Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET"

Transkript

1 Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET med fokus på redusering av begjæringer og utkastelser fra kommunale utleieboliger Hundvåg og Storhaug sosialkontor Januar2009

2 Innholdsfortegnelse i Innledning... s Bakgrunn for prosjektet... s Prosjektets organisering... s Rapportens innhold... s 4 2 Hundvåg og Storhaug bydel - begjæringer og utkatselser... s Hundvåg og Storhaug bydel... s Grunnlaget for begjæringer og utkastelser... s Gjeldende rutine... s 6 3 Mål og måloppnåelse... s Prosjektets målsetting... s Resultatmål... s Aktivitetsmål... s 9 4 Utvikling av samarbeidet i prosjektperioden... s Rutine... s Metode... s i l 5 Årsaker til manglende betaling... s Eksempel på saker... s Brudd på inngåtte nedbetalingsavtaler... s 14 6 Sluttmerknad... s 15 2

3 i Innledning 1.1 Baktwnn for prosjektet "På vei til egen bolig" var regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Et hovedmål i strategien var å motvirke at folk ble bostedsløse. Et uttalt resultatmål var å redusere antall begjæringer om utkastelser med 50 prosent og antall utkastelser med 30 prosent. Resultatmålet skulle nås innen utgangen av Stavanger kommune har hatt fokus på området, noe som også er kommet til uttrykk i politiske saksfremlegg. I egen sak om "Plan mot fattigdom'' er det satt betingelser til kommunens bruk av inkassobyrå. I sak om "Overføring av boligvirkemidler" er det vedtatt en hovedmålsetting om at oppfølging av husleierestanser intensiveres for å unngå opphoping med påfølgende prosesser med inkasso og eventuelle utkastelser. Antall begjæringer om utkastelser ble redusert fra 2004 til 2005 og utkastelser ble betydelig redusert i samme periode. Den største utfordringen i Stavanger kommune har vært å få redusert antall begjæringer ytterligere og i størst mulig grad forhindre at husleierestanser blir av en slik størrelsesorden at de blir uhåndterbare for skyldner. Stavanger kommune søkte i august 2006 om Kompetansetilskudd fra Husbanken til prosjekt "Redusere begjæringer og utkastelser i Stavanger kommune". Hensikten var å etablere en prosjektstilling som i hovedsak skulle systematisere rutinene og etablere og gjennomføre tiltak for å nå målsettingen i henhold til Stavanger kommunens fokusområde og de nasjonale strategier. I september 2006 fikk Stavanger kommune bevilget midler fra Husbanken til prosjektet. Prosjektet skulle avsluttes i mars Prosjektleder avsluttet arbeidsforhold med Stavanger kommune før prosjektet var formelt avsluttet. Arbeidet med ferdigstillelse av rapporten er utført av Lise Olsen Waaga i samarbeid med Jens Olafson. 1.2 Prosjektets organisering Prosjektet har vært forankret i Kommunalavdeling Oppvekst og levekår. organisatorisk vært tilknyttet Hundvåg og Storhaug sosialkontor. Prosjektleder ble ansattjanuar Prosjektet fikk tittel : Bo Trygt. Prosjektstillingen har Ansvarlig for prosjektet har vært Helse og sosialsjef ved Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor Jens Olafson. Prosjektleder har vært Evy Krog. Fagansvarlig Karin Huseby ved Hundvåg og Storhaug sosialkontor har vært prosjektleders nærmeste leder. Prosjektleder har hatt veiledning med fagansvarlig Karin Huseby Hundvåg og Storhaug sosialkontor.

4 Prosjektgruppen har bestått av: Jens Olafson, Hundvåg og Storhaug HSK Karin Huseby, Hundvåg og Storhaug sosialkontor Liv Anita Yttrehus, Eiganes og Tasta sosialkontor Gunnar Steen, Rehabiliteringsseksjonen Evy Krog, prosjektleder Eli Teit, Husbanken region Vest Lise Olsen Waaga, Levekår - stab Det er avholdt 5 møter i prosjektgruppa. Deltaker i prosjektgruppa Liv Anita Yttrehus og prosjektleder har sammen vært på besøk til alle fire Helse- og sosialkontor i Stavanger kommune samt Flyktningeseksjonen. Hensikten med besøkene var å informere om prosjektet og de etablerte rutiner med samarbeidspartnere. 1.3 Rapportens innhold Rapporten tar i hovedsak for seg elementer innenfor prosjektets målsetting om at ingen som leier kommunal bolig innenfor det definerte området; Hundvåg og Storhaug bydel, skal begjæres utkastet eller utkastes fra boligen uten at det er vurdert tiltak, saken gjennomgått og tiltak utprøvd. Hovedmålgruppen for prosjektet har vært husstander som leier en kommunal bolig. Det er vurdert som særlig viktig å ha spesielt fokus på denne gruppen fordi disse, ved tildeling av kommunal bolig, i utgangspunktet er definert som særlig vanskeligstilte. Det er avgjørende at de som er tildelt kommunal bolig også skal kunne beholde boligen i samsvar med husleiekontraktens leieperiode. Prosjektet har i noen grad også omfattet husstander som leier/eier privat bolig. Prosjektet har ivaretatt målsettingen om å utvikle gode og rasjonelle rutiner for å komme tidlig i dialog med husstander som far betalingsproblemer knyttet til boutgifter. Gjennom slik dialog er husstandenes økonomiske situasjon gjennomgått og tilgjengelige virkemidler utprøvd for å nå ønsket målsetting. På grunn av utviklingen i prosjektperioden har prosjektet ikke nådd målsettingen om å vurdere tiltak i forhold til de husstander som leier kommunal bolig med oppfølgingsavtale. Dette er en avtaleform som har økt i omfang og som til dels er ressurskrevende å følge opp. Prosjektet hadde som målsetting å fokusere på tiltak for å unngå at beboere blir oppsagt på grunn av brudd på oppfølgingsavtale/manglende oppfølging i bolig. Erfaringer og resultater fra prosjektet er lagt til grunn som forslag til videreføring i den ordinære driften innenfor Helse- og sosialdistriktet og gis direkte overføringsverdi til de øvrige Helse- og sosialkontorene i Stavanger kommune. 4

5 2 Hundvåg og Storhaug bydel - begjæringer og utkastelser 2.1 Hundvåg og Storhaug bydel Hundvåg og Storhaug er geografisk nordre og østre bydel i Stavanger kommune. Pr. 1.januar 2006 hadde Stavanger kommune totalt innbyggere innbyggere bodde i Hundvåg og Storhaug bydel. Andre utgave av levekår i Stavanger, datert beskriver situasjonen i Stavanger i 2004 og utviklingen i perioden Undersøkelsen konkluderer bl.a med at deler av Storhaug og Hundvåg til dels har hatt dårlig uvikling og kommer totalt sett dårlig ut. Pr 1.januar 2005 var det boliger i Stavanger. 5% av boligmassen var på dette tidspunkt kommunale boliger. I henhold til levekårsundersøkelsen består 38 % av Storhaugs bydels boligmasse av småboliger. Storhaug bydel hadde ved siste boligtelling nær 40 prosent av boligene i leieforhold. I store deler av denne bydelen utgjør leide boliger flertall i boligmassen. Stavanger kommune hadde pr totalt 2516 kommunale boliger, herav 860 andeler i BBL. 21 av boligene var innleide forelå en oversikt over antall boliger i Hundvåg og Storhaug bydel. Av andelen kommunale boliger var 26% i bydelen. Endringer i den kommunale boligmassen siste år tilsier at andelen i bydelen ikke er vesentlig endret. Stavanger kommunes boligmasse er stort sett integrert i den ordinære boligmassen og jevnt fordelt på bydelene i kommunen. Det er allikevel i noen områder opphopning av kommunale boligkonsentrasjoner. I Storhaug bydel har Stavanger kommune til dels store konsentrasjoner. Det er imidlertid politisk bestemt at konsentrasjonen med til sammen 58 leiligheter skal avvikles som kommunale utleieboliger. Tabellen viser også utviklingen i Hundvåg og Storhaug bydel. Grunnen til at denne bydelen er vist er fordi Stavaner kommune ønsker å forankre prosjektet i denne bvdelen År Be jæringer Utkastelser Kommunen Kommunale boliger Hundvåg og Storhaug distrikt Kommunen Kommunale boliger Antall begjæringer om utkastelser og antall utkastelser på gitt tidspunkt. Hundvåg og Storhaug distrikt 2.2 Grunnlaget for begjæring og utkastelser Grunnlaget for utkastelser på grunn av manglende betaling av husleie er hjemlet i Tvangsfullbyrdelsesloven og tatt inn i Husleiekontrakten slik: "Leier vedtar at tvungen fravikelse kan kreves dersom leien ikke er betalt, ifølge tvangsfulibyrdesesloven 13-2, tredje ledd bokstav (a).

6 Leier vedtar at tvungen fravikelse kan kreves dersom boligen ikke fraflyttes når leietiden er løpt ut, ifølge tvangsfullbyrdesesloven 13-2, tredje ledd bokstav (b). Leietaker kan også begjæres utkastet på grunn av forhold som er i strid med Husleieloven.1 Husleiekontrakten inngår følgende bestemmelse: "Gjør leier ellers noen vesenlige brudd på leieavtalen, kan Tabellen ovenfor viser også utviklingen i Hundvåg og Storhaug bydel. Grunnen til at denne bydelen er vist er fordi Stavanger kommune ønsker å forankre prosjektet i denne bydelen. leieavtalen heves, ifølge husleieloven 9-9. Leier plikter da å flytte fra boligen." De aller fleste begjæringer om utkastelser fra kommunal bolig skjer på grunn av manglende betaling. 2.3 Gjeldende rutine Stavanger kommune arbeider etter følgende prosedyre i forhold til innkreving av husleierestanser i de kommunale boligene. Nr Hendelse Merknad I Faktura sendes ut med 14 dagers forfall Kunden kan ta kontakt med regnskapsavdelingen i kommunen for betalingsutsettelse etter nærmere angitte regler dager etter forfall sendes det ut Kunden kan fortsatt ta kontakt med purring/inkassovarsel regnskaps delinen for betalingsutsettelse 3 10 dager etter forfall på purring /inkassovarsel, sendes ubetalt krav over til inkassob yrå 4 Inkassobyrå registrerer saken og sender dagen '/2 salær belastes kunden, salærets størrelse eter mottak av kravet ut en avhenger av beløpets størrelse betalingsoppfordring til kunden 5 Fra dag 7 etter utsendelse av Dersom betaling/avtale inngås innen 28 betalingsoppfordring begynner inkassobyrå å dager, vil det ikke påløpe mer kostnader ringe kunden for å komme i kontakt for dermed for kunden å kunne inngå betalingsavtale 6 Dersom inkassobyrå ikke oppnår kontakt eller Tungt salær avhenger av beløpets størrelse kontakt medfører betaling etter avtale sender inkassobyrå på dag 31 etter mottatt krav fra kommunen ut et varsel o fravikelse 7 21 dager etter at varsel om fravikelse er sendt, sender inkassobyrå spørsmål til kommunens boligforvalter om begjæring om fravikelse skal iverksettes 8 Kommunens boligforvalter bestemmer så om fravikelse skal iverksettes. Iverksatt fravikelse gj øres av boligforvalter. 6

7 I henhold til samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og inkassobyrå er det satt inn ekstratiltak hvor inkassobyrå iverksetter tiltak med formål om å unngå begjæring om utkastelse og utkastelser. 3 Mål og måloppnåelse 3.1 Prosjektets målsetting Prosjektets målsetting har vært at ingen som leier kommunal bolig innenfor et definert område; Hundvåg og Storhaug bydel, skal begjæres utkastet eller utkastes fra boligen uten at det er vurdert tiltak, saken gjennomgått og tiltak utprøvd. Prosjektet skulle også inkludere husstander som leier/eier privat bolig i den grad disse, på grunn av betalingsproblemer, kommer i kontakt med helse- og sosialkontoret. Prosjektet skulle utvikle gode og rasjonelle rutiner for å komme tidlig i dialog med husstander som far betalingsproblemer knyttet til boutgifter. Gjennom dialog skulle den økonomiske situasjonen gjennomgås og tilgjengelige virkemidler utprøves for å nå ønsket målsetting. For å nå målsettingen skulle prosjektet utvikle tverretatlig og helhetlig samarbeidsløsninger. Aktuelle samarbeidspartnere Etat Arbeidsansvar Målsettin g Boligforvalter Er den avdeling i kommunen Ingen sak sendes før som har ansvar for prosjektets leder har godkjent kommunens husleiekontrakter saken og fullmakt til å sende begjæring og utkastelse SK regnskap Ansvar for fakturering og Sender melding fortløpende inndriving av kommunale til helse- og sosialdistriktet så husleier snart det registreres at en husstand i bydelen unnlater å betale husleien Inkassobyrå Overtar husleierestanser etter Det opprettes kontakt at purring/inkassovarsel er inkassobyrå og prosjekt for å sendt sette særlig fokus på saken i bydelen, dog i samsvar med allerede inngåtte samarbeidsavtaler Namsfogden Fullbyrder utkastelse Det opprettes kontakt mellom Sosialkontor i distriktet Saksbehandler far kjennskap -prosjektet o g namsfogden Det opprettes rutine for til saker som angår melding til prosjektet problemområdet gjennom saksbehandling og samtaler 7

8 Trygdekontor Gjeldrådgiver Det vurderes samarbeid i forhold til trekk i tryged til betaling av Husleier ihht gjeldende regler Prosjektet henviser og/eller søker bistand hos kommunens 'eldsråd iver i enkeltsaker 3.2 Resultatmål 1. Ingen som leier kommunal bolig innenfor Hundvåg og Storhaug bydel skal begjæres utkastet eller utkastes fra boligen uten at det er vurdert tiltak, saken gjennomgått og tiltak utprøvd 2. Å redusere antall begjæringer om utkastelser med 70 % og antall utkastelser med 30 %. I perioden fra mars til august 2007 har prosjektet mottatt lister fra SK- regnskap over ca husstander som ikke har betalt husleie innen forfallsdato. I samme periode er 12 begjæringer om utkastelse lagt i bero/stoppet hos Stavanger Eiendom. Prosjektet har mottatt 18 brev om "varsel om utkastelse" fra Namsfogden Kontakt og tiltak: Prosjektet har vært i kontakt med ca personer totalt. Økonomisk råd og veiledning er tilbud alle brukere som prosjektet kom i kontakt med. Andre tiltak som er utprøvd og iverksatt er hovedsakelig: ' utsettelse av forfallsdato og nedbetalingsavtaler søknad til sosialkontoret om støtte og bidrag forvaltning av trygd søknad til skyldners bank om lån søknad om startlån og bostøtte autogiro i bank på husleie jevnlig oppfølging, telefon/møter SK regnskap Totalt har prosjektet fram til vært i kontakt med ca husstander som har vært/er registrert på storlister fra SK regnskap. Av disse er ca 2/3 registrert i sosialtjenesten sitt dataverktøy Socio. 8

9 Sosialtjenesten Sosialtjenesten har gitt lån og bidrag i ca saker. Fire husstander har fått forvaltning av trygd. Stavanger Eiendom Prosjektet har mottatt 13 begjæringer om utkastelse, og har vært i kontakt med alle. Det er opprettet nedbetalingsavtaler med ni husstander, tre har fått lån og bidrag fra sosialkontoret; en forvaltning i trygd og en har søkt om bostøtte. En skyldner tok selv kontakt med Lindorff og inngikk nedbetalingsavtale. Namsfogden Prosjektet har mottatt 17 varsler om utkastelse fra Namsfogden. Seks av sakene gjaldt privat leid bolig, hvorav tre av husstandene ønsket å ordne opp i situasjonen selv. En hadde flyttet og saken ble avsluttet. I en av sakene skulle bolig renoveres, og i den siste saken hadde det oppstått konflikt mellom huseier og leietaker. De to sistnevnte husstander, hvor den ene hadde tre barn, måtte flytte ut og bo på hospits for en kortere periode. Husstanden fikk forholdsvis raskt tildelt kommunal bolig. Det var tett oppfølging av barnefamilien så lenge de bodde på hospits, og bekymringsmelding ble sendt barnevernet. Ni saker gjaldt leieforhold i kommunale boliger. Det ble inngått seks nedbetalingsavtaler med Lindorff. Lån og bidrag fra sosialkontoret er gitt til flere. Tre personer fikk forvaltning av trygd. To saker gjaldt privat eid bolig hvor tvangssalg var begjært. Fire barn var involvert. Den ene av disse sakene har hatt ekstra tett oppfølging fra prosjektet, og vil bli tatt med som eksempel senere i rapporten. 3.3 Aktivitetsmål 1. Å utvikle gode og rasjonelle rutiner for å komme tidlig i dialog med husstander som får betalingsproblemer knyttet til boutgifter. 2. Å vurdere tiltak i forhold til de husstander som leier bolig med oppfølgingsavtale for å unngå at beboer blir oppsagt pga brudd på oppfølgingsavtalen. Aktivtetsmål 1: Utvikling av samarbeidsrutiner med aktuelle instanser/overførbare til andre distrik SK regnskap: SK regnskap produserer hver 4-5 uke en liste som viser leietakere i kommunale boliger som ikke har betalt husleie innen forfallsdato. Denne listen betegnes heretter som "storliste". 9

10 Storlisten inneholder navn på husstander i alle distrikt i Stavanger kommune og er ikke sortert på distrikt. Skyldnere oversendes etter hvert til Lindorff for videre innkreving. Storlisten inneholder kun navn, fakturanummer og saldo. Det ble ved prosjektoppstart inngått en avtale med SK regnskap om faste møter hver gang ny "storliste" forelå. Prosjektet har gjennomgått syv storlister siden oppstart av prosjektet i ars Oppgaver ved gjennomgang av storliste sammen med SK regnskap er følgende: Sjekke postnummer på hver enkelt for å finne ut hvilke personer som tilhører Hundvåg og Storhaug distrikt. ;a ut kundefaktura på hver enkelt husstand. Kundefakturaen viser hvilke husleie skyldner har utestående til Stavanger kommune og Lindorff. I tillegg viser kundefakturaen skyldners personnummer og boligadresse. Det ble gjort avtale med Hundvåg og Storhaug sosialkontor at saksbehandler får kopi av kundefaktura. Oversikt over husleierestanse til klienter ble innhentet før ukentlig møte med prosjektet. Avtale ny/utsatt forfallsdato for innbetaling av husleie med SK- regnskap før kravet ble sendt til Lindorf Prosjektet fikk tid og mulighet til å sette seg inn i saken, kontakte skyldner, vurdere tiltak og arbeide for å unngå at kravet blir oversendt Lindorff. Oversendelse til Lindorff ville medføre salær og renter. Dersom saken er sendt Lindorff vil det være nødvendig å få i stand en nedbetalingsavtale med Lindorff, samtidig som tiltak iverksettes for at løpende husleie blir betalt. Sosialkontoret Avdelingen har ukentlige møter (vedtaksmøte) hvor avtale er gjort om at prosjektet deltar. Prosjektet informerer om husstander registrert i Socio som ikke har betalt husleie innen forfall, om begjæringer lagt i bero og varsel om utkastelse. Tiltak til løsning blir drøftet. Prosjektet mottar også informasjon fra saksbehandlerne, og det blir videre gitt gjensidig informasjon om framdrift i skyldners sak. Saksbehandler skal i forkant av møtet ha mottatt "kunders faktura" som viser en oversikt over hvilke måneder som er utestående. Stavanger Eiendom Det ble inngått avtale med boligforvalter ved Stavanger Eiendom om at ingen begjæringer om utkastelse skulle sendes Namsmannen før prosjektet har fatt gjennomgå saken, vurdert tiltak og tiltak utprøvd. Boligforvalter sendte alle nye saker i intern posten til prosjektet. Beskjed om at saken var underveis ble sendt på e-post. Namsfogden Hundvåg og Storhaug sosialkontor skal motta kopi av alle utsendte "varsel om utkastelse" fra Namsfogdens kontor. Varsel ble etter hvert sendt direkte til prosjektet. ndorff Prosjektet har fått tilgang /sertifikat til innsyns side i Lindorff datasystem. Prosjektet fikk egen kundekontakt i Røyken. 10

11 4 Utvikling av samarbeidet i prosjektperioden Samarbeidet med Hundvåg & Storhaug sosialkontor, Stavanger Eiendom, Namsfogden og Lindorff har fungert bra. Det har imidlertid vært vanskelig å opprettholde rutine med SKregnskap for gjennomgang av storlisten. Dette skyldes til dels listen utforming samt kapasitetsproblemer ved avdelingen. Av denne grunn ble en av hovedoppgavene i fase tre av prosjektet: "proaktivitet og tidlig intervensjon" vanskelig å gjennomføre. 4.1 Rutine SK regnskap har bedt om en oversikt/liste som viser hvilken husstander som far dekket husleie fra sosialtjenesten, hvilken husleiegiroer som skal sendes sosialkontoret og hvilken som skal sendes hjem til husstanden. Denne skal månedlig oppdateres. Saksbehandler ved sosialtjenesten har tatt ansvar for å lage denne listen og for de månedlige oppdateringer til SK regnskap. Alle saksbehandlerne ved Hundvåg og Storhaug sosialkontor leverer hver måned nødvendig informasjon om ovenfornevnte til saksbehandler. Rutinen er iverksatt. 4.2 Metode Husstander som er henvist fra SK-regnskap, Stavanger Eiendom og Namsmannen er blitt blir kontaktet og presentert for BO TRYGT og målsettingen. Den mest brukte metode for opprettelse av kontakt er mobiltelefon. I noen få tilfeller e det foretatt uanmeldte hjemmebesøk. Mange ønsker å komme på kontoret til avtale, mens andre foretrekker et møte hjemme. Noen ønsker møte på et nøytralt sted, eksempel kafe. Enkelte har vært unnvikende og det kreves mer innsats å få til en avtale. Erfaringene tilsier at det, i slike tilfeller, kan være lettere å forklare hensikten med kontakten ved å sende en sms eller e-post. Mange har et ambivalent forhold til ansatte i kommunen, og det kan være nødvendig å være varsom i tilnærmingsmåten. Prosjektet mener at brukermedvirkning er avgjørende for et godt utgangspunkt til senere kontakt og oppfølging. SK- regnskap kan g opplysninger på telefon om løpende husleie er blitt betalt. Sensitive opplysninger som navn og personnummer kan ikke sendes på e-post. Det oppleves som lite hensiktsmessig å måtte ringe til SK- regnskap hver gang man ønsker informasjon vedrørende husleier. Det kan ta tid å nå gjennom på telefonen, det kan ta tid før et svar foreligger. Dette gjør arbeidet tungvint. Hos Lindorff gjøres dette med enklere grep. Via Lindorffs innsyns side kan informasjon hentes om betalingsavtaler er overholdt eller ikke. I tillegg er både kontaktpersonen og avdelingen lett tilgjengelig på telefonen. Er saksnummeret kjent kan e-post benyttes. Prosjektet har tatt i bruk samme metoder for å oppnå kontakt med husstane som leier privat bolig. Disse nås imidlertid ikke før varsel om utkastelse fra Namsfogden foreligger. Store husleierestanser og uløselige konflikter medfører at det er vanskelig å gjøre fornuftige tiltak på I1

12 dette stadiet. Erfaringen prosjektet sitter igjen med på dette tidspunkt i prosessen er at leietaker i disse sakene setter pris på en kontakt og noen å snakke med. Prosjektet har prøvd tiltak i slike saker. Telefonkontakt for å gi best mulig råd i situasjonen; hvilke løsninger husstanden tenker seg, minne om planlagte oppgaver i forhold til bortsetting av møbler og tiltak i forhold til å finne ny bolig. Situasjoner som dette kan reduseres etter at ny varslingsregel i Husleieloven. Dette gir utleier, i gitt situasjon, rett til å varsle sosialtjenesten i kommunen om leiers mislighold. Sosialtjenesten har dermed større muligheter til å komme inn i saken på et tidligere tidspunkt og dermed få avdekket hjelpebehovet. Leietaker kan imidlertid reservere seg mot varslingsretten. 5 Årsaker til manglende betaling Det er ofte flere årsaker til at skyldner har opparbeidet seg husleierestanse, og ting er ofte svært sammensatte. Følgende eksempel nevnes imidlertid som en av grunnene til at en slik situasjon har oppstått : Spilleavhengighet Manglende utbetaling av lønn og feriepenger pga at firma er gått konkurs Åpner ikke post Lav inntekt Manglende evne til å disponere penger Fysisk/psykisk sykdom Inntektssvikt Rus Ikke evne eller vilje til å betale. 5.1 Eksempel på saker 1. Tvangssalg begjært: Saken er nevnt tidligere i rapporten. Saken har hatt tett oppfølging fra prosjektet. Familien på 6 har igjen (vel I år siden sist gang) kommet i en vanskelig økonomisk situasjon hvor tvangssalg er begjært. Lavere inntekt over en periode, sykt barn som familien har hatt stor utgifter på i flere år, sykmeldt mor, lån med kort nedbetalingstid tatt opp ved forrige begjæring om tvangssalg. Alt dette mener mor er årsaker til den økonomisk vanskelige situasjonen som har oppstått de siste 2 årene. Da prosjektet tok kontakt med familien første gang gav mor uttrykk for at de gjerne ville ordne opp i sin økonomiske situasjon selv, og ville søke banken om lån. De fikk avslag på lån og kontaktet BO TRYGT, som hjalp familien å søke Stavanger kommune om Startlån til refinansiering slik at de fortsatt kunne bo i huset. Barna hadde bodd her siste 8 år, med tilknytning til skolen og andre forskjellige arenaer. Prosjektleder skrev rapport om familiens økonomiske, helsemessige, sosiale og arbeidssituasjon som ble lagt ved søknaden. 12

13 Det ble gjort avtale med husstanden om månedlig kontakt med prosjektleder. Prosjektleder skulle i økonomisk råd og veiledning. Det var også avtalt at prosjektleder skulle ha oppfølging med at regninger ble betalt til rett tid. Dette ble presisert i rapporten som fulgte familiens søknad om Startlån. Familien fikk avslag på sin søknad, og mor som allerede hadde vært sykemeldt i flere måneder, trengte tid til å ta seg inn igjen etter avslaget. Mor ønsket at barna skulle fa en god sommer uten bekymringer om at de snart måtte flytte til et nytt sted og begynne på ny skole, og hun ville så gjerne unngå tvangssalg. I løpet av sommeren sendte mor, med støtte fra prosjektet., søknad til Lindorff og Tingretten om å få foreta et frivillig salg av boligen. Dette ble innvilget og saken lagt i bero inntil videre. Krav som må oppfylles for å få gjennomslag i Tingretten for et frivillig salg er følgende: Familien må betale ut kravet fra kreditor (kr ) innen august Far har derfor hatt mange turer i "Nordsjøen" denne sommeren; kravet er betalt. Det har også vært jobbet med å få til en nedbetalingsavtale med neste kreditor som også har begjært tvangssalg (kr ). Dette er nå i orden inntil videre, og familien betjener kr 4000 pr mnd på dette kravet. Det ble opprettholdt oppfølging og jevnlig kontakt med familien, både fordi familien trenger støtte, men også pga at avtaler som var gjort med Lindorff og Tingretten gjorde dette nødvendig. Husstanden prøvde å få lån til mellomfinansiering i bank for å kjøpe ny bolig. Usikkert på grunn av anmerkningene om tvangssalg. Lindorff sier at det er nødvendig at salg av boligen skjer i god tid før utgangen av På liste fra SK- regnskap Skyldner er vanskelig å nå, så her trengs en god porsjon tålmodighet. Prosjektleder fikk endelig komme på hjemmebesøk etter flere telefoner, sms, e-post og uanmeldte hjemmebesøk. Sammen med skyldner ble det åpnet flere hundre brev fra 20 forskjellige inkassobyråer. Brev ble åpnet og sorterte i flere timer. Det er søkt alle 20 inkassobyråene om at krav stilles i bero og rentefrys. Oppfølging i denne saken er følgende: Bruker tar med seg all mottatt post siste måned til møte med prosjektleder og brev åpnes i fellesskap. Saker tilknyttet de 20 inkassobyråene følges opp så lenge bruker møter til avtale og det ikke foretas nye bestillinger via internett. Kontakt med gjeldsrådgiver opprettes etter hvert. Det er også et barn i familien og barnevernsmelding er sendt. Husstanden har fått supplerende sosialhjelp til boutgifter og livsopphold. Rehabiliteringspenger er søkt. 3. Varsel om utkastelse Et ektepar som er redusert pga av sykdom, og ikke lenger greier å ha oversikt over regningene sine og ei heller disponere inntekt. De har stor frustrasjon over dette, men det er vanskelig for dem å innrømme. Det tar tid å få "hull på byllen". Mange hjemmebesøk måtte til for å få orden på situasjonen. De fikk sosiallån og det ble tatt forvaltning i trygd til begge to. 13

14 4. På liste fra SK- regnskap Leietaker som var uføretrygdet ble svært forundret da hun ble kontaktet vedrørende stor husleierestanse Husleien var ikke betalt på flere måneder og var gått til Lindorf Ektemannen, som for øvrig var i full jobb, skulle betale husleien. Det viste seg at han hadde spilt bort pengene på automater. Leietaker ordnet det slik at prosjektleder kunne gjøre et hjemmebesøk når mannen var tilstede. Han viste tydelig at han syntes situasjonen var vanskelig og at det hele var svært flaut. Vi diskuterte kort den økonomiske situasjonen som de var kommet i, samtidig som vektlegging ble lagt på løsningsfokus. Det ble gjort en gjennomgang av deres økonomiske situasjon med råd og veiledning fra prosjektleder og utifra dette ble det vurdert hvor mye de kunne tåle å betale pr måned. SK- regnskap og Lindorff ble kontaktet og nedbetalingsavtale forhandlet fram. 5.Fra Stavanger Eiendom/begjæring lagt i bero Person i omsorgsbolig. Nær familie er hjelpeverge. Regningene har ikke blitt betalt over lang tid. Det ble vurdert hvorvidt hjelpeverge her burde avvikles umiddelbart. Det ble tatt kontakt med Stavanger Overformynderi, og det ble holdt møte med kontaktansvarlig på omsorgsboligen, som informerte om at det ved innflytting var et sterkt ønske hos skyldner at dette familiemedlem skulle være hjelpeverge. Det ble også informert om at personen dette gjaldt hadde lite og nesten aldri besøk. Prosjektet tok kontakt med hjelpeverge og hadde et møte. Hjelpeverge gikk med på at det ble tatt forvaltning av trygd til skyldner og at alle regninger ble betalt fra forvaltningskonto. Hjelpeverge disponerer fortsatt skyldners bankkonto, men det blir kun satt inn et mindre månedlig beløp på denne som skal gå til lommepenger. Det ble altså bestemt at hjelpevergeordningen fortsetter; men eneste oppgaven heretter blir å levere lommepenger til institusjonen ca en gang pr måned. Slik vil omsorgen til bruker bli ivaretatt; han vil få besøk hver gang lommepengene skal leveres. Dersom ordningen ikke fungerer vil prosjektet få tilbakemelding fra institusjonen. 5.2 Brudd på inngåtte nedbetalingsavtaler Tidlig i oppstart av Bo trygt ble det satt fokus på nedbetalingsavtaler som husstander hadde gjort med Lindorff, og som ikke ble overholdt. Nedbetalingsavtalene merket seg særlig ut ved at det var avtalt et forholdsvis høyt beløp som ofte gjorde at de fikk problemer med å betale løpende husleie og penger til livsopphold ble knapt. Det kunne se ut som om høye månedlige avdrag var en medvirkende årsak til at avtalen ikke ble holdt, og kaos i livssituasjonen økte proporsjonalt med salær fra Lindorff. Prosjektet har derfor i forkant av hver inngåtte betalingsavtale med Lindorff først gått gjennom den økonomiske situasjonen med husstanden for å finne ut hvor stort beløp det er reelt at husstanden kan greie å betjene månedlig. Deretter tas saken til Lindorff, hvor det blir informert om hvor mye skyldner maksimalt kan greie å betale pr mnd. Lindorff har gitt uttrykk for at de har forståelse for denne siden av saken og månedlig avdrag har blitt lagt mer etter brukers evne til betjening. 14

15 Hos SK regnskap kan det gis muntlig utsettelse med husleierestanse i en måned. Det kan gis inntil to måneder, men da må det foreligge skriftlig søknad. 6 Sluttmerknad I løpet av prosjektperioden har det gjentatte ganger vist seg at nye forhold kan dukke opp som "troll av eske". Dett skjer etter at saker er gjennomgått, lån og bidrag gitt og forvaltning av trygd er ordnet. Dette viser at husstandens økonomiske situasjon ofte er mer komplisert enn det kan se ut til i utgangspunktet. Det kan ta mange måneder med aktiv jobbing før en får kjennskap til den totale økonomiske situasjon. Det antas at en av grunnene til dette er en sårbarhet som ligger i å måtte utlevere sin private økonomiske situasjon når skyldner innerst inne vet at han/hun ikke mestrer denne. Grunnene til dette kan være mange og forskjellige. Det er sterke forventninger fra samfunnet om at man skal greie seg selv. Når skyldner mislykkes i å ordne opp i sin økonomiske situasjon, som bla betaling av husleie, vil mestringsfølelse kunne avta, føre til tap av selvbilde og dårligere selvtillit. For å bevare balansen vil det derfor være viktig for skyldner "å styre" utviklingen i riktig fart, noe som kan føre til at skyldner sørger for at ikke all gjeld og restanser synliggjøres i første omgang. Det kan være av betydning for utviklingen av den videre kontakt med disse skyldnerne at de far styre farten selv, og ikke føler seg presset. Tillit og kontakt er dog en mer fruktbar utvikling og mulighet for løsning enn ingen kontakt eller konflikt. Flere virksomheter blir involvert når en husstand unnlater å betale husleie. Prosjektet viser at det ikke umiddelbart er gjort å endre rutiner som kan gjøre arbeidet enklere. De ulike virksomheter har ulike tjenesteoppdrag. Samtlige som blir involvert i saker hvor det unnlates å betale husleie setes en felles målsetting; å unngå at sakene kommer så langt at skyldig beløp blir store og uhåndterbare. Boligeier skal synliggjøre inntektene på samtlige utleieforhold. Regnskapsansvarlig må utføre sine oppgaver i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Inkassobyrå utfører sine oppdrag i tråd med gjeldende avtaler og god inkassoskikk. Helse- og sosialkontorene skal ivareta leietakernes interesser og handle i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Prosjektarbeidet har ført til at de ulike aktørers virkeområde er blitt mer opplyst. Selv om prosjektet ikke ble fullført i samsvar med forutsetningene har vi klart å sette søkelys på flere problemstillinger knyttet til individnivå og samarbeidsnivå. Temaet er satt på dagsorden. Målsettingen er at det fortsatt holdes fokus på området og at utvikling framover følges nøye. Som et resultat av prosjektet er dagens rutine ved manglende betaling av husleier i kommunale boliger, fra utstedelse av husleieblankett til utkastelse, gjennomgått. I den grad det har vært mulig å endre på rutinen er det foreslått endringer. Et forslag til endret rutine følger Z:D rapporten som vedlegg. I forhold til de erfaringer som er gjort på individnivå anbefales at NAV, i den grad dett e er mulig, setter inn tidligere tiltak og oppfølging av klienter som far betalingsproblemer. 15

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

TVANGSSALGSPROSJEKTET

TVANGSSALGSPROSJEKTET TVANGSSALGSPROSJEKTET Rapport mai 2009-mars 2010. BERGEN KOMMUNE BYRADSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING 1 BAKGRUNN Tvangssalgsprosjektet - som går ut på å forhindre tvangssalg og at familier blir

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer