Beretning Regnskap Andre landsmøtesaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker"

Transkript

1 Beretning Regnskap Andre landsmøtesaker

2 Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere av protokoll, tellekorps og redaksjonsutvalg b) Godkjenning av møtereglement 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Hovedstyrets beretning mars 2012 februar Melding fra Kontrollkomiteen Revidert regnskap for 2012 og Innkomne saker og forslag til uttalelser 7. Forslag til prinsipprogram og handlingsplan for perioden Fastsettelse av kontingentsatser for 2015 og Revidert budsjett for 2014 til orientering 10. Forslag til rammebudsjett for 2015 og Valg Forslag til møtereglement for landsmøtet 1. Landsmøtet er åpent inntil landsmøtet vedtar noe annet. Deltakere på Bibliotekmøtet har adgang til salen som tilhørere, unntatt når en sak behandles for lukkede dører. 2. Til å lede møtene velges 2 dirigenter/ordstyrere og 4 referenter. Ordstyrerne avtaler innbyrdes møtets ledelse. 3. Ingen har rett til å ha ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedrag, er taletida 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og sette strek med de inntegnede talere. Talerne skal tale fra en på forhånd bestemt plass i salen. 4. Dirigenten skal gi ordet til kort replikk utenom talerlisten. Ingen har rett til mer enn én replikk til hver sak. 5. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak. 6. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten undertegnet med forslagstillers navn. 7. Etter at strek er satt kan ikke nye forslag tas opp. Forslag som ikke har noen forbindelse med de sakene som er ført opp på dagsorden kan ikke behandles. 8. Når en sak er tatt opp til avstemning, skal dirigenten referere alle innkomne forslag på nytt og gjøre greie for sitt forslag til avstemningsmåte. Avstemningsmåten skal godkjennes av forsamlingen. 9. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 10. Når det gjelder valg vises det til NBFs vedtekter. 11. I protokollen føres forslag, talere, avstemninger og vedtak. 12. Det velges en protokollkomité på 2 personer som skal gjennomgå og godkjenne protokollen. 2

3 Leders innledning Foto: Nils Kristian Th. Eikeland, NTNU UB. økt synlighet i media og bedre kontakt med politikerne viser at vi er på rett vei. Velkommen til landsmøte i Norsk Bibliotekforening! I dette heftet får du beretning og oppsummering av de siste to årene. Perioden har vært preget av økt synlighet i media. Lederen har arbeidet målrettet mot media for å oppnå omtale av våre bibliotekpolitiske synspunkt. Dette har ført til økt omtale i media. Begrepet bibliotekmilliard ble et tema i valgkampen og Venstre lanserte en folkebibliotekmilliard i sitt kulturløfte under valgkampinnspurten. 100-årsjubileet vårt hadde som motto «Vi feirer bibliotek over hele landet». Jubileet førte til økt medieomtale gjennom hele Lokalpressen fikk virkelig satt biblioteket på kartet ettersom bibliotekstafetten løp gjennom hele landet. Sentrale arrangement fikk riksdekkende presseomtale. Vi har arrangert to organisasjonskurs for tillitsvalgte i perioden. I programmet har det vært lagt vekt på politisk arbeid og organisasjonsarbeid, mediehåndtering og profilering. Det er viktig for oss å bygge en sterk organisasjon! I beretningen vår kan du lese hvordan vi har jobbet med Kulturløftet, Kulturutredningen, Lov om folkebibliotek, Åndsverksloven og Pliktavleveringsloven, Leseløft og Program for skolebibliotekutvikling for å nevne noe. Vi har jobbet mye med e-bøker i folkebibliotek, og vil jobbe med det fremover. Vi mangler et avtaleverk som gjør oss i stand til å ta de tekniske mulighetene i bruk. Vi må fortsette arbeidet for å få til en nasjonal satsing på økt formidlingskompetanse for bibliotekansatte og et felles løft for biblioteklokaler tilpasset bibliotekenes formidlingsansvar. Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo norskbibliotekforening.no facebook.com/norskbibliotekforening Samfunnet rundt oss endrer seg og hele organisasjonen må justere strategier og arbeidsmåter i takt med nye muligheter og nye utfordringer. Økt synlighet i media og bedre kontakt med politikerne viser at vi er på rett vei. Endring er en kontinuerlig prosess og helt nødvendig for at vi hele tiden skal ha hovedfokus på det som er vårt hovedanliggende: å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. Det betyr at vi hver dag driver lobbyvirksomhet og informasjonsarbeid for å påvirke politikere og andre. Bibliotek bidrar til ytringsfrihet og demokrati, og vi jobber for alle som er opptatt av biblioteket som samfunnsaktør. 3

4 Sak 3. Beretning Infografikk om status i bibliotek fra august 2013, lansert i forbindelse med valget. i forbindelse med fremleggingen bl.a. på Bibliotekkonferansen i Nord, HiOA og Halmstadkonferansen i Bergen. Midt i departementets innspurt for lovforslaget fikk vi dermed god anledning til å understreke våre synspunkter. 3.1 Politiske saker Lov om folkebibliotek 8. mars 2012 sendte Kulturdepartementet ut brev vedrørende høring om forslag til endring av lov av 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek. Hovedstyret satte ned arbeidsgruppe med Ingeborg Rygh Hjorthen, Jannicke Røgler, Marit Andersen Somby og Anne Kristin Undlien for å lage høringsutkast. Alle ledd i organisasjonen ble invitert til å komme med innspill til høringsuttalelsen. Vi fikk totalt ni innspill fra spesialgrupper, lokalavdelinger og enkeltpersoner. Synspunkter og uttalelser ble utvekslet med andre organisasjoner. Hovedstyret vedtok høringsuttalelsen 14. juni Hovedpunkter i høringsuttalelsen: Vi mener det er behov for en biblioteklov med forpliktende formuleringer om digitale bibliotektjenester og lånesamarbeid for alle offentlig finansierte bibliotek. Vi støtter departementets anbefaling om å beholde kompetansekravet til biblioteksjef i 5, og går inn for alternativ 1 som fjerner dispensasjonsretten. Folkebibliotekene bør tillegges overordnet faglig veiledningsog koordineringsansvar for all kommunal bibliotekvirksomhet, også for skoler og barnehager. Vi mener at de særlige bibliotekoppgavene som tillegges staten bør konkretiseres og hjemles i forskrift. Vi fulgte opp lovarbeidet gjennom kommunikasjon med Kulturdepartementet. Lederen deltok i flere debatter 4 Skolebibliotekkampanjen 2012 Ingeborg Rygh Hjorthen og Åsne Hestnes sendte på vegne av Norsk Bibliotekforening og NBF Skole et brev til skolelederne ved alle landets 2775 offentlige grunnskoler i oktober Målet var å synliggjøre skolebibliotekets potensiale som læringsarena og bevisstgjøre rektor på hans/hennes ansvar for skolebiblioteket. Vi ville også vise at skolenes satsing på bibliotek varierer stort, og at det fører til store forskjeller i skole- Norge. I nettkampanjen hentet vi ut relevant forskning og produserte infografikken «Norsk Bibliotekforening presenterer skolebiblioteket». Skolebibliotekkampanjen 2012 førte til en bred mediedekning. NTB-intervjuet med lederen ble trykket i rundt 50 papir- og nettaviser. NRK fulgte opp kampanjen med innslag på Dagsrevyen, Supernytt og debatt i P2s Kulturnytt. Oppfølging Program for skolebibliotekutvikling Program for skolebibliotekutvikling ble satt i gang for å gi skolebibliotekene i grunnskolen et løft i Cirka 5 millioner av programmets 40 millioner ble delt direkte ut til skoler. Målet var å utvikle skolebiblioteket slik at det kunne bidra til å utvikle leseferdigheter og utjevne sosiale og digitale skiller blant elevene. Vi mener skolebibliotekutvikling må fortsette også etter Vi har tatt opp videreføring av Program for skolebibliotekutvikling i en rekke høringsuttalelser og i møter med politikere og alliansepartnere. Vi har fulgt opp dette i innspill til statsbudsjettet til Kunnskapsdepartementet, på innspillsmøte om leselyst der både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet deltok, i innspill til Engerutvalget og i innspill til Kulturløftet 3. Vi har foreslått en videreføring av programmet som et nasjonalt senter for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder.

5 Kulturutredningen 2014 Arbeidet med Kulturutredningen 2014 har vært sentralt i store deler av perioden. Under Bibliotekmøtet i Stavanger 21. mars 2012 hadde Anette Kure, Hege Newth Nouri og Ingeborg Rygh Hjorthen møte med Anne Enger og Erik Henningsen, utredningsleder for Kulturutredningen Vi sendte skriftlig innspill til utredningen 30. mars I innledningen skrev vi «Et varslet løft for folkebibliotekene har dessverre uteblitt i perioden fra 2005 gjennom Kulturløftet I og II. Kommunene har strammere budsjetter og bibliotekene er taperne. Vi legger ved en kartlegging av bibliotekøkonomi foretatt av NBFs lokalavdelinger i desember 2011, som viser at budsjettkutt går ut over filialer, åpningstider og medieinnkjøp.» Temaer i innspillet: Bibliotekreform 2014 Bibliotekmeldingen Program for skolebibliotekutvikling Nasjonal ansvarsfordeling for bibliotekfeltet Drift av nasjonale digitale fellestjenester Nasjonale lisenser Fjernlånssamarbeidet E-bøker NOU 2013:4, Kulturutredningen 2014, ble lagt frem 4. mars 2013, og har vært et sentralt dokument for politisk arbeid for bibliotekene. Vi sendte inn høringsuttalelse med disse hovedpunktene: NBF mener at statlige tilskudd og insentivmidler bør vurderes på flere felt, som tilskudd til mobile bibliotektjenester og investeringsprogram for bibliotekbygg. NBF ber om en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket som en strategisk utviklingsaktør for biblioteksektoren. NBF støtter utvalgets ønske om et sterkere initiativ fra Kulturdepartementet for å bidra til nødvendige rettighetsavklaringer og teknologisk utvikling innenfor feltet e-bøker i bibliotek. Les alle høringsuttalelser og pressemeldinger på våre nettsider. Kulturløftet 3 NBF sentralt var i flere møter før lanseringen av Kulturløftet 3, og sendte også innspill. Kulturminister Hadia Tajik var hadde innspillsmøter i alle landets fylker. Flere bibliotekfolk, også NBFere, hadde innspill og gode ideer. 11. august lanserte de rødgrønne Kulturløftet 3, der de blant annet med bakgrunn i Kulturutredningen 2014 trekker opp hovedlinjene for regjeringens framtidige kulturpolitikk. I Kulturløftet 3 lovet den sittende regjeringen å utvikle en nasjonal strategi for biblioteksektoren, styrke folkebibliotekenes formidlingsrolle og sikre at biblioteket fortsatt skal være et gratistilbud. Regjeringen lovet også å styrke digital formidling av litteratur. I pressemeldingen vi sendte påpekte vi at dette er et skritt i riktig retning. Vi er glade for at folkebibliotekene rettmessig er ilagt stor oppmerksomhet, men vi savner mere håndfaste lovnader og økonomi knytte til løftene. Kommuneøkonomi I 2012 ba lokalavdelingene om tilbakemelding fra folkebiblioteksjefene på budsjettet i deres kommune. 13 lokalavdelinger delte rapporter med oss sentralt, og vi diskuterte situasjonen på kontaktmøtet. Vi brukte disse rapportene i kontakt med media og politikere sentralt, og fikk blant annet stort oppslag i Aftenposten basert på dette. I 2013 ba vi igjen lokalavdelingene om å skaffe oversikt i sitt fylke. Vi brukte et nett-spørreskjema, og fikk nærmere 80 svar. 40 prosent hadde budsjettkutt, og bare 10 prosent en økning. Demonstrasjonsplakat, Oslo desember

6 Statsbudsjettet 2013 Til statsbudsjettet 2013 etterlyste vi en oppfølging av Kulturløftet II og Stortingsmeldingen om bibliotek. Vi pekte på at bibliotekenes økte formidlingsansvar og møteplassfunksjon i Bibliotekmeldinga og forslag til revidert biblioteklov ikke ble fulgt opp i statsbudsjettet. Vi etterlyste nasjonale tiltak og føringer som kunne løfte folkebibliotekene lokalt, og politiske grep ut over økte rammebevilgninger til Nasjonalbiblioteket. NBF var også kritisk til at statstilskudd til vår opplysnings- og informasjonsvirksomhet ble lagt direkte som tiltak under Nasjonalbibliotekets forvaltning. Vi stilte spørsmål ved at en uavhengig interesseorganisasjon gjøres direkte avhengig av tildeling fra Nasjonalbiblioteket. Ingeborg Rygh Hjorthen og Hege Newth Nouri møtte Stortingets familie-og kulturkomité i muntlig høring. Statsbudsjettet mars 2013 sendte vi innspill til statsbudsjettet Til Kulturdepartementet skrev vi om midler til Leseløft , nasjonale lisenser, kompetanseutviklingsprogram for bibliotek og investeringsprogram for bibliotekbygg. Til Kunnskapsdepartementet trakk vi frem program for skolebibliotekutvikling, nasjonale lisenser og kompetanseutviklingsprogram for bibliotek. Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skrev vi om nasjonale lisenser. Da den rødgrønne regjeringen la frem Statsbudsjettet 2014 hadde vi håpet på oppfølging av det som sto om bibliotek i Kulturløftet 3 og Kulturutredningen. Disse forventningene ble ikke innfridd. Vi etterlyste nasjonale tiltak og føringer som fører til nasjonale langsiktige forbedringer for alle bibliotekene. Den nyvalgte regjeringen la fram sitt reviderte statsbudsjett 8. november Nasjonalbiblioteket fikk øremerket 12 millioner til prosjektmidler. Leder svarte på pressehenvendelser og sa at Norsk Bibliotekforening er glade for at det er politisk vilje til å satse på bibliotek, men at det ikke er nasjonale tiltak som fører til et langsiktig løft for alle bibliotek. Dette er øremerkede midler til prosjekt, ikke nasjonale tiltak som direkte vil komme alle folkebibliotekene til gode. Fortsatt Leseløft NBF og samarbeidende organisasjoner reagerte på at Leseløftet nedsatt av Kulturdepartementet ikke var fulgt opp etter intensjonen, og at organisasjoner uten forankring i bibliotek ikke kunne søke på prosjektmidler fra Nasjonalbibliotekets prosjektmidler knyttet til leseløft. Vi drøftet dette i møte med Kulturdepartementet der kulturminister Hadia Tajik var med i januar Vi 6 Leder Sissel Merethe Berge og hovedstyremedlem Tord Lien på stand i Arendalsuka, august ble etter møtet bedt om å levere et skriftlig forslag til ny leselyststrategi. En samlet litteratursektor ble invitert til et innspillsmøte 2. april I juni la Kulturdepartementet frem Leselyststrategien 2013, som en del av Leseløftet , og bevilgningene til Nasjonalbibliotekets satsing på Leseløftet ble økt. Formidling i bibliotek Litteraturpolitisk utvalg har jobbet med bibliotekenes formidlingsrolle. 27. februar 2013 hadde utvalget leserinnlegg i Dagbladet for å etterlyse satsing på og økte ressurser til formidling i bibliotek. Fordi det er tilnærmet umulig for en enkelt bibliotekar å holde seg oppdatert på alle medieformer og sjangre for alle brukergrupper etterlyste vi at delingskulturen bibliotekene mellom utnyttes i større grad. Permanente, nasjonale løsninger vil kunne bidra til at innhold finner fram til lesere. I høringsinnspillet til endringer i Lov om folkebibliotek skrev vi at vi mente det var riktig og viktig å presisere aktiv formidling som en del av bibliotekenes samfunnsoppdrag. Leder og generalsekretær har vært i kontakt med Forfatterforeningen for å få til en ny avtale om formidling av norsk skjønnlitteratur i bibliotek. Prosjektet som ble gjennomført i 2007 var veldig vellykket og bibliotekansatte har etterspurt en videreføring av prosjektet. Det første møtet var i desember 2013, og planlagt oppstart er høsten Innkjøpsordningene 2014 startet med en diskusjon om innkjøpsordningene, og Sissel Merethe Berge har blitt intervjuet i en rekke aviser. Vi har lagt vekt på at hvis innkjøpsordningen svekkes, må bibliotekenes mediebudsjetter økes. Litteraturpolitisk utvalg har hatt leserinnlegg i Dagbladet om revitalisering av innkjøpsordningen for å øke formidlingskompetansen.

7 3.2 Faglige saker E-bøker På landsmøtet i 2012 ble uttalelsen «E-bøker til folket!» vedtatt. Den tok utgangspunkt i prinsippene for e-bokutlån som ble utarbeidet året før. Med dette som utgangspunkt har et godt e-bokutlån i folkebibliotek blitt en viktig kampsak for Norsk Bibliotekforening i perioden. Vi har hatt samtaler med Den norske Forleggerforening om prinsipper for utlån av e-bøker i norske folkebibliotek. Det var leder, generalsekretær og e-bokutvalgets leder som deltok i samtalene. Samtalene var opplysende og skapte endring på flere punkter i e-boksaken, men likevel bestemte vi oss for brudd i samtalene i januar Vi så at det ikke var vilje til imøtekommelse på viktige punkter som mulighet til å gå sammen i konsortier, og hvorvidt bibliotekene skal eie bøkene de kjøper. Dette skapte til dels store medieoppslag. I februar 2013 godkjente Kulturrådet en tilleggsavtale til innkjøpsordningen. Den gjorde 70 e-boklisenser tilgjengelige for utvalgte folkebibliotek av hver påmeldte tittel under innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne i 2013 og Lisensene ble fordelt etter prinsippet om at én kommune skal ha minst én lisens, norsk bibliotekforenings utvalg er rådgivende organ i faglige og politiske spørsmål. men innenfor konsortiene kan lisensene lånes fritt på tvers av kommunegrensene. E-bokutvalget arrangerte e-bokseminar i Bergen i april 2013 i tilknytning til Halmstadkonferansen. Seminaret hadde mange deltagere og det ble en god debatt. Utvalget har på vegne av hovedstyret henvendt seg til Deichmanske bibliotek i anledning deres praksis med at kun innbyggere i Oslo kommune får låne e-bøker. Vi mener at begrensning til bosted strider mot bibliotekloven. Det er viktig at bibliotekene ikke legger til egne begrensninger i prøveperioden. Kopi av henvendelsen ble sendt Kulturrådet. Dette arbeidet er dessverre forsinket i forhold til opprinnelig plan fra departementets side, og blir derfor en viktig oppgave for oss å følge med på videre. Opphavsrettstvalget har hatt to fysiske møter, ellers har kontakten vært via epost og en intern Facebook-gruppe. Ytringsfrihet Ytringsfrihetsutvalget har i perioden samarbeidet med litteraturfestivaler om program som fremmer utvalgets mandat, deriblant bibliotekseminarene «Sykeseng eller bokhylle?» og «Kjør debatt (Hysj!) på Litteraturfestivalen på Lillehammer», og seminar på Kapittel 12 i Stavanger. Ytringsfrihetsutvalget var samarbeidspartner for Mot:- konferanse om ytringsfrihet i Bergen oktober Utvalgets leder Ingeborg Rygh Hjorthen bidro med presentasjonen «Biblioteket som brobygger» og deltok i debatten «Mot til å ytre sine meninger». Ytringsfrihetsutvalget samarbeidet, på vegne av Norsk Bibliotekforening, med Nasjonalbiblioteket om plakater i forbindelse med ytringsfrihetsdagene 2012 «Les! Snakk!» Utvalget arrangerte i samarbeid med Norsk Pen seminaret «Bibliotek og ytringsfrihet» på Bibliotekmøtet i Stavanger Utvalget har arbeidet for et temanummer om ytringsfrihet av Bibliotekforum som kommer i mai Anne Hustad var frem til august 2013 NBFs representant i IFLAs komite for ytringsfrihetsspørsmål (FAIFE). Opphavsrett Opphavsrettsutvalget har levert to utkast til høringsuttalelser til NBF sentralt. Den ene om revisjon av Pliktavleveringsloven og den andre om endring av Åndsverksloven angående vernetid for lydopptak. Ellers har utvalget fulgt nøye med på utviklingen i Europa gjennom kontakten med EBLIDAs ekspertgruppe EGIL, der Kristine Abelsnes representerer Norsk Bibliotekforening. Utvalget har holdt seg orientert om revisjonen av Åndsverkloven som Kulturdepartementet arbeider med. Ytringsfrihetsutvalget, februar 2014: Svein Arne Tinnesand, Anne Hustad, Annette Elin Koch, Mariann Schjeide og Ingeborg Rygh Hjorthen 7

8 3.3 Høringer og uttalelser Leder Ingeborg Rygh Hjorthen og generalsekretær Hege Newth Nouri på stortingshøring 20. oktober mars Uttalelser fra Norsk Bibliotekforenings landsmøte. 30. mars Til Kulturutredningen. Innspill til Kulturutredningsutvalget. 10. april Til alle partier på Stortinget. Innspill til partiprogram. 18. april Til Kulturdepartementet. Høringsuttalelse: To utredninger om språk- og litteraturpolitiske virkemidler. 14. juni Til Kulturdepartementet. Høringsuttalelse om forslag til endring i Lov om folkebibliotek. 18. oktober Til Stortingets familie- og kulturkomité. Høringsuttalelse om statsbudsjettet for november Til Kulturdepartementet. Høringsuttalelse til rapporten «En kunnskapsbasert kulturpolitikk». 12. desember Til Norsk kulturråd. Synspunkter til Norsk kulturråds prøveprosjekt med parallelt innkjøp. 13. desember Til kulturminister Hadia Tajik. Innspill til Tiltak for lesing. 5. februar Til Kulturdepartementet. Høringssvar til endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (pliktavleveringsloven). 1. mars Til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Innspill til statsbudsjettet mars Til Kulturdepartementet. Innspill til statsbudsjettet mars Til Kunnskapsdepartementet. Innspill til statsbudsjettet mars Til Kulturdepartementet. Høringsuttalelse til lov om omsetning av bøker (boklov) 16. mai Til Stortingets familie- og kulturkomité. Innspill til prop. 135 L ( ): Endringer i Lov om folkebibliotek Til Kulturdepartementet. Innspill til Kulturløftet III Til Kulturdepartementet. Høringsuttalelse til NOU 2013:4 Kulturutredningen Til Deichmanske bibliotek. Uttalelse: Deichmanske bibliotek må låne ut e-bøker til alle sine lånere Til Den norske Forleggerforening. Uttalelse: Forleggerforeningens modell for e-bøker i bibliotek Til Kulturdepartementet. Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om kvalifikasjonskrav for personale i folkebibliotek Til Kulturdepartementet. Høringsnotat med forslag til gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU i åndsverkloven.

9 3.4 Informasjon, kommunikasjon og media I hele perioden har vi vært aktivt deltakende på en rekke arenaer for å informere om vår virksomhet, politikk og medlemskap. Leder, generalsekretær og organisasjonskonsulent har et særlig ansvar for å representere Norsk Bibliotekforening utad. Leder har ansvar for foreningens mediekontakt, og har jobbet målrettet for å oppnå redaksjonell omtale av biblioteksaker. Lederen hadde fast bidrag i Nationens kulturspalte Signaler hver tredje uke frem til spalten ble lagt ned høsten Kommunikasjonsplan Hovedstyret utarbeider og oppdaterer jevnlig en kommunikasjonsplan for organisasjonen. Hovedpunkter i kommunikasjonsplanen Medlemskontakt: Vi skal i alle ledd være en aktiv, aktuell og inkluderende organisasjon. Vi skal bruke e-postliste for tillitsvalgte, e-post til medlemmer, kontingentbrev, velkomstbrev og møter. Politikerkontakt: Vi skal aktivt følge opp relevante politiske beslutninger nasjonalt og lokalt, og spesialgruppene innefor sine felt. Medie/pressekontakt: Vi skal ta sikte på å sette agendaen nasjonalt på minst to viktige områder med større redaksjonell omtale i året. Vi skal løpende følge med på aktuell mediedekning og følge opp relevante saker. Vi skal lage egne planer for saker nasjonalt, og lokalavdelingene skal ha egne planer for sine saker og følge opp. Andre informasjonskanaler: Vår aktivitet skal gjenspeiles gjennom løpende dekning i egne nettkanaler og vi skal være en markant aktør også utenfor våre egne nettkanaler. Dette innebærer sosiale medier, nettsidene, lokalavdelinger og spesialgruppers sider, og Biblioteknorge. Redaksjonelle kanaler: Bibliotekforum og Bibliotekforum.no skal gi uavhengig og allsidig informasjon på medlemmenes interessefelter, inspirere til bredde og engasjement i den faglige debatt og sette søkelys på bibliotekpolitikk og bibliotekenes rolle i samfunnet. Nye nettsider Publiseringsverktøyet for nettsidene har vært utdatert, og det å få på plass nye nettsider har vært viktig i perioden. 20. desember 2013 var nye nettsider for foreningen på plass, og 1. februar 2014 var også nettsidene for lokalavdelinger og spesialgrupper klare for å presenteres. Nettsidene er basert på WordPress, og utarbeidet i samarbeid med Studio Netting. Fordi vi ikke kunne eksportere fra den gamle nettsiden måtte vi prioritere hva vi manuelt skulle legge inn. Vi har valgt å fokusere på aktivitet i dag og det som etterspørres. Bibliotekforum Bibliotekforum har som oppgave å sette medlemmenes interesser i alle faglige spørsmål på dagsorden, i og utenfor Norsk Bibliotekforening. Bladet skal gi uavhengig og allsidig informasjon på medlemmenes interessefelter, inspirere til bredde og engasjement i den faglige debatt og sette søkelys på bibliotekpolitikk og bibliotekenes rolle i samfunnet. Bibliotekforum kom ut med åtte utgaver i 2012 og syv i Flere utgaver var viet spesielle tema og produsert med hjelp av NBFs spesialgrupper. Brukerne i sentrum (8/12), helsebibliotek og -informasjon (5/12, 7/13), skolebibliotek (4/13) og formidling (1/13) er bare noen av temanumrene. I Norsk Bibliotekforenings jubileumsår ble det egne dobbeltnumre om bibliotekhistorie og foreningens 100-årsjubileum (5/13 og 6/13). Ingrid Stephensen har vært redaktør for Bibliotekforum i perioden. Liv Evju var gjesteredaktør for 6/13 og 7/13 i hennes sykefravær. NBF skal arbeide nasjonalt og lokalt for å synleggjere den verdiskapande rolla biblioteka har i samfunnet. Bibliotekforum på nett Bibliotekforum.no er Bibliotekforums nettutgave. Det er et nyhetsorientert journalistisk produkt som redigeres etter redaktørplakaten. Hovedstyret vedtok 12. desember 2013 å nedlegge nettstedet fra og med 1. januar Nettstedet ligger likevel ute inntil videre. Redaktør for Bibliotekforum på nett har vært Anders Ericson. Bloggen Se også har vært nettredaktørens kanal for kortere kommenterer til bibliotek-, media- og teknologirelaterte saker, og ble overført til Ericson fra 1. januar I 2012 og 2013 ble det publisert 82 saker på Bibliotekforum.no. Bibliotekforums nettutgave har lagt vekt på saker av strategisk betydning for bibliotekmiljøet. Artiklene ble lest ganger i løpet av de første ukene etter publisering. De best besøkte innleggene har sidevisninger. Oppdateringer blir delt gjennom eget nyhetsbrev med p.t. 650 abonnenter, RSS-feeds, Twitter og meldinger til Biblioteknorge. 9

10 Sosiale medier Antall tilhengere på Facebook har økt fra 410 (januar 2012) til 1500 (februar 2014). De fleste innleggene blir sett av noen hundre, men økt satsing i 2013 førte til innlegg som ble vist ganger. Vi hadde 280 følgere på Twitter i januar Pr. februar 2014 har vi Vi følger opp bibliotekdebatter og tipser om aktuelle saker Norsk Bibliotekforening er til stede på YouTube, Instagram Pinterest, LinkedIn og flere andre steder. Disse blir brukt mer sporadisk. Vi har laget flere grafiske elementer som fritt kan deles og brukes - og diplomet for Brageprisen ble delt, lastet ned og skrevet ut flere hundre ganger. I media I perioden har vi vært mer i media enn noensinne før. (blå strek , rosa ). Vi ser at utadrettet og aktiv kontakt med media lønner seg i antall medieoppslag, og det setter også de sakene vi ønsker på dagsorden. 10 Saker som har fått mye oppmerksomhet Bibliotekstafetten: Bred dekning i lokalaviser over hele landet. Stafetten var en del av vår hundreårsfeiring, som hadde målet setter biblioteket på kartet. Mediedekningen av stafetten gjorde virkelig det. E-bokutlån: Vi hadde samtaler og brudd i samtaler med Forleggerforeningen fra januar Skolebibliotekaksjonen, høsten 2012: Infografikk og kampanje fikk NTB-dekning og var på Dagsrevyen. Innkjøpsordningdebatten, vinteren 2014: Kutt og kriterier ble diskutert. Årets bibliotek: Prisutdelingen til Lom og Time fikk bred dekning i nasjonal media og regionale aviser. Kutt i bibliotekbudsjetter: Oppfølging av kommuneøkonomi både i 2012 og 2013 førte til oppslag i Aftenposten (2012) og flere innlegg i lokalaviser (2013). Bibliotekmilliarden, august 2013: Aftenpostenkronikk ble fulgt opp av sentrale medier og ble et tema i valgkampen. Mediedekningen har gått så langt som at Minerva mente at Aftenposten har «opptrådt som mikrofonstativ for en interessegruppe, ved ensidig å presentere den vinklingen som Norsk Bibliotekforening ønsker.» Vi har selvfølgelig ikke diktert Aftenpostens journalister, men vi er glade for at vi har vært så aktive at man kan tro det. Alle pressemeldinger i perioden finner du på våre nettsider. 3.5 Samarbeid Nasjonalt samarbeid Vi har hatt aktivt samarbeid med relevante organisasjoner og og utvekslet høringsuttalelser og innspill for sentrale politiske utspill. I landsmøteperioden har vi hatt dialog- og kontaktmøter om felles interesser og prosjekter med Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening, Den norske Forleggerforening, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet, Biblioteksentralen, Kulturdepartementet, Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg, Fylkesbiblioteksjefkollegiet, Bibliotekarforbundet, Fagforbundet, Foreningen Norden, Den norske Bokdatabasen, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk Forfattersentrum, Leser søker bok, Norsk barnebokinstitutt og storbybibliotekene. Nordisk samarbeid NBF har deltatt i flere møter med nordiske søskenorganisasjoner i perioden. Vi møttes 13. august 2012 i Helsinki City Library. Vi har møttes på IFLA- og EBLIDA-konferansene. I oktober 2012 var det nordisk møte i Stockholm. E-bokutlån sto på agendaen. Vi ønsket gjensidig erfaringsutveksling mellom landene. Målet var å sende ut en felles uttalelse om e-bøker. Dette er ikke blitt gjennomført.

11 IFLA IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, er den internasjonale bibliotekforeningen. Generalsekretær og leder representerte Norsk Bibliotekforening på IFLA-konferansen 2012 i Helsinki. Leder var til stede på IFLA-konferansen i Singapore i Vi arrangerte Nordic Caucus i 2012 med 200 deltakere, og deltok i Begge ganger hadde leder innlegg på Nordic Caucus, og holdt kontakt med søsterorganisasjoner. Norge var representert i IFLAs Governing Board ved Tone Moseid fram til IFLA-møtet i Helsinki Valget i IFLA 2013 resulterte i god norsk representasjon: I perioden sitter bibliotekdirektør Maria Carme Torras Calvo som ex-officio medlem av Governing Board i kraft av å være leder for Division III. Tilsammen er 26 nordmenn representert i IFLA med ulike verv. EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation Associations er den europeiske bibliotekforeningen. I perioden har EBLIDA fokusert på e-bøker i et europeisk perspektiv. Leder og generalsekretær deltok på 20. EBLIDA Council mai Temaet var Democracy development in a new media environment. EBLIDA vedtok uttalelsen Europeiske bibliotek og utfordringene knyttet til e-utgivelser på generalforsamlingen, som vi fikk oversatt til norsk. Vi deltok på 21. EBLIDA Council og EBLIDA NAPLE Conference i Milano mai 2013, med tema Ready? Read e. E-services in Libraries: from European thinking to local actions. Det ble lagt stor vekt på kampanjen The right to e-read som skal gå i alle europeiske land, med mål å bevisstgjøre politikere og folk flest om problematikken rundt tilgangen til digitale tekster. EBLIDAs president Klaus-Peter Böttger presenterte kampanjen på vår jubileumskonferanse i oktober EBLIDA EGIL EGIL er EBLIDAs ekspertgruppe for informasjonsrett, primært opphavsrett. EGIL jobber mot EU for å bedre bibliotekenes og arkivenes stilling. Kristine Abelsnes har vært vår representant i gruppen siden Hun har deltatt på 3 av 5 møter i perioden. Arbeidet i gruppen styres i stor grad av dagsorden i EU på opphavsrettsområdet. De siste par årene har arbeidet vært særlig konsentrert om e-lending og lisenser for e- bøker, og forholdet mellom lisenser og opphavsrett. I det siste har en dessuten en mulig revisjon av EUs opphavsrettsregime vært en viktig sak. Prosjekt i Malawi Kari Ravnaas med George Chipeta, Luke Mwale og Joseph Uta fra Mzuzu-universitetet, og Fiskani Ngwira fra Malawis bibliotekforening. Norsk Bibliotekforening har støttet masterstudier i bibliotekfag i Malawi. Avtalen mellom universitetet og NBF ble undertegnet i Takket være bidraget fra norske bibliotekarer (om lag kroner) starter ca. 10 studenter på Mzuzu-universitetet i nordlige Malawi juni i Bidraget fra Norge vil først og fremst dekke studieavgifter for studentene. I tillegg blir det satt av kroner til datautstyr. Disse midlene ble samlet inn som en gave i forbindelse med NBFs 100-årsfeiring. Universitetet vil dekke undervisninga fra sitt ordinære statlige bidrag. Universitetet og NBF samarbeider om stipendtildelingen. Den palestinske bibliotekforeningen (PLIA) Hovedstyret vedtok i 2008 at å betale PLIAs medlemskontingent i IFLA i fem år. Kontakten med PLIA har vært vanskelig på grunn av kommunikasjonstekniske utfordringer. Under IFLA 2012 i Helsinki arrangerte vi et møte med det palestinske kulturministeriet og gjenopprettet kontakten med PLIA. Et skypemøte med PLIA ga tilbakemelding om at vårt bidrag var verdifullt, og at de ønsket videre og gjerne utvidet samarbeid. Hovedstyret vedtok å fortsette å betale PLIAs IFLA-kontigent i fem nye år, samt å søke videre samarbeidsområder. Blue Shield Norsk Bibliotekforening har vært representert i arbeidet med Blue Shield ved leder. Hovedstyret har vedtatt å bidra med et årlig tilskudd på 2500 kroner i medlemsstøtte til Blue Shield Norges arbeid. 11

12 Lom folkebibliotek var helt ok fornøyd med å bli Årets bibliotek Tove Pemmer Sætre fikk NBFs pris. Ingeborg Rygh Hjorthen og Anette Kure delte ut prisen under festmiddagen på Bibliotekmøtet i Stavanger. 3.6 Arrangementer og tiltak NBF 100 år 25. oktober 1913 ble Norsk Bibliotekforening stiftet i Stavanger, og i hele 2013 markerte vi 100-årsbursdagen. Mottoet var Vi feirer bibliotek over hele landet, og målet var en bred feiring med flere arrangementer. Vi mottok økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket. Demokratisk vorspiel: I samarbeid med Språkåret 2013 lyste vi ut midler for å arrangere debatter i bibliotek med fokus på likestilling, ytringsfrihet, demokratiske deltakelse eller språk. Tilskuddsmidlene kom fra Språkåret og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bibliotekstafetten: Boklamper ble sendt gjennom hele landet, og tent rundt 150 steder. Hvert besøk ble arrangert lokalt, men med tilrettelegging fra NBF sentralt og lokalt. #mittbibliotek: Fotokonkurranse på Instagram med 450 bidrag som viser en stor variasjon i bibliotek. Pådriverprisen: Nyopprettet utmerkelse for å hedre innovative folk i bibliotekmiljøet. Anne-Lena Westrum fra Deichmanske bibliotek ble Pådriveren. Plakatutstilling: Nasjonalbiblioteket produserte fem plakater som bibliotek kunne bestille. Bibliotekhistorie.no: Vår bibliotekhistoriske wiki. Åpen for bidrag fra alle, med mål om å samle alt relevant bibliotekfaglig stoff. Jubileumskonferanse: 25. oktober samlet vi 150 deltakere til en fagkonferanse om bibliotek. Hele konferansen ble strømmet, og du kan se opptaket på YouTube. Festaften: På kvelden samlet vi oss selv og venner på Gamle Logen til en festaften. 12 Bibliotekmøtet i Stavanger mars 2010 arrangerte Norsk Bibliotekforening og BIBSYS Det 73. norske bibliotekmøte i Stavanger. Aslak Sira Myhre holdt et glødende innlegg på åpningsmøtet, og de 770 deltakerne kunne velge mellom 40 parallellseminarer. NBFs pris I 2012 ble NBFs pris tildelt Tove Pemmer Sætre. Utdelingen skjedde på festmiddagen under bibliotekmøtet. Tove Pemmer Sætre fikk prisen for sitt omfattende engasjement både nasjonalt og internasjonalt. Juryen trekker spesielt fram innsatsen hennes for faglig utvikling av skolebibliotekene. Årets bibliotek 2012 Lom folkebibliotek jublet da de ble kåret til Årets bibliotek 2012, rett foran snuten på de verdige konkurrentene Realfagsbiblioteket ved UiO og Bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Utdelingen fant sted på Det norske teatret samtidig som NBF åpnet sitt jubileumsår. Det var jurymedlem Olemic Thommessen som overrakte prisen. Lom folkebibliotek gjorde stor suksess med sine bibliotekboxere der de skryter av å være Årets bibliotek Rita Mundal, biblioteksjef på Lom, mottok Brages hederspris på vegne av alle folkebibliotek i november Vi ser at utdelingen får stadig mer oppmerksomhet.

13 150 gjester på jubileumskonferansen 25. oktober. Bildet er tatt under Øivind Frisvolds kåseri. Konferansen ble streamet og er tilgjengelig på YouTube. Stolte medarbeidere på Time bibliotek - og NBF Rogalands leder Kristine Abelsnes - er fornøyde med Årets bibliotek Årets bibliotek 2013 Alle de tre nominerte - Bokbåten Epos, Nesodden bibliotek og Time bibliotek - sendte flere representanter til utdelingen på Deichmanske bibliotek Grünerløkka 9. januar Det ble Time bibliotek, med sitt spesielle samarbeid med Garborgsenteret, som ble kåret til vinner. Trine Skei Grande delte ut prisen og snakket varmt om bibliotek. Biblioteksjef Aud Søyland Kristensen mottok prisen på vegne av Time bibliotek. Bragestatuetten vandret videre fra Lom til Time. Det var god mediedekning både før og etter prisoverrekkelsen. I samarbeid med andre Litteraturfestivalen på Lillehammer Norsk Bibliotekforening samarbeider med Oppland fylkesbibliotek om faglig innhold på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Begge årene har dette vært debatter på Lillehammer kunstmuseum. I 2012 var det to debatter: En med e-bokutlån som tema, og en om biblioteket som møteplass. I 2013 ble det høy temperatur da blant annet Carl I. Hagen var med i debatten om man skal prioritere bibliotek eller sykehjemsplasser. Dagen etter diskuterte fire deltagere om biblioteket klarer å ta de ubehagelige debattene. Kapittelfestivalen Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, blir arrangert i september. Ytringsfrihetsutvalget samarbeidet med Kapittel 12 om seminar. Lokalavdelingen samarbeidet med Sølvberget under Kapittel 13 og inviterte til et heldagsseminar med tittelen Snakk høyere! Biblioteket som merkevare og samfunnsaktør. Det var åtte foredragsholdere med ulike vinklinger. Halmstadkonferansen I april 2013 samlet Norsk Bibliotekforening en rekke aktører til et seminar om e-bøker under Halmstadkonferansen i Bergen. Seminaret var godt besøkt og skapte debatt. Arendalsuka På Arendalsuka hadde NBF stand, som ble bemannet hele uka med folk fra lokalavdelingene fra Aust-Agder og Vest-Agder, i tillegg til leder og generalsekretær. Arendalsuka er en politisk møteplass som skal bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv. 13

14 3.7 Lokalavdelinger og spesialgrupper Vi er delt inn i 16 lokalavdelinger. Lokalavdelingene gjør en stor jobb i å følge med på den bibliotekpolitiske utviklingen i kommunene og ivaretar lokale biblioteks interesser. Tillitsvalgte rundt omkring i landet er engasjerte og arbeider for store og små bibliotek. Vi har også åtte spesialgrupper innen ulike interesseområder. Disse gruppene har uvurderlig kompetanse på sitt felt og bidrar til en faglig debatt og kompetanseutveksling på området. I lokalavdelingene og spesialgruppene finnes et glødende engasjement og en stor arbeidsinnsats fra NBFere over det ganske land. For mer detaljert informasjon henviser vi til lokalavdelingenes og spesialgruppene egne nettsider hvor årsmeldinger, styrereferater og informasjon om aktiviteter og arrangementer publiseres. Ivrige diskusjoner på organisasjonskurs for tillitsvalgte, Fordi organisasjonsutvikling har vært på handlingsplanen i perioden har vi hatt organisasjonskurs hvert år. Aust-Agder I det Herrens år 2012, dragens år eller CCXX om man følger den franske revolusjonskalender: Vi fulgte opp fokuset på skolebibliotek med et heldagskurs på Sørlandske lærerstevne. Kurset var myntet på lærere som jobber i grunnskolen og bestod av flere foredrag hvor stikkordet var informasjonskompetanse. Kurset var et samarbeid mellom oss og Aust-Agder bibliotek- og kulturformidling. Minst tre medlemmer var til stede på landsmøtet og Bibliotekmøtet i Stavanger. NBF Aust-Agder var representert i tellekorpset, hvor vårt medlem briljerte med sine velutviklede telleferdigheter. Vi deltok også på NBFs organisasjonskurs i mai og på høstens kontaktmøte i Oslo. Ellers skrev vi leserinnlegg vedrørende kommunebudsjett og mer til. I det Herrens år 2013, slangens år eller CCXXI: Vi deltok på organisasjonskurset også i år, og jommen tok vi ikke en tur på Halmstadkonferansen i Bergen også. I august var det den politiske møteplassen Arendalsuka, og det var litt av et eventyr. Her hadde Norsk Bibliotekforening stand, som ble bemannet hele uka med folk fra Aust-Agder og Vest-Agder i tillegg til leder og generalsekretær. I 2013 markerte Arendalsuka starten på valgkampen. Bibliotekstafetten kom jo innom under Arendalsuka og, så det var god timing. Dette må vi gjøre igjen. I oktober markerte vi NBFs 100-årsjubileum og deltok på kontaktmøtet. I tillegg begynte vi å ta i bruk den nye regnskapsboka som ble kjøpt for fem år siden, da den gamle fra 1973 omsider var utskrevet. Og mer til. Hedmark Bibliotekdagene 2013 ble arrangert på Hamar og lokalavdelingen deltok aktivt i arbeidet med arrangementet. Spørreundersøkelse til listetoppene i de politiske fylkespartiene i Hedmark i forkant av stortingsvalget høsten 2013 med spørsmål om hvordan bibliotekene og kunnskapen i fylket kan styrkes basert på Kulturløftet 3. Vervekampanje ble påbegynt på tampen av Brev gikk ut til alle folkebibliotek i Hedmark med ansatte som ikke er medlemmer, samt til alle bibliotekene ved Høgskolen i Hedmark og fengselsbibliotekene i fylket. I media: Både kronikk og flere leserinnlegg om biblioteksituasjonen i fylket. Vi har gått inn i enkeltsaker og skapt positiv oppmerksomhet rundt dette. Representant fra styret deltok på NBFs jubileumskonferanse og kontaktmøtet i Oslo i oktober. Påbegynt arbeidet med å kåre årets bibliotek i Hedmark for Vært aktive både på Facebook og på NBF Hedmarks nettsider. Hordaland Vi har hatt fleire sosiale samlingar i samarbeid med NFF og Bibliotekarforbundet Lesarbrev om nedskjering og kutt i opningstida på Landås filial av Bergen Offentlige Bibliotek. Innsamling av informasjon om kutt i budsjetta til folkebiblioteka To personar deltok på Det 73. norske bibliotekmøte i Stavanger. 14

15 Møte med Bibliotekarforbundet og NFF om eit nytt bibliotekfagleg «Neptunseminar». Seminaret «Litteratur og lesaropplevingar om poesi», fokus på vaksne og lesing i samarbeid med Hordaland fylkesbibliotek Lokallaget støtta opp under bibliotekstafetten, og åtte bibliotek skapte stor lokal aktivitet rundt markeringa. I tillegg til 100-årsjubileet feira lokalavdelinga at det var 75 år sidan ho vart starta i Stiftingsdagen 22. oktober hadde vi ein godt besøkt fest med middag, bibliotekhistorie og språkleg underhaldning med Linda Eide og Gunnstein Akselberg. Osterøy bibliotek fekk den nyoppretta prisen som Årets bibliotek i Hordaland. Deltaking på jubileumsarrangement i Ålesund for Epos 50 år. Medarrangør for studietur til Skottland. Møre og Romsdal Våre satsingsområder i perioden var verving av nye medlemmer, markering av Nasjonalt leseløft, kunnskapsheving og oppfølging av kampanjer fra NBF sentralt. Det har vi fulgt opp med følgende aktiviteter: Markering av Bokbåten Epos 50-årsjubileum: Lokallaget var representert på kickoff-markeringa av jubileumsturneen, hvor man holdt tale og overrakte gave. Brev til politikere i Ålesund og leserinnlegg i Sunnmørsposten i forbindelse med varslet nedleggelse av Moa filial av Ålesund bibliotek. Leserinnlegg i Bygdebladet i forbindelse med varslet kutt i biblioteksjefstillinga i Ørskog kommune. Organiserte Bibliotekstafetten i Møre og Romsdal i forbindelse med NBFs 100-årsjubileum. Delte ut stipender i forbindelse med 5-fylkerskonferansen Kontingenten for den planlagte fagdagen var også tenkt subsidiert av lokalstyret. Planlagt fagdag med fokus på gutter og lesing måtte dessverre utgå pga sykdom. Lederen holdt innlegg under det årlige biblioteksjefmøtet, for å verve nye medlemmer. Nord-Norge Bibliotekkonferansen i Nord ble arrangert i Svolvær april 2013 med tema «Ny horisont: kompetanse, opplevelse og kunnskap». Konferansen samla rundt hundre deltakere til et variert og godt seminar- og debattprogram. Styret som er satt sammen av representanter fra sør i Nordland til øst i Finnmark, har jevnlige styremøter på telefon og bruker e-post flittig. Viktige saker som har vært behandla er forslag om nedlegging av bibliotekfilialen i Velfjord i Brønnøy kommune, forslag om reduksjon av støtte fra Finnmark fylkeskommune til bokbussen i Tana/ Nesseby og koordinatorstilling for skolebibliotek i videregående skole og reduksjon av budsjettene ved bibliotekene i Sør-Varanger og Vadsø. NBF region Nord-Norge har hatt innlegg i lokalavisene, og det har vært sendt brev til kommunene og til Finnmark fylkeskommune. For Velfjords del var utfallet positivt. Det ble heller ikke noe av forslaget om å kutte økonomisk støtte til bokbussen Tana/Nesseby slik budsjettforslaget fra Finnmark fylkeskommune tilsa. Styret har innhenta informasjon om tilstanden i folkebibliotekene i de tre nordlige fylkene. Årsmøtet i NBF region Nord-Norge vedtok at det skal arrangeres et bibliotekpolitisk seminar i stedet for konferanse i denne styreperioden. Nord-Trøndelag Vi var arrangør av Kulturkonferansen 2013 i Nord- Trøndelag sammen med Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum og i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og KS 20. og 21. mars på Rock City i Namsos. Vi arrangerte årsmøte i forbindelse med Biblioteksjefkonferansen i Nord-Trøndelag og 30. mai på Høylandet. Høsten 2012 hadde vi leserinnlegg i Namdalsavisa og Trønderavisa i anledning den forestående nedleggelsen av Skage filial og reduseringa av tilbudet ved hovedbiblioteket i Overhalla kommune. Vi har engasjert oss i Nord-Trøndelag fylkesbiblioteks prosjekt Nord-Trøndelag leser. Oppland I november sendte styret e-post til alle lokalpolitikerne i fylket. E-posten ga informasjon om biblioteksituasjonen i Norge generelt og Oppland spesielt, med en klar oppfordring om å satse på bibliotek. Bibliotekprisen 2012 ble tildelt Gunhild Aalstad, fylkesbiblioteksjef i Oppland Prisen ble delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer mai Høsten 2013 sendte styret e-post til biblioteksjefene 15

16 i Oppland med oppfordring til å melde seg inn i Norsk Bibliotekforening, samt å motivere sine medarbeidere til å gjøre det samme. NBF Oppland har videre bidratt til å kartlegge kommuneøkonomien i fylket, og deler av styret deltok på kontaktmøtet for tillitsvalgte og jubileumskonferansen i oktober. Oslo og Akershus Vi har jobbet aktivt med å påvirke de politiske beslutningstakerne til å vedta å bygge et nytt hovedbibliotek i Oslo. Høsten 2012 møtte vi byråd Hallstein Bjercke og diskuterte strategien for bibliotekutvikling i Oslo, og har gitt innspill til kultur- og utdanningskomiteen. Vi har i samarbeid med NBF sentralt fått publisert to leserinnlegg om Nye Deichman. Vi har også fulgt opp de stadig dårligere rammevilkårene for Deichmanske bibliotek som helhet. Vi har møtt kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune både høsten 2012 og Møtene har blitt fulgt opp med skriftlige innspill. Høsten 2013 har vi fulgt opp byrådets tilleggsinnstilling med pressemelding og brev til opposisjonspolitikerne i Oslo kommune. Vi har deltatt i markeringen «Les høyt mot bibliotekkutt» og aksjonen «Ikke rør biblioteket vårt». Vi har fulgt opp bibliotekbudsjetter i Akershus, blant annet i Eidsvoll, Vestby og Ås. Våren 2013 deltok vi på innspillseminar med kulturministeren hvor vi fokuserte på bibliotekenes rammebetingelser, revidert biblioteklov og behov for nasjonale tjenester som er utviklet i samarbeid mellom forvaltningsnivåene. I etterkant sendte vi skriftlige innspill til kulturdepartementet. Vi har fulgt opp skolebibliotekkampanjen med leserinnlegget «Gi barna det skolebiblioteket de fortjener!» i Romerikes Blad ved skolestart i I 2013 har vi (vellykket!) protestert mot rådmannen i Bærums forslag om ikke å ha bibliotekarer i skolebibliotekene. Lokalavdelingen har koordinert Bibliotekstafetten som var innom et representativt utvalg av bibliotek i fylkene våre. Stafetten og jubileet ble markert på ulikt vis og fikk god oppmerksomhet. Vi har hatt medlemsmøter på Forsvarets Høgskoles bibliotek, Deichmanske bibliotek og Riksarkivet. Videre har vi arrangert årsmøter på Realfagsbiblioteket og NRK, Researchsenteret. I 2013 har vi gjennomført en webbasert undersøkelse til alle våre medlemmer hvor vi fikk verdifulle innspill om hvordan vi kan tilrettelegge våre aktiviteter på en enda bedre måte og hvordan vi best kan nå ut med aktuell informasjon til våre medlemmer. Styret i NBF Rogaland planlegger aktiviteter høsten Rogaland Etter å ha ligget i dvale et par år ble NBF Rogaland gjenopplivet i januar 2013 da 6 personer sa seg villige til å være med i et interimstyre. Avdelingen har hatt flere aktiviteter i 2013, med faglige sosiale sammenkomster, seminar på Kapittel 2013, spørrerunde til listetoppene til stortingsvalget, og ikke minst markering av NBFs 100-årsjubileum. NBF ble stiftet i Stavanger for 100 år siden 25. oktober, og i den uken hadde vi flere arrangementer for å markere dette, bl.a. avslutning av Bibliotekstafetten. Sogn og Fjordane Kampsak: Fortgang i e-bøker! Brev til fylkesbiblioteket, pressemelding til NRK Sogn og Fjordane og alle lokalaviser i fylket. Resultat: Fylkesbiblioteket tok saka, og er pr januar 2014 godt i gang med arbeidet. Lesarinnlegg til NRK Sogn og Fjordane, Fjordenes Tidende og Fjordabladet om dramatiske budsjettkutt i Selje. Bibliotekstafetten markert tre stader: Nordfjord med felles markering på ferja, Førde med bibliotekhistorisk utstilling og Høyanger med markering i alle små bibliotekavdelingar (inkl. bibliotek i butikk, ferjebibliotek, skulebibliotek) Bidrag på bibliotekdagane: Foredraget «Biblioteket som debattarena» v/ Mariann Schjeide. 16

17 Sør-Trøndelag Vi engasjerte oss i saker om Litteraturhus i Trondheim, Pasientbiblioteket St. Olavs Hospital, kulturhus og bibliotek Frøya, nye nettsider, ebok-kurs, kulturhusdebatt, Malvik-saken, debattmøter og Bibliotekmøtet Vi har hatt flere leserinnlegg om sakene blant annet i Adresseavisen, Fosnafolket og Malvikbladet. Bibliotekstafetten besøkte fire bibliotek og Sør-Trøndelags bok- og kulturbuss. Vi hadde vellykket medlemsmøte i 2013 om Bibtube hvordan lage videopresentasjoner i bibliotek med Ola Wold. Vi samarbeidet med Trondheim folkebibliotek om en litterær salong og to debatter med tema «Hva er det med menn med makt og unge jenter» og «All makt til Bokbloggerne?». Debattene var jubileumsarrangementer, og den siste også del av Trondheim Litteraturfest. Styret deltok på organisasjonskurs, jubileumsarrangement og kontaktmøte. NBF Sør-Trøndelag har fått nye nettsider, og har bloggen Bibliotekene i Sør-Trøndelag, Facebook-side, Twitter og Flickr. Vi delte ut 5000 kroner i stipend i 2012 til IFLA-deltakelse og 5700 kroner i 2013 til reisestipend og Bibliotekmøtet Bibliotekprisen deles ut hvert annet år. I 2012 fikk Morten Olsen Haugen prisen for Prisen for 2013 deles ut på Bibliotekmøtet 26. mars, på nachspielet på Trondheim folkebibliotek. Styret samarbeider med hele bibliotekmiljøet i Trondheim. Vi skal arrangere Bibliotekmøtet i Trondheim i Lokal komité bistår NBF sentralt i planleggingen og gjennomføringen. Telemark Vi har hatt inspirasjonstur til Nesodden og Drøbak bibliotek og Oscarsborg festning i 2012, og til Øvre Eiker og Nedre Eiker bibliotek, Portåsen (Herman Wildenveys barndomshjem) og biblioteket på Drammen vgs i Bibliotekdagen 2012 var på Vest-Telemark Museum. Dag Rorgemoen viste rundt på museet, som ble kåret til Årets museum i Norge i Temaer som ble tatt opp var morgendagens bibliotekbruker, digitale møteplasser og bruk av sosiale medier i biblioteka. Foredragsholdere var Kristian Singstad Pålshaugen fra firmaet Halogen og organisasjonskonsulent i Norsk Bibliotekforening, Kristin Hamran Storrusten. Bibliotekdagen i 2013 var i kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. Henrik Jochumsen snakket om kulturens rom under forvandling og bibliotekets fire rom, Sunniva Evjen tok for seg biblioteket i byrommet. Trine Grungs foredrag handlet om hvordan bibliotekene best mulig kan nå publikum på sosiale medier. Lena Hillestad, prosjektleder av Seniorgamer ved Drammensbiblioteket, snakket om dataspill for eldre i bibliotek. I august 2013 arrangerte vi sammen med Kunstkom og Grenland teater debatt om kulturpolitikk. Redaktør i Telemarksavisa innledet, og i debatten deltok representanter fra alle partiene som stilte til valg fra Telemark. Vest-Agder Vi har jobbet med kompetanseheving og nettverksbygging. Dette har vi gjort ved å arrangere relevante kurs og invitere til varierte sosiale sammenkomster. Vi har jobbet med å knytte sterkere bånd til lokalavdelingen i Aust- Agder, og samarbeidet med andre relevante institusjoner om arrangementer og aktiviteter. Vi er aktive på bloggen, Facebook og Instagram og verver på aktuelle arenaer. Sommerfest 2012 inneholdt historisk byvandring, forfattermøte og middag for medlemmene. Arrangerte Sørlandske Lærerstevne: Mer enn ukas lesebok skolebiblioteket som læringsstrategi i samarbeid med Aust Agder bibliotek- og kulturformidling, NBF Aust-Agder og Vest-Agder fylkesbibliotek. Kurs i stemmebruk i samarbeid med fylkesbiblioteket og Universitetsbiblioteket i Agder i november Årsmøte med foredrag av Ingvard Wilhelmsen og festmiddag, med NBF Aust-Agder og BF Agder. Sommerfesten 2013 inneholdt forfattermøte, middag, quiz og pub-til-pub-runde. Sponset arrangementer i forbindelse med Bibliotekstafetten i Vennesla, Flekkefjord og Kristiansand, sammen med fylkesbiblioteket. Stand på Arendalsuka sammen med NBF Aust-Agder. Kurs i mindfulness og arbeidsglede. Sosial tur til håndverksbryggeriet Nøgne Ø i Grimstad for medlemmer i Aust- og Vest-Agder i november Trykket og solgte fotokalender med innsendte bidrag fra bibliotek i Agder. Bibliotekkalender Agder var et samarbeid med fylkesbiblioteket og NBF Aust-Agder. Vi støtter Sørlandets litteraturpris økonomisk. Vestfold Vi har arrangert medlemsmøter med foredrag om ulike temaer: opphavsrett i bibliotek, digital formidling og praktisk bruk av sosiale medier, kurs i litteraturformidling, ungdomssatsning i Drammensbiblioteket og leseprosjekter i videregående skole. I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek arrangerte vi studietur til Løren- 17

18 18 skog bibliotek. Vi har fulgt opp bibliotekbudsjetter. I 2012 var begge de to største bibliotekene i fylket, Tønsberg/Nøtterøy og Sandefjord, truet av store budsjettkutt. Lokalavdelingen fulgte begge sakene tett. Vi skrev leserinnlegg til Tønsbergs Blad om de foreslåtte kuttene i Tønsberg/Nøtterøy. I 2013 var Sande og Tjøme bibliotek truet med store kutt. Vi engasjerte oss med uttalelse til rådmann og politikere i begge kommuner og med innlegg i lokalavisene. I august var sentrale SV-politikere innom med SVbussen i Sandefjord. Lederen vår møtte politikerne i Sandefjord bibliotek. Vårt fokus var å fronte den negative tendensen i bibliotekbudsjettene i Vestfold og nasjonalt. 10 av Vestfoldbibliotekene var med på å feire NBFs 100-årsjubileum med Bibliotekstafetten i august. Stafetten ble markert på ulikt vis og førte til stor pressedekning i fylkets lokalaviser. I jubileumsuken lyste vi ut et tilskudd til det beste bibliotekprosjektet i fylket. Bibliotekprisen for Vestfold 2012 ble tildelt prosjektet Leseglede i Horten videregående skole ved bibliotekarene Oxana Qvam og Ingunn Hellingsrud. Østfold Vi har arrangert fagseminarer sammen med Bibliotekarforbundet før årsmøtet vårt om det flerkulturelle bibliotek med Kari M. Sabro og bibliotekets samfunnsrolle med Sunniva Evjen. Vi delte ut Bibliotekprisen 2012, og vinneren Anne B. Brandvold ble intervjuet på Radio Østfold. Vi arrangerte sommermøter med faglig og kulturelt innhold. Ingeborg Rygh Hjorthen snakket om profesjonalitet, synliggjøring og kommunikasjon i I 2013 foreleste Kristin Røijen fra NFF om samarbeid mellom fag- og folkebibliotek, etterfulgt av historiker Trond Svandal om Østfold i Vi arrangerte årlig fagseminar for skolebibliotekarer og lærere i grunnskolen og vgs sammen med Skolebibliotekarforeningen i Østfold, Utdanningsforbundet, Høgskolen i Østfold og Østfold kulturutvikling. I 2012 fulgte vi opp skolebibliotekkampanjen. Før stortingsvalget i 2013 sendte vi brev til formannskapsutvalget i alle fylkets kommuner med tema «Et løft for ditt bibliotek». Vi brukte brosjyren om bibliotekstatistikk. Vi hadde vervekampanje i 2013, og kontaktet og informerte nye bibliotekansatte/nye biblioteksjefer om medlemskap i NBF. Vi vervet 11 nye medlemmer! Vi organiserte Bibliotekstafetten i Østfold i september. Stafetten var innom 11 folkebibliotek, 1 vgs, 2 høgskolebibliotek og ett bibliotekledermøte. Det ble god pressedekning fra de enkelte aktiviteter. Vi jobbet mot og med Østfolds kommunepolitikere for å sette søkelyset på bibliotek og kommuneøkonomi. Vi skrev avisinnlegget «Blir Brageprisvinner folkebiblioteket den store budsjettaperen i Halden» i samarbeid med BF. Styret i BUF på organisasjonskurs i mai BUF: Spesialgruppen for bibliotekvirksomhet blant barn og unge På Det 73. norske bibliotekmøte i 2012 hadde BUF ansvaret for seminaret «Folkebibliotekets barneavdelinger - fra å ha en plass i barnebibliotekarens hjerte til også å få en plass i bibliotekets strategiske tenkning og ledelse», med innlegg ved Trude Hoel og Hanne Dahl-Larssøn. BUF holdt årsmøte under Bibliotekmøtet. Det nye styret hadde sitt første styremøte på NBFs organisasjonskurs i mai Det andre styremøtet ble lagt til Kari Skjønsberg-dagene i mars 2013, og det tredje ble holdt under «Se og Les» i Bergen februar Ellers har styret hatt jevn kontakt på epost og telefon. To styremedlemmer deltok på NBFs kontaktmøte i november Vi har jobbet med nominasjon til bildebokprisen ALMA, der vi foreslo Svein Nyhus og Gro Dahle. Vi har delt ut stipend til medlemmer. Vi jobber aktivt med markedsføring av aktuelle saker innen feltet på blogg og Facebook. Vi har sammen med NBF Skole og Skolebibliotekarforeningen i Norge planlagt en paneldebatt til det 74. Bibliotekmøtet 2014 om planlegging av bibliotekarbeid for barn og unge i kommunesektoren. Seminaret har tittelen «Vi deler målene, men trenger en felles plan!» Flerkult: Spesialgruppen for flerkulturelle bibliotektjenester Flerkult har også denne perioden vært engasjert i spørsmålet om lettleste bøker på norsk for voksne mennesker som trenger tilrettelagt litteratur, og vi har jobbet for å få til et seminar om temaet i 2012/2013. Høsten 2013 kunne vi endelig arrangere seminaret

19 Lettlest på norsk. Rundt 70 personer var samlet i auditoriet på Nasjonalbiblioteket da seminaret ble arrangert den 21. oktober. Norske og svenske forlag, Leser søker bok, avisa Klar tale og Norsk kulturråd bidro med innlegg gjennom dagen. I forbindelse med seminaret ble det skrevet en artikkel som kan leses her: no/2014/01/lettlest-pa-norsk-hva-og-hvordan/ Mobilis: Spesialgruppen for mobil bibliotekvirksomhet Styret har i perioden arbeidet med medlemsverving. Vi har laget og distribuert en ny informasjonsbrosjyre om Mobilis. Vi holdt seminar under Bibliotekkonferansen i Nord i Svolvær i april Vi samlet stoff og registrerte mobil bibliotekhistorie i Bibliotekhistorie.no, NBFs bibliotekhistoriske wiki. Vi opprettet Facebookgrupper: En intern for styret, og en åpen side for interesserte følgere. Vi har deltatt på NBFs kurs for tillitsvalgte, kontaktmøtet november 2012, Bibliotekkonferansen i Nord i april 2013 og NBFs 100-årsjubileum, seminar og påfølgende kontaktmøte. Mobilis har i perioden etter årsmøtet 21. mars 2012 avholdt fire styremøter, hvorav to telefonmøter. Vi arbeider nå med planlegging av seminar og årsmøte i forbindelse med Bibliotekmøtet i Trondheim, samt et seminar som skal avholdes under nordisk bokbusskonferanse i Falkenberg, Sverige i august Styret i NMBF sammen med NBFs leder i januar NMBF: Spesialgruppen for musikkbibliotekarbeid Norsk Musikkbibliotekforening (NMBF) var 40 år i På jubileumsarrangementet i november holdt professor Jon Roar Bjørkvold et engasjerende foredrag om hvor betydningsfull sangarven vår er. I april 2012 arrangerte vi kurs i referansearbeid med kursholdere fra vår engelske/irske søsterforening. I april 2013 deltok mange av foreningens medlemmer på nordisk/baltisk musikkbibliotekkonferanse i Stockholm, som vi også støttet økonomisk. I november 2013 arrangerte vi medlemsmøte der Nasjonalbibliotekets jurist holdt foredrag om opphavsrett og musikk med vekt på noter i biblioteket. Norsk musikkbibliotekforening er ansvarlig for at Norsk lydarkivkonferanse arrangeres minst hvert tredje år. Planleggingen av årets konferanse i Mo i Rana i juni er i full gang. Tema er formidling. Foreningens fokus den siste tiden har vært å forsøke å få til en digital formidling av musikk i bibliotekene. Etter at innkjøpsordningen for musikk ble lagt ned for to år siden, har flere bibliotek avviklet CD-samlingen sin. Vi har hatt kontakt med strømmetjenesten WiMP for å forsøke å få til et godt tilbud på norsk musikk til bibliotekene. Det har vi så langt dessverre ikke klart. NMBF har sendt brev til Nasjonalbiblioteket og bedt om at databasen Sangindex videreføres, og at alle feil og mangler i Biblioteksøk rettes opp. Dette er fulgt opp videre av NBFs leder og generalsekretær i møte med Nasjonalbiblioteket. Sammen med den danske og svenske musikkbibliotekforeningen ønsker vi å jobbe for at vår internasjonale moderforening (IAML) skal bli en bedre organisasjon for de nasjonale foreningene. Spesialgruppen for referanse og fjernlån Spesialgruppa har arbeidet mye med fjernlånskonferanser i denne toårsperioden: Fjernlånskonferansen på Lillestrøm i 2012, og nordisk fjernlånskonferanse som kommer i oktober Ellers har vi forsøkt å holde oss orienterte om problematikken med tilgang på e-materiale gjennom fjernlån, støtte til transportordninger og den generelle utviklingen av fjernlånssamarbeidet i Norge. På alle disse temaene ser vi store utfordringer som vi tar med oss i det videre arbeidet. Cathrine Undhjem holdt foredrag om fjernlån for andreårsstudenter på bibliotekutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Spesialgruppa sendte inn høringssvar i forbindelse med ny biblioteklov til NBF sentralt. Sammen med Fjernlånsgruppa for fylkesbibliotekansatte sendte vi innspill til utviklingen av Biblioteksøk til Nasjonalbiblioteket Innspillet er basert både på egne inntrykk og på innspill fra en del bibliotek. Svaret fra Nasjonalbiblioteket ble sendt ut på Biblioteknorge og lagt på Biblioteksøk-bloggen. Vi har bistått Fjernlånsgruppa for fylkesbibliotek i utarbeidelse av et spørreskjema om fjernlån som skal sendes til folkebibliotekene i Norge vinteren Spesialgruppa har gjennom perioden svart på flere henvendelser angående fjernlån fra forskjellige avsendere. 19

20 Styret i NBF Skole, mai NBF Skole Vi arbeider for økt kunnskap om skolebibliotek på alle nivå slik at skolebiblioteket kan få en sentral plass i skolens virksomhet ved å synliggjøre det som en arena for læring, kunst- og kulturformidling. Virkeplanen er realisert gjennom aktiviteter, artikler, blogginnlegg og direkte henvendelser til ulike instanser. Det har vært spesielt fokus på nødvendigheten av planer og av kvalifisert personale i grunnskolebibliotekene. I tillegg har NBF Skole frontet behovet for kompetansehevende etterutdanningstilbud for bibliotekarer i videregående skole. Styret var arbeidsgruppe for innspill og artikler til spesialnummer av Bibliotekforum, juni Avisinnlegg i lokalaviser i forbindelse med varslede kutt i skolebibliotekressurser i Bærum og Finnmark høsten Samarbeid med Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) og Spesialgruppen for bibliotekvirksomhet blant barn og unge (BUF) om seminar ved Bibliotekmøtet i Trondheim mars Styremedlemmer har på vegne av NBF Skole holdt innlegg om skolebibliotek. Tre av styrets medlemmer deltok på Bibliotekkonferansen i Nord 2013 med ansvar for seminar om etterutdanningstilbud for bibliotekarer i videregående skole ved Universitetet i Tromsø. Styreleder deltok på møte ved HiOA 19. september med innspill om fornyelse av bibliotekarutdanningen Vi utarbeidet i samarbeid med NBF sentralt er brev som ble sendt alle landets rektorer i grunnskolen september Tre av styrets medlemmer har vært veiledere for prosjektskoler under Program for skolebibliotek (nå avsluttet). SMH: Spesialgruppen for medisin og helsefag I SMH arbeider vi for å fremme bibliotek- og informasjonsvirksomhet innen medisin og helsefag; i praksis gjennom faglig utvikling og kompetanseheving for medlemmene. Kurskomiteen vår gjør en stor og viktig jobb med å finne aktuelle tema og flinke kursholdere. Gjennom mange år har SMH utviklet en delingskultur. Mange av medlemmene holder kurs og deler sin kompetanse, mens medlemmer som deltar på kurs og konferanser deler sine erfaringer med de andre medlemmene via artikler i SMH-nytt (nå dessverre nedlagt), Bibliotekforum og på SMH-bloggen. Vi jobber med å videreutvikle bruken av sosiale medier til aktivt faglig oppdatering og deling av kunnskap. Både i 2012 og 2013 har dessuten SMH bidratt til Bibliotekforums temanummer om helse. Kompetanseheving og nettverksbygging er også hovedideen bak SMH-dagene, som arrangeres hvert andre år. Høsten 2012 var «dagene» på Gjøvik, med et aktuelt tema: Vilje til endring. I 2012 og 2013 har styret jobbet med å fornye og effektivisere arbeidet. Vi har testet ut nettmøter for å slippe unna en del reising, vi er i gang med å bygge opp et årshjul for å få bedre oversikt og kontroll over styrets arbeid, virkeplanen er fornyet og vi tar i bruk tjenester som Dropbox for å dele saksdokumenter. I november 2013 var det 60 år siden Maren Hvardal samlet sammen bibliotekarer i medisinske bibliotek til det som skulle bli The-klubben, senere SMB og nå SMH. Dette ble behørig feiret med både faglige og sosiale arrangement for medlemmer og andre interesserte. Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk Hovedstyret besluttet å avvikle Spesialgruppen for folkebibliotekpolitikk i Spesialgruppens midler ble satt av til stipend til NBFs medlemmer.

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Bibliotekmøtet. 28.-29. oktober 2013 Quality Hotel & Resort Kristiansand, Sørlandsparken. Tema for høstens bibliotekmøte er nettverksbygging.

Bibliotekmøtet. 28.-29. oktober 2013 Quality Hotel & Resort Kristiansand, Sørlandsparken. Tema for høstens bibliotekmøte er nettverksbygging. Bibliotekmøtet 28.-29. oktober 2013 Quality Hotel & Resort Kristiansand, Sørlandsparken BEDRE AV Å DELE Tema for høstens bibliotekmøte er nettverksbygging. I løpet av 2013 har vi fått viktige dokumenter

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012

Leseløftet 2010-2014. Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 2012 Leseløftet 21-214 Grete Bergh, seniorrådgiver, grete.bergh@nb.no Hedmark fylkesbibliotek, Kongsvinger bibliotek 22. mai 212 Leseløftet 21-214 Bakgrunn for satsingen St.meld. nr 23 (28-29) Bibliotek St.meld.

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget 5. mai Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2009/456-7720/2009 / C45 Saksframlegg Saksbehandler: Mari Senumstad Hauge Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 4. mai Administrasjonsutvalget

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo.

PROTOKOLL. Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. PROTOKOLL Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 29. september 1995 i Ingeniørenes hus i Oslo. Møtet satt kl. 10.15. 41 stemmeberettigede delegater, 3 inviterte gjester, 5 styremedlemmer og 12 medlemmer

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Årsberetning for Norsk Bibliotekforening avd. Østfold 2013 (14.02.2012 11.02.2013)

Årsberetning for Norsk Bibliotekforening avd. Østfold 2013 (14.02.2012 11.02.2013) Årsberetning for Norsk Bibliotekforening avd. Østfold 2013 (14.02.2012 11.02.2013) I Medlemmer Lokalforeningen hadde pr. 01.01.2013 136 medlemmer og pr. 31.12.2013. 14 nye medlemmer ble innmeldt mens 6

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid

Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Mangfold og inkludering som strategi i planlegging og samfunnsutviklingsarbeid Dialogmøte om mangfold og inkludering i, Ålesund 13. november 2014 Marianne Solbakken, Distriktssenteret Identitet og tilhørighet

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 1 Innspill til Kulturutredningen 2014 Fra Norsk Forfattersentrum ved styreleder Line Baugstø Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1968 av forfatterne selv. Pr. 15. mars 2012

Detaljer

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring

Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Vestfoldbibliotekene: merkevarebygging for bibliotek i endring Presentasjon, Biblioteksjefmøte Tønsberg 22. mai 2014 Eiri Elvestad, Førsteamanuensis i sosiologi, Eiri.Elvestad@hbv.no Sigrunn Tvedten, Høgskolelektor

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling

Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Bibliotekreform 2014 Hva skjer? Det 71. norske bibliotekmøte, Bergen, 6. mars 2008 Grete Bergh, Seniorrådgiver ABMutvikling Norgesbiblioteket - et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek

Detaljer

Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.]

Pensumliste. BoS : Emne bibliotek og samfunn 1 - Skrivekurs. Pensum. Samfunn, bruker og bibliotekar [ca. 380 s.] Emnekode: BIB1100 Emnenavn: Bibliotek og samfunn Studieår: 2014-2015 Kull: 2014-2015 Semester: Studieprogram: Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Avdeling: ABI Fagansvarlig / emneansvarlig:

Detaljer

Forskningsdagene 2007

Forskningsdagene 2007 Forskningsdagene 2007 Kathrine Ytterdal Sørum, medieananlytiker 23 00 25 71 kathrine.ytterdal.sorum@cision.com Anniken Solheim, medieanalytiker 23 00 25 23 anniken.solheim@cision.com 2 Bakgrunn og utvalg

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Protokoll Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen. Møtet ble satt kl. 10.40 Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Strategi. Leselyststrategi 2013

Strategi. Leselyststrategi 2013 Strategi Leselyststrategi 2013 Strategi Leselyststrategi 2013 Leselyststrategien 2013 er Kulturdepartementets plan for å bidra til økt leselyst blant barn og unge. Strategien er en del av leseløftet 2010-2014,

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Innledning Lov om folkebibliotek definerer folke- og fylkesbibliotekenes ansvar og oppgaver. For fylkesbibliotekene

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling

Strategi for kompetanseutvikling Strategi for kompetanseutvikling I folkebibliotek og videregående skolebibliotek i Vestfold Vedtatt i Hovedutvalg for kultur og helse 03.12.12. Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og videregående

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add)

Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Store debatter i små bibliotek (Ref #76bb4add) Søknadssum: 65 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Holmestrand kommune ved

Detaljer

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012

Faglige seminar på Det 73. norske bibliotekmøte, Stavanger, 21. 23. mars 2012 POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: asbjorn.risan@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Utvikling av folkebiblioteksektoren

Utvikling av folkebiblioteksektoren Utvikling av folkebiblioteksektoren Nasjonalbiblioteket vil i dette notatet vise til konkrete forslag til hvordan staten kan bidra til å videreutvikle biblioteksektoren. Som grunnlag for dette ligger forestillingen

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07

8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 BRØNNØY KOMMUNE Brennøy bibliotek 4. APR. 2007 8905 BRØNNØYSUND 28.03.07 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO BIBLOTEKREFORM 2014: HØRINGSSVAR Brønnøy kommune takker for høringsbrev

Detaljer

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord Årsmelding FUB 2011 Del I Innledning Forord Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt første hele arbeidsår. Utvalget består av følgende personer: - leder Lena Jensen - nestleder Egil Dahl

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen. Leikny Haga Indergaard 10.11.2010

Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen. Leikny Haga Indergaard 10.11.2010 Oppfølging av viktige punkter i bibliotekmeldingen Leikny Haga Indergaard 10.11.2010 Modellbibliotek "For å vidareutvikle biblioteka som offentleg møtestad og synleggjere folkebibliotek med god funksjonalitet,

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport

SAMARBEID I SØR. Prosjektrapport SAMARBEID I SØR Prosjektrapport Forord En stor takk til Vest-Agder Fylkesbibliotek for prosjektmidler. Uansett hva som blir utfallet av kommunesammenslåingen så har denne turen vært vellykket. Mange ansatte

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Årsberetning for Norsk Bibliotekforening avd. Østfold 2014

Årsberetning for Norsk Bibliotekforening avd. Østfold 2014 Årsberetning for Norsk Bibliotekforening avd. Østfold 2014 Medlemmer Lokalforeningen hadde 144 medlemmer 1. januar 2014 og har 141 medl. 31. desember 2014 Fagseminar avholdt den 12. februar 2014 i Moss

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014

Protokoll. Ammehjelpens 42. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Protokoll Ammehjelpens 42. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Reykjavik 5. april 2014 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer