Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Norsk Cavalierklubb"

Transkript

1 Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai klokken Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møtedirigent 4. Valg av 2 referenter 5. Valg av tellekorps, 3 personer 6. Årsberetning for Regnskap for Budsjett for 2015/ Innkomne saker/forslag 10. Valg

2 Årsberetning for Norsk Cavalierklubb 2014 Styret: Leder: Anne Britt Hansen Nestleder: Edvin Haraldsvik Styremedlem: Hans P.C.Hansen Styremedlem: Janne Larsen Styremedlem: Åse Kristine W. Halvorsen Vara til styret: Grethe Yddal, Jorunn Øyen Jeanette Johansen Innledning: Styret har i 2014 gjennomført en rekke aktiviteter. Det har vært saker som medlemmer har meldt inn og saker som er kommet gjennom andre kanaler. Arbeidet i styret har medført stor belastning på det enkelte styremedlem og varamedlem til styret. Pr var medlemsantallet totalt på Aktivitet: Styret har gjennomført 20 styremøter i 2014, det er behandlet ca 131 saker. Saker som spesielt kan nevnes er forståelse av årsmøte vedtak i forbindelse med RAS dokumentet. Det er avholdt 2 oppdretterkonferanser/ kurs i Vi har opprettet et avlsråd og det er gjennomført et avlsrådskurs i regi av NKK i januar Klubben har gjennomført 5 eksteriør-utstillinger i Disse var fordelt over hele landet. Styret har vært ansvarlig arrangør for 3 av disse utstillingene. Bergensgruppen og Gruppe Nord har hatt ansvar for hver sine av de to andre utstillingene. Utstillingskomiteen har vært ansvarlig for gjennomføringen av utstillingene. De har også jobbet med planlegging av fremtidige utstillinger og fordelingen av utstillinger rundt i landet. Styret har deltatt på et internasjonalt symposium i Belgia angående Cavalierens helse og utfordring i nåtid og fremtid. Det ble opprettet mange nyttige kontakter for det videre arbeide med helse og opplæring av våre medlemmer og oppdrettere. RAS ble klargjort og godkjent av NKK i Styret har arbeidet med å få Pro-Shopen opp å gå med nye varer for salg til medlemmene. Styret har hatt et aktivt år med mange utfordringer å forholde seg til. Det har vært endringer i regler fra NKK, nye prosedyrer for mange av aktivitetene som berører klubber som er tilsluttet NKK. Økonomi: Styret har vært kritisk til kostnader. Resultatet alle aktiviteter er gjennomført innenfor de vedtatte budsjettrammer vedtatt av årsmøte. Fremtid: Det er planlagt en konferanse for nye og gamle oppdrettere i løpet av våren Det er planlagt 5 utstillinger for 2015 som blir fordelt over hele landet hvor den største blir på Lillestrøm i september i forbindelse med European Dog Show. Styret skal ha fokus på å øke antall medlemmer. Kristiansand den Anne Britt Hansen Edvin Haraldsvik Janne Larssen Hans P.C.Hansen Åse Kristine Warberg Halvorsen 2 Årsmøte 2015

3 Resultat-regnskap 2014 Inntekter: Medlemskontingent Oppdretterseminar Egenandel Symposium Belgia Annonser Oppføring oppdretterliste MVA-kompensasjon Sum inntekter Kostnader: Godtgjørelse til styret Småanskaffelser Standleie «Dogs4All» Regnskapshonorar Kontorrekvisita 941 Medlemsblad Ulike komitéer Seminarer Hovedutstilling Helse Premier Data Telefon Porto Red.-komitéen Styret og komitéer Reklame/annonser Gave Diverse utgifter 679 Tap fordring Hordaland Bankgebyrer + ørediff Sum kostnader Fortsetter neste side Årsmøte

4 RESULTAT - fortsettelse fra side 3 Sum Driftsresultat Renteinntekter Salten Brukshundklubb -377 Sum annen renteinntekt Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler: Overskudd utst. Lofoten Overskudd Akkerhaugen Tidligere gruppe Østfold Sum verdiendring marked. omløpsmidler Renteutgifter/gebyrer 42 Annen finanskostnad: Underskudd utst. Bergen Underskudd utst. Bjerke Underskudd utst. Tromsø Sum annen finanskostnad Sum ordinært resultat Eget regnskap for ProShop foreligger på: Revisjonsrapport til årsmøtet 2015 Regnskapet 2014 Regnskapet for Norsk Cavalier Klubb er revidert og funnet i orden. Kontroll av bilag er utført og regnskapet er gjennomgått i sin helhet. Oslo, Tone Finnsen Hanevik, revisor 4 Årsmøte 2015

5 Balanse pr Kortsiktige fordringer: Lån ProShop Sum kortsiktige fordringer Forskuddsbet. kostnad Påløpt inntekt vedr. Helse, Belgia MVA-komp. inneværende år Sum forskuddsbet. kostad+påløpte inntekter Bank Bank Bank Kontanter bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital Annen kortsiktig gjeld: Gjeld til HPC Hansen Påløpt kostnad (regnskap) Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD og EGENKAPITAL Janne Larsen Kasserer i Norsk Cavalierklubb Årsmøte

6 Budsjett for NCk 2015 og 2016 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Medlemskontingenter Salg annonser/blader MVA-kompensasjon Renteinntekter Oppdrettereliste SUM inntekter: Kostnader Kontor- og telefon Data- og EDB Porto Cavalieren Helseaktiviteter Tilskudd møter redaksjonen «Cavalieren» trykk Tilskudd møter/konferanser Styret reiser/møter Regnskapskostnader Diverse kostnader Antatt underskudd utst SUM kostnader: Inntekter Medlemskontingenter Salg annonser/blader MVA-kompensasjon Renteinntekter Oppdrettereliste SUM inntekter: Kostnader Kontor- og telefon Data- og EDB Porto Cavalieren Helseaktiviteter Tilskudd møter redaksjonen «Cavalieren» trykk Tilskudd møter/konferanser Styret reiser/møter: Regnskapskostnader Diverse kostnader Antatt underskudd utst SUM kostnader: Budsjettert årsresultat (før avskrivninger): Budsjettert årsresultat (før avskrivninger): Årsmøte 2015

7 INNKOMNE SAKER/FORSLAG Forslag til årsmøte Endring av NCK s lover etter pålegg fra NKK Dette gjelder 2 punkter i lovene som NKK har bedt oss endre. Disse 2 punktene er: 3-2 Antall fullmakter pr. medlem må spesifiseres i teksten når klubben har dette. 4-3 Teksten i siste punkt må rettes til «oppnevne representant til NKK s representantskap». Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting og godkjennelse av klubbens årsmøte. Styrets forslag: Endre disse 2 paragrafene slik: 3-2 Endres fra «Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.» til «Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Hver medlem kan ha max 1 fullmakt.» 4-3 Endre siste punkt endres fra «oppnevne representant til NKK-regionen» til «oppnevne representant til NKK s representantskap (RS)». Forslag fra Styret 2. Endring av NCK s lover valg av nestleder Praksis i Norsk Cavalierklubb har vært inntil nå at det er styret som velger Nestleder. Dette mener styret at det kan være en stor fordel for å få en velfungerende styret. Styret vil derfor foreslå at dette fjernes fra punkt i. under 3-4 Årsmøtetsoppgaver. Og legge «valg av Nestleder» som et under punkt til 4-3 Styrets oppgaver Slik at det står - Velge nestleder blant styremedlemmer Forslag fra Styret 3. Endring av avlsretningslinjer - avlsdebut-alderen økes fra 2 til 2,5 år Etter forslag fra RAS komiteen og RAS anbefales det at avlsdebut-alderen økes til 2,5 år for begge kjønn. Grunnen til dette er for å forbedre hjertestatus hos Cavalier og ved å innføre dette vil man også kunne vurdere hvilke dyr som får symptomer på SM, Episodic Falling og andre arvelige sykdommer med tidlig debut og unngå å avle på dyr som er syke. Styrets forslag 4. Registrering av medlemmers mailadresser Styret skal, så snart som mulig og i god tid før neste års årsmøte, lage et med- Årsmøte

8 lemsregister med navn, adresse og mailadresse. Dette for å kunne sende ut kommende årsmøtepapirer, samt annet av interesse for medlemmene, pr. mail. Medlemmer som ikke har mailadresse (sannsynligvis få), vil måtte få papirene oversendt pr. post. Oppfordring til å sende inn, ev. korrigere, mailadresser, kan f.eks. gjøres via hjemmeside og Facebook (mange aktive Cavaliergrupper der). 19/ Marthe Bøhmer Styrets kommentar: Medlemsadministrator legger inn i dag tilgjengelig eposter for nye medlemmer. Men utfordringen er at epost-adressene ikke blir oppdaterte ved endring. Selv vanlige postadresser er det en utfordring med at medlemmene ikke oppdaterer adressen sin ved flytting etc. Uansett er det medlems sitt ansvar til å ha riktig adresse og e-post. Oppdatering gjøres på «Min Side» hos NKK. I tillegg så har ikke alle medlemmer epost. I 2013 brukte vi epost og post til å sende ut årsmøtepapirene. 3 personer brukte 2 dager på å jobbe med dette. Vi hadde gratis trykking, noe som man ikke kan regne med, dugnad for 3 personer - ca 20 arbeidstimer totalt. Kostnadene ca kr. Årets utsending skjer via medlemsbladet og har en total kostnad på 4000,- kr. og null arbeidstimer. Konklusjon er at styret må få lov til å bestemme metoden innkalling og utsendingen av årsmøte-papirene skal skje på. Styret har behandlet forslaget og vil ikke anbefale årsmøtet å vedta forslaget. 5. Forslag til årsmøtet Komiteer og økonomi Klubben har i dag 4 komiteer: Redaksjonskomite, aktivitetskomite, helsekomite og utstillingskomite. Å arbeide i disse komiteene avstedkommer utgifter som skal dekkes av klubben. I 2010 ble det nedsatt en organisasjonskomite som skulle vurdere klubbens organisering av de ulike aktivitetene. Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt på årsmøtet Der kom bl.a. frem dette om økonomi for redaksjonskomiteen: «Redaktør og komite får dekket kostnader i henhold til bilag. Når det gjelder telefon og km-godtgjørelse, dekkes dette i henhold til statens satser. Ved utgifter større enn kr.. må det søkes om godkjenning av styret» (beløpet fastsettes av styret hvert år). Jeg kan ikke se at dette er praktisert for komiteene de senere år, og foreslår derfor følgende, som pålegg til styret: «Hver komité får en kostnadsramme/et budsjett fastsatt av styret hvert år. Komiteene får dekket kostnader i henhold til bilag innenfor denne kostnadsrammen. Kostnader utover kostnadsrammen, må godkjennes av styret.» 8 Årsmøte 2015

9 Dette vil spare både komitemedlemmer og styret for mye arbeid m.h.t. vurdering og godkjenning av hver liten kostnad. 19/ Marthe Bøhmer Styrets kommentar: På Årsmøte 2013 ble det bestemt at alle komiteer blir nedlagt ved nytt styre og det er opptil det nye styret å opprette de nye komiteer med arbeidsoppgaver og definere kostnadsrammen/budsjett. Nåværende styre har ikke hatt store utfordringen med arbeidsmengden i forhold til godkjenning av hver liten kostnad. Det går vanligvis helt enkelt og greit med god kommunikasjon mellom styret og komiteene. Styret anser ikke dette som et årsmøte sak. Det er styret som er ansvarlig for økonomien. Konklusjon: Styret går imot forslaget og anbefaler at forslaget avvises. 6. Forslag for å øke medlemsstand Jeg er gjort kjent med fra styret at det er ca betalende medlemmer i Cavalierklubben pr i dag. Jeg ser at facebook-gruppen "Cavalier King Charles Spaniel" har ca 3000 medlemmer, og at det i 2014 ble registrert nærmere 700 cavalier-valper hos NKK. Jeg mener derfor det bør være et stort potensiale i å få flere betalende medlemmer til klubben for å kunne gi økte inntekter og bedre økonomi med større handlefrihet. Cavalieren er som kjent blant de 5 mest populære rasene i Norge for tiden, sammen med bl.a. Schäfer. Jeg ser på nettsiden til Norsk Schäferhund Klubb at de har ca medlemmer. Siden kr 290,- av kontingenten pr medlem går til NCK (resten til NKK), vil 1000 nye medlemmer gi oss økte inntekter på kr , og 2000 nye medlemmer gi kr i økte inntekter pr år. Jeg foreslår derfor at det satses mer målbevisst og aktivt på rekruttering av medlemmer. Dette arbeidet kan f.eks tillegges en bestemt person/komité, som har ansvaret for å følge dette opp med jevnlig markedsføring av klubben, bl.a på facebook og på andre måter som f.eks gjennom samarbeid med oppdretterne. Mvh Anne Marie Trulsrud, Styrets kommentar: Styret er helt enig at vi må jobbe for å øke medlemsantallet. Se forslag nr. 7 som et av tiltakene vi har lyst til å prøve. Ellers så er den beste måten å få nye medlemmer er at andre medlemmer anbefaler klubben, dvs. at alle medlemmer kan rekruttere nye medlemmer. Det er pr. i dag medlemsadministratorer som har ansvar for administrasjon av medlemsregisteret. Konklusjon: Styret får fullmakt til å jobbe videre med å øke medlemsantallet. 7. Ny kontingent «klasse» Innføring av et nytt kontingent type/klasse vil gi flere muligheter for å verve Årsmøte

10 andre medlemmer som ikke ellers ville melde seg inn i klubben nå i dag. Dette kan brukes ved f.eks. at vi kan sette i gang at oppdrettere som står på oppdretterlisten kan tilby sine valpekjøpere et medlemskap i NCK til redusert pris det første året. Dvs. prisavslag på opptil 90,- kr. slik at prisen blir kr. 200,- til NCK pluss grunnkontingent til NKK 160,-. Totalt blir det 360,- kr. Dette kan også brukes ved diverse tilstelninger som f.eks. Dogs4All at klubben kan gi et introduksjons-medlemskap under arrangementet. Vi ønsker ikke å øke kontigentene på nåværende tidspunkt. Forslag fra Styret 8. Utstillinger til faste plasser og faste helger Forslag til å avholde utstillingene våre på faste plasser til faste helger. Dette vil gi både arrangører og utstiller godt rustet til å forberede. Forslag jeg tror alle kan vende seg til. 1. Dobbeltutstilling i mai, flyttes mellom østlandet og vestlandet annet hvert år. Gruppene på de respektive plassene fordeler ansvaret. For eks på Vestlandet, Kristiansand, Stavanger og Bergen har det hver sin gang, og tilsvarende på Østlandet. 2. Enkel utstilling; en fast på Øslandet og en fast på Vestlandet gjerne i forbindelse med en større utstilling slik at det kan trekke flere utstillere. Stavanger, 21. mars Siri lill Midthun Styrets kommentar: Styret er ikke helt uenig, men ser utfordring med å sette faste datoer og plasser. Styret har sagt at dersom det er noen som er interessert i å avholde utstilling så må de ta kontakt. Husk at det planlegges ca. 2 år på forhånd slik at man må være ute i god tid. Det må være opptil utstillingskomiteen å avgjøre lokasjon og tidspunkt ut fra styrets planer og når det er mulig. Plassering av utstillinger er avhengig av at man har mannskap og lokaliteter for gjennomføring. Konklusjon: Styret kan ikke anbefale forslaget. 9. Forslag til avholdelse av Årsmøte 1. Årsmøte følger dobbelutstilling og legges til fredag kveld eller lørdag umiddelbart etter utstilling. 2. Alternativt å legge den til enkel-utstillingen, men da må det byttes på å avholde utstilling vår/høst 3. Legges til et oppdretterseminar Stavanger, 21. mars Siri lill Midthun Styrets kommentar: Dette må ses i forhold til lovene til NCK. Konklusjon: Ut fra klubbens lover så kan ikke styret anbefale forslaget om avholdelse av Årsmøte. 10 Årsmøte 2015

11 Valg Norsk Cavalierklubb På årsmøtet 2015 skal det velges: Leder 2 styremedlemmer 3 varamedlemmer Revisor Vararevisor 3 medlemmer til valgkomiteen 1 varamedlem til valgkomiteen Innstillingen fra valgkomiteen: Leder: Aud Schønning Styremedlemmer: Kari Skarpsno, Janne Larssen (styremedlemmene: Hans Hansen og Edvin Haraldsvik, er ikke på valg) Varamedlemmer: Heidi Halvorsen, Marianne Hanshaugen, Jeanette Johansen Revisor: Tone F. Hanevik Vara-revisor: Christel Hagen Medlemmer valgkomiteen: Astrid S. Aakre Bøe, Christel Hagen, Edith Gjerde Varamedlem valgkomiteen: Anne Marie Trulsrud Innsendte forslag: Nina Høegh er foreslått som varamedlem av Christine Follnes Stemmeseddel: Se neste side Årsmøte

12 Årsmøte 2015 Stemmeseddel, valg NCK 2015 Det skal velges: Leder 2 styremedlemmer 3 varamedlemmer Revisor og vara-revisor Valgkomité: 3 medlemmer og 1 varamedlem OBS. Ikke kryss av på flere enn de som skal velges inn. Hvis det er for mange kryss blir stemmeseddelen forkastet. JA BLANK Leder: Aud Schønning (ny) 2 år Styremedlem: Janne Larssen (gjenvalg) 2 år Styremedlem: Kari Skarpsno (ny) 2 år Varamedlem: Jeanette Johansen (gjenvalg) 1 år Varamedlem: Heidi Halvorsen (ny) 1 år Varamedlem: Marianne Hanshaugen (ny) 1 år Varamedlem: Nina Høegh (ny) 1 år Revisor: Tone F. Hanevik (gjenvalg) 1 år Vara-revisor: Christel Hagen (gjenvalg) 1 år Valgkomite: Astrid Bøe (gjenvalg) 1 år Valgkomite: Edith Gjerde (gjenvalg) 1 år Valgkomite: Christel Hagen (gjenvalg) 1 år Valgkomite vara: Anne Marie Trulsrud (gjenvalg) 1 år Fremgangsmåte for forhåndsstemming er følgende: NB! Kun medlemmer som har betalt kontingent kan avgi stemme. Marker med kryss under ja eller blank. Legg stemmeseddelen oppi en blank konvolutt og lim igjen. Legg så den blanke konvolutten oppi en ny konvolutt merket med ditt navn og medlemsnummer. Legg så denne i en ny konvolutt og send til: Norsk Cavalierklubb v/anne Britt Hansen, Svalåsvegen 15, 4645 Nodeland NB! Konvolutten må være ihende senest 2. mai

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer