Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport"

Transkript

1 Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport

2 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert resultat 16 Kontantstrømoppstilling 17 Endringer i konsernets egenkapital 18 Noter til halvårsregnskap 19 2

3 NØKKELTALL FOR LYSE FRA RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Mill. kr Driftskostnader Mill. kr EBITDA (1) Mill. kr Avskrivninger og nedskrivninger driftsmidler Mill. kr Driftsresultat (EBIT) (2) Mill. kr Netto finanskostnad Mill. kr Resultat før skatt Mill. kr Resultat etter skatt *) Mill. kr *) Herav: Urealiserte verdiendringer (etter skatt) Mill. kr Tilbakeført resultateffekt mer-/ mindreinntekt (etter skatt) Mill. kr Andre IFRS effekter (etter skatt) Mill. kr FRA BALANSEN Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Mill. kr Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Mill. kr Kontanter og bank Mill. kr Øvrige eiendeler Mill. kr Sum eiendeler Mill. kr Egenkapital Mill. kr Rentebærende gjeld inkl finansiell leasing Mill. kr Herav: Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr Sysselsatt kapital (3) Mill. kr KONTANTSTRØM Netto kontantstrømmer fra driften Mill. kr Netto rentekostnader Mill. kr Utbytte til eier Mill. kr Netto investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Mill. kr Netto investeringer/ salg av eierandeler (4) Mill. kr Likvide midler Mill. kr Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr

4 FINANSIERINGSSTØRRELSER FFO (5) Mill. kr EBITDA rentedekning (6) 4,8 6,4 5,0 EBIT rentedekning (7) 8,2 4,9 3,4 EBIT rentedekning - justert (8) 8,5 5,0 3,4 FFO rentedekning (9) 2,3 3,0 2,7 Rentebærende gjeldsgrad (10) % 63,8 % 70,2 % 70,5 % Egenkapitalandel (11) % 27% 22% 21% Egenkapitalandel - hensyntatt ansvarlig lån (12) % 38% 35% 33% NØKKELTALL, REGNSKAP EBITDA margin (13) % 39,5 % 49,6 % 42,0 % EBIT margin justert (14) % 27,2 % 37,8 % 28,9 % Egenkapitalrentabilitet (15) % 32,4 % 18,4 % 11,5 % Avkastning sysselsatt kapital (16) % 17,2 % 15,8 % 13,0 % NØKKELTALL, ENERGI Middelproduksjon GWh Produksjon vannkraft (17) GWh Strømleveranse sluttbruker GWh Levert volum Naturgass GWh Levert volum Fjernvarme GWh Områdepris NO2 øre/kwh 20,82 30,37 29,04 Bokført verdi av vannkraft pr. KWh kr/kwh 1,18 1,22 1,20 NØKKELTALL, LNG Produksjonskapasitet Tonn Antall kunder nedstrømsvirksomhet Levert volum nedstrømsvirksomhet Tonn * * Levert volum GWh Bokført verdi LNG anlegg og mottaksterminaler Mill. kr Bokført verdi LNG anlegg Mill. kr Bokført verdi tilknytted selskap, Skangass AS Mill. kr *Inkludert spotlaster solgt i Europa 4

5 NØKKELTALL, INFRASTRUKTUR OG ELNETT Antall nettkunder Levert energi GWh KILE-kostnad Mill. kr. 4,30 5,40 13,04 NØKKELTALL, TELEKOM Sysselsatt kapital Mill. kr EBITDA Mill. kr. 270* EBITDA margin % 28%* 29% 29% Bokført verdi Telekom infrastruktur (18) Mill. kr Antall kilometer fibernett Km Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskapet Antall aktive fiberkunder eiet av Lyse Antall solgte fiberkontrakter *Eks bruttoføring av logistikkavtale. Første halvår 2014 inkluderer oppstartskostnader i Bergen Fiber AS samt oppkjøp av Signal Bredbånd AS. EIERE Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr Renter og avdrag ansvarlig lån Mill. kr Utbytte / eieruttak Mill. kr Resultat pr. aksje (19) kr Definisjoner: ( 1 ) EBITDA Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger + resultatandel TS/FKV + andre tap/ gevinster netto ( 2 ) EBIT Driftsresultat etter IFRS ( 3 ) Sysselsatt kapital Egenkapital + rentebærende gjeld ( 4 ) Investeringer i eierandeler Kjøp av aksjer eller andeler, samt egenkapitalutvidelse i andre selskaper ( 5 ) FFO Årsresultat + avskrivninger, nedskrivninger, endring utsatt skatt og andre ikke kontantgenererende poster ( 6 ) EBITDA rentedekning EBITDA / rentekostnader ( 7 ) EBIT rentedekning EBIT / rentekostnader ( 8 ) EBIT rentedekning - justert EBIT - urealiserte verdiendringer/ rentekostnader ( 9 ) FFO rentedekning FFO / rentekostnader ( 10 ) Rentebærende gjeldsgrad Rentebærende gjeld / (rentebærende gjeld + bokført egenkapital) (11) Egenkapitalandel Egenkapital / sum eiendeler (12) Egenkapitalandel - hensyntatt ansvarlig lån Samlet egenkapital + ansvarlig eierlån / totalkapital (13) EBITDA margin EBITDA / driftsinntekter (14) EBIT margin - justert (EBIT + resultatandel TS/FKV + andre tap/gevinster netto) / driftsinntekter (15) Egenkapitalrentabilitet Årsresultat i % av gjennomsnittlig egenkapital - resultat for siste 12 måneder (16) Avkastning sysselsatt kapital Driftsresultat i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital - resultat for siste 12 måneder (17) Produksjon vannkraft Produksjon referert til utgående generatorklemme (18) Bokført verdi Telekom infrastruktur Grøfter, trekkerør, fiber og aktiv utrustning i fibernettet (19) Resultat pr. aksje Årsresultat / antall aksjer i selskapet 5

6 Halvårsberetning 2014 Lyse er et norsk konsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Innen fornybar energi er Lyse en nasjonal aktør, og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd. Lyse har regionalt bygd ut landets mest varierte og komplette infrastruktur for strøm, bio- og naturgass, fjernvarme og fiberbredbånd. God tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet prioriteres. Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør- Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap, tilfredsstillende lønnsomhet og en forventning til Lyse som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv. ØKONOMISKE RESULTATER FØRSTE HALVÅR Lysekonsernet hadde første halvår et resultat før skatt på millioner kroner, mot millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Etter skatter utgjorde halvårsresultatet millioner kroner, noe som er millioner kroner bedre enn første halvår Driftsresultatet for første halvår ble på millioner kroner. I det videre legges hovedvekten på å kommentere resultatet fra den underliggende driften frem til og med driftsresultatet. Urealiserte verdiendringer på energikontrater og vesentlige engangsposter i konsernregnskapet vises i tabellen nedenfor, og holdes utenfor den videre analysen av driftsresultatet. Driftsresultat Urealiserte verdiendringer valutaog kraftkontrakter (- inntekt) Vesentlige engangsposter (- inntekt) Driftsresultat før urealiserte verdiendringer og engangsposter Vesentlige engangsposter som det er korrigert for i beregning av underliggende resultat beløper seg til millioner kroner. Nedsalget i LNG virksomheten har gitt et samlet resultat på millioner kroner, hvorav revaluering av Lyses gjenværende eierandel på 49 % til virkelig verdi ga en positiv resultateffekt på 659 millioner kroner. Innen energivirksomheten er vannkraftanleggene i Jørpelandsvassdraget nedskrevet med 30 millioner kroner. Årsaken er fallende 6

7 kraftpriser, noe som medfører at nåverdien av virksomhetens fremtidige inntjening svekkes. Konsernet hadde første halvår en omsetning på millioner kroner fra underliggende drift, mot millioner kroner samme periode i fjor. Driftsinntektene fra vannkraftproduksjonen falt vesentlig som følge av betydelig lavere markedspriser og redusert produksjon sammenlignet med samme periode i fjor. I tabellen nedenfor fremgår underliggende driftsresultat fordelt på konsernets forretningsområder. FORRETNINGSOMRÅDET ENERGI Lyses forretningsområde Energi består av det heleide kraftselskapet Lyse Produksjon AS samt deleierskap i Sira-Kvina Kraftselskap DA, Ulla-Førre Verkene og Jørpeland Kraft AS. Lyse Neo AS står for konsernets virksomhet innen naturgass, fjernvarme og kjøling. Energisalg til sluttbruker skjer gjennom det heleide selskapet Lyse Energisalg AS. Driftsresultatet fra underliggende drift ble 630 millioner kroner. Tilsvarende var resultatet for samme periode i fjor millioner kroner. Energi LNG Infrastruktur Telekom Andre og elimineringer* Driftsresultat før urealiserte verdiendringer og engangsposter *I posten Andre og elimineringer inngår Lyse AS, Lyse Smart AS og Lyse Energi AS. Underliggende driftsresultat ble svekket med 470 millioner kroner, eller 35 %, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet fra forretningsområdet energi er svekket med 557 millioner kroner. Televirksomheten har et underliggende driftsresultat på 161 millioner kroner i første halvår 2014, dette er 40 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Underliggende driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) for konsernet ble for første halvår på millioner kroner mot millioner kroner for samme periode i fjor. Driftsaktivitetene siste 12 måneder har gitt en avkastning på 9 % målt ved driftsresultat fra underliggende drift i forhold til gjennomsnittlig sysselsatt kapital. Resultatsvekkelsen skyldes 31 % lavere kraftpris enn i samme periode i fjor samt betydelig lavere vannkraftproduksjon. Områdeprisen i Lyses produksjonsområde har vært ca. 21 øre/kwh i første halvår. Prissikring har gitt et bidrag, men er ikke tilstrekkelig til å motvirke det betydelige prisfallet. Vannkraftproduksjon i første halvår var 3,4 TWh, mot 4,2 TWh i Gass- og varmeproduktene leverte et driftsresultat på 42 millioner kroner første halvår, noe som er 23 millioner kroner svakere enn for tilsvarende periode året før. Oppnådde priser for gassproduktene er på linje med Fjernvarmeprisene er i stor grad er indeksert mot kraftprisen, og har derfor falt betydelig. Det ble levert 361 GWh med gass og fjernvarme første halvår, en nedgang på om lag 99 GWh fra tilsvarende periode i fjor. LNG LNG-virksomheten i Lyse konsernet inkluderer for årets første fire måneder både LNG-produksjon og nedstrømsvirksomhet. Etter transaksjonen med Gasum OY som ble gjennomført pr 2.mai, består den av hele resultatet fra produksjonsselskapet Risavika LNG Production AS (100 % eid av Lyse) og 49 % andel av resultatet i nedstrømselskapet Skangass AS. Transaksjonen er nærmere beskrevet i note 6. LNG-virksomheten fortsetter den positive utviklingen. Det ble levert tonn LNG til kunder første halvår, noe som tilsvarer en energimengde på nesten 1,8 TWh. 7

8 Leveransene fra Lysekilterminalen i Sverige til Preem-raffineriet vil starte i 2. halvår. Dette vil medføre en betydelig økning i leveransevolumet og for året som helhet er det forventet et salg tilsvarende produksjonskapasiteten på tonn. LNG-fabrikken har bortsett fra perioder med planlagt vedlikehold, hatt full kapasitetsutnyttelse. Virksomhetsområdet hadde første halvår driftsinntekter på om lag 514 millioner kroner. Den resultatmessige utviklingen viser en betydelig forbedring sammenlignet med samme periode i Virksomhetsområdet har for Lyse bidratt med et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 92 millioner kroner og resultat før skatt på 12 millioner kroner. Per 1.halvår 2013 var driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 3 millioner kroner og resultat før skatt negativ med 116 millioner kroner. FORRETNINGSOMRÅDET INFRASTRUKTUR OG ELNETT Lyses forretningsområde Infrastruktur og Elnett inkluderer Lyse Elnett AS, 50% av Lyse Sentralnett AS og entreprenørselskapet Lyse Infra AS. Driftsresultat fra virksomheten var på 79 millioner kroner per første halvår 2014, mot 98 millioner kroner samme periode i fjor. Årets inntektsramme (tillatt inntekt for elnettvirksomheten) er noe redusert sammenlignet med fjoråret. I virksomheten er det i perioden investert 145 millioner kroner, hvorav 110 millioner kroner i distribusjonsnett og tilknytning av nye kunder som følge av stor byggeaktivitet i regionen. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har målt nettdriften i Lyse Elnett AS til å være blant de mest effektive sammenlignet med et gjennomsnitt av sammenlignbare selskaper i bransjen. Avbruddskostnadene (KILE kostnader) første halvår ble på 4,3 millioner kroner, noe som kan tilskrives høy grad av driftsstabilitet i perioden. Tilsvarende var KILE-kostnaden 5,4 millioner i første halvår i % av aksjene i Lyse Sentralnett AS er solgt til Statnett SF. Nettvirksomheten, inkludert periodens mindreinntekt, oppnådde en totalavkastning på 2,3 % første halvår, mot 3,8 % samme periode i fjor. FORRETNINGSOMRÅDET TELEKOM Lyses forretningsområde Telekom består av den heleide digital-tv og internett leverandøren Altibox AS, de heleide fiberselskapene Lyse Fiber AS og Signal Bredbånd AS, teknologiselskapet Lyse IT AS, alarm- og sikkerhetsleverandøren Noralarm AS og Lyses telekomvirksomhet på Østlandet som er samlet i selskapet Viken Fiber AS. Lyse har en eierandel på 71 % i dette selskapet. Bergen Fiber ble startet høsten 2013 og er 85 % eid av Lyse. Televirksomheten kjøpte i april Signal Bredbånd AS som har sitt hovedkontor i Bodø. Oppkjøpet medførte at antallet heleide fiberkunder økte med , og gir televirksomheten tilgang til en betydelig 8

9 fiberinfrastruktur i Nord - Norge. Virksomheten er konsolidert fra og med 1. mai Driftsresultat fra underliggende drift ble på 161 millioner kroner, mot 121 millioner kroner første halvår Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA), ble 273 millioner kroner, mot 246 millioner kroner samme periode i fjor. Antall kunder i Altibox per 30. juni 2014 var sammenlignet med per 30. juni Inkludert Lyses eierandel i Viken Fiber AS ville EBITDA, vært 368 millioner kroner, mot 323 millioner kroner samme periode i fjor. Det er stor etterspørsel etter virksomhetens produkter tross skjerpet konkurranse, og salgsresultatene hittil i år har vært gode. Det er høyt fokus på effektiv drift. De tiltak som ble iverksatt i perioden bidrar positivt til resultatene. Nye tiltak som vil få effekt på litt lengre sikt er igangsatt. FINANSPOSTER OG SKATTER Netto finanskostnader utgjorde i første halvår 248 millioner kroner, en reduksjon på 2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Markedsrentene har i første halvår vært lave og på nivå med fjoråret. Av konsernets netto rentebærende gjeld på millioner kroner, er millioner kroner rentesikret ved fastrentelån og rentebytteavtaler med en gjenværende løpetid på fra 1 til 10 år. Dette, sammen med iboende rentesikring i nettvirksomheten og grunnrenteskatten, medfører at årsresultatene de neste årene er moderat følsomme for endringer i markedsrenten på kort og mellomlang sikt. Av en ekstern låneportefølje på samlet millioner kroner utgjør obligasjonslån og banklån henholdsvis millioner kroner og millioner kroner. Lånene i denne låneporteføljen har en løpetid i intervallet mellom 1 til 10 år, og årlig refinansieringsbehov styres aktivt. Sertifikatlån med løpetid på ett år eller mindre, utgjør 800 millioner kroner ved utgangen av halvåret. Skattekostnadene utgjorde 290 millioner kroner i første halvår. Tilsvarende tall for fjoråret var 642 millioner kroner. Resultat pr aksje første halvår ble kr mot kr 489 i samme periode i fjor. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om videre drift. KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Driftsaktivitetene ga en kontantstrøm på 669 millioner kroner, mot millioner kroner i samme periode i fjor. Innbetaling ved salg av datterselskaper ga en positiv kontantstrøm på millioner kroner, hvorav nedsalget i Skangass AS utgjorde millioner kroner. Lysekonsernet investerte 998 millioner kroner i første halvår 2014, en økning på 474 millioner kroner fra samme periode året før. Investeringene første halvår 2014 fordeler seg slik mellom forretningsområdene: Energi LNG Infrastruktur og elnett Telekom Andre og elimineringer* Brutto investeringer (aksjer og driftsmidler( ) *I posten Andre og elimineringer inngår Lyse AS, Lyse Smart AS og Lyse Energi AS. Innen LNG-virksomheten er investeringene på 164 millioner kroner i all hovedsak knyttet til sluttføring av mottaksterminalen i Lysekil. Rentebærende gjeld beløper seg til millioner kroner ved utgangen av juni. Ved inngangen til 2014 var rentebærende gjeld på millioner kroner. Konsernets likviditetsbeholdning har i samme periode økt fra millioner kroner til millioner kroner. Rentebærende gjeldsgrad var ved halvåret på 47 %, mot 50 % ved utgangen av fjoråret. Likviditetsreserver i form av frie bankinnskudd og kommiterte 9

10 trekkrettigheter, som kan aktiveres i løpet av få dager, var på millioner kroner ved utløpet av første halvår. Ved utgangen av første halvår hadde Lysekonsernet en bokført egenkapital på millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel 27 %. Inklusive ansvarlige lån er egenkapitalandelen 38 %. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sykefraværet første halvår var 3,0 % mot 3,4 % første halvår Det har vært meldt 2 skader på egne ansatte første halvår. Ingen av disse medførte fravær. I tillegg er det registrert en fraværsskade hos ekstern entreprenør i forbindelse med utbygging av nytt vannkraftverk i Lysebotn. UTSIKTENE FRAMOVER Styret fastholder og bygger videre på konsernets strategi fram mot 2020, og har i tråd med denne i første halvår 2014 gjennomført tre transaksjoner: 50 % av aksjene i Lyse Sentralnett AS ble i februar solgt til Statnett SF som gjennom erverv av alle A-aksjene har full kontroll i selskapet. Statnett skal overta alle aksjene i Lyse Sentralnett AS etter at ny 420 kv hoved- forbindelse er bygd mellom Lysebotn og Stavanger. 100 % av aksjene i det Bodø-baserte Signal Bredbånd ble ervervet i mars, og transaksjonen er godkjent av Konkurransetilsynet. Salget av 51 % av aksjene i Skangass AS til finske Gasum Oy ble gjennomført i mai. Samtidig er LNG-fabrikken i Risavika skilt ut og lagt inn i selskapet Risavika LNG Production AS som fortsatt er heleid av Lyse. Gjennom disse transaksjonene har konsernet redusert risiko ved at KILE-risikoen (kompensasjon for ikke levert energi) for sentralnettets del nå ligger hos Statnett, og konsernet har gjennom nedsalget i LNG-virksomheten også fått avlastning på investeringen i Skangass AS samtidig som ny industriell partner styrker markeds- og vekstmuligheter. 10

11 Transaksjonene underbygger konsernets strategi der de tre forretningsområdene energi, tele og infrastruktur og elnett ligger fast. Fiber er definert som kjernevirksomhet idet styret har sett det som viktig å løfte selskapet ut av den tradisjonelle rollen som utelukkende produsent og distributør av strøm. Styret fortsetter å spisse strategien om de fem hovedområdene; Fornybar kraft, fjernvarme og biogass, elnett, fiber og teknologi alt som ledd i arbeidet med å utvikle morgendagens infrastruktur. De lave kraftprisene vil trolig vedvare i andre halvår, noe som delvis vil kompenseres ved noe høyere produksjon enn normalt. Prisbildet på kraft utfordrer konsernets mål om et resultat etter skatt på 1 milliard kroner i 2020, og styret arbeider målrettet for at den negative utviklingen i kraftmarkedet skal oppveies av en positiv resultatutvikling innen øvrige forretningsområder. I tillegg skal gevinst og kapitalfrigjøring fra transaksjonene i 1. halvår, bygge opp under de finansielle 2020-målene. Arbeidet med å utvikle nyttige tjenester i grensesnittet mellom energi og teknologi vil fortsette, og i andre halvår vil Lyse lansere flere smarthustjenester under merkenavnet Smartly. Smarthustjenestene, som kan styre lys, varme, alarm, dørlås og vinduer, vil være bærebjelken for velferdsløsninger. Disse løsningenevil Lyse tilby i kommunemarkedet der det forventes økt interesse og etterspørsel i tråd med den demografiske utviklingen. Regionalt deltar Lyse, sammen med andre aktører, som Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus med flere, for å gjøre Stavanger-regionen ledende innen velferdsteknologi. Styret arbeider for å sikre kapitaltilgang, bruke teknologi mer effektivt samt å bemanne konsernet med kompetente medarbeidere alle vesentlige forutsetninger for å realisere konsernets samlede strategier. Stavanger 21. august 2014 Styret i Lyse Energi AS Ivar Rusdal Styreleder Reinert Kverneland Nestleder Cecilie Bjelland Styremedlem Hilda Bådsvik Høie Styremedlem Solveig Ege Tengesdal Styremedlem Arne M. Sele Styremedlem Pål Morten Borgli Styremedlem Gulay Øzturk Styremedlem Eimund Nygaard Adm. direktør/konsernsjef 11

12 ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER Vi erklærer etter beste overbevisning at regnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2014 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at styrets melding gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor. Stavanger 21. august 2014 Styret i Lyse Energi AS Ivar Rusdal Styreleder Reinert Kverneland Nestleder Cecilie Bjelland Styremedlem Hilda Bådsvik Høie Styremedlem Solveig Ege Tengesdal Styremedlem Arne M. Sele Styremedlem Pål Morten Borgli Styremedlem Gulay Øzturk Styremedlem Eimund Nygaard Adm. direktør/konsernsjef 12

13 RESULTATREGNSKAP (Beløp i hele tusen kroner) Note Salgsinntekter Energikjøp og varekostnad Lønnskostnad og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre tap / gevinster (-) netto 2, Resultatandel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Resultat før skattekostnad Overskuddsskatt Grunnrenteskatt Skattekostnad Periodens resultat Tilordnet: Aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser

14 BALANSE EIENDELER (Beløp i hele tusen kroner) Note ANLEGGSMIDLER Fallrettigheter Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel grunnrente Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Balanse fortsetter EGENKAPITAL OG GJELD (Beløp i hele tusen kroner) Note EGENKAPITAL Selskapskapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital GJELD Lån 3, Utsatt skatt Utsatt skatt grunnrente Pensjonsforpliktelser Derivater Avsetninger Annen langsiktig gjeld 7, Sum langsiktig gjeld Lån 3, Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Derivater Avsetninger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 UTVIDET KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP (Beløp i hele tusen kroner) PERIODENS RESULTAT Utvidet resultat: Andre innregnede inntekter og kostnader som vil reklassifiseres til resultatet: Kontantstrømsikring valutaterminkontrakter Kontantstrømsikring rentebytteavtaler Kontantstrømsikring finansielle kraftkontrakter Valutaomregningsdifferanser Sum andre innregnede inntekter og kosntader som vil reklassifiseres til resultatet: Andre innregnede inntekter og kostnader som ikke vil reklassifiseres til resultatet: Pensjon Sum andre innregnede inntekter og kostnader som ikke vil reklassifiseres til resultatet: Sum utvidet resultat etter skatt Periodens totalresultat Tilordnet: Aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Periodens totalresultat

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele tusen kroner) Netto kontantstrømmer fra driften KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling kjøp av datterselskap Innbetalinger salg av datterselskap Utbetalinger ved kjøp av aksjer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Utbetalinger ved lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Innbetaling av lån til tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Utbetaling (-)/ innbetaling netto andre investeringer Kontanteffekt utgang datterselskap Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling av egenkapital fra ikke-kontrollerende eierinteresser Opptak av lån Nedbetaling rentebærende gjeld Betaling av finansielle leieforpliktelser Utbytte betalt til selskapets aksjonærer Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Kontanter ved oppkjøp av datterselskap Likviditetsbeholdning ved periodens slutt

18 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 31. desember Periodens resultat Utvidet resultat i perioden Årets totalresultat etter skatt Utbytte Andre endringer ført direkte mot egenkapital Egenkapital 30. juni Egenkapital 31. desember Periodens resultat Utvidet resultat i perioden Årets totalresultat etter skatt Utbytte Ikke-kontrollerende eierinteresser Andre endringer ført direkte mot egenkapital Egenkapital 30. juni

19 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKAPET 1 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Konsernregnskapet for første halvår 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard som fastsatt av EU). Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34. Delårsrapporten er ikke revidert. Halvårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor leses i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 2 i konsernets årsregnskap for 2013, med unntak av endringer som nevnt nedenfor. Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger Fra 1. januar 2014 er følgende standarder tatt i bruk: IFRS 10 Konsoliderte finansregnskap er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger fokuserer på rettighetene og forpliktelsene til partene mer enn den juridiske strukturen. Fellesordningen deles i to ulike slag: Felleskontrollerte driftsordninger og Felleskontrollerte virksomheter. Felles drift oppstår når deltakerne har rettigheter over eiendelene og er ansvarlig for forpliktelsene til ordningen. En deltaker i felles drift regnskapsfører sin andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Felles virksomhet oppstår når deltakerne har rettigheter knyttet til netto eiendeler i ordningen. Slike ordninger regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i andre enheter inneholder alle noteopplysninger for eierinteresser i andre enheter inkudert fellesordninger, tilknyttede selskap, strukturerte enheter og andre selskaper som ikke konsolideres. Ingen av de nye regnskapsstandardene har påvirket regnskapet i vesentlig grad. 19

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer