Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes."

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006

2 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

3 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene boliger, forvalte boligene, tilby boligtilknyttede tjenester og drive annen virksomhet til beste for medlemmene. Virksomheten drives innen hele Stavanger-regionen og omfatter for tiden kommunene SBBL er organisert ved at deler av virksomheten er utskilt i egne datterselskaper. Datterselskaper som inngår i det konsoliderte konsernregnskapet er: - BBL Bygg AS - Real Prosjektutvikling AS - BBL Eiendom AS - SBBL`s Bo & Eiendomsservice AS Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes. Stavanger-regionen utgjør nå et felles arbeids- og boligmarked. Med medlemmer er vi blant de største medlemsorganisasjonene på Sør-Vestlandet. Vi er blant regionens ledende boligbyggere og den klart største boligforvalter. I tillegg omfatter virksomheten 3 felleskontrollerte selskaper. Driftsorganisasjonen består av ulike virksomhetsområder og utgjør for tiden: - Nybygg - Økonomisk- og administrativ forvaltning og rådgivning - Teknisk rådgivning og prosjektledelse for rehabiliteringsog vedlikeholdsprosjekter - Medlemstjenester - Vaktmester- og rehabiliteringstjenester STYRET Paul Aakre (leder) Berit Aasland (nestleder) Gunnar Berge Per Haram Elisabeth Thorvik Terje Eidsmo Elisabeth Helliesen (ansatt) Varamedlemmer: Sissel Hauge Ingebeth Himble Svein M. Bjustveit Tom Gustavson (ansatt) VALGKOMITEE Fra venstre: Knut Ø. Soma (adm.dir.), Sissel Hauge, Paul Aakre, Tom Gustavson, Berit Aasland, Terje Eidsmo, Elisabeth Helliesen, Gunnar Berge, Elisabeth Thorvik, Per Haram. STYREMEDLEMMENE I STAVANGER BOLIGBYGGELAG Paul Aakre (51) er forretningsadvokat og partner i Vierdal Advokatfirma AS. Han har sittet i styret for advokatforeningen i Stavanger og har også vært ordfører i SBBLs representantskap. Paul Aakre er leder av styret i boligbyggelaget. Berit Aasland (54) er ansatt i Stavanger kommune og har i en årrekke arbeidet med boligspørsmål og forvaltning vedr. kommunens boliger. Hun er nestleder i Stavanger Boligbyggelag. Gunnar Berge (66) direktør og leder av Oljedirektoratet. Han har mangeårig erfaring fra både lokal og rikspolitikk. Han har blant annet vært Kommunalminister med ansvar også for boligsaker, Finansminister og formann i Den Norske Nobelkomiteen. Per Haram (64). er bystyremedlem og oppnevnt som styremedlem i SBBL av Stavanger kommune. Han er rådgiver i Simon Møkster Shipping AS. Elisabeth Thorvik (45) er siviløkonom og er ansatt i BP. Hun har allsidig erfaring fra oljebransjen der hun blant annet har arbeidet med langtidsplanlegging, forhandlinger samt kjøp og salg av virksomheter. Elisabeth Thorvik har også vært styremedlem i borettslag. Terje Eidsmo (47) er statsaut. eiendomsmegler og diplomøkonom. Han har nærmere 15 års erfaring fra bankvirksomhet og har også arbeidet som eiendomsmegler i 6 år. Terje Eidsmo er i dag verdiutvikler/daglig leder i Runestad Holding AS. Han har også erfaring fra styreverv i flere aksjeselskap. Elisabeth Helliesen (43) er innvalgt som representant for de ansatte i Stavanger Boligbyggelag. Hun er ansatt i avdeling for medlemstjenester og arbeider blant annet med salg av nye boliger samt spesialboliger. Svein M. Bjustveit Hege Mathiesen Anita Løyning Rolf Aarre Per Harstad ADM.DIR. Knut Øxnevad Soma REVISOR Ernst & Young AS v/ statsaut. revisor Hilde L. Krogh 3

4 FRA STAVANGER TIL STAVANGER-REGIONEN B/L Horizont er under oppføring. Stavanger og kommunene rundt har de senere årene vokst seg sammen til et felles bolig- og arbeidsmarked. Derfor har det vært naturlig for SBBL å bygge boliger også her for å ha boligtilbud til flest mulig av medlemmene. På Røyneberg i Sola kommune har SBBL nå under planlegging 110 boenheter fordelt på lavblokker og konsentrert småhusbebyggelse. Salget av disse boligene starter til høsten. SBBL har flere byggeprosjekt bak seg i Randaberg kommune. Nå er B/L Horizont under oppføring bestående av 39 leiligheter fordelt på to lavblokker. På Bogafjell i Sandnes er Blåbærhagen I og II innflyttet. De to resterende lavblokkene, B/L Trekløver og B/L Firkløver er under oppføring. Totalt vil hele byggeprosjektet bestå av 105 leiligheter. SBBLs boligprosjekt i Stavanger er B/L Eiketunet II med 23 eneboliger i rekke. B/L Eiketunet I med 25 tilsvarende boliger er for lengst innflyttet. RANDABERG Utbyggingen på Bogafjell består av S/E Blåbærhagen I og II (til venstre) og B/L Trekløver og B/L Firkløver. SANDNES 4

5 B/L Eiketun. Utsikt fra Myklaberget. STAVANGER SOLA 5

6 ÅRSBERETNING 2006 Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med noter og styrets beretning et riktig bilde av driften og stillingen i konsernet ved årsskiftet. Etter regnskapsårets avslutning har det ikke inntruffet forhold som er av betydning ved bedømmelsen av virksomheten utover det som det er redegjort for i årsberetningen. VIRKSOMHET BOLIGBYGGING Utvikling og oppføring av nye boliger er lagt til SBBLs datterselskap Real Prosjektutvikling AS. Real selger de ferdige boligene til borettslag og andre til fast pris. All risiko ved tomtekjøp, utvikling, salg og gjennomføring ligger i Real, men med avgrensede garantier fra SBBL. Risiko søkes også redusert ved at det i stor grad tegnes fulltegningsforsikring gjennom Boligbyggelagenes Forsikring AS. Ferdigstilte Boliger I løpet av 2006 er følgende boliger ferdigstilt: Prosjekt Antall boliger Boligtype S/E Blåbærhagen, trinn I, Bogafjell 27 Lavblokk S/E Blåbærhagen, trinn II, Bogafjell 26 Lavblokk sum 53 Boliger under bygging Vi har i 2006 igangsatt følgende prosjekter: Prosjekt Antall boliger Boligtype Planlagt ferdigstillelse Trekløver BRL, Bogafjell 26 Lavblokk sommer 2007 Firkløver BRL, Bogafjell 26 Lavblokk vinter 2007 Eiketunet II BRL, Gausel 23 Rekkehus høst 2007 Horizont BRL, Randaberg 39 Lavblokk sommer 2008 sum 114 Boliger under planlegging Markedet for nye boliger har i 2006 vært preget av uvanlig høy aktivitet. Tilbudet på og etterspørselen etter nye boliger har vært meget stor, spesielt for sentrumsnære leiligheter og rekkehus for familier. Prisnivået for nye boliger fortsatte å stige, og med en prisstigningstakt som er høyere enn noensinne. Det er totalt i markedet planlagt fortsatt rekordhøy igangsetting. For våre prosjekter må vi derfor stille stadig større krav til valg av type bebyggelse, utbyggingsområder og pris- og kvalitetsnivå for å treffe våre ulike målgrupper. Vår portefølje av prosjekter under planlegging er: Markedsundersøkelser bekrefter at folk trives i borettslag. Område Antall boliger Boligtype Planlagt byggestart Myklaberget, Sola 90 Alle vinter 2007 Jåtten Øst, Stavanger 100 Blokk / Rekke vinter 2007 Austrått, Sandnes 60 Enebolig / Rekke 2008 Hove, Sandnes 120 Blokk 2009 sum 370 6

7 Det er i løpet av året gjort betydelige tomteinvesteringer, delvis i samarbeid med andre.vi legger vekt på å fremføre prosjektene i et tempo og i en rekkefølge som tar hensyn til vår kapasitet, risikoeksponering og markedssituasjonen. FORVALTNING Forretningsførsel Forretningsførsel med teknisk / økonomisk / administrativ forvaltning og regnskapsførsel er en viktig del av SBBLs virksomhet og et strategisk satsingsområde for videre vekst. SBBL forvalter boligselskapenes økonomi på en trygg måte og har et nært samarbeid med styrene i de enkelte selskapene. Hvert boligselskap er en egen juridisk enhet med eget styre og med rådighet over egen økonomi og drift. Den samlede bygnings- og eiendomsmasse som SBBL forvalter, har en anslått verdi av ca. 16 milliarder kr. Det har også i 2006 vært stor etterspørsel etter våre tjenester for teknisk og økonomisk planlegging og oppfølging, både når det gjelder vedlikehold / renovering og ordinær drift. Styrene i boligselskapene står overfor stadig økte krav og etterspør derfor i større grad våre tjenester for å ha et så godt beslutningsgrunnlag som mulig og så effektiv drift som mulig. I 2006 ble det ferdigstilt 2 nye byggeprosjekter med til sammen 53 boliger. I tillegg har vi hatt forretningsførselen for 4 prosjekter under bygging med til sammen 114 boliger. Vi har i løpet av året hatt en god tilgang på forretningsførsel for sameier og frittstående borettslag i konkurranse med andre. Ved utgangen av 2006 har vi forretningsførsel for i alt boliger i ordinær drift med følgende fordeling: Antall Kundegruppe Antall boliger 142 Tilknyttede borettslag Boligstiftelser Boligsameier og frittstående borettslag Til sammen Vi har i tillegg inngått kontrakt om forretningsførsel for nær boliger som ennå ikke er satt i ordinær drift. Inger Jo Haaland i B/L Madlamark er en av mange styreledere i borettslag tilknyttet SBBL. Internkontroll SBBL er opptatt av sikkerhet og trygge miljøer i boligselskapene. Internkontrollforskriften legger ansvaret for dette på boligselskapene og krever dokumentasjon av rutiner og oppfølging innenfor helse, miljø og sikkerhet ( HMS ). Vi har under utvikling et opplegg for å kunne tilby våre kunder ytterligere tjenester innen dette området. Innkreving av fellesutgifter Til dekning av boligselskapenes fellesutgifter ble det i 2006 på vegne av kundene innkrevd til sammen ca. 383 mill. kr. Restansen er 0,9 %, som tilsvarer det som har vært normalt de seneste årene. Regnskapsførsel For den totale virksomhet har SBBL i 2006 stått for en betalingsstrøm på ca mill. kr. Vi har behandlet ca regnskapsbilag. På vegne av våre kunder administrerer vi bankinnskudd som ved årsskiftet utgjorde ca. 197 mill. kr. og lån som utgjorde ca mill. kr. Opplæring Vi driver utstrakt opplæring av styrene i boligselskapene gjennom kveldskurs og helgeseminarer. Sentrale tema har i 2006 vært juridiske forhold knyttet til nye borettslover og vedlikeholdsansvar, samt opplæring i styrearbeid. Styreportal Styreportalen er en internettbasert løsning som gjør det enklere for styrene i boligselskapene å kommunisere internt og med oss. Portalen inneholder også en løsning for styrene for elektronisk godkjenning av faktura og betaling. Styreportalen settes i drift våren 2007 etter en prøveperiode. Kapasitet Med sterkt stigende etterspørsel etter våre tjenester har det vært nødvendig å styrke kapasiteten. Vi har ansatt flere nye medarbeidere med relevant kompetanse og mener at vi er godt rustet til møte våre kunders forventninger. Mange borettslag har miljøskapende aktiviteter. Ruth Danielsen (t.v.) og Elly Ousland bor i B/L Limberget på Lassa. 7

8 Kundetilfredshet Vinteren 2006 gjennomførte vi en stor undersøkelse blant våre kunder innen forvaltningsområdet. Over 90 % av kundene svarte at de var tilfreds, eller meget tilfreds med oss som forretningsfører. TEKNISK BISTAND Renovering og vedlikehold I tråd med generell samfunnsutvikling øker kravene til styrene i boligselskapene når det gjelder ansvar for planlegging og gjennomføring av renoveringsoppdrag. Dette har ført til økt etterspørsel etter bistand fra vår Teknisk avdeling. I 2006 har de boligselskapene vi forvalter gjennomført bygningsmessig vedlikehold og renoveringarbeid for ca 114 mill. kr. Teknisk avdeling har stått for administrasjonen for en betydelig andel av dette. Vårt konsept for planlagt periodisk vedlikehold ( V-Plan ) gjør det lettere for boligselskapene å kunne forutsi vedlikeholdsbehovet og kostnadene i et 10 års perspektiv. Teknisk bistand er et satsningsområde for oss som en integrert del av vårt forvaltningskonsept. B/L Veslefrikk, Gausel. Koordinering av forsikringssaker Vi har i 2006 hatt et forsatt høyt engasjement innen forsikring på vegne av våre kunder. Oppgavene består i å utvikle gode forsikringstilbud for boligselskapene i samarbeid med Norske Boligbyggelag og administrere skadeutbedring og skadeoppgjør for de av våre kunder som har valgt å knytte seg til våre fremforhandlede avtaler. Over 95 % av boligselskapene har valgt å knytte seg til vårt forsikringstilbud. Kapasitet Vi har i det siste ansatt flere nye medarbeidere med god og relevant kompetanse. Vi vil imidlertid i nærmeste fremtid ansette flere for å kunne imøtekomme økende etterspørsel etter teknisk bistand fra våre kunder. MEDLEMSTJENESTER Informasjon Medlemsbladet Boinform er i 2006 sendt ut til alle medlemmer i SBBL og til andre som vi har spesiell interesse av å holde informert om vår virksomhet. Vi har hatt 4 utgivelser i løpet av året. Ved behov for informasjon rettet mot boligselskapene spesielt sender vi ut Nytt fra SBBL til styrene. I tillegg har vi egne internettsider ( ) som orienterer om SBBLs virksomhet. Medlemmene Det er nå registrert medlemmer i Stavanger Boligbyggelag, en økning i løpet av året på over 800. Antall borettslagsboliger i tilknyttede borettslag utgjorde ved årsskiftet Dette viser at vi har et stort antall ( nær ) ikke boende medlemmer. Det er fortsatt en høyt prioritert oppgave for SBBL å arbeide aktivt for å dekke behovet for boliger for våre medlemmer og folk flest i regionen. Medlemsfordeler Medlemskap i SBBL byr på en rekke fordeler, der forkjøpsretten er den viktigste. Gjennom medlemskapet bygges det ansiennitet i forhold til å ha fortrinn fremfor andre med ingen eller kortere ansiennitet når det gjelder kjøp av både nye og brukte boliger. Nye boliger lyses ut til fast pris, og våre medlemmer med lengst ansiennitet har retten til å velge bolig først. Brukte borettslagsboliger er fritt omsettelige. Våre medlemmer med lang ansiennitet trenger likevel ikke delta i budgivning, men har rett til å tre inn i kontrakt i henhold til reglene om forkjøpsrett. SBBL har medlemmer. 8 Hver 4. husstand i Stavanger har et eller flere medlemskap i SBBL.

9 Ansiennitetsreglene er nærmere beskrevet i egen brosjyre Utfyllende regler for medlemsskap i Stavanger Boligbyggelag som er distribuert til samtlige medlemmer, og er også tilgjengelig på våre nettsider Vi har gjennom mange år vært aktive i forhold til å fremforhandle gunstige avtaler med våre leverandører. Disse avtalene kommer våre medlemmer til gode, det være seg forsikring, finansiering, telefoni, strøm og diverse varer og tjenester VAKTMESTERTJENESTER SBBLs Bo- og Eiendomservice AS har i 2006 hatt meget god tilgang på oppdrag. Den sterke veksten har imidlertid gått ut over lønnsomheten, ettersom vi har måttet leie inn ekstra kapasitet. Det er iverksatt korrigerende tiltak for å sikre lønnsomhet og kundetilfredshet for både vaktmesteroppdrag og mindre renoveringsoppdrag på lang sikt. Ved årsskiftet var det sysselsatt 18 årsverk i selskapet. ØKONOMI OG RESULTAT Regnskapet er gjort opp i henhold til regnskapsloven. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2007 og konsernets planer for årene fremover. et er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Regnskapet viser et resultat før skatt på kr for SBBL og for konsernet kr ets overskudd etter skatt utgjør kr Fra og med inntekståret 2005 beskattes boligbyggelag som aksjeselskap med tillegg av 0,3 % formueskatt. Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital. Bokført egenkapital i SBBL pr er kr , og for konsernet kr Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele året. Driften er finansiert ved egenkapital og byggelån. ets egenkapital er på 42 % av totalkapitalen. I forhold til fremtidig kapitalbinding og risikoeksponering vil det være nødvendig å styrke egenkapitalen ytterligere. Etter styrets oppfatning er det gjort tilstrekkelige avsetninger for påløpte og eventuelle fremtidige forpliktelser. Styret er tilfreds med at det i løpet av kort tid har lykkes å frembringe et godt økonomisk resultat og etablere en målrettet og effektiv organisasjon. Lønnsomhet er avgjørende for å ha en tilfredsstillende egenkapital og dermed styrke til å gå inn i nye og krevende prosjekter til fordel for medlemmene. ORGANISASJON Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. mai Styret har hatt 8 møter og behandlet 69 saker. Etter styrets oppfatning har SBBL-konsernet klart overgangen som nye borettslover representerer, på en meget tilfredsstillende måte. Øverst: Wenche Angell-Olsen (t.v.) og Nancy Grønås ønsker medlemmene velkommen, nå i nyoppusset resepsjon. Nederst: Mange førstegangsetablerere starter med borettslagsbolig. Det er holdt fokus på effektivisering, kostnadsoppfølging og risikostyring. Videre utvikling av organisasjonen med sikte på kundetilfredshet, kvalitet, kompetanse og motivasjon vil fortsatt stå sentralt i arbeidet med å møte morgendagens utfordringer. PERSONALFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ Sysselsettingen pr var som følger: SBBL Antall ansatte De ansatte har i henhold til SBBLs vedtekter hatt en representant med vararepresentant i styret. Arbeidsmiljøutvalget ( AMU ) fortsetter sin virksomhet med 3 medlemmer fra arbeidsgiversiden og 3 medlemmer fra arbeidstakerne. Vervet som leder og sekretær veksler mellom partene fra periode til periode. Det avholdes 4 faste møter per år, og for øvrig etter behov. 9

10 Bedriften er tilsluttet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon ( HSH ) og har gjennom HSH tariffavtale for boligbyggelag med Fagforbundet som organiserer 50 % av SBBLs ansatte. Det har ikke forekommet ulykker av noe slag på arbeidsplassen. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess Sykefraværet for SBBL har i 2006 vært 6,- %. Dette er noe høyere enn tidligere, men likevel godt under landsgjennomsnitt. AMU har analysert sykefraværet og konkludert med at det ikke er behov for særskilte tiltak. Bedriften er tilsluttet avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Fraværet fordeler seg slik: 1-3 dager 4 dgr 2 uker Mer enn 2 uker 0,9 % 0,6 % 4,5 % SBBL med datterselskaper sysselsetter 20 kvinner ( 35 % ). I ledende stillinger var kvinneandelen 20 %. Vår policy tar sikte på likestilling mellom kjønnene og at forskjellsbehandling på grunn av kjønn ikke forekommer. Virksomheten har ikke påvirket det ytre miljø. STIFTELSEN SIKRINGSFONDET I STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stiftelsen Sikringsfondet i SBBL ble opprettet i 1994 med en grunnkapital på kr Stiftelsens formål er å erstatte eventuelle tap et borettslag måtte få som følge av en beboers mislighold i forhold til betaling av andel felleskostnader. Alle borettslag tilknyttet SBBL har rett til å bli medlemmer. Medlemskapet er fortsatt gratis, men nystiftede borettslag betaler en innmeldingsavgift. Frittstående borettslag kan etter søknad opptas som medlemmer i fondet i henhold til egne retningslinjer. Fondet har i 2006 ikke hatt utbetalinger. Kapitalen utgjør ved årsskiftet ca mill. kr. UTSIKTENE FREMOVER Stavanger Boligbyggelag står overfor store utfordringer i et marked som har vært preget av rekordhøy aktivitet og økt konkurranse. Vi vil arbeide aktivt for å opprettholde og øke kundetilfredsheten gjennom nært samarbeid med kundene hva angår både tjenestenes omfang, servicegrad og kvalitet. Det vil være knapphet på utbyggingsarealer i regionen i tiden fremover. Vi har arbeidet aktivt for å posisjonere oss for markedet i hele Stavanger-regionen. Vi har aktuelle prosjekter i Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola kommuner, og har nå en tomtebank og aktuelle prospekter som sikrer god aktivitet i årene fremover. Øverst: Erik Sivertsen i B/L Rosenli benytter her nye søppelcontainere for avfallssortering. Nederst: Fra B/L Horizont blir det en flott utsikt til hav og land. Store investeringer i tomtereserver gjør at vi satser aktivt på å fremføre prosjektene for salg og bygging i et tempo og med markedsvurderinger som gjør at lønnsomheten trygges. Vår lønnsomhet er imidlertid fortsatt avhengig av byggevirksomheten for å unngå at tomteinvesteringene fører til belastende rentekostnader. Styret og administrasjonen arbeider aktivt med å fortsette oppbyggingen av egenkapitalen i konsernet gjennom sterkt fokus på lønnsomhet og risikostyring. Styret vil takke alle ansatte for stor arbeidsiver og engasjement til medlemmenes beste. Etter styrets oppfatning er Stavanger Boligbyggelag godt rustet til å møte de fremtidige oppgaver og utfordringer. 10

11 ÅRSREGNSKAP FOR 2006 RESULTATREGNSKAP Stavanger Boligbyggelag Note Driftsinntekter Medlemskontingenter Salg av fast eiendom Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Andre rentekostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat Overføringer Overført til egenkapital

12 BALANSE PER Stavanger Boligbyggelag Noter Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter,bygninger og annen fast eiendom Biler, inventar og kontorutstyr Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Inv. i datterselskap og felleskontr.virks Lån til foretak i samme konsern Inv. i aksjer og andeler Ansvarlig lån Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager ,12 Aktiverte tomte- og prosjektkostnader Kortsiktige fordringer Kundefordringer Fordringer vedr. forretningsførsel Utført, ikke fakturert prosjektkostnad Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 BALANSE PER Stavanger Boligbyggelag Note Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Gjeld til borettslag Betalbar skatt Byggelån Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Stavanger Boligbyggelag (Alle tall i hele 1000) Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring prosjektkostnader lagerført Endring i varelager Endring andre tidsavgrensinger Forskjell kostnadsført pensjon og innbetalinger til pensjonsordninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalt ved salg av anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endringer kortsiktige lån/byggelån Innbetalinger fra utlån (+)/ Utlån(-) Innbetalt andelskapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd NOTER TIL REGNSKAPET 2006 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. regnskap Regnskapet viser konsernets resultat når mor- og datterselskaper betraktes som en regnskapsmessig enhet. Med datterselskap menes selskaper hvor morselskapet, direkte eller indirekte, eier mer en 50% av aksjene eller gjennom avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Prosjekter Utviklingskostnader utgiftsføres fortløpende. Det benyttes løpende avregning ved verdsettelse av pågående arbeider. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningene er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og midlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10% av det største av brutto pensjonsforpliktelserog pensjonsmidler. 14 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

15 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. NOTE 2 - POSTER SOM ER SAMMENSLÅTT Stavanger Boligbyggelag Andre driftsinntekter Forretningsførsel og administrasjon av tilknyttede borettslag Forretningsførsel for andre Prosjektadministrasjon og byggeledelse Inntekter fra boligomsetning Andre salgs- og provisjonsinntekter Leieinntekter Honorarinntekt Vaktmestertjenester Varesalg Sum andre driftsinntekter Andre driftskostnader Innkjøpt for boligselgerne (annonser etc.) Andre personalkostnader Innleid arbeidskraft Revisjon og konsulenthonorarer Eiendomskostnader Kontorholdskostnader Salgs- og markedsføringskostnader Avsetninger vedr. prosjekter Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER Stavanger Boligbyggelag Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader ytelsesbasert Pensjonskostnader innskuddsbasert Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk SBBL kommer inn under OTP ordningen. Selskapet har tegnet egen ytelsesbasert pensjonsforsikring som tilfredsstiller lovens krav. Se note 4. Driftsselskapene i konsernet kommer inn under OTP ordningen. Selskapene har tegnet egne pensjonsforsikringer som tilfredsstiller lovens krav, hvorav ett selskap innskuddsbasert Lønn til daglig leder Styremedlemmer: SBBL Styrehonorarer for 2006 er kostnadsført med kr Revisor: SBBL Revisjonshonorar er kostnadsført med I tillegg kommer andre tjenester med NOTE 4 - PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet (konsern) har pensjonsordninger som omfatter 34 (37) ansatte og 12 (12) pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Stavanger Boligbyggelag Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Estimatendringer og avvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Resultatført estimatendring og avvik Arbeidsgiveravgift Netto Pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,5 % 4,0 % 4,5 % 4,0 % Forventet lønnsregulering 4,25 % 2,5 % 4,25 % 2,5 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Forventet G-regulering 4,25 % 2,5 % 4,25 % 2,5 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 % 15

16 NOTE 5 - VARIGE DRIFTSMIDLER Stavanger Boligbyggelag Bygninger, Biler, inventar Totalt Bygninger, Biler, inventar Totalt tomt og annen og tomt og annen og fast eiendom kontorutstyr fast eiendom kontorutstyr Anskaffelseskost Avgang Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-5 år år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær NOTE 6 DATTERSELSKAP OG FELLES KONTROLLERT VIRKSOMHET AS BBL Bygg ble stiftet av Stavanger Boligbyggelag i 1969 og har forretningskontor i Stavanger kommune. Selskapet administreres av Stavanger Boligbyggelag som også eier alle aksjene og har 100 % stemmeandel i selskapet. SBBL Datterselskap Felles kontrollert virksomhet AS BBL Bygg Cascada Eiendom AS Vindhagen AS Hovemarka AS Bokført verdi Egenkapital Årets resultat Stemmeandel 100 % 50 % 50 % 50 % Eierandel 100 % 50 % 50 % 50 % Forretningskontor Stavanger Stavanger Stavanger Stavanger Anskaffelsestidspunkt Cascada Eiendom AS er en felles kontrollert virksomhet og er 50% eiet av AS BBL Bygg. Selskapet konsolideres ikke inn i konsern regnskapet. Vindhagen AS og Hovemarka AS er felles kontrollert virksomhet og er 50% eiet av Real Prosjektutvikling AS. Selskapene konsolideres ikke inn i konsern regnskapet. NOTE 7 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V. Stavanger Boligbyggelag Anskaffelses- Balanseført Anskaffelses- Balanseført kost verdi kost verdi Aksjer og andeler i andre selskaper BBL-Datakompetanse AS Boligsamvirkets Meglerkjede Garanti BA Andeler i borettslag Sum aksjer og andeler i andre selskaper NOTE 8 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. Pantstillelser: Bokført verdi av pant Pantsatt eiendel Kassekreditt, ramme kr Kontorbygg Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført: SBBL (konsernet) har stilt garanti for kontorstiftede borettslag og datterselskaper med til sammen kr ( ) som utbygger i forbindelse med selskapets prosjekter. I konsernet er lån på kr sikret ved pant i konsernets eiendeler med kr NOTE 9 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V. Lån Andre fordringer Foretak i samme konsern Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern NOTE 10 SKATT Årets skattekostnad fremkommer slik: SBBL Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt på årets resultat For lite avsatt skatt tidligere år Formueskatt SBBL Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Avstemming skattekostnad mot ordinært resultat før skatt: Årets totale skattekostnad For lite avsatt skatt tidligere år % av resultat før skatt Differanse pga permanente forskjeller og formueskatt

17 Betalbar skatt i balansen: SBBL Formueskatt Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Betalbar skatt i balansen Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt, forskjeller som utlignes: SBBL 2006 SBBL Driftsmidler Tilvirkingskontrakter Pensjonforpliktelse Prosjektutviklingskostnader Påløpte kostnader Påløpte inntekter Kundefordringer Sum Balanseført utsatt skattefordel NOTE 11 EGENKAPITAL Stavanger Boligbyggelag Årets endring i egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Ny andelskapital Avgitt konsernbidrag etter skatt Årets resultat Egenkapital Årets endring i egenkapital Andelskapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Ny andelskapital Årets resultat Egenkapital NOTE 12 - ANLEGGSKONTRAKTER PR Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende prosjekter Utført, ikke fakturert prosjektkostnad Aktiverte tomte- og prosjektkostnader NOTE 13 -AVSETNINGER I konsernet er det til sammen satt av kr til kjente forpliktelser. I SBBL er det i tillegg foretatt en avsetning på kr for å dekke opp for eventuelt ansvar. NOTE 14 -UTVIKLINGSKOSTNADER et har i 2006 kostnadsført kr som utvikling av nye prosjekter. NOTE 15 -BUNDNE MIDLER Bundne midler i SBBL utgjør ved årskiftet: Innestående på skattetrekkskonto SBBL (konsernet) kr ( ). 17

18 18

19 Trivsel i B/L Eiketun.

20 Stavanger Boligbyggelag er et andelslag med andelseiere som bygger, forvalter og omsetter boliger på vegne av andelseierne. Stavanger Boligbyggelag tar også på seg oppdrag når det gjelder forretningsførsel og forvaltning av frittstående borettslag, boligsameier og stiftelser. Pr er forvaltningsmassen boliger. Løkkeveien 51 - Postboks 88, Sentrum Stavanger Telefon Telefax Internett: IN MEDIA AS - SETTERIET CICERO

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer