Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap.

2 2

3 Innhold Innhold... 3 Menighetsråd og stab... 5 Staben... 5 Personalsituasjonen:... 5 Menighetsrådets arbeid... 5 Bispevisitas... 5 Gudstjenesten... 6 Gudstjenesteutvalget... 7 Barne- og familiearbeidet: årsfasen... 8 Dåpssamlingen... 8 Babysang... 8 Miniklubben årsfasen... 9 Dåpsskole for 4-åringer... 9 Utdeling av Barnebibel til 4-åringer... 9 Samarbeid med barnehagene i soknet årsfasen... 9 Skolefri i kirken årsfasen Samarbeid med barneskolen Familiearbeid Foreldreseminar Familiegudstjenester Konfirmantarbeidet BEKKEFARET KFUK-KFUM SPEIDERE Turer og leirer i Harer 1. klasse Oppdagere 2. og 3. klasse Stifinnere: klasse Vandrerne klasse Annet Kirkens musikkarbeid Ved gudstjenestene Mannskoret Machu Picchu

4 Grus Allehelgensdag Julesangsgudstjeneste Vi synger julen inn Romjulssøndag Diakoniarbeidet Formiddagstreff Sommertreff Tiltak på tvers av menighetsgrenser Gudstjenester: Samlinger på Haugåstunet sykehjem Åremålsbesøk, julebesøk og andre besøk Dagstur Fasteaksjonen Misjonsutvalget Julemessa Damenes aften Torsdagskveld i kirken Bekkefaret Y s Mens klubb Menighetsbladet Kirkebygget Økonomi Generelle kommentarer til regnskap Årsstatistikk for 2013 sammenlignet med tidligere år

5 Menighetsråd og stab Menighetsrådets sammensetning Menighetsrådet (MR) har i 2013 hatt følgende sammensetning: Svein Tore Brundtland(leder), Kristin Torp (repr. fellesråd), Raafat Habib Ishak (permisjon), Daniel Skryten (permisjon), Gudrun Austad (nestleder), Astrid Ørke, Olav Mellemstrand, (fast medlem i permisjonstiden), Solveig H. Gjeruldsen (fast medlem i permisjonstiden) og sokneprest Arne Sørås. Vararepresentanter: 3. vararepresentant møter fast i rådet i permisjonstiden Bjørn Tore Rotabakk, Geir John Johnsen, Ragnhild H. Skår Nilsen, Menighetsrådet trådte i funksjon 1. november 2011 og er valgt for 4 år. Det konstituerer seg selv årlig. Daglig leder er sekretær for MR og AU, han utreder sakene og legger frem forslag til vedtak. Staben Staben i Bekkefaret kirke har dette året bestått av: Sokneprest: Arne Sørås, Barne- og Familieprest: Cecilie Bakkene Pedersen. Daglig leder: Sigurd Olav Lende 75 % Menighetssekretær: Arnhild Smith-Øvland 80 % Kantor: Beena Karpisova 50 % til 13. september. Kantor: Magnhild Mo 50 % fra 4. november Vaktmester: Danh Thanh Nguyen (sykemeldt store deler av året) Vikar vaktmester har vært Arne Instanes. Kontorsekretær: Toril Røgenes 18,67 % Personalsituasjonen: Stabilitet og godt samhold i stab bidrar til trygghet på hverandre og god og effektiv utnyttelse av personalresursene. Det hjelper oss å dele på merarbeidet som oppstår for resten av staben når det er en som er lagtidssykemeldt. Det er ikke til å legge skjul på at vi gjerne skulle vært flere. Med trosopplæringsmidlene følger også mer arbeid. Det har særlig Barne- og familiepresten merket. Det er merarbeid som vi må ta selv om vi ikke har fått flere folk på plass ennå. Vi har prøvd å avlaste noe med å leie inn hjelp til julevandringene blant annet. På nyåret 2014 regner vi med at dette bedrer seg noe. Da vi ved omgjøring av menighetssekretærstillingen, kombinert med trosopplæringsstilling og noe menighetslønnet får lyst ut en 100 % stilling. Menighetsrådets arbeid Menighetsrådet har hatt 9 møter og behandlet 68 saker. Bispevisitas Det første som preget menighetsrådets arbeid i 2013 var planleggingen og gjennomføringen av bispevisitasen. Det ble i slutten på 2012 lagt ned et betydelig arbeid i rapporten 5

6 fra menigheten til biskopen. Videre har vi rapporten fra biskopen til oss. Visitasforedraget hans var i stor utstrekning basert på denne rapporten. Disse rapportene kan fås ved henvendelse til menighetskontoret. Stab og menighetsråd hadde samtaler med biskopen og hans stab. Ellers var Biskopen innom Ullandhaug skole og Auglend skole og hadde møter med lærerne (særlig de med ansvar for Religions-, Livssyns- og Etikkundervisningen) og noen elever. Videre var han med på et interessant bedriftsbesøk hos Attende (tidligere Invio). Det er fint å få noen utenfor menighetens daglige drift og rutiner til å evaluere arbeidet vårt. Visitasforedraget og rapporten fra biskopen formidlet mange gode tilbakemeldinger til menigheten. Menigheten har i 2013 kommet med i trosopplæringsreformen med å få tildelt trosopplæringsmidler. Trosopplæringsutvalget kom på plass på slutten av året. De har særlig ansvar for utforming av trosopplæringsplanen. Rammene for denne er gitt i den nasjonale planen Gud gir, vi deler. Hovedpoenget med trosopplæringsmidlene er at kirken selv skal overta det opplæringsansvaret som før har vært i skolen. De skal tilføre menigheten nye stillingsressurser for å arbeide med nye tiltak for å nå bredden av våre medlemmer. Noe av dette har vi tatt ut på egen regning da vi ansatte Barne- og familiepresten. Midlene vi får tildelt gir rom for mer. MR har arbeidet med utforming av ny stilling til trosopplæringsarbeidet. Sammen med omstrukturering av stillinger får vi til å lyse ut en ny 100 % stilling i Samarbeidsklima i menighetsråd og stab er godt. Vi opplever at vi gjensidig er til hjelp og støtte for hverandre og drar lasset sammen. Gudstjenesten Vårt ønske og mål for gudstjenestene i menigheten vår er at det skal skapes en plass og tid for å kunne møte Gud og hverandre i fellesskap, i bønn og lovprisning. Det er fint å høre at mange sier at det er godt å komme til gudstjeneste i Bekkefaret. Vi arbeider hele tiden for at flere kan finne sin plass i Guds hus. Også i 2013 har vi hatt misjonsgudstjenester, diakonigudstjenester, familiegudstjenester, gudstjenester med fokus på konfirmanter og unge, speidergudstjeneste, musikkgudstjenester og ordinære gudstjenester. 2. februar hadde vi visitasgudstjeneste med biskop og prost som medvirkende. Både menighetens egne sang- og musikkrefter og gjester har bidratt med varierte musikalske innslag. Om sommeren har vi to måneder med fellesgudstjenester med Tjensvoll der gudstjenestene veksler mellom våre to kirker. Søndagene i høst- og vinterferie er også felles med Tjensvoll. En torsdagskveld i måneden er det kveldsmesse. Det er flott å se et stort innslag av barnefamilier i kirken og mange benytter seg av tilbudet i søndagsskolen. Gjennomsnitt fremmøte ligger på 117. Det er på nivå med Den nye liturgien som ble tatt i bruk før jul i 2012 er nå blitt godt innarbeidet. Ny melodi til Fadervår ble tatt i bruk i 2013 Vi vil fortsatt introdusere enkelte nye melodier på noen liturgiske ledd. 6

7 Mange frivillige bidrar på forskjellig vis til et rikt gudstjenesteliv. For det sosiale fellesskapet betyr kirkekaffen svært mye. Her blir det lagt ned et betydelig arbeid av mange. Det er kjekt å se at det er så mange som stanser igjen til det gode drøset og fellesskapet. Gudstjenesteutvalget Gudstjenesteutvalget har bestått av Bjørn Mo, Kari Stangebye, Ellen Oord, Beena Karpisova (kantor), Cecilie Bakkene Pedersen (prest) og Arne Sørås (prest). Fra november tok ny kantor, Magnhild Mo sete i utvalget, og Kari Stangeby ba seg løst fra vervet. Gudstjenesteutvalget møtes normalt 2 ganger i året for å evaluere og planlegge gudstjenestene fremover. Vi er fortsatt inne i en prøveperiode for ny liturgisk musikk og utvalget arbeider videre med å finne alternativ som kan prøves ut. Nåværende gudstjenesteordning ble i utgangspunktet godkjent av biskopen for to år, men tidsrammen er nå utvidet med ett år fram til 1. søndag i adventstiden Da blir det tid for eventuelle justeringer og endringer. Barne- og familiearbeidet: 2013 skulle bli året der også Stavanger domprosti skulle komme inn i trosopplæringsreformen. Ventetiden er over og Bekkefaret menighet har omsider fått tildelt midler som skal fornye og re-vitalisere trosopplæringstilbudet til alle døpte fra 0-18 år. Et trosopplæringsutvalg er etablert og består av: Trond Egil Toft, Lars Helge Myrset, Hilde Lillebø Wisløff, Morten Olsen, Inghild Marie Mjelva og Cecilie Bakkene Pedersen. Dette utvalget har et tidsbegrenset oppdrag; å lede arbeidet med å utvikle en helhetlig og systematisk plan for trosopplæringsarbeidet i Bekkefaret menighet. Denne planen skal sendes til godkjennelse av biskopen i Stavanger i juni I fasen med planskriving, har vi fått utnevnt en mentor gjennom IKO-forlaget, som følger prosessen og veileder oss frem til et ferdig resultat. Denne perioden vi er inne i nå, blir vår forsøksperiode der ting skal prøves ut og mange brikker skal falle på plass. I skrivende stund legges brikkene for å få på plass en person som skal ha hovedansvar for trosopplæring for ungdom fra år. Under bispevisitasen i januar/februar fikk vi gode tilbakemeldinger på det arbeidet som er lagt ned i trosopplæringsarbeidet allerede og biskopen formidlet tydelig at vi er svært godt i gang og har jobbet godt. Menighetsrådet har satset målrettet på barne- og familiearbeid de siste fem årene, og dette arbeidet skal fortsette. Nå blir det spennende å se hvordan vi kan etablere gode trosopplæringstiltak for ungdom fra 13 år og oppover. I det følgende presenteres arbeidet barne- og familiepresten har vært involvert i på ulike måter gjennom året, organisert i aldersfaser. For speiderarbeidet, se egen årsmelding. 7

8 0-3 årsfasen Dåpssamling Babysang Søndagsskole: Mini-gruppe (0-3 år) Miniklubben Dåpssamlingen er manges første møte med menigheten. Til den inviteres alle som skal ha dåp og som sokner til Bekkefaret. Samlingen har to fokus: 1.Dåpens innhold og den praktiske organiseringen av den og 2. Informasjon om trosopplæringstilbudet i menigheten. Dåpssamlingen er et samarbeid mellom soknepresten og barne- og familiepresten som ønsker å ta på alvor utfordringen som ligger i at skolen ikke lenger har trosopplæring på timeplanen. Kirken må, sammen med familie og faddere, ta ansvar for det døpte barnets trosopplæring frem til det er 18 år. Disse samlingene er en fin mulighet til å presentere menigheten for nye familier. Babysang er et kurs som tilbys mødre og fedre som er hjemme med barn opp til 1 år. Det har vært arrangert to kurs á 11 ganger i Pågangen har også dette året vært overveldende og begge kursene har vært fulltegnede og har hatt ventelister. Vi har kun mulighet til å ta i mot 20 barn pr kurs og vi har et sterkt ønske om å kunne arrangere to parallelle kurs, men for å få til det trenger vi en ekstra kursleder. Trosopplæringsutvalget er tydelige på at vi ikke kan forstette denne utviklingen, med å ha begrenset kapasitet på babysangkursene, som er en så viktig inngang til menighetens trosopplæringstilbud. Her er noen steiner som flyttes på i Søndagsskolen har hatt et godt år i Av alle søndagsskolene i Stavanger kommune, er vi den søndagsskolen med nest best oppslutning og den søndagsskolen med flest betalende medlemmer. Vi har nå følgende grupper: 0-3 år, 4 år-2.klasse og en gruppe fra 3.klasse og oppover. Opplegget for de minste baserer seg på sanger fra baby- og småbarnssang og vi ser at mange barn fra disse to tilbudene også kommer på søndagsskolen. Den midterste gruppen baserer seg på søndagsskolens opplegg Sprell levende, mens gruppen for de eldste barna samler seg om bok, samtale og lek. 79 barn i alderen 0-15 år var innom to eller flere ganger i løpet av 2013 og vi hadde 19 voksne medarbeidere. Det ble arrangert tre flotte fellesarrangement i 2013: Misjonstivoli (mars), Bekkefaretmesterskapet (juni) og juleverksted (desember). Småbarnssang er et sangtilbud for barn fra 1-3 år i følge med en voksen. Våren 2013 startet vi opp to kurs i småbarnssang, et for barn fra 1-2 år og et for barn fra 2-3 år. Barne- og familiepresten har ledet begge disse kursene. Hver gruppe møtes annenhver uke og synger 30 minutter før det er kveldsmat og leker sammen med minigospel. Det har blitt arrangert to kurs dette året og siden vi har økt kapasiteten med to grupper har alle som har ønsket det, fått plass. Ca 40 familier har deltatt på småbarnssang i løpet av

9 Miniklubben er et tilbud for barn under skolealder de fleste 1-3 år og voksne onsdagsformiddager. Da er det lek, samling med sang og bibelfortelling, matpause og sangstund. Alle voksne er med og tar ansvaret for det praktiske etter tur. Menighetssekretæren har ansvar for Miniklubben. Det var 30 barn som var betalende medlemmer i 2012, og av de var det 6 barn som var medlemmer både vår og høst. Det ble holdt 30 samlinger. Det var flere som deltok på våren enn om høsten. 4-6 årsfasen Minigospel (se 6-10 årsfasen) Dåpsskole Utdeling av Barnebibel til 4-åringer Søndagsskole Barnehagegudstjenester og julevandringer Dåpsskole for 4-åringer ble i 2013 arrangert for de som fylte fire år i løpet av året. Ledersituasjon var krevende dette året da en medhjelper trakk seg rett før dåpsskolen startet, men med god hjelp fra foreldre og god hjelp på kjøkkenet, gikk det fint. Vi hadde tre samlinger i september/oktober og det var 29 barn som deltok. Dette gir en oppslutning på litt over 50% av de døpte i dette årskullet. Vi har hovedfokus på to bibelfortellinger på disse samlingene: Sauen som ble borte og Sakkeus. I tillegg bruker vi tid på å bli kjent i kirken og med hverandre. Hver samling avsluttes med kveldsmat. Utdeling av Barnebibel til 4-åringer under gudstjenesten 27.oktober markerte avslutningen på dåpsskolen. 31 barn mottok Den store barnebibelen denne dagen. Barna kommer stolte frem og mottar sin Barnebibel med sitt eget navn i og vi ber en bønn for alle barna til slutt. Gudstjenesten hadde som tema å inspirere både barn og voksne til å lese Bibelen. Samarbeid med barnehagene i soknet. Det gis fire tilbud til alle barnehagene i soknet i løpet av året: Påskegudstjeneste, pinsebesøk i barnehagen, høsttakkefest og julevandringer. Vi har et tett og godt samarbeid med barnehagene og dette året deltok ca 400 barn og voksne på julevandringene. Dette året leide vi inn ekstern hjelp til julevandringene for å avlaste barne- og familiepresten. En stor takk til Christoffer Mæland for fantastisk innsats! I tillegg til ham, deltok hele staben i gjennomføringen dette året. Dersom barnehagene ønsker det, gir barne- og familiepresten også tilbud om besøk i barnehagene ved ulike anledninger årsfasen Dåpsskole for 1.klassinger Utdeling av bok til 1.klassinger Minigospel Skolefri i kirken 9

10 Søndagsskole Speider (se egen årsmelding) Påske- og julegudstjenester med Auglend skole Våren 2013 deltok 22 1.klassinger på dåpsskole. Det ble arrangert tre samlinger i forkant av gudstjenesten 3.mars der 26 barn mottok boken Hva ville Jesus ha gjort. Dåpsskolen var et samarbeid mellom barne- og familiepresten og Bekkefaretspeidernes haregruppe. Dette samarbeidet fungerte svært godt! Barna fikk også utdelt armbånd med bokstavene WWJD, som står for What would Jesus do? (Hva ville Jesus ha gjort?) som skal minne oss om at Jesus er et forbilde for oss i hverdagen. Minigospel har hatt ukentlige øvelser gjennom hele Koret henvender seg til barn fra det året de fyller fire til og med 3.klasse. Ca 20 barn var medlemmer og koret dirigeres av Silje Marøy. I løpet av året har minigospel deltatt på flere familiegudstjenester, Syng julen inn og har også spilt inn en CD med lokale artister til inntekt for sykehusbarn. Medlemstallet gikk noe ned mot slutten av 2013, men oppstarten i 2014 ser veldig lovende ut. Menigheten er utrolig takknemlig for at Silje har påtatt seg denne tjenesten. Stor takk til henne for det! Skolefri i kirken ble for første gang arrangert 15.november og var et samarbeid med Tjensvoll menighet og vi benyttet de fine lokalene i Tjensvoll kirke. Alle 1. og 2.klasinger i de to soknene ble invitert og vi samlet 35 barn til en spennende dag fra 8-16 på en dag der både skoler og SFO var stengt. Dagen innholdt både måltider, ulike verksteder og spennende bolker om misjon med besøk fra Det norske misjonsselskap og om Bibelen med besøk fra Stavanger søndagsskoleforening. Arrangementet var svært vellykket og høstet mange positive tilbakemeldinger fra både barn og foreldre. Vi var til sammen syv voksne ledere og fire ungdomsledere årsfasen Søndagsskole Speider (se egen årsmelding) Påske- og julegudstjenester med Auglend skole Samarbeid med barneskolen Bekkefaret menighet har et godt samarbeid med Auglend skole og i samarbeid arrangerer vi hvert år påskegudstjeneste hvor 5.trinnet har hovedansvaret og julegudstjeneste hvor det er 4.trinnet som har hovedansvar. I 2013 satte 5. trinn opp syngespillet Har du hørt det? til påske. Julen 2013 satte 4.trinn opp musikalen En glede for hele folket som er en reise gjennom juleevangeliet ved hjelp av sang, dans og drama. Ca 500 elever, ansatte og familie 10

11 deltok på henholdsvis påske- og julegudstjenesten og vi opplever at disse gudstjenestene er en høytidsstund og noe som barna gleder seg til å være med på Familiearbeid Foreldreseminar Dåpssamling (Omtalt under 0-3 årsfasen ) Familiegudstjenester Foreldreseminar Det har vært tilbud om to foreldreseminar i 2013: 1. Foreldreseminar for tenåringsforeldre (januar) 2. Foreldreseminar ved Trond Rekstad med temaet "De viktige årene" for foreldre til klassinger.(mars) Foreldreseminarene er et samarbeid mellom Tjensvoll og Bekkefaret menigheter. Ønsket med disse seminarene er at de skal støtte foreldre i foreldrerollen og vi forsøker derfor å belyse allmenne utfordringer og å invitere profesjonelle foredragsholdere slik at seminarene skal ha høy kvalitet. Oppmøtet varierer fra personer. Vi opplever at disse seminarene begynner å få en fast kjerne av deltakere som ønsker å få med seg flest mulig seminar. Det kommer også gode tilbakemeldinger om at mange opplever disse seminarene som viktig menighetsarbeid. For 2014 er det planlagt fire seminar. Familiegudstjenester Barne- og familiepresten har i hovedsak ansvar for familiegudstjenestene i Bekkefaret. Dette året har vi hatt gleden av å ha med både bandene Grus og Murstein og minigospel på enkelte av familiegudstjenestene og vi gleder oss til mer av dette i Den årlige speidergudstjenesten 1.søndag i advent, er et av årets høydepunkt som samler opp mot 400 mennesker. Her er det speiderne som selv står for mye av programmet, inkludert grilling på kirkebakken og kirkekaffe. Arbeidet med gudstjenestereformen er nå ferdigstilt i første runde og dette vil synes igjen under familiemessene/familiegudstjenestene i Bekkefaret fremover. Det er en spennende utfordring i å integrere barns deltakelse som en naturlig del av gudstjenesten og å gi disse gudstjenestene et spennende musikalsk uttrykk Konfirmantarbeidet Konfirmantarbeidet er en viktig del av menighetens ungdomsarbeid og trosopplæringsprogram og gir oss en stor kontaktflate ut mot bydelens ungdommer. Gjennom undervisning og deltagelse i gudstjenester og andre arrangement får konfirmantene presentert innholdet i den kristne tro. De blir kjent med bønner, trosbekjennelse, bud og bibeltekster og lærer hva det betyr å bekjenne en kristen tro. Målet er å gjøre konfirmantene bevisste på hva de har med seg som døpte medlemmer av kirken. Det er alltid en utfordring å kunne gi konfirmantene et godt og variert tilbud i undervisningen. Men takket være frivillig innsats og noe innleid arbeidskraft, har vi hatt weekend, og i 11

12 samarbeid med Tjensvoll menighet, besøk av Covenant Players og Roadservice for to litt annerledes undervisningskvelder. Våren 2013 var det31 som ble konfirmert i Bekkefaret. Det var konfirmasjon lørdag 5.mai kl 12:00 og 6. mai kl 11: mars hadde vi solidaritesgudstjenste for Kirkens Nødhjelp der konfirmantene var med på å utarbeide programmet og deltok med forskjellige oppgaver. Gruppeledere siste år har vært Berit Harboe og Bård Ludvig Ovenstad. Fra høsten 2013 har gruppeledere vært Berit Harboe, Torgeir Haugland og Solveig Gjeruldsen. Øyvind Thoresen tok også i år ansvar for innkjøp og kjøkkentjeneste på weekenden. Innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelp gikk av stabelen 19.mars med flott innsats av konfirmantene og ny innsamlingsrekord. Høsten 2013 startet opp med hele 54 konfirmanter. Presentasjonsgudstjeneste med utdeling av konfirmantbibel var 1.september. Weekend på Vier var september. David Andreas Swan og Ane Swan fra KRIK var leid inn som lederteam. 6 fjorårskonfirmanter var med som hjelpeledere: Vera Vika Leiton, Malin Hiim Hansen, Johannes Toft, Aleksander Folkestad, Sindre Eide Olsen, Asbjørn Fiksdal Kallestad Konfirmantene deltar med oppgaver på en gudstjeneste hver i løpet av undervisningsåret. Alle får tildelt en forbeder. Forbønnstjenesten betyr mye for konfirmantarbeidet. 12

13 BEKKEFARET KFUK-KFUM SPEIDERE Speideråret 2013 har vært et aktivt år. Vi er fremdeles Norges KFUK-KFUM speideres største speidergruppe med 190 medlemmer. Vi er glad for at vi fremdeles kan opprettholde aktivitet i alle enheter. Vi har stor stabilitet i ledergruppen og vi har fått flere aktive nye ledere. Turer og leirer i 2013 Gruppetur til Vier i mai Ca. 110 deltakere. Kapasiteten er med denne deltakermengden sprengt på Vier. Gruppeleiren ble svært positiv med god stemning blant ledere og speidere. Flere familier til lederne ble med hvilket bidro til positivt miljø. Foreldre deltok på kjøkken og på utvasking. På søndagen kom harene inn med familier. Med familier ca. 50 stk. Deltakelse på speiderforbundets landsleir i Stavanger med ca 35 deltakere. 6 andre overnattingsturer Harer 1. klasse Ukentlige møter. Dåpsskole for 6 åringer en del av opplegget våren Deltakerantall er 18 stk. Hovedleder er Øyvind T. Østrem. Oppdagere 2. og 3. klasse Ukentlige møter. Høyt deltakerantall med 35 medlemmer. Hovedleder: Olaf Grødem. Stifinnere: klasse Dette året har en hatt gutter og jenter sammen. Ca. 35 medlemmer Hovedleder har vært Rune Paulsen. Vandrerne klasse Delt mellom gutter og jenter. Guttetroppen har hele tiden bestått av ca. 40 gutter og 5 patruljer. Hovedleder har vært: Trond Egil Toft. Jentetroppen består av 25 jenter. Hovedleder: Hildegunn Toft og Irene Eide Olsen. Annet Styret i speidergruppen har bestått av enhetslederne Gruppeleder har vært Morten V. Olsen Kasserer har vært Morten V. Olsen Revisor har vært Arne Toftøy-Andersen Gruppeting ble avholdt 6. januar

14 Kirkens musikkarbeid Ved gudstjenestene Gudstjenestene i Bekkefaret har et variert musikalsk uttrykk. Salmesangen med orgel eller flygelakkompagnement er naturlig nok det bærende musikalske element ved gudstjenestene. Med et noe tafatt orgel er det flott at vi har et godt flygel. Ved høytidsgudstjenester og flere andre anledninger har vi leid inn profesjonelle solister. Det gir et flott og høytidelig preg. Menighetens egne kor og band bidrar også godt, Grus, Mannskoret, fam. Mo, Lende og flere. Mannskoret Bekkefaret mannskor har nå 17 medlemmer pluss dirigent. Beena Karpisova dirigerte koret frem til Magnhild Mo tok over i november. Koret har som mål å delta med sang på gudstjenester og andre arrangement i menigheten. Mannskoret har deltatt i høymesser flere ganger. I tillegg har vi deltatt i blant annet Julesangsgudstjenesten, Haugåstunet, Allehelgenskonserten og flere. Mannskoret har stadig plass til flere nye medlemmer! Machu Picchu Bandet bestående av Amund Harboe, Marcus Minge (sluttet), Viktor Bugge, Espen Myrset (sluttet), Daniel Leraand, Sindre Brundtland og Kjell Øverland (ny) på bass. Sindre, Amund og Viktor er også aktive som band i Ynglingen, SkySing KFUK/KFUM. Bandet gikk videre i U.Kultumønstring i år igjen og begynner å lukte på festivaloppdrag over det ganske land. Konfirmantsalen benyttes til bandrom. I tillegg benyttes lokalet til individuell øving av bandmedlemmene. Grus Medlemmer i bandet er Vegard Bjelland Hult Piano, Simon Toft Sang, Andreas Kjetilstad Gitar, Alvin Sunanå Bass og Filip Brundtland -Trommer. Øver hver søndag i en travel uke. Ser nå fram til å gi en konsert for medelever hvor trinnet blir invitert ned til kirken på konsert i løpet av vårsemesteret. Allehelgensdag Allehelgensdag markerte vi med et arrangement med meditasjonsmusikk ved Svanæs og med presentasjon den nye boka om Else Marie Jakobsen, Levd liv Vevd liv og alterteppet vårt v. forfatteren Janne Leithe. Denne har vi nå for salg i menigheten. Julesangsgudstjeneste Gudstjenesten 8. desember hadde vi julesangsgudstjeneste med Mannskoret og Bjørn Mo. Sammen med Syng julen inn på ettermiddagen fikk vi presentert mye av sangkreftene i menigheten og skapt flott julestemning. Vi synger julen inn 8. desember sang vi julen inn. Vi arrangerte det slik at det ble en julekonsert med barn og ungdom i spissen. Minigospel, Machu Picchu, Auglend skolekor, Sanggruppe fra musikklinjen v.st. Svithun, med flere. Arrangementet hadde stort oppmøte og det ble god julestemning! 14

15 Romjulssøndag. I forordningen har vi fått det slik at vi veksler på gudstjeneste mellom 4. søndag i advent og romjulssøndag. Det blir gudstjeneste på den søndagen som kommer lengst fra julaften av de to. De siste årene har vi hatt romjulssøndag med juletrefest med gang rundt juletreet på kirkekaffen. Det virker som folk har satt stor pris på det. Babysang, småbarnssang, og minigospel se Barne- og familiearbeidet Diakoniarbeidet Formiddagstreff 1. og 3. tirsdag i måneden. Et uformelt forum med god tid til prat og til å bli bedre kjent. God mat, - ord for dagen med ulike tema - en Ajax fortelling ved Elsa Dørr - utlodning hvor alle vinner - kollekt til menighetens misjonsprosjekt i Thailand er faste programposter. Marit Pedersen og Anne Marie Garpestad samarbeider om disse treffene med administrativ hjelp fra menighetssekretær. Unge og eldre pensjonister møtes, gjennomsnitt mellom 15 og 20 hver gang, kvinner i absolutt flertall, god plass til flere både kvinner og menn. Sommertreff Tradisjonen med sommertreff hver onsdag fra St. Hans til midten av august fortsetter. Sommertreffene er et tilbud til alle som synes sommeren blir lang og kanskje heller ikke har mulighet til å reise vekk på ferie. Kirkestab og frivillige samarbeider om opplegget. Oppmøtet varierer fra 5 personer til nærmere 20. Overskuddet fra treffene deles mellom menighetens diakoniarbeid og menighetens misjonsprosjekt. Tiltak på tvers av menighetsgrenser Kirkens SOS. Vår menighet er med i Kirkens SOS. For tiden er det Kristin Torp som er vår representant i representantskapet. Bekkefaret menighet meldte seg i 2010 inn i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). Vi informerer om KIA s arbeid i menigheten og noen av oss deltar av og til på møter i KIA menighetsnettverk. Elles informerer vi i vår bydel om at menighetene i Stavanger i fellesskap tilbyr sorggrupper og temakveld med fokus på dem som lever i en sorgprosess. Vi er også orientert om andre tiltak som utføres av diakoner på tvers av menighetsgrensene. 15

16 Gudstjenester: I mai/juni og september/oktober er det festgudstjeneste i kirken på dagtid en tirsdag. Beboerne på sykehjemmet og trygdeboligene er spesielt invitert og det organiseres transport. I forkant av selve gudstjenesten er det kirkekaffe med alt som hører til, og også sang av barnehagebarn. Samlinger på Haugåstunet sykehjem Det er andakt ved soknepresten eller menighetssekretæren på Haugåstunet sykehjem hver uke. Det er nattverdsgudstjeneste flere ganger i halvåret, og sykehjemmet blir invitert til festgudstjeneste i kirken en gang hvert halvår se overfor. Det er godt og vel 20 av beboerne og deltakere på dagsenteret som deltar på hver andaktsstund. Vi er glade for den gode kontakten med sykehjemmet. Antall deltakere på andaktene har økt siste året siden de nå arrangeres fast på dagsenteret. Åremålsbesøk, julebesøk og andre besøk Menigheten har en besøkstjeneste som foregår I det stille. Besøkene blir fordelt på frivillige. Det er blitt prioritert å gå på åremålsbesøk i forbindelse med 80-, 90-, 95- og 100 årsdager. De fleste jubilantene får en bok eller blomst som gave. Før jul ble det gitt ca 50 blomster til flere i menigheten som trengte en oppmuntring bl.a. de som har blitt enker/enkemenn siste året. Hver avdeling på sykehjemmet og Hillevåg arbeidsgård fikk også en blomsterhilsen. Dagstur I 2013 gikk dagsturen med Gand til Ryfylke. Det var en menighetstur sammen med flere andre menigheter. Ikke bare Tjensvoll som vi vanligvis samarbeider med. Fasteaksjonen Tirsdag 19. mars var den årlige innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp (Fasteaksjonen). Konfirmantene og mange andre gjorde en flott innsats og vi fikk samlet inn kr ,- den kvelden! Det er ny rekord i år igjen. Menighetssekretæren er Kirkens Nødhjelps kontaktperson i Bekkefaret menighet. Misjonsutvalget Misjonsutvalget hadde i 2013 tre utvalgsmøter. Arbeidet vårt er dels å planlegge og delta i forhold til misjonsgudstjenestene, dels å finne nye muligheter for å nå inn i menighetens forskjellig arbeid med informasjon om prosjektene våre. Én mulighet vi ser på, er at ungdom fra menigheten skal få mulighet til å delta på NMS sine ungdomsleire. I den anledning anmodet vi MR å bevilge kr 3.000,-, slik at 2 konfirmanter får mulighet til å delta på en leir til halv egenbetaling. Søknaden ble innvilget! Ved misjonsgudstjenesten i januar var det besøk fra NMS, og Johnny Mydland har også i 2013 arrangert flott konsert. På NMS sitt områdemøte hadde ingen fra MU mulighet til å delta. Vi var på regionsmøtet i Egersund. Der kom vi i kontakt med Kari Solli, som har vært på Thailand, Mukdahan. 16

17 Kontakt med henne er formidlet til barne-/ familie presten, som skal forsøke å få besøk av henne i søndagsskolen. I tillegg var Solli taler på misjonsgudstjenesten i september. Vi gleder oss over at det i 2013 var bra i inntektene til misjonsprosjektet fra offer etc. i menigheten. NMS sine tall er, p.g.a. omlegging av dataprogram, ikke klar.. Julemessa Hovedkomiteen for julemessen har bestått av Arny Vedelden, Hellen Bentsen, Hildegunn Ubostad Toft, Tone Sørås, Astrid Ørke og Ruth Aksnes, Eli Ramsli, Liv Kristin Brundtland og Arnhild Smith-Øvland. Julemessa, lørdag 23. november, slo også dette året tidligere rekorder når det galt inntekter. Nettoinntekten var på i overkant av Så nå har vi kommet over for første gang! Som i fjor hadde vi bruktmarkedet i kirkestua. Dette året hadde vi også Tombola. Ellers kafeteriaen og salg av mange flotte håndarbeider og div bakverk. Kjekt med sang fra minigospel og flere. Mange bidro i forkant med å lage forskjellig som skulle selges, solgte lodd og hjalp til i kafeteriaen m.m. Mange kom og fikk en flott formiddag i Bekkefaret kirke! Takk til alle som har bidratt til det flotte resultatet! Damenes aften Fredag 18.oktober 2013 gikk historiens tredje Damenes aften av stabelen i Bekkefaret. Komiteen bestående av Hildegunn Toft, Irene Eide Olsen, Marit Pedersen, Hellen Bentsen og Cecilie Bakkene Pedersen startet sitt arbeid i februar samme år og ideene boblet fra første stund. Forventningene fra både komiteen og de mange damene som møtte opp i 2012, var store og komiteen la ned et grundig arbeid i å skape nok en spennende aften.dette året valte vi å være så spenstige at vi la ut 150 billetter til salgs, og til vår storeforundring ble billettene revet vekk i løpet av en uke. I overkant av 150 damer fikk en uforglemmelig helaften under temaet Veskå di ka har du i na?. Dette temaet ble utfoldet i løpet av en kveld bestående av nydelig thaimat, sufflige kaker, et musikalsk og poetisk møte med Trond Ole Paulsen med band, et kunstnerisk møte med Magny Tjelta Jaatun, et sterkt møte med prost Hilde Sirnes og selvsagt fikk vi også dette året et innblikk i basarlivet på Halsnøy. Tilbakemeldingene var også dette året svært gode og komiteen er nå godt i gang med å planlegge en ny helaften høsten Torsdagskveld i kirken Torsdagskveld i kirken har fortsatt hver første og tredje torsdag i måneden utenom sommermånedene. Det er også tilbud om smågruppekveld andre torsdag i måneden med Bibel, samtale og bønn. Kveldene starter med et enkelt kveldsmåltid. Fra kl 20:00 til 21:00 er 17

18 det undervisning eller stille tid til ettertanke i kirkerommet Første og tredje torsdag i måneden avsluttes med liturgisk kveldsbønn eller kveldsmesse. Fokus for ettertanke på pusteromskveldene, første torsdag i måneden, har også siste året vært ikoner malt av Hæge Aasmundtveit, fulgt av tilhørende tekster og bønner. Valg av ikon og tema følger rytmen i kirkeåret. Undervisningskveldene, tredje torsdag i måneden, har variert mellom temakvelder og bibeltimer. I vårsemesteret hadde vi tre kvelder om tekster fra Filipperbrevet og på undervisningskvelden i mai hadde Dag Kjøllesdal temaet «Det nye livet sett i lys av Johannesevangeliet». I september hadde vi besøk av Oddvar Fossmark fra Himalpartner og Jens Olav Mæland hadde i oktober en undervisningskveld om Paulus og misjonstanken. I november hadde Arne Sørås temaet: «Nattverd i katolsk, luthersk og reformert tradisjon» En arbeidsgruppe på 4 personer planlegger og gjennomfører kveldene. Bekkefaret Y s Mens klubb Klubben har månedlige møter i kirkestua, med foredrag om ulike emner innen samfunns- og kirkeliv, kveldsmat og sosialt fellesskap. I tillegg er det bedriftsbesøk og konsertbesøk. Klubben støtter barne- og ungdomsarbeid lokalt, og hjelpearbeid via Y s Mens internasjonale organisasjon. Medlemmer av klubben er ansvarlig for kirketjenerfunksjonen i Bekkefaret kirke, noe som gir tilskudd til Menighetens økonomi. Deltagelse i NSBs passasjertelling på tog gir også inntekter til klubbens formål. Våren 2013 var Kjell Frafjord klubbens president. Programmet våren 2013: 14. januar : Nyttårskonserten. SSO, i konserthuset. Etterpålag hos Tone og Sigurd Olav Lende. 30. januar: Klubbmøte. 27. februar: "Energi fra løse luften" ved Rune Hersvik. 14. mars: Bedriftsbesøk på Postterminalen på Forus. (Dagtid). 20. mars: "Jødisk påske - en utfordring for norsk misjon?" Kretssekretær Paul Odland, Den norske Israelmisjon. 24. april: "Fra Schanceholen til Bekkefaret" ved Kari Coba Eide. 26. mai: Tur til Kvitsøy sammen med Mannskoret. 29. mai: "Den norske kirke - anno 2013" Kirkeverge Svein I. Thorstvedt. 31. mai: Konsert: "La Traviata". Etterpålag. 18

19 Fire medlemmer deltok ved Y's Men's Area Convention (AC2013) i Bath, England i juni. To medlemmer representerte klubben ved Region-møtet i Tønsberg i august, i tillegg var klubben representert på distriktskonferansen om våren og distriktsrådet om høsten. Høsten 2013 var Arne Toftøy-Andersen president. Programmet høsten 2013: 28. august: Bilrebusløp. 25. september: Ola Tjørhom: «Lutherdom, avstand eller tilnærming?» 30. oktober: Torstein Jørgensen: «Pietismen - hvordan har den preget vår landsdel?» 27. november: Tom Hetland: «Quo Vadis Norge? Utfordringer og muligheter for Norge i fremtiden.» I november ble det arrangert en bakekveld for klubbens mannlige medlemmer, samt andre menn fra menigheten, der bl. annet kirkens Julemesse ble forsynt med julekaker. Oppslutningen om medlemsmøtene har vært god, med gjennomsnittlig 30 deltakere. Medlemstallet er 44. Mange har vært med fra klubben startet for vel 20 år siden, mens andre er kommet til siden. Vi ønsker oss flere medlemmer, og interesserte er velkomne til å delta på møtene for å bli kjent med oss. Møtene holdes siste onsdag i måneden.. Menighetsbladet Redaksjonen i menighetsbladet bestod i 2013 av Kjell Frafjord, Marta Hammersland, Christian Albertsen og Arnhild Smith-Øvland, som stabens representant. Det har kommet ut 4 nr. pr. år med et opplag på ca Av saker kan vi nevne: speiderleir, misjonsstoff, en serie om gadå vår (om bakgrunn og opprinnelse for gatenavn og stedsnavn i bydelen vår) og diverse intervju og informasjon fra menigheten. Vi er svært takknemlige for de mange bladbærerne vi har. De gjør at informasjonen fra menigheten når ut til alle. 19

20 Kirkebygget Kirkebygget tar vi vare på etter beste evne, men det merkes at vi har vært uten fast vaktmester i en periode. Da er det ekstra godt at det er særlig en frivillig som stadig ser etter at ting er i orden både inne og ute. Det blir tørket støv og ryddet og stelt. Inne blir potteplantene vannet, ute blir det og lukt og ryddet søppel. I tillegg har vi kjøkkengjengen som organiserer seg selv og kommer ca hver 3. uke og gjør rent og rydder kjøkkenet. Det gjør at kjøkkenet fremstår ryddig, rent og velholdt hele tiden. Tusen takk! En større oppgradering på flere viktige områder som vinduer, el-anlegg og ventilasjon er påkrevd. 37 år gammel papp på taket har overlevd forventet levetid. Så det skal bli godt å få skiftet den selv om vi ennå ikke har merket noen lekkasje der. I kommunens planer ligger vi inne med prosjektering av rehabiliteringen i 2015 og full igangsetting i Det ble understreket at det er kun tallene for 2014 som var bindende i kommunens vedtak. Det vil si at det ennå kan bli utsettelser og endringer. Våre tall ligger der som planer og vi håper de kommer med som bindende vedtak for Vi har meldt inn våre ønsker i fjor. I den sammenheng la vi frem ønsker om en helt ny og samlet kontorløsning i barnehagens lokaler i kjelleren. Dagens kontorer blir i hovedsak nytt møterom lager og bøttekott. Vi håper å få en trapp fra kjelleren og helt opp til galleriet i et nytt utvendig trappehus, slik at vi får skikkelig adkomst som tilfredsstiller de branntekniske kravene slik at vi kan bruke sitteplassene der fullt ut. Videre la vi frem planer om å få heis fra kjelleren og opp til galleriet der vindeltrappen går i dag. Vi har lagt vekt på å tilpasse kirken til den bruk vi har i dag på en måte som også ivaretar bruken av flere av rommene slik de var tenkt da kirken ble bygget. Blant annet kapellet i tårnrommet og galleriet som nevnt. Når det gjelder inventar har speideren gått til innkjøp av noen nye brukte skap og bord og stoler i underetasjen. Menigheten har betalt for noe av dette. 20

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl.19.30 Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 07.03 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 03/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) Sokneprest Daglig leder :Thor Ove

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 19.00 22.15 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Fremmøtt: Håkon Rem Marte Anundsen Vilming Espen Robsahm Kjørven Unni Skarholm

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 050313 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 02/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 2. mai 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen Forfall meldes snarest.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet,

Diakoniplan Erdal Menighet. Diakoniplan, Erdal menighet, Diakoniplan, Erdal menighet, 2016 2019 1 DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Ilen kirke. Innledning ved Tore How (som siterte de tre første vers av "Skal hilse fra fjellet" av Jon Østeng Hov).

Ilen kirke. Innledning ved Tore How (som siterte de tre første vers av Skal hilse fra fjellet av Jon Østeng Hov). DEN NORSKE KIRKE Ilen menighet Ilen kirke Protokoll Gjelder møte i: Ilen menighetsråd. Dato / tid: Tirsdag 19.04.2016 / kl. 1830-2030. Møtested: Til stede: Fra staben: Meldt forfall: Ikke meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer