Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere"

Transkript

1 Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008

2 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING RENOVASJONSLØSNINGER I PLAN- OG BYGGESAKER FORMÅL OMFANG OG STATUS LESERVEILEDING LOVVERK OG HJEMMELSGRUNNLAG GENERELT FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KRAV TIL AVFALLSLØSNING OG VEGSYSTEM DEFINISJONER KRAV OM KILDESORTERING KRAV TIL OPPSAMLINGSENHETEN KRAV TIL OPPSAMLINGSPLASS KRAV TIL AVFALLSHUS OG AVFALLSROM KRAV TIL VEGLØSNING RENOVASJONSTEKNISKE LØSNINGER OPPSAMLING INNE OPPSAMLING UTE DIMENSJONERINGSKRITERIER UTENDØRS OPPSAMLINGSPLASS AVFALLSHUS AVFALLSROM ATKOMSTVEG OG TRANSPORTVEG RENOVASJONSKJØRETØYET ATKOMSTVEG OG TRANSPORTVEG SJEKKLISTE OG VEILEDNING GENERELT OM SJEKKLISTE OG VEILEDNING SJEKKLISTE FOR RENOVASJONSLØSNINGER I AREALPLAN SJEKKLISTE FOR RENOVASJONSLØSNINGER I BYGGESØKNAD VEILEDNING FOR UTBYGGERE PLANER OG SØKNADER ETTER PBL KILDER av 37

3 1. Innledning 1.1 Renovasjonsløsninger i plan- og byggesaker Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse, er det viktig å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Krav til renovasjonsløsningen bør fastsettes allerede på kommuneplan- eller reguleringsplannivå, slik at utbygger kan foreta nødvendige endringer i en tidlig fase av prosjektet. Disse retningslinjene er ment som et verktøy for kommunene i arbeidet med renovasjonsspørsmål i arealplaner og i byggsaksbehandlingen. Retningslinjene vil også være et verktøy for arkitekter, utbyggere, gårdeiere og boligselskaper, både ved etablering av nye byggeprosjekter og ved rehabilitering. Byggeselskapene og plan- og bygningsmyndighetene er hovedaktørene i boligbyggeprosjekter. Kommunene vil besitte den formelle kompetansen etter lovverket og fastsette krav til løsning. Innenfor kravene må utbyggere og boligforvaltere veie ulike løsninger og hensyn til totaløkonomien i prosjektene. Et godt samspill er nødvendig for å sikre gode renovasjonstekniske løsninger. 1.2 Formål Målet med retningslinjene er å hjelpe kommunene til å sikre at det stilles riktige krav til avfallsløsning og vegsystem i planfasen og ved behandling av byggesøknad. Retningslinjene skal også gi veiledning til entreprenører i planlegging av løsningene. På sikt vil det føre til bedre tilrettelegging for abonnentene og renovatørene, og med dette økt kildesortering og mer fornøyde kunder. Retningslinjene har primærfokus på bolig- og fritidsbebyggelse der det benyttes felles oppsamlingsløsninger og er i mindre grad rettet mot eneboliger med egen oppsamlingsplass og standardløsning. 1.3 Omfang og status Retningslinjene er hjemlet i Forskrift for husholdningsavfall (jf. 2, 5.ledd) som er vedtatt av alle kommunene i VESAR. Retningslinjene for renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse beskriver forskriftens krav knyttet til etablering av oppsamlingsløsninger, og gir råd og veiledning til kommuner og utbyggere. Retningslinjene gjelder for nyetablering av bolig- og fritidsbebyggelse, ombygging av eksisterende bebyggelse og bruksendring av næringsbygg til boligformål. Retningslinjene vil ikke gjelde for renovasjon i næringsbygg. Dersom det etableres løsninger som er i strid med retningslinjene, kan VESAR med hjemmel i forskrift om husholdningsavfall kreve at løsningen endres eller utbedres. 3 av 37

4 1.4 Leserveileding Retningslinjene er delt i 3 hoveddeler: Del 1: Retningslinjer til forskrift for husholdningsavfall Omfatter kap. 2, Lovverk og hjemmelsgrunnlag og kap. 3, Krav til avfallsløsning og vegsystem. Del 2: Veileder Omfatter kap.4, Renovasjonstekniske løsninger og kap. 5, Atkomstveg og transportveg Del 3: Sjekklister Omfatter kap. 6, Sjekklister for arealplan og byggesak og veiledning for utbyggere. 4 av 37

5 2. Lovverk og hjemmelsgrunnlag 2.1 Generelt Det er i hovedsak to lovverk som regulerer renovasjon og avfallshåndtering: Forurensningsloven Plan- og bygningsloven Som tidligere nevnt er foreliggende retningslinjer hjemlet i kommunenes renovasjonsforskrift, som igjen er hjemlet i forurensningsloven. Jf. 30. Plan- og bygningsloven med forskrifter har selvstendige bestemmelser om avfall og renovasjon knyttet til arealplanleggingen og krav til bygninger. 2.2 Forskrift for husholdningsavfall Forskriften for husholdningsavfall regulerer det avtalemessige forholdet mellom kommunen (VESAR) og abonnentene i kommunen. Hjemmelsgrunnlaget for retningslinjen ligger i forskriftens 2, 5. ledd som sier at: Kommunen (VESAR) kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser. Forskriften har en rekke bestemmelser knyttet til veg, oppsamlingsplass og oppsamlingsenheter som gjennomgås i kapittel Plan- og bygningsloven Plan og bygningsloven (PBL) har et vidt formål og skal bl.a.: legge til rette for gode boliger og bomiljøer legge til rette for gode oppvekst- og levekår ivareta hensyn til estetikk og god byggeskikk Loven hjemler utarbeidelse av forskrifter og fastsetter bestemmelser for ulike typer arealplaner (kommuneplanen, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) og den enkelte byggesak Forskrifter til PBL Det er utarbeidet en rekke forskrifter til PBL, men i forhold til renovasjon er det først og fremst Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) (KRD 1997) som er relevant. Bestemmelsene i Kildesortering og avfallsoppbevaring lyder: Enhver bygning og selvstendig bruksenhet i bygning skal være tilrettelagt for kildesortering av avfall. Bygning skal for oppbevaring av avfall ha nødvendig utstyr godkjent av kommunen. Utstyrets størrelse og eventuelle rom for avfall utformes og avpasses etter det system for avfallstømming som skal brukes. Der det er avfallsrom og/eller søppelnedkast skal slike plasseres og utformes slik at bygningens brukere ikke utsettes for sjenerende støy, lukt eller annen ulempe. 5 av 37

6 Bestemmelsen gjelder ikke for fritidsbebyggelse Arealplaner Kommuneplanens arealdel fastsetter rammer for arealbruken i en kommune og vil være retningsgivende for regulerings- og bebyggelsesplaner. Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal utarbeides når dette er bestemt i kommuneplanen. Hensikten med slike planer er å fastsette detaljkrav for utbygging og andre tiltak innenfor planområdet. Til kommuneplanens arealdel fastsettes det ofte retningslinjer for den videre planleggingen. Generelle og overordnede krav til renovasjonsløsningen kan derfor allerede fastsettes på kommuneplannivå. Kommunen kan f.eks., i retningslinjer til kommuneplanen, fastsette at renovasjonsløsningene ved bygging og ombygging av boliger og fritidsboliger, skal være i samsvar med gjeldende renovasjonsforskrifter og retningslinjer fra VESAR. I mange tilfeller kan det allikevel være hensiktsmessig at krav til renovasjonsløsning, atkomstveg og transportveg fastsettes som bestemmelse i reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Dette vil sikre at det avsettes tilstrekkelig arealer til oppsamlingsplass og at veger dimensjoneres i samsvar med krav til vegløsning. 6 av 37

7 3. Krav til avfallsløsning og vegsystem 3.1 Definisjoner Boenhet: Oppsamlingsenhet: Avfallsrom: Avfallshus: Hentested: Oppsamlingsplass: Transportveg: Atkomstvei: Med selvstendig boenhet menes hver enkelt bolig med eget kjøkken og bad/wc, og med egen inngang uten å måte gå gjennom annen bolig. Likt med selvstendig boenhet regnes inntil 2 hybler med felles kjøkken. Utover 2 hybler som deler felles kjøkken, regnes 1 boenhet pr. 2 hybler. Med oppsamlingsenhet menes alle typer utstyr for oppbevaring av avfall som VESAR til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende. Med avfallsrom menes separat innendørs rom for plassering av oppsamlingsenheter for husholdningsavfall. Med avfallshus menes separat bygning for plassering av oppsamlingsenheter for husholdningsavfall. Sted hvor oppsamlingsenhet(er) stilles i påvente av innsamling. Det stedet oppsamlingsenheten(e) står under daglig bruk (kan være hentested, men ikke alltid) Med transportveg menes veg for manuell transport av oppsamlingsenheter mellom oppsamlingsplass og renovasjonskjøretøy. Med transportveg menes den veg som renovasjonskjøretøyet bruker for å komme fram til oppsamlingsplass. Returpunkt Med returpunkt menes felles mottakssted for sortert avfall. I VESAR benyttes returpunktene for oppsamling av glassemballasje, metallemballasje og tekstiler. I fellesløsninger vil hentested og oppsamlingsplass normalt være det samme. I denne veilederen benyttes derfor hentested og oppsamlingsplass som betegnelse for det samme. 3.2 Krav om kildesortering I VESAR - området plikter abonnentene å kildesortere avfallet. VESAR har lagt opp til kildesortering med oppsamling på flere nivåer: Ved husstanden (bioavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje(fra 2009), glass- /metallemballasje(fra 2009) og restavfall). På returpunkt (Brukte klær). På gjenvinningsstasjon (mange avfallstyper inkludert hageavfall, bygge- og riveavfall og farlig avfall). Løsningene er under utvikling og det kan etter hvert bli tilrettelagt for innsamling av flere avfallstyper på husstandsnivå. Kildesortering er også innført for alle fritidsboliger i VESAR - området. Med unntak av Fossnesområdet i Stokke kommune, tillates ikke bruk av avfallskverner for matavfall. 7 av 37

8 3.3 Krav til oppsamlingsenheten Generelt Oppsamlingsenhet betegner alle typer løsninger for oppsamling av avfall utendørs (beholdere, containere) eller innendørs for eksempel i kjøkkenbenken (bøtter, stativ og lignende). VESAR benytter standardløsninger for utendørs oppsamling som er tilpasset renovasjonskjøretøyene. VESAR eier standard oppsamlingsutstyr (beholdere) som abonnentene disponerer og vil foreta nødvendig vedlikehold og utskifting av defekte enheter. Dette gjelder ikke containere, nedgravde løsninger og eventuelle andre typer fellesløsninger Oppsamling innendørs VESAR deler ut kurv og egen nedbrytbar maispose til alle abonnenter for innendørs oppsamling av bioavfall. Utover ustyret for bioavfallet har ikke VESAR gitt noen føringer for valg av innendørs oppsamlingsløsning. Ettersom abonnentene plikter å kildesortere avfallet, bør utbygger legge til rette for tilstrekkelig plass for oppsamling av de ulike avfallstypene. Utbygger står for øvrig relativt fritt til å velge løsning for oppsamling innendørs, se samt kap. 4.1 for ulike løsninger. Figur 3.1: Foto: Oppsamling utendørs VESAR setter ut oppsamlingsenheter til alle nye abonnenter. Der det ligger til rette for bruk av fellesløsninger kan VESAR bestemme at slike løsninger skal anvendes. Figur 3.2: Oppsamlingsplass - felles beholderløsning Foto: Mepex Consult Dersom utbygger, eier eller abonnenter ønsker å anvende annet oppsamlingsutstyr utendørs enn beholderløsninger, må VESAR samtykke til dette. Alle som ønsker å bruke andre 8 av 37

9 løsninger må derfor kontakte VESAR før valg av løsning foretas. Det vil i slike tilfeller kunne bli etablert en avtale som regulerer partenes ansvar og rettigheter. VESARs minstekrav til alle oppsamlingsenheter er at: Oppsamlingsenhetene som ønskes benyttet ikke undergraver kildesorteringsordningen. Enhetene må kunne tømmes av VESARs renovatør Krav til nedgravde oppsamlingsenheter (dypoppsamling) Nedgravde oppsamlingsenheter er foreløpig ikke standardløsning i VESAR-området. Dersom VESAR gir samtykke til bruk av en slik løsning, må derfor abonnentenes selv bekoste innkjøp og montering av utstyret, og foreta nødvendig vedlikehold og utskift av utstyret i driftsfasen. VESAR vil sørge for tømming av enhetene. VESAR har utarbeidet egen veileder og kravspesifikasjon for nedgravde løsninger som supplement til disse retningslinjene. Abonnenten må også sørge for å utarbeide byggemelding og sende nabovarsel. Dersom det ønskes å grave oppsamlingsenheten ned på offentlig grunn må det avklares med den aktuelle kommunen. Tilsvarende må graving på privat grunn avklares med grunneier. 3.4 Krav til oppsamlingsplass Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal for plassering av oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsplassen skal plasseres: Lett tilgjengelig for renovatør På bakkenivå på et stabilt, plant og fast underlag, fritt for vannansamlinger. Slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller omgivelsene blir sjenert. Slik at konsekvensene av en eventuell brann blir små. Slik at det ikke oppstår skader på andre gjenstander (for eksempel ved tømming). VESAR bestemmer hvor oppsamlingsplassen skal ligge, og kan dersom kravene ikke er tilfredstilt, kreve at oppsamlingsenhetene blir omplassert. 3.5 Krav til avfallshus og avfallsrom Avfallshus er et separat utvendig bygg for plassering av felles oppsamlingsenheter, mens avfallsrom er et innvendig rom i bygning med samme formål. VESAR har ikke satt krav om etablering av avfallshus eller avfallsrom. Etablering av slike løsninger vil derfor være opp til utbygger i utbyggingsfasen og senere gårdeier(e) eller borettslagets/sameiets styre. Dersom avfallshus eller avfallsrom etableres skal de tilfredsstille kravene til oppsamlingsplass, Jf. kapittel 3.4. Avfallshus/-rom må dessuten være tilstrekkelig stort for de abonnenter som er tilknyttet. Lysåpning på dører må være tilstrekkelig stor for ut- og inntransport av oppsamlingsenhetene som skal anvendes. Transportvegen må være plan og fast, og uten hindringer. Ved nybygging skal terskler unngås. Dersom det er terskler på eksisterende avfallshus/-rom skal de være utstyrt med kjøreramper. Jf. kapittel 4.5 og av 37

10 Figur 3.3: Avfallshus foto: Mepex Consult Figur 3.4: Avfallsrom foto: Mepex Consult Avfallshus og avfallsrom er primært et tiltak som kan gjøre det enklere for abonnentene å kildesortere avfallet, samtidig som det kan betraktes som et forskjønningstiltak. VESAR anbefaler at utbygger/boligforvalter etablerer avfallshus eller avfallsrom. 3.6 Krav til vegløsning Vegnormaler Krav til utforming og dimensjonering av offentlige veger er gitt i Statens vegvesens vegnormaler. Håndbok 017 Veg- og gateutforming fastsetter krav til alle typer offentlige veger som gir atkomst til eiendom, eller til stikkveg til eiendom. Normalene gir også tips og råd til utbyggere. Alle håndbøkene kan lastes ned fra Atkomstveg Atkomstveg er alle veger hvor det skal kunne kjøres en renovasjonsbil, herunder stikkveg fra hovedveg og fram til felles oppsamlingsplass, avfallshus eller avfallsrom i et boligområde. Planlegging av et boligområde må derfor også omfatte plan for utforming av veganlegg fram til oppsamlingsplassen. Ettersom VESAR legger opp innsamlingsrutene etter atkomstveg, må atkomstvegen til enhver tid, være i en slik stand at renovasjonsbil kan komme fram til oppsamlingsplass og snu på en forsvarlig måte Transportveg Transportveg er av VESAR definert som veg mellom oppsamlingsplass og der renovasjonsbilen stanser, det vil si gangvegen for renovatøren. For å oppnå en effektiv renovasjon og redusere det manuelle arbeidet for renovatørene, skal transportvegen være så kort som mulig. Maksimal lengde på transportveg er fastsatt til: 15 meter for beholdere på 2 hjul 10 meter for beholdere på 4 hjul 10 av 37

11 4. Renovasjonstekniske løsninger 4.1 Oppsamling inne Viktige hensyn ved innendørs oppsamling Husholdningsavfallet består grovt sett av 30 % papir, 30 % matrester, 15 % emballasje og 25 % diverse avfall og restavfall. Mye av avfallet oppstår i kjøkkenet, og kjøkkenbenken er den naturlige oppsamlingsplassen for matavfall og restavfall. Avfallstyper som kan avgi lukt (matavfall, restavfall) bør ikke lagres nær varmekilder (varmvannsbereder, oppvaskmaskin.) Kjøkkenbenkløsning Det er utviklet løsninger for innendørs oppsamling i kjøkkenbenken, men lite er foreløpig standardisert. Noen utstyrsleverandører tilbyr innsatsløsninger basert på oppsamling av 2 eller 3 avfallstyper. Figur 3.5 Oppsamling i kjøkkenbenk. Foto: Figur 3.6: Utstyr for kjøkkenbenk. Foto: Det er betydelig potensial for å utvikle oppsamlingsløsninger som er bedre tilpasset brukerne og bedre integrert med den øvrige kjøkkeninnredningen. Emballasjeavfall I kjøkkenbenken kan plastemballasje samles opp i bærepose som senere bæres til avfallsrom/avfallshus hvor det kan være praktisk å ha strupestativ med perforert sekk. Plastemballasje er svært voluminøst og trenger derfor stor plass, eller en løsning som komprimerer avfallet. Det bør tas hensyn til at all emballasje brukt til mat kan lukte ved lagring dersom den ikke er tilstrekkelig rengjort. Metallemballasje og glassemballasje kan samles opp i samme bærepose. Disse materialene er normalt tørre og dersom det ikke er plass på kjøkkenet kan de samles opp der det er mest praktisk (skap, trappegang, bod osv.) Drikkekartong skal brettes flat og stappes ned i en annen kartong. Mange kartonger kan stappes ned i en annen kartong slik at det blir en kube. Denne kan deretter samles opp i en separat plastpose som annet emballasjeavfall. 11 av 37

12 Papiravfall Papiravfall omfatter aviser, trykksaker og emballasje, og kan samles opp hvor som helst i boligen. Papiret må nødvendigvis ikke emballeres i pose, men kan med fordel legges i pappeske eller kurv. 4.2 Oppsamling ute Beholderløsninger VESAR benytter normalt beholderløsninger for oppsamling av avfall både der abonnenten har egen oppsamlingsplass og der flere abonnenter deler felles oppsamlingsplass (fellesløsning). Beholderløsninger benyttes også for fritidsbebyggelse. Figur 4.1 Beholdere med 2 hjul. Foto: Figur 4.2 Beholdere med 4 hjul Foto: Størrelse og mål på standard beholderløsningene som benytte i VESAR-området er vist nedenfor. Beholderstørrelse Antall hjul Høyde* Bredde* Dybde* Avfallstype 140 L Bioavfall, papir, rest 240 L Bioavfall, papir, rest 370 L Papir, rest 660 L Rest, papir, emballasje, tekstiler 770 L Rest, papir, emballasje, tekstiler 1000 L Rest, papir, emballasje, tekstiler Tabell 4.1: Dimensjoner på beholdere som benyttes av VESAR * Mål i mm Alternative løsninger for utendørs oppsamling Alternative oppsamlingssystemer som kan være aktuelle i VESAR-området er: Containerløsninger. Nedgravde løsninger (dypoppsamling) 12 av 37

13 Dersom det ønskes å anvende alternative oppsamlingsløsninger må det innhentes samtykke fra VESAR før valg av løsning, jf. kap Alle oppsamlingsløsninger som anvendes må kunne betjenes av de renovasjonskjøretøyer som er tilgjengelig hos renovatør. Containerløsninger På en del store fellesløsninger benyttes stålcontainere for oppsamling av papir og restavfall. Bruk av containere må alltid avklares med VESAR. Figur 4.3 Containerløsning. Størrelse og mål på standard containere som benytte i VESAR-området er vist nedenfor. Containerstørrelse Lengde Bredde Høyde 2,8 m3 2,20 2,00 1,60 4 m3 2,50 2,00 1,60 6 m3 3,00 2,00 1,75 8 m3 3,60 2,00 1,75 Tabell 4.2. Dimensjoner på containere som benyttes av VESAR Nedgravde løsninger Nedgravde løsninger eller dypoppsamlingsløsninger er en fellesbetegnelse for oppsamlingsenheter som er helt eller delvis nedgravde. Enhetene leveres med størrelser fra noen hundre liter opp til ca. 5 m 3. Slike løsninger er spesielt designet for litt større fellesløsninger. Det er flere leverandører og varianter av dypoppsamlingsløsninger. Løsningene som har fått en viss anvendelse i Norge i dag er Molok, Silo og Villiger, men det finnes flere andre løsninger som opererer etter tilsvarende prinsipper og flere ulike leverandører. Hovedprinsippet med løsningen er at avfallet samles opp i en beholder som er plassert helt eller delvis under bakkenivå. Dette har flere fordeler, blant annet vil avfallet lagres ved stabil lav temperatur hele året. Det reduserer problemer med lukt på varme sommerdager. Ettersom oppsamlingsvolumet ligger under bakkenivå er løsningen mindre arealkrevende enn beholderløsninger. Slike løsninger kan også framstå som estetisk gode løsninger. Ulempen med denne type løsninger er at det kreves mer og bedre informasjon for å unngå at abonnentene kaster avfallet i feil beholder. 13 av 37

14 Figur 4.4: Molok. Foto: Mepex Consult AS Figur 4.5. Villiger. Foto: Villiger Entsorgungssysteme AG Viktige hensyn ved etablering av nedgravde løsninger er: Sikring mot påkjørsler. Avstand til kjørbar vei bør ikke være over 3 m. Fri høyde over løsningen bør være minst 9 m. Løsningene bør også plasseres i god avstand fra bygninger og lignende for å unngå at det oppstår skader ved tømming. 4.3 Dimensjoneringskriterier Innsamlingsfrekvens Standard innsamlingsfrekvens i VESAR er: Bioavfall hver uke. Papir hver 3. uke. Restavfall hver 3. uke. Plastemballasje hver 3. uke. (fra 2009). Glass/metall hver 6. uke (fra 2009). Enkelte kommuner har avvikende innsamlingsfrekvens i forhold til standard. Alle løsninger skal allikevel dimensjoneres etter standard innsamlingsfrekvens, dersom annet ikke er avtalt med VESAR Dimensjonerende avfallsmengder fra husholdninger Forhold som påvirker avfallsproduksjonen i en husstand er blant annet antall husstandsmedlemmer, husstandsmedlemmenes alder, husstandens inntekt og utsorteringsgrad av de ulike avfallstypene. Leiligheter med mange barnefamilier (bleiebarn) vil generere mer avfall enn leiligheter med mange eldre. VESARs dimensjoneringstabeller for fellesløsninger baserer seg på følgende veiledende minimums volumbehov pr boenhet. Materiale Dimensjonerende volum pr boenhet med fellesløsning Bioavfall l pr uke Papir l pr uke Plastemballasje 23 l pr uke Glass og metall 5,7 l pr uke Restavfall l pr uke Tabell 4.3 Dimensjoneringskriterier for fellesløsninger 14 av 37

15 Dimensjoneringskriterier for fellesløsninger er lagt til grunn for dimensjoneringstabellene som er vist i kapittel Dimensjoneringstabell for bioavfall i beholder Dimensjonering av beholderløsninger for bioavfall, som vist i tabellen nedenfor, er basert på ukentlig innsamling. Antall Bioavfall boenheter Beholder Antall Volum, totalt (l) L L L L L L L L L L L L Tabell 4.4 Dimensjoneringstabell beholderløsning for bioavfall Dimensjoneringstabell for papir eller restavfall i beholder Papir/papp fraksjonen og restavfallsfraksjonen har like stort volumbehov, jf. tabell Dimensjonering av beholderløsninger for disse to fraksjonene blir derfor lik som vist i tabellen nedenfor. Dimensjoneringen er basert på innsamling hver 3. uke. Antall Papir eller restavfall Antall Papir eller restavfall boenheter Beholder Antall Volum, totalt(l) boenheter Beholder Antall Volum, totalt(l) L L L L L L L L L L L L Tabell 4.5 Dimensjoneringstabell beholderløsning for restavfall eller papir 770 L L L L L L Dimensjoneringstabell for plastemballasje i beholder VESAR planlegger innsamling av plastemballasje fra husstandsnivå fra Endelig løsning er ikke valg, men både klar sekk, strupestativer og ulike typer beholderløsninger er aktuelt. 15 av 37

16 Dimensjonering av beholderløsninger for plastemballasje, som vist i tabellen nedenfor, er basert på innsamling hver 3. uke. Antall Plastemballasje boenheter Beholder Antall Volum, totalt(l) L L L L L L L L L L L L L L Tabell 4.6 Dimensjoneringstabell beholderløsning for plastemballasje Dimensjoneringstabell for plastemballasje i strupestativ og beholder I fellesløsninger kan det være aktuelt med strupestativ eventuelt kombinert med beholdere fra 660 l. Tabell 4.6. viser løsning med beholdere. Alternativt kan det benyttes en kombinasjon av beholder og strupestativ, noe som normalt vil innebære spart areal. Jf. tabell 4.7. Forutsetningen for en slik løsning er: Oppsamlingsplassen må være under tak i avfallshus eller i avfallsrom. Abonnenten (vaktmester) må selv sørge for å skifte sekk i stativ og legge fulle sekker i beholder. Figur 4.6 Strupestativ Foto: Antall Boenheter Antall stativ Sekkestørrelse Antall beholdere Beholder Volum, totalt L L L L L Totalt effektivt volum. Sum av beholder og sekk. Liter (l) 16 av 37

17 Antall Boenheter Antall stativ Sekkestørrelse Antall beholdere Beholder Volum, totalt L L L L L L L L 1720 Tabell 4.7 Dimensjoneringstabell for stativ + beholder for plastemballasje Som tabell 4.7 viser, kan løsninger for inntil 10 boenheter klare seg bare med stativ og ingen beholder. Løsninger for flere enn 10 boenheter må benytte en kombinasjon av stativ og beholder Dimensjoneringstabell for glass/metall i beholder VESAR planlegger også å innføre innsamling av glass/metall emballasje på husstandsnivå i Som standardløsning for abonnenter med egen oppstillingsplass vurderes en boks på 45 L, mens det i fellesløsninger skal benyttes vanlige plastbeholdere. Fellesløsninger må derfor tilrettelegges slik at glass/metall-fraksjonen er med. Dimensjonering av beholderløsninger for glass/metall, som er vist i tabellen nedenfor, er basert på innsamling hver 6. uke. Abonnenter Beholdertype Antall Volum, totalt(l) L L L L L Tabell 4.8 Dimensjoneringstabell for beholdere for glassemballasje Dimensjonering av fellesløsninger med beholdere Dimensjoneringstabellen nedenfor kan benyttes ved etablering av felles oppsamlingsplasser for inntil 30 boenheter. I borettslag og sameier med mer enn 20 boenheter bør det alltid vurderes om det skal etableres en eller flere oppsamlingsplasser. Det understrekes at behovet kan variere og det er viktig å vurdere behovet for økt dimensjonering og framtidig utvidelse Fellesløsninger i avfallsrom eller avfallshus kan alternativt benytte en kombinasjon av stativ/sekk og beholder for plastemballasje. Jf. kap Antall Beholdere boenheter Bioavfall Restavfall Papir/papp Plastemballasje Glass Totalt antall beholdere 2 1 x 140 L 1 x 240 L 1 x 240 L 1 x 240 L 1 x 140 L x 140 L 1 x 370 L 1 x 370 L 1 x 240 L 1 x 140 L x 240 L 1 x 660 L 1 x 660 L 1 x 370 L 1 x 140 L x 240 L 1 x 660 L 1 x 660 L 1 x 370 L 1 x 140 L x 240 L 1 x 770 L 1 x 770 L 2 x 240 L 1 x 140 L x 240 L 1 x 1000 L 1 x 1000 L 1 x 660 L 1 x 140 L x 240 L 2 x 660 L 2 x 660 L 1 x 660 L 1 x 240 L 7 17 av 37

18 Antall Beholdere boenheter Bioavfall Restavfall Papir/papp Plastemballasje Glass Totalt antall beholdere 9 1 x 140 L 1 x 240 L 2 x 660 L 2 x 660 L 1 x 660 L 1 x 240 L x 240 L 2 x 770 L 2 x 770 L 1 x 770 L 1 x 240 L x 240 L 2 x 770 L 2 x 770 L 1 x 770 L 1 x 240 L x 240 L 2 x 770 L 2 x 770 L 1 x 1000 L 1 x 240 L 8 1 x 140 L 1 x 770 L 1 x 770 L 13 1 x 1000 L 1 x 370 L 9 2 x 240 L 1 x 1000 L 1 x 1000 L 14 3 x 240 L 2 x 1000 L 2 x 1000 L 1 x 1000 L 1 x 370 L x 240 L 2 x 1000 L 2 x 1000 L 2 x 660 L 1 x 370 L x 240 L 3 x 770 L 3 x 770 L 2 x 660 L 1 x 370 L x 240 L 3 x 770 L 3 x 770 L 2 x 660 L 2 x 240 L x 240 L 3 x 770 L 3 x 770 L 2 x 660 L 2 x 240 L x 240 L 1 x 770 L 1 x 770 L 1 x 660 L 2 x 1000 L 2 x 1000 L 1 x 770 L 2 x 240 L x 240 L 1 x 770 L 1 x 770 L 1 x 660 L 2 x 1000 L 2 x 1000 L 1 x 770 L 2 x 240 L x 140 L 1 x 660 L 1 x 660 L 1 x 770 L 4 x 240 L 3 x 1000 L 3 x 1000 L 1 x 1000 L 1 x 660 L x 240 L 2 x 660 L 2 x 660 L 3 x 1000 L 3 x 1000 L 2 x 1000 L 1 x 660 L 18 Tabell 4.9. Dimensjoneringstabell for fellesløsning med beholdere Dimensjonering av containervolum for papir og restavfall For større borettslag og sameier med begrenset areal for å etablere oppsamlingsplass for beholdere, kan VESAR gi samtykke til bruk av containere for rest og papir. Jf. kap VESAR ønsker å begrense bruken av containerløsninger og dimensjonering må derfor avklares nærmere i det enkelte tilfelle. Ved bruk av containerløsning må det benyttes egen beholder for bioavfall som samles inn på separat rute Dimensjonering av nedgravde løsninger Nedgravde løsninger kan bare tas i bruk dersom VESAR gir samtykke til bruk av løsningen, jf. kap Ved dimensjonering av nedgravde løsninger er det lagt til grunn at avfallet skal samles inn med standard innsamlingsfrekvens. Det finnes ulike typer nedgravde løsninger. Tabellene nedenfor kan benyttes for løsninger henholdsvis tilsvarende Molok, Silo og tilsvarende Villiger. For andre løsningstyper må dimensjonering vurderes i det enkelte tilfelle. Molok, Silo eller tilsvarende løsning Løsninger fra leverandørene Molok, Silo m.fl. som er aktuelle for oppsamling på husstandsnivå, leveres i størrelser 1,3 m 3, 3 m 3 og 5 m 3. For bioavfall er det bare den minste beholderen som er aktuell, mens de to minste kan benyttes for glassfraksjonen. For glass leveres løsningen med to-lags løftesekk. Følgende kriterier kan legges til grunn ved dimensjonering av nedgravde løsninger av type Molok eller tilsvarende løsninger. 18 av 37

19 Antall boenheter pr enhet Beholderstørrelse Bioavfall Rest Papir Plastemballasje Glass- /metallemballasje 1300 L 2 Inntil 25 Inntil 10 Inntil 10 Inntil 17 Inntil L Inntil 20 Inntil 20 Inntil 40 Inntil L Inntil 35 Inntil 35 Inntil 70 Tabell 4.7 Veiledende antall boenheter på en oppsamlingsenhet av type Molok eller tilsvarende Villiger eller tilsvarende løsning Villiger løsninger leveres i størrelser på 3 m 3, 4 m 3 og 5 m 3. Følgende kriterier kan legges til grunn ved dimensjonering av nedgravde løsninger av type Villiger eller tilsvarende løsninger. Beholderstørrelse Antall boenheter pr enhet Bioavfall Rest Papir Plastemballasje Glass-/ metallemballasje 3000 L Inntil 90 Inntil 20 Inntil 20 Inntil 40 Inntil L Inntil 120 Inntil 27 Inntil 27 Inntil 55 Inntil L Inntil 150 Inntil 35 Inntil 35 Inntil 70 Inntil 230 Tabell 4.8 Veiledende antall boenheter på en oppsamlingsenhet av type Villiger eller tilsvarende Denne typen nedgravde beholdere får svært høy kapasitet for hhv bioavfall og glass- /metallemballasje ved angitt tømmefrekvens. Samtidig er dette fraksjoner med høy egenvekt. De største beholderne bør derfor unngås for disse to fraksjonene eller innsamlingsutstyret (kran/bil) må tilpasses vekten som kan oppstå. 4.4 Utendørs oppsamlingsplass Viktige hensyn ved etablering av oppsamlingsplass Ved etablering av felles oppsamlingsplass må det tas hensyn til følgende forhold: Arealbehov, grunnforhold og plassering i forhold til brukere og renovatør. Sikkerhet i forhold til brann og påkjørsler. Hygiene og sjenanse. Utforming og estetikk. Areal, grunnforhold og brukervennlig plassering Oppsamlingsplassen må ha stort nok areal slik at det er god plass til: alle oppsamlingsenhetene samt til framtidig utvidelse, tømming av oppsamlingsenhetene, rydding, renhold og snømåking. 2 Volum innerbeholder ca. 750 l 19 av 37

20 Foran oppsamlingsenheten må det være areal tilgjengelig for å trille beholderne fram til renovasjonsbil. Jf. kapittel Arealet må være plant og ha et stabilt og fast dekke. Ved behov må området dreneres slik at det ikke oppstår vannansamlinger. Ved plassering av oppsamlingsplassen må hensynet til beboernes og renovatørenes interesser veies. For beboerne vil det være viktig at oppsamlingsplassen ligger i nærheten av utgangsdør eller naturlig gangveg fra bolig til hovedveg, busstoppested, parkeringsplass og lignende. For renovatør er det viktig at renovasjonsbilen kan kjøres nær opp til oppsamlingsplassen og at det ikke er hindringer i vegen for en effektiv innsamling. Plassering av oppsamlingsplassen på boligens parkeringsplass kan være en god løsning. Oppstilingsplassen bør ved behov tilrettelegges for bevegelseshemmede, gamle og svaksynte. Sikkerhet i forhold til brann og påkjørsler Det er viktig at en eventuell brann i oppsamlingsenhetene ikke sprer seg. En åpen usikret oppsamlingsplass bør enten plasseres med god avstand til bebyggelse (minst 8 m) eller så må fasade på nærliggende boligbygningen ha brannteknisk beskyttelse (mur, tegl, gips eller lignende). Utforming, estetikk og sjenanse En stor felles oppsamlingsplass kan få en dominerende plass i et boligområde og gi et estetisk dårlig inntrykk. Dette blir ikke bedre dersom løsningen er underdimensjonert eller beholderne av andre grunner blir overfylt. Figur 4.7 Eksempel på beholderplassering med potensielle konfliktpunkter. Foto: Mepex Consult Oppsamlingsplassen bør derfor om mulig plasseres skjermet. Dette kan enkelt gjøres ved å etablere gjerde rundt oppsamlingsenhetene eller plassere de der det er naturlig skjerming. 20 av 37

21 Figur 4.8 Oppsamlingsplass skjermet med vegger. Foto Mepex Consult Figur 4.9 Oppsamlingsplass skjermet av annen bebyggelse. Foto: Mepex Consult Oppsamlingsenhetene kan også settes inn i beholderskap med innkastluker tilpasset den avfallstypen som skal samles opp. 21 av 37

22 Figur 4.10 Beholderskap. Foto: Mepex Consult as Ønsker man å gå lenger i skjermingstiltakene kan det være aktuelt å etablere eget avfallshus, jf. kapittel 4.5 eller flytte beholderne innendørs i separat avfallsrom, jf. kapittel Dimensjonering av utendørs oppsamlingsplasser Oppsamlingsplassen skal ha plass til nødvendig antall beholdere iht. dimensjoneringstabellene under kap Ofte designes oppstillingsplassen med oppsamlingsenhetene oppstilt på rekke. Dette kan fungere bra for mindre løsninger og dersom lokaliseringen er skjermet. Figur 4.11 Eksempel på felles oppsamlingsplass med overbygget tak Foto: Mepex Ved dimensjonering av areal for oppsamlingsplass må det legges inn minst 15 cm avstand mellom oppsamlingsenhetene. Det må også beregnes et fritt areal foran oppsamlingsenhetene på minst 1,3 m slik at beholderne lett kan trilles fram til renovasjonsbilen. Figur 4.12 og 4.13 viser eksempler på dimensjonering av felles oppsamlingsplass for henholdsvis 7 og 12 boenheter. 22 av 37

23 5,7m Rest 1000 L Papir 1000 L Plast 660 L Bio 240 L 140 L 2,6m Glass/metall 1,3m Gangbane fri for hindringer Figur 4.12 Eksempel på planløsning felles standplass for 7 boenheter 9,7m 240 L Plast 1000 L Rest 770 L Rest 770 L Papir 770 L Papir 770 L Bio 240 L Bio 240 L 2,6m Glass/metall 1,3m Gangbane fri for hindringer Figur 4.13 Eksempel på planløsning felles standplass for 12 boenheter Ved store oppsamlingsplasser kan beholderne stilles på to eller flere rekker. Slike oppsamlingsplasser bør skjermes med gjerde eller legges i avfallshus/-rom. Eksempler på planløsning for avfallshus/avfallsrom er vist i kapittel Avfallshus Viktige hensyn ved etablering av avfallshus Avfallshus er først og fremst et tiltak som skal gjøre det enklere for abonnentene å kildesortere avfallet. Samtidig vil avfallshus fungere som et forskjønningstiltak i nærmiljøet. 23 av 37

24 Figur 4.14 Eksempel på avfallshus i tre. Foto Mepex Consult Ved etablering av avfallshus må det tas hensyn til: Plassering og utforming Lys og luft Brannbeskyttelse Hygiene og renhold Dimensjonering/arealbehov Plassering og utforming Avfallshus bør plasseres med lett og praktisk atkomst for abonnent og renovatør. Ettersom avfallshuset representerer en estetisk bedre løsning enn åpen utendørs oppsamlingsplass, kan avfallshuset plasseres nærmere felles inngangsdør og atkomstveg uten at dette virker skjemmende. Det må samtidig sikres kort gangavstand for renovatør slik at kravet til transportveg blir ivaretatt. Jf. kap Abonnenter/utbyggere står fritt til å utforme avfallshuset, men kravene til avfallshus må være ivaretatt. Jf. kap Materialvalg og design bør ikke bryte med den øvrige bebyggelsen på eiendommen. Avfallshuset bør ha telesikret støpt gulv med fall utover og asfalt eller annet fast dekke på transportvegen. Brannbeskyttelse Dersom fasade på boligbygning ikke har brannteknisk beskyttelse bør avfallshuset plasseres i god avstand til bygningen (minst 8 m). Alternativt kan avfallshuset brannbeskyttes med gips, tegl eller mur. Jf. Byggforsk veileder Lys og luft Avfallshuset må ha god innvendig belysning (minst 100 lux). Lys kan med fordel utstyres med automatisk inn-/utkobling slik at det står på i den tiden det foregår tømming og når 24 av 37

25 abonnentene har behov for å benytte oppsamlingsenhetene. Døråpning/transportveg kan også med fordel være belyst. Det må sikres god ventilasjon i avfallshuset for eksempel med store åpninger øverst på sideveggene eller god lufting mellom panel i kledning. Adgang Adgangen til avfallshus bør etableres uten dør. Åpningen vil da bidra til utlufting av eventuell lukt samtidig som renovatørens tømmerutiner blir mer effektive. Dersom det anses å være en risiko for at uvedkommende kan gjøre hærverk i avfallshuset eller for påtenning, kan låsbar dør vurderes. Dersom avfallshuset etableres med dør må denne slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å sette i åpen stilling. Utbygger/boligbyggerlag har ansvar for at renovatøren får nøkkel til avfallshuset. Hygiene og renhold Det må legges til rette for at avfallshuset ikke blir en oppsamlingsplass for avfall som hører hjemme på returpunkt eller gjenvinningsstasjon. God skilting med informasjon til abonnentene er svært viktig. Det bør være mulig å gjennomføre renhold og rengjøring av gulv og eventuelt også beholderne. Overflater må være enkle å holde rene. Vann og spyleslange bør legges opp slik at rengjøring kan foretas ved behov Dimensjonering av avfallshus Innsamlingsfrekvens Avfallshuset må dimensjoneres for de abonnentene som er tilknyttet løsningen, antall avfallstyper som skal samles opp og innsamlingsfrekvens. Nye avfallshus skal dimensjoneres for standard innsamlingsfrekvens. Jf. kapittel Dersom abonnenter/utbyggere ønsker å bygge ut avfallshuset slik at det også kan benyttes for oppsamling av avfall som skal leveres til returpunkt, farlig avfall med mer, må dette avklares på forhånd med VESAR. Takhøyde og åpning Avfallshus må ha en høyde fra gulv til takbjelker på minst 2, 20 m. Døråpninger skal ha en lysåpning på minst 1,20 m bredde og 2,00 m høyde. Planløsning Det finnes ulike planløsninger for avfallshus.. Nedenfor i fig er det vist eksempler på løsninger for hhv 10, 20 og 30 boenheter. Planløsning må ofte tilpasses tilgjengelig areal, men må allikevel være stor nok for de abonnentene som skal betjenes. Planløsningene for avfallshus kan også benyttes for dimensjonering av avfallsrom. 25 av 37

26 5,2m Rest 770 L Rest 770 L Stativ Plast Stativ Plast 240 L Glass/ metall 3,6m 1,3m 1,2m Papir 770 L Papir 770 L Bio 240 L Bio 240 L Figur 4.15 Eksempel på planløsning for avfallshus/avfallsrom for 10 husstander 9,3m Rest 1000 L Rest 1000 L Rest 770L Papir 1000 L Papir 1000 L Papir 770L 4,0m 1,3m 1,2m Glass/metall 240 L 240 L Stativ Plast Plast 660L Stativ Plast Bio 240 L Bio 240 L Bio 240 L Bio 240 L Figur 4.15 Eksempel på planløsning for avfallshus/avfallsrom for 20 husstander 26 av 37

27 7,7m Papir 660 L Plast 660 L Plast 660 L Rest 660 L Papir 1000 L Rest 660 L Papir 660 L Rest 1000 L 7,4m 1,6m 1,4m Stativ plast Rest 1000 L Rest 1000 L Papir 1000 L Bio 240 L Stativ plast Rest 1000 L Rest 1000 L Papir 1000 L Bio 240 L Bio 240 L Bio 240 L 1,30 Glass/ metall 660 L Bio 240 L 1,2m Figur 4.17 Eksempel på planløsning for avfallshus/avfallsrom for 30 husstander 1,2m 4.6 Avfallsrom Viktige hensyn ved etablering av avfallsrom Avfallsrom er betegnelsen på et separat rom avsatt til oppsamling av avfall. Avfallsrom skal fylle de samme funksjoner som utendørs oppsamlingsplass og avfallshus. Hensyn omtalt i kap. 4.4 og kap. 4.5 vil derfor i stor grad også gjelde for avfallsrom. Dette kapitlet berører derfor i hovedsak forhold som er spesielt viktig for avfallsrom. 27 av 37

28 Plassering Avfallsrom må plasseres på gateplan slik at trappebæring unngås. Renovasjonsbilen må ha mulighet for å komme nær inngangsdør til avfallsrommet slik at gangavstanden blir så liten som mulig. Tilpassning til bevegelseshemmede Etablering av avfallsrom innebærer en mulighet for bedre tilrettelegging for rullestolbrukere, gamle og svaksynte. Dørvender og lysbrytere må ikke plasseres for høyt. Beholdere bør være uten lokk og de største beholdertypene bør unngås på grunn av stor høyde. Dører Lysåpning i dører skal være minimum 1,2 m bredde og 2,0 m høyde. Dør må slå utover, være terskelfri, selvlukkende og enkel å sette i åpen stilling. Lys I avfallsrom og innvendig gangveg må belysningsstyrken være minst 100 lux. Brytere må plasseres naturlig ved inngang til avfallsrom og start av gangveg. Lys kan med fordel utstyres med automatisk inn-/utkobling ved åpning av dør eller lignende. Lys må stå på så lenge dør er åpen. Ventilasjon Avfallsrom må ha ventilasjonsanlegg med tilførsel av friskluft og avtrekk. Luftmengde på avtrekk bør være minst 5 l/s og m 2 gulvflate. Det bør tilføres litt mindre luft enn det trekkes av for å unngå spredning av lukt når dører åpnes. Friskluftskanal bør plasseres ca. 0,4 m over gulvnivå. Brannhensyn Ved etablering av avfallsrom må risiko for brannspredning og vurderes nøye. Avfallsrommet hvor det plasseres oppsamlingsenheter må utgjøre en egen branncelle med nødvendig brannmotstand i samsvar med TEK Rommet må være utstyrt med røykvarsler/brannalarm eventuelt viderekoblet til alarmsentral. Sprinkleranlegg bør vurderes. Renhold og hygiene Avfallsrom bør ha sluk og tappekran for spyling av gulv og eventuell rengjøring av beholdere. Støy Avfallsrom bør plasseres slik at beboere ikke blir sjenert av støy ved tømming av oppsamlingsenhetene Dimensjonering av avfallsrom Avfallsrommet må dimensjoneres etter antall boenheter som er knyttet til rommet, tømmefrekvens og antall avfallstyper som skal samles opp. Rommet må være så stort at en oppsamlingsenhet kan flyttes uten å måtte flytte på andre. Høyde under taket bør være 2,20 m. For dimensjonering/planløsning, se kap Dimensjonering av avfallshus. 28 av 37

29 5. Atkomstveg og transportveg 5.1 Renovasjonskjøretøyet Renovasjonskjøretøy kan variere betydelig i størrelse og nyttelast. Generelt har det vært en tendens til at bilene har blitt større etter innføring av kildesortering. Blant annet benyttes det biler som samtidig kan samle inn flere avfallstyper på samme aggregat. Normal størrelse på renovasjonsbiler vil være ca. 2,5 m bredde, ca. 8 9 m lengde og ca. 3,5-4 m høyde. Bil som tømmer container kan ha en høyde på ca. 4 m. Fri høyde ved tømming av beholdere og pålasting av container bør være minst 5 m. Firgur 5.1 Renovasjonsbil med minimums lengde, bredde og høyde. Dypoppsamlingsløninger tømmes også med renovasjonsbil, med påmontert kran. Her må det også tas hensyn til behov for fri høyde på min. 9 m. For tømming av containere er det behov for en fri lengde på ca. 14 m. Normalt vil renovasjonsbiler som samler inn restavfall eller bioavfall ha en totalvekt i området tonn. Stikkveger må dimensjoneres for å tåle last fra renovasjonsbil. 5.2 Atkomstveg og transportveg Viktige hensyn ved etablering av atkomstveg (stikkveg) Sikkerhet Det må lengst mulig unngås at renovasjonsbilen må kjøre inn i eller passere de områder i et bomiljø som er avsatt til lek og rekreasjon. I VESAR-området vil renovasjonsbilen komme hver uke og i noen uker flere ganger. Innsamling vil også måtte skje på tider av dagen da beboerne er hjemme. Renovasjonsbilen utgjør derfor kanskje den største sikkerhetsrisiko for påkjørsler spesielt i forhold til lekende barn. 29 av 37

30 Størst risiko oppstår der renovasjonsbilen må rygge for å komme fram til oppsamlingsenhetene. Løsninger der renovasjonsbilen må rygge bør derfor unngås. Minimumsstandard for atkomstveg Veg inn til oppsamlingsplass skal være kjørbar for renovasjonsbiler. Atkomstveg må derfor etableres med fast dekke. Vegbredden, samt bredde på porter som må passeres, må være minimum 3 meter og fri høyde minimum 4 meter. Eventuell vegskulder må ikke etableres med hindringer som murer, høye kantsteiner, beplanting og lignende. Dersom vegen endrer retning utover 30 º må vegbredden økes utover minimumsmålene som er angitt ovenfor. Der atkomstveg ender må det etableres riktig dimensjonert snuplass eller vendehammer. Figur 5.2 Vendehammer Figur 5. 3 Snuplass Viktige hensyn ved etablering av transportveg Transportveg er renovatørens gangveg mellom oppsamlingsplass og renovasjonsbil og benyttes til manuell transport av oppsamlingsenheter (beholdere). Som nevnt i kap skal transportvegen maksimalt være 15 m for beholdere på 2 hjul og 10 m for beholdere på 4 hjul. Det kan gis dispensasjon fra kravene for eksisterende bebyggelse, der det er vanskelig å etterkomme kravene. Det skal være lett for renovatøren å trille beholderne. Transportvegen må derfor ha et flatt, fast og stabilt underlag. Det skal være minst mulig hindringer i vegen, fortauskanter og andre hinder må unngås. Eksisterende kanter må utstyres med kjørerampe på begge sider. Maksimal stigning på kjørerampe skal være 1:4. 30 av 37

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Veileder for renovasjonsløsninger hos Follo Ren

Veileder for renovasjonsløsninger hos Follo Ren i kommunene Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski og Ås Veileder for arealplanleggere, byggesaksbehandlere, utbyggere, borettslag, velforeninger og enkeltabonnenter Versjon 4 - Gjeldende fra 04.10.2013 Innhold

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Revisjon november 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla August 2013 Forord Det er utarbeidet en avfallsteknisk norm for kommunene i Avfall Sør; Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Saksframlegg. Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger

Saksframlegg. Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2013/1163-9351/2013 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 05.03.2013 Saksframlegg Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger

Detaljer

Vestfold Avfall og Ressurs AS. Renovasjon i plan- og byggesak Tekniske retningslinjer for kommunene Larvik og Sandefjord

Vestfold Avfall og Ressurs AS. Renovasjon i plan- og byggesak Tekniske retningslinjer for kommunene Larvik og Sandefjord Vestfold Avfall og Ressurs AS Renovasjon i plan- og byggesak Tekniske retningslinjer for kommunene Larvik og Sandefjord Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING, FORMÅL OG DEFINISJONER... 4 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Mai 2017

Veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Mai 2017 Veileder for renovasjonsteknisk planlegging Mai 2017 Veileder for renovasjonsteknisk planlegging Innhold Innledning... 3 Renovasjonsteknisk planlegging (jf. 4 renovasjonsforskriften)... 3 a) Plikt til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling )

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) 1. Versjon: Januar 2008 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJEN Det har den senere tid kommet flere forespørsler fra private

Detaljer

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i;

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Kort informasjon om nedgravd containerløsninger. Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Strategi for undergrunnsoppsamling (juni 2014) Renovasjon i plan- og

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Høringsutkast november 2015 Forord Dette er en revidert utgave av avfallsteknisk norm for kommunene i Avfall Sør; Kristiansand,

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering (RfD) Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Oktober 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 RENOVASJONSLØSNINGER

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Revidert 04.04.2014 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. Det forutsettes

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014

Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014 Retningslinjer til renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune sist oppdatert 29. januar 2014 Historikk Versjon Dato Vedtak Beskrivelse 1.0 01.12.2009 Sak 32/09 i Hovedutvalg for teknikk og miljø Første

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

nedgravde avfallscontainere

nedgravde avfallscontainere Foreløpige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere i Stavanger kommune Ajourført: Oktober 2006 Side 1 av 7 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS Beholderløsningen tett eller luftet Seminar Avfall Norge 13 mars 2008 Workshop Innsamling av matavfall Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS www.mepex.no Mest brukt løsning

Detaljer

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland 30. oktober 2017 Innholdsfortengelse 1 INNLEDNING... 3 2 HENSIKT OG ANVENDELSE... 3 3 BESKRIVELSE AV NEDGRAVDE AVFALLSLØSNINGER (DYPOPPSAMLING)...

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene:

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Sirdal Innhold 1 Sentrale krav i forskriften... 2 1.1 Vedr. abonnentens plikter... 2 1.2 Kjøreveg... 2 1.3 Fellesløsninger... 3 2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE 24 september 2012 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE 3 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER 4 3 RETNINGSLINJER 4 3.1 Ansvarsforhold/

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen. Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall

Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen. Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall Kildesortering og innsamling av husholdningsavfall i Drammensregionen Retningslinjer til forskrift om husholdningsavfall 1 Forord Med virkning fra 1.7. 2004 ble forurensningsloven endret slik at kommunenes

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskriften er vedtatt likelydende i alle RfDs eierkommuner med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter.

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. så mange som 9 av 10 produsenter jobber målrettet med å effektivisere emballasjebruken sin.

Detaljer

Renovasjonsteknisk avfallsnorm

Renovasjonsteknisk avfallsnorm Forslag 06.10.2014 Renovasjonsteknisk avfallsnorm for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune Vedtatt av: Kommunestyret i Moss den dd.mm.åååå Kommunestyret i Rygge den dd.mm.åååå Kommunestyret i Råde

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Renovasjonsteknisk veileder (RTV)*

Renovasjonsteknisk veileder (RTV)* Renovasjonsteknisk veileder (RTV)* *Veilederen er under revisjon. Dette dokumentet er gjeldende inntil videre. 1 av 17 Innhold Renovasjonsteknisk veileder (RTV)... 1 Hjemmelsgrunnlag... 3 Forholdet til

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Veileder for utendørs avfallsløsninger

Veileder for utendørs avfallsløsninger Veileder for utendørs avfallsløsninger Inkludert Avfallsdesign Utgave 2 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier! 1 Innledning Dette er en veileder

Detaljer

Egen regi eller marked

Egen regi eller marked Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon Noen nøkkeltall om Stavanger Ca. 117.000 innbyggere,

Detaljer

Felles strategi for undergrunnsoppsamling i Vesar

Felles strategi for undergrunnsoppsamling i Vesar Vesar Strategi for undergrunnsoppsamling juni 2014 Felles strategi for undergrunnsoppsamling i Vesar Vesar eies av 12 kommuner i Vestfold og gjennomfører ulike renovasjonsoppgaver for disse kommunene.

Detaljer

Veileder for plassering av avfallsbeholdere

Veileder for plassering av avfallsbeholdere Veileder for plassering av avfallsbeholdere Til hjelp ved utforming og plassering av standplasser for Renovasjonsetatens avfallsbeholdere og -containere Innhold: Planlegging av standplassen....side 4 Abonnementsforhold...Side

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU 2004 BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 2 av 9 Bakgrunn... 2 Sammendrag... 2 Generelt

Detaljer

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon - Nye henteordninger - Hytteprosjektet Prosjektpresentasjon Starten på det hele.. Vedtak i rep. skapet 4.12.2012 Innføre henteordning for glass- og metallemballasje. Valgfrihet mellom beholder ute eller

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag FULLDISTRIBUSJON LØSNING I MNA-KOMMUNENE FRA 1.OKTOBER 2016 Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag 2 www.mna.no Avfallsbeholderne Alle husholdningene har fått erstattet de gamle sekkestativene

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

Teknisk avfallsveileder Follo Ren IKS

Teknisk avfallsveileder Follo Ren IKS 2017 Teknisk avfallsveileder Follo Ren IKS Marie Hesselberg Simonsen Follo Ren IKS 06.09.2017 Godkjent av: Astri Ths. Ekroll Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Målsetning med avfallsveilederen... 1 1.2 Målgrupper

Detaljer

Utkast til retningslinjer for «Planlegging av renovasjonssystem og infrastruktur» 1 Utforming av renovasjonssystem

Utkast til retningslinjer for «Planlegging av renovasjonssystem og infrastruktur» 1 Utforming av renovasjonssystem Utkast til retningslinjer for «Planlegging av renovasjonssystem og infrastruktur» 1 Utforming av renovasjonssystem 1.1 Planlegging av renovasjonssystem etter Plan- og bygningsloven Kommuneplanens arealdel

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Ny renovasjonsordning 2016 Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Mer kildesortering i Bærum Fra sekk til beholder og utsortering av matavfall Utsortering av matavfall

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Adkomstforhold for renovasjonsbiler. Administrativ veileder

Adkomstforhold for renovasjonsbiler. Administrativ veileder Adkomstforhold for renovasjonsbiler Administrativ veileder 15. april 2009 Bakgrunn. Henting og transport av avfall fra husholdningene skjer med biler med spesialbygde påbygg der avfallet komprimeres for

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering

5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering 5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering Plassering av anlegg for avfallshåndtering utvendig 5.0 Bakgrunn Vi var i utgangspunktet bedt om å se på to løsninger for avfallshåndtering. Som hovedløsning

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Forskrift om husholdningsavfall i Larvik kommune Side 1 av 10 FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik den 15.06.2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor

Nøtterøy kommune. Teknisk sektor Nøtterøy kommune Teknisk sektor Forskrift for husholdningsavfall Sist vedtatt av Nøtterøy kommunestyre 13.05.2006. Forskrift for husholdningsavfall. Fastsatt av Nøtterøy kommunestyre den 31.05.2006 Nøtterøy

Detaljer

Lørenskog Vinterpark. Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov

Lørenskog Vinterpark. Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov Lørenskog Vinterpark Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov Oslo, 11.03.2015 AJL AS Side 1 2 Det er i dagens situasjon for liten kapasitet i området til slokkevann for det planlagte tiltaket.

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Høring: Renovasjonsteknisk infrastruktur - retningslinjer

Høring: Renovasjonsteknisk infrastruktur - retningslinjer Høring: Renovasjonsteknisk infrastruktur - retningslinjer Dato: 19.12.2016 Sammendrag og konklusjon Som en oppfølging av «Hovedplan gjenvinning 2016-2023» foreslås det en samlet strategi og noen prinsipper

Detaljer

Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer.

Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Vedlegg 2. Veileder til forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Innhold 1. Adkomstforhold for renovasjonsbiler.... 1 2. Definisjon på kjørbar

Detaljer

Retningslinjer for avfallsgebyr

Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften 11: 11 Avfallsgebyr 1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift for husholdningsavfall for Sandefjord kommune Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat, den 01.06.2011 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av bystyret den 20.10.2011

Detaljer

Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger

Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger 14.01.2016 Bakgrunn Etter vedtak i Kommunestyret 25.2.2015 er det innsamlingsordninger for fire avfallstyper i Bærum

Detaljer

Moderne avfallsløsninger

Moderne avfallsløsninger Moderne avfallsløsninger Renslig, pent og ryddig - din miljøpartner Ny type avfallssystem Renslig og ryddig Innherred Renovasjon kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/3020-4 Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN SAK TIL : Bystyrekomite for byutvikling og Bystyret

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

RENOVASJONSTEKNISK PLAN FORELØPIG BERGEN KOMMUNE ÅRSTAD GNR 162 BNR 1224 MFL. BRANN STADION. Detaljregulering. Nasjonal arealplanid:

RENOVASJONSTEKNISK PLAN FORELØPIG BERGEN KOMMUNE ÅRSTAD GNR 162 BNR 1224 MFL. BRANN STADION. Detaljregulering. Nasjonal arealplanid: RENOVASJONSTEKNISK PLAN Datert: 13.01.2017 Revidert: 15.03.2017 FORELØPIG BERGEN KOMMUNE ÅRSTAD GNR 162 BNR 1224 MFL. BRANN STADION Detaljregulering Nasjonal arealplanid: 65160000 Saksnr.: 201620540 Og

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre xxxx Songdalen kommunestyre xxxx Søgne kommunestyre xxxx Vennesla kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Revisjon desember 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE Renovasjonsforskrift Tønsberg kommune gjeldende fra 01.07.06 1 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I TØNSBERG KOMMUNE Fastsatt av Tønsberg bystyre den 15.03.06 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern

Detaljer

Innsamling og transport av avfall og konteinertransport ENDRINGSDOKUMENT TILBUDSKONKURRANSE RENOVASJON OG KONTEINERTRANSPORT SOLØR RENOVASJON

Innsamling og transport av avfall og konteinertransport ENDRINGSDOKUMENT TILBUDSKONKURRANSE RENOVASJON OG KONTEINERTRANSPORT SOLØR RENOVASJON ENDRINGSDOKUMENT Oppdragsgiver Solør Renovasjon IKS Tilbudskonkurranse: Innsamling og transport av avfall og konteinertransport Utarbeidet av: Dato.: Reidar Seim Hamar, 8. august 2014 ENDRINGSDOKUMENT

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer