Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 22. FEBRUAR 2011 KL I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime Opprop Godkjenning av innkalling og dagsorden DAGSORDEN: SAK 27/11 Protokoll fra bydelsutvalgets møte den X 28/11 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) X 29/11 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) X /11 Referat fra arbeidsutvalget Protokoll BU X X 31/11 Referat fra seniorrådet X 32/11 Referat fra råd for funksjonshemmede X 33/11 Referat fra AMU X 34/11 Referat MBU X 35/11 Referat fra ungdomsrådet X Miljø- og byutviklingskomiteen: SAK 36/11 Fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget X Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Høring av planprogram 37/11 Fotgjengerprioriterte områder X Søknad om forsøksordning Bogstadveien mellom Industrigata og Sporveisgata Valkyriegata fra Bogstadveien til Kirkegata 38/11 Drammensveien 118 X Mulighet for å etablere barnehage på eiendommen 39/11 Stranden 30 Anmodning om uttalelse til søknad om X dispensasjon 40/11 Vedrørende beboerparkering X 51/11 Hegdehaugsveien 36, gnr 214, bnr 102 X Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post:

2 2 Utvidelse av areal for uteservering Uttalelse Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: SAK 41/11 Brasserie Blanche, Josefines gate 23 eierskifte X 42/11 Kunstnernes Hus og restaurant, Wergelandsveien 17 eierskifte X 43/11 Café Frölich, Henrik Ibsens gate 60A eierskifte og deling av bevilling X Saker til behandling: SAK 44/10 Årsmelding og årsstatistikk 2010 X Orienteringssaker: SAK 26/11 Nodee Asian cooking, Middelthuns gate 25 ny bevilling. X (Saken ble vedtatt i AU på delegert myndighet) 45/11 Bergebo barnehage nybygg behov for erstatningslokaler X 46/11 Sykefravær 2010 X 47/11 Brukervalg - januar X 48/11 Utskrivningsklare fra Diakonhjemmets sektor pr. uke 4 X 49/11 Brukerundersøkelse hjemmetjenesten X 50/11 Sosialhjelpsstatistikk 2010 X X når sakspapirene vil være tilgjengelig på bydelens politikksider Eventuelt Vel møtt! Oslo, 11. februar 2011 Bjarne Ødegaard BU-leder

3 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 25. JANUAR 2011 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard - leder Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen Hans Magnus Borge Torkil Saxebøl Per J. Stendebakken Arne Slettebøe Arbeiderpartiet: Gunn Von Krogh Bjørn Glomsrød Karin Stoltenberg Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen nestleder Jan Tank-Nielsen Venstre: SV: Audun Rødningsby Helene F. Berger Erna Kahlbom Forfall: Sara Glent (H), Cecilie Grønntun (H), Solfrid Maria Kleppe (H), Anne-Karin Nygård (A) og Natasza P Sandbu (V) Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik Avd.sjef Olaf Varslot Avd.sjef Anne-Ma Moe-Christensen Møtet ble ledet av: BU-sekretær/ref.: Bjarne Ødegaard - leder (H) Maren Rækstad Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.

4 2 ÅPEN HALVTIME: - Kristin Elvestad fra Christiania Roklub hadde ordet til sak 11/11 fremtidig cruisekaiutredning. ENDRING AV DAGSORDEN: Tilleggssaker: Sak 24/10 Oak, Hegdehaugsveien 26 eierskifte O-sak 25/10 Ny TT-ordning Innkalling og dagsorden med endringer, enstemmig godkjent. INHABILITET: Ingen meldte. SAK 1/11 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE VEDTAK: Protokollen ble godkjent. SAK 2/11 PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS MØTE (MIBU) VEDTAK: Protokollen ble tatt til orientering. SAK 3/11 PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG KULTURKOMITEENS MØTE (HUSK) VEDTAK: Protokollen ble tatt til orientering. SAK 4/11 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 5/11 REFERAT FRA SENIORRÅDETS MØTE VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 6/11 REFERAT FRA MØTE I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

5 VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 7/11 REFERAT FRA AMU VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 8/11 REFERAT FRA MBU VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 9/11 REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. Miljø- og byutviklingskomiteen: SAK 10/11 BLEIKØYA LINDØYA NAKKHOLMEN BEGRENSET HØRING, ALTERNATIV 4 Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Det vises til tidligere vedtak i samme sak, sak 73/ , sak 166/ og sak 309/ Bydelsutvalget ønsker at reguleringsplanen skal bidra til å bevare og videreutvikle den eksisterende bebyggelsen og det unike miljøet på øyene Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen. Bydelsutvalget mener fortsatt at Alternativ 2 danner et godt grunnlag for planarbeidet. 1. Bydelsutvalget støtter det prinsipielle standpunkt om at øyene skal være tilgjengelige for allmennheten, og ønsker at strandområdene mest mulig blir lagt ut som friområde park. Bydelsutvalget mener Byantikvaren med alternativ 4 har vist større hensyn til eksisterende bebyggelse, enn tidligere forslag. 2. Bydelsutvalget ser positivt på at Byantikvaren foreslår flytting kun av 1 hus, (som blokkerer et sammenhengende friområde på Nakkholmen).

6 4 3. Bydelsutvalget mener det er viktig at bebyggelsens karakter av nærmest kolonihyttebebyggelse opprettholdes. 4. Bydelsutvalget er enig i Plan- og bygningsetatens vurdering at for mange av hyttene er foreslått regulert til bevaring. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 11/11 FREMTIDIGE CRUISEKAIER I OSLO EN MULIGHETSSTUDIE KUNNGJØRING OM HØRING FRA Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har Fremtidige cruisekaier i Oslo en mulighetsskisse til uttalelse. Bydelsutvalget oppfatter at de tre alternativene Ormsund kai, Sjursøya og Kongshavn er utelukket fra listen over prioriterte cruiseområder fordi de vurderes å være i strid med byutviklingsforutsetninger. Det oppfattes som helt feil da samme argumentasjon ikke er gjort gjeldende når det gjelder Hjortnesalternativet. Bydelsutvalget vil trekke fram noen synspunkter på utredningen. Det konstateres at Hjortnes på forhånd er utpekt som primært kaiforslag fordi det fremgår av siste Fjordbyvedtak (planprogrammet) at det skal ligge en ekstra pir nordvest for Hjortneskaien for ferge. Bydelsutvalget bemerker at denne parallelle pir kun er forutsatt for fergekai til erstatning for sydlig del som i dag brukes til fergekai. Bruk av denne til cruise vil være i strid med Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget anser at dette er et feilaktig utgangspunkt da det opprinnelige Fjordbyvedtaket nettopp understreket prinsippet om at havnevirksomhet på Filipstadområdet skulle avvikles slik at Filipstad og Hjortnes kunne åpnes mot sjøsiden. Opprinnelig var det spørsmål om å flytte all fergevirksomhet fra Hjortnes til Vippetangenområdet, men vedtaket landet på et kompromiss med en delt fergeløsning. Det er derfor i strid med de opprinnelige intensjoner at man legger opp til å utvide terminalområdet på Hjortnes med en ny pir samt terminalbebyggelse. Bakgrunnen for å avvikle havnevirksomheten på Hjortnes var også den miljøbelastning slik virksomhet påfører boligområdene i den umiddelbare nærheten. Skip som anløper Hjortnes slipper ut store mengder forurensende partikler i tillegg til omfattende støyproblemer ved inn- og utseiling pluss landligge. En ny cruisepir med en til to cruisekaier vil innebære en betydelig belastning for småbåttrafikken inn og ut av Frognerkilen med dertil hørende betydelige farer for tap av menneskeliv og store materielle skader. Bydelsutvalget er forundret over at dette ikke er nærmere belyst og etterlyser en analyse av disse forhold. Det vises f. ø. til uttalelser fra ulike ro- og kajakk-foreninger i området samt seil- og småbåtsforeningenes uttalelser i sakens anledning. Cruisekai på Hjortnes

7 5 vil av ovenstående grunner også stride mot bystyrets og byrådets policy om å fremme bevaring og utvikling av byens småbåthavner. Ved bygging og anløp av ny cruisepir på Hjortnes vil antallet småbåtplasser i en av Oslos største småbåthavner bli redusert. Bydelsutvalget er forundret over at ikke de økonomiske forhold er nærmere vurdert. Vi kan ikke se hvilke konkrete økonomiske fordeler en økning av antallet cruisekaier vil gi i form av bidrag til stat, kommune og det lokale næringsliv annet enn ca 10 mill kr i los- og havneavgifter. Det antydes at investeringene i et slikt pir-anlegg vil beløpe seg opp til ca mill. Det reises således spørsmål ved lønnsomheten av et slikt prosjekt, både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Videre reises det spørsmål om dette er en vel overveid bruk av felles midler. Bydelsutvalget konstaterer til slutt at Oslo Havn KF ikke har Hjortnes på prioritert plass for tiltak i sine utviklingsplaner. Bydelsutvalget anbefaler derfor at Hjortnes skrinlegges og at de andre alternativene inklusive de som er utelukket fra nærmere vurderinger gjenopptas i videre behandling av saken. Bydelsutvalget mener at: 1. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. 2. Alle opprinnelige forslag må vurderes videre. Velger man likevel å utvikle Hjortnes som cruisehavn må det skje gjennom ordinær planbehandling med full konsekvensutredning. Tilleggsforslag fra H: I nest siste avsnitt føyes til:.behandling av saken, i tillegg foreslås det å vurdere en bøyeløsning. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med tillegg fra H ble vedtatt med 13 stemmer for (7H, 2V, 3A, 1SV) og stemmer mot (2F) Etter dette er BUs vedtak følgende: Bydelsutvalget har Fremtidige cruisekaier i Oslo en mulighetsskisse til uttalelse. Bydelsutvalget oppfatter at de tre alternativene Ormsund kai, Sjursøya og Kongshavn er utelukket fra listen over prioriterte cruiseområder fordi de vurderes å være i strid med byutviklingsforutsetninger. Det oppfattes som helt feil da samme argumentasjon ikke er gjort gjeldende når det gjelder Hjortnesalternativet. Bydelsutvalget vil trekke fram noen synspunkter på utredningen. Det konstateres at Hjortnes på forhånd er utpekt som primært kaiforslag fordi det fremgår av siste Fjordbyvedtak (planprogrammet) at det skal ligge en ekstra pir nordvest for Hjortneskaien for ferge. Bydelsutvalget bemerker at denne parallelle pir kun er forutsatt for fergekai til erstatning for sydlig del som i dag brukes til fergekai. Bruk av denne til cruise vil være i strid med Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget anser at dette er et feilaktig utgangspunkt da det opprinnelige Fjordbyvedtaket nettopp understreket prinsippet om at havnevirksomhet på Filipstadområdet skulle avvikles slik at Filipstad og

8 6 Hjortnes kunne åpnes mot sjøsiden. Opprinnelig var det spørsmål om å flytte all fergevirksomhet fra Hjortnes til Vippetangenområdet, men vedtaket landet på et kompromiss med en delt fergeløsning. Det er derfor i strid med de opprinnelige intensjoner at man legger opp til å utvide terminalområdet på Hjortnes med en ny pir samt terminalbebyggelse. Bakgrunnen for å avvikle havnevirksomheten på Hjortnes var også den miljøbelastning slik virksomhet påfører boligområdene i den umiddelbare nærheten. Skip som anløper Hjortnes slipper ut store mengder forurensende partikler i tillegg til omfattende støyproblemer ved inn- og utseiling pluss landligge. En ny cruisepir med en til to cruisekaier vil innebære en betydelig belastning for småbåttrafikken inn og ut av Frognerkilen med dertil hørende betydelige farer for tap av menneskeliv og store materielle skader. Bydelsutvalget er forundret over at dette ikke er nærmere belyst og etterlyser en analyse av disse forhold. Det vises f. ø. til uttalelser fra ulike ro- og kajakk-foreninger i området samt seil- og småbåtsforeningenes uttalelser i sakens anledning. Cruisekai på Hjortnes vil av ovenstående grunner også stride mot bystyrets og byrådets policy om å fremme bevaring og utvikling av byens småbåthavner. Ved bygging og anløp av ny cruisepir på Hjortnes vil antallet småbåtplasser i en av Oslos største småbåthavner bli redusert. Bydelsutvalget er forundret over at ikke de økonomiske forhold er nærmere vurdert. Vi kan ikke se hvilke konkrete økonomiske fordeler en økning av antallet cruisekaier vil gi i form av bidrag til stat, kommune og det lokale næringsliv annet enn ca 10 mill kr i los- og havneavgifter. Det antydes at investeringene i et slikt pir-anlegg vil beløpe seg opp til ca mill. Det reises således spørsmål ved lønnsomheten av et slikt prosjekt, både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Videre reises det spørsmål om dette er en vel overveid bruk av felles midler. Bydelsutvalget konstaterer til slutt at Oslo Havn KF ikke har Hjortnes på prioritert plass for tiltak i sine utviklingsplaner. Bydelsutvalget anbefaler derfor at Hjortnes skrinlegges og at de andre alternativene inklusive de som er utelukket fra nærmere vurderinger gjenopptas i videre behandling av saken, i tillegg foreslås det å vurdere en bøyeløsning. Bydelsutvalget mener at: 3. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. 4. Alle opprinnelige forslag må vurderes videre. Velger man likevel å utvikle Hjortnes som cruisehavn må det skje gjennom ordinær planbehandling med full konsekvensutredning. SAK 12/11 VILLAOMRÅDE HUK AVENY BYGDØY FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA TIL Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har mottatt høringsforslag til områderegulering for

9 7 Villaområdet Huk aveny, Bygdøy Bydelsutvalget har tidligere behandlet saken i møte saker 70,71/10, samt i møte sak 345/09. Vedtak vedlegges. Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens forslag til 4, alternativ I. Bydelsutvalget mener 6.5 gir god beskyttelse av eksisterende store trær, men at formulering vedr trær i 4, Bevaring av eiendommer og kulturmiljø, bør få en mer bevaringsfremmende utforming. Bydelsutvalget mener planforslaget har medtatt krav til ute- og lekearealer på en tilfredsstillende måte. Tilleggsforslag fra H: Bydelsutvalget er opptatt av at planen fremmer utbygging av både turveier og kyststi. Bydelsutvalget er svært fornøyd med at kyststi har kunnet føres fra Frognerkilen forbi Oscarshall, derimot går vi mot videreføring av kyststi langs sjøen fra Dronningshavnveien mot Dronningen slik foreslått, og ber om at denne i stedet følger alternativer. Tilleggsforslag fra SV: Bydelsutvalget er opptatt av at planen fremmer utbygging av både turveier og kyststi. Bydelsutvalget er svært fornøyd med at kyststi har kunnet føres fra Frognerkilen forbi Oscarshall, og håper at dette gode eksempel vil bety at prosessen får tilslutning fra de aktuelle eierne og kan fortsette videre til det foreligger en sammenhengende sti. Punkt 1 og 2 i forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Punkt 3, 4 og 5 i forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 13 stemmer for (7H, 2V, 3A, 1SV) og stemmer mot (2F) Tilleggsforslaget fra SV falt mot 6 stemmer (3A, 2V, 1SV) Tilleggsforslaget fra H ble vedtatt med 9 stemmer for (7H, 2F) og 6 stemmer mot (2V, 3A, 1SV) Etter dette er BUs vedtak følgende: Bydelsutvalget har mottatt høringsforslag til områderegulering for Villaområdet Huk aveny, Bygdøy. Bydelsutvalget har tidligere behandlet saken i møte saker 70,71/10, samt i møte sak 345/09. Vedtak vedlegges. Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens forslag til 4, alternativ I. Bydelsutvalget mener 6.5 gir god beskyttelse av eksisterende store trær,

10 8 men at formulering vedr trær i 4, Bevaring av eiendommer og kulturmiljø, bør få en mer bevaringsfremmende utforming. Bydelsutvalget mener planforslaget har medtatt krav til ute- og lekearealer på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget er opptatt av at planen fremmer utbygging av både turveier og kyststi. Bydelsutvalget er svært fornøyd med at kyststi har kunnet føres fra Frognerkilen forbi Oscarshall, derimot går vi mot videreføring av kyststi langs sjøen fra Dronningshavnveien mot Dronningen slik foreslått, og ber om at denne i stedet følger alternativer. SAK 13/11 LALLAKROKEN 1 A-B ANMODNING OM UTTALELSE Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har mottatt anmodning om uttalelse vedrørende rammesøknad for rehabilitering samt påbygging av Lallakroken 1A B. Bydelsutvalget finner at den foreslåtte overskridelsen av reguleringsbestemmelsene, opp til en utnyttelse på 1, 93 kan aksepteres, spesielt med henblikk på at gjeldende regulering åpner for en etasjehøyde på 5 etasjer. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 14/11 BYGDØYNESVEIEN 33-37, GNR. 2, BNR INVITASJON TIL INNSPILL FRA BYDELEN OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har mottatt invitasjon til innspill vedrørende Bygdøynesveien 33 37, gnr 2, bnr Bydelsutvalget støtter tiltakshavers ønske om en reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og kulturminner på eiendommen. Bydelsutvalget finner at eiendommen synes å ligge godt til rette for utvikling til barnehage, og foreslår at det blir utført en mulighetsvurdering for denne bruk. Bydelen har fortsatt stort behov for barnehagetomter, og ser per i dag små muligheter for at behovet kan bli dekket. Bydelsutvalget merker seg at tiltakshaver vil ta hensyn til at det skal innplasseres en turvei langs sjøkanten iht Fjordbruksplanens retningslinjer, og minner om at adkomst for publikum fra

11 9 Bygdøynesveien til kyststien må løses. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 15/11 ETABLERING AV MINIGJENBRUKSSTASJON I BYDEL FROGNER Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydel Frogner har fått spørsmål om forslag til plassering av minigjenbruksstasjoner. Bydelsutvalget vil komme med følgende innspill til mulig areal for minigjenbruksstasjon, og ser fram til å vurdere mulighetene sammen med Renovasjonsetaten: Ved Bygdøy hageavfallsmottak. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Forslag fra SV: 1. Del av trekantparkeringen i Frognerparken v Middelthuns gate Forslag 1 fra SV falt mot 6 stemmer (3A, 2V, 1SV) 2. Ved Shellstasjonen i Suhms gate Forslag 2 fra SV ble vedtatt med 11 stemmer for (5H, 3A, 2V, 1SV) og 4 stemmer mot (2H, 2F) Etter dette er BUs vedtak følgende: Bydel Frogner har fått spørsmål om forslag til plassering av minigjenbruksstasjoner. Bydelsutvalget vil komme med følgende innspill til mulig areal for minigjenbruksstasjon, og ser fram til å vurdere mulighetene sammen med Renovasjonsetaten: Ved Bygdøy hageavfallsmottak. Ved Shellstasjonen i Suhms gate SAK 16/11 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL I OSLO KOMMUNE HØRING Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget slutter seg til Renovasjonsetatens forslag til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune, med følgende

12 10 unntak: Bydelsutvalget støtter ikke ny paragraf 5-1 som åpner for mulighet for sanksjoner for de som ikke kildesorterer sitt avfall. Bydelsutvalget mener at kildesorteringen må få virke en tid, før dette evt vurderes og at det da må komme som forslag til forskriftsendring i etterkant. Bydelsutvalget mener at problemstillinger knyttet til bøter er for dårlig vurdert og ber byrådet vurdere en belønningsordning i stedet, slik at innbyggerne får en positiv holdning til kildesortering. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: SAK 17/11 KOLONIHAGEN FROGNER, FROGNERVEIEN 33 UTESERVERING Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Kolonihagen Frogner AS om serverings- og skjenkebevilling ute i bakgård til kl 2000/1930 ved Kolonihagen Frogner i Frognerveien 33 innvilges. Forutsetningen er at de berørte parter ikke har innsigelser. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 18/11 ALFRED VESTBANEN, BRYNJULF BULLS PLASS 1 UTVIDELSE INNE Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra MANEO AS om serveringsog skjenkebevilling med åpnings-/skjenketid inne til kl 0330/0300 ved Alfred Vestbanen, Brynjulf Bulls plass 1 innvilges. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Saker til behandling: SAK 337/10 MØTEPLAN 2011 ENDRING Forslag til vedtak:

13 11 Møteplan halvår: JAN. FEB. MARS APR. MAI JUNI AU mars 26. april 31. mai Bydelsutvalget MIBU-komiteen HUSK komiteen Seniorrådet Rådet for funksjonshemmede AMU MBU Ungdomsrådet halvår: AUG. SEPT. OKT. NOV. DES. AU nov. Bydelsutvalget MIBU-komiteen HUSK komiteen Seniorrådet Rådet for funksjonshemmede AMU MBU Ungdomsrådet BU vedtar ovenstående møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer for Det tas forbehold om at nyvalgt BU vedtar møteplan for oktober, november og desember 2011 på konstituerende møte i oktober. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 19/11 OPPNEVNING AV DRIFTSSTYRER VED KOMMUNALT DREVNE SYKEHJEM Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Fagerborghjemmet Medlem 1. H: Torild Bjørlykke 2. SV: Rolf Andre Oxholm Varamedlem 1. H: Bergfinn Aabø 2. SV: Majorstutunet Medlem 1. F: Erling Behrens 2. V: Jan Mesicek Varamedlem

14 12 1. F: Sigrid Grimsrud 2. V: Anne-Lise Bergenheim Uranienborghjemmet Medlem 1. H: Giske Stang 2. A: Paul Glasnap Varamedlem 1. H: Jens Jørgen Lie 2. A: Marit Kirkevoll Det ble informert om at Seniorrådet ønsker Sigrid Grimsrud og Bergfinn Aabø som representanter. Partiene melder navn til BU- sekretæren, innen BU-møtet tirsdag 25. januar. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Orienteringssaker: O-SAK 20/11 SYKEFRAVÆR Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) O-SAK 21/11 BRUKERVALG DESEMBER Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) O-SAK 22/11 UTSKRIVNINGSKLARE FRA DIAKONHJEMMETS SEKTOR PR UKE 52 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) O-SAK 23/11 HUSLEIEREGULERING ÅRSSTATISTIKK Forslag til vedtak:

15 13 Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Tilleggssaker: SAK 24/11 OAK, HEGDEHAUGSVEIEN 26 EIERSKIFTE Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Simmo AS om serverings- og skjenkebevilling, og med åpnings-/skjenketid inn til kl 0330/0300 ved Oak, Hegdehaugsveien 26 innvilges. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) O-SAK 25/11 NY TT-ORDNING Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) MERKNAD Saken er tatt til orientering i bydelsutvalget, men er ikke blitt behandlet. Eventuelt - Det ble orientert om bydelens økonomiske resultat for 2010 med et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner. - Folkevalgte bes om å sende inn skattekort og melde fra om ev. endringer i personopplysninger. - BU-leder orienterte om vedtak i bystyret vedrørende beboerparkering. Pr. i dag gjelder beboerparkering for de områdene som var med i prøveordningen. Det vil komme en forskrift om beboerparkering. Møtet ble hevet kl Protokollen godkjent. Oslo, 3. februar 2011 Bjarne Ødegaard BU-leder Maren Rækstad BU-sekretær

16 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møtereferat Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Hans Høegh-Henrichsen (FrP), Natasza P. Sandbu (V), Anne-Karin Nygård (A), Erna Kahlbom (SV) - observatør Forfall: Møtegruppe: Arbeidsutvalget Møtested: Sommerrogt. 1 Møtetid: 8. februar 2011 Referent.: W. Ø. Telefon: Neste møte: 8. mars 2011 Åpen halvtime: Svein Danielsen hadde ordet til sak 386 /10 T-bane Fornebu og sak om fotgjengerprioritering i Bogstadveien SAKER TIL BU (Komité er markert): Sak på delegert myndighet: Nodee Asian cooking, Middelthuns gate 25 ny bevilling. Saken ble enstemmig vedtatt legges til BU som o-sak. MIBU / BU Fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Høring av planprogram MIBU / BU Fotgjengerprioriterte områder Søknad om forsøksordning Bogstadveien mellom Industrigata og Sporveisgata Valkyriegata fra Bogstadveien til Kirkegata MIBU / BU Drammensveien 118 Mulighet for å etablere barnehage på eiendommen MIBU / BU Ruseløkka skole farlig stråling MIBU / BU Stranden 30 Anmodning om uttalelse til søknad om dispensasjon MIBU / BU Vedrørende beboerparkering HUSK / BU Brasserie Blanche, Josefines gate 23 eierskifte HUSK / BU Kunstnernes Hus og restaurant, Wergelandsveien 17 eierskifte HUSK / BU Café Frölich, Henrik Ibsens gate 60A eierskifte og deling av bevilling BU Årsmelding og årsstatistikk 2010 O-SAK / Sykefravær 2010 HUSK & BU O-SAK / Brukervalg - januar HUSK & BU O-SAK / Utskrivningsklare fra Diakonhjemmets sektor pr. uke 4 HUSK & BU O-SAK BU Brukerundersøkelse hjemmetjenesten O-SAK BU Sosialhjelpsstatistikk 2010 Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post:

17 2 SAKER TIL INFO/DRØFTING: Bekjentgjøring av bakgrunnsmateriale til MIBU-komite: mail til hele BU når det legges ut. OSCARS gate Erstatningslokaler for Bergebo barnehage på Bygdøy Norabakken, husleieøkning muntlig orientering

18 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 8. FEBRUAR 2011 Sommerrogt. 1, Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Fremskrittspartiet: Arbeiderpartiet Venstre Hans Høegh Henrichsen Anne-Karin Nygård Natasza P. Sandbu Forfall: Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik Avd sjef Anne-Ma Moe-Christensen Avd. sjef Olaf Varslot Møtet ble ledet av: Bjarne Ødegaard (H) Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. INHABILITET: Ingen meldte. SAK 26/11 NODEE ASIAN COOKING, MIDDELTHUNS GATE 25 NY BEVILLING Forslag til vedtak: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Nodee AS om serveringsog skjenkebevilling, og med åpnings-/skjenketid inne til kl 0100/0030 og ute til kl 2200/2130 ved Nodee Asian Cooking, Middelthuns gate 25 innvilges. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (2 H, 1 F, 1V, 1A)

19 2 Protokollen godkjent. Oslo, 11. februar 2011 Bjarne Ødegaard BU-leder

20 Oslo kommune Bydelsutvalg Frogner BU-sak 36/11 Mibu-sak 13/11 Møtedato: Miljø- og byutviklingskomiteen FJORDTRIKKEN MELLOM SKØYEN OG JERNBANETORGET VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID HØRING AV PLANPROGRAM På vegne av forslagsstiller Ruter AS har Sweco Norge AS utarbeidet forslag til planprogram for fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget. Det er samtidig varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid. Planprogrammet foreligger som høringsutkast trykt vedlegg. Planforfatter opplyser at hensikten med planarbeidet er å regulere en mulig trikketrasé for Fjordtrikken mellom Skøyen Rådhusplassen og Rådhusplassen Jernbanetorget. Det er tatt utgangspunkt i en reguleringsbredde på 30 meter med noen unntak. Eksisterende traseer som ville bli en del av foreslått trasé er ikke en del av varslet reguleringsplan. Av høringsutkastet fremgår det at bakgrunnen for arbeidet er å finne i Oslo bystyres vedtak om Fjordbyplanen, februar 2008, hvor det heter at Det skal utvikles et helhetlig kollektivtilbud basert på skinnegående løsning, med lokal og regional bussbetjening som supplement. Videre kan vi lese at: transportsystemet i Fjordbyen skal tilrettelegges for skinnegående løsning. Det skal reguleres trasé for bane/sporvei. Av rapporten fremgår videre at trafikken er økt i senere år og at kapasiteten øst vest gjennom sentrum nærmer seg en kritisk grense. Fjordtrikken ville gi ny kapasitet gjennom sentrum, og bidra til utviklingen av et effektivt og robust linjenett. På bakgrunn av signaler fra bystyre/byråd har Ruter gjennomført et forprosjekt i 2 faser hvor fase 1 ga en mulighetsbeskrivelse av trasealternativer, samt en grovsiling av disse. Fase 2 har gitt en konsekvensvurdering av hovedalternativ med varianter, som er gjengitt med kart på side 3 og 4. Målsetning for planarbeidet er: Kapasitetsøkning øst vest Kollektivandel for Fjordbyen skal utgjøre % i rushtiden Økt attraktivitet for Fjordbyen/Kvadraturen Vitalisering av Vippetangen Bidra til en god utvikling av Filipstad Høringsutkastet foreslår at strekningen Rådhusplassen Jernbanetorget prioriteres for utbygging. Hovedalternativet på denne strekning er føring via Vippetangen til Revierhavna. Her må det sikres Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Drammensveien E- post: F:\ADMINISTRASJON\Kontrakts nettverket\inger A\Mibu 2011\februar\Sak.36.fjordtrikk.doc

21 2 plass til både kjøreadkomst, trikk, fjordpromenade og cruisebåtenes nødvendige landareal. Alternativ føring er å gå i Myntgata, noe som gir totalt sett kortere gangavstand for flere brukere, men utfordringer ift bevaringsverdier. Ruter foreslår at hovedalternativet for strekningen Skarpsno Filipstad blir ført via eksisterende trikkelinje i Drammensveien, via Munkedamsveien, over Tinkern friområde og i bro/lokkkonstruksjon ned til Filipstad. Det blir bemerket at dette vil gi utfordringer både i forhold til geoteknikk, byform og estetikk. Fra bydelens horisont vil en føring over Tinkern bruke en stor del av dette flotte grøntareal og gi støybelastning for mange beboere langs Framnesveien. Forbindelsen vil på den andre siden gi en fin mulighet for fotgjengere å komme seg inn til byen og ut til fergeterminalen, og vil også gi beboerne i områdene ovenfor Filipstad/Hjortnes en trygg og rask kommunikasjon. Ruter foreslår Alternativ 2 for strekningen Skarpsno Filipstad via eksisterende trikkelinje i Drammensveien over Skarpsnoparken langs jernbanen mellom Hjortnes og Skarpsno. Bydelen antar at dette alternativet ville gi ulemper for færre beboere i Frogner, men Skarpsnoparken vil bli redusert, og delt i to av trikken. Det bør her være en forutsetning at det blir en parkintegrert trikk som på Rådhusplassen. Bydelsutvalg Frogner har engasjert seg sterkt i planene for transportløsninger i forbindelse med økt trafikk generelt, og spesielt utbyggingen av Fornebuområdet. Bydelen ser store negative konsekvenser av trafikkløsninger basert på buss- og trikkeløsninger gjennom en bydel som i hovedsak består av boliger. Bydelsutvalget gikk derfor alt i 2008 enstemmig inn for et forslag til utbygging av en ny T- banelinje tilknyttet Kolsåsbanen. Et alternativt trasévalg for T-bane fra Fornebu vil kunne gå under Bygdøy til Filipstad, og videre til ny Homansbyen stasjon alternativt til Oslo S. Etter høringen skal planprogrammet fastsettes av Oslo kommune og legges til grunn for utarbeidelse av de konsekvensutredninger som skal integreres i planarbeidet. Forslag til planprogram finnes på og kan lastes ned fra nettet. Eventuelle bemerkninger til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid samt høring av planprogram sendes direkte til saksbehandler innen , samt for orientering til Trykt vedlegg: Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Forslag til vedtak: Bydelsutvalget har høring av planprogram for Fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget til uttalelse. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende Fremtidig kollektivbetjening, Fornebu Oslo, (sak 303/08, vedtatt i BU-møte , og Kollektivtrafikk Fornebu, sak 59/10, vedtatt i BU-møte Bydelsutvalget har helt siden 2008 uttalt at man ser det som uønsket med en skinnebundet løsning på mark. Bydelsutvalg Frogner har engasjert seg sterkt i planene for transportløsninger i forbindelse med økt trafikk generelt, og spesielt utbyggingen av Fornebuområdet. Bydelen ser store negative

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 18.11.2010 Fylkesrådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Utvalgets behandling: Votering: Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V)

Hans Petter de Fine (R) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Gudrun Jære Hoel (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer