adm.dir i REMA 1000 likte god å være i varehandelen Nå adm.dir. i LIVING trendsettende og spennende møbler og interiørprodukter LIVING er i konsernet hvor vi også finner XXL og Interiørland Utfordringen er å bygge LIVING som en merkevare og stemme av kommunikasjonen ift konseptet få til lojale kunder Med bakgrunn fra et lite småbruk i Nord- Norge er naturen blitt hans arena for avkobling Enten det er fiske eller golf golf er en naturopplevelse en fottur på 4 timer det er god opplevelse! Solstads side, også denne gang. Enkelte krefter har stilt spørsmålstegn til nettopp dette, men den erfarne forhandleren oppfatter det som et privilegium å få være med på dugnad. Det å hjelpe hverandre er livsnerven for ham, så også i idretten. Avtalen ga veldig god økonomisk uttelling til alle involverte parter, og Solstad mener bestemt at avtalen både er kurant og meget god for norsk fotball. Ingen drømte om slike summer. Det har vært en god demokratisk prosess som ligger bak, og fotball-norge er strålende godt fornøyd og meget takknemlig for Solstads innsats. Rollen som forhandler Geir P. Solstad har vært ute en vinternatt før. Han har bred kompetanse på forhandlinger, og han var tydelig på hvem som skulle være med. Solstad valgte kompetansen med omhu innenfor områdene som ville bli berørt, bla Konkurransetilsynet, lovverket, juridisk rådgivning, TV-distribusjon, TV-innhold med mer. Solstad er overbevist om at avtalens økonomiske omfang hadde blitt langt mer beskjedent om de ikke hadde inngått avtale med de rette kompetansemiljøene, blant annet Profile Media og fotballagent Rune Hauge. Sammen fremforhandlet de en avtale som gir Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball minimum 1 milliard kroner de neste fire årene for rettighetene til norsk toppfotball. Produktet norsk fotball har faktisk utviklet seg slik at medieverdien har økt med nær 400 % på fire år! Advokatens rolle FØYEN Advokatfirma DA ble av Solstad valgt som samarbeidspartner. Solstads begrunnelse for valg av advokat Arve Føyen og hans team, er hans kompetanse på bl.a. rettighetsdelen og media. Føyen ble anbefalt av tunge eksterne aktører og har vært til uvurderlig hjelp i forhold til den juridiske forankringen av anbudsdokumentet og ferdig avtaleverk. Føyen er ikke bare god på jusen, men er også en god diskusjonspartner ift kommersielle vinklinger. Han er engasjert, besitter en høy troverdighet og hadde en god profil ift det saken dreide seg om. Solstad legger også til at Føyen hadde det overordnede ansvar som koordinator ift de ulike juridiske områdene og det som er bra, er at vi fikk klare og konkrete råd. Det ble initiert kontakt med Konkurransetilsynet, og vi fikk en prinsippgodkjennelse på anbudsdokumentet (ca 70 sider). Avtalen gir nye muligheter for bredde og topp i fotballen Avtalen er strategisk god for fotballen. Fotballen satte seg i førersete som premisseleverandør. Det vil si at de som har kjøpt rettighetene må følge et nøye opplagt løp for hva som kan sendes når, teknisk kvalitet på sendingene og hvilke kanaler som kan sende. I tillegg kommer bruk av internett og 3G mobiltelefonsendinger fra kampene. En slik kravspesifikasjon er noe som er unikt i idretten. Ingen andre idretter har vært i nærheten av en slik prosess, men Solstad håper flere idretter kommer etter. Resultatet av avtalen er faglig god for idretten og fotballen og gir utrolig mange muligheter for fotballen, både bredde og topp. Det viktige i avtalen er fokus og premisser for hvordan fotballen skal vises fremover. Dette sikres bl.a. gjennom at avtalen denne gangen ivaretar alle rettigheter til opptakene for Fotballforbundet, etter den avtalte visning som kjøperen skal gjøre. Det vil si at fotballen eier selv alle arkivrettigheter. Videre arbeid Solstad bidrar nå kun som diskusjonspartner i den videre prosessen. Akkurat nå er han mest opptatt av møbelkjeden LIVINGs utvikling og muligheter med produkter og utvikling av konsepter for moderne mennesker og spennende kunder. Men som Solstad sier, vi holder nå på å selge utenlandske TV-rettigheter, det er på gang. Videre diskuteres det hvordan avtalen kan brukes kommersielt, med andre ord hvilke ekstraverdier kan skapes for fotballen og dem som har kjøpt rettighetene viktig å utnytte dette godt. 10 NYTT FRA FØYEN NR 2 / 2005 KUNDEMAGASIN FRA FØYEN ADVOKATFIRMA DA

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Arbeidsgiver ser deg:

Arbeidsgiver ser deg: eforvaltningskonferansen 2011 9. februar 2011 Arbeidsgiver ser deg: Om grensene for arbeidsgivers rett til å kontrollere sine ansatte Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter.

I det følgende vil vi kommentere ulike forslag som vi mener er av særlig betydning for våre klienter. Justis- og beredskapsdepartementet Oslo, 15. desember 2017 HØRING FORSLAG TIL NY FINANSAVTALELOV Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 07.09.2017 vedrørende forslag til ny finansavtalelov.

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender

Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender Senter for rettsinformatikk 12. 10.2011 Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere gjesteforsker

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Eierseksjoner. NBO seminar om eierleiligheter. 9. november 2011. www.nbbl.no

Eierseksjoner. NBO seminar om eierleiligheter. 9. november 2011. www.nbbl.no Eierseksjoner NBO seminar om eierleiligheter 9. november 2011 www.nbbl.no 1 Borettslag vs eierseksjon Definisjon borettslag: Et kooperativ som har til formål å gi andeleierne bruksrett til egen bolig i

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF)

REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE FORETAK (NUF) FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 0030 OSLO Deres ref: Oslo fredag, 10. februar 2006 05/2019 FM pcb (e) postmottak@finans.dep.no Vår ref: CZ/Intern/26012006 REVISJONSPLIKT FOR NORSKREGISTRERTE UTENLANDSKE

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 Skrevet av Emma Nilsen Vonen Oppgaven er dessverre ikke kommentert Første spørsmål er om Storevik sparebanks (SSBanken) panteretter faller bort fordi taket

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo 26. november 2015 2 Filmet ansatte med skjult kamera De nye eierne av Norsk Kylling har funnet flere kamera

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Lovlighet

Velkommen til NUF seminar. Lovlighet Velkommen til NUF seminar Lovlighet Lovlighet I: EU og EØS På grunnlag av de fire friheter innenfor EU/EØS, er det fritt varebytte, fri bevegelighet for tjenester, varer, kapital og personer Fri etableringsrett,

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Finansnceringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1000154 28. oktober 2010 M OTTATT 29 OKT 2010 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: 200903028 Høring om regulering

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning Høringsnotat Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning 1 Innledning Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten og

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/5493-1 16/00094 15.12.2016 NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskapning Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet Regelrådets

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING

HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: 16/5493 Oslo, 9. januar 2016 Vår ref: Anita Sundal/ 16-41151 HØRINGSSVAR NOU 2016:22 AKSJELOVGIVNING FOR ØKT VERDISKAPING Hovedorganisasjonen

Detaljer

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld 1 2 Innhold Om borettslagsmodellen..................................... 5 Fellesgjeld...........................................................

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv?

Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Hvordan kan offentlige IKT-anskaffelser bidra til en effektiv offentlig sektor og et offensivt næringsliv? Per Morten Hoff, IKT-Norge Den teknologiske utviklinga vil halde fram i raskt tempo, i minst 10

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH

Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076 SA LRD/rla /AKH Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. - (J/ Arkimr. 9. MAR 10,16 Deres referanse Vår referanse Dato 04/4076

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper?

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? Velkommen til NUF seminar NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak (filial/avdeling) Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse S 10M Sak: 2015/940 UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK OFFENTLIG ANSATTES YTRINGSFRIHET Sivilombudsmannen mottar jevnlig

Detaljer

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring.

Høring - Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker. høringsbrev av 8.10.2014 vedrørende ovennevnte høring. Advokatforeningen Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: ostmottak bld.de.no Deres ref.: Dok. nr.: 186730 Saksbehandler: Trude Molvik 04.12.2014

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert?

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? Av partner advokat Torkel Tveit og partner advokat Erik Myhr Nilsen Navn Dato Ny regulering Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Innsyn i ansattes e-post Gjeldende rett og forslag til nye regler Personvernkommisjonen, 10. April 2008 Astrid Flesland, seniorrådgiver, Datatilsynet Personopplysningsloven Formål: å beskytte den enkelte

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192)

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Saken gjaldt spørsmålet om en vikar ved Universitetet i Tromsø (UIT) kunne sies opp etter å ha vært ansatt i mer enn fire år. Midlertidig

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv.

Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser mv. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 31.10.2017 31.07.2017 COS 17/2563 Høringssvar - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010

4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV 02.03.2010 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Fylkesmannen i Hordaland justis- og forvaltningsavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN 4 MARS 2010 Deres ref Vår ref Dato 2009/15245 201000121-/TSV

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 4. februar 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer