Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29"

Transkript

1 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: Tlf.: Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori Sid 4 til 6 Hvordan ovrlv AL D-dagn? Sid 16 og 17 Portrtt: Ánd Soby Sid 26 til 29 O lovbskyttls av juristtittln Sid 30 og 31

2 WIERSHOLM SUMMER SCHOOL n uk utno dt vanlig Dn vansklig andrutgavn FOTO: BJØRGLI&BERGERSEN Forhandlingr: So n dl av kursprograt gjnnoførr vi tøff fiktiv forhandlingr d t spnnnd cas. Du r sntral i forhandlingn. Dt sis at dt på 60-tallt var vansklig å vær nst hoppr ttr Bjørn Wirkola i Holnkollbakkn. Dtt fordi Wirkola so rgl hoppt lngst og fikk bst pongscor, slv av dn svnsk dorn. Å hopp ttr Wirkola r t vlkjnt uttrykk for vansklightn forbundt d å følg opp n allrd god prstasjon. Driot var dt å hopp ttr britisk Eddi Th Eagl dsto bdr. Eddi Th Eagl landt konskvnt så vidt ovr kuln og drfor langt bak instlngdn i satlig kvalifisringsrundr til vintr-ol llo 1992 og Han bl likvl sponst av Eagl Airlins, t bittlit britisk chartrslskap so finansirt hans forsøk på å kvalifisr sg til vintrlkn i Nagano i 1998, n klart ikk dt hllr. d på lagt, og dn nyvalgt prsidntn i Norgs Juristforbund Curt Lir. I dn forbindls prsisrs dt at dt snart r rktorvalg; og rdaksjonn oppfordrr all studntr til å gjør sg kjnt d d to rktortan og bnytt sin st. Man har vd tidligr valg stt tndnsr til at studntn kan vær d på å avgjør rktorvalgt. Vi har også satt t fokus på lovbskyttls av juristtittln. Dtt r t høyaktult ta, og slv o Jus t i utgangspunktt skal vær t agasin har vi også gitt t visst ro for nyhtssakr i dn forbindls. Sidn dt snart r arbidslivsdag har vi også gitt ro for n grunnlggnd innføring i ALD-tiktt og hr vil dt vær opp til lsrn å vurdr rlvansn av dt nklt tips. Tvistløsning: Prøv dg på praktisk tvistløsning, vitnavhør og prosdyr d vildning fra vår frst advokatr so dor. Rdaksjonn i Jus t fortrkkr drfor å bruk førstutgavn ttr rlansringn so n tafor på t hopp av Eddi Th Eagl. Innholdsssig stillr dnn utgavn sg y strkr nn dn tidligr. Vi håpr slvfølglig at ovrgangn for vår lsr ikk blir lik røff so å gå fra firlags suprsoft Labi til rsirkulrt økologisk dopapir. Dnn utgavn hadd slvfølglig ikk latt sg utgi utn vrdifull hjlp. Bjørn Løtvit har stått for grafisk rdigring i InDsign, n onuntal oppgav. Han har vidr bidratt d rdaksjonlt stoff og flott, gntgnd illustrasjonr. Alksandr Tokl har bidratt rdaksjonlt d båd stoff og dssutn lvrt flott bildr. Rdaktørn hadd so nvnt ikk klart å utgi no so hlst utn drs dyrbar og kspsjonll innsats. Innholdsssig r Jus t faglig styrkt vd kstrn bidrag. Advokat Dag Sørli Lund i advokatfirat Stnstrup Stordrang har skrvt o sksull ogang i nær rlasjonr og strafflovn 199. Lktor Jonas Hansn vidrforidlr sin usikalsk ksprtis til gld for jusstudntr d sans for instruntal tal. Utgavn hadd llr ikk latt sg utgi utn hjlp fra annonsørr. Dnn gangn r dt Slr, Wirshol, Thossn, Høystrtt, Norgs Juristforbund og lovavdlingn i Justisdpartntt so har bidratt. Dtt stts naturlig nok stor pris på. Drso du llr din bdrift ønskr annonsr, llr skrivs opp på abbonntslistn, ta gjrn kontakt d rdaktørn på kontaktinfo ndnfor. Dtt gjldr også o du ønskr å bidra d stoff, tips, kronikkr llr rtt og sltt ønskr å ld din intrss. Har du ris, ros llr dng iøtss din tilbaklding uanstt for. Bnytt ailadrssn undr llr ta kontakt d rdaksjonn på fakulttt. Rdaksjonn håpr også dnn utgavn vil vær t intrssant supplnt til pnsulistn. God lsning, og spr dt glad budskap o Jus t til faili, vnnr, dstudntr og øvrig pårørnd. Sosial aktivittr: Vi ønskr å opplv flr sidr vd dg- så dt blir ang sosial og orso aktivittr san d studntr og Wirshols advokatr. Rdaksjonn r også stolt av å kunn prsntr t intrvju d Gir Lippstad, so så langt vi vt nst tidsskrift for jusstudntr. Vidr har vi t dyptgånd intrvju d jussns fargrik profssor og forlsr, Ánd Soby. I tillgg har vi snakkt d Synnøv Jnssns rktorta d vår gn profssor Øyvind Ravna MARTIN G. UNNEBERG rdaktør Ls r o søknadsprosssn og vårt studntprogra Sid på wirshol.no 2 og facbook.co/wirshol Sid 3

3 Dkan Hg Brækhus undr fakulttts jubilusfiring, dr hun fortalt fakulttts 25 år lang histori for båd ansatt, tidligr og nåværnd studntr sat andr i dt juridisk fagiljøt. Dt Juridisk Fakultt vd Univrsittt i Trosø gjnno 25 år Tkst: Hg Brækhus. Foto: Martin G. Unnbrg Dt juridisk fakultt i Trosø r på god vi til å ta igjn sin studntr når dt gjldr aldr. Dkan Hg Brækhus fortllr historin. I 1984 bl 67 studntr tatt opp på jus grunnfag vd Univrsittt i Trosø. Utpå høstn undrskrv flrtallt av diss på t opprop dr d ønskt å kunn fortstt fra til juridisk btsksan i Trosø. Dtt bl tatt vidr til øvrst hold, og i statsbudsjttt i 1985 kontrt Stortingts kirk- og undrvisningskoit jusstudit i Trosø slik: «Koitn r nig d dpartntt i at tilbudt byggs ut til fullt btsstudiu og nr at oppbyggingn bør ta sikt på at d studntn so nå r bgynt, kan fullfør studit i Trosø.» I dsbr 1984 bl dt ndsatt n koit so hadd so andat å planlgg fullt btsstudiu i Trosø. Profssor Asbjørn Kjønstad i Oslo ldt arbidt. Innstilling bl avgitt i ai Vd kgl.rs av 22. august 1986 fikk Uit rttn til å tildl gradn cand. jur og dr. lgis, og fra nyttår 1987 bl jus gt institutt no so dn gangn var dn øvrst faglig nhtn vd univrsittt. Åpningn av instituttt bl arkrt d forlsningr og n stor fst arrangrt av studntforningn. Vi holdt til i Driftssntraln so liggr på ndsidn av Hansin Hansns vg. Ettr hvrt fikk vi utvidt d n totasjs brakk på nordsidn. Dn var klar for riving da vi flyttt inn i Torifagbyggt i Koitn hadd forutstt at dt kunn bli problatisk å rkruttr vitnskaplig prsonal. Dt bl dt, og dt har dt vært sidn. Lttr bl dt ikk da kravt til fast ansttls bl skjrpt vd at krav o doktorgrad bl innført i Pga. dtt stagnrt tallt på fast ansatt lærr på undr 10 hlt til godt ttr tusnårsskiftt. At vi hadd fått rtt til å tildl doktorgrad fra startn av, bl iidlrtid hlt vsntlig. Dn rttn fikk vi utn å ha n nst doktor, nn si n nst profssor. Dt vill npp skjdd i dag. 1 Ca. 2/3 av dn vitnskaplig stabn vi nå har, har tatt sin doktorgrad i vd fakulttt. Lærr har vi anglt, n studntr har vi hatt nok av, ja til tidr r nn nok. Koitn hadd planlagt studit for 300 studntr. I 1989 hadd båd Oslo og Brgn innført adgangsbgrnsning. Dt ført til at vi dn høstn fikk 350 studntr bar på først avdling. Dt var ca. n tinddl av all studntr vd univrsittt. Ettr hftig diskusjonr i univrsittsstyrt fikk også vi fra høstn 1990 adgangsbgrnsning. Dt r forrstn ikk hlt slvsagt at vi kunn fir fakulttts 25-årsjubilu i år. To gangr har univrsittsstyrt fått forslag o å ndr vår status. Først gang var i forbindls d at fakulttsbtgnlsn bl innført i Jus bl forslått so t institutt undr Dt safunnsvitnskaplig fakultt, n styrbhandlingn ndt d t nstig vdtak o at jus bl tt av sks fakulttr. Dn andr gang var i 2009 da univrsittt fusjonrt d Høgskoln i Trosø. Vi var da forslått slått san d Fiskrihøgskoln og Avdling for økonoifag. Bgg gangn arbidt vi hardt for å bhold vår slvstndig status, og bgg gangn obilisrt vi hl vårt nasjonal fagnttvrk. Dt har vært og r viktig å vær fakultt på linj d lærstdn i Oslo og Brgn, ikk inst nå so f utdanningsinstitusjonr gir bachlorgrad i jus. Dt å vær tydlig at i Trosø gir vi no r, nlig fårig astrgrad, LLM-grad og doktorgrad. Vi fikk altså btgnlsn fakultt, og i 1997 firt vi 10-års jubilu og vår ny bnvnls d fordrag på foriddagn og stor fst o kvldn for studntr ansatt og vnnr av fakulttt. Undrvisningn har gått sin gang d n stab so stadig har vært for litn. Mn vi klarr oss d dyktig ung lktorr og d bst forlsrn fra Oslo og Brgn. Non fortrinn r dt å vær litn. Vi har god kontakt d studntn og dt r y takkt vær dtt saarbidt og t vlsurt valuringssyst dr studntn r hlt sntral at vi sørgr for at undrvisningn stadig blir bdr. To gangr har vi ottatt prisr for dtt. Først univrsittts undrvisningspris i 1995 fordi vi gjord y ut av så rssursr. Og så utdanningsprisn i 2010 bl.a. nttopp fordi vi trakk studntn inn i kvalittssikringsarbidt. Dt r forrstn ikk hlt slvsagt at vi kunn fir fakulttts 25-årsjubilu i år. To gangr har univrsittsstyrt fårr forslag o å ndr vår status. Studntn trivs. Dt har vi flr håndfast bvis på. Alt r tydligvis ikk avhngig av full banning. Vi kan oppnå y vd å gjør all dlr av arbidt skikklig. I vår bl nttportaln studikvalitt.no lansrt. Bak dnn portaln står stor organisasjonr so Tkna, NHO, Tlnor, Afnpostn og Cvita i saarbid d NIFU og studntorganisasjonn NSO. Dr ko vårt astrstudiu bst ut av all høyr utdanningr i landt, basrt på tilbakldingr fra nylig frdig kandidatr. Dt var n rilig god jubilusgav. På forskningssidn var innføringn av vår først forskningsstratgi i 2001 n viktig bgivnht so vi har hatt y nytt av snr. Satsingsorådr bl havrtt, sartt og fiskrirtt. Koitn so planla studit hadd sørgt for at vi alt hadd undrvisning på diss orådn. Havrttn utviklt sg raskt. Dtt bl brkt i andr fagiljør, og i 2007 bl LLM-grad i havrtt godkjnt av dpartntt, dr statsvitnskap var d på opplggt. Sarttn utgjør nå n stor forskrgrupp so har t utstrakt nttvrk på nordkalottn, og d urfolk andr stdr. Fiskrirttn ko i gang no snr, n r nå godt tablrt. Så snt so i oktobr i år Førstaanunsis Ánd Soby frført joik undr firingn av jubilt. Sid 4 Sid 5

4 Juristforningns fotballturnring 12. oktobr 2012 Turnring i Krafthalln fra kl. 09:00 til kl. 16:00 Dagn avslutts d fst på Copagnit fra kl. 21:00 For å ld på lag, snd ail til Følg advokatsport Ikk bar ansatt, n også tidligr og nåværnd studntr bl invitrt til firingn. F.v.: Ol Martin Lo, Martin Frdrik Gran, Martin Richardsn og Bjørn-Ivar Bndiksn. dltok vi og forskr fra BFE på t sinar i Brüssl d tittln Futur Fishris dr bl.a. Norgs EU-abassadør og EU fiskrikoisær dltok. Vi har vært tidlig ut d ang ting. I 2003 bl aluniforningn tablrt. Dr kan all so har tatt sin avsluttnd ksan hos oss bli dl. Forålt r å vdlikhold kontaktn llo fakulttt og tidligr studntr til fordl for bgg partr. Dt r nå ca. 400 dlr i nttvrkt. Så langt har vi utksainrt 1312 juristr (Cand. Jur. og Mastr i rttsvitnskap). D r attraktiv på arbidsarkdt og ang blir i landsdln. Vidr har vi utksainrt 29 LLM kandidatr. 26 har tatt doktorgrad (doktor juris llr ph.d). Av diss arbidr r nn halvpartn fortsatt vd fakulttt. Dn vitnskaplig stabn har vokst til 7 profssorr (to av d har riktig nok svært rdusrt stillingr), 11 førstaanunsr, tr fast og fir ngasjrt univrsittslktorr. I tillgg har vi sks II stillingr. 2 I d snr år har vi hatt no undr 20 stipndiatr. Forskrn r organisrt i sks forskrgruppr. Vi tilbyr 16 spsialfag. Studntn oppfordrs til å ta dlr av valgfritt år so utnlandsopphold og kan vlg i 15 utvkslingsavtalr i tillgg til Nordpluss-nttvrkt. År o annt har vi ca. 15 utrisnd og 15 innrisnd studntr. I tillgg r d flst av d ca. 20 studntr på LLM-gradn i havrtt innrisnd studntr. Høstn 2011 fikk vi tilbud o ny fullfinansirt studiplassr fra Kunnskapsdpartntt. Vi takkt ja til i alt 50 ny studiplassr. Dt vil si n økning på 50 % fra dt antall studntr vi har tatt opp d snr årn. Studnttallt so lng har liggt på okring 550, vil i løpt av n fårspriod øk til ca God forskriljør å i øknd grad søk o kstrn finansiring. Havrttsiljøt har for tidn inn n stor søknad o Ocan Law Cntr til Stiftlsn Kristian Grhard Jbsn. Vi konkurrrr d fakulttn i Oslo og Brgn. O vi får sntrt vil dt få stor btydning for fakulttts vidr utvikling. Jubilusarkringn fant std 26. oktobr d forlsningr ovr tat Rttssikkrht i vår tid, jubilusboka Juss i nord: Hav, fisk og urfolk, utdling av hdrsprisn til bst astroppgav, final i studntns prosdyrkonkurrans og stor fst dr studntr, alunir, ansatt og vnnr av fakulttt dltok. Dt blir spnnnd å s hva fratidn byr på. Vi startr på dn nå d ukulig optiis, slik vi har åttt ha i d først 25 årn. Fotnotr 1 Dr lgis gradn bl aldri bnyttt. Dn først doktorgradn bl avlagt i 1990 og da hadd vi fått ndrt btgnlsn til dr. juris. Ettr kvalittsrforn htr gradn ph.d i rttsvitnskap. 2 Dltidsstillingr for forskr so har sin hovdstilling vd andr institusjonr. Train Du får fir ukr i klintøtr, rttssaln og på kontort san d non av Norgs skarpst forrtningsadvokatr. advokatfullktig Du startr din karrir d ttt prsonlig oppfølging i t av landts frst juridisk iljør. I Thossn får du ulightn til å ralisr ditt talnt. Vi håpr du gripr dn. Sid 6 Sid 7

5 so studrr juss, sir Ann. Dt skal iidlrtid ikk y til før Ann slv tar sg n tur nd i Bazingan. Så lng hun får vær san d trivlig folk, kan hun ta turn nd dit når so hlst. Dt r jo hr dt skjr, sir Ann. Må d andr jusstudntn yks litt opp? Ja, på hvrdagn. I hlgn å d hllr lær å oppfør sg, sir Vgard. Han nr jusstudntn i Trosø bar praktisrr yttrpunktn. Entn r dt sriøs drulight llr så r dt kstr hlgfyll. D kan d fordl balansr dtt bdr, nr Vgard. Vgard Hrann Tobiassn All r nig o at dt hadd vært hygglig å s flr jusstudntr bruk Bazingan. Blir dn ikk brukt, blir dn bort, sir Maikn. Dt r hr dt skjr! Mnyn i Bazingan Tkst og foto: Bjørn Løtvit Café Bazinga har tablrt sg so t nytt salingsstd for studntr i Trosø. Er jusstudntn for «sriøs» til å ta dn i bruk? Bazingan liggr innnfor hovdkantinn i torifagbyggt, og har blitt n slags studntpub på univrsittt. D srvrr n lang rkk ulik ølsortr, sat vin og boblr. I tillgg srvrr d haburgr, gratinrt baguttr, nachos og annn at so passr når an skal kos sg litt. Vi tar turn nd i Bazingan n ttriddag for å undrsøk o jusstudntn huskr å kos sg, llr o d hlt har glt dtt. Til vår stor bgistring trffr vi n håndfull jusstudntr godt på vi nd i sin først pils. Blant annt har Ln Eili Øy, Ann Katrin Kjllan, Vgard Hrann Tobiassn og Mats André Aas funnt vin nd i Bazingan. D r nttopp frdig d ksan i spsialfagt barnrtt, hvilkt btyr julfri for dnn gjngn. Eksan r til for å ta n øl ttrpå, sir Ln, so vill dratt hj for å ls «50 shads» drso Bazingan ikk ksistrt. På tross av Lns ntusias ovrfor dnn typn littratur, nr hun likvl Bazingan r n bdr åt å fir på nn n lsstund. Ann og Mats vill dratt hj for å sov drso Bazingan ikk ksistrt, og drs studivnninn Maikn Foss Mikalsn, so har tilbrakt hvr ttriddag dn sist uka i Bazingan, r takknlig for slskap fra sin dstudntr. Dt bst d Bazingan r at dn r på univrsittt og at dt r billig hr, sir Maikn. Vgard r hlt nig. Hans altrnativ til n firing i Bazingan vill vært å rull sg i snøn, og dt rgnr ut dnn ttriddagn. Mn å dt virklig n anldning so ovrstått ksan til før jusstudntn tar sg n tur nd i Bazingan? Hl gjngn r nlig nig o at dt kan vær vansklig å sal jusstudntr til uforll salingr i Bazingan idt i uka. Jg tror dt kan skylds at ang r rdd for at folk skal tro at d ikk lsr, sir Maikn. Hun følr sg iidlrtid ikk utsatt slv, ttrso orn hnns har gitt hnn bskjd o at hun ikk skal bry sg o hva andr syns. Dt viktigst r at alt r bra, og ingnting r galt. Dssutn lsr jg jo fra ått til fir. Dt r bar fra klokka fir og utovr at jg r drita, sir Maikn. Dt r likvl dlt ningr o hva jusstudntns bskjdn oppøt kan skylds. Jg tror ikk så ang r rdd for hva andr tror. Jg tror bar d r kjdlig folk. Dt r ang kjdlig folk Burgr Big Bang Burgr kr 90.- Nystkt haburgr av 100% storfkjøtt, srvrs d bacon, ost, brød, pottsalat, haburgrdrssing, toatr, rødløk og pottbåtr. Bfcption kr 90,- Nystkt haburgr av 100% storfkjøtt, srvrs d biffstrilr, brnaicdrssing, brød, polarsalat, løksalat, toatr og pottbåtr. Onion Ovrload kr 90,- Nystkt haburgr av 100% storfkjøtt, srvrs d løkringr, sprøstkt løk, BBQ-saus, brød, polarsalat, løksalat, toat og pottbåtr. Grn Supracy kr 90,- Nystkt vgtarburgr lagt på soya og grønnsakr, srvrs d grillt paprika, toatr, rødløk, polarsalat, hvitløksdrssing og pottbåtr. Gratinrt Baguttr Vlg llo f ulik sortr kr 50,- Sårttr Onion Rings kr 40,- Kurv fylt d nystkt løkringr. Srvrs d toatsalsa. Potato Boats kr 50,- Kurv fylt d nystkt pottbåtr. Srvrs d haburgrdrssing Sticks, Rings and Popprs kr 55,- Kurv fylt d nystkt ozarlla sticks, løkringr og chili-/ ostpopprs. Srvrs d toatsalsa. Nachos Blu Jay Nachos kr 80,- Nystkt tortillachips toppt d tacokrydrt kyllingkjøtt, ais, jalapno og rvt Norvgia. Srvrs d to valgfri dippr. Ann Katrin Kjllan Ln Eili Øy Sid 8 Sid 9

6 Styr r iidlrtid advokat Lippstad vant d. Fr ot rttssakn i 2012 hadd advokat Lippstad tir lang arbidsdagr. Drfor bli dt å ris rundt i Norg so fordragsholdr for jusstudntr til langt på kvld so rlaksasjon å rgn. For dt r litn tvil o at 22. julirttssakn bl n påkjnning for båd ha slv og failin. på tlfon og øtts i ro so ingn andr hadd tilgang til. Gir Lippstad bsøkt Trosø i forbindls d at han skull hold t fordrag for jusstudntn i byn. Balanskunstnrn Tkst: Martin G. Unnbrg. Foto: Alksandr Tokl. All sirkusforstillingr d rspkt for sg slv har d n balanskunstnr. I sirkust so dfulgt 22. juli-rttssakn, var dtt advokat Gir Lippstad. Dt å kunn kobl av r hlt ssnsilt, - hvis ikk du klarr dt, r du ikk i balans, og blir utslitt. Gir Lippstad vt hvor viktig dt r å vær i balans. Undr rttssakn so fulgt ttr 22. juli 2011 forsvart Norgs st forhatt ann. Lippstad oprrt i t grnsland llo viktig rttsstatsprinsippr på dn n sidn, og folkts rttsfølls og røst på dn andr. Da gjldr dt å trå rtt. Jus t øtr Lippstad i 2315-tidn i Cafn på Rica Ishavshotll. Han har nttopp holdt t fordrag arrangrt av DnB og Norgs Juristforbund o og d sin rflksjonr fra tidn rtt før og ttr 22. juli. Han takkr ni til n kaff undr hnvisning til at dt r for snt, n br o n Ppsi Max. Dn svnsk srvitørn so gntlig sr ut til å vær i frd d å stng ovrhørr oss og springr inn svingdørn til kjøkknt. Kor ut d n Coca Cola Zro. Forsyn r so ni vill här grabbar. Mn ställ int till så yckt styr. Dt r klart dt var vansklig for d (failin). En priod gikk dn n dattrn in fr til TVn og kysst dn hvr gang jg dukkt opp dr - fordi hun aldri så g hj. D først dagn hadd d også problr d å forstå hvorfor jg skull forsvar dnn annn. Da satt jg g nd, og fortalt o d grunnlggnd vrdin vi har i rttssystt i Norg, og da forsto d dt. O rttssikkrht, rttn til forsvarr og n rttfrdig rttssak. Dt var for så vidt d sa tingn jg fortalt journalistn o d først dagn ttr 22. juli. Angrr ikk Dt nor prsst gjør at han på dirkt spørsål svarr at han vill tatt sakn igjn drso failisituasjonn hans tilsa dt. Jg vill ikk utsatt failin in for dt sa kjørt n gang til. Mn tar du g tilbak til dn dagn jg bstt g for å la g oppnvn so forsvarr for Brivik, så vill jg sagt ja på nytt. Jg angrr klart ikk på at jg tok sakn. 22. juli-rttssakn har likvl ikk ndrt hans syn på hvorvidt han ønskr å påta sg stor og diintns oppdrag. Sakn ndrt ikk itt syn på dnn typn oppdrag. Mn dt r godt å få livt i balans igjn. Nå r jg nd i 12 tir lang arbidsdagr. Snr har jg også ottatt hnvndlsr hvor prsonn llr organisasjonn fortllr at årsakn til at d vlgr g r fordi jg har tillit og r objktiv. Jg tilskrivr no av dt in opptrdn undr rttssakn i forbindls d 22. juli. Undr rttssakn fikk Briviks forsvarrta gt kontor i politihust på Grønland i Oslo. D bl tildlt n 12 kvadrattr stor saf t slags hvlv til å oppbvar viktig dokuntr i. Årsakn var farn for bvisforspillls. Vidr bl tlfonsatalr gjort så kort so ulig og viktig intrn forsvarrøtr avholdt på avlyttingssikr ro. Dt lå i dnn sakns natur at båd nasjonal og intrnasjonal prss hadd stor intrss i dn. Lkkasj- og avlyttingsfarn var drfor stor. Vi var livrdd for at vår inforasjon skull lkk ut og i vrst fall påvirk sakn llr vår stratgi. Drfor tok vi forhåndsrglr. Vi var kort Vi var livrdd for at vår inforasjon skull lkk ut og i vrst fall påvirk sakn llr vår stratgi. Du å forstå arbidslivt og orådn du oprrr på. Dt r for lit fokus på slik prspktivfag og for y fokus på paragrafr I 1997 forsvart han Ol Nicolai Kvislr so snr bl døt til fngsl i 17 år for dt rasistisk otivrt drapt på Bnjain Hransn. Dnn sakn fikk også stor opprksoht nasjonalt og vakt t voldsot folkngasjnt. Vidr har produktivitt på hjfrontn rsultrt i totalt ått barn. To av barna r født d n funksjonshing. Lippstad fortllr at han brukr tid d barna til rstitusjon. Jg koblr av san d in barn. Blant annt har vi n hytt i Svrig, hvor vi også har n silbåt. Dr tilbragt jg også tid undr rttssakn. Vidr tror han t gnrasjonsskift i dt juridisk iljøt vil dfør at dt ovr tid vil vær størr flksibilitt i advokatyrkt. Og dt nr jg, dt bør advokatfiran bli flinkr på; å tilpass arbidssituasjonn slik at båd kvinnr og nn kan lv i haroni d barn og jobb. Dn oppvoksnd gnrasjon vil ko til å still hlt andr krav til jobbsituasjonn sin sanlignt d in gnrasjon, særlig d hnsyn til ksplvis prisjonsordningr, avspasring og gnrll flksibilitt. Norgsstr i vannpolo Lippstad var frdig utdannt jurist i 1990, og sir slv han var særdls opptatt av safunnt rundt sg. Han har vært rdaktør for Stud. Jur. (Dt juridisk fakulttt i Oslo sitt svar på Jus t, rd. an.) n priod (han huskr ikk hvor lng), n også politisk ngasjrt i Nordstrand Arbidrparti. Han rakk også å bli Norgsstr i vannpolo d Labrtstr vannpolo. Md ang ballr i båd luft og vann lært han tidlig å vær strukturrt og ansvarsbvisst gjnno jobbn so sjåfør for t pngtransportfira. Jg ått jobb y for å gri g økonoisk aln so studnt. Dt dført at jg var svært strukturrt på dagtid. På skoln fra klokkn ått, vidr til jobb snr sa dag. For y paragrafr Han rakk også å få d sg dt voldso karaktrprsst i dt juridisk studntiljøt og dn vig diskusjonn o karaktrr gntlig r avgjørnd for dn frtidig jobbsituasjonn. Han r nig i at dt tidvis r for y fokus på bokstavn, n undrstrkr at karaktrr r dn Sid 10 Sid 11

7 nst kvantifisrbar indikatorn på kandidatns faglig nivå. Dt r særdls viktig å ha kontroll på dt faglig for å vær n god advokat. Dt r likvl ikk alt, du å bhrsk r nn bar fag. Du å forstå safunnt klintn lvr i. Er dt ksplvis n sak o økonoisk kriinalitt, å du ha piling på tall. Vidr r dtt d kounikasjon sntralt. Prssn følgr rttssakr nå i y størr grad nn tidligr. Og jusn so fag vil alltid vær viktig, n hlt sntralt r dt også å forstå safunnt du lvr i. Du å forstå arbidslivt og orådn du oprrr på. Dt r for lit fokus på slik prspktivfag og for y fokus på paragrafr. Han vil anbfal all jusstudntr å ris utnlands ifølg ha slv dn viktigst rfaringn han gjord sg undr studit. Dr lært han at rttssikkrht slik dn r i Norg ikk r non slvfølg. Dt allr viktigst jg gjord undr studit var å ris til India og Bura halvannt i halvannt år. Da får an virklig s fattigdo og hvor viktig rttssikkrhtn r. Dt å få prspktivr på hva rttssikkrht btyr i andr land hvor dt for kspl r vanligr at an ordnr opp sg i llo vd hjlp av stor obbr r gt viktig. Vin tilbak Nå r Lippstads liv på vi tilbak til dt balansrt og noral. Mn nylig bl han av VG kårt til Årts navn for Han ga han pngprin på kr ,- til Sykhusklovnn. D bsøkr sykhus landt rundt for å undrhold barn og andr pasintr. Jg har forsøkt å hold privatlivt itt skjrt. Jg tror ikk an tjnr no i dt lang løp på å ris til Gran Canaria d S&Hør på slp. Jg går hllr aldri på prirfstr, slv o jg blir invitrt på non. Og r jg på kino r dt fint o dt ikk r journalistr til std. Dn positiv opprksohtn jg får, forsøkr jg å gi vidr til ting jg ngasjrr g i. For kspl Sykhusklovnn. Han tror rttssikkrhtn i frtidn vil bli satt på ny prøvr særlig d hnblikk på inforasjonssprdning på intrntt. Slv brukr han ikk sosial dir forutn Twittr. Lippstad likr tgnbgrnsningn på 140 tgn dt gjør at innholdt blir kort og konsist. Sosial dir dførr n rkk utfordringr og problr. Dt størst r vl at all inforasjon i utgangspunktt blir stånd og ikk kan fjrns. Dt r jo blitt dn ny gapstokkn. I sin tid avskafft an gapstokkn fordi an nt dt var galt. Nå bruks intrntt og sosial dir so diu for folkrasrit. Vidr bl Brivik radikalisrt via liksinnd på intrnttt. Tidligr ått an dlta på øtr for å kunn dl d sa ningn. Dt har n intrssant sid ot ytringsfrihtn, dtt. Avslutningsvis fortllr Lippstad at skrtærn brukr y tid på å sortr hnvndlsr til hans kontor. Lippstad får nnå svært ang hnvndlsr hvr dag. NB. Intrvjut bl gjort i novbr 2012, før Gir Lippstad bl gitt prisn for Årts navn av VG. Jusstudnt? Mld dg inn i Juristforbundt Juristforbundt r intrss- og arbidstakrorganisasjonn for norsk juristr. Organisasjonn har ca dlr. Mdlskapt gir ang ulightr og fordlr: Gratis jussrlvant kurs og fordrag Ovrsikt ovr praksis- og trainplassr Bladt Juristkontakt 9 gangr i årt Rlvant nttvrk Årlig utdling av astrgradsstipnd Mntorordning Gratis arbidsrttslig bistand God bank- og forsikringsordningr Gratis PC-forsikring Mdlskapt r GRATIS for studntr! Jus t-journalistn Martin G. Unnbrg og Alksandr Tokl øtt Gir Lippstad i cafn på Rica Ishavshotll. Bsøk oss på llr lik oss på facbook Sid 12 Sid 13

8 Hvorfor r dt klint i hisn? Tkst og foto: Mart Kolsu og Bjørn Løtvit Mang jusstudntr plags av klin stning i hisn utnfor PJ-bibliotkt. Vi spør studntn hva d tror dnn anspnt stningn kan skylds. Ann Lin (1. avdling) Jg tror dn rar stningn skylds at ingn sir no. Md n gang an kor inn i hisn, så blir all still. Slv o jg r d vnnr. Sataln vi hadd utnfor hisn bar stoppr opp. Mulig dt r fordi vi plutslig å stå så ttt. Kristin (5. avdling) Dt r fordi vi blir nødt til å stå i ro d folk vi ikk kjnnr. Også å vi stå alt for nært. Hisn anglr spil. Hadd dt vært spil i dn, sånn so r vanlig i hisr llrs, så tror jg dn vill virkt y størr inni. Dssutn r dt litt ørkt dr inn. Egntlig r dn litt skul. Ccili (4. avdling) Mnt dr hvorfor dt r klint inn i hisn? Jg trodd dr nt hvorfor dt var klint at folk tar his i stdt for trapp. Jg r gntlig ikk så y inn i hisn. Tar trappa i stdt. Dt r litt klint d folk so ikk giddr å ta trapp. Bjørn (4. avdling) Dt r vrdns nklst svar på dt spørsålt. Dt r fordi hisn r for trg. Dn brukr n vight. Hisn dr jg bor brukr fir skundr fra først til fjrd tasj, Dt r n y bdr his. Løsningn på problt Pttr (1. avdling) Er dt virklig så klint i hisn? Dt skal vær litt dårlig sting i hisn. Dtt r jo dt so gjør dt til n his. I stdt for å gi oss n forklaring på dn klin stningn, ko Bndik på 1. avdling d n løsning på hl problt, nlig spd dating. Konsptt går ut på at dltakrn fordlr sg i par uiddlbart ttr å ha gått inn i hisn. Drttr skal d bli bst ulig kjnt på kortst ulig tid. Ettr at hisn har passrt 2. tg., byttr dltakrn partnr. Blir dt ikk tid til hl rundn, kan d ta flr turr. Bndik ønskr all vlkon til dt ny hiskonsptt utnfor PJ-bibliotkt, og håpr at vi san skal bli kvitt dn klin stningn. Sid 14 Sid 15

9 Arbidslivsdagn i Trosø arrangrs onsdag 20. fbruar i rgi av ELSA Trosø. Hvordan ovrlv AL D-dagn Tkst: Martin G. Unnbrg. Illustrasjon: Bjørn Løtvit. D-dagn, kodnavn på bgynnlssdagn for dn hligholdt invasjonsdag i Frankrik undr dn annn vrdnskrig (6. juni 1944). Også kjnt so ng. D-Day (g. Forkortls for Day-day, uspsifisrt dag da no skal skj) Stor norsk lksikon på ntt. D-dagn r historisk stt forbundt d d allirts ilitær invasjon av dt okkuprt Frankrik. Trinologisk liggr bgrpt likvl ikk så langt unna ALD-dagn (Arbidslivsdagn, llr hr Arbidslivsdag-dagn ) vrkn i for llr innhold. Dt juridisk fakultt invadrs av potnsill arbidsgivr og jusstudntn å forsvar sg ttr bst vn. Da D-Dagn i Norandi bl bgynnlsn på sluttn av dn annn vrdnskrig, kan ALDdagn oft bty bgynnlsn på sluttn av slv jusstudit og vær vin inn i arbidslivt. Dnn dagn kan for non kanskj virk avskrkknd. Dtt r oft ugrunnt frykt basrt på ryktr og tidvis fstlig hypotsr o at ALD-dagn rprsntrr t slags karrirssig aragddon. Årsakn r gjrn at nklt syns å tro at drso du ikk ndr opp so fullktig i t av firan rprsntrt på ALD, har du ikk oppfylt proftin o at all jusstudntr å bli forrtningsadvokatr for å kunn konstatrs vllykkt so jusstudnt. Dtt r gt langt fra sannhtn. Dt r likvl ikk til å stikk undr n frossn flyndr at vi, på Dt juridisk fakulttt vd Univrsittt i Trosø, r hldig i forhold til vår dstudntr sørpå. Båd i Brgn og Oslo r ALD r n hl uk hvor d forskjllig advokatfiran har gn dagr til rkruttring og prootring. Dt r kø vd hvr stand av studntr so skal prat, sjarr og lvr CVr og karaktrutskriftr. Konkurransn r knallhard. I Trosø r dt driot r t fritt arkd hvor all so ønskr får prat d all utn å ått føl sg so o d står i vannkø foran landsbyns nst brønn. ALD r drfor n nstånd ulight til å spørr hva an gntlig skal hold på d når an ndlig blir frdig. So studnt r du i dn gunstig posisjon at dt inst og nst d forskjllig dltakrn på ALD forvntr av dg, r at du visr intrss. Bnytt drfor anldningn for å bli kjnt d n dl av arbidslivt du kanskj skal inn i også på inglfstn snr på kvldn. Uavhngig av hvor llr d hva du ønskr å jobb ttr ndt utdanning, r dt lurt å still nonlund forbrdt. Har du diss forhåndsrgln bakhodt r du allrd t stykk på vi. Lykk til. 1. Vær dg slv båd i CV og virklight. På ALD har folk lang rfaring d å gjnnosku tilgjort prsonlight. Mn husk at dt bar r Paradisdltakr so r sg slv 110 %. 2. Ikk oppgi hotailadrssn du lagt da du var 12 år. så fint uttalt: En viss arbidsldight å vi ha, for å balansr inflasjonn i norsk økonoi. Takk for at nttopp DU oppga hotailkonto på din CV. 3. Snus rnnnd ndovr tnnn r sjarrnd Sitat ingn arbidsgivr non sinn. 4. Tylr Durdn sa n gang: Sticking fathrs up your butt dos not ak you a chickn. Md andr ord; du blir ikk corporat-advokat av å stapp Finansavisn i ræva. Kl dg so noralt, n passnd. 5. Karaktrr r ikk alt. Å hvd dt otsatt r løgn, uanstt hva brorn til nabon til søsknbarnt ditt so jobbr i t advokatfira sir. O så hadd d flst jobbintrvjur vært unødvndig. 6. Ikk rfrr til Suits. Suits r fiksjon. Harvy Spctr og Mik Ross finns ikk på ordntlig uanstt hvor kjkk d ått vær. 7. Er du hldig og blir invitrt på iddag, unngå asjttinstagraing. Er tlfonr og vskr kryddr? Ni. Dt skal drfor ikk vær på bordt. Fotografring av at r forbholdt usivilisrt safunn og atbloggr, og r du i sistnvnt katgori bør du nyt slskapt; du kor til å spis aln rstn av livt. 8. Dra på bdriftsprsntasjonr. Du visr intrss og satidig lær no o bdriftskultur på d rspktiv arbidsplassn. Dssutn kan du vinn ipad. 9. Dlta på inglfstn. Mn sørg for å ha d n pakk tyggis. Ønskr du å ko i kontakt d advokatfiran på stand, n usikkr på hva du skal åpn d å si? Hr kor non nyttig tips! Bruks på gt ansvar. Kild: Fritt sitrt ttr bokn Th Ga Åpningsrplikkr Unnskyld, n ansiktt innt g ikk o no Gikk ikk vi på to hlt forskjllig fakultt og dssutn var du frdig lng før g? Er farn din n tyv? Han stjal nlig stjrnn nd fra hiln og plassrt d i øynn din. Vt du forrstn o stjrntyvri r lov? Er farn din n tyv? Bra du bl advokat og kan forsvar ha, da. Fin kulpnnr dr har i firat drs. Dn jg fikk hos dr i fjor holdt båd til skriftlig ksan og kontn. Gjord dt vondt? Hh hva, da jg falt nd fra hiln nr du? Ni, da du falt nd fra topptasjn i bygningn du jobbr i. Så ikk jg dg ovr n dobbltsid i DN? Ellr var dt i Vogu? Tror du på trainstilling vd først blikk, llr å jg gå forbi igjn? Jg har istt nurt itt, dt sto på visittkortt jg ikk har. Kan jg få ditt? Dt r så ryddig på standn drs. Skal vi rot litt i CVn in? Har du hst? Ni. Åja, for jg trodd all advokatr hadd hst. Oops, ni, jg nt prinsssr. Sid 16 Sid 17

10 Garantrr for Dt juridisk fakulttts status Tkst og foto: Martin G. Unnbrg Drso ta Synnøv Jnssn, d Dt juridisk fakultts Øyvind Ravna, vinnr rktorvalgt, garantrr hun at fakulttt vil bstå so gt, slvstndig fakultt i hnns fir år so rktor. Jnssn stillr so rktor vd årts valg. Md sg har hun Øyvind Ravna, profssor vd Dt juridisk fakultt, og Jan Rosnving so r prodkan på Dt hlsvitnskaplig fakultt. D tr utgjør Rktorta Synnøv Jnssn, n av to fraksjonr so stillr til årts rktorvalg. D tr garantrr for at Dt juridisk fakulttt vil bstå so gt fakultt i dn kond rktorpriodn drso d vinnr valgt. Jnssn utdypr: Rktorkandidat Synnøv Jnssn og prorktorkandidat Øyvind Ravna garanttt fakulttsstatus for Dt juridisk fakultt drso d vinnr rktorvalgt. For dt først r dt dtt historisk aspktt. Univrsittt i Trosø har n histori so t brddunivrsittt. Da å vi ha t gt juridisk fakultt. For dt annt r dt flr fusjonsprosssr so allrd r i gang nå. Mang nr kanskj også at fusjonn d Høgskoln i Trosø ikk r fullstndig nnå. Da r å stt i gang n yttrligr fusjonsprosss so dtt å bruk tidn fil. Øyvind Ravna r nig. Han stillr so prorktor for forskning, inforasjon og foridling, og r profssor i rttsvitnskap vd Dt juridisk fakultt d spsialflt sa-, urfolksrtt og fast indos rttsforhold. Han nr dt r viktig at UiT og Dt juridisk fakultt bholdr sin akadisk tyngd på høyd d fakulttn i Oslo og Brgn. Dt r viktig at vi har t gt fakultt. Blir vi rdusrt til t institutt vil lttr kunn forvksls d andr jusutdanningr utn astrnivå slik so kspl Høgskoln i Lillhar. Dt vil først og frst få konskvnsr for studntn. Dt å vi unngå, sir Ravna. Jnssn r opprkso på at dt r krftr so ønskr Dt juridisk fakulttt rdusrt til institutt. Dt kor ikk på tal drso tat hnns vinnr valgt. Dr på Dt juridisk fakulttt r n litn nht, og fusjon d andr fakulttr r n sak so har vært opp tidligr. Nå skal vi skap ro. Ellrs r n bdr studnthvrdag og n hlhtlig utdanning viktig punktr for rktortat. Vi vil ltt studnthvrdagn for dn nklt studnt, dn ansatt og sørg for kvalitt i hvrdagn drs. Dt gjldr i all ldd hlt nd til antallt lssalsplassr. Vi vt at dt r ulightr for ostrukturring, hvor kspl undrvisningsro kan ogjørs til lssalsplassr på ttriddagstid og so vil frigjør plass. Et annt kspl r tilrttlgging for barnro. Dt skal vær ulig å studr d barn, sir Ravna. For å sitr Dt juridisk fakultts Ánd Soby: Studitidn skal vær d finst årn i livt. Dt vil vi lgg til rtt for båd sosialt og faglig. Hr kor tilgjnglight og inforasjon inn; vi skal fang opp all studntn. Koptanshving ttr fusjon Univrsittsstyrt har vdtatt at UiT skal gå inn for n fusjon d Høgskoln i Finnark. Rktortat stillr sg positiv til fusjonn og har dtt so n viktig valgkapsak. Jnssn har sittt i Univrsittsstyrt og kjnnr godt til sakn. Hun nr dtt vil ko båd jusstudntr og andr studntr til god. I t safunnsprspktiv r dt viktig at vi står san og ikk konkurrrr o d sa studntn, slik situasjonn r i dag. Vi vil i tillgg få hvt nivåt på utdanningn i Finnark og frigjør yttrligr saarbidsulightr o koptans for studntr og ansatt på tvrs av Nord-Norg. Dt vil bli flr rlvant studitilbud. Dt r gunstig for all partr, sir Jnssn. Studitidn skal vær d finst årn i livt. Dt vil vi lgg til rtt for båd sosialt og faglig. Egntlig burd n dag i uka vær avsatt til utarbidls av prosjktbskrivlsr og andr forskrrlatrt aktivittr so kan bidra til n frtidig forskrkarrir. Dt r ikk grunn til å skap unødig bkyring rundt spørsålt o rssursr, nr Ravna. Dt r ikk snakk o å ovrfør n pngskk dn n llr andr vin. Md flr studntr følgr bdr økonoi, sir han. Også d hnsyn til UiTs andat o å bhold forskrkoptans i Nord-Norg og landsdlns rssursr vil dtt ifølg Ravna vær positivt. Dt vil blant annt gi n størr åpning for å skap studiplassr og utdann akadikr so kan utforsk ulik spørsål knyttt til urfolk, rttightr til land og vann i nord og andr orådr vi i Nord-Norg har spsill nasjonal forutstningr for å forsk på. Liklds forholdt til vår stor nabo i øst, Russland. Navnt bør forbli UiT Vidr forliggr dt to navnforslag vd fusjonn til vurdring i dpartntt; Univrsittt i Trosø llr Univrsittt i Nord-Norg. Slv o dt dlvis r utnfor drs kontroll, r rktortat r klar på at d ønskr at navnt skal forbli Univrsittt i Trosø. All dn tid vi har Univrsittt i Nordland til forvksling r dt ønsklig at navnt forblir UiT, sir Jnssn. Ravna supplrr: Univrsittt i Trosø har t vltablrt navn på linj d univrsittn i Oslo og Brgn. Prsonlig nr jg dt riktig r å bhold navnt og dt god nasjonal rnoé UiT allrd har so utdanninginstitusjon. Nasjonal- og intrnasjonalisring Jnssn nr vidr at UiT ikk aln klarr å utdann koptans til hl Nord-Norg, og at dt drfor r viktig at dt også fokusrs på å rkruttr studntr fra utlandt og d sørliggnd fylkr. God studir trkkr folk båd fra inn- og utland. Dt r viktig at folk virklig ønskr å ko hit for få n spsifikk utdanning og koptans. Dt r t kvalittstgn at vi rkruttrr nasjonalt og intrnasjonalt. Studntn i dag har hl vrdn for sin føttr, i otstning til tidligr gnrasjonr av studntr. Da å vi vær på bann også hr, sir Jnssn. Sid 18 Sid 19

11 Ravna rkjnnr at for kspl dn no, i dt inst blant studntn, ostridt Nord-Norg-kvotn på profsjonsstudin kan skap nklt spørsål, n nr dt fortsatt r viktig at nordnorsk ungdo har ulight til å utdann sg lokalt. Dtt r spsilt viktig når dt gjldr saisk studntr. I opptaksrglntt liggr dt nklt føringr i bunnn for å sikr rkrutring av nordnorsk ungdo. Dtt r t bidrag til å styrk stabil koptans i landsdln og r npp t stridsta i dag. Vi har vidr t bhov for saisktalnd akadikr. Diss r viktig for dt saisk safunnsliv, no so btyr at kvotr for saisk ungdo kan forankrs dirkt i Grunnlovns saparagraf ( 110). Skal an ha nok tannlgr, juristr og lgr hr i nord, trngr vi kvotn. Mn dt r ikk sikkrt dt r dt sa bhovt for dn o ti år, supplrr Jnssn. Skal tilrttlgg for forskning Ravna r særlig opptatt av ovrgangsfasn fra studnt til forskr, og at dt skal tilrttlggs for forskrkoptans båd intrnt og kstrnt. Jg rgistrrr at dt i dag r stor forskjllr vdrørnd uttlling av vildningstin, båd vd på dt nklt fagoråd intrnt på UiT og på nasjonalbasis. Dt bør ikk vær slik. Man bør få lik ulightr til vildning på n avhandling i jus- llr hlsrlatrt fag. Han trkkr fr t kspl fra hvrdagn til lktorn. Forskrtidn for lktorr r i dag 20 %, n i ralittn å d oft bruk all sin tid på å forbrd undrvisning. Egntlig burd n dag i uka utlukknd vær avsatt til utarbidls av prosjktbskrivlsr og andr forskrrlatrt aktivittr so kan bidra til n frtidig forskrkarrir. Vil ndr vitnskapsbgrpt I Ann Husbkks rktorta r 2/3 naturvitr. Ravna nr at naturvitr i dag nærst har t onopol på bruk av bgrpt vitnskap og innovasjon intrnasjonalt, ksplvis r scinc oft btraktt so synony til naturvitnskap.. Vi vil vær opptatt av innovasjon og scinc ikk skal vær onopolisrt til naturvitr. Forskning innn safunnsvitnskap og juss so ksplvis kan bidra til til bdr rssursforvaltning, rttsavklaring og lokaldokrati, også btrakts so innovativ forskning. Dt r kanskj no so skillr oss fra dt andr rktortat, sir Ravna. Safunnsvitnskap blir oft so t slags vdhng til d stor vitnskapn undr for kspl hls. Vi å vis at diss fagn r rlvant i sg slv, slår Jnssn fast. Ønskr innspill Nå ønskr d innspill fra studntr og ansatt o hva so r viktig for drs studihvrdag. Vi går til valg d n tovis kounikasjonsprosss o studihvrdagn. Et univrsitt r ingnting utn studntr og ansatt. Ko d innspill til oss, dt kan vær o hva so hlst. Og bruk strttn, avsluttr Jnssn. Har du innspill til rktortat? Vi vil gjrn hør fra dg so studnt vd UiT. Ta kontakt d oss på Facbook llr ail. Synnøv Jnssn: Øyvind Ravna: Jan Rosnving: Facbook: Rktorta Synnøv Jnssn 2013 Ingn planr o å PS. Jan H. Rosnving var ut på annt oppdrag da intrvjut bl gjort. PS2. All studntr rgistrrt vd UiT kan st vd rktorvalgt. Valgpriodn r llo fbruar. rør jurfak Tkst: Martin G. Unnbrg Ann Husbkk, rktorkandidat for ta Husbkk, har hllr ingn planr o å rokk vd Dt juridisk fakultts status so faginstitusjon. Rktorkandidat Synnøv Jnssn r opptatt av at univrsittsldlsn og studntn skal ha n god dialog o studihvrdagn. Hun ønskr sg drfor innspill fra studntn. Tat har diskutrt dtt, og vi har ingn planr o å ndr Dt juridisk fakultt. Mn dt står i prograt vårt at vi r opptatt av at Univrsittt i Trosø skal ha n funksjonll organisring, og at all ndringr vil vær godt diskutrt og vurdrt på forhånd i all ldd før dt gjnnoførs. Hun nr at tan har sa standpunkt til organisringn av Jurfak. Tat sr ingn god arguntr for å ndr organisringn av dt juridisk fakultt, broligr Husbkk. Sid 20 Sid 21

12 kun s parts biologisk sønn, Ronan Farrow, undr tilsyn. Alln og Soon-Yi har nå vært gift i ovr 17 år og dt har aldri vært tal o non straffrttslig raksjonr ot non av d. Allns handlingr bl av ang stplt so oralsk forkastlig, n dt var også dt hl. Alln slv sa følgnd i t intrvju d nyhtsbyråt Rutrs i 2011: What was th scandal? I fll in lov with this girl, arrid hr. W hav bn arrid for alost 15 yars now. Thr was no scandal, but popl rfr to it all th ti as a scandal and I kind of lik that in a way bcaus whn I go I would lik to say I had on ral juicy scandal in y lif. Hvordan vill n slik handling blitt vurdrt i Norg? Strafflovn 199 Strafflovn 199 først ldd lydr so følgr: Dn so har sksull ogang d fostrbarn, plibarn, stbarn llr non annn prson undr 18 år so står undr hans osorg, yndight llr oppsikt, straffs d fngsl inntil 5 år. fostrbarn, plibarn og stbarn og at dt drd r diss andr prsonn so attnårsgrnsn knyttr sg til. At ordt «annn» da kan sis å vær ovrflødig, r ttr itt syn ikk til hindr for n slik forståls. Man står drfor ttr itt syn ovrfor valgt llo to altrnativ lovforstålsr so bgg dkks av lovns ordlyd. (avsnitt 10) Undr hnvisning til lovhistorin og forarbidn nt flrtallt at dt ikk var tvilsot at hnsiktn har vært å bar knytt attnårsgrnsn til andr prsonr nn fostrbarn, plibarn og stbarn. (avsnitt 11) Blant annt hadd dn tilsvarnd bstlsn tidligr ikk innholdt non slik aldrsbgrnsning. Dt bl drfor konkludrt d at [b]åd lovhistorin og forarbidn talr [ ] for at strafflovn 199 tolks slik at dt ikk gjldr non attnårsgrns for å kunn straff sksull ogang d fostrbarn, plibarn og stbarn. (avsnitt 16) Flrtallt konkludrt også d at også n yndig prson kan vær undr osorg, yndight llr oppsikt. (avsnitt 18) Enklt failiportrttr kan d fordl lggs i garasjn. Alt du vill vit o strafflovn 199, n so du var rdd for å spørr o Tkst: Dag Sørli Lund. Illustrasjon: Bjørn Løtvit n artikkl o stbarn, Woody Alln og straffvrdight. Woody Alln r kjnt for sin nvrotisk og orso karaktrr. Han r også kjnt for sin ksntrisk sidr, og ikk inst sitt no spsill forhold til kona Soon-Yi Prvin. Dt spsill r naturligvis at hun r Mia Farrows Allns tidligr kon adoptivdattr, og at forholdt llo Prvin og Alln angivlig bgynt ns Alln fortsatt var i t forhold d Farrow. Soon-Yi var på dtt tidspunktt 19 år gal og ovr dn sksull lavladrn i Nw York, hvor d bgg bodd. Alln og Farrow giftt sg aldri og bodd på ulik stdr i tidn part var san. Likvl var vl Alln å rgn so n for for stfar for Soo-Yi, o nn r faktisk nn rttslig stt. Farrow valgt naturlig nok å avslutt forholdt til Alln og vant også n turbulnt sak o osorgsrttn til Farrows øvrig barn fra sitt tidligr ktskap. Alln fikk dssutn Ettrso Soon-Yi ikk var Allns stbarn forlt stt og var 19 år gal på tidspunktt forholdt bl innldt, vill handlingn ikk vært straffbar. Hva så o Alln rttslig stt hadd vært stfarn hnns? Vill han da kunn straffs? Rt s. 387 Dtt spørsålt ko på spissn i sakn inntatt i Rt s En ann hadd hr blitt døt til sks åndrs fngsl for sksull ogang d sin stdattr, so var ovr 18 år på gjrningstidspunktt. Spørsålt var o strafflovn 199 rat n slik handling. Høystrtt ko undr dissns 3-2 til at dtt var straffbart. Flrtallts votu Flrtallt på tr dor, rprsntrt vd dor Wbstr, anså lovtkstn for å vær syntaktisk flrtydig og brkt at [d]t springnd punkt r o attnårsgrnsn bar knyttr sg til «non annn prson» llr o dn også gjldr for fostrbarn, plibarn llr stbarn. Brukn av ordt «annn» kan forstås slik at attnårsgrnsn knyttr sg til all altrnativn. Iidlrtid kan ordlydn «non annn prson» også forstås slik at dt rfrrs til andr prsonr nn En ann hadd hr blitt døt til sks åndrs fngsl for sksull ogang d sin stdattr, so var ovr 18 år på gjrningstidspunktt. Spørsålt var o strafflovn 199 rat n slik handling. Flrtallt avvist ndlig forsvarrns anførsl o at Grunnlovn 96 og EMK artikkl 7 (lgalittsprinsippt) var til hindr for å tolk 199 slik at 18-årskravt kun gjaldt for n av d prsonkatgorin i bstlsn. Flrtallt så dt slik at dt ikk var t [ ] spørsål o å gå utnfor ordlydn i dnn sakn, n ut fra alinnlig rttskildbruk å vlg n av to tolkningr so ordlydn gir grunnlag for. Dt kan ikk oppstills t prinsipp o at tvil o rttsanvndlsn skal løss til fordl for tiltalt, jf. Rt s. 91 på sid 92. (avsnitt 22) Mindrtallts votu Høystrtts indrtall, rprsntrt vd dor Bull, var nig d flrtallt i at lovgivrs vilj var klar på at 18-årsgrnsn ikk skull gjld for fostrbarn, stbarn llr plibarn. Bull anså likvl at ordlydn i bstlsn ikk kunn forstås [ ] annrlds nn at dt ny ordt «annn» likvl innbærr at attnårsgrnsn blir gjldnd også for katgorin tidligr i opprgningn [ ] Bull kor til dnn konklusjonn vd å vurdr ordt annn so står tidlig i dn sist altrnativ prsonkat- Sid 22 Sid 23

13 gorin i 199 og vd å stt inn d undrforstått ordn nn fostrbarn, plibarn llr stbarn inn i bstlsn. (avsnitt 27-28) Vi kan gjnta øvlsn hr og s på d to altrnativn Bull oppstillr for å tydliggjør dtt tolkningsgrpt: Altrnativ 1 vil da s slik ut: Dn so har sksull ogang d fostrbarn, plibarn, stbarn llr non annn prson [nn fostrbarn, plibarn llr stbarn] undr 18 år so står undr hans osorg, yndight llr oppsikt, straffs d fngsl inntil 5 år. Altrnativ 2 vil s slik ut: Dn so har sksull ogang d fostrbarn, plibarn, stbarn llr non annn prson undr 18 år [nn fostrbarn, plibarn llr stbarn] so står undr hans osorg, yndight llr oppsikt, straffs d fngsl inntil 5 år. Uavhngig av hvilkt altrnativ an lggr til grunn, nr indrtallt at 18-årsgrnsn uanstt å gjld for d prsonkatgorin so nvns først i stningn og uttalr at dt r vansklig å s hvilkn btydning ordt «annn» llrs skal ha i stningn. (avsnitt 28) Dor Bull avvisr d dtt at stningn r syntaktisk flrtydig, slik flrtallt lggr til grunn. Dtt r vldig intrssant d tank på flrtallts syn på forholdt til lgalittsprinsippt i Grunnlovn og i EMK, ttrso an da kan s flrtallts votu so n innskrnknd fortolkning av bstlsn til tiltalts ugunst, i strid d bstlsns ttr indrtallts syn klar ordlyd. I tillgg nvnr Bull at når bstlsn talr o fostrbarn, plibarn og stbarn, r dt nærliggnd å ans dtt so n arkring av n grns ot voksn, hvor yndightsaldrn på 18 år r t naturlig skjæringspunkt. (avsnitt 29) Vidr lggr Bull vkt på at dt først r når an (slik flrtallt slv ått) [ ] har satt sg inn i dn koplisrt forhistorin til dagns forulring i 199, at an vil s at ordt «annn» ikk r nt å skull utvid virkorådt for attnårsgrnsn, n snarr å rgns so t ttr in ning islykkt forsøk på å gjør språkt i bstlsn ldigr utn å ndr ningsinnholdt. (avsnitt 31) Mindrtallts votu syns so dt st prinsipill og korrkt stt i lys av rttskildlærn og d særlig krav so gjldr vd lovtolkning på straffrttns oråd. Undr hnvisning til dt strng krav til klarht i straffbstlsr kor indrtallt til at ordlydn i bstlsn å gis avgjørnd btydning når an skal trkk grnsn for dt straffbar so ofatts av 199. (avsnitt 32) Lovgivrs ønsk o at også dn handlingn tiltalt i sakn hadd fortatt skull vær straffbart ått vik i t slikt tilfll. Mindrtallt stt drfor for at ting- og lagannsrttns dor ått opphvs, og tiltalt frifinns. Avsky so rlt hnsyn? Mindrtallts votu syns so dt st prinsipill og korrkt stt i lys av rttskildlærn og d særlig krav so gjldr vd lovtolkning på straffrttns oråd. Flrtallt visr til Johs. Andnæs: Alinnlig straffrtt, 5. utgav 2005, sid 112 følgnd, vd avvisningn av at lgalittsprinsippt skull vær til hindr for dn tolkningn d la til grunn for sitt rsultat. D syns iidlrtid å ovrs følgnd avsnitt so står på sid 115: Spørsålt o an å ha klar hjl, r bslktt d spørsålt o tviln alltid skal ko tiltalt til god, n r likvl ikk hlt dt sa. Prinsippt o klar hjl trkkr n bstt rttskildfaktor i forgrunnn, nlig ordlydn ttr naturlig språklig forståls, og krvr at tvil hr skal ko tiltalt til god, uanstt hva andr rttskildontr (lovotivr, praksis, rll hnsyn osv.) ått tilsi. Klarhtsprinsippt bl trukkt fr av indrtallt so n vsntlig dl av bgrunnlsn for hvorfor d anså 18-årskravt for å gjld satlig prsonkatgorir i 199. Flrtallt nktr for at dt forlå non tvil vd lsning av ordlydn vd nærst å s bort fra dn btydningn ordt annn har i bstlsn. Mindrtallts øvls d å stt inn d undrforstått ordn nn fostrbarn, plibarn llr stbarn i stningn visr også at dt blir anstrngt å hvd at dt rlt stt r to tolkningsaltrnativr slik flrtallt hvdr. I bst fall å dt kunn sis å ha vært tvil o 18-årskravt kun skull gjld for sist prsonkatgori llr for all. Sitatt fra Andnæs visr at prinsippt o klar lovhjl tilsir at tvil o tolkningn av bstlsn skal ko tiltalt til god uavhngig av hva bstlsns histori, forarbidn og lovgivrs intnsjon bak bstlsn llrs ått tilsi. Flrtallt ga slv uttrykk for at an sto ovrfor valgt llo to altrnativ lovforstålsr so bgg dkks av lovns ordlyd. I n slik situasjon å dt nødvndigvis også forligg tvil o hvilkn tolkning so r dn rik- tig. Flrtallt basrt sin tolkning på lovgivrs ønsk, forarbidn og lovhistorin og på dn bakgrunn til at handlingn var straffbar. Klarhtsprinsippt og grunnlggnd rttssikkrhtshnsyn tilsir iidlrtid at an i t slikt tilfll lggr til grunn dn tolkningn so talr til tiltalts gunst. Alf Pttr Høgbrg har kritisrt dt standpunktt flrtallt avslutningsvis gir uttrykk for o at dt ikk kan oppstills t prinsipp o at tvil o rttsanvndlsn skal løss til fordl for tiltalt. I artikkln I hvilkn grad kor rttsanvndlsstvil tiltalt til god? (Jussns Vnnr nr ) konkludrr Høgbrg på følgnd åt: Jg har ikk stt d grunnr so gjør hnsynt til tiltalt og dt faktu at vi står ovrfor n straffsak irrlvant i tilfllr av rttsanvndlsstvil. Dtt r tvrt iot sntral rll hnsyn, og drso diss hnsyn skull vær irrlvant på straffrttns oråd, r dn sa straffrtt i konflikt d d vrdir dn slv r tuftt på. (sid 36) Dt r vansklig ikk å bli oralsk indignrt ovr tiltalts handling: n ldr ann so har fungrt so n osorgsprson for n yngr jnt, har sksull ogang d hnn. D flst vil nok drfor slutt sg til dn oralsk don dor Bull avsir: Sksull ogang llo n osorgsprson og t fostrbarn, plibarn llr stbarn so r ovr attn år, vil nok allnt bli oppfattt so oralsk forkastlig. (avsnitt 30) Satidig undrstrkr han i sa avsnitt t annt viktig pong, nlig at dt ikk r [ ] opplagt at dtt også skal vær straffbart når dt ikk forliggr n utnyttls av t avhngights- llr tillitsforhold. Utnyttls av avhngights- llr tillitsforhold ras av n gn bstls, nlig strafflovn 193. Bull r hr inn på dt fundantal skillt llo dt oralsk og dt straffvrdig. Andnæs forulrr dt på dnn åtn i sin Alinnlig straffrtt: Oft r dt klart nok at handlingn r båd oralsk forkastlig og ulovlig, tviln drir sg bar o straffbarhtn. (sid 116) En handling kan altså båd vær oralsk forkastlig, og til og d ulovlig, utn at dn nødvndigvis også r straffbar. Når n slik handling r fortatt av to yndig prsonr og dt ikk forliggr no isbruk av t avhngights- llr tillitsforhold, r dt vansklig å s hvilk grunnr an har Lov is th answ. But whil you r waiting for th answr, sx raiss so prtty good qustions. for å straff handlingn. Hv llr hva r i så fall offrt/skadlidt? Jntas vrdight? Dn offntlig oraln? Kona til gjrningsannn? Og hvis så r tilfllt: r dtt god nok grunnr til at handlingn bør øts d straff? So rttsfilosofn Martha C. Nussbau arguntrr for i bokn Hiding fro Huanity: Disgust, Sha, and th Law kan dt hvds at drso handlingn ikk r skadlig, så bør dn hllr ikk sanksjonrs d straff. Nussbau r kritisk til å la føllsr so avsky og ska vær styrnd for hva so skal anss so straffvrdig handlingr. Ettr in oppfatning r dt y so tydr på at flrtallt har latt sin avsky for tiltalts handling spill inn so t rlt hnsyn vd fortolkningn av 199, i strid d ordlydn og drd også d rttsprinsippr so gjldr innnfor straffrttn. Avsky r ingn rlvant rttskildfaktor og r t upålitlig grunnlag for rttslig avgjørlsr. Tolkningsrsultatt skapr dssutn n rklig ulikht for lovn for prsonr so har fungrt d facto so osorgsprson for non ovr 18 år og osorgsprsonr for fostrbarn, plibarn, stbarn, so r ovr 18 år. Dn oralsk fordølsn og straffvrdightn av handlingn syns å gjør dt vansklig å bgrunn d fundantalt ulik raksjonn an risikrr å bli øtt d i d ulik situasjonn. Flrtallts tolkning av 199 innbærr uanstt at Allns forhold til Soo-Yi ikk vill blitt anstt so straffvrdig, ns n tilnært lik handling fortatt av n fostrforldr, pliforldr llr stforldr vil straffs d fngsl. For å sitr Woody Alln: Lov is th answr. But whil you r waiting for th answr, sx raiss so prtty good qustions. Dag Sørli Lund har astr i rttsvitnskap fra UIO, sat n LLM fra Univrsitat Popu Fabra, Barclona, Spania. Han jobbr so advokat hos advokatfirat Stnstrup Stordrang, sat undrvisr i undrvisr i x.fac. og EØS-rtt vd UiO. Sid 24 Sid 25

14 På kontort til Ánd Soby hngr dt n ask. Blant y annt. Mannn d ang askr Tkst og foto: Alksandr Tokl Ánd Soby bl ikk født i opposisjon, n t liv lvd otstrøs har fort ha. Bokhylln på kontor 4513 r t salig kaos i prfkt ordn. Hylltr på hylltr d littratur. Tung juridisk tori skuldr vd skuldr d no r lttfordøylig skjønnlitratur. Hultr til bultr. Korann står stødig plassrt llo Saværsrtt i barnvrnssakr 1. og 2. utgav og o indosrttn til grunnn i Indr Finnark. Dt virkr hlt tilfldig, n r dt ikk. Bøkn i Ánd Sobys bokhyllr r lik fargkoordinrt so annn slv. Dt r n åt å tri huskuskln in. Bokhylln stillr krav til g, jg å husk på hvor bøkn står i forhold til hvrandr. Og drso jg glr dt og å ut på lting, kor jg oft ovr andr bøkr jg vil ls, sir Soby. Dt sjaansk altrt d hodskallr og dn buddhistisk figurn Krishna sikrr kontort statusn so no av n kurositt og lokal svrdight i t llrs konsrvativt univrsittsilj. En bskrivls særdls trffnd også på kontorts ir. So sjaann å også vi juristr bvg oss llo flr vrdnr. Altrt hjlpr g d dt. Jg brukr dt i vår hyprodrn tid, og på dn åtn blir dt r nn t kulturinn. Brnt d vafflhjrn Trosøs ldst ann slik bskrivr Ánd sg slv. Sin først lvår tilbragt han so flyttsa ttr failins rinflokk i Tanadaln. Da han var tr år gal bl tilværlsn fastr d fir vggr og tak for ha, hans tr ldr søskn og far og or Soby, da d slo sg nd i Sirbà i Tana. Jg huskr da vi fikk innlagt strø og vann, og jg huskr godt da jg så in først bil og snøscootrn ko til vidda. Jg opplvr at jg r dt ldst nnskt so går på to bin i Trosø, sir annn, so i dag r svært intrssrt i ny tknologi. Gadgtbloggn Engadgt og Tgdaily lss daglig, han brukr Facbook og Twittr til å kounisr d hl vrdn og han var n av d først so anskafft iphon da dn bl lansrt i USA. I ttrtid har han iidlrtid snudd ryggn til Stv Jobs krasjon. Jg ragrr på at Appl lukkr systt sitt og bgrunnr dt d at dt r drs gt økosyst. So rtorikr vrdsatt jg arguntasjonn, n so forbrukr kunn jg ikk aksptr yndightsbrukn. I opposisjon Dtt syptot på opposisjon til aktbruk går so n rød tråd gjnno Sobys liv. Da han bl sndt til Sida statsintrnat so tolvåring bl dn klart anifstrt. Undr spissrotgangn llo d ldr guttn fra bussn til intrnatt bl Ánd, litn av vkst og d n allrd vlutviklt forkjærlight for fargstrk klær, blinkt ut av n av d størr guttn. S på dn lappjævln dr sa han og pkt på g. Konfrontasjonn ått ko. På dn tidn var dt to ting folk fryktt d oss sar. Dt n var ganning, og dt andr var at vi brukt kniv. Jg satt fra g vska og sa til ha at drso jg hørt no lignnd igjn skull jg ta knivn ut av baggn og skjær ha i trningr. Da fikk jg rspkt, n satidig tablrt dt g so n vill ksistns. I løpt av årn på intrnatt ko Ánd til dn gal kjnnsgjrningn at pnnn r strkr nn slv dn kvassst sakniv. So ftnåring var han klart bstt på hvilkn rtning han skull ta i livt. Tidn på intrnatt var hard. Dt var n hit buljong å bli kokt i. En ting var voldn so lå i at strukturr bl så tvingnd at dt var vansklig å hold på gn vrdight. En annn ting var rsultatt dtt ført til. Inngjrdd og avktig ung guttr. Voldn gikk ikk utovr, dn iplodrt. D stor guttn bankt d så. Jg bl brnt d vaffljrn for å undrsøk o jg kunn ta iot srtn. Satidig var dt n typ vold ot forldrn vår so bl fratatt osorgn for sin barn, og dt var Vi nt at båd Storting, Rgjring, dostol og prss var ot dt saisk, og da ått vi start n gn avis for å få fr synt vårt. vold ot prsonalt at d ått ta sg av slik avktig frustrrt nnskr. Intrnatt var n srtaskin for all. Jg bl så hila forbannt på hl gria, og bstt g for at ingn andr barn skull ått opplv dt sa drso jg kunn gjør no d dt. Jg var 15 år og bl fast bstt på å bli jurist. For juristr køddr an ikk d. Fra studnt til aktivist Ettr tt år på jussn i Brgn, gikk frdn til Oslo for å ko nærr på dt nordnorsk iljøt. Møtt llo pappaguttr fra vstkantn og dn lill, sint san han slv btgnr sg so, unnt ut i n størr flls forståls for bgg partr. So sa var dt n vldig fin tid å vær i Oslo. Hj i Finnark kunn dt hnd at jg bl kalt n jævla lappjævl, n dn økt opprksohtn san fikk på dnn tidn gjord dt kult å vær sa. Fra å vær n undrtrykt kultur, fikk vi støtt i safunnt. Og d norsk jntn bl opprkso på at dt fants no so ht saguttr, sr Ánd og glisr sitt ulvglis. Hndlsn so for alvor bfstt sans posisjon i dn kollktiv safunnsbvissthtn, var Alta-sakn. Saisk aktivistr sto sntralt i protstn ot utbyggingn av altavassdragt. Anlggsarbid bl stoppt vd sivil ulydight, lávvur bl rist frfor Stortingt og nklt sar sultstrikt. Førstavdlingsstudntn Soby var i utgangspunktt ikk aktivt ngasjrt i sakn, n dt var før hans bror bror Niilas sluttt sg til donstrantn. Min ning var at dt var t slvordsoppdrag. D to først dagn av sultstrikn gikk jg forbi gan på vi til fakulttt, og tnkt at d var du so holdt på. Dn trdj dagn gikk jg inn for å s hvordan dt gikk d d, og før jg visst ordt av dt skrv jg rsolusjonr og artiklr til aksjonsavisn vår Charta 79. Vi nt at båd Storting, Rgjring, dostol og prss var ot dt saisk, og da ått vi start n gn avis for å få fr synt vårt. D først ksplarn bl utsolgt d n gang. Totalt solgt avisa ksplarr på gata i Oslo. Da vkkt vi prssns bvisstht, og d snudd. Md Salovn snudd rgjring og storting. Høystrtt snudd først d Slbudon i Ettr at Høystrtt i 1982 ko til at rgjringns bslutning o å d opp Altalva var lovlig, forsøkt Sobys bror Niilas og to andr å sprng n bro brukt av anlggsaskinn i arbidt. Forsøkt islykts da sprngstofft gikk av vd t uhll. Niilas istt n ar og t øy, flyktt til Canada, n bl snr. Ánd ått avbryt studin for å støtt sin faili. Sid 26 Sid 27

15 D var ikk politisk ngasjrt og trngt hjlp til å håndtr dt trykkt so oppsto ttr hndlsn. Brorn in lært g y o hvordan dt var å sitt i vartkt. Dt bl so bnsin på bålt. Dt voldso safunnsngasjntt har Ánd tatt d sg vidr i livt. Han bl n svært synlig aktør i dbattn rundt innllsn av Trosø koun i dt saisk språkforvaltningsorådt. En dbatt so ttr hvrt utviklt sg til n voldso krangl. Soby arkrt sg so so n no utradisjonll dbattant da han via Facbook ttrlyst «hactivistr» for å ovrvåk og avslør otpartns hatfull ytringr. I t nå faøst facbookinlgg trakk Soby parallllr llo ordførr Jns Johan Hjort og byråd Jonas Stin og dn kjnt nazistn Hran Göring n pongtring av politikrns rtorisk grp, hvdt Soby, n dt bidro likvl til å forsur forholdt llo partn i konfliktn yttrligr. Spørsålt o Trosø so Nord-Norgs hovdstad r r spørsål o Trosø har kapasitt til å kunn vær dt. Spørsålt o dt r ro for saisk språk og kultur blir n lakustst. I først rund fikk Trosø karaktrn F - ikk bstått. Undr kontksan avblåst avisn Nordlys og itrosø sin journalistisk kapanjr ot sakn, avisa itrosø trykkt n saisk forsid, ordførrn stilt i koft undr safolkts dag og bklagt snr valgkapn han hadd vært n dl av. Da sto byn til karaktrn D - an oppfylt iniusvilkårn og bittlittgrann til. Oppgav advokatkarriærn Ánd hadd ikk no stort ønsk o n akadisk karrir. Han trivds godt so advokat i Vadsø. Oppgavn var utfordrnd, han ført sin først sak for Høystrtt og inntjningn var god. Mn vd Univrsittt i Trosø bl dt satst på å bygg opp koptans på sa- og urfolksrtt, og Ánd var n slvskrvn dl av dn prosssn. Da øtt jg dn 32 år gal advokatn d 1,2 illionr i årsinntkt g slv so 17-åring i døra. Dtt var spørsål jg var vldig ngasjrt i so ung. Vi hadd oss t lit øt. Dt r ikk så dut innillo dt, - å ha t øt d sg slv. 17-år gal Ánd vant, og høstn 1992 hang han advokatkappn til sid for n stipndiatstilling vd UiT. Valgt har han aldri angrt på, og hadd dt ikk vært for hans ibond trang til å forsvar safunnts undrdogr, vill han nok aldri ikldd sg kappn igjn. Mn da hans tidligr lv, advokat Asbjørn Krantz, var i dsprat bhov for støtt, var dt først gang Ánd så sg nødt til å innfri studntgarantin sin. Jg har alltid sagt til studntn in at drso d havnr i knip, og ikk har non andr til å hjlp sg, da skal d ko til g og jg vil hjlp d. Studntgarantin Asbjørn Krantz var i frd d å bygg opp n innbringnd praksis so advokat i Trosø da han i 2007 bl arrstrt på kontort sitt og kastt på glattcll. Siktlsn lød på dvirknign til grov narkotikakriinalitt, dia gikk bananas og Krantz bl kjnt so narkoadvokatn i ldtog d Hlls Angls. Da Krantz var frdigtygt av påtalyndight og rttssyst frikjnt i båd tingrtt og lagannsrtt for otvirkning av politits arbid, so siktlsn bl rdusrt til, lå båd praksis og prsonliv i grus. Krantz var i frd d å drukn i n alvorlig økonoisk hngyr. Advokatforningn snudd ryggn til. Ánd var aldri i tvil o at han ått trå støttnd til. Hlt sidn intrnattidn har dt liggt i horoncoctailn in å stpp inn drso non havnr i vansklightr. Mn dt r forbundt d ska å havn i trøbbl. Ingn kor på døra i og bankr på. Drfor å jg oppsøk d jg sr r ut i hardt vær og forsikr g o at d klarr sg. I dtt tilfllt gjord han ikk dt. Drfor stilt Ánd gratis opp for sin gal studnt, og sorn 2011 bl Krantz bl tilkjnt 1,6 illionr i rstatning og opprisning. Likvl ankt han ovr rstatningns størrls. Når dtt skrivs r dt kun ukr til sakn skal opp for lagannsrttn. Krantz slv får ikk rost sin støttspillr nok. Garantin hans hjalp g ut av knipa. No slikt r dt kstrt få d vår utdannls so gjør. Ánd r t utrolig raust og godt nnsk. Dssutn var han brilliant i rttn. Jg har fått in opplæring av Cato Schiøtz og har stt non av landts bst skrankadvokatr, og Ánd var hlt dr opp på dt nivåt, rosr Krantz. Strit boh På utsidn av UiT r Ánd først og frst kjnt so n svært fargrik safunnsdbbatant og kulturprsonlight. Joikn har bragt ha vrdn rundt flr gangr. Da «punkns far» - dn lgndarisk anagrn til blant andr Sx Pistols, Malco McLarn død i 2010, bl Ánd håndplukkt av McLarns gn sønn til å opptr i bgravlsn. Frfor 500 av litspillrn i uropisk usikkindustri, frført Ánd ulvjoikn vd sidn av McLarns sortalt og ndtaggd kist. Mn slv o han r no av n boh, bor dt n indr striting i Ánd. Hans dstudntr i Oslo oppfattt ha so n partysa so brukt r tid å drikk øl på Th Scotsan nn på pnsu, og han forklart sin akadisk prstasjonr d at han lst på trikkn. I virklightn fulgt han profssor Tor Sandviks oppfordring og klokkt inn 55 ffktiv tir d bøkn sin i uka. Og slv o han kor fra n kant av landt dr fartsgrnsr oppfatts r so forslag nn forbud, følgr ha d slavisk. Dt har skafft ha non findr på vin. På turn fra Oslo til dorfullktigstilling i Narvik i failin Sobys nyinnkjøpt, hvit passat, påkalt d sg dn stor vrdn fra sin dtrafikantr. Ettr n kjapp sjkk utført av lovns lang, bl dt klart at spdotrt var hlt ut å kjør. Jg hadd kjørt hl vin 20 kilotr i tin undr fartsgrnsn. Dt var n nær dødn opplvls, lr Ánd. Sid 28 Sid 29

16 Bør tittln jurist lovbskytts? Tkst: Kristian Frdhi. Illustrasjon: Bjørn Løtvit. Dt har i dn sist tidn vært dbatt o hvorvidt yrkstittln jurist bør bskytts vd lov. Bgrunnlsn for at dbattn først kor nå, r n dirkt konskvns av at ulik bachlorutdanningr innn jus førr til dbatt o hva n jurist gntlig r. Ettr gjldnd rtt kan båd Gud og hvrannsn kall sg jurist. Av hnsyn til rligiøs nøytralitt, valgt vi å avbild hvrannsn. Dagns rttstilstand Yrkstittln jurist anglr i dag lovbskyttls. Dt vil si at dt ikk i lovs llr forskrifts for stills forll krav til å kunn kall sg jurist. Dn forll tittl ttr ndt studiu i rttsvitnskap r cand.jur (avviklt i 2007) og astr i rttsvitnskap. Diss titln r lovbskyttt gjnno forskrift. 1 Dtt risr spørsålt o tittln jurist burd vær forbholdt d so studrr astr i rttsvitnskap, llr o også bachlorstudntn på Lillhar, Hønfoss, osv. skal kunn sykk sg d dnn tittln ttr tr års studir. Norgs Juristforbund r av dn oppfatning at tittln burd forbholds d so r cand.jur llr har astrgrad i rttsvitnskap. Dtt r jg, naturlig nok, svært nig i. Satt på spissn kan Gud og hvrannsn kall sg jurist. Jurist r pr. dags dato ikk n lovbskyttt tittl, slik so for kspl prst, siviløkono, psykolog, sivilingniør, advokat, osv. Dtt innbærr at dt ikk r ulovlig å otal sg so jurist til tross for at an ikk har n astrgrad i rttsvitnskap. I n kjnnls fra Kongsbrg tingrtt 2 i 2010 fikk vi t kspl på hvor galt dt kan gå når hv so hlst skal kunn kall sg for jurist ttr gt forgodtbfinnnd. Sakn gjaldt hvorvidt vilkårn for å opptr so prosssfullktig ttr tvistlovn 3-3 var oppfylt. Sakn bl avvist so følg av at klagr ikk hadd rttt d fil so tingrttn hadd påpkt. Dtt r iidlrtid ikk dt intrssant i dnn kjnnlsn. Sakn ohandlt n ann so i sin fortvills ttr å ha tapt pngr i n konkurs hadd tatt kontakt d n gjldsrådgivr i Kongsbrg. Vd å titulr sg so forrtningsjurist hnvndt gjldsrådgivrn sg til Kongsbrg tingrtt og påklagt nasannns utlggsforrtning. Gjldsrådgivrns grunnlag for å titulr sg so forrtningsjurist var at han hadd studrt fagt praktisk forrtningsjuss via NKI nttstudir og fått karaktrn A på ksan. Fagt utgjord 6 studipong. Han nt sg vidr brttigt til å otal studit so Mastr i forrtningsjuss i sin CV, da han nt at dtt var st dkknd for dn utdannlsn han hadd og sålds ikk skapt non for for isforstålsr. Dt opplyss o at han ikk var særlig bskjdn vd faststtls av honorar for jobbn han utført ovrfor sin kundr, so lå godt ovr gjnnosnittt ovr hva n advokat krvd for sa typn oppdrag. Tingrttn nt at an ikk kunn otal sg so forrtningsjurist llr titulr sg so non annn for for jurist utn å ha bstått astrgradsutdanning i rttsvitnskap. Til tross for at jg r nig i tingrttns arguntasjon og at jg r av dn oppfatning at dnn gjldsrådgivrn var vlsignt d frkkhtns nådgav vd at han titulrt sg so forrtningsjurist ovrfor sin kundr, å tingrttns synspunktr ttr gjldnd rtt anss for å vær fil. So ovrfor nvnt r ikk jurist n lovbskyttt tittl og r sålds ikk forbholdt d so r cand.jur llr har astrgrad i rttsvitnskap. Et annt spørsål r dt straffrttslig ansvar so kan oppstå vd at an førr sin klintr bak lyst vd å utgi sg for no an ikk r. Dtt går jg ikk nærr inn på. Hvorfor burd juristtittln lovbskytts? Bak ordt jurist liggr dt forvntningr o juridisk koptans på høyt nivå. Dn so går til n jurist for søk råd forvntr at vdkond gjnno sin utdannls har tilgnt sg n brdd og dybdkunnskap so gjør vdkond godt gnt til å løs koplks sakr. Dtt tilsir at bachlorstudntr og andr jusstudntr so ikk har astrgrad i rttsvitnskap burd finn no annt å titulr sg d, all dn tid dn kunnskap so an tilgnr sg gjnno diss studin ikk kan ål sg d astrgradn vrkn i brdd llr dybd. En annn løsning vill innbær at an honorrr studntr so aldri ko inn på astrgradn i rttsvitnskap d n tittl so dt i alinnlight liggr stor forvntningr bak. I tillgg vil dtt kunn dfør at stadig flr studntr søkr sg inn på bachlorutdanningn for å bli jurist, ttrso dtt vil spar d for tid og pngr sanlignt d astrstudit. Hvordan lovbskytt juristtittln? Univrsitts og høyskollovn 3-2 bstr hvilk gradr og yrksutdanningr n institusjon kan gi og hvilkn tittl gradn llr yrksutdanningn gir rtt til. Ettr ndt studiu i rttsvitnskap har Univrsittt i Trosø, Oslo og Brgn ifølg dn ovrfor nvnt forskriftn rtt til å tildl gradn astr i rttsvitnskap. Jurist r n yrkstittl so aldri har vært tildlt av utdanningsinstitusjonn og lovbskyttls av juristtittln r sålds nødvndig for at univrsittn skal kunn få onopol på å tildl dnn tittln til utksainrt kandidatr. Norgs Juristforbund sndt dn 3.ai 2012 t høringsutspill til Justisdpartntt, hvor dt bl frsatt t ønsk o at juristtittln burd forbholds d so har astrgrad i rttsvitnskap. Jg håpr d dtt at juristtittln blir lovbskyttt i nærst frtid. Lik lit so an kan otal sg slv so prst fordi an r i gudstjnst hvr søndag, burd an hllr ikk kunn otal sg so jurist fordi an ikk ko inn på astrstudit llr an av andr grunnr ikk har studrt på dtt studiprograt. Sid 30 Sid 31 Fotnotr 1 Forskrift o gradr og yrksutdannigr, bskyttt tittl og norrt studitid vd univrsittr og høyskolr TKONG Kristian Frdhi r studnt på 4. avdling vd UIT. Han har tidligr vært ldr av Juristforningn, og har vært aktiv innn ulik prosdyrkonkurransr. SP-Sandra: - Har ikk otalt g so jurist Tkst: Martin G. Unnbrg Ldr i Sntrungdon, Sandra Borch, har fått y otal i nasjonal dir undr tittln jurist. Hun nr at hun r filsitrt. Borch uttalr dtt slv i t intrvju d Dagns Næringsliv undr tittln Borch og bisk bøndr datrt i forbindls d rgjringns forslag til jordbruksoppgjør for bøndn. På spørsål fra DNs journalist o hun ønskr å gjnoppta driftn på failigårdn svarr Borch at hun ikk har odl, og nå r frdigutdannt jurist d ptrolusrtt so spsial. Hun vdgår at hun nnå ikk har lvrt astroppgavn, n nå Borch r i prisjon på grunn av sitt ngasjnt i politikkn. Dt str at jg ikk har lvrt astroppgavn nnå. Jg r i frd d å skriv dn nå, og ovrfor journalistr prsisrr jg hl tidn at jg fortsatt studrr jus. Mn jg har aldri titulrt g so dt slv, sir hun. Dtt frgår også i n sak fra NA24.no datrt og i t intrvju d Nationn fra og og t portrttintrvju d DN lørdag av Jg r nig i at an ikk bør få kall sg dt før an r hlt frdig utdannt. Mn jg blir so rgl filsitrt på akkurat dt. Folk har jo også dn oppfatningn at drso an går jus, blir an autoatisk advokat. Slik r dt so kjnt ikk, sir hun. php?artid= (hntt ) (hntt ) (hntt )

17 Satsr på studntn Tkst: Martin G. Unnbrg Curt Lir, nyvalgt prsidnt i Norgs Juristforbund, nr Norgs Juristforbund satsr r på studntn nn non gang. Lir bsøkt Dt juridisk fakulttt i Trosø i anldning styrøtt i forbundts studntsksjon. Han nr forbundts satsning på studntn utgjør n av d viktigst lntn i forbundts arbid innværnd år. Vi har nå n kjpsatsing på jusstudntn. So dl av forbundt tilbyr vi d ang rlvant godr d kan dra nytt av, so for kspl full forsikringspakk, individull karrirvildning, og juridisk rådgivningstjnstr på ang forskjllig flt. Tilbudt r alltid rlvant, og kanskj særlig i ovrgangn fra studnt til jurist, fortllr han. Mdlskap har sidn 2012 vært gratis for jusstudntr. Dt forliggr hllr ingn bindingstid. Jg nr studntn i dag r hldig so kan få t så bra produkt. Curt Lir r nyalgt prsidnt i Norgs Juristforbund. Jg nr studntn i dag r hldig so kan få t så bra produkt. Dt skal vær gunstig å vær dl av Juristforbundt. Dt finns nstn ingn grnsr for hva vi kan bidra d, og vi vil fortstt å utvikl oss, sir han. Avhngig av oppslutning Han rkjnnr at dt også forliggr nklt utfordringr so d vil arbid d i Vi har likvl kanskj no å forbdr på tillitsannsfrontn. Forbundt har n gal organisasjonskultur. Vidr r vi avhngig av å rkruttr flr studntr. Dtt har d vår posisjon so safunnsaktør. Lir har lang rfaring d forhandlingr og lobbyvirksoht so tillitsvalgt i Juristforbundt, hrundr so ldr i Politijuristn, Juristforbundt-Stat og Akadikrn- Stat. Han har også nær kontaktr i politikkn. Skal vi ha ulight til å påvirk og vær n prisslvrandør for vår dlr, r vi nødt til å ha oppslutning o vår avgjørlsr. Dtt gjldr også i forhold til lobbyvirksoht og dia. Dr har forbundt, d rspkt å ld, aldri vært hlt dr d bør vær. Vil lovbskytt juristtittln Lir nr dt r problatisk at tittln jurist ikk r forbholdt studntr d astrgrad i rttsvitnskap. Forbundt har nylig sndt t forslag til Justisdpartntt o lovbskyttls. Dt r t potnsilt kjpprobl. Pr dags dato r dt ingn bgrnsning på hv so kan kall sg jurist. Vi rgnr d å få dtt igjnno, da vår sak r såpass god. All r innforstått d hva n jurist r. Særlig i kounn r dtt rlvant, da rssursbgrnsningr dførr at ikk all kounn har råd til anstt gn juristr. Forvaltningns vildningsplikt ovrfor borgrn ivartas ikk drso forvaltningn ikk innhar dn rtt koptansn. Mn dt kan vær dyrt for kounn å ha ansatt gn juristr. Drfor å vi få t bdr syst so uliggjør for kspl saarbid llo kounr o juridisk koptans, sir han. Norgs Juristforbund Norgs Juristforbund r intrss- og arbidstakrorganisasjonn for norsk juristr Dt r hlt gratis å bli studntdl i Norgs Juristforbund. Studntdln tilbys fagkurs, hjlp i jobbsøkprosssn, dlsrabattr, nttvrk og dlsbladt Juristkontakt. Studntdlr kan spar y pngr vd å bnytt sg av svært god dlsfordlr. Inntil 80 % rabatt på grupplivsforsikring, gratis PCforsikring for studntr, rilig skadforsikringspakkr for studntr og førsthjslån d DNBs lavst rnt r dt lønnsot å få d sg. I fjor startt Juristforbundts ntorordning for studntdlr so studrr juss vd Univrsitt i Trosø. Dtt r n unik ulight til å snakk d n frdigutdannt jurist o din forvntningr og tankr rundt jusstudit og yrkslivt ttrpå. Juristforbundt r n støttspillr for jusstudntn i ovrgangn fra studir til yrksliv. Trosø vant nasjonal prosdyrkonkurrans Dt juridisk fakulttt i Trosø visr prosdyrusklr nasjonalt. Kjtil Rikardsn og Ørjan Walsth fra Dt juridisk fakulttt i Trosø stakk av d sirn i dn nasjonal prosdyrkonkurransn sist hlgn januar. Konkurransn bl avholdt i Dragfjllt lagannsrtt på Dt juridisk fakultt i Brgn. Dorpanlt bsto av Høystrttsdor Karin Bruzlius og advokatn Cato Schiøtz og Arild Dyngland. Trosø vant også i 2012 Blrand Thaqi og Danil Ingbrigtsn, sat i 2010 vd Stig Eidissn og Ulf Hitann. Dt r d dtt ingn tvil o at fakulttts fokus på untlight gjnno utdanningn bærr fruktr av sg. Viggo Hagstrø ( ) Viggo Hagstrø død 19. Januar 2013 ttr non ukrs sykdo. Han var profssor vd Institutt for privatrtt, Univrsittt i Oslo. Han var n av Nordns frst ksprtr innnfor dn sntral forurttn og hans vrk Obligasjonsrtt r og vil for båd studntr og andr juridisk anvndr vær t lærvrk av yttrst faglig kvalitt. I tillgg til å ha utgitt andr bøkr og juridisk artiklr, har han vært rdaksjonsskrtær og rdaktør for Tidsskrift for Rttsvitnskap, Ærsdoktor vd Købnhavns Univrsitt, styrdl for d nordisk juristøtr, dl av Dt Norsk Vidnskaps-Akadi sat ldr av Bankklagnda og høyt prfrrt voldgiftsdor. Hvil i frd. Pacta på UiT Dt juridisk tidsskriftt Pacta, utgitt av Congrgatio Fornsis Studntunionn for næringsliv, børs og finans vd UiO r også å finn på Dt juridisk fakulttt i Trosø. Pacta r forningns talrør for sosialt og faglig stoff av høy kvalitt. Pact utgis fir gangr i årt og r å finn på sntral pausplassr og ltt tilgjnglig blant fagtidsskriftn på PJ-bibliotkt. Drso du ønskr å ls Pacta n ikk kan finn t ksplar, ta kontakt d rdaksjonn på Sid 32 Sid 33

18 sf ni t 17 pag y art ol P cho to S o åc st p Nå sk r ju al f dt tr sstu irs nd b ff d dnt lig k d kj la nt ny r. D n f rt fo Kl! stu t vil st r Kl 21.0 d væ på C t ny 01 0 nt r o tt :00 kl n n p sko a,s - k 01:0 a flott gni lår! l0 3:3 0: t tr an t fo D 0: ff ld r a tt 18 ig nin ll å jn g ti 20 rs D års ald ga l å l Øl t vil ald rs rs gr Hu 0,33 væ gr ns Hu sts : r r ns. du Utv sts vin. s lag fla rt t uss sk pri In dri r : s nk nd Fra ngan ri r: ba kl g fla 21 r k kr rn: sk :00 r 5 : kr 35,til 0,-. 22 kr 210 :00 kr 210,r 68,d,tg rati s in ng an g. ck Sid 34 Ba s visn ar s lid n ag Lø rd.f b ru ar l.,k :3 på Isb Tr jørn Ju osø bal tr- ridis. På lt r r k ttr fakuball t år Pr s lt t d lig in isn idd t i lta bal Fr klud for ag Tro r ru l so ist r å,d n rikk sø. dt 14 ar n fo r tr dlta Isb, Arran 0 rang r å -r på pla jørn ta tt b lr, gstud rs t rs slska dg ssr bal al pri n nt av pla anb lt r su ju r idd pt td tt r og rist Du ss. f t frd ag r lin bs an fo al kr, M bt r svæ ag n ap 57 g, tår sa rn vi og rk b alr dan av tt in 18 r 5,-. at rt p is t in du op. ja itif Dn s og n fra gn bjø alin n ti dt i r ulæ nu og n rn gn l ko tid rt ar bal us lig arra 20 n d pris ikk. l13 d nton Nyt 13 rikk n ut n g.. nav u isb t av b d n on jo n p r rn dt bt t. g. å d : 47 Id M bal t alin d n 50 årt to nn g fo bar ll 27 ju l pr rist r r d 1599 r å 14 op dsag son ail so 9. fo at d sikr 0 r av pfy rn r d n sk nin u o dt væ d lt, din u øn riv gn gså n r bt bh du ). Vi skr r du.u å als ov d har vi gar ka å si nav s. nd i sa an n ik tt n Hvi fo og n r tt ai dl s d ln op tr k lo sa av, sl p. H r at v n dl isb s u har ail ik at jorn ut, no til: at vis du få du ing, ta bal ko n d og du Md atn h r sitt får nt sp ar b (vt nav juri ak ør v ka no sa gg. n nt t s nn st av n fo d ål lig tilr n al øn nt på r hils t lrg n sk nin An llr p t n gn n- fo lg ir d n å rs Ba M gs å din.u ar lag llk t o t og inst på til p t så n ité rd d tlf ris n itt tt 92 r so kan 6 l lr,s v rig n rt ht! jö rk,b giv. Ri ca Sid 8 Sid 18 og 19 Sid 12 til 15 Sid u. ni ng n rå Fo M Ju øt l ris d tfo r Ho r n ro ni i sk Lo op ng vg fo ivn n rs t i Ko E- nt Tl post akt: f.: 98 : ju 8 39 ju 57 ris 8 tfo r v, ok t. Nr. 01 N sit r. 01 tt, ok i T t. 20 ro 12 sø Un ivr isk Fak ult t, rid d Ju Ju T ris g urn tfo n rin av r nin slu g i tt Kra 12. g på s fth ok ns la d all tob fotb g, f n fr r all s s t p a k 201 turn nd å r Co l ing ail :00 til pa ju gn til k rc it l. 1 up fra kl. 0 ju ris 21 tfo :0 0 r nin g n. u Da n tn s t fo r st ud PJ -f st jus Dt stu r s dn nd Ps t lig yk s r o olo t g tid r. F ps fo gis yk r d t olo n Fra og nb g å Fra 21 jus lir istu rlig 01 :00 fr d p sf :00 til da nt syk st til 01:0 r olo g 03 0 d ø g :30 vil n 2 ts i- o vil dt 5. fo g ju ja r å d væ nu f ssf D t v r In a tv ær 18 r p ir s stn ng il v å C tart, d an 20 års ær gk o års ald n p r bå r5 stu pa å ald rs 0,d gn t d rs gr ntp it. ny gr ns tt ris ns. r. ib ar n! F st sk ol på A ds n un ar s. ist ss 23 r t å Fr d ag ar s,s v rig lid n n rt ht! jö rk,b giv. 10 Lø rd ag 16.f b ru ar på Ri ca Is h Sid 35 J Sid 8 og Sid 18 og 19 Sid 12 til 15 Ko E- nt Tl post akt: f.: 98 : ju 8 39 ju 57 ris 8 tfo r ni ng n. u Sid 26 r tr d op og a p 9 d i år M Ju øt l ris d tfo r Ho r n ro ni i sk Lo op ng vg fo i n vn rs M t i a n u N s g d av sh ot l l andag 25. fbruar, kl. 14:15, aud ,k l. 19 :3 0 Tid ift t sskr Ju n tn v d Ju rid isk Fak ult t,, ok t. Nr N sit r. 01 tt, ok i T t. 20 ro 12 sø Un ivr s t fo r st ud Juristforningns gnralforsaling Isb Tr jørn Ju osø bal tr- ridis. På lt r r k ttr fakuball t år Pr s lt t d lig in isn idd t i lta bal Fr klud for ag Tro r ru l so ist r å,d n rikk sø. dt 14 ar n fo r tr dlta Isb, Arran 0 rang r å r på pla jørn ta bt ttr sls lr, gstud rs dg ssr bal al s ka pri n nt av pt pla anb lt r id su ju r td tt r og rist Du ss. f frddag r lin bs an fo alr t sv kr, M bt ag n ap 57 g, tår sa rn vi ært og rk b alr dan av tt in 18 r 5,-. at is t in du pop. ja itif Dn s og n fra gn bjø alin n ti dt i r ulæ nu og n rn gn l ko tid rt ar bal us lig arra 20 n d pris ikk. l13 d nton Nyt 13 rikk n ut ng.. nav u isb t av b d on jo n n p r rn dt bt t. g. å d : 47 Id bal t alin Md n 50 årt to nn g fo bar ll 27 ju l pr rist r r d 1599 r å 14 op dsag son ail so 9. fo at d sikr 0 r av pfy rn r d n sk nin u o dt væ d lt, d u øn riv gn gså bt bh r du n in). Vi skr r du.u å als ov d har vi gar ka å si nav s. nd i sa an n ik tt n Hvi fo n r ail tt op t k sa og dl s d av r n, p. r at lov dl isb s u har sl ail ik Hvi d at n in jorn ut, n til: at s u få du g, bal ta ko on d og du Md atn h r sitt får nt sp ar b (vt nav juri ak ør v ka no sa gg. n nt nn stfo t sål n ti n av lig p r d A l lrt all n ønsk nt å hils nin n lr t rgi n på n gn n- fo lg r d Ba g di. Ma rsla l.- 08 Ju ri Al stfo pi rn n ing tu n Å bs rts r s d t sid b Pri Pri s Bjö s for å r rk n d sta tota lid inklu lt tild rt lt n, d a På l r 100 sa rr r k 15 s d 29. pla t ov tr r. 9. o ld an 00 s s kto ing 10 p sr rna sp,- p b r 0 fø t på ttin ort r r 2 bin rs b tu g p r to til 01 d t r rs 2. nd so 20 n. n og on 12. På ttr. fr. M d ld P ld D a b r las in t to ld ta s s g s rill8 d lin g n gs på in pt 6 g fris. nu på t old b t v r d r 2 ail å og na 012.co s -p vn,. P fr nd os av å a o ta d ld g -po dr li s s ng ing d t t s, 2 il. tln 9. fo å n- Pr Ut is ri Hu valg s t Vin Øl bar ts dr ca ink gl. k kr. 4 n: : va r r. 9,fl. kr. 55 kr. 68,24,9,- Ju ar rist ra fo ng r r nin r g n Tkst: Mart Kolsu Fr på da A g 2 un 3. Fr ds ar 18 a kl. n s år 22 it s a.0 ro Fr ld 0 t a sø 20 kl. rsg il kl. år 01 r 01 s a.0 ns CC.00 ld 0 o : :k g rsg u r. 5 r to 0,ns v r: i Ps yk olo g All jusstudntr i Trosø har strtt og kan still til valg vd Juristforningns gnralforsaling. Satlig vrv i forningn r på valg. Uanstt o du r n partyfiksr, n ldrtyp, r glad i å skriv llr flink d data, har Juristforningn t vrv so passr for dg. ss Ju Møt opp, still til valg og bruk din strtt. Vi srvrr kaff og kakr! ld ift t sskr Tid Ju For spørsål llr r inforasjon, ta kontakt på -post juristforningn.u, på tlf , llr bsøk vår stand undr Arbidslivsdagn 20. fbruar. M og 9 ng ud N ast i ro år 26 rd d t JS og 27 an ppg hu gr av ko U h p n or Sid a n 16 to r n : rk y Ju ap v Sid t 6 i l-a og n 7 ks jo n n l l av sh ot Is h Språkrådt har på sin hjsid opplistt forholdsrglr og rttt søklyst ot fil bruk av utrykkt. Dn vanligst filn r at folk bnyttr sg av dt når stningn gntlig skull innholdt n prposisjon. Eksplvis: D ført n høylytt satal i forhold til psykologi- og jussfstn på still lssal. Stningn kan r prsist forulrs slik: D ført n høylytt satal o psykologi- og jussfstn på still lssal. 10 Uttrykkt «i forhold til» btyr i d flst tilfllr «sanlignt d». Svært ang brukr dt i utid (kild: livt og sprakradt.no) Ju ri For å gjør dt n sul faglig rlvant vil jg vis til Lov o kling og rttrgang i sivil tvistr, tvistlovn, av 17.juni 2005 Nr annt ldd først punktu og lovgivrs bruk av utrykkt «i forhold til». Bstlsn ohandlr blant annt prosssforutstningn partstilknytning. Dt frgår av bstlsn at dn so risr sakn «å påvis t rlt bhov for å få kravt avgjort i forhold til saksøkt». Md grunnlag i litt juridisk kunnskap og særs godt pnsu Fnont r or til ang n sat utrkt undrvisfloskl. På twittr har prsonr ning, lggr jg til grunn Lovgivr var tydligvis ikk utstyrt d ironisk distans og at bstlsn angir at 140 tgn, lagt huor av hvorsaksøkt og saksøkr å opprkso på dn språklig dan ningsinnholdt i stha tilstrkklig tilknytning fallgruvn i slv lovtkstn. ningr forsvinnr vd fil bruk til saksøkrs krav. Dt r av utrykkt. En vittig twt o frhvt i forarbidn, nt «Safunnsfagsoppgav Ot.prp.51 ( ) på i 2083: I forhold til Norg og sid 366, at «i privatrttsfascis: Drøft» christianvalur). Vidr n banal lig forhold vil saksøkrn ha tilstrkklig tilknytning når twt so godt foridlr pongt o at utrykkt oft søksålt gjldr saksøkrns gn rtt llr plikt ovrfor bruks fil: «Ni, får vl ta sg t glass vin i forhold til so- saksøkt». Jg vil gå tilbak til utgangspunktt for innlgfan.» gt og dt faktu at uttrykkt «i forhold til» i d flst tilfllr btyr «sanlignt d». I forarbidn r dt tpr Egil Hgg har sågar skrvt o isbrukn i sin tr in ning gjort t hldig ordvalg d prposisjonn spalt i Aftnpostn. Han påpkr undr ovrskriftn ovrfor i stdt for utrykkt «i forhold til». Lovgivr var «Forholdsvis galt» at utrykkt «i forhold til» r blitt n tydligvis ikk opprkso på dn språklig fallgruvn slags skkprposisjon. i slv lovtkstn. Konskvnsn r at tvistålslovns 1-3 annt ldd først punktu angir at saksøkr å ha Kjær lsr, dt finns bdr altrnativr, tnk dg o. t rlt bhov for å få kravt avgjort sanlignt d Lsr du y i forhold til ksan, llr lsr du y til saksøkt. ksan? Er dt viktig d prsisjon i forhold til skriftlig frstillingsvn, llr r dt viktig d prsisjon når dt Dtt r at for flisspikkr og språkntusiastr, n gjldr skriftlig frstillingsvn? Blir du irritrt i forhold kanskj påpkingn var spislig i forhold til øvrig lsr til flisspikkri, llr blir du irritrt av flisspikkri? av Jus t. Al stfo pi rn n ing tu n År bs ts r s d t b sid I forhold til språk og tvistlovns 1-3 Pri Pri s Bjö s for å r rk n d sta tota lid inklu lt tild rt lt n, d a På l r 100 sa rr r k 15 s d 29. pla t ov tr r. 9. o ld an 00 s s kto ing 10 p sr rna sp,- p b r 0 fø t på ttin ort r r 2 bin rs b tu g p r to til 01 d t r rs 2. nd so 20 n. n og on 12. På ttr. fr. M d ld P ld D a b r las in t to ld ta s s g s rill8 d lin g n gs på in pt 6 g fris. nu på t old b t v r d r 2 ail å og na 012.co s -p vn,. P fr nd os av å a o ta d ld g -po dr li s s ng ing d t t s, 2 il. tln 9. fo å n- n Ju ri llow Ha Mart Kolsu r studnt på 4. avdling vd UIT. Hun r nstldr i JSU, studntrprsntant i Norgs Juristforbund og har tidligr vært dl av fakulttsstyrt vd UIT. d T is kin orsd k o ag Fi go n v 01 dt d. n l o r i o sid v kl gp n b ub op av r k co Jur l. b rn.fa 17. I k. :30 t Ak illg Visn vis All in a d g b g s sk ju lir n r ss isk d r kk tu Kv t lo gra fil d ar dd tis nt t r r. t u og n T r t b d h v ok t b O lko pa lir kk sr n n r v i! fra rt ing Dt kan hnd du nå fortar litt slvransakls, forhåpntligvis vil du aldri r isbruk utrykkt «i forhold til». Muligns hvdr du å ha ditt på dt rn, og undrs hvorfor dtt innlggt i Jus t ohandlr n utvitst og utdbattrt språkkuriositt. Jus JUS T Nr. 01, 2013

19 Fargrik fotballfst Tkst: Martin Frdrik Gran og Alksandr Tokl. Foto: Alksandr Tokl. Jur-Cup r fstn so startr i Krafthalln på foriddagn, og går hlt ovr styr undr prisutdlingn på bankttn. Til tross for tilsynlatnd hard dfart av drs rspktiv partnr, var dt ingnting å utstt på innsatsn fra jntn lagt Multipl Scorgass. Jntn stilt sdvanlig i dagns bst draktkosty og oppfordrr andr til å gjør dt sa nst år. Martin Frdrik Gran, tillitsann på 4. avdling n også kjnt so handlingns ann, var svært fornøyd d gn og andrs innsats undr jurcup. Dtt til tross for at han bl kskludrt av jntn i bakgrunn fra å vær d på hiaropt. Jg trngr ikk opphøy in gn ksistns før kap for å stå bra i ål. Jg bar ropr Sila! til otstandrålvaktn og så r dt gjort, sir Gran i n kontar. Fargkod r viktig, også på fotballbann. Rosalagt stilt d gjnnoført strng fargdisiplin, til tross for lav protstr fra lagts annlig spillr. - Hva sa du sa du grønn? Ni, jg sa rosa, var dialogn Jus t ovrhørt på stdt. Hlt vanlig fotballag r slvsagt også vlkon. ONSDAG Latin Nit fra kl. 20:30 DJ og studntprisr TORSDAG Vinkvld fra kl. 20:30 Studntprisr FREDAG OG LØRDAG Mgt hygglig studntprisr fr til kl. 24:00 GOURMETRESTAURANT En av Trosøs bst gourtrstaurantr. Anbfals drso du har no du ønskr å fir, for kspl ksan, bursdagr,.. Sid 36 Sid 37

20 Lktor Hansn anbfalr Tkst: Jonas Hansn Mtallica «And Justic for All» Dt r in bstt oppfatning at n skrnd stor andl av studntn ikk har hjrt for usikk bstånd av instruntr. Lady Gagga og Rianna, hvis usikalsk talnt ttr in ning å likstills d logaritn av 1 altså null, har alltid vært langt r frtrdnd på studntforningns arrangntr, nn artistr so kan traktr t instrunt. En slik tilstand blir for unyansrt. Jg har drfor truft gjnno spaltn «Hansn anbfalr» i «Jus t». Hr vil jg ufortrødnt prsntr klassisk usikkalbu, so ikk går i glbokn så fort d r ut av VG-lista llr høyttalrn på Gründr, n so har ytt t rkbart bidrag til usikkhistorin. Huskr forrstn non hva dbutalbut til Swdish Hous Mafia ht? Tnkt g dt Dt bør likvl vær n juridisk link, n sanbinding til vår diskurs. D færrst vnr å konsntrr sg når d lyttr til usikk, og jg innsr at dtt kanskj særlig gjldr usikk av dn typn jg sognr til. Jg vil drfor så langt dt r ulig prsntr albu so har n juridisk vinkling, og d r dt ang av. Albut jg vil hyll i dtt nurt r Mtallicas fjrd studioalbu, «And Justic For All». «Justic» rprsntrr på ang åtr fortoppn for Mtallica og drs dfinitiv korsill gjnnobrudd. På 90-tallt gikk so kjnt dt st ndovr i kunstnrisk forstand (jg innrør likvl at «Th Black Albu» var n korsill suksss.). Sjangrssig grnsr flr av arrangntn til progrssiv tal, n rtning so fikk fotfst blant assn no snr og i så åt r «Justic» forut for sin tid. Thrash-lntn fra d forgånd albun r ikk lik åpnbar. Låtarrangntn r vidr d st koplks og ingn spor r undr f inuttr. Dtt gjord også non av låtn uspislig og lit aktull for radiotid. Albut bl gitt ut i n priod hvor glasnost og prstrojka la opp srvn til avvikling av Sovjtunionn. Åpningssport «Blacknd» ohandlr vrdns undrgang so følg av atokrig og var i dn forstand no forldt i forhold til albuts politisk klia, n likvl t glirnd apokalyptisk åpningsspor, d n klar iljørttslig vinkling: S our othr Put to dath S our othr di Souldring dcay Tak hr brath away Millions of our yars In inuts disappars En ulig fansang for kapn ot ptrolusvirksoht i vår landsdl... Ikk utnklig. Låtn d dn klarst rttslig vinklingn r tittlsport, «And justic for All». På albucovrt r Fru Justitia okranst av lnkr og vktskåln fylt d arikansk dollar. Dtt gjnspils båd i tkst og arrangnt. Halls of justic paintd grn Mony talking Sking no truth Winning is all Thir ony tips hr scals again Mak your dal Just what is truth?i cannot tll Cannot fl Tkstn ohandlr t ugjnnotrnglig og korrupt rttssyst, hvor rttssaln r alt grønn (fargn av dollarsdlr) og hvor å vinn trr foran ålt o rttfrdight. Låtns tilsynlatnd frdlig start, d Kirk Hats ouvrtur på lad gitar rprsntrr ttr in ning n falsk sannht, so brått tar slutt. Når «dt hard» og «dt rolig» blands san lngr ut i låtn, rprsntrr dtt d rttslig aktørns forsøk på å askr dt korrupt d dt rttfrdig. D øvrig låtn ohandlr alt fra krigsvtranr d livstrund skadr, til Ayn Rands objktivis. Gjnnogånd for «Justic» r hl tidn oppfatningn av hva so r rttfrdig. Likvl, på sa åt so dt svartalt Arika albut konsptult tgnr t bild av, r «Justic» ikk utn svakhtr. Jason Nwstd ovrtok basstrngn for bandts tidligr bassist, Cliff Burton, so død i n bussulykk undr n turné i Svrig i Mtallica hadd på tidspunktt når «Justic» skull spills inn, nnå ikk forsont sg d tankn på at gnirklært Burton var bort og dt hørs. Nærr bstt hørs bassn ikk, Praktikantopphold i Lovavdlingn Lovavdlingn r t juridisk ksprtorgan for rgjringn og dpartntn. Avdlingn har t særlig ansvar for sntral lovr og dn tknisk kvalittn i lovvrkt, sat at vi r faglig skrtariat for Justisdpartntts politisk ldls. Lovavdlingns darbidr dltar oft i intrnasjonal fora innnfor avdlingns fagorådr, hrundr forhandlingr o intrnasjonal avtalr. Vil du: - dlta i rttsutviklingn? - jobb i grnsland llo juss og politikk? - jobb d prinsipill juridisk problstillingr innnfor offntlig rtt, privatrtt, straffrtt og prosss? - jobb san d andr dyktig juristr? Lovavdlingn t produksjonstknisk (fil)prioritring so trkkr nd albuts «gusto», særlig vd spilling ovr 100 db. Oppsurt, for d so har anlgg for slikt vil «And Justic for All» kunn gi inspirasjon vd rptisjon/diskusjon av fagn: straffrtt, statsrtt og iljøforvaltningsrtt. PS! Mtallica, so var sntral i dn vlkjnt «Napstr»- sakn vd illnnitskiftt, har for øvrig svlgt n drøss tal-kalr og r nå å finn på Spotify hlt gratis og lovlig. Jonas Hansn r univrsittslktor vd Dt juridisk fakultt i Trosø. Han har tidligr vært rdaktør for Jus t. Lovavdlingn ngasjrr studntr for fir til sks ukrs praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hl årt. Oppholdt kan kobinrs d dltakls på undrvisning. Søkr bør ha avlagt ksan på trdj avdling llr tilsvarnd, d svært god ksansrsultatr. Søknadr o praktikantopphold snds og vil bhandls fortløpnd. Du kan ls r o avdlingn og praktikantordningn på Har du spørsål, kan du snd post til adrssn ovnfor llr kontakt forværlst i Lovavdlingn på tlf /62. Sid 38 Sid 39

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Byen vår. Kino. KulTur

Byen vår. Kino. KulTur Nr. 10 Nvmbr 2013 18. årgang Byn vår Kin KulTur In nh ld KulTur Hrdamust Kin md Kjær lsr! Du finnr gså infrmasjn m n rkk andr arrangmnt dnn måndn. Vi vil spsilt minn m høstknsrtn i Fana kulturhus. Dr blir

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 2 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9 3 TEORIBAKGRUNN... 19 4 DEN TEORETISKE MODELLEN... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNINGSKAPITTEL... 3 EMPIRISKE OG TEORETISKE VARIABILITETSFUNN... 9. EN HISTORISK OVERSIKT: VALUTAKURSVARIABILITET OG ULIKE REGIMER... 9. HVORFOR ER VARIABILITETEN ULIK UNDER FORSKJELLIGE

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet

Nysgjerrigper 2/2012. 19. årgang. På besøk hos Timon. Dinosaur på kokepunktet Nysgjrrigpr 2/2012. 19. årgang På bsøk hos Timon Dinosaur på kokpunktt Sr md hl kroppn Mang dyr har avansrt øyn, mns andr ikk har øyn i dt hl tatt. Hl kråkbolln fungrr som t stort øy. D flst skapningr

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo

Elvegata 11 BORETTSLAG. Med elva som nabo Elvgata 11 BORETTSLAG M lva so nabo M lva so nabo sntralt og trivlig FAKTA: På n tiligr vrkst- og lagrtotn i Elvgata 11 i Bruunal, skal OBOS og HBS Holing bygg tr bygg tilsan 40 boligr. Du kan vlg blant

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11.

AVISEN. Jernia Idrettskole. * Friidrett * Ski * Golf. * Fotball * Håndball * Bordtennis UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET. Side 10-11. UTGAVE NR. 2 2012 - SOMMERBLADET AVISEN Jrnia Idrttskol Sid 10-11 Vil ha flr kunstgrssbanr Sid 12-13 Fortjnstmrkt Sid 11 Hafslund Drømmtrff Sid 8 * Fotball * Håndball * Bordtnnis * Friidrtt * Ski * Golf

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST

MAGAZINE EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Computrs EKSKLUSIV SPILLETEST NEED FOR SPEED CARBON SPILLTEST Rask bilr r nok n gang tilbak på PC n din for å få hardwarn til og gi fra sg md EA s ny NFS Carbon. GRATIS DEMO CD FØLGER MED! GARANTERT LESELIG

Detaljer

utpostens dobbelttime

utpostens dobbelttime utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn.

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport

Hovedkvarteret Vegger i Hobøl Skolevandring langs 1814-veien Tablå på kjerkgål'n. Tema: Trafikk og transport 01 2015 Hovdkvartrt Vggr i Hobøl Skolvandring langs 1814-vin Tablå på kjrkgål'n Forord Vi, vann ban n ris i Norgshistorin 4 Langs vi på ban. Frdsl frdslsårr gjnnom Romsdaln t historisk tilbakblikk 2 3

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkrhtsdatablad Opphavsrtt, 2014, 3M Company. All rttightr rsrvrt. Kopiring og/ llr ndlasting av dnn informasjonn md dn hnsikt å sørg for riktig bruk av 3M produktr r tillatt forutsatt at: (1) informasjonn

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

JT 369 www.whirlpool.com

JT 369 www.whirlpool.com JT 369.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer