Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan Side 11 Resultat Side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12"

Transkript

1 2013 Årsmelding

2 Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side konferanser 2013 Side Alle foto: Ingvild F. Melien Trondheim kommune ble kåret til Norges kulturskommune Bildene i årsmeldingen er i sin helhet hentet fra Trondheim kommunes kunst og kulturliv. For mer informasjon om Trondheim som kulturby se egne artikler på vår hjemmeside

3 3 Årsmelding 2013 Trikkestallen skatepark. q sammendrag Norsk kulturforum har også i 2013 hatt kultur og samfunn som overordnet innfallsvinkel. Et variert kulturliv er en forutsetning for et levende demokrati, der alle har mulighet for deltakelse, ytring, egenaktivitet og opplevelse, slik både kulturloven og Kulturutredningen 2014 vektlegger. Innspill til, dialog med og oppfølging av Kulturutredningen 2014 har stått sentralt i Norsk kulturforums arbeid gjennom hele året. Kulturutredningens påpeking av behovet for et lokalt kulturløft og forsterking av den kulturelle grunnmuren samsvarer godt med Norsk kulturforums erfaringer og arbeid. Arbeidet i 2013 har fulgt Overordnet handlingsprogram. Det rapporteres fortløpende for dette arbeidet. Rapportene legges ut på vår hjemmeside under satsingsområder. Her ligger også styringsdokumenter og strategidokumenter. Norsk kulturforum arbeider for en løpende dialog med statlige myndigheter, KS, fylkeskultursjefkollegiet og våre egne fylkeslag. Norsk kulturforum opprettet i 2013 møteplassen Forum for kulturorganisasjoner, der vi inviterer nasjonale kulturorganisasjoner det er naturlig å samarbeide med. Lokalt kulturutviklingsarbeid, behov for kulturfaglig tilrettelegger og utviklerkompetanse, og behovet for langsiktige og helhetlige kulturutviklingsstrategier, har vært gjennomgående temaer i dette arbeidet. landsmøtet 2013 ble gjennomført i Narvik Det var 84 påmeldte deltakere. Dette var første landsmøte etter at nye styringsstrukturer ble vedtatt på ekstraordinære landsmøter i Fra og med 2013 gjennomføres det landsmøte hvert år, der alle medlemmer har møte- og stemmerett. Landsmøtet arrangeres i forkant av den årlige landskonferansen. I innspillene til og oppfølgingen av kulturutredningen 2014 har Norsk kulturforum lagt vekt på de utfordringene kommunesektoren står overfor i kulturutviklingsarbeidet. Etter at utredningen ble lagt fram i mars 2013 er det gjennomført møter og samtaler med medlemmer, samarbeidspartnere og andre om konkretisering og oppfølging. kontakt og samarbeid i egen organisasjon har hatt høy prioritet også i Ny organisasjonsstruktur har lagt grunnlaget for andre informasjonskanaler og kontaktmuligheter. Fylkeslagene er fortsatt viktige samarbeidspartnere og ivare tar som tidligere, regionale møteplasser i fylker med egne fylkeslag. I fylker som mangler fylkeslag er det oppnådd mer og bedre direkte kontakt med medlemmene. informasjonsarbeidet har gjennomgående høy prioritet. Hjemmesiden oppdateres jevnlig, og det sendes nyhetsbrev fra denne når nye saker kommer opp. Det sendes informasjon direkte til medlemmene om møter, prosjekter og annen informasjon. De fylkeslagene som ønsker det har egne hjemmesider som undersider til Norsk kulturforums hjemmeside. Landskonferansen 2013, nye kulturløfter lokalkulturens tid?, var lagt til Narvik juni. Konferansen tok utgangspunkt i Kulturutredningen 2014s konklusjoner og forsøkte gjennom foredrag og kulturinnslag å vise hvordan det lokale

4 Merete Morgenstierne: «Ballet Mécanique», Rosenborg park.

5 Årsmelding kulturlivet ser ut fra offentlig, frivillig og privat perspektiv. I forkant av konferansen ble det arrangert studietur til Kiruna, byen der sentrum skal flyttes. Konferansen samlet 130 deltakere, noe som er lavere enn deltakelsen de siste årene. Trondheim kommune ble kåret til Norges kulturkommune Prisen ble offentliggjort og overrakt i forbindelse med kveldsprogrammet 5. juni på landskonferansen i Narvik. De øvrige nominerte var Hammerfest kommune, Kvam kommune og Utsira kommune. Alle landets 428 kommuner kan søke om å bli vurdert for prisen. Fylker med egne fylkeslag kårer vanligvis egne fylkesvinnere som går videre til den nasjonale kåringen. Det var i alt 9 kandidater (10 fylker) som var med i siste vurderingsrunde. Styret har i etterkant av kåringen gått gjennom regler og rammer for arbeidet med Norges kulturkommune. Denne gjennomgangen følges opp i Norsk kulturforum har gjennom flere år vært engasjert i nordisk samarbeid. I 2013 har Norsk kulturforum samarbeidet med representanter fra den svenske satsingen på Cultural Planning. I Norge har Norsk kulturforum i hele 2013 samarbeidet med Sogn og Fjordane fylkeskommune i et pilotprosjekt med 5 deltakende kommuner som tester ut metoden som innfallsvinkel til arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Norsk kulturforum har i 2013 også samarbeidet med Nordisk ministerråd og Kulturstyrelsen/Børnekulturens nettverk i Danmark for etablering av et nordisk nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling mellom kommuner mht. barn, unge og kultur. På våre hjemmesider finnes høringsuttalelser, innspill, artikler, program og rapporter fra konferanser, og andre dokumenter med relevans for lokalt og regionalt kulturutviklingsarbeid. Norsk kulturforum har sunn økonomi. Medlemstallet har stabilisert seg på ca 300 medlemmer. Årsberetning Styrets virksomhet Styret gjennomførte i styremøter. Tre av møtene var lagt til Oslo og Gardermoen. Siste møte høsten 2013 var lagt til Trondheim, Norges kulturkommune Det ble behandlet 41 saker. I tillegg var styret samlet i forbindelse med studietur, landsmøte og landskonferanse i Narvik juni Styreleder og enkeltmedlemmer i styret har i tillegg deltatt på møter og samlinger på nasjonalt og nordisk nivå. Styreleder og nestleder har gjennomført jevnlige møter og samtaler med sekretariatet. Styrets sammensetning : Jorunn Bøe, Risør kommune styreleder Anders Jaarvik, Randaberg kommune nestleder Per Aimar Carlsen, Modum kommune styremedlem Nina Kongtorp, Odda kommune styremedlem Randi Langøigjelten, Hedmark fylkeskommune styremedlem Randi Melgaard, Narvik kommune styremedlem Hilde Pedersen, Bø kommune (Telemark) styremedlem Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune varamedlem Brynjar Pettersen, Øksnes kommune varamedlem Anita Solbakken, Flora kommune varamedlem Styrets sammensetning : Per Aimar Carlsen, Modum kommune styreleder Hilde Pedersen, Bø kommune (Telemark) nestleder Randi Langøigjelten, Hedmark fylkeskommune styremedlem Brynjar Pettersen, Øksnes kommune styremedlem Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune styremedlem Øyvind Stang, Lindås kommune styremedlem Tone Strømø, Sandnes kommune styremedlem Tove Linda Høgstøl, Vennesla kommune - varamedlem Anita Solbakken, Flora kommune varamedlem Dag Willien Eriksen, Hvaler kommune varamedlem Sakene knytter seg gjennomgående til: Innspill til og oppfølging av kulturutredningen 2014 Innspill til statsbudsjett, utredninger med mer Landsmøte 2013 Landskonferanse 2013 Norges kulturkommune 2013 Kultur for samfunnsutvikling, pilotprosjekt Sogn og Fjordane Den kulturelle verktøykassen. Et prosjekt for synliggjøring, informasjon og dialog Regnskap og budsjett Kontakt og samarbeid med fylkeslag, fylkeskommuner, organisasjoner, KS mfl. Trondheim ble kåret til Norges kulturkommune Styret la et av høstens styremøter til Trondheim for å se og høre mer om kommunens tanker om og arbeid med kultur og kulturpolitikk. Styreleder har deltatt på møter med KS og høring på Stortinget om statsbudsjettet. Styreleder har samarbeidet om arbeidet med Norsk kulturforums landskonferanse og fagseminar og fulgt opp arbeidet

6 6 Årsmelding 2012 gjennom møter, e-post og telefon. Enkeltmedlemmer i styret er involvert i pågående arbeid mht nordisk samarbeid om barn, unge og kultur, og gjennomgang av rammer og regler for kåring av Norges kulturkommune. Sekretariatet Norsk kulturforum leier lokaler hos Noregs Ungdomslag og Norsk teaterråd, Tollbugata 17, i Oslo. I tillegg til kontorlokaler har vi også tilgang til møterom når vi trenger dette. Norsk kulturforum har i 2013 hatt en og en halv stilling i sekretariatet. Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær, og Monica Faye administrasjonskonsulent. Hun jobber 50% for Norsk kulturforum og 50% for Norsk teaterråd. Regnskapstjenester kjøpes av Dagfinn Rostad. Designtjenester kjøpes av Unni Flatebø. Det er også kjøpt faglige tjenester fra Narvik kommune i forbindelse med landskonferansen i Narvik. I tillegg kjøpes det tjenester i forhold til enkeltprosjekter og utviklingsprosjekt fra profesjonelle aktører etter behov. Arbeidsmiljøet i sekretariatet er etter styrets vurdering godt. Sykefraværet var i ,58%. Det samarbeides med utleier om HMS tiltak og foretas gjennomgang hvert år. Regler omkring likestilling ivaretas. Norsk kulturforums arbeid påvirker ikke det ytre miljø. Det foretas kildesortering etter Oslo kommunes renovasjonsregler. Arbeidet i perioden har fulgt handlingsprogrammene, slik dette ble vedtatt på Norsk kulturforums landsmøte 5. april 2011 og 5. juni Medlemmer Antall medlemmer har stabilisert seg på ca 300 de siste årene. Det er noen kommuner som faller fra, noen nye kommer til, og antall organisasjonsmedlemmer øker litt. Det er dårlig medlemsdekning i Nord-Norge, Akershus og Hedmark. For øvrige fylker er alle, eller de fleste kommunene medlemmer. Organisasjonsmedlemmene er paraplyorganisasjoner, store kulturorganisasjoner, studieforbund og regionale kulturfellesskap. Felles for organisasjonsmedlemmene er deres arbeid med lokalt kulturliv og kulturutvikling som i de store linjene faller sammen med Norsk kulturforums arbeid. Økonomi Norsk kulturforum mottar statlig driftstøtte fra Norsk kulturråd. Norsk kulturforum har de siste årene hatt stram økonomistyring og opparbeidet en forsvarlig egenkapital. Egenkapitalen er bl.a. ment å sikre egenandel for egne utviklingsprosjekter og samarbeidsprosjekter. Inntektene for 2013 kommer fra medlemskontingent, som utgjør ca 60% og statlig støtte som utgjør resten. Til sammen i underkant av 2,2 millioner kroner. Regnskapet ble avsluttet med et overskudd på kr ,-. Antall medlemmer holder seg på et jevnt nivå. Medlemskontingenten reguleres hvert år med kommunal deflator. Aktive fylkeslag i Norsk kulturforum har i 2013 kunnet søke om inntil kr i støtte til egne aktiviteter og tiltak som konferanser og møter. Det varierer litt i hvilken grad fylkeslagene benytter seg av denne støttemuligheten. Norsk kulturforum betalte i 2013 for en deltaker fra hvert fylke på landsmøte og landskonferanse. For 2013 inkluderte dette både reise og opphold for at alle fylkeslag skulle ha råd til å delta. I tillegg til direkte støtte har styre og sekretariat prioritert midler til møter og reiser for dialog med fylkeslagene. Fylkeslag som ønsker det har gratis hjemmesider. Norsk kulturforum søkte ekstra prosjektmidler fra Norsk kulturråd for Søknaden ble ikke innvilget. Tilgjengelige statlige midler er gjennomgående knyttet opp til kortsiktige prosjekter med snevre temarammer. Norsk kulturforums fokus på helhetlig tilnærming og langsiktig arbeid passer sjelden inn i disse rammene. Overskuddet fra 2012 ble avsatt til organisasjonsutvikling i 2013, organisert under overskriften Den kulturelle verktøykassen. Dette arbeidet kom, bl.a. på grunn av manglende ekstern støtte, ikke skikkelig i gang før mot slutten av året. Tilgjengelige midler for 2013 tillot ikke større satsinger. Midlene i 2013 gikk derfor i hovedsak til faste tiltak. Midlene til Den kulturelle verktøykassen overføres derfor i sin helhet til Kategorier: Fylkeskommuner Kommuner Landsomfattende organisasjoner og institusjoner Lokale og regionale organisasjoner og institusjoner Støttemedlemmer 4 8 5

7 Merete Morgenstierne: «Blåklokkelykter», Rosenborg park. q 7 Prosjektet kultur for samfunnsutvikling handler i stor grad om et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane som er finansiert med støtte fra LUK-midler til Sogn og Fjordane fylkeskommune. I tillegg til prosjektet i Sogn og Fjordane arbeides det også med etablering av et nordisk nettverk knyttet til arbeidet med barn, unge og kultur. Norsk kulturforums andel for begge disse områdene er arbeidstid og reisekostnader. Kostnader knyttet til arbeidet med landskonferansen legges i utgangspunktet opp for å gå i balanse med tilsvarende inntekter. For 2013 ble det imidlertid satt av midler til å dekke deler av deltakeravgiften for å sikre god deltakelse på landsmøte og landskonferanse i Narvik. Konferansen gikk i 2013 med et underskudd på kr Styret bekrefter at det er økonomisk grunnlag for videre drift. Kontakt og samarbeid En stor del av sekretariatets arbeid går med til å følge med i, og følge opp statlige utspill og prosesser i regjering og storting, på tema med relevans for lokalt kulturliv og kulturpolitikk. Departementene og andre statlige instanser arrangerer hvert år møter og konferanser, og Stortinget har høringer meldinger og utredninger de behandler. En viktig del av arbeidet er å bidra til synliggjøring, og debatt rundt, de temaene som tas opp, og tema som ikke tas opp, i disse foraene. Norsk kulturforum jobber mye med å få bedre kunnskap om og forståelse for lokalt kulturarbeid. Norsk kulturforum forsøker å delta på møter og fagsamlinger der departementer og andre statlige instanser har invitert til dialog. Norsk kulturforum har i forkant av Kulturutredningen 2014 sendt flere innspill til arbeidet. Disse kan leses på Kulturutredningen er fulgt opp i etterkant, bla gjennom tema og innfallsvinkler på landskonferansen i Narvik juni. Kulturutredningen er et av grunnlagsdokumentene i arbeidet med egne langsiktige strategier og tiltak. Norsk kulturforum har i 2013 hatt god dialog med KS. Dialogen er knyttet til gjensidig orientering om aktuelle saker og pågående prosesser. KS har et spesielt ansvar for fylkeskultursjefenes samarbeidsorgan og er med på alle møtene i fylkeskultursjefenes AU og kollegiet som helhet. Norsk kulturforum var tilstede på fylkeskultursjefkollegiets felles samling i oktober. informasjonsarbeid Norsk kulturforums hjemmesider fungerer godt som generell informasjon. Hjemmesidene er i utgangspunktet ment å være informative både for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Det sendes ut nyhetsbrev 1 4 ganger i måneden avhengig av relevant informasjon med interesse for medlemmene. Det er opprettet en egen underside for arbeidet med Kultur for samfunnsutvikling. Det opprettes fortløpende egne hjemmesider for de fylkeslagene som ønsker dette. Det er sendt ut generell informasjon til alle medlemmer i forbindelse med landsmøte, landskonferanse, høringssvar til

8 8 Årsmelding 2012 Kulturutredningen 2014, Norges kulturkommune med mer. Informasjonen sendes til postmottak i kommunene, til kontaktpersoner vi har oversikt over i medlemskommunene, til medlemsorganisasjoner og støttemedlemmer. Norsk kulturforum har egen Facebookside og Twitterkonto. Aktiviteten på disse er knyttet til felles møteplasser og generell informasjon. Det arbeides med utvikling av disse for mer målrettet aktivitet. Styreleder og generalsekretæren har også i 2013 skrevet artikler i Kultmag. Artiklene er gjennomgående knyttet til temaer og problemstillinger med relevans for Norsk kulturforums arbeid. Norsk kulturforums landskonferanse Landskonferansen 2013, Nye kulturløfter lokalkulturens tid?, ble arrangert i Narvik juni. Kulturutredningen 2014 ble levert 4. mars. Den slår fast at det er behov for et lokalt kulturløft der den kulturelle grunnmuren styrkes. Den peker på at det har vært nedbygging av politiske og administrative strukturer i den sentrale kommuneadministrasjonen og at kultur i økende grad sees på som et aspekt ved andre politikkfelt. Konferansen tok utgangspunkt i utredningens konklusjoner og forsøkte gjennom foredrag og kulturinnslag å vise hvordan det lokale kulturlivet ser ut fra offentlig, frivillig og privat perspektiv. Den overordnede konklusjonen er at det lokale kulturlivet er mangfoldig både i tilbud og utfordringer, og må følges opp ut fra denne virkeligheten. Det trengs mer forskning og kunnskap om lokalt kulturliv knyttet til både aktivitet, aktører, samarbeid, finansiering med mer. Som del av konferansen var det lagt opp til diskusjon i grupper der deltakerne kunne diskutere egne og felles erfaringer. Rapportene fra disse gruppene er lagt til grunn for styrets videre arbeid med oppfølging av utredningen. I forkant av konferansen ble det arrangert studietur til Kiruna, byen der sentrum skal flyttes. Studieturen omfattet også tur med Ofotbanen med orientering om historie og kultur fra byggingen av banen, Narviks historie og utvikling med mer. Norges kulturkommune Norsk kulturforum kårer annet hvert år Norges kulturkommune. Gjennom prisen ønsker Norsk kulturforum å synliggjøre kommunenes kulturengasjement og innsats for et godt og allsidig kulturtilbud. Arbeidet med forankring av kulturloven, godt planverktøy og gode rammer for både egenaktivitet og opplevelser (kulturloven) er viktig i vurderingen. I utgangspunktet har alle landets 428 kommuner anledning til å søke om å bli vurdert for prisen. Det ble vinteren 2012/2013 arrangert kåringer i våre aktive fylkeslag. Vinnerne fra disse fylkene sammen med en frittstående søknad fra et annet fylke ble vurdert for den nasjonale prisen. Dessverre var bare 10 fylker representert i kåringen av Norges kulturkommune De fire nominerte til prisen var Hammerfest kommune, Kvam kommune, Trondheim kommune og Utsira kommune. Trondheim kommune ble kåret til Norges kulturkommune 2013 i forbindelse med kveldsprogrammet på landskonferansen i Narvik 5. juni. Styrets møte i november var lagt til Trondheim for å bli bedre kjent med kommunen og oppleve noe av bredden i kommunens kulturliv og aktivitet. Det ble i forbindelse med dette møtet laget tre artikler som viser ulike deler av kommunens satsinger og tiltak. Disse kan leses på våre hjemmesider. På høstens første styremøte satte styret ned en komite for gjennomgang av rammer og regler for arbeidet med Norges kulturkommune. Denne gjennomgangen følges opp i Organisasjonsutvikling Norsk kulturforum arbeider kontinuerlig for bedre kommunikasjon med, informasjon til, og relevante prosjekter for medlemmene. Fram til 2013 foregikk mye av dette arbeidet gjennom fylkeslagene. I 2013 har kontakten i tillegg også gått direkte til medlemmene med relevant informasjon om pågående prosjekter, prosesser, landsmøte, landskonferanse og Norges kulturkommune. Det er fremdeles store variasjoner mellom fylkeslagene. Fylkeslagenes tilbud speiles også i medlemstilgang og avgang. Både styret og administrasjonen har prioritert møter med og oppfølging av fylkeslagene. Det ble overført midler til organisasjonsutvikling fra Disse midlene har stått urørt i hele perioden grunnet manglende ekstern støtte til planlagte tiltak og prosjekter. Organisasjonsutviklingsarbeidet sees på som en kontinuerlig prosess. Det handler om relevante og gode møteplasser, prosjekter, samarbeid, utvikling med mer. Møteplassene er landsmøte, landskonferanse og regionale konferanser, møter og studieturer. Informasjonen til medlemmene er knyttet til hjemmeside og direkte e-post.

9 ÅRSMELDING Prosjektarbeid Norsk kulturforum har i 2013 arbeidet med to hovedprosjekt, Kultur for samfunnsutvikling og Den kulturelle verktøykassen. kultur for samfunnsutvikling handler om å involvere innbyggere, næringsdrivende, offentlig, frivillige og private interessenter i steds- og samfunnsutvikling. Det handler om en bred og inkluderende kartlegging og synliggjøring av stedets egenart og ressurser. Målet er en felles tverrsektoriell visjon for utvikling av eget lokalsamfunn der stedets kulturelle ressurser, bade materielle og immaterielle er sentrale. Norsk kulturforums arbeid med kultur for samfunnsutvikling tar utgangspunkt i metoder og innfallsvinkler som på engelsk kalles Cultural Planning og Cultural Mapping, eller planning culturally. Begrepet Cultural Planning favner mye bredere enn kulturplanlegging. Det handler om få bredere innspill fra og dialog med befolkningen som helhet; og nye innfallsvinkler til samarbeid på tvers av sektorgrensene. Kultur blir i denne sammenheng både selve kulturlivets tiltak og aktiviteter, men også måten vi jobber på, hvilke holdninger og verdier vi har, eller som svenskene kaller det, plassens sjel. Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomfører i 2013 og 2014 i samarbeid med Norsk kulturforum et pilotprosjekt med utgangspunkt i denne tilnærmingsmetoden. Prosjektet er finansiert gjennom LUK-midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og omfatter 5 kommuner i fylket: Eid, Gulen, Leikanger, Naustdal og Solund. De fem kommunene har ulike innfallsvinkler og begrunnelse for å delta, men felles for dem alle er behovet for å se med nye øyne på pågående og nye utfordringer, prosesser og tiltak. Norsk kulturforum ønsker å dokumentere kulturarbeidene i de nominerte til prisen Norges kulturkommune 2011 og Norsk kulturforum ønsker videre å legge til rette for informasjonsformidling og kommunikasjon via ulike kanaler på internett. Det handler om å videreutvikle hjemmesiden, utvikle en egen blogg og følge opp facebook og twitter på en hensiktsmessig måte for våre medlemmer. samarbeid med andre kulturorganisasjoner Norsk kulturforum har god kontakt med nasjonale og regionale kulturorganisasjoner og samarbeider med dem om konkrete saker og innspill der dette er naturlig. Norsk kulturforum opprettet i 2013 møteplassen Forum for kulturorganisasjoner der vi møter våre medlemsorganisasjoner og andre organisasjoner det er naturlig å samarbeide med for å sikre godt lokalt kulturarbeid. AVslUtning Norsk kulturforum har fremdeles mange utfordringer å ta fatt i. Med stramme budsjetter må vi finner innfallsvinkler og løsninger som sikrer gode informasjons- og kommunikasjonskanaler for kontakt og samarbeid med medlemmene uten for store omkostninger. Hovedtyngden av medlemmene er kommuner og fylkeskommuner, der mange av våre kontakter sitter som eneste ansvarlig for kulturarbeidet i egen kommune. Disse trenger møteplassene våre og etterspør faglig påfyll. Norsk kulturforum tilstreber god kontakt med medlemmene. Her er velfungerende fylkesledd en uvurderlig ressurs. Norsk kulturforum arbeider kontinuerlig med finne nye innfallsvinkler, nye samarbeidspartnere og nye finansieringskilder for å nå overordnede mål og dekke medlemmenes behov for felles møteplasser, kompetanseheving og informasjon. Arbeidet med den kulturelle verktøykassen, startet høsten Prosjektet har for øyeblikket to innfallsvinkler. Styret i Norsk kulturforum, 19. mars 2014 Per Aimar Carlsen STYRELEDER Brynjar Pettersen STYREMEDLEM Randi Langøigjelten STYREMEDLEM Hilde Pedersen NESTLEDER Ellen Samuelsen STYREMEDLEM Tone Strømø STYREMEDLEM Øyvind Stang STYREMEDLEM Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

10 10 ÅRSMELDING 2013 Aktivitetslokaler/fritidsklubber.

11 Handlingsplan Overordnet handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer. Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Vi har bidratt til et lokalt kulturløft. Vi har bidratt til å bygge og sikre den kulturelle grunnmuren. Vi har bidratt til å gjøre kultur til en viktig del av den demokratiske infrastrukturen der kulturpolitikken har en samfunnsmessig forankring. Vi har bidratt til systemer for kvalitetsheving og kvalitetssikring av kultursektoren. Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling. Arbeide for samordning av kulturrelaterte oppgaver i offentlig sektor. Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer. Sette fokus på utviklingstrekk og trender og synliggjøre konsekvensene for lokalt kulturarbeid. Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler, der kulturlovens intensjoner nedfelles i konkrete planer og strategier. Alene eller i samarbeid med andre, utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv. Synliggjøre gode eksempler på lokalt kulturarbeid. Norsk kulturforum har i perioden vært aktiv som premissleverandør i form av innspill og høringer overfor Storting, regjering og andre nasjonale aktører. Den kulturelle grunnmuren, utviklingstrekk og konsekvenser og kulturloven har vært sentrale tema. Arbeidet er gjennomført i regi av Norsk kulturforum, men også som fellesprosjekter i samarbeid med andre nasjonale kulturaktører. Det er lagt mye arbeid i å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid. Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling. Gjennomføre kompetansehevende tiltak for utvikling av uttrykksformer, institusjoner og arenaer. Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor. Det er gjennom Norsk kulturforums møteplasser og nettverk nasjonalt og regionalt gjennomført møter, konferanser og studieturer med interesse for medlemmer og andre. Møteplassene legges opp med mål å bidra til nettverksbygging, kompetanseheving og kompetansedeling. Norsk kulturforum driver ikke tradisjonell kursvirksomhet eller kompetansegivende opplæring. Norsk kulturforum skal arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning. Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid. Arbeide for mangfold og inkludering gjennom åpne og tilgjengelige arenaer. Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov. Norsk kulturforum har gjennom mange år hatt sterkt fokus på kulturlokaler. Egnede og tilgjengelige lokaler er avgjørende for et levende kulturliv, til innøving, utøving, formidling, møter, lager med mer. Det er gjennomført møter, skrevet artikler og levert innspill til sentrale myndigheter.

12 12 RESULTAT 2013 Resultat Noter Resultat 2013 Budsjett 2013 Resultat 2012 Egne inntekter Sum tilskudd sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Prosjekter og tiltak sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

13 BALANSE Balanse pr Noter Nord- Trøndelag fylkeskommue Sør-Trøndelag fylkeskommune sum fordringer Bank sum innskudd sum omløpsmidler sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD: Annen egenkapital Årets resultat sum annen egenkapital Leverandører Overført fra NOKU Finmark Avsatt til organisasjonsutvikling NOKU Oslo /Akershus sum kortsiktig gjeld Skattetrekk Aga Aga av feriepenger Utgående mva Inngående mva Inngående mva lav sats Avsatt til feriepenger skyldig offentlige avgifter sum gjeld sum egenkapital og gjeld Oslo, Per Aimar Carlsen STYRELEDER Brynjar Pettersen STYREMEDLEM Randi Langøigjelten STYREMEDLEM Hilde Pedersen NESTLEDER Ellen Samuelsen STYREMEDLEM Tone Strømø STYREMEDLEM Øyvind Stang STYREMEDLEM Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

14 14 NOTER 2013 Noter regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. note 1: lønnskostnader Lønn og feriepenger Styrehonorar Andre honorar / lønn prosjekter Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader sum lønnskostnader Gjennomsnittlig ansatte: 2 personer; 1,5 årsverk De kollektive pensjonsforpliktelser for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien og eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefondet blir regnet som pensjonskostnad i året. Årets premie er kr revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 er på kr eksklusive 25 % mva. note 2: Resultat i år, et overskudd på kr overført til konto 2050 annen egenkapital. note 3: Bank: Av dette er kr bundet i skattetrekk. note 4: Annen kortsiktig gjeld er avsetning til organisasjonsutvikling. Denne ble ikke realisert i 2013 pga. avslag på ekstern støtte og utsatt prosjektstart. note 5: inntekter Landskonferansen: kr Medlemskontingent: kr Andre inntekter: kr Norsk kulturråd: kr sum inntekter: kr

15 15 Rockheim. 9 Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson: «Reflexions», Museumsparken. t

16 16 Revisjonsberetning 2013

17 Revisjonsberetning

18 18

19 19 Aktivitetslokaler/fritidsklubber.

20 20 KONFERANSER 2013 Nye kulturløfter lokalkulturens tid? norsk kulturforums landskonferanse juni, narvik 2013 Norsk kulturforums LANDSKONFERANSE juni, Narvik NYE KULTURLØFTER LOKALKULTURENS TID? Askepott, ballettforestilling, 2012, Narvik. Foto: Infoto/Harald Harnang Program: norsk kulturforum ønsker gjennom konferansen å løfte fram det helhetlige kulturarbeidet i kommunene. vi tar utgangspunkt i kulturutredningen 2014 som påpeker behovet for et lokalt kulturløft. vi har en kulturlov. kultur er viktig i stedsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og på mange andre områder i samfunnet. det er i lokalsamfunnet barn møter kulturlivet og ungdom utvikler sine talenter. det er også her kunstnere og kulturarbeidere finner jobb og oppdrag, i offentlig, frivillig eller privat sektor. OnsDAg 5. juni Registrering og lunsj VELKOMMEN Programleder Steingrim Sneve Velkommen v/ordfører i Narvik Tore Nysæter og avtroppende styreleder i Norsk kulturforum Jorunn Bøe Åpningsforedrag v/anne Enger, leder for Kulturutredningen 2014 LOKALT KULTURLIV HVA SNAKKER VI OM? fra et kommunalt perspektiv v/kultursjef Arne Vinje, Bodø kommune. Hvilke utfordringer står kommunene overfor i overordnet planlegging og tilrettelegging? Hvordan favne og forene offentlig, frivillig og privat aktivitet til en helhetlig politikk? Bodø kommune var en av de nominerte kandidatene til prisen Norges kulturkommune i fra frivillig kultursektors perspektiv v/morten Hagevik, generalsekretær Norsk teaterråd. Frivillige kulturorganisasjoner bidrar med et bredt spekter av kulturaktiviteter, tiltak og opplevelser. Hvordan ser kulturorganisasjonene på lokalt kulturutviklingsarbeid? fra et kunstnerperspektiv v/trond Hugo Haugen, kunstner. Hvilken plass og rolle har kunstneren i det lokale kulturlivet? DEBATT HVA TRENGER VI? Kulturutredningen 2014 slår fast at det er behov for et lokalt kulturløft der den kulturelle grunnmuren styrkes. Den peker på at det har vært nedbygging av politiske og administrative strukturer i den sentrale kommuneadministrasjonen og at kultur i økende grad sees på som et aspekt ved andre politikkfelt. Vi legger opp til debatt i grupper der vi ønsker innspill fra alle gruppene ut fra konklusjonene i Kulturutredningen 2014 og foredragene i forkant av debatten. Innspillene vil bli samlet inn og systematisert som grunnlag for videre arbeid KÅRING AV NORGES KULTURKOMMUNE v/anne Enger KULTURPROGRAM Nord Norge presenterer seg MIDDAG

21 Konferanser TORSDAG 6. JUNI KULTUROPPVÅKNING, NB: Alle må sitte i salen DET MANGFOLDIGE LOKALE KULTURLIVET Etter kulturutredningen v/georg Arnestad, kulturforsker og debattant. Hvilke utfordringer har vi, hvilke muligheter ser vi og hva bør vi gjøre? Hva gjør og hva betyr kulturskole, bibliotek, kulturminner mm for kulturliv og lokalsamfunn? Tana, årets kulturskolekommune 2012: Slik jobber vi. v/kulturskolerektor Dag Broch Kulturutredningen 2014 peker på folkebibliotekene som en av «taperne» i kulturløftet. Hvordan ser bibliotektilbudet og utfordringene ut fra et fylkeskommunalt perspektiv? v/karianne Aam, fylkesbiblioteksjef Hedmark fylkeskommune kandidatene til Norges kulturkommune Begrunnelsen for nominasjonen var bl.a. kommunens arbeid med og for frivillige kulturorganisasjoner. Hvordan lykkes med samarbeid mellom kommune og frivillighet v/utredningssjef Stian Slotterøy Johnsen Frivillighet Norge Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling v/kjærsti Gangsø, daglig leder, Studieforbundet Kultur og Tradisjon TANKER FOR HJEMVEIEN v/nasra Omar, slagverker og produsent 1500 VEL HJEM Kulturminner og samisk kultur v/arne Håkon Thomassen, Seniorrådgiver Sametinget. Hvilken plass og rolle har kunstnerne i den helhetlige kulturpolitikken? v/synnøve Persen, billedkunstner og forfatter Hva gjør og hva betyr de frivillige kulturorganisasjonene for tilbud og aktiviteter i den enkelte kommune? Kommunen fyrbøter eller brannslukker? Hvordan samarbeide med ildsjelen? v/enhetsleder for kultur Øyvind Stang, Lindås kommune. Lindås kommune var en av de nominerte

22 22

23 Merete Morgenstierne: «Ballet Mécanique», Rosenborg park. t Grafisk utforming: Unniform

24 Tollbugata 17 Postboks 414, Sentrum, 0103 Oslo T:

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg Landsmøte Mandag 23. mai 2016 kl. 1700 2000 Sted: Quality Hotel Tønsberg Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2015 3. Regnskap 2015 4. Innkomne saker: Ingen innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12 Årsmelding 2016 Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side 10 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2016 Side 16 17 konferanse 2016 Side 18 Foto: Åse Vigdis Festervoll

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 2014 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2014 Side 18 19 konferanser 2014 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, 1030-1800 Møte med fylkeslagsledere 1030-1400 Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 31/2014:

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14 2015 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2015 2016 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2015 Side 18 19 konferanser 2015 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 3 2016-2017: Sakliste Sted: Radisson Blu, Bergen Tid: Mandag 30.01.2017 kl. 1200-1730 Sak 1/2017: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2017: Godkjenning av protokoll, Styremøte 2, Periode

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 22. januar kl. 1030-1800 Sak 1/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 2,

Detaljer

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents.

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents. 2012 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2011 2013 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2012 Side 19 21 Melding fra Kontroll-

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Sted: Scandic Bystranda hotell Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2014 3. Regnskap 2014 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2015-2016 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Sted: Øvre Slottsgate 2b Tid: Onsdag 2. september 2015, 1100-1800 Sak 18/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 4,

Detaljer

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste. Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00 Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 5 2015-2016: Sakliste Sted: Nordnes bydelshus, Bergen Tid: Onsdag 20.04.2016, 1100 1800. Felles middag etter møtet Sak 11/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2016: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl. 17.00-20.00 Sted: Scandic hotell Alta Sakliste Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2016 3. Regnskap 2016 4. Innkomne saker: a. Sak 4a/2017: Norsk kulturforum

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges frem til behandling. Vedlegg:

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn,

NORSK KULTURFORUI^S ' ' %. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, ^ ihowdm \\i'i' t!. fs^i.mlm,' NASJONAL KULTURPOLITIKK - LOKALE UTFORDRINGER

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

1 Notatet bygger på erfaringer fra arbeidet med et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane med fem pilotkommuner.

1 Notatet bygger på erfaringer fra arbeidet med et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane med fem pilotkommuner. Kultur for samfunnsutvikling 1 Kultur for samfunnsutvikling handler om å involvere innbyggere, næringsdrivende, offentlig, frivillige og private interessenter i steds- og samfunnsutvikling. Det handler

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vinje kommune Norges kulturkommune Foto: Silje Hjelle Strand. Melding om virksomheten Norsk kulturforum

Vinje kommune Norges kulturkommune Foto: Silje Hjelle Strand. Melding om virksomheten Norsk kulturforum Vinje kommune Norges kulturkommune 2009. Foto: Silje Hjelle Strand Melding om virksomheten Norsk kulturforum 2007-2009 www.noku.no Kom og dans-avslutning i Vinje. Foto: Signe Marie Kittelsaa Gruppe fra

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer