Fysioterapi ved revmatoid artritt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysioterapi ved revmatoid artritt"

Transkript

1 Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA) er en autoimmun, inflammatorisk sykdom som angriper kroppens bindevev (1). Inflammasjonen (betennelsen) angriper som oftest synovialhinner i leddkapsel og seneskjede, men kan også angripe bindevev i indre organer, for eksempel i hjerte og blodårer. Dersom betennelsen vedvarer over tid eller dersom det oppstår flere episoder med betennelse, kan det utvikles degenerative forandringer i vevet. For eksempel vil det i leddene kunne bli bruskforandringer og leddnær osteoporose, og senevevet kan bli så ødelagt at det kan ende opp med senerupturer. Betennelse, så vel som degenerasjon i ledd og sener, kan føre til smerte og stivhet som kan begrense pasientenes funksjonsevne. Fysioterapeuter er sentrale aktører ved behandling/rehabilitering av pasienter med RA. I revmafysioterapi er fokus rettet mot fysisk funksjon, men fysioterapeutene tenker seg at pasientens totale funksjon er sterkt avhengig av både fysisk, psykisk og sosial funksjonsevne, og at disse funksjonene har gjensidig betydning for hverandre. Det er gjort mye forskning med relevans for fysioterapeuter innen revmatologi - både av fysioterapeuter og av andre. Denne kunnskapen har fått konsekvenser for klinisk fagutøvelse gjennom refleksjon og fagutvikling blant fysioterapeuter i praksisfeltet. Hensikten med denne artikkelen er todelt: å gi en oversikt over den vitenskapsbaserte kunnskapen vedrørende fysisk funksjon og effekt av fysioterapitiltak ved RA, og beskrive hvordan fysioterapeuter forholder seg til funksjonsforandringer ved RA når det gjelder hvilke råd de gir til pasienten og hvilke mål de setter for de tiltakene de velger. RA og fysisk aktivitet RA er en systemisk betennelsessykdom, og sykdommen har som oftest et varierende forløp. Pasientene kan således i perioder føle seg uopplagte, og ofte kan de føle seg svært trette (2,3). I perioder kan pasientene ha smerter som forverres ved fysisk aktivitet (4-6). Nedsatt allmenntilstand, uttalt tretthet og belastningssmerter er faktorer som kan føre til at pasientene reduserer sitt fysiske aktivitetsnivå. En svensk undersøkelse viste nylig at allerede i løpet av det første året etter sykdomsdebut, hadde en stor del av pasientene med RA redusert sitt fysiske aktivitetsnivå både når det gjaldt yrkesaktivitet og deltagelse i fritidsaktiviteter sammenlignet med før de ble syke (7). For cirka år siden het det seg at fysisk aktivitet kunne forverre betennelse og degenerasjon i ledd ved revmatiske inflammatoriske sykdommer. Den gang ble det derfor ofte rekvirert hvile og avlastning. I løpet av 80 og 90-tallet har imidlertid flere studier vist at trening/fysisk aktivitet ikke øker betennelsesaktivitet verken ved RA (8-11) eller ved barneleddgikt (12). Det er sågar enkelte forfattere som mener at fysisk aktivitet og trening kan hemme betennelsesprosesser. Videre viser resultatene fra prospektive langtidsstudier at trening eller fysisk aktivitet ikke fremskynder, men kan snarere motvirke utvikling av leddegenerasjon (13-15). Dette har ført til at trening og fysisk aktivitet har fått en vesentlig plass i behandling/rehabilitering av pasienter med RA i løpet av de siste årene. Klinisk erfaring - råd om fysisk aktivitet Ut fra den ovenfornevnte dokumenterte kunnskap synes det å være viktig å stimulere pasientene til å være fysisk aktive allerede tidlig i sykdomsforløpet. Et middel for å få til dette, kan være å gi pasientene informasjon om hvordan de skal forholde seg til fysisk aktivitet i perioder med ulik sykdomsaktivitet. Ved vårt sykehus anbefaler vi mye hvile i perioder med høy generell sykdomsaktivitet og høye laboratorieverdier for betennelsesaktivitet. Ved lav generell sykdomsaktivitet anbefales pasientene å være fysisk aktive og delta i treningsaktiviteter, samtidig med at en understreker at pasientene trenger mer hvile enn friske personer også i disse periodene. Ved aktiv betennelse i enkeltledd, som ved lokal leddømhet, hevelse og temperaturforhøyelse, anbefales å redusere belastning av det aktuelle leddet. Dette kan for eksempel skje ved at det i perioder brukes krykker eller håndleddsstøtter. I slike perioder kan en likevel trene resten av kroppen. I mer kroniske faser, ved manglende eller moderat lokal hevelse og temperaturforhøyelse, ønsker en at pasienten belaster leddene mest mulig normalt. Pasientene kan ofte være plaget av flere timers morgenstivhet. Til tross for at det sikkert er stor variasjon i smerte og tretthetsopplevelse i løpet av en dag, har nylig en studie vist at smerte er mest uttalt om morgenen, og at tretthetsopplevelsen synes å være minst midt på dagen (16). Dette er det viktig å ta hensyn til når en planlegger tidspunkt for aktiviteter og når en skal avtale tidspunkt for behandling hos fysioterapeut.

2 RA og fysiske funksjonsproblemer Betennelse, degenerasjon i ledd og fysisk inaktivitet kan gi fysiske funksjonsproblem. Det er vist at pasienter med RA har nedsatt fysisk kapasitet som bevegelsesutslag i ledd (17), kondisjon (4,18), muskelkraft (19) og utholdenhet (20). I tillegg kan pasienten ha nedsatt balanse (21) og være redde for å falle (7). Hvilke typer restriksjoner i fysisk kapasitet som foreligger og av hvilken alvorlighetsgrad de er, kan ha betydning for hvilke problemer det gir for daglige aktiviteter. Nedsatt bevegelighet i ledd har således vist seg å ha stor betydning for funksjonsproblem i dagliglivet (22). Nedsatt bevegelighet og kraft i hendene kan for eksempel redusere muligheten for å åpne skrukorker/lokk og kneppe knapper. Dette kan igjen få konsekvenser for sosiale funksjoner både hjemme, i arbeidsliv og i fritidsaktiviteter. Cirka 70 prosent av pasientene med RA kan klare å utføre dagliglivets aktiviteter i hjemmet og i arbeidslivet, men de begrenser likevel ofte sin deltagelse i fritidsaktiviteter (24). Mens liten tro på egen fysisk kapasitet, selfefficacy, kan være en predisponerende faktor for funksjonshemming på lang sikt (22), synes alder, sykdomsvarighet, lavt utdannelsesnivå, lav inntekt og tungt fysisk arbeid å være predisponerende faktorer for arbeidsuførhet (25). Klinisk erfaring - vurdering av fysiske funksjonsproblem Både betennelser og degenerasjon i ledd og seneskjeder kan føre til at pasienter får funksjonsproblemer, enten periodiske eller vedvarende. Funksjonsproblemene og symptomene kan variere blant de ulike pasientene. For å kartlegge pasientens individuelle fysiske funksjon foretar fysioterapeuten en kartlegging ved intervju. Kartlegging omfatter symptomer som smerte, tretthet og stivhet, psykologiske variabler som tro på egen kapasitet, mestringsevne eller hjelpesløshet, og fysisk aktivitetsnivå og funksjonsproblemer hjemme, på jobb og i fritiden. Problemer med utførelse av daglige funksjoner kan også fremkomme ved å observere pasienten i slike funksjoner. Fysisk kapasitet som kondisjon, leddbevegelighet, muskelstyrke og utholdenhet, måles ved funksjonstester (26). Det enkelte ledd undersøkes ved inspeksjon, funksjons- og palpasjonstester (27). Ved høy betennelsesaktivitet i ledd har pasientene problem med å belaste leddet og bevege det mot ytterstillinger. I tillegg finner en ved klinisk undersøkelse ofte at det betente ledd er hovent og varmt, samt at det er noe nedsatt bevegelighet i alle bevegelsesretninger på grunn av at væskeansamling i leddet gjør at leddkapsel allerede er satt på strekk. Når betennelsen går tilbake, og dersom det da ikke har oppstått store degenerative forandringer i leddet, vil bevegelsesutslagene ofte normaliseres. Dessverre ser en at muskulaturen kan svekkes i slike perioder. En tror at forklaringen på det kan skyldes fysisk inaktivitet, men det er også fremsatt hypotese om at det kan skyldes forandringer i muskulaturen relatert til selve sykdomsprosessen (28). I en aktiv betennelsesfase anses det således som viktig å vedlikeholde bevegelighet og muskelkraft. Ved kronisk betennelse eller når det stadig er gjentatte episoder med betennelse i ledd, kan det utvikle seg nedsatt bevegelighet og palpabel fortykkelse av leddkapsel i det/de angrepne ledd. Bevegelsesnedsettelse skjer etter et kapsulært mønster (1). Nedsatt bevegelighet og smerte har vist seg å være predisponerende faktorer i forhold til nåværende funksjonsproblem (22). Det tyder således på at det er viktig å gjenopprette bevegelsesutslag i denne fasen. Dersom det er oppstått store degenerative forandringer i ledd, vil det ha oppstått store bruskforandringer, svekkelse av leddnære benstrukturer og endringer i bevegelsesakser. Dermed er forutsetningene for normal bevegelighet betydelig redusert. Å anvende behandlingsmetoder for å øke bevegelsesutslaget i denne type ledd, anses å være uhensiktsmessig. Derimot er det viktig å opprettholde det bevegelsesutslag pasienten har. Som en følge av forandringer i brusk- og benvev, kan det oppstå feilstillinger i ledd. For eksempel kan ulnardeviert stilling i fingrenes grunnledd få betydelige konsekvenser for gripefunksjon. I vår klinikk graderes alvorlighetsgrad av feilstillinger etter hvorvidt feilstillingene kan la seg korrigere. Dersom pasienten ved aktiv muskelbruk klarer å korrigere feilstilling, tenker en seg at det fortsatt er mulig å trene opp muskulaturen for å forebygge videre forverring og redusere feilstilling noe. Hvis feilstilling kan passivt korrigeres og pasienten aktivt klarer å holde den korrigerte stillingen, tenker en seg at det fortsatt er noe treningspotensiale i forhold til å redusere feilstilling. Når feilstillinger ikke kan korrigeres passivt eller pasienten ikke klarer å kontrahere muskulaturen, tenker en seg at en bare kan oppnå bedre kraft i den stilling og den bevegelsesbane leddet har. Funnene fra fysioterapiundersøkelsen og fra medisinske undersøkelser, spesielt laboratorieprøver og røntgen, får konsekvenser for hvilke målsetninger fysioterapeuten setter for sin intervensjon og for valg av intervensjon. Effekt av generell trening Det er utført en rekke studier som har vist at pasienter med RA kan bedre kondisjon (29,30), muskelstyrke (11,31,32) og muskulær utholdenhet (29) gjennom reglemessig trening (33). Felles for disse studiene er at

3 treningen har vært lagt opp enten som trening på ergometersykkel eller som lavdosert gruppetrening i gymnastikksal. Det er således godt dokumentert at denne type trening ikke er skadelig, men snarere en sikker måte å bedre fysisk kapasitet og øke fysisk funksjonsnivå på. Videre er det dokumentert at regelmessig trening kan bedre pasientenes evne til å utføre daglige aktiviteter (29,34,35,36). Det synes også som om trening kan redusere smerte (33, 35, 37), tretthetsopplevelse (32,38) og depresjon (33), samt bedre tro på egen kapasitet til å mestre konsekvenser av sykdommen (36) og bedre den generelle helsetilstanden (39). Pasienter med RA synes å ha et stort treningspotensiale. For å illustrere dette, kan en nevne resultatene fra en studie hvor det ble sammenlignet effekt av styrketrening hos en gruppe pasienter med RA med lav eller ingen betennelsesaktivitet med en gruppe friske, utrente personer (32). Begge gruppene gjennomgikk et styrketreningsprogram hvor alle de store muskelgruppene i kroppen ble trent. Belastning ble satt til 80 prosent av maksimal muskelkraft, og pasientene skulle gjøre hver øvelse åtte ganger i tre runder to ganger i uka over en 12- ukers periode. Etter 12 uker hadde pasientene med RA en større økning i kraft enn de friske, utrente personene. Pasientene hadde da kommet opp på et tilsvarende nivå som de friske. Dette viser at gjennom styrketrening kan pasienter iallfall med ikke-langtkommen RA og lav betennelsesaktivitet - oppnå samme muskelstyrke som friske har. Effekt av øvelsesterapi Ulike metoder innen øvelsesterapi benyttes ofte i fysioterapipraksis. For eksempel anvendes ulike metoder for å tøye muskulatur og leddkapsel i den hensikt å øke bevegelsesutslag, og ulike øvelser for å bedre muskulær kontroll rundt ledd. Det mangler imidlertid dokumentasjon på effekt av øvelser som rettes mot funksjonsproblem i enkeltledd. En grunn til at det ikke er undersøkt, kan være at det er vanskelig å få store nok pasientgrupper med like funksjonsproblem og leddstatus slik at en kan evaluere effekt ved kliniske kontrollerte gruppestudier. Effekt av hydroterapi Hydroterapi eller trening i oppvarmet basseng kan ses som en forlengelse av trening og øvelsesterapi. Selv om trening på land synes ha god effekt, er det erfaring for i klinikken at mange pasienter liker å trene i varmtvann. I en prospektiv studie av fire års varighet fant Stenström og medarbeidere at de som trente i basseng hadde bedre gripestyrke og fungerte bedre i daglige aktiviteter enn en kontrollgruppe (36). Andre studier av kortere varighet har også vist bedring i daglige aktiviteter som en følge av bassengtrening. Det kan også virke som om trening i vann kan ha mer smertereduserende effekt enn trening på land (40). Bassengtrening kan således være nyttig for å opprettholde normale bevegelsesutslag og -mønstre når pasientene ikke klarere å legge tyngde på ledd på grunn av belastningssmerte og i tillegg kan varmtvannet redusere stivhetsfølelse og smerte. Effekt av pasientundervisning Det hevdes stadig at folk må ta ansvar for egen helse. Dette gjelder også pasienter med kroniske sykdommer. Et slikt krav forutsetter at pasientene vet hva sykdommen innebærer og hvordan de best mulig skal forholde seg til en varierende sykdom som ofte kan være forbundet med periodisk funksjonshemming, så vel som en progredierende funksjonshemming. For at pasienten skal mestre konsekvensene av sin sykdom på en bedre måte, har det vært utviklet en rekke former for pasientundervisningsprogram. Pasientundervisningen inneholder formidling av kunnskap om selve sykdommen og om hvordan den kan behandles medikamentelt. I tillegg inkluderes opplæring i mestrings strategier. Banduras læringsteorier (41) har ofte ligget til grunn for denne type undervisning. I korthet kan en si at denne læringsteorien innebærer at en utvikler pasientens evne og tillit til selv å mestre symptomer og funksjonsproblem, self-efficacy. Når det gjelder å stimulere til fysisk aktivitet, gjøres det ved at en starter med en aktivitet som pasienten liker og vet at hun/han kan. Denne aktivitet utføres deretter regelmessig som et treningsprogram. Etter en stund får pasienten beskjed om gradvis å øke aktivitetsmengden. Således får pasienten ny erfaring om hva hun/han kan klare. Det er funnet at deltagelse i denne type pasientundervisningsprogram har kunnet redusere smerte, bedre mestring og self-efficacy. Videre er det dokumentert at undervisning øker fysisk aktivitetsnivå og motivasjon for å trene, samt bedrer evne til å utføre fysiske aktiviteter (42,43). Effekt av termoterapi Det er tradisjon for å tenke at pasienter med RA liker varme. Ved oppvarming blir de mykere, og det blir lettere å bevege seg. Det er således vanlig å gi revmatikere råd om å ta et varmt bad eller dusj om morgenen for å komme over morgenstivhet. Varme- og kuldebehandling brukes ofte av fysioterapeuter som forbehandling for å redusere smerte og leddstivhet før de starter med for eksempel øvelsesterapi. I fysioterapi har vi metoder som øker temperatur i overfladisk vev, som varmelamper, varmepakninger, parafin- og vokspakninger (44). Vi har også metoder som gir oppvarming av dypereliggende vev, som ultralyd og kortbølge. Når det er høy betennelsesaktivitet i et ledd, er det allerede en sterk varmeøkning i vevet, og tilførsel av ytterligere varme tenker en seg kan føre til forverring. Varmebehandling har imidlertid vist seg å kunne redusere smerte og stivhet i ledd ved lav betennelsesaktivitet (44).

4 Is blir vesentlig gitt for å redusere smerte gjennom å redusere ledningshastighet i nociceptive nervefibre og muligens også øke endorfinkonsentrasjon (44). Is har vist seg å redusere intraartikulær temperatur hos pasienter med RA (45), men is kan øke pasienters leddstivhet (44). I en oversiktsartikkel fremkommer det at lokal varmebehandling øker temperatur både i hud og i ledd og virker inn på leddstivhet, mens det har vist seg at is reduserer varmeutvikling i leddet og reduserer smerte (45). I oversiktsartikler fra to ulike miljøer konkluderes det med at ved høy betennelsesaktivitet kan en anvende is for å dempe smerte og temperatur, mens i kroniske faser kan en anvende enten is eller varme (44,45). Valget mellom is og varme ved lav betennelsesaktivitet vil sannsynligvis være sterkt avhengig av hvorvidt en ønsker primært å oppnå smertedemping eller å redusere leddstivhet. Effekt av elektroterapi Ved et litteratursøk ble det ikke funnet kontrollerte studier hvor det er undersøkt effekt av elektroterapimetoder som ultralyd, kortbølge eller interferens strøm ved smertefulle og hovne ledd eller ved degenerative forandringer i ledd hos pasienter med RA. Ved degenerative forandringer kan en kanskje si at resultater fra studier ved osteoartrose kan gjelde for pasienter med degenerative forandringer ved RA. I så måte skulle spesielt pulset kortbølge kunne være interessant (46). I en metaanalyse hvor flere artikler inngår, også en om RA, konkluderes det med at det er usikkert om laser har effekt på muskel-skjellettlidelser (47). Ifølge teorien påvirker TENS sentrale smertemekanismer. Noen studier fra 70 og begynnelsen av 80-tallet indikerer at TENS har effekt på smerte og muskelstyrke hos pasienter med RA. Da beskrivelser av inklusjonskriterier og pasientmateriale er ufullstendig, bør flere undersøkelser gjøres for å øke kunnskap om effekt av TENS. For forskningsfeltet bør det være en utfordring å videreutvikle kunnskap om hvorvidt elektroterapimetoder kan ha effekt på smerte og leddstivhet. Det er synd om vi skulle forkaste metoder som kan ha effekt bare fordi det ikke er undersøkt. Effekt av massasje og avspenning Det legges i stor grad vekt på at RA pasienter i dag skal være aktive. Massasje benyttet for å oppnå avspenning og bedre sirkulasjon i muskulatur, var tidligere sett på som en svært viktig del av behandlingen av pasienter med RA. I dag har imidlertid massasjen fått liten, om noen plass i det hele tatt, her i Norge når det gjelder disse pasientene. Det er heller ikke dokumentert hvorvidt massasje har effekt og i tilfelle på hva. Det synes derfor relevant å undersøke effekt av massasje. En kan stille seg spørsmål om det er en fare for at pendelen kan slå altfor mye i retning av fysisk aktivitet og aktive behandlingstiltak i dag uten at en ivaretar behovet for passive tiltak, hvile og avspenning. Ved litteratursøk ble det ikke funnet dokumentasjon på effekt av ulike avspenningsteknikker brukt alene i behandling av RA. Imidlertid inkluderes avspenningsteknikker ofte i pasientundervisnings- og i kognitiv adferdsterapiprogram for pasienter med RA. Teknikkene anses å være viktige for å bedre smertemestring. Positiv effekt av disse behandlingsprogrammene kan tilsi at avspenningsteknikker kan være gode mestrings-strategier. Utfordringer i framtida Det viser seg at det er gjort mye forskning innen revmatologi med relevans for fysioterapeuter både når det gjelder kartlegging av funksjon og effekt av tiltak som anvendes innen fysioterapi. Utford-ringer i fremtida vil være å etterprøve erfaringsbasert kunnskap om funksjonsfunn og deres mulige relevans for utforming for behandlingsmål og valg av tiltak. Videre trenger vi kunnskap om hvilke intervensjonsmetoder som skal anvendes når. Det er også behov for å få mer kunnskap om effekt av øvelsesprogram, elektroterapi og avspenningsteknikker. Vi bør i fellesskap etterstrebe at praksisutøvelse til enhver tid er basert på den best mulig tilgjengelige kunnskap. Det er nødvendig å implantere kunnskap fra forskningslitteraturen i den kliniske hverdag. Begrepet «evidence based practice» er allerede velkjent i revmatologi, men har ikke fått skikkelig «rotfeste» ennå. Etter min mening kan ikke vitenskapsbasert kunnskap ukritisk anvendes uten at den ses i sammenheng med den kliniske erfaringsbaserte kunnskap. En trenger derfor å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen også. Gjennom systematisk refleksjon over vitenskaps- og erfaringsbasert kunnskap kan en videreutvikle kunnskap som så må etterprøves på en systematisk måte. På grunnlag av denne type kunnskapsutvikling kan en utarbeide retningslinjer for praksisutøvelse. Jeg kan henvise til at slike retningslinjer, eller guidelines, er utarbeidet i USA (48). Litteratur 1. Helby Petersen P, Bach-Andersen R, Friis J, Lund HI, Sylvest J: Klinisk revmatologi. København, Chr.Ejlerts forlag 3 utgave, Belza BL: Comparison of self-reported fatigue in rheumatoid arthritis and controls. J Rheumatol 1995, 22,

5 3. Mengshoel AM, Førre Ø: Pain and fatigue in rheumatic disorders. Clin Rheumatol 1993, 12, Minor MA, Hewett J, Webel RR, Dreisinger TE, Kay DR: Exercise tolerance and disease related measures in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. J Rheumatol 1988, 15, Stenström CH, Lindell B, Swanberg E, Harms-Ringdahl K, Nordemar R: Functional and psychosocial consequences of disease and experience of pain and exertion in a group of rheumatic patients considered for active training. Scand J Rheumatol 1990, 19, Mannerkorpi K, Burchardt CS, Bjelle A: Physical performance characteristics of women with fibromyalgia. Arthr Care Res 1994, 3, Fex E, Larsson BM, Nived K, Eberhardt K: Effect of rheumatoid arthritis on work status and social and leisure time activities in patients followed 8 years from onset. J Rheumatol 1998, 25, Lyngberg K, Danneskiold-Samsøe B, Halskov O: The effects of physical training on patients with rheumatoid arthritis: changes in disease activity, muscle strength and aerobic capacity. A clinically controlled minimized cross-over study. Clin Exp Rheumatol 1988, 6, Lyngberg K, Tvede N, Halkjær-Kristensen J, Andersen V, Pedersen BK: Physical exercise modulate the cellular immune system in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Med Sci Sports 1991, 1, Baslund B, Lyngberg K, Andersen V, Halkjær-Kristensen J, Hansen M, Klokker M, Pedersen BK: Effect of 8 weeks of bicycle training on the immune system in patients with rheumatoid arthritis. J Appl Physiol 1993, 75, Sanford-Smith S, MacKay-Lyons M, Nunes-Clement: Therapeutic benefit of aquaerobics for individuals with rheumatoid arthritis. Physiother Can 1998, 50, Klepper SE: Effects of an eight-week physical conditioning program on disease signs and symptoms in children with chronic arthritis. Arthr Care Res 1999, 12, Nordemar R: Physical training in rheumatoid arthritis: A long-term study.ii. Functional capacity and general attitudes. Scand J Rheumatol 1981, 10, Hansen TM, Hansen G, Langgaard AM, Rasmussen JO: Longterm physical training in rheumatoid arthritis. A randomized trial with different training programs and blinded observers. Scand J Rheumatol 1993, 22, Stenström CH: Radiologically observed progression of joint destruction and its relationship with demographic factors, disease severity, and exercise frequency in patients with rheumatoid arthritis. Phys Ther 1994, 74, Stone AA, Broderick JE, Porter LS, Kaell AT: The experience of rheumatoid arthritis pain and fatigue: Examining momentary reports and correlates over one week. J Rheumatol 1997, 10, Badley EM, Wagstaff S, Wood PHN: Measures of functional ability (disability) in arthritis in relation to impairment of range of joint movement. Ann Rheum Dis 1984, 43, Beals CA, Lampman RM, Banwell BF, Braunstein EM, Albers JW, Castor CW : Measurement of exercise tolerance in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. J Rheumatol 1985, 12, Häkkinen A, Hannonen P, Häkkinen K: Muscle strength in healthy people and in patients suffering from recent-onset inflammatory arthritis. Br J Rheumatol 1995, 34, Ekdahl C, Andersson SI, Svensson B: Muscle function of the lower extremities in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. J Clin Epidemiol 1989, 42, Ekdahl C, Andersson SI: Standing balance in rheumatoid arthrits. A comparative study with healthy subjects. Scand J Rheumatol 1989, 18, Holm MB, Rogers JC, Kwoh CK: Predictors of functional disability in patients with rheumatoid arthritis. Arthr Care Res 1998, 11,

6 23. ICIDH-2. International classification of functioning and disability. Beta-2 draft. World Health Organization, Geneva: Hochberg MC, Chang RW, Dwosh I, Lindsey S, Pincus T, Wolfe F: The American College of Rheumatology 1991 revised criteria for the classification of global functional status in rheumatoid arthritis. Arthr Rheum 1992, 35, Allaire SL, Anderson J, Meenan RF: Reducing work disability associated with rheumatoid arthritis: Identification of additional risk factors and persons likely to benefit from intervention. Arthr Care Res 1996, 9, Mengshoel AM: Dokumentasjon av klinisk fysioterapipraksis i en revmatologisk avdeling. Fysioter 1997, 64, 11, Mengshoel AM, Clarke-Jenssen AC, Fredriksen B, Paulsen T: Clinical examination of balance and stability in rheumatoid arthritis patients. Physiother 1999 (In Press). 28. Nordemar R, Lövgren P, Harris RC, Hultman E: Muscle ATP in rheumatoid arthritis A biopsy study. Scand J Clin Lab Invest 1974, 34, Harcom TM, Lampman RM, Banwell BF, Castor CW: Therapeutic value of graded aerobic exercise training in rheumatoid arthritis. Arthr Rheum 1985, 28, Minor MA, Hewett J: Physical fitness and work capacity in women with rheumatoid arthritis. Arthr Care Res 1995, 8, Lyngberg K, Ramsing BU, Navrocki A, Harreby M, Danneskiold-Samsøe B: Safe and effective isokinetic knee extension training in rheumatoid arthritis. Arthr Rheum 1994, 37, Rall LC, Meydani SN, Kehayias JJ, Dawson-Hughes B, Roubenoff R: The effect of progressive resistance training in rheumatoid arthritis. Arthr Rheum 1996, 39, Perlman SG, Connell KJ, Clark KJ, Robinson MS, Conlon P, Gecht M, Caldron P, Sinacore JM: Dancebased aerobic exercise for rheumatoid arthritis. Arthr Care Res 1990, 3, Nordemar R, Ekblom B, Zachrisson L, Lundquist K: Physical training in rheumatoid arthritis. A controlled long-term study. I. Scand J Rheumatol 1981, 10, Mannerkorpi K, Bjelle A: Evaluation of a home training programme to improve shoulder function in rheumatoid arthritis patients. Physiother Theory Pract 1994, 10, Stenström CH, Lindell B, Swanberg E, Swanberg P, Harms-Ringdahl K, Nordemar R: Intensive dynamic training in water for rheumatoid arthritis functional class II - a long-term study of effects. Scand J Rheumatol 1991, 20, Stenström CH: Home exercise in rheumatoid arthritis class II: Goal setting versus pain pattern. J Rheumatol 1994, 21, Neuberger GB, Press AN, Lindsley HB, Hinton R, Cagle PE, Carlson K, Scott S, Dahl J, Kramer B: Effects of exercise on fatigue, aerobic fitness, and disease activity measures in persons with rheumatoid arthritis. Res Nurs Health 1997, 20, Minor MA, Hewett J, Webel RR, Anderson SK, Kay DR: Efficacy of physical conditioning exercise in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Arthr Rheum 1989, 32, Hall S, Skevington SM, Maddison PJ, Chapman K: A randomized and controlled trial of hydrotherapy in rheumatoid arthritis. Arthr Care Res 1996, 9, Bandura A: Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Review 1977, 84, O Leary A, Shoor S, Lorig K, Holman HR: A cognitive-behavioral treatment for rheumatoid arthritis. Health Psychol 1988, 7,

7 43. Lorig K: Patient education. Treatment or nice extra? Br J Rheumatol 1995, 34, Hayes KW: Heat and cold in the management of rheumatoid arthritis. Arthr Care Res 1993, 6, Oosterveld FGJ, Rasker JJ: Heat and cold treatment in rheumatic diseases. Rheumatol Eur 1997, 26, Clarke AK: Effectiveness of rehabilitation in arthritis. Clin Rehabil 1999, 13 (suppl.1) Beckerman H, de Bie RA, Bouter LM, De Cuyper HJ, Oostendorp RAB: The efficacy of laser therapy for musculoskeletal and skin disorders: A criteria-based metaanalysis of randomized clinical trials. Phys Ther 1992, 72, Moncur C: Discipline specific standards of care. Physical therapy competencies. A core curriculum in rheumatology for health professionals. I: Banwell BF, Gall V: Physical therapy management of arthritis. NY, Churchill Livingstone, 1988:

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis

Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Hvordan kan forskningsfunn anvendes i egen praksis? Et eksempel på hvordan forskningsresultater fra en valgt artikkel kan brukes i ergoterapipraksis Det stilles økende krav til at ergoterapeuter arbeider

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Forventning om mestring

Forventning om mestring Forventning om mestring et perspektiv på aktivitetsmotivasjon blant klienter med depresjon Av marita mostad, mariken røsnes skjelbred, velsemøy bråten og tore bonsaksen Abstrakt Bakgrunn: Depresjon er

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund

Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund Marit Nilsen Marit Danielsen Grete Ege Grønlund INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektets målgruppe og målsetning... 6 1.3 Prosjektgruppen... 7 1.4 Metode

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet

Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet fag artikkel Fysisk aktivitet og sosial ulikhet: Hvordan forstå ulik involvering i fysisk aktivitet Siri Moe, fysioterapeut, dr. philos, førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie og helsefag, Institutt

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

«Så bruk oss, da!» INasjonal helse- og omsorgsplan slås det fast at brukere

«Så bruk oss, da!» INasjonal helse- og omsorgsplan slås det fast at brukere «Så bruk oss, da!» Organisering av og erfaringer fra samarbeid med brukere i fagutvikling og forskning Ergoterapeuter har lang tradisjon i å samarbeide med brukere i utforming og evaluering av individuelle

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte forskning nr 4, 2012; 7: 380-387 doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158 ORIGINALARTIKKEL > Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Foto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 2012 4. årgang nr 1 Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 1 Klar for en ny dag? Circadin kan brukes i opptil 13

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer