ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG"

Transkript

1 Rødts 4. Landsmøte mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO

2 Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser" endres til "rovdriften på viktige naturressurser" Forslagsnummer: 2 Sidenummer:3 Fra linjenummer: Vi mener for eksempel at bankene må underlegges offentlig eierskap, styring og kontroll framfor at staten stiller hundervis av milliarder til disposisjon for banker og finansfolk. Begrunnnelse: Eiendomsretten må med, ikke bare string og kontroll. Fra linjenummer: 92, er innarbeida i forslag 2 Forslagsnummer: 3 Sidenummer:3 "offentlig kontroll" endres til "offentlig eierskap"

3 Forslagsnummer: 4 Sidenummer:3 Fra linjenummer: "Fra jakten på billig olje og gass preger mer og mer av norsk økonomi...det gir stor aktivitet i en rekke næringer, bl. a. i deler av verftsnæringen, og det driver fram en petroleumsrettet teknologiutvikling som også kan brukes i andre land" Begrunnelse: forkorting Forslagsnummer: 5 Sidenummer:3 Fra linjenummer: Statens finansielle situasjon er enestående sterk. Det skyldes nåværende og tidligere oljeinntekter som samles opp i Oljefondet (som misvisende kalles for Statens Pensjonsfond Utland planen er ikke å bruke pengene til pensjoner). Tilsynelatende er olje- og gassressursene på norsk sokkel både i sør og i nord en lykke for folk i Norge. Men de svære profittmulighetene i olje- og gassutvinning styrer mer og mer av norsk økonomisk politikk, av næringspolitikken, av miljøpolitikken, og av utenrikspolitikken. Statoil er blitt et helt vanlig imperialistisk oljeselskap, der milliardene satses over hele verden, og der aktiviteten har en minst like elendig klimaprofil som de andre oljeselskapene har. Den norske storkapitalen og dens stat lever høyt på petroleumsutvinninga så lenge den varer. I den fasen verden er nå, gir dette Norge en reaksjonær rolle i internasjonale, økonomiske fora. Norge har begynt å pøse svære beløp av Statens oppsparte formue inn i Det internasjonale pengefondet (IMF) sitt arbeid for å støtte opp om den internasjonale finanskapitalen i krisetider. Før jul 2011 kunngjorde statsminister Stoltenberg at Norge stilte 55 milliarder kroner i til disposisjon for IMF, og i februar 2012 ble det meldt om ytterligere milliardoverføringer. Begrunnelse: Forkorting

4 Forslagsnummer: 6 Sidenummer:3 Fra linjenummer: Statoil har blitt et helt vanlig imperialistisk oljeselskap, som raner andre lands oljereserver akkurat som andre oljeselskap. Oljeboring og tjæresandutvinning fører til sterk forurensing av naturen. (Forklaring: "elendig klimaprofil" er en del av den oljebaserte økonomien. Det kan ikke finnes oljeutvinning med god klimaprofil)

5 Forslagsnummer: 7 Sidenummer:4 Fra linjenummer: Setningen "Den økonomiske politikken i Norge framstår som velordnet, mens den i virkeligheten osv " flyttes til linje 134. (Den passer veldig dårlig som innledning på det avsnittet den står i (som handler om Norge som imperialistisk land) men kan passe bra som innledning på nest avsnitt. Forslagsnummer: 8 Sidenummer:4 Fra linjenummer: Den økonomiske politikken i Norge framtrer som velordnet, mens den egentlig ikke er bærekraftig. Forslagsnummer: 9 Sidenummer:4 Fra linjenummer: Arbeiderklassen i mange land kjemper for å avskaffe kapitalismen og i stedet utvikle en økonomisk verdensorden styrt av folks viktigste behov. I den fasen verden er nå blir Norge en motpol i stedet for en medspiller i denne kampen i internasjonale, økonomiske fora. Begrunnelse: Kapitalismen er pr. definisjon profittstyrt, derfor foreslår jeg at vi fjerner dette ordet. Jeg foreslår at setningen deles i to, og at ordet reaksjonær byttes ut med den foreslåtte omskrivingen. En undersøkelse for en del år siden viste at et flertall ikke visste hva ordet reaksjonær betyr. Vi må i størst mulig grad bruke et språk som vanlige folk forstår.

6 Forslagsnummer: 10 Sidenummer:4 Fra linjenummer: Rødt arbeider for et allsidig produksjonsliv i Norge, der vi bruker deler av Oljefondet og retter næringspolitikken offensivt inn på å utvikle langsiktig, miljøvennlig næringsvirksomhet. En slik satsing på framtidsrettet utvikling av næringsvirksomhet og trygge arbeidsplasser kan ikke skje uten omfattende statlig innsats og oppsigelse av EØSavtalen, slik at vi løsriver oss fra det kapitalens fellesskap som EU er. Rødt vil bruke Oljefondet både til å utvikle infrastruktur og en bærekraftig næringsvirksomhet i Norge, og framfor alt til å hjelpe arbeiderklassen i andre land til å bygge opp sin egen produktive, bærekraftige virksomhet. Rødt vil løsrive Norge fra den tette økonomiske, politiske og militære koplingen til USA en kopling som er blitt enda sterkere etter at norsk økonomi ble en oljeøkonomi. Det betyr å nekte å delta i kriger omkring i verden ofte motivert av kamp for strategiske ressurser som olje. I 2008 var Norge verdens fjerde største våpeneksportør. Vi vil arbeide for omstilling av norsk våpenindustri. Rødt mener at fagbevegelsen er en avgjørende kraft for å kunne presse fram en slik framtidsrettet utvikling av norsk arbeids- og produksjonsliv. Der er arbeidsfolk som skaper verdiene i samfunnet, og en sterk fagbevegelse som setter arbeiderklassens interesser først, er nødvendig både for å forsvare lønns- og arbeidsbetingelser som er oppnådd, og for å drive fram kampen for en velferdsstat med universelle velferdsordninger og et nytt, framtidsrettet sosialistisk samfunn. Begrunnelse: Forkorting Forslagsnummer: 11 Sidenummer:4 Fra linjenummer: Rødt arbeider for et allsidig produksjonsliv i Norge, der vi bruker deler av Oljefondet og retter næringspolitikken offensivt inn på å utvikle langsiktig, miljøvennlig næringsvirksomhet. På den måten kan norsk kompetanse og norske ressurser virkelig bli en kraft i arbeidet for å hindre en klimakatastrofe. Begrunnelse: Deler en lang setning i to slik at det blir lettere å lese.

7 Fra linjenummer: 138 Forslagsnummer: 12 Sidenummer:4 uten -> og med sterkt reduserte Begrunnelse: Uten utslipp er neppe teknologisk mulig.

8 Fra linjenummer: 141 Forslagsnummer: 13 Sidenummer:4 Verdens Handelsorganisasjon og GATS-avtalen er likeledes redskaper for markedsmakten, og Norge bruker GATS kynisk for å presse igjennom liberalisering av næringssektorer i fattige land hvor norske selskaper har interesser. Fra linjenummer: 144 Forslagsnummer: 14 Sidenummer:4 Rødt går imot handlingsregelen, som skal hindre bruk av Oljefondet. Oljefondet bør brukes, men i en takt som fungerer fornuftig i økonomien. Forslagsnummer: 15 Sidenummer:4 Fra linjenummer: Setningen på linje endres til: I stedet vil vi bruke fondet som et aktivt redskap til å skape en annen og bedre verden. I Norge vil vi bruke fondet til framtidsrettede formål, med særlig vekt på investering i infrastruktur og omstilling bort fra olje- og gassavhengighet og over mot en bærekraftig og fornybar framtid. Fondet skal også brukes til tiltak som kan styrke kampen som folk i andre land fører for å bygge opp sin egen bærekraftige framtid. Begrunnelse: Den nåværende formuleringen er for snever, ved at den bl.a. utelukker at vi skal kunne bruke av Oljefondet til viktige saker som ikke gjelder infrastruktur og fossilfri framtid. Vi trenger denne åpningen når folk spør oss: "Men hvor skal dere ta pengene fra?". Særlig viktig vil det være når vi kommer på Stortinget-

9 Fra linjenummer: 145 Forslagsnummer: 16 Sidenummer:4 framfor alt Forslagsnummer: 17 Sidenummer:4 Fra linjenummer: kopling som er blitt enda sterkere etter at norsk økonomi ble en oljeøkonomi. Norge må slutte å delta i kriger som er motivert av kamp for tilgang til olje og andre viktige naturressurser. I 2008 var Norge verdens fjerde største våpeneksportør. Dette er uakseptabelt. Vi vil arbeide for omstilling av norsk våpenindustri slik at kompetansen kan brukes til fredelige formål. Fra linjenummer: 152 Forslagsnummer: 18 Sidenummer:4 Stryk ofte motivert olje begrunnelse: For mange momenter som skal inn, gjør teksten unødig komplisert. Vi er mot imperialistiske kriger uansett.

10 Forslagsnummer: 19 Sidenummer:4 Fra linjenummer: Det er arbeidsfolk som skaper verdiene i samfunnet. En sterk fagbevegelse som setter arbeiderklassens interesser først er nødvendig for å forsvare lønns- og arbeidsbetingelser som er oppnådd. Det er den som har drevet, og må drive, fram kampen for en velferdsstat med universelle velferdsordninger og et nytt, framtidsrettet sosialistisk samfunn. Begrunnelse: Deler en lang, tung setning i to slik at det blir lettere å lese. Fra linjenummer: 165 Forslagsnummer: 20 Sidenummer:4 Endre «opprette» til «gjeninnføre». Begrunnelse: Vi har allerede et handelsavtale fra 1973, som vil tre i kraft dersom EØSavtalen sies opp. Fra linjenummer: 165 (en stemme for å vedta kulepunkt 2) Forslagsnummer: 21 Sidenummer:4 Stryk kulepunktet og erstatt med følgende forslag til underkapittel om EØS-avtalen: EØS-avtalen EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked, med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital. Avtalen griper inn i store deler av norsk økonomi ved at den forplikter Norge til å rette seg etter EUs konkurransepolitikk, og den svekker dermed vår økonomiske handlefrihet og råderetten over viktige naturressurser. For å vinne tilbake vår nasjonale selvråderett mener Rødt det er nødvendig å si opp EØS-avtalen. Rødt arbeider for: å si opp EØS-avtalen og gjeninnføre en handelsavtale med EU å jobbe mot at Norge skal gi fra seg ytterligere råderett til EU.

11 Fra linjenummer: 171 Forslagsnummer: 22 Sidenummer:5 bruk av Oljefondet til internasjonale prosjekter som fremmer arbeidsfolks kamp for en framtidsrettet, miljøvennlig næringsutvikling, teknologioverføring og gjeldsslette. Fra linjenummer: 174 Forslagsnummer: 23 Sidenummer:5 Nytt kulepunkt: - Deler av Oljefondet skal settes av til et Nasjonalt Investeringsfond for å utvikle nye industriarbeidsplasser i fastlands-norge Fra linjenummer: 174 Forslagsnummer: 24 Sidenummer:5 å underlegge bank- og finansvesenet offentlig eierskap, styring og kontroll. Begrunnelse: eierskap må med.

12 Fra linjenummer: 174 (innarbeidet i forslag 23) Forslagsnummer: 25 Sidenummer:5 "offentlig styring og kontroll" erstattes med "offentlig eierskap og styring" Forslagsnummer: 26 Sidenummer:5 Fra linjenummer: Flytt hele avsnittet som begynner med: "Rødt mener at kommunene og fylkeskommunene får beholde alt for lite av det innbyggerne betaler i skatter og avgifter...," til kap.3, linje 585 Begrunnelse: Passer bedre der. Forslagsnummer: 27 Sidenummer:5 Fra linjenummer: De fleste kommuner har mindre inntekt enn de burde hatt. Likevel skjer det sløsing i mange kommuner gjennom innleie av konsulenter, økt byråkrati på grunn av organisering etter bestiller-/utførermodellen og konkurranseutsetting. Sløsingen skjer også gjennom innføring av ulike former for liksom-markeder og prioritering av den politiske og administrative ledelsens prestisjeprosjekter. Begrunnelse: Deler en lang, tung setning i tre slik at det blir lettere å lese.

13 Forslagsnummer: 28 Sidenummer:5 Fra linjenummer: Flytt avsnittet som begynner med " Stadig flere steder innføres det såkalt parlamentarisme...det er et stort tilbakeskritt mht. demokrati, ressursbruk, og kvaliteten på viktige beslutninger" Til kapittel linje 743: Begrunnelse: Passer bedre der. Forslagsnummer: 29 Sidenummer:5 Fra linjenummer: Flytt avsnittet som begynner med: "Et annet stort tilbakeskritt var omgjøring av sykehusene..." Til kapittel 5, linje 1311 Begrunnelse: Passer bedre der. Fra linjenummer: 200 (mot en stemme) Forslagsnummer: 30 Sidenummer:5 Stryk med budsjetter og regnskaper innrettet på profittmåling begrunnelse: Unødvendig stammespråk.

14 Forslagsnummer: 31 Sidenummer:5 Fra linjenummer: Flytt avsnittet som begynner med: " I de fleste tilfeller er Rødt mot å selge "arvesølv..." til kapittel 3, linje 617. Begrunnelse: Passer bedre der Forslagsnummer: 32 Sidenummer:6 Fra linjenummer: å styrke velferdsstaten og kommuneøkonomien, slik at folk sine velferdsbehov kan ivaretas. å stoppe og reversere markedsoffensiven på viktige områder det offentlige tradisjonelt har ivaretatt. Begrunnelse: Forkorting/presisering/dekkes av boligdel av kap.4. Fra linjenummer: 225 Forslagsnummer: 33 Sidenummer:6 Nytt kulepunkt - Møte den økonomiske krisa med en aktiv motkonjukturpolitikk.

15 Forslagsnummer: 34 Sidenummer:6 Fra linjenummer: velferdsbehovene til alle, uavhengig av arbeidsførhet Begrunnelse: Uheldig å antyde at eldre og funksjonshemma automatisk er uføre. Fra linjenummer: 227 Forslagsnummer: 35 Sidenummer:6 Tillegg etter siste setning: Boligsektoren må på nytt bli en del av velferdsstatens virkefelt ved å gjenopprette boligsamvirket med prisregulering og storstilt kommunal bygging av utleieboliger til sjølkost. Begrunnelse: Ingen av punktene i foreslått boligprogram vil skape et boligsamvirke med varig lavere priser. Fra linjenummer: 227 Forslagsnummer: 36 Sidenummer:6 Boligbeskatningen må legges om for å hindre spekulasjon og redusere gjeldsveksten i husholdningene. Dessuten må leieprisene reguleres. (Begrunnelse: i dag er det for mange skatte- og rentefradgrag for boligeiere. Finansdepartementet anslår selv mld.kroner årlig. Dette gjør det for lukurativt å spekulere i stadig verdistigning. Eiendomsmeglere skryter av hvor mye boliger også blir solgt over takst. Dette hindrer førstegangskjøpere å skaffe seg bolig og er også et problem for de som selger, da pris for ny bolig også stiger)

16 Forslagsnummer: 37 Sidenummer: Fra linjenummer: innføring av seks timers normalarbeidsdag på stadig flere områder det vi sier ellers. Mer i samsvar med Forslagsnummer: 38 Sidenummer:6 Fra linjenummer: Flytt kulepunkter fom: "at kommuner og fylkeskommuner skal få beholde mye mer av det som innbyggerne betaler i skatter og avgifter" tom. "at polyikerlønninger i kommunene fastsettes ut fra gjennomsnittslønn i KS-området" til kapittel 3, linje 569. Begrunnelse: Passer bedre der. Fra linjenummer: 241 Forslagsnummer: 39 Sidenummer:6 å innføre åpne budsjettprosesser og forsøk med deltakende budsjettering Begrunnelse: Støtter ikke ei så generell formulering som i utkastet.

17 Forslagsnummer: 40 Sidenummer:6 Fra linjenummer: *At kommersielle barnehager overtaes av det offentlige. *'At ideele barnehager sikres stabile og rimelige rammevilkår Begrunnelse: Det drives idag Steinerbarnehager o.l. og foreldredrevne barnehager som vi ikke bør gå mot. Det viktigste skillet går mellom de kommersielle på den ene sida, og de kommunale og ideeele på den andre sida. Vi skaper oss unødvedig mange fiender med en slik formulering. Fra linjenummer: 247 Forslagsnummer: 41 Sidenummer:6 Overskriften endres til "Skattlegg de rike" Den nåværende overskriften er misvisende, fordi avsnittet handler om mye annet enn skattlegging av de rike. Men moralen er at det er de som virkelig skal skattlegges - og miste sine privilegier. Fra linjenummer: 252 Forslagsnummer: 42 Sidenummer:6 Innskudd foran nåværende tekst:' Rødt vil at flere områder skal trekkes ut av markedet og gjøres til fellesgoder betalt av statskassa.

18 Forslagsnummer: 43 Sidenummer:6 Fra linjenummer: (mot en stemme) Kommunene har i dag rett til å skrive ut eiendomsskatt. Hvis kommunal eiendomsskatt innrettes slik at den får en sosial profil, bl.a. ved hjelp av store bunnfradrag, kan en slik skatt være et redskap for å styrke kommuneøkonomien. Rødt er imot lokal beskatningsrett utover dette. En utvidet lokal beskatningsrett vil bare gjøre det enda lettere for statsråder og stortingsfolk, som sitter på en av verdens største pengesekker, å lene seg tilbake og la kommunestyrene tyne innbyggerne mer. Fra linjenummer: 260 (mot en stemme) Forslagsnummer: 44 Sidenummer:6 Rødt er imot lokal beskatningsrett for inntekt. Begrunnelse: Lokal beskatningsrett må presiseres. Kan ikke regne med at folk kjenner til en NOU fra Fra linjenummer: 260 Forslagsnummer: 45 Sidenummer:6 imot økt lokal beskatningsrett begrunnelse: Det framgår av linjene over at vi ikke er imot alt av lokal beskatningsrett som finnes i dag.

19 Forslagsnummer: 46 Sidenummer:7 Fra linjenummer: Stryk " -at folk som tjener under 3G (ca kroner i 2011) ikke skal betale skatt. Da økes også frikortgrensen til kroner. Begrunnelse: En så høy frikortgrense vil gi et økonomisk insentiv til hjelpepleiere og andre lavtlønte til å gå ned i stillingsprosent for å komme under frikortgrensa. Forslaget vil slå beina under kampen mot uønsket deltid. Fra linjenummer: 282 Forslagsnummer: 47 Sidenummer:7 Erstatte med: at folk som tjener under 2G ( i 2011) ikke skal betale skatt. Fra linjenummer: 282 Forslagsnummer: 48 Sidenummer:7 at folk som tjener under 3G (ca kroner i 2011) ikke skal betale skatt. Da økes også frikortgrensen til kroner. Dette vil medføre at: veldig store deler av samfunnet ikke lengre betaler skatt. Det er et pedagogisk viktig poeng for oss som sosialister at alle skal betale skatt og dermed delta i byggingen av fellesskapet.

20 Fra linjenummer: 282 Forslagsnummer: 49 Sidenummer:7 «Frikortgrensa økes til 2 G (ca ) slik at inntekter opp til 2 G ikke beskattes. Vi vil med dette også øke minstefradraget, og isteden skatte høye inntekter tyngre.» Begrunnelse: Som vi ser det ønsker Rødt at fellesskapet skal være med å finansiere velferdsordningene. Dersom opprinnelig krav på 3 G blir stående vil mange verken være eller føle seg som en del av dette fellesskapet. Hovedfokus må være å fjerne usosiale skatter som rammer vanlig arbeidsfolk, folk på trygd og syke, slik som skatt på normalt forbruk og egenandeler på helsetjenester, noe som er krav arbeidsprogrammet allerede dekker i andre kulepunkt. I tillegg må vi gjøre det klart at høye inntekter må skattes tyngre, for en økning i minstefradraget vil også komme de med høye inntekter til gode. Vår formulering presiserer at lavtlønte skal skatte mindre og de med høye inntekter skal skatte mer.

21 Forslagsnummer: 50 Sidenummer:7 Fra linjenummer: (mot en stemme) Første kulepunkt endres til: at folk som tjener under 2,5G (ca kroner i 2011) ikke skal betale skatt. Frikortgrensen økes tilsvarende. Begrunnelse: Et krav på 3G ligger altfor langt foran folk. Ingen har reist det, og ingen vil bli mobilisert av at vi reiser det. I dag er minstepensjonen på 2G, og den er skattefri (Lønnsinntekt på samme nivå er ikke skattefri, men skatten er ikke særlig stor). Jeg vet at det er fremmet programforslag om å øke minstepensjonen til 2,5G. Det støtter jeg, og da må skattefritak heves tilsvarende. Jeg synes ikke det er noen fornuftig grunn til at folk i lønnsarbeid skal beskattes når pensjonister ikke blir det. Alderspensjonister har stort sett mindre behov enn folk som er yngre. Frikort brukes for lønnsinntekt, og de som bare har lønn, vil med dette forslaget få frikort på Jeg har forsøkt å gjøre formuleringen sånn passe diffus, for jeg synes ikke det er noen rimelighet i at en som har i kapitalinntekt skal ha frikort på i tillegg (det vil dessuten stride mot den første setningen, etter det jeg legger i den). Frikortet blir da på etter min mening. Det ville kanskje vært tydeligere å formulere første setning som "at folk som har inntekt under 2,5G...", dvs. at vi var tydelige på at kapitalinntekt regnes med. Men nåværende formulering "..som tjener.." er vel god nok. Dessuten skal vi kanskje tenke litt mer på om vi skal være tydelige på at snyltere som ikke gjør et slag fordi de lever på en kapitalinntekt på , skal ha skattefrihet. Hvis vi vil tenke litt mer over sånne ting, er kanskje den ørlille uklarheten som ligger i formuleringen "..som tjener.." grei å ha. Fra linjenummer: 284 Forslagsnummer: 51 Sidenummer:7 stryk kulepunkt Begrunnelse: Uforståelig så lenge det ikke spesifiseres bedre.

22 Fra linjenummer: 291 (mot to stemmer) Forslagsnummer: 52 Sidenummer:7 100 % skatt på inntekter over 1,5 millioner kroner Grunn; Dette er ikke noe konstruktivt forslag og skal da dette beløpet indeksreguleres for hvert år i forhold til inflasjon og reelt inntektsgrunnlag? Å sette ett bestemt tak er for drastisk uten en svært god behandling i partiet, noe det ikke har vært og ikke vil bli tid til før LM i år. Fra linjenummer: 295 Forslagsnummer: 53 Sidenummer:7 med en såkalt Robin Hood-skatt Fra linjenummer: 298 (mot en stemme) Forslagsnummer: 54 Sidenummer:7 Erstatt «vanlige husholdningsvarer» med «matvarer». Begrunnelse: Mener vi hovedsakelig må fokusere på å fjerne moms på matvarer som er det grunnleggende behovet for alle. «Vanlige husholdningsvarer» blir dessuten for upresist.

23 Forslagsnummer: 55 Sidenummer:9 Fra linjenummer: Kapittel 2: Kvinnefrigjøring Rødts mål er full kvinnefrigjøring. Likestilling mellom kjønna er ikke nok. Vi ønsker å sprenge rammene for de trange kjønnsrollene og fjerne alle former for kvinneundertrykking. Kapitalismen er avhengig av kvinners underordning i familien og arbeidslivet. For å oppnå full kvinnefrigjøring er det nødvendig med et totalt brudd med det kapitalistiske systemet. Rødt går inn for tiltak som kan styrke kvinners stilling økonomisk, juridisk og ideologisk, og går mot alle endringer som kan undergrave de rettighetene kvinner har oppnådd. For økonomisk sjølstendighet Rødt ser på kvinners økonomiske sjølstendighet som ei forutsetning for kvinnefrigjøring. Familien er i dag en økonomisk grunnenhet og en del av samfunnets økonomiske basis. Fortsatt har kvinnene hovedansvar for omsorgsarbeidet i familien. Dyre barnehageplasser, kontantstøtta og for høye priser på SFO er eksempler på dette. Kvinner tilpasser ofte sin tilknytning til arbeidslivet til sin rolle i familien. Samfunnets kjernefamiliefokus er redusert, men fortsatt usynliggjøres og diskrimineres eneforsørgere, homofile og lesbiske familier og de som velger å bo alene. Rødt arbeider for: kvinners økonomiske sjølstendighet samfunnsmessig ansvar for barn, syke og gamle lovfesta rett til barnehage fra fødselen av gratis barnehager og SFO å fjerne kontantstøtta å legge til rette for kollektive boformer å styrke eneforsørgeres rettigheter å gå mot tvunget delt bosted og omsorg ved samlivsbrudd å heve overgangsstønaden til eneforsørgere og utvide stønadsperioden å endre bidragsregler som skaper fattige kvinner og barn Kvinners lønn og inntekt Kvinnedominerte yrker lønnes dårligere enn mannsdominerte yrker, både i offentlig og privat sektor. Sjøl innen samme yrkesgruppe tjener menn ofte mer enn kvinner. Kvinner lønnes lavere enn menn fordi de er kvinner. Dette er uttrykk for maktforholdet mellom kjønna, og er vevd inn i det kapitalistiske økonomiske systemet, der kvinners arbeidskraft har mindre verdi. Rødt arbeider for: seks timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon å fjerne all lønnsdiskriminering knytta til kjønn å bekjempe lønnssystemer som fører til individuelle personlige tillegg egen kvinnepott fra regjering/storting for å utjamne lønnsulikhetene å sikre at gravide ikke diskrimineres i arbeidslivet at trygde- og pensjonsregler ikke skal virke diskriminerende for kvinner 8. mars som offentlig fridag Fødselspermisjon Rødt ønsker å utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn. Mora skal sikres 3 uker før fødsel og 8 uker etter fødsel av helsemessige årsaker. Den andre forelderen får rett til 8

24 uker. Resten av permisjonen kan benyttes av mor, den andre forelderen eller annen omsorgsperson. Rødt arbeider for: å utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full lønn sjølstendig opptjening av fødselsstønad for begge foreldre at retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon også skal gjelde for mødre på attføring Frihet til å velge Siden 1978 har kvinner sjøl kunnet bestemme om de vil fullføre en påbegynt graviditet eller ikke. Abortloven har stor oppslutning, men allikevel er den utsatt for stadige angrep. Kvinner blir forsøkt påført skyld og skam, helsepersonell kan reservere seg mot å foreta abortinngrep, og abortmotstanderne Amathea er faste rådgivere på mange sjukehus. I tillegg må kvinner som ønsker abort etter tolvte uke, fortsatt møte for ei nemnd, som skal avgjøre om kvinna får lov til å ta abort eller ikke. Retten til sjølbestemt abort er sentral i kvinners rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Abort er ikke et problem; det er de uønska svangerskapene som utgjør problemet. Rødt arbeider for: jordmødre og helsesøstre skal ha samme rett som leger til å skrive ut p-piller midler til forskning på trygg og sikker prevensjon å overføre den offentlige støtta fra Amathea til helsestasjoner for ungdom at egenandelen på sterilisering fjernes rett til medisinsk abort ved helsestasjon/lokalt legesenter med oppfølging av primærhelsetjeneste rett til sjølbestemt abort mellom 12. og 18. svangerskapsuke. Vekk med nemndene. å oppheve reservasjonsretten for helsepersonell tidsavgrensa rett til farskapstest Slipp glede og kjærlighet løs! Seksuell frigjøring er frihet til seksuell utfoldelse uten skyld og skam, og uten frykt for vold og tvang. Gratis og lett tilgjengelig prevensjon og retten til sjølbestemt abort er grunnleggende forutsetninger. Rødt vil være med på å fremme mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold der seksualitet verken er tabubelagt, syndig eller kommersialisert, men anerkjent som en viktig del av tilværelsen. Et aktivt seksualliv med andre er ikke en menneskerett. Ingen skal kunne kreve at andre skal tilfredsstille deres seksuelle lyster gjennom betaling eller belønning. Rødt arbeider for: å bekjempe maktforholdet mellom kjønna og andre maktstrukturer som muliggjør seksualisert undertrykking å knuse puritanismens makt, tabuer og moralisme i debatten om seksualitet å bekjempe pornoliberalismen kurs i skolen etter modell av "Sett grenser!". Kursene skal bevisstgjøre ungdom på seksuell trakassering og gjøre jenter i stand til å sette grenser. Knus skjønnhetstyranniet! Skjønnhetsidealer stjeler kvinners tid, tanker og penger. Rødt går imot propaganda som viser at bare kvinner som ligner reklamebilder er verdifulle, og avviser presset på kvinner om å forandre utseende for å tilfredsstille kommersielle idealer. Mediene må ansvarliggjøres for den viktige rollen de spiller i opprettholdelsen av trange kjønnsroller og et umenneskelig kroppsideal. Rødt vil påpeke medias ansvar for kvinners sjølbilde og helse. Mediene må unngå å fremme skjønnhetsindustriens interesser og ikke bidra til å skape behov for skjønnhetsprodukter. Rødt arbeider for:

25 å anmelde kvinnediskriminerende reklame holdningskampanjer i skolen om ungdoms forhold til kjønn, kropp og seksualitet forebyggende tiltak mot spiseforstyrrelser å kreve opprettelse av avdelinger med spesialkompetanse på behandling av spiseforstyrrelser i sjukehus over hele landet at mediene ikke omtaler overgrep som sex at mediene ikke reduserer kvinner til kropp, og ikke bruker avkledde kropper som illustrasjoner at mediene tar ansvar for skjønnhetsidealene som presenteres. Alle manipulerte bilder, også i annonser, må merkes. Bekjemp menns vold mot kvinner Menns vold mot kvinner er uttrykk for den maktubalansen som finnes mellom kjønna i samfunnet, og er et alvorlig samfunnsproblem. Volden begrenser og ødelegger kvinners liv, og hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Arbeid mot menns vold mot kvinner må ha et allsidig perspektiv: rettslig, sosialt, økonomisk, helserelatert og likestillingsmessig. Rødt skal ha nulltoleranse overfor menns vold mot kvinner. Menn må involvere seg og ta ansvar for menns vold mot kvinner. Bare en liten del av vold og voldtektssaker mot kvinner blir anmeldt. Blant de sakene som blir anmeldt, er henleggelsesprosenten høy, og bare 10 prosent blir domfelte. Politiet og rettsvesenet mangler kompetanse på, og kunnskap om, vold mot kvinner. Rettssikkerheten til kvinner og barn i volds- og overgrepssaker er for dårlig. Rødt arbeider for: økt støtte og full beskyttelse til voldsutsatte kvinner og barn tilgang til voldsalarmer som virker og effektive besøksforbud at voldsutøvere skal forlate hjemmet, ikke kvinner og barn full statlig finansiering av krisesentrene at politi, rettsvesen, sosialkontor og politikere øker sin kunnskap om vold mot kvinner og om konsekvensene for barn som er vitne til vold at regjeringa må kartlegge menns vold mot kvinner og beregne omkostningene av volden et nasjonalt kunnskapssenter i spørsmål om menns vold mot kvinner at "Alternativ til vold" bygges ut over hele landet at utlendingsloven håndheves slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl å fjerne treårsregelen og gebyrene for innvandrerkvinner som skal søke oppholdstillatelse å fjerne bestemmelser om flytteforbud for mor Kampen mot kjønnslemlesting Kampen mot kjønnslemlesting er sentral i kampen for kvinners rett til egen seksualitet og kontroll over egen kropp. I dette arbeidet er Inter African Comittee (IAC) ei drivkraft, og Rødt støtter arbeidet i IAC og andre organisasjoner som jobber mot kjønnslemlesting. Rødt ønsker at fokus må være ei varig holdningsendring, og at samarbeid med kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlesting, er sentralt for å oppnå dette. Rødt ønsker ikke tvangsundersøkelser av jenter, men økte midler til forebyggende arbeid. Rødt arbeider for: tiltak for personer som er kjønnslemlesta eller blir utsatt for kjønnslemlesting i Norge. Det skal være tiltak som omfatter tilbud om medisinsk, sosial og psykologisk oppfølging både til offer og familie. styrking av kompetanse til ansatte i skole, helse- og sosialsektoren slik at de kan tilby kvalifisert hjelp til personer som er utsatt for kjønnslemlesting Mot salg av kjønn og kropp

26 Porno og prostitusjon er vold mot kvinner. Rødts mål er et samfunn uten seksualisert undertrykking, og dermed uten porno og prostitusjon. Den internasjonale handelen med kvinner og barn er en av verdens mest lønnsomme industrier. Prostitusjon gir kvinner alvorlige helseskader og hindrer likestilling og utvikling. Menn som kjøper kvinner i prostitusjon, er ansvarlige for at kvinner påføres skade, og er støttespillere for porno- og prostitusjonsindustrien. Halliker og bakmenn etablerer prostitusjon i land der mulighetene for fortjeneste er størst, der myndighetene ikke hindrer etablering, og der det er liberale holdninger til porno og prostitusjon. Kjøp av seksuelle tjenester må derfor være forbudt, og kvinner i prostitusjon må hjelpes ut. Porno er ikke fiksjon, det er virkelige mennesker som avbildes. Rødt ønsker en lov mot porno som ikke rammer seksuelle skildringer, men kvinneundertrykkende framstillinger. Rødt mener Norge må etterleve internasjonale forpliktelser for å bekjempe handel med kvinner og barn, for å hindre at stadig flere fattige kvinner havner i porno- og prostitusjonsindustrien. Rødt arbeider for: å bekjempe porno- og prostitusjonsindustrien en pornolov som retter seg mot kvinneundertrykkende framstillinger, og som blir håndheva lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester at kvinner i prostitusjon får hjelp til å slutte, at utenlandske kvinner i prostitusjon får oppholdstillatelse eller hjelp til trygg retur og reetablering i hjemlandet økt bevisstgjøring om skadene ved prostitusjon gjennom holdningskampanjer og opplæring i skolen at ansatte i forsvaret og i organisasjoner og bedrifter med oppdrag i utlandet skal skoleres i spørsmål knytta til skadene ved prostitusjon Fra linjenummer: 361 (mot en stemme) Forslagsnummer: 56 Sidenummer:9 Setningen opprettholdes fra vårt nåværende program og komiteens forslag nummer 1: "Likestilling mellom kjønna er ikke nok". Da blir starten på kapittelet slik: "Rødts mål er full kvinnefrigjøring. Likestilling mellom kjønna er ikke nok".

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Andre utkast Mars 2012 1 2 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 ØKONOMI... 3 Bygg ut velferdsstaten og styrk kommuneøkonomien...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts. Landsmøte. -. mai SAK FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1 ØKONOMI... Bygg ut velferdsstaten og styrk kommuneøkonomien... Skattlegging av de rike... 1 1 KAPITTEL

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide

Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide 1 Helsedirektoratet v/rådgiver Kjersti Kellner Dato 4. februar 2014 Deres ref.: 13/10865-1 Kjersti Kellner Vår ref.: MPH Ekstern høring revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt.

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt. F O S I N N S P I L L T I L D E T R E G J E R I N G S O P P N E V N T E U T V A L G E T S O M S K A L F O R E T A G J E N N O M G A N G A V E Ø S - A V T A L E N O G Ø V R I G E A V T A L E R M E D E U

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Arbeidsprogram 2010-2012

Arbeidsprogram 2010-2012 Arbeidsprogram 2010-2012 Arbeidsprogram for Rødt 2010 2012 Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjempa seg rettigheter, innflytelse og

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer www.folk.uio.no/hbojer 11 desember 2007 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010

Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010 Arbeidsprogram for Rødt 2008-2010 Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i arbeiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjempet seg rettigheter, innflytelse og sosiale ordninger for

Detaljer

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14

Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Bent Høie KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 14/1665 Dato:.12.14 Forskrift om endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

Forsvar Offentlig Pensjon

Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Offentlig Pensjon Hvem er aksjon forsvar offentlig pensjon Noen tillitsvalgte fra forskjellige fagforeninger tok initiativet til Forsvar Offentlig Pensjon i etterkant av oppgjøret i privat sektor

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært

Detaljer

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene.

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene. KORT KAMPANJEN 1 2 Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med Året for like muligheter. Hovedmålsettingen er å fremme like muligheter for

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

HØRING ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN (INNSTRAMMINGER II), REF: 15/8555

HØRING ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN (INNSTRAMMINGER II), REF: 15/8555 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 09.02.16 HØRING ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN (INNSTRAMMINGER II), REF: 15/8555 Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk) viser til høring

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Kjønnsrettferdighet GYLDENDAL. Utfordringer for feministisk politikk. Cathrine Holst (red.] AKADEMISK

Kjønnsrettferdighet GYLDENDAL. Utfordringer for feministisk politikk. Cathrine Holst (red.] AKADEMISK Kjønnsrettferdighet Utfordringer for feministisk politikk Cathrine Holst (red.] GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD FORORD 11 Cathrine Holst INNLEDNING 12 Utfordringer for feministisk politikk Om artiklene 14

Detaljer

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger Likelønnskommisjonen www.likelonn.no Anne Enger Hva er likelønn? Likelønn handler om rettferdighet og økonomi Likelønn betyr at lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn Betyr ikke lik lønn

Detaljer

BÆREKRAFTIG VA-avgifter. Av underdirektør Lauritz Godøy ForbrukerrådetMR

BÆREKRAFTIG VA-avgifter. Av underdirektør Lauritz Godøy ForbrukerrådetMR BÆREKRAFTIG VA-avgifter. Av underdirektør Lauritz Godøy ForbrukerrådetMR 1 UTVIKLINGSTREKK Flere taleføre eldre Bygder dør ut, nødvendig å investere? Teknologi vil gjøre administrasjon lettere Kommunene

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Innst. 142 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:9 S (2012 2013)

Innst. 142 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:9 S (2012 2013) Innst. 142 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:9 S (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

I I Unio. Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

I I Unio. Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen I I Unio Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Gun Hafsaas 14.10.2014 DOK/2014/01528 Høringssvar Ny, utvidet unntaksording for fedrekvoten og mødrekvoten i foreldrepengeordningen

Detaljer

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN

124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN 124/08 HØRING - NOU 2008:6 LØNN OG KJØNN MELLOM KVINNER OG MENN Formannskapet behandlet i møte 19.08.2008 Formannskapet vedtak: Som en del av den offentlige sektor, er vår høringsuttalelse selvsagt preget

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Lunner VEDTEKTER for kommunale barnehager i Lunner Tidligere vedtatt: K-sak 12.02.85, K-sak 46/86, Bn-sak 5/88, K-sak 32/89, 10/90, 13/91, 89/91, 95/93, 91/94, O/O-sak 5/95, 63/98, K-sak 3/99, O/O-sak 1/01, Utv.utv.

Detaljer

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/1295-4 9004/14 04.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 18.02.2014 Stavanger

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Omformulert spørsmål Mer penger fra oljefondet, - er det løsningen for norsk idrett? Idretten inn på statsbudsjettet? Svaret avhenger av

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

HØRING - SAMSTEMT FOR UTVIKLING

HØRING - SAMSTEMT FOR UTVIKLING Utenriksdepartementet Pb 8114 Dep 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1522-2-LN 22.12.2008 HØRING - SAMSTEMT FOR UTVIKLING Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev av 26.

Detaljer

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse Oslo 17. september 2009 Statoil må vokse ute Ingen nødvendighet at aktivitetene i Norge faller

Detaljer

Etablering av et Grunnlovsutvalg

Etablering av et Grunnlovsutvalg Etablering av et Grunnlovsutvalg Norgespartiet vil sterkt gå inn for å få etablert et offentlig oppnevnt Grunnlovsutvalg som bl.a. skal ha som oppgave å kontrollere at det ikke vedtas lover, som strider

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer