Banksparing skyter i været

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Banksparing skyter i været"

Transkript

1 Nr årgang Banksparing skyter i været Side 36 Edgar har hatt elever Side 26

2

3 N Y H E T E R byttet forsikringsselskap kunder skiftet skadeforsikringsselskap i Det er over flere enn i Konkurransen i skadeforsikring er sterk. Flere aktører i markedet bidrar til hard kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge. 14 prosent av kundene byttet skadeforsikringsselskap i 2012 i henhold til undersøkelsen Norsk finansbarometer 2013 som TNS- Gallup har gjennomført på oppdrag for Finans Norge. Tilsvarende andel i 2011 var 13 prosent. Det var flest som byttet selskap i aldersgruppen år med om lag 17 prosent. For personer over 60 år var andelen som skiftet 9 prosent. Enkelt å flytte Undersøkelsen viser at det er få som mener at det er høye flyttebarrierer i skadeforsikring. 52 prosent av de spurte oppgir at det er enkelt å bytte selskap, mens bare 13 prosent synes det er vanskelig. 35 prosent oppgir at selskapet gjorde et aktivt forsøk på å forhindre at en byttet. For tre år siden var tilsvarende andel 54 prosent. Regelverksendring I 2006 ble det gjennomført en lovendring som åpnet for at kundene kan bytte forsikringsselskap på en måneds varsel utenom hovedforfall. Tidligere kunne flytting kun skje ved årlig hovedforfall. 36 prosent oppgir at de kjenner til muligheten for flytting på en måneds varsel utenom hovedforfall. Dette er omtrent som i fjor, men klart lavere enn tidligere. Tilsvarende andel for to år siden var 44 prosent og for fire år siden 53 prosent. Flere bruker finansportalen Fire prosent av de spurte oppgir å ha benyttet skadeforsikrings-delen av finansportalen.no. Dette er en økning med 1 prosentpoeng siden forrige undersøkelse. Til sammenligning oppgir 7 prosent å ha benyttet bankdelen av portalen. 1 prosent oppgir å ha benyttet verdipapirfondsdelen av portalen. Undersøkelsen fra TNS Gallup viser at tilfredsheten med finansportalen.no er relativt høy blant de som oppgir å ha benyttet den, både når det gjelder nytteverdi, tilgjengelighet og enkelhet. Skadeforsikringsdelen av finansportalen ble i 2011 videreutviklet som et resultat av et samarbeid mellom finansportalen.no, næringen og Forbrukerrådet. Det er nå Om Norsk finansbarometer lagt inn priskalkulatorer på de fire forsikringsproduktene bil, villa-, innbo- og reiseforsikring, Kalkulatorene dekker over 90 prosent av markedet for skadeforsikringer. Vi tror dette har bidratt til at flere enn tidligere nå benytter portalen, sier Osland. Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av Finans Norge. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2013 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført om lag 3000 intervjuer. Utgitt av Sparebankforeningen i Norge Redaktør: Ragnar Falck Tlf Mobil Redaksjons-sekretariat/abonnement Hanne Berntsen TIf Mobil Layout og design: Eikli Media og INN as Forsidefoto: Marit Hommedal Annonseansvarlig: Mia Vestgården Berg Flisa Trykkeri Tlf: Dir: Mobil: Fax: Besøksadresse: Finansnæringens Hus Hansteens gate 2, Oslo Postadresse: Postboks 2521, Solli 0202 Oslo Forretningsfører: A/S Sparebankforeningens Driftsselskap Redaksjonen avsluttet: 18. februar 2013 Grafisk produksjon: Maccompaniet AS, Oslo

4 L E D E R At Norge fremstår som et økonomisk lykkeland i forhold til de fleste andre land Europa, er en opplest og vedtatt sannhet. Det er faktisk ikke bare vi som bor her i landet som har denne oppfatningen. Resten av vår verdensdel ser nok med ganske stor undring og aldri så lite sjalusi på den økonomiske tilstanden i vårt kongerike. Å ha «peng på bok» er det ikke mange av våre gode naboer som er forunt. Oljelandet Norge er i en særstilling. Vi har brukt store deler av våre oljeinntekter til å bygge opp et pensjonsfond som nå har en størrelse på milliarder kroner, noe som tilsvarer at hver nordmann har et innskudd i fondet på om lag kroner, og alt tyder på at «Pensjons fond I verdens rikeste land Utland» vil vokse seg større i de årene fremover. Vi har et av de høyeste lønnsnivåene i vår del av verden. Det har vi kunnet opprettholde fordi vi har etterspurte varer, høy grad av deltakelse i et arbeidsliv med høy effektivitet. Nå kommer det imidlertid klare signaler fra finansminister, sentralbanksjef og fremtredene økonomer at dette på sikt ikke er nok til å opprettholde det velferdssamfunnet vi har bygget opp. I god tid før oljeog gasskranene skrues igjen må vi derfor sørge for å foreta viktige økonomiske grep som sikrer at vi kan opprettholde velferdsstaten i fremtidens Norge. Fortsatt har vi bra vekst, men samtidig er befolkningsveksten også høy, det gjør at når vi måler vekst pr. innbygger, går veksten ned. Budskapet fra finansministeren er at vi må jobbe mer og smartere, og vi må utvikle nye næringer som kan overta etter olje- og gassvirksomheten, og etablere nye arbeidsplasser som gir gode inntekter til arbeidstakere og statskassen. Det gjelder både næringslivet og ikke minst det offentlige. Spesielt innenfor statlig og kommunal virksomhet vil det måtte skje endringer. Det er viktig at man i denne sektor prioriterer gode tjenester til befolkningen og ikke bygger opp et stadig voksende byråkrati. Vi må altså snu oss litt rundt for å møte fremtidens oppgaver, og vi er så smått kommet i gang. INNHOLD Terra-bankenes stabsavdeling Det kommer stadig nye og mer krevende krav innenfor risiko - styring, internkontroll og rapportering. For bankene er det en utfordring å besitte nødvendig kompetanse på alle områder. Vår oppgave er å være en slags «stabsavdeling» for bankene i Terra-samarbeidet, sier Torbjørn Johansen, leder for Terra VIS. 6 Gjør det relevant Kristin Voll har funnet sin drømmejobb. I fem år har hun arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i DNB. Dette opplever hun som et stort privilegium rett og slett fordi dette saksfeltet har betydning for alle. Slikt gir innhold og mening i arbeidshverdagen. 28 Sparebankenes kulturkamp Innstilling er eit skuleeksempel på korleis teoretikarar og byråkratar kan klare å uhyrleggjere ei sak og på den måten fråta dei det verkelig gjeld, sjansen til å ta avgjerd ut fra eiga overtydning og ansvar. Det må ikkje gløymast at ein har med enkle jordnære folk å gjere som verkelg veit kva ein bygdas bank er. 31 Luksusfellen Jeg har fått mange nye erfaringer ved å være programleder i Luksus - fellen. Å sitte i gjeldsklisteret smerter mer enn jeg trodde. Siden jeg er sammen med deltak erne nærmest fra morgen til kveld en hel uke blir jeg godt kjent med dem og deres problemer, sier forbruksøkonom Silje Sandmæl i DNB. 38 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

5 «Vi har ett av de høyeste lønnsnivåene i vår del av verden. Det har vi kunnet opprettholde fordi vi har etterspurte varer, høy grad av deltakelse i et arbeidsliv med høy effektivitet.» En av de største utfordringene vi står overfor er at det blir færre i aktivt arbeid som skal bidra til pensjon for en stadig eldre befolkning. At vi får en stadig eldre og friskere befolkning gjør at vi må stå i arbeid noe lenger for å opparbeide full folketrygd. Nye pensjonsreformer vil føre til at den enkelte i større grad må ta hånd om sin pensjon og plassere pensjonsmidlene slik at avkastningen blir best mulig. Her har blant andre sparebankene en viktig oppgave som rådgivere overfor sine kunder. Selv verdens rikeste land står altså overfor betydelige ufordringer, men det er liten grunn til å tro at Norge blir et dårligere land å leve i fremtiden. Å tro at vi her i landet skal havne i de samme problemer som i flere år har ridd andre deler av Europa har lite for seg. Vi har et innovativt arbeidsliv med høy kompetanse og en befolkning med forståelse av at det å opprettholde velferdsstaten krever at den enkelte stiller opp. Det er heller ingen grunn til å tro at norske politikere, uansett parti, vil føre en så uansvarlig økonomisk politikk at norsk økonomisk kjørers i grøfta. Fremtiden er utfordrende, men vår tro er at Norge også på lang sikt vil være ett av verdens beste land å bo og arbeide i byttet forsikringsselskap 20 ØKONOMISK PERSPEKTIV: Noen utfordringer i bank og finans 6 Verdifullt Terra-samarbeid 22 Viktig bidrag til et bærekraftig pensjonssystem 8 ØKONOMISK PERSPEKTIV: Hvor risikoutsatte er husholdningene 24 Sammenligner avkastning på innskuddspensjon 10 Krev nynorsk i nettbanken 26 Ungdom må lære om sparing og forbruk har forsikring mot helsekø 28 Samfunnsansvar: Gjør det relevant 12 Mobilbank større enn nettbanken 31 Sparebankenes kulturkamp 14 Odal Sparebank satser på de unge 34 Rekordhøy kapital i verdipapirfond 16 Unge og bolig aktuelt som aldri før 36 Banksparing i været 18 Bø og Seljord blir en sterk lokalbank og ser mot Skien 38 Hjelper folk ut av luksusfellen w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

6 A K T U E L T Viktig samarbeid for Terra-bankene Trondheim: Det er blitt stadig mer komplisert å drive bank. I økende hastighet kommer nye og mer krevende krav innenfor risikostyring, internkontroll og rapportering. Det blir da en utfordring for bankene å besitte nødvendig kompetanse på alle områder. «målet var å finne gode områder der bankene kunne samarbeide» Og derfor ser vi på mange måter at vår oppgave er å være en slags «stabsavdeling», gjerne for alle de 80 bankene i Terra-samarbeidet, sier Torbjørn Johansen, leder for kompetansesenteret Terra VIS. Beskjeden start Det begynte beskjedent, med det som tidligere het ViS Midt-Norge AS. Fem banker i Midt-Norge, sparebankene Klæbu, Rindal, Orkdal, Sur - nadal og Hemne var med fra starten. Målet var å finne gode områder der bankene kunne samarbeide. Dette samarbeidet ble etablert for å vurdere områder som ikke førte til direkte kontakt med bankens kunder. Opprinnelig var det til vurdering å etablere en felles regnskaps- og økonomifunksjon. I samme periode kom Basel II-reglene og det ble klart at bankene i løpet av kort tid hadde behov for en enhet som kunne støtte dem innenfor virksomhetsstyring med hovedvekt på risiko - styring. Tanken viste seg å ha livets rett, og etter hvert utviklet samarbeidet seg. Etter hvert kom 21 Terra-banker inn på eiersiden og samtidig som kunder. I dag har man leveranser til alle 79 Terrabanker, forteller Tor - bjørn Johansen. Kompetansesenter: Målet vårt er først og fremst å være et kompetansesenter for bankene, sier Torbjørn Johansen. Plassert i Trondheim 1. februar 2012 ble ViS Midt-Norge AS kjøpt opp av Terra, og er i dag en avdeling i Terra med kontor i Trond - heim. Etter at Terra etablert en felles depotfunksjon og økonomiservicefunksjon i Trond heim, er det 15 ansatte knyttet til dette fagmiljøet. Vi tar etter hvert hånd om en rekke oppgaver for bankene som samarbeider med oss, og en av hovedoppgave for Terra ViS er å tilby et oppdatert rammeverk for bankenes risikostyring. I tillegg hjelper vi både med å utvikle den nødvendige dokumentasjon for den enkelte bank, og bidrar med verktøy og løsninger. Utover dette hjelper vi bankene med å øke sin kompetanse og tilbyr rådgiving innenfor dette området, sier Johansen. Rent praktisk foregår for eksempel det siste i et tett samarbeid med den enkelte bank. Det kan være gjen nom telefon- eller webkonferanser, eller skriftlig via e-post. Man tilbyr også årlige konferanser for banksjefer og andre, der man går gjennom endringer, utviklingstrekk og bankene viser praktiske eksempler. I tillegg tilbys spesialtilpassede kurs og workshop for bankene. Målet vårt er først og fremst å være et kompetansesenter for bankene, der de kan finne den støtten de trenger og kan øke sin kompetanse innenfor området, som etter hvert er blitt ganske komplisert. Dette gjelder spesielt for de som ikke kan ha sine egne ressurspersoner på alle felt. Depotfunksjonen Basert på de gode erfaringene fra samarbeid på virksomhetsstyringsområdet ble en felles depotfunksjon satt på agendaen. Også dette er et område som i økende grad krever spisskompetanse. 6 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

7 Sårbare: Mange mindre banker føler seg etter hvert sårbare, for eksempel når det blir snakk om å rekruttere nye medarbeidere, sier Torbjørn Johansen, leder for kompetansesenteret Terra VIS. Mange mindre banker føler seg etter hvert sårbare for eksempel når det blir snakk om å rekruttere nye medarbeidere og har sett verdien i et samarbeid på dette området. Det var et økende ønske om å «outsource» både disse funksjonene og gjerne også andre oppgaver som ikke berører den enkelte banks «kundegrensesnitt». Ved å samarbeide med andre ser banken mulighet til å oppnå redusert sårbarhet og til å bygge opp et kompetansemiljø med mer spisskompetanse enn det den enkelte bank kan greie alene. Initiativet kom for øvrig fra Klæbu Sparebank, som inviterte flere andre banker til å bli med i et forprosjekt for å vurdere etablering av en felles depotfunksjon. Resultatet ble etablering av en fellesfunksjon som skal være tilgjengelig for alle Terrabankene. Samarbeidet ble en realitet på slutten av Fra starten deltar syv banker, og det er ansatt fem personer til å løse oppgavene. Utover dette har vi klare signaler om at flere andre banker er positivt innstilt til dette, og etter hvert vil flere komme med, sier Johansen. I vekst Han sier også at tanken bak Terra VIS faller helt inn i den overordnede Terra-ideen, nemlig å bidra til at de mindre lokalbankene kan drive sitt arbeid på en effektiv og konkurransedyktig måte. Gruppen leverte på forhånd en rekke tjenester til alliansebankene, for eksempel innen IT, betalingsformidling, opplæring og økonomiservice. Virksomhets- og risikostyring sammen med tjenester innen depotarbeidet vil være et nyttig supplement til dette. Terra er opptatt av å tilby de fellestjenester som bankene etterspør. Dette kan bety at nye oppgaver blir lagt til ViS -miljøet i Trondheim. John Inge Vikan w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

8 Ø K O N O M I S K P O L I T I S K K O M M E N T A R Hvor risikoutsatte er husholdningene? Gjelden i husholdningene har steget gjennom mange år og har nå passert 200 prosent av disponibel inntekt. Myndighetene er bekymret for utviklingen og foreslår tiltak rettet mot bankene for å redusere kredittilførselen. «stor variasjon i forholdet mellom gjeld og inntekt for ulike grupper» Husholdningenes gjeldsvekst var særlig høy i perioden De siste fire årene har veksten avtatt og stabilisert seg nær 6-7 prosent. Veksten i boligpriser og gjeld er åpenbart verken samfunns- eller privatøkonomisk bærekraftig på lang sikt. Men hvor risikoutsatt er egentlig husholdningssektoren? Gir et gjeldsnivå på to ganger inntekten grunn til bekymring? Husholdningenes samlede gjeldsbelastning, gjeld relativt til disponibel inntekt, har økt fra om lag 125 prosent i 2000 til nær 200 prosent i makro, ifølge Norges Bank. En gjeld som utgjør to ganger disponibel inntekt, vil neppe representere en problematisk gjeldsbyrde for det store flertallet av husholdningene. Det er imidlertid stor variasjon i forholdet mel lom gjeld og inntekt for ulike grupper av husholdninger. For å vurdere risikoen i husholdningssektoren, må vi derfor vite hvordan gjelden er fordelt mellom befolkningen. Hvem er det som har tatt opp gjeld og hva er deres evne til å betjene den. Nye grupper opptar lån En vanlig antakelse er at det er husholdninger i etableringsfasen som opptar lån og der formålet er kjøp av bolig og at lånet tilbakebetales over livsløpet. En vil derfor vente at husholdninger i yngre aldersgrupper er de vesentligste bidragsyterne til total gjeldsvekst. En analyse utført i Norges Bank viser derimot, Robust: Myndig - hetene fremstiller husholdningssektoren som utsatt, mens realiteten er at de aller fleste husholdninger er robuste. Og trolig mer robuste enn noen gang, konkluderer Erik Johansen. ganske så overraskende, at på tallet har husholdninger i aldersgruppen over 45 år stått for en betydelig andel av samlede nye lån, i perioder faktisk over halvparten av de nye lånene. Det har trolig sammenheng med fremveksten av rammekreditter, som er et låneprodukt spesielt tilpasset husholdninger i godt voksne aldersgrupper og med god økonomi. Omfanget av ramme- 8 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

9 Pant i bolig: Ramme kreditter gis med pant i boligen, der belåningsgraden normalt ikke overstiger 70 prosent av boligens markedsverdi. kreditter har økt sterkt i andre halvdel av 2000-tallet, men har i senere tid avtatt noe. Rammekreditter gis med pant i boligen, der belåningsgraden normalt ikke overstiger 70 prosent av boligens markedsverdi. Alder i seg selv sier selvsagt lite om betjeningsevne, men det er rimelig å legge til grunn at personer i denne aldersgruppen normalt vil ha gode inntekter og ha opparbeidet seg gode egenkapitalbuffere særlig i form av boligformue. Andre analyser utført i sentralbanken viser at de største bidragene til gjeldsveksten i husholdningene siden 2000, kommer fra de øvre inntektsgruppene. Høyinntekts - gruppene har også en høyere gjeldsbelastning enn andre inntektsgrupper. Høyinntektsgruppene holder faktisk hele 70 prosent av samlet husholdningsgjeld. Vi ser med andre ord tydelig at de husholdningene som tåler en høy gjeld, også er de som bærer mesteparten av gjeldsbyrden. Oppsummert har det altså skjedd store strukturelle endringer i lånemarkedet siden I motsetning til det vi tidligere har antatt, tar også husholdninger i godt voksen alder opp lån. Og ikke nok med det. Det er de med høyest inntekter som låner mest. Hvor stor andel av husholdningene er utsatt? Inntekt er den sentrale størrelsen for å vurdere husholdningenes gjeldsbetjeningsevne. Evnen til å betjene gjeld øker med høyere inntekt, og evnen øker mer enn inntekten så lenge forbruksutgiftene er stabile eller øker mindre enn inntekten. Hus - holdninger med høy inntekt vil med andre ord tåle en høyere gjeldsbelastning enn om inntekten var lav. En god gammel tommelfingerregel sier at en låntaker bør kunne være i stand til å betjene tre ganger sin brutto inntekt. I 2010, som er de nyeste tall vi har på dette området, var det ifølge SSB udramatiske 14,3 prosent av husholdningene som hadde gjeld større enn tre ganger bruttoinntekt. Dessuten viser det seg at en vesentlig del av disse hadde høye og midlere inntekter. Andelen med høy gjeldsbelastning og høy inntekt (de 30% med høyest inntekt), utgjorde 5,3 prosent av husholdningene, mens andelen med tilsvarende gjeldsbelastning og midlere inntekter var 5,2 prosent. Gruppene med høy gjeldsbelastning og lav inntekt (de 30% med lavest inntekt) utgjorde følgelig bare 3,8 prosent. Lavinntektsgruppens samlede gjeld utgjorde 8,6 prosent av total husholdningsgjeld. Robuste husholdninger De husholdningene som er mest sårbare, de med lav inntekt og høy gjeld, er således ikke stor. Den utgjør allikevel ca husholdninger (av totalt 2,2 millioner), og det er liten tvil om at en merkbar renteøkning vil kunne ramme denne gruppen hardt. Det er derfor viktig at både myndigheter og bankene retter sin oppmerksomhet mot disse mest risikoutsatte. Samlet sett er imidlertid norske husholdninger robuste. Faktum er at verdien av husholdningenes finans- og realaktiva samlet sett overstiger om lag tre ganger av gjelden. Dette hovedbudskapet er fraværende i det offentlige ordskiftet. Det er synd at fakta og nyanser ikke kommer klarere fram, særlig når myndighetene fremstiller husholdningssektoren som utsatt, mens realiteten er at de aller fleste husholdninger er robuste. Og trolig mer robuste enn noen gang. Erik Johansen Finans Norge w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

10 A K T U E L T Krev nynorsk i nettbanken Sparebankar i nynorskdistrikt lyt ha nynorsk nettbank! Slik lyder den klåre bodskapen frå banksjef Vidar Homme i Valle Sparebank. Homme har lenge vore ein ivrig talsmann for at Terrasparebanker i nynorskdistrikta landet rundt bør samla seg om å få Terraleiinga til å oppgradere nettbankane slik at nynorsk kjem på linje med bokmål. Sparebankbladet hadde hug til å finne ut litt meir om kvifor spørsmålet kjem opp att no? Difor tok me ein rask telefon til banksjefen for avklaring. Kvifor er dette eigentleg så viktig, Homme, kundane ser jo ut til å være godt nøgde med dagens bokmålutgåve? Jodå, dei fleste av kundane våre handterer bokmål i nettbanken utan særlege problem. Banken har både nynorsk- og bokmålsbrukarar som kundar. Valle Spare - bank har hovudkontor i ein kommune der nynorsken og ikkje minst talemålet står sterkt. Få stader her i landet er det meir sjølvsagt at verksemder nyttar nynorsk. Språket er ein del av identiteten, og for Valle Sparebank er nynorsk det opplagte valet i kommunikasjonen med kundane. I og med at ein svært stor del av denne kommunikasjonen no skjer i nettbanken og via mobilappen, er det avgjerande for oss at språket i desse kanalane samsvarer med dei andre kommunikasjonskanalane. «dei fleste av kundane våre handterer bokmål i nettbanken utan særlege problem» Men ei slik omlegging vil jo auke kostnadene. Kinkige avveiingar mellom auka transaksjonspriser og auka rentemargin for kundane, og redusert avkasting for eigarane, blir vel lett resultatet? Du skriv også sjølv i bloggen din at det er vorte dyrare å driva bank. Er ikkje konkurransen stor nok som den er utan at Terra- bankane skal bli påtvinga ytterlegare konkurranseulempe? Det er rett at dette tidlegare har vore eit kostnadsspørsmål. Det er likevel eit poeng at slike tilleggsopsjonar i røynda ikkje er særleg fordyrande dersom det allereie i planleggingsfasen av innføringa av nye datasystem vert teke omsyn til språkleg valfridom. Sjølve omsetjinga kan gjerast utan den store kostnaden, fleire bankar og andre aktørar har meldt interesse for å bidra i dette arbeidet. Vi spør banksjefen om han er ute i eiga språkpolitisk ærend eller om han har fått klåre signal frå kundegrasrota i Setesdalen? Nynorsk i nettbanken har vore ei kampsak for mange nynorskbankar i Terra-samarbeidet i mange år. I Valle Sparebank får me med jamne mellomrom spørsmål frå kundar om når nettbanken kjem på nynorsk. I det siste har også lokalavisa Setesdølen gripe fatt i problemstillinga, og det var i denne samanhengen avisa laga eit oppslag om saka, seier banksjefen i Valle Sparebank til Sparebankbladet. Realitet: Eg har faktisk tru på at nynorsk i nettbanken vår kan verte ein realitet om ikkje altfor lang tid, seiar Vidar Homme. Når kampen har gått føre seg over så lang tid, kan det jo verka som dere har talt for dauve øyre. Er dere no endeleg i ferd med å oppleve ei positiv utvikling i responsen sentralt i Terra Gruppen? Eg opplever at leiinga i Terra Gruppen har større forståing for spørsmålet no enn tidlegare. Det er eg svært nøgd med! Når kan eventuelt lokale og utflytta setesdøler glede seg over å få nettbanken sin i ny språkdrakt, trur du? Ikkje så lett å seie, men eg har faktisk tru på at nynorsk i nettbanken vår kan verte ein realitet om ikkje altfor lang tid, avsluttar Homme optimistisk. S tein Haakonsen, Finans Norge Fakta om Valle Sparebank Valle Sparebank vart stifta 24. mars i Banken er ein liten, sjølvstendig bank i hjartet av Setesdal. Forvaltningskapitalen var pr på millionar kroner. Kapitaldekninga ligg på 23,4 prosent. Det er godt over kravet frå styresmaktene, som er på 8 prosent. 10 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

11 A K T U E L T har forsikring mot helsekø Stadig flere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø. Nær nordmenn har ved utgangen av 2012 en eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Det er en økning på 19 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i Så sent som i 2003 var det bare rundt nordmenn som hadde en slik ordning. Det har i flere år vært klar vekst i behandlingsforsikring som et ansattegode i bedrifter. Det har blitt stadig mer vanlig å forsikre samtlige ansatte i bedriften, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finans Norge. Tar vare på ansatte Bedriftene tegner behandlingsforsikring for å redusere sykefraværet, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, sier Osland. Under har individuelle ordninger, noe som utgjør under ni prosent av totalen. Mange opplever en lengre periode med syke - fravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i utlandet og i Norge, sier Osland. Rask innsats ved akutte skader Det offentlige er god til å behandle akutte skader som for eksempel benbrudd, raskt, mens det tar lengre tid ved slitasjeskader i rygg, nakke, skuldre og knær, sier Osland. Det som behandlingsforsikring dekker av kostnader, kan være noe varierende fra selskap til selskap, men i hovedsak dekkes utgifter til sykehusopphold og reiseutgifter, spesialist, psykolog/psykiater, fysioterapeut/kiropraktor og lignende og rehabilitering. Den største andelen av erstatninger går til å dekke operasjoner, mens flest saker gjelder fysioterapi og kiropraktor med videre. «under har individu - el le ordninger» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

12 A K T U E L T Mobilbank større enn nettbanken I løpet av første kvartal får vi flere brukere av mobilbanken enn hva vi har av nettbanken vår. Så langt jeg kan se, er vi største bankaktør på mobil, mener Baard Slaattelid, som er mobilbanksjef i SpareBank 1-Gruppen. «vi tror dette er fremtiden» Norgesmestertittelen begrunner han med tilgjengelige tall fra konkurrentene. I fjor hadde vi 25 millioner pålogginger på vår mobilbank. Det er eksempelvis femgangeren i forhold til tall fra landets største bank. Nå kan sikkert andre aktører slå i bordet med temmelig høye tall på sin SMStjeneste og at dette kommer i tillegg til mobilbankbruken. Vi har imidlertid valgt å satse lite på SMS-tjenestene og satset hovedsakelig på mobilbank. Vi tror dette er fremtiden, og tilbakemeldingen fra kundene viser at vi har truffet, sier Baard Slaatte lid. Saldosjekk Over 80 prosent av bruken av mobilbanken til SpareBank 1 er relatert til saldoforespørsler. Det er klart at dette er det geniale med mobilplattformen. Står du i butikken og lurer på om du har nok penger på kontoen din før du trekker kortet, skal det være enkelt å sjekke dette. Samtidig kan du ved hjelp av mobilbanken enkelt overføre penger fra en annen konto til kortkontoen din. Dette er den viktigste bruken av mobilbanken, sier han. Han viser til statistikk som angir tidspunkt på døgnet når mobilbanken og nettbanken er mest i bruk. Nettbanken har sin brukstopp på kveldstid i nitiden. Det er da folk betaler regningene sine, gjerne samtidig som de ser på nyhetene eller et annet TV-program. Mobilbanken har sin brukstopp i firetiden på ettermiddagen. Da er folk på vei hjem fra jobb og er på vei til butikken. Saldosjekk og overføring av penger slik at du er sikker på å ha penger nok på kortet ditt, er det som er det viktigste. Dette illustrerer på et glimrende vis hvordan kundene bruker de ulike kommunikasjonsflatene akkurat på den måten som passer deres hverdagsliv best. Vi som bank må tilpasse oss dette, sier Slaattelid. Markedet endrer seg Før SpareBank 1 etablerte sin mobilbank i 2010, hadde de en wap-versjon, men den var knapt i bruk. All fokus den gangen var på SMS, men så kom Smartphone med Apple høsten 2007, og i Norge begynte dette å skyte fart i Det endret markedet. Bransjen brukte en del tid på å tilpasse seg, men ved utgangen av 2012 har veksten vært enorm. Fordelen med mobilen som bankflate er at det skjermbaserte grensesnittet er dynamisk. Vi kan endre knapper når nye behov oppstår uten å være fastlåst til rammene et tastatur setter. Mobilteknologien vokser enormt. Det gir konseptuelt mange nye muligheter. Derfor er det også viktig at vi som bank etablerer denne flaten overfor våre kunder allerede i dag. Selv om saldosjekk er hovedbruken i dag, er jeg ikke i tvil om at mobilen vil bli en viktig salgskanal for banken i tiden fremover, mener Slaattelid. Han bruker den gamle bankreklamen hvor en kunde puttet sin giro inn i CD-romen på PCen da han skulle bruke nettbank, som et eksempel. En ting er at man lagde moro rundt en kunde som ikke var kjent med å bruke PC og internett, men legg merke til at ingen satte spørsmålstegn ved at han satt på et kontor og betalte regningene sine. Det er ikke lenger virkeligheten. Folk kan likeså vel gjøre dette på bussen som i sofakroken. Folk endrer vanene sine. Utgangspunktet for strategien vår når det gjelder mobilbank er at kundene våre ikke kommer til bare å være ett sted når de skal jobbe mot banken. Vi skal være der kundene er, sier mobilbanksjefen. Må være enkelt Baard Slaattelid mener at nøkkelen for å lykkes med mobilbank er å tilby en enklere løsning enn den du får i den tradisjonelle nettbanken. Vi mener å ha løst dette på en mer kundevennlig måte. Påloggingen er enkel ved at «appen» du har lastet ned husker personnummeret ditt. Det eneste du trenger å gjøre for å få tilgang til det vi kaller nivå 1-tjenester, er å taste inn din egen personlige kode. Da får du med en gang opp saldo, og du kan utføre tjenester som å flytte penger mellom egne kontoer og du kan be- 12 N R w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o

13 inn i vår mobilbank-app. Bruker du BankID for mobil, får du koden din opp i et vindu, og så må du lukke dette for å åpne Mobilbank-appen. Da er det lett å glemme koden, og brukeren opplever det som komplisert. Alt som lukter vanskelig, har vi styrt unna, sier Slaattelid. I front: 47 prosent av all vår mobil- og nettbank-trafikk er mobilbank. Vi tror mobilbank blir størst i løpet av første kvartal i år. Det betyr antagelig at vi ligger i front i Norge et land der aktørene samlet allerede ligger helt i toppen internasjonalt, sier SpareBank 1s mobilbanksjef Baard Slaattelid. tale e-fakturaer. Skal du betale regninger ut fra ditt eget engasjement, må du logge deg på et nivå med engangskalkulator. Det blir mer komplisert, men sikkerheten krever det. Nettopp derfor er kanskje en annen flate som nettbrett eller PC mer egnet for dette. Forenklet kan vi si at nettbank er bank hvor du finner alt av funksjonalitet, mens mobilbank er tilpasset bank. Mobilbank har ikke regningsbetaling som hovedbruk. Her er hovedbruken hurtig saldotilgang, sier han. Bruker ikke BankID Grunnen til at de har valgt å bruke egne engangskoder for å logge seg på nivå 2 i mobilbanken og ikke BankID, er at BankID blir for omstendelig i bruken. BankID krever Java, og det får du ikke kjørt på mobil. Derfor får du ikke automatisk kjørt BankID-koden Enkle produkter Allerede i dag tilbyr SpareBank 1 enkle betalbare tjenester via mobilbanken. Hovedbruken, som for eksempel sjekk av saldo og overføring av penger mellom egne kontoer, er kostnadsfritt for kunden. Dette i motsetning til tilsvarende tjenester via SMS, hvor kundene må betale for bruken. Vi skal også tjene penger på mobilbank, men det er ikke på trafikken. Vi skal selge produkter også der. I dag har vi enkle produktsalg som for eksempel ladetjenester for kort og mobil og kjøp av kvitteringsoblat. Vi tilbyr også tapsbegrensende tjenester som regionsperring av kort eller for noen som står i utlandet og skal betale, oppheving av regionsperre. Vi øker bredden på tilbudet etter hvert. Fondssparing er ikke inne ennå, men kommer sikkert. Spørsmålet blir også om det har hensikt å utvikle tjenester for mobilbanken som er bedre egnet for nettbanken, eller om vi skal se etter noe helt nytt, sier han. Slaattelid tror samtidig at det ikke er lenge før mobilbanken slik den er i dag er borte. Om ikke lenge vil det bli en felles løsning for nettbank og mobilbank. Flaten vil bli tilpasset dingsen du bruker til å logge deg på. At kundene vil bruke mobilen til å utføre banktjenester er det imidlertid ingen tvil om. Våre målinger viser at kundene er vesentlig mer fornøyd med oss i mobilbank enn i nettbank. 25 prosent av kundene våre bruker i dag mobilbank, og gjennomsnittsbruken for disse er 19 ganger i måneden, forteller Baard Slaattelid. E ddy grønset «vi skal også tjene penger på mobilbank, men det er ikke på trafikken» w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET

FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET HELE BILAGET ER EN ANNONSE FRA FINANS NORGE FINANSNÆRINGENS BETYDNING I SAMFUNNET Kunnskap gir kontroll, sier Kristina Picard, programleder i Teenage Boss. Forbrukerombudet og Finans Norge går sammen om

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi

Trygg økonomi VÅRKUPP ALLE REISER. Per-Kristian Foss. beste økonomitips. gir deg sine. Turbulente tider: Guide til bedre single-økonomi Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Trygg økonomi 2. utgave mars 2008 Turbulente tider: Per-Kristian Foss gir deg sine beste økonomitips Les mer side 12 13 Guide til bedre single-økonomi Les

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2013. Den nye EU-hverdagen FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 5 2013 Den nye EU-hverdagen NY KOMPETANSE FOR DEG I BANK, FINANS OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden av jobb BI Bank og Forsikring tilbyr samlingsbaserte

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer