Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter"

Transkript

1 Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

2 Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal Resultatregnskap 7 - Balanse 7 - Noter til regnskapet etter 1. kvartal Konsernregnskap etter 1. kvartal Resultatregnskap 11 - Balanse 12 - Noter til konsernregnskapet etter 1. kvartal

3 Godt bokført resultat uten bruk av tilleggsavsetninger I et vanskelig finansmarked fikk KLP et godt bokført overskudd til fordeling på millioner kroner, som utgjør en avkastning på 1,7 prosent Foreløpig tildeling til kunder er millioner kroner ut over garantert rente Verdijustert avkastning ble minus 2,0 prosent To større eiendomskjøp gjennomført Forvaltningen tilpasset næringens nye rammevilkår gitt i endret forsikringslov For KLP er første kvartal 2008 preget av et svakt finansmarked. Gode buffere ved inngangen av året har gitt et godt bokført resultat uten bruk av tilleggsavsetninger og sikrer stabilitet og forutsigbarhet for våre kunder. Kostnadseffektiv drift KLP leverer i kvartalet positive delresultater for både rente-, administrasjon- og risikoresultat. Dette bekrefter god forutsigbarhet og god kostnadskontroll. KLP viderefører også bransjens laveste kostnadsnivå på 0,34 prosent og den laveste rentegarantipris på 0,1 prosent. Nye rammevilkår Endret forsikringslov trådte i kraft 1. januar Loven innebærer blant annet en grunnleggende omlegging av prinsippene for overskuddsdeling mellom forsikringskundene og selskapenes eiere. I et gjensidig selskap er kunder også eiere, slik at overskudd som tildeles eiere, i realiteten tildeles kundene. Endringene i loven innebærer at det er et klarere skille mellom kundenes oppsparte midler og forsikringsselskapets, det vil si eiernes, egne midler. Dette fremkommer i rapporteringen som henholdsvis kollektiv- og selskapsporteføljen. For KLPs kollektive ordninger, medfører forsikringsloven at overskuddet fra forvaltningen av pensjonsmidlene ubeskåret skal gå til kunden. Forsikringsloven har som mål å gi større forutsigbarhet og bedre innsyn i prisingen av forsikringsprodukter. KLP ønsker en slik åpenhet velkommen. Resultat Kollektivporteføljen Forvaltning av kollektivporteføljen ga et positivt renteresultat på millioner kroner ut over garantert rente. Medregnet andre inntekts-elementer, blir foreløpig resultat fordelt til kunder på millioner kroner. Selskapsporteføljen Første kvartal ga et foreløpig resultat til eierne på 84 millioner kroner, tilsvarende 1,13 prosent av midlene i selskapsporteføljen. Samlede premieinntekter utgjorde millioner kroner i kvartalet (2 429 millioner ). KLP oppnådde et positivt administrasjonsresultat på 19 millioner kroner og et risikoresultat på 88 millioner kroner. Driftskostnadene var 150 millioner kroner (156 millioner), og viser at KLP opprettholder sin kostnadseffektive drift. Resultatfordeling 1. kvartal Kunder Eiere Sum Renteresultat Risikoresultat Rentegarantipremie Administrasjonsresultat Avkastning fra selskapsportefølje tilført kunder Annet Sum resultat De ulike delene av pensjonsleveransen fremkommer i premieberegningen og prises separat. Sikkerhets- og fortjenestemarginer kan legges inn på hvert enkelt element. 3

4 Finansiell soliditet og kapitalforhold KLPs forvaltningskapital utgjorde 190,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet (180,9 milliarder). Kapitaldekningen pr var meget tilfredsstillende med 12,2 prosent mot 12,1 prosent ved årsskiftet. Myndighetenes minstekrav til kapitaldekning er på 8,0 prosent. Ved utgangen av første kvartal utgjorde selskapets bufferkapital millioner kroner. Videre hadde KLP tilleggsavsetninger ut over ett års rentekrav på millioner kroner. Underverdier i porteføljen av anleggsobligasjoner var på 483 millioner kroner. Kursreguleringsfondet var ved utgangen av kvartalet positivt med 60 millioner kroner. Total soliditetskapital ved utgangen av første kvartal var millioner kroner. Endrede regnskapsforskrifter Årsregnskapsforskriften er med virkning fra og med 1. januar 2008 endret som følge av endringer i forsikringslovgivningen og tilpasning til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper (IFRS/IAS). Endringene er så omfattende at sammenlignbare tall ikke kreves i implementeringsåret. Det er derfor ikke rapportert sammenlignbare tall for fjoråret. Tabellen under viser endringer i regnskaps-prinsipper og den positive effekten for egenkapitalen. Omdisponering sikkerhetsfond til risikoutjevningsfond 262 Urealiserte gevinster finansielle eiendeler selskapskapital 379 Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv 86 Sum 727 I KLP er investeringsporteføljen fra 1. januar delt mellom kollektiv- og selskapsporteføljen. Kollektivporteføljen er igjen fordelt på underporteføljer basert på ønsket investeringsprofil offensiv og balansert. Kapitalforvaltning Kapitalavkastning Alle tall i prosent Hittil i år Kollektivportefølje Kapitalavkastning I - bokført 1,8 % Kapitalavkastning II - verdijustert -2,3 % Selskapsportefølje 1,1 % Totalkapital Kapitalavkastning I - bokført 1,7 % Kapitalavkastning II - verdijustert -2,0 % Kapitalavkastning III - verdijustert inklusiv endring merverdi -1,8 % Investeringer i kollektivporteføljen Hittil i år Bygninger og andre faste eiendommer % Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 58 0 % Investeringer som holdes til forfall % Utlån og fordringer % Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi % Sum % Aksjemarkedene falt kraftig i første kvartal og referanseindeksen KLP følger, viste en nedgang på 12,9 prosent, mens KLPs samlede aksjeportefølje falt med 12,6 prosent. Den svake avkastningen i aksjemarkedet er årsaken til den negative verdijusterte avkastningen. Aksjeandel i Kollektivporteføljen medregnet aksjederivater, utgjorde ved utgangen av kvartalet 16,2 prosent. Eksponeringen i aksje-markedet ble i januar tatt ned. Kollektivporteføljens investeringer i omløpsobligasjoner ga i første kvartal en avkastning på 1,1 prosent. KLPs portefølje av omløpsobligasjoner inneholder et betydelig element av kredittobligasjoner med god rating. Markedsverdien av disse obligasjonene ble i særskilt grad negativt påvirket av usikkerheten i finansmarkedet i første kvartal. Denne situasjonen er langt på vei normalisert i annet kvartal, med tilsvarende positiv effekt på obligasjonsavkastningen. Investeringer i pengemarkedsinstrumenter ga en avkastning på 1,6 prosent. Porteføljen av anleggsobligasjoner ga en avkastning på 1,3 prosent. 4

5 Avkastningen på utlånsporteføljen var 1,4 prosent for første kvartal, mens eiendoms-porteføljen ga en avkastning på 1,3 prosent. KLP har ikke foretatt noen opp- eller nedskrivning i eiendomsporteføljen første kvartal KLP kjøpte i første kvartal to større kontorbygg. Samlet dreier det seg om transaksjoner i størrelsesordenen 2,7 milliarder kroner. Andre finansielle eiendeler besto hovedsakelig av kortsiktige plasseringer knyttet til verdipapirforvaltningen. Sosial ansvarlighet KLP ekskluderer selskaper som kan assosieres med brudd på FN-normer, samt produsenter av tobakk. I tillegg følges anbefalinger det etiske råd gir for forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland. Ved utgangen av første kvartal var totalt 43 selskaper ekskludert fra KLPs investeringer. Fondsforvaltning Til tross for urolige verdipapirmarkeder var netto nytegning i KLPs verdipapirfond fra eksterne kunder på millioner kroner i første kvartal. Ekstern forvaltningskapital i fondene utgjør 6,3 milliarder kroner og dette utgjør en vekst på 70 prosent det siste året. Skadeforsikring Resultatet i KLP Skadeforsikring var negativt med 12,0 millioner kroner, mot 4,4 millioner kroner samme periode i fjor. Dette gjenspeiler svak finansavkastning delvis kompensert av en positiv forsikringsteknisk utvikling, med godt resultat både fra årets forretning og fra et positivt avviklingsresultat. Premieinntektene er redusert med 3,6 prosent til 412,9 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor. Kapitalsituasjonen er fortsatt god med en kapitaldekning på 24,2 prosent. Fremtidsutsikter Finansmarkedene har i perioden etter regnskapsavslutningen for første kvartal vist en positiv tendens, og KLPs kursreserver er styrket. Ved regnskapsavleggelsen har kursreguleringsfondet økt til 2,5 milliarder kroner. Økningen skyldes en kombinasjon av bedre aksjemarkeder og at verdien på obligasjoner utenom stat har steget. KLP har etter kvartalsskiftet økt eksponeringen mot aksjemarkedet noe. Det er fremdeles usikkerhetsmomenter knyttet til verdens verdipapirmarkeder, slik at man må være forberedt på ytterligere turbulens i tiden som kommer. KLP har solide reserver til å stå imot slike svingninger slik at det heller ikke senere i året bør bli nødvendig å trekke på kundenes tilleggsavsetninger. Oslo, 14. mai 2008 Styret i Kommunal Landspensjonskasse 5

6 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 1. kvartal 2008 Resultatregnskap Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak -15 Renteinntekter/utbytte på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom 244 Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Andre forsikringsrelaterte inntekter 145 Erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader -148 Andre forsikringsrelaterte kostnader -145 Resultat av teknisk regnskap -4 Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 130 Andre inntekter 5 Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen -50 Resultat av ikke-teknisk regnskap 85 Resultat før skattekostnad 81 Resultat før andre resultatkomponenter 81 Andre resultatkomponenter 2 TOTALRESULTAT 84 6

7 Regnskap Kommunal Landspensjonskasse etter 1. kvartal 2008 Balanse EIENDELER EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN Immaterielle eiendeler 170 Investeringer Fordringer 795 Andre eiendeler 614 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 62 Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE Investeringer i kollektivporteføljen Bygninger og andre faste eiendommer Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 58 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Sum eiendeler i kundeporteføljene EIENDELER EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond 259 Risikoutjevningsfond 259 Annen opptjent egenkapital Udisponert resultat 84 Ansvarlig lånekapital mv Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser Avsetninger for forpliktelser 353 Forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 50 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

8 Noter til regnskap etter 1. kvartal 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser regnskapet for Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og konsernet for perioden (1. kvartal). Regnskapet er ikke revidert. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Dette noteverket er utarbeidet til KLPs regnskap, mens notene til konsernregnskapet følger lenger bak i rapporten. Delårsregnskapet er, i likhet med årsregnskapet for 2007, avlagt etter Forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241: Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften). Årsregnskapsforskriften er med virkning fra og med 1. januar 2008 endret som følge av endringer i forsikringslovgivningen og tilpasning til internasjonale EU-godkjente regnskapsprinsipper (IFRS/IAS). Oppstillingplanen er blitt vesentlig endret for livsforsikring, og den krever at eiendeler i kundeporteføljene og deres avkastning vises separat fra selskapsporteføljens eiendeler og avkastning. Fordeling av forvaltningskapital mellom kunde og selskap er gjort i henhold til forsikringsloven 9-7. Det betyr at forsikringsforpliktelsene til en hver tid skal være fullt ut dekket av midler, og at fordeling av eiendeler skal skje i henhold til god forretningsskikk. Endringene er så omfattende at sammenlignbare tall ikke kreves i implementeringsåret. Det er derfor ikke vist sammenlignbare tall for fjoråret, men inngående balanse er omarbeidet i tråd med ny oppstillingsplan. Selv om det ikke er vist sammenlignbare tall fra fjoråret, er relevante vurderingsregler i stor grad videreført. Det anbefales derfor at denne delårsrapporten leses i sammenheng med årsregnskapet for Dette kan fås ved henvendelse til selskapets hovedkontor, Karl Johansgate 41b, Oslo, eller på De viktigste endringene i regnskapsprinsippene i forhold til fjoråret, knytter seg til følgende: Opptjente renter Rentebærende investeringer er regnskapsført inklusive opptjente, ikke forfalte renter. Tidligere ble disse rentene vist på egen linje for påløpte inntekter. Finansielle omløpsmidler Beholdningen av finansielle omløpsmidler er frivillig klassifisert som virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Dette gir ingen regnskapsmessige konsekvenser ettersom disse omløpsmidlene allerede var målt til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Finansielle anleggsmidler Beholdningen av anleggsaksjer og anleggsderivat som ikke inngår i sikringsbokføring, er målt til markedsverdi. Tidligere ble disse målt til laveste av anskaffelseskost og antatt markedsverdi. Dette medførte en økt verdi pr 1. januar 2008 på 462,1 millioner kroner ført direkte mot egenkapitalen. Bygninger til eget bruk Bygninger til eget bruk er regnskapsført etter kostmetoden, med revaluering til virkelig verdi. Revalueringen posteres over resultatet, og avsettes til revalueringsfond under egenkapitalen. Tidligere ble bygninger til eget bruk regnskapsført til markedsverdi med verdiendring postert over resultatet. Kursreguleringsfond Kursreguleringsfond inngår som en del av forsikringstekniske avsetninger. Tidligere ble dette ikke definert inn som en del av hovedposten forsikringstekniske avsetninger, men ble presentert som egen hovedlinje i oppstillingsplanen. Kursreguleringsfondet består av merverdier på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen. Tidligere ble kursreuleringsfondet beregnet med utgangspunkt i summen av finansielle omløpsmidler ettersom det ikke var skilt mellom selskapsportefølje og kundeportefølje. Selskapets andel av urealiserte merverdier på finansielle omløpsmidler avsatt til kursreguleringsfond utgjorde 83,1 millioner kroner pr 1. januar Beløpet er postert mot egenkapitalen. Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet klassifiseres som et eget fond under egenkapitalen. Inntil halvparten av positivt risikoresultat i livsforsikring og gruppeliv kan avsettes til risikoutjevningsfond, dog maksimert til 150 prosent av årlig risikopremie. Fondets avkastning skal tilføres kollektivporteføljen. 8

9 Noter til regnskap etter 1. kvartal 2008 I henhold til overgangsreglene i det nye forsikringsregelverket var det anledning til å overføre midlene i det tidligere sikkerhetsfondet til risikoutjevningsfondet. KLP har overført hele sikkerhetsfondet pr 31. desember 2007 til risikoutjevningsfondet 1. januar Overføringen ble gjort direkte i balansen. Sikkerhetsfond i livsforsikring og gruppeliv Sikkerhetsfondet i livsforsikring og gruppelivsordningene er ikke videreført i ny forsikringslov, se forøvrig omtale av risikoutjevningfond. Overskuddsfond i gruppeliv/gjeldsgruppeliv Overskuddsfond i gruppeliv og gjeldsgruppeliv er reklassifisert fra gjeld til egenkapital da det ikke anses å oppfylle definisjon av forpliktelse i henhold til endret årsregnskapsforskrift. Resultatberegning Beregning av resultat til selskap og kunder er vesentlig endret i ny forsikringslovgivning. I bransjen kollektiv ytelsespensjon, som i hovedtrekk danner resultatet for KLP, skal administrasjonsresultat, eventuelt negativt risikoresultat og eventuelt negativt renteresultat tilfalle selskapet. Premie for rentegaranti og eventuell fortjenestemargin i premiefastsettelsen tilfaller også selskapet. Kundene tildeles overskudd på renteresultat og risikoresultat etter eventuell avsetning til risikoutjevningsfond. Selskapet tildeles også avkastningen på midlene i selskapsporteføljen. Tidligere ble det samlede resultatet fordelt mellom kunder og selskap slik at kundene fikk minimum 65 prosent av positivt resultat, selskapet maksimum 35 prosent. Negativt resultat etter eventuell inndekning fra tilleggsavsetninger, ble dekket av selskap. Note 2 Reorganisering av virksomheten Med virkning fra og med 1. januar 2008 ble forsikringsforpliktelser og tilhørende midler knyttet til KLPs produkter etter lov om foretakspensjon overført fra KLP til datterselskapet KLP Bedriftspensjon AS. Denne virksomheten omfattet forsikringsforpliktelser på ca 270 millioner kroner på overføringstidspunktet. Virksomhetsoverdragelsen ble postert direkte i balansen. Note 3 Pensjon egne ansatte Det er ikke foretatt ny beregning av pensjonsforpliktelser vedrørende egne ansatte pr Periodens pensjonskostnad tilsvarer derfor innbetalt pensjonspremie i kvartalet, 5,9 millioner kroner. Note 4 Periodeavhengige forhold Flytting Flytting av pensjonsordninger fra KLP kan kun finne sted ved årsskiftet. For kontrakter som flyttes ved årsskiftet, løper forsikringsdekningen til og med 31. desember og fraflyttingen bokføres 1. januar året etter. Overføringen av midler i forbindelse med flyttingen skjer i hovedsak i løpet av 1. kvartal, slik at det kun ventes mindre justeringer av regnskapsført flytting i andre kvartaler. Reguleringspremie Økningen i forsikringsmessige forpliktelser som oppstår som følge av årlig regulering av folketrygdens grunnbeløp (G), samt lønnsoppgjør for yrkesaktive medlemmer, finansieres ved en engangspremie. Denne engangspremien og økningen av forsikringsmessige forpliktelser regnskapsføres samtidig når effekten er kjent, normalt i 2. halvår. Det er ikke avsatt noe for dette i regnskapstallene for 1. kvartal I 2007 ble det inntektsført reguleringspremie på til sammen millioner kroner. Note 5 Investeringseiendom Porteføljen av investeringseiendommer er verdivurdert pr 31. mars Verdsettelsen medførte ingen vesentlg endring i de regnskapsførte eiendomsverdiene i forhold til 31. desember

10 Noter til regnskap etter 1. kvartal 2008 Note 6 Segmentinformasjon Selskapets forretningsmessige segmenter er definert i forhold til forretningsområder hvor risiko og avkastning skiller seg fra hverandre. Selskapet opererer innenfor de tre segmentene livsforsikring, skadeforsikring og kapitalforvaltning. Øvrig virksomhet er ikke spesifisert. Livsforsikring Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrige Eliminert Sum Resultat 83,6-12,0 7,5-1,7 7,9 85,3 Note 7 Driftskostnader 1. kv Personalkostnader 73 Avskrivninger 8 Andre driftskostnader 68 Sum driftskostnader 150 Note 8 Endring i egenkapital KLP Innskutt EK Revalueringsfond Risikoutjevningsfond Annen opptjent EK Sum EK Egenkapital Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital Omdisponering av sikkerhetsfond til risikoutj.fond Urealiserte gevinster fin.eiendeler selskapskapital Reklassifisert overskuddsfond gruppeliv Innbetalt egenkapitaltilskudd Tilbakebetalt egenkapitaltilskudd Tilført fra periodens resultat Egenkapital

11 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Resultatregnskap 1. kv kv Premieinntekter for egen regning Løpende avkastning fra finansielle investeringer Netto gevinst fra finansielle investeringer Netto inntekter fra investeringseiendommer Netto resultat fra investeringer i tilknyttede selskaper Andre inntekter Sum inntekter Erstatninger for egen regning Endring i avsetninger tilknyttet skadevirksomheten Endring i forsikringsmessige avsetninger tilknyttet livvirksomheten Netto kostnader ansvarlig lån og fondsobligasjonslån Driftskostnader Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat Midler tilført forsikringskundene i livsforsikring Konsernresultat før skatt

12 Konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Balanse EIENDELER Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskap Investeringseiendom Gjeldsinstrumenter som holdes til forfall Gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over resultat Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultat Finansielle derivater Lån og fordringer tilknyttet investeringsvirksomheten Lån og fordringer øvrige inkl. fordringer på forsikringstakere Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg Kontanter og bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Fondsobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg Premie-, erstatnings-, og sikkerhetsfondsavsetning i skadeforsikring Pensjonsforpliktelser Finansielle derivater Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser

13 Noter til konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet i denne delårsrapporten viser konsernregnskapet til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med dattersleskaper. Delårsregnskapet viser regnskapet for perioden , og er ikke revidert. Delårsregnskapet til konsernet er avlagt etter internasjonalt EU-godkjente regnskapsstandarder (IAS/IFRS). Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves av et fullstendig årsregnskap, og denne delårsrapporten bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Dette fås ved henvendelse til KLPs hovedkontor på Karl Johansgate 41b, eller på Med virkning fra og med 1. januar 2008 ble det gjort store endringer i forsikringslovgivningen. De viktigste endringene som har betydning for konsernregnskapet, kommenteres nedenfor: Inndeling av midler i livsforsikring Midlene i livsforsikring skal fordeles mellom kunder og eier, slik at eiendeler i kundeporteføljene og deres avkastning kan beregnes separat fra selskapsporteføljens eiendeler og avkastning. Fordeling av forvaltningskapital mellom kunde og selskap er gjort i henhold til forsikringsloven 9-7. Det betyr at forsikringsforpliktelsene til en hver tid skal være fullt ut dekket av midler, og at fordeling av eiendeler skal skje i henhold til god forretningsskikk. Resultatberegning Beregning av resultat til hhv. kunde og eier i livsforsikring er vesentlig endret i ny forsikringslovgivning. I bransjen kollektiv ytelsespensjon, som i hovedtrekk danner resultatet for KLP, skal administrasjonsresultat, eventuelt negativt risikoresultat og eventuelt negativt renteresultat tilfalle eier. Premie for rentegaranti og eventuell fortjenestemargin i premiefastsettelsen tilfaller også eier. Kundene tildeles overskudd på renteresultat og risikoresultat etter eventuell avsetning til risikoutjevningsfond. Eier tildeles også avkastningen på midlene i selskapsporteføljen. Tidligere ble det samlede resultatet fordelt mellom kunder og selskap slik at kundene fikk minimum 65 prosent av positivt resultat, selskapet maksimum 35 prosent. Negativt resultat etter eventuell inndekning fra tilleggsavsetninger, ble dekket av selskap. Kursreguleringsfond Kursreguleringsfond inngår som en del av forsikringstekniske avsetninger. Tidligere ble dette ikke definert inn som en del av hovedposten forsikringstekniske avsetninger, men ble presentert som egen hovedlinje i oppstillingsplanen. Kursreguleringsfondet består av merverdier på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen. Tidligere ble kursreguleringsfondet beregnet med utgangspunkt i summen av finansielle omløpsmidler ettersom det ikke var skilt mellom selskapsportefølje og kundeportefølje. Selskapets andel av urealiserte merverdier på finansielle omløpsmidler avsatt til kursreguleringsfond utgjorde 83,1 millioner kroner pr 1. januar Beløpet er postert mot egenkapitalen. Risikoutjevningsfond Risikoutjevningsfondet er et nytt fond definert i forsikringslovgivningen. Fondet klassifiseres som et eget fond under egenkapitalen. Inntil halvparten av positivt risikoresultat i livsforsikring og gruppeliv kan avsettes til risikoutjevningsfond, dog maksimert til 150 prosent av årlig risikopremie. Fondets avkastning skal tilføres kollektivporteføljen. I henhold til overgangsreglene i det nye forsikringsregelverket var det anledning til å overføre midlene i det tidligere sikkerhetsfondet i livsforsikring til risikoutjevningsfondet. KLP har overført hele sikkerhetsfondet pr. 31.desember 2007 til risikoutjevningsfondet 1. januar Overføringen ble gjort direkte i balansen. Sikkerhetsfond i livsforsikring og gruppeliv Sikkerhetsfondet i livsforsikring og gruppelivsordningene er ikke videreført i ny forsikringslov, se forøvrig omtale av risikoutjevningfond. Reklassifisering av avsetninger i skadeforsikring Forsikringslovgivningens krav til forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring er ikke utelukkende knyttet til eksisterende kontrakter med kundene. Tre typer avsetninger faller utenfor virkeområdet til IFRS 4 da de ikke tilfredsstiller gjeldsdefinisjonen etter IFRS; administrasjonsavsetning, avsetning til garantiordningen og avsetning til naturskadefondet. Administrasjonsavsetning reflekterer utgifter som vil kunne oppstå dersom en mulig fremtidig hendelse inntreffer og som ikke er knyttet til forsikringsselskapets forsikringsrisiko overfor eksisterende (eller fremtidige) kunder. Administrasjonsavsetningen er å betrakte som en betinget forpliktelse og må således klassifiseres som egenkapital. Avsetning til garantiordningen er ment å dekke mulige fremtidige utbetalinger som følge av at et annet skadeforsikringsselskap ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. Avsetning til garantiordningen er å betrakte som en betinget forpliktelse og må således klassifiseres som egenkapital. Avsetning til naturskadefondet er ment å dekke mulige fremtidige utbetalinger til erstatninger knyttet til fremtidige naturskader. 13

14 Noter til konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Avsetningen reflekterer forsikringsrisiko og er knyttet til selskapets egne fremtidige forsikringskontrakter. Avsetning til naturskadefondet foretas med utgangspunkt i eksisterende kontrakter, men avsetningen fjernes ikke ved kontraktenes opphør. Anvendelse av fondet kan således gå til dekning av fremtidige naturskader som ikke er knyttet til eksisterende forsikringskontrakter. Avsetninger knyttet til avsluttede kontrakter kan ikke klassifiseres som en forpliktelse og må derfor klassifiseres som egenkapital. De forannevnte endringer er innarbeidet i sammenligningstallene. Note 2 Periodeavhengige forhold Flytting Flytting av pensjonsordninger fra KLP kan kun finne sted ved årsskiftet. For kontrakter som flyttes ved årsskiftet, løper forsikringsdekningen t.o.m og fraflyttingen bokføres året etter. Overføringen av midler i forbindelse med flyttingen skjer i hovedsak i løpet av derpå følgende tre måneder, slik at det kun ventes mindre justeringer av regnskapsført flytting i øvrige kvartaler. Note 3 Egenkapitalavstemming Innskutt egenkapital Annen egenkapital Revalueringsfond Div. fondsavsetninger Sum egenkap Sum egenkap Egenkapital IB Netto inn/utbetaling av egenkapitalinnskudd Revaluering eiendommer som benyttes av konsernet Overskuddsfond - (86) Risikoutjevningsfond Naturskadeavsetning Administrasjonsavsetning Endring avsetning garantiordning i skadeforsikring Minstekrav reassuranseavsetning i skadeforsikring Valutaomregning utenlandsk datterselskap (11) Periodens resultat Andre endringer Egenkapital UB Note 4 Segmentinformasjon - resultat etter IFRS pr virksomhetsområde Livsforsikring (ytelsespensjon og gruppeliv) før resultatfordeling Resultat til kunder (foreløpig fordeling i delårsperioder) Resultat til eier (foreløpig fordeling i delårsperioder) Skadeforsikring Kapitalforvaltning Øvrig virksomhet Sum resultat vil ikke stemme med konsernresultatet, da resultat fra datterselskaper er regnskapsført etter egenkapitalmetoden, og dermed er inkludert i morselskapets resultat. 14

15 Noter til konsernregnskap etter 1. kvartal 2008 Note 5 Driftskostnader Artsinndeling Personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Funksjonsinndeling Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Andre kostnader Sum driftskostnader

16 Kommunal Landspensjonskasse Org.nr Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Karl Johans gate 41 b Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmennaingen 16 Bergen Tlf: Faks:

Kvartalsrapport 2/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 2/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 2/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 2. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/ Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 - Noter til regnskapet

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2008 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 3. kvartal 2009 - Resultatregnskap 6 - Balanse 7 -

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 3/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 3/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 3 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 3. kvartal 2007 6 - Resultatregnskap 6 - Balanse 6 - Noter

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 Regnskap etter 3. kvartal 2008 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8 - Noter til regnskapet etter

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 1/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 1/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter KVARTALSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2007 Veksten i forvaltningskapital var 13,7 prosent fra første kvartal i fjor, og KLP viderefører

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter

Kvartalsrapport 2/2007. Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport 2/2007 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2007 SOLIDE RESULTATER Verdijustert kapitalavkastning i første halvår var 4,4 prosent og bokført

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2006

Kvartalsrapport 1/2006 Kvartalsrapport 1/2006 Kvartalsrapport 1/2006 Styrets beretning Resultatregnskap og balanse Noter Kvartalsrapport: 1 kvartal 2006 KLP oppnådde i første kvartal et verdijustert resultat på 2,1 milliarder

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2011 Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold - Resultat 2 - Balansesammendrag 3 - Cppstilling over endringer i egenkapital 4 - Kontantstrømoppstilling 4 - Noter til regnskapet 5 KLP

Detaljer

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009

20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 20. august 2009 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt andre kvartal for KLP Avkastning i 2. kvartal: Kollektivporteføljen 2,7 prosent bokført og verdijustert Selskapsporteføljen 2,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008

15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 15. mai 2008 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2008 1 Utfordrende første kvartal Solid bokført avkastning 1,7 prosent og overskudd til fordeling på 2 012 millioner kroner i et vanskelig finansmarked

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme 13.11.2008 1 Endringer i årsregnskapsforskriften Punkter som blir berørt: Framdrift i arbeidet med endring av forskriften

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 2/2009. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 2/2009 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 2. kvartal 2009 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8 -

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006)

Presentasjon av 4. kvartals regnskap mars (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) Presentasjon av 4. kvartals regnskap 2006 5. mars 2007 (Foreløpig og urevidert årsregnskap 2006) INNHOLD 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009

11. november Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 11. november 2009 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2009 1 Et meget godt tredje kvartal for KLP Avkastning i 3. kvartal: Kollektivporteføljen 2,5 prosent bokført og 2,8 prosent verdijustert Selskapsporteføljen

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2010. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2010. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2010 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Nøkkeltall 3 - Resultat 4 Konsernregnskap etter 2010 - Resultatregnskap 7 - Balanse 8 - Noter

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 17. august Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 17. august 2017 Presentasjon av andre kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer