Økonomiplan med handlingsprogram Årsbudsjett 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014"

Transkript

1 Vedtatt i Kommunestyremøte sak 118/13 Songdalen kommune Side 1

2 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling med prognoser 9 Historisk utvikling 9 Historisk befolkningsutvikling i ulike deler av kommunen 10 Innvandring, nettoflytting, døde og nyfødte 10 Prognoser 11 Boligbygging 12 Generelle kommentarer til økonomiplan 14 Konjunkturtendensene for Norge og utlandet 14 Svak utvikling internasjonalt 14 Boligrenta svakt opp neste sommer 14 Avtakende boligprisvekst 14 Kommuneøkonomien 15 Lokalt 15 Demografiske forhold/utvikling på noe lengre sikt 16 Hvordan påvirkes kommunens utg. av den demografiske utv. 17 Utvalgte nøkkeltall 19 Netto driftsresultat 20 Lånegjeld 21 Fond 22 Driftsbudsjett 24 Forutsetninger 24 Nærmere om rammetilskuddet 25 Eiendomsskatt 26 Generelle statstilskudd 27 Integreringstilskudd 27 Momskompensasjon investeringer 27 R-97 kompensasjon renter og avdrag 27 Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem 28 Investeringer i skolebygg kompensasjon for renter 28 Finansinntekter/finansutgifter 28 Kapitalutgifter 28 Rentestrategi 28 Renteutgifter 29 Avdrag på lån 29 Kapitalinntekter 30 Renteinntekter av bankinnskudd og i pengemarkedet 30 Renter og kurs på obligasjoner og aksjefond 30 Utbytte Agder Energi 31 Utbytte Avfall Sør 31 Kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett Kommunestyrets vedtatte investeringsplan i perioden Finansiering av prosjektene 36 Songdalen kommune Side 2

3 Innhold Side DEL II Overordnede målsettinger for Songdalen kommune 37 Kommunen som samfunnsutvikler 38 Kommuneplanens samfunnsdel 38 Samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune 38 Kommuneplanlegging 39 Befolkningsutvikling 39 Nærings- og sentrumsutvikling 39 Boligbygging 40 Samferdsel 41 Samfunnssikkerhet og beredskap 42 Kommunikasjonsstrategi og profilering 42 Regionutvikling og interkommunalt samarbeid 43 Kommunen som tjenesteleverandør 44 Bolig og startlån 44 Folkehelsearbeid 44 Samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak 45 Systemkoordinator Individuell plan 45 Kommunen som organisasjon og arbeidsgiverrollen 47 Organisasjonsutvikling 47 Saman om ein betre kommune 47 Arbeidsgiverfunksjonen 47 Likebehandling og likestilling 48 Fra fravær til nærvær 49 Helse, miljø og sikkerhet 50 Økonomisk styring og kontroll 50 Kvalitetssystem 51 DEL III Tjenesteenhetenes handlingsprogram 52 Barnehagene 53 Skoleenhetene 58 Kultur og levekårsenheten 64 Nav 68 Barneverntjenesten i Søgne og Songdalen 70 Helse og omsorg 74 Enhet for livsmestring 79 Teknisk 83 Staben 92 Politisk styring og kontrollorgan 96 Kirkelig fellesråd 97 Felleområdene 98 Tilleggsbevilgning 99 DEL IV 100 Innledning 101 Budsjettskjema driftsbudsjett 102 Budsjettskjema investeringsbudsjett 103 Songdalen kommune Side 3

4 Rådmannens innledende kommentarer Songdalen kommune er en av budsjettvinnerne i Vest-Agder i henhold til Stoltenbergregjeringens budsjettforslag for Grunnene til dette er en sterk underliggende vekst i kostnadsbehovet kommunen. Relativt kraftig befolkningsvekst, flere barn som trenger barnehageplass og flere eldre som trenger god pleie og omsorg, gjør at rådmannen ikke finner mulighet for å styrke bunnlinjen/»overskuddet» noe av betydning. En hver ny inntekt har altså funnet sin motsvarende utgiftspost i rådmannens budsjettforslag! Rådmannen har vært tro mot kommunestyrets føringer om ikke å øke eiendomsskatten. Rådmannens forslag til budsjett for 2014 ender opp med et netto driftsresultat på 0,6 pst. Dette er svakere enn anbefalingene fra sentrale myndigheter og kommunens egen målsetting i kommuneplanen, men på nivå med hva som har vært tilfellet de senere årene. I perioden styrkes netto driftsresultat noe og ligger mot slutten av perioden på ca. 1,5 pst av netto driftsinntekter, hovedsakelig fordi rådmannen har lagt vekt på å opprettholde realverdien av kommunens kraftfond. Det meste av veksten i de frie inntektene går med til pris- og lønnsvekst, pensjonsvekst og kostnadsøkninger som følge av endringer i demografien. Rådmannen har likevel prioritert noen viktige nye tiltak som bygger opp om kommuneplanens overordnede målsettinger om satsing på barn og unge, folkehelse og kultur. Tilførsel av ressurser til en miljøarbeider på ungdomshuset X-ray, styrking av helsestasjonen, midler til å forsterke kommunens folkehelsearbeid. Videre er det i rammene til Helse- og omsorgsenheten gjennom en avsetning på kroner tatt høyde for at kommunen skal kunne intensivere arbeidet med å bygge en heltidskultur i sektoren. Investeringsbudsjettet er mangfoldig og inneholder en rekke mindre, men svært viktige tiltak. De store prosjektene innenfor skole og barnehage ligger litt lenger frem i tid. Rådmannens målsetting har vært at den delen av rente- og avdragskostnadene relatert til investeringene som må dekkes av kommunens frie midler (ikke gjennom VAR-avgifter m.m.) ikke bør øke nevneverdig. Denne målsettingen er opprettholdt. Det er funnet rom for en styrking av kommunens boligmasse til vanskeligstilte, både gjennom anskaffelse av nye boliger og større vedlikehold av eksisterende. Videre er det tatt inn bygging av et sårt tiltrengt bofellesskap for utviklingshemmede og bygging av ny avlastningsbolig i perioden. Nodeland Vidar Skaaland rådmann Songdalen kommune Side 4

5 Kommunestyrets vedtak sak 118/13 A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende endringer: Endring drift Økt kostnad Økt inntekt Redusert Redusert Område inntekt kostnad Rammetilskuddet Økt egenbetaling i barnehagene Barnehagene Færre barn i barnehagene Barnehagene Likeverdig behandling private Barnehagene barnehager Avvikle kulturskoletime skole/sfo Kultur/levekår Avvikle frukt og grønt i skolen Skolene Styrket tilsyn med barn i Barnevern fosterhjem Utlemming av rustilskuddet Livsmestring Økt tilskudd til ressurskrevende brukere 0 Livsmestring Økt tilskudd til ressurskrevende brukere 0 Helse og omsorg Avsetning til lønnsoppgjøret i Tilleggsbevilgning Redusert pensjonskostnad ordførere Politisk styring og kontroll Avsetning til kommunestyrets Tilleggsbevilgning tilleggsbev. Utstyr/opprustning Rossland skoles Skolene gymsal Redusert overføring KBR Teknisk Overføring av 20 % stilling som Staben folkehelsekoordinator Overføring av 20 % stilling som folkehelsekoordinator Kultur/ levekår Redusert rammetilskudd (kun ) Sum endringer Endring investeringer: Forprosjekt "Ny skole syd i kommunen" flyttes frem til Prosjekt "Hortemo idrettsanlegg" flyttes frem til 2015 og økes til 5 mill. kroner (tippemidler kommer i tillegg). Økningen finansieres ved at prosjekt parkeringsplass bak Songdalstunet utgår (da dette sees i sammenheng med utredninger på skoleområdet. tursti Hortemo - Gratjønn" legges inn i forprosjekt reguleringsplan G/S-veg Kuliavegen og midlene til dette bevilges i sin helhet i 2014 ( ) i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2013 skal det vurderes om prosjekt «krysset Hellandsvegen Fv 101» kan framskyndes til 2014 dersom resultatet Gir muligheter til det. Songdalen kommune Side 5

6 Tekstpunkter: På kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto er det tatt høyde for utredningskostnader på inntil kroner knyttet til mulig utredning om fremtidig kommunestruktur. Et eventuelt slikt arbeid igangsettes ikke før kommunestyret har behandlet en egen sak om temaet B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen. C. Årsbudsjettet vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. E. Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddsatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. F. Det må i årsbudsjettet for 2014 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. G. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. H. Kommunestyrets tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. I. Som vedlegg til denne saken følger et hefte som inneholder de aller fleste kommunale gebyr og egenbetalingsordninger. De satsene som er satt opp for 2014 er gjeldende i den grad de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. a. Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) skal fra og med 2014 betales etter satser regulert etter grunnbeløpet i folketrygden. Satsene reguleres 1. mai hvert år. J. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. K. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. L. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret Alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for boliger er 2. Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret. M. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investerings- og startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A og B. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. N. Salg av fast eiendom i Midtheia og Fagermoen skal gå til nedbetaling av lån. O. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. P. Kommunestyret samtykker i at statlige tilskudd til kjøp og oppføring av boliger for vanskeligstilte, avsettes på investeringsfond til samme formålet når tilskuddet utgjør mer enn det som ligger som finansiering av prosjektet. Songdalen kommune Side 6

7 Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres ihht. kommunens økonomireglement. S. Songdalen kommunestyre ber rådmannen prioritere økt bruk av kompetansemidler i grunnskolen. Tabellene i dokumentet er oppdatert med de endringer som fremkommer i kommunestyrets vedtak pkt. A og B. Teksten i dokumentet er delvis oppdatert, men endringer i nasjonale forutsetninger og estimater som følger av vedtatt statsbudsjett er ikke omtalt i dokumentet. Det kan for eksempel være lønns- og prisforutsetninger som er omtalt i tilleggsproposisjonen som ikke er oppdatert i det endelige dokumentet. Songdalen kommune Side 7

8 DEL I Økonomiske betraktninger Songdalen kommune Side 8

9 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser Folketallsutviklingen og ikke minst aldersfordelingen er viktig når man skal planlegge utviklingen i kommunen. Aldergruppene stiller krav til at det er barnehageplasser, skoletilbud, kulturtilbud, omsorgstjenester osv. Alle disse tjenestene koster penger å gi og utvikle. Overføringene som kommunene får gjennom rammetilskuddet tar hensyn til at noen kommuner må tilrettelegge eller utvide tilbudene. I andre tilfeller så reduseres rammetilskuddet som følge av at aldersgrupper som krever et tilbud er blitt mindre (for eksempel antall barn i grunnskolen). Historisk utvikling Pr. 31. desember År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År år år år år år år år år år eller eldre %-vis vekst 1,33 % 1,17 % 0,76 % 1,13 % 1,33 % 2,34 % 0,99 % 2,77 % 1,95 % Utviklingen over siste 10-årsperiode viser at det har vært en gjennomsnittlig vekst på noe i overkant av 1,5 % pr. år. Spesielt årene 2009 og 2011 hadde vi en veldig sterk vekst i kommunen. Utviklingen de siste årene har ligget langt over landsgjennomsnittet som siste året økte med 1,3 %. Det er noen typiske tendenser i utviklingen: Antall barn under skolepliktig alder har de siste årene hatt en betydelig oppgang. Tendensen viser seg med en markert etterspørsel etter barnehageplasser i hele kommunen. Kommunen planlegger for etablering av flere nye plasser til de som ønsker en barnehageplass. Siste året viste en liten tilbakegang i aldersgruppen. Antall barn i skolepliktig alder fortsetter å svinge. Det lave fødselstallet i 2006 forplanter seg nå inn i skolen som påvirker barnetallet i de yngste klassene. Det er i dag nesten 100 færre barn i skolepliktig alder i Songdalen enn det var i Det betyr at kapasiteten i skolene samlet sett er god. En kartlegging som ble gjennomført i 2010 viser at det på tross av en forventet høy boligbygging de neste årene, vil det være god kapasitet i skolene samlet, men behov for nye plasser i nederste del av kommunen i siste del av perioden. Aldersgruppen år har økt jevnt og trutt i hele perioden og vil i følge prognosene fortsette å øke de nærmeste årene (se nedenfor). Det registreres at det er en ganske høy andel arbeidsinnvandrere som slår seg ned i Songdalen. Aldersgruppen over 67 år og eldre har lenge vist en moderat til sterk økning. Tendensen er at de yngste i gruppen nå over tid har vist en sterk vekst. Prognosene viser at eldrebølgen også er på vei til Songdalen. Eldrebølgen stiller kommunen overfor nye store utfordringer i løpet av få år. I dette perspektivet er det viktig å ha fokus på folkehelse og bygge opp et apparat som kan takle aldersrelaterte utfordringer. Songdalen kommune Side 9

10 Historisk befolkningsutvikling i ulike deler av kommunen Pr. 31. Desember År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Finsland Stokkeland og Gjervollstad Hortemo Nodeland, Skinnarsmoen og Kulia Brennåsen, Birkenes og Volleberg Tendensen synes å fortsette med en relativ sterk vekst lengst nord og lengre syd i kommunen. Det er i området Hortemo/Stokkeland vi finner den laveste veksten. Veksten gjenspeiler økt boligbyggingen i de samme områdene. Innvandring, nettoflytting, døde og nyfødte Folkemengde Levende Fødsels Inn- Ut- Inn- Ut- Netto Folke- Vekst i 31.des fødte Døde overskudd vandring vandring flytting flytting flytting tilvekst % År År ,37 % År ,17 % År ,76 % År ,13 % År ,33 % År ,34 % År ,99 % År ,77 % År ,95 % Tabellen ovenfor viser at den sterke befolkningsveksten i stor grad skyldes en høy fruktbarhet og en netto tilflytting til kommunen. Spesielt er det en markert vekst knyttet til innvandring. Tendensen er ikke ulik det vi finner i mange andre norske kommuner, men noe mer markert i Songdalen kommune. Det stiller store krav til integreringsarbeidet. Barnehagene og skolene melder blant annet om større utfordringer relatert til språkopplæringen. Songdalen kommune Side 10

11 Prognoser Diagrammet nedenfor viser innvandrere, personer født i Norge med to innvandrerforeldre og øvrige befolkning. Hva viser tallene? Resultatene viser at antall innvandrere i Norge vil vokse fra 0,55 millioner i 2012 til 1,3 millioner i 2050 (se figur ovenfor). Tallet vil deretter vokse svakt i år, før det synker langsomt til 1,2 millioner i Tar vi med de norskfødte barna til innvandrere, vil antallet vokse fra 0,66 millioner i 2012 til 2,03 millioner i 2070 og deretter avta til 2,01 millioner i I kombinasjon med en høy fruktbarhet så vil området rundt Kristiansand ha en relativt sterk befolkningsvekst i årene som kommer. Bryter vi dette ned på lokalnivået Songdalen så antas kommunen å få en utvikling slik det antydes nedenfor. Aldersgrupper År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År år år år år år år år år år eller eldre Sum %-vis vekst 1,93 % 1,61 % 1,83 % 1,40 % 1,32 % Ovenstående tabell er dels laget på grunnlag av en faktisk og kjent utvikling som allerede har funnet sted. Grunnlagsmaterialet er ajourført i juni Tallene for årene fremkommer ved å kjøre SSB s prognosemodell som ligger tilgjengelig på SSB s hjemmeside. I modellen har vi lagt inn alternativ HHMH som Songdalen kommune Side 11

12 står for høyest nasjonal vekst med høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring. Folketallet vil øke betydelig under disse forutsetningene, men svakheten i modellen er at den i liten grad tar hensyn til lokale og regionale forhold. Det er vist lengre fremme i dette dokumentet at veksten i Songdalen kommune har ligget over denne veksten i de senere år. Prognosetallene er derfor selvfølgelig svært usikre, ikke minst fordi de ikke har i seg spesielle utviklingstrekk, for eksempel etablering av store boligområder. Dersom vi bygger på denne prognosen og legger til grunn at de premissene som ligger i SSB s modellberegninger er korrekte, så vil utviklingen fremover endres noe i forhold til den tendensen vi har sett de de siste årene. Barnetallet i skolepliktig alder ser ut til å ha nådd sitt laveste punkt i 2012 og vil øke betydelig i løpet av de neste 4 årene. Den andre markerte tendensen som vises er utviklingen av antall eldre. Den mest usikre faktoren lokalt antas å være inn- og utflytting av kommunen. Det synes likevel å være relativt åpenbare tendenser i utviklingen som hovedsakelig skyldes den generelle utviklingen i hele samfunnet nemlig at antallet eldre stiger (eldrebølgen). Graden av denne utviklingen i egen kommune vil etter all sannsynlighet være avhengig av i hvor stor grad Songdalen kommune kan tilrettelegge boliger med nærområder som vil appellere for småbarnsfamilier. Boligbygging (tatt i bruk) År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Diagrammet ovenfor er utarbeidet basert på meldinger inn til teknisk enhet i kommunen. Nedenfor finnes en grov oversikt over aktuelle nye boområder med anslag over antall enheter i områdene. Songdalen kommune Side 12

13 Noen av disse boområdene er enten bare meldt inn med interesse fra grunneier andre er kommet vesentlig lengre, blant annet er det flere områder som det er under utarbeidelse egne reguleringsplaner. Ca 20 boenheter på Vestmoen på Nodeland er under oppføring i Arbeidet med tilrettelegging av Midtheia er nå kommet så langt at det første huset er bygd. Når det gjelder Nodelandsheia øst vil det være behov for investeringer i infrastrukturen allerede i 1. delfelt på flere titalls millioner kroner. Her vil kommunestyret bli seg forelagt en sak der det blant annet må tas stilling til organiseringen/eierforholdet til feltene. Det er ikke lagt inn kostnader eller inntekter knyttet til Nodelandsheia øst i denne økonomiplanen. Utbygging pågår (Resterende) Fagermoen 20 Ferdig regulert Vestmoen 80 X Fossmoen 20 X Midtheia 85 X Blomsterenga, Hortemo 10 Skinnarsmoen 10 x Nodelandsheia øst x Kilen øst 50 Hesteringen, Hortemo 15 X Mebakken 50 X Planforslag Oppstart regulering Regulering pågår Brennåsen terrasse 160 Bukksteinsdalen terrasse 80 Dyrskueplassen Skinnarsmoen Neset, Kilen Sum Antall enheter x Statusen i disse prosjektene er usikre Vises i kommuneplanen X X Songdalen kommune Side 13

14 Generelle kommentarer til økonomien Konjunkturtendensene for Norge og utlandet Produksjonsveksten i norsk økonomi har vært moderat det siste året, og arbeidsledigheten har økt en del. Klar vekst i husholdningenes konsum og etterspørselen fra offentlig forvaltning samt fra petroleumsvirksomheten, motvirkes av en svak utvikling i tradisjonell eksport og investeringer i fastlandsnæringer. Fra et meget lavt nivå antas det at den internasjonale veksten etter hvert tar seg litt opp og stimulerer norsk eksport. Når investeringene i norske fastlandsnæringer også begynner å vokse fra kommende årsskifte og finanspolitikken gir litt større impulser, ventes den moderate norske konjunkturoppgangen å fortsette rundt kommende årsskifte Svak utvikling internasjonalt Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere er fortsatt meget lav. I euroområdet faller BNP, samtidig som arbeidsledigheten stort sett er meget høy og fortsatt økende. I amerikansk økonomi er veksten moderat, og her har ledigheten falt noe. Blant framvoksende økonomier er bildet blandet, men også her er veksten generelt lavere enn vi har vært vant til før den internasjonale finanskrisen. Med unntak av Japan, preges fortsatt den økonomiske politikken i OECD-området av kutt i offentlige budsjetter. Vi venter at den svake utviklingen fortsetter ennå en tid, og at konjunkturutviklingen internasjonalt ikke vil bedres vesentlig før om et par års tid. Boliglånsrenta svakt opp neste sommer Internasjonalt er pengemarkedsrentene lave. Sterk krone, lav inflasjon og moderat press i arbeidsmarkedet har bidratt til at også norske renter er svært lave. Gjennom det siste året har norske pengemarkedsrenter falt markert. Gjennomslaget til rentene husholdningene står overfor har vært tregere enn normalt. Strengere egenkapitalkrav til finansinstitusjonene er en viktig årsak til dette. SSB regner derfor med at boliglånsrenta vil holde seg om lag uendret, før den gradvis øker i takt med høyere pengemarkedsrenter fra sommeren Etter hvert som veksten tar seg noe opp internasjonalt, kommer også rentene ute til å gå noe opp. Økt norsk inflasjon og en fortsettelse av konjunkturoppgangen bidrar også til den moderate økningen i norske pengemarkedsrenter. På slutten av 2016 vil pengemarkedsrenta ha doblet seg fra dagens nivå, og kommet opp i 3,6 prosent. Typiske boliglånsrenter kan da være 5,3 prosent, opp fra 3,8 prosent ved utgangen av 2. kvartal i år. Høyere inflasjon i Norge enn hos mange av våre handelspartnere ventes å lede til litt svakere kronekurs. Avtakende boligprisvekst Høy vekst i inntekter og befolkning har sammen med lave renter og gjeninnhenting etter nedgangen i finanskrisens kjølvann, bidratt til høy boligprisvekst de siste fire årene. Fortsatt relativt høy inntektsvekst trekker i retning av økte priser, mens økt beholdning av boliger og etter hvert økte renter, demper utviklingen. SSB regner med at årsgjennomsnittet av boligprisene vil øke med 5,3 prosent i år og deretter falle gradvis, slik at veksten i 2016 blir knappe 3 prosent. Dette innebærer en nedjustering i forhold til tidligere anslag og kan i hovedsak føres tilbake til lavere inntektsanslag. Boligprisveksten stimulerer boligbyggingen, som vil holde seg høy, men veksten i boliginvesteringene vil trolig reduseres en del de neste årene. Songdalen kommune Side 14

15 Kommuneøkonomien Den avgåtte regjeringen skriver i sitt forslag til Statsbudsjett for 2014 at Kommunesektoren har ansvaret for sentrale velferdstjenester og skal levere tjenester av høy kvalitet, tilpasset innbyggernes og lokalmiljøets behov. Kommunesektorens aktiviteter finansieres i hovedsak med skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Sektoren mottar også øremerkede tilskudd over statsbudsjettet, og har inntekter fra blant annet gebyrer og statlig tilskudd under momskompensasjonsordningen. Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 422 mrd. kroner i Det tilsvarer om lag 18 pst. av BNP for Fastlands-Norge. Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag for 2014 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,7 mrd. kroner i 2014, eller 2 pst. av den samlede veksten er 5,2 mrd. kroner frie inntekter. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for kommunesektoren i 2013 i Revidert nasjonalbudsjett Regjeringens budsjettforslag legger til rette for fortsatt vekst i det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg til tjenestetilbudet som veksten i frie inntekter gir grunnlag for, foreslås det enkelte tiltak innenfor barnehage, barnevern, transport, skole og helse- og omsorgssektoren. Lokalt Når vi fordeler midler ut på enhetene, vil det være behov for å tilføre midler for å dekke økte demografikostnader i kommunen. Antall nye barn med behov for barnehageplass øker, skolene må opprettholde et godt undervisningstilbud og Helse- og omsorgsenheten må tilføres midler for å gi et tilbud til flere med hjelpebehov. Det er meldt inn store investeringsbehov som det er helt nødvendig å prioritere blant. Samtidig som vi prøver å begrense nye låneopptak, har det vært mulig for rådmannen å innstille flere nye prosjekter. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn en relativt god realvekst i de frie inntektene. I tillegg har rådmannen lagt til grunn at Songdalen kommune hvert år vil motta skjønnstilskudd i størrelsesorden 1,3 mill. kroner. Tilsvarende er det fordelt ut på noen av tjenestene en kostnadsvekst som skal gjenspeile et økt behov for å gi tjenester. Statens overføringer til oss reguleres med bakgrunn i endringer av objektive kriterier og demografiske forhold. For å sikre et godt tjenestetilbud også fremover må kommunen ha en ansvarlig økonomisk politikk. Tydelige prioriteringer er avgjørende for å trygge de viktigste velferdsoppgavene og sikre at vi også kan levere gode tjenester i fremtiden. Til tross for en relativt høy vekst i rammeoverføringene fra Stortinget fra 2013 til 2014, synliggjør rådmannens forslag til økonomiplan krevende grep for å tilpasse driften til de forventede inntekter. Utgiftsbehovet øker mer enn inntektene. Rådmannen har derfor sett det som nødvendig å videreføre de reduserte årlige avdragene med 2 mill. kroner. Det har heller ikke vært mulig, på kort sikt å ha et netto driftsresultat på 3 % som kunne sikre en oppbygging av bufferfond og en inflasjonsjustering av innskutt kapital slik kommunestyret har vedtatt i finansreglementet. I slutten av perioden er det for noen områder naturlig nok lagt inn en vekst i rammene som følge av at det vil påløpe langt flere tjenestemottakere. Innenfor andre områder er det lagt inn innstramninger som krever at det tas nye grep for å få til en nødvendig tilpasning av tjenestenivået til rammene. Utfordringen blir å legge til rette for at kreativitet og nyskapning kan utløses som et resultat av strammere økonomiske rammer. Songdalen kommune Side 15

16 Forslag til budsjett for 2014 gir et netto driftsresultat på 2,6 mill. kroner. Dersom vi skulle følge de råd som kommer fra ulike økonomiske fagmiljø så skulle vi budsjettert med et netto driftsresultat på noe i overkant av 12 mill. kroner. 12 mill. kroner utgjør ca. 3 % av sum driftsinntekter. Et netto driftsresultat på 2,6 mill. kroner er ikke tilstrekkelig til å avsette midler til inflasjonsjustering av langsiktig kapital og gir heller ikke midler til finansiering av investeringsprosjekter. I 2011 og 2012 var Telemarksforskning og Gabler engasjert som rådgivere innenfor økonomi og finans. Begge disse miljøene peker på behovet for å ha et godt netto driftsresultat som kan avsettes til fond eller brukes som egenfinansiering til investeringer. Demografiske forhold/utvikling på noe lengre sikt Fra 2012 til 2030 foreskriver SSB en vekst for Songdalen på 33,0 prosent, eller personer. Til sammenligning er det forventet en vekst for fylket og landet på hhv. 25,0 prosent og 21,1 prosent. I figuren under er faktisk utvikling fra 2000 til 2012 videreført med SSBs framskrivninger fra I figurene under er vist faktisk utvikling i ulike alderstrinn fra 2000 til 2012, videreført med SSBs framskrivninger fra Songdalen kommune Side 16

17 Utvikling i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år for Songdalen kommune , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. Ifølge SSB er det ventet en moderat utvikling i de yngste alderstrinnene i de nærmeste årene og en mer positiv utvikling etter Utvikling i aldersgruppene år, år og over 90 år for Songdalen kommune , indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB. Ifølge SSB vil antall personer i aldersgruppen år øke kraftig i de neste årene. I aldersgruppen år er det forventet en moderat utvikling i de nærmeste årene, og en relativt kraftig vekst etter Personer i aldersgruppen over 90 år ventes å øke relativt kraftig i de neste årene. Hvordan påvirkes kommunens utgifter av den demografiske utviklingen? Innbyggertallsutvikling og alderssammensetning har stor betydning for nivået på de statlige overføringene. Meningen er at rammetilskuddet skal reflektere at de ulike aldersgruppene ikke koster kommunekassen det samme. Yrkesaktive mennesker klarer seg i hovedsak selv, mens de yngste skal ha barnehage og skoleplass. De eldste gir kostnader på helse og omsorgstjenestene. Samtidig er det ikke sikkert at en kommune får reduserte kostnader i tjenestetilbudet på grunn av demografiske endringer. Kommunen vil da oppleve at det blir mindre penger til rådighet. I tabellen lenger nede ser vi at Songdalen kommune skal ha et beregnet/kalkulert kostnadsnivå som, ut fra objektive kriterier skal ligge 4,7 % over landsgjennomsnittet. Søgne er en noe billigere kommune og skal ha et samlet utgiftsnivå som ligger under landsgjennomsnittet. Skolene og barnevern skal ifølge delkostnadsnøkkelen for 2014 har et kostnadsnivå som ligger nesten 20 % over landsgjennomsnittet. Songdalen og Søgne har relativt få antall eldre. Dette gjenspeiler seg i kostnadsnøkkelen. Ser vi på beregnet vekst fra 2013 til 2014 så ser vi at det er barnevern og sosialhjelp som har den høyeste kalkulerte veksten fra Songdalen kommune Side 17

18 Songdalen Søgne Vennesla Delkostnadsnøkkel År 2014 Vekst 2013/2014 År 2014 Vekst 2013/2014 År 2014 Vekst 2013/2014 Samlet nøkkel 1,0472 1,31 % 0,9933 0,41 % 1,0204 0,70 % Barnehage 1,0987 1,84 % 1,0465-0,12 % 1,0484 4,80 % Administrasjon 1,1018 0,10 % 0,9949 0,09 % 0,9704-0,02 % Grunnskole 1,1807 1,39 % 1,1564 0,18 % 1,0816 0,27 % Pleie og omsorg 0,8841 0,46 % 0,8378 1,31 % 0,9855-0,88 % Helse 1,1199 0,46 % 1,0057-0,16 % 1,0428 0,37 % Barnevern 1,1744 4,29 % 1,088 0,12 % 1,0697-1,62 % Sosialhjelp 0,9687 5,14 % 0,8146-2,16 % 0,8731 2,53 % Samhandling 0,903 0,78 % 0,9334 0,67 % 0,9444 0,34 % Delkostnadsnøklene kan brukes til Å se på eget kostnadsnivå (KOSTRA) opp mot et objekt nivå synliggjort gjennom delkostnadsnøkkelen. Å se på hvordan endring i de objektive kriteriene endrer kostnadsnivået innenfor tjenesteområder fra det ene året til det neste. Songdalen kommune Side 18

19 Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA Songdalen Gruppe 10 KnS Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -5,4 2,5 1,7 2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -5,3 4,1 2,4 2,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 227,8 220,2 198,5 218,8 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 59,1 47,8 25,6 24,2 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 78,9 77,2 89,2 90,2 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 12,5 12,2 9,1 8,4 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,8 9,5 10,3 9,8 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,2 8 8,9 8,1 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 47, Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,5.. Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 10,3 7,7 13,3.. Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,6 4 : 3,4 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,5 4,7 : 4,7 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere 0,5 0,7.. 3,3 Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss (202, 214, 222, 223), per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 14,7 15,4 14,3 15,9 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget KnS er gjennomsnittet av kommunene i Knutepunkt Sørlandet eksklusive Kristiansand og Songdalen. Den skjematiske oppstillingen ovenfor er trukket frem for å vise kommunens økonomiske status sammenlignet med andre kommuner (Kostra). Noen av elementene er kommentert nedenfor. Hovedbildet som vises under nøkkeltallene er at kommunen har hatt en kraftig positiv utvikling av resultatene fra 2011 til Inntektsnivået og gjeldsnivået har blitt mer på nivå med de kommunene vi sammenlikner oss med. Kostnadsnivået innenfor de fleste tjenesteområdene er lavt til moderat. Songdalen kommune Side 19

20 Netto driftsresultat MÅL 1. Kommunen budsjetterer med et årlig driftsresultat på 3 %. Det er et uttalt mål å budsjettere med et årlig netto driftsresultat på 3 %. Ser vi tilbake i tid så ser vi at vi at resultatene i mange år er blitt på rundt 3 %, men det er krevende å lage budsjetter der vi holder en såpass stor del av inntektene borte fra driften. Ser vi på netto driftsresultat (ukorrigert) i de kommunene som tilhører knutepunktsamarbeidet så ser vi at Songdalen kommune har de største svingningene. I de periodene som det går bra så går det veldig bra. I år med svake finansinntekter og sviktende momskompensasjon så går det virkelig dårlig. De store svingningene gjør at kommunen bør har et stort disposisjonsfond. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat av eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytte og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk (fond). Netto driftsresultat anbefales å være minst 3 % av samlede driftsinntekter. Et godt netto driftsresultat kan brukes som egenkapital ved fremtidige investeringer, avsetning til fremtidige driftsprosjekter eller til styrking av likviditeten. Dårlige driftsresultat har vært mulig å finansiere med tidligere avsatte midler til disposisjonsfond. Songdalen kommune Side 20

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer