Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

2 Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal Resultatregnskap 7 - Balanse 7 - Noter til regnskapet etter 1. kvartal Konsernregnskap etter 1. kvartal Resultatregnskap 11 - Balanse 12 - Noter til konsernregnskapet etter 1. kvartal

3 Godt bokført resultat uten bruk av tilleggsavsetninger I et vanskelig finansmarked fikk KLP et godt bokført overskudd til fordeling på millioner kroner, som utgjør en avkastning på 1,7 prosent Foreløpig tildeling til kunder er millioner kroner ut over garantert rente Verdijustert avkastning ble minus 2,0 prosent To større eiendomskjøp gjennomført Forvaltningen tilpasset næringens nye rammevilkår gitt i endret forsikringslov For KLP er første kvartal 2008 preget av et svakt finansmarked. Gode buffere ved inngangen av året har gitt et godt bokført resultat uten bruk av tilleggsavsetninger og sikrer stabilitet og forutsigbarhet for våre kunder. Kostnadseffektiv drift KLP leverer i kvartalet positive delresultater for både rente-, administrasjon- og risikoresultat. Dette bekrefter god forutsigbarhet og god kostnadskontroll. KLP viderefører også bransjens laveste kostnadsnivå på 0,34 prosent og den laveste rentegarantipris på 0,1 prosent. Nye rammevilkår Endret forsikringslov trådte i kraft 1. januar Loven innebærer blant annet en grunnleggende omlegging av prinsippene for overskuddsdeling mellom forsikringskundene og selskapenes eiere. I et gjensidig selskap er kunder også eiere, slik at overskudd som tildeles eiere, i realiteten tildeles kundene. Endringene i loven innebærer at det er et klarere skille mellom kundenes oppsparte midler og forsikringsselskapets, det vil si eiernes, egne midler. Dette fremkommer i rapporteringen som henholdsvis kollektiv- og selskapsporteføljen. For KLPs kollektive ordninger, medfører forsikringsloven at overskuddet fra forvaltningen av pensjonsmidlene ubeskåret skal gå til kunden. Forsikringsloven har som mål å gi større forutsigbarhet og bedre innsyn i prisingen av forsikringsprodukter. KLP ønsker en slik åpenhet velkommen. Resultat Kollektivporteføljen Forvaltning av kollektivporteføljen ga et positivt renteresultat på millioner kroner ut over garantert rente. Medregnet andre inntekts-elementer, blir foreløpig resultat fordelt til kunder på millioner kroner. Selskapsporteføljen Første kvartal ga et foreløpig resultat til eierne på 84 millioner kroner, tilsvarende 1,13 prosent av midlene i selskapsporteføljen. Samlede premieinntekter utgjorde millioner kroner i kvartalet (2 429 millioner ). KLP oppnådde et positivt administrasjonsresultat på 19 millioner kroner og et risikoresultat på 88 millioner kroner. Driftskostnadene var 150 millioner kroner (156 millioner), og viser at KLP opprettholder sin kostnadseffektive drift. Resultatfordeling 1. kvartal Kunder Eiere Sum Renteresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Avkastning fra selskapsportefølje tilført kunder Annet Sum resultat De ulike delene av pensjonsleveransen fremkommer i premieberegningen og prises separat. Sikkerhets- og fortjenestemarginer kan legges inn på hvert enkelt element. 3

4 Finansiell soliditet og kapitalforhold KLPs forvaltningskapital utgjorde 190,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet (180,9 milliarder). Kapitaldekningen pr var meget tilfredsstillende med 12,2 prosent mot 12,1 prosent ved årsskiftet. Myndighetenes minstekrav til kapitaldekning er på 8,0 prosent. Ved utgangen av første kvartal utgjorde selskapets bufferkapital millioner kroner. Videre hadde KLP tilleggsavsetninger ut over ett års rentekrav på millioner kroner. Underverdier i porteføljen av anleggsobligasjoner var på 483 millioner kroner. Kursreguleringsfondet var ved utgangen av kvartalet positivt med 60 millioner kroner. Total soliditetskapital ved utgangen av første kvartal var millioner kroner. Endrede regnskapsforskrifter Årsregnskapsforskriften er med virkning fra og med 1. januar 2008 endret som følge av endringer i forsikringslovgivningen og tilpasning til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper (IFRS/IAS). Endringene er så omfattende at sammenlignbare tall ikke kreves i implementeringsåret. Det er derfor ikke rapportert sammenlignbare tall for fjoråret. Tabellen under viser endringer i regnskaps-prinsipper og den positive effekten for egenkapitalen. Omdisponering sikkerhetsfond til risikoutjevningsfond 262 Urealiserte gevinster finansielle eiendeler selskapskapital 379 Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv 86 Sum 727 I KLP er investeringsporteføljen fra 1. januar delt mellom kollektiv- og selskapsporteføljen. Kollektivporteføljen er igjen fordelt på underporteføljer basert på ønsket investeringsprofil offensiv og balansert. Kapitalforvaltning Kapitalavkastning Alle tall i prosent Hittil i år Kollektivportefølje Kapitalavkastning I - bokført 1,8 % Kapitalavkastning II - verdijustert -2,3 % Selskapsportefølje 1,1 % Totalkapital Kapitalavkastning I - bokført 1,7 % Kapitalavkastning II - verdijustert -2,0 % Kapitalavkastning III - verdijustert inklusiv endring merverdi -1,8 % Investeringer i kollektivporteføljen Hittil i år Bygninger og andre faste eiendommer % Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 58 0 % Investeringer som holdes til forfall % Utlån og fordringer % Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi % Sum % Aksjemarkedene falt kraftig i første kvartal og referanseindeksen KLP følger, viste en nedgang på 12,9 prosent, mens KLPs samlede aksjeportefølje falt med 12,6 prosent. Den svake avkastningen i aksjemarkedet er årsaken til den negative verdijusterte avkastningen. Aksjeandel i Kollektivporteføljen medregnet aksjederivater, utgjorde ved utgangen av kvartalet 16,2 prosent. Eksponeringen i aksje-markedet ble i januar tatt ned. Kollektivporteføljens investeringer i omløpsobligasjoner ga i første kvartal en avkastning på 1,1 prosent. KLPs portefølje av omløpsobligasjoner inneholder et betydelig element av kredittobligasjoner med god rating. Markedsverdien av disse obligasjonene ble i særskilt grad negativt påvirket av usikkerheten i finansmarkedet i første kvartal. Denne situasjonen er langt på vei normalisert i annet kvartal, med tilsvarende positiv effekt på obligasjonsavkastningen. Investeringer i pengemarkedsinstrumenter ga en avkastning på 1,6 prosent. Porteføljen av anleggsobligasjoner ga en avkastning på 1,3 prosent. 4

5 Avkastningen på utlånsporteføljen var 1,4 prosent for første kvartal, mens eiendoms-porteføljen ga en avkastning på 1,3 prosent. KLP har ikke foretatt noen opp- eller nedskrivning i eiendomsporteføljen første kvartal KLP kjøpte i første kvartal to større kontorbygg. Samlet dreier det seg om transaksjoner i størrelsesordenen 2,7 milliarder kroner. Andre finansielle eiendeler besto hovedsakelig av kortsiktige plasseringer knyttet til verdipapirforvaltningen. Sosial ansvarlighet KLP ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på FN-normer, samt produsenter av tobakk. I tillegg følges anbefalinger det etiske råd gir for forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland. Ved utgangen av første kvartal var totalt 43 selskaper ekskludert fra KLPs investeringer. Fondsforvaltning Til tross for urolige verdipapirmarkeder var netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra eksterne kunder på millioner kroner i første kvartal. Ekstern forvaltningskapital i fondene utgjør 6,3 milliarder kroner og dette utgjør en vekst på 70 prosent det siste året. Skadeforsikring Resultatet i KLP Skadeforsikring var negativt med 12,0 millioner kroner, mot 4,4 millioner kroner samme periode i fjor. Dette gjenspeiler svak finansavkastning delvis kompensert av en positiv forsikringsteknisk utvikling, med godt resultat både fra årets forretning og fra et positivt avviklingsresultat. Premieinntektene er redusert med 3,6 prosent til 412,9 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor. Kapitalsituasjonen er fortsatt god med en kapitaldekning på 24,2 prosent. Fremtidsutsikter Finansmarkedene har i perioden etter regnskapsavslutningen for første kvartal vist en positiv tendens, og KLPs kursreserver er styrket. Ved regnskapsavleggelsen har kursreguleringsfondet økt til 2,5 milliarder kroner. Økningen skyldes en kombinasjon av bedre aksjemarkeder og at verdien på obligasjoner utenom stat har steget. KLP har etter kvartalsskiftet økt eksponeringen mot aksjemarkedet noe. Det er fremdeles usikkerhetsmomenter knyttet til verdens verdipapirmarkeder, slik at man må være forberedt på ytterligere turbulens i tiden som kommer. KLP har solide reserver til å stå imot slike svingninger slik at det heller ikke senere i året bør bli nødvendig å trekke på kundenes tilleggsavsetninger. Oslo, 14. mai 2008 Styret i Kommunal Landspensjonskasse 5

6 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 1. kvartal 2008 Resultatregnskap Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak -15 Renteinntekter/utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom 244 Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Andre forsikringsrelaterte inntekter 145 Erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader -148 Andre forsikringsrelaterte kostnader -145 Resultat av teknisk regnskap -4 Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 130 Andre inntekter 5 Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen -50 Resultat av ikke-teknisk regnskap 85 Resultat før skattekostnad 81 Resultat før andre resultatkomponenter 81 Andre resultatkomponenter 2 TOTALRESULTAT 84 6

7 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 1. kvartal 2008 Balanse EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler 170 Investeringer Fordringer 795 Andre eiendeler 614 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 62 Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Investeringer i kollektivporteføljen Bygninger og andre faste eiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 58 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum eiendeler i kundeporteføljene EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond 259 Risikoutjevningsfond 259 Annen opptjent egenkapital Udisponert resultat 84 Ansvarlig lånekapital mv Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser 353 Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 50 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

8 Noter til regnskap etter 1. kvartal 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser regnskapet for Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og konsernet for perioden (1. kvartal). Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Dette noteverket er utarbeidet til KLPs regnskap, mens notene til konsernregnskapet følger lenger bak i rapporten. Delårsregnskapet er, i likhet med årsregnskapet for 2007, avlagt etter Forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241: Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften). Årsregnskapsforskriften er med virkning fra og med 1. januar 2008 endret som følge av endringer i forsikringslovgivningen og tilpasning til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper (IFRS/IAS). Oppstillingplanen er blitt vesentlig endret for livsforsikring, og den krever at eiendeler i kundeporteføljene og deres avkastning vises separat fra selskapsporteføljens eiendeler og avkastning. Fordeling av forvaltningskapital mellom kunde og selskap er gjort i henhold til forsikringsloven 9-7. Det betyr at forsikringsforpliktelsene til en hver tid skal være fullt ut dekket av midler, og at fordeling av eiendeler skal skje i henhold til god forretningsskikk. Endringene er så omfattende at sammenlignbare tall ikke kreves i implementeringsåret. Det er derfor ikke vist sammenlignbare tall for fjoråret, men inngående balanse er omarbeidet i tråd med ny oppstillingsplan. Selv om det ikke er vist sammenlignbare tall fra fjoråret, er relevante vurderingsregler i stor grad videreført. Det anbefales derfor at denne delårsrapporten leses i sammenheng med årsregnskapet for Dette kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Karl Johansgate 41b, Oslo, eller på De viktigste endringene i regnskapsprinsippene i forhold til fjoråret, knytter seg til følgende: Opptjente renter Rentebærende investeringer er regnskapsført inklusive opptjente, ikke forfalte renter. Tidligere ble disse rentene vist på egen linje for påløpte inntekter. Finansielle omløpsmidler Beholdningen av finansielle omløpsmidler er frivillig klassifisert som virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Dette gir ingen regnskapsmessige konsekvenser ettersom disse omløpsmidlene allerede var målt til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Finansielle anleggsmidler Beholdningen av anleggsaksjer og anleggsderivat som ikke inngår i sikringsbokføring, er målt til markedsverdi. Tidligere ble disse målt til laveste av anskaffelseskost og antatt markedsverdi. Dette medførte en økt verdi pr 1. januar 2008 på 462,1 millioner kroner ført direkte mot egenkapitalen. Bygninger til eget bruk Bygninger til eget bruk er regnskapsført etter kostmetoden, med revaluering til virkelig verdi. Revalueringen posteres over resultatet, og avsettes til revalueringsfond under egenkapitalen. Tidligere ble bygninger til eget bruk regnskapsført til markedsverdi med verdiendring postert over resultatet. Kursreguleringsfond Kursreguleringsfond inngår som en del av forsikringstekniske avsetninger. Tidligere ble dette ikke definert inn som en del av hovedposten forsikringstekniske avsetninger, men ble presentert som egen hovedlinje i oppstillingsplanen. Kursreguleringsfondet består av merverdier på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen. Tidligere ble kursreuleringsfondet beregnet med utgangspunkt i summen av finansielle omløpsmidler ettersom det ikke var skilt mellom selskapsportefølje og kundeportefølje. Selskapets andel av urealiserte merverdier på finansielle omløpsmidler avsatt til kursreguleringsfond utgjorde 83,1 millioner kroner pr 1. januar Beløpet er postert mot egenkapitalen. Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet klassifiseres som et eget fond under egenkapitalen. Inntil halvparten av positivt risikoresultat i livsforsikring og gruppeliv kan avsettes til risikoutjevningsfond, dog maksimert til 150 prosent av årlig risikopremie. Fondets avkastning skal tilføres kollektivporteføljen. 8

9 Noter til regnskap etter 1. kvartal 2008 I henhold til overgangsreglene i det nye forsikringsregelverket var det anledning til å overføre midlene i det tidligere sikkerhetsfondet til risikoutjevningsfondet. KLP har overført hele sikkerhetsfondet pr 31. desember 2007 til risikoutjevningsfondet 1. januar Overføringen ble gjort direkte i balansen. Sikkerhetsfond i livsforsikring og gruppeliv Sikkerhetsfondet i livsforsikring og gruppelivsordningene er ikke videreført i ny forsikringslov, se forøvrig omtale av risikoutjevningfond. Overskuddsfond i gruppeliv/gjeldsgruppeliv Overskuddsfond i gruppeliv og gjeldsgruppeliv er reklassifisert fra gjeld til egenkapital da det ikke anses å oppfylle definisjon av forpliktelse i henhold til endret årsregnskapsforskrift. Resultatberegning Beregning av resultat til selskap og kunder er vesentlig endret i ny forsikringslovgivning. I bransjen kollektiv ytelsespensjon, som i hovedtrekk danner resultatet for KLP, skal administrasjonsresultat, eventuelt negativt risikoresultat og eventuelt negativt renteresultat tilfalle selskapet. Premie for rentegaranti og eventuell fortjenestemargin i premiefastsettelsen tilfaller også selskapet. Kundene tildeles overskudd på renteresultat og risikoresultat etter eventuell avsetning til risikoutjevningsfond. Selskapet tildeles også avkastningen på midlene i selskapsporteføljen. Tidligere ble det samlede resultatet fordelt mellom kunder og selskap slik at kundene fikk minimum 65 prosent av positivt resultat, selskapet maksimum 35 prosent. Negativt resultat etter eventuell inndekning fra tilleggsavsetninger, ble dekket av selskap. Note 2 Reorganisering av virksomheten Med virkning fra og med 1. januar 2008 ble forsikringsforpliktelser og tilhørende midler knyttet til KLPs produkter etter lov om foretakspensjon overført fra KLP til datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS. Denne virksomheten omfattet forsikringsforpliktelser på ca 270 millioner kroner på overføringstidspunktet. Virksomhetsoverdragelsen ble postert direkte i balansen. Note 3 Pensjon egne ansatte Det er ikke foretatt ny beregning av pensjonsforpliktelser vedrørende egne ansatte pr Periodens pensjonskostnad tilsvarer derfor innbetalt pensjonspremie i kvartalet, 5,9 millioner kroner. Note 4 Periodeavhengige forhold Flytting Flytting av pensjonsordninger fra KLP kan kun finne sted ved årsskiftet. For kontrakter som flyttes ved årsskiftet, løper forsikringsdekningen til og med 31. desember og fraflyttingen bokføres 1. januar året etter. Overføringen av midler i forbindelse med flyttingen skjer i hovedsak i løpet av 1. kvartal, slik at det kun ventes mindre justeringer av regnskapsført flytting i andre kvartaler. Reguleringspremie Økningen i forsikringsmessige forpliktelser som oppstår som følge av årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp (G), samt lønnsoppgjør for yrkesaktive medlemmer, finansieres ved en engangspremie. Denne engangspremien og økningen av forsikringsmessige forpliktelser regnskapsføres samtidig når effekten er kjent, normalt i 2. halvår. Det er ikke avsatt noe for dette i regnskapstallene for 1. kvartal I 2007 ble det inntektsført reguleringspremie på til sammen millioner kroner. Note 5 Investeringseiendom Porteføljen av investeringseiendommer er verdivurdert pr 31. mars Verdsettelsen medførte ingen vesentlg endring i de regnskapsførte eiendomsverdiene i forhold til 31. desember

10 Noter til regnskap etter 1. kvartal 2008 Note 6 Segmentinformasjon Selskapets forretningsmessige segmenter er definert i forhold til forretningsområder hvor risiko og avkastning skiller seg fra hverandre. Selskapet opererer innenfor de tre segmentene livsforsikring, skadeforsikring og kapitalforvaltning. Øvrig virksomhet er ikke spesifisert. Livsforsikring Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrige Eliminert Sum Resultat 83,6-12,0 7,5-1,7 7,9 85,3 Note 7 Driftskostnader 1. kv Personalkostnader 73 Avskrivninger 8 Andre driftskostnader 68 Sum driftskostnader 150 Note 8 Endring i egenkapital KLP Innskutt EK Revalueringsfond Risikoutjevningsfond Annen opptjent EK Sum EK Egenkapital Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital Omdisponering av sikkerhetsfond til risikoutj.fond Urealiserte gevinster fin.eiendeler selskapskapital Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital

11 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Resultatregnskap 1. kv kv Premieinntekter for egen regning Løpende avkastning fra finansielle investeringer Netto gevinst fra finansielle investeringer Netto inntekter fra investeringseiendommer Netto resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper Andre inntekter Sum inntekter Erstatninger for egen regning Endring i avsetninger tilknyttet skadevirksomheten Endring i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten Netto kostnader ansvarlig lån og fondsobligasjonslån Driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Midler tilført forsikringskundene i livsforsikring Konsernresultat før skatt

12 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Balanse EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultat Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultat Finansielle derivater Lån og fordringer tilknyttet investeringsvirksomheten Lån og fordringer øvrige inkl. fordringer på forsikringstakere Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Kontanter og bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavsetning i skadeforsikring Pensjonsforpliktelser Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser

13 Noter til konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser konsernregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med dattersleskaper. Delårsregnskapet viser regnskapet for perioden , og er ikke revidert. Delårsregnskapet til konsernet er avlagt etter internasjonalt EU-godkjente regnskapsstandarder (IAS/IFRS). Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves av et fullstendig årsregnskap, og denne delårsrapporten bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Dette fås ved henvendelse til KLPs hovedkontor på Karl Johansgate 41b, eller på Med virkning fra og med 1. januar 2008 ble det gjort store endringer i forsikringslovgivningen. De viktigste endringene som har betydning for konsernregnskapet, kommenteres nedenfor: Inndeling av midler i livsforsikring Midlene i livsforsikring skal fordeles mellom kunder og eier, slik at eiendeler i kundeporteføljene og deres avkastning kan beregnes separat fra selskapsporteføljens eiendeler og avkastning. Fordeling av forvaltningskapital mellom kunde og selskap er gjort i henhold til forsikringsloven 9-7. Det betyr at forsikringsforpliktelsene til en hver tid skal være fullt ut dekket av midler, og at fordeling av eiendeler skal skje i henhold til god forretningsskikk. Resultatberegning Beregning av resultat til hhv. kunde og eier i livsforsikring er vesentlig endret i ny forsikringslovgivning. I bransjen kollektiv ytelsespensjon, som i hovedtrekk danner resultatet for KLP, skal administrasjonsresultat, eventuelt negativt risikoresultat og eventuelt negativt renteresultat tilfalle eier. Premie for rentegaranti og eventuell fortjenestemargin i premiefastsettelsen tilfaller også eier. Kundene tildeles overskudd på renteresultat og risikoresultat etter eventuell avsetning til risikoutjevningsfond. Eier tildeles også avkastningen på midlene i selskapsporteføljen. Tidligere ble det samlede resultatet fordelt mellom kunder og selskap slik at kundene fikk minimum 65 prosent av positivt resultat, selskapet maksimum 35 prosent. Negativt resultat etter eventuell inndekning fra tilleggsavsetninger, ble dekket av selskap. Kursreguleringsfond Kursreguleringsfond inngår som en del av forsikringstekniske avsetninger. Tidligere ble dette ikke definert inn som en del av hovedposten forsikringstekniske avsetninger, men ble presentert som egen hovedlinje i oppstillingsplanen. Kursreguleringsfondet består av merverdier på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen. Tidligere ble kursreguleringsfondet beregnet med utgangspunkt i summen av finansielle omløpsmidler ettersom det ikke var skilt mellom selskapsportefølje og kundeportefølje. Selskapets andel av urealiserte merverdier på finansielle omløpsmidler avsatt til kursreguleringsfond utgjorde 83,1 millioner kroner pr 1. januar Beløpet er postert mot egenkapitalen. Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet er et nytt fond definert i forsikringslovgivningen. Fondet klassifiseres som et eget fond under egenkapitalen. Inntil halvparten av positivt risikoresultat i livsforsikring og gruppeliv kan avsettes til risikoutjevningsfond, dog maksimert til 150 prosent av årlig risikopremie. Fondets avkastning skal tilføres kollektivporteføljen. I henhold til overgangsreglene i det nye forsikringsregelverket var det anledning til å overføre midlene i det tidligere sikkerhetsfondet i livsforsikring til risikoutjevningsfondet. KLP har overført hele sikkerhetsfondet pr. 31.desember 2007 til risikoutjevningsfondet 1. januar Overføringen ble gjort direkte i balansen. Sikkerhetsfond i livsforsikring og gruppeliv Sikkerhetsfondet i livsforsikring og gruppelivsordningene er ikke videreført i ny forsikringslov, se forøvrig omtale av risikoutjevningfond. Reklassifisering av avsetninger i skadeforsikring Forsikringslovgivningens krav til forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring er ikke utelukkende knyttet til eksisterende kontrakter med kundene. Tre typer avsetninger faller utenfor virkeområdet til IFRS 4 da de ikke tilfredsstiller gjeldsdefinisjonen etter IFRS; administrasjonsavsetning, avsetning til garantiordningen og avsetning til naturskadefondet. Administrasjonsavsetning reflekterer utgifter som vil kunne oppstå dersom en mulig fremtidig hendelse inntreffer og som ikke er knyttet til forsikringsselskapets forsikringsrisiko overfor eksisterende (eller fremtidige) kunder. Administrasjonsavsetningen er å betrakte som en betinget forpliktelse og må således klassifiseres som egenkapital. Avsetning til garantiordningen er ment å dekke mulige fremtidige utbetalinger som følge av at et annet skadeforsikringsselskap ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. Avsetning til garantiordningen er å betrakte som en betinget forpliktelse og må således klassifiseres som egenkapital. Avsetning til naturskadefondet er ment å dekke mulige fremtidige utbetalinger til erstatninger knyttet til fremtidige naturskader. 13

14 Noter til konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Avsetningen reflekterer forsikringsrisiko og er knyttet til selskapets egne fremtidige forsikringskontrakter. Avsetning til naturskadefondet foretas med utgangspunkt i eksisterende kontrakter, men avsetningen fjernes ikke ved kontraktenes opphør. Anvendelse av fondet kan således gå til dekning av fremtidige naturskader som ikke er knyttet til eksisterende forsikringskontrakter. Avsetninger knyttet til avsluttede kontrakter kan ikke klassifiseres som en forpliktelse og må derfor klassifiseres som egenkapital. De forannevnte endringer er innarbeidet i sammenligningstallene. Note 2 Periodeavhengige forhold Flytting Flytting av pensjonsordninger fra KLP kan kun finne sted ved årsskiftet. For kontrakter som flyttes ved årsskiftet, løper forsikringsdekningen t.o.m og fraflyttingen bokføres året etter. Overføringen av midler i forbindelse med flyttingen skjer i hovedsak i løpet av derpå følgende tre måneder, slik at det kun ventes mindre justeringer av regnskapsført flytting i øvrige kvartaler. Note 3 Egenkapitalavstemming Innskutt egenkapital Annen egenkapital Revalueringsfond Div. fondsavsetninger Sum egenkap Sum egenkap Egenkapital IB Netto inn/utbetaling av egenkapitalinnskudd Revaluering eiendommer som benyttes av konsernet Overskuddsfond - (86) Risikoutjevningsfond Naturskadeavsetning Administrasjonsavsetning Endring avsetning garantiordning i skadeforsikring Minstekrav reassuranseavsetning i skadeforsikring Valutaomregning utenlandsk datterselskap (11) Periodens resultat Andre endringer Egenkapital UB Note 4 Segmentinformasjon - resultat etter IFRS pr virksomhetsområde Livsforsikring (ytelsespensjon og gruppeliv) før resultatfordeling Resultat til kunder (foreløpig fordeling i delårsperioder) Resultat til eier (foreløpig fordeling i delårsperioder) Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet Sum resultat vil ikke stemme med konsernresultatet, da resultat fra datterselskaper er regnskapsført etter egenkapitalmetoden, og dermed er inkludert i morselskapets resultat. 14

15 Noter til konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Note 5 Driftskostnader Artsinndeling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Funksjonsinndeling Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader

16 Kommunal Landspensjonskasse Org.nr Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmennaingen 16 Bergen Tlf: Faks:

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER Dato: 22. november 2012 Dette notatet er ment som diskusjonsgrunnlag og har ikke vært behandlet av Finanstilsynets ledelse. Synspunktene som fremmes her kan bli

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning for SpareBank 1 Gruppen 3 Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen 18 Utvidet resultat for SpareBank 1 Gruppen 19

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer