Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14

2 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet av en arbeidsgruppe. Mandat for og sammensetning av arbeidsgruppen ble fastsatt av rektor Det følger av mandatet at arbeidsgruppen skulle legge fram forslag til politikk for håndtering av immaterielle rettigheter og forslag til veileder, retningslinjer og avtalemaler på området. Arbeidsgruppens sammensetning var som følger: Åshild Kise (Utdanningsseksjonen) leder Kristine Langerød (FoU-seksjonen) Hjørdis Hjukse (Prosjektet Magne Hegna (PO-seksjonen) Lars André Tokheim (Teknologisk fakultet) Etter en høringsrunde i organisasjonen legges nå forslaget fram for styret til behandling. Porsgrunn, november

3 Innhold 1 Sammendrag Innledning Hva er immaterielle rettigheter? Omfang og avgrensning Omfang Avgrensning Hvorfor en politikk for immaterielle rettigheter? Eksterne føringer UH-loven Arbeidstakeroppfinnelsesloven Navigering mellom barken og veden Stortingsmeldingen(e) Forskningsrådet EU som forskningsfinansierende institusjon IPR politikk ved andre UH-insitiusjoner UiO NTNU UiB HiVe HiOA HiST Creative Commons og Open Access Interne vurderinger Arbeidsgivers styringsrett Immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Immaterielle rettigheter finansiert av offentlige midler Design Patent Varemerke

4 5.1.4 Opphavsrett Immaterielle rettigheter finansiert av private midler Design Patent Varemerke Opphavsrett Politikk Vedlegg

5 1 Sammendrag Høgskolen i Telemark har allerede tatt standpunkt til håndteringen av immaterielle rettigheter på flere, løsrevne områder. Forslaget til politikk for HiT inkorporerer disse enkeltreguleringene i et større hele. I forslaget til politikk er andre institusjoners politikk også vurdert. Det å ha en politikk som avviker sterkt fra resten av sektoren oppfattes ikke som ønskelig. Føringer fra finansierende institusjoner er også innbakt i vurderingene som er foretatt. I forslaget er det lagt opp til en politikk som i liten grad avviker fra eksisterende praksis, men det er i dokumentet gitt en mer omfattende og samlet fremstilling av praktiske og juridiske problemstillinger knyttet til politikken for immaterielle rettigheter. Politikken er både i utforming og realitet svært lik UiOs politikk. Høgskolen ønsker i begrenset grad å overta immaterielle rettigheter fra tilsatte, og betinger seg kun en rett til bruk av materiellet innenfor det som er høgskolens kjernevirksomhet, nemlig undervisning, forskning og formidling. Kommersiell utnyttelse av materiellet kan ikke skje uten særskilt avtale Politikken vil utgjøre en rettesnor i spørsmålet om hvordan immaterielle rettigheter skal håndteres ved HiT. 2 Innledning 2.1 Hva er immaterielle rettigheter? Immaterielle rettigheter er, litt upresist sagt, en samlebetegnelse for rettigheter til resultatene av noens tankevirksomhet; en bok, en oppfinnelse, et maleri, et nytt strikkemønster eller for eksempel ny musikk. Et annet begrep som er mye brukt for immaterielle rettigheter er IPR. IPR er en forkortelse for det engelske begrepet Intellectual Property Rights som altså betyr immaterielle rettigheter. Immaterielle rettigheter kan man beskytte mot (mis)bruk fra andre. Det er to slike beskyttelsesmetoder som er nedfelt i norsk rett. Det ene er beskyttelsen av materiell som faller inn under kategorien "åndsverk", og det andre er patent, design- og varemerkeregistrering. De to metodene er vesensforskjellige i den forstand at åndsverk får sin beskyttelse uten at man behøver å foreta seg noe, mens patenter, design og varemerker må registreres for å få beskyttelse mot utenforstående. Ved høgskolen, i likhet med veldig mange andre arbeidsplasser, oppstår det immaterielle rettigheter ved tilsattes arbeidsinnsats hver dag. Hva slags immaterielle rettigheter snakker vi om da? Den immaterielle rettigheten som sannsynligvis oftest oppstår, er opphavsretten. Opphavsrett er regulert i lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsretten til åndsverk, åndsverkloven (åvl.). Forelesninger vil for eksempel i de aller fleste tilfeller være åndsverk som er opphavsrettsbeskyttet, jfr åvl. 1 pkt 2). Denne bestemmelsen fastslår at et foredrag er et åndsverk. Det samme gjelder skriftlig materiell som artikler, kronikker, powerpointer med mer. Det er videre slik at det ikke er skriftligheten som er avgjørende, men muligheten til reproduksjon. Opptak av musikkverk eller en skulptur vil også være 5

6 opphavsrettsbeskyttet. Fordelingen av eiendomsretten til opphavsrettigheter som oppstår som følge av ansettelsesforhold er ikke regulert i lovs form, og vil være hovedtema i dette dokumentet. Andre immaterielle rettigheter som fra tid til annen oppstår ved høgskolen er patentrettigheter, det vil si at noen av høgskolens tilsatte har funnet opp noe som kan patenteres. Det kan være en gjenstand, en arbeidsprosess eller noe annet nytt og reproduserbart. 2.2 Omfang og avgrensning Omfang Retten til å bli navngitt som oppfinner, opphavsmann, designer eller den som på annen måte står bak det verket eller produktet kan ikke noen andre overta 1. Det betyr at selv om arbeidsgiver for eksempel kan overta retten til å bruke forskningsresultater til videre forskning og undervisning, så skal den personen som har kommet frem til resultatene navngis. Når spørsmålet om overdragelse drøftes videre i dokumentet, er aldri navngivningsretten omfattet av disse drøftelsene. Som nevnt ovenfor er den immaterielle rettigheten som trolig oppstår oftest ved høgskolen, opphavsretten. Hvem som skal ha rettighetene til videre utnyttelse av opphavsrettsbeskyttede verk er ikke avklart. Av den grunn blir det opphavsretten som kommer til å behandles i dette dokumentet. Det er foretatt en undersøkelse av hvilke typer åndsverk som fakultetene erfarer at oppstår ved HiT, og tilbakemeldingene viser at følgende åndsverk skapes ved høgskolen: Data/databaser (forskningsmateriell) Patenter Skjønnlitterære verk Skjønnlitterære oversettelser Komposisjoner/musikkverk Muntlige foredrag Kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art Skrifter av alle slag Sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill Filmverk Fotografiske verk Malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst Skulpturer av alle slag Bygningskunst, så vel som tegninger og modeller av selve byggverket Billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket Oversettelser og bearbeidelser av verk som nevnt foran Datamaskinprogrammer Vi kan ta utgangspunkt i at det i realiteten vil oppstå alle slags typer åndsverk ved HiT. 1 Jfr Åvl 3 og 11 6

7 2.2.2 Avgrensning Typer immaterielle rettigheter Andre immaterielle rettigheter som fra tid til annen oppstår ved høgskolen er patentrettigheter, det vil si at noen av høgskolens tilsatte har funnet opp noe som kan patenteres. Det kan være en gjenstand, en arbeidsprosess eller noe annet nytt og reproduserbart. Patentrettigheter er regulert både i patentloven og i lov om arbeidstakeroppfinnelser. HiT har allerede regulert håndtering av patentrettigheter internt 2, så patent vil bare behandles overfladisk her. Videre kan det oppstå immaterielle rettigheter som for eksempel rettigheter til en utviklet design 3. Vi har også tilfeller der høgskolen kunne ønske å registrere et varemerke. Både design og varemerkerett er immaterielle rettigheter, men vil ikke behandles utfyllende i dette dokumentet. I forslaget til politikk må vi ta hensyn til eksisterende rett, politiske føringer fra våre eiere og hovedprinsipper fra andre finansierende institusjoner. Det er en vesensforskjell mellom offentlig og privat finansiering som tilsier ulik behandling av immaterielle rettigheter som stammer fra de ulike kildene. Immaterielle rettigheter finansiert av privat sektor vil ofte være forskningsresultat, men man kan tenke seg tilfeller der også undervisningsoppdrag eller design og kunstoppdrag faller inn under dette Offentlig myndighetsutøvelse og administrativt arbeid Når det gjelder åndsverk, går det et prinsipielt skille mellom deler av det administrative arbeidet og annet arbeid utført ved høgskolen. Det er fordi ikke alt skriftlig materiell er opphavsrettsbeskyttet. Unntaket gjelder skriftlige «vedtak» samt «forslag, utredninger og andre uttalelser» som innholdsmessig er å anse som offentlig myndighetsutøvelse. Det vil si at tekster skrevet av administrativt tilsatte som hovedregel faller utenfor åndsverkloven. Tekster som ikke innebærer offentlig myndighetsutøvelse, som for eksempel interne notat, kan allikevel være beskyttet av åvl. Det gjelder også myndighetsutøvelse som ikke nødvendigvis er offentlig, som brev om tilsetting eller utredninger om organisering. Eksamenssensur vil være et eksempel på offentlig myndighetsutøvelse i denne sammenhengen, og derfor unntatt opphavsrettsbeskyttelsen. Det blir derfor en forenkling å si at administrativt tilsattes tekster eller «verk» ikke er beskyttet av opphavsretten mens faglig tilsattes tekster og «verk» er det. Men som en tommelfingerregel i hverdagen, kan det være greit å forholde seg til. Slikt skriftlig materiell vil ikke bli behandlet nærmere her Studenter Studenter har ikke den samme formelle relasjonen til høgskolen som arbeidstakere har. Hovedregelen om at den som utviklet verket og har opphavsretten til det, vil imidlertid også gjelde her. Skal for eksempel bacheloroppgaver eller masteroppgaver kunne benyttes i videre forskning eller undervisning ved høgskolen, må det avtales særskilt med opphavsmannen altså studenten. 2 Se S-sak 120/07 3 Lov av 14.mars 2003 nr 15 om beskyttelse av design (designloven) 7

8 Ph.d.-kandidater Ph.d.-kandidater står i en mellomstilling mellom studenter og tilsatte. Kandidatene er lønnet av HiT, men ph.d.-studiet regnes fortsatt som et utdannelsesløp. I forskriften om utdanning som leder frem til ph.d. ved HiT er det satt inn en egen bestemmelse som regulerer rettighetene til arbeidet og utnyttelse av materiell ph.d.-kandidater produserer. Forskriftens 12 gir høgskolen følgende rettigheter: «HiT kan vederlagsfritt benytte de deler av ph.d.-avhandlingen som ph.d.-kandidaten alene har opphavsrett til, samt andre faglitterære verk som er resultatet av arbeidet med avhandlingen og som kandidaten alene har opphavsrett til, ved fremstilling av kopier til bruk i HiTs undervisnings- og forskervirksomhet. Ved slik bruk skal ph.d.-kandidaten navngis slik lovgivning og god skikk tilsier.» Dermed er spørsmålet regulert for denne gruppen Datamaskinprogrammer Et datamaskinprogram er regnet som et åndsverk. Det er gitt en særbestemmelse for eierskapet til datamaskinprogrammer i åndsverkloven 39g. For denne typen åndsverk er nemlig regelen motsatt av hovedregelen for de fleste andre verk: arbeidsgiver overtar rettighetene til datamaskinprogrammet dersom ikke annet er avtalt. En forutsetning for overtagelsen er at datamaskinprogrammet er skapt under utførelsen av arbeidsoppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgivers anvisninger. Dette er ikke noe som inngår i høgskolens kjernevirksomhet, men man kan tenke seg situasjoner i undervisningssammenheng, under forskning eller som en del av støttefunksjonene der denne bestemmelsen kan komme til anvendelse. I den videre fremstillingen av opphavsretten, avgrenses det mot datamaskinprogrammer Databaser Databaser regnes som opphavsrettsbeskyttede og rettighetene til databasen er regulert særskilt i åvl Politikken for immaterielle rettigheter vil derfor også omfatte rettigheter til databaser Fysisk materiell Fysisk materiell er i utgangspunktet ikke omfattet av immaterialrettsbegrepet. Med fysisk materiell tenkes i denne sammenhengen på for eksempel forskningsreagenser 5 eller cellelinjer 6. Fysisk materiell som er utviklet ved høgskolen og/eller med økonomisk støtte fra høgskolen enten ved bruk av arbeidstid eller på andre måter, skal være høgskolens eiendom. Fysisk materiell som utvikles ved HiT vil også kunne patenteres der vilkårene for patentering er tilstede. 4 Databaser er vernet i kraft av å være en sammenstilling av et større antall opplysninger eller resultatet av en vesentlig investering i tillegg til at de kan ha verkshøyde og derfor være opphavsrettsbeskyttet. 5 Fra Store Norske Leksikon: reagens = stoffer (ofte løsninger) som blant annet blir brukt til kjemisk påvisning av andre stoffer. 6 Populasjon av dyre- og planteceller som dyrkes i cellekultur og har evne til ubegrenset deling, benyttes til forskning. 8

9 2.3 Hvorfor en politikk for immaterielle rettigheter? En overordnet politikk er en retningslinje for hvordan immaterielle rettigheter som oppstår i kraft av arbeidstakeres arbeidsinnsats for høgskolen, skal behandles. En vedtatt politikk skal være en rettesnor når uklarheter eller uenighet oppstår. Politikken kan ikke legge fasiten for de mange problemstillingene som kan oppstå i praksis. En vedtatt politikk vil bidra til en mer enhetlig praksis internt knyttet til immaterielle rettigheter og skape forutsigbarhet. Politikken vil være resultatet av en interesseavveining mellom den enkelte tilsattes akademiske frihet og høgskolen som arbeidsgiver og finansieringskilde. Politikken vil ta høyde for de eksisterende og fragmenterte føringene for håndteringen av immaterielle rettigheter. 3 Eksterne føringer Selv om HiT i dag ikke har noen vedtatt politikk for håndtering av immaterielle rettigheter, ligger det en rekke føringer for hvordan rettighetene både kan og skal håndteres. De eksterne føringene skal fremstilles nærmere her. 3.1 UH-loven Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, universitets- og høyskoleloven (UH-loven) gir noen overordnede føringer for universiteter og høyskolers virksomhet som også omfatter immaterielle rettigheter. Føringene er imidlertid lite konkrete når det gjelder immaterielle rettigheter og gir derfor institusjonene et betydelig handlingsrom. Mer konkrete føringer finner man i en utredning gjort av immaterialrettsutvalget oppnevnt av Universitets- og høgkolerådet (UHR). Utredningen er kalt Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høgskolene, og ble avgitt i Utredningen er trykket i Complex 1/2004 og har vært retningsgivende for sektoren. 3.2 Arbeidstakeroppfinnelsesloven Frem til 2002 var tilsatte ved universiteter og høgskoler unntatt fra lovverk som regulerte forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i spørsmålet om eiendomsrett til immaterielle rettigheter. Rettighetene var da plassert hos arbeidstaker med den begrunnelse at vitenskapelige tilsatte ved universiteter og høgskoler burde ha en særskilt fri stilling. Dette unntaket ble innført da lov om arbeidstakeroppfinnelser ble innført i Siden da har høgskoler og universiteter utviklet seg betydelig både som forskningsinstitusjoner og arbeidsplasser. Særlig er det påpekt at graden av ekstern finansiering og samarbeid er økt, men også at mer forskning skjer i grupper og finansieres til grupper. «Lærerunntaket» var derfor ikke like lett å begrunne. I St.meld.nr.39 ( ) Forskning ved et tidsskille, kapittel ble det sagt at det er et mål å få til en bedre kommersiell utnyttelse av forskningsresultater ved universiteter og høgskoler. Som en konsekvens ble arbeidstakeroppfinnelsesloven endret. Endringen er begrenset til utnyttelsen av patenterbare rettigheter og det er gitt viktige unntak fra arbeidsgivers rett til å overta oppfinnelsen. Unntaket innebærer at arbeidstakers rett til å publisere går foran arbeidsgivers rett til å patentere. Lovendringen ble vedtatt i

10 Endringen omfatter bare oppfinnelser som er patenterbare og ikke retten til design eller åndsverk som er frembragt i et ansettelsesforhold. Det er også disse rettighetene som er gjenstand for politikken. 3.3 Navigering mellom barken og veden I februar 2011 la en interdepartemental arbeidsgruppe frem prosjektrapporten «Navigering mellom barken og veden. Vurdering av behovet for nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier». I følge gruppas mandat skulle de vurdere behovet for å utforme nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier finansiert av offentlige midler. Hvis de kom frem til at det var et slikt behov skulle de også foreslå innholdet i slike prinsipper, samt gi forslag som kan bidra til økt informasjonsutveksling, læring og profesjonalisering av forskningsinstitusjonenes håndtering av immaterielle verdier. Gruppa kom til at de positive virkningene ved å ha slike nasjonale prinsipper ville være større enn de negative virkningene. Imidlertid konkluderte gruppa med at selve utarbeidelsen av slike prinsipper burde utføres av en ekstern arbeidsgruppe bestående av representanter fra forskningssektoren, næringslivet og virkemiddelapparatet. Dette arbeidet er foreløpig ikke videreført. 3.4 Stortingsmeldingen(e) I Stortingsmelding nr 18 ( ) Lange linjer kunnskap gir muligheter, i korttekst Forskningsmeldingen, nevnes også kommersialisering av ideer fra universitets- og høgskolesektoren uten at det tas standpunkt til håndteringen av immaterielle rettigheter. Imidlertid sier meldingen følgende om forskningsresultater: Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Prinsippet skal likevel ikke komme i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene. Prinsippet er knyttet til publisering av vitenskapelige artikler, og er derfor ikke et like normgivende utsagn som man ved første gjennomlesing skulle tro. I Forskningsmeldingen vises det også til en egen stortingsmelding om immaterielle rettigheter. Denne meldingen (Meld. St. 28 ( ) Unike idear, store verdiar om immaterielle verdiar og rettar) ble lagt frem i april Meldingen beskriver dagens rammer for bruk av immaterielle rettigheter og status for bruken og har også et kapittel om Regjeringens 7 politikk for immaterielle verdier og rettigheter. I denne politikken ligger det et ønske om å fremme større bevissthet og kompetanse om og økt strategisk bruk av immaterielle rettigheter. Tiltak for å nå dette er (i korttekst) tilslutning til internasjonale avtaler og oppdatering av regelverk, opplærings- og veiledningstiltak og kjempe mot piratkopiering og varemerkeforfalskninger. Meldingen nevner ikke noen eventuell utvikling av nasjonale prinsipper for håndtering av immaterielle rettigheter, men henviser til uttalelsen fra Forskningsmeldingen om at helt eller delvis offentlig finansiert forskning bør være åpent tilgjengelig. 7 Regjeringen Stoltenberg II 10

11 3.5 Forskningsrådet Forskningsrådet er, som en av Norges største forskningsfinansierende institusjoner, normgivende for håndtering av immaterielle rettigheter. I Forskningsrådets standardkontrakt, som benyttes i alle tildelinger av midler, er prinsippene nedfelt. I tillegg ligger hovedprinsippene i et vedtatt dokument som heter Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (fra 2008). Målsettingen med Forskningsrådets rettighetspolitikk er følgende: FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser. Resultatene skal i bred forstand komme samfunnet til nytte, både gjennom oppbygging og formidling av kunnskap og kommersiell utnyttelse. Forskningsrådet har en viktig rolle i å bidra til god forvaltning av immaterielle verdier fremkommet av forskning finansiert av offentlige midler. 8 Denne generelle, overordnede målsettingen er utfylt ytterligere i dokumentet. Vi går ikke nærmere inn på dette her, bortsett fra prinsippet om rettighetsfordelingen som er nedfelt i dokumentets punkt 2: Rettigheter til prosjektresultater skal i utgangspunktet overføres fra de tilsatte som har skapt resultatene, til deres arbeidsgivere. 9 Ettersom det ikke er nedfelt andre, nasjonale prinsipper for rettighetshåndtering vil disse prinsippene få stor betydning. I denne sammenhengen er det viktig å merke seg at partene i avtaler mellom HiT og eksterne aktører ligger på institusjonsnivå. Det vil si at det er høgskolen som er ansvarlig for at våre forpliktelser i avtalen etterleves. Behandlingen av immaterielle rettigheter er ofte et tema i avtalen og høgskolen binder seg til å håndtere immaterielle rettigheter på en bestemt måte. Formelt kan vi imidlertid ikke gjøre det så lenge vi ikke selv har overtatt rettigheter til våre tilsattes åndsverk eller andre immaterielle rettigheter. Både Forskningsrådet og EU legger føringer for hvordan immaterielle rettigheter skal forvaltes i prosjekt som er finansiert av dem og for at høgskolen skal kunne følge opp dette internt, må vi overta rettighetene som oppstår i prosjektet. 3.6 EU som forskningsfinansierende institusjon En annen forskningsfinansierende offentlig institusjon er EU. I EUs nye rammeprogram, Horisont 2020, er det utviklet en standard Grant Agreement, altså en avtale som dekker så nær som alle finansieringsformer fra EU til forskere og forskningsgrupper. I denne avtalen er det et eget kapittel som omhandler forvaltningen av immaterielle rettigheter. Grovt sett består denne av to hovedpoeng, nemlig en plikt til å utnytte resultatene som oppstår i de finansierte prosjektene og Open Accesspublisering av disse resultatene. I tillegg ligger det aspekt av proteksjonisme i reguleringen som 8 Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk punkt Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk punkt

12 innebærer at adgangen til å overføre rettighetene til land utenfor EU er noe begrenset og med en slags forkjøpsrett for EU. 3.7 IPR politikk ved andre UH-insitiusjoner I utgangspunktet er det ikke mange institusjoner som har utarbeidet noe strategidokument eller noen politikk for håndtering av immaterielle rettigheter. Det har også vært et stadig tilbakevendende tema nasjonalt om det skulle utarbeides nasjonale retningslinjer. Universitetet i Oslo var tidlig ute med sin policy. De andre universitetene har, i samarbeid med Forskningsrådet utarbeidet en felles politikk. Av høgskolene er det få som har noe konkret så langt vi kjenner til, men Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) og Høgskolen i Vestfold (HiVe) samt Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har utarbeidet slike dokumenter. Det som er uheldig for sektoren, er at disse dokumentene ikke er enhetlige UiO UiO utarbeidet sin første rettighetspolitikk i 2004 og var dermed først ute av alle de norske institusjonene 10 til å gjøre dette. Politikken er senere revidert flere ganger og er et omfattende og gjennomarbeidet dokument som tar høyde for mange ulike problemstillinger. Dokumentet har på mange områder blitt retningsgivende for resten av sektoren. I forordet til politikken sies det generelt om utgangspunktet for håndteringen av rettighetene: «Universitetets rettighetspolitikk må imidlertid utformes og håndheves slik at egeninteresser må vike for samfunnets interesser når disse to forholdene ikke er forenlige.» 11 UiO har tatt utgangspunkt i at det skal være den som er oppfinner, opphavsmann eller på andre måter er den som har skapt den immaterielle rettigheten som fortsatt skal ha eierrettighetene til det de har skapt. Men, fra dette utgangspunktet har UiO gjort unntak for en rekke oppfinnelser eller verk: patenterbare oppfinnelser, ikke-patenterbare oppfinnelser, databaser, materielle produkt 12, dataprogrammer, vitenskapelig materiell og undervisningsmateriell som ikke har et personlig preg. For de to siste kategoriene har UiO en begrenset, ikke-eksklusiv bruksrett. Dette innebærer at for eksempel der hvor én eller flere tilsatte har fått i oppdrag å utarbeide et enhetlig undervisningsopplegg i et fag eller til en seminarrekke, vil dette som hovedregel bli åndsverk som universitetet kan forvalte videre (sammen med den opprinnelige opphavsmannen/opphavsmennene og begrenset til egen virksomhet, det vil si undervisning ved UiO). I motsetning til dette står undervisningsopplegg som har et klart personlig preg og som den enkelte foreleser utvikler etter eget initiativ slike undervisningsopplegg beholder opphavsmannen selv rettighetene til Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo, Innledning 12 Organisk, uorganisk og biologisk materiale, herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer betegnet fysiske gjenstander 12

13 3.7.2 NTNU Universitetene i Norge har utarbeidet en felles rettighetspolitikk 13. NTNUs rettighetspolitikk bygger på en tilpasset versjon av denne. En grunnsetning fra denne politikken er: «Resultater som er skapt eller blitt til ved universitetene eller frembrakt helt eller delvis med universitetenes ressurser, er universitetets eiendom, så langt dette ikke er eller vil komme i konflikt med andres rettigheter.» Retningslinjene gjelder alle tilsatte og alle kategorier arbeidsresultater. Dette er en tilsynelatende svært omfattende regulering. Slik det fremstår av teksten, får universitetene rett til for eksempel å kommersialisere opphavsrettsbeskyttet materiell, som f.eks. videresalg av kunstobjekter skapt av tilsatte eller sette sammen artikler til artikkelsamlinger og selge dem. Den felles politikken ble vedtatt som retningsgivende for NTNU i 2008, i påvente av nasjonale retningslinjer. NTNU vedtok egne retningslinjer for håndtering av immaterielle rettigheter i I disse retningslinjene holder NTNU fortsatt fast ved at utgangspunktet er at alt som skapes av tilsatte ved NTNU i utgangspunktet blir universitetets eiendom. Det er motsatt utgangspunkt av UiO. Fra denne hovedregelen er det imidlertid gjort viktige unntak: a) Tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstverk NTNU anerkjenner og vektlegger de tilsattes rett til å skape og formidle egne åndsverk. Universitetet vil følgelig som hovedregel ikke kreve overført til seg rettigheter til kommersiell utnytting av tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstverk. Avtaler om hel eller delvis overdragelse av rettigheter til åndsverk; herunder verk som nevnt i foregående avsnitt, skal alltid ivareta den tilsattes ideelle rettigheter b) Undervisningsopplegg og -materiell Undervisningsopplegg og -materiell som har et klart personlig preg eller som faller inn under unntaket etter bokstav a) foran eies av de(n) tilsatte. c) Resultater skapt i oppdrag Med mindre annet er avtalt for det enkelte prosjekt, tilfaller eiendomsretten til resultater som er skapt i oppdrag, oppdragsgiver. d) Resultater skapt av studenter Selv om utgangspunktet er diametralt motsatt av UiOs utgangspunkt, blir realitetene knyttet til NTNUs rettighetspolitikk i praksis ganske like UiOs. Det er for immaterielle rettigheter som ikke er omfattet av unntakene oppregnet ovenfor at det er forskjell på de to institusjonenes politikk. Immaterielle rettigheter som ikke er unntatt er i utgangspunktet NTNUs eiendom, mens det ved UiO må inngås enkeltavtaler om overdragelse av rettigheter som ikke er vedtatt overført til UiO. Det er for disse «restrettighetene» man ser forskjell på de to tilnærmingsmåtene

14 3.7.3 UiB UiB utarbeidet en rettighetspolitikk som ble vedtatt av Universitetsstyret Utarbeidelsen av en politikk ble initiert etter et vedtak fra juni 2008 vedrørende den felles politikken for universitetene i Norge nevnt under UiB har ikke innført denne politikken direkte. UiBs rettighetspolitikk er bygget opp litt annerledes enn UiOs, men innholdsmessig er avviket ikke stort. Av det som har størst relevans for høgskolens politikk nevnes følgende: Ved UiB skilles det også mellom personlig preget undervisningsmateriell og undervisningsmateriell av mer generell karakter når det kommer til overtagelse. E-læring og digitalisering av materiell er ikke håndtert eksplisitt i politikken, men det vises til at det i tilfeller der det er satt av særskilte ressurser til utvikling av større undervisningsopplegg som for eksempel film, multimediamateriell eller programmer bør det utformes konkrete avtaler for å skape klarhet i rettighetsforholdene. Generelt ser det ut til at UiB i liten grad ønsker å overta rettighetene til materiell som ikke direkte kan utnyttes innenfor UiBs kjernevirksomhet HiVe Høgskolen i Vestfold vedtok sin politikk for immaterielle rettigheter høsten Politikken er lagt opp litt annerledes og går langt i å la de tilsatte beholde eierskap til rettighetene. HiVe forbeholder seg en rett til å bruke materiellet i videre forskning og undervisning ved institusjonen. Realiteten er ganske lik som ved både UiO og NTNU, patenterbare oppfinnelser kan kreves overført, rettigheter til undervisningsmateriell som ikke har et klart personlig preg kan overtas av HiVe. Rettighetene til andre åndsverk beholdes i utgangspunktet av den tilsatte, men kan brukes og videreutvikles i høgskolens utdannings- og forskningsvirksomhet HiOA Ved HiOA er fordelingen av rettigheter delvis regulert i arbeidsavtalen 14. Politikken omfatter derfor bare de tilfeller der det ikke allerede er regulert i arbeidsavtalen. Utgangspunktet ved HiOA er at resultater som er skapt eller blitt til ved høgskolen eller frembrakt helt eller delvis med høgskolens ressurser er høgskolens eiendom. Utgangspunktet er imidlertid begrenset noe ved at det i tillegg foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av for eksempel hva som er skapt og til hvilket formål, bruk av arbeidsgivers utstyr og infrastruktur, hvilke investeringer arbeidsgiver har gjort, samt hvilke arbeidsoppgaver arbeidstaker har. Med mindre annet er avtalt, har arbeidstakeren opphavsretten til blant annet tradisjonelle faglitterære verk, undervisningsopplegg- og materiell, kunstverk og design. 15 HiOA har tilsynelatende en mindre generell politikk, så i hvilken grad den samsvarer med eller avviker fra andre institusjoners politikk er vanskelig å si uten å ha nærmere kjennskap til praksis. En slik løsning gir større fleksibilitet i systemet, men vil også bli mindre forutsigbar og kan generere mer arbeid knyttet til vurderinger av enkelttilfeller. 14 IPR for HiOA: HiOA/Rettighetspolitikk-for-arbeidstakere 14

15 3.7.6 HiST Politikk for immaterielle rettigheter ved HiST ble vedtatt i Politikken avgrenser eksplisitt mot opphavsrettigheter og blir derfor i liten grad relevant for dette dokumentet. HiSTs politikk omfatter i all hovedsak patentering og kommersialisering av ideer og oppfinnelser. 3.8 Creative Commons og Open Access Creative Commons (CC) er en internasjonal organisasjon som har til formål å fremme deling av materiell som enten er fritt eller som egentlig ville vært beskyttet av opphavsrett. Det kan være for eksempel bilder, datamaskinprogrammer, filmer, presentasjoner, musikk eller artikler. Motivasjonen bak organisasjonen er blant annet å gjøre et kulturelt mangfold fritt, funksjonelt og levedyktig 16. Det er opphavsmannen som kan velge å tillate slik deling. Eller sagt på en annen måte: opphavsmannen velger hvilke rettigheter hun eller han vil beholde, og hvilke rettigheter som overgis brukeren. Ofte er det satt noen grenser for videre bruk av det delte materiellet og det er laget generelle betingelser for videre bruk i såkalte lisenser. Med en Creative Commons-lisens kan opphavspersonen gi brukere en rekke rettigheter til å bruke et vernet verk eller andre frembringelser uten at det må inngås individuelle avtaler med opphavspersonen. Selv om et verk merkes med CC, vil opphavspersonen alltid ha krav på å bli navngitt. I tillegg kan det hefte andre begrensninger ved verkene. En vanlig begrensning i slike lisenser er at verket ikke kan utnyttes kommersielt. Andre vanlige begrensninger er del på samme vilkår som innebærer at dersom du bruker et CC-merket verk med denne begrensningen, må det nye verket også være CC. En tredje begrensning er at man ikke gis rett til å bearbeide verket videre. De mest brukte symbolene for CC-merking er vist i figur 3-1 Creative Opphavsmannen Commons må navngis Figur 3-1 Eksempler på symboler for CC-merking. Ikke kommersiell utnyttelse Ingen bearbeidelser Del på samme vilkår I denne sammenhengen vil spørsmålet være hvilken rettighet som skal gis forrang dersom høgskolen går inn og overtar utnyttelsesmulighetene til opphavsrettsbeskyttede verk fra opphavsmannen. I praksis; kan en opphavsmann velge å merke sitt åndsverk med CC og derved frata arbeidsgiver ytterligere utnyttelsesmuligheter? En annen trend som har utviklet seg på verdensbasis siden tidlig på 2000-tallet, er Open Access. Med Open Access menes at materiellet legges åpent tilgjengelig på Internett, gratis. Tanken er at kunnskap skal være åpen og tilgjengelig, i stedet for at man skal måtte kjøpe tilgang til den nyeste kunnskapen ved å abonnere på tidsskrifter eller kjøpe tilgang til nettbaserte publiseringskanaler. Nye Open Access-forlag dukket opp og eksisterende betalingsforlag har også begynt å publisere under Open Access. Imidlertid innebærer ikke Open Access-publisering at man kan gjøre hva man vil med det materiellet som publiseres. De største Open Access-forlagene i verden bruker CC-lisenser når de publiserer artikler. Man kan altså begrense den videre bruken av publiserte artikler ved å f.eks. begrense adgangen til bearbeiding av artikkelen eller kommersiell utnyttelse av den. 16 Fra 15

16 I tillegg til å være et generelt utviklingstrekk i sektoren så vel som regionen, er Open Access et vilkår i kontraktsmaler fra for eksempel Forskningsrådet og EU. Forskningsrådet har utarbeidet en egen politikk for Open Access der følgende er utgangspunkt: «Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet. Alle artikler med slik finansiering skal egenarkiveres» I EUs rammeprogram Horisont2020 har tilsvarende hovedprinsipp: Horizon 2020 requires the results of all the EU-funded research projects to be published in open access. In addition, Open Access to research data underlying these publications is strongly encouraged. Ettersom høgskolen allerede har vedtatt en Open Access 17 politikk har vi også indirekte tatt stilling til spørsmålet om arbeidsgivers rett til overtakelse av verket kontra opphavsmannens rett til CCpublisering. I følge vår egen politikk er utgangspunktet at tilsatte ved høgskolen som hovedregel (under ellers like betingelser) skal velge Open Access-publisering 18. Arbeidstakers rett til å publisere artikler under CC-vilkår går foran høgskolens rett til å overta materiellet. For andre åndsverk enn artikler er imidlertid høgskolens holdning uavklart, men en analogi fra Open Access-politikken ville tilsi at høgskolen også oppfordrer til utstrakt bruk av Creative Commons, og respekt for at tilsatte velger CC-merking av sine verk på bekostning av høgskolens eventuelle rettigheter. 4 Interne vurderinger En overordnet målsetting med politikken er at immaterielle rettigheter utviklet av tilsatte ved HiT skal komme samfunnet til gode. I det neste skal vi gå nærmere inn på muligheter og begrensinger ved høgskolens egen håndtering av immaterielle rettigheter. Det er på overordnet nivå skilt mellom rettigheter som oppstår ved bruk av offentlige midler og rettigheter som oppstår ved finansiering fra private midler. Det er fordi det overordnede hensynet til at samfunnet skal få noe tilbake fra investeringen er sterkere ved offentlig finansiering enn ved privat. I tillegg anerkjennes det at private bedrifter har et større behov for å beskytte immaterielle rettigheter av forretningsmessige grunner. Den dynamikken og kunnskapsoverføringen som skjer i samarbeid med private bedrifter har en selvstendig verdi som kan forsvare utsatt offentliggjøring av resultater 19. I vurderingen av hvordan høgskolen skal håndtere immaterielle rettigheter som tilsatte utvikler i jobbsammenheng er det naturlig å se nærmere på hvor langt arbeidsgivers styringsrett strekker seg. 17 Fra openaccess.no: Open Access = åpent tilgjengelige vitenskapelige tidsskrifter og åpne publikasjonsarkiver 18 S-sak Utsatt offentliggjøring krever Styrets godkjennelse jfr. UH-loven 1-5 (6). 16

17 4.1 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett beskrives gjerne som retten til å tilsette og si opp sine arbeidstakere, og til å organisere, lede og fordele arbeidet. Styringsretten kalles ofte også for den «restkompetanse» arbeidsgiver har innenfor de rammene lov- og avtaleverket setter. 20 Spørsmålet om hvor langt arbeidsgivers styringsrett strekker seg er svært relevant i denne sammenhengen, ikke minst i konkrete spørsmål av typen: kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakere å ta opp forelesninger digitalt? Kan arbeidsgiver pålegge at forskning skjer på bestemte vilkår eller at undervisningen legges opp på en bestemt måte? Arbeidsgivers styringsrett henger sammen med arbeidstakers arbeidsavtale. Av arbeidsavtalene for vitenskapelige stillinger ved HiT framgår det innenfor hvilken stillingskategori og fagområde ansettelsen gjelder. Med hensyn til arbeidsoppgaver er arbeidsavtalene ganske åpne. Det er kun for noen lederstillinger og faglige toppstillinger at det er fastsatt egne stillingsbeskrivelser med nærmere angivelse av stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver. Dersom det skulle være behov for det, gir dette arbeidsgiver handlingsrom til å foreta endringer i arbeidsoppgavene for de fleste vitenskapelig tilsatte ved HiT. Forutsetningen for eventuelle endringer i arbeidsoppgaver er at stillingens grunnpreg ikke forandres. Arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rettigheter vil overlappe hverandre; se figur 3-2. Arbeidsgivers immaterielle rettigheter består av rettigheter som er overført fra arbeidstaker. Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers immaterielle rettigheter Arbeidstakers immaterielle rettigheter Figur 4-2 Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett, arbeidsgivers immaterielle rettigheter og arbeidstakers immaterielle rettigheter Tilsatte i vitenskapelige stillinger har en generell plikt til å forske, formidle og undervise. Gjennom arbeidsplanen tildeles arbeidstaker arbeidsoppgaver. 20 Statens personalhåndbok

S-sak 108/14. Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

S-sak 108/14. Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark S-sak 108/14 Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet av

Detaljer

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Bakgrunn Med grunnlag i universitets- og høyskoleloven 1-3 bokstav (e) er alle utdanningsinstitusjonene

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Godkjent av Samisk høgskoles styre i møte 16-17.12.2014, sak S-37/14. 1. Innledning Retningslinjene har som formål å sikre tilsattes og studenters

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Halvor A. Døli 2006/1257 HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SAKER SOM FALLER INN UNDER ARBEIDSTAKEROPPFINNELSESLOVEN

Detaljer

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Vedtatt av universitetsstyret 9. juni 2010 (S-sak 36/10)

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR)

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Adm direktør Arvid Hallén Ingeniørenes Hus 30. jan 2008 Hvorfor er IPR blitt et tema (i Norge)? Verdiskapingsutfordringen En nøkkel: Vår evne

Detaljer

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 11.02.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Debbie Rønning Dro@patentstyret.no 24. april 2009 Patentstyret Arbeidstakeroppfinnelse Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold

Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Høgskolens håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av høgskoleansattes arbeid 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Fastsatt av: Universitetsstyret (sak 27/2011) Gjelder fra: 01.06.2011 Ansvar for vedlikehold og oppdatering: Forskningsdirektøren Ansvar for gjennomføring:

Detaljer

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003 NOTAT Til Fra Norges forskningsråd v/stein Øberg Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen Dato 5. februar 2003,00$7(5,(//(5(77,*+(7(55(777,/3526-(.75(68/7$7(5 )256.1,1*65c'(76.2175$.769,/.c5 6DPPHQIDWQLQJ±IRUVODJWLOQ\IRUPXOHULQJDYSNWLJHQHUHOOH

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold

Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold Høgskolens håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av høgskoleansattes arbeid 1. Oversikt over ulike

Detaljer

Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk:

Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk: Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk: Utkast Side 1. NTNUs IP-politikk(skal inngås om intro-side på weben) Universitetets lovfestede samfunnsoppgaver er å forske,

Detaljer

Forskningsrådets nye rettighetspolitikk

Forskningsrådets nye rettighetspolitikk Forskningsrådets nye rettighetspolitikk SFI-Forum 2008, torsdag 3. april 2008 Odd M. Reitevold, Norges forskningsråd 1. Endringer i lovverket 2. Forskningsrådets praksis i dag 3. Hva skjer i andre land

Detaljer

Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater

Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater Innhold Avtalens bakgrunn og formål... 2 1 Hovedregler... 2 2 Arbeidstakere

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer

Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Åpen tilgang, digitalisering og delingsøkonomiens utfordringer Innlegg av Margunn Aanestad (UiO, UiT) ved UHR Bibliotekutvalgets lederforum 26. oktober 2016 Bakgrunn I St.meld.nr. 20 (2004-2005), Vilje

Detaljer

Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn?

Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn? Immaterielle rettigheters relevans til offentlige data - når slår de inn? Åpne data i offentlig sektor juridisk seminar 12. desember 2012 Advokat Terese Hallén-Hasaas (thh@kluge.no) 1 17. desember 2012

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet

Vedtatt av Styret ved NTNU Revidert av Det humanistiske fakultet NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING (Ph.d.) AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B OG C Vedtatt av Styret ved NTNU 22.05.2003. Revidert av

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) AVTALE OM OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED INNLEDNING UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) Avtalen inneholder vilkår for opptak til ph.d. - utdanningen ved UiB og er utformet i samsvar med de lover og forskrifter

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

Vedtakssak Dato:

Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 28.11.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-42/14 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved HiST Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER

HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 1. juni 2011 HØRING OM NASJONALE PRINSIPPER FOR HÅNDTERING AV RETIGHETER TIL IMMATERIELLE VERDIER Innledning. Tekna har mottatt høringen,

Detaljer

Å Forskningsrådet MARS 2011

Å Forskningsrådet MARS 2011 Å Forskningsrådet RHFenes strategigruppe for forskning Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ cs^ X- 11, MARS 2011 Vår saksbehandler/tlf. Vår ref. Oslo, Line Hallenstvedt Bjørvik, 22 03 71 75 201003647 8.3.2011

Detaljer

HS-V-029/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)

HS-V-029/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-029/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner Nils Pharo Innhold Åpen tilgang (open access) Bakgrunn «Gratis» og «libre» OA Norsk og internasjonal politikk og retningslinjer Grønn OA Gyllen OA Definisjon

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Arbeidstakeroppfinnelser

Arbeidstakeroppfinnelser Arbeidstakeroppfinnelser Bioteknologisk Brennpunkt Møteplass IPR Arbeidstakeroppfinnelsesloven og erfaringer fra meklingsnemnda Lisbeth Garder Wolther lgw@zacco.com Arbeidstakeroppfinnelser lovens virkeområde

Detaljer

Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling

Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets IPR-arbeid, kontrakter og avtalemaler Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets FoU-kontrakt Kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet består av: Et underskrevet

Detaljer

Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold

Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Reglement for håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold 1 Bakgrunn Med grunnlag i universitets- og høyskoleloven 1-3 bokstav (e) er alle utdanningsinstitusjonene

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Kulturdepartementet Dato: 10.06.2016 Saksnr..: 2016/4286 KRISSKA Utkast - Høringsuttalelse - ny åndsverklov 1. Innleding Universitetet i Oslo viser til Kulturdepartementets

Detaljer

ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT. John S. Gulbrandsen advokat

ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT. John S. Gulbrandsen advokat ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT John S. Gulbrandsen advokat UTGANGSPUNKTET FOR EIERSKAPET Åndsverksloven 1 Den som skaper et åndsverk Designloven 1 Den som har frembrakt en design Patentloven 1 Den som har gjort

Detaljer

Forelesninger H-14 Dag 2: Vilkår for vern av åndsverk

Forelesninger H-14 Dag 2: Vilkår for vern av åndsverk Forelesninger H-14 Dag 2: Vilkår for vern av åndsverk Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad Åndsverkloven 1 Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket Med åndsverk forståes i denne lov litterære,

Detaljer

Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia?

Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia? Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia? Odd M. Reitevold Spesialrådgiver Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå? Større bevissthet

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Versjon februar 2014 INNLEDNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED HØGSKOLEN I HEDMARK Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) anbefalt

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Ås, 21. september Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 147/2010

Ås, 21. september Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 147/2010 US-SAK NR: 147/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): VEGARD ARNHOFF ARKIVSAK NR: US SAK 69/2008 Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3 Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 1. HiSTs IPR-politikk omfatter: a) I henhold til lovverk: Patenterbare oppfinnelser ( Lov om retten til oppfinnelser gjort

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013.

HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D. Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. HØGSKOLEN I MOLDE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B, C OG D Vedtatt av styret ved Høgskolen i Molde 15.10.2013. DEL A: GENERELL DEL 1 FORMÅL Avtalen gjelder kandidater

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Lovens betegnelse på innehaver av opphavsrett bør derfor endres til «opphavsperson».

Lovens betegnelse på innehaver av opphavsrett bør derfor endres til «opphavsperson». Angående høring om forslag til ny åndsverklov Det vises til høringsnotat om forslag til ny lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven), med høringsfrist 1.9.2016. De undertegnede, som er vitenskapelig

Detaljer

Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter.

Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter. Universitetet i Stavanger Styret US 83/09 Immaterielle rettigheter (IPR) (ephortesak 2009/3124) Saken gjelder: Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter.

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder

Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder Vedtatt av universitetsstyret 3.2.2017 Oppdatert versjon godkjent av rektor 22.02.2017 Erstatter Reglement for håndtering

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU dd.mm.åååå

Vedtatt av Styret ved NTNU dd.mm.åååå Forslag til revidert opptaksavtale februar 2013 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING (PH.D.) AVTALEN BESTÅR AV DELENE A, B OG C Vedtatt

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

NTNU S-sak 36/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: KWB/MØi N O T A T

NTNU S-sak 36/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: KWB/MØi N O T A T NTNU S-sak 36/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10.05.2010 Arkiv: KWB/MØi N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og

Detaljer

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012

DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON. Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON Internseminar NCE Smart Energy Markets klyngeworkshop 8-9. november 2012 INNFØRING I IMMATERIELLE RETTIGHETER (IPR) Hva er immaterielle rettigheter (IPR)? IPR er en forkortelse

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje Kontrakter og IPR håndtering Mariken Vinje Generelle kontraktsvilkår fra 2009 Endringer som følge av ny rettighetspolitikk Pkt 1 det er innført enkelte nye begreper Pkt 2.2 krav til konsortieavtale Pkt

Detaljer

Tradisjonshåndverk rettigheter og muligheter

Tradisjonshåndverk rettigheter og muligheter Tradisjonshåndverk rettigheter og muligheter 24. november 2016 Advokat Astri M. Lund Åndsverkloven (Åvl.) 1 Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes i denne lov litterære,

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING - HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING - HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING - HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Avtalen bygger på forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge ((FOR-2015-12-18-1893) ph.d.-forskriften)

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering

Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering Retningslinjer for tildeling av støtte fra UiBs budsjettpost for åpen publisering 1. Hvilken type open access publisering kan motta støtte? Spørsmålet er om midler fra budsjettposten kun skal brukes til

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO RINF Hvem har opphavsrett? Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK

UNIVERSITETET I OSLO RINF Hvem har opphavsrett?  Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK RINF 1200 Hvem har opphavsrett? Hvem har opphavsrett? Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket Opphavsretten oppstår hos den eller de som yter den skapende innsats Originær opphavsmann Andre

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010

Open Access i Norge. Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 Open Access i Norge Det 72. norske bibliotekmøte Hamar, 18. mars 2010 OPEN ACCESS I NORGE Status Hva skjer? Hva bør skje? 2 STATUS MARS 2010 Så godt som alle universiteter og høgskoler har et institusjonelt

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT DOKTORGRADSUTDANNING INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av den av Det norske universitetsråd av 09.12.1996 (oppdatert 01.10.99) anbefalte standardforskrift

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

BLOGG OG SPRÅKUNDERVISNING

BLOGG OG SPRÅKUNDERVISNING BLOGG OG SPRÅKUNDERVISNING Louise Mifsud Høst 2013 Oversikt Blogg og LK06 Digital dømmekraft: Opphavsrett Hva er en blogg? Forskning om blogg i undervisning Praktisk Sett up blogg Noen ideer om bruk av

Detaljer

Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling

Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr. Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets kontrakter og avtalemaler med fokus på ipr Mariken Vinje Avd.dir. juridisk avdeling Forskningsrådets FoU-kontrakt Kontrakten mellom prosjektansvarlig og Forskningsrådet består av: Et underskrevet

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/16 Revisjon av rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/03997-8 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, forsknings- og

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)»

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» «Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» Vedtatt i styret 8. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.2 2. Hva omfattes av rettighetspolitikken? s.2

Detaljer

REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER

REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER Fastsatt av Styret ved Universitetet i Tromsø 19.11.2009 (S 87-09) Gjelder fra 19.11.2009 Hjemmel Lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning

Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning Nasjonale retningslinjer: Åpen tilgang til forskning - et krav for finansiering? Oddrun Samdal Viserektor for utdanning 25.10.2016 Horisont 2020 Gull og grønne Fra 2014 må alle H-2020-artikler være tilgjengelig

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 9/ Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 9/ Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 9/14-18.12.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/contenuview/full/1

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS

tollovervåking knowhow bedriftshemmeligheter design Advokatfirmaet Solbø AS tollovervåking knowhow? bedriftshemmeligheter design Slependveien 48 på Slependen www.solboe.no 6 advokater Marthe F. Hagberg 10 års erfaring knyttet til immaterielle rettigheter rådgivende arbeid, beskyttelse

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I STAVANGER (UiS)

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I STAVANGER (UiS) AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I STAVANGER (UiS) INNLEDNING Opptaksavtalemalen er en omarbeidet versjon av UHRs utkast til opptaksavtale og er fastsatt av forskningsutvalget ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 40-06, 14. september 2006 Sist endret: Universitetsstyret i sak S 59-14 Gjelder fra: 1. januar 2015 Hjemmel: Fastsatt i kraft av

Detaljer

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo Basert på to utredninger fra to arbeidsgruppe nedsatt av rektor Arild Underdal, ledet av Ole Sejersted. Første versjon av UiOs

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring

Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Hvilke tiltak har universitetssektoren satt i gang som følge av bevilgninger til IPRopplæring Norsk biotekforum Møteplass IPR 10.mars 2011 Cathrine Fahre Holt, Nærings- og handelsdepartementet Bakgrunn

Detaljer

Budsjettpost for åpen publisering

Budsjettpost for åpen publisering UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 28/16 28.04.2016 Dato: 04.04.2016 Arkivsaksnr: 2011/7569 Budsjettpost for åpen publisering Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer