Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap.

2 2

3 Innhold Innhold... 3 Menighetsråd og stab... 5 Staben... 5 Personalsituasjonen:... 5 Menighetsrådets arbeid... 5 Bispevisitas... 5 Gudstjenesten... 6 Gudstjenesteutvalget... 7 Barne- og familiearbeidet: årsfasen... 8 Dåpssamlingen... 8 Babysang... 8 Miniklubben årsfasen... 9 Dåpsskole for 4-åringer... 9 Utdeling av Barnebibel til 4-åringer... 9 Samarbeid med barnehagene i soknet årsfasen... 9 Skolefri i kirken årsfasen Samarbeid med barneskolen Familiearbeid Foreldreseminar Familiegudstjenester Konfirmantarbeidet BEKKEFARET KFUK-KFUM SPEIDERE Turer og leirer i Harer 1. klasse Oppdagere 2. og 3. klasse Stifinnere: klasse Vandrerne klasse Annet Kirkens musikkarbeid Ved gudstjenestene Mannskoret Machu Picchu

4 Grus Allehelgensdag Julesangsgudstjeneste Vi synger julen inn Romjulssøndag Diakoniarbeidet Formiddagstreff Sommertreff Tiltak på tvers av menighetsgrenser Gudstjenester: Samlinger på Haugåstunet sykehjem Åremålsbesøk, julebesøk og andre besøk Dagstur Fasteaksjonen Misjonsutvalget Julemessa Damenes aften Torsdagskveld i kirken Bekkefaret Y s Mens klubb Menighetsbladet Kirkebygget Økonomi Generelle kommentarer til regnskap Årsstatistikk for 2013 sammenlignet med tidligere år

5 Menighetsråd og stab Menighetsrådets sammensetning Menighetsrådet (MR) har i 2013 hatt følgende sammensetning: Svein Tore Brundtland(leder), Kristin Torp (repr. fellesråd), Raafat Habib Ishak (permisjon), Daniel Skryten (permisjon), Gudrun Austad (nestleder), Astrid Ørke, Olav Mellemstrand, (fast medlem i permisjonstiden), Solveig H. Gjeruldsen (fast medlem i permisjonstiden) og sokneprest Arne Sørås. Vararepresentanter: 3. vararepresentant møter fast i rådet i permisjonstiden Bjørn Tore Rotabakk, Geir John Johnsen, Ragnhild H. Skår Nilsen, Menighetsrådet trådte i funksjon 1. november 2011 og er valgt for 4 år. Det konstituerer seg selv årlig. Daglig leder er sekretær for MR og AU, han utreder sakene og legger frem forslag til vedtak. Staben Staben i Bekkefaret kirke har dette året bestått av: Sokneprest: Arne Sørås, Barne- og Familieprest: Cecilie Bakkene Pedersen. Daglig leder: Sigurd Olav Lende 75 % Menighetssekretær: Arnhild Smith-Øvland 80 % Kantor: Beena Karpisova 50 % til 13. september. Kantor: Magnhild Mo 50 % fra 4. november Vaktmester: Danh Thanh Nguyen (sykemeldt store deler av året) Vikar vaktmester har vært Arne Instanes. Kontorsekretær: Toril Røgenes 18,67 % Personalsituasjonen: Stabilitet og godt samhold i stab bidrar til trygghet på hverandre og god og effektiv utnyttelse av personalresursene. Det hjelper oss å dele på merarbeidet som oppstår for resten av staben når det er en som er lagtidssykemeldt. Det er ikke til å legge skjul på at vi gjerne skulle vært flere. Med trosopplæringsmidlene følger også mer arbeid. Det har særlig Barne- og familiepresten merket. Det er merarbeid som vi må ta selv om vi ikke har fått flere folk på plass ennå. Vi har prøvd å avlaste noe med å leie inn hjelp til julevandringene blant annet. På nyåret 2014 regner vi med at dette bedrer seg noe. Da vi ved omgjøring av menighetssekretærstillingen, kombinert med trosopplæringsstilling og noe menighetslønnet får lyst ut en 100 % stilling. Menighetsrådets arbeid Menighetsrådet har hatt 9 møter og behandlet 68 saker. Bispevisitas Det første som preget menighetsrådets arbeid i 2013 var planleggingen og gjennomføringen av bispevisitasen. Det ble i slutten på 2012 lagt ned et betydelig arbeid i rapporten 5

6 fra menigheten til biskopen. Videre har vi rapporten fra biskopen til oss. Visitasforedraget hans var i stor utstrekning basert på denne rapporten. Disse rapportene kan fås ved henvendelse til menighetskontoret. Stab og menighetsråd hadde samtaler med biskopen og hans stab. Ellers var Biskopen innom Ullandhaug skole og Auglend skole og hadde møter med lærerne (særlig de med ansvar for Religions-, Livssyns- og Etikkundervisningen) og noen elever. Videre var han med på et interessant bedriftsbesøk hos Attende (tidligere Invio). Det er fint å få noen utenfor menighetens daglige drift og rutiner til å evaluere arbeidet vårt. Visitasforedraget og rapporten fra biskopen formidlet mange gode tilbakemeldinger til menigheten. Menigheten har i 2013 kommet med i trosopplæringsreformen med å få tildelt trosopplæringsmidler. Trosopplæringsutvalget kom på plass på slutten av året. De har særlig ansvar for utforming av trosopplæringsplanen. Rammene for denne er gitt i den nasjonale planen Gud gir, vi deler. Hovedpoenget med trosopplæringsmidlene er at kirken selv skal overta det opplæringsansvaret som før har vært i skolen. De skal tilføre menigheten nye stillingsressurser for å arbeide med nye tiltak for å nå bredden av våre medlemmer. Noe av dette har vi tatt ut på egen regning da vi ansatte Barne- og familiepresten. Midlene vi får tildelt gir rom for mer. MR har arbeidet med utforming av ny stilling til trosopplæringsarbeidet. Sammen med omstrukturering av stillinger får vi til å lyse ut en ny 100 % stilling i Samarbeidsklima i menighetsråd og stab er godt. Vi opplever at vi gjensidig er til hjelp og støtte for hverandre og drar lasset sammen. Gudstjenesten Vårt ønske og mål for gudstjenestene i menigheten vår er at det skal skapes en plass og tid for å kunne møte Gud og hverandre i fellesskap, i bønn og lovprisning. Det er fint å høre at mange sier at det er godt å komme til gudstjeneste i Bekkefaret. Vi arbeider hele tiden for at flere kan finne sin plass i Guds hus. Også i 2013 har vi hatt misjonsgudstjenester, diakonigudstjenester, familiegudstjenester, gudstjenester med fokus på konfirmanter og unge, speidergudstjeneste, musikkgudstjenester og ordinære gudstjenester. 2. februar hadde vi visitasgudstjeneste med biskop og prost som medvirkende. Både menighetens egne sang- og musikkrefter og gjester har bidratt med varierte musikalske innslag. Om sommeren har vi to måneder med fellesgudstjenester med Tjensvoll der gudstjenestene veksler mellom våre to kirker. Søndagene i høst- og vinterferie er også felles med Tjensvoll. En torsdagskveld i måneden er det kveldsmesse. Det er flott å se et stort innslag av barnefamilier i kirken og mange benytter seg av tilbudet i søndagsskolen. Gjennomsnitt fremmøte ligger på 117. Det er på nivå med Den nye liturgien som ble tatt i bruk før jul i 2012 er nå blitt godt innarbeidet. Ny melodi til Fadervår ble tatt i bruk i 2013 Vi vil fortsatt introdusere enkelte nye melodier på noen liturgiske ledd. 6

7 Mange frivillige bidrar på forskjellig vis til et rikt gudstjenesteliv. For det sosiale fellesskapet betyr kirkekaffen svært mye. Her blir det lagt ned et betydelig arbeid av mange. Det er kjekt å se at det er så mange som stanser igjen til det gode drøset og fellesskapet. Gudstjenesteutvalget Gudstjenesteutvalget har bestått av Bjørn Mo, Kari Stangebye, Ellen Oord, Beena Karpisova (kantor), Cecilie Bakkene Pedersen (prest) og Arne Sørås (prest). Fra november tok ny kantor, Magnhild Mo sete i utvalget, og Kari Stangeby ba seg løst fra vervet. Gudstjenesteutvalget møtes normalt 2 ganger i året for å evaluere og planlegge gudstjenestene fremover. Vi er fortsatt inne i en prøveperiode for ny liturgisk musikk og utvalget arbeider videre med å finne alternativ som kan prøves ut. Nåværende gudstjenesteordning ble i utgangspunktet godkjent av biskopen for to år, men tidsrammen er nå utvidet med ett år fram til 1. søndag i adventstiden Da blir det tid for eventuelle justeringer og endringer. Barne- og familiearbeidet: 2013 skulle bli året der også Stavanger domprosti skulle komme inn i trosopplæringsreformen. Ventetiden er over og Bekkefaret menighet har omsider fått tildelt midler som skal fornye og re-vitalisere trosopplæringstilbudet til alle døpte fra 0-18 år. Et trosopplæringsutvalg er etablert og består av: Trond Egil Toft, Lars Helge Myrset, Hilde Lillebø Wisløff, Morten Olsen, Inghild Marie Mjelva og Cecilie Bakkene Pedersen. Dette utvalget har et tidsbegrenset oppdrag; å lede arbeidet med å utvikle en helhetlig og systematisk plan for trosopplæringsarbeidet i Bekkefaret menighet. Denne planen skal sendes til godkjennelse av biskopen i Stavanger i juni I fasen med planskriving, har vi fått utnevnt en mentor gjennom IKO-forlaget, som følger prosessen og veileder oss frem til et ferdig resultat. Denne perioden vi er inne i nå, blir vår forsøksperiode der ting skal prøves ut og mange brikker skal falle på plass. I skrivende stund legges brikkene for å få på plass en person som skal ha hovedansvar for trosopplæring for ungdom fra år. Under bispevisitasen i januar/februar fikk vi gode tilbakemeldinger på det arbeidet som er lagt ned i trosopplæringsarbeidet allerede og biskopen formidlet tydelig at vi er svært godt i gang og har jobbet godt. Menighetsrådet har satset målrettet på barne- og familiearbeid de siste fem årene, og dette arbeidet skal fortsette. Nå blir det spennende å se hvordan vi kan etablere gode trosopplæringstiltak for ungdom fra 13 år og oppover. I det følgende presenteres arbeidet barne- og familiepresten har vært involvert i på ulike måter gjennom året, organisert i aldersfaser. For speiderarbeidet, se egen årsmelding. 7

8 0-3 årsfasen Dåpssamling Babysang Søndagsskole: Mini-gruppe (0-3 år) Miniklubben Dåpssamlingen er manges første møte med menigheten. Til den inviteres alle som skal ha dåp og som sokner til Bekkefaret. Samlingen har to fokus: 1.Dåpens innhold og den praktiske organiseringen av den og 2. Informasjon om trosopplæringstilbudet i menigheten. Dåpssamlingen er et samarbeid mellom soknepresten og barne- og familiepresten som ønsker å ta på alvor utfordringen som ligger i at skolen ikke lenger har trosopplæring på timeplanen. Kirken må, sammen med familie og faddere, ta ansvar for det døpte barnets trosopplæring frem til det er 18 år. Disse samlingene er en fin mulighet til å presentere menigheten for nye familier. Babysang er et kurs som tilbys mødre og fedre som er hjemme med barn opp til 1 år. Det har vært arrangert to kurs á 11 ganger i Pågangen har også dette året vært overveldende og begge kursene har vært fulltegnede og har hatt ventelister. Vi har kun mulighet til å ta i mot 20 barn pr kurs og vi har et sterkt ønske om å kunne arrangere to parallelle kurs, men for å få til det trenger vi en ekstra kursleder. Trosopplæringsutvalget er tydelige på at vi ikke kan forstette denne utviklingen, med å ha begrenset kapasitet på babysangkursene, som er en så viktig inngang til menighetens trosopplæringstilbud. Her er noen steiner som flyttes på i Søndagsskolen har hatt et godt år i Av alle søndagsskolene i Stavanger kommune, er vi den søndagsskolen med nest best oppslutning og den søndagsskolen med flest betalende medlemmer. Vi har nå følgende grupper: 0-3 år, 4 år-2.klasse og en gruppe fra 3.klasse og oppover. Opplegget for de minste baserer seg på sanger fra baby- og småbarnssang og vi ser at mange barn fra disse to tilbudene også kommer på søndagsskolen. Den midterste gruppen baserer seg på søndagsskolens opplegg Sprell levende, mens gruppen for de eldste barna samler seg om bok, samtale og lek. 79 barn i alderen 0-15 år var innom to eller flere ganger i løpet av 2013 og vi hadde 19 voksne medarbeidere. Det ble arrangert tre flotte fellesarrangement i 2013: Misjonstivoli (mars), Bekkefaretmesterskapet (juni) og juleverksted (desember). Småbarnssang er et sangtilbud for barn fra 1-3 år i følge med en voksen. Våren 2013 startet vi opp to kurs i småbarnssang, et for barn fra 1-2 år og et for barn fra 2-3 år. Barne- og familiepresten har ledet begge disse kursene. Hver gruppe møtes annenhver uke og synger 30 minutter før det er kveldsmat og leker sammen med minigospel. Det har blitt arrangert to kurs dette året og siden vi har økt kapasiteten med to grupper har alle som har ønsket det, fått plass. Ca 40 familier har deltatt på småbarnssang i løpet av

9 Miniklubben er et tilbud for barn under skolealder de fleste 1-3 år og voksne onsdagsformiddager. Da er det lek, samling med sang og bibelfortelling, matpause og sangstund. Alle voksne er med og tar ansvaret for det praktiske etter tur. Menighetssekretæren har ansvar for Miniklubben. Det var 30 barn som var betalende medlemmer i 2012, og av de var det 6 barn som var medlemmer både vår og høst. Det ble holdt 30 samlinger. Det var flere som deltok på våren enn om høsten. 4-6 årsfasen Minigospel (se 6-10 årsfasen) Dåpsskole Utdeling av Barnebibel til 4-åringer Søndagsskole Barnehagegudstjenester og julevandringer Dåpsskole for 4-åringer ble i 2013 arrangert for de som fylte fire år i løpet av året. Ledersituasjon var krevende dette året da en medhjelper trakk seg rett før dåpsskolen startet, men med god hjelp fra foreldre og god hjelp på kjøkkenet, gikk det fint. Vi hadde tre samlinger i september/oktober og det var 29 barn som deltok. Dette gir en oppslutning på litt over 50% av de døpte i dette årskullet. Vi har hovedfokus på to bibelfortellinger på disse samlingene: Sauen som ble borte og Sakkeus. I tillegg bruker vi tid på å bli kjent i kirken og med hverandre. Hver samling avsluttes med kveldsmat. Utdeling av Barnebibel til 4-åringer under gudstjenesten 27.oktober markerte avslutningen på dåpsskolen. 31 barn mottok Den store barnebibelen denne dagen. Barna kommer stolte frem og mottar sin Barnebibel med sitt eget navn i og vi ber en bønn for alle barna til slutt. Gudstjenesten hadde som tema å inspirere både barn og voksne til å lese Bibelen. Samarbeid med barnehagene i soknet. Det gis fire tilbud til alle barnehagene i soknet i løpet av året: Påskegudstjeneste, pinsebesøk i barnehagen, høsttakkefest og julevandringer. Vi har et tett og godt samarbeid med barnehagene og dette året deltok ca 400 barn og voksne på julevandringene. Dette året leide vi inn ekstern hjelp til julevandringene for å avlaste barne- og familiepresten. En stor takk til Christoffer Mæland for fantastisk innsats! I tillegg til ham, deltok hele staben i gjennomføringen dette året. Dersom barnehagene ønsker det, gir barne- og familiepresten også tilbud om besøk i barnehagene ved ulike anledninger årsfasen Dåpsskole for 1.klassinger Utdeling av bok til 1.klassinger Minigospel Skolefri i kirken 9

10 Søndagsskole Speider (se egen årsmelding) Påske- og julegudstjenester med Auglend skole Våren 2013 deltok 22 1.klassinger på dåpsskole. Det ble arrangert tre samlinger i forkant av gudstjenesten 3.mars der 26 barn mottok boken Hva ville Jesus ha gjort. Dåpsskolen var et samarbeid mellom barne- og familiepresten og Bekkefaretspeidernes haregruppe. Dette samarbeidet fungerte svært godt! Barna fikk også utdelt armbånd med bokstavene WWJD, som står for What would Jesus do? (Hva ville Jesus ha gjort?) som skal minne oss om at Jesus er et forbilde for oss i hverdagen. Minigospel har hatt ukentlige øvelser gjennom hele Koret henvender seg til barn fra det året de fyller fire til og med 3.klasse. Ca 20 barn var medlemmer og koret dirigeres av Silje Marøy. I løpet av året har minigospel deltatt på flere familiegudstjenester, Syng julen inn og har også spilt inn en CD med lokale artister til inntekt for sykehusbarn. Medlemstallet gikk noe ned mot slutten av 2013, men oppstarten i 2014 ser veldig lovende ut. Menigheten er utrolig takknemlig for at Silje har påtatt seg denne tjenesten. Stor takk til henne for det! Skolefri i kirken ble for første gang arrangert 15.november og var et samarbeid med Tjensvoll menighet og vi benyttet de fine lokalene i Tjensvoll kirke. Alle 1. og 2.klasinger i de to soknene ble invitert og vi samlet 35 barn til en spennende dag fra 8-16 på en dag der både skoler og SFO var stengt. Dagen innholdt både måltider, ulike verksteder og spennende bolker om misjon med besøk fra Det norske misjonsselskap og om Bibelen med besøk fra Stavanger søndagsskoleforening. Arrangementet var svært vellykket og høstet mange positive tilbakemeldinger fra både barn og foreldre. Vi var til sammen syv voksne ledere og fire ungdomsledere årsfasen Søndagsskole Speider (se egen årsmelding) Påske- og julegudstjenester med Auglend skole Samarbeid med barneskolen Bekkefaret menighet har et godt samarbeid med Auglend skole og i samarbeid arrangerer vi hvert år påskegudstjeneste hvor 5.trinnet har hovedansvaret og julegudstjeneste hvor det er 4.trinnet som har hovedansvar. I 2013 satte 5. trinn opp syngespillet Har du hørt det? til påske. Julen 2013 satte 4.trinn opp musikalen En glede for hele folket som er en reise gjennom juleevangeliet ved hjelp av sang, dans og drama. Ca 500 elever, ansatte og familie 10

11 deltok på henholdsvis påske- og julegudstjenesten og vi opplever at disse gudstjenestene er en høytidsstund og noe som barna gleder seg til å være med på Familiearbeid Foreldreseminar Dåpssamling (Omtalt under 0-3 årsfasen ) Familiegudstjenester Foreldreseminar Det har vært tilbud om to foreldreseminar i 2013: 1. Foreldreseminar for tenåringsforeldre (januar) 2. Foreldreseminar ved Trond Rekstad med temaet "De viktige årene" for foreldre til klassinger.(mars) Foreldreseminarene er et samarbeid mellom Tjensvoll og Bekkefaret menigheter. Ønsket med disse seminarene er at de skal støtte foreldre i foreldrerollen og vi forsøker derfor å belyse allmenne utfordringer og å invitere profesjonelle foredragsholdere slik at seminarene skal ha høy kvalitet. Oppmøtet varierer fra personer. Vi opplever at disse seminarene begynner å få en fast kjerne av deltakere som ønsker å få med seg flest mulig seminar. Det kommer også gode tilbakemeldinger om at mange opplever disse seminarene som viktig menighetsarbeid. For 2014 er det planlagt fire seminar. Familiegudstjenester Barne- og familiepresten har i hovedsak ansvar for familiegudstjenestene i Bekkefaret. Dette året har vi hatt gleden av å ha med både bandene Grus og Murstein og minigospel på enkelte av familiegudstjenestene og vi gleder oss til mer av dette i Den årlige speidergudstjenesten 1.søndag i advent, er et av årets høydepunkt som samler opp mot 400 mennesker. Her er det speiderne som selv står for mye av programmet, inkludert grilling på kirkebakken og kirkekaffe. Arbeidet med gudstjenestereformen er nå ferdigstilt i første runde og dette vil synes igjen under familiemessene/familiegudstjenestene i Bekkefaret fremover. Det er en spennende utfordring i å integrere barns deltakelse som en naturlig del av gudstjenesten og å gi disse gudstjenestene et spennende musikalsk uttrykk Konfirmantarbeidet Konfirmantarbeidet er en viktig del av menighetens ungdomsarbeid og trosopplæringsprogram og gir oss en stor kontaktflate ut mot bydelens ungdommer. Gjennom undervisning og deltagelse i gudstjenester og andre arrangement får konfirmantene presentert innholdet i den kristne tro. De blir kjent med bønner, trosbekjennelse, bud og bibeltekster og lærer hva det betyr å bekjenne en kristen tro. Målet er å gjøre konfirmantene bevisste på hva de har med seg som døpte medlemmer av kirken. Det er alltid en utfordring å kunne gi konfirmantene et godt og variert tilbud i undervisningen. Men takket være frivillig innsats og noe innleid arbeidskraft, har vi hatt weekend, og i 11

12 samarbeid med Tjensvoll menighet, besøk av Covenant Players og Roadservice for to litt annerledes undervisningskvelder. Våren 2013 var det31 som ble konfirmert i Bekkefaret. Det var konfirmasjon lørdag 5.mai kl 12:00 og 6. mai kl 11: mars hadde vi solidaritesgudstjenste for Kirkens Nødhjelp der konfirmantene var med på å utarbeide programmet og deltok med forskjellige oppgaver. Gruppeledere siste år har vært Berit Harboe og Bård Ludvig Ovenstad. Fra høsten 2013 har gruppeledere vært Berit Harboe, Torgeir Haugland og Solveig Gjeruldsen. Øyvind Thoresen tok også i år ansvar for innkjøp og kjøkkentjeneste på weekenden. Innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelp gikk av stabelen 19.mars med flott innsats av konfirmantene og ny innsamlingsrekord. Høsten 2013 startet opp med hele 54 konfirmanter. Presentasjonsgudstjeneste med utdeling av konfirmantbibel var 1.september. Weekend på Vier var september. David Andreas Swan og Ane Swan fra KRIK var leid inn som lederteam. 6 fjorårskonfirmanter var med som hjelpeledere: Vera Vika Leiton, Malin Hiim Hansen, Johannes Toft, Aleksander Folkestad, Sindre Eide Olsen, Asbjørn Fiksdal Kallestad Konfirmantene deltar med oppgaver på en gudstjeneste hver i løpet av undervisningsåret. Alle får tildelt en forbeder. Forbønnstjenesten betyr mye for konfirmantarbeidet. 12

13 BEKKEFARET KFUK-KFUM SPEIDERE Speideråret 2013 har vært et aktivt år. Vi er fremdeles Norges KFUK-KFUM speideres største speidergruppe med 190 medlemmer. Vi er glad for at vi fremdeles kan opprettholde aktivitet i alle enheter. Vi har stor stabilitet i ledergruppen og vi har fått flere aktive nye ledere. Turer og leirer i 2013 Gruppetur til Vier i mai Ca. 110 deltakere. Kapasiteten er med denne deltakermengden sprengt på Vier. Gruppeleiren ble svært positiv med god stemning blant ledere og speidere. Flere familier til lederne ble med hvilket bidro til positivt miljø. Foreldre deltok på kjøkken og på utvasking. På søndagen kom harene inn med familier. Med familier ca. 50 stk. Deltakelse på speiderforbundets landsleir i Stavanger med ca 35 deltakere. 6 andre overnattingsturer Harer 1. klasse Ukentlige møter. Dåpsskole for 6 åringer en del av opplegget våren Deltakerantall er 18 stk. Hovedleder er Øyvind T. Østrem. Oppdagere 2. og 3. klasse Ukentlige møter. Høyt deltakerantall med 35 medlemmer. Hovedleder: Olaf Grødem. Stifinnere: klasse Dette året har en hatt gutter og jenter sammen. Ca. 35 medlemmer Hovedleder har vært Rune Paulsen. Vandrerne klasse Delt mellom gutter og jenter. Guttetroppen har hele tiden bestått av ca. 40 gutter og 5 patruljer. Hovedleder har vært: Trond Egil Toft. Jentetroppen består av 25 jenter. Hovedleder: Hildegunn Toft og Irene Eide Olsen. Annet Styret i speidergruppen har bestått av enhetslederne Gruppeleder har vært Morten V. Olsen Kasserer har vært Morten V. Olsen Revisor har vært Arne Toftøy-Andersen Gruppeting ble avholdt 6. januar

14 Kirkens musikkarbeid Ved gudstjenestene Gudstjenestene i Bekkefaret har et variert musikalsk uttrykk. Salmesangen med orgel eller flygelakkompagnement er naturlig nok det bærende musikalske element ved gudstjenestene. Med et noe tafatt orgel er det flott at vi har et godt flygel. Ved høytidsgudstjenester og flere andre anledninger har vi leid inn profesjonelle solister. Det gir et flott og høytidelig preg. Menighetens egne kor og band bidrar også godt, Grus, Mannskoret, fam. Mo, Lende og flere. Mannskoret Bekkefaret mannskor har nå 17 medlemmer pluss dirigent. Beena Karpisova dirigerte koret frem til Magnhild Mo tok over i november. Koret har som mål å delta med sang på gudstjenester og andre arrangement i menigheten. Mannskoret har deltatt i høymesser flere ganger. I tillegg har vi deltatt i blant annet Julesangsgudstjenesten, Haugåstunet, Allehelgenskonserten og flere. Mannskoret har stadig plass til flere nye medlemmer! Machu Picchu Bandet bestående av Amund Harboe, Marcus Minge (sluttet), Viktor Bugge, Espen Myrset (sluttet), Daniel Leraand, Sindre Brundtland og Kjell Øverland (ny) på bass. Sindre, Amund og Viktor er også aktive som band i Ynglingen, SkySing KFUK/KFUM. Bandet gikk videre i U.Kultumønstring i år igjen og begynner å lukte på festivaloppdrag over det ganske land. Konfirmantsalen benyttes til bandrom. I tillegg benyttes lokalet til individuell øving av bandmedlemmene. Grus Medlemmer i bandet er Vegard Bjelland Hult Piano, Simon Toft Sang, Andreas Kjetilstad Gitar, Alvin Sunanå Bass og Filip Brundtland -Trommer. Øver hver søndag i en travel uke. Ser nå fram til å gi en konsert for medelever hvor trinnet blir invitert ned til kirken på konsert i løpet av vårsemesteret. Allehelgensdag Allehelgensdag markerte vi med et arrangement med meditasjonsmusikk ved Svanæs og med presentasjon den nye boka om Else Marie Jakobsen, Levd liv Vevd liv og alterteppet vårt v. forfatteren Janne Leithe. Denne har vi nå for salg i menigheten. Julesangsgudstjeneste Gudstjenesten 8. desember hadde vi julesangsgudstjeneste med Mannskoret og Bjørn Mo. Sammen med Syng julen inn på ettermiddagen fikk vi presentert mye av sangkreftene i menigheten og skapt flott julestemning. Vi synger julen inn 8. desember sang vi julen inn. Vi arrangerte det slik at det ble en julekonsert med barn og ungdom i spissen. Minigospel, Machu Picchu, Auglend skolekor, Sanggruppe fra musikklinjen v.st. Svithun, med flere. Arrangementet hadde stort oppmøte og det ble god julestemning! 14

15 Romjulssøndag. I forordningen har vi fått det slik at vi veksler på gudstjeneste mellom 4. søndag i advent og romjulssøndag. Det blir gudstjeneste på den søndagen som kommer lengst fra julaften av de to. De siste årene har vi hatt romjulssøndag med juletrefest med gang rundt juletreet på kirkekaffen. Det virker som folk har satt stor pris på det. Babysang, småbarnssang, og minigospel se Barne- og familiearbeidet Diakoniarbeidet Formiddagstreff 1. og 3. tirsdag i måneden. Et uformelt forum med god tid til prat og til å bli bedre kjent. God mat, - ord for dagen med ulike tema - en Ajax fortelling ved Elsa Dørr - utlodning hvor alle vinner - kollekt til menighetens misjonsprosjekt i Thailand er faste programposter. Marit Pedersen og Anne Marie Garpestad samarbeider om disse treffene med administrativ hjelp fra menighetssekretær. Unge og eldre pensjonister møtes, gjennomsnitt mellom 15 og 20 hver gang, kvinner i absolutt flertall, god plass til flere både kvinner og menn. Sommertreff Tradisjonen med sommertreff hver onsdag fra St. Hans til midten av august fortsetter. Sommertreffene er et tilbud til alle som synes sommeren blir lang og kanskje heller ikke har mulighet til å reise vekk på ferie. Kirkestab og frivillige samarbeider om opplegget. Oppmøtet varierer fra 5 personer til nærmere 20. Overskuddet fra treffene deles mellom menighetens diakoniarbeid og menighetens misjonsprosjekt. Tiltak på tvers av menighetsgrenser Kirkens SOS. Vår menighet er med i Kirkens SOS. For tiden er det Kristin Torp som er vår representant i representantskapet. Bekkefaret menighet meldte seg i 2010 inn i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). Vi informerer om KIA s arbeid i menigheten og noen av oss deltar av og til på møter i KIA menighetsnettverk. Elles informerer vi i vår bydel om at menighetene i Stavanger i fellesskap tilbyr sorggrupper og temakveld med fokus på dem som lever i en sorgprosess. Vi er også orientert om andre tiltak som utføres av diakoner på tvers av menighetsgrensene. 15

16 Gudstjenester: I mai/juni og september/oktober er det festgudstjeneste i kirken på dagtid en tirsdag. Beboerne på sykehjemmet og trygdeboligene er spesielt invitert og det organiseres transport. I forkant av selve gudstjenesten er det kirkekaffe med alt som hører til, og også sang av barnehagebarn. Samlinger på Haugåstunet sykehjem Det er andakt ved soknepresten eller menighetssekretæren på Haugåstunet sykehjem hver uke. Det er nattverdsgudstjeneste flere ganger i halvåret, og sykehjemmet blir invitert til festgudstjeneste i kirken en gang hvert halvår se overfor. Det er godt og vel 20 av beboerne og deltakere på dagsenteret som deltar på hver andaktsstund. Vi er glade for den gode kontakten med sykehjemmet. Antall deltakere på andaktene har økt siste året siden de nå arrangeres fast på dagsenteret. Åremålsbesøk, julebesøk og andre besøk Menigheten har en besøkstjeneste som foregår I det stille. Besøkene blir fordelt på frivillige. Det er blitt prioritert å gå på åremålsbesøk i forbindelse med 80-, 90-, 95- og 100 årsdager. De fleste jubilantene får en bok eller blomst som gave. Før jul ble det gitt ca 50 blomster til flere i menigheten som trengte en oppmuntring bl.a. de som har blitt enker/enkemenn siste året. Hver avdeling på sykehjemmet og Hillevåg arbeidsgård fikk også en blomsterhilsen. Dagstur I 2013 gikk dagsturen med Gand til Ryfylke. Det var en menighetstur sammen med flere andre menigheter. Ikke bare Tjensvoll som vi vanligvis samarbeider med. Fasteaksjonen Tirsdag 19. mars var den årlige innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp (Fasteaksjonen). Konfirmantene og mange andre gjorde en flott innsats og vi fikk samlet inn kr ,- den kvelden! Det er ny rekord i år igjen. Menighetssekretæren er Kirkens Nødhjelps kontaktperson i Bekkefaret menighet. Misjonsutvalget Misjonsutvalget hadde i 2013 tre utvalgsmøter. Arbeidet vårt er dels å planlegge og delta i forhold til misjonsgudstjenestene, dels å finne nye muligheter for å nå inn i menighetens forskjellig arbeid med informasjon om prosjektene våre. Én mulighet vi ser på, er at ungdom fra menigheten skal få mulighet til å delta på NMS sine ungdomsleire. I den anledning anmodet vi MR å bevilge kr 3.000,-, slik at 2 konfirmanter får mulighet til å delta på en leir til halv egenbetaling. Søknaden ble innvilget! Ved misjonsgudstjenesten i januar var det besøk fra NMS, og Johnny Mydland har også i 2013 arrangert flott konsert. På NMS sitt områdemøte hadde ingen fra MU mulighet til å delta. Vi var på regionsmøtet i Egersund. Der kom vi i kontakt med Kari Solli, som har vært på Thailand, Mukdahan. 16

17 Kontakt med henne er formidlet til barne-/ familie presten, som skal forsøke å få besøk av henne i søndagsskolen. I tillegg var Solli taler på misjonsgudstjenesten i september. Vi gleder oss over at det i 2013 var bra i inntektene til misjonsprosjektet fra offer etc. i menigheten. NMS sine tall er, p.g.a. omlegging av dataprogram, ikke klar.. Julemessa Hovedkomiteen for julemessen har bestått av Arny Vedelden, Hellen Bentsen, Hildegunn Ubostad Toft, Tone Sørås, Astrid Ørke og Ruth Aksnes, Eli Ramsli, Liv Kristin Brundtland og Arnhild Smith-Øvland. Julemessa, lørdag 23. november, slo også dette året tidligere rekorder når det galt inntekter. Nettoinntekten var på i overkant av Så nå har vi kommet over for første gang! Som i fjor hadde vi bruktmarkedet i kirkestua. Dette året hadde vi også Tombola. Ellers kafeteriaen og salg av mange flotte håndarbeider og div bakverk. Kjekt med sang fra minigospel og flere. Mange bidro i forkant med å lage forskjellig som skulle selges, solgte lodd og hjalp til i kafeteriaen m.m. Mange kom og fikk en flott formiddag i Bekkefaret kirke! Takk til alle som har bidratt til det flotte resultatet! Damenes aften Fredag 18.oktober 2013 gikk historiens tredje Damenes aften av stabelen i Bekkefaret. Komiteen bestående av Hildegunn Toft, Irene Eide Olsen, Marit Pedersen, Hellen Bentsen og Cecilie Bakkene Pedersen startet sitt arbeid i februar samme år og ideene boblet fra første stund. Forventningene fra både komiteen og de mange damene som møtte opp i 2012, var store og komiteen la ned et grundig arbeid i å skape nok en spennende aften.dette året valte vi å være så spenstige at vi la ut 150 billetter til salgs, og til vår storeforundring ble billettene revet vekk i løpet av en uke. I overkant av 150 damer fikk en uforglemmelig helaften under temaet Veskå di ka har du i na?. Dette temaet ble utfoldet i løpet av en kveld bestående av nydelig thaimat, sufflige kaker, et musikalsk og poetisk møte med Trond Ole Paulsen med band, et kunstnerisk møte med Magny Tjelta Jaatun, et sterkt møte med prost Hilde Sirnes og selvsagt fikk vi også dette året et innblikk i basarlivet på Halsnøy. Tilbakemeldingene var også dette året svært gode og komiteen er nå godt i gang med å planlegge en ny helaften høsten Torsdagskveld i kirken Torsdagskveld i kirken har fortsatt hver første og tredje torsdag i måneden utenom sommermånedene. Det er også tilbud om smågruppekveld andre torsdag i måneden med Bibel, samtale og bønn. Kveldene starter med et enkelt kveldsmåltid. Fra kl 20:00 til 21:00 er 17

18 det undervisning eller stille tid til ettertanke i kirkerommet Første og tredje torsdag i måneden avsluttes med liturgisk kveldsbønn eller kveldsmesse. Fokus for ettertanke på pusteromskveldene, første torsdag i måneden, har også siste året vært ikoner malt av Hæge Aasmundtveit, fulgt av tilhørende tekster og bønner. Valg av ikon og tema følger rytmen i kirkeåret. Undervisningskveldene, tredje torsdag i måneden, har variert mellom temakvelder og bibeltimer. I vårsemesteret hadde vi tre kvelder om tekster fra Filipperbrevet og på undervisningskvelden i mai hadde Dag Kjøllesdal temaet «Det nye livet sett i lys av Johannesevangeliet». I september hadde vi besøk av Oddvar Fossmark fra Himalpartner og Jens Olav Mæland hadde i oktober en undervisningskveld om Paulus og misjonstanken. I november hadde Arne Sørås temaet: «Nattverd i katolsk, luthersk og reformert tradisjon» En arbeidsgruppe på 4 personer planlegger og gjennomfører kveldene. Bekkefaret Y s Mens klubb Klubben har månedlige møter i kirkestua, med foredrag om ulike emner innen samfunns- og kirkeliv, kveldsmat og sosialt fellesskap. I tillegg er det bedriftsbesøk og konsertbesøk. Klubben støtter barne- og ungdomsarbeid lokalt, og hjelpearbeid via Y s Mens internasjonale organisasjon. Medlemmer av klubben er ansvarlig for kirketjenerfunksjonen i Bekkefaret kirke, noe som gir tilskudd til Menighetens økonomi. Deltagelse i NSBs passasjertelling på tog gir også inntekter til klubbens formål. Våren 2013 var Kjell Frafjord klubbens president. Programmet våren 2013: 14. januar : Nyttårskonserten. SSO, i konserthuset. Etterpålag hos Tone og Sigurd Olav Lende. 30. januar: Klubbmøte. 27. februar: "Energi fra løse luften" ved Rune Hersvik. 14. mars: Bedriftsbesøk på Postterminalen på Forus. (Dagtid). 20. mars: "Jødisk påske - en utfordring for norsk misjon?" Kretssekretær Paul Odland, Den norske Israelmisjon. 24. april: "Fra Schanceholen til Bekkefaret" ved Kari Coba Eide. 26. mai: Tur til Kvitsøy sammen med Mannskoret. 29. mai: "Den norske kirke - anno 2013" Kirkeverge Svein I. Thorstvedt. 31. mai: Konsert: "La Traviata". Etterpålag. 18

19 Fire medlemmer deltok ved Y's Men's Area Convention (AC2013) i Bath, England i juni. To medlemmer representerte klubben ved Region-møtet i Tønsberg i august, i tillegg var klubben representert på distriktskonferansen om våren og distriktsrådet om høsten. Høsten 2013 var Arne Toftøy-Andersen president. Programmet høsten 2013: 28. august: Bilrebusløp. 25. september: Ola Tjørhom: «Lutherdom, avstand eller tilnærming?» 30. oktober: Torstein Jørgensen: «Pietismen - hvordan har den preget vår landsdel?» 27. november: Tom Hetland: «Quo Vadis Norge? Utfordringer og muligheter for Norge i fremtiden.» I november ble det arrangert en bakekveld for klubbens mannlige medlemmer, samt andre menn fra menigheten, der bl. annet kirkens Julemesse ble forsynt med julekaker. Oppslutningen om medlemsmøtene har vært god, med gjennomsnittlig 30 deltakere. Medlemstallet er 44. Mange har vært med fra klubben startet for vel 20 år siden, mens andre er kommet til siden. Vi ønsker oss flere medlemmer, og interesserte er velkomne til å delta på møtene for å bli kjent med oss. Møtene holdes siste onsdag i måneden.. Menighetsbladet Redaksjonen i menighetsbladet bestod i 2013 av Kjell Frafjord, Marta Hammersland, Christian Albertsen og Arnhild Smith-Øvland, som stabens representant. Det har kommet ut 4 nr. pr. år med et opplag på ca Av saker kan vi nevne: speiderleir, misjonsstoff, en serie om gadå vår (om bakgrunn og opprinnelse for gatenavn og stedsnavn i bydelen vår) og diverse intervju og informasjon fra menigheten. Vi er svært takknemlige for de mange bladbærerne vi har. De gjør at informasjonen fra menigheten når ut til alle. 19

20 Kirkebygget Kirkebygget tar vi vare på etter beste evne, men det merkes at vi har vært uten fast vaktmester i en periode. Da er det ekstra godt at det er særlig en frivillig som stadig ser etter at ting er i orden både inne og ute. Det blir tørket støv og ryddet og stelt. Inne blir potteplantene vannet, ute blir det og lukt og ryddet søppel. I tillegg har vi kjøkkengjengen som organiserer seg selv og kommer ca hver 3. uke og gjør rent og rydder kjøkkenet. Det gjør at kjøkkenet fremstår ryddig, rent og velholdt hele tiden. Tusen takk! En større oppgradering på flere viktige områder som vinduer, el-anlegg og ventilasjon er påkrevd. 37 år gammel papp på taket har overlevd forventet levetid. Så det skal bli godt å få skiftet den selv om vi ennå ikke har merket noen lekkasje der. I kommunens planer ligger vi inne med prosjektering av rehabiliteringen i 2015 og full igangsetting i Det ble understreket at det er kun tallene for 2014 som var bindende i kommunens vedtak. Det vil si at det ennå kan bli utsettelser og endringer. Våre tall ligger der som planer og vi håper de kommer med som bindende vedtak for Vi har meldt inn våre ønsker i fjor. I den sammenheng la vi frem ønsker om en helt ny og samlet kontorløsning i barnehagens lokaler i kjelleren. Dagens kontorer blir i hovedsak nytt møterom lager og bøttekott. Vi håper å få en trapp fra kjelleren og helt opp til galleriet i et nytt utvendig trappehus, slik at vi får skikkelig adkomst som tilfredsstiller de branntekniske kravene slik at vi kan bruke sitteplassene der fullt ut. Videre la vi frem planer om å få heis fra kjelleren og opp til galleriet der vindeltrappen går i dag. Vi har lagt vekt på å tilpasse kirken til den bruk vi har i dag på en måte som også ivaretar bruken av flere av rommene slik de var tenkt da kirken ble bygget. Blant annet kapellet i tårnrommet og galleriet som nevnt. Når det gjelder inventar har speideren gått til innkjøp av noen nye brukte skap og bord og stoler i underetasjen. Menigheten har betalt for noe av dette. 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Årsmelding Rindal sokneråd 2012

Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Årsmelding Rindal sokneråd 2012 Da er det tid for ny årsmelding for Rindal sokneråd. Det er mye å forholde seg til for soknerådet for tida, med usikkerhet rundt forholdet mellom stat og kirke, ny lokal

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014

FROGNER MENIGHET. Årsmelding 2014 FROGNER MENIGHET Årsmelding 2014 Side1 Innhold Innledning side 2 Frogner menighetsråd og ansatte side 3 Gudstjenesteutvalget side 6 Orgelkomiteen side 10 Hjemmesiden Frogner menighet på internett side

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Menighetsblad nr 1 2015

Menighetsblad nr 1 2015 Menighetsblad nr 1 2015 Hillevåg Min salme side 8 Evaluering av gudstjenesteordningen Side 15 Info om menighetsrådsvalget side 19 Konfirmantene har vært i Berlin! Side 12-14 Ta godt imot konfirmantene

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken.

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. God. Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang. Jul. www.as.kirken. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer God Nr. 6 29. november 2014 20. februar 2015 69. årgang Jul www.as.kirken.no Prestens Prostens hjørne juleandakt I mange hjem settes det fram en

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken

Fellesskap i troen - rom for livet. Satser på barna i Sandviken SAND VIK EN MENIGH ET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen N R 1, 9 7. Å R GA N G M A RS 20 14 SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. Satser på barna i Sandviken Kongens

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06.

Møteinnkalling. Den norske kirke Hinna menighet. Saksliste. Hinna menighetsråd. Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato: 03.06. Den norske kirke Hinna menighet Møteinnkalling Hinna menighetsråd Dato Sid Jounzat Arkiv Saksbe handler 29.05.2015 15/476-13 1523/15 012.1 Katrine Pedersen. 51 905772 Møtested: Utstein Pilegrimsgard Møtedato:

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer