Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 22. FEBRUAR 2011 KL I SOMMERROGT. 1, Åpen halvtime Opprop Godkjenning av innkalling og dagsorden DAGSORDEN: SAK 27/11 Protokoll fra bydelsutvalgets møte den X 28/11 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) X 29/11 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) X /11 Referat fra arbeidsutvalget Protokoll BU X X 31/11 Referat fra seniorrådet X 32/11 Referat fra råd for funksjonshemmede X 33/11 Referat fra AMU X 34/11 Referat MBU X 35/11 Referat fra ungdomsrådet X Miljø- og byutviklingskomiteen: SAK 36/11 Fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget X Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Høring av planprogram 37/11 Fotgjengerprioriterte områder X Søknad om forsøksordning Bogstadveien mellom Industrigata og Sporveisgata Valkyriegata fra Bogstadveien til Kirkegata 38/11 Drammensveien 118 X Mulighet for å etablere barnehage på eiendommen 39/11 Stranden 30 Anmodning om uttalelse til søknad om X dispensasjon 40/11 Vedrørende beboerparkering X 51/11 Hegdehaugsveien 36, gnr 214, bnr 102 X Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post:

2 2 Utvidelse av areal for uteservering Uttalelse Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: SAK 41/11 Brasserie Blanche, Josefines gate 23 eierskifte X 42/11 Kunstnernes Hus og restaurant, Wergelandsveien 17 eierskifte X 43/11 Café Frölich, Henrik Ibsens gate 60A eierskifte og deling av bevilling X Saker til behandling: SAK 44/10 Årsmelding og årsstatistikk 2010 X Orienteringssaker: SAK 26/11 Nodee Asian cooking, Middelthuns gate 25 ny bevilling. X (Saken ble vedtatt i AU på delegert myndighet) 45/11 Bergebo barnehage nybygg behov for erstatningslokaler X 46/11 Sykefravær 2010 X 47/11 Brukervalg - januar X 48/11 Utskrivningsklare fra Diakonhjemmets sektor pr. uke 4 X 49/11 Brukerundersøkelse hjemmetjenesten X 50/11 Sosialhjelpsstatistikk 2010 X X når sakspapirene vil være tilgjengelig på bydelens politikksider Eventuelt Vel møtt! Oslo, 11. februar 2011 Bjarne Ødegaard BU-leder

3 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 25. JANUAR 2011 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard - leder Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen Hans Magnus Borge Torkil Saxebøl Per J. Stendebakken Arne Slettebøe Arbeiderpartiet: Gunn Von Krogh Bjørn Glomsrød Karin Stoltenberg Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen nestleder Jan Tank-Nielsen Venstre: SV: Audun Rødningsby Helene F. Berger Erna Kahlbom Forfall: Sara Glent (H), Cecilie Grønntun (H), Solfrid Maria Kleppe (H), Anne-Karin Nygård (A) og Natasza P Sandbu (V) Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik Avd.sjef Olaf Varslot Avd.sjef Anne-Ma Moe-Christensen Møtet ble ledet av: BU-sekretær/ref.: Bjarne Ødegaard - leder (H) Maren Rækstad Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter.

4 2 ÅPEN HALVTIME: - Kristin Elvestad fra Christiania Roklub hadde ordet til sak 11/11 fremtidig cruisekaiutredning. ENDRING AV DAGSORDEN: Tilleggssaker: Sak 24/10 Oak, Hegdehaugsveien 26 eierskifte O-sak 25/10 Ny TT-ordning Innkalling og dagsorden med endringer, enstemmig godkjent. INHABILITET: Ingen meldte. SAK 1/11 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE VEDTAK: Protokollen ble godkjent. SAK 2/11 PROTOKOLL FRA MILJØ- OG BYUTVIKLINGSKOMITEENS MØTE (MIBU) VEDTAK: Protokollen ble tatt til orientering. SAK 3/11 PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL- OG KULTURKOMITEENS MØTE (HUSK) VEDTAK: Protokollen ble tatt til orientering. SAK 4/11 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 5/11 REFERAT FRA SENIORRÅDETS MØTE VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 6/11 REFERAT FRA MØTE I RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

5 VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 7/11 REFERAT FRA AMU VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 8/11 REFERAT FRA MBU VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. SAK 9/11 REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET VEDTAK: Referatet ble tatt til orientering. Miljø- og byutviklingskomiteen: SAK 10/11 BLEIKØYA LINDØYA NAKKHOLMEN BEGRENSET HØRING, ALTERNATIV 4 Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Det vises til tidligere vedtak i samme sak, sak 73/ , sak 166/ og sak 309/ Bydelsutvalget ønsker at reguleringsplanen skal bidra til å bevare og videreutvikle den eksisterende bebyggelsen og det unike miljøet på øyene Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen. Bydelsutvalget mener fortsatt at Alternativ 2 danner et godt grunnlag for planarbeidet. 1. Bydelsutvalget støtter det prinsipielle standpunkt om at øyene skal være tilgjengelige for allmennheten, og ønsker at strandområdene mest mulig blir lagt ut som friområde park. Bydelsutvalget mener Byantikvaren med alternativ 4 har vist større hensyn til eksisterende bebyggelse, enn tidligere forslag. 2. Bydelsutvalget ser positivt på at Byantikvaren foreslår flytting kun av 1 hus, (som blokkerer et sammenhengende friområde på Nakkholmen).

6 4 3. Bydelsutvalget mener det er viktig at bebyggelsens karakter av nærmest kolonihyttebebyggelse opprettholdes. 4. Bydelsutvalget er enig i Plan- og bygningsetatens vurdering at for mange av hyttene er foreslått regulert til bevaring. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 11/11 FREMTIDIGE CRUISEKAIER I OSLO EN MULIGHETSSTUDIE KUNNGJØRING OM HØRING FRA Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har Fremtidige cruisekaier i Oslo en mulighetsskisse til uttalelse. Bydelsutvalget oppfatter at de tre alternativene Ormsund kai, Sjursøya og Kongshavn er utelukket fra listen over prioriterte cruiseområder fordi de vurderes å være i strid med byutviklingsforutsetninger. Det oppfattes som helt feil da samme argumentasjon ikke er gjort gjeldende når det gjelder Hjortnesalternativet. Bydelsutvalget vil trekke fram noen synspunkter på utredningen. Det konstateres at Hjortnes på forhånd er utpekt som primært kaiforslag fordi det fremgår av siste Fjordbyvedtak (planprogrammet) at det skal ligge en ekstra pir nordvest for Hjortneskaien for ferge. Bydelsutvalget bemerker at denne parallelle pir kun er forutsatt for fergekai til erstatning for sydlig del som i dag brukes til fergekai. Bruk av denne til cruise vil være i strid med Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget anser at dette er et feilaktig utgangspunkt da det opprinnelige Fjordbyvedtaket nettopp understreket prinsippet om at havnevirksomhet på Filipstadområdet skulle avvikles slik at Filipstad og Hjortnes kunne åpnes mot sjøsiden. Opprinnelig var det spørsmål om å flytte all fergevirksomhet fra Hjortnes til Vippetangenområdet, men vedtaket landet på et kompromiss med en delt fergeløsning. Det er derfor i strid med de opprinnelige intensjoner at man legger opp til å utvide terminalområdet på Hjortnes med en ny pir samt terminalbebyggelse. Bakgrunnen for å avvikle havnevirksomheten på Hjortnes var også den miljøbelastning slik virksomhet påfører boligområdene i den umiddelbare nærheten. Skip som anløper Hjortnes slipper ut store mengder forurensende partikler i tillegg til omfattende støyproblemer ved inn- og utseiling pluss landligge. En ny cruisepir med en til to cruisekaier vil innebære en betydelig belastning for småbåttrafikken inn og ut av Frognerkilen med dertil hørende betydelige farer for tap av menneskeliv og store materielle skader. Bydelsutvalget er forundret over at dette ikke er nærmere belyst og etterlyser en analyse av disse forhold. Det vises f. ø. til uttalelser fra ulike ro- og kajakk-foreninger i området samt seil- og småbåtsforeningenes uttalelser i sakens anledning. Cruisekai på Hjortnes

7 5 vil av ovenstående grunner også stride mot bystyrets og byrådets policy om å fremme bevaring og utvikling av byens småbåthavner. Ved bygging og anløp av ny cruisepir på Hjortnes vil antallet småbåtplasser i en av Oslos største småbåthavner bli redusert. Bydelsutvalget er forundret over at ikke de økonomiske forhold er nærmere vurdert. Vi kan ikke se hvilke konkrete økonomiske fordeler en økning av antallet cruisekaier vil gi i form av bidrag til stat, kommune og det lokale næringsliv annet enn ca 10 mill kr i los- og havneavgifter. Det antydes at investeringene i et slikt pir-anlegg vil beløpe seg opp til ca mill. Det reises således spørsmål ved lønnsomheten av et slikt prosjekt, både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Videre reises det spørsmål om dette er en vel overveid bruk av felles midler. Bydelsutvalget konstaterer til slutt at Oslo Havn KF ikke har Hjortnes på prioritert plass for tiltak i sine utviklingsplaner. Bydelsutvalget anbefaler derfor at Hjortnes skrinlegges og at de andre alternativene inklusive de som er utelukket fra nærmere vurderinger gjenopptas i videre behandling av saken. Bydelsutvalget mener at: 1. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. 2. Alle opprinnelige forslag må vurderes videre. Velger man likevel å utvikle Hjortnes som cruisehavn må det skje gjennom ordinær planbehandling med full konsekvensutredning. Tilleggsforslag fra H: I nest siste avsnitt føyes til:.behandling av saken, i tillegg foreslås det å vurdere en bøyeløsning. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen med tillegg fra H ble vedtatt med 13 stemmer for (7H, 2V, 3A, 1SV) og stemmer mot (2F) Etter dette er BUs vedtak følgende: Bydelsutvalget har Fremtidige cruisekaier i Oslo en mulighetsskisse til uttalelse. Bydelsutvalget oppfatter at de tre alternativene Ormsund kai, Sjursøya og Kongshavn er utelukket fra listen over prioriterte cruiseområder fordi de vurderes å være i strid med byutviklingsforutsetninger. Det oppfattes som helt feil da samme argumentasjon ikke er gjort gjeldende når det gjelder Hjortnesalternativet. Bydelsutvalget vil trekke fram noen synspunkter på utredningen. Det konstateres at Hjortnes på forhånd er utpekt som primært kaiforslag fordi det fremgår av siste Fjordbyvedtak (planprogrammet) at det skal ligge en ekstra pir nordvest for Hjortneskaien for ferge. Bydelsutvalget bemerker at denne parallelle pir kun er forutsatt for fergekai til erstatning for sydlig del som i dag brukes til fergekai. Bruk av denne til cruise vil være i strid med Bystyrets vedtak. Bydelsutvalget anser at dette er et feilaktig utgangspunkt da det opprinnelige Fjordbyvedtaket nettopp understreket prinsippet om at havnevirksomhet på Filipstadområdet skulle avvikles slik at Filipstad og

8 6 Hjortnes kunne åpnes mot sjøsiden. Opprinnelig var det spørsmål om å flytte all fergevirksomhet fra Hjortnes til Vippetangenområdet, men vedtaket landet på et kompromiss med en delt fergeløsning. Det er derfor i strid med de opprinnelige intensjoner at man legger opp til å utvide terminalområdet på Hjortnes med en ny pir samt terminalbebyggelse. Bakgrunnen for å avvikle havnevirksomheten på Hjortnes var også den miljøbelastning slik virksomhet påfører boligområdene i den umiddelbare nærheten. Skip som anløper Hjortnes slipper ut store mengder forurensende partikler i tillegg til omfattende støyproblemer ved inn- og utseiling pluss landligge. En ny cruisepir med en til to cruisekaier vil innebære en betydelig belastning for småbåttrafikken inn og ut av Frognerkilen med dertil hørende betydelige farer for tap av menneskeliv og store materielle skader. Bydelsutvalget er forundret over at dette ikke er nærmere belyst og etterlyser en analyse av disse forhold. Det vises f. ø. til uttalelser fra ulike ro- og kajakk-foreninger i området samt seil- og småbåtsforeningenes uttalelser i sakens anledning. Cruisekai på Hjortnes vil av ovenstående grunner også stride mot bystyrets og byrådets policy om å fremme bevaring og utvikling av byens småbåthavner. Ved bygging og anløp av ny cruisepir på Hjortnes vil antallet småbåtplasser i en av Oslos største småbåthavner bli redusert. Bydelsutvalget er forundret over at ikke de økonomiske forhold er nærmere vurdert. Vi kan ikke se hvilke konkrete økonomiske fordeler en økning av antallet cruisekaier vil gi i form av bidrag til stat, kommune og det lokale næringsliv annet enn ca 10 mill kr i los- og havneavgifter. Det antydes at investeringene i et slikt pir-anlegg vil beløpe seg opp til ca mill. Det reises således spørsmål ved lønnsomheten av et slikt prosjekt, både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Videre reises det spørsmål om dette er en vel overveid bruk av felles midler. Bydelsutvalget konstaterer til slutt at Oslo Havn KF ikke har Hjortnes på prioritert plass for tiltak i sine utviklingsplaner. Bydelsutvalget anbefaler derfor at Hjortnes skrinlegges og at de andre alternativene inklusive de som er utelukket fra nærmere vurderinger gjenopptas i videre behandling av saken, i tillegg foreslås det å vurdere en bøyeløsning. Bydelsutvalget mener at: 3. Utvikling av Hjortnes til cruisehavn må skrinlegges. 4. Alle opprinnelige forslag må vurderes videre. Velger man likevel å utvikle Hjortnes som cruisehavn må det skje gjennom ordinær planbehandling med full konsekvensutredning. SAK 12/11 VILLAOMRÅDE HUK AVENY BYGDØY FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA TIL Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har mottatt høringsforslag til områderegulering for

9 7 Villaområdet Huk aveny, Bygdøy Bydelsutvalget har tidligere behandlet saken i møte saker 70,71/10, samt i møte sak 345/09. Vedtak vedlegges. Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens forslag til 4, alternativ I. Bydelsutvalget mener 6.5 gir god beskyttelse av eksisterende store trær, men at formulering vedr trær i 4, Bevaring av eiendommer og kulturmiljø, bør få en mer bevaringsfremmende utforming. Bydelsutvalget mener planforslaget har medtatt krav til ute- og lekearealer på en tilfredsstillende måte. Tilleggsforslag fra H: Bydelsutvalget er opptatt av at planen fremmer utbygging av både turveier og kyststi. Bydelsutvalget er svært fornøyd med at kyststi har kunnet føres fra Frognerkilen forbi Oscarshall, derimot går vi mot videreføring av kyststi langs sjøen fra Dronningshavnveien mot Dronningen slik foreslått, og ber om at denne i stedet følger alternativer. Tilleggsforslag fra SV: Bydelsutvalget er opptatt av at planen fremmer utbygging av både turveier og kyststi. Bydelsutvalget er svært fornøyd med at kyststi har kunnet føres fra Frognerkilen forbi Oscarshall, og håper at dette gode eksempel vil bety at prosessen får tilslutning fra de aktuelle eierne og kan fortsette videre til det foreligger en sammenhengende sti. Punkt 1 og 2 i forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Punkt 3, 4 og 5 i forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble vedtatt med 13 stemmer for (7H, 2V, 3A, 1SV) og stemmer mot (2F) Tilleggsforslaget fra SV falt mot 6 stemmer (3A, 2V, 1SV) Tilleggsforslaget fra H ble vedtatt med 9 stemmer for (7H, 2F) og 6 stemmer mot (2V, 3A, 1SV) Etter dette er BUs vedtak følgende: Bydelsutvalget har mottatt høringsforslag til områderegulering for Villaområdet Huk aveny, Bygdøy. Bydelsutvalget har tidligere behandlet saken i møte saker 70,71/10, samt i møte sak 345/09. Vedtak vedlegges. Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens forslag til 4, alternativ I. Bydelsutvalget mener 6.5 gir god beskyttelse av eksisterende store trær,

10 8 men at formulering vedr trær i 4, Bevaring av eiendommer og kulturmiljø, bør få en mer bevaringsfremmende utforming. Bydelsutvalget mener planforslaget har medtatt krav til ute- og lekearealer på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget er opptatt av at planen fremmer utbygging av både turveier og kyststi. Bydelsutvalget er svært fornøyd med at kyststi har kunnet føres fra Frognerkilen forbi Oscarshall, derimot går vi mot videreføring av kyststi langs sjøen fra Dronningshavnveien mot Dronningen slik foreslått, og ber om at denne i stedet følger alternativer. SAK 13/11 LALLAKROKEN 1 A-B ANMODNING OM UTTALELSE Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har mottatt anmodning om uttalelse vedrørende rammesøknad for rehabilitering samt påbygging av Lallakroken 1A B. Bydelsutvalget finner at den foreslåtte overskridelsen av reguleringsbestemmelsene, opp til en utnyttelse på 1, 93 kan aksepteres, spesielt med henblikk på at gjeldende regulering åpner for en etasjehøyde på 5 etasjer. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 14/11 BYGDØYNESVEIEN 33-37, GNR. 2, BNR INVITASJON TIL INNSPILL FRA BYDELEN OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget har mottatt invitasjon til innspill vedrørende Bygdøynesveien 33 37, gnr 2, bnr Bydelsutvalget støtter tiltakshavers ønske om en reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og kulturminner på eiendommen. Bydelsutvalget finner at eiendommen synes å ligge godt til rette for utvikling til barnehage, og foreslår at det blir utført en mulighetsvurdering for denne bruk. Bydelen har fortsatt stort behov for barnehagetomter, og ser per i dag små muligheter for at behovet kan bli dekket. Bydelsutvalget merker seg at tiltakshaver vil ta hensyn til at det skal innplasseres en turvei langs sjøkanten iht Fjordbruksplanens retningslinjer, og minner om at adkomst for publikum fra

11 9 Bygdøynesveien til kyststien må løses. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 15/11 ETABLERING AV MINIGJENBRUKSSTASJON I BYDEL FROGNER Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydel Frogner har fått spørsmål om forslag til plassering av minigjenbruksstasjoner. Bydelsutvalget vil komme med følgende innspill til mulig areal for minigjenbruksstasjon, og ser fram til å vurdere mulighetene sammen med Renovasjonsetaten: Ved Bygdøy hageavfallsmottak. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Forslag fra SV: 1. Del av trekantparkeringen i Frognerparken v Middelthuns gate Forslag 1 fra SV falt mot 6 stemmer (3A, 2V, 1SV) 2. Ved Shellstasjonen i Suhms gate Forslag 2 fra SV ble vedtatt med 11 stemmer for (5H, 3A, 2V, 1SV) og 4 stemmer mot (2H, 2F) Etter dette er BUs vedtak følgende: Bydel Frogner har fått spørsmål om forslag til plassering av minigjenbruksstasjoner. Bydelsutvalget vil komme med følgende innspill til mulig areal for minigjenbruksstasjon, og ser fram til å vurdere mulighetene sammen med Renovasjonsetaten: Ved Bygdøy hageavfallsmottak. Ved Shellstasjonen i Suhms gate SAK 16/11 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL I OSLO KOMMUNE HØRING Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: Bydelsutvalget slutter seg til Renovasjonsetatens forslag til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune, med følgende

12 10 unntak: Bydelsutvalget støtter ikke ny paragraf 5-1 som åpner for mulighet for sanksjoner for de som ikke kildesorterer sitt avfall. Bydelsutvalget mener at kildesorteringen må få virke en tid, før dette evt vurderes og at det da må komme som forslag til forskriftsendring i etterkant. Bydelsutvalget mener at problemstillinger knyttet til bøter er for dårlig vurdert og ber byrådet vurdere en belønningsordning i stedet, slik at innbyggerne får en positiv holdning til kildesortering. Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: SAK 17/11 KOLONIHAGEN FROGNER, FROGNERVEIEN 33 UTESERVERING Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Kolonihagen Frogner AS om serverings- og skjenkebevilling ute i bakgård til kl 2000/1930 ved Kolonihagen Frogner i Frognerveien 33 innvilges. Forutsetningen er at de berørte parter ikke har innsigelser. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 18/11 ALFRED VESTBANEN, BRYNJULF BULLS PLASS 1 UTVIDELSE INNE Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra MANEO AS om serveringsog skjenkebevilling med åpnings-/skjenketid inne til kl 0330/0300 ved Alfred Vestbanen, Brynjulf Bulls plass 1 innvilges. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Saker til behandling: SAK 337/10 MØTEPLAN 2011 ENDRING Forslag til vedtak:

13 11 Møteplan halvår: JAN. FEB. MARS APR. MAI JUNI AU mars 26. april 31. mai Bydelsutvalget MIBU-komiteen HUSK komiteen Seniorrådet Rådet for funksjonshemmede AMU MBU Ungdomsrådet halvår: AUG. SEPT. OKT. NOV. DES. AU nov. Bydelsutvalget MIBU-komiteen HUSK komiteen Seniorrådet Rådet for funksjonshemmede AMU MBU Ungdomsrådet BU vedtar ovenstående møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer for Det tas forbehold om at nyvalgt BU vedtar møteplan for oktober, november og desember 2011 på konstituerende møte i oktober. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) SAK 19/11 OPPNEVNING AV DRIFTSSTYRER VED KOMMUNALT DREVNE SYKEHJEM Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Fagerborghjemmet Medlem 1. H: Torild Bjørlykke 2. SV: Rolf Andre Oxholm Varamedlem 1. H: Bergfinn Aabø 2. SV: Majorstutunet Medlem 1. F: Erling Behrens 2. V: Jan Mesicek Varamedlem

14 12 1. F: Sigrid Grimsrud 2. V: Anne-Lise Bergenheim Uranienborghjemmet Medlem 1. H: Giske Stang 2. A: Paul Glasnap Varamedlem 1. H: Jens Jørgen Lie 2. A: Marit Kirkevoll Det ble informert om at Seniorrådet ønsker Sigrid Grimsrud og Bergfinn Aabø som representanter. Partiene melder navn til BU- sekretæren, innen BU-møtet tirsdag 25. januar. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Orienteringssaker: O-SAK 20/11 SYKEFRAVÆR Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) O-SAK 21/11 BRUKERVALG DESEMBER Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) O-SAK 22/11 UTSKRIVNINGSKLARE FRA DIAKONHJEMMETS SEKTOR PR UKE 52 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) O-SAK 23/11 HUSLEIEREGULERING ÅRSSTATISTIKK Forslag til vedtak:

15 13 Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) Tilleggssaker: SAK 24/11 OAK, HEGDEHAUGSVEIEN 26 EIERSKIFTE Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Simmo AS om serverings- og skjenkebevilling, og med åpnings-/skjenketid inn til kl 0330/0300 ved Oak, Hegdehaugsveien 26 innvilges. Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig vedtatt (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) O-SAK 25/11 NY TT-ORDNING Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Saken ble enstemmig tatt til orientering (7H, 2F, 2V, 3A, 1SV) MERKNAD Saken er tatt til orientering i bydelsutvalget, men er ikke blitt behandlet. Eventuelt - Det ble orientert om bydelens økonomiske resultat for 2010 med et mindreforbruk på 3,8 millioner kroner. - Folkevalgte bes om å sende inn skattekort og melde fra om ev. endringer i personopplysninger. - BU-leder orienterte om vedtak i bystyret vedrørende beboerparkering. Pr. i dag gjelder beboerparkering for de områdene som var med i prøveordningen. Det vil komme en forskrift om beboerparkering. Møtet ble hevet kl Protokollen godkjent. Oslo, 3. februar 2011 Bjarne Ødegaard BU-leder Maren Rækstad BU-sekretær

16 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møtereferat Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Hans Høegh-Henrichsen (FrP), Natasza P. Sandbu (V), Anne-Karin Nygård (A), Erna Kahlbom (SV) - observatør Forfall: Møtegruppe: Arbeidsutvalget Møtested: Sommerrogt. 1 Møtetid: 8. februar 2011 Referent.: W. Ø. Telefon: Neste møte: 8. mars 2011 Åpen halvtime: Svein Danielsen hadde ordet til sak 386 /10 T-bane Fornebu og sak om fotgjengerprioritering i Bogstadveien SAKER TIL BU (Komité er markert): Sak på delegert myndighet: Nodee Asian cooking, Middelthuns gate 25 ny bevilling. Saken ble enstemmig vedtatt legges til BU som o-sak. MIBU / BU Fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Høring av planprogram MIBU / BU Fotgjengerprioriterte områder Søknad om forsøksordning Bogstadveien mellom Industrigata og Sporveisgata Valkyriegata fra Bogstadveien til Kirkegata MIBU / BU Drammensveien 118 Mulighet for å etablere barnehage på eiendommen MIBU / BU Ruseløkka skole farlig stråling MIBU / BU Stranden 30 Anmodning om uttalelse til søknad om dispensasjon MIBU / BU Vedrørende beboerparkering HUSK / BU Brasserie Blanche, Josefines gate 23 eierskifte HUSK / BU Kunstnernes Hus og restaurant, Wergelandsveien 17 eierskifte HUSK / BU Café Frölich, Henrik Ibsens gate 60A eierskifte og deling av bevilling BU Årsmelding og årsstatistikk 2010 O-SAK / Sykefravær 2010 HUSK & BU O-SAK / Brukervalg - januar HUSK & BU O-SAK / Utskrivningsklare fra Diakonhjemmets sektor pr. uke 4 HUSK & BU O-SAK BU Brukerundersøkelse hjemmetjenesten O-SAK BU Sosialhjelpsstatistikk 2010 Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik Ibsens gate E- post:

17 2 SAKER TIL INFO/DRØFTING: Bekjentgjøring av bakgrunnsmateriale til MIBU-komite: mail til hele BU når det legges ut. OSCARS gate Erstatningslokaler for Bergebo barnehage på Bygdøy Norabakken, husleieøkning muntlig orientering

18 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 8. FEBRUAR 2011 Sommerrogt. 1, Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Fremskrittspartiet: Arbeiderpartiet Venstre Hans Høegh Henrichsen Anne-Karin Nygård Natasza P. Sandbu Forfall: Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik Avd sjef Anne-Ma Moe-Christensen Avd. sjef Olaf Varslot Møtet ble ledet av: Bjarne Ødegaard (H) Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent. INHABILITET: Ingen meldte. SAK 26/11 NODEE ASIAN COOKING, MIDDELTHUNS GATE 25 NY BEVILLING Forslag til vedtak: Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Nodee AS om serveringsog skjenkebevilling, og med åpnings-/skjenketid inne til kl 0100/0030 og ute til kl 2200/2130 ved Nodee Asian Cooking, Middelthuns gate 25 innvilges. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (2 H, 1 F, 1V, 1A)

19 2 Protokollen godkjent. Oslo, 11. februar 2011 Bjarne Ødegaard BU-leder

20 Oslo kommune Bydelsutvalg Frogner BU-sak 36/11 Mibu-sak 13/11 Møtedato: Miljø- og byutviklingskomiteen FJORDTRIKKEN MELLOM SKØYEN OG JERNBANETORGET VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID HØRING AV PLANPROGRAM På vegne av forslagsstiller Ruter AS har Sweco Norge AS utarbeidet forslag til planprogram for fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget. Det er samtidig varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid. Planprogrammet foreligger som høringsutkast trykt vedlegg. Planforfatter opplyser at hensikten med planarbeidet er å regulere en mulig trikketrasé for Fjordtrikken mellom Skøyen Rådhusplassen og Rådhusplassen Jernbanetorget. Det er tatt utgangspunkt i en reguleringsbredde på 30 meter med noen unntak. Eksisterende traseer som ville bli en del av foreslått trasé er ikke en del av varslet reguleringsplan. Av høringsutkastet fremgår det at bakgrunnen for arbeidet er å finne i Oslo bystyres vedtak om Fjordbyplanen, februar 2008, hvor det heter at Det skal utvikles et helhetlig kollektivtilbud basert på skinnegående løsning, med lokal og regional bussbetjening som supplement. Videre kan vi lese at: transportsystemet i Fjordbyen skal tilrettelegges for skinnegående løsning. Det skal reguleres trasé for bane/sporvei. Av rapporten fremgår videre at trafikken er økt i senere år og at kapasiteten øst vest gjennom sentrum nærmer seg en kritisk grense. Fjordtrikken ville gi ny kapasitet gjennom sentrum, og bidra til utviklingen av et effektivt og robust linjenett. På bakgrunn av signaler fra bystyre/byråd har Ruter gjennomført et forprosjekt i 2 faser hvor fase 1 ga en mulighetsbeskrivelse av trasealternativer, samt en grovsiling av disse. Fase 2 har gitt en konsekvensvurdering av hovedalternativ med varianter, som er gjengitt med kart på side 3 og 4. Målsetning for planarbeidet er: Kapasitetsøkning øst vest Kollektivandel for Fjordbyen skal utgjøre % i rushtiden Økt attraktivitet for Fjordbyen/Kvadraturen Vitalisering av Vippetangen Bidra til en god utvikling av Filipstad Høringsutkastet foreslår at strekningen Rådhusplassen Jernbanetorget prioriteres for utbygging. Hovedalternativet på denne strekning er føring via Vippetangen til Revierhavna. Her må det sikres Bydel Frogner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: Org. nr Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Drammensveien E- post: F:\ADMINISTRASJON\Kontrakts nettverket\inger A\Mibu 2011\februar\Sak.36.fjordtrikk.doc

21 2 plass til både kjøreadkomst, trikk, fjordpromenade og cruisebåtenes nødvendige landareal. Alternativ føring er å gå i Myntgata, noe som gir totalt sett kortere gangavstand for flere brukere, men utfordringer ift bevaringsverdier. Ruter foreslår at hovedalternativet for strekningen Skarpsno Filipstad blir ført via eksisterende trikkelinje i Drammensveien, via Munkedamsveien, over Tinkern friområde og i bro/lokkkonstruksjon ned til Filipstad. Det blir bemerket at dette vil gi utfordringer både i forhold til geoteknikk, byform og estetikk. Fra bydelens horisont vil en føring over Tinkern bruke en stor del av dette flotte grøntareal og gi støybelastning for mange beboere langs Framnesveien. Forbindelsen vil på den andre siden gi en fin mulighet for fotgjengere å komme seg inn til byen og ut til fergeterminalen, og vil også gi beboerne i områdene ovenfor Filipstad/Hjortnes en trygg og rask kommunikasjon. Ruter foreslår Alternativ 2 for strekningen Skarpsno Filipstad via eksisterende trikkelinje i Drammensveien over Skarpsnoparken langs jernbanen mellom Hjortnes og Skarpsno. Bydelen antar at dette alternativet ville gi ulemper for færre beboere i Frogner, men Skarpsnoparken vil bli redusert, og delt i to av trikken. Det bør her være en forutsetning at det blir en parkintegrert trikk som på Rådhusplassen. Bydelsutvalg Frogner har engasjert seg sterkt i planene for transportløsninger i forbindelse med økt trafikk generelt, og spesielt utbyggingen av Fornebuområdet. Bydelen ser store negative konsekvenser av trafikkløsninger basert på buss- og trikkeløsninger gjennom en bydel som i hovedsak består av boliger. Bydelsutvalget gikk derfor alt i 2008 enstemmig inn for et forslag til utbygging av en ny T- banelinje tilknyttet Kolsåsbanen. Et alternativt trasévalg for T-bane fra Fornebu vil kunne gå under Bygdøy til Filipstad, og videre til ny Homansbyen stasjon alternativt til Oslo S. Etter høringen skal planprogrammet fastsettes av Oslo kommune og legges til grunn for utarbeidelse av de konsekvensutredninger som skal integreres i planarbeidet. Forslag til planprogram finnes på og kan lastes ned fra nettet. Eventuelle bemerkninger til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid samt høring av planprogram sendes direkte til saksbehandler innen , samt for orientering til Trykt vedlegg: Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Forslag til vedtak: Bydelsutvalget har høring av planprogram for Fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget til uttalelse. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende Fremtidig kollektivbetjening, Fornebu Oslo, (sak 303/08, vedtatt i BU-møte , og Kollektivtrafikk Fornebu, sak 59/10, vedtatt i BU-møte Bydelsutvalget har helt siden 2008 uttalt at man ser det som uønsket med en skinnebundet løsning på mark. Bydelsutvalg Frogner har engasjert seg sterkt i planene for transportløsninger i forbindelse med økt trafikk generelt, og spesielt utbyggingen av Fornebuområdet. Bydelen ser store negative

PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 22. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 22. FEBRUAR 2011 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 22. FEBRUAR 2011 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard - leder Ulf Hordvik Carl-Henrik

Detaljer

PROTOKOLL. Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen nestleder Jan Tank-Nielsen

PROTOKOLL. Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen nestleder Jan Tank-Nielsen 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 30. AUGUST 2011 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard - leder Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Vivian Ellingsen Gotaas

Detaljer

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Søknad om ny serverings-

Detaljer

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden Godkjent. Økonomirapport pr september 2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Hans Magnus Borge (H), Tjeran Vinje (H), Lene Sundfær Haug (H),

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik. Avd direktør Avd direktør

PROTOKOLL. Fra administrasjonen: Bydelsdirektør Wenche Ørstavik. Avd direktør Avd direktør 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRAMØTEI FROGNERBYDELSUTVALGSMØTE TIRSDAG27. MAI2014 Sommerrogt.1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Arbeiderpartiet: Fremskrittspartiet: Venstre:

Detaljer

Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H

Natasza P. Sandbu V, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Tjeran Vinje H, Hans Magnus Borge H, Ole Jacob Kjendlie A, Rudolph Brynn A, Kristoffer E. Andenæs

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Beate Brovig Auke (H), Christoffer Torris Olsen (V), Natasza P. Sandbu (V)

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani (H), Beate Brovig Auke (H), Christoffer Torris Olsen (V), Natasza P. Sandbu (V) 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 28. MAI 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Elenor W. Holter

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Hans Magnus Borge (H), Emil Aas Stoltenberg (A), Christoffer Torris Olsen (V), Natasza P. Sandbu (V),

PROTOKOLL. Forfall: Hans Magnus Borge (H), Emil Aas Stoltenberg (A), Christoffer Torris Olsen (V), Natasza P. Sandbu (V), 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 30. APRIL 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Elisabet Parmeggiani

Detaljer

Protokoll. Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen

Protokoll. Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Forfall: Carl- Henrik Bastiansen H leder, Britt Eia H, Mette Langfeldt Sinding H, Frode Ersfjord SV, Nina Stanghov Ulstein H, Christian

Detaljer

Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.

Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

ARKIV 2. HALVÅR 2010

ARKIV 2. HALVÅR 2010 1 ARKIV 2. HALVÅR 2010 SAKSTITTEL SAKSNR DDMMÅÅ Aker Sushi, Bryggetorget 7 eierskifte AU delegert 208/10 300710 Alfred vestbanen, Brynjulf Bulls pl. 1 eierskifte AU delegert 211/10 300710 Alfred Vestbanen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.06.2013

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 11.06.2013 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Elenor W Holter (H),

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.01.2013. Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 04.12.2012 ble enstemmig godkjent

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.01.2013. Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 04.12.2012 ble enstemmig godkjent Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Theo Thorkildsen (H), Vivian Ellingsen Gotaas

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 15.12.2014

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 15.12.2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Mette Langfeldt Sinding (H), Elenor W Holter

Detaljer

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 27.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/120 Camilla Skjerve-Nielssen 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Myrens kjøkken

Detaljer

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 25. FEBRUAR 2014. Sommerrogt.

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 25. FEBRUAR 2014. Sommerrogt. 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 25. FEBRUAR 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Mette Langfeldt

Detaljer

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V)

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Helse- sosial og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag

Detaljer

Svein Danielsen, Majorstuen Vel, hadde ordet til sak 205, Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu.

Svein Danielsen, Majorstuen Vel, hadde ordet til sak 205, Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu. Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ole Malmsten (F), Ulf Hordvik (H), Per J Stendebakken (H), Mette Langfeldt Sinding (H), Arne Slettebøe (H), Gunn von Krogh (A),

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 12.11.2013. Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013 ble enstemmig godkjent

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 12.11.2013. Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 22.10.2013 ble enstemmig godkjent Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Elisabet Parmeggiani (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Elenor W Holter (H), Mette Kongshem

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani, Tjeran Vinje, Emil Aas Stoltenberg, Gunn von Krogh og Erna Kahlbom

PROTOKOLL. Forfall: Elisabet Parmeggiani, Tjeran Vinje, Emil Aas Stoltenberg, Gunn von Krogh og Erna Kahlbom 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 1. JULI 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Carl-Henrik

Detaljer

ARKIV 2. HALVÅR 2012 Plansmie retningslinjer for åpn.tider m.v. på skjenkest.

ARKIV 2. HALVÅR 2012 Plansmie retningslinjer for åpn.tider m.v. på skjenkest. 1 ARKIV 2. HALVÅR 2012 SAKSTITTEL SAKSNR DDMMÅÅ Alex Sushi Take Away, Cort Adelers g. 2 ny bev. - AU delegert 209/12 140812 Alex Sushi Tjuvholmen. Strandpr. 11 ny ute. - AU delegert 208/12 140812 Alfred,

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen Britt Eia Ulf Hordvik

PROTOKOLL. Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen Britt Eia Ulf Hordvik 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE TIRSDAG 27. AUGUST 2013 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard, leder Sverre E. Lorentzen

Detaljer

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 28.10.2014

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 28.10.2014 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen (H), Mette Langfeldt Sinding (H), Mette Kongshem

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 02/13 Det innkalles til møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 06. mars 2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 2. DESEMBER 2014. Sommerrogt.

PROTOKOLL. Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 2. DESEMBER 2014. Sommerrogt. 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 2. DESEMBER 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen Beate

Detaljer

ARKIV 1. HALVÅR 2012 Frognerveien 53 p-hus i Bogstadv. 1 Hjelmsgate barnehage barnehagene hjemmetjenesten 2011 NAV-kontor 2011

ARKIV 1. HALVÅR 2012 Frognerveien 53 p-hus i Bogstadv. 1 Hjelmsgate barnehage barnehagene hjemmetjenesten 2011 NAV-kontor 2011 1 ARKIV 1. HALVÅR 2012 SAKSTITTEL SAKSNR DDMMÅÅ Alex Sushi Tjuvholmen, Strandpromenaden 11- ny bevilling 197/12 120612 Alfred, Vestbanen, Brynjulf Bulls plass 1 utv. av areal ute - utsatt 196/12 120612

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir.

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir. Oslo kommune bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 3/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 25. april 2012 kl. 18.00-19.30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

SKARPSNO VEL. Høringsuttalelse fra Skarpsno Vel

SKARPSNO VEL. Høringsuttalelse fra Skarpsno Vel SKARPSNO VEL Oslo, 25-02-2011 Sweco Norge AS, v/ Mette Eng Pedersen Postboks 400 1327 Lysaker mep@sweco.no Ref: 253591/Mette Eng Pedersen Høringsuttalelse fra Skarpsno Vel Vi viser til «Varsel om oppstart

Detaljer

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. /06 HSS SAK NR. 23/06 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 15.05.2006 kl. 18.00-19.10 i bydelsadministrasjonens

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling /07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: Mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. januar 2013 kl. 18:00. Møtet ble holdt i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang

Detaljer

Geir Roll Johnsen fra Aspelin-Ramm Eiendom AS tok ordet til sak 32/10 og presenterte reguleringsforslaget.

Geir Roll Johnsen fra Aspelin-Ramm Eiendom AS tok ordet til sak 32/10 og presenterte reguleringsforslaget. Oslo kommune Protokoll 4/10 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 19. april 2010 kl. 17.30-19.40 Åpen halvtime Det var møtt fram tre personer til åpen

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede:

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede: Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F) Oslo kommune Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre Åsheim (SV)

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U)

PROTOKOLL. Forfall: Bjarne Ødegaard (H), Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Natasza P. Sandbu (U) 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG TIRSDAG 16. DESEMBER 2014 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 18.04.2013 Fra og med sak: 29/13 Til og med sak: 35/13 Møtetid: 09.15 11.45 Av utvalgets

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 24.10.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109276-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingfrid Dugstad

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 15.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200802334 2011/464- Marianne Netland, 23431109 512.1 BU-sak: 04/2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Åpne halvtime: Viktor Gjengaar fra Urban samtidskunst, kunstnerne Maiken Styrmoe Westgaard og Atle Østrem om malevegger til sak 12/2014.

Åpne halvtime: Viktor Gjengaar fra Urban samtidskunst, kunstnerne Maiken Styrmoe Westgaard og Atle Østrem om malevegger til sak 12/2014. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordre Aker Plan- og miljø Protokoll 1/07 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 15. januar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Oppvekstavdelingen Møteleder:

Detaljer

Åpne halvtime: Roger Lee fra Tøyen Velforening til sakene 55/2014 og 58/2014

Åpne halvtime: Roger Lee fra Tøyen Velforening til sakene 55/2014 og 58/2014 Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kim-André

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre

Detaljer

Åpen halvtime: Hroar Møthe viste til sak 52/14 - Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn og la fram sine synspunkter i saken.

Åpen halvtime: Hroar Møthe viste til sak 52/14 - Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn og la fram sine synspunkter i saken. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 02. juni 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 21. DESEMBER 2010

PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 21. DESEMBER 2010 1 Frogner bydelsutvalg Postboks 2400 Solli 0201 Oslo PROTOKOLL FRA FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE 21. DESEMBER 2010 Sommerrogt. 1, kl 18:00 Til stede: Høyre: Bjarne Ødegaard - leder Ulf Hordvik Carl-Henrik

Detaljer

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll

Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen Protokoll Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Tjeran Vinje (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Lene Sundfær Haug

Detaljer

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 18. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Torunn K Husvik

Detaljer

Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4

Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 08.02.2011 Kultur- og nærmiljøkomiteen

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 51 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Mona Taasen, bydelsdirektør

Mona Taasen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Anne-Grethe Sørlie,

Detaljer

Åpen halvtime: Dan Nordhagen informerte om Tøyen kulturscene

Åpen halvtime: Dan Nordhagen informerte om Tøyen kulturscene Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA OPPVEKST, KULTUR OG NÆRMILJØKOMITEEN

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 22. juni 2006 Protokoll fra havnestyrets møte 22. juni 2006 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 22. juni 2006 Protokoll fra havnestyrets møte 22. juni 2006 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (fratrådte møtet under behandling av sak

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 04/11 Protokoll fra møte i Helse-, sosial og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 04. mai 2011 kl. 18:00-19:35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 13. mars 2008 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57. Innmeldte spørsmål fra

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Knut Roger Andersen, Hilde

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL

UTSKRIFT AV PROTOKOLL Melding til utvalg for tekniske saker 25.03.09-16/09 Lura bydelsutvalg Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen v/ Kristin Espeset Postboks 59 4001 Stavanger Kommunalteknikk, Sandnes kommune Park og

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka ENDELIG INNKALLING 1/15 Det innkalles til møte i Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka 19. februar kl. 18.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 6/09

Oslo kommune. Protokoll 6/09 Oslo kommune Protokoll 6/09 Møte: Byutvikling, samferdsel - og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 20. oktober 2009 kl. 17.30 Sekretariat: 23421956 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 17. januar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET 11.10.2012 kl. 17.00 18.35 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGET 11.10.2012 kl. 17.00 18.35 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 05.11.2014 kl. 16.30 17.20 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 05.11.2014 kl. 16.30 17.20 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA BYUTVIKLINGSKOMITEEN 05.11.2014 kl.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Møteinnkalling 8/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 17.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2010 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 2. etasje. Tilstede: Egil K. Ihlen, leder H

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND

GODKJENT SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET VEDRØRENDE ADKOMST TIL INDUSTRIOMRÅE PÅ FOSS-EIKELAND Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-63/10 Dimensjon Rådgivning AS v/ Njål Erland Jakob Askelandsvei 4 4315 Sandnes Sandnes, 27.05.2010 Deres ref.: Vår ref : 200907201-13 Saksbehandler: Tanya Boye

Detaljer

Torunn K. Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K. Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 19. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 Møteleder: Tilstede: Torunn K. Husvik

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/06 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU - salen Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 09. mai 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø Protokoll 6/09 Møte: Omsorgskomite Møtested: Abildsø bo-og rehab.senter, Løvsetdalen 2 Møtetid: mandag 05. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 43 85

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

Eventuelt Henny-Wanda Paulsen (A) vil fremme forslag vedrørende rundkjøringen ved Schous plass til komiteens neste møte.

Eventuelt Henny-Wanda Paulsen (A) vil fremme forslag vedrørende rundkjøringen ved Schous plass til komiteens neste møte. Oslo kommune Protokoll 2/09 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 02. mars 2009 kl. 17.30-19.00 Åpen halvtime Det var møtt fram en person til åpen halvtime.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014 kl. 17.00 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2.

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014 kl. 17.00 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 01/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 30. januar 2013 kl. 18:00-19:35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 29. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200112185-154 Emnekode: -7513 Saksbeh: SERB Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 29.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 04/12 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 04/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 14. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (AP) Frode Jenssen

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer