12 å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12 å r s r a p p o r t"

Transkript

1 årsrapport

2

3 ÅRSRAPPORT 3 Innhold Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør De økonomiske utsiktene for 3 Engasjert bank Organisasjon og ledelsesstruktur 3 Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap Styrets medlemmer Styrets årsberetning 3 Regnskap og noter 35 Resultat og balanse 3 Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger 9 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens Revisjonsberetning 9 Kontrollkomiteens årsberetning 95 Tillitsvalgte organer 96 Hovedtall konsern 99 Eierstyring og selskapsledelse 6 Kontornettet Lokal Spille på lag Selvstendig Sparebank Nærhet til kundene Lokalsamfunnet Aktiv og engasjerte engasjert medarbeidere Engasjert Kultur samarbeide rådgivning kunder Samfunnsinteressert Bidragsyter selvstendig Lokalt NÆR Nær Lytte Initiativ Trygg hjelpsomme bidragsytere i lokalsamfunnet Økonomi solid Verdier til å stole på Merverdi Økt verdiskaping Ryddig og pålitelig Effektiv Medstander arbeidsglede motivasjon

4 ÅRSRAPPORT Hovedtall konsern Resultatregnskap 9 Netto rente - og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjons - og andre inntekter Netto avkastning på finansielle investeringer (mill. kroner) Sum driftskostnader Planendring pensjon Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Sum inntekter Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Balanseregnskap Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Utlån til kunder Innskudd fra kunder ,,, 9, 5,3 7, 6, 5 35 Nøkkeltall Egenkapitalforrentning 6,3 Egenkapitalforr. (korr. for planendr. pensjon),6 Kostnader i prosent av inntekter 35, Kostn. i prosent av inntekter (korr. for planendr. pensjon),, Tap i % av utlån./periodens start,,,,3, Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskr.),3,95,5,96,69 Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskr.),96,3,7,,9 Innskuddsdekning i % 6,3 6, 65, 6, 5,6 Kjernekapital i % ) ) 3,7,,3,55 9, Ren kjernekapital i % ) ),65,,3 9,, 6 5 7,75 3,7,,35,66 Egenkapitalbevisbrøken i %. 6, 6, 6, 3,,7 Kurs på Oslo Børs (kroner) Pris/Bokført verdi (P/B),,96,,,9,,,,, Årsverk Egenkapitalbevis (morbank) Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) Kontantutbytte pr. egenkapitalbevis (kroner) ) Standardmetoden i Basel II ) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner

5 ÅRSRAPPORT Kjernekapital % Kjernekapital Kapitaldekning Prosent av beregningsgrunnlaget 5

6 6 ÅRSRAPPORT O L AV AR N E F I SK ER STR A N D ADM I N I STR E R EN DE DI R E KTØR Har aldri stått bedre rustet Ved utgangen av er utsiktene for norsk økonomi og de regionale konjunktur tendensene i Møre og Romsdal gode. I forhold til resten av Europa har det vært en relativ forbedring siste året. Arbeidsledigheten, både for landet totalt sett og for Møre og Romsdal, ligger på et lavt nivå. Videre er det høy aktivitet i næringslivet, og inflasjons- og rentenivået er lavt. Årsaken til den sterke veksten i Norge kan knyttes mot vekst i verdenshandelen, høye oljepriser, en ekspansiv finanspolitikk og en solid finansnæring. Møre og Romsdal er et fylke med små Å bidra til å styrke gründerånden hos bidrag banken har gitt til utredning av for- og store industrinæringer. Det forventes at fremtidens jobbskapere er viktig. Ungt skjellige samferdselsprosjekter. I var veksten fremover innenfor industrien vil bli Entreprenørskap, som Sparebanken Møre det flere begivenheter på samferdselssek- moderat. Særlig vår store eksportindustri samarbeider med, er en ideell organisasjon toren i Møre og Romsdal. Disse har ført til møter sterk konkurranse på det internasjo- som i samspill med skoleverket, næringslivet et utvidet arbeidsmarkeds- og bosettings- nale markedet. En sterk krone sammen med og andre aktører, jobber for å utvikle barn og område. Bedre forbindelser legger samtidig et høyt kostnadsnivå vil stille store krav til ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på grunnlaget for økt samhandling og ytterli- denne delen av vårt regionale næringsliv. En seg selv. Ved å støtte dette arbeidet, og ved gere næringsutvikling for Møre og Romsdal. risikofaktor vil også være utviklingen i inter- aktiv deltagelse i prosjektene, bidrar vi til at Blant annet er anleggsarbeidet på den tid- nasjonal økonomi. For å skille seg ut, og for å kompetanseutvikling er i fokus fra et tidlig krevende og ulykkesutsatte veistrekningen opprettholde eller øke sine markedsandeler, tidspunkt for de som i fremtiden skal drive mellom Vestnes og Måndalen igangsatt. er det viktig å ha fokus på teknisk utvikling, utviklingen i fylket vårt fremover. Eksportveien mellom Ålesund og Dombås kreativitet og nyvinninger. Å investere lang- er et skritt nærmere en sikker tofelts vei, og siktig i kompetanseutvikling er trolig en av de Samferdsel og infrastruktur er med redusert transporttid til markedene på viktigste suksessfaktorene for Norge, og ikke viktig for samfunnet og dermed viktig for kontinentet og Norge for øvrig. Flere andre minst for Møre og Romsdal. Sparebanken Møre, noe som gjenspeiles i samferdselsprosjekt i fylket er kommet langt

7 ÅRSRAPPORT «Å investere langsiktig i kompetanseutvikling er trolig en av de viktigste suksessfaktorene for Norge, og ikke minst for Møre og Romsdal.» i planleggingsarbeidet. Realisering av disse i Møre og Romsdal og ikke minst et godt banksjefer skal også komme kundene til prosjektene vil være viktige bidrag til at fylket bankhåndtverk utført av våre ansatte. Vi vil gode gjennom raskere beslutninger. i årene som kommer, også samferdselsmes- fremdeles ha fokus på å bevare et sunt kost- sig, blir knyttet tettere sammen. nadsnivå i 3. Det resultatet Sparebanken Møre legger frem for er en konsekvens av et godt Møre og Romsdal skal være et fylke som Sparebanken Møre opererer i en bransje lagarbeid innad i banken. Alle, uavhengig gir mennesker og virksomheter gode mulig- hvor regulatoriske endringer kommer hyp- av hvor man jobber i organisasjonen, har heter til å leve, virke og utvikle seg. Spare- pig, og til tider også har store konsekvenser gjennom egne handlingsplaner gitt et viktig banken Møre bidrar til dette både innenfor for næringen. Det er fremdeles usikkerhet bidrag til sluttresultatet. kulturliv, idrettsarrangement, undervisning i bransjen om hvordan det nye kapital- og talentutvikling. Å ha gode lokale tilbud til dekningsregelverket vil bli. Vi er opptatt av Vår gode soliditet og våre dyktige barn og unge er et grunnleggende kriterium like konkurranseforhold, og at regelverket medarbeidere bidrar til at Sparebanken for å opprettholde en positiv befolkningsut- er harmonisert og transparent mellom de Møre aldri har stått bedre rustet til å møte vikling. Sparebanken Møre skal derfor være ulike aktørene. Vår soliditet er god målt etter fremtidige utfordringer. Målsettingen vår er engasjert i lokalsamfunnene, og dette enga- dagens kapitalkrav, og gjennom har å kunne si det samme om ett år. sjementet er tuftet på vår nærhet til de som både utstedelse av fondsobligasjonslån og bor her og den soliditeten banken har bygd tilførsel fra driften styrket denne. opp gjennom tidene. Vi satser videre i 3. Som en del av Gjennom et godt resultat i styr- denne satsingen er det vedtatt ny organisa- ket Sparebanken Møre sin soliditet ytterli- sjonsstruktur hvor målet er å sette kundene gere. De økonomiske målene som banken ytterligere i fokus. Endringene vil bli gjen- satte seg ved inngangen til året ble nådd. nomført i løpet av. kvartal 3, og målet Utlånsveksten i vår portefølje var moderat, er å effektivisere organisasjonen og øke res- og konkurransen i markedet om innskudd sursene tilknyttet rådgivning og nærhet til er hard. Sparebanken Møre er konkurran- kundene. Vi skal styrke bransjekompetansen sedyktig innen disse områdene. Vi opplever til våre medarbeidere, og på den måten yte lave tap og lavt misligholdsnivå, noe som er bedre rådgivning til kundene våre. En flatere en konsekvens av gode tider i næringslivet organisasjon og større ansvar til våre lokale Med vennlig hilsen Olav Arne Fiskerstrand 7

8 ÅRSRAPPORT De økonomiske utsiktene for 3 I NGE F U R R E S J E FØ KO N O M Fortsatt høy produksjonsvekst i Møre og Romsdal Produksjon og sysselsetting i fylket Norsk økonomi og næringslivet i Møre blemene i eurosonen, har bidratt til å dempe vil trolig stige også de nærmeste og Romsdal har klart seg svært bra gjennom nervøsiteten i finansmarkedene. Det ser ut til to årene. Oppgangen vil gjøre finans- og gjeldskrisen. Det er flere grunner til at veksten i verdensøkonomien vil ligge rundt seg gjeldende innenfor et bredt dette. For det første hadde vi et godt utgangs- 3 ½ prosent i 3. Det meste av veksten vil punkt med lav ledighet og en råvarebasert komme i de fremvoksende økonomier, spe- eksportstruktur som gjorde at næringslivet sielt Kina og India. Veksten i USA kan ventes kunne dra nytte av den sterke veksten i frem- å bli moderat, rundt prosent, mens vekstut- spekter av næringer og sektorer. Ikke minst gjelder dette innenfor offentlig og privat tjenesteyting, voksende økonomier. Videre har penge- og siktene for Europa er svake. I 3 kan det i herunder oljerelatert virksomhet. finanspolitikken i Norge vært ekspansiv for beste fall bare ventes nullvekst. Som følge av Som følge av den svake utvik- å motvirke effektene av den internasjonale den usikkerhet som råder, ikke minst innenfor lingen på våre eksportmarkeder nedgangskonjunkturen, ikke minst krisen i eurosonen og høy statlig gjeld i mange land, er det en risiko for at arbeids- eurosonen. Betydelige støttetiltak ble dessuten er det risiko for at veksten globalt kan bli noe satt i verk for å sikre bankene den nødven- lavere enn anslått. ledigheten vil kunne øke litt. dige likviditetstilførsel. I tillegg har den sterke investeringsveksten på sokkelen gitt sterke Innstramningene i offentlig sektor, kom- vekstimpulser. binert med skatte- og avgiftsøkninger vil bidra til lav vekst i den industrialiserte verden i flere Det store spørsmålet er selvsagt i hvil- år fremover. Arbeidsledigheten vil derfor holde ken grad produksjonsveksten i fylket vil fort- seg høy. Således kan den gjennomsnittlige sette. Møre og Romsdal var i landets ledigheten i USA anslås til 7 ½ prosent i 3, største eksportfylke dersom man ser bort fra mens ledigheten i eurosonen trolig vil ligge raffinerte brenselsprodukter. Det er derfor rundt prosent. Ledigheten i eurosonen er naturlig å ta utgangspunkt i hva som kan ven- dessuten stigende. tes å skje på våre eksportmarkeder. For vår hjemlige økonomi er imidlerutsiktene for verdensøkonomien synes tid utsiktene gode. Statistisk sentralbyrås siste å ha stabilisert seg utover vinteren. Dette, anslag for norsk økonomi, som ble publisert i sammen med mindre negativ fokus på pro- desember, viser at BNP-veksten i 3

9 ÅRSRAPPORT «Produksjonsveksten de nærmeste to årene vil medføre økt etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig vil arbeidsstyrken vokse som følge av at nye grupper ønsker seg inn på arbeidsmarkedet» vil bli i underkant av 3 prosent i fastlands- om fortsatt oppgang innen produksjon av på, prosent i 3 og ¾ prosent i. Norge. Veksten må sees i sammenheng med verkstedsprodukter inklusive bygging av skip Sysselsettingsveksten antas å bli hhv. ½ og fortsatt oppgang innenfor privat og offentlig og plattformer, konsumprodukter samt kraft-, prosent. Økte investeringer i administra- forbruk og investeringer. Ikke minst venter krevende industri. Dessuten vil leverandørin- sjon, undervisning og helse- og sosialtjenester Byrået at aktivitetsnivået i oljesektoren vil dustrien dra nytte av den sterke etterspørselen bidrar i år til å holde offentlige investeringer holde seg høyt. Eksportnæringene vil imid- fra olje- og gassvirksomheten. Som følge av oppe. For de neste to årene ventes utviklingen lertid bli rammet av lavere markedsvekst, et den svake utviklingen hos våre handelspart- i investeringene i offentlig forvaltning i fylket å høyt kostnadsnivå og trolig en sterk kronekurs. nere vil imidlertid aktivitetsnivået innenfor bli noe sterkere enn i, med litt sterkere Som følge av dette regner Byrået ikke med eksportindustrien i fylket trolig bli noe lavere vekst enn landsgjennomsnittet i år. noen vekst i den tradisjonelle vareeksporten. enn Statistisk sentralbyrå har lagt til grunn i sin analyse. Arbeidsledigheten, målt ved Statistisk Produksjonsveksten de nærmeste to årene vil medføre økt etterspørsel etter sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), Privat tjenesteyting består i hovedsak av arbeidskraft. Samtidig vil arbeidsstyrken vokse ventes å holde seg i området 3, 3,3 pro- varehandel, forretningsmessig tjenesteyting, som følge av at nye grupper ønsker seg inn sent i perioden 5. Den ledighet innenriks samferdsel, samt bank og forsikring. på arbeidsmarkedet. Statistisk sentralbyrå som måles ved hjelp av AKU, og som er en Anslagene innebærer en klar produksjonsøk- regner med at sysselsettingen i fylket vil øke spørreundersøkelse, ligger noe over den regis- ning, på linje med utviklingen i landet som omtrent på linje med arbeidsstyrken i 3 trerte ledigheten ved arbeidskontorene. helhet. Hovedårsaken er sterk inntektsvekst i og i. Dermed vil ledigheten endre seg husholdningssektoren som følge av markert lite de nærmeste to årene i følge Byrået. Møre Statistisk sentralbyrå laget på oppdrag reallønnsvekst og sterk økning i offentlige og Romsdal vil således fortsatt være blant de fra Sparebanken Møre høsten en ana- stønader. Også sysselsettingen vil ta seg opp, fylkene i landet som har lavest arbeidsledighet. lyse av de økonomiske utsiktene for Møre og særlig innenfor forretningsmessig tjenesteyt- Som følge av den svake utviklingen på våre Romsdal frem til. Analysen var basert på ing, varehandel og innenriks samferdsel. eksportmarkeder er det imidlertid risiko for at ledigheten kan øke litt. I utgjorde antall informasjon publisert pr. 6. september. Analysen viste at det ligger an til en bred oppgang Også offentlig forvaltning i Møre registrerte arbeidsledige i fylket,9 prosent i produksjon og sysselsetting i fylket. Industri- og Romsdal ventes å få vekst i produksjon, av arbeidsstyrken. produksjonen vil øke både i 3 og. sysselsetting og investeringer i prognosepe- Dette har sammenheng med forventninger rioden. Anslagene viser en produksjonsvekst 9

10 ÅRSRAPPORT engasjert nær solid Som aktive og engasjerte med- Vi er en lokal og selvstendig Vi har solid kompetanse og et arbeidere er vi bankens viktigste sparebank som tar beslutninger solid økonomisk fundament, som ressurs i arbeidet med å nå målet lokalt. Vi har nærhet til kundene gjør at vi er en sikker og trygg om å være «nr. bank i Møre og lokalsamfunnet gjennom vår forvalter av kundenes verdier. Vi og Romsdal». Sammen skaper vi tilstedeværelse og tilgjengelighet. hører til her og har et langsiktig en kultur som fremmer utvikling Vi bryr oss om og har omtanke perspektiv. gjennom det daglige arbeidet. for kundene og lokalsamfunnet som vi er en del av. Engasjert bank Sparebanken Møre har røttene Denne sterke identifiseringen med detilfredshetsundersøkelsene. Vi har tilfredse sine i by og bygdelag i Møre og folket og miljøet langs kysten og i fjordene kunder, og det er vel egentlig det det hele Romsdal. Vi har drevet sparebank gjør at vi alltid er opptatt av og avhengig av dreier seg om? på Nordvestlandet siden 3. utviklingen i små og store lokalsamfunn. Vi har I dag har vi kontor i av 36 kommuner i Møre og Romsdal og er den eneste store banken som øyne for det nye og samvittighet for det som Gjennom disse 7 årene har Spare- har vært. Og ikke minst, midler til å realisere banken Møre satt spor etter seg. Det ska- prosjekt og planer som skal bidra til å gjøre pes meninger om banken og forventninger lokalsamfunnene til bærekraftige hjemsted til hvordan vi vil opptre i fremtiden. Disse har hovedkontor i fylket og som for folk og næringsliv. Både gjennom bankens sporene skapes delvis av produktene og tje- blir styrt herfra. ordinære drift og gjennom vårt samfunnsen- nestene vi leverer og delvis gjennom vår kom- gasjement. Gjennom utbyttemidler tilfører vi munikasjon og væremåte, samt måten vi løser samfunnet flere millioner kroner hvert år. oppgavene våre på. Derfor arbeider vi hver eneste dag etter et sett med verdier som skal I et marked med sterk konkurranse og føre til at disse forventningene blir innfridd. aktører som leverer tilnærmet like produkter til relativt lik pris, er det de ansatte som utgjør Engasjert, nær og solid er bankens den største forskjellen. Det er derfor avgjø- kjerneverdier. De gir uttrykk for de verdiene rende for oss at vi alle sammen i Spareban- som er viktig for oss og danner utgangspunkt ken Møre forsøker å gjøre ting litt bedre. At vi for bankens identitet. Kjerneverdiene skal ikke faktisk lykkes ganske godt, kan vi blant annet bare være fine ord i Verdiveiviseren vår, - de se på tilbakemeldingen vi får gjennom kun- forplikter oss i vårt daglige arbeid.

11 ÅRSRAPPORT

12 ÅRSRAPPORT Organisasjon og ledelsesstruktur p r...3 Forstanderskapet er bankens øverste organ. Forstanderskapet Hovedoppgavene til Forstanderskapet er å Tormod Hvattum Leder fastsette resultatregnskapet og balansen, å velge et styre på syv medlemmer, samt å velge en kontrollkomité på fire medlemmer. Forstanderskapet er sammensatt av fire grupper, hver med en fjerdepart av medlemmene. Dette er forstandere valgt av innskytere, egenkapitalbeviseiere, av ansatte i banken og offentlig valgte. Forstanderskapet EKB-eier 5% Innskyter 5% Off. valgte 5% Ansatte 5% Ekstern revisjon Valgkomiteen Ernst & Young Bjørg Riksfjord Leder Kontrollkomiteen Grete Opshaug Leder har 5 medlemmer. De offentlige represen- Styret tantene blir valgt av fylkestinget i Møre og Romsdal. Leif-Arne Langøy, styreleder Roy Reite, styrets nestleder Ragna Brenne Bjerkeset, Stig Remøy, Elisabeth Maråk Støle, Ingvild Vartdal og Turid Håndlykken Sylte Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og tre heleide datterselska- Revisjonsutvalg Kompensasjonsutvalg per. Sparebankeiendom AS er et eiendoms- Leif-Arne Langøy Elisabeth Maråk Støle Ingvild Vartdal Leif-Arne Langøy Roy Reite Ragna B. Bjerkeset selskap som eier og driver bankens egne forretningseiendommer. Møre Boligkreditt AS har som formål å finansiere utlån med Intern revisjon pant i bolig og næringseiendom. Møre Eien- BDO domsmegling AS tilbyr tjenester innen eienadm. Direktør domsmegling for både boligeiendommer og næringseiendommer. Olav Arne Fiskerstrand En ny organisasjonsstruktur vil bli ferdig en banksjef som rapporterer direkte til divi- I tillegg består organisasjonen av 5 seksjoner implementert i løpet av våren 3. Orga- sjonslederen, som igjen rapporterer direkte som hver ledes av en seksjonsbanksjef. Disse nisasjonsendringen medfører at lederstruk- til administrerende direktør. I alt 3 kontor rapporterer også til administrerende direktør. turen forenkles, og kunden skal komme ivaretar bankens kunderettede virksomhet. enda mer i fokus ved at en større andel av For å oppnå en effektiv kommunikasjons arbeidsprosessene og bemanningsressur- Næringslivsvirksomheten i Sparebanken og beslutningsprosess er ledergrupper det sene blir markedsrettet. Sparebanken Møre Møre organiseres i tre enheter: Sunnmøre, grunnleggende elementet i Sparebanken vil gjennom dette blant annet få en styrket Søre Sunnmøre og Romsdal & Nordmøre. Møres ledelsesstruktur. rådgivning overfor næringslivet. Lederne for disse tre enhetene rapporterer direkte til administrerende direktør. Nærings- Bankens virksomhet er konsentrert til Møre Hovedkontoret i Sparebanken Møre ligger i liv Sunnmøre er organisert i 5 bransjeavde- og Romsdal, der banken har kontorer i 6 Ålesund. Bankens virksomhet innen person- linger og en forsikringsavdeling, og har i kommuner på Sunnmøre, 6 i Romsdal og markedet er organisert i Divisjon Personmar- tillegg ansvar for utvikling og vedlikehold av på Nordmøre. Pr. 3.. var det 37 fast ked. Hver personmarkedsavdeling ledes av bankens næringslivskonsept. ansatte i konsernet, tilsvarende årsverk.

13 ÅRSRAPPORT Administrerende direktørs ledergruppe Olav Arne Fiskerstrand Terje Krøvel 56 år (6 76) 53 år ( 5) Adm. direktør. Siviløkonom BI 93. Banksjef. Leder for Næringsliv Sunn- Ansatt første gang Etter møre. Økonomi og administrasjon ved fullført utdanning ansatt på nytt i Møre og Romsdal Distriktshøyskole i 93. Tok til i sin nåværende stil- 93. Ansatt i b anken i 93. Stil- ling i 997. lingen har et overordnet ansvar for bankens konsept for bedriftsmarkedet. Kjell Jan Brudevoll Trond Nydal 5 år (39) 3 år ( ) Banksjef. Leder for Næringsliv Søre Banksjef Divisjon Personmarked. Sunnmøre. Bankfaglig eksamen Sivil økonom ved NHH 997. Ansatt i fra Bankakademiet 95. Ansatt Spare banken Møre i 997 og har hatt i Nordea i 979. Banksjef i Glitnir flere ledende stillinger i banken. Stil- 5. Banksjef i Nordea lingen har ansvar for bankens person- avdeling Fosnavåg. Ansatt i markedskonsept. banken i. Idar Vattøy Perdy Lunde 53 år ( 9) 55 år ( 3) Banksjef. Leder for Seksjon Øko- Banksjef. Leder for Seksjon For nomi, Risikostyring og Personal. retningssutvikling. Bedriftsøkonom Cand.mag 9. Utdannet ved BI 99. Ansatt i banken i 977. Møre og Romsdal distriktshøgskole 9-9 og Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole 9-9. Ansatt i banken i 9. 3

14 ÅRSRAPPORT Runar Sandanger Kjetil Hauge 5 år (7) år (55) Banksjef. Leder for Seksjon Trea- Banksjef. Leder for Seksjon Informa- sury og Markets. Sosialøkonomisk sjon og Compliance. Utdannet sivilø- embedseksamen (cand. oecon) konom ved NHH Ansatt Universitetet i Oslo 93. Stipen- i banken i 99. diat Norsk Utenrikspolitisk Institutt Konsulent Norges Bank Ansatt i banken i 96. Sigrid Gjendem Fjørtoft Erik Røkke 5 år (399) 3 år () Banksjef. Konstituert leder for Banksjef. Konstituert leder for Sek- Næringsliv Romsdal og Nordmøre. sjon Kreditt og Juridisk. Utdannet Revisorstudiet og ledelse ved Han- siviløkonom ved NHH og delshøyskolen BI. Ansatt i privat revi- statsautorisert revisor. Ansatt i PWC i sjon 93-9, lærer ved Fræna 99. Banksjef i Ørskog Sparebank VG Skole til 99. Soussjef i Roms- -. Ansatt i banken i. dals Fellesbank til 5 og banksjef i Sparebank SMN til 7. Ansatt i banken i 7. Tallene i parentes viser hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eier i Sparebanken Møre. Det er også tatt med eventuelle egen kapitalbevis eiet av den nærmeste familie og selskap som nevnte personer er ansvarlig medlem eller styremedlem i.

15 ÅRSRAPPORT Adm.direktør Olav Arne Fiskerstrand Informasjon og Compliance Økonomi, Risikostyring Seksjon Stab og Personal Kjetil Hauge Magnar Bolstad Idar Vattøy Banksjef Kreditt og Juridisk Erik Røkke NL Sunnmøre NL Søre Sunnmøre NL Romsdal og Nordmøre Treasury og Markets Forretningsutvikling Divisjon Personmarked Terje Krøvel Kjell Brudevoll Sigrid Gjendem Fjørtoft Runar Sandanger Perdy Karin Lunde Trond Lars Nydal NL Stab Forsikring Marin Industri Eiendom Handel og tjenesteyting SMB 5

16 6 ÅRSRAPPORT Datterselskap MØRE BOLIGKREDITT AS Møre Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Møre. viktigste kilde til langsiktig finansiering og en viktig del av bankens Selskapet har som formål å erverve lån med pant i bolig fra Spare- finansieringsstrategi. Møre Boligkreditt AS sitt mål er å bidra til en banken Møre og finansiere disse gjennom utstedelse av obligasjoner ytterligere utvidelse av bankens finansieringsplattform. Daglig leder med fortrinnsrett (OmF). Møre Boligkreditt AS er Sparebanken Møres er Ole Andre Kjerstad. Nøkkeltall NOK mill Netto utlån til kunder 33 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (OmF) 6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultat etter skatt Sum kjernekapital / ansvarligkapital Kapitaldekning / kjernekapitaldekning ,5 % Aaa-ratet av Moody s

17 ÅRSRAPPORT MØRE eiendomsmegling AS Selskapet ble etablert i 99 og kjøpt av Sparebanken Møre i 5. og har 7 ansatte og kontor i Molde og Ålesund. Gjennom samarbeid Møre Eiendomsmegling AS tilbyr meglertjenester innen kjøp og salg med Sparebanken Møre er selskapet representert på 3 kontor rundt av bolig, fritidseiendom, prosjektmegling og næringsmegling. De er om i fylket og omsetter ca 5 eiendommer årlig. Daglig leder er blant de største og mest erfarne meglermiljøene i Møre og Romsdal Mona Helen Sørensen. Nøkkeltall NOK mill Omsetning Resultat etter skatt Egenkapital Målet er å sikre at Møre Eiendoms- megling forblir det sterkeste fagmiljøet innen eiendomsmegling Daglig leder Mona Helen Sørensen 7

18 ÅRSRAPPORT 3 Styret. Leif-Arne Langøy. Roy Reite 3. Ragna Brenne Bjerkeset Styreleder Styrets nestleder styremedlem Leif-Arne Langøy er utdannet Roy Reite er utdannet sivilinge- Ragna Brenne Bjerkeset er siviløkonom fra Norges Han- niør fra NTNU i Trondheim og utdannet sivilagronom fra UMB delshøyskole i Bergen. Han er har bred erfaring fra maritim (Universitetet for Miljø og Biovi- bosatt i Haram kommune og er industri. Han er i dag konsern- tenskap) med tilleggsutdannelse i dag eier og daglig leder i Lapas sjef i STX OSV Holdings Limited, innen markedsføring, innovasjon AS. I perioden 3-9 var et selskap som er børsnotert i og ledelse. Hun er også ICF ser- Langøy konsernsjef i Aker ASA, Singapore og med datterselskap tifisert coach. Tidligere erfaring og i 6-9 var han også i Norge, Romania, Brasil, Singa- har hun fra konsulentbransjen styreleder i selskapet. Tidligere pore og Vietnam. Roy Reite har i Møre og Romsdal og fra flere har Langøy blant annet vært vært styremedlem i Spareban- lederstillinger i TINE SA. I dag er konsernsjef i Aker Yards ASA ken Møre siden og er hun ansatt som seniorrådgiver og konsernsjef i Aker Brattvaag. bosatt i Ålesund kommune. i TIBE PR. Bjerkeset har vært Langøy har en rekke styreverv styremedlem i Sparebanken og ble valgt som styreleder i Møre fra og har i tillegg Sparebanken Møre i. Han flere styreverv innenfor regio- var også styreleder i banken fra nens næringsliv. Hun er bosatt 99 til 3. i Fræna kommune.

19 ÅRSRAPPORT Stig Remøy 5. Ingvild Vartdal 6. Elisabeth Maråk Støle 7. Turid Håndlykken Sylte Styremedlem Styremedlem Styremedlem styremedlem Stig Remøy er bosatt i Herøy Ingvild Vartdal er utdannet Cand. Elisabeth Maråk Støle er utdannet Turid Håndlykken Sylte er til- kommune og er adm. dir. og jur og har flere års erfaring som Master of Management og Sivil- litsvalgt i Sparebanken Møre og hovedeier i rederiet Olympic forretningsadvokat. I dag er hun økonom. Hun er direktør i Safe- har vært ansattes representant i Shipping AS. Han er utdannet advokat i Adviso Advokatfirma Road med ansvar for Corporate styret siden... Hun arbei- sjøkaptein ved Kristiansand Mari- AS, med skatt og selskapsrett Development. Arbeidserfaring der i dag som autorisert finansiell time Skole, samt jur. sjørett ved som hovedarbeidsområde. Hun har hun fra lederstillinger innen rådgiver ved avdelingen i Molde. Agder Distriktshøyskole. Etter å har vært medforfatter til boken salg, marked og kommunikasjon Tidligere erfaring er blant annet ha seilt i 5 år som skipper både Internasjonal skattehåndbok. i internasjonale konsern som fra reiseliv og bank. Hun er nasjonalt og internasjonalt, gikk Hun er medlem i Lovutvalget Jotun, Telenor og Svenska Cellu- bosatt i Molde kommune. han i 995 i land og startet eget for skatterett, styremedlem i I.P. losa AB. I tillegg til vervet i banken rederi. Stig Remøy er styreleder Huse AS og Huse Engineering er hun styremedlem i Sunnmørs- i flere selskap i Olympic grup- AS, samt styreleder i Vartdal Hol- posten. Elisabeth Maråk Støle er pen. Han har vært styremedlem ding AS og Vartdal Plastindustri bosatt i Ålesund kommune og i Sparebanken Møre siden 3 AS. Ingvild Vartdal er bosatt i Åle- har vært styremedlem i Spare- sund kommune og har vært sty- banken Møre siden. remedlem i Sparebanken Møre siden. 9

20 ÅRSRAPPORT Årsberetning Resultat og egenkapitalavkastning MNOK % 7 Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Samtlige 6 tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parantes 5 gjelder tilsvarende periode i fjor Resultat før skatt * Egenkapitalavkastning % FIG Hovedtall konsern denne regnskapsføringsmetoden fjernet fra De økonomiske konsekvensene av dette er Resultatet etter skatt for ble 53 mill.. januar 3. en inntektsføring over utvidet resultatregnskap kroner, 5 mill. kroner høyere enn i. (totalresultat) på 3 mill. kroner før skatt. Banken har gjort vedtak om tidliganvendelse Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 6,3 %, mot, % for. Utlånsvolumet økte med 7, % i, og av de nye pensjonsreglene, som medfører at Årsresultat for estimatavviket i balansen. januar er Resultat før tap utgjorde 77 mill. kroner nullstilt, og egenkapitalen er dermed redu- og,63 % av gjennomsnittlig forvaltnings- sert med 6 mill. kroner etter skatt. kapital, en økning på 3 mill. kroner og, prosentenheter i forhold til. innskuddsvolumet økte med 6,9 %. Forstanderskapet i banken har videre beslut- Engangseffekt fra planendring pensjon Ansvarlig kapital ved årsskiftet var, mrd. tet en planendring som medfører at de årlige utgjør 66 mill. kroner. Resultatet etter tap kroner,,63 % av beregningsgrunn pensjonsutbetalingene reguleres i henhold til på utlån, garantier og verdipapirer utgjorde laget, derav er 3,7 % kjernekapital, og pensjonistenes andel av overskuddsfondet. 7 mill. kroner og,53 % av forvaltningskapitalen, en økning på 6 mill. kroner og,65 % ren kjernekapital. Styret er fornøyd med resultatet for. Styret foreslår overfor forstanderskapet å De økonomiske konsekvensene av dette er,39 prosentenheter. Resultat etter skatt en inntektsføring (reduksjon av personal- på 53 mill. kroner utgjør, % av for- kostnader) i. kvartal med 66 mill. valtningskapitalen, mot 379 mill. kroner og kroner før skatt.,3 % i. Egen kapitalavkastningen utbetale et kontantutbytte på kroner ble 6,3 % for,,6 % korrigert for pr. egenkapitalbevis, sette av mill. I henhold til IAS 9 skal diskonteringsrenten planendring pensjon. Bankens målsetting kroner til utjevningsfondet, samt sette av på balansedagen settes til renten på fore- er en egenkapitalavkastning på minimum 6 mill. kroner til utbyttemidler til lokal- taksobligasjoner med høy kredittverdighet, prosentenheter over langsiktig risikofri rente samfunnet. eller til statsobligasjonsrenten dersom det ( års statsobligasjonsrente var, % i ikke finnes et dypt marked for foretaksobli- gjennomsnitt for ). Resultat pr. egen gasjoner med høy kredittverdighet. kapitalbevis ble kr 7,75, mot kr 3,7 i ENDRING YTELSESBASERTE PENSJONER Sparebanken Møre har benyttet utsatt regn- (morbank). skapsføring korridormetoden ved føring Det norske markedet for obligasjoner med av pensjonsforpliktelser tidligere år. fortrinnsrett vurderes å inneha de egenska- Rentenetto per som tilsier at det kan legges til grunn i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble beregningen av diskonteringsrenten. 936 mill. kroner i (99 mill. kroner). Gjennom de nye reglene i regnskapsstandarden IAS 9R er adgangen til å benytte Som andel av gjennomsnittlig forvaltnings

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen Det som er bra for Sunnmøre er bra for banken! Sunnmørskonferansen 29. September 2010 Adm. dir. Olav Arne Fiskerstrand Hvem er Sparebanken Møre? En sammenslutning av tidligere 33 selvstendige sparebanker

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 320695 Innsendt dato: 11.02.2013 12:16 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: TOTG Totens Sparebank TOTG -

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 1. KVARTAL 2009 2 HOVEDTALL Resultat 31.03.09 31.03.08 2008 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 461 5,43% 500 6,61% 2 241

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer