hh BASEL II regelverket Pilar 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hh 31.12.2009 BASEL II regelverket Pilar 3"

Transkript

1 hh BASEL II regelverket Pilar

2 Innholdsfortegnelse: 1. Basel II - regelverket... 3 a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital... 3 b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov... 3 c. Pilar 3: Markedsdisiplin Pilar Pilar 2 - kapitalbehov Risikoprofil i KBN Risikostyring i KBN Risikokategorier... 8 a. Kredittrisiko... 8 i. Restrisiko ii. Motpartsrisiko for derivater b. Markedsrisiko i. Renterisiko ii. Valutarisiko c. Operasjonell risiko d. Likviditetsrisiko

3 1. Basel II - regelverket Fra 1. januar 2007 er banker, finansieringsforetak og verdipapirforetak underlagt en ny forskrift om minstekrav til kapitaldekning. Forskriften er basert på minstekravsforskriften slik den lød tidligere, men med enkelte tilpasninger i forhold til de nye kapitaldekningsreglene for banker, finansieringsforetak og verdipapirforetak. Gjeldende kapitaldekningsregelverk er basert på hovedprinsippene i Baselkomiteens endelige rapport fra juni 2004 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (revidert juni 2006). Formålet med de gjeldende kapitaldekningsreglene (Basel II) er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i institusjonene. Kapitaldekningsregelverket inneholder krav som favner videre enn det tidligere minstekravet til kapitaldekning (Basel I), ut fra et beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Beregning av kapitaldekningskravet bygger på tre pilarer: Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov Pilar 3: Markedsdisiplin krav til offentliggjøring av informasjon a. Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning. Institusjonen skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som minst utgjør åtte prosent av beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko, og der kjernekapitalen utgjør minst fire prosent av beregningsgrunnlaget. b. Pilar 2: Aktivt tilsyn med bankenes risiko og kapitalbehov I henhold til kapitaldekningsregelverket skal institusjonene selv vurdere hvilken risiko som er knyttet til virksomheten og eget kapitalbehov. I pilar 2 omhandles bankenes ansvar og tilsynsmyndighetenes rolle i tilknytning til kravene. Sentralt i kapitalkravsforskriften er det at bankene selv har et ansvar for å vurdere hvilket nivå på den ansvarlige kapitalen som er forsvarlig. Nivået på kapitalen skal vurderes i forhold til bankens risikoprofil, men også i forhold til risikohåndteringen og den interne kontrollen. c. Pilar 3: Markedsdisiplin I pilar 3 stilles det krav om offentliggjøring av finansiell informasjon på internett. Formålet med pilar 3 er å komplettere minimumskravene i Pilar 1 og tilsynsmessig oppfølging i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering, samt styring og kontroll. 3

4 Det skal gis opplysninger som er av vesentlig betydning for å kunne analysere om kapitalen er tilstrekkelig og som gir mulighet til å vurdere bankens evne til å bære fremtidige tap. Blant de vesentligste opplysninger er opplysninger om ansvarlig kapital, kredittrisiko, operasjonell risiko, beskrivelse av retningslinjer og rutiner for styring og kontroll av ulike risikotyper og institusjonens prosess for å vurdere samlet kapitalbehov. 2. Pilar 1 Pilar 1 omfatter kapitalkrav for følgende typer risiko: kredittrisiko markedsrisiko operasjonell risiko KBN bruker standardmetode for beregning av kredittrisiko og basismetode for beregning av operasjonell risiko. Minstekravet til kapitaldekning er gitt ved: K jernekapital + T illeggskapital K redittrisiko + M arkedsrisiko + O perasjonell risiko >= 8 % Tabell 1 viser en sammenligning av beregningsgrunnlaget og kapitaldekningen for 2009 og 2008: Tabell 1 Beløp i m illioner k roner 31/12/ /12/2008 Beregningsgrunnlag 35,966 30,202 K apitaldekning 11.05% 11.60% K jernekapitaldekning 9.25% 7.45% 4

5 I tabell 2 er det presentert gjennomsnittlig bokført verdi for kredittrisiko for årene 2009 og 2008: Tabell 2 beløp i tusen k roner K redittrisiko standardmetode Bokført verdi 2009 Bokført verdi 2008 Gjennomsnittlig bokført verdi Herav: engasjementer med stater og sentralbanker 7,582,184 4,645,907 6,114,045 engasjementer med lokale og regionale myndigheter 167,916, ,798, ,357,361 herav engas jementer med nors ke kommuner 145,150, ,700, ,925,065 engasjementer med offentlig eide foretak 3,370,871 2,671,090 3,020,981 engasjementer med multilaterale utviklingsbanker 16,650,921 9,742,918 13,196,920 engasjementer med institusjoner 19,502,155 14,192,285 16,847,220 herav motparts ris iko for derivater 19,327,979 7,585,357 13,456,668 engasjementer foretak 495, , ,511 engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom 1,583,752 1,720,279 1,652,015 engasjementer med obligasjoner med fortrinnsrett 399,678 34, ,030 øvrige engasjementer 12,374 11,135 11,755 Sum minimumskrav kredittrisiko 217,513, ,565, ,039,838 Informasjon om ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån, minimumskravet til ansvarlig kapital og fordelingen av kjerne- og tilleggskapitalen post for post finnes i årsrapporten 2009 i note 18 og note Pilar 2 - kapitalbehov KBN er underlagt kapitalkravsforskriften og herunder minstekravet til kapitaldekning. I tillegg må KBN ha en strategi og prosess for vurdering av kapitalbehov i forhold til bankens risikoprofil. Denne prosessen går under navnet ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) i kapitaldekningsregelverket, og tar for seg risikokategorier som ikke inngår i Pilar 1. Banken skal minst en gang i året vurdere om kapitalbehovet er tilstrekkelig ut fra faktisk og fremtidig risikoeksponering. ICAAP skal være en integrert del av vurderings- og beslutningsgrunnlaget for bankens kapitalbehov i forhold til endringer i strategi, budsjett, internkontroll, rammer og nye produkter/forretningsområder. Styret og ledelsen vurderer minst årlig det overordnede risikobildet. Beregning av kapitalbehovet gjennomføres ved å estimere hvor mye kapital banken bør ha for å sikre seg mot den totale risikoeksponeringen. Dette gjøres ved å estimere kapitalbehovet per risikoområde. I KBN er følgende risikokategorier gjenstand for særskilt oppfølging og styring: kredittrisiko, markedrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. I tillegg blir følgende risikokategorier analysert: konsentrasjonsrisiko, nøkkelpersonrisiko, forretningsrisiko, strategisk risiko, omdømmerisiko, risiko for endring i rammevilkår og compliance risiko. Prosessen blir gjennomført i samhandling med alle avdelingene i banken, resultatene dokumenteres skriftlig og revideres av internrevisor. 5

6 4. Risikoprofil i KBN KBN har høyest oppnåelig rating for langsiktige låneopptak, Aaa/AAA, fra de internasjonale kredittratingbyråene Moody s og Standard & Poor s. En AAA-rating tilsvarer en konkurssannsynlighet på omtrent 0,01 prosent per år som betyr at det er 99,99 prosent sannsynlighet for at bedriften ikke går konkurs. Bankens risikoappetitt styres av overordnede mål om stabile og forutsigbare resultater og en avkastning som tilfredsstiller eierne. Dette innebærer at derivater kun benyttes til sikring, og at valuta- og renterisiko minimeres. Bankens aktivaside er av høy kvalitet. Den består av utlån til kommunal sektor og en likviditetsportefølje med obligasjoner utstedt av stater og finansinstitusjoner med god kredittrating. Ratingen på investeringene er i snitt AA ratet. Gjennomsnittlig løpetid per rating klasse ved årsskiftet var: Ratingklasse Hove dstol V e kte t gj. løpe tid AAA 37,978,713, AA+ 6,148,505, AA 7,142,485, AA- 9,151,829, A+ 5,310,152, A 1,035,362,458 1 A- 467,920, Urate t* 2,000,000, Sum 69,234,968, *Uratet gjelder norske finansinstitusjoner 6

7 5. Risikostyring og internkontroll i KBN KBN s styre fastsetter de overordnende risikopolicier og rammer som omfatter bankens risikotyper. Styret har ansvaret for generelle prinsipper for styring og overvåking av bankens risiko. Administrerende direktør har ansvaret for å organisere virksomheten slik at styrets mål for risikostyringen oppnås gjennom effektive styringssystemer og internkontroll. Middle Office har det utøvende ansvaret for risikostyring og for å vurdere og rapportere bankens samlede risikobilde. Bankens internrevisjon har sin instruks fra styret som godkjenner internrevisjonens årlige planer og budsjetter. Internrevisjonen skal bidra til hensiktsmessig internkontroll og pålitelighet i den finansielle rapporteringen gjennom en uavhengig og effektiv revisjon. KBN skiller mellom følgende hovedrisikokategorier: 1. Kredittrisiko Motpartsrisiko Restrisiko 2. Markedsrisiko Rente- og valutarisiko 3. Operasjonell risiko 4. Likviditetsrisiko I bankens årlige risikovurdering analyseres alle risikoområdene opp mot bankens mål fremsatt i strategi og planer for neste fem års periode. I den daglige driften er det iverksatt tiltak som søker å minimere de ulike risikoområdenes påvirkning på bankens evne til å nå sine mål. Bankens ledelse kan ved behov, eksempelvis på bakgrunn av endrede markedsvilkår foreta innskrenkninger i bankens finanspolicy og rammeverk og slik ytterligere begrense institusjonens overordnede risikoeksponering. Banken benytter finanssystemet Panorama fra SunGard i sin styring og overvåking av markedsrisiko og kredittrisiko. Ved beregning av operasjonell risiko benyttes bankens egen database for uønskede hendelser. Banken har videre utarbeidet stresstester i excel for styring og overvåking av restrisiko og likviditetsrisiko. 7

8 6. Risikokategorier a. Kredittrisiko Kredittrisiko kan defineres som risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Restrisiko defineres som risiko for at sikkerheter det tas hensyn til ved fastsettelse av kapitalkravet for kredittrisiko, er mindre effektive enn forventet. Motpartsrisiko er definert som risikoen forbundet med at motparten i en kontrakt ikke klarer å møte sine forpliktelser. Kredittrisiko for KBN relaterer seg i hovedsak til utlån til norske kommuner og eksponering mot finansinstitusjoner, stater, lokale og regionale myndigheter og multilaterale utviklingsbanker innen OECD. Kredittrisiko er avhengig av bl.a. motpart og rating, finansielt instrument og løpetid. For kommuner reguleres kredittrammen av store engasjementsforskriften. KBN har valgt å benytte standardmetoden for rapportering av kapitaldekning for kredittrisiko. KBN benytter den skalaen som angis av de internasjonale ratingbyråene Moody s og Standard & Poor s for rating av samtlige engasjementer. KBN benytter alltid den laveste ratingen av de to, og eventuelt bytte av ratingbyrå vil da komme av en ratingendring fra et av ratingbyråene. Ratingendringer følges opp kontinuerlig. Et unntak fra dette er rating av norske finansinstitusjoner som ikke er ratet av Moody s og S&P. Her benyttes DnB NORs rating og intern kredittanalyse. Engasjementskategori Rating- eller eksportkredittbyrå 1. Stater og sentralbanker Moody s og S&P 2. Lokale og regionale myndigheter Moody s og S&P (aktuelle stat) 3. Offentlig eide foretak Moody s og S&P 4. Multilaterale utviklingsbanker Moody s og S&P 5. Internasjonale organisasjoner Moody s og S&P 6. Institusjoner Moody s og S&P 7. Foretak Moody s og S&P 8. Massemarkedsengasjementer Ikke aktuelt 9. Engasjementer med pantesikkerhet i Ikke ratet boligeiendom 10. Engasjementer med pantesikkerhet i Ikke aktuelt næringseiendom 11. Forfalte engasjementer Moody s og S&P 12. Høyrisiko-engasjementer Ikke aktuelt 13. Obligasjoner med fortrinnsrett Moody s og S&P 14. Andeler i verdipapirfond Ikke aktuelt 15. Øvrige engasjementer Moody s og S&P 8

9 Tabell 3 viser engasjementsbeløp hvor bruk av ratingbyråer har dannet grunnlaget for vektingen per Tabell 3 beløp i tusen k roner Engasjementskategori Rating- eller eksportkredittbyrå Engasjementsbeløp S tater og sentralbanker M oody s og S& P 7,582,184 Lokale og regionale myndigheter M oody s og S& P (aktuelle stat) 22,766,082 M ultilaterale utviklingsbanker M oody s og S& P 16,650,921 Institusjoner M oody s og S& P 19,502,155 O ffentlig eide foretak M oody s og S& P 3,370,871 Foretak M oody s og S&P 495,931 O bligasjoner med fortrinnsrett M oody s og S& P 399,678 S um 70,767,822 Note 22 i årsrapporten for 2009 gir oversikt over kredittrisiko for hele balansen per for både ratede og ikke ratede engasjementer fordelt på ulike risikoklasser. Bankens risikoeksponering er underlagt en rekke risikoreduserende tiltak. På et overordnet varig nivå er det fastsatt rutiner for å redusere kredittrisikoen. - Dersom man akter å inngå mer enn en swapavtale med en motpart skal det opprettes ISDA avtale. Dette er med på å sikre netting av eksponering mot vedkommende motpart i tilfelle konkurs. - Collateral avtaler (CSA) skal opprettes for alle motparter. En opprettelse av CSA gir banken sikkerhet utover en gitt eksponering. Avtalen med motpart definerer når pant skal overføres mellom partene. Restanser kontrolleres av Middle Office og følges løpende opp av utlåns- og regnskapsavdelingen basert på fastsatte rutiner. Et engasjement skal anses som tapsutsatt (misligholdt) når avdrag og renter ikke er betalt innen 90 dager etter forfall. Når engasjementet er identifisert som tapsutsatt, skal det foretas en særskilt vurdering av kundens økonomiske stilling og foreliggende sikkerheter. Dersom det fremgår av vurderingen at engasjementet ikke er tilstrekkelig sikret, skal det foretas en tapsavsetning, samtidig som man stopper inntektsføring av renter og tilbakefører inntektsførte renter som ikke er betalt. Per har Kommunalbanken ingen tapsutsatte eller misligholdte engasjementer. Fra og med vurderes utlån ihht. forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner. Alle engasjementer i utlånsporteføljen er enten lån direkte til kommunen eller sikret med kommunal garanti. 9

10 Nedenfor er det presentert samlet engasjementsbeløp for kredittrisiko oppdelt i engasjementtyper per Med engasjementstyper menes her: gjeldsinstrumenter (balanseposter) og derivater (poster utenom balansen) Tabell 4 beløp i tusen k roner En g a sje m e nte r m e d gje ldsinstru m e nte r F ordelt på s ignifik ante geografis k e om råder: B ok ført verdi E uropa 25,739,013 O c eania 333,443 A s ia 1,438,067 S upranational 16,650,921 Norden 153,089,167 A m erik a 935,385 S um 198,185,996 F ordelt på brans je: B ok ført verdi Norges B ank 0 F orretnings bank er 123,997 S parebank er 66,139 K redittforetak 44,557 Datters els k ap 0 Fy lk es k om m uner 14,407,218 K om m uner* 110,574,232 Interk om m unale s els k aper 4,088,699 A S og s tiftels er m ed k om m unal garanti 17,621,118 Lån til ans atte 38,506 Livs fors ik rings s els k aper 0 Utenlands k e finans ins titus joner, m ultilaterale utvik lings bank er og s tats garanterte bank er 44,963,467 S tats forvaltning i utlandet 5,746,122 Utenlands k e ik k e finans ielle foretak 499,168 A nnet 12,773 S um 198,185,996 * Nors k e k om m uner vek tes 20 pros ent F ordelt på løpetid: B ok ført verdi G jenvæ rende løpetid < 1år 35,638,947 G jenvæ rende løpetid > 1 < 5 år 16,625,784 G jenvæ rende løpetid > 5 år 145,921,265 S um 198,185,996 10

11 Tabell 5 beløp i tusen k roner Enga sje m e nte r m e d O TC-de riva te r som inngå r i ba nkporte følje Fordelt på s ignifik ante geografis k e om råder: B ok ført verdi A m erik a 8,654,804 A s ia 1,228,417 E uropa 6,939,296 Norden 1,917,603 O c eania 575,565 S um 19,315,684 Fordelt på brans jer eller ty pe m otparter: B ok ført verdi F orretnings bank er 347,923 Utenlands k ebank er 18,967,762 S um 19,315,684 Fordelt på løpetid: B ok ført verdi G jenvæ rende løpetid < 1år 3,870,873 G jenvæ rende løpetid > 1 < 5 år 4,992,547 G jenvæ rende løpetid > 5 år 10,452,263 S um 19,315,684 Tabell 6 beløp i tusen k roner En g a sje m e nte r m e d O TC-de riva te r som inngå r i ha nde lsporte følje F ordelt på s ignifik ante geografis k e om råder: B ok ført verdi A m erik a E uropa Norden 729 S um F ordelt på brans jer eller ty pe m otparter: B ok ført verdi Utenlands k e bank er S um F ordelt på løpetid: B ok ført verdi G jenvæ rende løpetid < 1 år S um

12 KBN tar hensyn til sikkerheter ved fastsettelse av kapitalkrav for kredittrisiko. Utlån: Lån med pant i eiendom og lån til kommunale foretak utgjør en liten andel av KBN s utlånsportefølje. Samlet engasjementsbeløp for lån med pant i eiendom og lån til kommunale foretak er sikret i sin helhet og utgjør henholdsvis 1,6 og 19,4 milliarder kroner per Engasjementer sikret med pant i eiendom vurderes til markedsverdi minst hvert tredje år. Når endringer i markedet tilsier det, foretas det en ny vurdering uavhengig av tidspunktet for forrige vurdering. Engasjementer med pant i eiendom over 3 millioner euro eller som utgjør mer enn 5 prosent av KBN s ansvarlige kapital, skal det foretas en verdivurdering av en kvalifisert og uavhengig part minst hvert tredje år. Likviditet: Renteinstrumenter med garantier utgjør 57 prosent av bankens likviditetsportefølje per årsskiftet. Hovedkategorier av garantister er regionale myndigheter og utenlandske stater gjennom investeringer i statsgarantert gjeld. Samlet engasjementsbeløp som er sikret med garantier i bankens portefølje utgjør 29,5 milliarder kroner per Engasjementer som er garantert av utenlandske kommuner og stater utgjør henholdsvis 21,9 og 7,6 milliarder kroner. Tabell 7 nedenfor viser totalt engasjementsbeløp før og etter sikkerhetsstillelse per fordelt på engasjementstype for engasjementer som omfattes av sikkerhetsstillelse. Tabell 7 beløp i tusen k roner E ngas jem ens ty pe E ngas jem entbeløp s ik k erhets s tillels e før E ngas jem entbeløp etter s ik k erhets s tillels e Differans e Lok ale og regionale m y ndigheter 126,599, ,916,109 41,316,323 S tater og s entralbank er 21,693 7,582,184 7,560,491 Ins titus joner 49,009,957 19,502,155 (29,507,802) P ants ik k erhet eiendom 38,501 1,583,752 1,545,251 F oretak 21,410, ,931 (20,914,262) S um 197,080, ,080,132 - i. Restrisiko Banken har ingen tallfestet ramme for restrisiko, da restrisikoen er definert til å være en buffer mot bortfall av sikkerheter antatt i kredittrisikoberegningen. Ved beregning av bankens kapitalbehov knyttet til restrisiko simuleres for utlånsporteføljen et prisfall i eiendomsmarkedet på 20 %. I tillegg beregnes restrisiko for differansen mellom brutto og netto replacement cost for derivater. 12

13 ii. Motpartsrisiko for derivater KBN fører en meget restriktiv politikk ved inngåelse av avtaler der banken påtar seg motpartsrisiko. Banken har satt grense for maksimal eksponering for hver motpart. Disse motpartene er solide norske finansinstitusjoner eller internasjonale finansinstitusjoner med minimum Aa3/AA- rating fra Moody s eller Standard & Poor s. KBN krever ISDA avtale og credit support annex (CSA) ved opprettelse av alle nye motparter. For finansinstitusjoner med rating ned til A2/A kreves i tillegg en CSA avtale med 0-treshold, dvs. motpart stiller sikkerhet fra første krone. Eksponeringen overvåkes kontinuerlig og oppdateres minst ukentlig på bankens intranet og til styret hvert styremøte. Enkelte avtaler er strukturert med sikte på å redusere KBN s motpartsrisiko. Dette er oppnådd gjennom å inngå nettingavtaler og å kreve sikkerhetsstillelse. Tabell 8 viser engasjementsbeløp for derivater før det er tatt hensyn til sikkerheter og brutto og netto virkelig verdi etter motregning og sikkerheter per Tabell 8 beløp i tusen k roner Engasjementsbeløp* S um derivater 42,046,771 11,427,675 13,291,588 *Markedsverdien er beregnet ut fra markedsverdimetoden (jfr. Kapitaldekningsforskriften). Verdien som forekommer er ikke vektet, men alle eksponeringer har 20 prosent risikovekt. Finansielle derivater er beskrevet i note 16 i årsrapporten KBN benytter motregning av derivater ved rapportering av kapitaldekning. Ved konvertering av rente- og valuta derivater til kredittrisiko, skal bilaterale motregningsavtaler godkjennes som risikoreduserende. Motregningsavtaler skal konverteres til kredittrisiko ved å benytte netto reinvesteringskostnad. Effekten av motregning kommer til fradrag i poster utenom balansen og reduserer dermed beregningsgrunnlaget for kapitaldekning. KBN s krav til motregning av derivater fremgår av kapitalkravsforskriften: (1) Institusjonen må ha inngått en bilateral motregningsavtale som gir rett til motregning av alle forpliktelsene som omfattes av avtalen ved mislighold. (2) Motregningsavtalen skal være gyldig etablert. N etto Virkelig verdi Brutto Virkelig verdi Renterelaterte derivater 10,380,990 2,968,848 3,587,187 Valutarelaterte derivater 23,910,117 5,168,066 6,327,156 Egenkapitalrelaterte derivater 7,424,498 3,253,190 3,339,673 Varerelaterte derivater 331,168 37,572 37,572 (3) Institusjonen skal ta hensyn til motregning ved måling og styring av motpartsrisiko for hver motpart ved fastsettelse av risikorammer. 13

14 Effekten av motregning består av to deler: 1. Nettoeffekt av motregningsavtaler Det er differansen mellom brutto reinvesteringskostnad og de tilsvarende nettobeløp som fremkommer etter at motregningsavtaler er hensyntatt. 2. Potensiell fremtidig kreditteksponering PFE = (0,4 x PFE bto ) + (0,6 x NBF x PFE bto ), der PFE = potensiell fremtidig kreditteksponering for alle kontrakter som omfattes av motregningsavtalen PFE bto = potensiell fremtidig kreditteksponering for alle kontrakter som omfattes av motregningsavtalen (hovedstol x multiplikator) NBF = netto-brutto forholdet netto reinvesteringskostnad dividert med brutto reinvesteringskostnad for tilsvarende kontrakter. 14

15 b. Markedsrisiko Markedsrisiko består av rente- og valutarisiko og påvirkes av spesifikke markedsbevegelser: i. Renterisiko Renterisikorammen er 12 millioner kroner for en parallell forskyvning av rentekurven med ett prosentpoeng. Ved dimensjonering av bankens egenkapital benyttes et parallellskift på ett prosentpoeng. KBN har innlån og investeringer i mange typer valuta men all renterisiko sikres perfekt for alle valutaer unntatt EUR, NOK og USD. Disse tre valutaene sikres også ved at alle fastrenter swappes til 3 måneders flytende rente, men noe renterisiko oppstår likevel fordi eiendelssiden kan ha forskjellig vektet gjennomsnittlig tid til neste rentefiksing i forhold til hva gjeldsiden har. Denne durasjonsforskjellen overvåkes kontinuerlig av Treasury og kontrolleres regelmessig av Middle Office, minimum månedlig. Renterisiko for hele balansen per : Renterisiko NIBOR Renterisiko i NOK avhenger til en stor grad av muligheten til å regulere pt rentene. Datoen for å sette opp pt rentene bestemmer KBN selv og ved en uventet renteoppgang vil banken tjene på å sette opp rentene raskt fordi rentene på gjeldsiden kun kan endres på forhåndsbestemte datoer. Ved en prosent uventet oppgang i norske renter per hadde banken tapt/tjent følgende dersom man antar hhv 40, 45 og 50 dager til PT rentene er regulert. B eløp i m illioner k roner A ntall dager til regulering av P T renter G evins t (+ ) / Tap (-) Tapet/Gevinsten ville da vist seg i regnskapet i de to etterfølgende kvartalene. Renterisiko USLIBOR B eløp i m illioner k roner A ntall dager til regulering av P T renter G evins t (+ ) / Tap (-) (4.90) (4.90) (4.90) 15

16 Renterisiko EURIBOR B eløp i m illioner k roner A ntall dager til regulering av P T renter G evins t (+ ) / Tap (-) Total renterisiko (ved en prosent uventet økning i alle renter) B eløp i m illioner k roner A ntall dager til regulering av P T renter Renteris ik o (NIB O R) Renteris ik o (US LIB O R) (4.90) (4.90) (4.90) Renteris ik o (E URIB O R) Totalt (0.30) Ved en uventet en prosent nedgang i rentene får man tilsvarende tall som i tabell over, men med et motsatt fortegn. Renterisiko utenom handelsporteføljen per : Renterisikoen presentert ovenfor består av hele bankens renterisiko fordelt på EUR, USD og NOK og er summen av renterisiko i handelsportefølje, anleggsportefølje, sikringsbokføringsportefølje og hold til forfall portefølje. Bankens renterisiko styres imidlertid på balansenivå noe som medfører at renterisiko fordelt på de enkelte porteføljene kan være større enn den totale renterisikoen men at dette jevnes ut ved en motsatt effekt i de andre porteføljene. Bankens totale renterisiko er derfor minimal. Kommunalbankens renterisiko utenom handelsporteføljen per er vist i tabellen under: B eløp i m illioner k roner A ntall dager til regulering av P T renter Renteris ik o (NIB O R) Renteris ik o (US LIB O R) (5.50) (5.50) (5.50) Renteris ik o (E URIB O R) Totalt ii. Valutarisiko Valutarisiko rammen er 6 millioner kroner for et parallelt skift på 10 prosentpoeng. Ingen korrelasjon mellom valutaer legges til grunn. Selv om banken har policy på ikke å ta valutarisiko har man innført en ramme for å ta høyde for nettoinntekter fra likviditetsplasseringene som dekkes inn hver måned. Valutarisiko fremgår fra note 21 i årsrapporten

17 c. Operasjonell risiko KBN har valgt basismetoden for å beregne kapitalkravet for operasjonell risiko. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15 prosent av gjennomsnittlig inntekt de tre siste år multiplisert med 12,5, beregnet ved regnskapsårets slutt. KBN har også en intern metode å beregne operasjonell risiko på. Data fra overvåking av den operasjonelle risikoen inngår i bankens internkontroll og bidrar til bedret styring og økt forståelse av risikoutsatte prosesser i banken. Dette gjør det mulig å sette inn tiltak tidlig i prosessen. d. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen overvåkes og styres gjennom bankens internkontroll, likviditetsstrategi og finanspolicy. KBN s finansielle retningslinjer legger opp til en overskuddslikviditet tilsvarende minimum 12 måneders netto kapitalbehov. Dette innebærer at banken i en gitt situasjon kan dekke alle forpliktelser, herunder normal utlånsvirksomhet, de kommende 12 måneder uten ny opplåning. Overskuddslikviditeten forvaltes ut fra en forsiktig investeringspolitikk, slik at både kredittrisikoen og markedsrisikoen er lav. Likviditeten plasseres i obligasjoner utstedt av stater, delstater, multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner med høy kredittrating. Hoveddelen av porteføljen har forfall innen ett år. Det tas ikke rente- eller valutarisiko og forfallsprofilen tilpasses underliggende innlånsforpliktelser. 12 måneders kravet og størrelsen på likviditetsporteføljen bidrar i seg selv til å redusere likviditetsrisikoen. For ytterligere å redusere risikoen praktiseres følgende tiltak: - Forsiktige investeringsretningslinjer (gir likvid portefølje hvor plasseringene rettes mot større forfall av innlån) - USCP program - Trekkrettigheter hos DnBNOR Bankens likviditetsportefølje er begrenset oppad til 30 prosent av total forvaltningskapital på lang sikt, og til 35 prosent på kort sikt. Likviditetsporteføljen utgjorde 30 prosent av bankens balanse per 31. desember 2009, hvilket er i tråd med målsetningen. Tabell 9 viser markedsverdien på plasseringer i verdipapirer i ulike geografiske områder per

18 Tabell 9 18

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

I INNHOLDSFORTEGNELSE

I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 ANSVARLIG KAPITAL... 5 2.2 BEREGNINGSGRUNNLAG...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011

Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Statoil Kapitalforvaltning ASA Kapitalkravsforskriften (Basel II) pilar 3 31.12.2011 Innledning: Statoil Kapitalforvaltning ASA har siden år 2000 hatt konsesjon fra Finanstilsynet til å drive verdipapirforetak.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING

DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2011 DNB-KONSERNET 1 INNHOLD 2 INNLEDNING 3 VIKTIGE UTVIKLINGSTREKK 5 RISIKOSTYRING OG RAMMESTRUKTUR I DNB 5 Styring og kontroll

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014).

Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet var 21. mars 2014). 1 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 (Pilar 3) Foretak: Komplett Bank ASA (org.nr 998 997 801). Dokumentet gjelder finansielle informasjon for 2014 (dato for oppstart av bankvirksomhet

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer