Budsjett Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16"

Transkript

1 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato:

2 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Framlegg til budsjett byggjer på rekneskap 2011, justert budsjett 2012 og statsbudsjettet for Budsjettdokumentet er rydda noko samanlikna med føregåande år slik at opplysningar og oppsummering av 2012 i hovudsak ikkje vert omtala, men vil gå fram av årsmeldinga. I høve til budsjett for 2012 er det ein auke i skatt og rammetilskot på ca 11 mill. Store deler av denne auken går til dekning av utgifter til lønsauke og auka pensjonsutgifter. Vi har dessutan auka kostnader til barnehage og medfinansiering av innlegging på sjukehus. Auka rammeoverføring gir såleis ikkje rom for anna auke i drifta, men det positive er at dagens driftsnivå i hovudsak vil kunne vidareførast. Omorganisering Vi er i ein prosess med omorganisering og endringar vil bli sett i verk i Dagens reine to-nivåmodell vil bli endra ved innføring av kommunalsjefar. På den måten får ein styrking av administrativ og strategisk leiing. Det er likevel lagt opp til at einingsleiarar framleis skal ha fullt budsjettansvar for sine område. Kapasiteten på personalområdet vil også bli styrka gjennom omorganiseringa. Kommunalsjefane vil vera på plass i stillingane tidlegast til sumaren. Omorganiseringa vil medføra noko auka kostnader, som er innarbeidde i budsjettet. I 2013 vil det bli sett nærare på resten av strukturen i organiseringa, dvs einingsleiarar og avdelingsleiarar. Dette kan føra til samanslåing og/eller nedlegging av einingar eller avdelingar, og vil bli avgjort administrativt. I forlenginga av omorganiseringa vil det bli satsa på leiarutvikling og kulturbygging i heile organisasjonen. utarbeidd for I 2013 vil kommunen evaluera målstyringsarbeidet. Utgangspunktet er at prinsippa i målstyringsarbeidet vil bli vidareført med ei eventuell korrigering etter evalueringa. Arbeidsmiljø Det er gjennomført medarbeidarundersøking i november 2012, som generelt summert opp viser at vi ligg rundt landssnittet på svara. Nokre område har resultat som ligg litt under snitt. Vi har ei klår målsetjing om å forbetre resultata, og vi vil ha særleg merksemd på område som ligg under landssnittet. Omorganiseringa vil kunne betre resultata på nokre av områda, men verknaden vil venteleg ikkje slå inn i særleg grad før i Sjukefråvær Radøy kommune har ei tid hatt høgt sjukefråvær hos tilsette. Vi har i mange år hatt fokus på sjukefråveret, og det vil vi fortsetje med. Kva tiltak som verkar i arbeidet med å få ned sjukefråveret er ikkje eintydig. Det vi veit verkar, er god leiing, og vi vil ha fokus på leiing og leiarutvikling. Dette ser vi i samanheng med omorganiseringa. Papirlause politiske møte Kommunestyret vedtok i 2012 å innføre papirlause politiske møte for formannskapet, kommunestyret og hovudutval for PLT i Radøy kommune. Innkjøp av brett og innføring av papirlause møter vil bli sett i verk i 2013 og krev omstilling, både administrativt og politisk. Rådmannen legg tii grunn at dette gir reduserte utgifter til papir og kopiering. Næring Det er eit viktig arbeid å leggje tilhøva til rette for næringsutvikling i kommunen. Reguleringsplanen for Olsvollstranda er snart ferdig, og vil vere eit godt utgangspunkt for dette arbeidet. Vi har merka ei aukande interesse frå næringsaktørar til nyetableringar på området. Områdeplanen for Manger, som er planlagt starta i 2013, er også viktig. Formannskapet har i sak 023/12 vedteke ei målsetjing om å setje av minst kr til næringsføremål. Rådmannen forstår intensjonen, men har ikkje klart å finne dekning i eit stramt budsjett. Vi vil i 2013 arbeide vidare med dette og vi vil særleg sjå på om Radøy kommune kan knyta seg til næringssamarbeidet som i dag er mellom Austrheim og Lindås. Rådmannen vil kome tilbake til saka og korleis utgiftene skal dekkast inn. Folketalsutvikling Målstyring Kommunen har i fleire år satsa på målstyring. Fire perspektiv har danna grunnlaget for målsetjinga i den einskilde eininga si utarbeiding av målekort. Slike målekort vart ikkje

3 Driftsbudsjett 2013 Hovudoversikt drift Budsjett 2012 regulert Budsjett 2012 opprinneleg Budsjett 2013 Rekneskap 2011 Brukarbetalingar ( ) ( ) ( ) ( ) Andre sals- og leigeinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringar med krav til motytingar ( ) ( ) ( ) ( ) Rammetilskot frå staten ( ) ( ) ( ) ( ) Andre statlige overføringar ( ) ( ) ( ) ( ) Andre overføringar (96 368) Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) ( ) ( ) Eigedomsskatt ( ) ( ) ( ) ( ) Sum driftsinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstattar egen prod Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat ( ) ( ) ( ) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak ( ) ( ) ( ) ( ) Mottekne avdrag på lån (60 000) (60 000) (60 000) (30 700) Sum eksterne finansinntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjon Motpost avskrivningar ( ) ( ) ( ) ( ) Netto driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Bruk av disposisjonsfond - ( ) - ( ) Bruk av bundne fond ( ) ( ) - ( ) Sum bruk av avsetningar ( ) ( ) - ( ) Overført til investeringsrekneskapen Dekking av meirforbruk frå tidlegare år Avsetningar disposisjonsfond Avsetningar til bundne fond (18 000) Sum avsetningar Netto avsetningar Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk ( ) ( ) ( ) Skjema 1A Skatteinntekter Det er rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2012 til 2013 med 5,4 prosent. Denne auken er rekna i høve til det som no er pårekna skatteinngang for i år (2012). Skatteinngangen i budsjettet vert sett til 98,2 mill, i samsvar med KS-modellen, basert på folketal pr Det er fastsett eit maksimalt skatteøyre på 11,6% i statsbudsjettet for 2013, og rådmannen går inn for at dette også vert gjeldande sats for Radøy kommune. Rammetilskot I KS-modellen er rammetilskotet utrekna slik det går fram av tabellen til høgre. Skatteinngangen er anslått til kr Samla rammetilskot og skatt er såleis kr ,-. Dette er rimeleg sikre tal, der endringar i skatteinngang langt på veg vil bli kompensert av endra inntektsutjamning. Her ligg «fordelen» med å ha under 90% av 3 Rammetilskot Innbyggjartilskot (lik sum pr innbyggjar) Utgiftsutjamning Overgangsordningar -306 Ordinært skjøn Netto inntektsutjamning Sum rammetilskot landsgjennomsnittet i skatteinngang, inntektene vert rimeleg føreseielege. Eigedomsskatten vert vidareført med 7 som hovudsats, men med redusert sats på 3 for bustadeigedomar og ubygde grunnstykke. Det er lagt opp til ein svak auke som følgje av nye bygg som har kome til i løpet av 2012.

4 Driftsbudsjett 2013 Budsjettskjema 1A Budsjett 2012 Budsjett 2012 Rekneskap Budsjett 2013 regulert opprinneleg 2011 Skatt på inntekt og formue ( ) ( ) ( ) ( ) Ordinært rammetilskot ( ) ( ) ( ) ( ) Eigedomsskatt ( ) ( ) ( ) ( ) Andre generelle statstilskot ( ) ( ) ( ) ( ) Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbyte ( ) ( ) ( ) ( ) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekking av meirforbruk frå tidl. år Til ubundne avsetjingar ( ) Netto avsetjingar ( ) Overført til investeringsrekneskapen Til fordeling drift ( ) ( ) ( ) ( ) Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Meirforbruk/mindreforbruk ( ) ( ) ( ) Andre generelle statstilskot utgjer kr og består av integreringstilskot og ulike kompensasjonstilskot. Integreringstilskotet aukar noko som følgje av nye flyktningar som har kome i Auka tilskot gir samstundes auka kostnader, og fleire einingar vert tilført ekstra midlar i den samanhengen. Kompensasjonstilskota går litt ned i 2013 i høve til 2012, dels som følgje av strukturen i ordningane og dels som følgje av redusert rentenivå. Samla frie inntekter i 2013 er såleis kr Renteinntekter og utbytte er sett til kr Aksjeutbyttet i BKK er sett til kr , same nominelle sum som i Renteinntekter av bankinnskot er sett til kr og renteinntekter av formidlingslån er sett til kr Rentenivået på innskot er knytt til 3 månaders NIBOR, som er ein mykje nytta «standard» for rentenivået i pengemarknaden. NIBOR har vore på veg nedover ei tid no, og kombinert med reduserte plasseringar, får vi monaleg mindre renteinntekter i 2013 enn i Renteinntekter av formidlingslån er knytt til rentekostnader på lån til vidare utlån i Husbanken, og er tilnærma eit nullspel. Likevel blir det ein viss gevinst ved å låna opp startlån frå Husbanken tidleg i året, og ha dei ståande på gode rentevilkår. Renteutgiftene er estimert til i Kommunen har fastrenteavtale på tre lån i Kommunalbanken, med samla saldo pr kr Renta på desse låna er på 3,28%, fast til Vidare har vi fastrente på ein del lån i Husbanken, bunde til 2,1% i 5 år frå november For dei resterande låna, ca kr ,- har vi flytande rente. Renteutviklinga for flytande rente er framleis svært uviss. På Noregs bank sitt rentemøte 31. oktober vart styringsrenta halden uendra på 1,5%. Mykje tyder på at rentenivået vert liggjande ganske flatt i heile 2013, men 4 med noko auke frå Diagrammet nedanfor syner at forventa tremånadersrente ligg under 3% fram til Rådmannen har valt å setja rentenivået i 2013 til 2,25% på innlån. Dette kan høyrast lågt ut, men er faktisk likt nivået vi har på innlån frå november 2012, etter siste rentereduksjon frå Kommunalbanken. I realiteten betalar vi ein overpris på vel 1 prosentpoeng på fastrentelåna, men samstundes veit vi kva vi skal betala på desse dei neste to åra. Avdrag er sett til kr i Kommunen er pålagt å betala avdrag Figur 1.16 Tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen¹) og beregnede terminrenter²). Prosent. 1. kv kv Beregnede terminrenter PPR 3/12 Beregnede terminrenter PPR 2/12 Pengemarkedsrente i referansebanen PPR 3/12 Pengemarkedsrente i referansebanen PPR 2/ ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet 2) Terminrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper. Det røde og blå intervallet viser høyeste og laveste rente i henholdsvis tidsrommene 11. oktober 25. oktober 2012 og 4. juni 15. juni. Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank

5 Driftsbudsjett 2013 kvar år, og det er fastsett retningsliner for å rekna ut minsteavdrag, der ein tek omsyn til årlege avskrivingar, verdi av eigendelar og lånegjeld. For 2013 er minsteavdrag estimert til 7,3 mill, men rådmannen føreslår å leggja seg litt over minsteavdrag. Brutto lånegjeld, inkl. lån til vidare utlån, vil pr vera kr 229,6 mill. Med planlagde låneopptak og avdrag i 2013, vil lånegjelda auka til ca 252 mill ved utgangen av Netto lånegjeld, dvs. brutto lånegjeld minus lån til vidare utlån, er 220 mill. Eit mykje nytta samanlikningstal er netto lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter. Diagramma til høgre syner utviklinga, samanlikna med andre kommunar. For 2012 og vidare har vi førebels ikkje tal for andre kommunar. Sjølv om lånegjelda aukar i høve til inntektene, ligg vi noko lågare enn mange andre kommunar, medrekna kommunegruppe 02, dvs kommunar som vi «kan samanlinkast med», ifølge Statistisk Sentralbyrå. Netto finansresultat er ca kr 6,7 mill, som netto kostnad. Går vi nokre år tilbake i tid, var netto finanskostnad ca null. Trass i sterkt redusert rentenivå og tilnærma uendra aksjeutbytte, har netto finanskostnad utvikla seg negativt, først og fremst grunna auka lånegjeld. Når rentenivået stig, vil vi få store utfordringar med å dekka inn auka finanskostnader. I 2011 hadde vi meirforbruk i drifta, som rådmannen reknar med vil bli dekka inn i er siste året med gjeldande regelverk om kompensasjon for meirverdiavgift (mva) knytt til investeringar. Overgangsreglane seier at 80% av slik kompensasjon skal overførast frå drift til investering i Frå 2014 skal all kompensasjon for mva førast i investering, utan at dei tekniske reglane er avklåra enno. Dersom kompensasjonen skal førast direkte i investering frå 2014, vil mange kommunar oppleva markant fall i netto driftsresultat dette året. Det skal bli interessant å følgja med på kva ordning departementet legg opp til Basert på rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett i 2013, skal kr overførast til investeringsrekneskapen i Samla mva-kompensasjon knytt til investeringar utgjer kr 5,2 mill, og det blir såleis nytta kr i drifta. Samla kan det nyttast kr til drifta i 2013, og rådmannen legg opp til faktisk å nytta kr i drifta, slik at mindreforbruket blir kr ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld pr innbyggjar Netto driftsresultat vil bli ca 7,7 mill, svarande til ca 2,2%. For å sikra berekraftig utvikling, burde netto driftsresultat vore ca 3%. Rådmannen er såleis ikkje nøgd med dette resultatet, men slik stoda faktisk er, bør dette likevel vera akseptabelt. Renteutvikling på innskot og lån Innskotsrente Kommunalbanken Styringsrente 0,0 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09 jan.10 jul.10 jan.11 jul.11 jan.12 jul.12

6 Driftsbudsjett gebyrsatsar Prisauke I statsbudsjettet er det lagt til grunn ein prisindikator på 3,3%. Endringa i konsumprisindeksen (KPI) ser ut til å bli låg. Frå september 2011 til september 2012 er auken i KPI 0,5%. Dette er siste kjente tal. Når det gjeld husleiger i kommunale bustader, vert alle desse regulert anten i samsvar med endring i konsumprisindeks frå (gjeld alle avtalar som er mindre enn tre år gamle ved utgangen av 2013) eller i høve til vedtak om overgang til gjengs leige (kjem opp som eiga sak). Eigenbetalingar i pleie og omsorg vert auka i samsvar med helse- og omsorgsdepartementet sine til ei kvar tid gjeldande satsar for inntekter inntil 2G. For inntekter ut over 2G vert satsane auka med prisindikatoren. For mat, medrekna fullpensjon og mat på dagsenter, vert satsane justert noko, med utgangspunkt i prisindikatoren (3,3%), jf eige oversyn over gebyrsatsar i Satsane for SFO, utleige av Radøyhallen og utleige av fleirbrukshallen ved Sæbø skule vert auka med prisindikatoren. Det vert likevel ikkje lagt opp til auke i satsane for symjebassenget og skytebana. For utleige av andre kommunale lokale (først og fremst skulane) er det nødvendig med ei samordning av prisar og utleigereglar. Rådmannen legg som tidlegare opp til ei administrativ handsaming av desse. Gebyra for renovasjon og slam vert fastsett i samsvar med vedtak i representantskapen i NGIR i møte For 2013 blir renovasjonsgebyret ikkje auka. Slamgebyret vert redusert med 15% grunna korrigeringar som gjer at slamrekneskapen har vorte belasta med kostnader som skulle vore ført på avlaup. Vassgebyret vert føreslegne redusert med 10% i Dette skuldast først og fremst lågare rentenivå, som gir reduserte kapitalkostnader i VA-området. I løpet av dei siste åra har utjamningsfondet både på vatn og avlaup auka monaleg. Lovverket legg opp til at utjamningsfondet skal vera nær null over tid. For å unngå for store utjamningsfond, kan vassgebyret setjast ned. Framleis vil ein ha tilstrekkelege Gebyrsatsar og eigenbetaling 2013 Alle gebyr er medrekna mva Radøy kultur- og musikkskule Instrumentalkurs/vokalkurs 1.400, ,- Aspirantkurs, musikkbarnehage, kunst/drama 1.400, ,- Sal av timar til lag (pr time) 245,- 245,- Søskenmoderasjon er 25%. Det vert betalt full pris for det dyraste kurset Barnehage Heildagsplass 2.330, ,- Søskenmoderasjon er 30%, og evt 50% frå og med tredje barn Matpengar, pr månad, full plass 300,- 310,- SFO Over 15 t/veke 2.257, ,- Inntil 15 t/veke 1.890, ,- Inntil 10 t/veke 1.470, ,- Prisar for mat vert fastsett lokalt i kvart SFO. Søskenmoderasjon er 30% evt 50% frå og med tredje barn. Radøyhallen Leige av idrettshall/symjehall (lag/org) 231,-/time 238,-/time Leige av terapibasseng (lag/org) 189,-/time 195,-/time Leigetakarar utanfor kommunen betalar doble satsar Klippekort symjebasseng - 20 klipp 350,- 350,- Klippekort symjebasseng - 10 klipp 180,- 180,- Enkeltbillett vaksne 50,- 50,- Enkeltbillett born 25,- 25,- Born under 5 år gratis i følgje med vaksne Klippekort terapibasseng - 5 klipp 230,- 230,- Enkeltbillett terapibasseng born/vaksne 60,- 60,- Born under 3 år gratis i følgje med vaksne Leige skytebane (pr år) , ,- Sæbø skule - fleirbrukshallen Leige hall for org. i kommunen, born og unge Gratis Gratis Leige hall for org. i kommunen, vaksne 116,-/time 120,-/time Leige hall for organisasjonar utanfor kommunen 232,-/time 240,- /time Aktivitetar i privat regi 232,-/time 240,- /time Utleige kantine til private føremål, inkl inv/utstyr 1.000,-/dag 1.033,-/dag Utleige kantine til private føremål, utan inv/utstyr 500,-/dag 520,- /dag Reinhald kjem i tillegg dersom leigetakar ikkje ordnar dette sjølv Gymsalar i skulane Aktivitetar i privat regi og lag og organisasjonar utanfor kommunen 6 158,-/time 163,- /time

7 Driftsbudsjett gebyrsatsar Gebyrsatsar og eigenbetaling 2013 Alle gebyr er medrekna mva Renovasjon (uendra) Rabatt/ tillegg Utan heimekomp. Med heimekomp. Rabatt/ tillegg Utan heimekomp. Med heimekomp. Restavfall kvar 4. veke, 140 liter -400, , ,- -400, , ,- Restavfall kvar 2. veke, 140 liter , , Restavfall kvar 2. veke, 240 liter +400, , ,- +400, , ,- Hytterenovasjon 1.725, ,- Vatn- avløp- og slamgebyr Inntil 90 m² Over 90m² Inntil 90 m² Over 90m² Årsgebyr vatn (uendra frå 2012) 1.900, , ,- Årsgebyr avløp (uendra frå 2012) 2.644, , , ,- Årsgebyr vatn - Forsamlingshus med mindre bruksfrekvens 848,- 848,- Vassforbruk etter målar (pr m³) 14,10 14,10 Administrasjonsgebyr vassmålar 125,- 125,- Tilknytingsgebyr vatn , ,- Årsgebyr avløp - Forsamlingshus med mindre bruksfrekvens 1.178, ,- Avløp - forbruk etter målar (pr m³) 19,26 19,26 Tilknytingsgebyr avløp , ,- Slamgebyr (reduksjon 15%) 1.115,- 950,- Feiing/branntilsynsgebyr 365,- 434,- Eigenbetaling pleie og omsorg Tenester ut over primærteneste og vaktmeistertenester 290,- pr time 300,- pr time Mat til heimebuande Liten porsjon kr 58,- Stor porsjon kr 66,- Liten porsj. kr 60,- Stor porsj. kr 69,- - transport av mat 5,- pr porsjon 6,- pr prosjon Opphald i dag/aktivitetssenter, inkl mat og transport 120,- pr dag 124,- pr dag Oppdatert Aktivitestilbod for bebuarar i omsorgsbustader 40,- pr dag med nye satsar 41,- pr dag Tryggleiksalarm 294,- pr mnd frå , jf 294,- pr mnd skriv frå HOD av Dagopphald i institusjon 70,- pr dag ,- pr dag (kan bli endra etter vedtak i Helse- og omsorgsdepartementet) Korttidsopphald i institusjon, inntil 60 døger pr år 133,- pr døger 137,- pr døger Eigenbetaling praktisk bistand, herunder heimehjelp G-trinn Timepris Maks pr månad Timepris Maks pr månad Inntil 2G 170,- 170,- 175,- 175,- 2-3G 170,- 775,- 176,- 775,- 3-4G 210, ,- 217, ,- 4-5G 262, ,- 273, ,- Over 5G 315, ,- 377, ,- fond til å møta ekstraordinære situasjonar, og sikra jamne gebyr over tid. Kommunestyret vedtok å halda vassgebyret uendra i 2013 i høve til 2012 for å sikra ressursar til oppfølging av hovudplan vatn. Innan avlaupsområdet har kostnadene til tømming av kommunale slamavskiljarar auka monaleg dei siste åra. Dette, kombinert med korrigering av føringane mellom slam og avlaup, gjer at avlaupsgebyret blir uendra i Feiegebyret vert justert slik at tenesta vert driven i balanse, slik regelverket føreset. Auken vert ca 19% Framleis er gebyret lågare enn i nabokommunane. våre. I KOSTRA-samanlikninga på side 14 er tala utan mva. Feiebyr for 2013 er kr 347,- utan mva.

8 Driftsbudsjett 2013 Budsjettskjema 1B Budsjett 2013 Budsjett 2012 regulert Budsjett 2012 vedteke Rekneskap 2011 Politisk Sentraladministrasjonen Kultur Radøyhallen Kyrkja Fellesteneste skule/sfo/bh Austebygd skule/sfo Hordabø skule/sfo Manger skule/sfo Sæbø skule/sfo Radøy ungdomsskule Radøy bibliotek Austebygd barnehage Bø barnehage Prestmarka barnehage Sæbø barnehage Radøy musikk- og kulturskule NAV Radøy sosial Frivilligsentralen Helsetenester Velferdssenteret Heimetenesta BF-tenesta Radøy matsørvis ( ) ( ) ( ) ( ) Radøy interkommunale busenter Barne- og familietenesta Helse og omsorg felles Plan, byggesak, oppmåling Landbrukskontor Teknisk drift, inkl VA-området Mva komp og andre særlege posta ( ) ( ) ( ) ( ) SUM Drift - skjema 1A/B Generelt Skjema 1B er sett opp med utgangspunkt i organiseringa pr Organiseringa kjem til å bli endra i 2013, og dette vil få innverknad på oppsettet i skjema 1B. Innleiingsvis vil rådmannen peika på at Radøy kommune har fått god vekst i rammene for Men mykje av veksten går med til å dekka auka lønsog pensjonskostnader, auka aktivitet i barnehagane og auka kostnader til medfinansiering (samhandlingsreforma). Det er såleis svært knappe midlar att til auka aktivitet på andre område. Dette betyr at mange gode og viktige innspel frå einingsleiarar og andre ikkje kan verta tilgodesett i form av auka driftsrammer i Mellom anna ligg det føre rapportar som syner at kommunen ligg mykje på etterskot med vedlikehald av kommunale bygg, og at det burde vore sett av 3 mill kr til årleg vedlikehald. I den vidare saksutgreiinga vil rådmannen kommentera dei viktigaste innspela som har kome. Lønsveksten er pårekna til 4% i Av dette er overhenget rekna til ca 2,8%. Lønsvekst i 2013 ser såleis ut til å bli ca 6,5 mill + arbeidsgjevaravgift ca , til saman ca 7,5 mill verknaden av det sentrale oppgjeret i 2012, det såkalla overhenget, er lagt inn i rammene på kvar eining. Det står då att å fordela ca kr inkl. arbeidsgjevaravgift på einingane. Dette inkluderer verknaden av dei lokale forhandlingane i Pensjonskostnaden vil for Radøy kommune auka ca 2,3 mill i 2013 i høve til Det er då lagt til grunn dei siste tala frå KLP og Statens Pensjonskasse. Det har vore mange kommentarar kring dei finurlege tekniske føringane av pensjonskostnad i kommunerekneskapen. Det er ikkje rom for å gå nærare inn på desse, men ein konsekvens er at vi i 2013 må kostnadsføra ca kr 2 mill i pensjonskostnad som skriv seg frå tidlegare år, den såkalla amortiseringskostnaden. Samla vekst i løns- og pensjonskostnader blir såleis ca 9,5 mill kr, og ein stor del av auken i dei frie inntektene går med til dette.

9 Driftsbudsjett 2013 Hovudmål Ei berekraftig samfunnsutvikling som sikrar livskvalitet og livsgrunnlag i dag og for komande generasjonar Aktiv deltaking i utviklinga for alle som bur og arbeider i kommunen Sikra gode oppvekstvilkår for barn og unge Politisk Det er lagt inn kr til kostnader knytt til val I 2013 skal det innførast nytt valadministrativt system i heile landet. Radøy kommune har vore med på pilotprosjekt i 2011/12, og har såleis på plass turvande teknisk utstyr. Redusert tal røystekrinsar skulle også tilseia at kostnadene vert noko lågare enn ved førre stortingsval. Formannskapet løyver difor kr til valkostnader i 2013, som er 10% mindre enn tidlegare år. Det vert også sett av kr til TV-aksjonen, slik at denne får eigen budsjettpost. Kommunestyret gjorde i sak 047/12 vedtak om å kjøpa inn nettbrett til kommunestyre, formannskap og hovudutvalet. Kontrollutvalet har også gjeve uttrykk for at utvalet ynskjer å koma med i ordninga. IKT-NH har no innkjøp av nettbrett ute på anbod. Kostnaden ved kjøpet er førebels estimert til kr Sjølv om dette er eit samla innkjøp over kr ,- kan det likevel ikkje førast som ei investering, og må såleis dekkast over drift. Rådmannen reknar med ein god del innsparingar både i form av tid og direkte kostnader til maskinleige, papir og porto. I 2013 gjer rådmannen framlegg om ekstra løyving kr ,- men at dette kjem tilbake som innsparing i 2014 og I 2013 er det 100 års sidan kvinner fekk stemmerett i Noreg. Det er nedsett ei arbeidsgruppe som arbeider med ulike markeringar av dette jubileet, og gruppa har bede om kr til tiltak i Rådmannen går inn for å løyva dette. Den same arbeidsgruppa arbeider også med 50-års markeringa av Radøy kommune i 2014, og 200-års markeringa av Gruppa ber om kr til ulike tiltak i 2014, og rådmannen tek dette med i økonomiplanen. Administrasjon Rådmannen har arbeidd med endra organisering av kommunen, og i 2013 vil det bli trong for ca 0,9 mill kr i auka rammer for å dekka kostnader knytt til endra organisering. Samstundes finn rådmannen å kunna spara ca kr knytt til telefoni, datakommunikasjon mv. Kostnadene til IKT-NH vil auka med ca kr neste år. Dette skuldast først og fremst investeringar i infrastrukturen, m.a. nye serverar og brannmurar. Sjølv om dette reelt sett er investeringar, vert Radøy kommune sin del eit tilskot som må førast i drifta. Kultur, bibliotek, musikkskule, kyrkja m.v. Det ligg føre fleire innspel til budsjettet for 2013 innafor dette området. Biblioteket ynskjer tiltak innan universell utforming, utbetring av fagavdeling/lesesal, tilrettelagt skrankesystem og auka romkapasitet i barneavdelinga. Rådmannen er innstilt på å sjå på ei betring av forholda ved biblioteket og vil prioritera tilrettelagt skrankesystem og universell tilgjenge gjennom utskifting av hovuddør. Utbetring av fagavdeling/lesesal vil og verta vurdert og kostnadsrekna. I statsbudsjettet er det lagt til grunn at det skal innførast ein gratis veketime musikk- og kulturskuletilbod frå hausten Slik denne innføringa er å forstå, skal tilbodet gjevast i skulane, i form av ein «gratis» veketime pr skule. Det er såleis ikkje Musikk- og kulturskulen som skal ha desse midlane. Kvar einskild skule må organisera tilbodet, og skulane kan velja å kjøpa tenester frå musikk- og kulturskulen. Midlane vert fordelt med kr pr skule. Frå idrettsrådet og song- og musikkrådet ligg det føre grunngjevne oppmodingar om auka tilskot både til lag og Driftskostnader kyrkja Radøy Meland Lindås KG02 Brutto driftskostnad pr innbyggjar Netto drift i % av samla netto drift 1,6 1,0 1,2 1,5 9 anlegg. Dei frivillige organisasjonane legg kvart år ned stor innsats i form av dugnadstimar, og står på tidleg og seint for å halda opp eit vidt og allsidig kulturtilbod i kommunen. Rådmannen viser til at tilskotet til private idrettsanlegg vart auka med kr i Formannskapet finn å kunna auka denne posten med kr i Når det gjeld kulturmidlar, vil rådmannen koma i møte ynskje frå laga om 10% auke. Dette er i samsvar med kulturplanen. Begge endringane vert gjort gjennom omfordeling innan budsjettramma til kultur. Ungdommens hus vert opna i november 2012, og det vert lagt inn kr til auka driftskostnader i 2013, slik at samla løyving til drift av ungdommens hus, utanom lønskostnader, blir kr i Plan for kulturminne står oppført i kommunen sin planstrategi i I den samanheng må SEFRAK-registeret oppdaterast. Det må snarast råd avklårast kva eksterne midlar som kan hentast inn til dette arbeidet, og kommunen sin eigendel bør kunna dekkast inn gjennom rentene frå kulturminnefondet. Renter på kulturminnefondet kan anten nyttast til tiltak eller leggjast til fondet kvart år. Dette har ikkje vorte gjort tidlegare, og for 2013 må det difor løyvast kr , slik at denne overføringa ligg i budsjettet. Frå kyrkja ligg det føre vedtak i Radøy sokn, der det kommunale tilskotet er føresett auka med ca i Kr av dette er måling av kyrkjer. Tilskotet til kyrkja vart auka med ca kr 1 mill i 2011, og rådmannen kan ikkje sjå at det er rom for auke ut over lønsvekst for Ser ein på Kostra-tal for kyrkja for 2011, finn ein følgjande: Vi ser altså at brutto driftskostnader til kyrkja målt pr innbyggjar ligg langt høgare enn både Lindås og Meland. Meland har berre ei kyrkje, så slik sett er samanlikninga noko «urettferdig». Derimot ligg vi litt under kostnadene i kommunegruppa. I høve til netto driftskostnader, ligg vi høgare enn både Meland, Lindås og

10 Driftsbudsjett 2013 kommunegruppa. Dette kan tyda på at tilskotsnivået til kyrkja er rimeleg bra slik det er. Rådmannen vil gå inn for at kyrkja får kompensasjon for auka lønskostnader med kr Det har også kome søknad frå Radøy sokn om tilskot til trusopplæring. Her har Radøy Sokn, saman med Austrheim og Fedje, fått tilskot frå staten på kr Dette dekkar den reine lønskostnaden til ei stilling, slik at sokna må dekka arbeidsgjevaravgift, pensjonskostnad og andre driftskostnader. Formannskapet finn å kunna gje tilskot til trusopplæringa i 2013 med kr Det vert lagt til grunn at Austrheim og Fedje dekkar sine delar av kostnaden. Kommunen er forplikta til å gje stønad til andre registrerte trussamfunn som har medlemer i Radøy. Kostnadene til dette har auka noko dei seinare åra, men budsjetta har ikkje fanga opp denne auken. Det må såleis tilførast kr til dette føremålet i ,0 10,0 5,0 Brutto driftsutgifter skule pr elev Andel elevar i grunnskulen som får spesialundervisning Skule og SFO Ved skulane har det samla sett vore nedgang i elevtalet frå hausten 2012, og det er rekna med ytterlegare nedgang frå hausten Rammetimetalet har såleis vorte redusert noko, og for 2013 er det lagt inn kr i innsparing på skulane. Dette kan bli ei krevjande innsparing, og rådmannen vil følgja nøye med på utviklinga i Av statsbudsjettet går det fram at det skal innførast 1½ time valfag (to «skuletimar») i veka pr. års trinn i ungdomsskulen. Det er innført for 8. trinn frå hausten 2012, blir utvida til 9. trinn - frå hausten 2013 og til 10. trinn frå hausten Verknaden av dette er estimert til kr for Det vert også lagt inn kr til kompensasjon for auka kostnader knytt til opplæring av flyktningar, jf. auka integreringstilskot. Formannskapet aukar løyvinga til vidareutdanning i skulen med kr tiil kr Mål for grunnskulen Tilstandsrapporten skal utvidast i høve til 2010 og Delen av born med kritisk lesedugleik skal reduserast med 10 prosentpoeng kvart år fram mot Elevtal pr skule 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Austebygd skule Hordabø skule Manger skule Sæbø skule Radøy ungdomsskule SUM Delen av elevar med spesialundervisning skal vera under det nasjonale snittet innan 2014 Radøy skal ha færre elevar på meistringsnivå 1 i 5. klasse og nivå 1 og 2 i 8. og 9. klasse enn landssnittet, når dei nasjonale prøvane i lesing vert gjennomført hausten

11 Driftsbudsjett 2013 Barnehage Maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagane er i framlegget vidareført på same nominelle nivå som i Kompensasjon til kommunane for manglande prisjustering av foreldrebetalinga blir lagt inn som ein auke i rammeoverføringa. budsjettet for 2013 vert det lagt inn totalt 1,7 mill i auka rammer, som skal dekka årsverknaden av nye plassar etablert hausten 2012, nye plassar som vert etablert i 2013 og utvida administrasjonsressurs i Prestmarka barnehage Brutto driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage Ny barnehageplan vil bli vedteken tidleg i 2013, og rådmannen har førebels ikkje vurdert mogelege konsekvensar denne planen kan få. Mål for barnehagane Framleis overoppfylla kravet om full barnehagedekning Gjennomføra mål og intensjonar i den vedtekne «Kommunal rammeplan for barnehagane i Radøy» og å revidera han i tråd med endringar i sentral formålsparagraf og rammeplan. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Andel minoritetsspråklege born i høve til alle born med barnehageplass Oppfylla barnehagane sin plass i La Linéa Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottakar Radøy Meland Lindås Austrheim Kom.gr NAV Sosial NAV Sosial er stramt bemanna, men greier likevel levera tilfredsstillande tenester til innbyggjarane. Det har kome nye flyktningar i 2012, og NAV har ei viktig rolle i oppfølginga av flyktningar, sjølv om dette er ei oppgåve som involverer mange einingar. NAV vert tilført kr i 2013 til dekking av kostnader knytt til flyktningar. 11

12 Driftsbudsjett 2013 Helsetenester Radøy kommune har i dag avtale med Helse Vest IKT om drift av datatenester knytt til helse og pleie/omsorg. Det er i gong forhandlingar om å avslutta dette samarbeidet, i alle fall på ein del område. Rådmannen legg til grunn at ein kjem til semje, slik at ein stor del av kostnadene til Helse Vest IKT fell bort, og vert erstatta av leveransar frå IKT Nh. Vi betalar i dag for ein del tilsvarande tenester til IKT Nh, utan at vi har teke dei i bruk. Innsparing vil gjelda einingar i både helse og pleie/omsorg. Kommunestyret i 2011 har gjort vedtak om ein legeheimel til, og rådmannen legg til grunn at den kan etablerast i Det må gjerast noko ombyggingsarbeid i helsehuset for å få plass til eit legekontor til, men på grunn av vurderingane kring kjøp av DPS-bygget, er det så langt ikkje sett i verk arbeid på Helsehuset. Avklåring vil skje så raskt som praktisk mogeleg. Det vil elles vera nødvendig å sjå nærare på helsestasjonsverksemda i 2013 m.a. ut frå sterkare satsing på meir førebyggjande arbeid i tida som kjem. I denne samanheng må helsestasjonen Netto driftsutg. pleie- og omsorgstenester pr innb. over 67 år - Netto driftsutgifter kommunehelseteneste pr innb Legeårsverk pr innbyggjarar sitt arbeid blant ungdomsskuleelevar vurderast særskilt. Ifølgje KOSTRA ligg Radøy heller høgt i tal årsverk og ved endring i oppgåver, må ein difor sjå nærare på prioriteringa av dei ressursane helsestasjonen har i dag Radøy Meland Lindås Austrheim Kom.gr Brutto utgifter til institusjon, pr plass Radøy Meland Lindås Austrheim Kom.gr Pleie og omsorg Samhandlingsreforma vart innført frå 1. januar 2012, men er planlagt opptrappa over fleire år. I 2012 vart det lagt inn i rammeoverføringa til alle kommunane i overkant av kr. 5 mrd. til kommunal medfinansiering og kr 560 mill. til utskrivingsklare pasientar. Desse midlane blir vidareført i rammeoverføring for 2013 og er prisjustert til 2013-kroner. Det er ikkje mogeleg å seia nøyaktig kor mykje vi får, då rammetilskotet ikkje kan brytast ned på tenester eller tiltak. For 2013 er det lagt inn ein auke på , med grunnlag i siste á konto-faktura frå helseføretaket. Kostnadene i 2013 vil bli utrekna på grunnlag av faktiske tal i løpet av 2013, og kan bli både høgare og lågare enn det budsjettet legg til grunn. Mogelege meirkostnader vil ikkje bli kompensert av staten, ser det ut til.

13 Driftsbudsjett 2013 Det er sett av kr til utskrivingsklare pasientar i 2013, same sum som i I 2012 har det pr oktober ikkje kome på kostnader til utskrivingsklare pasientar. Innsparinga dette gir, har så langt vorte nytta som buffer mot aukande kostnader til medfinansiering frå juli Inntil vidare legg rådmannen tilsvarande vurdering til grunn for Prosjekt folkehelsekoordinator er vidareført i 2013 med netto sum kr Arbeidet er kome i gong gjennom engasjement av koordinator fram til Rådmannen har på noverande tidspunkt ikkje teke endeleg stilling til framtidig organisering av dette arbeidet. Eigenbetalingane ved Velferdssenteret har vore noko svingande, men ser ut til å bli høgare enn først lagt til grunn. Rådmannen finn difor å kunna auka anslaget for eigenbetaling med kr Barne- og familietenesta Rådmannen har i oktober lagt fram eit notat vedk. administrativ omorganisering. I denne samanheng vil barne- og familietenesta verta avvikla i noverande form i Dette fører mellom anna til at stillinga som leiar for denne tenesta vert inntrekt. Inntil ny organisering er avklåra, vil budsjett for 2013 verta framlagt som om eininga framleis skulle eksistera Barnevern - netto driftsutg. pr barn - Det vert sett av kr som årleg tilskot til Senter for incest og seksuelle overgrep Husleigene i Omsorgsbustadene ser ut til å bli noko høgare enn tidlegare utrekna, ca kr i Ved RIB vart det ved siste budsjettregulering i 2012 gjort ein feil, slik at refusjon frå Lindås kommune vart teke til inntekt fullt ut i Radøy. Denne refusjonen må sjølvsagt delast med dei andre deltakarkommunane. Dei andre kommunane sin del går noko ned i Dette skuldast at ein av brukarane vert fullt ut belasta Radøy kommune, men samstundes får vi refusjon ressurskrevjande brukarar for 80% av kostnadene ut over Grunna auka ressursbruk krev dette likevel netto tilførsle på kr i budsjettet for Ressurskrevjande tenester Det er ikkje lagt opp til endringar i ordninga i Kompensasjonsgraden er framleis 80%, men innslagspunktet aukar frå kr til kr , som svarar til lønsveksten i perioden. Gitt uendra aktivitetsnivå, skulle dette gi tilnærma same tilskot som for ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Barnevern - tal born med barnevernstiltak i % av tal innb år Barnevern - born med undersøking i % av tal innbyggjarar 0-17 år

14 Driftsbudsjett 2013 Plan, byggesak, tekniske tenester Her er det primært lagt opp til vidareføring av noverande aktivitetsnivå, unnateke innsparingskravet som vart sett for Det vert tilført kr for å justera lønskostnadene til faktiske stillingar. Gebyrinntektene er usikre for Aktiviteten knytt til byggesak har vore noko lågare i haust enn i vår, og ein veit lite om korleis våren blir. Gebyrregulativet for 2013 vil verta handsama som eiga sak. Det vert også sett av kr som støtte til Oljefri, som er eit tiltak i regi av Naturvernforbundet. Vedlikehald. Det ligg føre rapportar som syner at kommunen ligg mykje på etterskot med vedlikehald av kommunale bygg, og at det burde vore sett av 3 mill til årleg vedlikehald. Rådmannen ser ikkje dette som mogeleg å få til innafor gjeldande rammer, men vil vidareføra ei avsetjing på 1 mill til vedlikehaldsføremål i 2013, jf merknader under investeringskapitlet. Gebyra i Kostra-oversyna til høgre og VA-overyna nedanfor er utan mva Hovudoversikt vatn Radøy kommune Resultat i parantes er å forstå som overskot - fond i parantes er negative fond Årsgebyr vatn Årsgebyr avløp Årsgebyr feiing År Investering Sum avskr Rentekost nader Driftsutgifter Drifts inntekter Rente inntekter Resultat Fond Gebyr +/ Rekneskap ( ) % 2012 Budsjett ( ) % 2013 Budsjett % 2014 Budsjett % 2015 Budsjett % 2016 Budsjett % Hovudoversikt avlaup Radøy kommune Resultat i parantes er å forstå som overskot - fond i parantes er negative fond År Investering Sum avskr Rente kostnader Driftsutgifter Inntekter Resultat Fond Gebyr +/ Rekneskap ( ) % 2012 Budsjett ( ) % 2013 Budsjett (74 000) % 2014 Budsjett % 2015 Budsjett % 2016 Budsjett % 14

15 Investeringsbudsjett 2013 Hovedoversikt investering Budsjett 2013 Budsjett 2012 regulert Budsjett 2012 opprinneleg Rekneskap 2011 Sal av driftsmidlar og fast eigedom ( ) ( ) ( ) ( ) Andre salsinntekter ( ) ( ) ( ) (89 450) Overføringar med krav til motyting - ( ) ( ) (59 922) Statlege overføringar - ( ) - - Andre overføringar ( ) Renteinntekter, utbyte og eigaruttak ( ) Sum inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. eig Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenp Overføringar Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjar og andelar Dekking av udekka frå tidlegare år Avsett til ubunde investeringsfond Avsett til bundne fond Sum finansieringstransaksjonar Trong for finansiering Bruk av lån ( ) ( ) ( ) ( ) Mottekne avdrag på utlån ( ) Overføringar frå driftsrekneskapen ( ) ( ) ( ) ( ) Bruk av disposisjonsfond (60 000) Bruk av bundne fond ( ) Sum finansiering ( ) ( ) ( ) ( ) Udekka/udisponert Budsjettskjema 2A Budsjett 2013 Budsjett 2012 regulert Budsjett 2012 opprinneleg Rekneskap 2011 Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskutteringar Avdrag på lån Dekking av udekka frå tidlegare år Avsetningar Trong for finansiering i året Bruk av lånemidlar ( ) ( ) ( ) ( ) Inntekter frå sal av anleggsmidlar ( ) ( ) ( ) ( ) Tilskot til investeringar - ( ) - ( ) Mottekne avdrag på utlån og refusjonar - ( ) ( ) ( ) Andre inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) Sum ekstern finansiering ( ) ( ) ( ) ( ) Overført frå driftsrekneskapen ( ) ( ) ( ) ( ) Bruk av avsetjingar ( ) Sum finansiering ( ) ( ) ( ) ( ) Udekka/udisponert

16 Investeringsbudsjett 2013 Budsjettskjema 2B 16 Budsjett 2013 Budsjett 2012 regulert Budsjett 2012 opprinneleg Rekneskap 2011 Prosj 1280 Utskrifting av bilar Olsvollstranda vegframføring Bygdebok Ungdommens hus Radøyhallen - ny duk Investering kyrkjer Mindre investeringar Austebygd skule tak Austebygd skule parkeringsplass Hordabø skule utemiljø Manger skule utbygging Oppgradering Radøy ungdomsskule Radøy ungdomsskule Nye barnehageplassar Bø barnehage oppgrad Velferdssenteret utvendig oppgradering Heimetenesta - bilar Heimetenesta - utvida lokale Heimetenesta - garderobar Omsorgsbustader Prestbrekka Startlån (lån) Startlån (fond) Rådhuset oppgradering Oppgradering kinosal Helsehuset ombygging Innløysing tomter OvF Austmarka øvre Branntekniske investeringar Vassprosjekt Kloakk oppgradering Oppgradering Kommunale vegar - bruer Trafikksikring Finanstransaksjonar Investering Rådmannen gjer framlegg om samla investeringar på 52,1 mill i Dette er meir enn det som er ønskjeleg i høve til kommunen si gjeldsutvikling då det meste av investeringane må finansierast ved låneopptak. Beløpet må likevel sjåast i samanheng med at 2012-investeringane er monaleg redusert i høve til opphavleg budsjett. Bygdebok og eigenkapitalinnskot i KLP kan ikkje lånefinansierast, og må difor finansierast av eigne midlar, i praksis ved overføring frå driftsrekneskapen eller sal av eigendelar. VA-investeringane utgjer 12,6 mill og desse «lever sitt eige liv». Investeringane i 2013 krev såleis at kommunestyret godkjenner låneopptak på 26 mill, i tillegg til kr 8 mill i Husbanken som lån til vidare utlån, dvs startlån. Det er utarbeidd ein tilstandsrapport for alle kommunale bygg, som syner ein samla trong for investeringar på ca 42 mill etter Det vil ikkje vera mogeleg å løysa alt dette på kort sikt, men rådmannen meiner likevel at det er råd å gjennomføra mange tiltak i økonomiplanperioden. Det ligg føre branntekniske rapportar på mange kommunale bygg, og det må gjerast oppgraderinga for å møta krava i desse rapportane. Rådmannen går inn for å setja av kr til slike tiltak i 2013, og deretter 1 mill kvart å i dei påfølgjande åra. Rådmannen får fullmakt til å disponera den årlege løyvinga til konkrete føremål. I Radøyhallen er det turvande å skifta ut duken i bassenget. Denne har vore der sidan hallen var ny, og må no skiftast. Dette er eit større prosjekt som krev planlegging og førebuing, og difor er det viktig å få dette på plass i budsjettet no, slik at arbeidet kan gjerast sommaren Kostnadene er førebels rekna til 1 mill. kr. Endelege kostnader kjenner ein først når arbeidet har vore på anbod. Ved Austebygd skule er taket i dårleg stand, og må skiftast snarast råd. Rådmannen gjer framlegg om å setja av 1,3 mill til dette føremålet i Det vert også sett av 0,3 mill til parkeringsplass. Desse midlane vart sett av i 2012, men vart ikkje nytta. Oppgraderinga av Manger skule held fram, og i samsvar med tidlegare plan, vert det sett av 14 mill til dette

17 Investeringsbudsjett 2013 arbeidet i Bygging av ny gymnastikksal vert lagt inn i økonomiplanen i Ved Radøy ungdomsskule er det fleire tilhøve som må utbetrast, og rådmannen går inn for å nytta kr 1 mill til dette føremålet i Ved Bø barnehage vil det bli trong for oppgradering av ventilasjonsanlegget for å tilfreds-stilla krava til miljøretta helsevern. Omfang og kostnader er enno ikkje avklåra, men rådmannen gjer framlegg om 1 mill til tiltak i Den «gamle» delen av Velferdssenteret treng utskifting av vindauge og oppgradering av kledning. Ei løyving på 2 mill i 2013 bør dekka det meste. Dette inkluderer 1 mill avsett i 2012, men ikkje nytta. Heimetenesta har kontor i Velferdssenteret, og har generelt for lite plass. Det manglar også garderobeløysing, og rådmannen ser at det må gjerast noko med dette. I høve til garderobeanlegg er det alt gjort noko arbeid., og ein har funne ei mogeleg løysing. Det vert sett av kr til dette arbeidet i Når det gjeld utviding av kontorareal, ligg det føre ei vurdering av å flytta ytterveggen, og dermed få meir plass, men dette er ikkje ukomplisert. Ei slik ombygging påverkar tilkomsten til bygget, og rådmannen meiner at det må gjerast ei større utgreiing, der ein ser utvida lokale til heimetenesta i ein større samanheng. Rådmannen går inn for å setja av kr til utgreiing i 2013 og kr 1 mill til ombygging i Helsehuset er nok det bygget som har størst trong for oppgradering. I 2012 vert taket skifta, og i 2013 vert det sett av kr 2,8 mill til turvande vedlikehald. Dette inkluderer 0,8 mill løyvd i 2012, men ikkje nytta då. Rådmannen vil sjå nærare på korleis tilgangen til bygget kan gjerast betre. Inntil mogeleg kjøp av DPS-bygget er avklåra, vel rådmannen ikkje å gjera framlegg om ytterlegare løyvingar i økonomiplanperioden. På rådhuset må vindauge skiftast, og inngangspartiet må utbetrast. Det vert sett av 1,5 mill til dette arbeidet i Tiltaka ovanfor er alle med i tilstandsrapporten. I tillegg vil rådmannen kommentera nokre av dei andre punkta i rapporten. Utleigebustaden på Bø, som ligg like ved skulen, er ikkje i tilfredsstillande stand, men er likevel utleigd i dag. Eigedomen vart kjøp ut i samband med bygging av Hordabø skule, og rådmannen ser det ikkje som rett ressursbruk å oppgradera dette bygget til tilfredsstillande standard. Det enklaste er truleg å riva bygget, og dette vil bli vurdert i Tomannsbustaden i Grønålvegen bør seljast, og rådmannen går inn for at det vert lagt opp til sal i Ved tidlegare Haugland skule, no utleigd til Roger Gjerstad og Åse Eriksen, er det også trong for større oppgraderingar. Leigeavtalen går ut i Aktiviteten ved kunstsenteret er positiv for kunst- og kulturtilbodet i kommunen, men rådmannen kan ikkje sjå at det er rett å avsetja midlar til oppgradering av eit bygget som kommunen ikkje har bruk for, med det store vedlikehaldsetterslepet kommunen har i forhold til andre, langt viktigare kommunale bygg. Rådmannen meiner difor at eigedomen bør leggjast ut for fritt sal i Andre investeringar I 2012 vart det løyvd kr til innkjøp av «nye», brukte stolar til kinosalen. Kjøpet vart ikkje gjennomført i 2012, men rådmannen meiner framleis at dei gamle stolane må skiftast ut, jf kulturplanen, og gjer framlegg om å ta med løyvinga på nytt i Kommunen har ein stor bilpark, og det er stadig trong for utskifting av bilar. Heimetenesta fekk tre nye bilar i 2012, men har likevel trong for utskrifting av ein bil også i I 2013 må lastebilen til teknisk drift skiftast ut, og det vert sett av kr til dette. I økonomiplanen ligg det inne framlegg om årleg løyving til utskrifting av bilar. Det har vore stor etterspurnad etter startlån i 2012, og kommunestyret har måtta utvida låneramma. For 2013 går 17 rådmannen inn for å setja av kr 8 mill til startlån. Rådmannen legg til grunn at dette dekkar samla etterspurnad i Mogelege unytta midlar kan overførast til seinare år. I 2012 har ein ikkje kome i gong med vedtekne prosjekt innan VA-områda. For å freista «ta att» dei vedtekne planane i 2013, går rådmannen inn for å løyva summen av planlagde tiltak i 2012 og Formannskapet auka løyvinga til oppgradering av kommunale vegar frå 1,5 til 1,9 milli Av dette skal 0,5 mill nyttast til oppgradering av kommunale bruer. Utbetringa av kommunevegen til Storsandvik næringsområde må priorierast i Omfanget av dette prosjektet er førebels ikkje avklåra, og rådmannen vil koma attende til denne saka når prosjektet er klart for realisering. Posten mindre investeringar vert sett kr i Rådmannen får fullmakt til å disponera denne posten. Kyrkja har løpande trong for investeringar, og rådmannen går inn for ei fast årleg løyving på kr til investeringar i kyrkja. Kommunen skal haldast orientert om bruken av midlane minst ein gong kvart år. Denne løyvinga er ikkje til hinder for at kyrkja kan søkja om løyving til andre, konkrete tiltak.

18 Budsjett Økonomiplan Formannskapet sine tilleggspunkt til budsjett 2013: Det er avgjerande å få på plass ei stasing på nærings- og samfunnsutvikling. Ei sak som vurderer ulike strategiar i organiseringa av dette, vert utarbeidd til politisk handsaming våren Radøy kommune skal vera aktiv og selektiv ved å søkja eksterne prosjektmidlar innanfor dei ulike sektorane. Formannskapet skal ta stilling til eventuelt sal av tomannsbustaden i Grønålvegen, i eiga sak. Tiltak for å møta auka etterspurnad etter barnehageplassar er ikkje lagt inn i investeringsbudsjettet for 2013 og økonomiplanen. Ein strategi for dette vil bli vedtatt i samband med handsaminga av barnehageplan , og eventuelle investeringstiltak som vert sett i gang i 2013 må innarbeidast i budsjettreguleringar. Det vert teke ein gjennomgang av betalingssystemet i kommunale idrettshallar/gymsalar i eiga politisk sak til handsaming i Det vert arbeidd med tiltak for hørselshemma som etablering av teleslynge (faste eller mobile) i kommunale bygg. Kommunestyret sine tilleggspunkt Kr som er sett av i 2013 til utgreiing i samband med større lokale for heimetenesta, vert brukt til å sjå på heile Velferdssenteret. Det må lagast ei grundig utgreiing og ein god framdriftsplan, og dette må bli gjort før ein tek til med vedlikehald og utviding. Alt må sjåast i ein samanheng - vedlikehald, utviding og spørsmålet om eventuelt nye plassar for demente som vert lovpålagt frå Og ikkje minst må Velferdssenteret blir best mogeleg for alle som brukar det. Økonomiplan Økonomiplanen er i alle hovudsak ei vidareføring av tala frå Drift Frie inntekter er vidareført i perioden i samsvar med KS-modellen sine tal. Ein vesentleg føresetnad som ligg til grunn for dette er at folketaslutviklinga i kommunen følgjer utviklinga i landet. Dei generelle statstilskota vil gå ned i perioden. Kompensasjonstilskot til investeringar, skulereform etc. vert mindre år for år, gitt uendra rentenivå. Dette skuldast utforminga desse ordningane har. Integreringstilskotet er knytt til tal flyktningar motteke til og med Tilskotet vert til vanleg gitt dei første fem åra etter mottak. Nye flyktningar vil løysa ut nye tilskot, men også kostnader. Rådmannen legg til grunn at kostnader og inntekter vil balansera. Kostnadene til NAV går noko ned i perioden, noko som må sjåast i samanheng med reduksjon i integreringstilskotet. Kostnadene til administrasjon vil auka i 2014 grunna heilårsverknad av omorganiseringa rådmannen no arbeider med. Driftskostnadene til barnehagen aukar ytterlegare i 2014, som følgje av endå ei ny avdeling oppretta i Om dette er tilstrekkeleg til å dekka etterspurnaden etter plassar frå 2014 er enno usikkert. Rådmannen legg til grunn at det ikkje er trong for nye plassar etter 2014, med mindre folketalsutviklinga tilseier dette. Endringane i Plan, næring, teknisk er knytt til dei årlege resultata i VA-området. Investering Investeringane i 2012 og 2013 er høge, og rådmannen ser det som naudsynt å bremsa investeringane i åra som kjem, og berre gjennomføra tiltak som er absolutt naudsynte for drifta. Det er likevel viktig å fullføra arbeidet med Manger skule, og rådmannen har difor lagt inn ny gymsal ved skulen i Kostnadene er uvisse enno, og avsett sum på 8 mill er meir ein indikasjon enn noko anna. Det vesentlege er at gymsal ligg inne, slik at administrasjonen kan arbeida med prosjektering og planlegging i 2013 og I Radøyhallen er det planen å skifta golvet i løpet av økonomiplanperioden. Golvet har lagt sidan hallen var ny, og tek til å bli slite. Det må likevel vurderast nøye når dette arbeidet må gjerast, slik at ein får strekt levetida så langt som praktisk mogeleg. Det er også ynskje om å byggja ein klatrevegg i hallen. Dette har blitt «standard» i mange nye hallar, og vil gjera hallen meir attraktiv i samband med utleige. Det ligg føre branntekniske rapportar på ei rekkje kommunale bygg, og i planperioden er det sett av samla 3,5 mill til slike tiltak. Dette skal vera tilstrekkeleg til å lukka alle vesentlege branntekniske manglar. I 2016 er det sett av midlar til prosjektering av nye sjukeheimsplassar. Det er førebels uvisst korleis trongen for plassar faktisk vil bli, og det kan godt tenkjast at vidare utbygging ikkje blir aktuelt i økonomiplanperioden. Posten «mindre investeringar» kjem att med årleg løyving kr 1 mill. Også kyrkja ligg inne med ei fast løyving til investeringar på kr Det er sett av 2 mill til dagsenter i 2014, utan at det så langt ligg føre konkrete planar for kvar og korleis denne utbygginga skal gjerast.

19 Økonomiplan Økonomiplan skjema 1A B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 Skatt på formue og inntekt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Rammetilskot ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Eigedomsskatt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Andre generelle statstilskot ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum frie disponible inntekter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Renteinntekter og utbyte ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Renteutgifter, provisjonar og andre fina Avdrag på lån iht låneoversyn Netto finansinntekter/-utgifter Til dekking av rekneskapsm. meirforbru Avsetjing ubundne avsetjingar Bruk av ubundne avsetjingar Netto avsetjingar Overført til investering Til fordeling drift ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) Meirforbruk (mindreforbruk) ( ) ( ) ( ) ( ) Økonomiplan skjema 1B B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B2016 Politisk Administrasjon og felleskostnader Kultur, kyrkje, bibliotek, musikkskule Skule og SFO Barnehage NAV Sosial Helse Pleie og omsorg Barne- og familietenesta Helse og omsorg felles Plan, næring, teknisk Reguleringspostar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Til skjema 1A Økonomiplan skjema 2A B 2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Investeringar i anleggsmidlar Utlån og forskutteringar Avdrag på startlån Udekka i investering frå tidl. år Trong for finansiering i året Bruk av lånemidlar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Inntekter frå sal av anleggsmidlar ( ) ( ) Refusjonar og tilskot ( ) - - Tilskot frå andre Andre inntekter (bygdebok + BKK) ( ) ( ) ( ) - Sum ekstern finansiering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Overført frå drift ( ) ( ) - - Bruk av avsetjingar Sum finansiering ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Udekka/udisponert

20 Økonomiplan Målekort 2013 einingar Økonomiplan skjema 2B Prosjekt Sum B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 Bygdebok Radøyhall - utskifting av duk Radøyhall - klatrevegg Radøyhallen - nytt golv Brannteknisk Kyrkja Mindre investeringar Ungdommens hus Barnehage - nye plassar Austebygd skule Hordabø - uteområde Manger skule Radøy ungdomsskule Bø barnehage, oppgradering Velferdssenteret utvendig utbetring Velferdssenteret, sansehage Dagsenter Prosjektering nye plassar Heimetenesta - ombygging Ny bustader Prestbrekka - Helsehuset Rådhuset Kinosal oppgradering Austmarka øvre Olsvollstranda industriområde Utskifting av bilar Ny brannbil Startlån Kjøp tomter OVF Kjøp DPS - - Vassprosjekt Kloakk oppgradering iflg handlings Kommunale vegar oppgradering Trafikksikring Eigenkapitalinnskot KLP Sum investering I investeringsbudsjettet for 2013 er det sett av kr til prosjektering av utbygging ved heimetenesta. I 2014 vert det sett av 1 mill til dette arbeidet. Rådmannen går inn for ei løyving på 1 mill til vidare utskifting av bilar i 2014 og vidare 0,5 mill kvart år. Brannbilen kommunen har skal etter planen skiftast ut i Kostnaden ved ny brannbil er ikkje kjende, og talet på 2,5 mill er såleis eit estimat. Arbeidet med førebuing av innkjøp kan starta i 2013, slik at ein kan budsjettera med meir presis sum i samsvar med tidlegare kommunestyrevedtak vert kostnadene til dette sett av i investeringsdelen av økonomiplanen. Avsett sum er i samsvar med gjeldande plan, men kan bli regulert når trykkinga skal på anbod. Startlån vert vidareført med 3 mill årleg. Dette er ein reduksjon i høve til nivået dei siste par åra, og rådmannen legg til grunn at omfanget av startlåna vert tilpassa faktisk etterspurnad kvart år. VA-prosjekta er sett opp i samsvar med vedtekne planar. Siste band av bygdeboka skal etter planen vera klar for sal i 2014, og i RADØY KOMMUNE Radøyvegen MANGER- Telefon sentralbord: Telefax: E-post til Radøy kommune: Framsidefoto: Frå Thorbjørn Egner-framsyninga i kinosalen. Foto:

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer