Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport"

Transkript

1 Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport

2 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert resultat 16 Kontantstrømoppstilling 17 Endringer i konsernets egenkapital 18 Noter til halvårsregnskap 19 2

3 NØKKELTALL FOR LYSE FRA RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Mill. kr Driftskostnader Mill. kr EBITDA (1) Mill. kr Avskrivninger og nedskrivninger driftsmidler Mill. kr Driftsresultat (EBIT) (2) Mill. kr Netto finanskostnad Mill. kr Resultat før skatt Mill. kr Resultat etter skatt *) Mill. kr *) Herav: Urealiserte verdiendringer (etter skatt) Mill. kr Tilbakeført resultateffekt mer-/ mindreinntekt (etter skatt) Mill. kr Andre IFRS effekter (etter skatt) Mill. kr FRA BALANSEN Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Mill. kr Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Mill. kr Kontanter og bank Mill. kr Øvrige eiendeler Mill. kr Sum eiendeler Mill. kr Egenkapital Mill. kr Rentebærende gjeld inkl finansiell leasing Mill. kr Herav: Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr Sysselsatt kapital (3) Mill. kr KONTANTSTRØM Netto kontantstrømmer fra driften Mill. kr Netto rentekostnader Mill. kr Utbytte til eier Mill. kr Netto investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Mill. kr Netto investeringer/ salg av eierandeler (4) Mill. kr Likvide midler Mill. kr Ubenyttede trekkrettigheter Mill. kr

4 FINANSIERINGSSTØRRELSER FFO (5) Mill. kr EBITDA rentedekning (6) 4,8 6,4 5,0 EBIT rentedekning (7) 8,2 4,9 3,4 EBIT rentedekning - justert (8) 8,5 5,0 3,4 FFO rentedekning (9) 2,3 3,0 2,7 Rentebærende gjeldsgrad (10) % 63,8 % 70,2 % 70,5 % Egenkapitalandel (11) % 27% 22% 21% Egenkapitalandel - hensyntatt ansvarlig lån (12) % 38% 35% 33% NØKKELTALL, REGNSKAP EBITDA margin (13) % 39,5 % 49,6 % 42,0 % EBIT margin justert (14) % 27,2 % 37,8 % 28,9 % Egenkapitalrentabilitet (15) % 32,4 % 18,4 % 11,5 % Avkastning sysselsatt kapital (16) % 17,2 % 15,8 % 13,0 % NØKKELTALL, ENERGI Middelproduksjon GWh Produksjon vannkraft (17) GWh Strømleveranse sluttbruker GWh Levert volum Naturgass GWh Levert volum Fjernvarme GWh Områdepris NO2 øre/kwh 20,82 30,37 29,04 Bokført verdi av vannkraft pr. KWh kr/kwh 1,18 1,22 1,20 NØKKELTALL, LNG Produksjonskapasitet Tonn Antall kunder nedstrømsvirksomhet Levert volum nedstrømsvirksomhet Tonn * * Levert volum GWh Bokført verdi LNG anlegg og mottaksterminaler Mill. kr Bokført verdi LNG anlegg Mill. kr Bokført verdi tilknytted selskap, Skangass AS Mill. kr *Inkludert spotlaster solgt i Europa 4

5 NØKKELTALL, INFRASTRUKTUR OG ELNETT Antall nettkunder Levert energi GWh KILE-kostnad Mill. kr. 4,30 5,40 13,04 NØKKELTALL, TELEKOM Sysselsatt kapital Mill. kr EBITDA Mill. kr. 270* EBITDA margin % 28%* 29% 29% Bokført verdi Telekom infrastruktur (18) Mill. kr Antall kilometer fibernett Km Antall aktive fiberkunder i Altibox partnerskapet Antall aktive fiberkunder eiet av Lyse Antall solgte fiberkontrakter *Eks bruttoføring av logistikkavtale. Første halvår 2014 inkluderer oppstartskostnader i Bergen Fiber AS samt oppkjøp av Signal Bredbånd AS. EIERE Ansvarlig lån fra eiere Mill. kr Renter og avdrag ansvarlig lån Mill. kr Utbytte / eieruttak Mill. kr Resultat pr. aksje (19) kr Definisjoner: ( 1 ) EBITDA Driftsresultat + avskrivninger og nedskrivninger + resultatandel TS/FKV + andre tap/ gevinster netto ( 2 ) EBIT Driftsresultat etter IFRS ( 3 ) Sysselsatt kapital Egenkapital + rentebærende gjeld ( 4 ) Investeringer i eierandeler Kjøp av aksjer eller andeler, samt egenkapitalutvidelse i andre selskaper ( 5 ) FFO Årsresultat + avskrivninger, nedskrivninger, endring utsatt skatt og andre ikke kontantgenererende poster ( 6 ) EBITDA rentedekning EBITDA / rentekostnader ( 7 ) EBIT rentedekning EBIT / rentekostnader ( 8 ) EBIT rentedekning - justert EBIT - urealiserte verdiendringer/ rentekostnader ( 9 ) FFO rentedekning FFO / rentekostnader ( 10 ) Rentebærende gjeldsgrad Rentebærende gjeld / (rentebærende gjeld + bokført egenkapital) (11) Egenkapitalandel Egenkapital / sum eiendeler (12) Egenkapitalandel - hensyntatt ansvarlig lån Samlet egenkapital + ansvarlig eierlån / totalkapital (13) EBITDA margin EBITDA / driftsinntekter (14) EBIT margin - justert (EBIT + resultatandel TS/FKV + andre tap/gevinster netto) / driftsinntekter (15) Egenkapitalrentabilitet Årsresultat i % av gjennomsnittlig egenkapital - resultat for siste 12 måneder (16) Avkastning sysselsatt kapital Driftsresultat i % av gjennomsnittlig sysselsatt kapital - resultat for siste 12 måneder (17) Produksjon vannkraft Produksjon referert til utgående generatorklemme (18) Bokført verdi Telekom infrastruktur Grøfter, trekkerør, fiber og aktiv utrustning i fibernettet (19) Resultat pr. aksje Årsresultat / antall aksjer i selskapet 5

6 Halvårsberetning 2014 Lyse er et norsk konsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Innen fornybar energi er Lyse en nasjonal aktør, og konsernet er nasjonalt ledende på fiberbredbånd. Lyse har regionalt bygd ut landets mest varierte og komplette infrastruktur for strøm, bio- og naturgass, fjernvarme og fiberbredbånd. God tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet prioriteres. Selskapets aksjonærer er 16 kommuner i Sør- Rogaland. Aksjonærene legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap, tilfredsstillende lønnsomhet og en forventning til Lyse som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv. ØKONOMISKE RESULTATER FØRSTE HALVÅR Lysekonsernet hadde første halvår et resultat før skatt på millioner kroner, mot millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Etter skatter utgjorde halvårsresultatet millioner kroner, noe som er millioner kroner bedre enn første halvår Driftsresultatet for første halvår ble på millioner kroner. I det videre legges hovedvekten på å kommentere resultatet fra den underliggende driften frem til og med driftsresultatet. Urealiserte verdiendringer på energikontrater og vesentlige engangsposter i konsernregnskapet vises i tabellen nedenfor, og holdes utenfor den videre analysen av driftsresultatet. Driftsresultat Urealiserte verdiendringer valutaog kraftkontrakter (- inntekt) Vesentlige engangsposter (- inntekt) Driftsresultat før urealiserte verdiendringer og engangsposter Vesentlige engangsposter som det er korrigert for i beregning av underliggende resultat beløper seg til millioner kroner. Nedsalget i LNG virksomheten har gitt et samlet resultat på millioner kroner, hvorav revaluering av Lyses gjenværende eierandel på 49 % til virkelig verdi ga en positiv resultateffekt på 659 millioner kroner. Innen energivirksomheten er vannkraftanleggene i Jørpelandsvassdraget nedskrevet med 30 millioner kroner. Årsaken er fallende 6

7 kraftpriser, noe som medfører at nåverdien av virksomhetens fremtidige inntjening svekkes. Konsernet hadde første halvår en omsetning på millioner kroner fra underliggende drift, mot millioner kroner samme periode i fjor. Driftsinntektene fra vannkraftproduksjonen falt vesentlig som følge av betydelig lavere markedspriser og redusert produksjon sammenlignet med samme periode i fjor. I tabellen nedenfor fremgår underliggende driftsresultat fordelt på konsernets forretningsområder. FORRETNINGSOMRÅDET ENERGI Lyses forretningsområde Energi består av det heleide kraftselskapet Lyse Produksjon AS samt deleierskap i Sira-Kvina Kraftselskap DA, Ulla-Førre Verkene og Jørpeland Kraft AS. Lyse Neo AS står for konsernets virksomhet innen naturgass, fjernvarme og kjøling. Energisalg til sluttbruker skjer gjennom det heleide selskapet Lyse Energisalg AS. Driftsresultatet fra underliggende drift ble 630 millioner kroner. Tilsvarende var resultatet for samme periode i fjor millioner kroner. Energi LNG Infrastruktur Telekom Andre og elimineringer* Driftsresultat før urealiserte verdiendringer og engangsposter *I posten Andre og elimineringer inngår Lyse AS, Lyse Smart AS og Lyse Energi AS. Underliggende driftsresultat ble svekket med 470 millioner kroner, eller 35 %, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet fra forretningsområdet energi er svekket med 557 millioner kroner. Televirksomheten har et underliggende driftsresultat på 161 millioner kroner i første halvår 2014, dette er 40 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Underliggende driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) for konsernet ble for første halvår på millioner kroner mot millioner kroner for samme periode i fjor. Driftsaktivitetene siste 12 måneder har gitt en avkastning på 9 % målt ved driftsresultat fra underliggende drift i forhold til gjennomsnittlig sysselsatt kapital. Resultatsvekkelsen skyldes 31 % lavere kraftpris enn i samme periode i fjor samt betydelig lavere vannkraftproduksjon. Områdeprisen i Lyses produksjonsområde har vært ca. 21 øre/kwh i første halvår. Prissikring har gitt et bidrag, men er ikke tilstrekkelig til å motvirke det betydelige prisfallet. Vannkraftproduksjon i første halvår var 3,4 TWh, mot 4,2 TWh i Gass- og varmeproduktene leverte et driftsresultat på 42 millioner kroner første halvår, noe som er 23 millioner kroner svakere enn for tilsvarende periode året før. Oppnådde priser for gassproduktene er på linje med Fjernvarmeprisene er i stor grad er indeksert mot kraftprisen, og har derfor falt betydelig. Det ble levert 361 GWh med gass og fjernvarme første halvår, en nedgang på om lag 99 GWh fra tilsvarende periode i fjor. LNG LNG-virksomheten i Lyse konsernet inkluderer for årets første fire måneder både LNG-produksjon og nedstrømsvirksomhet. Etter transaksjonen med Gasum OY som ble gjennomført pr 2.mai, består den av hele resultatet fra produksjonsselskapet Risavika LNG Production AS (100 % eid av Lyse) og 49 % andel av resultatet i nedstrømselskapet Skangass AS. Transaksjonen er nærmere beskrevet i note 6. LNG-virksomheten fortsetter den positive utviklingen. Det ble levert tonn LNG til kunder første halvår, noe som tilsvarer en energimengde på nesten 1,8 TWh. 7

8 Leveransene fra Lysekilterminalen i Sverige til Preem-raffineriet vil starte i 2. halvår. Dette vil medføre en betydelig økning i leveransevolumet og for året som helhet er det forventet et salg tilsvarende produksjonskapasiteten på tonn. LNG-fabrikken har bortsett fra perioder med planlagt vedlikehold, hatt full kapasitetsutnyttelse. Virksomhetsområdet hadde første halvår driftsinntekter på om lag 514 millioner kroner. Den resultatmessige utviklingen viser en betydelig forbedring sammenlignet med samme periode i Virksomhetsområdet har for Lyse bidratt med et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 92 millioner kroner og resultat før skatt på 12 millioner kroner. Per 1.halvår 2013 var driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 3 millioner kroner og resultat før skatt negativ med 116 millioner kroner. FORRETNINGSOMRÅDET INFRASTRUKTUR OG ELNETT Lyses forretningsområde Infrastruktur og Elnett inkluderer Lyse Elnett AS, 50% av Lyse Sentralnett AS og entreprenørselskapet Lyse Infra AS. Driftsresultat fra virksomheten var på 79 millioner kroner per første halvår 2014, mot 98 millioner kroner samme periode i fjor. Årets inntektsramme (tillatt inntekt for elnettvirksomheten) er noe redusert sammenlignet med fjoråret. I virksomheten er det i perioden investert 145 millioner kroner, hvorav 110 millioner kroner i distribusjonsnett og tilknytning av nye kunder som følge av stor byggeaktivitet i regionen. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har målt nettdriften i Lyse Elnett AS til å være blant de mest effektive sammenlignet med et gjennomsnitt av sammenlignbare selskaper i bransjen. Avbruddskostnadene (KILE kostnader) første halvår ble på 4,3 millioner kroner, noe som kan tilskrives høy grad av driftsstabilitet i perioden. Tilsvarende var KILE-kostnaden 5,4 millioner i første halvår i % av aksjene i Lyse Sentralnett AS er solgt til Statnett SF. Nettvirksomheten, inkludert periodens mindreinntekt, oppnådde en totalavkastning på 2,3 % første halvår, mot 3,8 % samme periode i fjor. FORRETNINGSOMRÅDET TELEKOM Lyses forretningsområde Telekom består av den heleide digital-tv og internett leverandøren Altibox AS, de heleide fiberselskapene Lyse Fiber AS og Signal Bredbånd AS, teknologiselskapet Lyse IT AS, alarm- og sikkerhetsleverandøren Noralarm AS og Lyses telekomvirksomhet på Østlandet som er samlet i selskapet Viken Fiber AS. Lyse har en eierandel på 71 % i dette selskapet. Bergen Fiber ble startet høsten 2013 og er 85 % eid av Lyse. Televirksomheten kjøpte i april Signal Bredbånd AS som har sitt hovedkontor i Bodø. Oppkjøpet medførte at antallet heleide fiberkunder økte med , og gir televirksomheten tilgang til en betydelig 8

9 fiberinfrastruktur i Nord - Norge. Virksomheten er konsolidert fra og med 1. mai Driftsresultat fra underliggende drift ble på 161 millioner kroner, mot 121 millioner kroner første halvår Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA), ble 273 millioner kroner, mot 246 millioner kroner samme periode i fjor. Antall kunder i Altibox per 30. juni 2014 var sammenlignet med per 30. juni Inkludert Lyses eierandel i Viken Fiber AS ville EBITDA, vært 368 millioner kroner, mot 323 millioner kroner samme periode i fjor. Det er stor etterspørsel etter virksomhetens produkter tross skjerpet konkurranse, og salgsresultatene hittil i år har vært gode. Det er høyt fokus på effektiv drift. De tiltak som ble iverksatt i perioden bidrar positivt til resultatene. Nye tiltak som vil få effekt på litt lengre sikt er igangsatt. FINANSPOSTER OG SKATTER Netto finanskostnader utgjorde i første halvår 248 millioner kroner, en reduksjon på 2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Markedsrentene har i første halvår vært lave og på nivå med fjoråret. Av konsernets netto rentebærende gjeld på millioner kroner, er millioner kroner rentesikret ved fastrentelån og rentebytteavtaler med en gjenværende løpetid på fra 1 til 10 år. Dette, sammen med iboende rentesikring i nettvirksomheten og grunnrenteskatten, medfører at årsresultatene de neste årene er moderat følsomme for endringer i markedsrenten på kort og mellomlang sikt. Av en ekstern låneportefølje på samlet millioner kroner utgjør obligasjonslån og banklån henholdsvis millioner kroner og millioner kroner. Lånene i denne låneporteføljen har en løpetid i intervallet mellom 1 til 10 år, og årlig refinansieringsbehov styres aktivt. Sertifikatlån med løpetid på ett år eller mindre, utgjør 800 millioner kroner ved utgangen av halvåret. Skattekostnadene utgjorde 290 millioner kroner i første halvår. Tilsvarende tall for fjoråret var 642 millioner kroner. Resultat pr aksje første halvår ble kr mot kr 489 i samme periode i fjor. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om videre drift. KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD Driftsaktivitetene ga en kontantstrøm på 669 millioner kroner, mot millioner kroner i samme periode i fjor. Innbetaling ved salg av datterselskaper ga en positiv kontantstrøm på millioner kroner, hvorav nedsalget i Skangass AS utgjorde millioner kroner. Lysekonsernet investerte 998 millioner kroner i første halvår 2014, en økning på 474 millioner kroner fra samme periode året før. Investeringene første halvår 2014 fordeler seg slik mellom forretningsområdene: Energi LNG Infrastruktur og elnett Telekom Andre og elimineringer* Brutto investeringer (aksjer og driftsmidler( ) *I posten Andre og elimineringer inngår Lyse AS, Lyse Smart AS og Lyse Energi AS. Innen LNG-virksomheten er investeringene på 164 millioner kroner i all hovedsak knyttet til sluttføring av mottaksterminalen i Lysekil. Rentebærende gjeld beløper seg til millioner kroner ved utgangen av juni. Ved inngangen til 2014 var rentebærende gjeld på millioner kroner. Konsernets likviditetsbeholdning har i samme periode økt fra millioner kroner til millioner kroner. Rentebærende gjeldsgrad var ved halvåret på 47 %, mot 50 % ved utgangen av fjoråret. Likviditetsreserver i form av frie bankinnskudd og kommiterte 9

10 trekkrettigheter, som kan aktiveres i løpet av få dager, var på millioner kroner ved utløpet av første halvår. Ved utgangen av første halvår hadde Lysekonsernet en bokført egenkapital på millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel 27 %. Inklusive ansvarlige lån er egenkapitalandelen 38 %. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Sykefraværet første halvår var 3,0 % mot 3,4 % første halvår Det har vært meldt 2 skader på egne ansatte første halvår. Ingen av disse medførte fravær. I tillegg er det registrert en fraværsskade hos ekstern entreprenør i forbindelse med utbygging av nytt vannkraftverk i Lysebotn. UTSIKTENE FRAMOVER Styret fastholder og bygger videre på konsernets strategi fram mot 2020, og har i tråd med denne i første halvår 2014 gjennomført tre transaksjoner: 50 % av aksjene i Lyse Sentralnett AS ble i februar solgt til Statnett SF som gjennom erverv av alle A-aksjene har full kontroll i selskapet. Statnett skal overta alle aksjene i Lyse Sentralnett AS etter at ny 420 kv hoved- forbindelse er bygd mellom Lysebotn og Stavanger. 100 % av aksjene i det Bodø-baserte Signal Bredbånd ble ervervet i mars, og transaksjonen er godkjent av Konkurransetilsynet. Salget av 51 % av aksjene i Skangass AS til finske Gasum Oy ble gjennomført i mai. Samtidig er LNG-fabrikken i Risavika skilt ut og lagt inn i selskapet Risavika LNG Production AS som fortsatt er heleid av Lyse. Gjennom disse transaksjonene har konsernet redusert risiko ved at KILE-risikoen (kompensasjon for ikke levert energi) for sentralnettets del nå ligger hos Statnett, og konsernet har gjennom nedsalget i LNG-virksomheten også fått avlastning på investeringen i Skangass AS samtidig som ny industriell partner styrker markeds- og vekstmuligheter. 10

11 Transaksjonene underbygger konsernets strategi der de tre forretningsområdene energi, tele og infrastruktur og elnett ligger fast. Fiber er definert som kjernevirksomhet idet styret har sett det som viktig å løfte selskapet ut av den tradisjonelle rollen som utelukkende produsent og distributør av strøm. Styret fortsetter å spisse strategien om de fem hovedområdene; Fornybar kraft, fjernvarme og biogass, elnett, fiber og teknologi alt som ledd i arbeidet med å utvikle morgendagens infrastruktur. De lave kraftprisene vil trolig vedvare i andre halvår, noe som delvis vil kompenseres ved noe høyere produksjon enn normalt. Prisbildet på kraft utfordrer konsernets mål om et resultat etter skatt på 1 milliard kroner i 2020, og styret arbeider målrettet for at den negative utviklingen i kraftmarkedet skal oppveies av en positiv resultatutvikling innen øvrige forretningsområder. I tillegg skal gevinst og kapitalfrigjøring fra transaksjonene i 1. halvår, bygge opp under de finansielle 2020-målene. Arbeidet med å utvikle nyttige tjenester i grensesnittet mellom energi og teknologi vil fortsette, og i andre halvår vil Lyse lansere flere smarthustjenester under merkenavnet Smartly. Smarthustjenestene, som kan styre lys, varme, alarm, dørlås og vinduer, vil være bærebjelken for velferdsløsninger. Disse løsningenevil Lyse tilby i kommunemarkedet der det forventes økt interesse og etterspørsel i tråd med den demografiske utviklingen. Regionalt deltar Lyse, sammen med andre aktører, som Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus med flere, for å gjøre Stavanger-regionen ledende innen velferdsteknologi. Styret arbeider for å sikre kapitaltilgang, bruke teknologi mer effektivt samt å bemanne konsernet med kompetente medarbeidere alle vesentlige forutsetninger for å realisere konsernets samlede strategier. Stavanger 21. august 2014 Styret i Lyse Energi AS Ivar Rusdal Styreleder Reinert Kverneland Nestleder Cecilie Bjelland Styremedlem Hilda Bådsvik Høie Styremedlem Solveig Ege Tengesdal Styremedlem Arne M. Sele Styremedlem Pål Morten Borgli Styremedlem Gulay Øzturk Styremedlem Eimund Nygaard Adm. direktør/konsernsjef 11

12 ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER Vi erklærer etter beste overbevisning at regnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2014 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger av regnskapsloven, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at styrets melding gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet står overfor. Stavanger 21. august 2014 Styret i Lyse Energi AS Ivar Rusdal Styreleder Reinert Kverneland Nestleder Cecilie Bjelland Styremedlem Hilda Bådsvik Høie Styremedlem Solveig Ege Tengesdal Styremedlem Arne M. Sele Styremedlem Pål Morten Borgli Styremedlem Gulay Øzturk Styremedlem Eimund Nygaard Adm. direktør/konsernsjef 12

13 RESULTATREGNSKAP (Beløp i hele tusen kroner) Note Salgsinntekter Energikjøp og varekostnad Lønnskostnad og andre personalkostnader Avskrivninger og nedskrivninger Andre tap / gevinster (-) netto 2, Resultatandel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Resultat før skattekostnad Overskuddsskatt Grunnrenteskatt Skattekostnad Periodens resultat Tilordnet: Aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser

14 BALANSE EIENDELER (Beløp i hele tusen kroner) Note ANLEGGSMIDLER Fallrettigheter Andre immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel grunnrente Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Derivater Andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Balanse fortsetter EGENKAPITAL OG GJELD (Beløp i hele tusen kroner) Note EGENKAPITAL Selskapskapital Overkursfond Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital GJELD Lån 3, Utsatt skatt Utsatt skatt grunnrente Pensjonsforpliktelser Derivater Avsetninger Annen langsiktig gjeld 7, Sum langsiktig gjeld Lån 3, Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Derivater Avsetninger Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16 UTVIDET KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP (Beløp i hele tusen kroner) PERIODENS RESULTAT Utvidet resultat: Andre innregnede inntekter og kostnader som vil reklassifiseres til resultatet: Kontantstrømsikring valutaterminkontrakter Kontantstrømsikring rentebytteavtaler Kontantstrømsikring finansielle kraftkontrakter Valutaomregningsdifferanser Sum andre innregnede inntekter og kosntader som vil reklassifiseres til resultatet: Andre innregnede inntekter og kostnader som ikke vil reklassifiseres til resultatet: Pensjon Sum andre innregnede inntekter og kostnader som ikke vil reklassifiseres til resultatet: Sum utvidet resultat etter skatt Periodens totalresultat Tilordnet: Aksjonærer Ikke-kontrollerende eierinteresser Periodens totalresultat

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele tusen kroner) Netto kontantstrømmer fra driften KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetaling kjøp av datterselskap Innbetalinger salg av datterselskap Utbetalinger ved kjøp av aksjer i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Utbetalinger ved lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Innbetaling av lån til tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet Utbetaling (-)/ innbetaling netto andre investeringer Kontanteffekt utgang datterselskap Netto kontantstrømmer brukt til investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling av egenkapital fra ikke-kontrollerende eierinteresser Opptak av lån Nedbetaling rentebærende gjeld Betaling av finansielle leieforpliktelser Utbytte betalt til selskapets aksjonærer Netto kontantstrømmer brukt til finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter per 1. januar Kontanter ved oppkjøp av datterselskap Likviditetsbeholdning ved periodens slutt

18 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Ikke kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Egenkapital 31. desember Periodens resultat Utvidet resultat i perioden Årets totalresultat etter skatt Utbytte Andre endringer ført direkte mot egenkapital Egenkapital 30. juni Egenkapital 31. desember Periodens resultat Utvidet resultat i perioden Årets totalresultat etter skatt Utbytte Ikke-kontrollerende eierinteresser Andre endringer ført direkte mot egenkapital Egenkapital 30. juni

19 NOTER TIL HALVÅRSREGNSKAPET 1 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Konsernregnskapet for første halvår 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard som fastsatt av EU). Delårsregnskapet avlegges i henhold til IAS 34. Delårsrapporten er ikke revidert. Halvårsregnskapet gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor leses i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 2 i konsernets årsregnskap for 2013, med unntak av endringer som nevnt nedenfor. Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger Fra 1. januar 2014 er følgende standarder tatt i bruk: IFRS 10 Konsoliderte finansregnskap er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger fokuserer på rettighetene og forpliktelsene til partene mer enn den juridiske strukturen. Fellesordningen deles i to ulike slag: Felleskontrollerte driftsordninger og Felleskontrollerte virksomheter. Felles drift oppstår når deltakerne har rettigheter over eiendelene og er ansvarlig for forpliktelsene til ordningen. En deltaker i felles drift regnskapsfører sin andel av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Felles virksomhet oppstår når deltakerne har rettigheter knyttet til netto eiendeler i ordningen. Slike ordninger regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i andre enheter inneholder alle noteopplysninger for eierinteresser i andre enheter inkudert fellesordninger, tilknyttede selskap, strukturerte enheter og andre selskaper som ikke konsolideres. Ingen av de nye regnskapsstandardene har påvirket regnskapet i vesentlig grad. 19

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport. Halvårsrapport 2015. Lyse AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2015 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2015 Lyse AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2015 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Halvårsrapport Lyse AS. Regnskap

Halvårsrapport Lyse AS. Regnskap Halvårsrapport 2016 Lyse AS Regnskap Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2016 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i konsernets

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Eidsiva konsernet Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Generell informasjon Eidsiva Energi vil fra og med 1. januar 2007 avlegge regnskapsrapporter i henhold til

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Halvårsrapport Lyse AS. Regnskap

Halvårsrapport Lyse AS. Regnskap Halvårsrapport 2017 Lyse AS Regnskap Innhold Nøkkeltall for Lyse Halvårsberetning for 2017 Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i konsernets

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift, nettstruktur og strategisk posisjonering

Viktigste hendelser fokus på effektiv drift, nettstruktur og strategisk posisjonering TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet... 3 Framtidsutsikter... 4 Halvårsregnskap TrønderEnergi konsern...

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 01-2013 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2013 var 3 111 mill. kr mot 2 950 mill. kr i samme periode i fjor. 1) Driftsresultatet i 1. kvartal ble

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Hovedpunkter 1 halvår 2015 Resultat etter skatt på 60,8 mill er 54,5 mill bedre enn 1 halvår 2014 i hovedsak på grunn av verdiendring på renteswapavtaler. Driftsresultat på

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2010

Kvartalsrapport januar mars 2010 Kvartalsrapport januar mars 2010 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2010 1.kv. 2009 Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Driftsresultat 1,6 (5,7) Netto finans (11,9) (4,2) Resultat før skatt (10,4) (9,9) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2012

Kvartalsrapport januar mars 2012 Kvartalsrapport januar mars 2012 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2012 1.kv. 2011 Salgsinntekter 486,3 478,5 EBITDA 26,4 21,0 Driftsresultat 10,2 5,0 Netto finans (7,4) (4,6) Resultat før skatt 2,8 0,5 Konsernet

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2009

Kvartalsrapport oktober desember 2009 Kvartalsrapport oktober desember 2009 KONSERN: Hovedtall Salgsinntekter 416,1 405,9 1 628,8 1 827,7 EBITDA 22,7 (13,1) 69,5 55,3 Driftsresultat 12,9 (32,6) (9,0) (7,0) Netto finans (5,2) (23,1) (18,9)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2007

Kvartalsrapport oktober - desember 2007 Kvartalsrapport oktober - desember 2007 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 4. kvartal 2007 på MNOK 25,9 mot MNOK 42,1 i samme periode i 2006. Resultat før skatt i 2007 ble MNOK 74,0 mot

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer