STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.11.2009 09.00"

Transkript

1 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer : 7 Dessuten møtte Møteleder : Enhetsleder Gudmund Forseth, Rolf Solberg, Egil O. Murland og Erik Lagethon møtte under behandling av sak 94/09. : Jan Erik Kristiansen Merknader : Godkjenning av protokoll:

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/09 Sak 89/09 Sak 90/09 Sak 91/09 Sak 92/09 Sak 93/09 Sak 94/09 Sak 95/09 Sak 96/09 Sak 97/09 Sak 98/09 Sak 99/09 Sak 100/09 Sak 101/09 Sak 102/09 REFERATSAKER PLANUTVALGET DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2009 BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL SØKNAD OM FRADELING AV TO HYTTER I HELLEBERG SKOGER GNR.75 BNR. 1 VED VIKNEKJØLEN. FORNYET SØKNAD OM FRADELING AV TUNET PÅ AUSTLID SETER G/BNR205/1 WILLY OG KJELL SOLBERG- KLAGE PÅ RIVINGSTILLATELSE PÅ SETERHUS PÅ GNR.238 BNR. 1 FNR. 565 I ONGSJØLIA. VESTRINGEN IL- SØKNAD OM UTSETTELSE AV FRIST FOR UTBEDRING AV AVLØPSANLEGG PÅ ASTRIDBEKKEN SKIHYTTE GNR. 238 BNR. 1 FNR KLAGE PÅ VEDTAK I PU SAK 84/09 DEPONERING AV MASSE OG UTVIDELSE AV HUNDEKJØRINGSSTARTPLASS VED ASTRIDBEKKEN GNR. 238 BNR.1. VEGNAVN - ADRESSETILDELING/HUSNUMMER GAUSDAL KOMMUNE COOP INNLANDET- KLAGE PÅ AVSLÅTT SKILTSØKNAD FOR COOP PRIX FOLLEBU GNR. 131 BNR. 4. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV CARPORT GNR 225 BNR 274 I REG.PLAN FOR TRISNIPP - SEG BRU V.OMR. TILTAKSHAVER: ELEKTROBYGG GRETE WAARLI M.FL.- SØKNAD OM BYGGING AV FELLES VEG TIL HYTTER OVER GNR. 108 BNR. 4 I ESPEDALEN BAKSIDE. ING. MARIT KLEIVEDALEN- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL MØNEHØYDE FOR HYTTE PÅ GNR. 193 BNR. 43 I VESTLIA. Sak 103/09

3 Sak 104/09 Sak 105/09 Sak 106/09 Sak 107/09 Sak 108/09 Sak 109/09 Sak 110/09 Sak 111/09 Sak 112/09 Sak 113/09 Sak 114/09 REGULERINGSENDRING "SKEIBO" I TIDLIGERE GODKJENT REGULERINGSPLAN FOR BOKSTAD SETER M.M. REGULERINGSPLAN KANKERUD FJELLTAK - 1. GANGS BEHANDLING REGULERING AV SLAMGEBYR REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2010 REGULERING AV FEIEGEBYR FOR REGULERING AV VANNGEBYRER REGULERING AV AVLØPSGEBYRER REGULERING AV GEBYRER FOR BYGGESAKSBEHANDLING REGULERING AV GEBYR FOR OPPLYSNINGER TIL EIENDOMSMEGLER NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN REGULERING AV GEBYRER FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPARBEIDELSE AV PERMANENT VEG FRA FELLESOMRÅDE TIL GNR 236 BNR 1 FNR 56. TILTAKSHAVER: PER H. HANSSEN

4 PL-88/09 Ark.: Arkivsaksnr.: 09/1335 REFERATSAKER PLANUTVALGET Referatsakene tas til etterretning. I tillegg til de sakene som stod på lista ble følgende saker referert: 8. Udatert brev fra Svein Brokstad, 1408 KRÅKSTAD til Gausdal kommune v/ administrasjonen vedrørende vann-/avløpsavgifter i Gausdal kommune. 9. Søknad om riving av gang-/ og skibrua på Skei. 10. Orientering om vann- og avløpssituasjonen på Skei. Referatsakene nr. 1 nr. 9 tas til etterretning med følgende kommentarer: Vedr. 1 Oversikt over rammer teknisk drift 2009 ble delt ut til medlemmene og gått igjennom av Egil Ole Murland. Planutvalget tok deretter oversikten til etterretning. Heretter utredes slike saker til formell behandling i planutvalget. Vedr. 9 Både Vegvesenet og Formannskapet har bevilget ,- hver til riving av brua. Det foreligger søknad om riving av brua fra Skeikampen Pluss. Skeikampen Pluss er en viktig aktør med hensyn til å ivareta gangtrafikken og trafikksikkerheten på Skei i framtida. Planutvalget gir administrasjonen fullmakt til å behandle søknaden og gi rivingstillatelse. Vedr. 10 Rolf Solberg gikk igjennom notat fra Cowi AS vedrørende tilkuddsvann Skei alternative muligheter. Planutvalget tok orienteringen til etterretning. PL-89/09 Ark.: Arkivsaksnr.: 09/1319 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET Delegasjonssakene tas til etterretning.

5 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Delegasjonssakene tas til etterretning. PL-90/09 Ark.: M64 Arkivsaksnr.: 09/1017 FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER Forslag til forskrift datert om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Gausdal kommune vedtas. Stig Melbø foreslo at vårbrenning av halm i landbruket ikke unntas fra forbudet og fremmet slik endring av pkt. 6 under 5: Brenning av tørt ryddingsvirke, (greiner m.m) fra beiter og innmark og kantsoner rundt jorder, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 m.. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Stig Melbøs forslag ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Forslag til forskrift datert om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Gausdal kommune vedtas. PL-91/09 Ark.: 223 Q15 Arkivsaksnr.: 09/1152 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER I GAUSDAL 2009 Planutvalget gir sin tilslutning til utbetaling av kr. 4,65 pr. løpemeter som kommunalt tilskudd til vegvedlikehold for private veger i 2009, i henhold til foreliggende oppstilling over 42 private veger med samlet veglengde meter.

6 Representanten Ole Kristian Klåpbakken fratrådte som inhabil til å behandle saken. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Planutvalget gir sin tilslutning til utbetaling av kr. 4,65 pr. løpemeter som kommunalt tilskudd til vegvedlikehold for private veger i 2009, i henhold til foreliggende oppstilling over 42 private veger med samlet veglengde meter. PL-92/09 Ark.: M10 Arkivsaksnr.: 09/1226 BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og beredskapsplan for vannforsyningen i Gausdal godkjennes. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og beredskapsplan for vannforsyningen i Gausdal godkjennes. PL-93/09 Ark.: GNR 75/1 Arkivsaksnr.: 09/1069 SØKNAD OM FRADELING AV TO HYTTER I HELLEBERG SKOGER GNR.75 BNR. 1 VED VIKNEKJØLEN. 1. Med hjemmel i jordlovens 12 avslår planutvalget omsøkte fradeling av to bebygde hytteparseller hver på 1 daa fra Helleberg gnr. 75, bnr. 1 på Viknekjølen.

7 2. Med hjemmel i jordlovens 1 krever planutvalget at de omsøkte hyttene under Helleberg gnr. 75, bnr. 1 innlemmes i reguleringsplanen for Viknekjølen slik at videre utvikling og bruk av dem underlegges bestemmelsene i denne og for øvrig styres av plan- og bygningsloven. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Etter at omsøkte hyttetomter er innarbeidet og godkjent gjennom en endring av reguleringsplanen for Viknekjølen vil fradeling av tomtene være en kurant sak. 1. Med hjemmel i jordlovens 12 avslår planutvalget omsøkte fradeling av to bebygde hytteparseller hver på 1 daa fra Helleberg gnr. 75, bnr. 1 på Viknekjølen. 2. Med hjemmel i jordlovens 1 krever planutvalget at de omsøkte hyttene under Helleberg gnr. 75, bnr. 1 innlemmes i reguleringsplanen for Viknekjølen slik at videre utvikling og bruk av dem underlegges bestemmelsene i denne og for øvrig styres av plan- og bygningsloven. 3. Etter at omsøkte hyttetomter er innarbeidet og godkjent gjennom en endring av reguleringsplanen for Viknekjølen vil fradeling av tomtene være en kurant sak. PL-94/09 Ark.: GNR 205/1 Arkivsaksnr.: 08/558 FORNYET SØKNAD OM FRADELING AV TUNET PÅ AUSTLID SETER G/BNR205/1 Planutvalget viser til saksframstillingen og konklusjonen ovenfor og avslår i medhold av jordloven 12, fornyet søknad fra Marit Austlid om fradeling av setertunet på Austlid gnr. 205, bnr. 1 med ca kvm tomt. Lederen i planutvalget refererte brev fra Marit Austlid til Gausdal kommune vedleggsdokument til fornyet søknad om fradeling av tunet på Austlid seter av Jan Erik Kristiansen fremmet følgende forslag: I medhold av jordloven 12, godkjenner planutvalget fornyet søknad fra Marit Austlid, om fradeling av setertunet på Austlid gnr. 205, bnr. 1 med ca kvm tomt. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Jan Erik Kristiansens forslag, ble Kristiansens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme.

8 I medhold av jordloven 12, godkjenner planutvalget fornyet søknad fra Marit Austlid, om fradeling av setertunet på Austlid gnr. 205, bnr. 1 med ca kvm tomt. PL-95/09 Ark.: GNR 238/1/565 Arkivsaksnr.: 07/154 WILLY OG KJELL SOLBERG- KLAGE PÅ RIVINGSTILLATELSE PÅ SETERHUS PÅ GNR.238 BNR. 1 FNR. 565 I ONGSJØLIA. Planutvalget tar ikke klagen fra Willy og Kjell Solberg til følge, og planutvalget opprettholder sitt vedtak i PU sak 83/09. Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Planutvalget tar ikke klagen fra Willy og Kjell Solberg til følge, og planutvalget opprettholder sitt vedtak i PU sak 83/09. PL-96/09 Ark.: GNR 238/1/190 Arkivsaksnr.: 08/23 VESTRINGEN IL- SØKNAD OM UTSETTELSE AV FRIST FOR UTBEDRING AV AVLØPSANLEGG PÅ ASTRIDBEKKEN SKIHYTTE GNR. 238 BNR. 1 FNR I medhold av forurensningslovens 7 gir planutvalget nytt pålegg om utbedring av avløpsanlegget på Astridbekken skihytte gnr. 238 bnr. 1 fnr Ny frist for å utføre pålegget om utbedring av anlegget settes til Det forutsettes at utbedringen av avløpsanlegget omsøkes av kvalifisert firma. Randi Noreng fremmet følgende forslag til tillegg:

9 Bruksforbud på sanitæranlegg/avløp og innleie av mobilt sanitæranlegg kreves fram til utbedringen er sluttført. Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over Randi Norengs forslag til tillegg som ble enstemmig vedtatt. I medhold av forurensningslovens 7 gir planutvalget nytt pålegg om utbedring av avløpsanlegget på Astridbekken skihytte gnr. 238 bnr. 1 fnr Ny frist for å utføre pålegget om utbedring av anlegget settes til Det forutsettes at utbedringen av avløpsanlegget omsøkes av kvalifisert firma. Bruksforbud på sanitæranlegg/avløp og innleie av mobilt sanitæranlegg kreves fram til utbedringen er sluttført. PL-97/09 Ark.: GNR 238/1/683 Arkivsaksnr.: 08/2034 KLAGE PÅ VEDTAK I PU SAK 84/09 DEPONERING AV MASSE OG UTVIDELSE AV HUNDEKJØRINGSSTARTPLASS VED ASTRIDBEKKEN GNR. 238 BNR.1. Planutvalget tar ikke foreliggende klage til følge og opprettholder sitt vedtak i PU 84/09. E-post datert 13. november fra Oppland Fylkeskommune, m/ vedlegg ble referert. Randi Noreng fremmet følgende forslag: Planutvalget tar foreliggende klage tilfølge. Arealbruken avklares gjennom en reguleringsplan som omfatter Værskei, Astridbekken, Forsetsetrene og kalkverket. Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Randi Norengs forslag ble rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. Planutvalget tar ikke foreliggende klage til følge og opprettholder sitt vedtak i PU 84/09.

10 PL-98/09 Ark.: L32 Arkivsaksnr.: 09/175 VEGNAVN - ADRESSETILDELING/HUSNUMMER GAUSDAL KOMMUNE Planutvalget opprettholder vedtaket i saknr. 78/09 fattet med hjemmel i Lov om stadnavn om godkjenning av vegnavn som foreslått på vedlagt vegnavnliste. Foreliggende klage på Bøslia/Sveumsvegen fra advokat Werner Forr Nystuen på vegne av Arne Dokken avvises. Administrasjonen foreslo at Holsmarken og Kornhaug tas ut av navnelista. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring som foreslått av administrasjonen.. Planutvalget opprettholder vedtaket i saknr. 78/09 fattet med hjemmel i Lov om stadnavn om godkjenning av vegnavn som foreslått på vedlagt vegnavnliste. Foreliggende klage på Bøslia/Sveumsvegen fra advokat Werner Forr Nystuen på vegne av Arne Dokken avvises. Holsmarken og Kornhaug tas ut av navnelista. PL-99/09 Ark.: GNR 131/4 Arkivsaksnr.: 09/590 COOP INNLANDET- KLAGE PÅ AVSLÅTT SKILTSØKNAD FOR COOP PRIX FOLLEBU GNR. 131 BNR. 4. Foreliggende klage fra Coop innlandet BA tas ikke til følge. Planutvalget opprettholder vedtaket i PU sak 74/09. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

11 Foreliggende klage fra Coop innlandet BA tas ikke til følge. Planutvalget opprettholder vedtaket i PU sak 74/09. PL-100/09 Ark.: GNR 225/274 Arkivsaksnr.: 09/929 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV CARPORT GNR 225 BNR 274 I REG.PLAN FOR TRISNIPP - SEG BRU V.OMR. TILTAKSHAVER: ELEKTROBYGG 1. I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser av jfr avslår planutvalget søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for området. 2. I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser av avslår planutvalget oppføring av ny carport på gnr 225 bnr 274 med pulttak. Avslaget begrunnes med at omsøkt bygg er i strid med reguleringsbestemmelsenes 4.3 der det er stilt krav om at alle bygninger skal ha saltak. Representanten Tor Egil Klufthaugen ble kjent habil til å behandle søknaden. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 1. I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser av jfr avslår planutvalget søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for området. 2. I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser av avslår planutvalget oppføring av ny carport på gnr 225 bnr 274 med pulttak. Avslaget begrunnes med at omsøkt bygg er i strid med reguleringsbestemmelsenes 4.3 der det er stilt krav om at alle bygninger skal ha saltak. PL-101/09 Ark.: GNR 108/4 Arkivsaksnr.: 09/930 GRETE WAARLI M.FL.- SØKNAD OM BYGGING AV FELLES VEG TIL HYTTER OVER GNR. 108 BNR. 4 I ESPEDALEN BAKSIDE.

12 I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 og 93 gir planutvalget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og godkjenner med dette foreliggende søknad om bygging av felles hytteveg på følgende vilkår: 1. Vegen skal legges mest mulig skånsomt, slik at inngrep i terreng og vegetasjon blir minst mulig. Bjørn Nyheim tildeles lokal godkjenning for ansvarsrett i alle funksjoner. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 og 93 gir planutvalget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og godkjenner med dette foreliggende søknad om bygging av felles hytteveg på følgende vilkår: 1. Vegen skal legges mest mulig skånsomt, slik at inngrep i terreng og vegetasjon blir minst mulig. Bjørn Nyheim tildeles lokal godkjenning for ansvarsrett i alle funksjoner. PL-102/09 Ark.: GNR 193/43 Arkivsaksnr.: 09/379 ING MARIT KLEIVEDALEN- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV TIL MØNEHØYDE FOR HYTTE PÅ GNR. 193 BNR. 43 I VESTLIA. I medhols av plan- og bygningslovens 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om mønehøyde og godkjenner en mønehøyde på 5,26 m på oppførte hytte på gnr. 193 bnr. 43. Det forutsettes at både tiltakshaver og de ansvarlige for ettertiden holder seg innenfor rammen av plan- og bygningsloven. Ved evt. ytterligere overtredelser må reaksjoner påregnes. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

13 I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gir planutvalget dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om mønehøyde og godkjenner en mønehøyde på 5,26 m på oppførte hytte på gnr. 193 bnr. 43. Det forutsettes at både tiltakshaver og de ansvarlige for ettertiden holder seg innenfor rammen av plan- og bygningsloven. Ved evt. Ytterligere overtredelser må reaksjoner påregnes. PL-103/09 Ark.: L Arkivsaksnr.: 06/188 REGULERINGSENDRING "SKEIBO" I TIDLIGERE GODKJENT REGULERINGSPLAN FOR BOKSTAD SETER M.M. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1 og 28-1 godkjennes foreliggende endringer i plan og bestemmelser for SKEIBO i tidligere godkjent reguleringsplan for Bokstad seter m.m slik som vist på vedlagte plankart. Jan Erik Kristiansen ble kjent habil til å behandle saken. Administrasjonen fremmet forslag om at gang- og sykkelvegen langs Peer-Gyntvegen fra krysset Veslesetervegen/Fylkesvegen i tråd med innspill fra Skeikampen Pluss foreløpig tas ut av planen. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med endring som foreslått av administrasjonen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1 og 28-1 godkjennes foreliggende endringer i plan og bestemmelser for SKEIBO i tidligere godkjent reguleringsplan for Bokstad seter m.m slik som vist på vedlagte plankart. Gang- og sykkelvegen langs Peer-Gyntvegen fra krysset Veslesetervegen/Fylkesvegen som foreslått av Skeikampen Pluss tas foreløpig ut av planen. PL-104/09 Ark.: L12 74 Arkivsaksnr.: 09/22 REGULERINGSPLAN KANKERUD FJELLTAK - 1. GANGS BEHANDLING

14 Med hjemmel i plan- og bygningsloven av legges foreliggende forslag til reguleringsplan for Kankerud fjelltak med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn i seks uker og sendes berørte instanser på høring. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av legges foreliggende forslag til reguleringsplan for Kankerud fjelltak med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn i seks uker og sendes berørte instanser på høring. PL-105/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1293 REGULERING AV SLAMGEBYR Med virkning fra fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 570 kr pr m 3 eks. mva. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Med virkning fra fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 570 kr pr m 3 eks. mva. PL-106/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1323 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2010

15 I medhold av lov av 13.mars 1981 nr 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftenes 11 fastsettes følgende gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2010: 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten) 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels) 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor) Containerabonnement Fritid kategori 1 Fritid kategori kr 1840 kr 2560 kr 1404 kr 532 kr 1404 kr Priser for kjøp av tilleggstjenester : Papp/papir l til 240 l beholder 180 kr l til 360 l beholder 332 kr Matavfall l til 240 l beholder 180 kr Økt henteavstand inntil 10 m 248 kr Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. I medhold av lov av 13.mars 1981 nr 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftenes 11 fastsettes følgende gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2010: 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten) 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels) 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor) Containerabonnement Fritid kategori 1 Fritid kategori kr 1840 kr 2560 kr 1404 kr 532 kr 1404 kr Priser for kjøp av tilleggstjenester : Papp/papir l til 240 l beholder 180 kr l til 360 l beholder 332 kr Matavfall l til 240 l beholder 180 kr Økt henteavstand inntil 10 m 248 kr PL-107/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1325 REGULERING AV FEIEGEBYR FOR 2010.

16 For 2010 fastsettes satsen, eks mva., for feiing/tilsyn med fyringsanlegg til kr. 288,- pr. pipe/tilsyn. Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og en timepris på kr. 375,- Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. For 2010 fastsettes satsen, eks mva., for feiing/tilsyn med fyringsanlegg til kr. 288,- pr. pipe/tilsyn. Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og en timepris på kr. 375,- PL-108/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1270 REGULERING AV VANNGEBYRER Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 2100,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 400,- pr m². Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 14,- pr m³. Abonnementsgebyr bolig/næring: kr 1400,- pr år pr abonnement. Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats: kr 90,- pr m². Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats: kr 270,- pr m². Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 2100,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 400,- pr m². Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 14,- pr m³. Abonnementsgebyr bolig/næring: kr 1400,- pr år pr abonnement. Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats: kr 90,- pr m². Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats: kr 270,- pr m².

17 PL-109/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1272 REGULERING AV AVLØPSGEBYRER Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1687,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 340,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 14,25 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1125,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 127,- pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 380,- pr m² Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1687,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 340,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 14,25 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1125,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 127,- pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 380,- pr m² PL-110/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1294 REGULERING AV GEBYRER FOR BYGGESAKSBEHANDLING

18 I medhold av plan- og bygningslovens 109, eierseksjonslovens 7, og forurensningsloven fastsettes gebyrregulativ for byggesaksbehandling, med virkning fra , slik at gjeldende gebyrsatser økes med 10 %, og ellers med de endringer i regulativet som er opplistet i saksframlegget. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens 109, eierseksjonslovens 7, og forurensningsloven fastsettes gebyrregulativ for byggesaksbehandling, med virkning fra , slik at gjeldende gebyrsatser økes med 10 %, og ellers med de endringer i regulativet som er opplistet i saksframlegget. PL-111/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1295 REGULERING AV GEBYR FOR OPPLYSNINGER TIL EIENDOMSMEGLER Med virkning fra økes gebyrsatsene med 10 % for tjenester Infoland gir på forespørsel fra eiendomsmegler i forbindelse med salg av eiendommer. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Med virkning fra økes gebyrsatsene med 10 % for tjenester Infoland gir på forespørsel fra eiendomsmegler i forbindelse med salg av eiendommer. PL-112/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1296 NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

19 1. Med virkning fra 1. januar 2010 godkjennes nytt gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven slik det framgår av saksutredningen. 2. Det fremmes forslag om at det fremmes ny lokal forkrift etter matrikkelforskriftens 18 (3) 3. setning slik at fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker ikke skal gjelde i perioden fra og med 1. oktober til og med 1. juni. Justert forslag til gebyrregulativ ble utdelt på møtet. Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med justert forslag til gebyrregulativ. 1. Med virkning fra 1. januar 2010 godkjennes nytt gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven slik det framgår av saksutredningen og med de endringer som planutvalget ga sin tilslutning til på møtet Det fremmes forslag om at det fremmes ny lokal forkrift etter matrikkelforskriftens 18 (3) 3. setning slik at fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker ikke skal gjelde i perioden fra og med 1. oktober til og med 1. juni. PL-113/09 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 09/1297 REGULERING AV GEBYRER FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 109 fastsettes gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner, der gjeldene gebyrsatser økes med 10 % med virkning fra Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 109 fastsettes gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner, der gjeldene gebyrsatser økes med 10 % med virkning fra

20 PL-114/09 Ark.: GNR 236/1/56 Arkivsaksnr.: 09/1001 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPARBEIDELSE AV PERMANENT VEG FRA FELLESOMRÅDE TIL GNR 236 BNR 1 FNR 56. TILTAKSHAVER: PER H. HANSSEN I medhold av Plan- og bygningslovens bestemmelser jfr. 19 og 93 gir planutvalget dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Sør-Skei H4 og H5, og godkjenner opparbeidelse av permanent vei fra fellesområde i felt B til hytte på gnr 236 bnr 1 fnr 56 på følgende vilkår: 1. Nødvendige terrenginngrep skal utføres så skånsomt som mulig. Skjæringer og fyllinger skal tilsås/tilplantes med stedegen vegetasjon etter at anleggsarbeidene er sluttført. Det må ikke utføres tiltak som hindrer fri ferdsel i området. Det ble fremmet forslag om at behandling av saken utsettes for befaring. Behandling av saken utsettes for befaring.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 14.11.2008 09.00

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 14.11.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 14.11.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Eldbjørg Jordhøy, Hege

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 04.11.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Kjersti Grimstad

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Kjersti Grimstad Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 19.10.2012 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad :

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 21.08.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Odny Dahle : Tor

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 18.09.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Oddny Dahle :

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 05.12.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00. : Gudbrand Aanstad, Signe Marit Brattås

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00. : Gudbrand Aanstad, Signe Marit Brattås Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.10.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Eldbjørg Jordhøy :

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen : Hege Oddny Dahle Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.05.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Oddny Dahle :

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 29.04.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 15.01.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00. Vararepresentanter :

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00. Vararepresentanter : Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Antall repr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 16.09.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00. : Kjersti Grimstad Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.09.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kjersti Grimstad : Tor Egil Klufthaugen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 08.12.2014 18:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 20.02.2009 09.00. Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 20.02.2009 09.00. Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 20.02.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 10.05.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 12.09.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.12.2010 09.00

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.12.2010 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.12.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Eldbjørg Jordhøy, Tor

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Møterom Østre 14.03.2008 09.00. : Hege Gustavson Einsrud

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Møterom Østre 14.03.2008 09.00. : Hege Gustavson Einsrud Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Møterom Østre 14.03.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Gustavson Einsrud

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.05.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 17.04.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Randi Noreng : Eystein Fære Forseth

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 11.10.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.11.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Synnøve Østensen : Mari Nerjordet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: : Rådmann Rannveig Mogren, Gunhild Kveine, Lars Erik Lunde, Brit-Olli Nordtømme, Marit B Homb. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 22.11.2011 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 22.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.01.2017 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen. : Ingen: Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Tormod Rognlien Inge Jostein Findalen kom til sak 66.

Detaljer

Protokoll Gausdal kommune

Protokoll Gausdal kommune Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Kommunestyresalen 24.08.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Roar Steinslien, Jens

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.05.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 20.11.2012 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen : Rådmann Rannveig Mogren, Marit B Homb

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen : Rådmann Rannveig Mogren, Marit B Homb Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 23.08.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Ingen Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 06.12.2017 Kl. 12:00-15:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 21.11.2014 09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 21.11.2014 09:00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 21.11.2014 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Britt Tryggeset Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.04.2011 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.12.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Roar Steinslien :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 09.12.2010 12.00. : Jan Erik Kristiansen, Anne Helene Sagbakken

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 09.12.2010 12.00. : Jan Erik Kristiansen, Anne Helene Sagbakken Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 09.12.2010 12.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 24.11.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Jan Erik Kristiansen, Ap,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 24.09.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/08 Til saknr.: 76/08 Av utvalgets

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 29.09.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 78/10 Til saknr.: 87/10 Av utvalgets

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Rom 346, Støren rådhus Dato: 22.08.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Fløttum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for landbruk og miljø SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for landbruk og miljø SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for landbruk og miljø Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 18.30 21.45 Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.: Birgitte Henriksen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 18.04.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Eldbjørg Jordhøy :

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Skeikampen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Skeikampen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Skeikampen 13.03.2008 13.30 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad, Anne Helene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 13.06.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 16.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen, Jan

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 16.05.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Odny Dahle : Tor

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2014 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hans Oddvar Høistad, Tone Bood, Odd

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 30.04.2015 18:00. : Tone Bood, Kari Wiegaard, Harald Eivind Bakke

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 30.04.2015 18:00. : Tone Bood, Kari Wiegaard, Harald Eivind Bakke Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 30.04.2015 18:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood, Kari Wiegaard, Harald Eivind

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 31.08.2016 Kl. 09:00-15:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad : Jan

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 18.04.12/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.12 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 20.02.2014 18.00 Innkallingsmåte : Skriftlig Forfall : Tone Bood, Jens Nikolai Høistad, Tormod Rognlien, Karin

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.03.2009

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 REFERATSAKER PLANUTVALGET 13.03.2009 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.03.2009 09.00 Det innkalles til møte i planutvalget. Befaringer: 1. Forset Vannverk 2. Skei Vannverk

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Etter sak 58 ble sak 60/15 og 63/15 behandlet. Sak 53/15 Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2014 Tid: 11:00 13:10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.02.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jon Arild Sagheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 20.10.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 99/14 Til saknr.: 105/14 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Vararepresentanter

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Vararepresentanter Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 09.03.2012 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2017 Tid: 13:00 Bedriftsbesøk Bispevisitas Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre

Detaljer