OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING"

Transkript

1 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2006

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget Arbeidsutvalget Samarbeidsutvalget Oppgjørs- og driftskredittordningen i Utvikling i oppgjørs- og driftskredittordningen Garantiansvar og oppgjør overført til driftskredittkonto i bank i Tap på driftskreditter Driftskreditt ved nystarting eller utvidelse av produksjonen Utvikling i rente på driftskreditt i Innestående beløp på driftskredittkonti Aktuelle saker innen driftskredittordningen i Oppgjørs- og driftskredittordningen - utfordringer og utviklingsmuligheter Status for LOG i samvirkeordningen Samdrifter og andre driftsformer Fusjonen mellom Gilde og Prior VEDLEGG: Tabell

3 1 Garantiutvalget Garantiutvalget oppnevnes for en periode av to år. For 2006 og 2007 er følgende oppnevnt: Gartnerhallen: Gilde Norsk Kjøtt BA: HOFF Norske Potetindustrier: Honningcentralen: L.O.G.: Norges Pelsdyralslag: Norges Skogeierforbund: Regnskapssjef Alf Roar Brovoll Vararep: Daglig leder Arnt Foss Medlemsdemokratisjef Arne Erik Stein Vararep: Økonomisjef Sigmund Sundby Økonomisjef Kari Leren Vararep: Regnskapssjef Herborg Mellemberg Styremelem Odd Gjermundrød Vararep: Adm. dir. Roger Hem Økonomisjef Jan Myhrvold Vararep: Fagsjef Jan-Erik Nordølum Seksjonssjef Hans Åge Kulbotten Vararep: Adm.dir. Ola Aa Eldøy Økonomidirektør Runar Krokvik Vararep: Adm Dir. Gudbrand Kvaal Norske Felleskjøp: Prior Norge BA: TINE BA: Styreleder FKØV Steinar Dvergsdal Vararep: Styreleder FKRA Tor Audun Bilstad Direktør organisasjon og informasjon Leif Jørstad Vararep: Direktør kjøtt Arne Kristian Kolberg Styreleder Jostein Frøyland Vararep: Nestleder Ole Martin Pettersen Sekretær for utvalget har i 2006 vært Eugen D. Tømte. Garantiutvalget velger selv leder og nestleder for ett år om gangen. Steinar Dvergsdal, Norske Felleskjøp ble gjenvalgt som leder og Arne Erik Stein, Gilde Norsk Kjøtt som nesteleder i Garantiutvalget. 3

4 2 Arbeidsutvalget I henhold til Garantiavtalen av 7. februar 1974 valgte Garantiutvalget i årsmøtet den 21. mars 2006 et arbeidsutvalg med følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styreleder FKØV Steinar Dvergsdal, Norske Felleskjøp Medlemsdemokratisjef Arne Erik Stein, Gilde Norsk Kjøtt BA Jostein Frøyland, TINE BA Leif Jørstad, PRIOR Norge Alf Roar Brovoll, Gartnerhallen 1. vara: Seksjonssjef Hans Åge Kulbotten, Norges Pelsdyralslag 2. vara: Økonomisjef Kari Leren, HOFF Norske Potetindustrier Garantiutvalgets leder og nestleder er automatisk leder og nestleder i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har hatt 3 ordinære møter og et telefonmøte i 2006 og ferdigbehandlet 2 krav om dekning av tap under garantien. 3 Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget for Oppgjørs- og driftskredittordningen har til oppgave å følge med i hvordan ordningen virker og påse at den tjener sin hensikt. Utvalget kan fremme forslag til nye regler og retningslinjer. Retningslinjer og presiseringer som vedtas av Samarbeidsutvalget må anses som en del av avtaleverket til Oppgjørs- og driftskredittordningen. Samarbeidsutvalget har medlemmer fra de to bankforeningene og Garantiutvalget. Hver av partene utnevner to representanter til utvalget. Per har utvalget denne sammensetning: Sparebankforeningen i Norge: Finansnæringens Hovedorganisasjon: Garantiutvalget: Adm.dir. Arne Hyttnes Banksjef Nils Arne Nordheim Banksjef Trond Bakkerud Banksjef Jon Stene Opland Leder Steinar Dvergsdal Medlemsdemokratisjef Arne Erik Stein Sekretær for utvalget er Gunnar Harstad fra Sparebankforeningen. Det har ikke vært saker av en slik viktighet at det har vært avholdt møte i Samarbeidsutvalget i

5 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i Utvikling i oppgjørs- og driftskredittordningen. Driftskredittordningen ivaretar i dag en vesentlig del av landbrukets behov for kortsiktig kreditt. Siden Oppgjørs- og driftskredittordningen ble etablert i 1967 har den hatt en jevnt økende tilslutning frem til slutten av åttitallet, for så å ha en utvikling som er i takt med landbrukets strukturelle utvikling. Oversiktene nedenfor viser utviklingen i antall driftskredittkonti, innvilget og disponert driftskreditt. Tall fra både privat- og samvirkeordningen går inn som grunnlag for disse dataene. Vi ser stor nedgang i antallet konti fra Dette kan i stor grad forklares gjennom nytt system for innsamling av data der vi har fått en mer nøyaktig innrapportering. Sannsynligvis har denne nedgangen i realiteten skjedd jevnt fra 1990 frem til et nivå på vel i Figur 1: Antall driftskredittkonti

6 Figur 2 Innvilget og disponert kreditt pr hvert år Innvilget kreditt i kr. Disponert kreditt i kr Mill kr Tabell 1. Utvikling av oppgjørs og driftskredittordningen År Antall driftskredittkonti Innvilget kreditt i kr. Disponert kreditt i kr Disponert i % av innvilget Innvilget pr kontor i kr % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

7 % % % % % % % % % % % % I 2006 var det innvilget i alt driftskreditter med en samlet bevilgning på kr ,-. Av denne bevilgning var kr ,- disponert pr Sammenholdt med tallene for tidligere år, viser tabellen fortsatt en nedgang i antall driftskredittkonti. Nedgangen er på konti. Innvilget pr konto har fra 2005 hatt en økning på kr 9 391,- til kr ,-. Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad er uendre fra foregående år. Oversikt over driftskredittordningen for 2006 fordelt på fylker er vist i vedlegg bakerst. 4.2 Garantiansvar og oppgjør overført til driftskredittkonto i bank i Oppgaver fra samvirkeorganisasjonene over oppgjør til produsent med driftskreditt, sammenstilt med oppgaver fra bankene over bevilgning og saldo pr viser følgende tall for garantiansvar pr organisasjon. Tabell 2: Oppgjør og garantiansvar 2006 Oppgjør overført til bank 2006 Beregnet garantiansvar 2006 Garantiansvar basert på saldo TINE BA Nortura Norges Skogeierforbund Norske Felleskjøp Gartnerhallen L.O.G Hoff Norske Potetindustrier Norges Pelsdyralslag Honningcentralen Sum (Garantiutvalget) Beregnet garantiansvar pr organisasjon er en beregning som ble presentert for første gang i årsmelding for Samlet garantiansvar uttrykker det potensielle garantiansvaret ved full utnyttelse av kredittene innenfor rammen av bevilgning. Dersom bevilgning er større enn omsetningen gir grunnlag for, beregnes garantiansvaret i forhold til en kreditt på 40% av 7

8 foregående års omsetning. Dette utgjorde i 2006 snaut 1,7 mrd kroner, som er en nedgang på ca 100 millioner fra Dersom en legger saldo pr til grunn, vil ansvaret være om lag halvparten så stort siden utnyttelsen av kreditten er ca 50% av innvilget. De totale oppgjørene kunne gitt grunnlag for innvilgede kreditter i underkant av 4,5 mrd kroner med et tilsvarende garantiansvar på 2,2 mrd kroner. I avtalene mellom bankene og landbrukssamvirket er det omsetning foregående år som er styrende for garantiansvar det gjeldende året. Dette er prinsippet legges til grunn når bankene justerer bevilgning og når garantiutvalget beregner garantiansvar i tapssaker. 4.3 Tap på driftskreditter I 2006 ferdigbehandlet arbeidsutvalget 2 henvendelser fra banker med anmodning om dekning av 50 % av tapene på misligholdte driftskreditter. Dette er fire færre saker enn i Tapet som ble dekket av garantistene utgjorde til sammen kr ,-. Fordelingen av tapene på de enkelte organisasjoner er behandlet og avgjort av arbeidsutvalget, og regresskrav er sendt til dem det angår. Tapene i 2006 fordeler seg slik sammenliknet med 2003, 2004 og 2005: Tabell 3: Tap fordelt pr. organisasjon Organisasjon Antall saker Tap i kr Antall saker Tap i kr Antall saker Tap i kr Antall saker Tap i kr TINE BA Gilde Norsk Kjøtt BA Norske Felleskjøp Prior Norge Norges Pelsdyralslag Norges Skogeierforbund Gartnerhallen HOFF Norske Potetind Statens landbruksforv Honningcentralen L.O.G SUM De to kravene om garantiutbetaling gjelder driftskreditter basert på omsetning med TINE BA, Gilde Norsk Kjøtt BA. Beløpsmessig var det en økning i tap på kr ,- fra foregående år. Årets tap på kr viser at nivået på tap holder seg lavt. Tabell 4 under viser den fylkesvise fordelingen av tapene. 8

9 Tabell 4: Tapene i 2006 fordelt fylkesvis sammenlignet med 2005 Fylke Antall saker Tap i kr Antall saker Tap i kr Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum Tabellen viser at de to tapssakene i 2006 var i Østfold og Rogaland. 9

10 Tabell 5: Tap i driftskredittordningen Innvilget Disponert Tap dekket Tap i % av Tap i % driftskreditt driftskreditt av garantistene innvilget disponert mill kr mill kr kr ,00 % 0,00 % ,00 % 0,01 % ,00 % 0,01 % ,03 % 0,05 % ,01 % 0,02 % ,01 % 0,03 % ,02 % 0,04 % ,01 % 0,02 % ,00 % 0,01 % ,00 % 0,01 % ,01 % 0,01 % ,00 % 0,00 % ,00 % 0,01 % ,02 % 0,04 % ,02 % 0,03 % ,03 % 0,05 % ,04 % 0,07 % ,04 % 0,06 % ,04 % 0,06 % ,07 % 0,12 % ,10 % 0,18 % ,11 % 0,19 % ,11 % 0,20 % ,05 % 0,09 % ,07 % 0,14 % ,06 % 0,12 % ,03 % 0,05 % ,02 % 0,04 % ,01 % 0,03 % ,01 % 0,02 % ,01 % 0,02 % ,01 % 0,02 % ,00 % 0,01 % ,01 % 0,01 % ,00 % 0,00 % ,01 % 0,01 % ,01 % 0,012 % ,01 % 0,016 % Garantistenes tap i 2006 utgjorde 0,008% av innvilget kreditter. Regnet av disponert kreditt var tapet 0,016%. Det må understrekes at tallene som inngår i innvilget og disponert kreditt er hentet fra både samvirkeordningen og privatordningen, mens tapene det er vist til her er bare hentet fra samvirkeordningen. Om lag 88 % av kreditten er knyttet til samvirkeordningen. 10

11 4.4 Driftskreditt ved nystarting eller utvidelse av produksjonen Ved nystarting eller utvidelse av produksjonen vil et medlem ha for lite eller ikke noe kredittgrunnlag, da dette er lik foregående års oppgjør. Det er utarbeidet spesielle retningslinjer for tilfeller av denne art. I henhold til retningslinjene kan vedkommende medlem søke Garantiutvalget om særskilt garanti. Det er utarbeidet et søknadsskjema for bruk i slike saker. Tabell 6: Driftskreditt på grunnlag av fremtidige leveranser i 2006 Organisasjon Innvilget kreditt Prosent av total Antall kreditter Gj.snitt innvilget TINE BA ,0 % Gilde Norsk Kjøtt BA ,9 % Norske Felleskjøp ,1 % Prior Norge ,5 % Norges Pelsdyralslag ,1 % Norges Skogeierforbund 0,0 % Gartnerhallen ,4 % HOFF Norske Potetindustrier 0,0 % Honningcentralen 0,0 % SUM ,0 % Garantier i gjennomsnitt Fordeling av ansvar på organisasjonene er foretatt ut fra det kredittgrunnlag som er lagt til grunn ved behandling av søknadene. I 2006 har Garantiutvalget innvilget 34 søknader om særskilt garantier for driftskreditt på grunnlag av framtidige leveranser med et samlet beløp på 20,4 mill. kr. Fordi én søknad kan omfatte flere organisasjonene, innebærer dette til sammen 51 garantiansvar. Sett i forhold til foregående år er det en nedgang på 1 stk og en økning i samlet beløp på 1,6 mill. kr. Gjennomsnittsstørrelsen for garantiene som er innvilget med særskilt garanti i 2006 er kr ,-, noe som er en økning på 11 % (ca kr ,-) pr.garanti. Kjøttsamvirket sto i 2006 for 57 % av totalt innvilget særskilt garanti, en reduksjon fra 76% i TINE har gått opp til 16 % av innvilget, mot 15 % året før, Prior har hatt en andel på 16 % i 2006, mot 7 % i Norges Pelsdyralslag en kreditt i 2006, mens Felleskjøpene hadde tre garantier og 2 % av innvilgede garantier. Gartnerhallen hadde 2 garantier med en adel på 4% i Utvikling i rente på driftskreditt i 2006 Den gjennomsnittlige renten på driftskreditt har fra desember 2005 til midten av april 2007 steget fra til 5,0% til 6,1%. Forskjellen mellom dyreste og billigste bank på rentebørsen er på 1,7 prosentpoeng. Laveste rente hadde Selbu Sparebank på 5,9 %. Det må påpekes at Rentebørsen ikke er tilstrekkelig fulgt opp av administrasjonen i 2006, og at antall banker som oppdaterer sine opplysninger er synkende. 11

12 Figur 3. Effektiv driftskredittrente 20 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Pr 1. desember MAX MIN GJENNOMSNITT Innestående beløp på driftskredittkonti Pr var det i alt driftskredittkonti med positiv saldo, der samlet innestående beløp var ca 1,3 milliarder kroner. Innestående beløp pr. konto med kreditsaldo var i gjennomsnitt ca kroner. Tallene gjelder for hele driftskredittordningen, det vil si både privat- og samvirkeordningen. 37 % av produsentene hadde positiv saldo på sin driftskreditt pr , omtrent uendret fra foregående år. 5 Aktuelle saker innen driftskredittordningen i Oppgjørs- og driftskredittordningen - utfordringer og utviklingsmuligheter Arbeidsutvalget har drøftet mulige utfordringer for driftskredittordningen knyttet til WTO, betydelige strukturendringer i primærproduksjonen, nye selskapsformer osv. Drøftingen konkluderte med at ordningen allerede har gjort tilpasninger, bl a med å kreve personlig garanti fra deltakerne i selskaper med begrenset ansvar. En så derfor ikke behov for spesielle tiltak nå Status for LOG i samvirkeordningen 12

13 Etter en henvendelse fra LOG har AU drøftet organisasjonens forhold til samvirkeordningen etter at LOG er omorganisert til et AS med aksjemajoritet hos eksterne investorer. Det er bare en håndfull leverandører til LOG som har driftskreditt etter ordningen. Formelt sett er LOG avtalepart i Garantiavtalen uavhengig av selskapsform. Spørsmålet dreier seg derfor om hvorvidt samvirkeorganisasjonene finner det naturlig fortsatt å ha et kollektivt garantiansvar overfor driftskreditt til LOGs leverandører. Arbeidsutvalget fant det naturlig at LOG etter omorganiseringen trer ut av den kollektive garantiavtalen mellom samvirkeorganisasjonene. AU ba LOG i samarbeid med sekretariatet om å finne en hensiktsmessig måte og tidsplan for å avvikle deltakelsen på uten å skape vesentlige problemer for produsentene. En forutsetter at det ikke opprettes nye kreditter for leverandører til LOG. Endelig avslutning av saken forventes gjennomført i Samdrifter og andre driftsformer Arbeidsutvalget har i 2006 drøftet om håndbokas bestemmelser omkring samdrifter og andre driftsformer er gode nok. Det var enighet i AU om at dagens regelverket for samdrifter og andre driftsformer i Håndboka er tilfredstillende. 5.4 Fusjonen mellom Gilde og Prior Fusjonen mellom Gilde Norsk kjøtt og Prior har vært drøftet i Arbeidsutvalget. Nortura overtar alt ansvar i ordningen. Representasjonen i Oppgjørs- og Driftskredittordningens organer fortsetter som tidligere med en representant fra hver av de fusjonerende organisasjonene. Oslo, 27. april 2007 Steinar Dvergsdal (leder) (sign) Arne Erik Stein(nestleder) Alf Roar Brovoll Kari Leren (sign) (sign) (sign) Odd Gjermundrød Jostein Frøyland Hans Åge Kulbotten (sign) (sign) (sign) Leif Jørstad Runar Krokvik Jan Myhrvold (sign) (sign) (sign) Eugen Tømte (sekr) (sign) 13

14 VEDLEGG: Tabell 8 Tabell 8. Fylkesvis fordeling av konti (sparebanker og forretningsbanker) Fylke Østfold Oslo/Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Ager Rogaland Hordaland Sogn & Fj. Møre & R. S-Trøndelag N-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Innvilget Disponert Disponert Innvilget År Antall driftskreditt driftskreditt i % av driftskreditt konti i kr i kr innvilget pr. konto % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Innhold ÅRSBERETNING 2003 Info om meddelelsen «Godkjente og sertifiserte virksomheter»... 2 Virksomheten 2003... 3 Årsberetning... 9 Regnskap... 10 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 13 Organisasjon...

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer