Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for. Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2014 3"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014

2 Årsberetning for 2014 Forside og 2 foto i beretning: Anders Hals SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

3 Stormforsikring 8000 Brannforsikring 6000 Produktivt skogareal Foto: Istock.com Figur 1: Fylkesvis forsikringsdekning (1000 dekar) SELSKAPET Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig er et gjensidig selskap som eies av forsikringstakerne. Selskapets virksomhet drives fra kontor i Oslo. Vedtektene, sist revidert 19. mars 2014, er godkjent av Finanstilsynet 8. SKOGFORSIKRING Reviderte forsikringsvilkår er ferdig innført for alle avtaler pr 1. april Premiesatsene er nå bedre tilpasset skaderisiko. Erstatningsreglene er endret slik at de er lettere å kommunisere og takseringsarbeidet er forenklet. Halvparten april av forsikringsavtalene har treårig avtaleperiode. Tot dekar Brann Storm Østfold Skogbrands virksomhet er å Skogbrand tilbyr Skogforsikring med fire dekningsvarianter: Akershus/Oslo forsikre skog og skogbruksvirksomhet Hedmark Brann dekker skader 374 fra skogbrann, smågnagere og Oppland forsikre annen risiko ved virksomhet tilknyttet avnålingsinsekter for skadefelt større enn to dekar. Buskerud skogeiendommer og skogbruksvirksomhet Vestfold Egenandel ved 623skade er kr 3000 Telemark drive skadeforebyggende arbeid mot brann og andre Brann Storskade dekker skader fra skogbrann, med Aust-Agder skogskader Vest-Agder egenandel ved 981 skade forhøyet til kr Premien Rogaland reduseres med % Hordaland Selskapet kan i tillegg eie og drive annen virksomhet som Storm dekker stormskader og snøskader for skadefelt Sogn og Fjordane kan utøves av et skadeforsikringsselskap. Møre og Romsdal større enn to 642 dekar. 565 Egenandel ved skade er kr 3000 Sør-Trøndelag Skogbrand er det eneste selskapet som tilbyr skogforsikring Storm Storskade dekker stormskader og snøskader for Nord-Trøndelag i Norge. Selskapets visjon er å være offensivt til stede i Nordland skadefelt større 248enn ti dekar. Egenandel ved skade er Troms skognæringen og best på skogforsikring i Norden. kr Premien reduseres med 50 % I tillegg til vanlig skogforsikring tilbys Juletreforsikring som dekker brannskader i plantefelt med juletreproduksjon. FORSIKRINGS- DEKNING VANLIG STORSKADE SUM Brann Storm Tabell 1: Oversikt over forsikret areal pr (produktiv skog i dekar) Omfang Skogbrand har avtaler for skogforsikring. Eiendommenes skogareal er vist i tabellen over. Dekningen for brann- og stormforsikring varierer mye mellom fylkene (figur 1). Store andeler av produktivt skogareal er uforsikret på Vestlandet og i Trøndelag Skogbrand har de senere årene gjennomført flere omfattende tiltak for å bedre forsikringsdekningen mot stormskader. Dette har gitt god effekt for Øst- og Sørlandet. For Vestlandet og Trøndelag har det derimot vist seg vanskelig å vekke interesse. Etter stormene Hilde og Ivar ble det våren 2014 sendt informasjon og tilbud til 5500 uforsikrede skogeiere i Trøndelag. Aksjonen ble rettet mot skogeiere med mer enn 250 dekar skog og gjennomført i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Det var kun 3 % av dem som fikk tilbud som tegnet forsikring. Juletreforsikringen omfatter 60 avtaler med til sammen 1590 dekar juletreplantasje. Forsikringspremier Premiesatsene for stormforsikring varierer etter bonitet og landsdel fra kr 0,20 pr dekar for lav bonitet på Øst- og Sørlandet opp til kr 2,00 pr dekar for høy bonitet på Vestlandet. Premie for brannforsikring er nå uavhengig av bonitet og koster kr 0,30 pr dekar for Øst- og Sørlandet, og kr 0,20 pr dekar i resten av landet. Ved bruk av skogfond til dekning av skogforsikring oppnås 85 % skattefordel for den forsikrede. 4 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

4 SKADEÅRSAK Antall skader Erstatningskostnader(kr) Antall skader Erstatningskostnader (kr) Antall skader Erstatningskostnader (kr) Brann Smågnagere Snø Storm Sum Figur 2: Forfalte bruttopremier (1000 NOK) Figur 3: Erstatningsberettigede skader siste fem år (1000 NOK) Tabell 2: Skader fordelt på år og skadeårsak Forfalte bruttopremier var 16,4 millioner kroner, en nedgang fra 19,4 millioner kroner året før (figur 2). Nedgangen skyldes at det var få treårsavtaler til fakturering i 2014, og i tillegg effekt av endrede premiesatser. Verdien av allframtidspremier innbetalt før 2005 samt tildelte bonusoppskrivinger, gir fradrag i forsikringspremiene. Reduksjonen tilsvarer 5 % av innbetalinger og bonustildelinger. For 2014 ble fakturerte premier redusert med til sammen 11,7 millioner kroner. Skader og erstatninger Sommeren 2014 var det lengre perioder med stor skogbrannfare. Det var også uvanlig mange lynnedslag. Erstatningskostnadene for 59 skogbrannskader var 1,6 millioner kroner. At det ikke ble flere og mer omfattende skader skyldes i stor grad høy skogbrannberedskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forsterket helikopterkapasiteten og både DSB og brannsjefer prioriterte å rykke ut tidlig og med stor kapasitet. Vi var også forskånet for mye vind i forbindelse med skogbrannene. For første gang siden forsikringsvilkårene ble revidert, kom det melding om betydelige snøskader. Mest omfattende var skadene i meter over havet på Romerike og i søndre del av Oppland. Samlet for 94 skader var kostnaden 6,5 millioner kroner. Arbeidet med taksering og skadeoppgjør etter stormene i november/desember 2013 fortsatte i første halvår Hele 360 skader fra stormene i 2013 ble ikke meldt før i Den 4. august inntraff en supercelle over Østlandet, og spesielt i Glåmdalen. En supercelle er den største og kraftigste typen tordenvær som kan oppstå. Samtidig oppstår sterke roterende luftbevegelser. Erstatningskostnadene for104 skogskader var 3 millioner kroner. Tabell 2 viser skadeomfang fordelt på årsak de siste tre årene. For Skogbrand vil det alltid være store variasjoner fra år til år. Samlede skader siste fem år er vist i figur 3. I 2013 ble reglene for skaderegistrering og erstatningsberegning vesentlig forenklet. Ved skadebefaring registreres nå kun areal, bonitet, alder og om skaden er total eller delvis. Erstatningssatser pr dekar er fastsatt i tabell. De nye reglene har fungert meget tilfredsstillende. Ekstremværet Nina rammet Hordaland og deler av Rogaland den 10. januar Det vil trolig komme over 200 skademeldinger. Erstatningskostnadene anslås til 5 millioner kroner. Det gjenstår fortsatt å avklare uenighet om del av erstatningene for ca 160 skader på Sunnmøre etter stormen Dagmar i Det er reist krav om kompensasjon for nedgang i tømmerpriser i etterkant av stormen. Skogbrands oppfatning er at erstatning for redusert salgsverdi kun er aktuelt når denne har sin årsak i dårligere virkeskvalitet, f.eks. sotskade ved skogbrann. Skogbrand aksepterte ikke resultatet fra behandlingen i Forsikringsklagenemnda, og tolking av vilkårene kommer opp for tingretten i løpet av våren. Om Skogbrand skulle tape saken, vil kostnadene i hovedsak bli dekket av reassurandørene. Det er derfor ikke gjort avsetning i regnskapet for kravet. Reassuranse For 2014 hadde Skogbrand reassuranseavtaler for stormog skogbrannskader. Ved hendelser som overstiger 30 millioner kroner dekker reassuransen kostnadene fra 30 opp til 80 millioner kroner. En hendelse defineres som skader skjedd innenfor et tidsrom på 72 timer for storm og 168 timer for skogbranner. Premien var 2,9 millioner kroner. Statens Naturskadefond har stor betydning for stormforsikring selv om fondet ikke erstatter stormskader på enkelteiendommer. Regulert i forskrift fra 2005 fungerer Naturskadefondet som overordnet reassurandør. Dersom erstatninger for stormskader ved en hendelse overstiger et visst nivå, dekker fondet det overskytende. Grensen er avhengig av andelen stormforsikret areal, hvor 100 % er satt til 200 millioner kroner. Fra 2005 til utgangen av 2014 har stormforsikret areal økt fra 25 til 42,5 %. Statens grense for medvirkning fra Naturskadefondet heves tilsvarende til 85 millioner kroner. Statens medansvar ved store skader gjør det mulig å forhandle fram hensiktsmessige reassuranseavtaler i det private markedet. For 2015 har Skogbrand inngått tilsvarende reassuranseavtale som for ANNEN FORSIKRINGSVIRKSOMHET Skogbrand har siden 2012 vært agent for forsikring av mindre sagbruk, med bygninger, maskiner og personell. Ved utgangen av året omfattet dette i alt 25 sagbruk. I løpet av 2014 har Skogbrand fått utvidet konsesjonen fra Finanstilsynet og overtar som direkte forsikringsgiver for sagbrukene. Agentavtalen med Landbruksforsikring blir avviklet i SKADEFOREBYGGENDE ARBEID Skogbrand avsluttet i 2014 et prosjekt knyttet til beredskap og krisehåndtering ved stormkatastrofer. Erfaringene etter stormen Dagmar i 2011 viste at beredskapen var svak både nasjonalt og regionalt. Ved en vesentlig større hendelse må både næring og myndigheter være godt forberedt for i første omgang å sikre liv, helse og samfunnskritisk infrastruktur. Først i neste fase er det aktuelt med tiltak for å sikre verdien av nedblåst skog. Som en del av prosjektet ble det i samarbeid med Skogkurs og Skog og Landskap utarbeidet konkrete råd for klimatilpasset skogskjøtsel. Prosjektet har bidratt til økt oppmerksomhet om temaer som er viktige for Skogbrand. Det er pr i dag lite og 6 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

5 Figur 4: Finansinntekter siste fem år (1000 NOK) Figur 5: Sammensetning av aktiva pr vanskelig tilgjengelig kunnskap om klimaendringenes effekter på skogen, og vårt arbeid i 2014 har generert interesse og engasjement hos andre aktører som driver frem ny kunnskap. Skogbrand planlegger en større skogbrannkampanje for perioden Informasjon til allmennheten om skogbrannfare er hovedtema for kampanjen. Fornuftig bruk av bål og engangsgrill er viktige budskap. Foreløpig inngår følgende aktiviteter i kampanjen; en egen skogbranndag for presse og publikum, regional og nasjonal annonsering, undervisningsmateriell for skoler og barnehager, nye skogbrannplakater ved inngang til skogsområder, bruk av sosiale medier og medlemsmobilisering i frivillige organisasjoner. For at kampanjen skal få tilstrekkelig omfang og oppmerksomhet må vi ha med gode samarbeidspartnere. Det ligger an til positivt samarbeid med tradisjonelle aktører i skognæringen, offentlige interesser og friluftsorganisasjoner. For 2015 prioriteres Oslo og Akershus, for så å utvide i nasjonal sammenheng i 2016/2017. Et bredt sammensatt kontaktutvalg for skogbrann gjennomfører i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap to møter pr år. Om våren rettes oppmerksomheten mot beredskap før brannsesongen. Høstmøtet evaluerer hendelser i løpet av sommeren. Adm. direktør deltar i utvalget. Skogbrand bevilger også direkte tilskudd til skadeforebyggende tiltak som målrettes mot bedring av skogbrannberedskap. FINANSVIRKSOMHETEN Finansmarkedene har i 2014 vært påvirket av politisk uro i deler av verden, svak vekst i mange land, og ekstremt lavt rentenivå. Risikofri rente i Norge var så lav som 1,2 % i gjennomsnitt for året. I andre halvår ble oljeprisen halvert og den norske krona betydelig svekket mot dollar og euro. Skogbrand hadde avkastning på 8,0 % på kapitalen som forvaltes. Dette er meget tilfredsstillende ut fra det valgte risikonivået. Eksponering mot aksjemarkedet gjøres ved bruk av aksjefond. Ved årsskiftet hadde Skogbrand til sammen 38 % (197 millioner kroner) i åtte forskjellige fond. Plasseringene var omtrent likt fordelt mellom norske og internasjonale aksjer. Andel i indeksfond var 30 %. Skogbrand investerer ikke i enkeltaksjer bortsett fra i to eiendomsselskap. Samlet plassering i eiendom er 95 millioner kroner inklusive utleiedelen av Skogbrandgården. Av Skogbrands obligasjonsmidler forvaltes 40 % av ekstern forvalter i et diskresjonært mandat. Det benyttes enkeltobligasjoner innenfor definerte risikonivå. Øvrige obligasjonsplasseringer er fordelt på to fond. For å bedre avkastningen har Skogbrand valgt å ta økt kredittrisiko ved å plassere 27 % av obligasjonsmidlene i høyrentefond med kredittrating lavere enn BBB-. Selskapet har ikke plasseringer i hedgefond eller strukturerte produkter. 8 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

6 Detaljert finansrapport utarbeides av ekstern instans på månedsbasis. Hovedtrekkene i rapporten behandles i hvert styremøte. Investeringskomité oppnevnt av styret deltar i vurdering av kapitalforvaltningen. Ett av styremedlemmene er med i investeringskomiteen. Ut fra Finanstilsynets regler har Skogbrand bufferkapital på 360,7 millioner kroner. Reglene for vurdering av tapspotensial viser at pr er markedsrisiko 153,2 millioner kroner, forsikringsrisiko 9,7 millioner kroner, motpartsrisiko 0,3 millioner kroner og operasjonell risiko 0,8 millioner kroner. Skogbrand har opparbeidet en meget solid kapital, slik at bufferkapitalutnyttelsen bare er på 43,5 %. Skogbrand har ingen risiko for sviktende likviditet, verken til daglig drift eller ved store skadehendelser. Ved store stormog brannskader vil utbetaling av erstatninger skje over flere måneder, og midler kan raskt frigjøres i nødvendig omfang. Gjennom 2014 er det innløst plasseringer for 28 millioner kroner til skadeoppgjør. Av den samlede forvaltningskapitalen er det bare eiendomsplasseringene som er relativt langsiktige. Kontorbygget i Rådhusgaten 23 B eies av selskapet. To etasjer benyttes til egen virksomhet. De øvrige seks etasjene leies ut. Utleiedelen er bokført til markedsverdi. Skogbrand er deleier i Oslo Kontorbygg AS (hovedkontoret til NAV) med 9 % av aksjene, Trondheim Helsebygg AS med 30 % og i Landbruksforsikring AS med 12,3 %. Adm. direktør er styremedlem i de tre selskapene. RESULTATUTVIKLING OG DRIFT Resultatet i 2014 var et overskudd på 15,0 millioner kroner etter at sikkerhetsavsetningen ble økt med 5 millioner kroner. Selskapet hadde ikke skattekostnader ut over formuesskatt. For 2013 var resultatet et overskudd på 32,9 millioner kroner etter sikkerhetsavsetninger på 15 millioner kroner. Årets totalresultat på 15,0 millioner kroner overføres til opptjent egenkapital. Vilkårene er til stede for fortsatt drift av selskapet, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Ut over stormskader på Vestlandet 10. januar, hvor erstatningskostnadene anslås til 5 millioner kroner, har det ikke inntrådt vesentlige hendelser etter balansedagen. Forsikringsselskaper er pålagt å presentere sitt resultatregnskap i to deler, ett teknisk regnskap for skadeforsikring og ett ikke-teknisk regnskap som viser resultatet av finansforvaltningen. Teknisk regnskap Resultatet av det tekniske regnskapet for skadeforsikring viser et underskudd på 15,8 millioner kroner etter avsetning for skader og økning av sikkerhetsavsetningen med 5 millioner kroner. I 2013 var resultatet et underskudd på 27,2 millioner kroner etter avsetning for skader og økning av sikkerhetsavsetningen med 15 millioner kroner. Forfalte bruttopremier i 2014 var 16,4 millioner kroner mot 19,4 millioner kroner året før. Erstatningskostnader for egen regning var 15,6 millioner kroner. Ved vurdering av kostnadsnivået for selskapet bør det tas utgangspunkt i Combined Ratio (CR). CR defineres som summen av skadeprosent og kostnadsprosent. For 2014 var CR for Skogbrand 124,3 %. For 2013 var CR 126,7 %. Ikke-teknisk regnskap Det ikke-tekniske regnskapet viser et overskudd på 30,8 millioner kroner i 2014, mot et overskudd på 60,1 millioner kroner i Finansregnskapet viser resultatet av forvaltningen av selskapets kapital. Skogbrand har som mål for finansforvaltningen at egenkapitalen og selskapets forsikringstekniske avsetninger sikres på betryggende måte innenfor rammene som følger av Forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning og risikorammer fastsatt av styret. Det tas hensyn til selskapets soliditet, behov for likviditet og forretningsmessige risiko. Kontantstrømoppstillingen viser at operasjonelle aktiviteter har redusert kontantbeholdningen med 32,2 millioner kroner. Selskapet har i løpet av året redusert plasseringene i aksjer og obligasjoner med 23,3 millioner kroner. Driftsmidler m.v. er økt med 1,5 millioner kroner. Innbetaling av renter og husleie utgjør 5,5 millioner kroner. Kontantbeholdningen er redusert med 4,9 millioner kroner. Beholdningen av kontanter på 4,0 millioner kroner er tilfredsstillende for å dekke selskapets løpende forpliktelser, når beholdningen sees i sammenheng med at en stor del av verdipapirplasseringene er svært likvide. Forsikringstekniske avsetninger Skogbrands samlede forsikringsforpliktelser er 244,4 millioner kroner. Sikkerhetsavsetningen er på 45,0 millioner kroner, som er 201 % av beregnet minstekrav. FRAMTIDIG UTVIKLING Det legges stor vekt på at tradisjonell skogforsikringsvirksomhet skal kunne videreføres i et langsiktig perspektiv, med Skogbrand som selvstendig selskap eid av skogeierne. For å gjøre selskapet mer robust, utvikles nye forsikringsprodukter i samsvar med strategiplanen for inneværende periode. I 2015 kan Skogbrand tilby alle relevante skadeforsikringsprodukter til skognæringen på konkurransedyktige vilkår. Konsesjoner fra Finanstilsynet og Datatilsynet er utvidet. Forsikringsvilkår og prising er tilpasset næringsvirksomhet tilknyttet skogeiendommer. Det er inngått avtale om skadebehandling med eksternt firma for skader som ikke er skogskader. 10 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

7 Resultatregnskap FOR PERIODEN Kompetanse innen forsikringsvirksomhet bygges opp for å møte nye utfordringer. For strategiperioden er det satt av 12 millioner kroner til utviklingsarbeidet. Ved slutten av perioden er målsettingen å nå millioner i årlige premieinntekter fra ny forsikringsvirksomhet der Combined Ratio skal være under 100 %. Alle forsikringsselskaper som opererer innenfor EU vil bli omfattet av direktivet Solvens II. Direktivet blir gjort gjeldende fra 1.januar Skogbrand har kommet langt i det forberedende arbeidet. Det vil ikke by på problemer å møte nye kvantitative soliditetskrav. Skogbrand har også gjennomført en ORSA-prosess (Own Risk and Solvency Assessment) som er en del av reglene for tilsynsmessig kontroll og overvåkning. Det vil bli innført nye omfattende rapporteringer og krav om internrevisjon i alle selskaper. Skogbrand har et godt grunnlag for framtidig drift. Det vil likevel være betydelig usikkerhet knyttet til vurdering av framtidig utvikling. Spesielt to forhold har stor innvirkning: omfang av naturkatastrofer og avkastning fra finansforvaltning. Solid egenkapital er viktig for å kunne tåle store variasjoner i resultat fra år til år. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG ARBEIDSMILJØ I tillegg til syv ansatte medarbeidere, baseres driften på kjøp av tjenester fra aktuar, advokat, konsulent og IT-leverandører. Skogbrand har avtale med seks personer som utfører skadetaksering ved behov. Selskapet har etablert rutiner for risikostyring og internkontroll i samsvar med offentlig forskrift. Administrerende direktør avgir bekreftelse til styret. Revisor gjennomgår rutinene og avgir bekreftelse om foretakets risikostyring og internkontrollgjennomgang, og attestasjonsuttalelser om selskapets kapitalforvaltning og om forsvarlig likviditetsstyring. Styret vurderer det ikke som påkrevet å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling. Av selskapets syv ansatte er fire kvinner og tre menn. Styret består av to kvinner og fire menn. Av representantskapets 21 medlemmer er åtte kvinner. Sykefraværet i 2014 var på 1,0 %. Det har ikke vært ulykker eller skader verken på personell eller materiell. Skogbrand har et godt arbeidsmiljø med gode og miljøvennlige arbeidsplasser. YTRE MILJØ Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø ut over den klimapåvirkning som følger av virksomheten. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer eller tjenester, som direkte eller indirekte kan medføre betydelig påvirkning av det ytre miljø. Note TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v. 1 Forfalte bruttopremier Avgitt gjenforsikringspremie Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader Betalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Endring i erstatningsavsetning brutto Endring i indirekte skadebehandlingskostnader Endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetninger Sum erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR SIKKERHETSAVSETNINGER Endring i sikkerhetsavsetning RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Oslo, 6. februar 2015 Tone Margrethe Reierselmoen Mikael Løken Benthe E. Løvenskiold styreleder nestleder Knut Aas Pål Renli Ola Indergaard IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt på eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Andre kostnader RESULTAT AV IKKE-TEKNISK REGNSKAP RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad TOTALRESULTAT Inge Fjalestad adm. direktør Overføringer og disponeringer Overføres til garantiordningen Overføres til annen opptjent egenkapital Sum overføringer og disponeringer SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

8 Balanse PR Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Utviklet fagsystem Sum immaterielle eiendeler Investeringer 19 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Eierbenyttet eiendom Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 14, Andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond 14, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 14, Utlån 14, Sum investeringer Fordringer Forsikringstakere Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Anlegg og utstyr Bank Netto pensjonsmidler, forsikret ordning Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Opptjent egenkapital Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring 25 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Oslo, 6. februar 2015 Tone Margrethe Reierselmoen Mikael Løken Knut Aas styreleder nestleder Benthe E. Løvenskiold Pål Renli Ola Indergaard Inge Fjalestad adm. direktør 14 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

9 Oppstilling over endringer i egenkapital FOR PERIODEN Noter til regnskapet FOR PERIODEN Kontantstrømoppstilling FOR PERIODEN Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Endring avsetning til garantiordningen Egenkapital pr Årets resultat Endring avsetning til garantiordningen Egenkapital pr Kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet Innbetalte premier direkte forsikring Andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte gjenforsikringspremier Utbetalte erstatninger og forsikringsytelser direkte forsikring Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Utbetalinger til leverandører, ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift Netto kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger av renter Innbetalinger av husleie Netto ut-/innbetalinger ved lån til ansatte m.v Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av andeler i obligasjonsfond Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av obligasjoner Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt Netto kontantstrøm for perioden REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Skogbrand er et gjensidig skadeforsikringsselskap eid av forsikringstakerne. Selskapet ble stiftet i Skogbrand har kun forretning i skadeforsikringsbransjen 2.11 Øvrige landbaserte næringslivsforsikringer. Alle tall i resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter er oppgitt i hele norske kroner. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med Finanstilsynets forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og god norsk regnskapsskikk. Skogbrand er ikke en del av et konsern underlagt den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. Skogbrand defineres iht årsregnskapsforskriftens 1-7 i gruppen små skadeforsikringsselskaper. Selskapets regnskap er iht årsregnskapsforskriften 1-6 andre og tredje ledd tilpasset IFRS-standarden med de lettelser og reguleringer til å fravike opplysningskravene i IFRS gitt i årsregnskapsforskriftens 5-6 fjerde ledd. Skogbrand bruker muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring 3-3 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen, dersom det ikke før investeringen i en finansiell eiendel er besluttet noe annet. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. Prinsipper for inntektsføring Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Pr foretas en tidsavgrensing hvor forfalt permie som vedrører fremtidige perioder blir periodisert under Endringer i avsetning for ikke opptjent bruttopremie. Inntekter fra investeringer Gevinst/tap på verdipapirer tas til inntekt på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap ved realisasjon av verdipapirer beregnes etter FIFO-metoden. Aksjeutbytte inntektsføres etter kontantprinsippet. Verdiendringer på investeringer bokføres på bakgrunn av månedlige endringer i verdipapirenes markedsverdier. Forsikringskontrakter Inngåelse av alle typer forsikringskontrakter er basert på at forsikringsrisiko prises etter prinsippet om forsvarlig lønnsomhet, samt prinsippet om at kunder skal tilbys høyere egenandel der det er ønskelig. Gjeldende reassuranseavtale er basert på at forsikringsrisiko prises riktig og gir en ønsket og forsvarlig egenregning for selskapet. Allokert investeringsavkastning Beregning av investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap er basert på forskrift om årsregnskap m.m for forsikringsselskaper fastsatt av Finansdepartementet 16. desember Allokert investeringsavkastning er en beregnet avkastning av regnskapsårets gjennomsnittlige forsikringstekniske avsetninger. Det anvendes en forsikringsteknisk rente som settes lik regnskapsårets gjennomsnittlige rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid 3 år. Regnskapsmessig behandling av forsikringsrelaterte driftskostnader Driftskostnadene er fordelt mellom forsikringsrelaterte driftskostnader og kostnader i tilknytning til investeringer i følge en skjønnsmessig vurdering. Regnskapsmessig behandling av investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Skogbrand eier kontorbygg med åtte etasjer i Rådhusgt. 23 B. Utleiedelen utgjør seks etasjer og er i balansen ført til markedsverdi, vurdert av OPAK i fjerde kvartal Markedsverdien fremkommer ved at det tas utgangspunkt i netto årlig leie som kapitaliseres. Den netto årlige leien er basert på faktisk leie for utleide lokaler og markedsleie for ledige lokaler. I tillegg er det hensyntatt en sannsynlighet for arealledighet/leiesvikt og antatte eierkostnader. Egenbenyttet del av bygninger ble vurdert til virkelig verdi i Verdien fremkom ved bruk av en beregningsmodell som tok utgangspunkt i de faktiske leieinntektene, leieavtalenes varighet og areal, samt leietakerens andel av felleskostnadene. Bokført verdi fremkommer ved avskrivninger over 50 år. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler er bokført til markedsverdi. Utlån Det gis 1.prioritets lån inntil 60 % av verditakst til fast ansatte mot pant i bolig. Løpetiden er 25 år. I tillegg kan det gis rentefritt billån inntil kr Løpetiden er 5 år. Rentebetingelser er knyttet til utviklingen i statens normrente. Renter og avdrag betales ved trekk i lønn hhv fire ganger i året (boliglån) eller hver måned (billån). Personallån innfris eller overføres til annen utlånsinstitusjon før den ansatte slutter i selskapet. Utenlandsk valuta Skogbrand spekulerer ikke i direkte valutatransaksjoner. Ved plasseringer i utenlandske fond, er det ikke krav i investeringsmandatet til valutasikring, men det gjøres likevel en økonomisk sikring for deler av porteføljen. Opptjente ikke mottatte renter Opptjente ikke mottatte renter klassifiseres sammen med den finansielle eiendelen rentene gjelder. Kategorisering av verdipapirer Selskapets finansielle eiendeler klassifiseres i samsvar med virkelig verdi opsjonen. Resultatet fremkommer under Netto inntekter fra investeringer i resultatregnskapet. Selskapets aksjer i Landbruksforsikring AS er langsiktig plassering, som ved første gangs innregning ble øremerket til virkelig verdi over resultatet. Bokført verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet fremkommer på bakgrunn av observerbare markedskurser. Utlånenes verdi er satt lik amortisert kost, som er lik den nominelle verdien (kun utlån til ansatte). Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over 7 år, som er den forventede økonomiske levetid. Regnskapsmessig behandling av varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over den økonomisk forventede levetid. Inventar og IT-systemer avskrives over 3 år, mens biler avskrives over 5 år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene er innarbeidet i regnskapet i henhold til Norsk Regnskapsstiftelses Regnskapsstandard nr. 6 for Pensjonskostnader. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, førtidspensjonering og andre endringer i bestanden av pensjonsberettigede. Det legges til grunn lineær opptjening hensyntatt fremtidig lønns- og G-vekst. Regnskapsmessig behandling av bevilgede bidrag til skadeforbyggende tiltak m.m. Bevilgede bidrag til skadeforebyggende tiltak, bidrag til deltakelse i forskningsprosjekter og fagturer knyttet til skogbruksnæringen, kostnadføres ikke på bevilgningstidspunktet, men når kostnadene er påløpt. Forsikringstekniske avsetninger Metoden for beregning av uopptjent bruttopremie som gjelder brann- og stormforsikring (ettårs- og treårspremie) er pro rata. Premieavsetningen er den del av den forskuddsbetalte forsikringspremien som gjelder perioden etter Metoden for beregning av uopptjent bruttopremie for allframtidsforsikring er en matematisk metode basert på forutsetninger om skadevolum og kostnader. Premieavsetningen er beregnet med utgangspunkt i den matematiske modellen som ble utarbeidet av aktuar Henning Hellemann i Forutsetningene for beregning av premieansvaret har vært uendret fra tidligere års beregninger med en risikopremiesats på 0,2 o/oo, en kostnadssats på 0,4 o/oo og en diskonteringssats på 4,0 %. 16 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

10 Noter til regnskapet FOR PERIODEN Allframtidsforsikring selges ikke lenger, og i 2008 ble kostnadssatsen redusert med 15 % til 0,34 o/oo. Premieavsetningen inneholder det beregnede premiefond for allframtidsforsikring. Erstatningsavsetning omfatter både meldte, men ikke utbetalte og ikke meldte skader pr Fra 2011 beregnes i tillegg indirekte skadeoppgjørskostnader (ULAE) med 4,5 % av brutto erstatningsavsetning. Sikkerhetsavsetning er avsetning for å dekke sterk variasjon over tid i selskapets erstatningsansvar for egen regning. For Skogbrand er risiko ved forsikringsvirksomhet i vesentlig grad knyttet til katastrofelignende storm- og brannskader. Solid sikkerhetsavsetning står derfor sentralt. Beregning av minstekrav til sikkerhetsavsetning etter forenklet metode etter forskrift av om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring gir et urimelig lavt minstekrav til sikkerhetsavsetning. Fra 2006 har Skogbrand, etter initiativ fra ansvarshavende aktuar, etablert en ny beregningsmetodikk. Modellen følger prinsipper som benyttes ved beregning av minstekravet til sikkerhetsavsetninger for egenforsikringsselskaper, men tilpasset statens øvre grense for erstatningsansvar. Aktuaren anbefaler at Skogbrand har sikkerhetsavsetninger utover minstekravet, og mener en dekningsprosent på mellom 150 % og 250 % av minstekravet er et naturlig nivå. Avsetning til garantiordningen er en lovbestemt ordning som skal bidra til at forsikringstakernes krav blir oppfylt. Avsetningen utgjør 1,5 % av brutto premie de siste 3 år. Avsetningen inngår som en del av opptjent egenkapital. 1. PREMIEINNTEKTER Reassuranseavsetning til dekning av kostnader, som vil kunne påløpe dersom reassurandøren ikke dekker sin del av de samlede erstatningskostnadene, inngår som en del av annen opptjent egenkapital. Skattekostnad Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Risiko Selskapet måler risiko ved hvert halvår å fylle ut stresstest utarbeidet av Finanstilsynet, som et ledd i tilpasningen til Solvens II. I beregningen vurderes tapspotensialet sett i forhold til markeds-, skadeforsikrings-, motparts- og operasjonell risiko opp mot selskapets beregnede bufferkapital. Selskapets likviditetsrisiko er til en hver tid liten, ettersom selskapets likviditet er god og en stor del av selskapets finansplasseringer er å anse som svært likvide. Premietype Brann Brann storskade Premiefradrag, pga tidligere innbetaling for allframtidsforsikring Storm Storm storskade Sum forfalte bruttopremier Sum forfalte bruttopremier Endring i uopptjent premie Sum opptjent bruttopremie Forfalte premier er i sin helhet inngått i Norge. Fra april 2013 ble en del av de små avtalene omgjort til 3-års avtaler. 2. GJENFORSIKRINGSRESULTAT Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Avgitt gjenforsikringspremie Gjenforsikringsresultat ALLOKERT INVESTERINGSAVKASTNING Rentesatsen er satt til 1,55 %. For 2013 var rentesatsen satt til 1,62 %. 4. ERSTATNINGSKOSTNADER Betalte erstatninger brutto Erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet i regnskapsåret Erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet tidligere år Regress vedr. skader inntruffet tidligere år Skadeoppgjørskostnader Sum betalte erstatninger brutto Erstatningsavsetning pr Erstatningsavsetning pr Endring i erstatningsavsetning brutto Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum erstatningskostnader for egen regning Avviklingsresultat erstatningsutbetalinger Erstatningsavsetning pr foregående år Årets erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet tidligere år Sum avviklingsresultat SALGSKOSTNADER Lønn ansatte Øvrige salgskostnader Sum salgskostnader LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Ytelser til ledende personer 2014 Honorar Lønn Samlet godtgjørelse Naturalytelser Pensjonskostnad *) Ledende ansatte Inge Fjalestad, adm. direktør Styret Jon Rannem, leder Tone M. Reierselmoen, nestleder Mikael Løken Benthe E. Løvenskiold Ola Indergaard, valgt av ansatte Knut Aas, 1. varamedlem Sum styret Kontrollkomiteen Trine Buttingsrud Mathiesen, leder Øvrige medlemmer Sum kontrollkomiteen Sum representantskapet Samlet godtgjørelse Lån *) Kostnadene relaterer seg til den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten 18 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

11 Det foreligger ingen pensjonsordning som innebærer tilleggsytelser utover den generelle ordningen, verken for selskapets ledelse, styrets medlemmer eller kontrollkomiteens medlemmer. Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør om sluttvederlag eller vederlag ved endring av arbeidsforholdet. Det foreligger heller ingen avtale om bonus, overskuddsdeling, opsjoner og lignende, verken for selskapets ledelse, styrets medlemmer eller kontrollkomiteens medlemmer. Boliglån til fast ansatte innenfor 60 % av verditakst mot 1. prioritets pant i boligen. Nedbetalingstid er maksimalt 25 år. Renten er 60 % av statens normrentesats. Renter og avdrag betales ved trekk i lønn 4 ganger i året. Personallån innfris eller overføres til annen utlånsinstitusjon før ansatte slutter i selskapet. Det er 6 fast ansatte og 1 på engasjement i selskapet pr SKATT Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel Bygg Andre eiendeler Pensjon Andre forskjeller (avsetninger) Netto midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt Underskudd og godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skattefordel/utsatt skatt i regnskapet Honorar til revisor og aktuar Revisjonshonorar, inkl. mva. - lovpålagt revisjon bistand og attestasjon vedr. internkontrollforskriften diverse bistand Aktuartjenester, inkl. mva. - fast honorar ORSA-rapporten arbeid med prising av nye forsikringsprodukter NÆRSTÅENDE PARTER Skogbrand eier 9 % av aksjene i Oslo Kontorbygg AS, 30 % av aksjene i Trondheim Helsebygg AS og 12,3 % av aksjene i Landbruksforsikring AS. Skogbrands administrerende direktør har i 2014 vært styremedlem i alle selskapene. 8. INNTEKTER OG KOSTNADER KNYTTET TIL EIENDOM Selskapet eier kontorbygget Rådhusgt. 23 B i Oslo og benytter en del av lokalene (523 m2) til egne kontorer, i tillegg til utleie (1 519 m2). Tidligere eier av bygget, Nordmanns-Forbundet, har evigvarende rett til lav husleie i en etasje. I 2014 har lokalene i 1. etasje stått ledig. Lokalene i 2. og 3. etasje har stått ledig i 4. kvartal, mens det har pågått oppgradering. Inntekter eiendom Leieinntekter utleide lokaler Leieinntekter egenbenyttede lokaler Sum inntekter eiendom Avskrivninger og administrasjonskostnader eiendom Driftskostnader Rådhusgt. 23 B, inkl. oppgradering 3 etasjer, for eiers regning Administrasjonskostnader * ) Avskrivninger Sum avskrivninger og administrasjonskostnader eiendom Netto driftsinntekt på eiendom *) Kostnader vedr. eiendom er belastet med 4 % av selskapets lønnskostnader. 9. ANDRE KOSTNADER Jubileumsrabatt (gratis skogforsikring i ett år) Formuesskatt Sum andre kostnader Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring 0 0 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (27 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad (27 % av grunnlag for årets skattekostnad) Selskapet har ikke oppført utsatt skatt/skattefordel i balansen pga usikkerheten rundt muligheten for å kunne benytte fordelen frem i tid. 11. IMMATERIELLE EIENDELER Skogbrand tok sommeren 2013 i bruk det danske forsikringssystemet TIA. Man startet avskrivningene fra 4. kvartal I 2014 har selskapet utviklet en webløsning for skadeområdet, og det arbeides med utvikling av min side og nye forsikringsprodukter Kostpris pr Tilgang i regnskapsåret Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER Rådhusgt. 23 B - Investeringseiendom Bokført verdi pr Årets verdireguleringer Bokført verdi pr Det er ikke investert i eller avhendet fast eiendom de siste 5 år. 20 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

12 13. BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER Rådhusgt. 23 B - Eierbenyttet eiendom Kostpris pr Tilgang i året 0 0 Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr FINANSIELLE EIENDELER ETTER KATEGORI Pr Bokført verdi Virkelig verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Utlån Andre finansielle eiendeler Aksjer og andeler Sum andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler etter kategori AKSJER OG ANDELER Type verdipapir Antall Kostpris Markedsverdi Aksjer Landbruksforsikring AS Oslo Kontorbygg II AS Trondheim Helsebygg AS Sum aksjer Aksjefond og andeler Storebrand Optima Norge A Delphi Norge Delphi Global KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeGlobal Indeks II Nordea Stabile Aksjer Global Etisk Arctic Norwegian Equities Class B Arctic Global Equities Class B Storebrand Eiendomsfond Norge KS Sum aksjefond og andeler Sum aksjer og andeler Herav andel børsnoterte verdipapirer Risikoen i porteføljen anses å være middels og vurderes løpende på grunnlag av rapporter fra forvalterne. Selskapets fastsatte rammer for kapitalforvaltning legger vekt på risikostyring. Virkelig verdi hierarki - finansielle eiendeler klassifisert som holdt for omsetning Kilder for estimering av virkelig verdi Obligasjonsfond Aksjefond Obligasjoner Aksjer og andeler Nivå 1: Bruk av kvoterte priser i aktive markeder for identiske intrumenter Niva 2: Bruk av annen observerbar informasjon enn den som er benyttet under nivå 1, enten direkte eller indirekte Nivå 3: Bruk av informasjon som ikke baseres på observerbare markedsdata Virkelig verdi Selskapets eiendeler målt til virkelig verdi pr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Andre finansielle eiendeler Sum eiendeler målt til virkelig verdi pr ANDELER I OBLIGASJONS- OG PENGEMARKEDSFOND Type verdipapir Risikovekt Antall Kostpris Markedsverdi Obligasjonsfond 100 % Høyrentefond 100 % Sum andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond Herav andel børsnoterte verdipapirer Gjennomsnittlig durasjonstid for beholdningen i obligasjonsfondene er 0,57 år. 17. OBLIGASJONER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Obligasjoner Pålydende beløp Kostpris Markedsverdi Statsgaranterte Kommuneforvaltning Finansielle foretak Industri Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning UTLÅN Utlån til ansatte Boliglån Billån Sum utlån til ansatte SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

13 19. FORFALLS- OG REPRISINGSSTRUKTUR PÅ INVESTERINGER Spesifikasjon gruppert etter forfallstidspunkt Totalt Uten forfall Inntil 3 år 3-5 år Over 5 år Rådhusgt 23 B Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån Sum investeringer Spesifikasjon gruppert etter reprisingsstruktur Totalt Uten renteendring Inntil 1 år Inntil 3 år 3-5 år Rådhusgt 23 B Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån Sum investeringer ANLEGG OG UTSTYR Inventar IT Kjøretøy Sum Kostpris pr Avgang i regnskapsåret Tilgang i regnskapsåret Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr NETTO PENSJONSMIDLER, FORSIKRET ORDNING Beregningene omfatter ytelsespensjoner sikret i forsikring nr i DNB Livsforsikring ASA for alle ansatte. Antall medlemmer som omfattes av beregningen er 10. Forutsetninger: Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Forventet avkastning av pensjonsmidler 3,20 % 4,40 % Lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,50 % 3,50 % Regulering av løpende pensjoner 0,00 % 0,60 % Forventet gjenstående tjenestetid 8,40 år 9,26 år Ønsket størrelse på korridor 10,00 % 10,00 % Arbeidsgiveravgiftssats 14,10 % 14,10 % Forsikringsdekket ordning Periodens pensjonskostnader inkl. AGA Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført pensjonskostnad Balanseførte pensjonsmidler/(-forpliktelse) Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt AGA av netto pensjonsmidler/(-forpliktelse) Ikke resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Estimatavvik AGA Balanseførte midler/(forpliktelser) inkl. AGA KAPITALDEKNING Annen opptjent egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Immaterielle eiendeler Minstekrav til reassuranseavsetning i skadeforsikring Kjernekapital/Netto ansvarlig kapital (A) Eiendeler med risikovekt 0 % Eiendeler med risikovekt 10 % Eiendeler med risikovekt 20 % Eiendeler med risikovekt 35 % Eiendeler med risikovekt 50 % Eiendeler med risikovekt 100 % Ikke vektet eiendel/immaterielle eiendeler Sum eiendeler Eiendeler med risikovekt 0 % 0 0 Eiendeler med risikovekt 10 % Eiendeler med risikovekt 20 % Eiendeler med risikovekt 35 % Eiendeler med risikovekt 50 % Eiendeler med risikovekt 100 % Sum risikovektede eiendeler/beregningsgrunnlag (B) Kapitaldekning (A/B) 59,22 % 57,00 % Finanstilsynets minstekrav *) Selskapets overdekning *) Minstekravet til netto ansvarlig kapital (A) er 8 % av risikovektet balanse, minimum 27,1 millioner kroner (26,6 millioner kroner i 2013). 24 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

14 23. SOLVENSMARGIN Netto ansvarlig kapital Andel av sikkerhetsavsetning (utover 55 % av minstekravet) Samlet solvensmarginkapital Solvensmargin minstekrav Selskapets overdekning Solvensmarginkapital i prosent av minstekrav 1587 % 1566 % 24. RISIKO IHT STRESSTESTBEREGNING Tapspotensial for markedsrisiko Tapspotensial for skadeforsikringsrisiko Tapspotensial for motpartsrisiko Tapspotensial etter korrelasjonsberegning Tapspotensial for operasjonell risiko Samlet tapspotensial Selskapets bufferkapital Bufferkapitalutnyttelse 44 % 49 % 25. FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO I SKADEFORSIKRING Type avsetning Minstekrav Faktisk avsetning Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Reassuranseavsetning Foto: Kjetil Løge Skogbrands styre bestående av (fra venstre) Inge Fjalestad, Knut Aas, Benthe E. Løvenskiold, Ola Indergaard, Tone Margrethe Reierselmoen, Mikael Løken, Pål Renli. 26 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

15 28 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

16 Selskapets oppbygning Tillitsvalgte 2014 Generalforsamling skogeiere. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen Representantskap 21 skogeiere. Generalforsamlingen velger et representantskap på 21 medlemmer. Representantskapet velges for treårs perioder. Styre 6 medlemmer. Styret består av seks medlemmer. Fem valgt av representantskapet, en valgt av de ansatte. Administrasjon 7 ansatte. Administrasjonen har kontor i Rådhusgt. 23B, 0158 Oslo Telefon Markedsdirektør Kjetil Løge - Salg og markedsføring - Produktutvikling - Strategiarbeid Takstsjef Ola Indergaard - Skadetaksering - Skadeoppgjør - Takstkorps Sekretær Kirsti Jacobsen - Sekretæroppgaver - Premieinnbetalinger - Post Administrerende direktør Inge Fjalestad Økonomisjef Anne Halling - Regnskap - Rapportering - IT-ansvar Rådgiver Linn Viken Bøe -Skadeforebygging -Markedsaktivitet Sekretær Marianne Kirkebye - Forsikringsbasen - Avtalebehandling - Innkjøp STYRE Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Tone Margrethe Reierselmoen (leder) Marit Olive Lindstad Mikael Løken (nestleder) Eilif Due Benthe E. Løvenskiold Knut Aas 2014 Pål Renli Ola Indergaard (valgt av ansatte) Anne Halling (valgt av ansatte) REPRESENTANTSKAP Valgt for Medlem Valgdistrikt Valgt for Varamedlem Inger Johanne Gabrielsen Østfold Olav Bjørnli Lars Henrik Sundby Akershus Olav Breivik Erik Toverud (varaordfører) Akershus Tor Ludvig Bøgseth Fredrik Haug Hedmark Anne Mæhlum Egil Magnar Stubsjøen Hedmark Jens Christian Delphin Hedmark Westye F. Egeberg Hedmark Marit Hougsrud Oppland Erik Lagethon Oppland Torun Heringstad Oppland Hans Olsen Rustand Buskerud Helge Evju (ordfører) Buskerud Ingrid Knotten Haugberg Vestfold Thor Wraa Telemark Olav A. Veum Telemark Eli Bjorvatten Aust-Agder Aud Irene Vatland Vest-Agder Lars Even Lemme Vestlandet Ingunn Kjelstad Vestlandet Anna Ceselie Brustad Moe Trøndelag Per Hembre Trøndelag KONTROLLKOMITÉ Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Trine Buttingsrud Mathiesen (leder) 2014 Erik Lagethon Westye F. Egeberg Per Hembre VALGKOMITÉ Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Gudbrand Gulsvik 2014 Rolf Th. Holm Anders Børstad Thomas Stang Simon Thorsdal REVISOR 2013 PricewaterhouseCoopers AS 30 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

17 32 Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo, Tlf: , Mail:

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Skogbrannkampanje. Forsidefoto: 2 Åsmund Lang, skog.no SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2015 3

Skogbrannkampanje. Forsidefoto: 2 Åsmund Lang, skog.no SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 2015 3 ÅRSRAPPORT 215 Skogbrannkampanje Forsidefoto: 2 Åsmund Lang, skog.no SKOGBRAND ÅRSRAPPORT 215 3 STOR FAMILIEDAG SOGNSVANN søndag 1. mai 11. 15. Skogbrannhelikopteret demonstrerer VANNBOMBING og du kan

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS 31.03.2015 GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 3. kvartal 2015 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 3. kvartal et resultat etter skatt på MNOK -3,7. Akkumulert pr. 3. kvartal var

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 2.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Kvartalsrapport - 2/2017

Kvartalsrapport - 2/2017 Kvartalsrapport - 2/2017 u Styrets beretning u Resultatregnskap u Balanse u Oppstilling av endring i egenkapital u Kontantstrømoppstilling u Noter til regnskapet RAPPORT ETTER ANDRE KVARTAL 2017 Resultater

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 3.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer