12 å r s r a p p o r t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12 å r s r a p p o r t"

Transkript

1 årsrapport

2

3 ÅRSRAPPORT 3 Innhold Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør De økonomiske utsiktene for 3 Engasjert bank Organisasjon og ledelsesstruktur 3 Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap Styrets medlemmer Styrets årsberetning 3 Regnskap og noter 35 Resultat og balanse 3 Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger 9 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens Revisjonsberetning 9 Kontrollkomiteens årsberetning 95 Tillitsvalgte organer 96 Hovedtall konsern 99 Eierstyring og selskapsledelse 6 Kontornettet Lokal Spille på lag Selvstendig Sparebank Nærhet til kundene Lokalsamfunnet Aktiv og engasjerte engasjert medarbeidere Engasjert Kultur samarbeide rådgivning kunder Samfunnsinteressert Bidragsyter selvstendig Lokalt NÆR Nær Lytte Initiativ Trygg hjelpsomme bidragsytere i lokalsamfunnet Økonomi solid Verdier til å stole på Merverdi Økt verdiskaping Ryddig og pålitelig Effektiv Medstander arbeidsglede motivasjon

4 ÅRSRAPPORT Hovedtall konsern Resultatregnskap 9 Netto rente - og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjons - og andre inntekter Netto avkastning på finansielle investeringer (mill. kroner) Sum driftskostnader Planendring pensjon Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Sum inntekter Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv. Balanseregnskap Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Utlån til kunder Innskudd fra kunder ,,, 9, 5,3 7, 6, 5 35 Nøkkeltall Egenkapitalforrentning 6,3 Egenkapitalforr. (korr. for planendr. pensjon),6 Kostnader i prosent av inntekter 35, Kostn. i prosent av inntekter (korr. for planendr. pensjon),, Tap i % av utlån./periodens start,,,,3, Tapsutsatte engasjement i % av utlån (før tapsnedskr.),3,95,5,96,69 Tapsutsatte engasjement i % av utlån (etter tapsnedskr.),96,3,7,,9 Innskuddsdekning i % 6,3 6, 65, 6, 5,6 Kjernekapital i % ) ) 3,7,,3,55 9, Ren kjernekapital i % ) ),65,,3 9,, 6 5 7,75 3,7,,35,66 Egenkapitalbevisbrøken i %. 6, 6, 6, 3,,7 Kurs på Oslo Børs (kroner) Pris/Bokført verdi (P/B),,96,,,9,,,,, Årsverk Egenkapitalbevis (morbank) Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) Kontantutbytte pr. egenkapitalbevis (kroner) ) Standardmetoden i Basel II ) Inkl. forslag til årsoppgjørsdisposisjoner

5 ÅRSRAPPORT Kjernekapital % Kjernekapital Kapitaldekning Prosent av beregningsgrunnlaget 5

6 6 ÅRSRAPPORT O L AV AR N E F I SK ER STR A N D ADM I N I STR E R EN DE DI R E KTØR Har aldri stått bedre rustet Ved utgangen av er utsiktene for norsk økonomi og de regionale konjunktur tendensene i Møre og Romsdal gode. I forhold til resten av Europa har det vært en relativ forbedring siste året. Arbeidsledigheten, både for landet totalt sett og for Møre og Romsdal, ligger på et lavt nivå. Videre er det høy aktivitet i næringslivet, og inflasjons- og rentenivået er lavt. Årsaken til den sterke veksten i Norge kan knyttes mot vekst i verdenshandelen, høye oljepriser, en ekspansiv finanspolitikk og en solid finansnæring. Møre og Romsdal er et fylke med små Å bidra til å styrke gründerånden hos bidrag banken har gitt til utredning av for- og store industrinæringer. Det forventes at fremtidens jobbskapere er viktig. Ungt skjellige samferdselsprosjekter. I var veksten fremover innenfor industrien vil bli Entreprenørskap, som Sparebanken Møre det flere begivenheter på samferdselssek- moderat. Særlig vår store eksportindustri samarbeider med, er en ideell organisasjon toren i Møre og Romsdal. Disse har ført til møter sterk konkurranse på det internasjo- som i samspill med skoleverket, næringslivet et utvidet arbeidsmarkeds- og bosettings- nale markedet. En sterk krone sammen med og andre aktører, jobber for å utvikle barn og område. Bedre forbindelser legger samtidig et høyt kostnadsnivå vil stille store krav til ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på grunnlaget for økt samhandling og ytterli- denne delen av vårt regionale næringsliv. En seg selv. Ved å støtte dette arbeidet, og ved gere næringsutvikling for Møre og Romsdal. risikofaktor vil også være utviklingen i inter- aktiv deltagelse i prosjektene, bidrar vi til at Blant annet er anleggsarbeidet på den tid- nasjonal økonomi. For å skille seg ut, og for å kompetanseutvikling er i fokus fra et tidlig krevende og ulykkesutsatte veistrekningen opprettholde eller øke sine markedsandeler, tidspunkt for de som i fremtiden skal drive mellom Vestnes og Måndalen igangsatt. er det viktig å ha fokus på teknisk utvikling, utviklingen i fylket vårt fremover. Eksportveien mellom Ålesund og Dombås kreativitet og nyvinninger. Å investere lang- er et skritt nærmere en sikker tofelts vei, og siktig i kompetanseutvikling er trolig en av de Samferdsel og infrastruktur er med redusert transporttid til markedene på viktigste suksessfaktorene for Norge, og ikke viktig for samfunnet og dermed viktig for kontinentet og Norge for øvrig. Flere andre minst for Møre og Romsdal. Sparebanken Møre, noe som gjenspeiles i samferdselsprosjekt i fylket er kommet langt

7 ÅRSRAPPORT «Å investere langsiktig i kompetanseutvikling er trolig en av de viktigste suksessfaktorene for Norge, og ikke minst for Møre og Romsdal.» i planleggingsarbeidet. Realisering av disse i Møre og Romsdal og ikke minst et godt banksjefer skal også komme kundene til prosjektene vil være viktige bidrag til at fylket bankhåndtverk utført av våre ansatte. Vi vil gode gjennom raskere beslutninger. i årene som kommer, også samferdselsmes- fremdeles ha fokus på å bevare et sunt kost- sig, blir knyttet tettere sammen. nadsnivå i 3. Det resultatet Sparebanken Møre legger frem for er en konsekvens av et godt Møre og Romsdal skal være et fylke som Sparebanken Møre opererer i en bransje lagarbeid innad i banken. Alle, uavhengig gir mennesker og virksomheter gode mulig- hvor regulatoriske endringer kommer hyp- av hvor man jobber i organisasjonen, har heter til å leve, virke og utvikle seg. Spare- pig, og til tider også har store konsekvenser gjennom egne handlingsplaner gitt et viktig banken Møre bidrar til dette både innenfor for næringen. Det er fremdeles usikkerhet bidrag til sluttresultatet. kulturliv, idrettsarrangement, undervisning i bransjen om hvordan det nye kapital- og talentutvikling. Å ha gode lokale tilbud til dekningsregelverket vil bli. Vi er opptatt av Vår gode soliditet og våre dyktige barn og unge er et grunnleggende kriterium like konkurranseforhold, og at regelverket medarbeidere bidrar til at Sparebanken for å opprettholde en positiv befolkningsut- er harmonisert og transparent mellom de Møre aldri har stått bedre rustet til å møte vikling. Sparebanken Møre skal derfor være ulike aktørene. Vår soliditet er god målt etter fremtidige utfordringer. Målsettingen vår er engasjert i lokalsamfunnene, og dette enga- dagens kapitalkrav, og gjennom har å kunne si det samme om ett år. sjementet er tuftet på vår nærhet til de som både utstedelse av fondsobligasjonslån og bor her og den soliditeten banken har bygd tilførsel fra driften styrket denne. opp gjennom tidene. Vi satser videre i 3. Som en del av Gjennom et godt resultat i styr- denne satsingen er det vedtatt ny organisa- ket Sparebanken Møre sin soliditet ytterli- sjonsstruktur hvor målet er å sette kundene gere. De økonomiske målene som banken ytterligere i fokus. Endringene vil bli gjen- satte seg ved inngangen til året ble nådd. nomført i løpet av. kvartal 3, og målet Utlånsveksten i vår portefølje var moderat, er å effektivisere organisasjonen og øke res- og konkurransen i markedet om innskudd sursene tilknyttet rådgivning og nærhet til er hard. Sparebanken Møre er konkurran- kundene. Vi skal styrke bransjekompetansen sedyktig innen disse områdene. Vi opplever til våre medarbeidere, og på den måten yte lave tap og lavt misligholdsnivå, noe som er bedre rådgivning til kundene våre. En flatere en konsekvens av gode tider i næringslivet organisasjon og større ansvar til våre lokale Med vennlig hilsen Olav Arne Fiskerstrand 7

8 ÅRSRAPPORT De økonomiske utsiktene for 3 I NGE F U R R E S J E FØ KO N O M Fortsatt høy produksjonsvekst i Møre og Romsdal Produksjon og sysselsetting i fylket Norsk økonomi og næringslivet i Møre blemene i eurosonen, har bidratt til å dempe vil trolig stige også de nærmeste og Romsdal har klart seg svært bra gjennom nervøsiteten i finansmarkedene. Det ser ut til to årene. Oppgangen vil gjøre finans- og gjeldskrisen. Det er flere grunner til at veksten i verdensøkonomien vil ligge rundt seg gjeldende innenfor et bredt dette. For det første hadde vi et godt utgangs- 3 ½ prosent i 3. Det meste av veksten vil punkt med lav ledighet og en råvarebasert komme i de fremvoksende økonomier, spe- eksportstruktur som gjorde at næringslivet sielt Kina og India. Veksten i USA kan ventes kunne dra nytte av den sterke veksten i frem- å bli moderat, rundt prosent, mens vekstut- spekter av næringer og sektorer. Ikke minst gjelder dette innenfor offentlig og privat tjenesteyting, voksende økonomier. Videre har penge- og siktene for Europa er svake. I 3 kan det i herunder oljerelatert virksomhet. finanspolitikken i Norge vært ekspansiv for beste fall bare ventes nullvekst. Som følge av Som følge av den svake utvik- å motvirke effektene av den internasjonale den usikkerhet som råder, ikke minst innenfor lingen på våre eksportmarkeder nedgangskonjunkturen, ikke minst krisen i eurosonen og høy statlig gjeld i mange land, er det en risiko for at arbeids- eurosonen. Betydelige støttetiltak ble dessuten er det risiko for at veksten globalt kan bli noe satt i verk for å sikre bankene den nødven- lavere enn anslått. ledigheten vil kunne øke litt. dige likviditetstilførsel. I tillegg har den sterke investeringsveksten på sokkelen gitt sterke Innstramningene i offentlig sektor, kom- vekstimpulser. binert med skatte- og avgiftsøkninger vil bidra til lav vekst i den industrialiserte verden i flere Det store spørsmålet er selvsagt i hvil- år fremover. Arbeidsledigheten vil derfor holde ken grad produksjonsveksten i fylket vil fort- seg høy. Således kan den gjennomsnittlige sette. Møre og Romsdal var i landets ledigheten i USA anslås til 7 ½ prosent i 3, største eksportfylke dersom man ser bort fra mens ledigheten i eurosonen trolig vil ligge raffinerte brenselsprodukter. Det er derfor rundt prosent. Ledigheten i eurosonen er naturlig å ta utgangspunkt i hva som kan ven- dessuten stigende. tes å skje på våre eksportmarkeder. For vår hjemlige økonomi er imidlerutsiktene for verdensøkonomien synes tid utsiktene gode. Statistisk sentralbyrås siste å ha stabilisert seg utover vinteren. Dette, anslag for norsk økonomi, som ble publisert i sammen med mindre negativ fokus på pro- desember, viser at BNP-veksten i 3

9 ÅRSRAPPORT «Produksjonsveksten de nærmeste to årene vil medføre økt etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig vil arbeidsstyrken vokse som følge av at nye grupper ønsker seg inn på arbeidsmarkedet» vil bli i underkant av 3 prosent i fastlands- om fortsatt oppgang innen produksjon av på, prosent i 3 og ¾ prosent i. Norge. Veksten må sees i sammenheng med verkstedsprodukter inklusive bygging av skip Sysselsettingsveksten antas å bli hhv. ½ og fortsatt oppgang innenfor privat og offentlig og plattformer, konsumprodukter samt kraft-, prosent. Økte investeringer i administra- forbruk og investeringer. Ikke minst venter krevende industri. Dessuten vil leverandørin- sjon, undervisning og helse- og sosialtjenester Byrået at aktivitetsnivået i oljesektoren vil dustrien dra nytte av den sterke etterspørselen bidrar i år til å holde offentlige investeringer holde seg høyt. Eksportnæringene vil imid- fra olje- og gassvirksomheten. Som følge av oppe. For de neste to årene ventes utviklingen lertid bli rammet av lavere markedsvekst, et den svake utviklingen hos våre handelspart- i investeringene i offentlig forvaltning i fylket å høyt kostnadsnivå og trolig en sterk kronekurs. nere vil imidlertid aktivitetsnivået innenfor bli noe sterkere enn i, med litt sterkere Som følge av dette regner Byrået ikke med eksportindustrien i fylket trolig bli noe lavere vekst enn landsgjennomsnittet i år. noen vekst i den tradisjonelle vareeksporten. enn Statistisk sentralbyrå har lagt til grunn i sin analyse. Arbeidsledigheten, målt ved Statistisk Produksjonsveksten de nærmeste to årene vil medføre økt etterspørsel etter sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), Privat tjenesteyting består i hovedsak av arbeidskraft. Samtidig vil arbeidsstyrken vokse ventes å holde seg i området 3, 3,3 pro- varehandel, forretningsmessig tjenesteyting, som følge av at nye grupper ønsker seg inn sent i perioden 5. Den ledighet innenriks samferdsel, samt bank og forsikring. på arbeidsmarkedet. Statistisk sentralbyrå som måles ved hjelp av AKU, og som er en Anslagene innebærer en klar produksjonsøk- regner med at sysselsettingen i fylket vil øke spørreundersøkelse, ligger noe over den regis- ning, på linje med utviklingen i landet som omtrent på linje med arbeidsstyrken i 3 trerte ledigheten ved arbeidskontorene. helhet. Hovedårsaken er sterk inntektsvekst i og i. Dermed vil ledigheten endre seg husholdningssektoren som følge av markert lite de nærmeste to årene i følge Byrået. Møre Statistisk sentralbyrå laget på oppdrag reallønnsvekst og sterk økning i offentlige og Romsdal vil således fortsatt være blant de fra Sparebanken Møre høsten en ana- stønader. Også sysselsettingen vil ta seg opp, fylkene i landet som har lavest arbeidsledighet. lyse av de økonomiske utsiktene for Møre og særlig innenfor forretningsmessig tjenesteyt- Som følge av den svake utviklingen på våre Romsdal frem til. Analysen var basert på ing, varehandel og innenriks samferdsel. eksportmarkeder er det imidlertid risiko for at ledigheten kan øke litt. I utgjorde antall informasjon publisert pr. 6. september. Analysen viste at det ligger an til en bred oppgang Også offentlig forvaltning i Møre registrerte arbeidsledige i fylket,9 prosent i produksjon og sysselsetting i fylket. Industri- og Romsdal ventes å få vekst i produksjon, av arbeidsstyrken. produksjonen vil øke både i 3 og. sysselsetting og investeringer i prognosepe- Dette har sammenheng med forventninger rioden. Anslagene viser en produksjonsvekst 9

10 ÅRSRAPPORT engasjert nær solid Som aktive og engasjerte med- Vi er en lokal og selvstendig Vi har solid kompetanse og et arbeidere er vi bankens viktigste sparebank som tar beslutninger solid økonomisk fundament, som ressurs i arbeidet med å nå målet lokalt. Vi har nærhet til kundene gjør at vi er en sikker og trygg om å være «nr. bank i Møre og lokalsamfunnet gjennom vår forvalter av kundenes verdier. Vi og Romsdal». Sammen skaper vi tilstedeværelse og tilgjengelighet. hører til her og har et langsiktig en kultur som fremmer utvikling Vi bryr oss om og har omtanke perspektiv. gjennom det daglige arbeidet. for kundene og lokalsamfunnet som vi er en del av. Engasjert bank Sparebanken Møre har røttene Denne sterke identifiseringen med detilfredshetsundersøkelsene. Vi har tilfredse sine i by og bygdelag i Møre og folket og miljøet langs kysten og i fjordene kunder, og det er vel egentlig det det hele Romsdal. Vi har drevet sparebank gjør at vi alltid er opptatt av og avhengig av dreier seg om? på Nordvestlandet siden 3. utviklingen i små og store lokalsamfunn. Vi har I dag har vi kontor i av 36 kommuner i Møre og Romsdal og er den eneste store banken som øyne for det nye og samvittighet for det som Gjennom disse 7 årene har Spare- har vært. Og ikke minst, midler til å realisere banken Møre satt spor etter seg. Det ska- prosjekt og planer som skal bidra til å gjøre pes meninger om banken og forventninger lokalsamfunnene til bærekraftige hjemsted til hvordan vi vil opptre i fremtiden. Disse har hovedkontor i fylket og som for folk og næringsliv. Både gjennom bankens sporene skapes delvis av produktene og tje- blir styrt herfra. ordinære drift og gjennom vårt samfunnsen- nestene vi leverer og delvis gjennom vår kom- gasjement. Gjennom utbyttemidler tilfører vi munikasjon og væremåte, samt måten vi løser samfunnet flere millioner kroner hvert år. oppgavene våre på. Derfor arbeider vi hver eneste dag etter et sett med verdier som skal I et marked med sterk konkurranse og føre til at disse forventningene blir innfridd. aktører som leverer tilnærmet like produkter til relativt lik pris, er det de ansatte som utgjør Engasjert, nær og solid er bankens den største forskjellen. Det er derfor avgjø- kjerneverdier. De gir uttrykk for de verdiene rende for oss at vi alle sammen i Spareban- som er viktig for oss og danner utgangspunkt ken Møre forsøker å gjøre ting litt bedre. At vi for bankens identitet. Kjerneverdiene skal ikke faktisk lykkes ganske godt, kan vi blant annet bare være fine ord i Verdiveiviseren vår, - de se på tilbakemeldingen vi får gjennom kun- forplikter oss i vårt daglige arbeid.

11 ÅRSRAPPORT

12 ÅRSRAPPORT Organisasjon og ledelsesstruktur p r...3 Forstanderskapet er bankens øverste organ. Forstanderskapet Hovedoppgavene til Forstanderskapet er å Tormod Hvattum Leder fastsette resultatregnskapet og balansen, å velge et styre på syv medlemmer, samt å velge en kontrollkomité på fire medlemmer. Forstanderskapet er sammensatt av fire grupper, hver med en fjerdepart av medlemmene. Dette er forstandere valgt av innskytere, egenkapitalbeviseiere, av ansatte i banken og offentlig valgte. Forstanderskapet EKB-eier 5% Innskyter 5% Off. valgte 5% Ansatte 5% Ekstern revisjon Valgkomiteen Ernst & Young Bjørg Riksfjord Leder Kontrollkomiteen Grete Opshaug Leder har 5 medlemmer. De offentlige represen- Styret tantene blir valgt av fylkestinget i Møre og Romsdal. Leif-Arne Langøy, styreleder Roy Reite, styrets nestleder Ragna Brenne Bjerkeset, Stig Remøy, Elisabeth Maråk Støle, Ingvild Vartdal og Turid Håndlykken Sylte Konsernet Sparebanken Møre er sammensatt av morbanken og tre heleide datterselska- Revisjonsutvalg Kompensasjonsutvalg per. Sparebankeiendom AS er et eiendoms- Leif-Arne Langøy Elisabeth Maråk Støle Ingvild Vartdal Leif-Arne Langøy Roy Reite Ragna B. Bjerkeset selskap som eier og driver bankens egne forretningseiendommer. Møre Boligkreditt AS har som formål å finansiere utlån med Intern revisjon pant i bolig og næringseiendom. Møre Eien- BDO domsmegling AS tilbyr tjenester innen eienadm. Direktør domsmegling for både boligeiendommer og næringseiendommer. Olav Arne Fiskerstrand En ny organisasjonsstruktur vil bli ferdig en banksjef som rapporterer direkte til divi- I tillegg består organisasjonen av 5 seksjoner implementert i løpet av våren 3. Orga- sjonslederen, som igjen rapporterer direkte som hver ledes av en seksjonsbanksjef. Disse nisasjonsendringen medfører at lederstruk- til administrerende direktør. I alt 3 kontor rapporterer også til administrerende direktør. turen forenkles, og kunden skal komme ivaretar bankens kunderettede virksomhet. enda mer i fokus ved at en større andel av For å oppnå en effektiv kommunikasjons arbeidsprosessene og bemanningsressur- Næringslivsvirksomheten i Sparebanken og beslutningsprosess er ledergrupper det sene blir markedsrettet. Sparebanken Møre Møre organiseres i tre enheter: Sunnmøre, grunnleggende elementet i Sparebanken vil gjennom dette blant annet få en styrket Søre Sunnmøre og Romsdal & Nordmøre. Møres ledelsesstruktur. rådgivning overfor næringslivet. Lederne for disse tre enhetene rapporterer direkte til administrerende direktør. Nærings- Bankens virksomhet er konsentrert til Møre Hovedkontoret i Sparebanken Møre ligger i liv Sunnmøre er organisert i 5 bransjeavde- og Romsdal, der banken har kontorer i 6 Ålesund. Bankens virksomhet innen person- linger og en forsikringsavdeling, og har i kommuner på Sunnmøre, 6 i Romsdal og markedet er organisert i Divisjon Personmar- tillegg ansvar for utvikling og vedlikehold av på Nordmøre. Pr. 3.. var det 37 fast ked. Hver personmarkedsavdeling ledes av bankens næringslivskonsept. ansatte i konsernet, tilsvarende årsverk.

13 ÅRSRAPPORT Administrerende direktørs ledergruppe Olav Arne Fiskerstrand Terje Krøvel 56 år (6 76) 53 år ( 5) Adm. direktør. Siviløkonom BI 93. Banksjef. Leder for Næringsliv Sunn- Ansatt første gang Etter møre. Økonomi og administrasjon ved fullført utdanning ansatt på nytt i Møre og Romsdal Distriktshøyskole i 93. Tok til i sin nåværende stil- 93. Ansatt i b anken i 93. Stil- ling i 997. lingen har et overordnet ansvar for bankens konsept for bedriftsmarkedet. Kjell Jan Brudevoll Trond Nydal 5 år (39) 3 år ( ) Banksjef. Leder for Næringsliv Søre Banksjef Divisjon Personmarked. Sunnmøre. Bankfaglig eksamen Sivil økonom ved NHH 997. Ansatt i fra Bankakademiet 95. Ansatt Spare banken Møre i 997 og har hatt i Nordea i 979. Banksjef i Glitnir flere ledende stillinger i banken. Stil- 5. Banksjef i Nordea lingen har ansvar for bankens person- avdeling Fosnavåg. Ansatt i markedskonsept. banken i. Idar Vattøy Perdy Lunde 53 år ( 9) 55 år ( 3) Banksjef. Leder for Seksjon Øko- Banksjef. Leder for Seksjon For nomi, Risikostyring og Personal. retningssutvikling. Bedriftsøkonom Cand.mag 9. Utdannet ved BI 99. Ansatt i banken i 977. Møre og Romsdal distriktshøgskole 9-9 og Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole 9-9. Ansatt i banken i 9. 3

14 ÅRSRAPPORT Runar Sandanger Kjetil Hauge 5 år (7) år (55) Banksjef. Leder for Seksjon Trea- Banksjef. Leder for Seksjon Informa- sury og Markets. Sosialøkonomisk sjon og Compliance. Utdannet sivilø- embedseksamen (cand. oecon) konom ved NHH Ansatt Universitetet i Oslo 93. Stipen- i banken i 99. diat Norsk Utenrikspolitisk Institutt Konsulent Norges Bank Ansatt i banken i 96. Sigrid Gjendem Fjørtoft Erik Røkke 5 år (399) 3 år () Banksjef. Konstituert leder for Banksjef. Konstituert leder for Sek- Næringsliv Romsdal og Nordmøre. sjon Kreditt og Juridisk. Utdannet Revisorstudiet og ledelse ved Han- siviløkonom ved NHH og delshøyskolen BI. Ansatt i privat revi- statsautorisert revisor. Ansatt i PWC i sjon 93-9, lærer ved Fræna 99. Banksjef i Ørskog Sparebank VG Skole til 99. Soussjef i Roms- -. Ansatt i banken i. dals Fellesbank til 5 og banksjef i Sparebank SMN til 7. Ansatt i banken i 7. Tallene i parentes viser hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eier i Sparebanken Møre. Det er også tatt med eventuelle egen kapitalbevis eiet av den nærmeste familie og selskap som nevnte personer er ansvarlig medlem eller styremedlem i.

15 ÅRSRAPPORT Adm.direktør Olav Arne Fiskerstrand Informasjon og Compliance Økonomi, Risikostyring Seksjon Stab og Personal Kjetil Hauge Magnar Bolstad Idar Vattøy Banksjef Kreditt og Juridisk Erik Røkke NL Sunnmøre NL Søre Sunnmøre NL Romsdal og Nordmøre Treasury og Markets Forretningsutvikling Divisjon Personmarked Terje Krøvel Kjell Brudevoll Sigrid Gjendem Fjørtoft Runar Sandanger Perdy Karin Lunde Trond Lars Nydal NL Stab Forsikring Marin Industri Eiendom Handel og tjenesteyting SMB 5

16 6 ÅRSRAPPORT Datterselskap MØRE BOLIGKREDITT AS Møre Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Møre. viktigste kilde til langsiktig finansiering og en viktig del av bankens Selskapet har som formål å erverve lån med pant i bolig fra Spare- finansieringsstrategi. Møre Boligkreditt AS sitt mål er å bidra til en banken Møre og finansiere disse gjennom utstedelse av obligasjoner ytterligere utvidelse av bankens finansieringsplattform. Daglig leder med fortrinnsrett (OmF). Møre Boligkreditt AS er Sparebanken Møres er Ole Andre Kjerstad. Nøkkeltall NOK mill Netto utlån til kunder 33 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (OmF) 6 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultat etter skatt Sum kjernekapital / ansvarligkapital Kapitaldekning / kjernekapitaldekning ,5 % Aaa-ratet av Moody s

17 ÅRSRAPPORT MØRE eiendomsmegling AS Selskapet ble etablert i 99 og kjøpt av Sparebanken Møre i 5. og har 7 ansatte og kontor i Molde og Ålesund. Gjennom samarbeid Møre Eiendomsmegling AS tilbyr meglertjenester innen kjøp og salg med Sparebanken Møre er selskapet representert på 3 kontor rundt av bolig, fritidseiendom, prosjektmegling og næringsmegling. De er om i fylket og omsetter ca 5 eiendommer årlig. Daglig leder er blant de største og mest erfarne meglermiljøene i Møre og Romsdal Mona Helen Sørensen. Nøkkeltall NOK mill Omsetning Resultat etter skatt Egenkapital Målet er å sikre at Møre Eiendoms- megling forblir det sterkeste fagmiljøet innen eiendomsmegling Daglig leder Mona Helen Sørensen 7

18 ÅRSRAPPORT 3 Styret. Leif-Arne Langøy. Roy Reite 3. Ragna Brenne Bjerkeset Styreleder Styrets nestleder styremedlem Leif-Arne Langøy er utdannet Roy Reite er utdannet sivilinge- Ragna Brenne Bjerkeset er siviløkonom fra Norges Han- niør fra NTNU i Trondheim og utdannet sivilagronom fra UMB delshøyskole i Bergen. Han er har bred erfaring fra maritim (Universitetet for Miljø og Biovi- bosatt i Haram kommune og er industri. Han er i dag konsern- tenskap) med tilleggsutdannelse i dag eier og daglig leder i Lapas sjef i STX OSV Holdings Limited, innen markedsføring, innovasjon AS. I perioden 3-9 var et selskap som er børsnotert i og ledelse. Hun er også ICF ser- Langøy konsernsjef i Aker ASA, Singapore og med datterselskap tifisert coach. Tidligere erfaring og i 6-9 var han også i Norge, Romania, Brasil, Singa- har hun fra konsulentbransjen styreleder i selskapet. Tidligere pore og Vietnam. Roy Reite har i Møre og Romsdal og fra flere har Langøy blant annet vært vært styremedlem i Spareban- lederstillinger i TINE SA. I dag er konsernsjef i Aker Yards ASA ken Møre siden og er hun ansatt som seniorrådgiver og konsernsjef i Aker Brattvaag. bosatt i Ålesund kommune. i TIBE PR. Bjerkeset har vært Langøy har en rekke styreverv styremedlem i Sparebanken og ble valgt som styreleder i Møre fra og har i tillegg Sparebanken Møre i. Han flere styreverv innenfor regio- var også styreleder i banken fra nens næringsliv. Hun er bosatt 99 til 3. i Fræna kommune.

19 ÅRSRAPPORT Stig Remøy 5. Ingvild Vartdal 6. Elisabeth Maråk Støle 7. Turid Håndlykken Sylte Styremedlem Styremedlem Styremedlem styremedlem Stig Remøy er bosatt i Herøy Ingvild Vartdal er utdannet Cand. Elisabeth Maråk Støle er utdannet Turid Håndlykken Sylte er til- kommune og er adm. dir. og jur og har flere års erfaring som Master of Management og Sivil- litsvalgt i Sparebanken Møre og hovedeier i rederiet Olympic forretningsadvokat. I dag er hun økonom. Hun er direktør i Safe- har vært ansattes representant i Shipping AS. Han er utdannet advokat i Adviso Advokatfirma Road med ansvar for Corporate styret siden... Hun arbei- sjøkaptein ved Kristiansand Mari- AS, med skatt og selskapsrett Development. Arbeidserfaring der i dag som autorisert finansiell time Skole, samt jur. sjørett ved som hovedarbeidsområde. Hun har hun fra lederstillinger innen rådgiver ved avdelingen i Molde. Agder Distriktshøyskole. Etter å har vært medforfatter til boken salg, marked og kommunikasjon Tidligere erfaring er blant annet ha seilt i 5 år som skipper både Internasjonal skattehåndbok. i internasjonale konsern som fra reiseliv og bank. Hun er nasjonalt og internasjonalt, gikk Hun er medlem i Lovutvalget Jotun, Telenor og Svenska Cellu- bosatt i Molde kommune. han i 995 i land og startet eget for skatterett, styremedlem i I.P. losa AB. I tillegg til vervet i banken rederi. Stig Remøy er styreleder Huse AS og Huse Engineering er hun styremedlem i Sunnmørs- i flere selskap i Olympic grup- AS, samt styreleder i Vartdal Hol- posten. Elisabeth Maråk Støle er pen. Han har vært styremedlem ding AS og Vartdal Plastindustri bosatt i Ålesund kommune og i Sparebanken Møre siden 3 AS. Ingvild Vartdal er bosatt i Åle- har vært styremedlem i Spare- sund kommune og har vært sty- banken Møre siden. remedlem i Sparebanken Møre siden. 9

20 ÅRSRAPPORT Årsberetning Resultat og egenkapitalavkastning MNOK % 7 Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS. Samtlige 6 tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parantes 5 gjelder tilsvarende periode i fjor Resultat før skatt * Egenkapitalavkastning % FIG Hovedtall konsern denne regnskapsføringsmetoden fjernet fra De økonomiske konsekvensene av dette er Resultatet etter skatt for ble 53 mill.. januar 3. en inntektsføring over utvidet resultatregnskap kroner, 5 mill. kroner høyere enn i. (totalresultat) på 3 mill. kroner før skatt. Banken har gjort vedtak om tidliganvendelse Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 6,3 %, mot, % for. Utlånsvolumet økte med 7, % i, og av de nye pensjonsreglene, som medfører at Årsresultat for estimatavviket i balansen. januar er Resultat før tap utgjorde 77 mill. kroner nullstilt, og egenkapitalen er dermed redu- og,63 % av gjennomsnittlig forvaltnings- sert med 6 mill. kroner etter skatt. kapital, en økning på 3 mill. kroner og, prosentenheter i forhold til. innskuddsvolumet økte med 6,9 %. Forstanderskapet i banken har videre beslut- Engangseffekt fra planendring pensjon Ansvarlig kapital ved årsskiftet var, mrd. tet en planendring som medfører at de årlige utgjør 66 mill. kroner. Resultatet etter tap kroner,,63 % av beregningsgrunn pensjonsutbetalingene reguleres i henhold til på utlån, garantier og verdipapirer utgjorde laget, derav er 3,7 % kjernekapital, og pensjonistenes andel av overskuddsfondet. 7 mill. kroner og,53 % av forvaltningskapitalen, en økning på 6 mill. kroner og,65 % ren kjernekapital. Styret er fornøyd med resultatet for. Styret foreslår overfor forstanderskapet å De økonomiske konsekvensene av dette er,39 prosentenheter. Resultat etter skatt en inntektsføring (reduksjon av personal- på 53 mill. kroner utgjør, % av for- kostnader) i. kvartal med 66 mill. valtningskapitalen, mot 379 mill. kroner og kroner før skatt.,3 % i. Egen kapitalavkastningen utbetale et kontantutbytte på kroner ble 6,3 % for,,6 % korrigert for pr. egenkapitalbevis, sette av mill. I henhold til IAS 9 skal diskonteringsrenten planendring pensjon. Bankens målsetting kroner til utjevningsfondet, samt sette av på balansedagen settes til renten på fore- er en egenkapitalavkastning på minimum 6 mill. kroner til utbyttemidler til lokal- taksobligasjoner med høy kredittverdighet, prosentenheter over langsiktig risikofri rente samfunnet. eller til statsobligasjonsrenten dersom det ( års statsobligasjonsrente var, % i ikke finnes et dypt marked for foretaksobli- gjennomsnitt for ). Resultat pr. egen gasjoner med høy kredittverdighet. kapitalbevis ble kr 7,75, mot kr 3,7 i ENDRING YTELSESBASERTE PENSJONER Sparebanken Møre har benyttet utsatt regn- (morbank). skapsføring korridormetoden ved føring Det norske markedet for obligasjoner med av pensjonsforpliktelser tidligere år. fortrinnsrett vurderes å inneha de egenska- Rentenetto per som tilsier at det kan legges til grunn i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble beregningen av diskonteringsrenten. 936 mill. kroner i (99 mill. kroner). Gjennom de nye reglene i regnskapsstandarden IAS 9R er adgangen til å benytte Som andel av gjennomsnittlig forvaltnings

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap m.v. av 17. juli

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef Arsrapport 2013 MelhusBanken i 2013 2013 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING REGNSKAP 2013 RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2013 1. Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en gradvis forbedring og normalisering av økonomien i Europa og USA har bedret seg

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer