! ÅPNINGSPROSESS!FOR!PETROLEUMSVIRKSOMHET!I! HAVOMRÅDENE!VED!JAN!MAYEN!! KONSEKVENSUTREDNING!ETTER!PETROLEUMSLOVEN!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! ÅPNINGSPROSESS!FOR!PETROLEUMSVIRKSOMHET!I! HAVOMRÅDENE!VED!JAN!MAYEN!! KONSEKVENSUTREDNING!ETTER!PETROLEUMSLOVEN!"

Transkript

1 ÅPNINGSPROSESSFORPETROLEUMSVIRKSOMHETI HAVOMRÅDENEVEDJANMAYEN KONSEKVENSUTREDNINGETTERPETROLEUMSLOVEN InnspillfraGreenpeace,Bellona,Naturvernforbundet,Framtidenivårehender, WWFHNorge,SABIMAogNaturogUngdom Oslo,16.januar

2 Innhold 1. SAMMENDRAGAVHØRINGSPARTENESHOVEDKONKLUSJON 2. GENERELLINNLEDNING 3. SPESIELLENATURVERDIER 4. REGULÆREUTSLIPPTILSJØ A. Produsertvann 5. REGULÆREUTSLIPPTILLUFT A. Nyinformasjon B. Landanlegg 6. KONSEKVENSERVEDAKUTTFORURENSING A. Beredskap B. Oppryddingavoljeiisfyltefarvann C. Utfordringermedvær D. Vulkanskaktivitetogjordskjelv 7. KONSEKVENSERAVMARINSTØY 8. NASJONALEOGINTERNASJONALEKLIMAFORPLIKTELSER 9. AVSLUTTENDEKOMMENTARER 10. KILDELISTE 2

3 1.SAMMENDRAGAVHØRINGSPARTENESHOVEDKONKLUSJON NaturogUngdom,Greenpeace,Framtidenivårehender,WWF^Norge, Bellona,SABIMA,Naturvernforbundet(heretteromtaltsom Høringspartene)visertilhenvendelsefraOlje^ogenergidepartementet (OED)15.oktober2012medkonsekvensutredningforåpningav havområdetjanmayenforpetroleumsvirksomhet.høringsfristentiloeder 16.januar2013. Vårhøringsuttalelsebaserersegpåtilgjengeligeopplysninger,menpå grunnavstoremangleriutredningenerdetvanskeligåvurdereden helhetligemiljørisikoenvedpetroleumsaktivitet. Viseritilleggtiltidligerehøringsuttalelserknyttettildenaktuelle prosessenfraundertegnede. Høringsparteneharfølgendekravtilviderebehandlingav ÅpningsprosessforhavområdenevedJanMayen: 1. Områdetåpnesikkeforpetroleumsaktivitet 2. Detopprettesetvarigpetroleumsfrittområdesominnbefatterdet utrededeområdet Sevedlagtehøringsuttalelseforutdypendekommentarer. Elektroniskdokumentertgodkjenning,utensignatur Medhilsen, (sign.) (sign.) SiljeLundberg, TrulsGulowsen LederiNaturogUngdom LederiGreenpeaceNorge (sign.) (sign.) LarsHaltbrekken FredericHauge LederiNaturvernforbundet LederiBellona 3

4 (sign.) (sign.) NinaJensen, ChristianSteel GeneralsekretæriWWF^Norge GeneralsekretæriSABIMA (sign.) ArildHermstad LederiFramtidenivårehender 4

5 2.GENERELLINNLEDNING JanMayenerenvulkanskøyiArktissomliggerca.1000kilometerfra norskekystenog600kilometerfraisland.tilsammenligningforegår detmesteavaktivitetenpånorsksokkelidaginnenforenavstandpå 200kilometerfraland.DetbleiforbindelsemedSt.Meldnr37(2008^ 2009)bestemtatregjeringenskullestarteåpningsprosessenfor havområdenevedjanmayen.viønskeråpresisereat forvaltningsplanentydeligsieratdetikkeskalværenoen petroleumsaktivitetinnenforetområdepå30kmrundtøya,føren oppdateringavforvaltningsplanenergjennomført. Iarbeidetmedkonsekvensutredningenmenervideterlagtopptilen unødvendigraskutredningsprosess,hvorstørstepartenav underlagsutredningeneblestartetoppsommeren2012. Petroleumsaktivitetvedenvernetøyeretviktigprinsipieltog kontroversieltspørsmål,ogburdeikkeværeenhasteprosess.manhar blantannetbevisstvalgtågjennomførekonsekvensutredningenfør resultatenefraseismikksamlingenforområdetkommer.disse resultatenevilkunneværeavstorbetydningforvurderingenesom harblittgjort,ogdevidereplaneneforområdet. Høringsparteneersværtkritisktilååpneforpetroleumsvirksomhet rettutenforenvernetøysomharstorbetydningforetheltunikt artsmangfold.vieravdenoppfatningavatdetteerområdersomi realitetenvilværesværtvanskeligtilgjengeligforoljeindustriendade liggerlangtfrafastlandetogfraandreinstallasjoner.pågrunnav beliggenhetenvilelektrifiseringvedhjelpavrenkraftfralandvære umulig,ietklimaperspektivburdedettegjørepetroleumsaktivitetved øyaendameruaktuelt.nærhettiliskantenometsnødekketjanmayen gjøratenergiproduksjonvedhjelpavdieselgeneratorerog gassturbinervilmedføreekstraklimaeffektpga.nedfallavsotpåis, snøogisbreersomforårsakerøktnedsmelting. JanMayenerpålistenoverkandidatertilUNESCOsverdensarvliste. BortsettfratomindreområderpåøyenharheleJanMayenogdet omkringliggendehavområdethattstatussomnaturvernområdesiden 2010.Hovedformåletvernestatusener«åbevareentilnærmet uberørt,isolertarktiskøyogtilgrensendesjøområder,inkludert havbunnen,medsæregentlandskap,aktivevulkansystemer,spesiell 5

6 floraogfaunaogmangekulturminner».detfremgåriforskriftetom fredningavjanmayennaturreservatat«fremtiloppdateringenav forvaltningsplaneni2014skaldetikkeforegåpetroleumsvirksomhet» ogatenergi^ogmiljøkomiteenskrevisininnstillingtilstortingetat «petroleumsvirksomhetenmåhaenslikavstandtilnaturreservatetat verneverdieneikkeforringes»,jf.innst.s.nr.362(2008^2009).videre stårdetogsåatrammeneforeventuellbrukavjanmayeniforbindelse medpetroleumsvirksomhetskalavklaresisamrådmellom DirektoratetfornaturforvaltningogOljedirektoratetgjennom verneplanprosessen,oggjennometetterfølgendedialogmellom MiljøverndepartementetogOlje^ogenergidepartementet. Høringspartenemeneratpetroleumsvirksomhetihavområdeneved JanMayenvilundergravetillitentilnordområdepolitikkensmålom ivaretatthensyntilmiljøogklima.vifraråderpådetsterkesteatjan Mayenåpnesforpetroleumsvirksomhet. 3.SPESIELLENATURVERDIER HeleøyaJanMayenogtilliggendeterritorialfarvannuttil12nautiske mil,medunntakatetland^ogsjøarealpåøstsidaavøyaogetmindre landarealikvalrossbuktapåvestsidenavøyaeretvernet naturreservat,ogernorskkandidatfornominasjontilunescos verdensavliste.sjøarealetinaturreservatetpåjanmayenblei2012 meldtinnpåospar^konvensjonenslisteogeretavniområdernorge harmedpådennelisten. JanMayeneristorgradenuberørtøy,ogdeterikkegjennomført tilstrekkeligkartleggingavnaturressurseneiområdet.ikustårdetat dettidligereergjennomførtfåundersøkelseravbunnforholdenei området,mensstrandsonenoggrunneområderernoekartlagt. HavforskningsinstituttetgjennomførteettokpåJanMayen^ryggeni oktober2011.mendennegirkuninformasjonombunnforholdlangs JanMayen^ryggensomstrekkersegfraJanMayenmotIsland. Iforbindelsemedåpningsprosessenhardetblittgjennomførtflere undersøkelserforåbedrekunnskapsnivåetomnaturmangfold.disse hargittverdifullinformasjonommiljøverdieriområdet.likevel menerviatkunnskapsgrunnlagetomnaturmangfoldersvært 6

7 kartlagtgirossgrunntilåantaatdetermyesårbarbunnfaunai området,ogdetvilderforværenødvendigmedtiltakforåunngå utslippfraboring.iensituasjonhvorjanmayenåpnesfor petroleumsvirksomhet,menerviatdetmåinnføreset nullutslippsregimesomsikreratprodusertvannogandre miljøskadeligestoffer,inkludertborekaksogborevæske,ikketillates. Viønskeråpresisereviktighetenavatalleutslippstillatelsermåsettes påbakgrunnavmiljøetstotaletåleevneiområdet,ogikkepådetsom erdagensstandardpårestenavsokkelen.entydeligkommunikasjon avdissekravene,vilgiforutsigbarhetforprodusenter,ogbegrense totaleutslipptiletverdifulltøkosystem. Foråbelysekonsekvenseneavregulæreutslipptilsjøfra petroleumsvirksomhetiutredningsområdetharakvaplan^nivai samarbeidmednivaogsalt,gjennomførtengrunnlagsstudie.vivil gjøreoppmerksompåatdeterensvakhetatstudiene konsekvensutredningenbaserersegpå,harblittgjortførdet omfattendemareano^prosjektetergjennomførtiheleplanområdet. Manharikkeallkunnskappåbordetførmanskalsepå konsekvenseneavregulæreutslipptilsjø.vimenerdetikkeburde åpnesforoljevirksomhetideaktuelleområdenenårdetfortsatter usikkerhetknyttettileffektgrenseneforprodusertvannogborekaks. Konsekvensutredningenpekerpåkonklusjonenienrapportfra Norgesforskningsråd(Bakkem.fl.,2012),somviserat Tiårs forskningpålangtidseffekteravutslipptilsjøfra petroleumsvirksomhetviseratkomponenteriprodusertvannkanha enrekkenegativeeffekterforhelsetilstanden,funksjoneneog reproduksjonenhosfiskogvirvelløsedyr.hovedinntrykketerlikevel atrisikoenforlangsiktigmiljøskadeavutslippeneermoderate. Selv omrapportenkonkluderermedatregulæreutslipptilsjøgirmoderate miljøskaderpålangsikt,ønskerhøringsparteneåleggevektpåat sammerapportviseratregulæreutslipptilsjøkanhaandreeffekteri deaktuelleområdene,sammenlignetmedandreområderpånorsk sokkel.viønskeråpåpekeatdetfortsattstårubesvarthvorvidt klassifiseringenavkjemikalierburdeværelikoverhelesokkelen,slik deneridag.klifsklassifiseringavkjemikaliererstandardisertekrav forhelesokkelen,noesombetyratklassifiseringenikkenødvendigvis tartilstrekkelighensyntilområdespesifikkeforskjeller.detteerheller 8

8 ikkeenproblemstillingsombliromtaltikonsekvensutredningen,slik denforeliggeridag. Viersværtbekymretoverdetreduserteambisjonsnivåetforregimet forutslipptilsjøsomregjeringeninnførteogsåibarentshaveti forbindelsemedrevisjonenavforvaltningsplanenforbarentshavetog havområdeneutenforlofoten(2010^2011).havforskningsinstituttet harsidendengangavdekketfisksomfårisegoljekomponenterblir påførtbetydeligskade(l.balketal.2011).vedplattformeri Tampenområdetbledeti2011måltreduksjoniforholdetmellom omega^3ogomega^6fettsyrerifiskefiletogfiskelever.detteerifølge Havforskningsinstituttetenindikasjonpåatfisksomleveriområder medhøytutslippavprodusertvannhardårligerehelsestatus,enten direktepågrunnavutslippeneellerpågrunnavendringeri fødesammensetningen.detersærligspesieltatslikeeffekterharblitt dokumentertiåpnehavområder,derdetvilværeenhøyfortynningav utslippene.programmetforovervåkningaveffekterav petroleumsaktivitet(proofny)harpåvistatogsåfiskmigrerende gjennomaktivitetsområderblirpåførtskadeeffekterfra oljevirksomhet.deterogsåblittpåvistatselvlavenivåeravstofferi oljegirlangtidseffekterpåfisk,ogharetbetydeligpotensialeforå skademodningavegghosfisk(norskinstituttforvannforskning/ UniversitetetiOslo2009). Konsekvensutredningen,slikdenforeliggeridag,mangleren vurderingavhvilkenmiljøgevinstetnullutslippsregimevillemedført, dettemågjennomføresførmankantastillingtilmiljøeffektene. 4.A.Produsertvann I2011bledetsluppetutomlag129millionerm3produsertvannpå norsksokkel,mot131millionerm3åretfør(olf2012).nåreggog yngeleksponeresforhøyekonsentrasjonerproduksjonsvann,kan effektenpåtorskbliblantannetøktdødelighet,redusertvektog feminisering.imerrealistiskekonsentrasjonerharmansålangtikke påvistbetydeligeeffekter.havforskernevilimidlertidikkeavvise produksjonsvannsomenkildetilredusertreproduksjon.deter fremdelesbetydeligekunnskapshullnårdetgjeldereffekterpåandre fiskeslagenntorsk,ogpåplante^ogdyreplankton,somer fiskeyngelensføde.(hi2007:153^154).ikonsekvensutredningener 9

9 detfokusertpåakutttoksiskeeffekterogvimenerdetogsåmågjøres vurderingeriforholdtillangtidseffekteravmiljøgifter.deterviktigat dissevurderingeneblirsettisammenhengmeddenøkte menneskeligeaktivitetenesomerenkonsekvensav petroleumsvirksomhet.konsekvensutredningenåpnerforatvalgav rensingellerinjeksjonavprodusertvannsomløsninggjøresihvert konkrettilfelle.høringspartenemenerdetburdeværeetkravom rensingvedhverttilfelle. 5.REGULÆREUTSLIPPTILLUFT Pågrunnavbeliggenhetvilelektrifiseringmedrenkraftfralandvære uaktuelt.ietklimaperspektiverdetikkeforsvarligååpnefor petroleumsvirksomhetiområderhvorelektrifiseringaldrikanbliet alternativ.viservideretilhøringsuttalelsenfraklifsomomtaler utslipptilluft(s.7) Ikonsekvensutredningenkommerdetfrematsot(videreomtaltsom (BlackCarbon^BC)bidrartiløktglobaloppvarming.Sothar dokumenterteffektpåsnøogissmelting,ogbidrartilåforsterkede menneskeskapteklimaendringene.høringsparteneserpådetsomen storsvakhetatkonsekvensutredningenikkeutredermulighetenefor totalelimineringavbcvedpetroleumsvirksomhet.vimener stasjonæredriftsutslippavbcikkekantillatesidetaktuelleområdet, spesieltvedvirksomhetmednærhettilisogiskant. Blackcarbon s darkeningofsnowandicesurfacesincreasestheirabsorbationof sunlight,which,alongwithatmosphericheating,exacerbatesmeltingof snowandicearoundtheworld,includinginthearctic,himalayasand otherglaciatedandsnowucoveredregions. Blackcarbonwarmsthe Earthbyabsorbingheatintheatmosphereandbyreducingalbedo,the abilitytoreflectsunlight,whendepositedonsnowandice. (UNEPBC report,twenty^sixthsessionofthegoverningcouncil/global MinisterialEnvironmentForum,February,2011).Detervanskeligå tallfesteklimaeffektenavbciarktis,menitrådmeddagenskunnskap menervidetvilværeimotføre^var^prinsippetåtillateutslippavbci områdene. FNsklimapanelharslåttfastatutslippavklimagassermåreduseres medoppmot85%innen2050,og40%innen2020foråunngåen temperaturøkningpåmerenn2 C(IPCCAR4,gjengittetter 10

10 FCC/TP/2007/1).Iforslagtilprogramfordenaktuelle konsekvensutredningenstårdetat Erfaringsmessigtardet10U15år fraetområdeåpnestilmanharfeltiproduksjon.dettebetyratselvved enåpningavhavområdenepånorsksidevedjanmayenidag,vilenikke haproduksjonfraområdetføri2020u2030. Vimenerdeterågåifeil retningååpnehavområdenevedjanmayenforoljevirksomhetog leggeopptiløkteutslippfranorskpetroleumssektor,ientidhvor verdensutslippmågånedover.dettegårogsåistridmednorges forpliktelsergjennomklimaforliket,hvormanharforpliktetsegtilå reduseredenasjonaleutslippenemed20%innen A.Nyinformasjon Iløpetavhøringsprosessenhardetkommetfremvesentligny informasjonknyttettilutslippavklimagasserog petroleumsvirksomhet.påklimatoppmøtetidoha,quatar,idesember 2012bledetbesluttetåvidereføre13milliarderklimakvotertilneste avtaleperiode.disseoverskuddskvotenevilføretilatmangeland sittermedsåmangeklimakvoteratkvoteprisenblirsværtlav,og dermedvilkvotesystemetisegselvikkebidratilåredusereverdens klimagassutslipptilstrekkelig.vimenerdeterensvakhetat konsekvensutredningenbaserersegpåatklimagassutslippenefra petroleumsaktivitetenihavområdenevedjanmayeneruproblematisk sidendeninngårikvotesystemet,alldentiddeterformangekvoteri kvotesystemettilfaktiskåreduseredeglobaleutslippeneinnenfor togradersmålet.deterogsåbekymringsverdigat petroleumsindustrienvilmottagratiskvoterfraeui2013,nårvivetat Co2^prisenerforlavtilåutløsereelleutslippsreduksjonerfra industrien. 12.november2012lansertedetinternasjonaleenergibyrået(IEA)en rapportsomviserat75%avverdenskjentefossileressurser(olje, kulloggass)måbliliggendehvisviskalunngåenoppvarmingpåmer enntograder.høringspartenepekerpåatenåpningfor petroleumsvirksomhetihavområdenevedjanmayenstridermed Norgesglobaleklimaforpliktelser,ilysavdefaktasomblirpresentert avieaogfnsklimapanel. 5.B.Landanlegg 11

11 VileggertilgrunnatdetikkeviletablereslandanleggvedellerpåJan Mayen,avhensyntiløyasvernestatus. 6.KONSEKVENSERVEDAKUTTFORURENSNING Slikkonsekvensutredningenselvslårfast,erdetidagingen oljevernsressurseriumiddelbarnærhetavjanmayen.deterlite sannsynligatmankanbenyttesegavdeneksisterendenorske beredskapen,pågrunnavsværtstoreavstander.videreerstatlige beredskapsressurserforbeholdtoppgaverlangsfastlands^norge,slik ogsåklifpekerpåisinhøringsuttalelse.vedenåpningav petroleumsvirksomhetmådetfølgeligetableresberedskapmotakutt forurensningpåjanmayen.vivilpådetsterkesteoppfordretilsterke føringermotutbyggingavlandbasertvirksomhetpåjanmayen. Vivilogsåuttrykkebekymringrundtatdetbareersattengrensepå 30kilometerfralandsomavgrensningforpetroleumsvirksomhet.Ved etuhellsutslippavstørreellermindreomfangvildettekunnenåland påsværtkorttid.vivilsærligvektleggedetklifskriverisinhøring Deterogsåspesielleutfordringerknyttettilstrandrenseaksjonerder det,ifølgeutredningen,kanbliaktueltåsetteiland80personeri100 dagerivanskeligtilgjengeligekystsoner. VimenerdeterproblematiskatKUvurdererhendelsermedakutt forurensing,iensituasjonhvormanmanglerkunnskapom forekomsterogfordelingavsjøfugliområdetrundtjanmayenog iskanten. 6.A.Beredskap DeteridagingenoljevernsressurseriumiddelbarnærhettilJan Mayen,daområdetidagikkeeråpnetforpetroleumsvirksomhet. BådeKlifogDNmenerdetvilværestoreutfordringerknyttettil beredskapiområdet.selvomdetiframtidenkanutviklesstrategier somgjørdetmuligåhåndteredeleravetutslipp,vildetvære betydeligeutfordringermedåskaffetilveieengodnok oljevernberedskap. JanMayenbyrpåheltspesielleutfordringernårdetkommertil oljevernberedskap.dnskriverisinhøringsuttalelseat:«vianser mulighetenforådrivetilstrekkeligskadebegrensende 12

12 beredskapstiltakvedutslippikorteavstanderfrajanmayensom sværtbegrensetogutfordrende».videreskriverdeateteventuelt oljepåslagpålandvilkunnegipermanenteskaderpåjanmayens unikelandskapogkarakter. KlifskriverisinhøringsuttalelsetilKUatpågrunnavværforholdene vildetvære lavsannsynlighetforateneffektivogforsvarligaksjonmot akuttforurensningvilkunnegjennomføresmedkjentteknologi. 6.B.Opprydningavoljeiisfyltefarvann Iunderlagsrapporten Oljedriftsmodelleringoganalyseav gassutblåsningvedjanmayen slårdnvfastat Forhversesongerdet lagttilgrunnisdatafordenmånedisesongenmedmaksimal isutbredelseoverdenstatistiskeperiodensomutgjørdatagrunnlaget; 2001U2011.Underdisseforutsetningeneviloljeutblåsningfraalle lokasjonenekunnemedføreatoljekantreffeiskanten,ienellerflere sesonger. Høringsparteneønskeråtrekkefremattiltrossformangeinitiativfra forskningogindustri,finnesdetidagingeneffektivmåteåfjerneolje fraisfyltefarvann,ogdeterikkemuligåfjerneoljefrais.ikustårdet atfokusmåværeåhindreatoljedriverinniiskanten.menvedet oljeutslippnæriskantenvilnettoppdetværevanskeligåunngå.vedet sjøbunnutslippviloljekunnekontaminereunderisen,hvormanikke harstrategierforåhåndtereoljen. Blanttiltakeneforopprydningavoljeiisfyltefarvannerkjemisk dispergering.detteomtalesblantannetidirektoratetfor NaturforvaltningsinhøringsuttalelsetilKU.VistøtterDNsine konklusjonernårdetkommertilkjemiskdispergering,omatoljenvil gålengernedivannmassene,ogværeentrusselfornaturmangfoldet der. ViserpådetsomsværtbekymringsverdigatoljevernberedskappåJan Mayenbaserespåteknologisomskalkunneutviklesiframtiden. HavområdenerundtJanMayenerviktigeleveområderforsårbare arteravsjøfugl,fisk,virvelløsedyrogfleresårbarearteravmarine pattedyrmednegativbestandsutvikling.vikanikkegåmedpå oljeutvinningsompåvirkerdissegruppenenegativtogmenerderfor atoljeutvinningpåjanmayeneruforsvarlig. 13

13 6.C.Utfordringermedvær BølgehøydenerundtJanMayenkansammenlignesmedallerede åpnedeområderpånorsksokkel.(hhv.13,8,14,2og16,0m)).(kilde: KU)Likevelerbølgenevesentligeiforholdtiloljevernberedskap. OljeulykkenpåStatfjordAhvor4400kubikkråoljelekketuti Nordsjøenereteksempelpåatoljevernberedskapperidagikke fungerervedbølgehøyderover2,5meter.(sintef2008:37).sintef skrivervidereat Dersommanantaratdagenslenserharklare begrensninger"ved"signifikante"bølgehøyder"over"2,5"m"og"naturlig" dispergering)av)de)fleste)råoljer)kanskje)vil)være)en)dominerende)prosess) ved$signifikante$bølgehøyder$over$5$m,$kan$det$være$en$fremtidig$ målsetting*å*utvikle*utstyr*som*kan*operere*i*bølgehøyder*oppmot4,5 5mmedstørregradaveffektivitet. Høringspartenemenerlikevelikke deterakseptabeltåleggetilgrunneneventuellfremtidig teknologiutvikling. Sintefskrivervidereisinrapportat Lysforholdene,endres,som,kjent, med$årstid$og$breddegrad.'for'haltenbanken'er'lysforholdene'ikke' vesentlig)forskjellig)fra)nordsjøen,)mens)det)nord)i)utredningsområdet) (området)jan)mayen) Svalbard))ligner)mer)på)Tromsøflaket)med)mørke) store&deler&av&døgnet&i&vinterhalvåret&og&midnattssol&i&sommerhalvåret.& Med$dagens$beredskap$er$det$begrensninger$mht.$operasjoner$i$mørke.$ Den$største$utfordringen$vil$være$å$detektere$oljen$og$samle$den$effektivt$ ilensa.brukavkraftigelyskasterekanbidratilatskimmerenkan opereretilnærmetnormaltinneilensa,#men#det#kan#være#vanskeligere#å# bedømme&tykkelsen&på&oljelaget. Foråhindreatoljensprerseg vesentligvedetoljeutslipp,erdetavgjørendeåoppdageutslippet tidlig.klifskriverisinhøringsuttalelsetilkuat sannsynlighetenforå oppdageetoljeutslipppåsjøvilværeliteniområdet. Satelittdeteksjonvilværemestaktuelt,mentidendettaråoppdageet utslippviliendeltilfellerværelang. 6.D.Vulkanskaktivitetogjordskjelv IhøringentilprogramforkonsekvensutredningforJanMayenbavi spesieltomutredningeravsikkerhetssituasjonenknyttettilvulkansk aktivitetogjordskjelv.vikanikkeseatkonsekvensutredningen presenterertilfredsstillendeopplysningerpådetteområdeteller begrunnerhvorfordetteikkeervektlagt. 14

14 VulkanenBeerenberg(2277moh.)påJanMayenerNorgesenesteog verdensnordligsteaktivevulkan.sisteutbruddvari1970og1985. Vulkanskaktiviteterpåsammemåtesomjordskjelvaktivitet vanskelig/umuligåforutsi. Konsekvenseneavetvulkanutbruddvilførstogfremstrammeflyog helikoptertrafikkeniområdet.medaskenedfallnæroljeog gassinstallasjonervilogsåskipstrafikkkunnerammesbådefordi innsugingavvulkanskaskeiluftinntakvilkunneskademotorerog luftkvaliteteninnendørs.siktkanogsåværeenproblemstillingsom svekkerberedskapogevnetilåhåndteresituasjonersomoppstår. Detmålagesegneprosedyrerforåovervåkevulkanensamt prosedyrerforunderhvilkeforholdeventuellebrønnerogprosesser skalstengesnedogsikresellerinstallasjonerevakueres.hvilken trusseldettevilkunnehapåberedskapogplanlagteoperasjonermå utredesavkompetentmiljø.scenariermedstorevulkanutbruddpå IslandkanogsåpåvirkeaktivitetvedJanMayen.Dettebørogså utredesbedremedtankepåhvorsårbaraktivitetpåjanmayenvil væreforbruddiforsyningerogbegrensningerpåberedskapen. JanMayenerskaptavvulkanskaktivitetogliggerpåden midtatlantiskerygg.itilleggtilvulkanskaktiviteterdetogsåetaktivt jordskjelvområde.sistejordskjelvskjedde30.august2012.episenter var100kmnordvestforjanmayen(iutredningsområde)meden styrkepå6,6pårichtersskala.etetterskjelvblemålt8minutter senerelokalisert24km.østforjanmayenmedstyrke5,5pårichters skala.detvarogsåetjordskjelvijanuar2011medstyrke6,1på RichtersskalaetstykkenordvestforJanMayen. Slikeskjelvkanfåfatalekonsekvenserforoljeoggassbrønner.En grundigererisikovurderingmågjennomføresforåkunnesinoeom detteerenakseptabelrisikoellerikke. 7.KONSEKVENSERAVMARINSTØY Ikonsekvensutredningenskapittel4.6.1Marinstøyslårfagutreder fastat FarvannetrundtJanMayenerviktigesommerbeiter(spesielt( juni%og%juli)%for%flere%arter%bardehval,%deriblant%grønlandshvalen%(kritisk% truet).'flere'hvalarter'bruker'området'som'gjennomvandringskorridor. 15

15 og Virkninger(av(støy(fra(petroleumsvirksomhet(kan(ha(effekt(på( hvalene'i'området,'og'spesielt'iperiodermedbeitingogvandring. Høringspartenemeneratkonsekvenseneavøktseismiskaktiviteti områdetvilhaforsjøpattedyrikkeertilstrekkeligutredet.særligfor bardehvalene,ogisærdeleshetgrønlandshvalen,somerrødlistetsom kritisktruetart,vilbetydeligstyrketkunnskapomkonsekvenserav seismikkværenødvendig. Iunderlagsrapporten Andremiljøkonsekvenseravplanlagt virksomhet slåsdetfastat Dersom'bare'få'individer'av' [grønlandshvalen]skullebliskadetavseismikkkandette#få#alvorlige# konsekvenser(på(bestanden(i(området,(som(for(øvrig(teller(bare(noen( titalls&individer.&det&er&derfor&tilrådelig&med&en&hvalobservatør&om&bord& som$kan$stanse$seismikkskyting$ved$nærvær$av$hval$innen$en$fastsatt$ sikkerhetssone.+det+frarådes$generelt$seismikkskyting$i$perioden$april$til$ september.)effekter)av)seismikkskyting)og)annen)støy)på)fisk)og)bunndyr) vurderes'som'minimale'fordi'det'pågår'over'svært'korte'perioder,'og'det' ikke$er$kjent$gytefelter$fra$området. Høringspartenestøtterdennevurderingen,ogmenerdeteret minstekravatdetleggesrelevantebegrensningerpåseismisk aktivitet,samtatdetinnførespåbudomhvalobservatørermedretttil åstanseseismikkskytingenvednærværavhvalinnenetfastsatt sikkerhetssone. Støyfraseismikkerogsåpåviståhaenbetydeligskremmeeffektpå fisk(smithetal.2003,havforskningsinstituttet2009).klare indikasjonerfratidligeregjennomførteforskningsprosjektviseratfisk stressesavseismikkenslydbølgerogendrersvømmeatferd.seismikk harogsåvistskadeligeeffekterpåfiskenhørselsorgan(popperetal. 2003)ogkroppsvev(Popperetal.2009).Forfiskeeggogyngelkan seismikkværedirektedødelig(havforskningsinstituttet2008). Høringsparteneønskeratdetbørutredesetnyttsystemfor forvaltningavseismikkskyting,ogatøverstemyndighetfortillatelse tilseismiskeundersøkelsergisdefiskerifagligemyndigheter,forå bedreivaretafiskerinæringenog^interessene.detteinnebæreratde fiskerifagligeogressursbiologiskemyndighetenegisretttilåutforme kravtildeseismiskeundersøkelsene,ogværeendelig 16

16 beslutningsinstansforgjennomføringavtillatelseforseismisk aktivitet. Sekundærtkreverhøringsparteneatfiskerifagligeog ressursbiologiskevurderingsinstanser(fiskeridirektoratetog Havforskningsinstituttet)blirtattinnsomenreellhøringspartpå tillatelsesnivå. 8.NASJONALEOGINTERNASJONALEKLIMAFORPLIKTELSER Klimaendringeneverdenoppleveridageristorgradforårsaketav forbrenningavfossileenergikilder.utslippenefradenne forbrenningenforstyrrerkarbonkretsløpetinaturen,noesomigjen førertilenopphopningavco2iatmosfæren.enforutsetningforatvi skalgreieånormaliserekarbonkretsløpetogstabilisereklimaetpå jorden,erålaenstorandelavdegjenværendefossileressursene forbliuutnyttet.norgeharforpliktetsegtilåsørgefor utslippsreduksjonertilsvarende30prosentfra1990^nivå.omlag2/3 avdetteskaltasinorge.norgestøtterogsåoppomåbegrenseden gjennomsnittligeoppvarmingentilkun2grader. Nordsjøenerdethavområdetpånorsksokkelsomistørstgradkan defineressommodent.likevelharvigjennomdesisteårenesettat detstadigblirgjortnyestorfunnsomkanbyggesutpånorsksokkel, ogatdetsærligergjortflerenyeinteressantefunninordsjøen. Høringsparteneønskeråpåpekeatdissenyefunnenevilhastore konsekvenserforvåreklimagassutslippiårenesomkommer.dersom detgjøresnyefunnidag,vilproduksjontidligstkunnestarteoppi løpetavtitilfemtenår.medenforventetlevetidpåmellomtjueog trettiårvilfeltenefremdelesproduserepetroleumi2050.nødvendige tiltakforrealiseringavnorskeoginternasjonaleklimamålsetninger medføreratdetpådettetidspunktetikkelengervilværenoestort olje^oggassmarkedsomnorskpetroleumsindustrikaneksportere sineproduktertil. ScenarioerfraDetinternasjonaleenergibyråetIEAviseratmarkedet forbrukavpetroleumtilenergiformålvilværedrastiskredusertom utslippeneskalreduseresmed50 85%,iforholdtil2005nivået,slik atdenglobaletemperaturstigningenskalholdesunderetnivåsom 17

17 medførerkatastrofalemiljøforandringer(temperaturøkning<2oc). Enåpningavnyeområderiforvaltningsplanområdetfor petroleumsaktivitetbaserersegsåledespåatdenglobale klimapolitikkenmislykkes.jostørreinvesteringeneblir,jomer sannsynligvildetværeatdefungerersomenselvoppfyllendeprofeti. Høringspartenemeneratdetmågjøresvurderingerforhvordan åpningavnyehavområderforoljeboringogtildelingavnye letetillatelseriplanområdetkanpåvirkemåloppnåelsenfornorges nasjonaleoginternasjonaleklimaforpliktelser.dettesynspunktet støttesogsåavklima^ogforurensningsdirektorartet(klif),somisin høringsuttalelsetilforvaltningsplanenforlofoten Barentshavet anbefalteatdet gjøresvurderingeravihvilkengradåpningavnye områderinordvilpåvirkemulighetenforånådenasjonale klimamålenesomidagervedtattogeventuelleskjerpedemålsomkan blinødvendigeiframtiden. (Klif2010) 9.AVSLUTTENDEKOMMENTARER HøringspartenevilsærligvisetilhøringsuttalelserfraDirektoratetfor naturforvaltning(dn),klima^ogforurensningsdirektoratet(klif)og Fiskeridirektoratet(FD).Høringsparteneforutsetteratdisseleggestil grunnforallepolitiskebeslutningerisakenvidere. DersomOEDmotformodningvelgeråoversetilrådningenefrastatens egnemiljøfagligeetaterogensamletmiljøbevegelse,krever høringspartene,sometminimum,følgende: 1. Enåpningavarealmåikkeomfatteområdermedkortere avstandenn150kmtiljanmayen,ogbegrensesegtilsørlige deleravsamarbeidsområdetmedisland 2. DetmåikkeforekommeutvidetlandbasertaktivitetpåJan Mayensomfølgeavpetroleumsaktivitetiområdet 3. Detinnførespåbudomhvalobservatørerpåseismikkskip,med retttilåstanseseismikkskytingenvednærværavhvalinnenen fastsattsikkerhetssone. 4. Detgjennomføresikkeseismiskeundersøkelseriområdeti tidsrommetapril^september. 5. Øverstemyndighetfortillatelsertilseismiskaktivitetiområdet overføresfraoljedirektoratettilfiskerifagligeog 18

18 ressursbiologiskeforvaltningsmyndigheter.dissegisretttilå leggeføringerfortid^ogstedmessiggjennomføringaveventuelle seismiskeundersøkelser 6. Detgjennomføresytterligereundersøkelserforkonsekvensene avseismiskaktivitetpåfiskebestandeneogstoresjøpattedyr. 19

19 10.KILDELISTE Akvaplan^niva/Rambøll(2012)Andremiljøkonsekvenseravplanlagt virksomhet Bakke,T.,J.KlungsøyrandS.Sanni(2012)Langtidsvirkningerav utslipptilsjøfrapetroleumsvirksomheten:resultaterfratiårs forskning.oslonorway,norgesforskningsråd:40s.dnv,2008. ForvaltningsplanNorskehavet^Miljøkonsekvenserakuttutslipp. Rapportnr./DNVrefnr:2008^0484 DetNorskeVeritas(2012)Oljedriftsmodelleringoganalyseav gassutsblåsningvedjanmayen DirektoratetforNaturforvaltning(2013)Høringssvar^ konsekvensutredningiåpningsprosessenforpetroleumsvirksomheti Barentshavetsørøst Havforskningsinstituttet(HI)(2007)Havetsressurserogmiljø2007 InternationalEnergyAgency(2012)WorldEnergyOutlook IPCCAR4,gjengittetterFCC/TP/2007/1 Klima^ogforurensningsdirektoratet(2013)Uttalelsetil konsekvensutredningiåpningsprosessen forpetroleumsvirksomhetibarentshavetsørøst Klima^ogforurensningsdirektoratet(2010)Detfagligegrunnlagetfor oppdateringenavforvaltningsplanenforbarentshavetog havområdeneutenforlofoten L.Balk,K.Hylland,T.Hansson,M.H.G.Berntssen,J.Beyer,G.Jonsson, A.Melbye,M.Grung,B.E.Torstensen,J.F.Borseth,H.Skarphedinsdottir andj.klungsoyr,plosone,6(2011). Meld.ST.10(2010^2011)Oppdateringavforvaltningsplanenfordet marinemiljøibarentshavetoghavområdeneutenforlofoten OLF(2012)^Miljørapport 20

20 Petroleumstilsynet(2001^2011)Risikonivåinorsk petroleumsvirksomhet,akutteutslipp Sintef(2008)HelhetligforvaltningsplanforNorskehavet Sektor petroleumogenergi St.meldnr37(2008^2009)Helhetligforvaltningavdetmarinemiljøi Norskehavet(forvaltningsplan) UNEPBCreport(februar2011),Twenty^sixthsessionoftheGoverning Council/GlobalMinisterialEnvironmentForum 21

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge Olje- og energidepartementet Utredning av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge Temarapport 9 - A Olje- og energidepartementet

Detaljer

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder

Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 1 Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder Tycho Anker-Nilssen Jan Ove Bustnes Kjell Einar Erikstad Per Fauchald Svein-Håkon Lorentsen Torkild Tveraa Hallvard Strøm Robert

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll

Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arktisk vær og Klima betydning for Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Helge Tangen, Regiondirektør Vervarslinga for Nord-Norge 17-18 juni 2014 Vær- og havvarsling i Arktis Hva kan vi? Hva er

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE 4 Frå prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Her blir mellom anna gassen frå Trollfeltet prosessert (Foto: Øyvind Sætre/Gassco) FAKTA 214 33 For å

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 studiepoeng.

Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 studiepoeng. Innføring i Petroleumslogistikk, 8 forskjellige delfag som til sammen gir deg 60 Hver modul gir 7,5 Studiet er i samarbeid med Høyskolen i Molde. Opptakskrav: Studiet krever ikke andre opptakskrav enn

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Rapport. Paul Wassmann Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole 9037 Tromsø +47-776-44459 paul.wassmann@nfh.uit.no

Rapport. Paul Wassmann Universitetet i Tromsø Norges fiskerihøgskole 9037 Tromsø +47-776-44459 paul.wassmann@nfh.uit.no Rapport Avklaring om det finnes spesielle områder som peker seg ut som særlig viktige for den økologiske produktiviteten i havområdet som dekkes av forvaltningsplanen (Barentshavet Lofoten). Paul Wassmann

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet. Lars Qviller

Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet. Lars Qviller Når biter n? Antall flått gjennom sesongen og ved ulike høyder over havet Lars Qviller Senter for Økologisk og Evolusjonær syntese (CEES) Universitetet i Oslo Institutt for Biovitenskap 20. Mars 2015 L.

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg de beste hodene og beholde disse

Hvordan tiltrekke seg de beste hodene og beholde disse Hvordan tiltrekke seg de beste hodene og beholde disse? h & 14th June, 2013 Frode Linge Senergy AS Riggkonferansen Stavanger 13 juni, 2013 Agenda Introduksjon Dagens situasjon Attraktiv bransje men stor

Detaljer

DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER

DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER DEL A INNLEDNING TIL VEILEDNING OG STØTTEDOKUMENTER Innhold 1 Felles retningslinjer... 2 2 Veiledningens status... 2 3 Hensikt med Veiledningen og Støttedokumentene... 2 4 Hvilke anlegg og aktiviteter

Detaljer

Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter.

Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter. Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter. Bakgrunn: Immaterialrettigheter sikrer kreative personer, innovatører og næringslivet avkastning for deres innsats,

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer