Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET"

Transkript

1 Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET med fokus på redusering av begjæringer og utkastelser fra kommunale utleieboliger Hundvåg og Storhaug sosialkontor Januar2009

2 Innholdsfortegnelse i Innledning... s Bakgrunn for prosjektet... s Prosjektets organisering... s Rapportens innhold... s 4 2 Hundvåg og Storhaug bydel - begjæringer og utkatselser... s Hundvåg og Storhaug bydel... s Grunnlaget for begjæringer og utkastelser... s Gjeldende rutine... s 6 3 Mål og måloppnåelse... s Prosjektets målsetting... s Resultatmål... s Aktivitetsmål... s 9 4 Utvikling av samarbeidet i prosjektperioden... s Rutine... s Metode... s i l 5 Årsaker til manglende betaling... s Eksempel på saker... s Brudd på inngåtte nedbetalingsavtaler... s 14 6 Sluttmerknad... s 15 2

3 i Innledning 1.1 Baktwnn for prosjektet "På vei til egen bolig" var regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Et hovedmål i strategien var å motvirke at folk ble bostedsløse. Et uttalt resultatmål var å redusere antall begjæringer om utkastelser med 50 prosent og antall utkastelser med 30 prosent. Resultatmålet skulle nås innen utgangen av Stavanger kommune har hatt fokus på området, noe som også er kommet til uttrykk i politiske saksfremlegg. I egen sak om "Plan mot fattigdom'' er det satt betingelser til kommunens bruk av inkassobyrå. I sak om "Overføring av boligvirkemidler" er det vedtatt en hovedmålsetting om at oppfølging av husleierestanser intensiveres for å unngå opphoping med påfølgende prosesser med inkasso og eventuelle utkastelser. Antall begjæringer om utkastelser ble redusert fra 2004 til 2005 og utkastelser ble betydelig redusert i samme periode. Den største utfordringen i Stavanger kommune har vært å få redusert antall begjæringer ytterligere og i størst mulig grad forhindre at husleierestanser blir av en slik størrelsesorden at de blir uhåndterbare for skyldner. Stavanger kommune søkte i august 2006 om Kompetansetilskudd fra Husbanken til prosjekt "Redusere begjæringer og utkastelser i Stavanger kommune". Hensikten var å etablere en prosjektstilling som i hovedsak skulle systematisere rutinene og etablere og gjennomføre tiltak for å nå målsettingen i henhold til Stavanger kommunens fokusområde og de nasjonale strategier. I september 2006 fikk Stavanger kommune bevilget midler fra Husbanken til prosjektet. Prosjektet skulle avsluttes i mars Prosjektleder avsluttet arbeidsforhold med Stavanger kommune før prosjektet var formelt avsluttet. Arbeidet med ferdigstillelse av rapporten er utført av Lise Olsen Waaga i samarbeid med Jens Olafson. 1.2 Prosjektets organisering Prosjektet har vært forankret i Kommunalavdeling Oppvekst og levekår. organisatorisk vært tilknyttet Hundvåg og Storhaug sosialkontor. Prosjektleder ble ansattjanuar Prosjektet fikk tittel : Bo Trygt. Prosjektstillingen har Ansvarlig for prosjektet har vært Helse og sosialsjef ved Hundvåg og Storhaug helse- og sosialkontor Jens Olafson. Prosjektleder har vært Evy Krog. Fagansvarlig Karin Huseby ved Hundvåg og Storhaug sosialkontor har vært prosjektleders nærmeste leder. Prosjektleder har hatt veiledning med fagansvarlig Karin Huseby Hundvåg og Storhaug sosialkontor.

4 Prosjektgruppen har bestått av: Jens Olafson, Hundvåg og Storhaug HSK Karin Huseby, Hundvåg og Storhaug sosialkontor Liv Anita Yttrehus, Eiganes og Tasta sosialkontor Gunnar Steen, Rehabiliteringsseksjonen Evy Krog, prosjektleder Eli Teit, Husbanken region Vest Lise Olsen Waaga, Levekår - stab Det er avholdt 5 møter i prosjektgruppa. Deltaker i prosjektgruppa Liv Anita Yttrehus og prosjektleder har sammen vært på besøk til alle fire Helse- og sosialkontor i Stavanger kommune samt Flyktningeseksjonen. Hensikten med besøkene var å informere om prosjektet og de etablerte rutiner med samarbeidspartnere. 1.3 Rapportens innhold Rapporten tar i hovedsak for seg elementer innenfor prosjektets målsetting om at ingen som leier kommunal bolig innenfor det definerte området; Hundvåg og Storhaug bydel, skal begjæres utkastet eller utkastes fra boligen uten at det er vurdert tiltak, saken gjennomgått og tiltak utprøvd. Hovedmålgruppen for prosjektet har vært husstander som leier en kommunal bolig. Det er vurdert som særlig viktig å ha spesielt fokus på denne gruppen fordi disse, ved tildeling av kommunal bolig, i utgangspunktet er definert som særlig vanskeligstilte. Det er avgjørende at de som er tildelt kommunal bolig også skal kunne beholde boligen i samsvar med husleiekontraktens leieperiode. Prosjektet har i noen grad også omfattet husstander som leier/eier privat bolig. Prosjektet har ivaretatt målsettingen om å utvikle gode og rasjonelle rutiner for å komme tidlig i dialog med husstander som far betalingsproblemer knyttet til boutgifter. Gjennom slik dialog er husstandenes økonomiske situasjon gjennomgått og tilgjengelige virkemidler utprøvd for å nå ønsket målsetting. På grunn av utviklingen i prosjektperioden har prosjektet ikke nådd målsettingen om å vurdere tiltak i forhold til de husstander som leier kommunal bolig med oppfølgingsavtale. Dette er en avtaleform som har økt i omfang og som til dels er ressurskrevende å følge opp. Prosjektet hadde som målsetting å fokusere på tiltak for å unngå at beboere blir oppsagt på grunn av brudd på oppfølgingsavtale/manglende oppfølging i bolig. Erfaringer og resultater fra prosjektet er lagt til grunn som forslag til videreføring i den ordinære driften innenfor Helse- og sosialdistriktet og gis direkte overføringsverdi til de øvrige Helse- og sosialkontorene i Stavanger kommune. 4

5 2 Hundvåg og Storhaug bydel - begjæringer og utkastelser 2.1 Hundvåg og Storhaug bydel Hundvåg og Storhaug er geografisk nordre og østre bydel i Stavanger kommune. Pr. 1.januar 2006 hadde Stavanger kommune totalt innbyggere innbyggere bodde i Hundvåg og Storhaug bydel. Andre utgave av levekår i Stavanger, datert beskriver situasjonen i Stavanger i 2004 og utviklingen i perioden Undersøkelsen konkluderer bl.a med at deler av Storhaug og Hundvåg til dels har hatt dårlig uvikling og kommer totalt sett dårlig ut. Pr 1.januar 2005 var det boliger i Stavanger. 5% av boligmassen var på dette tidspunkt kommunale boliger. I henhold til levekårsundersøkelsen består 38 % av Storhaugs bydels boligmasse av småboliger. Storhaug bydel hadde ved siste boligtelling nær 40 prosent av boligene i leieforhold. I store deler av denne bydelen utgjør leide boliger flertall i boligmassen. Stavanger kommune hadde pr totalt 2516 kommunale boliger, herav 860 andeler i BBL. 21 av boligene var innleide forelå en oversikt over antall boliger i Hundvåg og Storhaug bydel. Av andelen kommunale boliger var 26% i bydelen. Endringer i den kommunale boligmassen siste år tilsier at andelen i bydelen ikke er vesentlig endret. Stavanger kommunes boligmasse er stort sett integrert i den ordinære boligmassen og jevnt fordelt på bydelene i kommunen. Det er allikevel i noen områder opphopning av kommunale boligkonsentrasjoner. I Storhaug bydel har Stavanger kommune til dels store konsentrasjoner. Det er imidlertid politisk bestemt at konsentrasjonen med til sammen 58 leiligheter skal avvikles som kommunale utleieboliger. Tabellen viser også utviklingen i Hundvåg og Storhaug bydel. Grunnen til at denne bydelen er vist er fordi Stavaner kommune ønsker å forankre prosjektet i denne bvdelen År Be jæringer Utkastelser Kommunen Kommunale boliger Hundvåg og Storhaug distrikt Kommunen Kommunale boliger Antall begjæringer om utkastelser og antall utkastelser på gitt tidspunkt. Hundvåg og Storhaug distrikt 2.2 Grunnlaget for begjæring og utkastelser Grunnlaget for utkastelser på grunn av manglende betaling av husleie er hjemlet i Tvangsfullbyrdelsesloven og tatt inn i Husleiekontrakten slik: "Leier vedtar at tvungen fravikelse kan kreves dersom leien ikke er betalt, ifølge tvangsfulibyrdesesloven 13-2, tredje ledd bokstav (a).

6 Leier vedtar at tvungen fravikelse kan kreves dersom boligen ikke fraflyttes når leietiden er løpt ut, ifølge tvangsfullbyrdesesloven 13-2, tredje ledd bokstav (b). Leietaker kan også begjæres utkastet på grunn av forhold som er i strid med Husleieloven.1 Husleiekontrakten inngår følgende bestemmelse: "Gjør leier ellers noen vesenlige brudd på leieavtalen, kan Tabellen ovenfor viser også utviklingen i Hundvåg og Storhaug bydel. Grunnen til at denne bydelen er vist er fordi Stavanger kommune ønsker å forankre prosjektet i denne bydelen. leieavtalen heves, ifølge husleieloven 9-9. Leier plikter da å flytte fra boligen." De aller fleste begjæringer om utkastelser fra kommunal bolig skjer på grunn av manglende betaling. 2.3 Gjeldende rutine Stavanger kommune arbeider etter følgende prosedyre i forhold til innkreving av husleierestanser i de kommunale boligene. Nr Hendelse Merknad I Faktura sendes ut med 14 dagers forfall Kunden kan ta kontakt med regnskapsavdelingen i kommunen for betalingsutsettelse etter nærmere angitte regler dager etter forfall sendes det ut Kunden kan fortsatt ta kontakt med purring/inkassovarsel regnskaps delinen for betalingsutsettelse 3 10 dager etter forfall på purring /inkassovarsel, sendes ubetalt krav over til inkassob yrå 4 Inkassobyrå registrerer saken og sender dagen '/2 salær belastes kunden, salærets størrelse eter mottak av kravet ut en avhenger av beløpets størrelse betalingsoppfordring til kunden 5 Fra dag 7 etter utsendelse av Dersom betaling/avtale inngås innen 28 betalingsoppfordring begynner inkassobyrå å dager, vil det ikke påløpe mer kostnader ringe kunden for å komme i kontakt for dermed for kunden å kunne inngå betalingsavtale 6 Dersom inkassobyrå ikke oppnår kontakt eller Tungt salær avhenger av beløpets størrelse kontakt medfører betaling etter avtale sender inkassobyrå på dag 31 etter mottatt krav fra kommunen ut et varsel o fravikelse 7 21 dager etter at varsel om fravikelse er sendt, sender inkassobyrå spørsmål til kommunens boligforvalter om begjæring om fravikelse skal iverksettes 8 Kommunens boligforvalter bestemmer så om fravikelse skal iverksettes. Iverksatt fravikelse gj øres av boligforvalter. 6

7 I henhold til samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og inkassobyrå er det satt inn ekstratiltak hvor inkassobyrå iverksetter tiltak med formål om å unngå begjæring om utkastelse og utkastelser. 3 Mål og måloppnåelse 3.1 Prosjektets målsetting Prosjektets målsetting har vært at ingen som leier kommunal bolig innenfor et definert område; Hundvåg og Storhaug bydel, skal begjæres utkastet eller utkastes fra boligen uten at det er vurdert tiltak, saken gjennomgått og tiltak utprøvd. Prosjektet skulle også inkludere husstander som leier/eier privat bolig i den grad disse, på grunn av betalingsproblemer, kommer i kontakt med helse- og sosialkontoret. Prosjektet skulle utvikle gode og rasjonelle rutiner for å komme tidlig i dialog med husstander som far betalingsproblemer knyttet til boutgifter. Gjennom dialog skulle den økonomiske situasjonen gjennomgås og tilgjengelige virkemidler utprøves for å nå ønsket målsetting. For å nå målsettingen skulle prosjektet utvikle tverretatlig og helhetlig samarbeidsløsninger. Aktuelle samarbeidspartnere Etat Arbeidsansvar Målsettin g Boligforvalter Er den avdeling i kommunen Ingen sak sendes før som har ansvar for prosjektets leder har godkjent kommunens husleiekontrakter saken og fullmakt til å sende begjæring og utkastelse SK regnskap Ansvar for fakturering og Sender melding fortløpende inndriving av kommunale til helse- og sosialdistriktet så husleier snart det registreres at en husstand i bydelen unnlater å betale husleien Inkassobyrå Overtar husleierestanser etter Det opprettes kontakt at purring/inkassovarsel er inkassobyrå og prosjekt for å sendt sette særlig fokus på saken i bydelen, dog i samsvar med allerede inngåtte samarbeidsavtaler Namsfogden Fullbyrder utkastelse Det opprettes kontakt mellom Sosialkontor i distriktet Saksbehandler far kjennskap -prosjektet o g namsfogden Det opprettes rutine for til saker som angår melding til prosjektet problemområdet gjennom saksbehandling og samtaler 7

8 Trygdekontor Gjeldrådgiver Det vurderes samarbeid i forhold til trekk i tryged til betaling av Husleier ihht gjeldende regler Prosjektet henviser og/eller søker bistand hos kommunens 'eldsråd iver i enkeltsaker 3.2 Resultatmål 1. Ingen som leier kommunal bolig innenfor Hundvåg og Storhaug bydel skal begjæres utkastet eller utkastes fra boligen uten at det er vurdert tiltak, saken gjennomgått og tiltak utprøvd 2. Å redusere antall begjæringer om utkastelser med 70 % og antall utkastelser med 30 %. I perioden fra mars til august 2007 har prosjektet mottatt lister fra SK- regnskap over ca husstander som ikke har betalt husleie innen forfallsdato. I samme periode er 12 begjæringer om utkastelse lagt i bero/stoppet hos Stavanger Eiendom. Prosjektet har mottatt 18 brev om "varsel om utkastelse" fra Namsfogden Kontakt og tiltak: Prosjektet har vært i kontakt med ca personer totalt. Økonomisk råd og veiledning er tilbud alle brukere som prosjektet kom i kontakt med. Andre tiltak som er utprøvd og iverksatt er hovedsakelig: ' utsettelse av forfallsdato og nedbetalingsavtaler søknad til sosialkontoret om støtte og bidrag forvaltning av trygd søknad til skyldners bank om lån søknad om startlån og bostøtte autogiro i bank på husleie jevnlig oppfølging, telefon/møter SK regnskap Totalt har prosjektet fram til vært i kontakt med ca husstander som har vært/er registrert på storlister fra SK regnskap. Av disse er ca 2/3 registrert i sosialtjenesten sitt dataverktøy Socio. 8

9 Sosialtjenesten Sosialtjenesten har gitt lån og bidrag i ca saker. Fire husstander har fått forvaltning av trygd. Stavanger Eiendom Prosjektet har mottatt 13 begjæringer om utkastelse, og har vært i kontakt med alle. Det er opprettet nedbetalingsavtaler med ni husstander, tre har fått lån og bidrag fra sosialkontoret; en forvaltning i trygd og en har søkt om bostøtte. En skyldner tok selv kontakt med Lindorff og inngikk nedbetalingsavtale. Namsfogden Prosjektet har mottatt 17 varsler om utkastelse fra Namsfogden. Seks av sakene gjaldt privat leid bolig, hvorav tre av husstandene ønsket å ordne opp i situasjonen selv. En hadde flyttet og saken ble avsluttet. I en av sakene skulle bolig renoveres, og i den siste saken hadde det oppstått konflikt mellom huseier og leietaker. De to sistnevnte husstander, hvor den ene hadde tre barn, måtte flytte ut og bo på hospits for en kortere periode. Husstanden fikk forholdsvis raskt tildelt kommunal bolig. Det var tett oppfølging av barnefamilien så lenge de bodde på hospits, og bekymringsmelding ble sendt barnevernet. Ni saker gjaldt leieforhold i kommunale boliger. Det ble inngått seks nedbetalingsavtaler med Lindorff. Lån og bidrag fra sosialkontoret er gitt til flere. Tre personer fikk forvaltning av trygd. To saker gjaldt privat eid bolig hvor tvangssalg var begjært. Fire barn var involvert. Den ene av disse sakene har hatt ekstra tett oppfølging fra prosjektet, og vil bli tatt med som eksempel senere i rapporten. 3.3 Aktivitetsmål 1. Å utvikle gode og rasjonelle rutiner for å komme tidlig i dialog med husstander som får betalingsproblemer knyttet til boutgifter. 2. Å vurdere tiltak i forhold til de husstander som leier bolig med oppfølgingsavtale for å unngå at beboer blir oppsagt pga brudd på oppfølgingsavtalen. Aktivtetsmål 1: Utvikling av samarbeidsrutiner med aktuelle instanser/overførbare til andre distrik SK regnskap: SK regnskap produserer hver 4-5 uke en liste som viser leietakere i kommunale boliger som ikke har betalt husleie innen forfallsdato. Denne listen betegnes heretter som "storliste". 9

10 Storlisten inneholder navn på husstander i alle distrikt i Stavanger kommune og er ikke sortert på distrikt. Skyldnere oversendes etter hvert til Lindorff for videre innkreving. Storlisten inneholder kun navn, fakturanummer og saldo. Det ble ved prosjektoppstart inngått en avtale med SK regnskap om faste møter hver gang ny "storliste" forelå. Prosjektet har gjennomgått syv storlister siden oppstart av prosjektet i ars Oppgaver ved gjennomgang av storliste sammen med SK regnskap er følgende: Sjekke postnummer på hver enkelt for å finne ut hvilke personer som tilhører Hundvåg og Storhaug distrikt. ;a ut kundefaktura på hver enkelt husstand. Kundefakturaen viser hvilke husleie skyldner har utestående til Stavanger kommune og Lindorff. I tillegg viser kundefakturaen skyldners personnummer og boligadresse. Det ble gjort avtale med Hundvåg og Storhaug sosialkontor at saksbehandler får kopi av kundefaktura. Oversikt over husleierestanse til klienter ble innhentet før ukentlig møte med prosjektet. Avtale ny/utsatt forfallsdato for innbetaling av husleie med SK- regnskap før kravet ble sendt til Lindorf Prosjektet fikk tid og mulighet til å sette seg inn i saken, kontakte skyldner, vurdere tiltak og arbeide for å unngå at kravet blir oversendt Lindorff. Oversendelse til Lindorff ville medføre salær og renter. Dersom saken er sendt Lindorff vil det være nødvendig å få i stand en nedbetalingsavtale med Lindorff, samtidig som tiltak iverksettes for at løpende husleie blir betalt. Sosialkontoret Avdelingen har ukentlige møter (vedtaksmøte) hvor avtale er gjort om at prosjektet deltar. Prosjektet informerer om husstander registrert i Socio som ikke har betalt husleie innen forfall, om begjæringer lagt i bero og varsel om utkastelse. Tiltak til løsning blir drøftet. Prosjektet mottar også informasjon fra saksbehandlerne, og det blir videre gitt gjensidig informasjon om framdrift i skyldners sak. Saksbehandler skal i forkant av møtet ha mottatt "kunders faktura" som viser en oversikt over hvilke måneder som er utestående. Stavanger Eiendom Det ble inngått avtale med boligforvalter ved Stavanger Eiendom om at ingen begjæringer om utkastelse skulle sendes Namsmannen før prosjektet har fatt gjennomgå saken, vurdert tiltak og tiltak utprøvd. Boligforvalter sendte alle nye saker i intern posten til prosjektet. Beskjed om at saken var underveis ble sendt på e-post. Namsfogden Hundvåg og Storhaug sosialkontor skal motta kopi av alle utsendte "varsel om utkastelse" fra Namsfogdens kontor. Varsel ble etter hvert sendt direkte til prosjektet. ndorff Prosjektet har fått tilgang /sertifikat til innsyns side i Lindorff datasystem. Prosjektet fikk egen kundekontakt i Røyken. 10

11 4 Utvikling av samarbeidet i prosjektperioden Samarbeidet med Hundvåg & Storhaug sosialkontor, Stavanger Eiendom, Namsfogden og Lindorff har fungert bra. Det har imidlertid vært vanskelig å opprettholde rutine med SKregnskap for gjennomgang av storlisten. Dette skyldes til dels listen utforming samt kapasitetsproblemer ved avdelingen. Av denne grunn ble en av hovedoppgavene i fase tre av prosjektet: "proaktivitet og tidlig intervensjon" vanskelig å gjennomføre. 4.1 Rutine SK regnskap har bedt om en oversikt/liste som viser hvilken husstander som far dekket husleie fra sosialtjenesten, hvilken husleiegiroer som skal sendes sosialkontoret og hvilken som skal sendes hjem til husstanden. Denne skal månedlig oppdateres. Saksbehandler ved sosialtjenesten har tatt ansvar for å lage denne listen og for de månedlige oppdateringer til SK regnskap. Alle saksbehandlerne ved Hundvåg og Storhaug sosialkontor leverer hver måned nødvendig informasjon om ovenfornevnte til saksbehandler. Rutinen er iverksatt. 4.2 Metode Husstander som er henvist fra SK-regnskap, Stavanger Eiendom og Namsmannen er blitt blir kontaktet og presentert for BO TRYGT og målsettingen. Den mest brukte metode for opprettelse av kontakt er mobiltelefon. I noen få tilfeller e det foretatt uanmeldte hjemmebesøk. Mange ønsker å komme på kontoret til avtale, mens andre foretrekker et møte hjemme. Noen ønsker møte på et nøytralt sted, eksempel kafe. Enkelte har vært unnvikende og det kreves mer innsats å få til en avtale. Erfaringene tilsier at det, i slike tilfeller, kan være lettere å forklare hensikten med kontakten ved å sende en sms eller e-post. Mange har et ambivalent forhold til ansatte i kommunen, og det kan være nødvendig å være varsom i tilnærmingsmåten. Prosjektet mener at brukermedvirkning er avgjørende for et godt utgangspunkt til senere kontakt og oppfølging. SK- regnskap kan g opplysninger på telefon om løpende husleie er blitt betalt. Sensitive opplysninger som navn og personnummer kan ikke sendes på e-post. Det oppleves som lite hensiktsmessig å måtte ringe til SK- regnskap hver gang man ønsker informasjon vedrørende husleier. Det kan ta tid å nå gjennom på telefonen, det kan ta tid før et svar foreligger. Dette gjør arbeidet tungvint. Hos Lindorff gjøres dette med enklere grep. Via Lindorffs innsyns side kan informasjon hentes om betalingsavtaler er overholdt eller ikke. I tillegg er både kontaktpersonen og avdelingen lett tilgjengelig på telefonen. Er saksnummeret kjent kan e-post benyttes. Prosjektet har tatt i bruk samme metoder for å oppnå kontakt med husstane som leier privat bolig. Disse nås imidlertid ikke før varsel om utkastelse fra Namsfogden foreligger. Store husleierestanser og uløselige konflikter medfører at det er vanskelig å gjøre fornuftige tiltak på I1

12 dette stadiet. Erfaringen prosjektet sitter igjen med på dette tidspunkt i prosessen er at leietaker i disse sakene setter pris på en kontakt og noen å snakke med. Prosjektet har prøvd tiltak i slike saker. Telefonkontakt for å gi best mulig råd i situasjonen; hvilke løsninger husstanden tenker seg, minne om planlagte oppgaver i forhold til bortsetting av møbler og tiltak i forhold til å finne ny bolig. Situasjoner som dette kan reduseres etter at ny varslingsregel i Husleieloven. Dette gir utleier, i gitt situasjon, rett til å varsle sosialtjenesten i kommunen om leiers mislighold. Sosialtjenesten har dermed større muligheter til å komme inn i saken på et tidligere tidspunkt og dermed få avdekket hjelpebehovet. Leietaker kan imidlertid reservere seg mot varslingsretten. 5 Årsaker til manglende betaling Det er ofte flere årsaker til at skyldner har opparbeidet seg husleierestanse, og ting er ofte svært sammensatte. Følgende eksempel nevnes imidlertid som en av grunnene til at en slik situasjon har oppstått : Spilleavhengighet Manglende utbetaling av lønn og feriepenger pga at firma er gått konkurs Åpner ikke post Lav inntekt Manglende evne til å disponere penger Fysisk/psykisk sykdom Inntektssvikt Rus Ikke evne eller vilje til å betale. 5.1 Eksempel på saker 1. Tvangssalg begjært: Saken er nevnt tidligere i rapporten. Saken har hatt tett oppfølging fra prosjektet. Familien på 6 har igjen (vel I år siden sist gang) kommet i en vanskelig økonomisk situasjon hvor tvangssalg er begjært. Lavere inntekt over en periode, sykt barn som familien har hatt stor utgifter på i flere år, sykmeldt mor, lån med kort nedbetalingstid tatt opp ved forrige begjæring om tvangssalg. Alt dette mener mor er årsaker til den økonomisk vanskelige situasjonen som har oppstått de siste 2 årene. Da prosjektet tok kontakt med familien første gang gav mor uttrykk for at de gjerne ville ordne opp i sin økonomiske situasjon selv, og ville søke banken om lån. De fikk avslag på lån og kontaktet BO TRYGT, som hjalp familien å søke Stavanger kommune om Startlån til refinansiering slik at de fortsatt kunne bo i huset. Barna hadde bodd her siste 8 år, med tilknytning til skolen og andre forskjellige arenaer. Prosjektleder skrev rapport om familiens økonomiske, helsemessige, sosiale og arbeidssituasjon som ble lagt ved søknaden. 12

13 Det ble gjort avtale med husstanden om månedlig kontakt med prosjektleder. Prosjektleder skulle i økonomisk råd og veiledning. Det var også avtalt at prosjektleder skulle ha oppfølging med at regninger ble betalt til rett tid. Dette ble presisert i rapporten som fulgte familiens søknad om Startlån. Familien fikk avslag på sin søknad, og mor som allerede hadde vært sykemeldt i flere måneder, trengte tid til å ta seg inn igjen etter avslaget. Mor ønsket at barna skulle fa en god sommer uten bekymringer om at de snart måtte flytte til et nytt sted og begynne på ny skole, og hun ville så gjerne unngå tvangssalg. I løpet av sommeren sendte mor, med støtte fra prosjektet., søknad til Lindorff og Tingretten om å få foreta et frivillig salg av boligen. Dette ble innvilget og saken lagt i bero inntil videre. Krav som må oppfylles for å få gjennomslag i Tingretten for et frivillig salg er følgende: Familien må betale ut kravet fra kreditor (kr ) innen august Far har derfor hatt mange turer i "Nordsjøen" denne sommeren; kravet er betalt. Det har også vært jobbet med å få til en nedbetalingsavtale med neste kreditor som også har begjært tvangssalg (kr ). Dette er nå i orden inntil videre, og familien betjener kr 4000 pr mnd på dette kravet. Det ble opprettholdt oppfølging og jevnlig kontakt med familien, både fordi familien trenger støtte, men også pga at avtaler som var gjort med Lindorff og Tingretten gjorde dette nødvendig. Husstanden prøvde å få lån til mellomfinansiering i bank for å kjøpe ny bolig. Usikkert på grunn av anmerkningene om tvangssalg. Lindorff sier at det er nødvendig at salg av boligen skjer i god tid før utgangen av På liste fra SK- regnskap Skyldner er vanskelig å nå, så her trengs en god porsjon tålmodighet. Prosjektleder fikk endelig komme på hjemmebesøk etter flere telefoner, sms, e-post og uanmeldte hjemmebesøk. Sammen med skyldner ble det åpnet flere hundre brev fra 20 forskjellige inkassobyråer. Brev ble åpnet og sorterte i flere timer. Det er søkt alle 20 inkassobyråene om at krav stilles i bero og rentefrys. Oppfølging i denne saken er følgende: Bruker tar med seg all mottatt post siste måned til møte med prosjektleder og brev åpnes i fellesskap. Saker tilknyttet de 20 inkassobyråene følges opp så lenge bruker møter til avtale og det ikke foretas nye bestillinger via internett. Kontakt med gjeldsrådgiver opprettes etter hvert. Det er også et barn i familien og barnevernsmelding er sendt. Husstanden har fått supplerende sosialhjelp til boutgifter og livsopphold. Rehabiliteringspenger er søkt. 3. Varsel om utkastelse Et ektepar som er redusert pga av sykdom, og ikke lenger greier å ha oversikt over regningene sine og ei heller disponere inntekt. De har stor frustrasjon over dette, men det er vanskelig for dem å innrømme. Det tar tid å få "hull på byllen". Mange hjemmebesøk måtte til for å få orden på situasjonen. De fikk sosiallån og det ble tatt forvaltning i trygd til begge to. 13

14 4. På liste fra SK- regnskap Leietaker som var uføretrygdet ble svært forundret da hun ble kontaktet vedrørende stor husleierestanse Husleien var ikke betalt på flere måneder og var gått til Lindorf Ektemannen, som for øvrig var i full jobb, skulle betale husleien. Det viste seg at han hadde spilt bort pengene på automater. Leietaker ordnet det slik at prosjektleder kunne gjøre et hjemmebesøk når mannen var tilstede. Han viste tydelig at han syntes situasjonen var vanskelig og at det hele var svært flaut. Vi diskuterte kort den økonomiske situasjonen som de var kommet i, samtidig som vektlegging ble lagt på løsningsfokus. Det ble gjort en gjennomgang av deres økonomiske situasjon med råd og veiledning fra prosjektleder og utifra dette ble det vurdert hvor mye de kunne tåle å betale pr måned. SK- regnskap og Lindorff ble kontaktet og nedbetalingsavtale forhandlet fram. 5.Fra Stavanger Eiendom/begjæring lagt i bero Person i omsorgsbolig. Nær familie er hjelpeverge. Regningene har ikke blitt betalt over lang tid. Det ble vurdert hvorvidt hjelpeverge her burde avvikles umiddelbart. Det ble tatt kontakt med Stavanger Overformynderi, og det ble holdt møte med kontaktansvarlig på omsorgsboligen, som informerte om at det ved innflytting var et sterkt ønske hos skyldner at dette familiemedlem skulle være hjelpeverge. Det ble også informert om at personen dette gjaldt hadde lite og nesten aldri besøk. Prosjektet tok kontakt med hjelpeverge og hadde et møte. Hjelpeverge gikk med på at det ble tatt forvaltning av trygd til skyldner og at alle regninger ble betalt fra forvaltningskonto. Hjelpeverge disponerer fortsatt skyldners bankkonto, men det blir kun satt inn et mindre månedlig beløp på denne som skal gå til lommepenger. Det ble altså bestemt at hjelpevergeordningen fortsetter; men eneste oppgaven heretter blir å levere lommepenger til institusjonen ca en gang pr måned. Slik vil omsorgen til bruker bli ivaretatt; han vil få besøk hver gang lommepengene skal leveres. Dersom ordningen ikke fungerer vil prosjektet få tilbakemelding fra institusjonen. 5.2 Brudd på inngåtte nedbetalingsavtaler Tidlig i oppstart av Bo trygt ble det satt fokus på nedbetalingsavtaler som husstander hadde gjort med Lindorff, og som ikke ble overholdt. Nedbetalingsavtalene merket seg særlig ut ved at det var avtalt et forholdsvis høyt beløp som ofte gjorde at de fikk problemer med å betale løpende husleie og penger til livsopphold ble knapt. Det kunne se ut som om høye månedlige avdrag var en medvirkende årsak til at avtalen ikke ble holdt, og kaos i livssituasjonen økte proporsjonalt med salær fra Lindorff. Prosjektet har derfor i forkant av hver inngåtte betalingsavtale med Lindorff først gått gjennom den økonomiske situasjonen med husstanden for å finne ut hvor stort beløp det er reelt at husstanden kan greie å betjene månedlig. Deretter tas saken til Lindorff, hvor det blir informert om hvor mye skyldner maksimalt kan greie å betale pr mnd. Lindorff har gitt uttrykk for at de har forståelse for denne siden av saken og månedlig avdrag har blitt lagt mer etter brukers evne til betjening. 14

15 Hos SK regnskap kan det gis muntlig utsettelse med husleierestanse i en måned. Det kan gis inntil to måneder, men da må det foreligge skriftlig søknad. 6 Sluttmerknad I løpet av prosjektperioden har det gjentatte ganger vist seg at nye forhold kan dukke opp som "troll av eske". Dett skjer etter at saker er gjennomgått, lån og bidrag gitt og forvaltning av trygd er ordnet. Dette viser at husstandens økonomiske situasjon ofte er mer komplisert enn det kan se ut til i utgangspunktet. Det kan ta mange måneder med aktiv jobbing før en får kjennskap til den totale økonomiske situasjon. Det antas at en av grunnene til dette er en sårbarhet som ligger i å måtte utlevere sin private økonomiske situasjon når skyldner innerst inne vet at han/hun ikke mestrer denne. Grunnene til dette kan være mange og forskjellige. Det er sterke forventninger fra samfunnet om at man skal greie seg selv. Når skyldner mislykkes i å ordne opp i sin økonomiske situasjon, som bla betaling av husleie, vil mestringsfølelse kunne avta, føre til tap av selvbilde og dårligere selvtillit. For å bevare balansen vil det derfor være viktig for skyldner "å styre" utviklingen i riktig fart, noe som kan føre til at skyldner sørger for at ikke all gjeld og restanser synliggjøres i første omgang. Det kan være av betydning for utviklingen av den videre kontakt med disse skyldnerne at de far styre farten selv, og ikke føler seg presset. Tillit og kontakt er dog en mer fruktbar utvikling og mulighet for løsning enn ingen kontakt eller konflikt. Flere virksomheter blir involvert når en husstand unnlater å betale husleie. Prosjektet viser at det ikke umiddelbart er gjort å endre rutiner som kan gjøre arbeidet enklere. De ulike virksomheter har ulike tjenesteoppdrag. Samtlige som blir involvert i saker hvor det unnlates å betale husleie setes en felles målsetting; å unngå at sakene kommer så langt at skyldig beløp blir store og uhåndterbare. Boligeier skal synliggjøre inntektene på samtlige utleieforhold. Regnskapsansvarlig må utføre sine oppgaver i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Inkassobyrå utfører sine oppdrag i tråd med gjeldende avtaler og god inkassoskikk. Helse- og sosialkontorene skal ivareta leietakernes interesser og handle i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Prosjektarbeidet har ført til at de ulike aktørers virkeområde er blitt mer opplyst. Selv om prosjektet ikke ble fullført i samsvar med forutsetningene har vi klart å sette søkelys på flere problemstillinger knyttet til individnivå og samarbeidsnivå. Temaet er satt på dagsorden. Målsettingen er at det fortsatt holdes fokus på området og at utvikling framover følges nøye. Som et resultat av prosjektet er dagens rutine ved manglende betaling av husleier i kommunale boliger, fra utstedelse av husleieblankett til utkastelse, gjennomgått. I den grad det har vært mulig å endre på rutinen er det foreslått endringer. Et forslag til endret rutine følger Z:D rapporten som vedlegg. I forhold til de erfaringer som er gjort på individnivå anbefales at NAV, i den grad dett e er mulig, setter inn tidligere tiltak og oppfølging av klienter som far betalingsproblemer. 15

16 En tilføyelse i Husleieloven trådte i kraft i.juli Endringen innebærer at NAV på et tidlige tidspunkt enn tidligere kan bli varslet om mislighold. Husleieloven Varsel om fravikelse: "Når det er grunnlag for å begjære fravikelse av husrommet kan utleier, dersom det er grunn til det, sende skriftlig varsel til sosialtjenesten i kommunen om misligholdet. En eventuell begjæring om tvangsfravikelse bør tidligst fremsettes for namsmyndighetene to uker etter at skriftlig varsel er sendt sosialtjenesten. Utleier kan gi andre fullmakt til å sende slikt varsel. Leier kan i skriftlig melding til utleier reservere seg mot at slik varsel blir sendt til sosialtjenesten. Utleier skal senest samtidig med oversendelsen av varsel til sosialtjenesten i kommunen etter første ledd, sende kopi av varselet eller annen melding om innholdet til leier.'" Denne varslingsmuligheten er lagt inn i forslag til ny rutine for manglende betaling av husleier i kommunale boliger. Som følge av denne ending i Husleieloven vil det automatisk bli ytterligere kontakt på samarbeidsnivå. Det vil bli et tettere samarbeid mellom utleier og NAV. Det er leietaker selv som er ansvarlig for å betale sin husleie i rett tid. Et tiltak for å redusere omfanget av begjæring om utkastelser og utkastelser fra kommunal bolig kan være å gi bedre informasjon på det tidspunkt leietaker inngår husleiekontrakt med Stavanger kommune. Det vurderes som formålstjenlig å utarbeide en informasjonsbrosjyre som levers til samtlige som flytter inn i en kommunal utleiebolig. Denne informasjonen skal være enkel å oppfatte og understreke viktigheten av betaling av husleie. Konsekvensen av uteblivelse av betaling må beskrives. Brosjyren må også inneholde opplysninger om bostøtte og eventuelt andre virkemidler som kan søkes. Brosjyrematerialet må utformes på en slik måte at det oppfordres til å ta nødvendig kontakt dersom betalingsproblemer oppstår og at henvendelse til kommunen i slike sammenheng ufarliggjøres. Vedlegg Endret rutine - manglende betaling av husleier i kommunale boliger. 16

17 RUTINE - MANGLENDE BETALING AV HUSLEIERI KOMMUNALE BOLIGER TIDSPUNKT Fakturagrunnlag tilrettelegges i Stavanger eiendom Stavanger eiendom 15. i hver Det produseres faktura i SK regnskap og faktura SK regnskap måned sendes til leietaker 1. i hver Husleien forfaller til betaling Leietaker måned RUTINE DERSOM HUSLEIE IKKE BLIR BETALT 14 dager etter SK-regnskap sender purring/inkassovarsel på ikke SK regnskap forfall betalt husleie til leietaker. Det gis 14 dagers betalingsfrist. 1 uke etter forfall 1 uke etter forfall på purring/inkassovarsel sender SKregnskap saken til Lindorff. SK-regnskap Dag 1 Lindorff sendes betalingsoppfordring til leietaker Lindorff Dag 8 Dersom ikke betaling er mottatt starter Lindorff Lindorff telefonering. Skyldner telefoneres til det oppnås kontakt, fortløpende forsøk i inntil tre dager. Mange nås via telefon og Lindorff inngår betalingsavtale med skyldner. Dag 22 Dersom det ikke er skjedd noe i saken og ingen Lindorff kontakt er oppnådd sender Lindorff et Varsel om at skyldner må betale innen 14 dager for å unngå økt salær. I dette varselet skal tas inn tekst om at NAV(sosialtjenesten) vil bli varslet om misligholdet dersom det ikke betales innen 14 dager. Dag Lindorff sender forespørsel til saksbehandler i Lindorff kommunen ( SE) om kontrakt/avtale skal sies opp. Stavanger eiendom SE sender melding til aktuelt NAV (sosialtjenesten) om manglende betaling.

18 Varsling sendes på e-post til 2 kontaktpersoner pr NAV kontor(sosialtjenesten.) Dag 49 NAV (sosialtjenesten) har frist på I uke til å eventuelt NAV(sosialtjenesten) melde tilbake til SE om de vil foreta seg noe i saken. NAV(sosialtjenesten) skal kun melde saker som de vil undersøke nærmere. SE melder til Lindorff om hva som er avtalt med NAV(sosialtjenesten). Dag 56 SE setter fristdato for endelig tilbakemelding i saken. Stag-anger eiendom SE melder til Lindorff at NAV(sosialtjenesten) vurderer saken samtidig med fristdato. Lindorff har fristdato som aksjonsdato. 5 dager etter frist på aksjon er utløpt, sendes brev om Stavanger eiendom begjæring av utkastelse sendes til Namsfondkontoret. j

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Prioritering. Kommunale leietakere og de som søker kommunal bolig Barnefamilier Enslige: høy alder, lav inntekt, uføre

Prioritering. Kommunale leietakere og de som søker kommunal bolig Barnefamilier Enslige: høy alder, lav inntekt, uføre Leie til eie Leie til eie 2011-2014 prosjekt knyttet til Boligtjenesten Fra 2015 implementert i ordinær drift Prosjektet solid forankret i kommunens ledelse Jevnlige møter med prosjektleder for det boligsosiale

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11

Byrådssak 299/13. Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO ESARK-12-201301217-11 Byrådssak 299/13 Ny praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-11 Hva saken gjelder: Fra 2008 endret Bergen kommune praksisen rundt oppsigelse/tap av barnehageplass

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Bo oppfølgingstjenesten Livskvalitet & vekst

Bo oppfølgingstjenesten Livskvalitet & vekst Bo oppfølgingstjenesten Livskvalitet & vekst Resultater fra driftsåret 2010 1 Hovedmål for Bo oppfølgingstjenesten Gi oppfølging til vanskeligstilte verdalinger som har utfordringer med å mestre sitt bo

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbankens boligkonferanse i Midt-Norge 2016 v/ programleder Torhild Berg Skjetne Flere samarbeider på boligfeltet 2

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Aktivitetssentret Yrkesvn. 5. Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Finansielle virkemidler Slik gjør vi det i Asker

Finansielle virkemidler Slik gjør vi det i Asker Finansielle virkemidler Slik gjør vi det i Asker Husbanken 28.11.2011 Margrethe S. Iversen Sosialtjenesten i Asker kommune Organisering sosialtjenesten i Asker > Utenfor NAV, men samlokalisert > Husbankens

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur

Bergen, 03.06.2010. Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur Bergen, 03.06.2010 Viktig informasjon til brukere av BankID / digital signatur En del av våre kunder som benytter BankID/digital signatur har støtt på problemer i forbindelse med saker hvor man har vært

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Rana kommune. Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap.

Rana kommune. Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap. Rana kommune Halvor Røberg, miljøterapaut Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Liengbakken bofelleskap. Før Liengbakken bofelleskap. Tidligere prosjekter som i rustjenesten

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden.

For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. For verden er du bare et menneske, men for et menneske kan du være en hel verden. 1 Introduksjon i økonomisk rådgivning Generelt om økonomisk rådgivning Statens satsningsområde 2 Nettverk Finnmark Hvem/hva

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012

TJENESTETILDELING HJEMMESYKEPLEIE HJEMMEHJELP praktisk bistand/rengjøring 2012 Drammen kommune TJENESTETILDELING Helse- og omsorgstjenesten HJEMMESYKEPLEIE Antall tjenestemottakere siste dag i perioden 1343 1354 1336 1331 1328 1315 1328 1338 1351 Antall søknader 1) 1461 992 108 132

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE Sist endret: 26.06.2017 Utarbeidet av Samarbeidsutvalget i Tromsø bestående av representant fra BoNord, representant for Borettslag og representant

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER

UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER UTFYLLENDE INFORMASJON OM LEIEKONTRAKTENS BESTEMMELSER Dette dokumentet er veiledning for saksbehandler for undertegning av leiekontrakter som inngås med Kristiansand Boligselskap KF for leie av bolig

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Prosjektrapport "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig"

Prosjektrapport Skaffe vanskeligstilte egnet bolig Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2012 30500/2012 2010/947 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/7 Eldrerådet 04.06.2012 12/6 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/6 Råd for

Detaljer

Nettkonferansen 2010

Nettkonferansen 2010 Nettkonferansen 2010 Stengeprosessen Hva må nettselskapene ta stilling til? 1 Stengeprosessen Lov- og avtaleregulering av stengeretten Ot.prp. nr. 114 Hovedpunkter Felles normer betraktninger Sverige og

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

Resultatrapport Status måloppnåelse

Resultatrapport Status måloppnåelse Resultatrapport 2014 Status måloppnåelse Programsamling 4. desember 2014 Formål med rapport Få opp et godt kunnskapsgrunnlag for å Formidle resultater fra programmet Skape felles forståelse og forankring

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM

SØKNAD OM KOMMUNALT DISPONERT BOLIG, HUSLEIEGARANTI OG LÅN TIL DEPOSITUM PORSGRUNN KOMMUNE Bygg- og eiendomsdrift Postboks 128 3901 Porsgrunn Tlf. 35 54 70 00 Sak nr. Møte team: Konfidensielt Unntatt fra off.l. 13 SØKNADEN LEVERES SERVICESENTERET I APOTEKERGÅRDEN ELLER SENDES

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.

Husleierestanser. Rapport. Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04. Rapport Husleierestanser Et delprosjekt under prosjekt «opprettelse av boligtjeneste». Vedtatt i kommunestyret 30.04.15 sak 30/15 04.03.2015 Stjørdal kommune Anne Lise T. Sætnan 0 Innhold 1. Innledning:...

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 5 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1 Innfordringstjenester 1.1 Kreditoroppgaver Leverandøren skal gjennomføre kreditoroppgaver som følger: 1.1.1 Inkasso DFØ vil forestå utsending av faktura og purring

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer