del II: Prosjektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "del II: Prosjektering"

Transkript

1 Belegningsstein og heller i betong teknikk del II: Prosjektering Basert på heftet «Belegningsstein og heller i betong en veiledning» utgitt av Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunalt planarbeid tilgjengelighet I Rundskriv T-5/99B «Tilgjengelighet for alle» fra Miljøverndepartementet heter det: I reguleringsplaner og bebyggelsesplaner bør utforming som gir god tilgjengelighet fastlegges på plankartet, i bestemmelser og i evt. retningslinjer. På denne måten sikrer man at for eksempel krav i Teknisk forskrift ivaretas eller at løsninger som ikke omfattes av forskriftene, innarbeides ved utforming. Samtidig sikres berørte grupper innsyn og uttalerett til valgte løsninger gjennom offentlig ettersyn. Følgende punkter er ikke uttømmende og har varierende detaljeringsgrad, men gir noen innspill til hvordan tilgjengelighet kan sikres ved utforming av detaljer på plankartet og/eller som bestemmelser: Tilstrekkelig bredde på gangarealer Gangarealer uten hindre og trinn. Markering av overganger (f.eks. med høydeforskjell på 20 mm) der det er behov for dette Tilfredsstillende stigningsforhold Jevnt og sklisikkert dekke Rampe i stedet for trapp Sammenhengende ledelinjer, enten naturlige eller kunstige, som gir synshemmede mulighet til å orientere seg Visuell informasjon gitt på en klar og tydelig måte 5 10 % parkeringsplasser anlegges, reserveres, merkes og skiltes for bevegelseshemmede. En fornuftig anvendelse av belegningsstein og heller kan være en del av tiltakene for å sikre tilgjengelighet for alle. Artikkel om utførelse kommer i neste nr. av MUR+BETONG Illustrasjoner: Jørn Steen, Lenes Sigbjørn Reklamefoto AS, Informasjonspartner AS, Cowi AS, Aaltvedt Betong AS, Asak Miljøstein AS, Østraadt Stein AS, Norcem AS Dekke Bærelag Belegningsstein Settelag Øvre bærelag Nedre bærelag Forsterkningslag Evt. Fiberduk/ filterlag Undergrunn Dimensjonering av veier og plasser Overbygningen på en vei med belegningsstein inndeles normalt i dekke, bærelag og forsterkningslag se figur. Veidekket består av et slitelag av belegningsstein og et settelag. Bærelaget vil for veier med stor trafikk som regel være oppdelt i et øvre og et nedre bærelag. Vi har gode erfaringer med dekker av belegningsstein av betong på bærelag av mekanisk stabilisert knust fjell, også på tungt belastede områder. Dersom undergrunnen består av finkornige materialer og/eller forsterk ningslaget består av grove materialer, er det behov for fiberduk under forsterkningslaget for at dette ikke skal bli infiltrert av finstoff fra materialet i grunnen. Statens vegvesens Håndbok 018 «Vegbygging» om dimensjonering av veier og plasser med dekke av belegningsstein danner grunnlag for beskrivelsen i denne artikkelen. Bruk av dimensjoneringstabellen (neste side) vil sikre tilfredsstillende bæreevne under de mest ugunstige forhold; i teleløsningsperioden om våren. Vil man gardere seg mot telehiv, er det behov for en mer inngående vurdering se Håndbok 018. MUR+BETONG

2 teknikk Porsgrunn sentrum Statens vegvesen, Håndbok 018: Dimensjonering av overbygning med belegningsstein av betong, typiske materialer med lagtykkelser i cm. Dimensjoneringstabellens forkortelser og betegnelser kan være vanskelig å forstå for de som ikke arbeider med veibygging til daglig. I det følgende er disse kort omtalt. For veier er dimensjoneringen knyttet til trafikkgrupper. Trafikkgruppene er knyttet til begrepet «Sum ekvivalente 10 tonns aksellastpasseringer i dimensjoneringsperioden». Dette er et begrep som både tar hensyn til meng den av tunge kjøretøyer og hvor tunge de er. Som en grov angivelse av trafikkgruppene kan de kobles til årsdøgntrafikken, ÅDT, som sannsynligvis er et mer kjent begrep. Andel tunge kjøretøy = 10%, gir følgende grunnlag for å velge trafikkgruppe ved dimensjonering: Trafikkgruppe ÅDT ved 10% tunge kjøretøy A B C D Tabellen er basert på følgende forutsetninger: - Vei med to kjørefelt - Dimensjoneringsperiode 20 år - Tillatt aksellast 10 tonn - Årlig trafikkvekst 2% For en komplett beregning ut fra detaljerte trafikkdata, henvises det til Håndbok 018. Bærelag Dimensjoneringstabellen beskriver fire typer materialer som de mest aktuelle til bære lag. Forkortelsene er: Ag asfaltert grus et av de mest brukte asfaltbærelagene i veibygging. Under belegningsstein er det viktig at bærelaget ikke blir for tett. Ved bestilling av Ag må man derfor forsikre seg om asfaltprodusenten bruker en massesammensetning som gir et åpent bærelag. Vanlig Ag kan normalt ikke brukes. Ap asfaltert pukk; har mindre bindemiddel enn det som er vanlig i Ag, og mer åpent steinskjelett. Derfor er Ap mer egnet enn Ag til bærelag på arealer med belegningsstein. Fk knust fjell; har frem til nå vært en svært vanlig betegnelse i norsk veibygging. De nye EU-kravene til steinmaterialer, som nå også gjelder i Norge, har en helt annen måte å angi forskjellen mellom knust fjell og knust grus. Ag over Fk; et øvre bærelag av Ag over et nedre bærelag av Fk. De materialer som er angitt under Bærelag, er alternative materialer. På en parkeringsplass med lett trafikk kan man f.eks velge mellom et bærelag av 10 cm knust fjell eller et bærelag av 6 cm asfaltert pukk. Det tabellen angir som «typiske materialer» er en presisering av at det kan være aktuelt å bruke andre materialer. 48 MUR+BETONG

3 Av dimensjoneringstabellen ser man at Vegnormalene har begrenset anvendelsen av knust fjell som et komplett bærelag til trafikkgruppe A og B. Denne begrensningen har minimale konsekvenser for de veier hvor belegningsstein er aktuelt. Nærmere 80% av riksveinettet, mer enn 95% av fylkesveinettet og ca 99% av det kommunale veinettet i Norge er i trafikkgruppe A eller B. I praksis vil bærelag av knust fjell være et godt og sannsynligvis det rimeligste alternativ for de fleste veier og plasser med belegningsstein og heller av betong. Forsterkningslag Nedre del av dimensjoneringstabellen angir tykkelsen på forsterkningslaget avhengig av trafikken og materialene i grunnen. Også i denne delen av tabellen finnes det noen forkortelser som kanskje trenger en forklaring: Cu (om grus og sand): graderingstall. Et enskornet materiale er relativt ustabilt og krever tykkere overbygning enn et velgradert materiale. I dimensjoneringstabellen er grensen mellom velgradert og ensgradert materiale satt ved Cu = 15. T1 til T4 uttrykker materialenes telefarlighet. T1 angir et ikke telefarlig materiale, T4 et svært telefarlig materiale. su-verdi materialets udrenerte skjærfasthet. For silt og leire i grunnen har tabellen fire kategorier. For de mer bløte leirene er tykkelsen på forsterkningslaget oppdelt i to verdier. Hvilken verdi som anbefales benyttet avhenger av de anleggstekniske forholdene på stedet. For leire med udrenert skjærfasthet 25 37,5 kpa, ser en f.eks at tykkelsen på forsterkningslaget for en parkeringsplass med lett trafikk er angitt som Dersom arbeidet utføres med lette maskiner og anleggstrafikken skjer med lette kjøretøyer er det tilstrekkelig med et 40 cm tykt forsterkningslag. Ved normal anleggstrafikk er det anleggsperioden som bestemmer tykkelsen på forsterkningslaget. Tykkelsen er satt til 70 cm ( cm). Kravet er det samme uavhengig av den trafikken man seinere forventer å få på den ferdige plassen/veien. Dimensjoneringseksempel Betraktningene ovenfor kan sammenfattes i følgende dimensjonerings eksempel: - Parkeringsplass - Dekket og overbygningen skal tåle tunge kjøretøy - Materialet i grunnen er fast leire (su > 50 kpa) - Normal anleggstrafikk Tabellen gir da følgende dimensjonering av overbygningen: Dekke 8 cm belegningsstein på 3 cm settelag Bærelag Vi velger 15 cm knust fjell Forsterkningslag 60 cm knust grus eller fjell Med leire i grunnen må det brukes fiberduk på traubunnen for å unngå at finstoff trenger opp i forsterkningslaget og reduserer bæreevnen. Hvilke krav som skal settes til geotekstilene avhenger av hvor bløt grunnen er og hvor grove steinmaterialer det skal brukes i forsterkningslaget. Dersom anleggstrafikken på forsterkningslaget er betydelig, vil det på bløt leire ofte være nødvendig med større tykkelser enn det som er angitt i tabellene. For slike forhold skal tykkelsen på forsterkningslaget vurderes spesielt. Et alternativ til tykke forsterkningslag på bløte underlag kan være å anvende geonett i underkant av forsterkningslaget. Håndbok 018 at tykkelsen på forsterkningslaget derved kan reduseres med opp til 15 cm. En slik reduksjon er imidlertid betinget av at det for det nettet som brukes, foreligger en dokumentasjon av forsterkningsegenskapene. Dimensjonering av industriarealer og terminalanlegg En av de største utfordringene er å få klarlagt hvilke påkjenninger dekket og fundamentet utsettes for. Dersom vi skal dimensjonere en overbygning på en containerterminal, må vi vurdere både de påkjenninger dekket får ved lagring av containerne, og påkjenningene fra containerhåndteringsutstyret. En 40 fots container kan ha en totalvekt i størrelsesorden 40 tonn. Det er imidlertid relativt vanlig å anta en dimensjonerende totalvekt i størrelsesorden 21 tonn. I hvert hjørne av containeren er det en fot med areal 288 cm 2. Dersom vi antar at det lagres fire containere i høyden, får vi en påkjenning på dekket i størrelsesorden 7,3 MPa: x 4 x 10 = 7,3 MPa 4 x 0,0288 Dimensjoneringshåndboken til de engelske havnemyndighetene angir at denne belastningen skal multipliseres med to faktorer. Én faktor tar hensyn til at alle fire containerne i høyden som regel ikke er like tunge, en annen faktor tar hensyn til at underlaget som regel ikke er perfekt flatt og teknikk MUR+BETONG

4 teknikk Tre eksempler på anlegg med bærelag av knust fjell Nedenfor er det vist tre eksempler på dimensjonering av arealer med dekke av belegningsstein. Alle tre er utsatt for relativt store påkjenninger. SAS, Teknisk base, Gardermoen Utført : 1998 Område : Flyside (flyoppstilling) Areal med betongstein : m 2 Type betongstein : Låsestein Tykkelse 80 mm Dim. last : Boeng 767 (nesehjul) Skade på asfalt dekket etter container at man derfor får noe skjevbelastninger på de fire føttene. Med disse faktorene angir håndboken en dimensjonerende påkjenning på 7,27 MPa. Et vanlig asfaltdekke vil ikke tåle påkjenninger i denne størrelsesorden uten plastiske deformasjoner. Selv etter relativt kort tids lagring vil containerens føtter presses ned i asfaltdekket slik at belastningene blir fordelt på et vesentlig større areal. Dersom man ønsker et dekke uten «fotavtrykk», vil som regel valget stå mellom belegningsstein eller et betongdekke. Det finnes en rekke forskjellig utstyr for håndtering av containere på et terminalanlegg. Det mest vanlige er RTGkraner (Rubber Tyred Gantry Cranes), Straddle Carriers og Reachstackere. I tabellen nedenfor er det vist noen typiske data for to typer reachstackere fra Kalmar. Utstyret har en egenvekt på tonn. Med en container på 45 tonn får man en aksellast på rundt 95 tonn, som vist i tabellen nedenfor. Imidlertid er lufttrykket i dekkene ikke spesielt høyt, noe mer enn 900 kpa som er tillatt på tunge kjøretøy på offentlig vei. Data for to Reachstackere fra Kalmar: DRD420-60S5 DCD420-12G Lufttrykk i dekk kpa kpa Aksellast 40 tonn last 94,7 tonn 92,0 tonn Antall hjul på drivakselen 4 stk 4 stk Kontaktflate pr. hjul 440 * 538 mm 440 * 523 mm Senteravstand mellom hjul 0,60 m 0,60 m Senteravstand mellomhjulpar 3,03 m 3,03 m SAS Cargo, Gardermoen Utført : 1998 Område : Godsterminal Areal med betongstein : m 2 Type betongstein : Låsestein Tykkelse 80 mm Dim. last : Trailere/containere NSB-Gods, Narvik Utført : 2001 Område : Lastegate 3l Areal med betongstein : m 2 Type betongstein : Låsestein Tykkelse 80 mm Dim. last : Containertrucker, aksellast 110 tonn Med de belastninger som overbygningen på en containerterminal blir utsatt for, blir et dekke av belegningsstein og et bærelag av betong en svært aktuell løsning. Ref. dimen sjoneringsreglene i håndboken fra the British Ports Association:: The Structural Design of Heavy Duty Pavements for Ports and other Industries, MUR+BETONG

5 Vannavrenning Av hensyn til både kjørendes og de gåendes sikkerhet og komfort må det etableres et tilstrekkelig fall for effektiv fjerning av overflatevann. Et dekke med vanndammer og tilhørende sølesprut vil i sommerhalvåret være til stor iritasjon. I vinterhalvåret vil det i tillegg gi risiko for glatte, isete partier. God avrenning sikres ved: fall mot tilstøtende terreng fall mot sluk fall mot slisserenner For å sikre en tilfredsstillende vannavrenning må dekket ha et fall på minst 2,0 %. Ved mindre fall vil selv ubetydelige svanker føre til vann dammer. NS 3420 angir følgende krav til resulterende fall: - Kjørearealer minimum 2,5% - Andre arealer minimum 2,0% Dette er minimumskrav som ikke gir full sikkerhet mot vanndammer. Det anbefales derfor å øke fallet til minst 2,5% nær inngangspartier og andre områder hvor vanndammer vil være spesielt irriterende. Riktig valg av fugeretning i forhold til fallretningen vil bidra til en rask horisontaltransport av overflatevann. Dette er spesielt viktig på steder der man ønsker minst mulig fall. teknikk Linjefjerning eller punktfjerning av overflatevann? Ved linjefjerning er det enkelt å etablere tilfredsstillende fall. Men systemet er krevende med hensyn til slamtømming, som bør utføres regelmessig. Punktfjerning, hvor det etableres et mønster av sluk på området, er mer krevende med hensyn til etablering av gode fallforhold. Men slamtømming er som regel enklere. Terminaler for containere et et av de stedene hvor linjefjerning kan ha en fordel fremfor punktfjerning. På slike områder er det viktig å ha mest mulig ensartede fallforhold, både av hensyn til lagring og håndtering av containerne. God vannavrenning må også sikres for snøsmeltingen, når brøytekantene ofte stenger for avrenning ut til sidene. Drenering av fundament I tillegg til å få et tilfredsstillende avløp for overflatevannet, må selve veifundamentet dreneres. Det er svært viktig å unngå at settelaget under belegningssteinene blir mettet av vann. Hvis dette skjer, reduseres bæreevnen vesentlig, med setninger og spordannelse som resultat. Riktig fuging og vedlikehold av fugene er en forutsetning for tilstrekkelig tetthet i belegningssteinslaget. På et nylagt dekke med belegningsstein kan man anta at ca 30% av vannet på overflaten trenger ned i settelaget gjennom fugene og må dreneres ut. Etter hvert blir fugene tettere og vanngjennomgangen reduseres til ca 5%. Fugeforsegling vil minske vanngjennomgangen ytterligere, men noe vann vil alltid trenge ned i settelaget, og dette må dreneres ut. Gartnerier benytter ofte belegningsstein som dekke, bl.a. på grunn av den gode drenerings evnen Kantsikring En forutsetning for at underlag med belegningsstein får lang levetid, er at det lages en god kantsikring. Kantsikringens oppgave er å holde sammen underlaget, slik at trafik ken ikke dytter steinene fra hverandre og underlagets bæreevne blir redusert. Hvis belegningen grenser til en bygning eller liknende, er det normalt ikke noe behov for ekstra kantsikring. Hvis dette ikke er tilfelle, kan kantsikringen for eksempel bestå av en betongkantstein som settes i tørrbetong, eller det kan støpes en kant i betong. Selv om belegningen avsluttes med en spesiell kantstein som går inn i den øvrige belegningen, er det likevel nødvendig å lage en kantsikring. Der hvor dekket av belegningsstein støter mot andre fleksible dekker ( f.eks asfalt) vil det normalt ikke være behov for noen spesiell kansikring. Det tilstøtende dekket vil MUR+BETONG

6 teknikk Synlig kantavslutning Ikke synlig kantavslutning fungere som en fullgod kantsikring i seg selv. Erfaring med betongdragere mellom slike fleksible dekker er mindre god. Over tid kan man få setninger i de fleksible dekkene mens betongdrageren blir liggende i ro. Resultatet blir oppstikkende kanter som kan være til ulempe for vannavrenningen, snøbrøytingen om vinteren og på annen måte være uheldig for bruken av arealene. Dekke på stive kontruksjoner Der det benyttes et dekke av belegningsstein på konstruksjoner, f.eks som et parkeringsdekke på en bygning, ligger det en stor utfordring i å sikre et godt avløp for vann som siger ned i settelaget, samtidig som man skal ha en tett membran som beskytter konstruksjonen under mot fuktighet. Én mulig løsning er vist på skissen under: Belegningsstein Settelag Evt. Fiberduk Drenslag Membran Konstruksjonsbetong Mellom dekke og membran må man ha et lag av materiale som er stabilt samtidig som det slipper vann igjen nom. I konstruksjonsbetongen etableres et godt fall med lavpunkter hvor det siden legges drensledninger for vannet. Forsenkningene med drensledninger bør ikke ha en innbyrdes avstand større enn 20 meter. På konstruksjonsbetongen legges det en vanntett membran. Membranen må være av en type og ha en utførelse som gjør det mulig å ha et drenslag av finpukk over, uten risisko for at membranen punkteres. Alternativt må det legges ut et beskyttelseslag mellom drenslag av finpukk og membranen. Drenslaget bør ha en minste tykkelse på 40 mm og kan bestå av finpukk i sorteringen 2/8 mm. Materialet i drenslaget må ha en permeabilitet som er minst like høy som permeabiliteten til settelaget, helst noe høyere. Materialet i drenslaget må komprimeres godt med vibrasjonsutstyr, men vær oppmerksom på at konstruksjonsbetongen kan sette begrensinger i valg av utstyr og utførelse av kompri meringen. Kravene til settelaget er de samme som til settelaget ved andre utførelser. Materialene bestemmes ut fra om dekket består av betongheller eller belegningsstein, samt de for ventede belastninger på dekket. Selv om man bruker samme materialer i drenslag og settelag, anbefales det å legge ut materialene og komprimere disse som to lag. Avløpssystemet for vann må gis en tilfredsstillende løsning både med hensyn til å lede bort vannet på belegningen og det vannet som kommer ned i settelag og drenslag. Det anbefales å forsegle fugene i dekket, slik at man får minst mulig vann ned i underlaget. 52 MUR+BETONG

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker

Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Norsk Belegningsstein Byggutengrenser Dimensjonering av industridekker Ragnar Evensen Dimensjonering av industridekker Industridekker, terminalanlegg med aksellast opp til 100 tonn Veileder utgitt av Byggutengrenser

Detaljer

Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger

Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger Ragnar Evensen Dimensjonering, andre forutsetninger «Andre forutsetninger» er begrenset til : andre forutsetninger med hensyn til belastninger Mindre

Detaljer

Dimensjonering Veileder

Dimensjonering Veileder Belegningsstein på tungt belastede industridekker Dimensjonering Veileder Ragnar Evensen, ViaNova Plan og Trafikk AS norsk Belegningsstein www.belegningsstein.info Innledning 05 Flyplassdekker 06 Belastninger

Detaljer

Dimensjonering av dekker. Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing.

Dimensjonering av dekker. Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing. Dimensjonering av dekker Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing. Klimatilpasning av dekker Varmere, villere og våtere klima skaper utfordringer Innhold i innlegg: Nyheter fra Statens

Detaljer

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Geir Berntsen Statens vegvesen, Region øst Dekkeprosjektet Innhold Intro og terminologi Belastninger fra klima og trafikk Dimensjoneringssystemer

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger 04.11.2016 Marit Fladvad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200

Detaljer

del III: Utførelse teknikk

del III: Utførelse teknikk Ill.: Aaltvedt Stein Belegningsstein og heller i betong del III: Utførelse Basert på heftet «Belegningsstein og heller i betong en veiledning» utgitt av Norsk Kommunalteknisk Forening Bærelag Det finnes

Detaljer

Legging av belegningsstein og heller

Legging av belegningsstein og heller Legging av belegningsstein og heller EN PRAKTISK HÅNDBOK www.belegningsstein.info Norsk Belegningsstein har tilrettelagt en praktisk leggehåndbok i henhold til de norske kravene. Boken er ment som en veiledning,

Detaljer

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor Forsterkningsmetoder Drift og vedlikehold av veger og gater Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Lav levetidsfaktor Levetidsfaktor < 0,7 Levetidsfaktor > 0,7 Levetidsfaktor > 1 Forsterkningsbehov

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER 7.1 Forelesning i Vegbygging Ta fram håndbok-n200(gamle-018) Vegbygging. MERK at i gamle oppgaver og håndbøker omtales vegstandardklassene Stamveg (S1-S9), som i dag tilsvarer nasjonale Hovedveger(H1-H9).

Detaljer

Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast

Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast ITE1579 Drift og vedlikehold av veger og gater Dimensjonering av vegoverbygning HB-018 Vegbygging kapittel 5 NB! Dere må ha HB-08 Vegbygging og bla i den ved gjennomgang av denne presentasjon 1 Vertikalt

Detaljer

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein

Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein Dimensjonering og bruk av permeable dekker med belegningsstein En kort veiledning i bruk av permeable dekker Tekst: Kjell Myhr, Aaltvedt Betong Oktober 2013 1 Økende problemer med overvann Kapasiteten

Detaljer

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN Grønne muligheter 31.01.2012 Presentert av Kjell Myhr Fabrikksjef / Siv. ing. Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN Norsk veileder for dimensjonering,

Detaljer

Permeable dekker av stein i urbant utemiljø

Permeable dekker av stein i urbant utemiljø Permeable dekker av stein i urbant utemiljø Planlegging Anvendelse Drift/Vedlikehold - Muligheter René Kierstein Rådgiver Gråblågrønne løsninger- Permeable dekker av stein - Bindeledd mellom overvannshåndtering

Detaljer

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN. Presentert av Kjell Myhr Fabrikksjef / Siv.ing Aaltvedt Betong

PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN. Presentert av Kjell Myhr Fabrikksjef / Siv.ing Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN Presentert av Kjell Myhr Fabrikksjef / Siv.ing Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN Norsk veileder for dimensjonering, utførelse og vedlikehold av permeable

Detaljer

Asfalt består av. Bituminøse dekker og bærelag. Oppdatering av HB 018. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lastes ned på følgende link:

Asfalt består av. Bituminøse dekker og bærelag. Oppdatering av HB 018. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lastes ned på følgende link: Bituminøse dekker og bærelag Kilde:www.ncc.no Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Oppdatering av HB 018 Lastes ned på følgende link: http://svvgw.vegvesen.no/http://svvbibsys01.ve gvesen.no/epublisher/document.asp?func=sho

Detaljer

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Overordnet krav til vegoverbygningen Overbygningen skal: Fordele laster fra trafikken til

Detaljer

Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk

Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk Høgskolen i Ålesund 5. September 2011 Geir Berntsen Statens vegvesen Region øst 1 Aksellast Størrelse angitt i lover og regler Mengde varierer ut fra sted, tid,

Detaljer

Permeable dekker av stein i bystrøk

Permeable dekker av stein i bystrøk Permeable dekker av stein i bystrøk Planlegging Anvendelse Drift/Vedlikehold - Muligheter René Kierstein Rådgiver Fortetting = Ubalanse Natur Jordbruk Forsteder Bykjerne Kilde: Veiledning i bruk av permeable

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 09.11.2017 Nils Uthus Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 04.11.2016 Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar for nybygging og vedlikehold

Detaljer

Frostsikring - Dimensjonering

Frostsikring - Dimensjonering Frostsikring - Dimensjonering Vegfaglig dag, NKF Quality hotel, Rosten 4/12-2013 v/ Ivar Horvli og Jan Erik Dahlhaug Teleproblemet Teleproblemet i samband med vegkonstruksjonar Ujamt telehiv Svekka bereevne

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 12. mars 2015 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media... Aftenposten

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Profesjonelt dekke 1 esjonelt dekke Prof

Profesjonelt dekke 1 esjonelt dekke Prof Profesjonelt dekke Profesjonelt dekke 1 2 Profesjonelt dekke På lag med proffene Her har vi samlet et utvalg av våre mest populære produkter til bruk på større arealer som parkeringsplasser, industriområder,

Detaljer

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: BYG219 Vegbygging Dato: 12. Des 2016 Varighet: 09:00-13:00 Antall sider inkl. forside Antall vedlegg Tillatte hjelpemidler: 4 1 KALKULATOR,

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

Statens vegvesen. Ev6 Olsborg-Heia dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning 2 Olsborg-Solør

Statens vegvesen. Ev6 Olsborg-Heia dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning 2 Olsborg-Solør Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Marta Stalsberg Kårevik Per Otto Aursand Eirik Åsbakk, Andrews Omari Saksbehandler/innvalgsnr: Per Otto Aursand +47 75552842 Vår dato: 17.06.2016 Vår referanse: 15/201073-115

Detaljer

Rene Kierstein. Rådgiver

Rene Kierstein. Rådgiver Oppdatering Hb N200 og ny veileder om naturstein og belegningsstein Naturstein «på» veg Rene Kierstein Rådgiver Statens vegvesen Region øst Vårt forhold til steindekker og kanter og hva forventer vi skal

Detaljer

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen.

Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter omlegging av eksisterende kjøreadkomst til Nedrehagen og en utvidelse av plassen. Arbeidet omfatter foruten grunn-, terreng- og plassarbeider

Detaljer

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk VEGTEKNOLOGIKURS Trondheim, 3. 4. oktober 2016 Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk Jostein Aksnes Vegdirektoratet Mål Lang dekkelevetid og lave årskostnader Varige veger Nytteberegning Første

Detaljer

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER)

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) Kommunevegdagene Voss 2014!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) IVAR FAKSDAL VEGFORSTERKNING Forsterkning er aktuelt dersom man ønsker å:! Øke tillatt aksellast! Forlenge dekkelevetid!

Detaljer

NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel)

NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel) NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel) Ragnar Evensen Dimensjoneringsreglene i Håndbok N200 Bygger i det alt vesentlige på resultatene fra The

Detaljer

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging

Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Arctic Entrepreneur 2015 Vegbyggerdagen Nytt i håndbok N200 Vegbygging Håndbøker fra Statens vegvesen Nytt nummersystem Fra 1. juni 2014 fikk alle håndbøker fra Statens vegvesen nytt nummer. For de fleste

Detaljer

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL KRAV OM UTBEDRING AV VEG DEKKEVEDLIKEHOLD, FORSTERKNING ELLER NY VEG? Hvilke tiltak er riktig på denne vegen,

Detaljer

PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN. Fagdag 17.mars 2015 Kjell Myhr Siv.ing. Aaltvedt Betong

PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN. Fagdag 17.mars 2015 Kjell Myhr Siv.ing. Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN Fagdag 17.mars 2015 Kjell Myhr Siv.ing. Aaltvedt Betong PERMEABLE DEKKER MED BELEGNINGSSTEIN Norsk veileder for dimensjonering, utførelse og vedlikehold av permeable

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Grunnforhold og teleproblematikk

Grunnforhold og teleproblematikk Grunnforhold og teleproblematikk Undergrunnsmaterialer, grunnundersøkelser, telemekanismen, frostsikring Geir Berntsen, Dekkeprosjektet, Byggherreseksjon, SVV Rø 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Norsk

Detaljer

Armering i vegkonstruksjoner

Armering i vegkonstruksjoner Armering i vegkonstruksjoner Stein H. Stokkebø, Siv.Ing. fagsjef avd. GEOPRO, Ahlsell Norge AS Avd. GEOPRO Veiarmering Generelt Prosjekt Øra Prosjekt Fv 228 Fræna Prosjekt Sandøy Armering i vegkonstruksjoner

Detaljer

GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE

GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE 1 GEOSYNTETER SETT FRA KONSULENTENS SIDE RAGNHILD NORDMELAN RAMBØLL GARDERMOEN 16. MARS 2011 NOEN HOVEDGRUPPER AV GEOSYNTETER Geotekstiler- Membraner- separasjon tetthet Erosjonsikring- motstand mot erosjon

Detaljer

«Best praksis» for belegninger av stein. René Kierstein Rådgiver

«Best praksis» for belegninger av stein. René Kierstein Rådgiver «Best praksis» for belegninger av stein René Kierstein Rådgiver «Autobahn» fra 1934 med Basalt- smågatestein Storgatestein i bærelaget under smågatesteinsdekke i trafikkert hovedvei! Kun ulike sandfraksjoner

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 4 Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.07.10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BERG OG JORDARTER... 3 2.1 Bergarter... 3 2.2 Jordarter... 3 2.2.1 Generelle byggetekniske egenskaper...3 3 HØYDEREFERANSE... 4 4 DIMENSJONERENDE

Detaljer

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse

NORSK BETONGINDUSTRIFORENING. Belegningsprodukter på veier og plasser. Dimensjonering og utførelse NORSK BETONGINDUSTRIFORENING NBIF Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Belegningsprodukter på veier og plasser Dimensjonering og utførelse Layout: Opplag: Trykk: Vianova

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

Prosjektnotat Vartdal Ringmur Bæreevne mot grunn. 1 av 5. Beregninger i henhold til Byggforskseriens anvisning Svein Terje Kolstad

Prosjektnotat Vartdal Ringmur Bæreevne mot grunn. 1 av 5. Beregninger i henhold til Byggforskseriens anvisning Svein Terje Kolstad SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73593380 byggforsk@sintef.no http://www.sintef.no/byggforsk/ Foretaksregister: NO 948007029 MVA Prosjektnotat

Detaljer

Statens vegvesen. dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning

Statens vegvesen. dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Marta Stalsberg Kårevik Per Otto Aursand Katrine Johannesen, Andrews Omari Saksbehandler/innvalgsnr: Per Otto Aursand +47 75552842 Vår dato: 24.06.2016 Vår referanse:

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 2. november 2016 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media...

Detaljer

Varige veger Teknologidagene

Varige veger Teknologidagene Varige veger Teknologidagene 7.10.2014 Ny forsterkningsveiledning Ragnar Evensen Status pr 7.10.2014 Del A: Planlegging og prosjektering Så godt som helt ferdig pr 1. oktober 2014 Noe korrektur og et par

Detaljer

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Overingeniør Per Otto Aursand Ressursavdelingen, Geo- og lab. Statens vegvesen Asfaltdagen 19.01.2012 Innhold Tilstanden på vegnettet i

Detaljer

3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil

3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil 3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil med henger Veiklasse 4 er bilveier som bygges for transport av tømmer og andre landbruksprodukter i barmarksperioden (veien er fri for is og snø). Veiklassen

Detaljer

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune

Vei-norm. for. Nedre Eiker kommune Vei-norm for Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE OFFENTLIG VEG / GATE Side 2.01 Dimensjonering og utforming. Statens Vegvesens normaler 017, Veg- og gateutforming og 018, Vegbygging skal legges til

Detaljer

Regn, regn, gå din vei. Permeabelt dekke 1

Regn, regn, gå din vei. Permeabelt dekke 1 Regn, regn, gå din vei Permeabelt dekke 1 2 Permeabelt dekke La det hølje! Monsterregn, ekstremregn, høljregn... Værgudene er vrede og våte, og ingenting tyder på at det vil slutte. Skal du anlegge eller

Detaljer

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt

Notat 01. Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering. 0 Innledning og generelt Notat 01 Golvsengane Bustadsfelt Forslag veier, stabilitet skråninger, fundamentering Til: Roger Holgersen, Nordplan AS Fra: Stein H. Stokkebø, Stokkebø Competanse AS Kopi: Dato: 12-03-2009 Rev.: 0 Innledning

Detaljer

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk 3/5 3/5/0 05/36/0 Tegneforklaring og informasjon : Rekkverk Venstre siden Profil : Bredde 55. 0.000 60. 0.750 72. 0.750 92.499 0.750 92. 0. 25.000 0. 25.00 0.750 65.000 0.750 77.000 0.750 82.000 0.000

Detaljer

Utbedringer og forsterkningstiltak

Utbedringer og forsterkningstiltak Utbedringer og forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim Gangen i forsterkningsarbeid Fastlegge et behov for forsterkning Innhenting av grunnlagsdata Bestemme

Detaljer

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt

Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt ...fra avfall til verdi Gjør det enkelt og trivelig for deg og nærmiljøet ditt Avfallsbeholderne utenfor huset ditt setter preg på nærmiljøet. Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine

Detaljer

BRUK AV STEINBELEGNINGER I TRAFIKKAREALER MED STERKE PÅKJENNINGER

BRUK AV STEINBELEGNINGER I TRAFIKKAREALER MED STERKE PÅKJENNINGER Kommunevegdager 2012-05-23 BRUK AV STEINBELEGNINGER I TRAFIKKAREALER MED STERKE PÅKJENNINGER Grunnforhold Oppbygging Gatevarme Steinens egnethet Avstivning Ole Rydningen Landskapsarkitekt MLA Historisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging. Prosjekt: Tønsberg kommune. Statens vegvesen

REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER. Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging. Prosjekt: Tønsberg kommune. Statens vegvesen REGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt: Fv. 300 x Fv. 523 Kryssombygging Tønsberg kommune Statens vegvesen Region sør Tønsberg kontorsted 05.03.202 Tegningsliste Statens vegvesen Prosjekt: Fv. 300

Detaljer

Rene H. Kierstein. Ressursavdeling

Rene H. Kierstein. Ressursavdeling Utfordringer og løsninger Samvirke naturstein og asfalt? Rene H. Kierstein Statens vegvesen Region øst Ressursavdeling Seksjon veg- og materialteknologi Samvirke stein og asfalt? Dagens situasjon Samvirke

Detaljer

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2 Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden Eksempel 4 cm M cm Eg 8 cm Gk,, T2 cm grus, T1 Cu=20, godt drenerende Silt, T4 s u =44 kp ÅDT = 1200 Andel tunge kjøretøyer = 12 % Årlig trfikkvekst = 2 %

Detaljer

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5

7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE FILLAN BARNEHAGE PRISGRUNNLAG LANDSKAP Side 1 av 5 7 LANDSKAP INNHOLDSFORTEGNELSE 70 GENERELT 2 71 TERRENGBEHANDLING 3 71.2 Behandling av eksisterende vegetasjon 3 71.3 Grunnarbeider 3 71.4 Terrenghøyder og innmåling 3 71.5 Masseflytting 3 72 VEIER, PLASSER

Detaljer

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører

4. Gyldig for: Avdeling for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 17.03.14 Side 1 av 6 1. Hensikt/sammendrag Bidra til tilfredsstillende standard for veg ved oppbygging av nye og rehabilitering av eksisterende veger. Dette gjelder

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden NaDim 4. des. 2014 04.12.2014 Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden og konsekvensen av nylig innførte endringer NaDim-seminar Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet

Detaljer

Notat. Dekkelevetid på riksveger Varige veger: Grunnlag for implementering. Innhold

Notat. Dekkelevetid på riksveger Varige veger: Grunnlag for implementering. Innhold Notat Dekkelevetid på riksveger Varige veger: Grunnlag for implementering Til: Leif Bakløkk, Vegdirektoratet Fra: Ragnar Evensen/Johnny M Johansen, ViaNova Plan og Trafikk AS Kopi: Dato: 2016-03-15 Rev.:

Detaljer

Vegteknologi. Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F. Ressursavdelingen VEGT-03

Vegteknologi. Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F. Ressursavdelingen VEGT-03 Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2017-04-04 Vegteknologi Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F FV 82 hp 9-11, meter 13 962-345, Andøy kommune Ressursavdelingen 50815-VEGT-03

Detaljer

Forsterkningsveiledning. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen

Forsterkningsveiledning. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Forsterkningsveiledning Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Innhold Bakgrunn, introduksjon Grunnlagsdata Dimensjonering av forsterkningstiltak Valg av forsterkningstiltak/metode Forsterkningsveiledning

Detaljer

Fagdag There s no compromise on quality

Fagdag There s no compromise on quality Fagdag 17.03.2015 There s no compromise on quality Holdbare industridekker med belegningsstein - suksesskriterier Stina Lintho Lippestad, daglig leder Lintho Steinmiljø AS Belegningssteinsentreprenør maskinlagt

Detaljer

Utfordringer for vedlikehold av veier og potensiale for geosynteter

Utfordringer for vedlikehold av veier og potensiale for geosynteter Utfordringer for vedlikehold av veier og potensiale for geosynteter Carl Christian Thodesen, PhD Forsker, SINTEF Byggforsk 360 o Symposium Gardermoen 28-2-2012 Teknologi for et bedre samfunn 1 Innhold

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

Presentasjon. Jan R. Wetting Enreco As Stjørdal

Presentasjon. Jan R. Wetting Enreco As Stjørdal Presentasjon Jan R. Wetting Enreco As Stjørdal VEGDIMMENSJONERING I FROSTOMRÅDER DRENERING OG ARMERING AV BÆRELAG OG FORSTERKNINGLAG DRENERINGNETT ARMERINGSNETT VEGER I KALDE REGIONER Typiske forhold Vegene

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589

EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589 HØGSKOLEN I NARVIK Programområde: bygg og energi EKSAMEN m/ løsningsforslag i Drift og vedlikehold av veger og gater Fagkode: IST1589 Den enkelte eksamenskandidat skal selv vurdere (poengsette) sin egen

Detaljer

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger Hvordan unngå feil på nyanlegg Anleggsutførelse Store laster Terrenglaster Tele Oppdrift Smarte produktløsninger Svanker forårsaket av dårlig grøftearbeid Ved dårlig grunn skal separasjonslag eller geotekstil

Detaljer

VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT)

VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT) VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT) Hensikten med denne veilederen er å gi informasjon til produsenter av asfalt om regelverk og bestemmelser som gjelder

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

Temahefte: FDV for dekker av belegningsstein og heller av betong

Temahefte: FDV for dekker av belegningsstein og heller av betong Temahefte: FDV for dekker av belegningsstein og heller av betong Bjørn Richard Dahl, Aaltvedt Betong AS Norsk Kommunalteknisk Forening Forum for Veg og Samferdsel Belegningsstein og heller av betong har

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Håndbok 018 Vegbygging

Håndbok 018 Vegbygging Håndbok 018 Vegbygging Endringer på gang Framtidig struktur Terje Lindland, Vegdirektoratet Vegteknologiseksjonen Innhold Generelt om vegnormaler Generelt om håndbok 018 Framtidig struktur Oppdatering

Detaljer

Kap.: 9 Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Rev.: 3 Frost Side: 1 av 17

Kap.: 9 Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.09 Rev.: 3 Frost Side: 1 av 17 Frost Side: 1 av 17 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 FROST... 3 2.1 Telefarlighet... 3 2.2 Dimensjonerende frostmengde... 4 3 FROSTSIKRINGSLAG... 6 3.1 Frostsikringslagets funksjoner... 6 3.2 Materialer i frostsikringslaget...

Detaljer

Setninger 30/01/2018. Print PDF

Setninger 30/01/2018. Print PDF 30/01/2018 Setninger Print PDF Leca Lettklinker gir store fordeler når man skal løse setningsproblemer. Effektive løsninger med rasjonell og rask produksjon til en lav kostnad. Leca for geotekniske applikasjoner

Detaljer

Oppdatering av Prosesskoden

Oppdatering av Prosesskoden Oppdatering av Prosesskoden Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Rolf Johansen Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Formål med Prosesskoden Prosesskoden «gjør virkelighet av» Statens

Detaljer

3. Tekniske og geometriske krav til bilveier

3. Tekniske og geometriske krav til bilveier 3. Tekniske og geometriske krav til bilveier 3.1 Veiklasse 1 Veiklasse 1 er helårs bilvei som bygges i samarbeid med det offentlige slik at den senere kan inngå i det offentlige veinett. Krav til geometrisk

Detaljer

Ny trafo Nytt tennskap Ny trekkekum Nettstasjon kiosk Fordelingsskap Ny veilysmast Ny SIS Ny armatur leskur Nytt skap lysstyring

Ny trafo Nytt tennskap Ny trekkekum Nettstasjon kiosk Fordelingsskap Ny veilysmast Ny SIS Ny armatur leskur Nytt skap lysstyring Ny fellsgrøft Eksist. mast flyttes Nytt skap lysstyring 2,5 3 ype I A ilførsel lys fra kommunens mast ype I A 10 10 Xref \\skien10\oppdrag\525073\07_egning_veg_prof\egning\09 Råbekken\_IN_08.dwg EGNFORKARING:

Detaljer

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass.

Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. 7 UTENDØRS 7.0 GENERELT 7.0.1 Landskapsarbeider Planmateriale omfatter utvidelse av eksisterende parkeringsplass på Lærerskoletomta og justering/oppgradering av eksisterende plass. Arbeidet omfatter foruten

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Overordnede spesifikasjoner 1. Overbygning 4. Sportekniske anlegg Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.1 Overbygning...

Detaljer

NADim november. Den nye N200. Vegbygging. Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for drift, vedlikehold og vegteknologi

NADim november. Den nye N200. Vegbygging. Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for drift, vedlikehold og vegteknologi NADim 2017 30. november Den nye N200 Vegbygging Terje Lindland Vegdirektoratet, Seksjon for drift, vedlikehold og vegteknologi Gjeldende N200 Vegbygging Utgitt/revidert 1. juni 2014 520 sider Mye veiledningsstoff

Detaljer

Jordtrykk 08/06/2017. Print PDF

Jordtrykk 08/06/2017. Print PDF 08/06/2017 Jordtrykk Print PDF Leca Lettklinker gir store fordeler når man skal løse setningsproblemer. Effektive løsninger med rasjonell og rask produksjon til en lav kostnad. Leca for geotekniske applikasjoner

Detaljer

BELEGNINGSSTEIN OG HELLER I BETONG

BELEGNINGSSTEIN OG HELLER I BETONG BELEGNINGSSTEIN OG HELLER I BETONG bruksområder egenskaper formater krav Basert på heftet «Belegningsstein og heller i betong en veiledning» utgitt av Norsk Kommunalteknisk Forening Illustrasjoner: Jørn

Detaljer

Isola Plantex. Fiberduker for hage og landskap. www.isola.no

Isola Plantex. Fiberduker for hage og landskap. www.isola.no Isola Plantex Fiberduker for hage og landskap www.isola.no Varige hage- og landskapsløsninger enklere med Isola Plantex Lettstelt Et fint grøntanlegg eller uteareal gir trivsel, men krever stell og vedlikehold.

Detaljer

Heller. gir utemiljøet rene linjer. [Et vell av variasjoner]

Heller. gir utemiljøet rene linjer. [Et vell av variasjoner] HELLE GRÅ OG RØD 30X30X7 HELLE STRUKTURA MED BRUDDKANT [Et vell av variasjoner] BILDET VISER GANGBANEHELLER I SPESIALFARGE KOMBINERT MED SMÅGATESTEIN I GRANITT > gir utemiljøet rene linjer Vårt brede sortiment

Detaljer

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Frostsikring -nye krav og bestemmelser Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Aftenposten 01.10.12 Aftenposten 27.03.11 Når kreves frostsikring? Frostsikring ÅDT Ant. kjørefelt Telefarlighetsklasse

Detaljer

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn.

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. GEOPRO Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. Geonett låser påførte masser i en stiv rutestruktur Tåler dynamiske belastninger svært godt Øker bæreevnen

Detaljer

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Innhold Telemekanismen Telehivsaken Nye krav til vegoverbygningen Materialer i forsterkningslag

Detaljer

TS-tiltak i by, del 01 Stokke

TS-tiltak i by, del 01 Stokke TYPE PLAN ARBEIDSTEGNING Tekniske tegninger TS-tiltak i by, del 01 Stokke Stokke kommune TEKNISKE DATA Tiltak: Type tiltak: Kartprojeksjon: Prosjektnr: Prof-nr: Vegtype: Punkttiltak langs Fv 303, 557 og

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse. 34 Bilde 1. Avretting Bilde 2. Komprimering Bilde 3. Kontroll av fall

Arbeidsbeskrivelse. 34 Bilde 1. Avretting Bilde 2. Komprimering Bilde 3. Kontroll av fall Arbeidsbeskrivelse 34 Bilde. Avretting Bilde. Komprimering Bilde 3. Kontroll av fall Underlaget Bærelaget rettes og komprimeres godt før settesanden legges ut. Oppå et bærelag av grus/kult, steinfylling

Detaljer