MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS"

Transkript

1 MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Tilstede: Stig R Oldeide - Styrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Anniken Rygg - Gloppen Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Bente Jørgensen - Vågsøy Kommune Andre: Kristian Nave - Selje Kommune (Presentasjon Mulistrålekartlegging) Janne Midtbø - Vågsøy Kommune (Presentasjon Multistrålekartlegging) Sven Flo - Stryn Kommune (Presentasjon Olden cruise terminal) Geirmund Dvergsdal - Stryn Kommune (Presentasjon Olden cruise terminal) Kjell Johansen - Orienteringssak ISM Nils Myklebust - Havnerådets leder Trond Garshol - Havnedirektør Hildegunn Midtgaard - Referent Styrets leder ønsket velkommen til møte Ingen merknader til møteinnkallinga - bortsett fra litt kort tid til gjennomgåelse av møtedokumenter noe som blir tatt til etterretning ved fremtidige møter På spørsmål om habilitet, fratrådte Bente Jørgensen under behandling av søknad om støtte fra Nordfjord Vekst til Stad Skipstunnel Møtet satt kl 1300 Orienteringssaker: Janne Midtbø Vågsøy Kommune og Kristian Nave Selje Kommune orienterte styret om prosjektet Marine Grunnkart - eventuell utvidelse av prosjektet Prosjektet har som mål å kartlegge havbunnen ved hjelp av flerstråleekkolodd i kommunene Selje og Vågsøy i områder som ikke allerede er kartlagt av forsvaret Næringer som kan dra nytte av en slik kartlegging kan være havbruk, fiskeri, havkraft Resultat av kartlegginga kan også benyttes til forankringsplaner for skip, strømforhold, avdekke korallrev og andre mulige fritidsinteresser En slik kartlegging vil også muliggjøre bedre dybdekart Et resultat av kartlegginga vil også være forbedring av kunnskapsgrunnlaget for all saksbehandling og planlegging i de to kommunene Er interessert i å være med på å finansiere restareala for Vågsøy og Selje? Tidsplan: Ferdigstillelse 2018 Kostnader: Kr ,- hvorav Sjøkartverket dekker 50 % av kostnadene Kapitalbehov med multistrålekartlegging: Kr ,-

2 MØTEBOK Blad 2 Styre, råd, utval m v: Fordeling: Vågsøy Kommune: kr ,- Selje Kommune: kr ,- Ved utvidelse av prosjektet Marine grunnkart vil NGU dekke 50 % av kostnadene Manglende finansiering Vågsøy Kommune: kr 62000,- ««Selje Kommune kr ,- Støtte/bevilgning til prosjektet blir tatt opp som egen sak i et senere styremøte Informasjon fra Stryn Kommune v/ordfører Sven Flo og Geirmund Dvergsdal ang helhetlig plan for Olden Cruise terminal Etter innhenta rapporter/analyser fra både Nordplan AS og konsulentselskapet Menon som omfatter både den planmessige og økonomiske delen av videre cruiseutvikling i Olden, er Stryn Kommune landa på alternativet å satse på/utvikle eksisterende cruiseområde i Olden i tillegg til Oldenleirane Ordfører Sven Flo og Geirmund Dvergsdal orienterte styret om Stryn Kommune sine planer/ønsker for videre cruiseutvikling/cruisesamarbeid i Olden I disse planer inngår utbedring av kaifronter og eksisterende fylling, opparbeidelse av gangvei mellom eksisterende kaiområde og Oldenleirane, kjøp og opparbeidelse av Myklebusttomta/Oldenleirane med nytt Servicebygg og ny tenderkai Her inngår også ny oppstillingsplass for busser, tog og annen aktivitet Estimerte kostnader: Ca kr 38 mill Foreslått Ansvarsfordeling: - Stryn kommune har ansvar for å sikre og koste nødvendig landareal, og stå som eier av arealet - NH har ansvar for kostnader knyttet direkte til håndtering av cruiseskipa, for eksempel utbedring og opparbeidelse av nye pullerter og andre anlegg eller installasjoner som er knytta til drift av cruisetrafikken - Stryn kommune har ansvar for eksisterende havneområde og kostnader knyttet til utbedring av dette - Stryn kommune har ansvar for kostnader knytta til å sikre grunn, prosjektere og bygge ny gangvei mellom Oldenleirane og eksisterende kai Foreslått økonomisk oppgjør: - betaler en årlig leie til Stryn Kommune som tilsvarer kapitalkostnader (renter og avdrag) knytta til investeringer i overensstemmelse med avtale om ansvars- og kostnadsfordeling - Finansiering av kostnadene skal skje ved låneopptak med 40 års nedbetaling og den til enhver tid laveste rente i markedet

3 MØTEBOK Blad 3 Styre, råd, utval m v: Havnedirektøren orienterte om avtale inngått mellom Stryn Kommune og NHIKS datert Havnedirektør orienterte videre om pågående arbeider ved cruisekaia i Olden som utbedring fylling mot nord, ny 200 tonns pullert, ny fortøyningsbøye i tillegg til utskifting av eksisterende bøye mot syd samt resultat av fortøyningsanalyse for den nye fortøyningsbøyen for brest Det ble orientert om eksisterende avtale mellom G Myklebust og vedr Myklebust tomta i Olden Til tross for at G Myklebust ønsker å reforhandle denne, ønsker styret at NH holder seg til tidligere inngått avtale Møte med familien Muri i Olden Ref avtale forslag fra Endre Muri datert Styret mener det er Stryn Kommune så må ta stilling til denne avtalen, da de står som eier av gnr 86 bnr 65 og 183 Etter avtalen mellom NH IKS og Stryn Kommune om forvaltning og drift av kommunens del av havneområdet i Olden Kan det ikke inngås avtaler med private aktører som bind bruken arealet utover 1 år Lånetilbud fra Kommunalbanken re Oppgradering av fortøyningssystem for Olden Cruiseterminal kr 6 mill Kjell Johansen ga styret orientering om påbegynt utarbeidelse/implementering av integrert ledelsessystem ved Havnedirektøren orienterte videre styret om innvilga tilskudd fra Fylkeskommunen for drift- og vedlikehold av Måløy Trafikkterminal (Lekteren) kr Avtalen gjelder i 5år til 31 desember 2019 Fylkeskommunen har opsjon på å utvide leieperioden på samme vilkår med 5 år Ved at NH nå har tatt i bruk Shiplog AIS ved registrering av skipstrafikk i havnedistriktet, er avtale om rapportering av skipsanløp for Borgundvåg og Gloppen Kommune nå opphørt Oppdatering angående prosjekt Barstadvika og Trollebø v/havnedirektøren Møte med Vågsøy Parkering og Handelsforeninga er avholdt vedr Måløy Hopen (småbåthavna) Avtale om prosentvis kostnadsfordeling basert på inntekt ved sesongslutt Havnedirektøren orienterte om positivt møte mellom NH IKS og Pelagia AS Tak skade ICT Mulig at hele taket må skiftes etter naturskade mars 2015Venter på fullstendig skaderapport fra Mulvik Brev fra Gloppen Kommune vedr Cruisehavn på Sandane Hva kan NH bidra med?

4 MØTEBOK Blad 4 Styre, råd, utval m v: Havnedirektøren informerer Gloppen Kommune om at neste styremøte i mai kun vil omhandle cruise Her vil representanter fra alle eierkommuner bli invitert i tillegg til representanter fra næringa Havnedirektøren informerte om avholdt møte med Arthur Kordt ang etablering av cruise terminal/seawalk på Nordfjordeid Resultat fra medlemsundersøkelse i regi av Norsk Havneforening NH vurderer medlemskap KS Bedrift Havn fra høsten 2015 Alle havner her på Vestlandet bortsett fra NH IKS er medlemmer der Havnedirektøren orienterte om siste nytt fra Havneforeningen angående Hurtigrutesaken Opphørt opsjonsavtale Domstein Eiendom NH opprettholder sitt krav Revidert og godkjent Selskapsavtale og Vedtekter for ble utdelt til styremedlemmene Pause fra kl 1620 kl 1630 Sak H12/15 Søknad fra Nordfjord Vekst om finansieringsbidrag kr 50000,- til prosjekt Stad Skipstunnel Ved avstemming blei havnedirektørens innstilling om å bevilge kr 50000,- til prosjektet enstemmig vedtatt Vedtak SakH12/15: bevilger kr 50000,- i finansieringsbidrag til prosjekt Stad Skipstunnel Sak H13/15: Godkjenning Årsrapport og revidert regnskap for Nordfjord Havn IKS Revidert regnskap 2014 ble gjennomgått av Rolf Bøe, Visma Services, avd Nordfjord Ved avstemming ble Årsrapport m/merknader og regnskap 2014 enstemmig vedtatt Dette oversendes nå Havnerådet for endelig godkjenning Vedtak Sak H13/15: Årsrapport m/merknader og regnskap enstemmig godkjent Sak H14/15: Finansiering kjøp av Myklebust tomta Styreleder henviste til tidligere vedtak i styret om kjøp av Myklebust tomta Stryn Kommune har nå fremma ønske om kjøp av Myklebust tomta Strategien til NH har hittil vært å eie eiendommene vi driver virksomhet i/på Denne strategi ønsker NH å fortsette med Når avtale om kjøp av Myklebust tomta er fullført, kan eventuelt salg til Stryn Kommune vurderes

5 MØTEBOK Blad 5 Styre, råd, utval m v: Havnedirektørens innstilling: Finansieres ved låneopptak i Kommunalbanken Kostnader ved pullert, fortøyningsbøye og kjøp av Myklebust tomta slås samen i en lånesøknad til Kommunalbanken Ved avstemming ble havnedirektørens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Sak H14/15: Kostnader til pullert/fortøyningsbøye og kjøp av Myklebust tomta finansieres ved felles låneopptak i Kommunalbanken Sak H15/15: Ferdigstillelse av FV 623 og opparbeidelse av fast dekke, overvannssystem på Trollebø Industriområde Nord og 2 nye strømskap for frysecontainere Fremlagt prisestimat: Fast dekke og overvannssystem Trollebø Nord kr ,- Ferdigstillelse FV 623 Trollebø kr ,- 2 x strømskap kr ,- Havnedirektørens innstilling: FV 623 ferdigstilles i 2015 da denne må overleveres Statens Vegvesen innen juni 2016 og opparbeidelse av Trollebø Nord container utleieområde starter opp juni/juli 2015 Finansieres ved låneopptak i Kommunalbanken Ref Sak H26/14 Ved avstemming ble havnedirektørens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Sak H15/15 Ferdigstillelse FV 623, fast dekke og overvannssystem Trollebø Industriområde - Nord og 2 strømskap for frysecontainere igangsettes Finansieres ved låneopptak Kommunalbanken Ref SakH26/14 Sak H16/15: Søknad fra «Cruise in Company Måløy 2015» om midler til å arrangere seilskutefestival under Cruise in Company i Måløy fra den juli 2015 på kr ,- Havnedirektørens innstilling: Under møte i Nordfjord Vekst sine lokaler ble gitt lovnad til å støtte oppstart av aksjeselskap på kr 6000,- og at NH IKS vil utføre tjenester i form av kaier, anløp, vannleveranser, strøm, ISPS og personell Dette vil utgjøre ca kr ,- Ser derfor ikke at NH IKS skal støtte dette arrangementet med ytterligere kr ,- Ved avstemming ble havnedirektørens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak Sak H16/15 Søknad fra «Cruise in Company Måløy 2015» om midler til å arrangere seilskutefestival under Cruise in Company i Måløy fra den juli 2015 på kr ,- innvilges ikke Møtet heva kl 1755

6 MØTEBOK Blad 6 Styre, råd, utval m v: Stig Rune Oldeide Anniken Rygg Sigurd Reksnes Bente Jørgensen Jon Olav Kvamme

7 MØTEBOK Blad 7 Styre, råd, utval m v:

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne?

Mandag 15. november kl 08.00. Presentasjon av rapporten: Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/10 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 15. november

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Mandag 05. september kl 08.00

Mandag 05. september kl 08.00 DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 05. september

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer