Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

3 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal Foto: Istock.com Figur 1: Fylkesvis forsikringsdekning (1000 dekar) SELSKAPET Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig er et gjensidig selskap som eies av forsikringstakerne. Selskapets virksomhet drives fra kontor i Oslo. Vedtektene, sist revidert 19. mars 2014, er godkjent av Finanstilsynet 8. SKOGFORSIKRING Reviderte forsikringsvilkår er ferdig innført for alle avtaler pr 1. april Premiesatsene er nå bedre tilpasset skaderisiko. Erstatningsreglene er endret slik at de er lettere å kommunisere og takseringsarbeidet er forenklet. Halvparten april av forsikringsavtalene har treårig avtaleperiode. Tot dekar Brann Storm Østfold Skogbrands virksomhet er å Skogbrand tilbyr Skogforsikring med fire dekningsvarianter: Akershus/Oslo forsikre skog og skogbruksvirksomhet Hedmark Brann dekker skader 374 fra skogbrann, smågnagere og Oppland forsikre annen risiko ved virksomhet tilknyttet avnålingsinsekter for skadefelt større enn to dekar. Buskerud skogeiendommer og skogbruksvirksomhet Vestfold Egenandel ved 623skade er kr 3000 Telemark drive skadeforebyggende arbeid mot brann og andre Brann Storskade dekker skader fra skogbrann, med Aust-Agder skogskader Vest-Agder egenandel ved 981 skade forhøyet til kr Premien Rogaland reduseres med % Hordaland Selskapet kan i tillegg eie og drive annen virksomhet som Storm dekker stormskader og snøskader for skadefelt Sogn og Fjordane kan utøves av et skadeforsikringsselskap. Møre og Romsdal større enn to 642 dekar. 565 Egenandel ved skade er kr 3000 Sør-Trøndelag Skogbrand er det eneste selskapet som tilbyr skogforsikring Storm Storskade dekker stormskader og snøskader for Nord-Trøndelag i Norge. Selskapets visjon er å være offensivt til stede i Nordland skadefelt større 248enn ti dekar. Egenandel ved skade er Troms skognæringen og best på skogforsikring i Norden. kr Premien reduseres med 50 % I tillegg til vanlig skogforsikring tilbys Juletreforsikring som dekker brannskader i plantefelt med juletreproduksjon. FORSIKRINGS- DEKNING VANLIG STORSKADE SUM Brann Storm Tabell 1: Oversikt over forsikret areal pr (produktiv skog i dekar) Omfang Skogbrand har avtaler for skogforsikring. Eiendommenes skogareal er vist i tabellen over. Dekningen for brann- og stormforsikring varierer mye mellom fylkene (figur 1). Store andeler av produktivt skogareal er uforsikret på Vestlandet og i Trøndelag Skogbrand har de senere årene gjennomført flere omfattende tiltak for å bedre forsikringsdekningen mot stormskader. Dette har gitt god effekt for Øst- og Sørlandet. For Vestlandet og Trøndelag har det derimot vist seg vanskelig å vekke interesse. Etter stormene Hilde og Ivar ble det våren 2014 sendt informasjon og tilbud til 5500 uforsikrede skogeiere i Trøndelag. Aksjonen ble rettet mot skogeiere med mer enn 250 dekar skog og gjennomført i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Det var kun 3 % av dem som fikk tilbud som tegnet forsikring. Juletreforsikringen omfatter 60 avtaler med til sammen 1590 dekar juletreplantasje. Forsikringspremier Premiesatsene for stormforsikring varierer etter bonitet og landsdel fra kr 0,20 pr dekar for lav bonitet på Øst- og Sørlandet opp til kr 2,00 pr dekar for høy bonitet på Vestlandet. Premie for brannforsikring er nå uavhengig av bonitet og koster kr 0,30 pr dekar for Øst- og Sørlandet, og kr 0,20 pr dekar i resten av landet. Ved bruk av skogfond til dekning av skogforsikring oppnås 85 % skattefordel for den forsikrede. 4 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

4 SKADEÅRSAK Antall skader Erstatningskostnader(kr) Antall skader Erstatningskostnader (kr) Antall skader Erstatningskostnader (kr) Brann Smågnagere Snø Storm Sum Figur 2: Forfalte bruttopremier (1000 NOK) Figur 3: Erstatningsberettigede skader siste fem år (1000 NOK) Tabell 2: Skader fordelt på år og skadeårsak Forfalte bruttopremier var 16,4 millioner kroner, en nedgang fra 19,4 millioner kroner året før (figur 2). Nedgangen skyldes at det var få treårsavtaler til fakturering i 2014, og i tillegg effekt av endrede premiesatser. Verdien av allframtidspremier innbetalt før 2005 samt tildelte bonusoppskrivinger, gir fradrag i forsikringspremiene. Reduksjonen tilsvarer 5 % av innbetalinger og bonustildelinger. For 2014 ble fakturerte premier redusert med til sammen 11,7 millioner kroner. Skader og erstatninger Sommeren 2014 var det lengre perioder med stor skogbrannfare. Det var også uvanlig mange lynnedslag. Erstatningskostnadene for 59 skogbrannskader var 1,6 millioner kroner. At det ikke ble flere og mer omfattende skader skyldes i stor grad høy skogbrannberedskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forsterket helikopterkapasiteten og både DSB og brannsjefer prioriterte å rykke ut tidlig og med stor kapasitet. Vi var også forskånet for mye vind i forbindelse med skogbrannene. For første gang siden forsikringsvilkårene ble revidert, kom det melding om betydelige snøskader. Mest omfattende var skadene i meter over havet på Romerike og i søndre del av Oppland. Samlet for 94 skader var kostnaden 6,5 millioner kroner. Arbeidet med taksering og skadeoppgjør etter stormene i november/desember 2013 fortsatte i første halvår Hele 360 skader fra stormene i 2013 ble ikke meldt før i Den 4. august inntraff en supercelle over Østlandet, og spesielt i Glåmdalen. En supercelle er den største og kraftigste typen tordenvær som kan oppstå. Samtidig oppstår sterke roterende luftbevegelser. Erstatningskostnadene for104 skogskader var 3 millioner kroner. Tabell 2 viser skadeomfang fordelt på årsak de siste tre årene. For Skogbrand vil det alltid være store variasjoner fra år til år. Samlede skader siste fem år er vist i figur 3. I 2013 ble reglene for skaderegistrering og erstatningsberegning vesentlig forenklet. Ved skadebefaring registreres nå kun areal, bonitet, alder og om skaden er total eller delvis. Erstatningssatser pr dekar er fastsatt i tabell. De nye reglene har fungert meget tilfredsstillende. Ekstremværet Nina rammet Hordaland og deler av Rogaland den 10. januar Det vil trolig komme over 200 skademeldinger. Erstatningskostnadene anslås til 5 millioner kroner. Det gjenstår fortsatt å avklare uenighet om del av erstatningene for ca 160 skader på Sunnmøre etter stormen Dagmar i Det er reist krav om kompensasjon for nedgang i tømmerpriser i etterkant av stormen. Skogbrands oppfatning er at erstatning for redusert salgsverdi kun er aktuelt når denne har sin årsak i dårligere virkeskvalitet, f.eks. sotskade ved skogbrann. Skogbrand aksepterte ikke resultatet fra behandlingen i Forsikringsklagenemnda, og tolking av vilkårene kommer opp for tingretten i løpet av våren. Om Skogbrand skulle tape saken, vil kostnadene i hovedsak bli dekket av reassurandørene. Det er derfor ikke gjort avsetning i regnskapet for kravet. Reassuranse For 2014 hadde Skogbrand reassuranseavtaler for stormog skogbrannskader. Ved hendelser som overstiger 30 millioner kroner dekker reassuransen kostnadene fra 30 opp til 80 millioner kroner. En hendelse defineres som skader skjedd innenfor et tidsrom på 72 timer for storm og 168 timer for skogbranner. Premien var 2,9 millioner kroner. Statens Naturskadefond har stor betydning for stormforsikring selv om fondet ikke erstatter stormskader på enkelteiendommer. Regulert i forskrift fra 2005 fungerer Naturskadefondet som overordnet reassurandør. Dersom erstatninger for stormskader ved en hendelse overstiger et visst nivå, dekker fondet det overskytende. Grensen er avhengig av andelen stormforsikret areal, hvor 100 % er satt til 200 millioner kroner. Fra 2005 til utgangen av 2014 har stormforsikret areal økt fra 25 til 42,5 %. Statens grense for medvirkning fra Naturskadefondet heves tilsvarende til 85 millioner kroner. Statens medansvar ved store skader gjør det mulig å forhandle fram hensiktsmessige reassuranseavtaler i det private markedet. For 2015 har Skogbrand inngått tilsvarende reassuranseavtale som for ANNEN FORSIKRINGSVIRKSOMHET Skogbrand har siden 2012 vært agent for forsikring av mindre sagbruk, med bygninger, maskiner og personell. Ved utgangen av året omfattet dette i alt 25 sagbruk. I løpet av 2014 har Skogbrand fått utvidet konsesjonen fra Finanstilsynet og overtar som direkte forsikringsgiver for sagbrukene. Agentavtalen med Landbruksforsikring blir avviklet i SKADEFOREBYGGENDE ARBEID Skogbrand avsluttet i 2014 et prosjekt knyttet til beredskap og krisehåndtering ved stormkatastrofer. Erfaringene etter stormen Dagmar i 2011 viste at beredskapen var svak både nasjonalt og regionalt. Ved en vesentlig større hendelse må både næring og myndigheter være godt forberedt for i første omgang å sikre liv, helse og samfunnskritisk infrastruktur. Først i neste fase er det aktuelt med tiltak for å sikre verdien av nedblåst skog. Som en del av prosjektet ble det i samarbeid med Skogkurs og Skog og Landskap utarbeidet konkrete råd for klimatilpasset skogskjøtsel. Prosjektet har bidratt til økt oppmerksomhet om temaer som er viktige for Skogbrand. Det er pr i dag lite og 6 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

5 Figur 4: Finansinntekter siste fem år (1000 NOK) Figur 5: Sammensetning av aktiva pr vanskelig tilgjengelig kunnskap om klimaendringenes effekter på skogen, og vårt arbeid i 2014 har generert interesse og engasjement hos andre aktører som driver frem ny kunnskap. Skogbrand planlegger en større skogbrannkampanje for perioden Informasjon til allmennheten om skogbrannfare er hovedtema for kampanjen. Fornuftig bruk av bål og engangsgrill er viktige budskap. Foreløpig inngår følgende aktiviteter i kampanjen; en egen skogbranndag for presse og publikum, regional og nasjonal annonsering, undervisningsmateriell for skoler og barnehager, nye skogbrannplakater ved inngang til skogsområder, bruk av sosiale medier og medlemsmobilisering i frivillige organisasjoner. For at kampanjen skal få tilstrekkelig omfang og oppmerksomhet må vi ha med gode samarbeidspartnere. Det ligger an til positivt samarbeid med tradisjonelle aktører i skognæringen, offentlige interesser og friluftsorganisasjoner. For 2015 prioriteres Oslo og Akershus, for så å utvide i nasjonal sammenheng i 2016/2017. Et bredt sammensatt kontaktutvalg for skogbrann gjennomfører i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap to møter pr år. Om våren rettes oppmerksomheten mot beredskap før brannsesongen. Høstmøtet evaluerer hendelser i løpet av sommeren. Adm. direktør deltar i utvalget. Skogbrand bevilger også direkte tilskudd til skadeforebyggende tiltak som målrettes mot bedring av skogbrannberedskap. FINANSVIRKSOMHETEN Finansmarkedene har i 2014 vært påvirket av politisk uro i deler av verden, svak vekst i mange land, og ekstremt lavt rentenivå. Risikofri rente i Norge var så lav som 1,2 % i gjennomsnitt for året. I andre halvår ble oljeprisen halvert og den norske krona betydelig svekket mot dollar og euro. Skogbrand hadde avkastning på 8,0 % på kapitalen som forvaltes. Dette er meget tilfredsstillende ut fra det valgte risikonivået. Eksponering mot aksjemarkedet gjøres ved bruk av aksjefond. Ved årsskiftet hadde Skogbrand til sammen 38 % (197 millioner kroner) i åtte forskjellige fond. Plasseringene var omtrent likt fordelt mellom norske og internasjonale aksjer. Andel i indeksfond var 30 %. Skogbrand investerer ikke i enkeltaksjer bortsett fra i to eiendomsselskap. Samlet plassering i eiendom er 95 millioner kroner inklusive utleiedelen av Skogbrandgården. Av Skogbrands obligasjonsmidler forvaltes 40 % av ekstern forvalter i et diskresjonært mandat. Det benyttes enkeltobligasjoner innenfor definerte risikonivå. Øvrige obligasjonsplasseringer er fordelt på to fond. For å bedre avkastningen har Skogbrand valgt å ta økt kredittrisiko ved å plassere 27 % av obligasjonsmidlene i høyrentefond med kredittrating lavere enn BBB-. Selskapet har ikke plasseringer i hedgefond eller strukturerte produkter. 8 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

6 Detaljert finansrapport utarbeides av ekstern instans på månedsbasis. Hovedtrekkene i rapporten behandles i hvert styremøte. Investeringskomité oppnevnt av styret deltar i vurdering av kapitalforvaltningen. Ett av styremedlemmene er med i investeringskomiteen. Ut fra Finanstilsynets regler har Skogbrand bufferkapital på 360,7 millioner kroner. Reglene for vurdering av tapspotensial viser at pr er markedsrisiko 153,2 millioner kroner, forsikringsrisiko 9,7 millioner kroner, motpartsrisiko 0,3 millioner kroner og operasjonell risiko 0,8 millioner kroner. Skogbrand har opparbeidet en meget solid kapital, slik at bufferkapitalutnyttelsen bare er på 43,5 %. Skogbrand har ingen risiko for sviktende likviditet, verken til daglig drift eller ved store skadehendelser. Ved store stormog brannskader vil utbetaling av erstatninger skje over flere måneder, og midler kan raskt frigjøres i nødvendig omfang. Gjennom 2014 er det innløst plasseringer for 28 millioner kroner til skadeoppgjør. Av den samlede forvaltningskapitalen er det bare eiendomsplasseringene som er relativt langsiktige. Kontorbygget i Rådhusgaten 23 B eies av selskapet. To etasjer benyttes til egen virksomhet. De øvrige seks etasjene leies ut. Utleiedelen er bokført til markedsverdi. Skogbrand er deleier i Oslo Kontorbygg AS (hovedkontoret til NAV) med 9 % av aksjene, Trondheim Helsebygg AS med 30 % og i Landbruksforsikring AS med 12,3 %. Adm. direktør er styremedlem i de tre selskapene. RESULTATUTVIKLING OG DRIFT Resultatet i 2014 var et overskudd på 15,0 millioner kroner etter at sikkerhetsavsetningen ble økt med 5 millioner kroner. Selskapet hadde ikke skattekostnader ut over formuesskatt. For 2013 var resultatet et overskudd på 32,9 millioner kroner etter sikkerhetsavsetninger på 15 millioner kroner. Årets totalresultat på 15,0 millioner kroner overføres til opptjent egenkapital. Vilkårene er til stede for fortsatt drift av selskapet, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Ut over stormskader på Vestlandet 10. januar, hvor erstatningskostnadene anslås til 5 millioner kroner, har det ikke inntrådt vesentlige hendelser etter balansedagen. Forsikringsselskaper er pålagt å presentere sitt resultatregnskap i to deler, ett teknisk regnskap for skadeforsikring og ett ikke-teknisk regnskap som viser resultatet av finansforvaltningen. Teknisk regnskap Resultatet av det tekniske regnskapet for skadeforsikring viser et underskudd på 15,8 millioner kroner etter avsetning for skader og økning av sikkerhetsavsetningen med 5 millioner kroner. I 2013 var resultatet et underskudd på 27,2 millioner kroner etter avsetning for skader og økning av sikkerhetsavsetningen med 15 millioner kroner. Forfalte bruttopremier i 2014 var 16,4 millioner kroner mot 19,4 millioner kroner året før. Erstatningskostnader for egen regning var 15,6 millioner kroner. Ved vurdering av kostnadsnivået for selskapet bør det tas utgangspunkt i Combined Ratio (CR). CR defineres som summen av skadeprosent og kostnadsprosent. For 2014 var CR for Skogbrand 124,3 %. For 2013 var CR 126,7 %. Ikke-teknisk regnskap Det ikke-tekniske regnskapet viser et overskudd på 30,8 millioner kroner i 2014, mot et overskudd på 60,1 millioner kroner i Finansregnskapet viser resultatet av forvaltningen av selskapets kapital. Skogbrand har som mål for finansforvaltningen at egenkapitalen og selskapets forsikringstekniske avsetninger sikres på betryggende måte innenfor rammene som følger av Forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning og risikorammer fastsatt av styret. Det tas hensyn til selskapets soliditet, behov for likviditet og forretningsmessige risiko. Kontantstrømoppstillingen viser at operasjonelle aktiviteter har redusert kontantbeholdningen med 32,2 millioner kroner. Selskapet har i løpet av året redusert plasseringene i aksjer og obligasjoner med 23,3 millioner kroner. Driftsmidler m.v. er økt med 1,5 millioner kroner. Innbetaling av renter og husleie utgjør 5,5 millioner kroner. Kontantbeholdningen er redusert med 4,9 millioner kroner. Beholdningen av kontanter på 4,0 millioner kroner er tilfredsstillende for å dekke selskapets løpende forpliktelser, når beholdningen sees i sammenheng med at en stor del av verdipapirplasseringene er svært likvide. Forsikringstekniske avsetninger Skogbrands samlede forsikringsforpliktelser er 244,4 millioner kroner. Sikkerhetsavsetningen er på 45,0 millioner kroner, som er 201 % av beregnet minstekrav. FRAMTIDIG UTVIKLING Det legges stor vekt på at tradisjonell skogforsikringsvirksomhet skal kunne videreføres i et langsiktig perspektiv, med Skogbrand som selvstendig selskap eid av skogeierne. For å gjøre selskapet mer robust, utvikles nye forsikringsprodukter i samsvar med strategiplanen for inneværende periode. I 2015 kan Skogbrand tilby alle relevante skadeforsikringsprodukter til skognæringen på konkurransedyktige vilkår. Konsesjoner fra Finanstilsynet og Datatilsynet er utvidet. Forsikringsvilkår og prising er tilpasset næringsvirksomhet tilknyttet skogeiendommer. Det er inngått avtale om skadebehandling med eksternt firma for skader som ikke er skogskader. 10 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

7 Resultatregnskap FOR PERIODEN Kompetanse innen forsikringsvirksomhet bygges opp for å møte nye utfordringer. For strategiperioden er det satt av 12 millioner kroner til utviklingsarbeidet. Ved slutten av perioden er målsettingen å nå millioner i årlige premieinntekter fra ny forsikringsvirksomhet der Combined Ratio skal være under 100 %. Alle forsikringsselskaper som opererer innenfor EU vil bli omfattet av direktivet Solvens II. Direktivet blir gjort gjeldende fra 1.januar Skogbrand har kommet langt i det forberedende arbeidet. Det vil ikke by på problemer å møte nye kvantitative soliditetskrav. Skogbrand har også gjennomført en ORSA-prosess (Own Risk and Solvency Assessment) som er en del av reglene for tilsynsmessig kontroll og overvåkning. Det vil bli innført nye omfattende rapporteringer og krav om internrevisjon i alle selskaper. Skogbrand har et godt grunnlag for framtidig drift. Det vil likevel være betydelig usikkerhet knyttet til vurdering av framtidig utvikling. Spesielt to forhold har stor innvirkning: omfang av naturkatastrofer og avkastning fra finansforvaltning. Solid egenkapital er viktig for å kunne tåle store variasjoner i resultat fra år til år. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG ARBEIDSMILJØ I tillegg til syv ansatte medarbeidere, baseres driften på kjøp av tjenester fra aktuar, advokat, konsulent og IT-leverandører. Skogbrand har avtale med seks personer som utfører skadetaksering ved behov. Selskapet har etablert rutiner for risikostyring og internkontroll i samsvar med offentlig forskrift. Administrerende direktør avgir bekreftelse til styret. Revisor gjennomgår rutinene og avgir bekreftelse om foretakets risikostyring og internkontrollgjennomgang, og attestasjonsuttalelser om selskapets kapitalforvaltning og om forsvarlig likviditetsstyring. Styret vurderer det ikke som påkrevet å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling. Av selskapets syv ansatte er fire kvinner og tre menn. Styret består av to kvinner og fire menn. Av representantskapets 21 medlemmer er åtte kvinner. Sykefraværet i 2014 var på 1,0 %. Det har ikke vært ulykker eller skader verken på personell eller materiell. Skogbrand har et godt arbeidsmiljø med gode og miljøvennlige arbeidsplasser. YTRE MILJØ Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø ut over den klimapåvirkning som følger av virksomheten. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer eller tjenester, som direkte eller indirekte kan medføre betydelig påvirkning av det ytre miljø. Note TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v. 1 Forfalte bruttopremier Avgitt gjenforsikringspremie Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader Betalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Endring i erstatningsavsetning brutto Endring i indirekte skadebehandlingskostnader Endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetninger Sum erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR SIKKERHETSAVSETNINGER Endring i sikkerhetsavsetning RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Oslo, 6. februar 2015 Tone Margrethe Reierselmoen Mikael Løken Benthe E. Løvenskiold styreleder nestleder Knut Aas Pål Renli Ola Indergaard IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt på eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV IKKE-TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad TOTALRESULTAT Inge Fjalestad adm. direktør Overføringer og disponeringer Overføres til garantiordningen Overføres til annen opptjent egenkapital Sum overføringer og disponeringer SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

8 Balanse PR Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Utviklet fagsystem Sum immaterielle eiendeler Investeringer 19 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Eierbenyttet eiendom Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 14, Andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond 14, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 14, Utlån 14, Sum investeringer Fordringer Forsikringstakere Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Bank Netto pensjonsmidler, forsikret ordning Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Opptjent egenkapital Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring 25 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Oslo, 6. februar 2015 Tone Margrethe Reierselmoen Mikael Løken Knut Aas styreleder nestleder Benthe E. Løvenskiold Pål Renli Ola Indergaard Inge Fjalestad adm. direktør 14 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

9 Oppstilling over endringer i egenkapital FOR PERIODEN Noter til regnskapet FOR PERIODEN Kontantstrømoppstilling FOR PERIODEN Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Endring avsetning til garantiordningen Egenkapital pr Årets resultat Endring avsetning til garantiordningen Egenkapital pr Kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet Innbetalte premier direkte forsikring Andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte gjenforsikringspremier Utbetalte erstatninger og forsikringsytelser direkte forsikring Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Utbetalinger til leverandører, ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift Netto kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger av renter Innbetalinger av husleie Netto ut-/innbetalinger ved lån til ansatte m.v Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av andeler i obligasjonsfond Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av obligasjoner Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt Netto kontantstrøm for perioden REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Skogbrand er et gjensidig skadeforsikringsselskap eid av forsikringstakerne. Selskapet ble stiftet i Skogbrand har kun forretning i skadeforsikringsbransjen 2.11 Øvrige landbaserte næringslivsforsikringer. Alle tall i resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter er oppgitt i hele norske kroner. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med Finanstilsynets forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og god norsk regnskapsskikk. Skogbrand er ikke en del av et konsern underlagt den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. Skogbrand defineres iht årsregnskapsforskriftens 1-7 i gruppen små skadeforsikringsselskaper. Selskapets regnskap er iht årsregnskapsforskriften 1-6 andre og tredje ledd tilpasset IFRS-standarden med de lettelser og reguleringer til å fravike opplysningskravene i IFRS gitt i årsregnskapsforskriftens 5-6 fjerde ledd. Skogbrand bruker muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring 3-3 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen, dersom det ikke før investeringen i en finansiell eiendel er besluttet noe annet. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. Prinsipper for inntektsføring Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Pr foretas en tidsavgrensing hvor forfalt permie som vedrører fremtidige perioder blir periodisert under Endringer i avsetning for ikke opptjent bruttopremie. Inntekter fra investeringer Gevinst/tap på verdipapirer tas til inntekt på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap ved realisasjon av verdipapirer beregnes etter FIFO-metoden. Aksjeutbytte inntektsføres etter kontantprinsippet. Verdiendringer på investeringer bokføres på bakgrunn av månedlige endringer i verdipapirenes markedsverdier. Forsikringskontrakter Inngåelse av alle typer forsikringskontrakter er basert på at forsikringsrisiko prises etter prinsippet om forsvarlig lønnsomhet, samt prinsippet om at kunder skal tilbys høyere egenandel der det er ønskelig. Gjeldende reassuranseavtale er basert på at forsikringsrisiko prises riktig og gir en ønsket og forsvarlig egenregning for selskapet. Allokert investeringsavkastning Beregning av investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap er basert på forskrift om årsregnskap m.m for forsikringsselskaper fastsatt av Finansdepartementet 16. desember Allokert investeringsavkastning er en beregnet avkastning av regnskapsårets gjennomsnittlige forsikringstekniske avsetninger. Det anvendes en forsikringsteknisk rente som settes lik regnskapsårets gjennomsnittlige rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid 3 år. Regnskapsmessig behandling av forsikringsrelaterte driftskostnader Driftskostnadene er fordelt mellom forsikringsrelaterte driftskostnader og kostnader i tilknytning til investeringer i følge en skjønnsmessig vurdering. Regnskapsmessig behandling av investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Skogbrand eier kontorbygg med åtte etasjer i Rådhusgt. 23 B. Utleiedelen utgjør seks etasjer og er i balansen ført til markedsverdi, vurdert av OPAK i fjerde kvartal Markedsverdien fremkommer ved at det tas utgangspunkt i netto årlig leie som kapitaliseres. Den netto årlige leien er basert på faktisk leie for utleide lokaler og markedsleie for ledige lokaler. I tillegg er det hensyntatt en sannsynlighet for arealledighet/leiesvikt og antatte eierkostnader. Egenbenyttet del av bygninger ble vurdert til virkelig verdi i Verdien fremkom ved bruk av en beregningsmodell som tok utgangspunkt i de faktiske leieinntektene, leieavtalenes varighet og areal, samt leietakerens andel av felleskostnadene. Bokført verdi fremkommer ved avskrivninger over 50 år. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler er bokført til markedsverdi. Utlån Det gis 1.prioritets lån inntil 60 % av verditakst til fast ansatte mot pant i bolig. Løpetiden er 25 år. I tillegg kan det gis rentefritt billån inntil kr Løpetiden er 5 år. Rentebetingelser er knyttet til utviklingen i statens normrente. Renter og avdrag betales ved trekk i lønn hhv fire ganger i året (boliglån) eller hver måned (billån). Personallån innfris eller overføres til annen utlånsinstitusjon før den ansatte slutter i selskapet. Utenlandsk valuta Skogbrand spekulerer ikke i direkte valutatransaksjoner. Ved plasseringer i utenlandske fond, er det ikke krav i investeringsmandatet til valutasikring, men det gjøres likevel en økonomisk sikring for deler av porteføljen. Opptjente ikke mottatte renter Opptjente ikke mottatte renter klassifiseres sammen med den finansielle eiendelen rentene gjelder. Kategorisering av verdipapirer Selskapets finansielle eiendeler klassifiseres i samsvar med virkelig verdi opsjonen. Resultatet fremkommer under Netto inntekter fra investeringer i resultatregnskapet. Selskapets aksjer i Landbruksforsikring AS er langsiktig plassering, som ved første gangs innregning ble øremerket til virkelig verdi over resultatet. Bokført verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet fremkommer på bakgrunn av observerbare markedskurser. Utlånenes verdi er satt lik amortisert kost, som er lik den nominelle verdien (kun utlån til ansatte). Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over 7 år, som er den forventede økonomiske levetid. Regnskapsmessig behandling av varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over den økonomisk forventede levetid. Inventar og IT-systemer avskrives over 3 år, mens biler avskrives over 5 år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene er innarbeidet i regnskapet i henhold til Norsk Regnskapsstiftelses Regnskapsstandard nr. 6 for Pensjonskostnader. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, førtidspensjonering og andre endringer i bestanden av pensjonsberettigede. Det legges til grunn lineær opptjening hensyntatt fremtidig lønns- og G-vekst. Regnskapsmessig behandling av bevilgede bidrag til skadeforbyggende tiltak m.m. Bevilgede bidrag til skadeforebyggende tiltak, bidrag til deltakelse i forskningsprosjekter og fagturer knyttet til skogbruksnæringen, kostnadføres ikke på bevilgningstidspunktet, men når kostnadene er påløpt. Forsikringstekniske avsetninger Metoden for beregning av uopptjent bruttopremie som gjelder brann- og stormforsikring (ettårs- og treårspremie) er pro rata. Premieavsetningen er den del av den forskuddsbetalte forsikringspremien som gjelder perioden etter Metoden for beregning av uopptjent bruttopremie for allframtidsforsikring er en matematisk metode basert på forutsetninger om skadevolum og kostnader. Premieavsetningen er beregnet med utgangspunkt i den matematiske modellen som ble utarbeidet av aktuar Henning Hellemann i Forutsetningene for beregning av premieansvaret har vært uendret fra tidligere års beregninger med en risikopremiesats på 0,2 o/oo, en kostnadssats på 0,4 o/oo og en diskonteringssats på 4,0 %. 16 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik Forsik ring med lokal forankring Årsrapport 2012 1 Foto: Peder Otto Dybvik Innhold Nøkkeltall................................................. side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd.................................

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer