! ÅPNINGSPROSESS!FOR!PETROLEUMSVIRKSOMHET!I! HAVOMRÅDENE!VED!JAN!MAYEN!! KONSEKVENSUTREDNING!ETTER!PETROLEUMSLOVEN!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! ÅPNINGSPROSESS!FOR!PETROLEUMSVIRKSOMHET!I! HAVOMRÅDENE!VED!JAN!MAYEN!! KONSEKVENSUTREDNING!ETTER!PETROLEUMSLOVEN!"

Transkript

1 ÅPNINGSPROSESSFORPETROLEUMSVIRKSOMHETI HAVOMRÅDENEVEDJANMAYEN KONSEKVENSUTREDNINGETTERPETROLEUMSLOVEN InnspillfraGreenpeace,Bellona,Naturvernforbundet,Framtidenivårehender, WWFHNorge,SABIMAogNaturogUngdom Oslo,16.januar

2 Innhold 1. SAMMENDRAGAVHØRINGSPARTENESHOVEDKONKLUSJON 2. GENERELLINNLEDNING 3. SPESIELLENATURVERDIER 4. REGULÆREUTSLIPPTILSJØ A. Produsertvann 5. REGULÆREUTSLIPPTILLUFT A. Nyinformasjon B. Landanlegg 6. KONSEKVENSERVEDAKUTTFORURENSING A. Beredskap B. Oppryddingavoljeiisfyltefarvann C. Utfordringermedvær D. Vulkanskaktivitetogjordskjelv 7. KONSEKVENSERAVMARINSTØY 8. NASJONALEOGINTERNASJONALEKLIMAFORPLIKTELSER 9. AVSLUTTENDEKOMMENTARER 10. KILDELISTE 2

3 1.SAMMENDRAGAVHØRINGSPARTENESHOVEDKONKLUSJON NaturogUngdom,Greenpeace,Framtidenivårehender,WWF^Norge, Bellona,SABIMA,Naturvernforbundet(heretteromtaltsom Høringspartene)visertilhenvendelsefraOlje^ogenergidepartementet (OED)15.oktober2012medkonsekvensutredningforåpningav havområdetjanmayenforpetroleumsvirksomhet.høringsfristentiloeder 16.januar2013. Vårhøringsuttalelsebaserersegpåtilgjengeligeopplysninger,menpå grunnavstoremangleriutredningenerdetvanskeligåvurdereden helhetligemiljørisikoenvedpetroleumsaktivitet. Viseritilleggtiltidligerehøringsuttalelserknyttettildenaktuelle prosessenfraundertegnede. Høringsparteneharfølgendekravtilviderebehandlingav ÅpningsprosessforhavområdenevedJanMayen: 1. Områdetåpnesikkeforpetroleumsaktivitet 2. Detopprettesetvarigpetroleumsfrittområdesominnbefatterdet utrededeområdet Sevedlagtehøringsuttalelseforutdypendekommentarer. Elektroniskdokumentertgodkjenning,utensignatur Medhilsen, (sign.) (sign.) SiljeLundberg, TrulsGulowsen LederiNaturogUngdom LederiGreenpeaceNorge (sign.) (sign.) LarsHaltbrekken FredericHauge LederiNaturvernforbundet LederiBellona 3

4 (sign.) (sign.) NinaJensen, ChristianSteel GeneralsekretæriWWF^Norge GeneralsekretæriSABIMA (sign.) ArildHermstad LederiFramtidenivårehender 4

5 2.GENERELLINNLEDNING JanMayenerenvulkanskøyiArktissomliggerca.1000kilometerfra norskekystenog600kilometerfraisland.tilsammenligningforegår detmesteavaktivitetenpånorsksokkelidaginnenforenavstandpå 200kilometerfraland.DetbleiforbindelsemedSt.Meldnr37(2008^ 2009)bestemtatregjeringenskullestarteåpningsprosessenfor havområdenevedjanmayen.viønskeråpresisereat forvaltningsplanentydeligsieratdetikkeskalværenoen petroleumsaktivitetinnenforetområdepå30kmrundtøya,føren oppdateringavforvaltningsplanenergjennomført. Iarbeidetmedkonsekvensutredningenmenervideterlagtopptilen unødvendigraskutredningsprosess,hvorstørstepartenav underlagsutredningeneblestartetoppsommeren2012. Petroleumsaktivitetvedenvernetøyeretviktigprinsipieltog kontroversieltspørsmål,ogburdeikkeværeenhasteprosess.manhar blantannetbevisstvalgtågjennomførekonsekvensutredningenfør resultatenefraseismikksamlingenforområdetkommer.disse resultatenevilkunneværeavstorbetydningforvurderingenesom harblittgjort,ogdevidereplaneneforområdet. Høringsparteneersværtkritisktilååpneforpetroleumsvirksomhet rettutenforenvernetøysomharstorbetydningforetheltunikt artsmangfold.vieravdenoppfatningavatdetteerområdersomi realitetenvilværesværtvanskeligtilgjengeligforoljeindustriendade liggerlangtfrafastlandetogfraandreinstallasjoner.pågrunnav beliggenhetenvilelektrifiseringvedhjelpavrenkraftfralandvære umulig,ietklimaperspektivburdedettegjørepetroleumsaktivitetved øyaendameruaktuelt.nærhettiliskantenometsnødekketjanmayen gjøratenergiproduksjonvedhjelpavdieselgeneratorerog gassturbinervilmedføreekstraklimaeffektpga.nedfallavsotpåis, snøogisbreersomforårsakerøktnedsmelting. JanMayenerpålistenoverkandidatertilUNESCOsverdensarvliste. BortsettfratomindreområderpåøyenharheleJanMayenogdet omkringliggendehavområdethattstatussomnaturvernområdesiden 2010.Hovedformåletvernestatusener«åbevareentilnærmet uberørt,isolertarktiskøyogtilgrensendesjøområder,inkludert havbunnen,medsæregentlandskap,aktivevulkansystemer,spesiell 5

6 floraogfaunaogmangekulturminner».detfremgåriforskriftetom fredningavjanmayennaturreservatat«fremtiloppdateringenav forvaltningsplaneni2014skaldetikkeforegåpetroleumsvirksomhet» ogatenergi^ogmiljøkomiteenskrevisininnstillingtilstortingetat «petroleumsvirksomhetenmåhaenslikavstandtilnaturreservatetat verneverdieneikkeforringes»,jf.innst.s.nr.362(2008^2009).videre stårdetogsåatrammeneforeventuellbrukavjanmayeniforbindelse medpetroleumsvirksomhetskalavklaresisamrådmellom DirektoratetfornaturforvaltningogOljedirektoratetgjennom verneplanprosessen,oggjennometetterfølgendedialogmellom MiljøverndepartementetogOlje^ogenergidepartementet. Høringspartenemeneratpetroleumsvirksomhetihavområdeneved JanMayenvilundergravetillitentilnordområdepolitikkensmålom ivaretatthensyntilmiljøogklima.vifraråderpådetsterkesteatjan Mayenåpnesforpetroleumsvirksomhet. 3.SPESIELLENATURVERDIER HeleøyaJanMayenogtilliggendeterritorialfarvannuttil12nautiske mil,medunntakatetland^ogsjøarealpåøstsidaavøyaogetmindre landarealikvalrossbuktapåvestsidenavøyaeretvernet naturreservat,ogernorskkandidatfornominasjontilunescos verdensavliste.sjøarealetinaturreservatetpåjanmayenblei2012 meldtinnpåospar^konvensjonenslisteogeretavniområdernorge harmedpådennelisten. JanMayeneristorgradenuberørtøy,ogdeterikkegjennomført tilstrekkeligkartleggingavnaturressurseneiområdet.ikustårdetat dettidligereergjennomførtfåundersøkelseravbunnforholdenei området,mensstrandsonenoggrunneområderernoekartlagt. HavforskningsinstituttetgjennomførteettokpåJanMayen^ryggeni oktober2011.mendennegirkuninformasjonombunnforholdlangs JanMayen^ryggensomstrekkersegfraJanMayenmotIsland. Iforbindelsemedåpningsprosessenhardetblittgjennomførtflere undersøkelserforåbedrekunnskapsnivåetomnaturmangfold.disse hargittverdifullinformasjonommiljøverdieriområdet.likevel menerviatkunnskapsgrunnlagetomnaturmangfoldersvært 6

7 kartlagtgirossgrunntilåantaatdetermyesårbarbunnfaunai området,ogdetvilderforværenødvendigmedtiltakforåunngå utslippfraboring.iensituasjonhvorjanmayenåpnesfor petroleumsvirksomhet,menerviatdetmåinnføreset nullutslippsregimesomsikreratprodusertvannogandre miljøskadeligestoffer,inkludertborekaksogborevæske,ikketillates. Viønskeråpresisereviktighetenavatalleutslippstillatelsermåsettes påbakgrunnavmiljøetstotaletåleevneiområdet,ogikkepådetsom erdagensstandardpårestenavsokkelen.entydeligkommunikasjon avdissekravene,vilgiforutsigbarhetforprodusenter,ogbegrense totaleutslipptiletverdifulltøkosystem. Foråbelysekonsekvenseneavregulæreutslipptilsjøfra petroleumsvirksomhetiutredningsområdetharakvaplan^nivai samarbeidmednivaogsalt,gjennomførtengrunnlagsstudie.vivil gjøreoppmerksompåatdeterensvakhetatstudiene konsekvensutredningenbaserersegpå,harblittgjortførdet omfattendemareano^prosjektetergjennomførtiheleplanområdet. Manharikkeallkunnskappåbordetførmanskalsepå konsekvenseneavregulæreutslipptilsjø.vimenerdetikkeburde åpnesforoljevirksomhetideaktuelleområdenenårdetfortsatter usikkerhetknyttettileffektgrenseneforprodusertvannogborekaks. Konsekvensutredningenpekerpåkonklusjonenienrapportfra Norgesforskningsråd(Bakkem.fl.,2012),somviserat Tiårs forskningpålangtidseffekteravutslipptilsjøfra petroleumsvirksomhetviseratkomponenteriprodusertvannkanha enrekkenegativeeffekterforhelsetilstanden,funksjoneneog reproduksjonenhosfiskogvirvelløsedyr.hovedinntrykketerlikevel atrisikoenforlangsiktigmiljøskadeavutslippeneermoderate. Selv omrapportenkonkluderermedatregulæreutslipptilsjøgirmoderate miljøskaderpålangsikt,ønskerhøringsparteneåleggevektpåat sammerapportviseratregulæreutslipptilsjøkanhaandreeffekteri deaktuelleområdene,sammenlignetmedandreområderpånorsk sokkel.viønskeråpåpekeatdetfortsattstårubesvarthvorvidt klassifiseringenavkjemikalierburdeværelikoverhelesokkelen,slik deneridag.klifsklassifiseringavkjemikaliererstandardisertekrav forhelesokkelen,noesombetyratklassifiseringenikkenødvendigvis tartilstrekkelighensyntilområdespesifikkeforskjeller.detteerheller 8

8 ikkeenproblemstillingsombliromtaltikonsekvensutredningen,slik denforeliggeridag. Viersværtbekymretoverdetreduserteambisjonsnivåetforregimet forutslipptilsjøsomregjeringeninnførteogsåibarentshaveti forbindelsemedrevisjonenavforvaltningsplanenforbarentshavetog havområdeneutenforlofoten(2010^2011).havforskningsinstituttet harsidendengangavdekketfisksomfårisegoljekomponenterblir påførtbetydeligskade(l.balketal.2011).vedplattformeri Tampenområdetbledeti2011måltreduksjoniforholdetmellom omega^3ogomega^6fettsyrerifiskefiletogfiskelever.detteerifølge Havforskningsinstituttetenindikasjonpåatfisksomleveriområder medhøytutslippavprodusertvannhardårligerehelsestatus,enten direktepågrunnavutslippeneellerpågrunnavendringeri fødesammensetningen.detersærligspesieltatslikeeffekterharblitt dokumentertiåpnehavområder,derdetvilværeenhøyfortynningav utslippene.programmetforovervåkningaveffekterav petroleumsaktivitet(proofny)harpåvistatogsåfiskmigrerende gjennomaktivitetsområderblirpåførtskadeeffekterfra oljevirksomhet.deterogsåblittpåvistatselvlavenivåeravstofferi oljegirlangtidseffekterpåfisk,ogharetbetydeligpotensialeforå skademodningavegghosfisk(norskinstituttforvannforskning/ UniversitetetiOslo2009). Konsekvensutredningen,slikdenforeliggeridag,mangleren vurderingavhvilkenmiljøgevinstetnullutslippsregimevillemedført, dettemågjennomføresførmankantastillingtilmiljøeffektene. 4.A.Produsertvann I2011bledetsluppetutomlag129millionerm3produsertvannpå norsksokkel,mot131millionerm3åretfør(olf2012).nåreggog yngeleksponeresforhøyekonsentrasjonerproduksjonsvann,kan effektenpåtorskbliblantannetøktdødelighet,redusertvektog feminisering.imerrealistiskekonsentrasjonerharmansålangtikke påvistbetydeligeeffekter.havforskernevilimidlertidikkeavvise produksjonsvannsomenkildetilredusertreproduksjon.deter fremdelesbetydeligekunnskapshullnårdetgjeldereffekterpåandre fiskeslagenntorsk,ogpåplante^ogdyreplankton,somer fiskeyngelensføde.(hi2007:153^154).ikonsekvensutredningener 9

9 detfokusertpåakutttoksiskeeffekterogvimenerdetogsåmågjøres vurderingeriforholdtillangtidseffekteravmiljøgifter.deterviktigat dissevurderingeneblirsettisammenhengmeddenøkte menneskeligeaktivitetenesomerenkonsekvensav petroleumsvirksomhet.konsekvensutredningenåpnerforatvalgav rensingellerinjeksjonavprodusertvannsomløsninggjøresihvert konkrettilfelle.høringspartenemenerdetburdeværeetkravom rensingvedhverttilfelle. 5.REGULÆREUTSLIPPTILLUFT Pågrunnavbeliggenhetvilelektrifiseringmedrenkraftfralandvære uaktuelt.ietklimaperspektiverdetikkeforsvarligååpnefor petroleumsvirksomhetiområderhvorelektrifiseringaldrikanbliet alternativ.viservideretilhøringsuttalelsenfraklifsomomtaler utslipptilluft(s.7) Ikonsekvensutredningenkommerdetfrematsot(videreomtaltsom (BlackCarbon^BC)bidrartiløktglobaloppvarming.Sothar dokumenterteffektpåsnøogissmelting,ogbidrartilåforsterkede menneskeskapteklimaendringene.høringsparteneserpådetsomen storsvakhetatkonsekvensutredningenikkeutredermulighetenefor totalelimineringavbcvedpetroleumsvirksomhet.vimener stasjonæredriftsutslippavbcikkekantillatesidetaktuelleområdet, spesieltvedvirksomhetmednærhettilisogiskant. Blackcarbon s darkeningofsnowandicesurfacesincreasestheirabsorbationof sunlight,which,alongwithatmosphericheating,exacerbatesmeltingof snowandicearoundtheworld,includinginthearctic,himalayasand otherglaciatedandsnowucoveredregions. Blackcarbonwarmsthe Earthbyabsorbingheatintheatmosphereandbyreducingalbedo,the abilitytoreflectsunlight,whendepositedonsnowandice. (UNEPBC report,twenty^sixthsessionofthegoverningcouncil/global MinisterialEnvironmentForum,February,2011).Detervanskeligå tallfesteklimaeffektenavbciarktis,menitrådmeddagenskunnskap menervidetvilværeimotføre^var^prinsippetåtillateutslippavbci områdene. FNsklimapanelharslåttfastatutslippavklimagassermåreduseres medoppmot85%innen2050,og40%innen2020foråunngåen temperaturøkningpåmerenn2 C(IPCCAR4,gjengittetter 10

10 FCC/TP/2007/1).Iforslagtilprogramfordenaktuelle konsekvensutredningenstårdetat Erfaringsmessigtardet10U15år fraetområdeåpnestilmanharfeltiproduksjon.dettebetyratselvved enåpningavhavområdenepånorsksidevedjanmayenidag,vilenikke haproduksjonfraområdetføri2020u2030. Vimenerdeterågåifeil retningååpnehavområdenevedjanmayenforoljevirksomhetog leggeopptiløkteutslippfranorskpetroleumssektor,ientidhvor verdensutslippmågånedover.dettegårogsåistridmednorges forpliktelsergjennomklimaforliket,hvormanharforpliktetsegtilå reduseredenasjonaleutslippenemed20%innen A.Nyinformasjon Iløpetavhøringsprosessenhardetkommetfremvesentligny informasjonknyttettilutslippavklimagasserog petroleumsvirksomhet.påklimatoppmøtetidoha,quatar,idesember 2012bledetbesluttetåvidereføre13milliarderklimakvotertilneste avtaleperiode.disseoverskuddskvotenevilføretilatmangeland sittermedsåmangeklimakvoteratkvoteprisenblirsværtlav,og dermedvilkvotesystemetisegselvikkebidratilåredusereverdens klimagassutslipptilstrekkelig.vimenerdeterensvakhetat konsekvensutredningenbaserersegpåatklimagassutslippenefra petroleumsaktivitetenihavområdenevedjanmayeneruproblematisk sidendeninngårikvotesystemet,alldentiddeterformangekvoteri kvotesystemettilfaktiskåreduseredeglobaleutslippeneinnenfor togradersmålet.deterogsåbekymringsverdigat petroleumsindustrienvilmottagratiskvoterfraeui2013,nårvivetat Co2^prisenerforlavtilåutløsereelleutslippsreduksjonerfra industrien. 12.november2012lansertedetinternasjonaleenergibyrået(IEA)en rapportsomviserat75%avverdenskjentefossileressurser(olje, kulloggass)måbliliggendehvisviskalunngåenoppvarmingpåmer enntograder.høringspartenepekerpåatenåpningfor petroleumsvirksomhetihavområdenevedjanmayenstridermed Norgesglobaleklimaforpliktelser,ilysavdefaktasomblirpresentert avieaogfnsklimapanel. 5.B.Landanlegg 11

11 VileggertilgrunnatdetikkeviletablereslandanleggvedellerpåJan Mayen,avhensyntiløyasvernestatus. 6.KONSEKVENSERVEDAKUTTFORURENSNING Slikkonsekvensutredningenselvslårfast,erdetidagingen oljevernsressurseriumiddelbarnærhetavjanmayen.deterlite sannsynligatmankanbenyttesegavdeneksisterendenorske beredskapen,pågrunnavsværtstoreavstander.videreerstatlige beredskapsressurserforbeholdtoppgaverlangsfastlands^norge,slik ogsåklifpekerpåisinhøringsuttalelse.vedenåpningav petroleumsvirksomhetmådetfølgeligetableresberedskapmotakutt forurensningpåjanmayen.vivilpådetsterkesteoppfordretilsterke føringermotutbyggingavlandbasertvirksomhetpåjanmayen. Vivilogsåuttrykkebekymringrundtatdetbareersattengrensepå 30kilometerfralandsomavgrensningforpetroleumsvirksomhet.Ved etuhellsutslippavstørreellermindreomfangvildettekunnenåland påsværtkorttid.vivilsærligvektleggedetklifskriverisinhøring Deterogsåspesielleutfordringerknyttettilstrandrenseaksjonerder det,ifølgeutredningen,kanbliaktueltåsetteiland80personeri100 dagerivanskeligtilgjengeligekystsoner. VimenerdeterproblematiskatKUvurdererhendelsermedakutt forurensing,iensituasjonhvormanmanglerkunnskapom forekomsterogfordelingavsjøfugliområdetrundtjanmayenog iskanten. 6.A.Beredskap DeteridagingenoljevernsressurseriumiddelbarnærhettilJan Mayen,daområdetidagikkeeråpnetforpetroleumsvirksomhet. BådeKlifogDNmenerdetvilværestoreutfordringerknyttettil beredskapiområdet.selvomdetiframtidenkanutviklesstrategier somgjørdetmuligåhåndteredeleravetutslipp,vildetvære betydeligeutfordringermedåskaffetilveieengodnok oljevernberedskap. JanMayenbyrpåheltspesielleutfordringernårdetkommertil oljevernberedskap.dnskriverisinhøringsuttalelseat:«vianser mulighetenforådrivetilstrekkeligskadebegrensende 12

12 beredskapstiltakvedutslippikorteavstanderfrajanmayensom sværtbegrensetogutfordrende».videreskriverdeateteventuelt oljepåslagpålandvilkunnegipermanenteskaderpåjanmayens unikelandskapogkarakter. KlifskriverisinhøringsuttalelsetilKUatpågrunnavværforholdene vildetvære lavsannsynlighetforateneffektivogforsvarligaksjonmot akuttforurensningvilkunnegjennomføresmedkjentteknologi. 6.B.Opprydningavoljeiisfyltefarvann Iunderlagsrapporten Oljedriftsmodelleringoganalyseav gassutblåsningvedjanmayen slårdnvfastat Forhversesongerdet lagttilgrunnisdatafordenmånedisesongenmedmaksimal isutbredelseoverdenstatistiskeperiodensomutgjørdatagrunnlaget; 2001U2011.Underdisseforutsetningeneviloljeutblåsningfraalle lokasjonenekunnemedføreatoljekantreffeiskanten,ienellerflere sesonger. Høringsparteneønskeråtrekkefremattiltrossformangeinitiativfra forskningogindustri,finnesdetidagingeneffektivmåteåfjerneolje fraisfyltefarvann,ogdeterikkemuligåfjerneoljefrais.ikustårdet atfokusmåværeåhindreatoljedriverinniiskanten.menvedet oljeutslippnæriskantenvilnettoppdetværevanskeligåunngå.vedet sjøbunnutslippviloljekunnekontaminereunderisen,hvormanikke harstrategierforåhåndtereoljen. Blanttiltakeneforopprydningavoljeiisfyltefarvannerkjemisk dispergering.detteomtalesblantannetidirektoratetfor NaturforvaltningsinhøringsuttalelsetilKU.VistøtterDNsine konklusjonernårdetkommertilkjemiskdispergering,omatoljenvil gålengernedivannmassene,ogværeentrusselfornaturmangfoldet der. ViserpådetsomsværtbekymringsverdigatoljevernberedskappåJan Mayenbaserespåteknologisomskalkunneutviklesiframtiden. HavområdenerundtJanMayenerviktigeleveområderforsårbare arteravsjøfugl,fisk,virvelløsedyrogfleresårbarearteravmarine pattedyrmednegativbestandsutvikling.vikanikkegåmedpå oljeutvinningsompåvirkerdissegruppenenegativtogmenerderfor atoljeutvinningpåjanmayeneruforsvarlig. 13

13 6.C.Utfordringermedvær BølgehøydenerundtJanMayenkansammenlignesmedallerede åpnedeområderpånorsksokkel.(hhv.13,8,14,2og16,0m)).(kilde: KU)Likevelerbølgenevesentligeiforholdtiloljevernberedskap. OljeulykkenpåStatfjordAhvor4400kubikkråoljelekketuti Nordsjøenereteksempelpåatoljevernberedskapperidagikke fungerervedbølgehøyderover2,5meter.(sintef2008:37).sintef skrivervidereat Dersommanantaratdagenslenserharklare begrensninger"ved"signifikante"bølgehøyder"over"2,5"m"og"naturlig" dispergering)av)de)fleste)råoljer)kanskje)vil)være)en)dominerende)prosess) ved$signifikante$bølgehøyder$over$5$m,$kan$det$være$en$fremtidig$ målsetting*å*utvikle*utstyr*som*kan*operere*i*bølgehøyder*oppmot4,5 5mmedstørregradaveffektivitet. Høringspartenemenerlikevelikke deterakseptabeltåleggetilgrunneneventuellfremtidig teknologiutvikling. Sintefskrivervidereisinrapportat Lysforholdene,endres,som,kjent, med$årstid$og$breddegrad.'for'haltenbanken'er'lysforholdene'ikke' vesentlig)forskjellig)fra)nordsjøen,)mens)det)nord)i)utredningsområdet) (området)jan)mayen) Svalbard))ligner)mer)på)Tromsøflaket)med)mørke) store&deler&av&døgnet&i&vinterhalvåret&og&midnattssol&i&sommerhalvåret.& Med$dagens$beredskap$er$det$begrensninger$mht.$operasjoner$i$mørke.$ Den$største$utfordringen$vil$være$å$detektere$oljen$og$samle$den$effektivt$ ilensa.brukavkraftigelyskasterekanbidratilatskimmerenkan opereretilnærmetnormaltinneilensa,#men#det#kan#være#vanskeligere#å# bedømme&tykkelsen&på&oljelaget. Foråhindreatoljensprerseg vesentligvedetoljeutslipp,erdetavgjørendeåoppdageutslippet tidlig.klifskriverisinhøringsuttalelsetilkuat sannsynlighetenforå oppdageetoljeutslipppåsjøvilværeliteniområdet. Satelittdeteksjonvilværemestaktuelt,mentidendettaråoppdageet utslippviliendeltilfellerværelang. 6.D.Vulkanskaktivitetogjordskjelv IhøringentilprogramforkonsekvensutredningforJanMayenbavi spesieltomutredningeravsikkerhetssituasjonenknyttettilvulkansk aktivitetogjordskjelv.vikanikkeseatkonsekvensutredningen presenterertilfredsstillendeopplysningerpådetteområdeteller begrunnerhvorfordetteikkeervektlagt. 14

14 VulkanenBeerenberg(2277moh.)påJanMayenerNorgesenesteog verdensnordligsteaktivevulkan.sisteutbruddvari1970og1985. Vulkanskaktiviteterpåsammemåtesomjordskjelvaktivitet vanskelig/umuligåforutsi. Konsekvenseneavetvulkanutbruddvilførstogfremstrammeflyog helikoptertrafikkeniområdet.medaskenedfallnæroljeog gassinstallasjonervilogsåskipstrafikkkunnerammesbådefordi innsugingavvulkanskaskeiluftinntakvilkunneskademotorerog luftkvaliteteninnendørs.siktkanogsåværeenproblemstillingsom svekkerberedskapogevnetilåhåndteresituasjonersomoppstår. Detmålagesegneprosedyrerforåovervåkevulkanensamt prosedyrerforunderhvilkeforholdeventuellebrønnerogprosesser skalstengesnedogsikresellerinstallasjonerevakueres.hvilken trusseldettevilkunnehapåberedskapogplanlagteoperasjonermå utredesavkompetentmiljø.scenariermedstorevulkanutbruddpå IslandkanogsåpåvirkeaktivitetvedJanMayen.Dettebørogså utredesbedremedtankepåhvorsårbaraktivitetpåjanmayenvil væreforbruddiforsyningerogbegrensningerpåberedskapen. JanMayenerskaptavvulkanskaktivitetogliggerpåden midtatlantiskerygg.itilleggtilvulkanskaktiviteterdetogsåetaktivt jordskjelvområde.sistejordskjelvskjedde30.august2012.episenter var100kmnordvestforjanmayen(iutredningsområde)meden styrkepå6,6pårichtersskala.etetterskjelvblemålt8minutter senerelokalisert24km.østforjanmayenmedstyrke5,5pårichters skala.detvarogsåetjordskjelvijanuar2011medstyrke6,1på RichtersskalaetstykkenordvestforJanMayen. Slikeskjelvkanfåfatalekonsekvenserforoljeoggassbrønner.En grundigererisikovurderingmågjennomføresforåkunnesinoeom detteerenakseptabelrisikoellerikke. 7.KONSEKVENSERAVMARINSTØY Ikonsekvensutredningenskapittel4.6.1Marinstøyslårfagutreder fastat FarvannetrundtJanMayenerviktigesommerbeiter(spesielt( juni%og%juli)%for%flere%arter%bardehval,%deriblant%grønlandshvalen%(kritisk% truet).'flere'hvalarter'bruker'området'som'gjennomvandringskorridor. 15

15 og Virkninger(av(støy(fra(petroleumsvirksomhet(kan(ha(effekt(på( hvalene'i'området,'og'spesielt'iperiodermedbeitingogvandring. Høringspartenemeneratkonsekvenseneavøktseismiskaktiviteti områdetvilhaforsjøpattedyrikkeertilstrekkeligutredet.særligfor bardehvalene,ogisærdeleshetgrønlandshvalen,somerrødlistetsom kritisktruetart,vilbetydeligstyrketkunnskapomkonsekvenserav seismikkværenødvendig. Iunderlagsrapporten Andremiljøkonsekvenseravplanlagt virksomhet slåsdetfastat Dersom'bare'få'individer'av' [grønlandshvalen]skullebliskadetavseismikkkandette#få#alvorlige# konsekvenser(på(bestanden(i(området,(som(for(øvrig(teller(bare(noen( titalls&individer.&det&er&derfor&tilrådelig&med&en&hvalobservatør&om&bord& som$kan$stanse$seismikkskyting$ved$nærvær$av$hval$innen$en$fastsatt$ sikkerhetssone.+det+frarådes$generelt$seismikkskyting$i$perioden$april$til$ september.)effekter)av)seismikkskyting)og)annen)støy)på)fisk)og)bunndyr) vurderes'som'minimale'fordi'det'pågår'over'svært'korte'perioder,'og'det' ikke$er$kjent$gytefelter$fra$området. Høringspartenestøtterdennevurderingen,ogmenerdeteret minstekravatdetleggesrelevantebegrensningerpåseismisk aktivitet,samtatdetinnførespåbudomhvalobservatørermedretttil åstanseseismikkskytingenvednærværavhvalinnenetfastsatt sikkerhetssone. Støyfraseismikkerogsåpåviståhaenbetydeligskremmeeffektpå fisk(smithetal.2003,havforskningsinstituttet2009).klare indikasjonerfratidligeregjennomførteforskningsprosjektviseratfisk stressesavseismikkenslydbølgerogendrersvømmeatferd.seismikk harogsåvistskadeligeeffekterpåfiskenhørselsorgan(popperetal. 2003)ogkroppsvev(Popperetal.2009).Forfiskeeggogyngelkan seismikkværedirektedødelig(havforskningsinstituttet2008). Høringsparteneønskeratdetbørutredesetnyttsystemfor forvaltningavseismikkskyting,ogatøverstemyndighetfortillatelse tilseismiskeundersøkelsergisdefiskerifagligemyndigheter,forå bedreivaretafiskerinæringenog^interessene.detteinnebæreratde fiskerifagligeogressursbiologiskemyndighetenegisretttilåutforme kravtildeseismiskeundersøkelsene,ogværeendelig 16

16 beslutningsinstansforgjennomføringavtillatelseforseismisk aktivitet. Sekundærtkreverhøringsparteneatfiskerifagligeog ressursbiologiskevurderingsinstanser(fiskeridirektoratetog Havforskningsinstituttet)blirtattinnsomenreellhøringspartpå tillatelsesnivå. 8.NASJONALEOGINTERNASJONALEKLIMAFORPLIKTELSER Klimaendringeneverdenoppleveridageristorgradforårsaketav forbrenningavfossileenergikilder.utslippenefradenne forbrenningenforstyrrerkarbonkretsløpetinaturen,noesomigjen førertilenopphopningavco2iatmosfæren.enforutsetningforatvi skalgreieånormaliserekarbonkretsløpetogstabilisereklimaetpå jorden,erålaenstorandelavdegjenværendefossileressursene forbliuutnyttet.norgeharforpliktetsegtilåsørgefor utslippsreduksjonertilsvarende30prosentfra1990^nivå.omlag2/3 avdetteskaltasinorge.norgestøtterogsåoppomåbegrenseden gjennomsnittligeoppvarmingentilkun2grader. Nordsjøenerdethavområdetpånorsksokkelsomistørstgradkan defineressommodent.likevelharvigjennomdesisteårenesettat detstadigblirgjortnyestorfunnsomkanbyggesutpånorsksokkel, ogatdetsærligergjortflerenyeinteressantefunninordsjøen. Høringsparteneønskeråpåpekeatdissenyefunnenevilhastore konsekvenserforvåreklimagassutslippiårenesomkommer.dersom detgjøresnyefunnidag,vilproduksjontidligstkunnestarteoppi løpetavtitilfemtenår.medenforventetlevetidpåmellomtjueog trettiårvilfeltenefremdelesproduserepetroleumi2050.nødvendige tiltakforrealiseringavnorskeoginternasjonaleklimamålsetninger medføreratdetpådettetidspunktetikkelengervilværenoestort olje^oggassmarkedsomnorskpetroleumsindustrikaneksportere sineproduktertil. ScenarioerfraDetinternasjonaleenergibyråetIEAviseratmarkedet forbrukavpetroleumtilenergiformålvilværedrastiskredusertom utslippeneskalreduseresmed50 85%,iforholdtil2005nivået,slik atdenglobaletemperaturstigningenskalholdesunderetnivåsom 17

17 medførerkatastrofalemiljøforandringer(temperaturøkning<2oc). Enåpningavnyeområderiforvaltningsplanområdetfor petroleumsaktivitetbaserersegsåledespåatdenglobale klimapolitikkenmislykkes.jostørreinvesteringeneblir,jomer sannsynligvildetværeatdefungerersomenselvoppfyllendeprofeti. Høringspartenemeneratdetmågjøresvurderingerforhvordan åpningavnyehavområderforoljeboringogtildelingavnye letetillatelseriplanområdetkanpåvirkemåloppnåelsenfornorges nasjonaleoginternasjonaleklimaforpliktelser.dettesynspunktet støttesogsåavklima^ogforurensningsdirektorartet(klif),somisin høringsuttalelsetilforvaltningsplanenforlofoten Barentshavet anbefalteatdet gjøresvurderingeravihvilkengradåpningavnye områderinordvilpåvirkemulighetenforånådenasjonale klimamålenesomidagervedtattogeventuelleskjerpedemålsomkan blinødvendigeiframtiden. (Klif2010) 9.AVSLUTTENDEKOMMENTARER HøringspartenevilsærligvisetilhøringsuttalelserfraDirektoratetfor naturforvaltning(dn),klima^ogforurensningsdirektoratet(klif)og Fiskeridirektoratet(FD).Høringsparteneforutsetteratdisseleggestil grunnforallepolitiskebeslutningerisakenvidere. DersomOEDmotformodningvelgeråoversetilrådningenefrastatens egnemiljøfagligeetaterogensamletmiljøbevegelse,krever høringspartene,sometminimum,følgende: 1. Enåpningavarealmåikkeomfatteområdermedkortere avstandenn150kmtiljanmayen,ogbegrensesegtilsørlige deleravsamarbeidsområdetmedisland 2. DetmåikkeforekommeutvidetlandbasertaktivitetpåJan Mayensomfølgeavpetroleumsaktivitetiområdet 3. Detinnførespåbudomhvalobservatørerpåseismikkskip,med retttilåstanseseismikkskytingenvednærværavhvalinnenen fastsattsikkerhetssone. 4. Detgjennomføresikkeseismiskeundersøkelseriområdeti tidsrommetapril^september. 5. Øverstemyndighetfortillatelsertilseismiskaktivitetiområdet overføresfraoljedirektoratettilfiskerifagligeog 18

18 ressursbiologiskeforvaltningsmyndigheter.dissegisretttilå leggeføringerfortid^ogstedmessiggjennomføringaveventuelle seismiskeundersøkelser 6. Detgjennomføresytterligereundersøkelserforkonsekvensene avseismiskaktivitetpåfiskebestandeneogstoresjøpattedyr. 19

19 10.KILDELISTE Akvaplan^niva/Rambøll(2012)Andremiljøkonsekvenseravplanlagt virksomhet Bakke,T.,J.KlungsøyrandS.Sanni(2012)Langtidsvirkningerav utslipptilsjøfrapetroleumsvirksomheten:resultaterfratiårs forskning.oslonorway,norgesforskningsråd:40s.dnv,2008. ForvaltningsplanNorskehavet^Miljøkonsekvenserakuttutslipp. Rapportnr./DNVrefnr:2008^0484 DetNorskeVeritas(2012)Oljedriftsmodelleringoganalyseav gassutsblåsningvedjanmayen DirektoratetforNaturforvaltning(2013)Høringssvar^ konsekvensutredningiåpningsprosessenforpetroleumsvirksomheti Barentshavetsørøst Havforskningsinstituttet(HI)(2007)Havetsressurserogmiljø2007 InternationalEnergyAgency(2012)WorldEnergyOutlook IPCCAR4,gjengittetterFCC/TP/2007/1 Klima^ogforurensningsdirektoratet(2013)Uttalelsetil konsekvensutredningiåpningsprosessen forpetroleumsvirksomhetibarentshavetsørøst Klima^ogforurensningsdirektoratet(2010)Detfagligegrunnlagetfor oppdateringenavforvaltningsplanenforbarentshavetog havområdeneutenforlofoten L.Balk,K.Hylland,T.Hansson,M.H.G.Berntssen,J.Beyer,G.Jonsson, A.Melbye,M.Grung,B.E.Torstensen,J.F.Borseth,H.Skarphedinsdottir andj.klungsoyr,plosone,6(2011). Meld.ST.10(2010^2011)Oppdateringavforvaltningsplanenfordet marinemiljøibarentshavetoghavområdeneutenforlofoten OLF(2012)^Miljørapport 20

20 Petroleumstilsynet(2001^2011)Risikonivåinorsk petroleumsvirksomhet,akutteutslipp Sintef(2008)HelhetligforvaltningsplanforNorskehavet Sektor petroleumogenergi St.meldnr37(2008^2009)Helhetligforvaltningavdetmarinemiljøi Norskehavet(forvaltningsplan) UNEPBCreport(februar2011),Twenty^sixthsessionoftheGoverning Council/GlobalMinisterialEnvironmentForum 21

ÅPNINGSPROSESS*FOR*PETROLEUMSVIRKSOMHET*I* BARENTSHAVET*SØRØST! * KONSEKVENSUTREDNING!ETTER!PETROLEUMSLOVEN!

ÅPNINGSPROSESS*FOR*PETROLEUMSVIRKSOMHET*I* BARENTSHAVET*SØRØST! * KONSEKVENSUTREDNING!ETTER!PETROLEUMSLOVEN! ! ÅPNINGSPROSESS*FOR*PETROLEUMSVIRKSOMHET*I* BARENTSHAVET*SØRØST! * KONSEKVENSUTREDNING!ETTER!PETROLEUMSLOVEN!!!!! Innspill!fra!Greenpeace,!Bellona,!Naturvernforbundet,!Framtiden!i!våre!hender,! WWFHNorge,!SABIMA!og!Natur!og!Ungdom!!

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

ÅPNINGSPROSESS FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I HAVOMRÅDENE VED JAN MAYEN KONSEKVENSUTREDNING ETTER PETROLEUMSLOVEN

ÅPNINGSPROSESS FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I HAVOMRÅDENE VED JAN MAYEN KONSEKVENSUTREDNING ETTER PETROLEUMSLOVEN ÅPNINGSPROSESS FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I HAVOMRÅDENE VED JAN MAYEN KONSEKVENSUTREDNING ETTER PETROLEUMSLOVEN Innspill fra Greenpeace, Bellona, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, WWF- Norge,

Detaljer

Grensesnitt for informasjonsdeling. Operatør - NOFO

Grensesnitt for informasjonsdeling. Operatør - NOFO Grensesnitt for informasjonsdeling Operatør - Grensesnitt overordnet nivå GF rep Styret Fageling Generalforsamling Styret Faglig forum Styreleder Adm dir Fageling Grensesnitt overordnet nivå Fremme forslag

Detaljer

Beredskap Nordland. Fylkesråd for næring Arve Knutsen. 25.03.2011 s. 1

Beredskap Nordland. Fylkesråd for næring Arve Knutsen. 25.03.2011 s. 1 Beredskap Nordland Fylkesråd for næring Arve Knutsen 25.03.2011 s. 1 Synlige resultater Petroleumsvirksomheten må gi synlige resultater i Nordland. Foto: Gro Eli Sørensen Oljevernberedskapen i nord må

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Petroleumsindustriens oljevernberedskap kapasitet og robusthet Beredskapsforum 9. april 2014 Egil Dragsund, Norsk olje og gass

Petroleumsindustriens oljevernberedskap kapasitet og robusthet Beredskapsforum 9. april 2014 Egil Dragsund, Norsk olje og gass Petroleumsindustriens oljevernberedskap kapasitet og robusthet Beredskapsforum 9. april 2014 Egil Dragsund, Norsk olje og gass 1 Miljødirektoratets bekymring Beredskapsforum 2013, Dagens Næringsliv 21.mars

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Komite for næring Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det legges fram en plan for utbygging av Aasta Hansteen (PL218

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref.: 1111342- Vår ref.: 2012/175/DV Saksbehandler Dag Vongraven, tlf. 77750638 Dato 15.05.2012

Detaljer

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no

WWFs frivillige oljevern. Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no Ren kyst! WWFs frivillige oljevern Nina Jensen Stavanger 6-7. oktober 2007 njensen@wwf.no WWF (World Wide Fund for Nature) Verdens naturfond WWF er en global, politisk uavhengig organisasjon WWF er verdens

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

Miljøteknologiens mulighet

Miljøteknologiens mulighet Miljøteknologiens mulighet Tekna - Nordområdeseminar Ole Øystein Aspholm og Axel Kelley 14 mai 2009 Miljøteknologiens mulighet Hva er miljøkravene for petroleumsvirksomhet i nordområdene? Hvilke krav er

Detaljer

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje og gass 2 08.04.2014 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

ÅPNINGSPROSESS FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I BARENTSHAVET SØRØST KONSEKVENSUTREDNING ETTER PETROLEUMSLOVEN

ÅPNINGSPROSESS FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I BARENTSHAVET SØRØST KONSEKVENSUTREDNING ETTER PETROLEUMSLOVEN ÅPNINGSPROSESS FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET I BARENTSHAVET SØRØST KONSEKVENSUTREDNING ETTER PETROLEUMSLOVEN Innspill fra Greenpeace, Bellona, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, WWF- Norge, SABIMA

Detaljer

Tekna sender med dette et samlet høringssvar for de to konsekvensutredningene som nå er på høring.

Tekna sender med dette et samlet høringssvar for de to konsekvensutredningene som nå er på høring. Olje- og energidepartementet ved postmottak@oed.dep.no Vår ref: KAV Oslo 16. januar 2013 Svar på høring - Konsekvensutredninger (KVU) for åpningsprosesser for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Detaljer

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg

Næringslivets behov for forskning. President i Tekna, Marianne Harg Næringslivets behov for forskning President i Tekna, Marianne Harg Hovedpoeng Forskning er risikosport - bedriftene ønsker så høy og sikker avkastning og så lav risiko som mulig For samfunnet er det viktig

Detaljer

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmiljøvernsjef Anne - Marie Vikla Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsseminar 30.oktober 2012, utarbeidet av Hanna Bertinussen og Jon Markussen Oslo

Detaljer

RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010

RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010 RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010 For havfolket er vel dette ikke noen stor revisjon. Her blir det meste som i dag. De goder som er

Detaljer

Teknologiske utfordringer i nord

Teknologiske utfordringer i nord Teknologiske utfordringer i nord Novemberkonferansen 2014 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Innledning Barentshavet gradvis tilnærming Goliat Barentshavet utfordringer 2

Detaljer

Forslag til program for konsekvensutredning for utbygging av Goliat - høringsuttalelse

Forslag til program for konsekvensutredning for utbygging av Goliat - høringsuttalelse DET KONGELIGE FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENT Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref 200700391- /LF Dato 2 2 JUNI 2007 Forslag til program for konsekvensutredning for utbygging

Detaljer

Arbeid i høyden i oljebransjen Hvordan samarbeide? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Arbeid i høyden i oljebransjen Hvordan samarbeide? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Arbeid i høyden i oljebransjen Hvordan samarbeide? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Agenda Introduksjon, hva er SfS? Hvordan samarbeide? SfS Historikk: Opprettet etter uro i 2000 Tvil om sikkerhetsnivået

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Journalpost.: 11/37604 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 272/11 Fylkesrådet 19.12.2011 Tilskudd - DA-midler - Petro utviklingsprogram for Bodøregionen 2012-2014 - Team Bodø KF

Detaljer

Goliat. Goliat utvikler Finnmark

Goliat. Goliat utvikler Finnmark Goliat Goliat utvikler Finnmark PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør) 65% StatoilHydro ASA 20% Det norske oljeselskap ASA 15% PL 229, PL 229 B, PL 229 C Rettighetshavere: AS (operatør)

Detaljer

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Live Johannessen, medlem av Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Om samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Medlemmer:

Detaljer

Forsvant håpet om næringsutvikling i nord med en lav oljepris? 20 minutter

Forsvant håpet om næringsutvikling i nord med en lav oljepris? 20 minutter Forsvant håpet om næringsutvikling i nord med en lav oljepris? 20 minutter Først av alt vil jeg si at petroleumsperspektivene i Nord-Norge er lyse tross alt. Det kan sies mye om Goliat, men utbyggingen

Detaljer

Klimakur 2020. Harold Leffertstra Klima- og forurensningsdirektoratet

Klimakur 2020. Harold Leffertstra Klima- og forurensningsdirektoratet Klimakur 2020 SEMINAR - ressursgruppa Lavenergi og klimatiltak i landbruket Tirsdag 16. mars Hvam videregående skole Harold Leffertstra Klima- og forurensningsdirektoratet Mandat : Hvordan nå nasjonale

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene

Klima- og forurensningsdirektoratet vurdering av de foreslåtte blokkene Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Olje- og energidepartementet Boks 8148 Dep 0033 Oslo

Olje- og energidepartementet Boks 8148 Dep 0033 Oslo Olje- og energidepartementet Boks 8148 Dep 0033 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM. Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^

Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM. Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^ Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^ Innhold FORORD 11 INNLEDNING 13 PIONERTIDEN Invitasjon til første konsesjonsrunde 18 Generaldirektørskifte i Hydro 20 Hydro og

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2.

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. februar 2011 Åpning Leting Funn Teknologi Lokale kompetansemiljøer

Detaljer

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Trond Nygård Stasjonssjef Sjøfartsdirektoratet stasjon Sandnessjøen Gjennomgang Bakgrunn og prosess for forskriften Sjøfartsdirektoratets mål med forskriften

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008

Kjemisk arbeidsmiljø. Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Kjemisk arbeidsmiljø Sikkerhetsforums årskonferanse 12.juni 2008 Gunnar Breivik HMS direktør StatoilHydro Leder av styringsgruppen for kjemisk arbeidsmiljø AID ministeren krevde handling Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner.

Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner. Offshorevirksomheten flytter seg nordover Konsekvenser og muligheter for marine operasjoner. 1 Classification: Internal 2012-08-22 Skrugard/Havis Logistikk på Norsk sokkel Forsyninger til 34 plattformer

Detaljer

Den$naturlige$skolesekken$/$DNS$ $ regional$samling$onsd.$21.11.12$

Den$naturlige$skolesekken$/$DNS$ $ regional$samling$onsd.$21.11.12$ Dennaturligeskolesekken/DNS regionalsamlingonsd.21.11.12 Innledendegjennomgang AvKarsteinErstad regionalkontaktfordnsfor fylkenerogaland,hordalandogsognogfjordane Utvikle!og!gjennomføre!et!undervisningsopplegg!

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm. Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm. Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid Nasjonal beredskap mot akutt forurensning i nordområdene Rune Bergstrøm Forebygging, utstyrsoppbygging og forbedring, forskning, samarbeid Ansvar ; utenfor grunnlinja, hele kysten Nært sammen med vaktlaget

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 21.april 2016 Roger Pedersen, sekretariatsleder Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Når ulykker truer miljøet 17. februar 2011 Sjefingeniør Kirsti Natvig Beredskap i kyst og strandsone 15. april 2010 Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015

Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri. Oslo, 19.3.2015 Økonomisk konsekvensanalyse av et utvalg store selskaper i norsk forsvarsindustri Oslo, 19.3.2015 1 INNLEDNING... 2 2 METODE... 3 2.1 Beregningsmodell... 3 2.2 Datagrunnlag... 4 2.3 Forutsetninger og begrensninger...

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Goliat Eni Norges strategier for industriutvikling i Nord

Goliat Eni Norges strategier for industriutvikling i Nord Goliat Eni Norges strategier for industriutvikling i Nord Kirkenes 3. februar 2010 www.eninorge.no Våre kjerneområder Heidrun Åsgard Åsgård B, Mikkel og Yttergryta Norne og Urd Kristin og Tyrihans Selskapet

Detaljer

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer?

Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Sikkerhet og beredskap på norskekysten rustet for morgendagens utfordringer? Haugesundkonferansen 2004 Statssekretær Janne Johnsen Alle foto: Kystverket Verdier fra havet - Norges framtid Rocknes -ulykken

Detaljer

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Sikkerhetsforum - 29.11.07 27.03.2008 1 Petroleumstilsynet er en viktig aktør i miljøforvaltningen TEKNOLOGI AKTIVITET (type og omfang) STYRING & KONTROLL Design

Detaljer

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003

Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Kystberedskap Hvordan samordne de totale ressurser i Kystsonen? Kystvaktsseminaret 2003 Sortland, 30.10 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Samarbeidet med kystvakten om oljevern Samarbeid om oljevern

Detaljer

Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann

Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann 1 2 Vannbransjen Vi klarer oss ikke uten 3 norskvann.no > kompetanse > arbeidsgrupper i Norsk

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007 kommune - 2005 Behandlet i. 19.12.05 sak 181/05 og Kommunestyret 07.03.06. NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE Notatet er laget med bakgrunn i evaluering av tidligere næringsstrategier (Sak PS 018/05 Regnskap

Detaljer

Hva gjør vi etter Mongstad?

Hva gjør vi etter Mongstad? Hva gjør vi etter Mongstad? Hvordan utvikle leverandør- og teknologiindustrien relatert til CCS? SINTEF-seminar 13. mars 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Veikart for reduksjon av klimagasser

Detaljer

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok?

Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Fisk og olje i nord Både og eller enten eller? Er sikkerheten og beredskapen god nok? Harstad, 03.09 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen Havforskingsinstituttet Sameksistens - er det mulig? Barentshavet

Detaljer

Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet. Presentasjon av Halvar Larsen

Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet. Presentasjon av Halvar Larsen Novemberkonferansen i Narvik 2014 Teknologiske utfordringer i forbindelse med utbygging og drift i Barentshavet Presentasjon av Halvar Larsen 1 Agenda Det norske etter oppkjøp av Marathon Oil Norge Våre

Detaljer

Standardkontrakter, NORSOK situasjonsrapport- olje- og gassindustrien NPF- Skagerak Sandefjord 31.10.14

Standardkontrakter, NORSOK situasjonsrapport- olje- og gassindustrien NPF- Skagerak Sandefjord 31.10.14 Standardkontrakter, NORSOK situasjonsrapport- olje- og gassindustrien NPF- Skagerak Sandefjord Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Norsok-standardisering Strategi Norsk olje og gass

Detaljer

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Forslag til dagsorden 1. Velkommen 2. Forhandlingsleders rolle 3. Ramme for forhandlingene 4.

Detaljer

Norsk sokkel i et internasjonalt perspektiv

Norsk sokkel i et internasjonalt perspektiv tore_myrholt@mckinsey.com Norsk sokkel i et internasjonalt perspektiv Petoros jubileumskonferanse 10. mai 2011 Hva assosierer andre med norsk sokkel? Viktig, pålitelig energileverandør Laboratorium for

Detaljer

WWF Norge Høringssvar til foreslåtte utlysninger 20. konsesjonsrunde

WWF Norge Høringssvar til foreslåtte utlysninger 20. konsesjonsrunde Olje- og energidepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 Oslo Oslo, 23.05.2008 Deres ref 08/00202-50 WWF Høringssvar til foreslåtte utlysninger 20. konsesjonsrunde Det er helt uakseptabelt at Olje- og energidepartementet

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

A/S Rockwool, Moss Postboks 55 1501 MOSS. Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Mads Rikardsen

A/S Rockwool, Moss Postboks 55 1501 MOSS. Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Mads Rikardsen Klima- og forurensningsdirektoratet Statens hus, 3708 Skien Besøksadresse: Gjerpensgate 14 Telefon: 35 58 61 20 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no A/S Rockwool, Moss

Detaljer

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg 18. oktober 2012 Eirik Darell Holand, HSEQ Manager District Operations www.eninorge.com Eni Norge Åsgard

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord

Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord Septr Føre vàr-prinsippet en nøkkel til vellykket forvaltning i nord Fagdirektør Fredrik Juell Theisen Svalbard, 28.08.2013 Et overblikk over presentasjonen Litt om føre vàr-prinsippet Rammene for miljøvern

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 4.fylkesting samling En konkurransekraftig sjømatindustri 07.desember 2016, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 4.fylkesting samling En konkurransekraftig sjømatindustri 07.desember 2016, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 4.fylkesting samling En konkurransekraftig sjømatindustri 07.desember 2016, Bodø Havressursloven slår fast at fisken i havet er fellesskapets eiendom. Det

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014

Enovas virkemidler. Fremtidens energisystem i Oslo. Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller. 13. februar 2014 Enovas virkemidler Fremtidens energisystem i Oslo Sektorseminar Kommunalteknikk, Kjeller 13. februar 2014 Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Bruk av GIS i beredskap. Tor Olav Almås

Bruk av GIS i beredskap. Tor Olav Almås Bruk av GIS i beredskap Tor Olav Almås GIS i forebyggende arbeid - Bakgrunn Ivareta samfunnssikkerhet i arealplanlegging og saksbehandling Beredskap må være i fokus ved arealplanlegging Ved etablering

Detaljer

Kommuneplan for Vågan

Kommuneplan for Vågan Vågan kommune Kommuneplan for Vågan Forslag til planprogram for revisjon av arealplanen Regionalt planforum Bodø 12. juni 2013 Eirik Wiggen, Norconsult AS Kommunal planstrategi 2013 Kommuneplanen fra 2008

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Revisjonsrapport: Revisjon ved Skarv

Revisjonsrapport: Revisjon ved Skarv REVISJONSRAPPORT BP NORGE AS AVD STAVANGER Oslo, 25. november 2013 Godesetdalen 8 4034 Stavanger Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kristin Ravnås 2013/1692 Saksbehandler: Per Antonsen Revisjonsrapport:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkivsaksnr.: 10/1783

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkivsaksnr.: 10/1783 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkivsaksnr.: 10/1783 Arkiv: U22 DET FAGLIGE GRUNNLAGET FOR OPPDATERING AV FORVALTNINGS- PLANEN FOR BARENTSHAVET OG HAVOMRÅDENE UTENFOR LOFOTEN - HØRING Rådmannens

Detaljer

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg Miljødirektoratet v/ Hanne-Marie Øren Strømsveien 96 0663 Oslo Side 1 av 5 1 Introduksjon Refererer til videomøte med KLIF 28.06.2013. Møtet ble holdt for å avklare spørsmål fra KLIF i forbindelse med

Detaljer

Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Kartlegging av marint restråstoff i Troms Rapport 22/2012 Utgitt mai 2012 Kartlegging av marint restråstoff i Troms Thomas A. Larsen og Ingelinn E. Pleym Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

KOMMENTARER TIL ST.MELD.NR. 38 OM PETROLEUMSVIRKSOMHETEN.

KOMMENTARER TIL ST.MELD.NR. 38 OM PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Stortingets energi- og miljøkomite Stortinget 0026 Oslo Oslo 28.05.04, KOMMENTARER TIL ST.MELD.NR. 38 OM PETROLEUMSVIRKSOMHETEN. Oljeskatt. Selv om skattepolitikken ligger under en annen komité, vil vi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 14. januar 2009 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Status for forekomst av isbjørn i Barentshavet sørøst

Status for forekomst av isbjørn i Barentshavet sørøst Status for forekomst av isbjørn i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Åpningsprosessen

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8019 Dep 0030 Oslo postmottak@ad.dep.no Stavanger torsdag, 30. september 2010 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN OG FOLKETRYGDLOVEN Viser til

Detaljer

Oljen som inspirasjon for bioøkonomien

Oljen som inspirasjon for bioøkonomien Oljen som inspirasjon for bioøkonomien Agenda Hva har vi gjort i prosjektet Hvorfor har vi gjort dette? Funn Anbefalinger Hva: Fossilfritt landbruk innen 2030 Overgang mot bioøkonomi, samspill mellom industri

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX

UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET. tildelt X X X X. ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX XX. KONSESJONSRUNDE UTVINNINGSTILLATELSE NR. XXX FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET tildelt X X X X ved kongelig resolusjon XX.XX.XXXX 2 Ved kongelig resolusjon xx.xx.xxxx er bestemt: I medhold av lov 29. november

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening

Detaljer

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2014 NORSK PETROLEUMSVERKSEMD Send meininga di om Fakta 2014 til fakta@oed.dep.no Redaktør: Yngvild Tormodsgard, Olje- og energidepartementet Design: Artdirector/Klas Jønsson Papir: Omslag: Galerie art

Detaljer

NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010

NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010 NTP 2014-2023 Nordområdeutredningen, fase 1 Verksted for petroleum, Tromsø 18.8 2010 Hva er galt, kan gå galt Klima, natur, ressurser - Miljø og klima (Fokus ulykker og politiske redsel) - Varig vern av

Detaljer